RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG"

Transkript

1 RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014

2

3 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Boverket mars 2015

4 Titel: Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Rapport: 2015:16 Utgivare: Boverket mars 2015 Upplaga: 1 Antal ex: 50 Tryck: Boverket internt ISBN tryck: ISBN pdf: Sökord: Jämställdhetsintegrering, utvecklingsarbete, handlingsplan, aktiviteter Dnr: /2014 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Boverket 2015

5 3 Förord Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten är en del av myndighetsuppdraget. För att driva på utvecklingen gav regeringen arton statliga myndigheter i uppdrag att under 2014 bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering av kärnverksamheterna. Boverket tog fram Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket I denna slutrapport redovisas resultatet av utvecklingsarbetet utifrån handlingsplanen. Med utgångspunkt i tidigare uppdrag ska Boverket före den 1 oktober 2015 redovisa en uppdaterad plan för hur Boverket avser att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. I denna breddade satsning ingår fyrtioen statliga myndigheter. Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, har fungerat som ett värdefullt kunskapsstöd i utvecklingsarbetet genom att ordna nätverksträffar, utbildningsdagar och seminarier. Utmaningarna i arbetet för att nå jämställdhet är flera. Närvaron av kompetens i genusvetenskap är en viktig förutsättning för att arbetet ska bli framgångsrikt. Boverkets myndighetsuppdrag inom Planering, Byggande och Boende har människan i centrum, och därmed även jämställdhet. Boverkets arbetsgrupp har bestått av: Melinda Höglind och Karin Bengtsson, genusvetare, Kerstin Andersson, Mona Johansson Rapp, Christina Johannesson, Micael Nilsson och Kerstin Hugne, projektledare för uppdraget. Boverket den 25 mars 2015 Janna Valik Generaldirektör

6 4 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014

7 5 Innehåll Förord Sammanfattning Bakgrund Uppdraget De jämställdhetspolitiska målen Metod Begreppsförklaringar Redovisning av genomförda aktiviteter Boverkets processer Verksamhetsledningssystemet Remissarbetet De tre basenkäterna Könsuppdelad statistik Boende Lagen om bostadsanpassningsbidrag Planering Språkanalys av PBL Kunskapsbanken Byggande Intressanta exempel inom byggsektorn Genomlysning av verksamheter på två enheter Språkanalys av Boverkets byggregler Kommunikation Bildanalys Kompetensutveckling Utbildningar Deltagande i utbildningsaktiviteter Spridningsinsatser och samverkan Ekonomisk redovisning Erfarenheter från utvecklingsarbetet Slutsatser Bilagor Bilaga 1 Analyserade processer i verksamhetsledningssystemet Bilaga 2 Att bygga för en ökad jämställdhet om jämställdhet i byggd miljö... 39

8 6 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014

9 7 1. Sammanfattning Regeringen gav arton statliga myndigheter i uppdrag att under 2014 bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Boverket är en av de arton och upprättade en Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket Arbetet har bedrivits i enlighet med planen och resultatet sammanfattas i denna slutrapport. Arbetet med jämställdhetsintegrering under 2014 har gett många resultat, både vad gäller identifierade kopplingar till jämställdhet i verksamheten och i ökade kunskaper om jämställdhetsintegrering. Det ekonomiska stödet från regeringen har gett Boverket möjlighet att förstärka sin kompetens med genusvetare. Detta har gjort det möjligt att bedriva ett brett utvecklingsarbete. Det har också inneburit tillgång till kunskap om relevanta kartläggnings- och analysmetoder. Centrala verktyg har varit normkritik och genusanalys. Ett viktigt stöd har också varit de utbildningar och nätverksträffar som Nationella sekretariatet för genusforskning har anordnat. Handlingsplanens aktiviteter har en stor bredd. De berör delar av samtliga kärnområden i Boverkets myndighetsuppdrag planering, byggande och boende. Verktygen för ledning och styrning av kärnverksamheten har analyserats och bör kompletteras och utvecklas så att långsiktiga garantier skapas för att jämställdhetsperspektivet beaktas. Ett utkast till modell har tagits fram för remissarbetet. Boverket hämtar årligen information från tre större enkäter: bostadsmarknadsenkäten, plan- och byggenkäten samt miljömålsenkäten. Ett analysarbete har påbörjats, som syftar till att se till att jämställdhetsperspektivet utvecklas i samtliga led, från framtagande av enkäterna till bearbetningen av resultaten. Användning av könsuppdelad statistik är ett nödvändigt verktyg i arbetet för jämställdhet. Boverket behöver utveckla ett arbetssätt som tar tillvara möjligheterna att bidra till ökad jämställdhet med hjälp av statistik. Inom Boende har lagen om bostadsanpassningsbidrag särskilt studerats ur ett jämställdhetsperspektiv i samband med en bredare lagöversyn. De fördjupningar som gjorts visar att det kan behövas en kvalitativ kartläggning av bostadsanpassningsbidraget utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Språkanalyser utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv har genomförts av kapitel ur PBL Kunskapsbanken, som är en webbtjänst för att sprida vägledningsmaterial om plan- och bygglagen. Motsvarande språkanalys har gjorts av några kapitel av Boverkets byggregler. Sådana språkanalyser behöver fortsätta i syfte att skapa rutiner som innebär att texterna kvalitetssäkras också ur ett genusperspektiv. Ett antal exempel har tagits fram, som visar olika sätt att arbeta med jämställdhet i den byggda miljön. Behovet är stort av att belysa hur kopplingar och samband kan se ut mellan byggd miljö och jämställdhet utifrån ett intersektionellt perspektiv. Behovet av ny forskning inom Boverkets kärnområden behöver analyseras, däribland inom fältet byggd miljö och jämställdhet.

10 8 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Jämställd kommunikation är ett område som Boverket arbetat specifikt med bland annat genom bildanalyser. Jämställdhet ska talas om som ett kunskapsområde och baskunskaperna behöver byggas på genom påbyggnadsutbildningar. Övningar i att se kopplingar till jämställdhet i den egna verksamheten är ett verksamt verktyg för att uppnå en djupare insikt i frågan. Boverket har ett brett myndighetsansvar för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse samt boende och bostadsfinansiering. Människans livsmiljö står i centrum för verksamheten och därmed är medvetenhet och kunskap om genusperspektiv en nyckelfaktor.

11 9 2. Bakgrund Boverket har arbetat med frågan om jämställdhet på olika sätt i sin verksamhet under många år. I och med uppdraget från regeringen 2014 fick utvecklingsarbetet dock en högre intensitet. Genusvetare anställdes under delar av året för att vara ett stöd i arbetet med de aktiviteter som beslutats i Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket Uppdraget Uppdraget från regeringen var att bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering för att verksamheten ska kunna bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att ta till vara och ta hänsyn till både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och intressen i Boverkets verksamhet. Arbetet skulle i huvudsak ske i enlighet med Boverkets plan för jämställdhetsintegrering (dnr S2013/6292/PBB) som togs fram För att genomföra uppdraget fick Boverket använda kronor från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, och anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars Rapporten ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning, samt beskriva på vilket sätt Boverket ska ta tillvara kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet i verksamheten efter De jämställdhetspolitiska målen De jämställdhetspolitiska målen är utgångspunkt för arbetet med Boverkets handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Det övergripande nationella målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De fyra delmålen är: 1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

12 10 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Metod De övergripande metoder som använts för att genomföra aktiviteterna är kartläggning och analys av verksamheten utifrån ett jämställdhets- och genusperspektiv. Genussystemet har varit den grundläggande teoretiska utgångspunkten. De jämställdhetspolitiska delmålen om en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda hem-och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, har varit användbara som analytiska verktyg. Vidare har ett normkritiskt perspektiv tillämpats, framför allt i de aktiviteter som berör språk och bild. Ett intersektionellt perspektiv har uppmuntrats och använts i den mån det varit möjligt. I allmänhet har diskrimineringsgrunderna använts som analysverktyg för att bredda synen på jämställdhet till att inte endast handla om kvinnor och män, utan även för att problematisera bilden av kvinnor och män som enhetliga grupper. 2.3 Begreppsförklaringar Genus Genus är ett teoretiskt begrepp och analytiskt verktyg. Med begreppet genus avses de aspekter av kön som är socialt och kulturellt konstruerade, det vill säga de föreställningar, idéer och handlingar som formar våra sociala kön, det som kallas kvinnligt och manligt. Genussystemet Genussystemet är begrepp som beskriver de strukturer och processer som skapar och upprätthåller ojämställdheten i samhället. Genussystemet bygger på två principer, könens isärhållande och en manlig överordning. Diskrimineringsgrunderna Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Jämställdhet Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betyder att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Begreppet skiljer sig från jämlikhet som innebär alla individers lika värde oavsett kön, ras, religion, social tillhörighet, mm. Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Normer Normer avser det normala eller godtagna beteendet i till exempel en social grupp, konvention eller praxis. Ett normsystem anger det normala

13 2. Bakgrund 11 mönster som individers handlingar bör överensstämma med. Normer kan delas in i rättsliga, ekonomiska, moraliska, estetiska, tekniska etc. Normkritik Normkritik innebär att ställa kritiska frågor kring de normer som en verksamhet vilar på för att upptäcka om vissa grupper ges större privilegier än andra. Intersektionalitet Intersektionalitet är ett teoretiskt och analytiskt begrepp som beskriver hur maktordningar kring t.ex. kön, etnicitet, ålder, funktionalitet och sexualitet samverkar, när människor underordnas eller ges privilegier.

14 12 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014

15 13 3. Redovisning av genomförda aktiviteter Detta kapitel redovisar de aktiviteter som genomförts med utgångspunkt i Boverkets handlingsplan för jämställdhetsintegrering Först redovisas de fyra aktiviteter som omfattar Boverkets processer, därefter följer aktiviteter inom Boende, Planering och Byggande. Därefter redovisas aktiviteterna inom Kommunikation och Kompetensutveckling. 3.1 Boverkets processer Verksamhetsledningssystemet Syfte och beskrivning Syftet med en processanalys av verksamhetsledningssystemet var att säkerställa att jämställdhetsaspekten finns med i verksamhetsledningssystemet från och med Boverket införde ett verksamhetsledningssystem år 2012 som verktyg för den interna styrningen. Systemet har sin utgångspunkt i fjorton huvudprocesser som beskriver hur verksamheten ska genomföras så effektivt som möjligt, och är samtidigt ett metodstöd. Processkartorna innehåller information om lagar, förordningar och föreskrifter, tillsammans med styrande och stödjande dokument, så som mallar och checklistor. Genomförande Arbetet inleddes med att processledarna för nio av processerna fick utbildning i jämställdhetsintegrering. De processer som valdes ut och prioriterades var de två ledningsprocesserna, de sex huvudprocesserna samt en av stödprocesserna (se de processer som är markerade på bilden

16 14 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 ovan). Syftet var att ge processledarna kunskap och verktyg för att själva kunna identifiera kopplingar mellan processerna och de jämställdhetspolitiska målen och därmed hitta möjliga ingångar till att jämställdhetsintegrera verksamheten. Utbildningen omfattade följande teorier och verktyg: de jämställdhetspolitiska målen, jämställdhetsanalys, genusteori, normkritik, intersektionalitet, könsuppdelad statistik och könskonsekvensanalys. Resultat Som ett resultat av processanalyserna har Boverket hittat flera sätt att jämställdhetsintegrera samtliga processer. Beroende av processernas innehåll varierade emellertid behovet av jämställdhetsintegrering. En kort beskrivning av processerna och deras kopplingar till jämställdhet finns i bilaga 1. Resultatet kommer att vara underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet med jämställdhetsintegrering Remissarbetet Syfte och beskrivning Syftet var ta fram en modell för att få med jämställdhetsperspektivet i Boverkets begäran om remissvar samt i Boverkets egna remissvar. Varje år svarar Boverket på ungefär 500 remisser. En modell som syftar till att öka uppmärksamheten av ett jämställdhetsperspektiv i remisserna skulle höja kvaliteten. Resultat Ett utkast till remissmodell har tagits fram i form en handledning som ska vara stöd för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i såväl de utgående som inkommande remisserna. Handledningen innehåller stödfrågor som hjälper medarbetarna att integrera jämställdhetsperspektivet när de begär remissvar, samt när de svarar på remiss. Frågorna uppmuntrar även till ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv. Detta innebär att ta hänsyn till olika grupper av kvinnor och män, utifrån t.ex. etnicitet, ålder och socioekonomisk bakgrund. Det innebär också att bli medveten om hur normer skapas och eventuellt återskapas. Modellen innehåller även fördjupande och vägledande frågor om genusperspektiv, de jämställdhetspolitiska målen, jämställt språkbruk, diskrimineringsgrunderna, könskonsekvensanalys och könsuppdelad statistik De tre basenkäterna Syfte och beskrivning Syftet var att göra en analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv av de tre basenkäter som Boverket hämtar information från. Enkäterna är: bostadsmarknadsenkäten plan- och byggenkäten miljömålsenkäten.

17 3. Redovisning av genomförda aktiviteter 15 Samtliga enkäter skickas ut och sammanställs årligen. Syftet med analysen av frågorna i enkäterna är att undersöka om det finns kopplingar till jämställdhet och om enkäterna kan bidra till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen. Bostadsmarknadsenkäten är en uppföljning av läget på bostadsmarknaden och sänds ut till samtliga kommuner i landet. Enkäten frågar hur kommunen bedömer det aktuella läget på bostadsmarknaden samt situationen för olika grupper. Den innehåller även frågor om omfattningen och inriktningen på bostadsbyggandet under de kommande åren. Dessutom innehåller den frågor om hur kommunen arbetar med boendeplanering och de bostadspolitiska verktyg som den förfogar över. Miljömålsenkäten är en uppföljning av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och delar av andra miljökvalitetsmål. Den sänds ut till samtliga landets kommuner. Enkäten görs i samarbete mellan Boverket och RUS (länsstyrelsernas samarbetsorgan för miljömålsarbetet). Plan- och byggenkäten är en uppföljning av tillämpningen av planoch bygglagen. Den innehåller frågor som rör tillämpningen av lagens regler om översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande, men även frågor om tillsyn. Enkäten består av två delar som behandlar länsstyrelsernas respektive kommunernas arbete med plan- och bygglagen. Genomförande En analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv har gjorts av enkäternas språk, innehåll och på vilket sätt könsuppdelad statistik har behandlats. Resultat Analysen visar att enkäterna inte innehåller något särskilt köns- eller jämställdhetsperspektiv. Språket är könsneutralt och innehållet kan inte kopplas till frågor om jämställdhet (med ett undantag). Enkäterna innehåller heller ingen könsuppdelad statistik. När det gäller enkäternas innehåll visade analysen hur enkäterna kan främja ett jämställdhetsperspektiv. Huvudsakligen gäller det planeringsunderlagen. I samtliga enkäter finns frågor om översiktsplaner och detaljplaner samt olika planeringsunderlag. Dessa skulle kunna kompletteras med frågor om jämställdhet. Syftet skulle kunna vara att ta reda på om kommunernas har gjort könskonsekvens- eller jämställdhetsanalyser i sin planering. Denna typ av analys kan få en avgörande betydelse för vilka åtgärder de föreslår i planeringen, och sådan information kan bli ett värdefullt underlag i Boverkets utvecklingsarbete. Analysen av Bostadsmarknadsenkäten gav bland annat anledning att fundera över om statistiken över läget för olika grupper på bostadsmarknaden bör könsuppdelas. Eftersom arbetet med jämställdhetsintegrering inte bara handlar om att motverka diskriminering utan även om att främja jämställdhet så finns det anledning att bearbeta enkäterna vidare för att Boverket ska kunna bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Enkäterna har två funktioner, dels att ta reda på hur läget ser ut vad gäller bostadsmarknaden, miljömålen samt planeringen och byggandet, dels är frågorna i enkäterna

18 16 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 vägledande och ger signaler om vad som enligt Boverket är viktiga samhälleliga aspekter. Att ställa frågor om jämställdhet kan innebära att höja statusen för den typen av perspektiv och uppmuntra till arbete med jämställdhetsintegrering Könsuppdelad statistik Syfte och beskrivning Aktiviteten handlade om att kunna beställa och använda könsuppdelad statistik inom Boverkets verksamhetsområden, exempelvis för bostadsmarknadsenkäten och frågor om etablering på bostads-marknaden. Detta skulle göras i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Det är ett problem att könsuppdelad statistik inte finns tillgänglig i tillräcklig utsträckning inom Boverkets verksamhetsområden. Genomförande En rad medarbetare har varit involverade i en dialog kring användningen av könsuppdelad statistik och hur verkets behov ser ut. Nyckelpersoner är de medarbetare på Boverket som sitter med i SCB:s användarråd om Mark- och bebyggelsestatistik, Regionalstatistik och Välfärdsstatistik. Som ett led i arbetet med att höja kunskapsnivån har Boverket också arrangerat en särskild utbildningsdag i Jämställdhet och statistik. Det var SCB som var anlitade som utbildare. Resultat Dialogen visar att synen på behovet av och tillgången till könsuppdelad statistik varierar bland Boverkets medarbetare. Överlag tycks problemet vara att Boverket efterfrågat könsuppdelad statistik i begränsad omfattning snarare än att det inte har funnits att tillgå hos SCB. Det finns dock ett exempel på att det vid ett arbete med ett uppdrag om ungdomars boende, varit problematiskt att könsuppdela därför att SCB:s urvalsunderlag var för litet. Utbildningsdagen i Jämställdhet och statistik var öppen för alla medarbetare och 15 personer deltog. Utbildningen innehöll exempel på hur statistik kan användas i jämställdhetssyfte och hur könsuppdelad statistik är ett medel för att få fram mer utvecklad och nyanserad information. Medarbetarna fick öva sig i att se jämställdhetsaspekter i den egna verksamheten och SCB presenterade konkreta exempel på hur innehållet i Boverkets rapporter skulle kunna utvecklas med hjälp av könsuppdelad statistik. Medarbetarna fick även öva sig i metoder för hur könsuppdelad statistik kan presenteras på ett tydligt sätt. I samband med utbildningen delade Boverket ut den statistiska sammanställningen På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2014 (SCB), till samtliga medarbetare. Könsuppdelad statistik är hittills inte lika frekvent använt eller har samma tradition som användningen av åldersuppdelad statistik. Statistik är en kostnadsfråga eftersom beställningar från SCB är belagda med en avgift. Kostnaden är dock inte orsaken till att åldersuppdelad statistik har beställts i större utsträckning än könsuppdelad statistik.

19 3. Redovisning av genomförda aktiviteter Boende Lagen om bostadsanpassningsbidrag Syfte och beskrivning Aktiviteten inom boende bestod i att i samband med översynen av lagen om bostadsanpassningsbidrag göra en analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Avsikten var att resultaten av jämställdhetsanalysen skulle utgöra en del av översynen av lagen, och bli ett av underlagen vid Boverkets förslag till ny lagtext eller förordningsändringar. Lagen om bostadsanpassningsbidrag har till ändamål att genom bidrag för att anpassa bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Boverket fick under mars 2013 i uppdrag av regeringen att analysera och bedöma om lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. behöver ändras och vid behov lämna förslag på ändringar. Uppdraget om översyn av lagen rapporterades till regeringen den 31 december Boverket valde att jämställdhetsintegrera lagöversynen som en del av Handlingsplanen för jämställdhetsintegrering Anledningen till att just denna lagöversyn valdes ut för jämställdhetsintegrering var att uppdraget löpte under samma tidsperiod. En annan orsak var att det är viktigt att ta reda på om bidraget fördelas på ett rättvist sätt mellan kvinnor och män utifrån en demokratisk synvinkel. Syftet med en jämställdhetsanalys inom detta uppdrag är att lagen ska vara lika för män och kvinnor när det gäller tillämpning och innehåll, och på så sätt bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Analysen ska svara på följande frågor: Tillämpas lagen lika för män och kvinnor? Finns det något i lagens innehåll som diskriminerar mellan män och kvinnor? Finns det något i ambitionsnivån i bostadsanpassningsbidraget som slår olika mot män och kvinnor? Vem gynnas av en högre ambitionsnivå? Vem drabbas särskilt av en låg ambitionsnivå? Vad kan man göra åt identifierad diskriminering? Genomförande Lagen har genomlysts utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Analysen omfattade lagens innehåll, språk och formuleringar. Resultat Genusanalysen visade inte på några diskriminerande aspekter i lagens innehåll. Däremot innehöll lagtexten ett (enbart) manligt pronomen på ett ställe. I det nya lagförslaget föreslogs regeringen därmed en inkludering av ett kvinnligt pronomen. För att ta reda på om lagen om bostadsanpassningsbidrag tillämpas lika för kvinnor och män har Boverket gjort en statistisk sammanställning över i vilken omfattning kommunerna beviljar stöd till kvinnor respektive män. Statistiken (som omfattar cirka 20 procent av totala antalet bidrag)

20 18 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 visar att en majoritet, 2/3 av antalet beviljade bidrag, går till kvinnor (se diagram 1). Män får däremot en högre summa utbetalt per person. Medelkostnaden för mäns ärenden är kronor och för kvinnors kronor. En skillnad mellan könen återfinns i samtliga åldersgrupper men störst är den i gruppen 85 år och äldre där män får 42,3 procent mer i bidrag än kvinnor. Minst skillnad är det i gruppen under 18 år där kostnaden för pojkars anpassningar är 7 procent högre än flickors (se diagram 2). Det kan alltså konstateras att det finns en ojämn fördelning av bidraget mellan kvinnor och män. Däremot kan Boverket i nuläget inte svara på om fördelningen är ojämställd, dvs. orätt fördelad på grund av könstillhörighet eller om det finns berättigande skillnader som kan vara grundade i olika behov, livsvillkor m.m. Resultaten har lyfts i referensgruppen för lagöversynen där flera möjliga förklaringar har presenterats, dock uppnåddes ingen enighet om hur skillnaderna skulle kunna förklaras. Det har inte funnits utrymme att undersöka frågorna vidare inom ramen för lagöversynen eller tillsynsarbetet kring bostadsanpassningsbidraget. För att klargöra orsaken till skillnader i fördelningen mellan kvinnor och män samt flickor och pojkar, behöver det göras ytterligare statistiska och kvalitativa kartläggningar. Diagram 1. Antal ärenden fördelat på kön. 63% 37% Män Kvinnor

21 3. Redovisning av genomförda aktiviteter 19 Diagram 2. Medelkostnad per ärende redovisad på ålder och kön. Kronor Aktiviteten med jämställdhetsintegrering av lagöversynen var ambitiöst utformad. Frågeställningarna är forskningsinriktade och det har inte funnits utrymme att undersöka dem fullt ut. Det resultat som kommit fram bidrar dock till nya frågeställningar som skulle behöva undersökas vidare. Jämställdhetsperspektivet fanns inte med från början i planeringen av arbetet med lagöversynen utan infördes i efterhand, vilket försvårade insamlingen av den könsuppdelade statistiken och tog tid från vidare kartläggning och analys. Att arbeta med könsuppdelad statistik kan innebära oväntade och svårförklarade resultat, så som i detta fall. Det kan göra att de resultat som kommit fram ger anledning att ställa nya frågor eller följdfrågor, som kan kräva fortsatta undersökningar. 3.3 Planering Språkanalys av PBL Kunskapsbanken Syfte och beskrivning En aktivitet inom planering var att göra en språkanalys av något/några kapitel ur PBL Kunskapsbanken. Analysen ska ligga till grund för ett förändrat arbetssätt där Boverket ska uppnå ett förhållningssätt som främjar de jämställdhetspolitiska målen i både skriftlig och muntlig information.

22 20 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 PBL Kunskapsbanken är en webbtjänst för att sprida vägledningsmaterial om plan- och bygglagen (PBL). Där finns beskrivningar av Plan- och bygglagens innehåll och definitioner, t.ex. information om regionplanering, översiktsplanering och detaljplanering samt lov- och byggprocessen m.m. PBL Kunskapsbanken innehåller även tematiska beskrivningar. Genomförande PBL Kunskapsbankens avsnitt om Regionplanering samt tematexter om Kulturvärden i planering och byggande språkanalyserades. Analysen gjordes utifrån ett jämställdhets- och genusperspektiv. Som grund för språkanalysen användes Språkrådets bok Jämställt språk. Texterna analyserades för att se om det fanns synliga normer utifrån framför allt kön, men även andra diskrimineringsgrunder som könsidentitet och ålder, samt för att se om texterna inkluderade och gav tolkningsföreträde åt vissa samhällsgrupper mer än andra. Analysen syftade även till att hitta sätt att främja jämställdhet. Resultat Analysen visade att språket i texterna på det stora hela är könsneutralt vilket kan vara positivt eftersom det inte direkt utesluter någon. Samtidigt kan könsneutralitet vara problematiskt eftersom det kan innebära generaliseringar av människors erfarenheter, behov och intressen. Däri ligger även en risk att könsneutrala uttryck, så som medborgare, kommer att betyda de personer som tillhör normen, och att Boverkets verksamhet därmed vänder sig till och utgår från dessa personer. Här behöver skribenten ibland göra avvägningar. Jämställdhetsarbete handlar inte endast om att undvika diskriminering utan även om att främja jämställdhet. I texterna finns flera ingångar där detta är möjligt. Exempelvis när det gäller vad som kan ha ett kulturhistoriskt värde, i beskrivningen av viktiga historiska förlopp och i definitionen av goda sociala levnadsförhållanden och hållbar livsmiljö. Vad innebär detta för kvinnor respektive män? Här kan ett främjandearbete handla om att framhäva vikten av att analysera konsekvenserna ur ett jämställdhetsperspektiv. Tas både kvinnors och mäns intressen tillvara? Vems behov tillgodoses? Det kan också vara aktuellt att arbeta för att främja jämställdhet i samband med beskrivningar av (vissa juridiska) begrepp och formuleringar, så som motstående intressen, allmänna intressen, planens konsekvenser, sakägare och andra berörda. Dessa begrepp har en viktig funktion eftersom de är allmänna och syftar till att inkludera alla. Utifrån ett genusperspektiv (maktperspektiv) kan de dock vara problematiska eftersom det i samhället finns grupper som har mer makt än andra, på grund av sin könstillhörighet, etnicitet, sexuella orientering och så vidare. Det kan innebära att en allmän formulering riskerar att gynna de redan priviligierade grupperna. Därför är det viktigt att fundera över vems makt som tillgodoses och vilka konsekvenser det kan få. Risken är att makten, i form av olika resurser (ekonomiska, politiska, juridiska) fördelas till redan gynnade. Denna typ av allmänna

23 3. Redovisning av genomförda aktiviteter 21 formuleringar kan därför behöva kompletteras med ett jämställdhetsperspektiv. Exempelvis när vi talar om planens konsekvenser, har det då tagits hänsyn till konsekvenserna för olika grupper? Detta handlar om en språklig dimension som kan få konsekvenser i praktiken. Här finns en tydlig koppling till det första jämställdhetsdelmålet om lika tillgång till makt och inflytande. Det finns även ett exempel på en manlig norm i form av maskulint val av pronomen i samband med det juridiska begreppet Byggherre som i 1 kap 4 i plan- och bygglagen definieras som den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. I texten som analyserats står det att Ett sätt för byggherren att visa att hans organisation innehåller en tillräcklig sakkunskap[...].

24 Byggande Intressanta exempel inom byggsektorn Syfte och beskrivning En aktivitet inom byggande var att ta fram ett antal intressanta exempel på hur jämställdhetsperspektivet har hanterats inom byggsektorn. Syftet är att exemplen ska ge tips och inspiration till fortsatt utvecklingsarbete. De kan både belysa situationen och öka medvetandegraden inom sektorn. Det finns ett stort behov av att lyfta fram intressanta exempel. Med hjälp av exempel kan erfarenheter byggas upp som ger Boverket underlag för vägledning inom byggande. Tidigare har jämställdhetsperspektivet varit mer närvarande i diskussionen om planering (översiktsplanering, medborgardialog m.m.), än i diskussionen om den byggda miljön. Genomförande Uppdraget att ta fram intressanta exempel gick till två studerande på kandidatnivå, med kompetens inom genus samt arkitektur och planering. De kontaktade ett antal personer inom byggsektorn, nätverket Kvinnors byggforum, några forskare vid olika lärosäten samt andra relevanta aktörer. Resultat Några exempel har identifierats och presenterats i en särskild rapport Att bygga för en ökad jämställdhet om jämställdhet i byggd miljö (se bilaga 2). Exemplen visar olika sätt att arbeta med jämställdhet i den byggda miljön. Rapporten innehåller beskrivningar av olika jämställdhetsperspektiv på kollektivhusen Athena i Örebro och hyreshuset Sofielund i Malmö. Rapporten innehåller även en beskrivning av Funkabo fritidsgård i Kalmar, som delvis byggts om utifrån ett genusperspektiv. Vidare beskrivs hur Liljewall arkitekter, ett arkitektkontor i Göteborg arbetar med att utveckla jämställdhetsarbetet i sin organisation och verksamhet. Det var en utmaning att finna exempel på hur byggd miljö kan främja jämställdhet. Det kan bero på att analyser av byggd miljö utifrån ett jämställdhetsperspektiv inte har gjorts i någon större utsträckning tidigare. En svårighet var även att den byggda miljön inte klätts i termer av jämställdhet vilket gör det svårt att hitta exempel. Det finns inte heller definierat vad som är en jämställd byggd miljö, eftersom det handlar om perspektiv och aspekter av miljön och hur den framställs Genomlysning av verksamheter på två enheter Syfte och beskrivning En annan aktivitet inom byggande var göra en genomlysning av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv på de två enheterna Tekniska egenskaper samt Hållbara byggnader och byggprodukter (före detta EU/Marknadskontroll/Energi). Syftet var att synliggöra kopplingar i verksamheten till de jämställdhetspolitiska målen. Kopplingarna är svåra

25 3. Redovisning av genomförda aktiviteter 23 att identifiera och därmed ett hinder för jämställdhetsintegrering. Genomlysningen ska ge en god grund att stå på i det vidare utvecklingsarbetet. De enheter som berördes av aktiviteten var enheter som har en påtagligt teknisk inriktning och arbetar med byggnader och byggande. I tidigare arbete med jämställdhetsintegrering har svårigheten varit att hitta kopplingar till ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Genomförande Aktiviteten genomfördes i form av en workshop i syfte att hitta kopplingar till de jämställdhetspolitiska målen. Bland frågorna som lyftes var: Vilka normer finns i verksamheten? Vem planerar vi och bygger för? I samband med en studie som syftar till att definiera den sociala aspekten av Hållbart byggande, har Boverket kartlagt hur jämställdhet hanteras i begreppsanvändningen. Kartläggningen omfattade ett antal privata och offentliga aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen, vars hemsidor studerades. Resultat Workshopen har ökat kunskaperna i normer och normkritik, de jämställdhetspolitiska målen samt diskrimineringsgrunderna. Utifrån studien som gjordes av begreppet Hållbara byggnader, kan det konstateras att jämställdhetsperspektivet i verksamheterna inte presenteras på hemsidorna hos privata och offentliga aktörer inom byggoch fastighetsbranschen. Det skulle behövas vidare studier för att kunna konstatera om de i praktiken inte ser jämställdhet som en del av det hållbara byggandet. Det ger dock en indikation på att jämställdhetsperspektivet inte har en given position i utvecklingsarbetet Språkanalys av Boverkets byggregler Syfte och beskrivning Ytterligare en aktivitet inom byggande var göra en språkanalys av några kapitel av Boverkets byggregler (BBR) som underlag för diskussion och lärande i det framtida arbetet. BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning. Reglerna gäller både när man uppför och när man ändrar en byggnad. Till reglerna görs en konsekvensutredning. Det är angeläget att säkerställa att språket inte diskriminerar eller bidrar till att reproducera ojämställda strukturer. I stället ska Boverkets regler främja jämställdhet. Det fanns även en lärandeaspekt i genomlysningen, där medarbetare ökar sin insikt i frågor om jämställdhet i verksamheten.

26 24 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Genomförande En språkanalys har gjorts av följande kapitel i BBR: Tillgänglighet och utformning Hygien hälsa och miljö Säkerhet. Analysen är gjord utifrån ett jämställdhets- och genusperspektiv. Som grund för språkanalysen har Språkrådets bok Jämställt språk använts. Analysen omfattar språket och delvis innehållet. Texterna genomlystes för att se om det fanns en synlig norm utifrån framför allt kön, men även andra diskrimineringsgrunder, så som könsidentitet och ålder. På så sätt kan det bedömas om texterna är inkluderande eller om de ger tolkningsföreträde åt vissa samhällsgrupper mer än andra. Resultat Analysen visar att texterna i det stora hela har ett könsneutralt språk. Detta är positivt eftersom texterna inte direkt utesluter någon grupp på grund av kön. Samtidigt kan könsneutralitet vara problematiskt eftersom det kan innebära generaliseringar av människors erfarenheter, behov och intressen. I allmänhet gynnas det manliga framför det kvinnliga av detta, eftersom könsneutralitet eller könlöshet oftast tolkas som manligt. Här är det viktigt med en kvalificerad avvägning av när kön behöver lyftas fram och när det inte behövs, ur jämställdhetssynpunkt. Ett par exempel i texterna kan läggas samman och ger en tendens till en manlig norm. I samhället finns det en tydlig tvåkönsnorm, dvs. att det endast finns två kön (kvinnor och män), och att dessa är varandras motsatser. Här är det viktigt att problematisera och ta hänsyn till bland annat transpersoners intresse, dvs. personer som omfattas av diskrimineringsgrunden könsidentitet eller könsuttryck. Detta kan utifrån ett främjandeperspektiv vara aktuellt när det skrivs om exempelvis omklädningsrum och toaletter som av tradition är indelade för två kön, i stället för att delas in för flera kön eller vara könsneutrala. 3.5 Kommunikation Bildanalys Syfte och beskrivning Aktiviteten inom kommunikation bestod i ha tillgång till expertstöd under hela 2014 för att göra bildanalys ur ett jämställdhetsperspektiv. Förslagsvis tillsammans med informatörer från andra myndigheter. Genomförande De anställda genusvetarna har under större delen av 2014 fungerat som expertstöd och gjort bildanalyser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Analyserna har gjorts i samarbete med Boverkets Informationsenhet.

27 3. Redovisning av genomförda aktiviteter 25 Som metod har genusanalys och normkritik använts. Genusanalys innebär att analysera exempelvis hur personer gestaltas och framställs på olika sätt på grund av eller kopplat till könstillhörighet. Normkritik handlar bland annat om att identifiera vilka samhällsgrupper som porträtteras i materialet och därmed framställs som norm. Det omfattar även att identifiera hur personer framställs, kopplat till samhällsgrupp. Analyserna har breddats till att omfatta inte enbart kön, utan även andra samhällsgrupper som påverkas av rådande maktordningar. Arbetet har utgått från de sju diskrimineringsgrunderna: kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, könsidentitet eller könsuttryck och sexuell läggning samt socioekonomisk bakgrund. Resultat Boverket förnyade sin hemsida under 2014 och förslagen till bildval på den nya hemsidan genusanalyserades. Analysen visade att vithet var en tydlig norm och det saknades en mångfald utifrån etnicitet. Etnicitet var även kopplat till hur människor porträtterades. Vita människor gavs en normposition. Analysen visade även att en del av porträtteringarna reproducerade traditionella och stereotypa könsroller. Kvinnor och män skildrades i olika roller på grund av sin könstillhörighet. Även ålder var en faktor som kunde kopplas till olika tillgång till makt. Det har även genomförts en normkritisk bildanalys av den publika bildbanken. Ett par bilder togs bort, eftersom de var stereotypa. Även i denna analys blev det tydligt att vithet är en tydlig norm. Det visade sig både i antal personer med olika hudfärg och i hur de porträtterades. Vidare har det tagits fram förslag på revideringar av texter i ett antal styrdokument; kommunikationsstrategin och den grafiska profilen. Förslagen innebär en utvidgning av innehållet utifrån de sju diskrimineringsgrunderna och ett ökat normkritiskt perspektiv. Med anledning av de bildanalyser som gjorts, har Informationsenheten hållit ett utbildnings- och diskussionstillfälle för Boverkets medarbetare på en organiserad fikastund. Syftet var att kompetensutveckla personalen om ett genusmedvetet språk och bildval. En broschyr togs fram som även innehåller övningar och diskussionsfrågor. Till stora delar har arbetet under året lett till att det nu finns en grundläggande gemensam bas när det gäller jämställdhet och bilder. Ett förslag på en uppdatering av kommunikationsstrategin har utarbetats. Förslaget består av en uppmaning om att ha en normkritisk och intersektionell syn på det som Boverket producerar och kommunicerar, för att nå jämställdhet. 3.6 Kompetensutveckling Utbildningar Syfte och beskrivning En aktivitet inom kompetensutveckling bestod i att tillhandahålla utbildningar som ger en kompetenshöjning i hela organisationen. Aktiviteten innehåller fyra olika delar:

28 26 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Chefsutbildningar ska innehålla genuskunskap. Ta fram en introduktionsutbildning för nyanställda som även innehåller genuskunskap. Hålla en basutbildning i jämställdhetsperspektiv för analysavdelningen samt övrig personal från tidigare bostadskreditnämnden. Dessa medarbetare fanns inte inom Boverket när den förra kompetenshöjande insatsen gjordes Övningar i att se jämställdhetsfrågan i den egna verksamheten ska göras på respektive enhet. Genomförande Personalenheten samordnar utbildningarna för nyanställda och chefer. Personalenheten har fått särskilt stöd av genusvetarna i bland annat jämställdhetsintegrering, normkritik och intersektionalitet. Personalenheten har också deltagit i andra aktiviteter, såsom genomlysningen av verksamhetsledningssystemet och konferensen Jämställdhet 2.0 (om intersektionalitet, normkritik och maskulinitet). Resultat En grund har lagts under 2014 för att kunna integrera ett jämställdhetsperspektiv i chefsutbildningar som nu är under uppbyggnad. Ett underlag som kan utgöra en stomme för passet om jämställdhetsintegrering har utarbetats. Ett förslag har tagits fram för hur introduktionsutbildningarna för nyanställda kan jämställdhetsintegreras. Förhoppningen är att ett jämställdhetsperspektiv ska kunna anläggas på alla utbildningar. Dessutom ska två nya utbildningar införas, en om funktionshinderpolitiken och en om jämställdhetsintegrering. Ett utbildningsunderlag har tagits fram till utbildningen om jämställdhetsintegrering som någon med genuskunskap bör hålla i. Ett generellt behov som identifierats och som bör ingå i utbildningarna är att förtydliga roller och ansvar för chefer och medarbetare i arbetet med jämställdhetsintegrering. Flertalet av medarbetarna från analysavdelningen samt tidigare Bostadskreditnämnden har deltagit i utbildningar i jämställdhet genom andra aktiviteter i handlingsplanen. En separat utbildning för dessa medarbetare har därför inte bedömts nödvändig. Övningar i att se kopplingen till jämställdhet i den egna verksamheten har genomförts på enheterna Boende och stadsutveckling, Energi och samhällsekonomi samt Styrmedel och fastighetsekonomi. Övningarna bestod av bland annat normkritik och genusanalys. Det gjordes även övningar i hur statistik och intersektionalitet kan användas som verktyg Deltagande i utbildningsaktiviteter Syfte och beskrivning Den andra aktiviteten inom kompetensutveckling bestod i att delta i aktiviteter som anordnas av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

29 3. Redovisning av genomförda aktiviteter 27 Resultat Boverket har deltagit med åtta medarbetare på den Kick-off som Nationella sekretariatet för genusforskning anordnade i början av 2014, samt på utbildningen Lärandestyrt systematiskt förbättringsarbete. Boverket har även deltagit i följande utbildningar: Jämställd kommunikation Jämställda remisser Jämställt bemötande Jämställdhet och statistik Jämställdhetsintegrering av bidragsgivning Jämställdhet för controllers Normkritik, intersektionalitet och maskulinitet (Jämställdhet 2.0).

30 28 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014

31 29 4. Spridningsinsatser och samverkan Boverket har medverkat i ett antal spridningsaktiviteter under Syftet var att sprida dels arbetet med Handlingsplanen för jämställdhetsintegrering 2014, dels det övriga arbete med jämställdhet som Boverket har i uppdrag att bedriva. Boverket medverkade tillsammans med övriga myndigheter på Nordiskt Forum New action on Womens Rights i Malmö juni Boverket deltog också i seminariet I allmänhetens tjänst som Nationella sekretariatet för genusforskning arrangerade. Seminariet handlade om programmet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Boverket hade även en utställning i en monter under hela konferensen. Där spreds erfarenheterna från arbetet med projektet Tryggt och jämt som syftade till att med hjälp av samhällsplanering stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Det spreds även information om det nya stödet för jämställda offentliga miljöer. Nio medarbetare arbetade på utställningen för att sprida information. Boverkets generaldirektör medverkade även tillsammans med de andra 18 myndigheterna inom JiM-programmet i Almedalen i juli Även detta seminarium benämndes I allmänhetens tjänst. Det fanns även planer på att medverka i ett seminarium eller en utställning på Kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå och då presentera Boverkets arbete med trygghet och jämställdhet. Detta genomfördes dock inte. Boverket deltog även på konferensen Avstamp #Jimställdhet som hölls den 4 mars 2015 och bidrog med en redovisning av arbetet med Jämställd kommunikation. Utöver detta spridningsarbete föreläste Boverket den 24 oktober 2014 på Nordiska Ministerrådets konferens Ligestillingsvurdering af de borgerrettede ydelser. Föreläsningen handlade om erfarenheterna från det tidigare regeringsuppdraget Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Vid detta tillfälle informerade Boverket även om de pågående regeringsuppdragen om stöd till jämställda offentliga miljöer och jämställdhetsintegrering i staten. I konferensen deltog cirka 200 personer främst från de nordiska länderna, men även från Ryssland, Polen och från de baltiska länderna. I Handlingsplanen för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014 fanns även med att Boverket skulle samverka med övriga myndigheter. Boverket har deltagit på samtliga nätverksträffar under året och har där kontinuerligt presenterat och delat med sig av det pågående arbetet. Utöver nätverksträffarna så har Boverket haft inledande samtal och erfarenhetsutbyte med Tillväxtverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

32 30 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014

33 31 5. Ekonomisk redovisning Boverket beviljades kronor för genomförandet av Boverkets plan för jämställdhetsintegrering. För att genomföra planen valde Boverket att förstärka sin kompetens genom att anställa två genusvetare under delar av året. Därutöver projektanställdes två studerande för att genomföra en av aktiviteterna i planen. Boverket har deltagit i de nätverksträffar och seminarier som anordnats med stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Boverket har även medverkat i flera olika forum för att sprida arbetet med jämställdhet. Härutöver arrangerade Boverket en utbildningsdag i Jämställdhet och statistik samt har även Boverkets bibliotek kompletterats med baslitteratur om genusfrågor. Boverkets beviljade medel har fördelats enligt följande: Lönekostnader Övriga kostnader Summa Av dessa har kronor finansierats av det särskilda anslaget för genomförande av Boverkets plan för jämställdhetsintegrering och kronor har finansierats av Boverkets förvaltningsanslag.

34 32 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014

35 33 6. Erfarenheter från utvecklingsarbetet Arbetet med jämställdhetsintegrering under 2014 har gett många resultat i form av identifierade kopplingar till jämställdhet i verksamheten och ökade kunskaper om jämställdhetsintegrering. Det ekonomiska stödet från regeringen har gett Boverket möjlighet att förstärka sin kompetens med genusvetare. Detta har gjort det möjligt att bedriva ett brett utvecklingsarbete Det har också inneburit tillgång till kunskap om relevanta kartläggnings- och analysmetoder. Centrala verktyg har varit normkritik och genusanalys. Ett viktigt stöd i metodutvecklingen har också varit de utbildningar och nätverksträffar som Nationella sekretariatet för genusforskning har anordnat. Arbetet med handlingsplanen har gett positiva resultat på många sätt, inte minst i arbetet med kommunikation. En del av handlingsplanens aktiviteter har varit lättare att genomföra än andra. Utvecklingen har fortskridit olika långt i olika aktiviteter. En insikt i arbetet är att det är av stor betydelse att ansvarsfördelningen är tydlig. Att det finns en tydlighet i ansvaret underlättar även när det uppstår motstånd. Motståndet kan vara direkt (omedvetet och medvetet) från individer och grupper eller indirekt, och handlar om hur verksamheten är organiserad, till exempel att det saknas rutiner, tid eller utrymme att jämställdhetsintegrera. All erfarenhet visar att det är viktigt att jämställdhetsperspektivet finns med från början. Ett exempel på detta är arbetet med jämställdhetsintegrering av översynen av lagen om bostadsanpassningsbidrag. En uppfattning, som förekommer även på Boverket, är att könsneutralitet i allt som görs är bra och att det är samma sak som att göra jämställt. Jämställdhetsarbete innebär emellertid också att synliggöra och problematisera kön. Kunskap om och förståelse för jämställdhet är viktigt för att kunna förstå och se kopplingar till verksamheten. Därmed är det betydelsefullt med återkommande utbildning och handledning för att driva utvecklingsarbetet vidare. Fortsatt utvecklingsarbetet efter 2014 Med utgångspunkt i det här föreliggande arbetet ska Boverket före den 1 oktober 2015 redovisa en uppdaterad plan för hur Boverket avser att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Ett sådant programarbete har inletts. Kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet 2014 kommer att tas tillvara i det löpande arbetet. Det har även kommit fram ett antal förslag om fortsatt utvecklingsarbete, till exempel vad gäller verksamhetledningssystemet, remissarbete, statistikhantering, fortsatta språkanalyser etc. Dessa förslag kommer att utvecklas vidare i arbetet med planen för jämställdhetsintegrering

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Boverket mars 2015

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014. Boverket. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014. Boverket. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014 Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende JiMi Jämställdhetsintegrering i myndigheter Boverkets dnr. 2010-2487/2013 Handlingsplan

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

En stad för alla Socialt bokslut 2013

En stad för alla Socialt bokslut 2013 En stad för alla 2 Innehåll Medborgaren i fokus...3 1. Varför ett socialt bokslut?... 4 Mål och syfte: synliggöra och lära!...5 Vad innehåller bokslutet?...7 2. Så arbetar vi med social hållbarhet... 9

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 MISSIV 1 (1) Datum 2013-09-13 Dnr 0989/13 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att ta

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

Göteborgs Stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Göteborgs Stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Göteborgs Stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdheten ska öka! Det har kommunfullmäktige fastslagit i budget för Göteborgs Stad. Dessutom ska varje nämnd och styrelse genomföra

Läs mer

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020)

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020) Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Länsstyrelsen Skåne Helene

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR

REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 INLEDNING...6 Strategi för lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter UTVECKLINGSPROJEKT Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter EXEMPEL FRÅN SEX KOMMUNER OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver ett utvecklingsprojekt kring

Läs mer

Jämställd information och bemötande på Pensionsmyndigheten? Fem förstudier med ett könsperspektiv på verksamheten

Jämställd information och bemötande på Pensionsmyndigheten? Fem förstudier med ett könsperspektiv på verksamheten Jämställd information och bemötande på Pensionsmyndigheten? Fem förstudier med ett könsperspektiv på verksamheten Förord Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten är en del av myndighetsuppdraget.

Läs mer

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Anneli Häyrén Weinestål Januari 2011 1 Innehållsförteckning Kvinnors karriärutveckling i staten... 4 Staten leder Jämt... 7 Deltagare... 8

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING reviderad 2014 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING Gender budgeting Redaktör: Berit Sundgren Grinups Jämställdhetsintegrerad budgetprocess i kommuner och landsting reviderad

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering i Kriminalvården

Plan för jämställdhetsintegrering i Kriminalvården 1(33) Plan för jämställdhetsintegrering i Kriminalvården 2(33) 1. Sammanfattning De fyra övergripande målen som ingår i Kriminalvårdens handlingsplan för att ytterligare öka jämställdhetsintegreringen

Läs mer

Handlingsplan 2014-2016 för jämställdhet, jämlikhet och mångfald i enlighet med CEMRdeklarationen

Handlingsplan 2014-2016 för jämställdhet, jämlikhet och mångfald i enlighet med CEMRdeklarationen Handlingsplan 2014-2016 för jämställdhet, jämlikhet och mångfald i enlighet med CEMRdeklarationen Diarienummer LS 1306-0873 Beslutad av Landstingsstyrelsen 20 maj 2014 Landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016

Intern strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016 Intern strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016 Omslagsfoto: Anna Wenngren Innehåll Inledning... 3 Varför behövs en länsstrategi för jämställdhetsintegrering?... 3 Hur har strategin tagits fram?...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014

Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014 Titel: Årsredovisning 2013 Upplaga: 300 ex Tryck: ISBN 978-91-7563-121-9 PDF: ISBN 978-91-7563-122-6 Dnr: 4704-220/2014 Foto omslag: Johnér

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor

Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor På väg mot ett uppföljningssystem för den nationella ungdomspolitiken UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:6 Indikatorer för uppföljning av ungdomars

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Att lära för lika rättigheter och möjligheter. En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet

Att lära för lika rättigheter och möjligheter. En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet Att lära för lika rättigheter och möjligheter En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet Några ord om oss Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper. Vårt

Läs mer