Chefskap: förutsättningar, former och resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefskap: förutsättningar, former och resultat"

Transkript

1 Utlysning Chefskap: förutsättningar, former och resultat Andra utlysningen inom Arbetsplatsens innovationssystem

2 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och forskningsavdelningar vid företag, att i samverkan med företag och andra organisationer inkomma med ansökningar till forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) inom programmet Arbetsplatsens innovationssystems 1 andra utlysning Chefskap: förutsättningar, former och resultat. VINNOVAs mål är att bidra till hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Alla VINNOVAs utlysningar har effektmål, både kortsiktiga och långsiktiga. De anger vad som bör åstadkommas och hur de projekt som finansieras ska bidra till detta. Effektmålen utvärderas kontinuerligt. Utlysningen syftar till att belysa, vidareutveckla och förnya det chefskap som utövas på arbetsplatser i Sverige. Tanken är att detta gynnar både verksamheters resultat och landets konkurrenskraft. Genom att rikta ljuset mot den formella positionen chef betonas den organisatoriska tillhörigheten och uppgiften att nå resultat med verksamheten. För utlysningen finns avsatt cirka 40 miljoner kronor för perioden Inom denna ram beräknas 5-8 projekt kunna beviljas finansiering. Sista dag att lämna in ansökan är 27 maj Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl denna dag. Information om denna utlysning samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av följande utlysningstext. Denna finns även på utlysningens webbsida på Där finns också aktuella uppgifter om tider samt länk till den elektroniska ansökningsfunktionen. OBS: VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför varje deadline hämta den aktuella versionen på utlysningens webbsida. Inga ändringar kommer att göras under de två sista veckorna innan utlysningen stänger. Stockholm den 1 mars 2008 Per Eriksson Mats Engwall Marianne Döös Generaldirektör Enhetschef Programledare Enstegsutlysning uppdaterad Arbetsplatsens innovationssystem är en arbetsplatsens forsknings- och utvecklingssatsning som fokuserar dels de organisatoriska processer och villkor som formar arbetsplatser, dels hur man kan ta tillvara, utveckla och leda kreativitet och kompetens i det vardagliga arbetet, se

3 3 2. Utlysningens syfte Utlysningen avser att bidra till att förstärka Sveriges konkurrenskraft genom att fokusera chefskapets betydelse för väl fungerande arbetsplatser och därmed för verksamheters effektivitet och långsiktiga utveckling. Det handlar både om chefer som förutsättning för verksamheter och deras resultat och om de inre organisatoriska förutsättningar och villkor som chefer verkar under. Syftet är att belysa, vidareutveckla och förnya det chefskap som utövas i praktiken på arbetsplatser i Sverige. I fokus är chefskapets förutsättningar, chefskapets former och arbetssätt samt dess inverkan på verksamhetens resultat. 3. Bakgrund och motiv Arbetsplatser är idag ofta öppna och ingår i samverkande system, vilket medför att de är involverade i en rad anpassnings- och bemästringsprocesser relativt omvärlden. Interorganisatoriska samarbeten tillhör vanligheterna bl.a. i underleverantörsnätverk, värde- och vårdkedjor samt out- eller insourcade verksamhetsdelar. Detta innebär att chef- och ledarskap inte enbart utövas inom ramen för interna hierarkiska strukturer utan även knyts samman mer eller mindre temporärt. Verksamheters sätt att organisera sig ändras bl.a. på grund av marknadsförändringar och nya koncept beträffande vad som anses vara bra arbetsorganisation. Chef- och ledarskapets betydelse har tidigare framför allt diskuterats i samband med frågor om medinflytande, kostnadsreducering eller medarbetarnas arbetsmiljö. Frågor som är aktuella i denna utlysning är hur chefskapet ska kunna bidra till konkurrenskraftiga organisationer och företag. Den aktuella utlysningen lyfter fram chefskapets betydelse för väl fungerande arbetsplatser och därmed för innovation, effektivitet och verksamhetsresultat. Chefer är ett viktigt inslag i all formellt organiserad verksamhet av viss storlek 2. Sättet chefskapet utövas på, dvs dess förutsättningar, former och resultat är frågor där det finns många uppfattningar om vad som är möjligt och inte. Vidare pekar forskning på att många chefer upplever sig ha otillräckligt stöd och alldeles för mycket att göra för att det ska vara hälsosamt för verksamheten, medarbetarna och chefen själv. I många fall är möjligheterna till eftertanke små, akuta utryckningar hör till vardagen och beslut måste levereras på stående fot. Chefskap betonar vikten av ordning och reda, dvs. det förvaltande, administrativa ansvar som chefer tilldelas i kraft av sin formella position. Det förknippas med verksamhetsnära arbetsuppgifter, problemlösning och konkreta resultat. I chefskap inkluderas en förväntan om ledarskap och ledning. Chefer väntas t.ex. vara föredömen, planera och skapa goda förutsättningar för medarbetare och verksamhet. Trots en stor mängd ledarskapsforskning och ett omfattande populärt intresse i ledarskapsfrågor har den formella positionen chef fått relativt lite uppmärksamhet i forskning och idédebatt under senare decennier. Föreställningarna om chefskap är gamla, ofta för-givet-tagna och sällan belysta i relation till det moderna näringslivets och offentliga verksamheternas krav och villkor. En bättre förståelse, för hur internationaliseringen påverkar förutsättningar för chefskap och förväntningar på chefer, kan göra det möjligt att värdera och utveckla de Enstegsutlysning uppdaterad I Sverige finns ca chefer. 72% av cheferna är män, genomsnittsålder 54 år, få är födda i utlandet, drygt hälften har högskoleutbildning och ett fåtal grundskola eller lägre. I snitt är kvinnorna något yngre och har högre utbildning. Variationerna i antalet direkt underställda per chef är mycket stora, från färre än tio till fler än 70. En tredjedel av chefer med personalansvar kallas inte för chef, vanligen istället för exempelvis ansvarig, arbetsledare och föreståndare. Bland dessa är en större andel tveksamma till om de har den handlingsfrihet och de befogenheter de behöver som chef för att utveckla verksamheten.

4 4 daterad Enstegsutlysning upp fördelar som arbetsplatser i Sverige har tack vare en managementtradition som gynnat decentraliserade organisationer, partsamarbete och självgående medarbetare. Chefskap kan associeras med auktoritära ledningsprinciper. I internationella jämförelser karaktäriseras dock svenska företag och organisationer av arbetsformer där ansvar och arbetsuppgifter i stor utsträckning delegerats till team och medarbetare. Denna svenska tradition beskrivs ofta som präglad av tillit, samarbete, delaktighet och konsensus, men även av tidskrävande förankringsprocesser, beslutsrädsla och otydlig maktutövning. I många avseenden har det svenska sättet att leda och organisera verksamheter visat sig effektivt, men det ställer stora krav både på organisationernas chefer och på de förutsättningar som cheferna är satta att verka under. I sin strävan efter effektivitet har många organisationer under de senaste decennierna bantat sin administrativa överbyggnad och förändrat förutsättningarna för den klassiska linjechefspositionen, bl.a. genom avskaffandet av administrativa stödfunktioner samt införandet av nya ledningsroller och standardiserade processer. I takt med utvecklingen mot en kunskapsbaserad ekonomi förändras chefskapets förutsättningar. I detta sammanhang borde den svenska managementtraditionen ligga väl till eftersom den lyfter fram aspekter som ofta förknippas med innovation och kreativa miljöer. Samtidigt torde globaliseringen innebära förändringar för chefskapet i svenska företag och organisationer. Att göra fördelar med ett inhemskt sätt att arbeta på begripliga kan vara svårt när internationaliseringen medför att idéer introduceras som inte överensstämmer med den lokala traditionen, t.ex. beträffande hur chefer bör agera, samspelet med medarbetare och med facket samt vilka förhållanden som bör råda på en arbetsplats. Det finns med andra ord ett stort behov av forskning för att lyfta fram och utveckla det goda chefskapet under dagens förutsättningar, i olika typer av verksamheter och organisationer. Likaså finns ett behov av att undersöka hur chefskap i sig kan organiseras och fördelas för morgondagens förutsättningar. Till detta skall läggas att det finns skillnader mellan chefskap på olika hierarkiska nivåer 3 vad gäller såväl förutsättningar som arbetssätt och former, exempelvis beträffande synen på fattade beslut och skapande respektive följande av regler. Chefer ingår även i större organisationer än arbetsplatsen (t.ex. svensk- eller utlandsägda koncerner, politiskt styrda organisationer som kommuner och landsting) vilket har betydelse för chefskapets handlingsutrymme och för hur det kan organiseras och utövas. Chef är ett begrepp med stark manlig könsmärkning. Forskning pekar på att många organisationer idag framhåller värden som kreativitet, känslor, intuition och relationsorientering. I linje med detta harmonierar flera nutida tendenser och idéer inom ledarskapsområdet med vad som benämns avmaskulinisering eller feminin orientering, t.ex. betonas att vara mer empatisk, medarbetarorienterad, flexibel och icke-hierarkisk. Det behöver dock inte innebära att kvinnor i större utsträckning kommer att ses som presumtiva chefer. Ett könsperspektiv är högst relevant vid studier av chefskap. I arbetslivet finns flera intressanta motsatsförhållanden. Exempelvis innebär inte en ökad betydelse av ovan nämnda värden att man inte samtidigt i många organisationer ser ett ökat intresse för rationalitet, mätning, standardisering och kvantitativ utvärdering. 4. Utlysningens inriktning Mot ovanstående bakgrund fokuserar denna utlysning chefskapets nutida former och resultat samt förutsättningar för chefskap liksom chefskapets praktiska utövning som förutsättning för 3 Vd/Gd, toppchefer, mellanchefer, första linjens chefer.

5 5 daterad Enstegsutlysning upp medarbetare och verksamhet. De projekt som får finansiering ska röra någon av dessa aspekter eller kombinationer av dem. Genom att utlysningen riktar ljuset mot den formella positionen chef betonas den organisatoriska tillhörigheten och uppgiften/mandatet att leda en verksamhet mot resultat. Genom att använda termen chefskap betonas här positionen chef med åtföljande personalansvar för direkt underställda medarbetare och de olika uppgifter det innebär att vara chef i eller för en organisation, dvs. från första linjens chefer (t.ex. arbetsledare, enhetschef) till ledningsgrupper och dem som är chefer för hela organisationer (t.ex. verkställande direktörer och generaldirektörer). Uppgiften att leda verksamheten, dess förändringar och medarbetare inkluderas således i den mån det utförs inom ramen för en chefsposition. Med förutsättningar avses i utlysningen inre organisatoriska förutsättningar att utöva chefskap såsom organisationens rutiner och vanor, dess mål och visioner, arbetsorganisation, administrativa och materiella redskap och tekniska system samt sociala sammanhang bestående av t.ex. kompetens, relationer och gemensamma respektive konflikterande synsätt. Vidare inkluderas chefer som förutsättningar för medarbetare. En grundtanke är att chefer på olika positioner i organisationen i mångt och mycket utgör varandras vardagliga förutsättningar och arbetsmiljö. I utlysningen kan även yttre förutsättningar som framträder genom omvärlden och dess förändringar räknas in. Med former förstås dels hur chefskap i sig är organiserat, fördelat och bemannat samt relaterat till övrig arbetsorganisation, dels de arbetssätt som praktiseras i utövningen och hur uppgifter utförs. Här kan finnas stora möjligheter till alternativ till allmänt rådande traditioner och föreställningar, men också möjligheter till förnyad förståelse av grunderna för den svenska arbetsorganisatoriska traditionens fördelar med tillit, decentraliserade organisationer och självgående medarbetare. Något som i sin tur kan göra det möjligt att vitalisera den utifrån dagens förutsättningar. Med resultat åsyftas i huvudsak resultat för den verksamhet chefspositionen omfattar. Utöver avsiktliga resultat inkluderas även oavsedda konsekvenser av såväl negativt som positivt slag. Exempel på frågor av särskilt intresse för utlysningen: Hur utövas chefskap idag på olika organisatoriska nivåer inom verksamheter och branscher med olika typer av styrning, och vad får det för konsekvenser för verksamhet, anställda och resultat? Hur ser chefers organisatoriska förutsättningar att fullgöra sina uppgifter ut och hur kan de skapa möjligheter att utöva gott chefskap? Vilka behov av stöd har chefer och vilka problem möter de inom olika organisationer, branscher och på olika hierarkiska nivåer? Vad krävs för att chefer ska kunna utöva ett effektivt, innovativt och socialt hållbart ledarskap? På vilket sätt är chefer på olika nivåer varandras förutsättningar och vad får det för konsekvenser för det arbete som ska utföras och därmed verksamhetens kvalitet? Vilken inverkan har chefskapet på de underställdas arbetsmiljö och möjligheter att göra ett gott arbete och i förlängningen på verksamhetens kvalitet och resultat? Hur utvecklas och förändras positionen chef och chefskap inom svenskt arbetsliv? Hur inverkar organisationsformer som t.ex. nätverk och processtyrning på chefskap och förutsättningarna att utöva chefskap? Vad hindrar och möjliggör att chefer börjar använda alternativa former och att dessa ska kunna växa fram i relationen ledarskap medarbetarskap? Hur ser de påverkans-

6 6 Enstegsutlysning uppdaterad processer ut som formar relationen mellan chefer och medarbetare och hur ser organisatoriska förutsättningar som stödjer detta ut? Hur och var växer nya former av chefskap och sätt att organisera chefskap fram utifrån verksamhetens behov? Finns det hinder att undanröja för att de ska få genomslag i chefsutbildningar, konsultinsatser och chefspraktik? Hur stimulerar chefer arbetsplatsens innovationssystem så att såväl effektivitet, kvalitet och konkurrenskraft som arbetstillfredsställelse ökar? Studier av utbredning och förekomst av alternativa icke-traditionella former för chefskap. Vad har icke-traditionella arbetssätt för inverkan på verksamhetens resultat? Utveckling av instrument som gör att svenska särdrag i sättet att utöva chefskap tydligare kan uppfattas och värderas i kvantitativa studier istället för att vara osynliga alternativt negativt laddade i internationella jämförelser. Utlysningen efterfrågar dels empiriska studier som i linje med ovanstående utvecklar kunskap, synsätt och praktik, dels samverkansprojekt mellan forskare och praktiker i syfte att konkret förbättra förutsättningarna och formerna för hur chefer faktiskt utövar sitt arbete. Mycket av det utlysningen önskar få belyst kräver såväl kvantitativa perspektiv (frågor om utbredning och frekvens, vad och vilka) som kvalitativa (identifierande av kvaliteter, processer, frågor om hur och varför). VINNOVA ser gärna projekt som rymmer båda perspektiven och relaterar dem till varandra. Detta kan kräva samarbeten i forskarteam. Genus-, makt- och mångfaldsperspektiv kan bidra till att synliggöra och problematisera konventionella förutsättningar och former och på så sätt utnyttjas för att lyfta fram nya och alternativa sätt att organisera och utöva chefskap. Någon branschmässig avgränsning görs inte. Likheter och olikheter mellan skilda verksamhetstyper är av intresse att synliggöra, liksom mellan olika chefsnivåer. Studier om chefskap kan gärna utgå från någon specifik chefsposition (t.ex. mellanchef, Vd) men bör sträva efter att sätta vald chefsposition i relation till andra chefspositioner och/eller underställda medarbetare. Jämförande perspektiv som berör chefskap i andra länder och organisationskulturer kan vara av intresse, liksom värderingskrockar och kulturella skillnader i samband med ökad internationalisering. Så även studier med longitudinella inslag. Utlysningen omfattar inte studier som syftar till att fastställa egenskaper eller beteenden hos olika typer av ledare; ej heller att typindela individer i olika ledarskapskategorier. 5. Effektmål och effektlogik VINNOVA betraktar finansiering av behovsmotiverad FoU som investeringar som på sikt skall främja hållbar tillväxt i Sverige. Effektmål anger vad VINNOVA förväntar sig att projekt inom program och utlysningar gemensamt skall bidra till. Effekter kan förenklat sägas vara det som består och gör nytta även efter att ett program avslutats. Programmet Arbetsplatsens innovationssystem avser att gynna tillväxt och sysselsättning genom att bidra till förnyelse, innovation och långsiktig effektivitet på svenska arbetsplatser. Väl fungerande arbetsplatser som når goda resultat ses i denna utlysning som ett viktigt medel och chefer antas ha en väsentlig del i hur en verksamhet fungerar. Villkor och förutsättningar i organisationen är i sin tur betydelsefulla för möjligheten att utöva chefskap. Mycket förenklat är arbetsplatser beroende av hur chefskapet fungerar vilket i sin tur är beroende av de förutsättningar som finns och av chefers arbetssituation. För att utlysningen ska få effekt måste

7 erfarenhet och kunskap från de projekt som får finansiering nå ut också utanför medverkande organisationer. På kort sikt förväntas resultat av aktiviteter i finansierade projekt genom att förutsättningar och chefskap utvecklas i medverkande organisationer. På kort sikt förväntas även: Nutidsaktuella kunskaper om förutsättningar, former och resultat av chefskap på arbetsplatser i Sverige. Bättre tillvaratagande och utveckling av arbetssätt och organisationsformer av vikt för näringslivet och den offentliga sektorn samt däri grundade verktyg för chefskapets utövande. En vitaliserad idédiskussion kring vad som utgör goda förutsättningar för organisatorisk effektivitet och långsiktigt värdeskapande. Framtagning av instrument som bättre möjliggör kvantitativ värdering av svenska särdrag i sättet att utöva chefskap. På litet längre sikt förväntas utlysningen få följande effekter: Nyttiggörande av framtagna kunskaper så att de återfinns i olika slags chefsutbildningar och utvecklingsprogram och därmed bidrar till: - Bättre förutsättningar för chefskap relativt dagens krav och förändringar - Framväxt av nya former och arbetssätt i chefskapet - Förbättrade resultat i såväl privata som offentliga organisationer. Bättre möjligheter att i tider av internationalisering tillvarata den svenska arbetsorganisatoriska traditionens fördelar med tillit, decentraliserade organisationer och självgående medarbetare. Effekter på längre sikt förväntas uppkomma genom att kunskaper nyttiggörs via undervisning vid universitet och högskolor, olika företagsutbildningar (t.ex. ledarskapskurser), utvecklingsprogram, böcker, handledningar och genom utveckling av tjänster och konsultverksamhet. Denna utlysning ska genom sin betoning av chefskap bidra till att arbetets ledning och organisering uppmärksammas och får effekter på chefskapets praktik. Variationsrikedom eftersträvas i synliggörandet av resultat och nya synsätt, en variation som exempelvis kan omfatta debatt- och kunskapsartiklar i massmedier (gärna i såväl lokal- som nationell dagspress), tänkeseminarier med gränsöverskridande möten, traditionell föreläsning och undervisning men också t.ex. teater och digitala arenor. 6. Krav på projektet och på sökande Följande krav ska vara uppfyllda för att ansökan ska komma ifråga för VINNOVAs prövning: 7 daterad Enstegsutlysning upp Projektet ska tydligt ligga i linje med utlysningens inriktning (se avsnitt 4) och ha potential att bidra till att uppfylla utlysningens mål. Sökande ska vara svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller forskningsavdelningar vid företag. Projektet ska genomföras i aktiv samverkan mellan forskare och medfinansierande organisationer. Projektet ska aktivt bidra till att resultat kommuniceras även utanför medverkande organisationer. Projektet ska genomföras under tiden Projektledare, och eventuellt någon ytterligare person från projektet, ska delta i två programkonferenser per år för erfarenhetsutbyte mellan utlysningens projekt samt i

8 samarbete med VINNOVA ansvara för att ordna en programkonferens under projekttiden. Utlysningen ställer krav på medfinansiering samt på samverkan med företag eller offentliga verksamheter. För flertalet projekt gäller att minst 30 procent 4 av den totala projektkostnaden ska medfinansieras 5, antingen med kontanta medel eller helt/delvis genom eget arbete eller andra naturainsatser. Möjlighet finns att göra undantag från medfinansieringskravet och att använda en mindre andel av utlysningens budget (max. 15%) till projekt med kritiskt granskande perspektiv på chefskap respektive till projekt som inte kan finna medfinansiering till utveckling av mätinstrument. Sökande ska själv tydligt ange om man väljer att placera sin ansökan i den mindre grupp som kan undantas från kravet på medfinansiering. För samverkan med företag/organisationer gäller att den ska beskrivas i ansökan. Företag/organisation (alternativt kontaktpersoner) bör vara väl införstådda i vad samarbetet innebär och ha beredskap att delta om VINNOVA beviljar medel för projektet. Samarbeten och medfinansiering behöver inte vara formellt beslutade när ansökan inlämnas, men ska styrkas med skriftliga avsiktsförklaringar inom sex veckor efter utsänt beslutsmeddelande ifall anslag beviljas. 7. Bedömningskriterier Följande kriterier kommer att avgöra VINNOVAs beslut om finansiering av projektansökan: 1. Relevans, dvs. hur väl projektet ligger i linje med utlysningens inriktning på chefskap och dess syfte att förbättra verksamheters effektivitet och resultat. Till relevanskriteriet hör hur projektet förväntas bidra till utlysningens effektmål. 2. Kvalitet, dvs. projektets höjd, nyhetsvärde och förmåga att bidra till den vetenskapliga utvecklingen inom utlysningens ämnesområde och inriktning. 3. Genomförbarhet, dvs. de sökande personernas (projektteamets) förmåga och trovärdighet vad gäller genomförandet av det tilltänkta projektet. Detta omfattar dels en bedömning av teamet vad gäller kompetens och könssammansättning, dels en bedömning av metodik och angreppssätt, inklusive realismen i projektplan och projektbudget. 4. Nyttiggörande, dvs. sökandes och samarbetspartners vilja och förmåga att sprida, kommunicera och nyttiggöra de förväntade projektresultaten för samhällelig och/eller kommersiell nytta. Detta omfattar bl.a. planer och åtaganden för erfarenhetsutbyten som syftar till att nyttiggöra projektresultaten. Det omfattar även hur väl projektet är länkat in i de medverkande organisationernas interna strategi-, innovations- och utvecklingsprocesser. VINNOVA lägger vikt vid att den sökande i det föreslagna projektet redogör för om och i så fall hur projektet förhåller sig till pågående eller planerad verksamhet inom EUs ramprogram eller andra större internationella satsningar. Deltagande i EU-projekt eller annat strukturerat internationellt samarbete inom utlysningens område är ett mervärde för projektet vid bedömning av ansökan. VINNOVA har även intresse av att i urvalet av projekt erhålla en i förhållande till utlysningens inriktning och syfte väl sammansatt projektportfölj. 8 daterad Enstegsutlysning upp 4 För ett projekt som har budgeterade kostnader på 1 miljon kronor ska således cirka kronor tillföras i form av medfinansiering medan VINNOVA står för cirka kronor. 5 Se VINNOVAs allmänna råd om godkända kostnader och godkänd finansiering i bidragsärenden som finns under rubriken Anvisningar för elektronisk ansökan på

9 8. Budget Denna utlysning har en budget på cirka 40 miljoner kronor för perioden Inom denna ram beräknas 5-8 projekt kunna beviljas finansiering. 9. Tidplan Följande tider gäller för utlysningen. Observera att ändringar kan göras. För aktuella uppgifter om tider, se utlysningens webbsida på Sista ansökningsdag: 27 maj 2008 kl Tidigaste datum för projektstart: 1 oktober Bedömningsprocessen Ansökningarna bedöms av en extern bedömningsgrupp bestående av forskare samt representanter från näringsliv och samhälle. VINNOVA fattar det formella beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande. VINNOVA tillämpar jämställdhetsprincipen vid beviljandet av anslag vilket innebär att vid lika bedömning av ansökan förordas sökande av underrepresenterat (< 40%) kön. Ansökningar som kommer in till VINNOVA är allmänna handlingar och omfattas av offentlighetsprincipen. Detta innebär att ansökningarna ska lämnas ut på begäran från allmänheten. I den mån ansökan innehåller uppgifter om bland annat enskilds affärs- och driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat är VINNOVA dock skyldig att sekretessbelägga dessa uppgifter. Sökanden ombeds att markera uppgifter i ansökan som sökanden anser omfattas av sekretess Hur man ansöker Ansökan görs endast elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats under Hur man ansöker. I den mån uppgifter i intressentportalen är motstridiga i förhållande till denna utlysningstext gäller det som anges i detta dokument. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Sista dag att lämna in ansökan är den 27 maj Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl denna dag. Efter denna tidpunkt får inga kompletteringar av ansökan göras såvida inte VINNOVA begär in dem. Vid frågor om den elektroniska ansökningsfunktionen, kontakta VINNOVAs IT-support, tel , IT-supporten är öppen vardagar kl Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning, en personalbilaga och en bilaga med budget (budgeten kan om den ryms även placeras i projektbeskrivningen). Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid ansökan. 9 Enstegsutlysning uppdaterad För mer information om offentlighetsprincipen och sekretess hänvisas till under rubriken Om VINNOVA / Juridisk information. Kontakta gärna VINNOVAs jurist Helena Andersson om du har frågor som rör sekretessen (e-post:

10 10 Bilagorna ska vara i pdf-format. Projektbeskrivningen inklusive referenser får omfatta max tecken med blanksteg inräknade. Projektbeskrivningen ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla följande: - Titel och sammanfattning (på både svenska och engelska) på maximalt 150 ord - Praktiskt problem och relevans för utlysningens område - Teoretiska utgångspunkter - Övergripande syfte och specifik frågeställning - Anknytning till annan forskning och tidigare projekt - Metodöverväganden - Metod, material/empiriskt underlag och en arbetsplan som är så utförlig att projektets kvalitet och genomförbarhet kan bedömas - Resultatens nyttiggörande och förväntade effekter - Referenser I projektbeskrivningen ska jämställdhets- och mångfaldsaspekter beskrivas. I den mån aspekterna inte bedöms som relevanta ska detta kommenteras. Inom ramen för ovanstående bör följande beröras: Projektets relevans Beskrivning av det behov som projektet tar sikte på, vilken potential detta motsvarar i förhållande till utlysningens inriktning, samt vem som har behovet (potentiell avnämare för resultaten). Beskrivning av det resultat som projektet ska leverera och resultatens koppling till de effektmål som anges under avsnitt 5. Beskrivning av hur projektet förhåller sig till pågående eller planerad verksamhet inom EU:s ramprogram eller andra större internationella satsningar. Projektets kvalitet Kortfattad redogörelse för forskningsfronten inom området. Beskrivning av projektets position relativt state-of-the-art ur ett internationellt perspektiv (dvs. unikhet, nyhetsvärde etc.). Redogörelse för hur effekterna av resultatet ska kunna iakttas. Projektets genomförbarhet Angreppssätt, strategi och metodik för projektet. Beskrivning av samarbetspartners vid företag/organisation och projektets relation och koppling till relaterade aktiviteter/projekt inom medverkande organisationer. En projektplan som beskriver metodiken, har en tidsplan med tydliga delmål samt en budget. I planen ska tydligt framgå vilka aktörer som deltar och vilka deras roller är, vilka aktiviteter som ska genomföras, vem/vilka som gör dem och omfattningen av dem (tid och kostnader, respektive omfattning och art av naturainsatser). Projektets nyttiggörande Riskanalys för projektet En plan för hur projektresultaten ska nyttiggöras inom medverkande företag/organisationer samt hur erfarenhetsutbyte, resultatspridning (inkl. kommunikation via media) och påverkan ska ske utanför dessa sammanhang. Kortfattad beskrivning av riskfaktorer samt en konsekvens- och sannolikhetsbedömning per riskfaktor. Personalbilagan ska innehålla meritförteckningar med relevanta uppgifter för projektledaren och andra nyckelpersoner i projektteamet (1-1.5 sida per person). För samtliga deltagare ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. daterad Enstegsutlysning upp Budgetbilagan ska förtydliga den specifikation av kostnader som anges av sökande i blanketten vid ansökan i ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. 13. Kontaktpersoner Ytterligare information om programmet, utlysningen och ansökningar lämnas av:

11 11 Marianne Döös, programledare Tel: e-post: eller Kerstin Waldenström, medansvarig programledare Tel: e-post: Svar på frågor av administrativ karaktär lämnas av: Sussi Trankell, programassistent Tel: e-post: Enstegsutlysning uppdaterad

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Tillämpad genusforskning

Tillämpad genusforskning 1 2008-03-03 Utlysning Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer Steg 2 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed genusforskare, huvudansvariga för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Tillämpad genusforskning

Tillämpad genusforskning 1 2007-06-18 Utlysning Tillämpad genusforskning inom starka forsknings- och innovationsmiljöer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed genusforskare, huvudansvariga för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008-01-29 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen 2007-05-29 Utlysning Den kompetenta arbetsplatsen Första utlysningen inom programmet Arbetsplatsen som innovationssystem 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed universitet, högskolor, forskningsinstitut och

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

LEKA Ledarskap, kreativitet och arbetsorganisation

LEKA Ledarskap, kreativitet och arbetsorganisation 1 2007-01-29 LEKA Ledarskap, kreativitet och arbetsorganisation Första utlysningen inom programmet Innovativa företag - ledning av produktinnovation 2 1. Inbjudan Utlysningen LEKA - Ledarskap, kreativitet

Läs mer

Forskning om kvinnors företagande

Forskning om kvinnors företagande 2008-02-15 Utlysning Forskning om kvinnors företagande 2. 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller andra organisationer att inkomma med ansökan

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Utlysning som främjar forskning på innovativa inbyggda system, programvara och hårdvara

Utlysning som främjar forskning på innovativa inbyggda system, programvara och hårdvara 1 2007-06-25 Reviderad 2007-09-03 Utlysning Banbrytande informations- och kommunikationsteknik 2007 Utlysning som främjar forskning på innovativa inbyggda system, programvara och hårdvara 2 1. Inbjudan

Läs mer

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7)

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7) Utlysning 2011 hösten Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ

INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ 1 2007-03-20 Inbjudan BEHOVSANALYS INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed ideella föreningar och intresseorganisationer i samarbete med forskare och näringsliv att inkomma

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation Forska&Väx Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder små och medelstora företag (SMF) att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 INFORMATION 1 (7) Datum 2013-06-13 Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 1. Allmänt Staten och den svenska fordonsindustrin har tecknat ett avtal om att gemensamt

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa

Innovationer för framtidens hälsa 1 2008-04-28 (rev. 2008-05-26) Utlysning inom programmet Innovationer för framtidens hälsa En satsning på: Forsknings- och innovationsprojekt Forsknings- och innovationsmiljöer Steg 1 idéskiss 2008 2 1.

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2014-06-03 Version Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA,

Läs mer

Utlysning 2 inom E-tjänster i offentlig verksamhet Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag

Utlysning 2 inom E-tjänster i offentlig verksamhet Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag 2005-02189 Utlysning 2 inom E-tjänster i offentlig verksamhet Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag Innehållsförteckning 1. Inbjudan... 3 2. Utlysningens syfte... 4 3. Bakgrund och motiv...

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa 2014

Innovationer för framtidens hälsa 2014 Innovationer för framtidens hälsa 2014 Margareta Danielsson margareta.danielsson@vinnova.se Peter Lindberg peter.lindberg@vinnova.se Sofia Norberg sofia.norberg@vinnova.se Gunnar Sandberg gunnar.sandberg@vinnova.se

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-03-10 2013-01397 Reviderad 2016-03-15 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer 1 11 april 2011 Utlysning Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer En utlysning inom programmet Säkerhet och krisberedskap 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Utlysning. Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

Utlysning. Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården 1 2009-03-04 Utlysning Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården för kommersialisering av idéer från HoS och introduktion av nya innovationer inom HoS 2 Inbjudan Härmed inbjuds hälso- och sjukvården

Läs mer

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-07-05 2016-03545 Reviderad Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning Utlysningen syftar till att nyttiggöra forskningsbaserad

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2013-12-19] Forska&Va x 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Höstens ansökningsomgång. Forska&Väx Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

Höstens ansökningsomgång. Forska&Väx Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2009-07-14 Höstens ansökningsomgång Forska&Väx 2009 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling med särskilt budgetutrymme avsatt för satsningar på miljö- och energiteknikområdet

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 10 september 2015 2014-04033 Reviderad [Datum för revidering] Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet Utlysning Hösten 2015 1 Sammanfattning Det strategiska

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-03-04 2013-01042 Reviderad 2013-09-02 FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Instruktion för sökande till E2B2

Instruktion för sökande till E2B2 2015-01-27, Utlysning 3 Instruktion för sökande till E2B2 Den här instruktionen är ett stöd till dig som ska lämna in en projektansökan till E2B2 programmet för forskning och innovation för energieffektivt

Läs mer

Expertkompetens för innovation 15 steg 1

Expertkompetens för innovation 15 steg 1 Sida 1 (9) UTLYSNING Expertkompetens för innovation 15 steg 1 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av utveckling av näringslivsinriktade utbildningar

Läs mer

Utlysning Internationell praktik för ledare inom högskolans innovationsstödsystem En utlysning inom Nyckelaktörsprogrammet

Utlysning Internationell praktik för ledare inom högskolans innovationsstödsystem En utlysning inom Nyckelaktörsprogrammet 1 2009-09-06 Utlysning Internationell innovationspraktik 2010 Internationell praktik för ledare inom högskolans innovationsstödsystem En utlysning inom Nyckelaktörsprogrammet 2 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets

Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets utlysning 2014-1 Projektets potential bedöms enbart utifrån den information som finns i ansökan. Komplettering begärs endast i undantagsfall. För att se till

Läs mer

FFI Energi och Miljö Konceptstudie-utlysning

FFI Energi och Miljö Konceptstudie-utlysning EM2000 W-4.0, 2010-11-17 INFORMATION 1 (6) Datum 2016-03-01 FFI Energi och Miljö Konceptstudie-utlysning 1. Allmänt Staten och den svenska fordonsindustrin har tecknat ett avtal om att gemensamt finansiera

Läs mer

Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods VT2017

Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods VT2017 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-07107 Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods VT2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Drive

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-10-31 2014-05331 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2013-08-20 2013-00989 Reviderad 2013-01850 AO Datum för revidering VINN NU 2013 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst En utlysning

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2013-10-02 Reviderad Version Strategiska innovationsområden hösten 2013 - utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA, Energimyndigheten

Läs mer

Kompetenscentrum 2017- Steg 1

Kompetenscentrum 2017- Steg 1 UTLYSNING 1 (14) Kompetenscentrum 2017- Steg 1 Skiss 1 Inledning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är

Läs mer

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Presentation, vid seminarium IoT vad är det? IoT Sverige 11 mars 2015 Torbjörn Fängström, programchef, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Strategier för starka forsknings- och innovationsmiljöers globala länkar

Strategier för starka forsknings- och innovationsmiljöers globala länkar 2008-05-15 Strategier för starka forsknings- och innovationsmiljöers globala länkar Inbjudan att ansöka om bidrag för att ta fram en strategi för internationalisering av verksamheten Innehåll 1. Inbjudan...

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag

Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag Ett samverkansprojekt mellan VINNOVA och SISP Stockholm 2012-03-15 1 Allmänt om inbjudan Denna inbjudan är en del av projektet

Läs mer