FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS ÅRSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKETS HUS OCH PARKER 2013 2015 2016 MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS ÅRSPLAN"

Transkript

1 FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS ÅRSPLAN s 1

2 2

3 Nyckelaspekter Nyckelaspekterna ska genomsyra all verksamhet och förutsätter en aktiv värdering och ställningstagande vid exempelvis planering, kommunikation och marknadsföring. De sju nyckelaspekterna är: 1. Mångfald & genus Folkets Hus och Parker ska arbeta aktivt för ett föredömligt mångfalds- och genusperspektiv. 2. Unga Folkets Hus och Parker ska arbeta för att ge barn, ungdomar och unga vuxna tillträde till mötesplatser och verksamheter som medskapare och deltagare. Verksamheterna och föreningarna ska kunna utgöra ett gränssnitt mot samhället i stort och öka ungdomars självständighet och delaktighet. 3. Medlems-/medborgarnytta Folkets Hus och Parkers föreningar ska vara konkurrenskraftiga och arbeta på ett lustfyllt, professionellt, mål- och möjlighetsinriktat sätt med lokalsamhällets och medborgarens behov, önskemål och drömmar i fokus, där medborgarens vilja till delaktighet och engagemang tillvaratas och uppmuntras. 4. Tillgänglighet Folkets Hus och Parker ska vara en föregångare i tillgänglighet All verksamhet som bedrivs av Folkets Hus och Parker ska beakta sju nyckelaspekter som fastställts av föreningsstämman bland samlingslokaler, samt sträva efter att speciellt möta de medborgare och grupper som idag saknar eller har dålig tillgänglighet till mötesplatser. Våra mötesplatser ska ständigt sträva efter att vara ett viktigt verktyg i olika demokratiska uttryck i samhället, samt slå vakt om den enskildes demokratiska rättigheter. 5. Miljö Folkets Hus och Parker ska aktivt arbeta för att långsiktigt minska verksamheternas och fastigheternas negativa miljöpåverkan. 6. Kommunikation Folkets Hus och Parker ska på ett medvetet sätt dra nytta av moderna kommunikationslösningar för intern och extern kommunikation och utveckling, samt aktivt verka för att visa på rörelsens prestationer och samhällsnytta på alla nivåer. 7. Ekonomi Folkets Hus och Parker ska sträva efter en effektiv resursmobilisering och resurseffektivitet, där ideellt arbete, offentliga stöd, privata insatser, projektmedel, uppdragsersättningar och andra resurser effektivt kan användas för skapa framgångsrika mötesplatser och verksamheter. 3

4 Utvecklingsområde 1 Verksamheter som skapar möjligheter Samhällsnytta, synergitänkande och möjligheter Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska bedriva verksam heter som präglas av samhällsnytta, synergitänkande och möjligheter på samtliga nivåer. All verksamhet som bedrivs av Folkets Hus och Parkers kansli ska ske med utgångspunkten att väcka, underhålla och utveckla engagemang i medlemsföreningarna och deras verksamhete, och att den blir användbar i föreningarnas eget arbete med att skapa engagemang och nytta. Förutsättningarna för Folkets Hus och Parkers regionala nivå att spela en aktiv roll som exempelvis kulturaktör, ska främjas och understödjas. Arrangörsutvecklingen ska breddas och koppla ett helhetsgrepp kring alla former av arrangörskap exempelvis scen, film, digitalt, konst, föreläsningar och konferenser, samt tydligt omfatta ett aktivt värdskap. Utveckla arrangör- och entre pre nör skapet i de digitala husen. Genomföra Arrangörsskolan. Utveckla samarbeten med produktionsbolag som producerar barn- och familjeprogram. Hjälp och utveckling riktade till medlemsföreningar som vill arbeta med konst för barn. Genomföra ett antal: - turnéproduktioner i olika genrer, riktade till en ung publik. - produktioner med inriktning mot skapande verksamhet för ungdomar. - produktioner tillsammans med Riksteatern. - pedagogiska verksamheter och någon form av programpaket (för medlemsföreningar) riktade främst till en barn- och ungdomspublik. Ökad samverkan med andra aktörer och mellan olika konstområden. Genomföra 1-2 konstnärliga gestaltningar hos medlemsföreningar. Genomföra ett konstprojekt i en folkpark för att synliggöra folkparkens roll som mötesplats och viktigt kulturarv. Fortsätta undersöka medlemsföreningarnas möjligheter att driva välfärdsuppdrag - identifiera, inventera och analysera pågående sådana bland medlemmar lokalt, med syfte att skapa tillväxtmöjligheter i folkrörelsen. Vara part i leaderprojekt för Film i Glasriket. Genomföra en studie av partnerskapsavtal i föregångskommuner. Teknik och metoder Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara en föregångare i tekniktillämpning och metodutveckling för spridning av kultur, nöjen och möten till hela landet. Tydligt och strategiskt fortsätta utvecklingen av den digitala verksamheten, med fokus på att få fler medlemsföreningar att bli digitala hus. Verka för en interaktiv digital infrastruktur med hjälp av SmartForum (digital konferensteknik) med minst en anläggning (med interaktiv kapacitet) i varje län. Producera böcker om Folkets Hus och Parkers digitala pionjärarbete, samt folketshusrörelsen och filmen. Genomföra Bio Kontrast-inspirationsmöte. Utveckla ett processinriktat konstprojekt mellan medlemsföreningar och konstnärer med inriktning på unga och demokrati (i samarbete med Konstfrämjandets Riksorganisation). 4

5 Verka för att fler medlemsbiografer visar fler digitala event, samt ett ökat publikintresse till följd av detta. I projektform utveckla former för livesändningar och filmdistribution via fibernätet. Genomföra en turné med en kombination av film och liveframträdanden. Producera ett gränsöverskridande evenemang baserat på Live på bio och konst. Genomföra en kvalitetsundersökning bland våra biografer och Live på Bio-aktörer. Implementera ett nytt turné- och bokningsverktyg för kulturproduktionerna. Verka för en höjd teknisk nivå (och kunskap att använda densamma) bland medlemsföreningarna. Mötesplatsen som utvecklingsplattform Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parkers anläggningar och verksamheter ska vara en självklar plattform för lokal, regional och nationell utveckling. Utveckla och driva en kampanj för att uppmärksamma behovet av mötesplatser för alla. Arbeta med utvecklingsprojektet Residens som stimulerar engagemang och kreativitet genom längre lokal närvaro av t ex teatergrupper, på ort/orter där det finns både Folkets Park och Riksteaterförening. Genomföra projektet World Wide Cinema för att bredda medlemsföreningarnas publikgrupper. 5

6 Utvecklingsområde 2 Rum för alla Inbjudande och attraktiva miljöer Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parkers anläggningar ska kännetecknas av en utformning, utsmyckning och tillgäng lighet som upplevs som inbjudande och attraktiva av så många som möjligt. Lokalernas utformning och tillämpning/ nyttjande ska vara stimulerande samt bidra till att generera idéer och möjligheter. Implementera Ljuset på entrén som ett strategiskt verktyg för medlemsföreningarnas utveckling, med extra fokus på tillgänglighet och kulturarv. Aktivt möta medlemsföreningars efterfrågan på utplacering och hängning av konst som ett sätt att lyfta rummet i sin helhet, samt fortsätta arbetet med vårt konstlager och genomföra flera mer genomgripande konsthängningar hos några föreningar. Följa upp energideklaration av fastigheter. Bistå medlemsföreningar vid ansökan om statsbidrag från Boverket. Uppdatera och komplettera med uppgifter om Folkets Hus och Parkers medlemsanläggningar på sajten Scenrum.nu (Drivs av Riksteatern). Aktivt möta ett växande behov av utplacering och hängning av konst, som ett sätt att lyfta miljön i sin helhet. Utveckla och utöka verksamheten med Turnébion (utomhus på sommaren och inomhus på vintern m m). Bistå medlemsföreningarna i arbetet kring fastighetsförädling. Tillgänglighet och nya grupper Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara en föregångare i tillgänglighet bland samlingslokaler, samt sträva efter att speciellt möta de medborgare och grupper som idag saknar eller har dålig tillgänglighet till mötesplatser inte minst i flera städers ytterområden. Förbereda ett nationellt tillgänglighetsprojekt. Genomföra projektet World Wide Cinema i nära samarbete med olika Folkets Hus. Verka för utvecklingen av folkparken som spelplats för pop och rock, tillsammans med externa aktörer. Verka för att Tillgänglighetsguiden (databas för tillgänglighet som idag används främst i Västra Götaland) ska bli nationell. Genomföra en nätverksträff mellan medlemsföreningar i förorter. Producera 4 vandringsutställningar med inriktning mot jämlikhet, rasism, barn och unga i samarbete med andra aktörer. Genomföra ett ungdomsinriktat projekt med stöd från Boverket, som bland annat inkluderar Ung Entré. Kartlägga förutsättningarna för nyetablering av mötesplatser (anläggningar) i fem utsatta stadsdelar. Demokratisk infrastruktur Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara en intres sant och angelägen del av Sveriges demokratiska infrastruktur, samt medverka till att utveckla och sprida information om de allmänna samlingslokalernas betydelse och möjligheter. Utveckla samarbetet med SamSam för påverkansarbete och kampanjverksamhet om stöd till samlingslokaler, exempelvis genom medverkan vid ett antal partipolitiska kommundagar under året. Delta i den årliga samlingslokalresan tillsammans med Boverket, Bygdegårdarnas Riksförbund och Våra Gårdar. Arbeta med opinionsbildning runt folkrörelsens mötesplatser. Bistå vid lokalt mobiliseringsarbete främst i förorterna för att starta nya medlemsföreningar. 6

7 Utvecklingsområde 3 Förening i förändring och utveckling Konkurrenskraft och engagemang Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parkers föreningar ska vara konkurrenskraftiga och arbeta på ett lustfyllt, professionellt, mål- och möjlighetsinriktat sätt med lokalsamhällets och medborgarens behov, önskemål och drömmar i fokus, där medborgarens vilja till delaktighet och engagemang tillvaratas och uppmuntras. Fortsatt implementering av arbetet med Möjligheternas mötesplats på regional/lokal nivå. Påskynda arbetet med att locka flera och nya engagerade till folkrörelsen, samt stimulera breddning och utveckling av ansvarsfördelningen i medlemsföreningarna. Fortsätta koppla samman nätverk mellan medlemsföreningar och aktörer på konstområdet på lokal och regional nivå (exempelvis Konst för barn och Konst åt alla). Utveckla och stärka regional kulturverksamhet genom ett pilotprojekt i Norr- och Västerbottens län. Prioritering av framtida mötesformer i nätverket CCS. Genomföra/utveckla utbildningar och möten: - Erbjuda processtöd i de lokala styrelsernas utvecklingsarbete. - Styrelse-/chefsutbildningar inom ekonomistyrning samt ledarskaps- och arbetsgivarfrågor. - Utbildningar i aktivt värdskap - Förnya och utveckla biografutbildningarna. - Utbildningar och möten för chefer och anställda i nätverket CCS inom områdena nya mötesformer, prissättning, försäljning, ledarskap och fastighet, samt inspirationsträffar och studiebesök. - Arrangörsskolan. Hjälp vid hyresfrågor med kontrakt, hyressättning, hyresnämnd m m. Arbeta för att anslutna biografer ökar antalet föreställningar och besök. Skapa förutsättningar för nya samarbetsformer mellan medlemsföreningar genom projektet World Wide Cinema. Långsiktigt hållbart arbete Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska på alla nivåer arbeta på ett långsiktigt hållbart sätt, där mångfald, inflytande och delaktighet är viktiga ledord, samt bedriva metodutveckling för nya former av föreningsarbete. Fortsatt utveckling av kompetenhöjande innehåll på Folkets Hus och Parkers hemsida (riktat till medlemsföreningarna). Regelbundet skicka nyhetsbrev till medlemsföreningarna. Tillhandahålla användarvänliga redskap för verksamhetsplanering på lokal och regional nivå. Erbjuda processtöd till folkrörelsens regionala nivå för ökad delaktighet i externa regionala nätverk (exempelvis Ideell Kulturallians, länsbygderåd m fl). Verka för att skapa medvetenhet och engagemang runt det hållbara samhället bland medlemsföreningarna. Verka för att medlemsföreningarna ska använda Folkets Hus och Parkers hemsida som resurs i det dagliga arbetet. Bistå medlemsföreningarna i arbetsgivarfrågor genom att: - Ge råd och medverka vid lokala förhandlingar gällande arbetsrättsliga frågor. - Informera medlemmarna om nyheter på området via nyhetsbrevet Medlemsnytt. - genomföra kollektivavtalsförhandlingar och delta i arbetsgrupper mellan parterna. - Vid behov genomföra centrala förhandlingar i samarbete med KFO. - ge råd samt bistå föreningar i lokala förhandlingar gällande arbetstvister. I samarbete med försäkringsbolag och utsedd försäkringsmäklare bistå medlemmar i försäkringsfrågor. 7

8 Ta fram upplägg för mentorskap för nya chefer i folkrörelsen. Samhällsnytta och resursmobilisering Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska på alla nivåer mäta och visa verksamhetens ekonomiska och sociala prestationer, för att synliggöra samhällsnyttan, samt därmed stärka föreningens konkurrenskraft, samt också aktivt verka för ett rättmätigt ekonomiskt samhällsstöd. Förbättra ekonomiinformationen gentemot medlemsföreningarna via hemsidan. Förbättra medlemsföreningarnas ekonomiska kunnande via information och utbildning. Arbeta för tydligare rutiner för uppföljning av ej betalande medlemsföreningar. Identifiera/anpassa metoder och verktyg för att tydliggöra föreningarnas samhällsnytta. Utveckla strategier runt sociala innovationer. Genomföra regionala informationsinsatser om socialt företagande och Överenskommelsen (avtalen mellan regeringen, de idéburna organisationerna och Sveriges Kommuner och Landsting). Utveckla idé och metod för Knutpunkt föreningar som vill bli knutpunkter för samhällsservice. Erbjuda regionala utbildningar i socialt och kulturellt entreprenörskap. 8

9 Utvecklingsområde 4 Vi gör det tillsammans Växande folkrörelse med lokal nytta Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara en aktiv, växande folkrörelse som skapar lokal nytta och mervärde genom gemensamma ansträngningar och utveckling. Påbörja processerna runt den av föreningsstämman beslutade organisationsförändringen. Arbeta för att utvecklingsdokumentet Möjligheternas mötesplats ska bli känt och komma till praktisk nytta i hela folkrörelsen. Målmedvetet understödja medlemsföreningarnas arbete med att väcka och kanalisera lokalt engagemang. Genomföra regionala arrangörsutbildningar gärna i samverkan med andra organisationer samt vara en resurs vid regionala arrangörsutbildningar. Genomföra de nationella medlemsarrangemangen BOKA, Konstdagarna, Filmdagarna och Medlemsmötet samt verka för att öka antalet deltagande föreningar. Fortsätta arbetet med att förhandla fram förmånliga ramavtal för medlemsföreningarna inom olika områden. Delta vid utvalda konferenser/mässor eller liknande (exempelvis Almedalen) för att marknadsföra folkrörelsen. Öka antalet festivalmedlemmar till 40. Genom aktivt påverkansarbete och förhandlingar nå fram till en överenskommelse mellan STIM och festivalerna. Bedriva aktivt påverkansarbete för att lösa frågan om poliskostnader för festivalerna. Parkregionernas roll och medverka vid regionala årsmöten. - vara en part i Ideell Kulturallians på regional och central nivå. - medverka vid regionala medlemsträffar. - medverka till genomförandet av regionturnéer med barn- och familjeprogram. Arbeta vidare med Folkets Hus och Parkers profil, image och varumärke bland annat genom implementering av den uppdaterade logotypen. Producera nya trycksaker etc för att presentera Folkets Hus och Parker. Utveckla och stärka Folkets Hus och Parkers omvärldsbevakning och opinionsbildning. Öka statusen och värdet av Folkets Hus och Parkers hemsida internt och externt. Särskild vikt ska läggas vid att göra sidan mera medlemsorienterad. Fortsätta stärka och utveckla Folkets Hus och Parkers närvaro i sociala medier. Färdigställa ett system för förbättrad internkommunikation. Tillgängliggöra en bilddatabas för bättre spridning och nyttjande i kommunikation och media. Ansluta fler biografer till filmsättningen. Stärka Biografrådet som forum för utvecklingsfrågor. Implementera ett nytt kontaktregister för stärkt medlemskommunikation. Utveckla regionala nyhetsbrev. Stark rörelse på alla nivåer Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara stark på lokal, regional och nationell/gemensam nivå, med en aktiv och utmanande idédiskussion. Tydlig regional närvaro/fokus genom att: - arbeta med att utveckla Folkets Hus och Nytta genom samverkan Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska sträva efter breda samverkanslösningar för att lösa behoven i lokalsamhället. Folkets Hus och Parker ska samarbeta med andra grupper i samhället för att förstärka den ideella/civila sektorns utveckling och betydelse. Påbörja planering och samarbetsprojekt inför Kulturhuvud- 9

10 stadsåret 2014, tillsammans med vår regionförening i Norroch Västerbotten. Verka för bättre förutsättningar för den ideella kultursektorn genom nätverket Ideell Kulturallians. Bli en part i regionala förhandlingar om kulturmedel enligt samverkansmodellen, genom Ideell Kulturallians. Utveckla samarbetet med Riksteatern och verka för ett nära samarbete på lokal och regional nivå mellan Riksteaterföreningar och Folkets Hus och Parker-föreningar. Verka för att fler föreningar blir medlemmar i Europa Cinemas. Fortsatt deltagande i nätverket Koalition för Kulturdebatt. Arrangera inköpsutställningar för konst i samverkan med Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar. Utveckla och driva projekt runt ökad medborgarinflytande och engagemang (under förutsättning att EU-finanisering säkras). Medverka vid planering och genomförande av regionala arrangörsutbildningar. Påverka finansieringsformer och förutsättningar för ekonomiskt stöd genom referens-/beslutsgrupper m fl. Spela en aktiv roll i nystartade Riksföreningen Biograferna ett nätverk för små och medelstora biografägare. Stimulera och verka för utökat samarbete och utbyte mellan festivalmedlemmarna. Utveckla samarbetet med ABF, främst gällande utbildningar samt lokala och regionala samverkansmöjligheter. 10

11 11

12 Årsplanen för 2013 har fastställts av Folkets Hus och Parkers styrelse den 13 februari Folkrörelsen Folkets Hus och Parker Box 17194, Stockholm Besöksadress: Swedenborgsgatan

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS BILAGA TILL VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 FOLKETS HUS OCH PARKER 2011 2012 MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS ÅRSPLAN s 1 Nyckelaspekter Nyckelaspekterna ska genomsyra all verksamhet och förutsätter en aktiv värdering

Läs mer

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS BILAGA TILL VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 FOLKETS HUS OCH PARKER 2011 2012 MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS ÅRSPLAN s 1 Utvecklingsområde 1 Verksamheter som skapar möjligheter Samhällsnytta, synergitänkande och möjligheter

Läs mer

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN FOLKETS HUS OCH PARKER 2010 2011 2012 MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN s 1 Innehåll Förord Folkets Hus och Parker - en presentation Möjligheternas mötesplats Tre framgångsfaktorer Prioriterade

Läs mer

FOLKETS HUS OCH PARKER

FOLKETS HUS OCH PARKER FOLKETS HUS OCH PARKER 11 MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1 Verksamhetsberättelse 2011 Riksorganisationen Folkets Hus och Parker 802000-9356 1 Innehåll Folkets Hus och Parker en rörelse

Läs mer

UTVECKLINGSOMRÅDEN. Helheten är nyckeln

UTVECKLINGSOMRÅDEN. Helheten är nyckeln 2012 Vi presenterar på de följande sidorna ett representativt urval av årets verksamhet, som förmedlar en rättvis bild av Riksorganisationen Folkets Hus och Parker 2012. Upplägget har hämtats från folkrörelsens

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Blekinges regionala kulturplan

Blekinges regionala kulturplan Blekinges regionala kulturplan 2 Må gott i Blekinge Blekinges regionala kulturplan Inledning 2 Kulturpolitiska mål 4 Blekinges kulturpolitiska organisation 8 Kultur och regional utveckling 10 Så har kulturplanen

Läs mer

Blekinges regionala kulturplan 2015 2017

Blekinges regionala kulturplan 2015 2017 Blekinges regionala kulturplan 2015 2017 Kulturen en del av Blekingestrategin Blekingestrategin stakar ut vår gemensamma färdriktning för att uppnå Attraktiva Blekinge där fler vill bo, arbeta och komma

Läs mer

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015)

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015 Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Regionförbundet Östsam 2014 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013-01-23 Verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013 Diarienummer: 13OLL463 Handläggare:

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett

Läs mer

Uppdrag 2008. Regionalt bidrag 2008:

Uppdrag 2008. Regionalt bidrag 2008: Danscentrum Väst Centrumbildningar Den gemensamma basen för centrumbildningar på scenkonstområdet är: Att organisera fria kulturutövare Att företräda sina medlemmars intressen Att främja uppmärksamheten

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden 2013-2015 ABF en idérörelse Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Innehåll ABF Skånes strategiska

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten Verksamhetsplan 2012-2013 Studiefrämjandet i Västerbotten INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Studiefrämjandet 4 Våra medlemsorganisationer 5 Den politiska viljan med folkbildningen 6 Mål 2012-2013 7 Delmål 8 Internt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer