Chefskap: förutsättningar, former och resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefskap: förutsättningar, former och resultat"

Transkript

1 Utlysning Chefskap: förutsättningar, former och resultat Andra utlysningen inom Arbetsplatsens innovationssystem

2 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och forskningsavdelningar vid företag, att i samverkan med företag och andra organisationer inkomma med ansökningar till forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) inom programmet Arbetsplatsens innovationssystems 1 andra utlysning Chefskap: förutsättningar, former och resultat. VINNOVAs mål är att bidra till hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Alla VINNOVAs utlysningar har effektmål, både kortsiktiga och långsiktiga. De anger vad som bör åstadkommas och hur de projekt som finansieras ska bidra till detta. Effektmålen utvärderas kontinuerligt. Utlysningen syftar till att belysa, vidareutveckla och förnya det chefskap som utövas på arbetsplatser i Sverige. Tanken är att detta gynnar både verksamheters resultat och landets konkurrenskraft. Genom att rikta ljuset mot den formella positionen chef betonas den organisatoriska tillhörigheten och uppgiften att nå resultat med verksamheten. För utlysningen finns avsatt cirka 40 miljoner kronor för perioden Inom denna ram beräknas 5-8 projekt kunna beviljas finansiering. Sista dag att lämna in ansökan är 27 maj Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl denna dag. Information om denna utlysning samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av följande utlysningstext. Denna finns även på utlysningens webbsida på Där finns också aktuella uppgifter om tider samt länk till den elektroniska ansökningsfunktionen. OBS: VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför varje deadline hämta den aktuella versionen på utlysningens webbsida. Inga ändringar kommer att göras under de två sista veckorna innan utlysningen stänger. Stockholm den 1 mars 2008 Per Eriksson Mats Engwall Marianne Döös Generaldirektör Enhetschef Programledare Enstegsutlysning uppdaterad Arbetsplatsens innovationssystem är en arbetsplatsens forsknings- och utvecklingssatsning som fokuserar dels de organisatoriska processer och villkor som formar arbetsplatser, dels hur man kan ta tillvara, utveckla och leda kreativitet och kompetens i det vardagliga arbetet, se

3 3 2. Utlysningens syfte Utlysningen avser att bidra till att förstärka Sveriges konkurrenskraft genom att fokusera chefskapets betydelse för väl fungerande arbetsplatser och därmed för verksamheters effektivitet och långsiktiga utveckling. Det handlar både om chefer som förutsättning för verksamheter och deras resultat och om de inre organisatoriska förutsättningar och villkor som chefer verkar under. Syftet är att belysa, vidareutveckla och förnya det chefskap som utövas i praktiken på arbetsplatser i Sverige. I fokus är chefskapets förutsättningar, chefskapets former och arbetssätt samt dess inverkan på verksamhetens resultat. 3. Bakgrund och motiv Arbetsplatser är idag ofta öppna och ingår i samverkande system, vilket medför att de är involverade i en rad anpassnings- och bemästringsprocesser relativt omvärlden. Interorganisatoriska samarbeten tillhör vanligheterna bl.a. i underleverantörsnätverk, värde- och vårdkedjor samt out- eller insourcade verksamhetsdelar. Detta innebär att chef- och ledarskap inte enbart utövas inom ramen för interna hierarkiska strukturer utan även knyts samman mer eller mindre temporärt. Verksamheters sätt att organisera sig ändras bl.a. på grund av marknadsförändringar och nya koncept beträffande vad som anses vara bra arbetsorganisation. Chef- och ledarskapets betydelse har tidigare framför allt diskuterats i samband med frågor om medinflytande, kostnadsreducering eller medarbetarnas arbetsmiljö. Frågor som är aktuella i denna utlysning är hur chefskapet ska kunna bidra till konkurrenskraftiga organisationer och företag. Den aktuella utlysningen lyfter fram chefskapets betydelse för väl fungerande arbetsplatser och därmed för innovation, effektivitet och verksamhetsresultat. Chefer är ett viktigt inslag i all formellt organiserad verksamhet av viss storlek 2. Sättet chefskapet utövas på, dvs dess förutsättningar, former och resultat är frågor där det finns många uppfattningar om vad som är möjligt och inte. Vidare pekar forskning på att många chefer upplever sig ha otillräckligt stöd och alldeles för mycket att göra för att det ska vara hälsosamt för verksamheten, medarbetarna och chefen själv. I många fall är möjligheterna till eftertanke små, akuta utryckningar hör till vardagen och beslut måste levereras på stående fot. Chefskap betonar vikten av ordning och reda, dvs. det förvaltande, administrativa ansvar som chefer tilldelas i kraft av sin formella position. Det förknippas med verksamhetsnära arbetsuppgifter, problemlösning och konkreta resultat. I chefskap inkluderas en förväntan om ledarskap och ledning. Chefer väntas t.ex. vara föredömen, planera och skapa goda förutsättningar för medarbetare och verksamhet. Trots en stor mängd ledarskapsforskning och ett omfattande populärt intresse i ledarskapsfrågor har den formella positionen chef fått relativt lite uppmärksamhet i forskning och idédebatt under senare decennier. Föreställningarna om chefskap är gamla, ofta för-givet-tagna och sällan belysta i relation till det moderna näringslivets och offentliga verksamheternas krav och villkor. En bättre förståelse, för hur internationaliseringen påverkar förutsättningar för chefskap och förväntningar på chefer, kan göra det möjligt att värdera och utveckla de Enstegsutlysning uppdaterad I Sverige finns ca chefer. 72% av cheferna är män, genomsnittsålder 54 år, få är födda i utlandet, drygt hälften har högskoleutbildning och ett fåtal grundskola eller lägre. I snitt är kvinnorna något yngre och har högre utbildning. Variationerna i antalet direkt underställda per chef är mycket stora, från färre än tio till fler än 70. En tredjedel av chefer med personalansvar kallas inte för chef, vanligen istället för exempelvis ansvarig, arbetsledare och föreståndare. Bland dessa är en större andel tveksamma till om de har den handlingsfrihet och de befogenheter de behöver som chef för att utveckla verksamheten.

4 4 daterad Enstegsutlysning upp fördelar som arbetsplatser i Sverige har tack vare en managementtradition som gynnat decentraliserade organisationer, partsamarbete och självgående medarbetare. Chefskap kan associeras med auktoritära ledningsprinciper. I internationella jämförelser karaktäriseras dock svenska företag och organisationer av arbetsformer där ansvar och arbetsuppgifter i stor utsträckning delegerats till team och medarbetare. Denna svenska tradition beskrivs ofta som präglad av tillit, samarbete, delaktighet och konsensus, men även av tidskrävande förankringsprocesser, beslutsrädsla och otydlig maktutövning. I många avseenden har det svenska sättet att leda och organisera verksamheter visat sig effektivt, men det ställer stora krav både på organisationernas chefer och på de förutsättningar som cheferna är satta att verka under. I sin strävan efter effektivitet har många organisationer under de senaste decennierna bantat sin administrativa överbyggnad och förändrat förutsättningarna för den klassiska linjechefspositionen, bl.a. genom avskaffandet av administrativa stödfunktioner samt införandet av nya ledningsroller och standardiserade processer. I takt med utvecklingen mot en kunskapsbaserad ekonomi förändras chefskapets förutsättningar. I detta sammanhang borde den svenska managementtraditionen ligga väl till eftersom den lyfter fram aspekter som ofta förknippas med innovation och kreativa miljöer. Samtidigt torde globaliseringen innebära förändringar för chefskapet i svenska företag och organisationer. Att göra fördelar med ett inhemskt sätt att arbeta på begripliga kan vara svårt när internationaliseringen medför att idéer introduceras som inte överensstämmer med den lokala traditionen, t.ex. beträffande hur chefer bör agera, samspelet med medarbetare och med facket samt vilka förhållanden som bör råda på en arbetsplats. Det finns med andra ord ett stort behov av forskning för att lyfta fram och utveckla det goda chefskapet under dagens förutsättningar, i olika typer av verksamheter och organisationer. Likaså finns ett behov av att undersöka hur chefskap i sig kan organiseras och fördelas för morgondagens förutsättningar. Till detta skall läggas att det finns skillnader mellan chefskap på olika hierarkiska nivåer 3 vad gäller såväl förutsättningar som arbetssätt och former, exempelvis beträffande synen på fattade beslut och skapande respektive följande av regler. Chefer ingår även i större organisationer än arbetsplatsen (t.ex. svensk- eller utlandsägda koncerner, politiskt styrda organisationer som kommuner och landsting) vilket har betydelse för chefskapets handlingsutrymme och för hur det kan organiseras och utövas. Chef är ett begrepp med stark manlig könsmärkning. Forskning pekar på att många organisationer idag framhåller värden som kreativitet, känslor, intuition och relationsorientering. I linje med detta harmonierar flera nutida tendenser och idéer inom ledarskapsområdet med vad som benämns avmaskulinisering eller feminin orientering, t.ex. betonas att vara mer empatisk, medarbetarorienterad, flexibel och icke-hierarkisk. Det behöver dock inte innebära att kvinnor i större utsträckning kommer att ses som presumtiva chefer. Ett könsperspektiv är högst relevant vid studier av chefskap. I arbetslivet finns flera intressanta motsatsförhållanden. Exempelvis innebär inte en ökad betydelse av ovan nämnda värden att man inte samtidigt i många organisationer ser ett ökat intresse för rationalitet, mätning, standardisering och kvantitativ utvärdering. 4. Utlysningens inriktning Mot ovanstående bakgrund fokuserar denna utlysning chefskapets nutida former och resultat samt förutsättningar för chefskap liksom chefskapets praktiska utövning som förutsättning för 3 Vd/Gd, toppchefer, mellanchefer, första linjens chefer.

5 5 daterad Enstegsutlysning upp medarbetare och verksamhet. De projekt som får finansiering ska röra någon av dessa aspekter eller kombinationer av dem. Genom att utlysningen riktar ljuset mot den formella positionen chef betonas den organisatoriska tillhörigheten och uppgiften/mandatet att leda en verksamhet mot resultat. Genom att använda termen chefskap betonas här positionen chef med åtföljande personalansvar för direkt underställda medarbetare och de olika uppgifter det innebär att vara chef i eller för en organisation, dvs. från första linjens chefer (t.ex. arbetsledare, enhetschef) till ledningsgrupper och dem som är chefer för hela organisationer (t.ex. verkställande direktörer och generaldirektörer). Uppgiften att leda verksamheten, dess förändringar och medarbetare inkluderas således i den mån det utförs inom ramen för en chefsposition. Med förutsättningar avses i utlysningen inre organisatoriska förutsättningar att utöva chefskap såsom organisationens rutiner och vanor, dess mål och visioner, arbetsorganisation, administrativa och materiella redskap och tekniska system samt sociala sammanhang bestående av t.ex. kompetens, relationer och gemensamma respektive konflikterande synsätt. Vidare inkluderas chefer som förutsättningar för medarbetare. En grundtanke är att chefer på olika positioner i organisationen i mångt och mycket utgör varandras vardagliga förutsättningar och arbetsmiljö. I utlysningen kan även yttre förutsättningar som framträder genom omvärlden och dess förändringar räknas in. Med former förstås dels hur chefskap i sig är organiserat, fördelat och bemannat samt relaterat till övrig arbetsorganisation, dels de arbetssätt som praktiseras i utövningen och hur uppgifter utförs. Här kan finnas stora möjligheter till alternativ till allmänt rådande traditioner och föreställningar, men också möjligheter till förnyad förståelse av grunderna för den svenska arbetsorganisatoriska traditionens fördelar med tillit, decentraliserade organisationer och självgående medarbetare. Något som i sin tur kan göra det möjligt att vitalisera den utifrån dagens förutsättningar. Med resultat åsyftas i huvudsak resultat för den verksamhet chefspositionen omfattar. Utöver avsiktliga resultat inkluderas även oavsedda konsekvenser av såväl negativt som positivt slag. Exempel på frågor av särskilt intresse för utlysningen: Hur utövas chefskap idag på olika organisatoriska nivåer inom verksamheter och branscher med olika typer av styrning, och vad får det för konsekvenser för verksamhet, anställda och resultat? Hur ser chefers organisatoriska förutsättningar att fullgöra sina uppgifter ut och hur kan de skapa möjligheter att utöva gott chefskap? Vilka behov av stöd har chefer och vilka problem möter de inom olika organisationer, branscher och på olika hierarkiska nivåer? Vad krävs för att chefer ska kunna utöva ett effektivt, innovativt och socialt hållbart ledarskap? På vilket sätt är chefer på olika nivåer varandras förutsättningar och vad får det för konsekvenser för det arbete som ska utföras och därmed verksamhetens kvalitet? Vilken inverkan har chefskapet på de underställdas arbetsmiljö och möjligheter att göra ett gott arbete och i förlängningen på verksamhetens kvalitet och resultat? Hur utvecklas och förändras positionen chef och chefskap inom svenskt arbetsliv? Hur inverkar organisationsformer som t.ex. nätverk och processtyrning på chefskap och förutsättningarna att utöva chefskap? Vad hindrar och möjliggör att chefer börjar använda alternativa former och att dessa ska kunna växa fram i relationen ledarskap medarbetarskap? Hur ser de påverkans-

6 6 Enstegsutlysning uppdaterad processer ut som formar relationen mellan chefer och medarbetare och hur ser organisatoriska förutsättningar som stödjer detta ut? Hur och var växer nya former av chefskap och sätt att organisera chefskap fram utifrån verksamhetens behov? Finns det hinder att undanröja för att de ska få genomslag i chefsutbildningar, konsultinsatser och chefspraktik? Hur stimulerar chefer arbetsplatsens innovationssystem så att såväl effektivitet, kvalitet och konkurrenskraft som arbetstillfredsställelse ökar? Studier av utbredning och förekomst av alternativa icke-traditionella former för chefskap. Vad har icke-traditionella arbetssätt för inverkan på verksamhetens resultat? Utveckling av instrument som gör att svenska särdrag i sättet att utöva chefskap tydligare kan uppfattas och värderas i kvantitativa studier istället för att vara osynliga alternativt negativt laddade i internationella jämförelser. Utlysningen efterfrågar dels empiriska studier som i linje med ovanstående utvecklar kunskap, synsätt och praktik, dels samverkansprojekt mellan forskare och praktiker i syfte att konkret förbättra förutsättningarna och formerna för hur chefer faktiskt utövar sitt arbete. Mycket av det utlysningen önskar få belyst kräver såväl kvantitativa perspektiv (frågor om utbredning och frekvens, vad och vilka) som kvalitativa (identifierande av kvaliteter, processer, frågor om hur och varför). VINNOVA ser gärna projekt som rymmer båda perspektiven och relaterar dem till varandra. Detta kan kräva samarbeten i forskarteam. Genus-, makt- och mångfaldsperspektiv kan bidra till att synliggöra och problematisera konventionella förutsättningar och former och på så sätt utnyttjas för att lyfta fram nya och alternativa sätt att organisera och utöva chefskap. Någon branschmässig avgränsning görs inte. Likheter och olikheter mellan skilda verksamhetstyper är av intresse att synliggöra, liksom mellan olika chefsnivåer. Studier om chefskap kan gärna utgå från någon specifik chefsposition (t.ex. mellanchef, Vd) men bör sträva efter att sätta vald chefsposition i relation till andra chefspositioner och/eller underställda medarbetare. Jämförande perspektiv som berör chefskap i andra länder och organisationskulturer kan vara av intresse, liksom värderingskrockar och kulturella skillnader i samband med ökad internationalisering. Så även studier med longitudinella inslag. Utlysningen omfattar inte studier som syftar till att fastställa egenskaper eller beteenden hos olika typer av ledare; ej heller att typindela individer i olika ledarskapskategorier. 5. Effektmål och effektlogik VINNOVA betraktar finansiering av behovsmotiverad FoU som investeringar som på sikt skall främja hållbar tillväxt i Sverige. Effektmål anger vad VINNOVA förväntar sig att projekt inom program och utlysningar gemensamt skall bidra till. Effekter kan förenklat sägas vara det som består och gör nytta även efter att ett program avslutats. Programmet Arbetsplatsens innovationssystem avser att gynna tillväxt och sysselsättning genom att bidra till förnyelse, innovation och långsiktig effektivitet på svenska arbetsplatser. Väl fungerande arbetsplatser som når goda resultat ses i denna utlysning som ett viktigt medel och chefer antas ha en väsentlig del i hur en verksamhet fungerar. Villkor och förutsättningar i organisationen är i sin tur betydelsefulla för möjligheten att utöva chefskap. Mycket förenklat är arbetsplatser beroende av hur chefskapet fungerar vilket i sin tur är beroende av de förutsättningar som finns och av chefers arbetssituation. För att utlysningen ska få effekt måste

7 erfarenhet och kunskap från de projekt som får finansiering nå ut också utanför medverkande organisationer. På kort sikt förväntas resultat av aktiviteter i finansierade projekt genom att förutsättningar och chefskap utvecklas i medverkande organisationer. På kort sikt förväntas även: Nutidsaktuella kunskaper om förutsättningar, former och resultat av chefskap på arbetsplatser i Sverige. Bättre tillvaratagande och utveckling av arbetssätt och organisationsformer av vikt för näringslivet och den offentliga sektorn samt däri grundade verktyg för chefskapets utövande. En vitaliserad idédiskussion kring vad som utgör goda förutsättningar för organisatorisk effektivitet och långsiktigt värdeskapande. Framtagning av instrument som bättre möjliggör kvantitativ värdering av svenska särdrag i sättet att utöva chefskap. På litet längre sikt förväntas utlysningen få följande effekter: Nyttiggörande av framtagna kunskaper så att de återfinns i olika slags chefsutbildningar och utvecklingsprogram och därmed bidrar till: - Bättre förutsättningar för chefskap relativt dagens krav och förändringar - Framväxt av nya former och arbetssätt i chefskapet - Förbättrade resultat i såväl privata som offentliga organisationer. Bättre möjligheter att i tider av internationalisering tillvarata den svenska arbetsorganisatoriska traditionens fördelar med tillit, decentraliserade organisationer och självgående medarbetare. Effekter på längre sikt förväntas uppkomma genom att kunskaper nyttiggörs via undervisning vid universitet och högskolor, olika företagsutbildningar (t.ex. ledarskapskurser), utvecklingsprogram, böcker, handledningar och genom utveckling av tjänster och konsultverksamhet. Denna utlysning ska genom sin betoning av chefskap bidra till att arbetets ledning och organisering uppmärksammas och får effekter på chefskapets praktik. Variationsrikedom eftersträvas i synliggörandet av resultat och nya synsätt, en variation som exempelvis kan omfatta debatt- och kunskapsartiklar i massmedier (gärna i såväl lokal- som nationell dagspress), tänkeseminarier med gränsöverskridande möten, traditionell föreläsning och undervisning men också t.ex. teater och digitala arenor. 6. Krav på projektet och på sökande Följande krav ska vara uppfyllda för att ansökan ska komma ifråga för VINNOVAs prövning: 7 daterad Enstegsutlysning upp Projektet ska tydligt ligga i linje med utlysningens inriktning (se avsnitt 4) och ha potential att bidra till att uppfylla utlysningens mål. Sökande ska vara svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller forskningsavdelningar vid företag. Projektet ska genomföras i aktiv samverkan mellan forskare och medfinansierande organisationer. Projektet ska aktivt bidra till att resultat kommuniceras även utanför medverkande organisationer. Projektet ska genomföras under tiden Projektledare, och eventuellt någon ytterligare person från projektet, ska delta i två programkonferenser per år för erfarenhetsutbyte mellan utlysningens projekt samt i

8 samarbete med VINNOVA ansvara för att ordna en programkonferens under projekttiden. Utlysningen ställer krav på medfinansiering samt på samverkan med företag eller offentliga verksamheter. För flertalet projekt gäller att minst 30 procent 4 av den totala projektkostnaden ska medfinansieras 5, antingen med kontanta medel eller helt/delvis genom eget arbete eller andra naturainsatser. Möjlighet finns att göra undantag från medfinansieringskravet och att använda en mindre andel av utlysningens budget (max. 15%) till projekt med kritiskt granskande perspektiv på chefskap respektive till projekt som inte kan finna medfinansiering till utveckling av mätinstrument. Sökande ska själv tydligt ange om man väljer att placera sin ansökan i den mindre grupp som kan undantas från kravet på medfinansiering. För samverkan med företag/organisationer gäller att den ska beskrivas i ansökan. Företag/organisation (alternativt kontaktpersoner) bör vara väl införstådda i vad samarbetet innebär och ha beredskap att delta om VINNOVA beviljar medel för projektet. Samarbeten och medfinansiering behöver inte vara formellt beslutade när ansökan inlämnas, men ska styrkas med skriftliga avsiktsförklaringar inom sex veckor efter utsänt beslutsmeddelande ifall anslag beviljas. 7. Bedömningskriterier Följande kriterier kommer att avgöra VINNOVAs beslut om finansiering av projektansökan: 1. Relevans, dvs. hur väl projektet ligger i linje med utlysningens inriktning på chefskap och dess syfte att förbättra verksamheters effektivitet och resultat. Till relevanskriteriet hör hur projektet förväntas bidra till utlysningens effektmål. 2. Kvalitet, dvs. projektets höjd, nyhetsvärde och förmåga att bidra till den vetenskapliga utvecklingen inom utlysningens ämnesområde och inriktning. 3. Genomförbarhet, dvs. de sökande personernas (projektteamets) förmåga och trovärdighet vad gäller genomförandet av det tilltänkta projektet. Detta omfattar dels en bedömning av teamet vad gäller kompetens och könssammansättning, dels en bedömning av metodik och angreppssätt, inklusive realismen i projektplan och projektbudget. 4. Nyttiggörande, dvs. sökandes och samarbetspartners vilja och förmåga att sprida, kommunicera och nyttiggöra de förväntade projektresultaten för samhällelig och/eller kommersiell nytta. Detta omfattar bl.a. planer och åtaganden för erfarenhetsutbyten som syftar till att nyttiggöra projektresultaten. Det omfattar även hur väl projektet är länkat in i de medverkande organisationernas interna strategi-, innovations- och utvecklingsprocesser. VINNOVA lägger vikt vid att den sökande i det föreslagna projektet redogör för om och i så fall hur projektet förhåller sig till pågående eller planerad verksamhet inom EUs ramprogram eller andra större internationella satsningar. Deltagande i EU-projekt eller annat strukturerat internationellt samarbete inom utlysningens område är ett mervärde för projektet vid bedömning av ansökan. VINNOVA har även intresse av att i urvalet av projekt erhålla en i förhållande till utlysningens inriktning och syfte väl sammansatt projektportfölj. 8 daterad Enstegsutlysning upp 4 För ett projekt som har budgeterade kostnader på 1 miljon kronor ska således cirka kronor tillföras i form av medfinansiering medan VINNOVA står för cirka kronor. 5 Se VINNOVAs allmänna råd om godkända kostnader och godkänd finansiering i bidragsärenden som finns under rubriken Anvisningar för elektronisk ansökan på

9 8. Budget Denna utlysning har en budget på cirka 40 miljoner kronor för perioden Inom denna ram beräknas 5-8 projekt kunna beviljas finansiering. 9. Tidplan Följande tider gäller för utlysningen. Observera att ändringar kan göras. För aktuella uppgifter om tider, se utlysningens webbsida på Sista ansökningsdag: 27 maj 2008 kl Tidigaste datum för projektstart: 1 oktober Bedömningsprocessen Ansökningarna bedöms av en extern bedömningsgrupp bestående av forskare samt representanter från näringsliv och samhälle. VINNOVA fattar det formella beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande. VINNOVA tillämpar jämställdhetsprincipen vid beviljandet av anslag vilket innebär att vid lika bedömning av ansökan förordas sökande av underrepresenterat (< 40%) kön. Ansökningar som kommer in till VINNOVA är allmänna handlingar och omfattas av offentlighetsprincipen. Detta innebär att ansökningarna ska lämnas ut på begäran från allmänheten. I den mån ansökan innehåller uppgifter om bland annat enskilds affärs- och driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat är VINNOVA dock skyldig att sekretessbelägga dessa uppgifter. Sökanden ombeds att markera uppgifter i ansökan som sökanden anser omfattas av sekretess Hur man ansöker Ansökan görs endast elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats under Hur man ansöker. I den mån uppgifter i intressentportalen är motstridiga i förhållande till denna utlysningstext gäller det som anges i detta dokument. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Sista dag att lämna in ansökan är den 27 maj Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl denna dag. Efter denna tidpunkt får inga kompletteringar av ansökan göras såvida inte VINNOVA begär in dem. Vid frågor om den elektroniska ansökningsfunktionen, kontakta VINNOVAs IT-support, tel , IT-supporten är öppen vardagar kl Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning, en personalbilaga och en bilaga med budget (budgeten kan om den ryms även placeras i projektbeskrivningen). Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid ansökan. 9 Enstegsutlysning uppdaterad För mer information om offentlighetsprincipen och sekretess hänvisas till under rubriken Om VINNOVA / Juridisk information. Kontakta gärna VINNOVAs jurist Helena Andersson om du har frågor som rör sekretessen (e-post:

10 10 Bilagorna ska vara i pdf-format. Projektbeskrivningen inklusive referenser får omfatta max tecken med blanksteg inräknade. Projektbeskrivningen ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla följande: - Titel och sammanfattning (på både svenska och engelska) på maximalt 150 ord - Praktiskt problem och relevans för utlysningens område - Teoretiska utgångspunkter - Övergripande syfte och specifik frågeställning - Anknytning till annan forskning och tidigare projekt - Metodöverväganden - Metod, material/empiriskt underlag och en arbetsplan som är så utförlig att projektets kvalitet och genomförbarhet kan bedömas - Resultatens nyttiggörande och förväntade effekter - Referenser I projektbeskrivningen ska jämställdhets- och mångfaldsaspekter beskrivas. I den mån aspekterna inte bedöms som relevanta ska detta kommenteras. Inom ramen för ovanstående bör följande beröras: Projektets relevans Beskrivning av det behov som projektet tar sikte på, vilken potential detta motsvarar i förhållande till utlysningens inriktning, samt vem som har behovet (potentiell avnämare för resultaten). Beskrivning av det resultat som projektet ska leverera och resultatens koppling till de effektmål som anges under avsnitt 5. Beskrivning av hur projektet förhåller sig till pågående eller planerad verksamhet inom EU:s ramprogram eller andra större internationella satsningar. Projektets kvalitet Kortfattad redogörelse för forskningsfronten inom området. Beskrivning av projektets position relativt state-of-the-art ur ett internationellt perspektiv (dvs. unikhet, nyhetsvärde etc.). Redogörelse för hur effekterna av resultatet ska kunna iakttas. Projektets genomförbarhet Angreppssätt, strategi och metodik för projektet. Beskrivning av samarbetspartners vid företag/organisation och projektets relation och koppling till relaterade aktiviteter/projekt inom medverkande organisationer. En projektplan som beskriver metodiken, har en tidsplan med tydliga delmål samt en budget. I planen ska tydligt framgå vilka aktörer som deltar och vilka deras roller är, vilka aktiviteter som ska genomföras, vem/vilka som gör dem och omfattningen av dem (tid och kostnader, respektive omfattning och art av naturainsatser). Projektets nyttiggörande Riskanalys för projektet En plan för hur projektresultaten ska nyttiggöras inom medverkande företag/organisationer samt hur erfarenhetsutbyte, resultatspridning (inkl. kommunikation via media) och påverkan ska ske utanför dessa sammanhang. Kortfattad beskrivning av riskfaktorer samt en konsekvens- och sannolikhetsbedömning per riskfaktor. Personalbilagan ska innehålla meritförteckningar med relevanta uppgifter för projektledaren och andra nyckelpersoner i projektteamet (1-1.5 sida per person). För samtliga deltagare ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. daterad Enstegsutlysning upp Budgetbilagan ska förtydliga den specifikation av kostnader som anges av sökande i blanketten vid ansökan i ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. 13. Kontaktpersoner Ytterligare information om programmet, utlysningen och ansökningar lämnas av:

11 11 Marianne Döös, programledare Tel: e-post: eller Kerstin Waldenström, medansvarig programledare Tel: e-post: Svar på frågor av administrativ karaktär lämnas av: Sussi Trankell, programassistent Tel: e-post: Enstegsutlysning uppdaterad

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation Forska&Väx Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder små och medelstora företag (SMF) att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd

Läs mer

INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ

INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ 1 2007-03-20 Inbjudan BEHOVSANALYS INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed ideella föreningar och intresseorganisationer i samarbete med forskare och näringsliv att inkomma

Läs mer

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 INFORMATION 1 (7) Datum 2013-06-13 Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 1. Allmänt Staten och den svenska fordonsindustrin har tecknat ett avtal om att gemensamt

Läs mer

Utlysning 2 inom E-tjänster i offentlig verksamhet Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag

Utlysning 2 inom E-tjänster i offentlig verksamhet Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag 2005-02189 Utlysning 2 inom E-tjänster i offentlig verksamhet Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag Innehållsförteckning 1. Inbjudan... 3 2. Utlysningens syfte... 4 3. Bakgrund och motiv...

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer 1 11 april 2011 Utlysning Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer En utlysning inom programmet Säkerhet och krisberedskap 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling. Genom att lägga ner

Läs mer

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Presentation, vid seminarium IoT vad är det? IoT Sverige 11 mars 2015 Torbjörn Fängström, programchef, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad.

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad. UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2013-02-15 2013-00570 Reviderad 2013-02-26 Mötesprojekt 2013 En utlysning inom programmet Testmarknad. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi

Läs mer

Myfab SME Access 2010

Myfab SME Access 2010 1 2010-09-07 Utlysning Myfab SME Access 2010 En utlysning inom programmet Möjliggörande IKT. 2 1. Allmänt om programmet Möjliggörande IKT VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom

Läs mer

VINNOVA utlysning. Integrerade försörjningskedjor

VINNOVA utlysning. Integrerade försörjningskedjor VINNOVA utlysning Integrerade försörjningskedjor inom programmet Innovativa logistiksystem och godstransporter 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

2008-09-05. Utlysning

2008-09-05. Utlysning 2008-09-05 Utlysning Forska&Väx 2008 Forska&Väx 1. Inbjudan Finansiering för små och medelstora företag innovation, forskning och utveckling Växa genom innovation, forskning och utveckling. Forska&Väx

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 16 januari 2014 2015-00048 Reviderad 2015-01-16 Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2014-12-17 2014-06135 Reviderad Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312)

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 1 Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 2 1. Inbjudan Härmed inbjuds industri, forskningsinstitut, högskolor och universitet att inkomma med

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet 1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet För att underlätta för projektledare och andra deltagare i MERA-projekt finns här en slutrapporteringsinstruktion med mallar för olika delar av slutrapporteringen.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

2010-01-18. Utlysning. VINN-Verifiering 2010. Programmet ingår i VINNOVAs och Innovationsbrons satsning "Verifiering för Tillväxt"

2010-01-18. Utlysning. VINN-Verifiering 2010. Programmet ingår i VINNOVAs och Innovationsbrons satsning Verifiering för Tillväxt 1 2010-01-18 Utlysning VINN-Verifiering 2010 Programmet ingår i VINNOVAs och Innovationsbrons satsning "Verifiering för Tillväxt" En utlysning inom programmet VINN-verifiering 2 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 2 (ver 9, 2010-02-23)

NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 2 (ver 9, 2010-02-23) 1 NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 2 (ver 9, 2010-02-23) 2 1. Inbjudan Härmed inbjuds industri, forskningsinstitut, högskolor och universitet att inkomma med ansökan om finansiering av projekt inom utlysning

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Anvisningar till sökande

Anvisningar till sökande 1 (5) Datum 2014-01-23 Dnr: 2014-000190 Anvisningar till sökande Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som ämnar lämna in en ansökan till Utlysning inom biogasprogrammet. Sista ansökningsdatum

Läs mer

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 Hjälp för sökande till VINN NU: En VINN NU-ansökan är sällan en fortsättning på ett tidigare projekt, lämna rutan tom. Projekttitel: Viktigt!!!! För er som söker

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2015-05-21 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Forskningsprofiler 15

Forskningsprofiler 15 Sida 1 (11) UTLYSNING Forskningsprofiler 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprofiler. Programmet syftar till att vara ett avgörande

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Riktad utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur Studie av IT-stöd för industriellt träbyggande och interiöra inredningssystem

Riktad utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur Studie av IT-stöd för industriellt träbyggande och interiöra inredningssystem Utlysningstext IT-analys 2005-09-29 1(9) Riktad utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur Studie av IT-stöd för industriellt träbyggande och interiöra inredningssystem Utlysningstext IT-analys 2005-09-29

Läs mer

Forskning om finansiella marknader

Forskning om finansiella marknader 1 2014-05-14 Utlysning Forskning om finansiella marknader En utlysning inom programmet Finansmarknadsforskning. 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges

Läs mer

Anvisningar för projektskisser 2014

Anvisningar för projektskisser 2014 2013-12-11 Anvisningar för projektskisser 2014 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, främjar och stöder grundforskning och behovsstyrd forskning inom sitt ansvarsområde: hälsa, arbetsliv

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center

Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center 1 2011-09-15 Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center 2 1. Allmänt om utlysningen Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center VINNOVA:s uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Lean Wood Manufacturing Discipline

Lean Wood Manufacturing Discipline Utlysningstext Delprogram 2 2006-02-17 1(11) Utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur Lean Wood Manufacturing Discipline Uppbyggnad av en kunskapsplattform för utveckling av industriellt byggande

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan 1 Dokumentet visar på: sidan 1 sid 2-11 Sid 12 vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan steg för steg för de uppgifter som ska fyllas i intressentportalen

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Utlysning inom VINNOVAs program för tillväxtområdet Innovativa livsmedel

Utlysning inom VINNOVAs program för tillväxtområdet Innovativa livsmedel Utlysning inom VINNOVAs program för tillväxtområdet Innovativa livsmedel 1 Innovativa livsmedel Inbjudan: VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem

Läs mer

TEMA: ATTRAKTIVA SVENSKA BESÖKS- ANLEDNINGAR

TEMA: ATTRAKTIVA SVENSKA BESÖKS- ANLEDNINGAR 2015 UTLYSNING AV FORSKNINGSMEDEL TILL NYTTA FÖR BESÖKSNÄRINGEN TEMA: ATTRAKTIVA SVENSKA BESÖKS- ANLEDNINGAR UTLYSNING BFUF 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Tema 2015... 3 Omfattning... 3

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet.

Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet. 1 2 3 Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet. Medlen kan sökas av idéburna organisationer, kommuner,

Läs mer

Nästan hälften vill dela på ledarskapet

Nästan hälften vill dela på ledarskapet Fyra av tio chefer delar i någon mån på ledarskapet, eller har någon gång gjort det. Och de som har delat på chefskapet är positiva! Det visar den enkät som LOOP gjort bland några av våra läsande chefer.

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 1 Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 Dessa anvisningar förklarar hur man gör och lämnar in en konsortieansökan, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. Anvisningarna förnyades den 26 juni 2014.

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer