Redovisande information från OKG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisande information från OKG"

Transkript

1

2 Redovisande information från OKG Bokslutskommuniké Årsredovisning under maj månad under maj månad Ovanstående rapporter kan beställas från: OKG Aktiebolag, Oskarshamn Tfn E-postkontakt via där även årsberättelsen finns tillgänglig för nedladdning. 2

3 Innehållsförteckning 2009 ur ett OKG-perspektiv sidan 4 OKGs styrelse och företagsledning sidan 5 VD har ordet sidan 6 Årsberättelse sidan 8 Säkerhet sidan 10 Personal sidan 16 Miljö sidan 22 Corporate Social Responsibility, CSR sidan 32 I din hand håller du en verksamhetsredovisning för OKG Aktiebolag. Ambitionen är att denna ska spegla verksamhetsåret 2009 vid OKG ur flera olika perspektiv. Vi vill på ett sammanfattande vis kunna beskriva hur vi under året arbetat för att trygga den höga säkerheten i anläggningarna, men vi vill också redogöra för vårt miljöarbete Du finner dessutom en hel del intressanta fakta kring våra medarbetare samt en beskrivning av våra ambitioner kring företagets samhällsansvar. Naturligtvis redovisar vi också våra leveranser och finanser, men inte i formen av en formell årsredovisning. Du som vill kunna ta del av OKGs formella årsbokslut hänvisas till företagets hemsida, där denna kan laddas ned. 3

4 2009 ur ett OKG-perspektiv Kortfattat om OKG 2009 Faktaområde Kraftförsäljning, MSEK Elleveranser, GWh Energitillgänglighet, % Leveranskapacitet, GWh Kostnad per MWh, kronor Investeringar, MSEK Soliditet, % 18,3 18,1 Antal anställda Kollektivdos, mansv 5,25 1,86 Utsläpp av radioaktiva ämnen, promille av gränsvärde (0,1 msv) 1,4 1,9 4

5 OKGs styrelse och företagsledning Ledamöter Per Lindell (ordf) Johan Ahlgren Ingemar Engkvist Matti Ruotsala (v ordf) Arvo Vuorenmaa Peter Gango Anna-Lena Naraghi (Unionen) Ida Lindberg (SI) Suppleanter Jan-Anders Svensson Lars Bäckström Göran Hult Andreas Askebring (Unionen) Hans-Olof Carlsson (SEF) Företagsledning Lars Thuring Bjarne Norén Ove Alm Magnus Antonsson Roger Axelsson Anders Österberg Vakant Verkställande direktör Vice VD / tf Produktionschef Personalchef Teknikchef Säkerhetschef Informationschef Ekonomichef Kortfattat om OKGs delägare 2009 Nettoomsättning Balansomslutning Eget kapital Elenergiomsättning MSEK MSEK MSEK GWh E.ON Sverige AB Fortum

6 VD har ordet 2009 går inte till historien som något av OKGs bättre produktionsår. Leveranserna blev faktiskt de lägsta sedan reaktor O3 togs i drift 1985, med kraftigt ökade kostnader till följd. Men vi blev desto rikare på erfarenheter Den viktigaste lärdomen är hur komplext det är att modernisera kärnkraftverk. Våra reaktorer ska alltid motsvara de säkerhetskrav som gäller för en nybyggd anläggning och vi vill i samband med sådana uppgraderingar också kunna öka anläggningarnas kapacitet. Tillsammans med ambitionen att säkra en teknisk livslängd i anläggningarna på 60 år utgör detta grunden för vår moderniseringsfilosofi. Det är också med den utgångspunkten vi under det senaste decenniet initierat två mångmiljardinvesteringar i O2 och O3. Beträffande O2 så har programmet delats in i tre etapper där en av dessa återstår. När det gäller O3 genomfördes dock alla installationsarbeten under ett och samma stillestånd under Med facit i hand kan det i många stycken anses vara svårare att kombinera nya utrustningar och komponenter med befintliga än det är att bygga en helt ny anläggning. När vi inledde installationsarbetena vid O3 i mars månad kunde vi således inte föreställa oss att stilleståndet skulle vara i över nio månader. Faktum är att vi sköt på starten för arbetena från hösten 2008 för att undvika risken för uteblivna leveranser under den kalla årstiden. O3 - världens största kokvattenreaktor Den 17 december 2009 kunde vi återuppta driften vid O3, om än i form av en provdriftsperiod. Under första halvåret 2010 beräknar vi att anläggningen för första gången ska kunna leverera vid den nya maximala kapacitetsnivån MW. Det innebär samtidigt att vi på OKG därmed förfogar över världens största kokvattenreaktor. Den viktigaste förutsättningen för att kunna utgöra en stöttepelare i det nordiska elförsörjningssystemet är dock självfallet vårt säkerhetsarbete. Under 2009 fick vi ett värdefullt kvitto på organisationens status när FNs internationella atomenergiorgan, IAEA, genomförde en omfattande granskning av företagets verksamhet. Omdömet som fälldes var med beröm godkänt och i flera fall konstaterades föredömlig hantering av för säkerheten viktiga områden. Den goda framdriften i säkerhetsarbetet kan också utläsas i det faktum att vi för fjärde året i rad innehöll vårt indextal för säkerhetsmålen. Vi noterar också med tillfredsställelse att organisationens säkerhetskultur hela tiden stärks. Detta kan vi se såväl i praktisk handling som i de regelbundna självutvärderingar som görs. Flera perspektiv på samhällsansvar I andra mätningar konstaterar jag att även miljömedvetenheten är hög i företaget; bland annat reducerade vi under 2009 energiförbrukningen per medarbetare. Flera steg i den riktningen är att vänta, då vi under 2009 också påbörjade arbetena med att skapa förutsättningar för en än mer miljöeffektiv elproduktion vid O1 och O2. Då inleddes bygget av djupvattenintag för de anläggningarna. Detta kommer att innebära en i genomsnitt mycket lägre temperatur på det kylvatten som används för att kondensera ångan i anläggningarnas processystem och därigenom erhålls en bättre verkningsgrad till gagn för miljön. 6

7 VD har ordet På OKG tar vi vårt samhällsansvar på största allvar, vilket innebär allt från att säkra lägsta möjliga miljöpåverkan till att stötta sociala utvecklingsprojekt i närområdet. Företaget engagerar sig bland annat i drog- och våldsförebyggande åtgärder bland ungdomar och stöttar sedan många år arbetet för god sjösäkerhet i den omgivande skärgården. En elproduktion att räkna med Vårt kanske allra viktigaste bidrag är dock vår miljöanpassade elproduktion. Under senare år har också en allt mer positiv politisk grundsyn på svensk kärnkraft inneburit att energibolagen kunnat ta initiativ till betydligt mer långsiktiga investeringsprogram för att förbättra säkerhet, livslängd och kapacitet, såsom de vid O2 och O3. Detta faktum bekräftar samtidigt behovet av en långsiktig nationell strategi för tillförseln av elenergi. Med klara riktlinjer och villkor har vi goda förutsättningar att löpande utveckla våra anläggningar med fokus på såväl säkra leveranser som leveranssäkerhet. Vi kan då också på ett bättre sätt förebygga behoven av så omfattande moderniseringsprojekt i framtiden och därmed förhoppningsvis undvika så långa stillestånd som det under I en värld starkt beroende av olja, kol och gas vill vi alltså bidra med mer konkurrenskraftig och i princip koldioxidfri produktion av baskraft, som dessutom är oberoende av väder och vind. Riksdagen delar vår uppfattning och föreslår en ändring av lagen för att göra det möjligt att bygga nya kärnkraftsreaktorer i vårt land. När våra ägare vill investera i ny produktionskapacitet står vi alltså beredda. Vad jag vill ha sagt är att vi på OKG är villiga att ta det ansvar som krävs för att möta klimathotet och kompensera för den förlorade kapacitet som stängningen av de bägge Barsebäcksreaktorerna inneburit. Jag hoppas således under de närmast kommande åren kunna återkomma till hur vår ambition för att göra det kan se ut. Lars Thuring 7

8 Årsberättelse Under 2009 genomfördes installationsarbetena i ett av företagets största investeringsprojekt sedan byggnationsperioden Moderniseringen av O3 innebär en total investeringsvolym på nästan fem miljarder kronor. Av de MSEK som OKG investerade i anläggningarna under 2009 kan huvuddelen hänföras till detta arbete. Utgångspunkten för denna uppgradering har varit att höja säkerhetsnivån i den 25-åriga anläggningen ytterligare, så att O3 kan motsvara samma kravbild som ställs på en nybyggd reaktor. Dessa insatser ska samtidigt utgöra fundamentet som säkrar anläggningens tekniska livslängd på 60 år. Parallellt har det arbetats med att öka reaktorns kapacitet från MW till MW i syfte att öka de årliga elleveranserna med två miljarder kilowattimmar. Förlängt stillestånd Installationsarbetena vid O3 inleddes den 1 mars 2009 och skulle enligt plan vara avslutade den 31 maj samma år. Olika former av leverans- och kvalitetsproblem medförde att stilleståndet successivt kom att förlängas. Först i mitten av december kunde O3 återuppta sin elproduktion. Den förlängda stilleståndsperioden har flera orsaker. Till vissa delar har komplexiteten i arbetena underskattats; det är svårare än förväntat att kombinera nyinstallerad utrustning med befintlig. I andra fall har kvalitetsbrister i olika leveransled kunnat konstateras och i viss utsträckning har arbetet med den nödvändiga tekniska dokumentationen av installationerna visat sig vara mer tidskrävande än planerat. Dessutom tillkom uppgifter som inte alls var inplanerade, såsom utbytet av samtliga 169 styrstavsskaft. Beslut om den åtgärden fattades i princip samtidigt som installationsperioden tog sin början i mars. Det förlängda stilleståndet fick till följd att O3 noterades för det sämsta produktionsåret i anläggningens historia. Leveranserna uppgick till miljarder kilowattimmar, vilket är cirka en femtedel av den normala årliga totalkapaciteten. Det är också inom ramen för företagets fortsatta strävan att modernisera anläggningarna som eventuella risker kan noteras. Framgången i dessa program är starkt beroende av den egna organisationens och leverantörernas kompetens och förmåga. En sedan flera år hårt ansträngd leverantörsmarknad underlättar inte heller situationen. Lägre leveransnivåer än normalt Vid de två andra reaktorerna uppgick leveranserna inte heller riktigt till förväntade nivåer. O1 hade sex oplanerade stillestånd av varierande omfattning. Leveranserna uppgick till miljarder kilowattimmar, motsvarande ungefär två tredjedelar av totalkapaciteten. Produktionsstörningarna kan nästan uteslutande hänföras till den konventionella turbinutrustningen. Även O2 hade under hösten problem med ett system i anslutning till turbinutrustningen. Det var också primärt detta som medförde ett leveransbortfall på cirka en halv miljard kilowattimmar. Leveranserna uppgick således till två tredjedelar av totalkapaciteten, miljarder kilowattimmar. Det obligatoriska årliga underhållsarbetet var under 2009 utökat med en rad åtgärder som ingick i anläggningens moderniseringsprogram. Bland annat byttes lågtrycksturbinerna ut, vilket innebar en ökad verkningsgrad i anläggningen. Produktionskapaciteten ökade därmed med nära 50 MW och den nya maximala effekten för O2 är 661 MW. På årsbasis ska det tillskottet kunna innebära en femprocentig ökning av miljöanpassade elleveranser. Ytterligare förstärkt områdesskydd Under 2009 fortsatte investeringarna i ett ytterligare förstärkt områdesskydd. De befintliga staketgatorna kring de tre reaktorerna har nu kompletterats med en yttre ring av dubbla staket som omgärdar hela industriområdet. Enbart tillträdet till det yttre området är behovsprövat och förutsätter passering genom en säkerhetskontroll med bland annat metalldetektorer samt en biometriskt utformad inpasseringshandling. Tillträdet förutsätter därmed att innehavaren av passerkortet verifierar sin identitet via en avläsning av fingeravtrycket. Precis som tidigare är tillträdet till de kärntekniska anläggningarna på området ytterligare begränsat av flera nivåer av kodlås kopplade till behörighetskrav. Lägre omsättning, men samma resultat Som en följd av den lägre leveransvolymen under 2009 minskade också verksamhetens omsättning till MSEK, jämfört med MSEK Skuldsättningen ökar också i bolaget mot bakgrund av de omfattande investeringsprogrammen. 8

9 Årsberättelse All den el som produceras levereras till företagets två huvudsakliga ägarföretag, E.ON Sverige respektive Fortum. Leveranserna fördelas i proportion till ägarandelarnas storlek. E.ON Sverige förvaltar således 54,5 procent av produktionsvolymen och Fortum de resterande 45,5 procenten. Samtliga kostnader som uppstår i OKGs verksamhet för att producera denna el fördelas också enligt samma principer på ägarföretagen. Denna kostnadstäckning innebär att företaget varje år redovisar ett svagt positivt resultat. För 2009 uppgick detta resultat efter finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatt till 6,1 MSEK, att jämföra med 2008 års 7,8 MSEK. Mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med vinst, så är bolagets soliditet betryggande. Vid utgången av 2009 uppgick denna till 18,3 procent. Likviditeten i bolaget bedöms också kunna upprätthållas på en betryggande nivå. Funktionell produktionsflotta Under 2009 förbereddes en omfattande organisationsförändring inom den globala E.ON-koncernen och i januari 2010 infördes en tydligare funktionell organisationsmodell. Denna bygger på idén att alla inom E.ON som jobbar med produktion baserad på samma kraftslag också tillhör samma organisation, oavsett geografisk lokalisering. I OKGs fall innebär det att företagets medarbetare kommer att ha samma organisatoriska tillhörighet som kollegorna i de E.ONkontrollerade kärnkraftverken i Tyskland. Ur kompetenssynpunkt innebär det ännu bättre möjligheter att utbyta erfarenheter och lära av andra som har samma ansvar för säker drift som OKG-medarbetarna har. En större samverkan med koncernens övriga kärnkraftverksamheter syftar också till ökade möjligheter till effektiviseringar och samordningsfördelar inom såväl drift som materielförsörjning. Årsberättelse O1 O2 O3 Totalt Leveranser (GWh) Tillgänglighet (%)

10 Säkerhet Det gångna OKG-året har varit starkt förknippat med säkerhet. Dels på grund av hur året inleddes, med en extern granskning av säkerhets- och kvalitetsläget på OKG utförd av FN-organet IAEA, men även på grund av de stora och omfattande säkerhetsarbeten som utfördes inom projektverksamheten. OKG bedriver ett arbete som tillgodoser att de säkerhetskrav som ställs på verksamheten beaktas. Den struktur som används för säkerhetsarbetet ger god spårbarhet, är tydlig och väl känd inom organisationen. För att påverka förhållningssättet till säkerhetsfrågor hos de verksamma i OKGs anläggningar bedrivs dessutom ett fortlöpande säkerhetskulturarbete. Företaget strävar ständigt efter förbättringar gällande verksamheten som helhet men framför allt gällande säkerheten. Säkerhetsindex OKG anger i sin strategiska plan ett långsiktigt säkerhetsmål som ska vara minskande mot 2,0 i varje årligt utfall. Det långsiktiga målet bryts sedan ner till årsmål. För 2009 var målet för säkerhetsindex 2,50 och utfallet blev 1,68 vilket gör att OKG för fjärde året i rad har innehållit målet för säkerhetsindex. Resultatet kan till viss del härledas till driftsituationen för 2009 men är ändå väldigt tillfredsställande. Säkerhetsindex är kvoten av tiden för att åtgärda en konstaterad brist och den i STF (Säkerhetstekniska driftförutsättningar) tillåtna reparationstiden för brister som innebär otillgänglighet i säkerhetssystemen. Extern granskning I slutet av juli 2006 inträffade en driftstörning på Forsmark 1 som fick konsekvenser även på OKG. 10

11 Säkerhet Mellan den 15 februari och den 5 mars 2009 utfördes en granskning på OKG. Syftet med granskningen var att få en objektiv värdering av säkerhetsoch kvalitetsläget och värderingen skulle även leda till ett underlag för ständiga förbättringar i kraftverket. Under tre veckors tid var ett arbetslag på cirka 20 personer på plats för att utifrån nio olika områden granska OKGs verksamhet. I slutrapporten kunde OKG konstatera att företaget erhållit ett stort antal exempel på unikt god praxis, men det finns även exempel där OKG borde påbörja ett förbättringsarbete. OKGs värdering av utfallet är att detta utgör ett kvitto på att vi har kommit långt i arbetet avseende verksamhetsutvecklingen. Dessutom fick företaget en tydlig fingervisning om vilka områden som det krävs ett ökat fokus inom för att OKG ska kunna bli ett kärnkraftsföretag i världsklass. Den bedömning som gjorts är att alla de rekommendationer till förbättringar som lämnats ska vara fullt möjliga att genomföra till teamets uppföljning som äger rum under hösten 2010, särskilt som alla har en positiv och praktisk inverkan på verksamhetens resultat. Säkerhet För att återupprätta förtroendet för industrin rekommenderade de svenska kärnkraftsföretagen regeringen att begära en extern granskning av de egna verksamheterna, en så kallad OSART, Operational Safety Review Team. Granskningen utförs av FNs atomenergiorgan IAEA, International Atomic Energy Agency, som bildades Dess huvudsakliga uppgift är kontroll av kärnämnen för att förhindra spridningen av material för tillverkning av kärnvapen. Arbetslaget som genomför granskningen består av representanter från olika länder och med olika expertkunskaper. Granskningen utgår från riktlinjer och standarder som baseras på internationella föredömen. Arbetssättet baseras på en samverkan mellan granskningsteamets experter och representanter för den granskade verksamheten. Tillsammans identifieras styrkor och svagheter. Teamet har inte i uppgift att värdera hur organisationen efterlever myndighetskrav och inte heller att ranka den i relation till andra anläggningar. Varje granskning förutsätter att anläggningen motsvarar uppställda tillståndskrav. Under 2009 genomförde dessutom WANO en så kallad Corporate Peer Review för att granska gränssnittet mellan huvudkontor och kraftverk inom E.ON, det vill säga hur samarbetet mellan E.ON och OKG fungerar. Granskningen visar att OKG är en självständig och självförsörjande organisation med en välbemannad teknikavdelning och en säkerhetsavdelning med en tillsyn utöver det vanliga. Teamet av granskare kunde även konstatera att samverkan mellan vår teknikkompetens och E.ON Kernkraft kunde förbättras. Resultatet av granskningen kommer att ligga till grund för vidareutvecklingen av den funktionsstyrning av koncernens kärnkraftsbaserade produktionsverksamhet som etableras under Anläggningsutveckling med fokus på säkerhet OKG befinner sig i en intensiv period där många stora projekt kräver fullständig fokus. De tre största projekten innefattar ett nytt anläggningsskydd på halvön samt säkerhetsmoderniserande åtgärder på O2 och O3. De stora arbetsvolymerna kräver betydande resurser och det måste ihärdigt och medvetet bevakas att säkerhetsaspekterna trots detta får nödvändig uppmärksamhet. 11

12 Säkerhet Nytt anläggningsskydd Ett av OKGs stora projekt har som mål att tillse att företagets fysiska skydd uppfyller kraven i myndighetens föreskrifter och dimensionerade hotbild. Projektet startade 2007 och är planerat att avslutas under I projektet ingår bland annat uppförande av en ny staketgata, införande av ny bevakningsteknik och nya byggnader för en central inpassering till OKGs område. Under 2009 löpte projektet och dess åtgärder på inom många olika områden. Några av de mest påtagliga insatserna var framdriften vid byggnationen av den nya inpasseringsbyggnaden, ny fordonskontroll och ny godsmottagning. Skalet till byggnaderna färdigställdes till stor del under 2009 och fokus skiftade från bygge till installation. Översynen och uppgraderingen av det så kallade skalskyddet påbörjades också under året. Några av de åtgärder som utförs är bland annat dörrbyten, gallerinstallationer på öppningar och uppsättning av nya bevakningskameror. Myndighetens förstärkta krav på kärntekniska anläggningar innefattar inte enbart en mängd ny teknik och kontrollutrustning. Det ställs även stora krav på nya system som ska tillse att det finns en säker och avbrottsfri kraftförsörjning. Ett antal arbeten inleddes under året för att kunna uppfylla dessa krav. Modernisering av O2 Ytterligare ett stort projekt på OKG är det som syftar till de säkerhets- och effekthöjande åtgärder och moderniseringar som utförs på O2. Det är ett av företagets största projekt genom tiderna och sträcker sig över totalt fem år, och startades var ett stort år för projektet då många stora åtgärder utfördes. Samtliga lågtrycksturbiner byttes ut mot nya mer effektiva turbiner. Dessutom installerades ett helt nytt säkerhetssystem som förhoppningsvis aldrig kommer att behöva användas. Systemets uppgift är nämligen att säkra kylningen av reaktorhärden i ett långtidsförlopp i samband med ett stort haveri. Haveriavluftningssystemet monterades på reaktortanken och ska fungera som avluftning av den vätgas som bildas vid en härdsmälta. Installationen var ett krav från myndigheten som OKG nu har uppfyllt. 12

13 Säkerhet Modernisering av O3 Redan 2003 inleddes det förberedande arbetet som till slut skulle mynna ut i världens hittills största effekthöjning på en kokvattenreaktor, moderniseringen av O3. Syftet med projektet var att säkerhetsmodernisera O3 med avseende på myndigheternas krav, att höja effekten på reaktorn samt att byta ut kritiska komponenter för att säkra 60 års drift. Från början var det planerat att installationen skulle starta redan i augusti 2008, men på grund av att komponenter och dokumentation inte hann bli klara i tid valde OKG att senarelägga installationen till den 1 mars Projektet var väldigt omfattande både till antal åtgärder som skulle utföras och till antal personer som skulle jobba med installationen. Säkerhet Myndigheten ställer höga krav på säkerheten på ett kärnkraftverk och för att O3 skulle få fortsatt drifttillstånd efter 2010 var ett stort antal säkerhetshöjande åtgärder tvungna att utföras. De största förändringarna som kan nämnas är: nytt kylsystem som innefattar mellankylsystem och reaktorsystem bättre oberoende mellan olika säkerhetssystem (snabbstoppstider, tryckavsäkring) förstärkning av nuvarande kylkedjor för inneslutskylning. Säkerhetskultur OKGs systematiska arbete med säkerhetskultur bedrivs enligt HFS, handlingsplan för säkerhetskultur. Säkerhetskulturarbetet behöver fortsatt prioriteras på OKG och bli en naturlig del i all verksamhet. Under året har en mängd aktiviteter pågått för att stärka säkerhetskulturen samtidigt som bland annat analyser har genomförts. Tvärgruppsseminarier På OKG har det genomförts tvärgruppsseminarier med tre olika teman de senaste fem åren. Seminarierna utförs med blandade grupper från hela verksamheten, både OKG-medarbetare, partners och långtidsinhyrda deltar. Syftet är att öka förståelsen för varandras arbetsuppgifter samt att återkoppla vad analyser av säkerhetskulturen resulterat i års seminarium hade rubriken Kommunikation och samarbete och skulle leda till en stärkt säkerhetskultur genom en ökad förståelse för betydelsen av en god kommunikation och ett bra samarbete inom organisationen. Totalt kallades cirka personer varav cirka 80 procent deltog och fick medverka i olika övningar samt lyssna till vad fotbollstränaren Nanne Bergstrand ansåg viktigt gällande kommunikation och samarbete mellan medarbetare. Säkerhetskulturenkät Under 2009 skickades en säkerhetskulturenkät ut till samtliga medarbetare och långtidsinhyrda på OKG. Enkäten är en uppföljning på den som gjordes 2006 med exakt samma frågor och där resultatet redovisades jämförande mellan de två åren. Enkäten består av 49 frågor med fasta svarsalternativ, en öppen fråga om vilka de största hoten mot säkerheten i våra anläggningar just nu är samt möjlighet att skriva kommentarer. Svarsfrekvensen låg på cirka 80 procent och medelvärdet hamnade högre jämfört med 2006 års resultat, vilket kan tyda på att OKG nu kan börja se effekter av den satsning på säkerhetskulturen som startade Alltså fem år senare med många aktiviteter för att öka förståelsen, stärka kulturen och öka säkerhetsmedvetenheten kan man skönja framsteg. 13

14 Säkerhet Efter att resultatet redovisats genomfördes workshops på de olika avdelningarna och enheterna som mynnade ut i åtgärdsplaner. Åtgärdsplanerna används sedan som underlag till aktiviteter och diskussioner angående hur säkerhetskulturarbetet fortsatt ska utvecklas på OKG. Resultatet från enkäterna visar på en positiv trend avseende säkerhetskultur och fokusering på säkerhet. Förändringen som har kunnat märkas är dessutom relativt stor om man beaktar storleken på organisation och att arbetet med säkerhetskultur som påverkansfaktor ses som en långsam process. Säkerhetscoachning Precis som tidigare år har OKG även under 2009 valt att utföra säkerhetscoachning, vilket innebär ett praktiskt stöd till arbetsledare framförallt under de årliga revisionsavställningarna. Syftet med insatsen är att hos arbetsledare dels öka förståelsen och kunskapen om risker och riskbeteenden, men framförallt att få dem att förstå vikten av att förstärka ett bra beteende och att coacha medarbetarna till en god säkerhetsmedvetenhet. Insatsen genomförs i två steg. Första steget består av en heldagsutbildning i säkerhetsmedvetenhet och genomförs i en lektionssal. Det andra steget utförs i verksamheten under revisionsavställning och innebär en säkerhetscoachning av arbetsledaren från en professionell coach. Inför den omfattande revisionen på O3 som startade under våren 2009 genomfördes säkerhetscoachning ute i verksamheten med totalt 173 arbetsledare, och 217 stycken deltog i lektionssalsinsatsen. På hösten genomfördes insatsen inför revisionen på O1. Där deltog ett färre antal arbetsledare eftersom arbetsinsatserna inte var lika omfattande som på O3. Totalt deltog 51 arbetsledare i lektionssalsutbildningen, varav 36 stycken även blev coachade i sitt arbete. Utvärderingar som gjorts efter de båda insatserna har visat på att säkerhetscoachningen upplevts som positiv och att den resulterat i att arbetsledarna har stärkts i sin roll och att fokus på säkerhetsmedvetenhet i organisationen ökar under revisionsavställningarna. Organisationen som säkerhetsfaktor Redan 2007 startade en utbildningsinsats kallad OSSF (Organisationen som säkerhetsfaktor) på OKG, som avslutas under våren Under 2009 hölls 15 tillfällen och totalt för hela OSSF har 75 kurstillfällen hållits av OKGs säkerhetskulturambassadörer. Syftet med utbildningen är att öka förståelsen för hur organisatoriska aspekter påverkar säkerhetskulturen. En viktig del bestod i att gå mot en handlingsorienterad verksamhet, det vill säga från teori till praktik. Målsättningen var även att utarbeta förhållningssätt inom respektive enhet som ger bättre förutsättningar och stöd för alla att verka för utvecklingen av säkerhetskulturen samt påvisa hur gruppens fokus på säkerhet inom sin verksamhet påverkar säkerheten inom hela OKG. Sammanlagt har deltagare genomfört OSSFdagen inklusive en workshop vilket ger ett deltagande på 87 procent. Vidare har det under året 2009 genomförts cirka 20 uppföljningar av beslutade åtgärder som bestämts på workshopen. Majoriteten av alla åtgärder visar på framdrift, vilket innebär att tydliga framsteg har gjorts inom respektive enhet eller grupp som fokuserar på gruppens interna säkerhetsarbete. Kvalitetsrevisioner för ständiga förbättringar OKG ska, som ett led i förbättrings- och utvecklingsprocessen, genomföra så kallade kvalitetsrevisioner, KROer. Syftet är att undersöka verksamhetssystemets tillämpning, ändamålsenlighet och effektivitet och på detta sätt visa att angivna mål och krav för verksamheten innehålls. Kvalitetsrevisioner genomförs med jämna intervaller inom all verksamhet som direkt eller indirekt kan påverka omgivningens och personalens skydd och säkerhet. KRO-nätverket består av revisorer som finns spridda inom OKGs olika verksamheter, och som finns tillgängliga till de kvalitets- och miljörevisioner som ska göras. Dessa medarbetare är utsedda av chefer för OKGs enheter och har bedömts vara lämpliga som revisorer/ledare, och därefter genomgått en särskild utbildning för denna uppgift. Vid vissa KROer kan det behövas annan kompetens som inte finns inom KROnätverket. I dessa fall anlitas personer från övriga OKG alternativt personer från externt företag. 14

15 Säkerhet En kvalitetsrevision är en systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om kvalitetspåverkande aktiviteter och tillhörande resultat överensstämmer med vad som planerats, och om aktiviteterna genomförts på ett effektivt sätt och är lämpliga för att nå målen. Under 2009 genomfördes totalt 21 stycken kvalitetsrevisioner varvid sammanlagt 189 förbättringar har identifierats. Samtliga förbättringar är omhändertagna av berörda inom organisationen. MTO En MTO-analys är en metod för att analysera händelser av karaktären människa-teknik-organisation. Metoden togs ursprungligen fram av NASA i samband med utvecklandet av det amerikanska rymdprogrammet, men den har sedan modifierats i ett antal olika steg för att kunna användas inom kärnkraftsindustrin. Den har även kompletterats med analyserfarenheter från de svenska kärnkraftverken för att ytterligare förbättras. utifrån denna kunskap förebygga att liknande händelser uppkommer. Tillvägagångssättet bygger på systematisk analys och presentation av data baserade på intervjuer samt annan tillgänglig information och dokumentation. Analysen består av ett antal olika delmetoder som tillsammans utgör en grund. De olika delarna är händelseanalys, orsaksanalys, förändringsanalys, barriäranalys, konsekvensanalys och slutligen en grundorsaksanalys. De olika delmetoderna garanterar inte enskilt att alla brister identifieras, men kombinationen av dem gör att händelsen belyses ur flera synvinklar och så allsidigt som möjligt. Under det gångna året utfördes sex stycken MTOanalyser som bland annat handlade om arbetsplatsolycka med hydraulverktyg och processavgränsningar. Resultatet från analyserna har omhändertagits i organisationen och har bland annat lett till åtgärder och förbättringsförslag. I ytterligare 15 andra utredningar av händelser eller nära händelser har MTO-kompetens dessutom använts. Säkerhet Syftet med en MTO-analys är att identifiera de grundorsaker som ligger bakom en händelse och 15

16 Personal På OKG finns en stor del av svensk kärnkraftshistoria i och med att företaget har den första reaktorn, O1, som togs i kommersiellt bruk Efter ytterligare två år driftsattes den andra reaktorn, O2. Sedan dröjde det ända till 1985 innan O3 togs i drift och den anläggningen är också den sist byggda reaktorn i Sverige. Företaget är ett av de största i Kalmar län med 960 medarbetare, därtill är det i genomsnitt cirka 500 personer som arbetar på OKG som konsulter eller entreprenörer. En viss andel är alltid placerade på Simpevarpshalvön medan merparten tillkommer under de större underhållsarbetena, revisionsavställningarna, som genomförs på anläggningarna under framför allt sommartid. Medan världen har haft lågkonjunktur har OKG arbetat på högvarv under Dels har arbetet med våra tre stora projekt fortsatt, vilket har medfört att ytterligare cirka personer har arbetat på OKG. Förutom de extra utmaningar som präglat året har rutinarbetet pågått med att upprätthålla en god kompetens hos välmående medarbetare genom att bland annat erbjuda utvecklingsmöjligheter. Företaget har också identifierat områden där kompetensöverföringar krävs och identifierat flera nya ledartalanger inom företaget. Utmaningarnas år 2009 kan verkligen ses som ett utmaningarnas år. Det förberedande arbete som pågått under flera år skulle äntligen verkliggöras, i och med moderniseringen av O2 och O3 men också genom arbetet med att stärka det fysiska skyddet. Medarbetarna har arbetat hårt för att lyckas med alla åtaganden, vilket genererat ett övertidsuttag på 5,6 procent av ordinarie arbetstid. Moderniseringen av O3 innebär att anläggningen ytterligare höjt säkerheten, ökat effekten och förlängt den tekniska livslängden. För att lyckas med det omfattande arbetet anlitades personer extra för att genomföra det komplexa arbete som lett till att anläggningen idag är världens största kokvattenreaktor. Som mest var det personer på en dag som var inne på kontrollerat område och utförde arbeten. En av kravutbildningarna för att få arbeta på ett kärnkraftverk är skydd- och säkerhetsutbildningen. Utbildningen genomfördes upp till 34 gånger per dag och på flera olika språk under de veckor som entreprenörerna anlände inför moderniseringen av O3. Moderniseringen av O2 har samma mål som O3, det vill säga att säkerhetshöja och effektöka anläggningen samt förlänga den tekniska livslängden. Arbetet med moderniseringen på O2 är däremot uppdelat på tre olika genomförandeår var året då den andra etappen genomfördes och till detta arbete krävdes cirka personer extra. OKG har ännu ett stort projekt som har till uppgift att stärka det fysiska skyddet ytterligare, även här har det krävts externa insatser under året för att klara de tekniska lösningarna och tidsramarna. Projekten medförde stora ansträngningar på företaget för att på ett bra sätt omhänderta många nya tillkommande personer. Bland annat upprättades ett extra temporärt ankomstcenter för att informera och utbilda den tillkommande personalen på de kärnkraftsspecifika områdena och de kravutbildningar som finns uppsatta från Strålsäkerhetsmyndigheten, för att arbeta i en kärnkraftsmiljö. Dessutom utökades allt från omklädningsrum till restauranger för att tillgodose det ökade behovet. Under 2009 genomförde IAEA en granskning av OKG. Syftet med granskningen var att få en objektiv värdering av säkerhets- och kvalitetsläget vid de svenska kärnkraftverken. Granskningen utfördes på en rad olika områden allt ifrån sanering och dokumentation till kemikaliehantering, strålskydd och brandskydd. Granskningsteamet tyckte att de fått ett varmt bemötande med stor öppenhet, professionalism och produktivitet hos de involverade i utvärderingsarbetet. Teamet tyckte också att housekeepingen och standarden på ordning och reda var beundransvärd. Teamet fann emellertid även områden där inledandet av ett förbättringsarbete rekommenderades som OKG tog på stort allvar och omedelbart börjat att verkställa. Trygg och utvecklande arbetsplats OKG arbetar ständigt med att knyta kontakter med potentiella framtida medarbetare. Detta görs på flera olika sätt som exempelvis att utveckla nära sam- 16

17 Personal arbeten med skolor, medverka vid arbetsmarknadsdagar och bjuda in besökare till anläggningen. På OKG finns det möjlighet till vidareutveckling på många olika sätt, bland annat genom kurser och utbildningar. Företaget ser utbildning för medarbetarna som en självklar del att investera i. Eftersom OKG är ett stort företag finns det också stora möjligheter att byta tjänst inom företaget, detta kan vara en av flera anledningar till att företaget har en låg extern rörlighet. OKG efterfrågar alltid ledare och andra nyckelpersoner från det egna företagets led. Ytterligare en utvecklingsmöjlighet är att bli utsedd som specialist på företaget. Lyckade rekryteringar viktigt för framtiden Under 2009 har OKG rekryterat 60 stycken nya kompetenta medarbetare, dessutom har 23 internrekryterats. Personalomsättningen under året sjönk jämfört med året innan till cirka fem procent. Personal 17

18 Personal Framför allt behöver OKG rekrytera inom områdena underhåll, teknik och drift. Den lägsta kompetensnivån på nyanställda är tvåårig kvalificerad yrkesutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet. För att knyta kontakter med presumtiva framtida medarbetare har OKG nära kontakter med högskolor och universitet som utbildar ingenjörer inom för kärnkraften intressanta områden. Dessutom har OKG samarbeten med yrkesförberedande skolor inom framför allt drift och underhåll samt automation. För att marknadsföra OKG, vilka tjänster som utannonseras och vilka förmåner företaget kan erbjuda, träffar OKG studenter på arbetsmarknadsdagar och även på arrangerade företagskvällar. Under 2009 hade OKG samarbete med ett antal skolor och medverkade vid sju stycken arbetsmarknadsdagar och fem stycken företagskvällar. OKG tar också emot studiebesök på anläggningen, som framför allt syftar till att informera elever som går tredje året på gymnasiet med inriktning på teknik och natur, om kärnkraft. Målet är bland annat att uppmärksamma eleverna på att energibranschen i stort, och i synnerhet kärnkraftsbranschen, behöver mycket arbetskraft i framtiden. Det stora rekryteringsbehovet beror på att kärnkraftsbranschen är inne i ett generationsskifte där de individer som var med och byggde upp kärnkraften i Sverige har nått pensionsålder. Trainee en utvecklande period OKG började med traineeprogram 2005, sedan dess har tre omgångar med traineer genomförts med gott resultat. Framför allt riktar sig traineeprogrammet till civilingenjörer och varje omgång har engagerat ungefär sex stycken nya medarbetare. Den senaste traineeomgången startades hösten 2008 men genomfördes till stor del under De sex traineerna avslutade programmet i februari 2010 och gick över till ordinarie tjänster på OKG. 18

19 Personal Programmet pågår under 18 månader och är indelat i sex olika perioder med inriktning på kärnkraftsteknik och verksamheter som är strategiskt viktiga för företaget. Fyra perioder är av mer individuell karaktär och anpassade efter individens intresse- och kunskapsområde, inom exempelvis någon teknik- eller underhållsenhet. En period, som är obligatorisk, är att traineerna följer ett skiftlag för att öka kunskapen om driften. Dessutom är en period förlagd utanför OKG på ett annat företag inom kärnkraftsbranschen eller hos företagets huvudägare, E.ON. Kompetenta medarbetare vidareutvecklas OKG är ett företag som investerar mycket i medarbetarnas vidareutveckling. Vissa utbildningar är kravutbildningar som medarbetare på ett kärnkraftverk måste genomföra. Exempel på sådana utbildningar är skydd och säkerhet och olycksfallsutbildning. OKG är också mycket mån om att ge utvecklingsmöjligheter till sina medarbetare eftersom detta kan vara en viktig del för att behålla den kompetenta personalen. Under 2009 genomfördes cirka utbildningsdagar på OKG och dessutom cirka utbildningsdagar som bland annat omfattar utbildningar genomförda i och med de stora projekten. Detta sammantaget har givit en ökning med nästan 55 procent sedan De områden där utbildningsbehovet är som störst är drift, underhåll, miljö och säkerhet. Eftersom 2009 var moderniseringarnas år på OKG genomfördes kravutbildningen skydd och säkerhet till över personer på bara några få dagar för att kunna ge dessa entreprenörer tillträde till anläggningen. På OKG finns dels kravutbildningar som måste genomföras med ett visst tidsintervall, exempel på sådana utbildningar är strålsäkerhetsutbildning och brandutbildning. Dessutom analyserar OKG årligen kompetensbehovet hos medarbetarna och genomför därefter de utbildningar som behövs. Under 2009 startade OKG, tillsammans med andra stora industriföretag, en specialistutbildning i underhållsteknik. Utbildningen kommer att resultera i en yrkescertifiering som är gällande inom underhållsområdet i 21 länder. OKG försöker förebygga att unik kompetens försvinner från företaget, detta görs genom strategiskt arbete med kompetensöverföring. Arbetet planeras både på lång och kort sikt och resulterar i bland annat kompetensöverföringsplaner. Under 2009 avslutades två stycken kompetensöverföringar och fem stycken påbörjades. Dessutom pågick 14 stycken kompetensöverföringar under året och 29 stycken är identifierade och ska påbörjas. Många ledartalanger finns i organisationen Som en del i det ständiga arbetet för säker drift arbetar OKG med ledarförsörjning på ett systematiskt och strukturerat sätt. Ledarförsörjning bidrar dels till en utveckling av ledarskapet på individnivå men också till att företaget kan indentifiera potentiella ledare. De utpekade individerna med ledaregenskaper förbereds inför en ledande roll för att vara beredda när behovet uppstår. Innehållet i programmet varierar men består vanligtvis av olika ledarutbildningar, samtal med mentorer, nätverksträffar samt aktiviteter i deras vardag som utvecklar dem som ledare. Under 2009 ingick tio potentiella ledare i utvecklingsprogrammet. Utveckling för befintliga ledare OKG arbetar kontinuerligt med olika former av ledarutvecklingsinsatser. På företaget finns drygt 100 ledare som bland annat bjuds in till sex ledningsseminarier varje år. Varje seminarium har ett ämne som behandlas. Under 2009 var ämnena bland annat styrning och ledning kopplat till OKGs ledningssystem och hälsosamt ledarskap. Nytillsatta chefer på OKG genomgår även ett utbildningsprogram som är gemensamt för alla, oavsett organisatorisk tillhörighet. I programmet ingår dels E.ONs gemensamma ledar- och chefsutbildning men också mer specifika utbildningar för OKG, såsom grundutbildning i reaktorfysik. Utöver detta arrangerades under 2009 olika kurser som stöttade OKGs chefer i deras ledarskap. Bland annat erbjöds feedbackträning samt situationsanpassat ledarskap. Fackområdesspecialist Ytterligare en karriärväg på OKG är att bli fackområdesspecialist, en titel som funnits på OKG sedan Denna yrkesutveckling ger en möjlighet för personer med ämneskompetens utöver det vanliga. Personal 19

20 Personal Syftet med systemet är att säkra specialistkunskaper inom företaget på strategiskt viktiga teknikområden. Cheferna på OKG uppmärksammar om det finns underställda som uppfyller de speciella kraven för en specialistutnämning. Dessa utvärderas sedan vidare av en speciellt utsedd grupp som vid samtycke rekommenderar VD att utföra utnämningen av en ny fackområdesspecialist. För att vara specialist behöver personen ha djup kunskap inom sitt område men också kunna förmedla kunskapen vidare. De tio personerna på OKG som innehar den åtråvärda titeln ska också ha ett gott renommé och förtroende från organisationen. Friska och förmånliga medarbetare OKGs medarbetare trivs, vilket bland annat märks på att personalomsättningen var cirka fem procent under OKG redovisade en sjukfrånvaro på två procent under föregående år. Varje sjukdag är dyr både för individen men också för företaget vilket OKG försöker att förebygga genom bland annat förmåner som fri vaccinering och fria läkarundersökningar. Under 2009 erbjöd OKG dels vanlig vaccinering mot vinterinfluensan men också mot influensan (H1N1), vilket 900 personer tog tillfället och gjorde. personen ett missbruk erbjuder företaget rehabilitering. OKG försöker även påverka entreprenörsföretag att tillämpa dessa rutiner. Under 2008 infördes en ny funktion där medarbetarna sjuk- och friskanmäler sig genom en ny portal. Funktionen har mottagits väl av medarbetarna och vid sjukanmälan får alltid individen en personlig kontakt med sjukvårdspersonal för rådfrågning och behöver därmed inte ringa flera instanser så som försäkringskassan och chefen. OKG-anställda har en rad förmåner så som årliga friskvårdspengar och fri tillgång till sjukvård upp till högkostnadsskyddet på både läkarbesök och läkemedelsrecept. Företaget ger också bidrag till glasögon, tandvård, hembil, hem-pc eller sjukvårdsförsäkring. OKG värnar om sina medarbetare på arbetsplatsen men även på deras fritid, därför har personalen möjlighet till extra ersättning vid föräldraledighet, bidrag till fritidsstudier, personalrabatter i såväl butiker som på el och semesterlägenheter att hyra. OKG har en personalförening som erbjuder ytterligare förmåner och som ordnar aktiviteter för medarbetarna och deras familjer. Under 2009 ordnades bland annat en skärgårdstur och julfest med barnfavoriten Tobbe trollkarl. OKG har som krav att genomföra radiologiska läkarundersökningar på alla som påbörjar en anställning på OKG. Detta genomförs för att se om personen är lämplig för ett arbete på ett kärnkraftverk där risken finns för förhöjda strålrisker vid arbete på kontrollerat område. Denna undersökning upp-repas sedan vart tredje år för medarbetare som har arbetsuppgifter på kontrollerat område på kärnkraftverket. Åren däremellan genomförs en enklare hälsodeklaration. Under 2009 genomfördes 278 stycken hälsoundersökningar. På företaget genomförs också slumpvisa drogoch alkoholtester på medarbetare och entreprenörer. Under föregående år gjordes 192 stycken slumpvisa drogtester, inget av proverna gav något utslag. Det genomfördes också stycken slumpvisa alkoholtester varav dessvärre tio stycken uppvisade förhöjda värden. De personer som får ett positivt utslag släpps inte in i anläggningen. Är det en OKG-medarbetare genomförs samtal och ytterligare provtagningar. Uppvisar 20

21 Personal Personal Medeltalet anställda Medeltalet kvinnor Löner inkl. sociala konstnader (KSEK) Pensionsavgångar Sjukfrånvaro i procent 2,0 1,9 2,5 Antal medarbetare över 55 år

22 Miljö 22

23 Miljö Sedan år 2002 arbetar OKG efter miljöledningssystemet ISO Systemet är certifierat av Det Norske Veritas som är ett ackrediterat revisionsföretag. Miljöledningssystemet innebär att OKG ständigt arbetar och strävar efter att fortlöpande effektivisera och förbättra miljöarbetet. Miljöledningssystemet är implementerat i OKGs verksamhetssystem. På samma sätt som det ställs höga krav på reaktorsäkerhet och produktionskapacitet har miljöfrågorna definierats som strategiskt viktiga frågor. Det är en av företagets viktigaste målsättningar att ständigt sträva efter låg miljöpåverkan i verksamheten. Miljöarbetet på OKG grundar sig i en miljöutredning där verksamhetens alla miljöaspekter identifierats. För att få en systematik och en struktur i miljöarbetet har företagsledningen antagit en miljöpolicy som ett styrande dokument i OKGs verksamhetssystem. Miljöpolicyn beskriver hur en minskning av OKGs miljöpåverkan kan ske och vad det är som krävs för att uppnå ett gott resultat. Utifrån miljöpolicyn och de miljöaspekter som värderats vara de mest betydande ur miljösynpunkt, sätts mål upp med syfte att uppnå en positiv utvecklingskurva. Målen följs upp och mäts för att verksamheten ska utvecklas och ständigt förbättras. OKG utför egenkontroller genom miljö- och skyddsronder, samt interna och externa revisioner. Organisation Miljöchefen har delegerats ansvar för service och styrning av OKG i frågor rörande hur material, människa och omgivning påverkas av verksamheten. Miljöavdelningen består av cirka 65 personer som utför tjänster inom områdena arbetsmiljö, brand, dekontaminering, kemi, kärnavfall, operativt säkerhetsskydd, person- och omgivningsdosimetri, radiofysik och radiokemi samt utsläpp och yttre miljö. Inom miljöavdelningen finns också ansvaret för avtal med räddningstjänst, partnerfirma för sanering och lokalvård samt strålskyddstjänster. Uppföljning av verksamheten Miljöavdelningens olika enheter följer upp OKGs totala miljöpåverkan. Enheterna arbetar på olika sätt men resultatet av uppföljningen presenteras och behandlas av företagsledningen för vidare prioritering inom organisationen. Enheten Yttre miljö gör uppföljningar en gång i kvartalet för att rapportera framdrift inom miljömålen och eventuella andra händelser. Det sker även rapportering via avvikelseoch förbättringssystemet för att få en översyn av vilka insatser som behöver prioriteras, och var. Kemikaliegruppen Endast kemiska produkter som är godkända och märkta av OKG får användas vid företagets anläggningar. Kemikaliegruppen godkänner vilka kemikalier som får tas in, hanteras och användas på OKG. Bedömningen sker utifrån hänsyn till produktens påverkan på anläggningen, människors hälsa, yttre miljö och brandskydd. OKG bedriver ett arbete med att ta bort kemiska produkter enligt riktlinjerna i Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Miljöutbildning Samtliga anställda vid OKG och alla partners ska ha genomgått en grundutbildning i miljö. Utbildningen syftar till att alla som arbetar på OKG ska ha kännedom om företagets miljöpolicy, ha kunskap om kraftverkets miljöpåverkan samt förstå vikten av att följa kraven i ledningssystemets instruktioner. Anställda som har arbetsuppgifter vilka kan ge upphov till betydande miljöpåverkan får särskilt anpassad utbildning, exempelvis inköpare och personal som hanterar kärnavfall eller farligt gods. Miljö 23

24 Miljö Alla former av elproduktion påverkar miljön i någon omfattning, så även kärnkraften. Miljöpåverkan uppstår i den dagliga driften av företagets produktionsanläggningar, verkstäder, reningsverk och så vidare. Genom att hela tiden ha aktuell kunskap om verksamhetens alla miljöaspekter kan OKG också bedöma vilka insatser som har störst nytta för miljön. Bedömningen av miljöaspekterna bygger på en helhetssyn där hela kedjan från utvinning av uran till slutförvaring av radioaktivt avfall beaktas. Nedan beskrivs de miljöaspekter som är förenade med OKGs verksamhet och som har fått, eller kan få, en betydande miljöpåverkan. Kärnbränsle Ur ett livscykelperspektiv svarar framställningen av bränslet för en stor del av kärnkraftens miljöpåverkan gällande utsläpp av icke-radioaktiva ämnen till luft och vatten. Varje år byts cirka 20 procent av bränslet i en reaktorhärd ut. För OKG innebär detta att cirka 60 ton urandioxid förbrukas årligen. För att minska miljöpåverkan ställs specificerade miljökrav på både uranleverantörer och tillverkare av bränsle. Med hjälp av återkommande granskningar och revisioner av leverantörerna förvissar sig OKG om att dessa krav efterlevs. Intern elförbrukning OKGs egenförbrukning av el uppgår till cirka fyra procent av den totala bruttoproduktionen. Elen används främst till att driva elmotorer i processanläggningen, där de största motorerna utgörs av kylvatten-, kondensat- och matarvattenpumpar. Elen används också till belysning, ventilation och uppvärmning av vissa lokaler. Radioaktivt avfall Olika typer av radioaktivt avfall kräver olika hantering och förvaring för att skydda människor från exponering. Avfallet som produceras delas därför in i tre huvudkategorier; låg-, medel- och högaktivt avfall. 24

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Verksamhetsåret 2010. Årsberättelse

Verksamhetsåret 2010. Årsberättelse Verksamhetsåret 2010 Årsberättelse 1 Årsstämma I din hand håller du en verksamhetsredovisning för OKG Aktiebolag. Ambitionen är att denna ska spegla verksamhetsåret 2010 vid OKG ur flera olika perspektiv.

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Årsberättelse. Verksamhetsåret 2012

Årsberättelse. Verksamhetsåret 2012 Årsberättelse Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsredovisning I din hand håller du en verksamhetsredovisning för OKG Aktiebolag. Ambitionen är att denna ska spegla verksamhetsåret 2012 vid OKG ur flera olika

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Ringhals historia från 1965 till 2014

Ringhals historia från 1965 till 2014 Ringhals historia från 1965 till 2014 1965 Vattenfall börjar köpa in mark på Väröhalvön. 1969 Den 20 februari börjar byggarbetena för Ringhals 1. 1970 Byggstart för Ringhals 2. 1972 Ringhals är en av Europas

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och leverera konsulttjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Våra huvudsakliga kompetensområden

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ. enligt ISO 14001:2004. Ett sammandrag. Denna skrift är endast ämnad för externt bruk

GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ. enligt ISO 14001:2004. Ett sammandrag. Denna skrift är endast ämnad för externt bruk GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ enligt ISO 14001:2004 Ett sammandrag Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat miljöledningssystem

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 7 3 (8) 1 Allmänt 4 (8) 2 Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Fast ersättning 3. Rörlig ersättning till anställda och dess syfte 4. Riskbedömning 5. Organisation och

Läs mer

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1 Rikta in dig på en karriär som högskoleingenjör i kärnkraftteknik www.karnkraftteknik.se RIKTA IN DIG PÅ EN KARRIÄR SOM HÖGSKOLEINGENJÖR I KÄRNKRAFTTEKNIK Vill

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste Om skyldigheter och ansvar vid avveckling och rivning av kärnkraftsreaktorer Drift av kärnkraftsreaktorer är kärnteknisk verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Granskningsgruppens arbetsplan 2010

Granskningsgruppens arbetsplan 2010 s arbetsplan 2010 Antagen av 2010-02-09 1 Förord I och med platsvalsbeslutet den 3 juni 2009 har förutsättningarna kring det planerade slutförvarssystemet i Sverige tydliggjorts för LKO-projektet. SKB:s

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Kvalitetspolicy. Ovanstående policy är antagen 97-11-03 och är senast reviderad 11-01-31

Kvalitetspolicy. Ovanstående policy är antagen 97-11-03 och är senast reviderad 11-01-31 Kvalitetspolicy Sundfrakts målsättning är att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet, till rätt pris, utförda i rätt tid och samtidigt med strävan efter ständig förbättring i hela organisationen.

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

EuroMaints policyer. Arbetsmiljöpolicy Fastställdes 2014-09-18. Drogpolicy Fastställdes 2014-06-04. Bakgrund och syfte. Bakgrund och syfte

EuroMaints policyer. Arbetsmiljöpolicy Fastställdes 2014-09-18. Drogpolicy Fastställdes 2014-06-04. Bakgrund och syfte. Bakgrund och syfte Arbetsmiljöpolicy och syfte Det ska vara tryggt att vistas på arbetsplatsen. Arbetsmiljöpolicyn innehåller principerna för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i koncernen och visar på Euromaints övergripande

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

SKI arbetar för säkerhet

SKI arbetar för säkerhet Säkerheten i fokus SKI arbetar för säkerhet Arbetet med att utveckla och använda kärnkraft har pågått i mer än 50 år. Det snabbt växande industrisamhället krävde energi. Ökad boendestandard skapade ökade

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

Ringhals Nordens största kraftverk. El en del av din vardag

Ringhals Nordens största kraftverk. El en del av din vardag Ringhals Nordens största kraftverk El en del av din vardag Inledning El finns överallt. Industrier, sjukhus och mycket i vår vardag kräver ständig tillgång på el. På Ringhals Nordens största kärnkraftverk

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 2014-12-18 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk.

Läs mer