Kf Göta Vår verksamhet 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kf Göta Vår verksamhet 2009"

Transkript

1 Kf Göta Vår verksamhet 2009

2 2 Välkommen Internationell solidaritet Välkomna till 2010 års distriktsstämmor! Alla medlemmar hälsas välkomna till årets distrikts stämmor. Distriktsstämman är en unik möjlighet att påverka butik och förening. Vid distriktsstämmorna ges information om verksamheten, det ekonomiska utfallet och framtidsplanerna. Fakta om de olika stämmorna finns på sidorna Föreningsstämma Vid distriktsstämmorna utses även ägarombuden till föreningsstämman den 28 april kl på Futurum vid Aerotech Telubhuset i Växjö. Extra föreningsstämma Den 9 oktober Innehåll Ordförande, vice ordförande och vd 3 Vår särart Inflytande Omtanke Ärlighet Nytänkande 4 - Coop-tåget Miljöjakten Fokusgrupper Coop fotbollsskola 5 Med omsorg om kooperativa värderingar och omtanke om miljö, medinflytande och med uthållig lönsamhet. - Medlemsutveckling Butikskoncept KRAV-certifiering 6 - Personalarbetet Konsumföretagare 7 Förvaltningsberättelse 8-9 Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys 12 Tilläggsupplysningar Styrelseunderskrifter Revisionsberättelse 20 Styrelse, verkställande ledning och driftsledning 21 Distriktsstämmor och dagordning 22 23

3 Ordförande, vice ordförande och vd 3 Delmålet avklarat - nu tar vi nästa steg Tillväxt och medlemsnytta Det arbete vi startade 2004, som accelererade under namnet Framtid Göta, har under konfirmerat vårt arbetssätt som mycket framgångsrikt. De mål vi satte upp har överträffats. De modeller och metoder som har tagits fram under åren kommer vi att behålla och fortsätta att utveckla. Med hårt arbete och högt tempo har vi tillsammans under de här åren åstadkommit ett bra resultat som gör att vi ser ljust på framtiden. Inför 2009 stod vi inför uppgiften att hantera en svår situation med förväntad minskad omsättning och därmed lägre bruttovinst. Det globala finansiella systemet nästan kollapsade av problem som orsakats av ansvariga inom banker och kreditinstitut. För vår del gällde det att snabbt anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna, att fokusera än mer på vårt kassaflöde. Arbetet i butik utvecklas dagligen enligt det arbetssätt vi har i föreningen. Stödfunktionernas arbete utgår från behovet i verksamheten och är direkt kopplat till butikens vardagliga arbete. Den ekonomiska redovisningen fungerar mycket bra. Det som tidigare upplevdes som problem är idag enkla rutiner. Mer av tiden ägnas åt att på olika sätt ge stöd till butiksdriften. Fungerande och affärsmässig pris- och sortimentsvård är en förutsättning för att kunna uppnå en god bruttovinst. Sedan några år har vi bra rutiner på detta område. Säljstödet till butik fungerar bra, säljplanerna och marknadskommunikationen i form av flygblad, skyltar, recept och adresserade utskick bidrar och underlättar till att duka upp attraktiva butiker. Medarbetarenkäter har genomförts de senaste fem åren och riktade utbildningsinsatser med utbildning i butik är goda exempel på ett kontinuerligt stöd till butik. Stödet från servicekontoret till verksamheten synkroniseras av verksamheten. På så sätt säkras genomförandet och framdriften av de olika frågorna. Kf Göta är en del av kooperationen i Sverige. Coop i Sverige är mitt uppe i en nödvändig, spännande och framtidsinriktad förändring. Gamla mönster bryts. Nya lösningar på gamla problem tas fram. Det som tidigare betraktades som omöjligt eller svårt är idag möjligt. Idag har vi ett bra samarbete inom Coop i Sverige och vi finner gemensamma, bra och affärsmässiga lösningar som innebär att vi stärker våra positioner. Renodling av verksamheten genom bildandet av Cikab/Clab (inköps- och logistikbolag), ett marknadsbolag och bolagisering av butiksdriften är bra för hela kooperationen. Med dagliga varutransporter på järnväg med Cooptåget tas ett stort steg mot en rejäl minskning av det varuförsörjningsrelaterade koldioxidutsläppet. Från vänster Jarl Karlsson, ordförande, Håkan Smith, vd, sittande Per-Gunnar Johansson, vice ordförande. Under året har investeringsnivån varit något lägre än föregående år. Det var nödvändigt att prioritera hårdare med tanke på fokuseringen på kassaflödet. Större investeringar har gjorts i Sävsjö och Oxtorget (Växjö). I Älmhult och Österbymo påbörjades investeringarna som fortsätter under Under 2010 blir det större investeringar i just Älmhult och Österbymo samt ytterligare fem butiker. Servicekontoret kommer att flytta till Norremark i Växjö där föreningen äger fastigheten. Den ekonomiska grunden börjar komma på plats. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna leverera en rejäl nytta till föreningens medlemmar. Nytta i form av fräscha och moderna butiker som tillhandahåller rena och oförfalskade varor till rättvisa priser. Allt grundat på kärnvärderingarna nytänkande-omtanke-ärlighetinflytande. De närmaste två tre åren har vi satt målet att vi ska bli bäst i branschen på den lokala orten. I föreningen finns det butiker som ligger i topp i branschen, både vad det gäller skötsel och lönsamhet. Nu ska vi alla ta oss till toppen! Det är möjligt och vi kommer att klara det! Ett stort tack riktas till alla medarbetare för en stark insats under Ett stort tack även till förtroendevalda och till alla er som handlar i våra butiker! Växjö i februari Jarl Karlsson, ordförande i Kf Göta Håkan Smith, verkställande direktör i Kf Göta Per-Gunnar Johansson, vice ordförande i Kf Göta

4 4 Vår särart Inflytande Omtanke Ärlighet Nytänkande Att arbeta i och utveckla en konsumentkooperativ förening har som sitt yttersta mål att maximera medlemsnyttan för medlemmarna i sin konsumtion. Detta gäller naturligtvis den ekonomiska nyttan av medlemskapet men omfattar även en rad andra värdeskapande värderingar. Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen Solidariteten i siffror 2009 Bistånd på köpet ca kr Biståndsknappen ca kr Örespåslag bärkassar ca kr Lotterier, bössor, försäljning med mera ca kr Totalt kr Vår särart Inflytande I vår förening utövar medlemmarna, framför allt genom sina ägarombud och den förtroendevalda styrelsen, ett tydligt ägarinflytande. De tidigare butiksråden är numer ombildade till medlemsteam, vilka ska vara ett flexibelt och aktivt verktyg för medlemsinriktade butiksaktiviteter. Detta kompletteras nu med lokala fokusgrupper, vars uppgift är att ytterligare stärka medlemmars och kunders möjligheter att påverka. Omtanke I vår verksamhet och med våra värderingar är det naturligt att vi ska visa omtanke om människor, djur och natur. Med våra förutsättningar ger vi dessutom vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Ett uttryck för vår omtanke är KRAV-certifieringen av samtliga butiker, vilket också medför stora möjligheter till att även i vidare bemärkelse intensifiera miljöarbetet. Ett annat viktigt område där vi på ett positivt sätt särskiljer oss från våra konkurrenter och där vi gemensamt bidrar till att göra vår värld lite bättre är vårt engagemang för ökad solidaritet med de som har det betydligt sämre. Genom vårt engagemang i Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen bidrar vi till att finansiera insatser som långsiktigt verkar för att förbättra villkoren för människor i några av de mest utsatta länderna i världen. Nya och moderna insamlingsformer som Bistånd på köpet och Biståndsknappen har aktivt bidragit till en mycket positiv utveckling. Ärlighet Våra kunder och medlemmar ska känna sig trygga när de handlar hos oss. Alla ska garanteras en saklig och korrekt information om produkter och tjänster av betydelse för deras val. Det är dessutom naturligt för oss att hålla vad vi lovar. Nytänkande Konsumentkooperationen har en lång tradition av utveckling och nytänkande. Det är för oss naturligt att dra nytta av ny kunskap och ny teknik för att driva utvecklingen till gagn för våra medlemmar och kunder. Utvecklingen av Konsumföretag samt övergången till ägarombud och införandet av medlemsteam och fokusgrupper är andra aktuella exempel på nytänkande och verksamhetsutveckling. Drygt medlemmar Valberedningar/distriktsstämmor Ägarombud Föreningsstämma Styrelse VD Driftsorganisation och servicekontor Butiksområde Nord Butiksområde Väst Butiksområde Syd Medlemsinflytande och butiksdrift BUTIKER Medlemsteam Fokusgrupper BUTIKER Medlemsteam Fokusgrupper BUTIKER Medlemsteam Fokusgrupper

5 Vår särart 5 Coop-tåget Miljöjakten Fokusgrupper Coop fotbollsskola Coop-tåget Under året blev Coop först inom dagligvaruhandeln med att lägga över stora delar av transporterna från lastbil till egna tåg. Det är tillsammans med logistikföretaget Green Cargo som Coop utvecklat denna transportlösning. Genom att kombinera tåg på längre sträckor med lastbilar den sista biten, uppnås en transportlösning som innebär minskad klimatpåverkan och hög flexibilitet. Utsläppen beräknas kunna minska med upp emot ton koldioxid per år, vilket motsvarar 120 färre lastbilstransporter per arbetsdag på sträckan Helsingborg Umeå. Åtgärden innebär tillsammans med en ny terminalstruktur goda förutsättningar för en effektivare logistik inom hela verksamheten. Miljöjakten Med start under våren 2009 påbörjades ett projekt inom föreningen med syfte att minska den totala energiförbrukningen. Utöver en positiv klimatpåverkan bidrar projektet till att stärka vår särart och profil samtidigt som kostnaderna sänks. Samtliga anställda i föreningen kan påverka förbrukningen och har därför genomgått den interaktiva utbildning som KF Fastigheter tagit fram. Största energitjuven är våra kyl- och frysanläggningar, varför störst fokus lagts inom detta område. Utöver medvetenheten om behovet av att spara energi i den dagliga verksamheten slår energimedvetenheten även igenom vid nyproduktion och omställning av våra butiker. Fokusgrupper Ett nytt inslag i moderniseringen av vår medlemsdemokrati är införandet av fokusgrupper. Dessa ska ses som ett komplement till våra ägarombud och de nya medlemsteamen. Det yttersta syftet med fokusgrupper är att få nya och viktiga impulser från medlemmar och kunder men också till att skapa positiva attityder till oss och vår särart och indirekt ge en positiv påverkan på omsättning och resultat. En fokusgrupp är en tillfällig grupp människor som under någon eller några sammankomster får ge sin syn på i förväg specificerade och presenterade frågeställningar. Under 2009 genomfördes fokusgrupper i de flesta av föreningens butiker. f o g k r u s p Emmaboda f o g k r u s p p Fokusgruppmöte 4 december 2008 Antal deltagare: 8 st varav 2 från butiken. Ämne: Allmän genomgång av hela butiken SYNPUNKTER Mycket uppskattat att få tillfälle att lämna sina synpunkter. Viktigt att det går att handla snabbt. Diskuterades huruvida man skulle exponera ekologiska varor, samlat eller på olika platser. Bäst var att ha det som idag men fler exponeringar för att visa varorna. Närproducerad mat : Förslag-Långasjötomater samt Lyckebygård. Samlad plats för matförslag och ideer. Fler recept samt provsmakningar på utländsk mat. Bättre pris på färska kryddor. Sämre fräschet på frukten sista året. Försöka samla allt osötat bröd. Polar vetetub efterfrågades. Mer butiksbakade croissanter efterfrågades. Bra att få butiksmald färs. Viktigt att känna sig välkomen-positivt med personal från olika delar av världen. Bra service vid Rasslebygdsfestivalen. Foto på hela personalen med namn i entren efterfrågades. Lyfta arbetet med bistånd. Bättre pris på ekologiska bananer samt ekologiska ägg. Diskuterades flitigt om vår slitna och omålade fasad. Förslag på skyltar ute - Mat och skyltar som visar biståndsarbetet. Ej inbjudande entre. Uppfräschning önskas. Uppröjning av specialvaror vid blommorna önskades. TV-apparaten med TV-spel uppskattas men bör kanske flyttas då det kan bli lite trångt vid nuvarande placering. Mest positiva tongångar vad gäller service,sortiment och skötselnivå av butiken. Emmaboda Fokusgruppmöte 4 december 2008 Antal deltagare: 8 st varav 2 från butiken. Ämne: Allmän genomgång av hela butiken ÅTGÄRDER Vi ska bli bättre på att exponera ekologiska varor t.e.x på gavlar. Arbetet med detta kommer inledas undet första halvåret Vad gäller närproducerad mat så kommer det tas nya kontakter under våren. Samlad plats för recept och matideer.ett förslag till föreningsledningen kommer lämnas första kvartalet Fler recept samt provsmakning av utländsk mat kommer påbörjas under första halvåret Vad gäller bättre pris på färska kryddor så avvaktar vi tills leverantörsbytet mars Vad gäller fräscheten på frukten har frågan tagits upp med berörd personal samt att vi tror på bättring vid leverantörsbytet mars En samlad plats för osötat är svårt att genomföra men vi skall undersöka om det finns något bra skyltmaterial som kan visa dem tydligare. Klart första kvartalet Vad gäller Polar vetetub har frågan lämnats till marknadsansvarig på Kf Göta som vidarebefodrar den. Fler Croissanter skall bakas.p åbörjas omgående. Foto på personalen. Frågan vidarebefodrad till Kf Göta. Vad gäller att lyfta biståndsarbetet skall det tas upp på nästa butiksrådsmöte (januari 2009)samt tas i beräkning vid eventuell omskyltning. Priserna på ekologiska bananer sänks omgående. På äggen kommer priserna sänkas samt ett större sortiment tas in från Kopparfly. Klart december Vad gäller fasaden samt entrén ligger det i planerna för Specialvarorna vid entrén kommer röjas upp. Klart februari Ny plats till TV-spelet skall utredas. Klart första halvåret Coop fotbollsskola Sommar, sol och lediga barn betyder Coops fotbollsskola på väldigt många fotbollsplaner runt om i föreningen. I samarbete med lokala fotbollsföreningar har Kf Göta under en lång rad av år arrangerat en oftast veckolång sommaraktivitet för pojkar och flickor mellan sju och tretton år. Tusentals killar och tjejer har även i år deltagit i vår fotbollsskola. På så sätt har vi på ett positivt sätt fått en fin goodwill. Det är omtanken, flexibiliteten, det låga priset och samarbetet med de lokala Coop-butikerna som gör vår fotbollsskola så framgångsrik. Engagemanget i barn- och ungdomsidrott bedöms som viktigt för Kf Göta. Att via fotbollsskolorna sammanföra barn, föräldrar och unga ledare med idrottsrörelsen är ett angeläget sätt att värna om kooperativa värderingar och lägger en bra grund till goda kundrelationer.

6 6 Vår särart Medlemsutveckling Butikskoncept KRAV-certifiering Hemsidan Medlemsutveckling Antal medlemmar vid räkenskapsårets början Antal tillkomna under året Antal avgångna under året Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut Diagrammet visar utvecklingen av antalet medlemmar i Kf Göta de senaste åren. * Fusion med Västervik och Kosta. * Butikskoncept I föreningen drivs f n butiker enligt följande tre koncept: Coop Extra - finns i storbutikssegmentet och erbjuder bra dagligvaror och ett relativt brett sortiment till låga priser. Coop Konsum - finns i supermarketsegmentet och är vår vanligaste dagligvarubutik som erbjuder ett brett sortiment med betoning på färskvaror. Hälsa och ekologi är andra prioriterade områden. Coop Nära - är ofta en mindre butik där närheten till kunden är viktig. KRAV-certifiering Landets samtliga Coop-butiker blev under 2009 KRAV-certifierade. KRAV-symbolen är ofta synonymt med ekologiskt och står för bra miljö, god djurhållning, god hälsa och samhällsansvar. Genom sin dator har man tillgång till vår nya hemsida. Utöver grundläggande information om vår förening med kontaktuppgifter till butiker, servicekontor, styrelse med flera, finns här en rad länkar. Denna hemsida är integrerad med Coop MedMera, Coop Sverige, Kooperativa Förbundet (KF) och Kooperation Utan Gränser vilket gör att våra medlemmar och kunder på ett enkelt och snabbt sätt kan hitta allt från medlemsfrågor till matidéer och recept.

7 Personalarbetet Konsumföretag 7 Personalarbetet Välutbildade och engagerade medarbetare, samt en god arbetsmiljö, är nödvändiga förutsättningar för framgångsrika butiker. Ett gott ledarskap och ett bra stöd till butikerna ska lägga grunden för detta. Kompetensutveckling Inom Kf Göta genomför vi branschutbildningar, chefsutbildningar och utbildningar kopplade till myndighetskrav och arbetsmiljö. Branschutbildningar (Frukt & Grönt, Bröd, Kundbemötande, Butiksdata etc) genomför vi huvudsakligen med egna utbildade butiksutbildare. Dessa har under 2009 genomfört 28 Utbildning i butik, fördelat på 17 butiker. Introduktion av nyanställda genomfördes inför sommaren med totalt 65 deltagare vid sju tillfällen på olika butiker. Chefsutbildningar fokuserar på ledarskap och rollen som arbetsgivare. Vi vänder oss till butikens ledningsgrupp (butikschef och säljledare) som gemensamt deltar i utbildning för att kunna utvecklas dels individuellt, dels i sin funktion som ledningsgrupp. Under 2009 har fem ledningsgrupper på större butiker deltagit i ledningsgruppsutveckling. Vid en utbildning om Arbetsrätt, arbetsmiljö och säkerhet deltog 37 butikschefer. Utbildningar kopplade till myndighetskrav och arbetsmiljö (brand, livsmedelshygien, ergonomi etc) köper vi av externa aktörer. Bl a deltog 37 medarbetare från 18 butiker i utbildning om livsmedelshygien. Medarbetarsamtal har genomförts med alla tillsvidareanställda medarbetare i 22 av 32 butiker. I 13 av dessa butiker har säljledare genomfört sin andel av medarbetarsamtalen. Arbetsmiljö Inom ramen för Kf Götas friskvårdssatsning Träna med motionskortet delades under 2009 totalt 404 motionsbelöningar ut. Under året har 135 medarbetare i 31 butiker redovisat motionskort. Medarbetarenkäten genomfördes för femte året i rad, denna gång kompletterad med frågor om engagemang, motivation och stolthet över verksamheten. Resultatet av enkäten är sammantaget bättre än föregående år, fler butiker har en positiv utveckling och färre butiker har en negativ utveckling. Skydd mot rån i handeln 15 butiker är klara för certifiering. Tyvärr har Handelns Arbetsmiljökommitté (HAK) haft svårt att erbjuda certifierare, men med start i februari 2010 kommer de första 15 butikerna att certifieras. Därefter, och med erfarenhet av denna certifiering, kommer Kf Göta att gå vidare med resterande butiker. Ledarskap/Chefsrekrytering Ledarkravsenkäten var en nyhet för i år, där medarbetare fick möjlighet att lämna synpunkter på ledarskapet i butiken hur man uppfattat att ledningen uppfyller tio ledarskapskrav. Ledarkravsenkäten fokuserar på ledningsgruppens funktion och arbetssätt snarare än den individuella chefen/ledaren. Av Kf Götas butiker har nio fått nya butikschefer under året. Ytterligare tre butikschefer har rekryterats, med tillträde i början av Under året har även butiksområdeschef Väst och försäljningschef rekryterats. Under året har också tre butiker blivit konsumföretag och Kf Göta har övertagit driften av två tidigare Konsumföretag. Ett Konsumföretag har gått in i en ny avtalsperiod. Konsumföretagare i Kf Göta ett framgångsrikt koncept Under de senaste 5 åren har Kf Göta arbetat med en ny företagsmodell för butiksdrift. På flera orter finns nu Konsumföretag i full verksamhet. Konsumföretag bedrivs i franchiseform. Det innebär att butiken ägs av föreningen och dess medlemmar men bolaget som sköter driften är privat. När det gäller utbud, sortiment, erbjudanden och profil skiljer sig inte ett Konsumföretag från en traditionellt driven Coop-butik. Vid årsskiftet drevs 14 av föreningens butiker som Konsumföretag. Erfarenheterna är goda för både företagare och förening. För närvarande finns Konsumföretag i Ekenässjön, Färjestaden, Huskvarna, Jönköping, Kalmar, Lessebo, Mullsjö, Tenhult, Traryd, Västervik, Växjö, Åseda och Överum. Under kommande verksamhetsår avser Kf Göta att fortsätta ställa om ett antal utvalda butiker till Konsumföretag.

8 8 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Konsumentföreningen Göta är en sammanslutning av konsumenter i Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län med vissa angränsande områden. Konsumentföreningen Göta bedriver verksamhet i associationsformen ekonomisk förening och har sitt säte i Växjö. Huvudkontorets adress är Lagergatan 8, Växjö. Föreningens uppgift är att i samverkan med Kooperativa Förbundet (KF) främja sina medlemmars hushållning genom att på effektivaste sätt tillhandahålla varor och tjänster som svarar mot medlemmarnas behov samt sprida den kooperativa idén. Verksamheten drivs dels via föreningens egna butiker dels via så kallade konsumföretag där föreningen äger butikerna, men driften sköts av privata bolag i franchiseform. Resultat och försäljning Resultat efter finansiella poster uppgick till 28,2 Mkr (14,0). Rörelseresultatet blev 23,7 Mkr (11,4). Under året ändrade föreningen sin modell för uppskattningar och bedömning av nettolager, vilket påverkade resultatet negativt med 3,4 Mkr. I rörelseresultatet ingår inga jämförelsestörande poster. Resultatförbättringen jämfört med 2008 beror till stor del på att arbetet även under 2009 varit fokuserat på intäktsförstärkning, kostnadsreducering och effektivisering av butiksdriften. Resultatet för butikerna är precis som 2008 positivt, 40,1 Mkr (22,1). Effektiviseringen av butiksdriften har genomförts med högre eller minst bibehållen skötselnivå i butikerna. Coop Inköp och Kategori AB (Cikab) har under året lyckats mycket väl med leverantörsförhandlingar, vilket tillsammans med det arbete som Kf Götas försäljningsavdelning utför avseende pris och sortiment har bidragit till den förbättrade bruttovinsten i butik. Under våren 2009 tappade föreningen omsättning på grund av konjunkturläget. Ett projekt kallat plan B tillsattes för att motverka omsättningstappet och förbättra resultatet. Vid årets slut hade föreningen nått en nettoomsättning på 1 514,7 Mkr (1 519,1) och därmed återhämtat det omsättningstapp som uppkom under årets första månader. Projektet Plan B har även bidragit till föreningens positiva resultatutveckling. Etableringen av konsumföretag har fortsatt att bidra med positiva resultat. Föreningen har vid årets slut betalat tillbaka hela sin checkkredit som vid utgången av 2008 uppgick till 22,5 Mkr. Föreningen har i nuläget inga skulder till kreditinstitut. Styrelsen och verkställande direktören för Konsumentföreningen Göta, org nr , med säte i Växjö avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Dagligvarubranschen är fortsatt en mogen bransch med de förutsättningar som följer för konkurrens, tillväxt och etableringar. Bedömningen är att lågkonjunkturen kommer att påverka försäljningen även under Under de senaste åren har prisfokuseringen varit något mildare, men det är troligt att prisfokuseringen kommer att sätta fart under en fortsatt utdragen lågkonjunktur. Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat 23,7 11,4 0,4-28,9-19,3 Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 28, ,4% 14, ,5% Väsentliga händelser under räkenskapsåret Arbetet med att etablera konsumföretag har fortsatt även under Under året har avtal tecknats med tre nya konsumföretag. Under 2009 förnyades det första konsumföretagets avtal med 5 år och under januari 2010 har ytterliggare två avtal förnyats. Under året sa en konsumföretagare upp sitt avtal och butiken drivs nu i egen regi. Vid årsskiftet bedrevs verksamhet i 46 butiker varav 14 konsumföretag. Under 2009 har Cikab fortsatt arbetet med att kunna erbjuda våra kunder mer närproducerad mat. Under 2009 fattade Cikab beslut om en ny modell avseende inköp och logistik vilket bl a innebär att en stor del av kooperationens transporter sker med tåg. Beslutet att gå över till tågtransporter kommer att innebära minskat koldioxidutsläpp och lägre logistikkostnader. Under 2009 uppgick totala investeringar till 16,6 Mkr (30,1). Investeringarna avser främst till- och ombyggnader samt butiksinventarier. Omfattande investeringar har genomförts i fastigheter och butiker i bl a Oxtorget (Växjö), Sävsjö och Älmhult, där en större ombyggnad av fastigheten delvis färdigställdes under Under året förvärvade föreningen en ICA-butik i Österbymo. I Österbymo drev föreningen tidigare en Coop Nära som i och med förvärvet har konverterats till en Coop Konsum. I flera av föreningens butiker har investering av nya kassaservrar genomförts. Föreningen äger vid årsskiftet 32 fastigheter med ett sammanlagt taxeringsvärde på 136,9 Mkr. 3, ,2% -25, ,7% -15, ,8%

9 Förvaltningsberättelse 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret De försämrade ekonomiska utsikterna för Sverige och omvärlden under 2008 och 2009 förväntas påverka föreningen även under Avmattningen har mildrats av kraftig finans- och penningpolitisk stimulans, men den samlade bedömningen är att hushållen kommer att hålla hårt i plånboken även under Dagligvaruhandeln är jämförelsevis okänslig för konjunkturförändringar och förväntas därför utvecklas svagt men stabilt under Styrningen av verksamheten kommer liksom under de senaste åren i huvudsak ske mot två nyckeltal, försäljning per arbetad timma och personalkostnad i relation till bruttovinsten. Prioriterade områden kommer att vara direkt resultatdrivande projekt som intäktsförstärkning, kostnadsreducering, organisation i butik och omställning till konsumföretag. Under slutet av 2009 påbörjades en omfattande ombyggnad av fastigheten i Älmhult och en utbyggnad av butiken i Dalvik. Under 2010 planeras även ombyggnad i föreningens butik i Österbymo. Etableringsmöjligheter på viktiga orter i vårt verksamhetsområde utreds tillsammans med KF Fastigheter som sköter föreningens fastighetsförvaltning. I februari månad 2010 fattade styrelsen beslut om att lägga ned föreningens Coop Konsum-butik i Berga Centrum. Butiken kommer att stänga den 31 mars Miljöinformation Kf Göta bedriver ingen tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Varutransporter samt energianvändningen i föreningens butiker är de områden som har störst inverkan på miljön, främst i form av koldioxidutsläpp. Under 2009 arbetade kooperationen i Sverige med att tydliggöra vår särart; Inflytande, Omtanke, Ärlighet och Nytänkande. Arbetet ledde bland annat till att alla Coopbutiker är kravcertifierade fr o m februari Under 2009 har Kf Göta arbetat med ett projekt kallat Miljöjakten med målsättningen att minska energiförbrukningen i våra butiker. All personal har genomgått energiutbildning och på utvalda butiker har föreningen investerat i fryslock för att minska energiförbrukningen. Ett samarbete är också inlett med föreningens servicebolag för att optimera användningen av kyloch frysutrustningen i föreningens butiker. Under 2009 kom 100% av föreningens elförbrukning från vattenkraft. Partnerskap med Green Cargo har lett till att långväga transporter kommer att ske på järnväg istället för med lastbil. Även detta arbete är en del av arbetet med att stärka vår särart, att värna om miljön. Personalarbete Välutbildade och engagerade medarbetare samt en god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att föreningen ska nå sina strategier och mål och därigenom ett bra resultat. Inom föreningen genomför vi branschutbildningar, chefsutbildningar och utbildningar kopplade till myndighetskrav och god arbetsmiljö. En medarbetarenkät genomfördes för femte året i rad och resultatet av enkäten är bättre än föregående år. Under 2009 kompletterades enkäten med en ledarkravsenkät som fokuserar på ledningsgruppernas funktion och arbetssätt. 15 av föreningens butiker har under året blivit klara för säkerhetscertifieringen Skydd mot rån i handeln. Certiferingen kommer att ske under våren 2010 av Handelns Arbetsmiljökommitté. Kf Götas friskvårdssatsning, Träna med motionskortet, har haft deltagare från 31 av föreningens 46 butiker och delat ut 404 motionsbelöningar. Andelen kvinnor i föreningen är liksom föregående år 77%. I styrelsen är 36% kvinnor, vilket är en ökning med 6%. Bland övriga ledande befattningshavare inklusive Vd är 17% kvinnor. Medelantalet anställda i föreningen har ökat med 7%. Sjukfrånvaron ligger kvar på 4%, medan långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat med 3%. Förslag till vinstdisposition Enligt balansräkningen för Konsumentföreningen Göta står följande vinstmedel till stämmans förfogande: Balanserad vinst från föregående år Årets resultat Att disponera: Styrelsen och verkställande direktören föreslår: Avsättning till reservfond Balanseras i ny räkning

10 10 Resultat- och balansräkning Resultaträkning Belopp i tusentals kronor Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor b r u t t o r e s u l t a t Försäljningskostnader Administrationsomkostnader Övriga rörelseintäkter r ö r e l s e r e s u ltat 4, Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter s u m m a r e s u l t a t f r å n f i n a n s i e l l a p o s t e r r e s u l t a t e f t e r f i n a n s i e l l a p o s t e r Uppskjuten skatt å r e t s r e s u l t a t Balansräkning Belopp i tusentals kronor Tillgångar Not Anläggningstillgångar i m m a t e r i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h g o o d w i l l m at e r i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r 9 Byggnader och mark Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar s u m m a m at e r i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r f i n a n s i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r Insatser KF Andelar i intresseföretag Långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran s u m m a f i n a n s i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r s u m m a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r Omsättningstillgångar v a r u l a g e r k o r t f r i s t i g a f o r d r i n g a r Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter s u m m a k o r t f r i s t i g a f o r d r i n g a r k a s s a o c h b a n k s u m m a o m s ä t t n i n g s s t i l l g å n g a r s u m m a t i l l g å n g a r

11 Resultat- och balansräkning 11 Balansräkning Belopp i tusentals kronor Eget kapital och skulder Not Eget kapital 17 b u n d e t e g e t k a p i t a l Medlemsinsatser Reservfond s u m m a b u n d e t e g e t k a p i t a l f r i t t e g e t k a p i t a l Balanserad vinst eller förlust Årets resultat s u m m a f r i t t e g e t k a p i t a l s u m m a e g e t k a p i t a l a v s ä t t n i n g a r l å n g f r i s t i g a s k u l d e r Medlemsinlåning s u m m a l å n g f r i s t i g a s k u l d e r k o r t f r i s t i g a s k u l d e r Checkräkning 19, Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter s u m m a k o r t f r i s t i g a s k u l d e r s u m m a e g e t k a p i t a l o c h s k u l d e r Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 12 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i tusentals kronor Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet k a s s a f l ö d e f r å n d e n l ö p a n d e v e r k s a m h e t e n f ö r e f ö r ä n d r i n g a r i r ö r e l s e k a p i t a l Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga rörelseskulder inklusive avsättningar k a s s a f l ö d e f r å n d e n l ö p a n d e v e r k s a m h e t e n Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv/försäljning av aktier och insatser k a s s a f l ö d e f r å n i n v e s t e r i n g s v e r k s a m h e t e n Finansieringsverksamheten Förändring i insatskapital Upptagna lån, kortfristigt Förändring i medlemsinlåning Medlemsinsatser överförda till reservfond - 7 k a s s a f l ö d e f r å n f i n a n s i e r i n g s v e r k s a m h e t e n å r e t s k a s s a f l ö d e Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Tilläggsupplysningar 13 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom redovisning av kassaflöde där Redovisningsrådets rekommendation nr 7 har tillämpats. Intäkter Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Föreningen redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om föreningen får ersättning i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Ersättningar till anställda Föreningen tillämpar RedR 4, Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad. Förmånsbestämda pensionsåtaganden redovisas som en avsättning i föreningens balansräkning förutom den del som säkerställs genom premiebetalning. Pensionskostnaderna för dessa premiebetalningar motsvaras av de erlagda avgifterna. Det beräknade kapitalvärdet av de förmånsbestämda pensionsåtagandena på balansdagen ställs mot förvaltningstillgångarna i KP Pension & Försäkring. I balansräkningen redovisas avsättningarna för förpliktelser som inte täcks av avskilda förvaltningstillgångar. Om värdet av förvaltningstillgångarna överstiger förpliktelserna redovisas ingen fordran. Uppkommen resultateffekt redovisas i rörelsens kostnader. Avskrivningar Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar sker enligt plan baserad på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning ingår i rörelsens kostnader i resultaträkningen. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella rättigheter 20% Butiks- och fastighetsinventarier 10-15% Kontorsinventarier och IT-utrustning 20% Byggnader och markanläggning 3-5% Förbättringsutgifter annans fastighet 5-20% Räntor och utdelningar Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella anläggningstillgångar Utgifter för immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill redovisas i resultaträkningen som kostnad när den uppstår. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde utgörs av ackumulerade anskaffningsvärden minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde respektive verkligt värde. Därvid har inkurans beaktats. Likvida medel Likvida medel omfattar kassa eller omedelbart tillgängliga banktillgodohavande. Kundfordringar Kundfordringar redovisas till de belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra kundfordringar som bedöms individuellt. Kundfordringens förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Leverantörsskulder Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. Avsättningar En avsättning redovisas i balansräkningen när föreningen har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Klassificering Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

14 14 Tilläggsupplysningar Not 2 Hyreskostnader 40% av föreningens butiker drivs i förhyrda lokaler med kontrakt på mellan ett och sju år. Not 3 Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter s u m m a Not 4 Avskrivningar Från och med januari 2009 skrivs materiella anläggningstillgångar av med start den månad en tillgång tas i bruk. Tidigare tillämpades avskrivning från och med anskaffningsårets första månad. För anskaffningar från och med 2009, av kontorsinventarier och IT-utrustning, ökas avskrivningstiden till 20% per år. Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar ingår med följande värden: Försäljningskostnader Administrationskostnader s u m m a p l a n e n l i g a a v s k r i v n i n g a r Not 5 Anställda och löner Medelantalet anställda Kvinnor Män s u m m a Löner och andra ersättningar Styrelse och vd Övriga anställda s u m m a Sociala kostnader Sociala kostnader totalt Varav pensionskostnader för styrelse och vd inklusive skatt Varav pensionskostnader för övriga anställda inklusive skatt Pensioner mm Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Föreningens tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2009 översteg pensionsskulden med 4 126,6 Tkr (259,5). Verkställande direktörens pensionsålder är 60 år och pensionen uppgår till 72,5 procent av lönen. Vid uppsägning från föreningens respektive verkställande direktörens sida uppgår uppsägningstiden till 12 respektive 6 månader. Vid uppsägning från föreningens sida utbetalas utöver lön under uppsägningstiden 12 eller 24 månaders avgångsvederlag beroende på omständigheterna. Alla föreningens anställda förutom verkställande direktören omfattas av ett premielönesystem.

15 Tilläggsupplysningar 15 Not 5 Anställda och löner Avsättningar för pensioner Kapitalvärde av pensionsåtagande* Avgår förvaltningstillgångar i pensionsstiftelse s u m m a * Kreditförsäkrade via FPG I de fall förvaltningstillgångarna överstiger pensionsskulden redovisas ej det överskjutande beloppet. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i % av sammalagda ordinarie arbetstid 4 4 Därav sammanhängande tid av 60 dagar eller mer i % Total sjukfrånvaro uppdelad på kön och ålder Sjukfrånvaro kvinnor % 4 4 Sjukfrånvaro män % 3 3 Anställda, 29 år eller yngre % 2 2 Anställda, år % 5 4 Anställda, 50 år eller äldre % 5 6 Könsfördelning inom företagets ledning Styrelse: Kvinnor 4 3 Män 7 7 Övriga ledande befattningshavare, inklusive vd: Kvinnor 1 1 Män 5 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer KPMG AB: Revisionsuppdrag Andra uppdrag s u m m a KF Föreningsrevision AB: Revisionsuppdrag 1 - s u m m a 1 0 Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelning på medlemsinsatser Övriga utdelningar 1 7 s u m m a Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter s u m m a

16 16 Tilläggsupplysningar Not 8 Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Ingående anskaffningsvärden u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Goodwill Ingående anskaffningsvärden - - Inköp u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar - - Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Not 9 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Förbättringsutgifter på annans fastighet Ingående anskaffningsvärden u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e

17 Tilläggsupplysningar 17 Not 9 Materiella anläggningstillgångar forts. Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Taxeringsvärden Byggnader Mark Not 10 Inbetalda insatser Ingående inbetalda insatser Insatsränta i n s at s e r k f v i d r ä k e n s k a p s å r e t s s l u t Not 11 Andel i intresseföretag Kapitalandel % Antal andelar Sydöstbagerierna ekonomisk förening, organisationsnummer s u m m a Not 12 Långfristiga värdepappersinnehav Aktier och aktieägartillskott i DDF AB Insatser i Fonus med flera Bostadsrätter s u m m a

18 18 Tilläggsupplysningar Not 13 Uppskjuten skattefordran Skatteeffekten på skillnaden mellan bokfört och skattemässigt restvärde fastigheter s u m m a Uppskjuten skattefordran om 57,6 Mkr (63,6) avseende underskottsavdrag redovisas ej som tillgång i balansräkningen. Not 14 Varulager För fastställande av anskaffningsvärdet för varulagret, till och med räkenskapsåret 2008, har försäljningspris reducerats med en schablonmässigt bedömd procentsats. Från och med 2009 används faktiskt uppnådd marginal per butik vid fastställande av anskaffningsvärdet på varulagret. Dessa ändrade uppskattningar och bedömningar har reducerat lagervärdet 2009 med 3,4 Mkr jämfört med om tidigare års bedömningar använts. Bruttoresultatet har belastats med motsvarande belopp Not 15 Övriga fordringar Av posten övriga fordringar avser 24,9 Mkr (27,0) avräkning för dagskassa och kortköp, vilka ännu ej bokförts som likvida medel. Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kreditfakturor Förutbetalda kostnader Upplupna hyresintäkter Fakturerade driftskostnader, konsumföretagare Övriga upplupna intäkter s u m m a Not 17 Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Reservfond Fritt eget kapital Summa Enligt balansräkning Förändring av medlemsinsatser Vinstdisposition Årets resultat e n l i g t b a l a n s r ä k n i n g Not 18 Avsättningar Avsättning för Medmera-premie s u m m a Konsumentföreningen Göta tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Under året utbetalda pensioner uppgår till 5,1 Mkr (5,1). Nuvärdet av de förpliktelser som omfattas av stiftelsen uppgår per balansdagen till 108,5 Mkr (98,4). Tillgodohavandet i stiftelsen per överstiger pensionsskulden med 4,1 Mkr (0,3).

19 Tilläggsupplysningar 19 Not 19 Checkräkning/Banklån Checkräkning s u m m a Beviljad kredit uppgår till 35 Mkr (35). Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och semesterlöner Upplupna övriga sociala avgifter Upplupna räntekostnader Övrigt s u m m a Not 21 Ställda säkerheter hos kreditinstitut Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar s u m m a Not 22 Upplysningar om räntor Erhållen intäktsränta under året Betald kostnadsränta under året Not 23 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Insatsränta KF s u m m a Not 24 Likvida medel vid årets slut Kassa och bank s u m m a I totala likvida medel ingår 21,1 Mkr (14,4) i koncernkonto där KF står som huvudkontohavare.

20 20 Styrelseunderskrifter Revisionsberättelse Växjö den 19 februari 2010 Jarl Karlsson styrelsens ordförande Håkan Smith verkställande direktör Håkan Ferner Maria Hörnsten Per-Gunnar Johansson Bo Kärreskog Roland Johansson Gert Wågman Marianne Johansson Hellström Birgitta Elfström Annelie Klingebratt arbetstagarrepresentant Thomas Berglund arbetstagarrepresentant Revisionsberättelse (Omfattar sidorna 10-19) Till föreningsstämman i Konsumentföreningen Göta ekonomisk förening, organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Jan Bengtsson förtroendevald revisor Växjö den 19 februari 2010 Rolf Svensson förtroendevald revisor Håkan Lindström auktoriserad revisor KPMG AB

21 Styrelse, verkställande ledning och driftsledning 21 Styrelse 2009/2010 Jarl Karlsson ordförande Per-Gunnar Johansson vice ordförande Håkan Smith vd (adj.) Birgitta Elfström Håkan Ferner Marianne J Hellström Maria Hörnsten Roland Johansson Bo Kärreskog Gert Wågman Ywonne Stjärnerfalk (Arbetstagarrepresentant) t o m 18/12-09 Thomas Berglund (Arbetstagarrepresentant) fr o m 29/1-10 Annelie Klingebratt (Arbetstagarrepresentant) Styrelsens förtroendevalda medlemmar Valda 2009 för ett år: Jarl Karlsson, Habo Per-Gunnar Johansson, Åryd Birgitta Elfström, Kalmar Håkan Ferner, Växjö Marianne J Hellström, Växjö Maria Hörnsten, Gränna Roland Johansson, Västervik Bo Kärreskog, Gislaved Gert Wågman, Nässjö Adjungerad i styrelsen Håkan Smith, vd Driftsledning 2010 Arbetstagarrepresentanterr Annelie Klingebratt, Kalmar Ywonne Stjärnerfalk, Västervik, t o m 18/12-09 Thomas Berglund, Gislaved, fr o m 29/1-10 Sven-Erik Svensson, Tranås, suppleant Styrelsens presidium Jarl Karlsson, ordförande Per-Gunnar Johansson, vice ordförande Håkan Smith, vd & föredragande Central valberedning Mai-Britt Baard, Växjö, sammankallande Carl-Gösta Afvander, Tranås Kurt Bergström, Mullsjö Christer Bergqvist, Kalmar Rolf Nicklasson, Växjö Per-Åke Lindström, medlems- och informationschef (adj. sekreterare) Verkställande ledning 2010 Revisorer Håkan Lindström, KPMG AB samt Jan Bengtsson, Kalmar Rolf Svensson, Hovmantorp Från vänster: Maria Bergön Tord Rosenlund Dennis Andersson Tobias Douhan Lena Filhage Affärscontroller Driftschef Butiksområdeschef Nord Butiksområdeschef Syd Butiksområdeschef Väst Från vänster: Håkan Smith Per-Åke Lindström Peter Swelén Maria Bergön Tord Rosenlund Mats Nergård Verkställande direktör Medlems- och informationschef Personalchef Affärscontroller Driftschef Försäljningschef

Välkomna till 2012 års distriktsstämmor!

Välkomna till 2012 års distriktsstämmor! Kf Göta Vår verksamhet 2011 2 v ä l k o m m e n Välkomna till 2012 års distriktsstämmor! Alla medlemmar hälsas välkomna till årets distrikts stämmor. Distriktsstämman är en unik möjlighet att påverka butik

Läs mer

Vår verksamhet 2014. Kf Göta

Vår verksamhet 2014. Kf Göta Vår verksamhet 2014 Kf Göta 2 v ä l k o m m e n Visingsö Gränna Tranås Mullsjö Habo Aneby Bankeryd Österbymo Jönköping Forserum Eksjö Nässjö Tenhult Överum Ankarsrum Edsbruk Västervik Välkomna till 2015

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 106.211 medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Välkommen till våra distriktsstämmmor

Välkommen till våra distriktsstämmmor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 UPP TILL Välkommen till våra distriktsstämmmor Ort Datum Lokal UMEÅ Mån 14 mars Umeå Folkets Hus, Studion VÄNNÄS Ons 16 mars Vegaskolan, matsal STORUMAN Ons 16 mars Folkets Hus

Läs mer

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring!

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! VERKSAMHETEN 2011 34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 102.491 medlemmar/ägare varav 220 är förtroendevalda. 34 miljoner kronor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

VERKSAMHETEN 2014 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2014 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2014 KONSUM GÄVLEBORG Innehållsförteckning Vår verksamhet 2 Vår särart/vår verksamhetsidé 3 Här finns vi 3 Korta fakta 4 Händelser 2014 6 Personal 8 Nya Coop MedMera 9 Medlemsnytta - Coop

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G

Å R S R E D OV I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2002 Prisvärt mode för många människor. Året som gått Ledningsgruppens kommentar 4 Mötet med kunden Målgrupp och sortiment 7 Butiker och marknadsföring 9 Marknad och försäljning 9 Bakom

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning 2006 HSB Norra Stor-Stockholm

Årsredovisning 2006 HSB Norra Stor-Stockholm Årsredovisning 2006 HSB Norra Stor-Stockholm HSB Norra Stor-Stockholm Box 162, 177 23 Järfälla. Besöksadress Vasaplatsen 4. Telefon 08-580 897 00. Fax 08-580 897 50. www.hsb.se ÅRET I KORTHET HSB är Sveriges

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 I

ÅRSREDOVISNING 2004 I ÅRSREDOVISNING 2004 I VÅRA KUNDER ÄR NÖJDA. DET FÅR VI BEKRÄFTAT VARJE DAG. I KAPPAHLS BUTIKER HITTAR KVINNOR KLÄDER DE VILL HA, BÅDE TILL SIG SJÄLVA OCH TILL RESTEN AV FAMILJEN. FÖLJANDE SIDOR GER NÅGRA

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 Innehåll Hållbarhetsarbete 13 Kedjans utveckling 13 Året i korthet 3 Affärsmodell 4 VD kommenterar 6 verksamheten 8 koncernens utveckling 10 mio 50 år 11 medarbetare 12 Styrelseordföranden

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Coops butiker Dalarnas län Orsa Coop Konsum Orsa Leksand Coop Konsum Leksand Rättvik Coop Konsum Rättvik Coop Nära Boda Kyrkby Gagnef Coop Konsum Djurås Vansbro Coop Konsum

Läs mer

Föreningens styrelse. Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan 2001. Ledamot sedan 1995. Eva Gardell f. 1947.

Föreningens styrelse. Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan 2001. Ledamot sedan 1995. Eva Gardell f. 1947. ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Föreningens styrelse VD har ordet...3 Distriktsfullmäktige...4 Butiksråd...4 Butikschefer...4 Föreningens ledning...5 Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse

Läs mer

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Affärsidé, mål och strategier Innehållsförteckning Affärsidé Gefleortens Mejeriförening skall med högsta eko nomiska utbyte, ta tillvara den av ägarna producerade råvaran och utifrån

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009

Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009 1 Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009 Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009 Mälarenergi Elnät AB arbetar ständigt med att förädla elnätet i västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer