Kf Göta Vår verksamhet 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kf Göta Vår verksamhet 2009"

Transkript

1 Kf Göta Vår verksamhet 2009

2 2 Välkommen Internationell solidaritet Välkomna till 2010 års distriktsstämmor! Alla medlemmar hälsas välkomna till årets distrikts stämmor. Distriktsstämman är en unik möjlighet att påverka butik och förening. Vid distriktsstämmorna ges information om verksamheten, det ekonomiska utfallet och framtidsplanerna. Fakta om de olika stämmorna finns på sidorna Föreningsstämma Vid distriktsstämmorna utses även ägarombuden till föreningsstämman den 28 april kl på Futurum vid Aerotech Telubhuset i Växjö. Extra föreningsstämma Den 9 oktober Innehåll Ordförande, vice ordförande och vd 3 Vår särart Inflytande Omtanke Ärlighet Nytänkande 4 - Coop-tåget Miljöjakten Fokusgrupper Coop fotbollsskola 5 Med omsorg om kooperativa värderingar och omtanke om miljö, medinflytande och med uthållig lönsamhet. - Medlemsutveckling Butikskoncept KRAV-certifiering 6 - Personalarbetet Konsumföretagare 7 Förvaltningsberättelse 8-9 Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys 12 Tilläggsupplysningar Styrelseunderskrifter Revisionsberättelse 20 Styrelse, verkställande ledning och driftsledning 21 Distriktsstämmor och dagordning 22 23

3 Ordförande, vice ordförande och vd 3 Delmålet avklarat - nu tar vi nästa steg Tillväxt och medlemsnytta Det arbete vi startade 2004, som accelererade under namnet Framtid Göta, har under konfirmerat vårt arbetssätt som mycket framgångsrikt. De mål vi satte upp har överträffats. De modeller och metoder som har tagits fram under åren kommer vi att behålla och fortsätta att utveckla. Med hårt arbete och högt tempo har vi tillsammans under de här åren åstadkommit ett bra resultat som gör att vi ser ljust på framtiden. Inför 2009 stod vi inför uppgiften att hantera en svår situation med förväntad minskad omsättning och därmed lägre bruttovinst. Det globala finansiella systemet nästan kollapsade av problem som orsakats av ansvariga inom banker och kreditinstitut. För vår del gällde det att snabbt anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna, att fokusera än mer på vårt kassaflöde. Arbetet i butik utvecklas dagligen enligt det arbetssätt vi har i föreningen. Stödfunktionernas arbete utgår från behovet i verksamheten och är direkt kopplat till butikens vardagliga arbete. Den ekonomiska redovisningen fungerar mycket bra. Det som tidigare upplevdes som problem är idag enkla rutiner. Mer av tiden ägnas åt att på olika sätt ge stöd till butiksdriften. Fungerande och affärsmässig pris- och sortimentsvård är en förutsättning för att kunna uppnå en god bruttovinst. Sedan några år har vi bra rutiner på detta område. Säljstödet till butik fungerar bra, säljplanerna och marknadskommunikationen i form av flygblad, skyltar, recept och adresserade utskick bidrar och underlättar till att duka upp attraktiva butiker. Medarbetarenkäter har genomförts de senaste fem åren och riktade utbildningsinsatser med utbildning i butik är goda exempel på ett kontinuerligt stöd till butik. Stödet från servicekontoret till verksamheten synkroniseras av verksamheten. På så sätt säkras genomförandet och framdriften av de olika frågorna. Kf Göta är en del av kooperationen i Sverige. Coop i Sverige är mitt uppe i en nödvändig, spännande och framtidsinriktad förändring. Gamla mönster bryts. Nya lösningar på gamla problem tas fram. Det som tidigare betraktades som omöjligt eller svårt är idag möjligt. Idag har vi ett bra samarbete inom Coop i Sverige och vi finner gemensamma, bra och affärsmässiga lösningar som innebär att vi stärker våra positioner. Renodling av verksamheten genom bildandet av Cikab/Clab (inköps- och logistikbolag), ett marknadsbolag och bolagisering av butiksdriften är bra för hela kooperationen. Med dagliga varutransporter på järnväg med Cooptåget tas ett stort steg mot en rejäl minskning av det varuförsörjningsrelaterade koldioxidutsläppet. Från vänster Jarl Karlsson, ordförande, Håkan Smith, vd, sittande Per-Gunnar Johansson, vice ordförande. Under året har investeringsnivån varit något lägre än föregående år. Det var nödvändigt att prioritera hårdare med tanke på fokuseringen på kassaflödet. Större investeringar har gjorts i Sävsjö och Oxtorget (Växjö). I Älmhult och Österbymo påbörjades investeringarna som fortsätter under Under 2010 blir det större investeringar i just Älmhult och Österbymo samt ytterligare fem butiker. Servicekontoret kommer att flytta till Norremark i Växjö där föreningen äger fastigheten. Den ekonomiska grunden börjar komma på plats. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna leverera en rejäl nytta till föreningens medlemmar. Nytta i form av fräscha och moderna butiker som tillhandahåller rena och oförfalskade varor till rättvisa priser. Allt grundat på kärnvärderingarna nytänkande-omtanke-ärlighetinflytande. De närmaste två tre åren har vi satt målet att vi ska bli bäst i branschen på den lokala orten. I föreningen finns det butiker som ligger i topp i branschen, både vad det gäller skötsel och lönsamhet. Nu ska vi alla ta oss till toppen! Det är möjligt och vi kommer att klara det! Ett stort tack riktas till alla medarbetare för en stark insats under Ett stort tack även till förtroendevalda och till alla er som handlar i våra butiker! Växjö i februari Jarl Karlsson, ordförande i Kf Göta Håkan Smith, verkställande direktör i Kf Göta Per-Gunnar Johansson, vice ordförande i Kf Göta

4 4 Vår särart Inflytande Omtanke Ärlighet Nytänkande Att arbeta i och utveckla en konsumentkooperativ förening har som sitt yttersta mål att maximera medlemsnyttan för medlemmarna i sin konsumtion. Detta gäller naturligtvis den ekonomiska nyttan av medlemskapet men omfattar även en rad andra värdeskapande värderingar. Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen Solidariteten i siffror 2009 Bistånd på köpet ca kr Biståndsknappen ca kr Örespåslag bärkassar ca kr Lotterier, bössor, försäljning med mera ca kr Totalt kr Vår särart Inflytande I vår förening utövar medlemmarna, framför allt genom sina ägarombud och den förtroendevalda styrelsen, ett tydligt ägarinflytande. De tidigare butiksråden är numer ombildade till medlemsteam, vilka ska vara ett flexibelt och aktivt verktyg för medlemsinriktade butiksaktiviteter. Detta kompletteras nu med lokala fokusgrupper, vars uppgift är att ytterligare stärka medlemmars och kunders möjligheter att påverka. Omtanke I vår verksamhet och med våra värderingar är det naturligt att vi ska visa omtanke om människor, djur och natur. Med våra förutsättningar ger vi dessutom vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Ett uttryck för vår omtanke är KRAV-certifieringen av samtliga butiker, vilket också medför stora möjligheter till att även i vidare bemärkelse intensifiera miljöarbetet. Ett annat viktigt område där vi på ett positivt sätt särskiljer oss från våra konkurrenter och där vi gemensamt bidrar till att göra vår värld lite bättre är vårt engagemang för ökad solidaritet med de som har det betydligt sämre. Genom vårt engagemang i Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen bidrar vi till att finansiera insatser som långsiktigt verkar för att förbättra villkoren för människor i några av de mest utsatta länderna i världen. Nya och moderna insamlingsformer som Bistånd på köpet och Biståndsknappen har aktivt bidragit till en mycket positiv utveckling. Ärlighet Våra kunder och medlemmar ska känna sig trygga när de handlar hos oss. Alla ska garanteras en saklig och korrekt information om produkter och tjänster av betydelse för deras val. Det är dessutom naturligt för oss att hålla vad vi lovar. Nytänkande Konsumentkooperationen har en lång tradition av utveckling och nytänkande. Det är för oss naturligt att dra nytta av ny kunskap och ny teknik för att driva utvecklingen till gagn för våra medlemmar och kunder. Utvecklingen av Konsumföretag samt övergången till ägarombud och införandet av medlemsteam och fokusgrupper är andra aktuella exempel på nytänkande och verksamhetsutveckling. Drygt medlemmar Valberedningar/distriktsstämmor Ägarombud Föreningsstämma Styrelse VD Driftsorganisation och servicekontor Butiksområde Nord Butiksområde Väst Butiksområde Syd Medlemsinflytande och butiksdrift BUTIKER Medlemsteam Fokusgrupper BUTIKER Medlemsteam Fokusgrupper BUTIKER Medlemsteam Fokusgrupper

5 Vår särart 5 Coop-tåget Miljöjakten Fokusgrupper Coop fotbollsskola Coop-tåget Under året blev Coop först inom dagligvaruhandeln med att lägga över stora delar av transporterna från lastbil till egna tåg. Det är tillsammans med logistikföretaget Green Cargo som Coop utvecklat denna transportlösning. Genom att kombinera tåg på längre sträckor med lastbilar den sista biten, uppnås en transportlösning som innebär minskad klimatpåverkan och hög flexibilitet. Utsläppen beräknas kunna minska med upp emot ton koldioxid per år, vilket motsvarar 120 färre lastbilstransporter per arbetsdag på sträckan Helsingborg Umeå. Åtgärden innebär tillsammans med en ny terminalstruktur goda förutsättningar för en effektivare logistik inom hela verksamheten. Miljöjakten Med start under våren 2009 påbörjades ett projekt inom föreningen med syfte att minska den totala energiförbrukningen. Utöver en positiv klimatpåverkan bidrar projektet till att stärka vår särart och profil samtidigt som kostnaderna sänks. Samtliga anställda i föreningen kan påverka förbrukningen och har därför genomgått den interaktiva utbildning som KF Fastigheter tagit fram. Största energitjuven är våra kyl- och frysanläggningar, varför störst fokus lagts inom detta område. Utöver medvetenheten om behovet av att spara energi i den dagliga verksamheten slår energimedvetenheten även igenom vid nyproduktion och omställning av våra butiker. Fokusgrupper Ett nytt inslag i moderniseringen av vår medlemsdemokrati är införandet av fokusgrupper. Dessa ska ses som ett komplement till våra ägarombud och de nya medlemsteamen. Det yttersta syftet med fokusgrupper är att få nya och viktiga impulser från medlemmar och kunder men också till att skapa positiva attityder till oss och vår särart och indirekt ge en positiv påverkan på omsättning och resultat. En fokusgrupp är en tillfällig grupp människor som under någon eller några sammankomster får ge sin syn på i förväg specificerade och presenterade frågeställningar. Under 2009 genomfördes fokusgrupper i de flesta av föreningens butiker. f o g k r u s p Emmaboda f o g k r u s p p Fokusgruppmöte 4 december 2008 Antal deltagare: 8 st varav 2 från butiken. Ämne: Allmän genomgång av hela butiken SYNPUNKTER Mycket uppskattat att få tillfälle att lämna sina synpunkter. Viktigt att det går att handla snabbt. Diskuterades huruvida man skulle exponera ekologiska varor, samlat eller på olika platser. Bäst var att ha det som idag men fler exponeringar för att visa varorna. Närproducerad mat : Förslag-Långasjötomater samt Lyckebygård. Samlad plats för matförslag och ideer. Fler recept samt provsmakningar på utländsk mat. Bättre pris på färska kryddor. Sämre fräschet på frukten sista året. Försöka samla allt osötat bröd. Polar vetetub efterfrågades. Mer butiksbakade croissanter efterfrågades. Bra att få butiksmald färs. Viktigt att känna sig välkomen-positivt med personal från olika delar av världen. Bra service vid Rasslebygdsfestivalen. Foto på hela personalen med namn i entren efterfrågades. Lyfta arbetet med bistånd. Bättre pris på ekologiska bananer samt ekologiska ägg. Diskuterades flitigt om vår slitna och omålade fasad. Förslag på skyltar ute - Mat och skyltar som visar biståndsarbetet. Ej inbjudande entre. Uppfräschning önskas. Uppröjning av specialvaror vid blommorna önskades. TV-apparaten med TV-spel uppskattas men bör kanske flyttas då det kan bli lite trångt vid nuvarande placering. Mest positiva tongångar vad gäller service,sortiment och skötselnivå av butiken. Emmaboda Fokusgruppmöte 4 december 2008 Antal deltagare: 8 st varav 2 från butiken. Ämne: Allmän genomgång av hela butiken ÅTGÄRDER Vi ska bli bättre på att exponera ekologiska varor t.e.x på gavlar. Arbetet med detta kommer inledas undet första halvåret Vad gäller närproducerad mat så kommer det tas nya kontakter under våren. Samlad plats för recept och matideer.ett förslag till föreningsledningen kommer lämnas första kvartalet Fler recept samt provsmakning av utländsk mat kommer påbörjas under första halvåret Vad gäller bättre pris på färska kryddor så avvaktar vi tills leverantörsbytet mars Vad gäller fräscheten på frukten har frågan tagits upp med berörd personal samt att vi tror på bättring vid leverantörsbytet mars En samlad plats för osötat är svårt att genomföra men vi skall undersöka om det finns något bra skyltmaterial som kan visa dem tydligare. Klart första kvartalet Vad gäller Polar vetetub har frågan lämnats till marknadsansvarig på Kf Göta som vidarebefodrar den. Fler Croissanter skall bakas.p åbörjas omgående. Foto på personalen. Frågan vidarebefodrad till Kf Göta. Vad gäller att lyfta biståndsarbetet skall det tas upp på nästa butiksrådsmöte (januari 2009)samt tas i beräkning vid eventuell omskyltning. Priserna på ekologiska bananer sänks omgående. På äggen kommer priserna sänkas samt ett större sortiment tas in från Kopparfly. Klart december Vad gäller fasaden samt entrén ligger det i planerna för Specialvarorna vid entrén kommer röjas upp. Klart februari Ny plats till TV-spelet skall utredas. Klart första halvåret Coop fotbollsskola Sommar, sol och lediga barn betyder Coops fotbollsskola på väldigt många fotbollsplaner runt om i föreningen. I samarbete med lokala fotbollsföreningar har Kf Göta under en lång rad av år arrangerat en oftast veckolång sommaraktivitet för pojkar och flickor mellan sju och tretton år. Tusentals killar och tjejer har även i år deltagit i vår fotbollsskola. På så sätt har vi på ett positivt sätt fått en fin goodwill. Det är omtanken, flexibiliteten, det låga priset och samarbetet med de lokala Coop-butikerna som gör vår fotbollsskola så framgångsrik. Engagemanget i barn- och ungdomsidrott bedöms som viktigt för Kf Göta. Att via fotbollsskolorna sammanföra barn, föräldrar och unga ledare med idrottsrörelsen är ett angeläget sätt att värna om kooperativa värderingar och lägger en bra grund till goda kundrelationer.

6 6 Vår särart Medlemsutveckling Butikskoncept KRAV-certifiering Hemsidan Medlemsutveckling Antal medlemmar vid räkenskapsårets början Antal tillkomna under året Antal avgångna under året Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut Diagrammet visar utvecklingen av antalet medlemmar i Kf Göta de senaste åren. * Fusion med Västervik och Kosta. * Butikskoncept I föreningen drivs f n butiker enligt följande tre koncept: Coop Extra - finns i storbutikssegmentet och erbjuder bra dagligvaror och ett relativt brett sortiment till låga priser. Coop Konsum - finns i supermarketsegmentet och är vår vanligaste dagligvarubutik som erbjuder ett brett sortiment med betoning på färskvaror. Hälsa och ekologi är andra prioriterade områden. Coop Nära - är ofta en mindre butik där närheten till kunden är viktig. KRAV-certifiering Landets samtliga Coop-butiker blev under 2009 KRAV-certifierade. KRAV-symbolen är ofta synonymt med ekologiskt och står för bra miljö, god djurhållning, god hälsa och samhällsansvar. Genom sin dator har man tillgång till vår nya hemsida. Utöver grundläggande information om vår förening med kontaktuppgifter till butiker, servicekontor, styrelse med flera, finns här en rad länkar. Denna hemsida är integrerad med Coop MedMera, Coop Sverige, Kooperativa Förbundet (KF) och Kooperation Utan Gränser vilket gör att våra medlemmar och kunder på ett enkelt och snabbt sätt kan hitta allt från medlemsfrågor till matidéer och recept.

7 Personalarbetet Konsumföretag 7 Personalarbetet Välutbildade och engagerade medarbetare, samt en god arbetsmiljö, är nödvändiga förutsättningar för framgångsrika butiker. Ett gott ledarskap och ett bra stöd till butikerna ska lägga grunden för detta. Kompetensutveckling Inom Kf Göta genomför vi branschutbildningar, chefsutbildningar och utbildningar kopplade till myndighetskrav och arbetsmiljö. Branschutbildningar (Frukt & Grönt, Bröd, Kundbemötande, Butiksdata etc) genomför vi huvudsakligen med egna utbildade butiksutbildare. Dessa har under 2009 genomfört 28 Utbildning i butik, fördelat på 17 butiker. Introduktion av nyanställda genomfördes inför sommaren med totalt 65 deltagare vid sju tillfällen på olika butiker. Chefsutbildningar fokuserar på ledarskap och rollen som arbetsgivare. Vi vänder oss till butikens ledningsgrupp (butikschef och säljledare) som gemensamt deltar i utbildning för att kunna utvecklas dels individuellt, dels i sin funktion som ledningsgrupp. Under 2009 har fem ledningsgrupper på större butiker deltagit i ledningsgruppsutveckling. Vid en utbildning om Arbetsrätt, arbetsmiljö och säkerhet deltog 37 butikschefer. Utbildningar kopplade till myndighetskrav och arbetsmiljö (brand, livsmedelshygien, ergonomi etc) köper vi av externa aktörer. Bl a deltog 37 medarbetare från 18 butiker i utbildning om livsmedelshygien. Medarbetarsamtal har genomförts med alla tillsvidareanställda medarbetare i 22 av 32 butiker. I 13 av dessa butiker har säljledare genomfört sin andel av medarbetarsamtalen. Arbetsmiljö Inom ramen för Kf Götas friskvårdssatsning Träna med motionskortet delades under 2009 totalt 404 motionsbelöningar ut. Under året har 135 medarbetare i 31 butiker redovisat motionskort. Medarbetarenkäten genomfördes för femte året i rad, denna gång kompletterad med frågor om engagemang, motivation och stolthet över verksamheten. Resultatet av enkäten är sammantaget bättre än föregående år, fler butiker har en positiv utveckling och färre butiker har en negativ utveckling. Skydd mot rån i handeln 15 butiker är klara för certifiering. Tyvärr har Handelns Arbetsmiljökommitté (HAK) haft svårt att erbjuda certifierare, men med start i februari 2010 kommer de första 15 butikerna att certifieras. Därefter, och med erfarenhet av denna certifiering, kommer Kf Göta att gå vidare med resterande butiker. Ledarskap/Chefsrekrytering Ledarkravsenkäten var en nyhet för i år, där medarbetare fick möjlighet att lämna synpunkter på ledarskapet i butiken hur man uppfattat att ledningen uppfyller tio ledarskapskrav. Ledarkravsenkäten fokuserar på ledningsgruppens funktion och arbetssätt snarare än den individuella chefen/ledaren. Av Kf Götas butiker har nio fått nya butikschefer under året. Ytterligare tre butikschefer har rekryterats, med tillträde i början av Under året har även butiksområdeschef Väst och försäljningschef rekryterats. Under året har också tre butiker blivit konsumföretag och Kf Göta har övertagit driften av två tidigare Konsumföretag. Ett Konsumföretag har gått in i en ny avtalsperiod. Konsumföretagare i Kf Göta ett framgångsrikt koncept Under de senaste 5 åren har Kf Göta arbetat med en ny företagsmodell för butiksdrift. På flera orter finns nu Konsumföretag i full verksamhet. Konsumföretag bedrivs i franchiseform. Det innebär att butiken ägs av föreningen och dess medlemmar men bolaget som sköter driften är privat. När det gäller utbud, sortiment, erbjudanden och profil skiljer sig inte ett Konsumföretag från en traditionellt driven Coop-butik. Vid årsskiftet drevs 14 av föreningens butiker som Konsumföretag. Erfarenheterna är goda för både företagare och förening. För närvarande finns Konsumföretag i Ekenässjön, Färjestaden, Huskvarna, Jönköping, Kalmar, Lessebo, Mullsjö, Tenhult, Traryd, Västervik, Växjö, Åseda och Överum. Under kommande verksamhetsår avser Kf Göta att fortsätta ställa om ett antal utvalda butiker till Konsumföretag.

8 8 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Konsumentföreningen Göta är en sammanslutning av konsumenter i Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län med vissa angränsande områden. Konsumentföreningen Göta bedriver verksamhet i associationsformen ekonomisk förening och har sitt säte i Växjö. Huvudkontorets adress är Lagergatan 8, Växjö. Föreningens uppgift är att i samverkan med Kooperativa Förbundet (KF) främja sina medlemmars hushållning genom att på effektivaste sätt tillhandahålla varor och tjänster som svarar mot medlemmarnas behov samt sprida den kooperativa idén. Verksamheten drivs dels via föreningens egna butiker dels via så kallade konsumföretag där föreningen äger butikerna, men driften sköts av privata bolag i franchiseform. Resultat och försäljning Resultat efter finansiella poster uppgick till 28,2 Mkr (14,0). Rörelseresultatet blev 23,7 Mkr (11,4). Under året ändrade föreningen sin modell för uppskattningar och bedömning av nettolager, vilket påverkade resultatet negativt med 3,4 Mkr. I rörelseresultatet ingår inga jämförelsestörande poster. Resultatförbättringen jämfört med 2008 beror till stor del på att arbetet även under 2009 varit fokuserat på intäktsförstärkning, kostnadsreducering och effektivisering av butiksdriften. Resultatet för butikerna är precis som 2008 positivt, 40,1 Mkr (22,1). Effektiviseringen av butiksdriften har genomförts med högre eller minst bibehållen skötselnivå i butikerna. Coop Inköp och Kategori AB (Cikab) har under året lyckats mycket väl med leverantörsförhandlingar, vilket tillsammans med det arbete som Kf Götas försäljningsavdelning utför avseende pris och sortiment har bidragit till den förbättrade bruttovinsten i butik. Under våren 2009 tappade föreningen omsättning på grund av konjunkturläget. Ett projekt kallat plan B tillsattes för att motverka omsättningstappet och förbättra resultatet. Vid årets slut hade föreningen nått en nettoomsättning på 1 514,7 Mkr (1 519,1) och därmed återhämtat det omsättningstapp som uppkom under årets första månader. Projektet Plan B har även bidragit till föreningens positiva resultatutveckling. Etableringen av konsumföretag har fortsatt att bidra med positiva resultat. Föreningen har vid årets slut betalat tillbaka hela sin checkkredit som vid utgången av 2008 uppgick till 22,5 Mkr. Föreningen har i nuläget inga skulder till kreditinstitut. Styrelsen och verkställande direktören för Konsumentföreningen Göta, org nr , med säte i Växjö avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Dagligvarubranschen är fortsatt en mogen bransch med de förutsättningar som följer för konkurrens, tillväxt och etableringar. Bedömningen är att lågkonjunkturen kommer att påverka försäljningen även under Under de senaste åren har prisfokuseringen varit något mildare, men det är troligt att prisfokuseringen kommer att sätta fart under en fortsatt utdragen lågkonjunktur. Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat 23,7 11,4 0,4-28,9-19,3 Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 28, ,4% 14, ,5% Väsentliga händelser under räkenskapsåret Arbetet med att etablera konsumföretag har fortsatt även under Under året har avtal tecknats med tre nya konsumföretag. Under 2009 förnyades det första konsumföretagets avtal med 5 år och under januari 2010 har ytterliggare två avtal förnyats. Under året sa en konsumföretagare upp sitt avtal och butiken drivs nu i egen regi. Vid årsskiftet bedrevs verksamhet i 46 butiker varav 14 konsumföretag. Under 2009 har Cikab fortsatt arbetet med att kunna erbjuda våra kunder mer närproducerad mat. Under 2009 fattade Cikab beslut om en ny modell avseende inköp och logistik vilket bl a innebär att en stor del av kooperationens transporter sker med tåg. Beslutet att gå över till tågtransporter kommer att innebära minskat koldioxidutsläpp och lägre logistikkostnader. Under 2009 uppgick totala investeringar till 16,6 Mkr (30,1). Investeringarna avser främst till- och ombyggnader samt butiksinventarier. Omfattande investeringar har genomförts i fastigheter och butiker i bl a Oxtorget (Växjö), Sävsjö och Älmhult, där en större ombyggnad av fastigheten delvis färdigställdes under Under året förvärvade föreningen en ICA-butik i Österbymo. I Österbymo drev föreningen tidigare en Coop Nära som i och med förvärvet har konverterats till en Coop Konsum. I flera av föreningens butiker har investering av nya kassaservrar genomförts. Föreningen äger vid årsskiftet 32 fastigheter med ett sammanlagt taxeringsvärde på 136,9 Mkr. 3, ,2% -25, ,7% -15, ,8%

9 Förvaltningsberättelse 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret De försämrade ekonomiska utsikterna för Sverige och omvärlden under 2008 och 2009 förväntas påverka föreningen även under Avmattningen har mildrats av kraftig finans- och penningpolitisk stimulans, men den samlade bedömningen är att hushållen kommer att hålla hårt i plånboken även under Dagligvaruhandeln är jämförelsevis okänslig för konjunkturförändringar och förväntas därför utvecklas svagt men stabilt under Styrningen av verksamheten kommer liksom under de senaste åren i huvudsak ske mot två nyckeltal, försäljning per arbetad timma och personalkostnad i relation till bruttovinsten. Prioriterade områden kommer att vara direkt resultatdrivande projekt som intäktsförstärkning, kostnadsreducering, organisation i butik och omställning till konsumföretag. Under slutet av 2009 påbörjades en omfattande ombyggnad av fastigheten i Älmhult och en utbyggnad av butiken i Dalvik. Under 2010 planeras även ombyggnad i föreningens butik i Österbymo. Etableringsmöjligheter på viktiga orter i vårt verksamhetsområde utreds tillsammans med KF Fastigheter som sköter föreningens fastighetsförvaltning. I februari månad 2010 fattade styrelsen beslut om att lägga ned föreningens Coop Konsum-butik i Berga Centrum. Butiken kommer att stänga den 31 mars Miljöinformation Kf Göta bedriver ingen tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Varutransporter samt energianvändningen i föreningens butiker är de områden som har störst inverkan på miljön, främst i form av koldioxidutsläpp. Under 2009 arbetade kooperationen i Sverige med att tydliggöra vår särart; Inflytande, Omtanke, Ärlighet och Nytänkande. Arbetet ledde bland annat till att alla Coopbutiker är kravcertifierade fr o m februari Under 2009 har Kf Göta arbetat med ett projekt kallat Miljöjakten med målsättningen att minska energiförbrukningen i våra butiker. All personal har genomgått energiutbildning och på utvalda butiker har föreningen investerat i fryslock för att minska energiförbrukningen. Ett samarbete är också inlett med föreningens servicebolag för att optimera användningen av kyloch frysutrustningen i föreningens butiker. Under 2009 kom 100% av föreningens elförbrukning från vattenkraft. Partnerskap med Green Cargo har lett till att långväga transporter kommer att ske på järnväg istället för med lastbil. Även detta arbete är en del av arbetet med att stärka vår särart, att värna om miljön. Personalarbete Välutbildade och engagerade medarbetare samt en god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att föreningen ska nå sina strategier och mål och därigenom ett bra resultat. Inom föreningen genomför vi branschutbildningar, chefsutbildningar och utbildningar kopplade till myndighetskrav och god arbetsmiljö. En medarbetarenkät genomfördes för femte året i rad och resultatet av enkäten är bättre än föregående år. Under 2009 kompletterades enkäten med en ledarkravsenkät som fokuserar på ledningsgruppernas funktion och arbetssätt. 15 av föreningens butiker har under året blivit klara för säkerhetscertifieringen Skydd mot rån i handeln. Certiferingen kommer att ske under våren 2010 av Handelns Arbetsmiljökommitté. Kf Götas friskvårdssatsning, Träna med motionskortet, har haft deltagare från 31 av föreningens 46 butiker och delat ut 404 motionsbelöningar. Andelen kvinnor i föreningen är liksom föregående år 77%. I styrelsen är 36% kvinnor, vilket är en ökning med 6%. Bland övriga ledande befattningshavare inklusive Vd är 17% kvinnor. Medelantalet anställda i föreningen har ökat med 7%. Sjukfrånvaron ligger kvar på 4%, medan långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat med 3%. Förslag till vinstdisposition Enligt balansräkningen för Konsumentföreningen Göta står följande vinstmedel till stämmans förfogande: Balanserad vinst från föregående år Årets resultat Att disponera: Styrelsen och verkställande direktören föreslår: Avsättning till reservfond Balanseras i ny räkning

10 10 Resultat- och balansräkning Resultaträkning Belopp i tusentals kronor Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor b r u t t o r e s u l t a t Försäljningskostnader Administrationsomkostnader Övriga rörelseintäkter r ö r e l s e r e s u ltat 4, Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter s u m m a r e s u l t a t f r å n f i n a n s i e l l a p o s t e r r e s u l t a t e f t e r f i n a n s i e l l a p o s t e r Uppskjuten skatt å r e t s r e s u l t a t Balansräkning Belopp i tusentals kronor Tillgångar Not Anläggningstillgångar i m m a t e r i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h g o o d w i l l m at e r i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r 9 Byggnader och mark Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar s u m m a m at e r i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r f i n a n s i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r Insatser KF Andelar i intresseföretag Långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran s u m m a f i n a n s i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r s u m m a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r Omsättningstillgångar v a r u l a g e r k o r t f r i s t i g a f o r d r i n g a r Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter s u m m a k o r t f r i s t i g a f o r d r i n g a r k a s s a o c h b a n k s u m m a o m s ä t t n i n g s s t i l l g å n g a r s u m m a t i l l g å n g a r

11 Resultat- och balansräkning 11 Balansräkning Belopp i tusentals kronor Eget kapital och skulder Not Eget kapital 17 b u n d e t e g e t k a p i t a l Medlemsinsatser Reservfond s u m m a b u n d e t e g e t k a p i t a l f r i t t e g e t k a p i t a l Balanserad vinst eller förlust Årets resultat s u m m a f r i t t e g e t k a p i t a l s u m m a e g e t k a p i t a l a v s ä t t n i n g a r l å n g f r i s t i g a s k u l d e r Medlemsinlåning s u m m a l å n g f r i s t i g a s k u l d e r k o r t f r i s t i g a s k u l d e r Checkräkning 19, Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter s u m m a k o r t f r i s t i g a s k u l d e r s u m m a e g e t k a p i t a l o c h s k u l d e r Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 12 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i tusentals kronor Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet k a s s a f l ö d e f r å n d e n l ö p a n d e v e r k s a m h e t e n f ö r e f ö r ä n d r i n g a r i r ö r e l s e k a p i t a l Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga rörelseskulder inklusive avsättningar k a s s a f l ö d e f r å n d e n l ö p a n d e v e r k s a m h e t e n Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv/försäljning av aktier och insatser k a s s a f l ö d e f r å n i n v e s t e r i n g s v e r k s a m h e t e n Finansieringsverksamheten Förändring i insatskapital Upptagna lån, kortfristigt Förändring i medlemsinlåning Medlemsinsatser överförda till reservfond - 7 k a s s a f l ö d e f r å n f i n a n s i e r i n g s v e r k s a m h e t e n å r e t s k a s s a f l ö d e Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Tilläggsupplysningar 13 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom redovisning av kassaflöde där Redovisningsrådets rekommendation nr 7 har tillämpats. Intäkter Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Föreningen redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om föreningen får ersättning i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Ersättningar till anställda Föreningen tillämpar RedR 4, Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad. Förmånsbestämda pensionsåtaganden redovisas som en avsättning i föreningens balansräkning förutom den del som säkerställs genom premiebetalning. Pensionskostnaderna för dessa premiebetalningar motsvaras av de erlagda avgifterna. Det beräknade kapitalvärdet av de förmånsbestämda pensionsåtagandena på balansdagen ställs mot förvaltningstillgångarna i KP Pension & Försäkring. I balansräkningen redovisas avsättningarna för förpliktelser som inte täcks av avskilda förvaltningstillgångar. Om värdet av förvaltningstillgångarna överstiger förpliktelserna redovisas ingen fordran. Uppkommen resultateffekt redovisas i rörelsens kostnader. Avskrivningar Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar sker enligt plan baserad på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning ingår i rörelsens kostnader i resultaträkningen. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella rättigheter 20% Butiks- och fastighetsinventarier 10-15% Kontorsinventarier och IT-utrustning 20% Byggnader och markanläggning 3-5% Förbättringsutgifter annans fastighet 5-20% Räntor och utdelningar Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella anläggningstillgångar Utgifter för immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill redovisas i resultaträkningen som kostnad när den uppstår. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde utgörs av ackumulerade anskaffningsvärden minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde respektive verkligt värde. Därvid har inkurans beaktats. Likvida medel Likvida medel omfattar kassa eller omedelbart tillgängliga banktillgodohavande. Kundfordringar Kundfordringar redovisas till de belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra kundfordringar som bedöms individuellt. Kundfordringens förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Leverantörsskulder Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. Avsättningar En avsättning redovisas i balansräkningen när föreningen har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Klassificering Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

14 14 Tilläggsupplysningar Not 2 Hyreskostnader 40% av föreningens butiker drivs i förhyrda lokaler med kontrakt på mellan ett och sju år. Not 3 Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter s u m m a Not 4 Avskrivningar Från och med januari 2009 skrivs materiella anläggningstillgångar av med start den månad en tillgång tas i bruk. Tidigare tillämpades avskrivning från och med anskaffningsårets första månad. För anskaffningar från och med 2009, av kontorsinventarier och IT-utrustning, ökas avskrivningstiden till 20% per år. Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar ingår med följande värden: Försäljningskostnader Administrationskostnader s u m m a p l a n e n l i g a a v s k r i v n i n g a r Not 5 Anställda och löner Medelantalet anställda Kvinnor Män s u m m a Löner och andra ersättningar Styrelse och vd Övriga anställda s u m m a Sociala kostnader Sociala kostnader totalt Varav pensionskostnader för styrelse och vd inklusive skatt Varav pensionskostnader för övriga anställda inklusive skatt Pensioner mm Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Föreningens tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2009 översteg pensionsskulden med 4 126,6 Tkr (259,5). Verkställande direktörens pensionsålder är 60 år och pensionen uppgår till 72,5 procent av lönen. Vid uppsägning från föreningens respektive verkställande direktörens sida uppgår uppsägningstiden till 12 respektive 6 månader. Vid uppsägning från föreningens sida utbetalas utöver lön under uppsägningstiden 12 eller 24 månaders avgångsvederlag beroende på omständigheterna. Alla föreningens anställda förutom verkställande direktören omfattas av ett premielönesystem.

15 Tilläggsupplysningar 15 Not 5 Anställda och löner Avsättningar för pensioner Kapitalvärde av pensionsåtagande* Avgår förvaltningstillgångar i pensionsstiftelse s u m m a * Kreditförsäkrade via FPG I de fall förvaltningstillgångarna överstiger pensionsskulden redovisas ej det överskjutande beloppet. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i % av sammalagda ordinarie arbetstid 4 4 Därav sammanhängande tid av 60 dagar eller mer i % Total sjukfrånvaro uppdelad på kön och ålder Sjukfrånvaro kvinnor % 4 4 Sjukfrånvaro män % 3 3 Anställda, 29 år eller yngre % 2 2 Anställda, år % 5 4 Anställda, 50 år eller äldre % 5 6 Könsfördelning inom företagets ledning Styrelse: Kvinnor 4 3 Män 7 7 Övriga ledande befattningshavare, inklusive vd: Kvinnor 1 1 Män 5 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer KPMG AB: Revisionsuppdrag Andra uppdrag s u m m a KF Föreningsrevision AB: Revisionsuppdrag 1 - s u m m a 1 0 Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelning på medlemsinsatser Övriga utdelningar 1 7 s u m m a Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter s u m m a

16 16 Tilläggsupplysningar Not 8 Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Ingående anskaffningsvärden u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Goodwill Ingående anskaffningsvärden - - Inköp u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar - - Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Not 9 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Förbättringsutgifter på annans fastighet Ingående anskaffningsvärden u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e

17 Tilläggsupplysningar 17 Not 9 Materiella anläggningstillgångar forts. Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Taxeringsvärden Byggnader Mark Not 10 Inbetalda insatser Ingående inbetalda insatser Insatsränta i n s at s e r k f v i d r ä k e n s k a p s å r e t s s l u t Not 11 Andel i intresseföretag Kapitalandel % Antal andelar Sydöstbagerierna ekonomisk förening, organisationsnummer s u m m a Not 12 Långfristiga värdepappersinnehav Aktier och aktieägartillskott i DDF AB Insatser i Fonus med flera Bostadsrätter s u m m a

18 18 Tilläggsupplysningar Not 13 Uppskjuten skattefordran Skatteeffekten på skillnaden mellan bokfört och skattemässigt restvärde fastigheter s u m m a Uppskjuten skattefordran om 57,6 Mkr (63,6) avseende underskottsavdrag redovisas ej som tillgång i balansräkningen. Not 14 Varulager För fastställande av anskaffningsvärdet för varulagret, till och med räkenskapsåret 2008, har försäljningspris reducerats med en schablonmässigt bedömd procentsats. Från och med 2009 används faktiskt uppnådd marginal per butik vid fastställande av anskaffningsvärdet på varulagret. Dessa ändrade uppskattningar och bedömningar har reducerat lagervärdet 2009 med 3,4 Mkr jämfört med om tidigare års bedömningar använts. Bruttoresultatet har belastats med motsvarande belopp Not 15 Övriga fordringar Av posten övriga fordringar avser 24,9 Mkr (27,0) avräkning för dagskassa och kortköp, vilka ännu ej bokförts som likvida medel. Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kreditfakturor Förutbetalda kostnader Upplupna hyresintäkter Fakturerade driftskostnader, konsumföretagare Övriga upplupna intäkter s u m m a Not 17 Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Reservfond Fritt eget kapital Summa Enligt balansräkning Förändring av medlemsinsatser Vinstdisposition Årets resultat e n l i g t b a l a n s r ä k n i n g Not 18 Avsättningar Avsättning för Medmera-premie s u m m a Konsumentföreningen Göta tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Under året utbetalda pensioner uppgår till 5,1 Mkr (5,1). Nuvärdet av de förpliktelser som omfattas av stiftelsen uppgår per balansdagen till 108,5 Mkr (98,4). Tillgodohavandet i stiftelsen per överstiger pensionsskulden med 4,1 Mkr (0,3).

19 Tilläggsupplysningar 19 Not 19 Checkräkning/Banklån Checkräkning s u m m a Beviljad kredit uppgår till 35 Mkr (35). Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och semesterlöner Upplupna övriga sociala avgifter Upplupna räntekostnader Övrigt s u m m a Not 21 Ställda säkerheter hos kreditinstitut Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar s u m m a Not 22 Upplysningar om räntor Erhållen intäktsränta under året Betald kostnadsränta under året Not 23 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Insatsränta KF s u m m a Not 24 Likvida medel vid årets slut Kassa och bank s u m m a I totala likvida medel ingår 21,1 Mkr (14,4) i koncernkonto där KF står som huvudkontohavare.

20 20 Styrelseunderskrifter Revisionsberättelse Växjö den 19 februari 2010 Jarl Karlsson styrelsens ordförande Håkan Smith verkställande direktör Håkan Ferner Maria Hörnsten Per-Gunnar Johansson Bo Kärreskog Roland Johansson Gert Wågman Marianne Johansson Hellström Birgitta Elfström Annelie Klingebratt arbetstagarrepresentant Thomas Berglund arbetstagarrepresentant Revisionsberättelse (Omfattar sidorna 10-19) Till föreningsstämman i Konsumentföreningen Göta ekonomisk förening, organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Jan Bengtsson förtroendevald revisor Växjö den 19 februari 2010 Rolf Svensson förtroendevald revisor Håkan Lindström auktoriserad revisor KPMG AB

21 Styrelse, verkställande ledning och driftsledning 21 Styrelse 2009/2010 Jarl Karlsson ordförande Per-Gunnar Johansson vice ordförande Håkan Smith vd (adj.) Birgitta Elfström Håkan Ferner Marianne J Hellström Maria Hörnsten Roland Johansson Bo Kärreskog Gert Wågman Ywonne Stjärnerfalk (Arbetstagarrepresentant) t o m 18/12-09 Thomas Berglund (Arbetstagarrepresentant) fr o m 29/1-10 Annelie Klingebratt (Arbetstagarrepresentant) Styrelsens förtroendevalda medlemmar Valda 2009 för ett år: Jarl Karlsson, Habo Per-Gunnar Johansson, Åryd Birgitta Elfström, Kalmar Håkan Ferner, Växjö Marianne J Hellström, Växjö Maria Hörnsten, Gränna Roland Johansson, Västervik Bo Kärreskog, Gislaved Gert Wågman, Nässjö Adjungerad i styrelsen Håkan Smith, vd Driftsledning 2010 Arbetstagarrepresentanterr Annelie Klingebratt, Kalmar Ywonne Stjärnerfalk, Västervik, t o m 18/12-09 Thomas Berglund, Gislaved, fr o m 29/1-10 Sven-Erik Svensson, Tranås, suppleant Styrelsens presidium Jarl Karlsson, ordförande Per-Gunnar Johansson, vice ordförande Håkan Smith, vd & föredragande Central valberedning Mai-Britt Baard, Växjö, sammankallande Carl-Gösta Afvander, Tranås Kurt Bergström, Mullsjö Christer Bergqvist, Kalmar Rolf Nicklasson, Växjö Per-Åke Lindström, medlems- och informationschef (adj. sekreterare) Verkställande ledning 2010 Revisorer Håkan Lindström, KPMG AB samt Jan Bengtsson, Kalmar Rolf Svensson, Hovmantorp Från vänster: Maria Bergön Tord Rosenlund Dennis Andersson Tobias Douhan Lena Filhage Affärscontroller Driftschef Butiksområdeschef Nord Butiksområdeschef Syd Butiksområdeschef Väst Från vänster: Håkan Smith Per-Åke Lindström Peter Swelén Maria Bergön Tord Rosenlund Mats Nergård Verkställande direktör Medlems- och informationschef Personalchef Affärscontroller Driftschef Försäljningschef

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer