RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (60) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (60) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-03-25"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (60) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Boo-Walter Eriksson, m Ronny Pettersson, v Thomas Håkansson, c Övriga deltagare Karl-Erik Karlsson, observerande ersättare, s, Elis Holgersson, t f kommundirektör Lars Svensson, kommunsekreterare Ulla Kullman, nämndsekreterare Tony Åhlund, utredare, delvis Ronny Johannesson, näringslivschef, delvis Mikael Jardbrink, planarkkitekt, delvis Kenneth Vogelius, byggnadschef, delvis Lennart Svensson, projektledare, delvis Sölve Landén, informationschef, delvis May-Gull Hensche, utvecklingsassistent, delvis Utses att justera Boo-Walter Eriksson Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Lars Svensson Ulla Kullman Paragrafer: Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Boo-Walter Eriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Kommunledningskontoret Underskrift: Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 88 Dnr Revisorernas granskning av kommunens EU-projekt Revisorerna har överlämnat granskningsrapport över kommunens hantering av EUprojekt. KPMG har fått i uppdrag att granska kommunens hantering av EU-projekt. Målet med granskningen är att erhålla underlag för en bedömning av ändamålsenligheten i kommunens hantering av EU-projekt och ge en övergripande bild av hur EU-projekt hanteras inom Ronneby kommun. Tillvägagångssättet har varit att intervjua berörd personal utifrån ett granskningsprogram och studera eventuell dokumentation av EU-arbetet med projekt. Kommunledningskontorets förslag till yttrande Utredare Tony Åhlund redovisar Kommunledningskontorets förslag till yttrande enligt följande: I rapporten redogörs inledningsvis för en granskning av liknande slag som lämnades till kommunstyrelse 1999 och vilka rutiner som därefter införts vid beslut om projekt och vilka ansvars- och beslutnivåer som gäller beroende på projektens omfattning samt när och hur uppföljning och redovisning av projekten skall ske. Sammanfattningsvis så konstaterar KPMG i sin granskning att kommunen inte har särskilda regler för att hantera EU-projekt. EU-projekt initieras, planeras, redovisas, följs upp etc som andra projekt. Vidare ifrågasätts om den decentraliserade hanteringen kan ge den optimala utdelningen av EU-medel för Ronneby kommun. Den 2001 tillsatta tjänsten för EU-frågor tolkas som ett steg mot en styrning av hanteringen men, menar man, det hade kanske varit bättre att tillskapa en organisation för hantering av stöd- och bidragsfrågor. Yttrande Ser man EU-bidrag som ett av flera sätt att delfinansiera projekt, är det enda skäl som förefaller kunna motivera särskilda regler för hantering av projekt som kan få den finansieringsformen just att det är EU-medel som utgår. Men möjligheterna till bidrag är många och att ha särskild hantering för projekt med en bidragsmöjlighet komplicerar handläggningen. I princip har därutöver varje bidragsgivare sina regler för ansökningsförfarandet, krav på beslutsunderlag, redovisning och utvärdering.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU 88 I redovisningssystemet har varje bidragsform ett eget intäktsslag vilket gör det lätt att se vilken verksamhet som får vilken form av bidrag. Med centraliserad hanteringen kan man riskera att projekthanteringen upplevs som en överprövning av projektinitiativ vilket inte är önskvärt. Den nuvarande lösningen med en befattning för bl a bevakning av möjligheter till EU-bidrag bör efter hand utvärderas. Graden av decentralisering kan och bör anpassas efter situationen. KPMG tar upp det kommunövergripande handlingsprogrammet Internationellt attraktiva Ronneby som kan vara en anledning till att koppla bidragshanteringen närmare projektansvaret likaså kan arbetet med att nå målsättningarna i den nya översiktsplanen, ÖP91, ge anledning till detta. Yrkanden Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, föreslår att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att avge det av Tony Åhlund redovisade svaret till kommunens revisorer. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Boo-Walter Erik s- son, m, Ronny Pettersson, v, och Margareta Yngveson, s. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen överlämnar av Tony Åhlund redovisat förslag till yttrande över revisionsrapporten samt meddelar revisorerna Utredare Tony Åhlund får i uppdrag att vid behandlingen av kommunens och de kommunala bolagens bokslut redovisa pågående EU-projekt, Slutredovisning av EU-projekten ska göras till ansvarig styrelse/nämnd.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 89 Dnr Förslag om fastställande av Mångfaldsplan för Ronneby kommun Utredare Tony Åhlund redovisar förslag till mångfaldsplan för Ronneby kommun. Yrkanden Med anledning av den gjorda redovisningen föreslår ledamoten Margareta Yngveson, s, att Tony Åhlund ges uppdrag att inhämta ytterligare underlag innan kommunstyrelsen tar ställning förslaget till mångfaldsplan. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Margareta Yngvesons förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Boo-Walter Erik s- son, m, Margareta Yngveson, s och Ronny Pettersson, v. Arbetsutskottets beslut Redovisningen noteras till protokollet. Utredare Tony Åhlund får i uppdrag att revidera förslaget. Ärendet behandlas på nytt i Kommunstyrelsens arbetsutskott Exp: Tony Åhlund

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 90 Dnr Justitiedepartementets anhållan om yttrande över kommuners och landstings beslutsfattande och kompetens vid extraordinära händelser i fredstid, SOU 2001:105 Justitiedepartementet anhåller om kommunens yttrande, SOU 2001:105, över kommuners och landstings beslutsfattande och kompetens vid extraordinära händelser i fredstid. Kommunledningskontorets förslag till yttrande Av kommunledningskontorets förslag till yttrande framgår följande: Sammanfattning. Kommunen instämmer helt i behovet av en lagändring som tar bort den gråzon som nu kan gälla vid denna typ av händelser. Man kan dock fråga sig om det inte borde räcka med en komplettering av kommunallagen i stället för att skapa ett helt nytt regelverk. Vissa oklarheter och förtydligande behöver dock fortfarande göras vilket framgår av nedanstående. Definitionsproblem. Begreppet extraordinära händelser är bara ett i floran av begrepp och uttryck för en sådan händelse. Olika utredningar, skrivningar och betänkanden har använt andra utryck för att beteckna denna situation. En mycket tydligare definition och enhetligt begrepp bör tas fram för att undvika missförstånd. Ersättning till kommuner och landsting för åtgärder vid extraordinära händelser En dylik händelse kan för en enskild kommun bli mycket ekonomiskt betungande. Räddningstjänstlagen ger möjlighet för kommun att få ersättning från staten för kostsamma räddningstjänstinsatser, och sådan möjlighet bör också gälla vid extraordinära händelser Hur detta rent praktiskt skall regleras bör bli föremål för särskild överenskommelse. Yrkanden Ordföranden JanAnders Palmqvist, s föreslår att Ronneby kommun avger följande yttrande: Utredningens förslag tillstyrks. Invändningar kan visserligen göras när det

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU 90 gäller sådant som definitioner, begrepp och ersättningsfrågor. Dock överväger att förslaget tydliggör hur ansvarsförhållanden skall vara när kommuner utsätts för mer extraordinära hä ndelser. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v, Boo-Walter Eriksson, m, Margareta Yngveson, s. Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. Arbetsutskottets förslag Ronneby kommun avger följande yttrande: Utredningens förslag tillstyrks. Invändningar kan visserligen göras när det gäller sådant som definitioner, begrepp och ersättningsfrågor. Dock överväger att förslaget tydliggör hur ansvarsförhållanden skall vara när kommuner utsätts för mer extraordinära händelser.

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 91 Dnr Tekniska nämndens förslag om försäljning av Kartorp 1:4 till Britt-Marie och Mats Wiredal ARBETSUTSKOTTET Kommunsekreterare Lars Svensson redovisar att Tekniska nämnden under 8/2002 behandlat förslag om försäljning av fastigheten Kartorp 1:4 till Britt-Marie och Mats Wiredal för en köpeskilling av kronor och med tillträdesdag Vidare redovisas besiktningsprotokoll från Ronneby Sotningsdistrikt avseende provtryckning av kakelugn och skorsten. Bygg- och fastighetsenheten informerar om att det finns en 3-kammarbrunn med infiltration i fastigheten. Denna har varit i bruk under 20 år. Ronneby Miljö & Teknik AB planerar att projektera avlopp under år För att komma tillrätta med de problem som finns med avloppsanläggningen bör en sluten tank med kontinuerlig tömning efter schema som Ronneby Miljö & Teknik AB upprättar monteras in. Kostnaden för en sluten tank beräknas till ca kronor. Arbetsutskottets förslag Ronneby kommun överlåter fastigheten Kartorp 1:4 till Britt-Marie och Mats Wiredal för en köpeskilling av kronor och med tillträdesdag samt i övrigt på i avtalet angivna villkor. ARBETSUTSKOTTET Bygg- och fastighetsenheten har ansökt om inrättande av ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett enligt 9 kap 6 Miljöbalken, samt i förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljöinspektör Thomas Gummesson har på delegationen beslutat lämna följande tillstånd att ändra enskild avloppsanläggning med wc inom fastigheten Kartorp 1:4: Sökanden får härmed tillstånd att ändra avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på rubricerad fastighet.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 91 För tillståndet skall följande villkor gälla: 1 Där inget annat anges utformas anläggningen i enlighet med ansökan och enligt anvisningar i Statens naturvårdsverks Allmänna råd 87:6 Små avloppsanläggningar, se bifogade faktablad. 2 Avloppsvattnet avleds från befintlig slamavskiljare till en infiltrationsanläggning som placeras enligt ritningen som tillhör ansökan. Om anläggningen placeras närmare än 5 m från tomtgräns krävs tillstånd från berörd markägare och om den placeras utanför den egna tomten krävs servitut som inskrives på berörd fastighet. 3 Dag- och dräneringsvatten får ej avledas till anläggningen. 4 Om det i framtiden kan bli aktuellt med kommunalt avloppsnät i området skall anläggningen anslutas till detta utan krav på ersättning. 5 Avloppsanläggningen får inte tas i anspråk eller igenläggas förrän anmälan gjorts till miljö- och hälsoskyddskontoret för slutbesiktning. 6 Slamtömning utförs vid behov genom kommunens eller dess entreprenörs försorg. Slamavskiljaren må inte ligga längre än 10 m från väg som är körbar med slamsugningsbil. Tillfartsväg för slamsugningsbil skall ha en bredd om minst 3,5 m och vara röjd från grenar och dyl. till en höjd av minst 4 m. Om slamavskiljaren används året runt skall tömning ske minst en gång per år. 7 Anläggningen sköts så att olägenheter ej uppstår. Vidare redovisas besiktningsbevis avseende åtgärden. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut Exp: Kenneth Vogelius

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 92 Dnr Yttrande med anledning av förköpsrättslagen Följande ärenden har överlämnats till kommunen för prövning enligt förköpsrättslagen: Fastighet Säljare/Köpare Köpeskilling Ronneby Tjustorp 2:1 Ronneby Leråkra 9:15 Arbetsutskottets beslut Allt i Pall i Blekinge HB/Allt i Pall i Blekinge AB under bildande Dödsboet efter Karin Åberg/Lars Olsson : :- Kommunen utövar ej sin förköpsrätt beträffande de ovan angivna fastigheterna. Kommunen påkallar ej heller prövning jämlikt 3 A Lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de ovan angivna fastigheterna. Exp: Sökandena

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 93 Dnr Anhållan om förhandsbesked FöreningsSparbanken AB i Bräkne-Hoby anhåller i skrivelse om besked om kommunen avser att utnyttja sin förköpsrätt avseende Ronneby Humlaryd 1:9, Ronneby Humlaryd 1:10 och Ronneby Stamsmåla 1:4. Sven-Erik Nilsson äger idag fastigheterna och har för avsikt att överlåta dessa till Jörgen Cederholm och Maria Rosenqvist. Arbetsutskottets beslut Som förhandsbesked meddelar härmed Ronneby kommun FöreningsSparbanken AB i Bräkne-Hoby, att kommunen inte har för avsikt att utnyttja sin förköpsrätt avseende Ronneby Humlaryd 1:9, Ronneby Humlaryd 1:10 och Ronneby Stamsmåla 1:4 Exp: FöreningsSparbanken AB i Bräkne-Hoby

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 AU 94 Dnr AB Ronnebyhus anhållan om kommunal borgen AB Ronnebyhus anhållan AB Ronnebyhus anhåller under styrelsens 17/2002 om kommunal borgen enligt nedan: För omsättningar av lån och nyupptagning av lån för investeringar under 2002 har upprättats förslag till framställning till Kommunfullmäktige om kommunal borgen. I enlighet med antagen finanspolicy skall fortlöpande lån inlösas och samlas för placering till gemensamma lån. Under år 2002 skall lån konverteras med tillsammans :- enligt följande Fastighet Säkerhet Belopp Aktuell skuld Hoby 6:20 Kommunal borgen : :- Hoby 6:20 Kommunal borgen : :- Kallmare 1:46 Kommunal borgen : :- Östra Hallen 3:38 Kommunal borgen : :- Åke 13 Kommunal borgen : :- Ernst 2 och 3 Kommunal borgen : :- Tallen 2 och Borgen 6 Pantbrev : :- UER-Lån 10 år Kommunal borgen : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- Odalmannen m fl Kommunal borgen : :- Summa kronor : :- Av ovanstående förteckning utgör lån med kommunal borgen :- samt lån med pantbrev :- eller tillsammans :-. Aktuell skuld reduceras med lån som ej kommer att konverteras under året. För omplacering av lån föreslås kommunal borgen med :-. Investeringar i fastigheter under 2002 omfattar ombyggnad, förädling och tillgänglighet av fastigheterna Kv. Fäktaren 8, Kv. Odalmannen 2, Kallinge centrum, Kalleberga 8:204 och Häggatorp 22:1 sammanlagt c:a 80 lägenheter till sammanlagt :-- varav :-- föreslås egenfinansiering.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 AU 94 Fastighetsköp av Ronneby kommun, gruppbostad i fastigheten Hjorten 2, :-. Nuvarande kommunal borgen per :- Ny upplåning för konvertering under :- Ny upplåning för investering under :- Förvärv av gruppbostad Hjorten :- Avgår tidigare upptagen kommunal borgen / :- Ny total kommunal borgen :- Styrelsen beslöt att hos Kommunfullmäktige hemställa att bevilja kommunal borgen för omplacering av lån med :- samt för nyupptagning av lån med :- eller sammanlagt :- att tidigare upptagen kommunal borgen med :- upphävs samt att till Ronneby kommun överlämna pantbrev på sammanlagt :-. Ekonomienhetens yttrande över AB Ronnebyhus anhållan. Ekonomichef Jörn Wahlroth lämnar följande yttrande i ärendet: Yttrande angående kommunal borgen till AB Ronnebyhus I enlighet med kommunens borgenspolicy föreslås att AB Ronnebyhus beviljas kommunal borgen för konvertering av lån om kronor, samt nyupplåning för investeringsverksamhet om kronor. Avgår gör samtidigt tidigare upptagen kommunal borgen med kronor i enlighet med AB Ronnebyhus redovisning ( ). Ovanstående innebär att det totala borgensåtagandet mot AB Ronnebyhus utökas från kronor till kronor, d v s en nettoökning om kronor.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 AU 94 AB Ronnebyhus bör dock före Kommunstyrelsens förslag till beslut komplettera sin framställan med en mer detaljerad beskrivning över investeringsaktiviteterna och dess finansiering. Undertecknad har hemställt om denna komplettering. Yrkanden Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, yrkar bifall till att AB Ronnebyhus beviljas kommunal borgen i enlighet med den av bolaget gjorda framställan. Ledamoten Boo-Walter Eriksson, m, yrkar avslag på hemställan från AB Ronnebyhus om kommunal borgen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framförda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla ordförandens yrkande. I debatten deltar även ledamöterna Thomas Håkansson, c, Ronny Pettersson, v och observerande ersättaren Karl-Erik Karlsson, s. Arbetsutskottets förslag Ronneby kommun tecknar borgen till förmån för AB Ronnebyhus för omplacering av lån på kronor samt för nyupptagning med kronor eller sammanlagt kronor. Tidigare beviljad borgen på kronor upphävs. Ronneby kommun mottar från AB Ronnebyhus pantbrev på sammanlagt kronor. Ledamoten Boo-Walter Eriksson, m, reserverar sig mot beslutet.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 AU 95 Dnr Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige skall de motioner vilkas beredning ej slutförts redovisas för Kommunfullmäktige. Följande motioner är föremål för beredning och anges månaden och året då motionen väcktes i Kommunfullmäktige m m och remissorgan Motion från kommunfullmäktigeledamoten Nils Ingmar Thorell, fp, Ge barnen tillräckligt med tid i grundskolan Förskole- och grundskolenämnden Kommunstyrelsen Motion från Miljöpartiet De Gröna med förslag om upphandling av lokalt producerad mat Kommunstyrelsen Motion från Moderata Samlingspartiet med förslag om att arbetsgivaravgifterna ska redovisas på de kommunanställdas lönebesked Motion från Moderata Samlingspartiet med förslag om anordnande av upplysningskampanj angående kommunismens illdåd Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Motion från kommunfullmäktigeledamoten Monia Svensson, c, med förslag om miljövänligare och enklare återvinning Kommunstyrelsen/ Ronneby Miljö & Teknik AB

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 AU 95 Motion från Vänsterpartiet angående diskriminering i gymnasieskolan, Knut Hahnsskolan, vegansk kost Kommunstyrelsen/ Kostenheten Arbetsutskottets förslag Redovisningen noteras till protokollet.

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 AU 96 Dnr Diskussion kring kommunens näringslivsfrågor Näringslivschef Ronny Johannesson redovisar arbetsläget när det utformning av organisationen för arbetet med näringslivsfrågor. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c, Margareta Yngveson, s och Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets beslut Redovisningen noteras till protokollet.

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 AU 97 Dnr Byggnadsnämndens förslag om antagande av detaljplan för Ronneby 22:1 Planarkitekt Mikael Jardbrink redovisar att Byggnadsnämnden har under 480/2001 beslutat att överlämna förslag till ändring av detaljplan för Ronneby 22:1 för Kommunfullmäktiges antagande. Byggnadsnämndens förslag till antagande Av Byggnadsnämndens 480/2001 framgår bl a följande: Gällande detaljplan medger handelsetablering i området. Genomförandetiden för planen är 15 år. Det återstår ungefär fyra år av genomförandetiden. Planändringen för Ronneby 22:1 förutsätts för etablering av ett regionalt affärscentrum för handels- och verksamhetsområde , 301 beslutade Byggnadsnämnden att utföra en miljökonsekvensbeskrivning och att ställa ut planförslaget efter bearbetningar och komplettering. En rad synpunkter har inkommit under utställningstiden som sammanställts och utsänts som bilaga till nämndens ledamöter. F17 har uttryckt viss tveksamhet till planförslaget och påpekar säkerheten och bullerpåverkan för handelscentrat som ligger i banans södra förlängning Enligt Länsstyrelsens mening behöver vissa kompletteringar göras till konsekvensbeskrivningen. Vidare att alla kommuner inom upptagningsområdet bör höras. Av angränsande kommuner som hörts har Karlshamns och Emmaboda kommuner framfört att etableringen påverkar deras detaljhandel. Det aktuella planförslaget innebär inte någon utökning av gällande byggrätt eller utnyttjandegrad i något avseende. Förslaget omfattar endast förändring avseende anpassning av gräns till det föreslagna natur 2000-området, som ligger väster om planområdet. Bestämmelsen som hindrar etablering av livsmedelshandel har tagits bort.

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 AU 97 Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar att föra planförslaget vidare till Kommunfullmäktige för antagande. Sverker Carlgren föredrar ärendet vid Byggnadsnämndens sammanträde. Utförd konsekvensutredning anses vara tillfyllest. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att föra planförslaget till Kommunfullmäktige för antaga n- de. Yrkanden Ledamoten Ronny Pettersson, v, yrkar att kommunfullmäktige föreslås anta förslag till detaljplan för Ronneby 22:1 m fl med ändringen att meningen under rubriken Fjärrvärme i genomförandebeskrivningen får följande lydelse: Området skall anslutas till kommunens fjärrvärmenät. I debatten deltar även ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m och Thomas Håkansson, c. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ronny Petterssons, v, förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Ronneby 22:1 m fl med den ändringen att meningen under rubriken Fjärrvärme i genomförandebeskrivningen får följande lydelse: Området skall anslutas till kommunens fjärrvärmenät.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 AU 98 Dnr Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Ronneby 22:1 m fl, Västervägen Planarkitekt Mikael Jardbrink redovisar förslag till detaljplan för Ronneby 22:1 m fl, Västervägen (Bilprovningen). Syftet med planen är att möjliggöra exploatering av vad som idag är åkermark. Marken planeras att utnyttjas för verksamheter och handel. Planändringen bedöms vara förenlig med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Ändringen påverkar inte heller förhållandet gentemot Sörbybäcken, som är biotopskyddad. Planområdet ligger strategiskt ur flera synvinklar. Ett utnyttjande för verksamhet och/eller handel innebär att verksamhetsområden i Kallinge och Ronneby förs närmare varandra vilket bedöms var en fördel för kommunen. Kommunikationerna till och från området går via de stora vägarna E 22 och Rv 30, vilket innebär bra framkomlighet, god trafiksäkerhet och minimala störningar. Möjlighet finns att försörja området med kollektivtrafik och ansluta det till det befintliga gång- och cykelvägnätet. Produktiv åkermark kommer successivt, i takt med att området tas i anspråk för verksamheter, att omvandlas till ett verksamhetsområde med vägar och hårdgjorda ytor. Förändringen av omgivningen från odlingslandskap till exploaterat område är sedan länge påbörjar. Yrkanden Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, föreslår med instämmande av ledamoten Ronny Pettersson, v, att kommunstyrelsen beslutar följande: Området skall anslutas till kommunens fjärrvärmenät, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. I övrigt har Kommunstyrelsen, i avvaktan på samrådsresultatet, inget att erinra mot planförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 AU 98 Arbetsutskottets förslag Meningen under rubriken Fjärrvärme i genomförandebeskrivningen får följande lydelse: Området skall anslutas till kommunens fjärrvärmenät. I övrigt har Kommunstyrelsen, i avvaktan på samrådsresultatet, inget att erinra mot planförslaget.

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 AU 99 Dnr Förslag till ombyggnad av Vidablick Kommunledningskontorets förslag T f kommundirektör Elis Holgersson redovisar utredningar och förslag till fortsatt planering angående särskilt boende för äldre i Ronneby tätort enligt följande: Tidigare beslut och redovisningar KS 252 beslöts att genomföra en utredning om äldreboende (servicehus) i Ro n- neby tätort. En särskild utredningsorganisation fastlades i form av Ledningsgrupp, arbetsgrupp och projektledare , KF 181 Ledningsgruppen redovisar två planeringsalternativ; Alt 1. Ombyggnad av Vidablick (Servicehus+ Dagcenter+ Sjukhem (enligt Carlgrens/Svefors förslag) inklusive nybyggnation av en serviceenhet med c:a 40 lgh för att täcka lägenhetsbortfallet vid ombyggnaden av Vidablick. Alt 2. Nybyggnation av 5 nya Serviceenheter ( 5 x 38 lgh) för att ersätta Vidablick. KF beslöt att ge Ledningsgruppen i uppdrag att i det fortsatta utredningsarbetet arbeta vidare med alternativ 1. (ombyggnad av Vidablick) som inrik tning , KF 73 Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden och Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och presentera ett alternativ med nybyggnation av 3-4 mindre servicehusenheter innan nytt beslut fattas om inriktningen av det framtida äldreboendet. I utredningen skall även presenteras förslag till alternativ användning av Vidablick Scandiaconsults (Kurt Kaarle) utredning angående Vidablick och alternativ med nybyggnation av mindre servicehusenheter presenteras. Se bilaga Scandiaconsults utredning ( ) redovisas för gruppledarna i de politiska partierna.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 AU Kommunalrådet ger direktiv om kompletterande utredning om boendestörning under byggtiden vid ombyggnad av äldreboende GHAB (Arkitekter och Ingenjörer AB) presenterar utredning angående boendestörningar under byggtiden för ombyggnad till äldreboende Direktiv om att redovisa utredning och ge förslag om inriktning för äldreboendet i Ro n- neby tätort. Förslag om fortsatta åtgärder samt tidplan. Verkställda utredningar redovisas för gruppledarna i de politiska partierna den 18/ Ärendet föreläggs KS/AU den 25/3 2002, KS den 9/ och KF den 25/ Sammanfattning och förslag om fortsatta planeringsåtgärder Föreliggande utredningar omfattar renovering, ombyggnad och anpassning av Vidablick, överväganden om alternativa användningsområden för Vidablick samt presentation av nybyggnadsalternativ i form av mindre boendeenheter. Vidare har anläggningskostnaderna bedömts för de olika boendealternativen samt redovisas kostnadsberäkningar per/lägenhet för Vidablick (ombyggt) och de alternativa mindre enheterna. Även andra konsekvenser redovisas, exempelvis tänkbara boendestörningar, miljösynpunkter etc. Dessutom redovisas separat en utredning om boendestörningar under byggtiden för ombyggnad av äldreboende. Utredaren pekar på en möjlig modell för en successiv ombyggnad av Vidablick men visar även på problem som kan uppstå under byggtiden. Förslag till beslut att KS beslutar att genomförda utredningar skall redovisas till KF

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 AU 99 att Omsorgsnämnden och Tekniska nämnden får i uppdrag att påbörja planering för en ombyggnad av Vidablick s k sjukhemsdel med huvudsaklig inriktning enligt Ingrid Svefors förslag. I sammanhanget skall särskilt beaktas erfarenheterna från byggnationen av Ågårdsbo att Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och förbereda lösningar med provisorisk boendeenhet för pensionärer som måste evakueras i samband med ombyggnad av sjukhemmet att KF beslutar att avvakta med eventuell ombyggnad av servicehuset (höghuset) och gemensamhetslokalerna att Omsorgsnämnden får i uppdrag att presentera förslag om behov inriktning för och fortsatt byggnation av särskilt boende för äldre i Ronneby tätort. Utredningen skall särskilt beakta frågan om eventuell ombyggnad av servicehuset Vidablick (höghuset) och därtill hörande gemensamhets anläggningar. Bygg- och fastighetsenhetens kostnadsförslag Byggnadschef Kenneth Vogelius redovisar kostnadsförslag enligt följande: VIDABLICK - OMBYGGNAD AV FD. SJUKHEMMET YTOR PLAN 1 & m2 KÄLLARE 1 750m2 OMBYGGNADSYTOR PLAN 1 & m2 Kostn./kkr. Ombyggnad av yttertak, plåt Takkupoler 250

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 AU 99 Fönster, dörrar, partier, burspråk mm Fasader 400 Ventilation El installationer Målning 850 Golv Bygg SUMMA ENTREPRENAD BYGGHERREKOSTNAD TOTALKOSTNAD Yrkanden Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, med instämmande av ledamoten Margareta Yngveson, s, yrkar bifall till det redovisade förslaget. Ledamoten Boo-Walter Eriksson, m, med instämmande av ledamoten Thomas Håkansson, c, yrkar att ett alternativt förslag tas fram med mindre enheter och enklare utrustning. Hyresgästers, anhörigas och personalens synpunkter skall inhämtas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framförda yrkandena och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Den som vill bifalla JanAnders Palmqvists, s, yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har arbetsutskottet beslutat bifalla Boo-Walter Erikssons, m, yrkande.

25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 AU 99 Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning röstar JanAnders Palmqvist, s, Margareta Yngveson, s, och Ronny Pettersson, v, ja. Ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m, och Thomas Håkansson, c, röstar nej. Efter genomförd omröstning konstaterar ordföranden att arbetsutskottet med tre jaröster mot två nej-röster beslutar bifalla ordförandens förslag till beslut. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att genomförda utredningar skall redovisas till KF Omsorgsnämnden och Tekniska nämnden får i uppdrag att påbörja planering för en ombyggnad av Vidablick s k sjukhemsdel med huvudsaklig inriktning enligt Ingrid Svefors förslag. I sammanhanget skall särskilt beaktas erfarenheterna från byggnationen av Ågårdsbo Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och förbereda lösningar med provisorisk boendeenhet för pensionärer som måste evakueras i samband med ombyggnad av sjukhemmet Kommunfullmäktige beslutar att avvakta med eventuell ombyggnad av servicehuset (höghuset) och gemensamhetslokalerna Omsorgsnämnden får i uppdrag att presentera förslag om behov inriktning för och fortsatt byggnation av särskilt boende för äldre i Ronneby tätort. Utredningen skall särskilt beakta frågan om eventuell ombyggnad av servicehuset Vidablick (höghuset) och därtill hörande gemensamhets anläggningar. Ledamoten Boo-Walter Eriksson, m och Thomas Håkansson, c, reserverar sig mot beslutet.

26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 AU 100 Dnr Bygg- och fastighetsenhetens anhållan om tilläggsanslag till förprojektering av bollhall Byggnadschef Kenneth Vogelius redovisar Bygg- och fastighetsenhetens anhållan om ett tilläggsanslag på kronor till förprojektering av bollhall. UPPFÖRANDE AV BOLLHALL VID RONNEBY SPORTHALL Inom ramen för 2003 års investeringar finns 10 miljoner kronor i anslag för uppförande av en ny bollhall vid Ronneby sporthall. Det har framförts önskemål gällande tidpunkt för byggstart. En byggstart under första kvartalet 2003 medför att hallen bör förprojekteras under Förprojekteringen bör även omfatta upprättande av förfrågningsunderlag så att upphandling kan ske i slutet av året under förutsättning att erforderliga investeringsmedel ställs till förfogande. För att hantera frågan bör en arbetsgrupp tillsättas där representanter från verksamheten, föreningar, och Bygg- och fastighetsenheten ingår. Kostnader för bl a markundersökning, arkitektkostnader och förfrågningsunderlag beräknas uppgå till 200 kkr. Med anledning av framförda önskemål gällande tid för byggstart föreslås Kommunstyrelsen att besluta om ett tilläggsanslag om 200 kkr för genomförandet av förprojektering av bollhallen under Yrkanden Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, föreslår att kommunfullmäktige föreslås anvisa kronor ur anslaget för uppförande av bollhall till förprojektering av bollhallen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma. I debatten deltar även ledamoten Thomas Håkansson, c.

27 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 AU 100 Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige anvisar kronor ur eget kapital till förprojektering av bollhallen.

28 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 AU 101 Dnr Förslag till användning av Villa Gymnastikens lokaler, Besökscenter Informationskontor, Brunnsparken ARBETSUTSKOTTET Kommunalrådet JanAnders Palmqvist, s, redovisar förslag till användning av Villa Gymnastiken. Av förslaget framgår följande: Besökscenter Informationskontor Brunnsparken I åtgärdsprogrammet för projektet Brunnspark Ronneby ingår skapande av ett Besökscenter och Informationskontor. Olika alternativ till lösningar har diskuterats i projektgruppen utan att vi har kommit fram till någon konkret lösning. Den lokal som sökes skall kunna inrymma möjlighet till fortlöpande information om vad som är på gång i parken och i närmiljön. Vidare skall den innehålla en permanent utställningslokal med olika utställningar, som förnyas varje år, med exempelvis olika teman om Brunnens och Parkens utveckling. En museal avdelning med Helsobrunnens gamla arkivmaterial, byggnadsmodeller, modell av hela anläggningen som den såg ut 1905 bör också inrymmas. En gestaltning i form av modeller som visar utvecklingen 1705 till 2005 bör också byggas upp. Brunnsparken är idealisk som centrum för trädgårdsutbildningar och kurser av olika slag med botanisk trädgård och möjlighet att skapa planteringar i studiesyfte. Flera fö r- frågningar om möjlighet att genomföra utbildningar i brunnsmiljön har gjorts. Lokalt har kunskapslyftets trädgårdsutbildning uttalat önskemål om att få komma ut till parken med sin utbildning. Det finns mycket mer som kan ingå i den byggnad vi söker. För några veckor sedan informerades jag om att Learning Lab skall flytta ut från Gymnastiken. Denna lokal skulle i så fall vara mycket lämplig att användas till det Besöksoch Infocenter som planeras. Det skulle dessutom bli ett förhållandevis billigt alternativ till lösning av denna lokalfråga.

29 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 AU 101 Samrådsgruppen för Brunnsparksprojektet har diskuterat ärendet och ser det som ett mycket bra alternativ till lösning om Gymnastiken blir tillgänglig för besökscenter m m enligt ovan. Lokalen kan också användas vid föreläsningar mm. Delar av lokalen skall också göras tillgänglig för administration m m vid utställningar och vid andra aktiviteter i parken. Härmed hemställes om att kommunstyrelsen fattar beslut om att Gymnastikens lokaler fortsättningsvis skall användas till Informations- och Besökscenter i enlighet med de intentioner som föreslagits. I debatten deltar ledamöterna Astrid Adholm, m, Thomas Håkansson, c, JanAnders Palmqvist, s, Ronny Pettersson, v. Arbetsutskottets förslag Kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget enligt ovanstående inriktning samt återkomma med detaljerat förslag. ARBETSUTSKOTTET Kommunledningskontorets förslag Projektledare Lennart Svensson redovisar förslag till användningsbeskrivning för Villa Gymnastiken enligt följande: Refererande till beslut i KS/AU 36 presenteras härmed följande förslag till lokalens användning fr.o.m Interiörmässigt återställes lokalen i det skick och utseende som var gällande innan Learning Labs inflyttning. Detta innebär bl a återskapande av garderober, borttagning av extra mellanvägg, återupprustning av kök, återskaffning av stolar och bord, samt mindre renoveringar efter kabeldragningar m m. Viss översyn av golvytorna bör också geno m- föras. * Den norra entrén kommer att användas som ingång. Ett informationscenter bygges upp i den östra flygeln. Här skall information om Brunnen Brunnsparken och dess historia och utvecklingsplaner finnas i tryck och i form av film, bildband, uppbyggda montrar med modeller, arkivmaterial m m. Sitthörna för besökande anordnas.

30 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 AU 101 En särskild gestaltning i form av modeller som visar utvecklingen - historien planeras att byggas upp. Naturligtvis skall det här finnas möjlighet till att också ge information om allt annat som är på gång i kommunen. Projektet Brunnspark Ronneby skall också presenteras här. Under 2001 genomfördes en mindre informationsverksamhet i gamla Brunnskontoret. Denna verksamhet blev mycket uppskattad av turister och av allmänheten och det är en utbyggnad av denna verksamhet som nu planeras. Under sommarmånaderna skall informationsdelen vara bemannad dagligen. Föreläsningar teman om Brunnsparken m m skall genomföras. Historiska parkvandringar kommer också att genomföras. * Den s k allaktivitetslokalen skall kunna användas till olika utställningar som passar in i miljön. Andra användningsområden är till föreläsningar, seminarier och större möten. Köket skall kunna användas för viss servering vid dessa tillfällen. Sommartid skall den befintliga scenen användas för mindre arrangemang ( teater, musik m m.) Mobila väggar kommer att införskaffas för att på ett enkelt sätt ordna med möjlighet till omklädnad eller till sekretariat vid arrangemang på scen eller i park som kräver detta. Möjlighet att genomföra olika former av trädgårdsutbildningar skall också finnas. *På sikt kan lokalen kompletteras med allt material från brunnsepoken, som i dag finns utspritt på många håll, och ett brunnsmuseum skapas. * Kontorsutrymmena bör kunna hyras ut till kansli eller motsvarande för lämplig till miljön passande föreningsverksamhet. * Utöver hyreskostnaden så ryms uppbyggnaden inom ramen för det budgetförslag som redovisats i Brunnsparksprojektet under rubriken Besökscenter, Information och Museal del. Viss omfördelning av medlen mellan åren och objekten kan bli aktuell.

31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 AU 101 Yrkande Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringsyrkandet, att meningen Kontorsutrymmena bör kunna hyras ut till kansli eller motsvarande för lämplig till miljön passande föreningsverksamhet utgår. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det framställda yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. I debatten deltar även ledamöterna Ronny Pettersson, v, Margareta Yngveson, s, Boo- Walter Eriksson, m och Thomas Håkansson, c. Arbetsutskottets förslag Den s k allaktivitetslokalen skall kunna användas till olika utställningar som passar in i miljön. Andra användningsområden är till föreläsningar, seminarier och större möten. Köket skall kunna användas för viss servering vid dessa tillfällen. Sommartid skall den befintliga scenen användas för mindre arrangemang ( teater, musik m m.) Mobila väggar kommer att införskaffas för att på ett enkelt sätt ordna med möjlighet till omklädnad eller till sekretariat vid arrangemang på scen eller i park som kräver detta. Möjlighet att genomföra olika former av trädgårdsutbildningar skall också finnas. På sikt kan lokalen kompletteras med allt material från brunnsepoken, som i dag finns utspritt på många håll, och ett brunnsmuseum skapas.

32 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 AU 101 Utöver hyreskostnaden så ryms uppbyggnaden inom ramen för det budgetförslag som redovisats i Brunnsparksprojektet under rubriken Besökscenter, Information och Museal del.

33 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 AU 102 Dnr Yttrande över revisorernas basgranskning av Kultur- och fritidsnämnden Revisorerna i Ronneby kommun har gett KPMG i uppdrag att granska Kultur- och fritidsnämndens verksamhet i Ronneby kommun. Syftet med granskningen är att göra en basgranskning av Kultur- och fritidsnämnden. Följande områden har granskats: Organisation, verksamhet och ekonomi Styrning och ledning i organisationen Uppföljning inklusive kvalitetssäkring Samverkan. Granskningen föregås av dokumentstudier och insamling av relevanta dokument. Intervjuer genomförs med politiker i nämnden och tjänstemän i verksamheten. Kultur- och fritidsnämndens yttrande Kultur- och fritidsnämnden avger under 38/2002 följande yttrande: I 21/2002 beslutade Kultur- och fritidsnämnden att under marssammanträdet avge yttrande om granskning av Kultur- och fritidsnämnden för omedelbar justering. Kultur- och fritidsnämnden beslutar avge yttranden till punkt 7 "Överväganden och kommentarer" punkt 1-10 enligt följande, 1. Nämnden har utsett verksamhetschefen för fritid som ansvarig för kansliet vilket också innebär en viss samordning. 2. Detta med två verksamhetschefer blev en lösning i samband med omorganisationen då verksamheterna kom från två nämnder. 3. Nämnden delar helt revisorernas uppfattning, att ett kansli ger samordnings- och effektivitetsvinster. 4. Strax efter att nämnden fattat beslut om arbetsgrupp 149/2000, meddelades att en översyn skulle göras av revisorerna. Efter samråd med kommunledning beslutades att avvakta revisorernas rapport innan arbetsgruppen tillsätts.

34 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 AU I efterhand kan konstateras att flera mål varit svåra att följa upp och värdera. Detta kommer att bli en uppgift för den kommande utredningsgruppen. 6. Blekingekommunernas "fritidsdelegation" har under året diskuterat detta och uppdragit åt fritid i Karlshamn att ta fram underlag för en ev. kommande kultur- och fritidsvaneundersökning. 7. Anses besvarad i föregående svar. 8. Nämnden ser inte denna begränsning som något problem. 9. Ordförandens delegation att besluta i brådskande ärende är helt enligt kommunallagen 6 kap. 36, samt beslutat i nämnden 57/ Denna genomgripande analys och utvärdering kommer att utföras av utsedd arbetsgrupp för presentation och beslut i nämnden under september Yrkanden Ordföranden JanAnders Palmqvist föreslår med anledning av revisorernas rapport att Kommunstyrelsen i sitt yttrande till revisorerna meddelar att något initiativ i syfte att förändra nämndorganisationen inte erfordras i nuläget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma. I debatten deltar även ledamoten Ronny Pettersson, v. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen meddelar revisorerna, med anledning av revisionsrapporten, att något initiativ i syfte att förändra nämndorganisationen inte erfordras i nuläget.

35 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 AU 103 Dnr Godkännande av ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet T f kommundirektör Elis Holgersson redovisar att socialchefen överlämnat ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet för godkännande. Ansökan bifogas som bilaga till detta protokoll. Följande utgångspunkter ska vara vägledande i det kommande arbetet * Processinriktad arbetsmetod * Probleminventering * Klara rollfördelningar * Förankring av programmet * Målbeskrivningar * Serveringstillstånd/Alkohollagen * Uppföljning Sammanfattningsvis kan påpekas att under de närmaste två åren ska Ronneby kommuns arbete runt alkoholfrågorna skapa en gemensam grundsyn över hur arbetet ska bedrivas på olika nivåer för att få genomslagskraft samt att minimera riskerna för att alkoholskador framför allt hos barn och ungdomar uppkommer. Följande budget presenteras: BUDGET Månadslön PO-kostnader Totalt Projektledare 5 mån : : :- Projektledare 12 mån :- Övriga :- SUMMA :- =======

36 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 AU 103 Projektets finansiering Projekttid Ronneby kommun Länsstyrelsen :- Summa :- ======= Yrkande Ledamoten Margareta Yngveson, s, yrkar bifall till förslaget med tilläggsyrkandet att meningen Efter projekttiden avser Kommunstyrelsen att tillsvidarefinansiera tjänsten - utgår. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det framförda yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m och Thomas Håkansson, c. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser alkohol- och drogområdet med den ändringen att meningen Efter projekttiden avser Kommunstyrelsen att tillsvidarefinansiera tjänsten i ansökan utgår.

37 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 Dnr AU 104 Dnr Förslag om fastställande av Ronneby kommuns strategi och policy för information och kommunikation samt policy för IT- säkerhet Kommunledningskontorets förslag Informationschef Sölve Landén redovisar förslag till dels strategi och policy för information och kommunikation dels policy för IT-säkerhet i enlighet med promemorior som bifogas till detta protokoll. Yrkanden Ordföranden JanAnders Palmqvist föreslår följande: Den av Sölve Landén redovisade förslagen till policy och strategi för information och kommunikation jämte policy för IT-användningen bör sändas ut på remiss till kommunens olika nämnder. En arbetsgrupp skall tillsättas under ledning av t f kommundirektören Elis Holgersson. Arbetsgruppen skall få i uppdrag att ta fram en policy för information och kommunikation samt IT-användning inom kommunen. Till grund för gruppens arbete skall ligga de av Sölve Landén redovisade dokumenten som bifogats till detta protokoll. Utöver Elis Holgersson skall arbetsgruppen bestå av företrädare från IT-enheten och de viktigaste kommunala verksamheterna. I den utsträckning som den av Elis Holgersson ledda arbetsgruppen bedömer det behövligt skall avstämningar görs med kommunstyrelsens arbetsutskott. Såvitt avser framtagandet av policy för IT-säkerhet skall en arbetsgrupp tillsättas under ledning av t f kommundirektören Elis Holgersson för att utarbeta en sådan en policy. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma. I debatten deltar även ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m, och Margareta Yngveson, s.

38 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 AU 104 Arbetsutskottets beslut Den till detta protokoll bifogade förslagen till strategi och policy för Ronneby kommuns information och kommunikation jämte policy för IT-användning i Ronneby kommun skall sändas på remiss till kommunens samtliga nämnder. En arbetsgrupp skall tillsättas under ledning av t f kommundirektören Elis Holgersson. Arbetsgruppen skall få i uppdrag att ta fram en policy för information och kommunikation samt IT-användning inom kommunen. Till grund för gruppens arbete skall ligga de av Sölve Landén redovisade dokumenten som bifogats till detta protokoll. Utöver Elis Holgersson skall arbetsgruppen bestå av företrädare från IT-enheten och de viktigaste kommunala verksamheterna. I den utsträckning som den av Elis Holgersson ledda arbetsgruppen bedömer det behövligt skall avstämningar görs med kommunstyrelsens arbetsutskott. Såvitt avser framtagandet av policy för IT-säkerhet skall en arbetsgrupp tillsättas under ledning av t f kommundirektören Elis Holgersson för att utarbeta en sådan en policy.

39 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 AU 105 Dnr Revisorernas granskningsrapport angående informationssäkerhet De förtroendevalda revisorerna har låtit granska informationssäkerhetsarbetet i kommunen genom en uppföljning av tidigare under år 2000 genomförd granskning. I rapporten konstateras det att de brister som noterades under år 2000 i huvudsak kvarstår. KPMG har på uppdrag av revisorerna gjort en uppföljning av den tidigare granskningen. Kommunledningskontorets yttrande Hans Anderbjörk har lämnat följande yttrande: Yttrande gällande revisorernas granskningsrapport gällande informationssäkerheten mm, diarienummer 198/2000 Jag har ombetts framföra synpunkter på rubr. Följande framföres därvid. I princip instämmer jag helt i revisorernas rapport med framförda synpunkter. Men fö l- jande bör dock omnämnas och påpekas 1. Tjänsten som IT-säkerhetsamordnare är utlyst och rekrytering pågår. 2. En IT-policy har tagits fram och lär ha behandlats politiskt i KS AU eller kommer att behandlas där inom kort. 3. ÖCB har utlovat att under våren göra en reviderad datasäkerhetsanalys. 4. Personförändringar inom SEC har gjort att vi icke kunnat få den hjälp och bistånd vi utlovats ännu. Ett antal mötestidpunkter har bestämts men har av olika anledningar fått ändras. Informationschef Sölve Landén lämnar följande yttrande: Revisorernas granskning avseende IT-säkerhet m m

40 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 AU 105 Ett viktigt konstaterande i dokumentet är att kommunen saknar en övergripande ITstrategi. Enligt CES uppfattning (4.1) är en sådan strategi viktig för att kunna fullborda arbetet med att utforma en policy om informationssäkerhet. Den uppfattningen är säkert befogad. En IT-strategi (eller e-strategi för att använda ett modernare uttryck) behövs alltså för att ge CES ett gott underlag, och därmed också klargöra ambitionerna för ITkommunen Ronneby. Av en IT-strategin bör bland annat framgå hur kommunen vill att IT-användningen ska utvecklas inom organisationen under de kommande åren för att bidra till rationalitet och god service. Det handlar om hur interna administrativa processer och arbetsflöden kan utvecklas, kombinerat med förnyelse av tjänster som erbjuds till externa avnämare framför allt över Internet. Begrepp som e-förvaltning och 24- timmarsmyndighet behöver här beskrivas i termer av konkret planering. Alternativen ska värderas och prissättas, bli till beslutsunderlag som kan öppna för praktiskt geno m- förande. Detta är en viktig uppgift som behöver samordnas på uppdrag av kommunledningen och där olika kommunala verksamheter bör vara engagerade. Inledningsvis i revisorrapporten (avsnitt 2, Stor brist ) konstateras av informationspolicy saknas i kommunen. Detta är sant och jag har i dagarna presenterat ett förslag till en sådan. Men det bör påpekas att frågor om informationssäkerhet inte behandlas i det dokumentet. Informationsstrategin/policyn lyfter framför allt fram kommunikation internt och externt oberoende av medium och med olika målgrupper i fokus. Här inkluderas ambitioner för marknadsföring och profilskapande åtgärder, finns rekommendationer för det personliga mötet med brukaren, föreslås hur informationsarbete kan organiseras m m. Avsnitten som avser webbpublicering blir delar av en helhet och ingenting annat. Men andra dokument än en informationsstrategi/policy behövs för att behandla frågor om IT-säkerhet och djupare analysera IT-baserade utvecklingsmöjligheter. IT-chef Leif Söderlund lämnar följande yttrande: IT-enheten haft underhandskontakt med revisorerna i Ronneby kommun då det gäller uppföljningsrapporten. Synpunkter har framförts då det gäller kapitel 5 (resultat och synpunkter). Ett förtydligande i skrivningen vad gäller det formella ansvaret för säkerhetsarbetet har framförts och beaktats. Utöver ovanstående har IT-enheten inga övriga synpunkter.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl. 8.30 14.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, s Margaretha Yngveson, s Ronny Pettersson, v Astrid Adholm, m

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl 13.30-16.45 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:20 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-04-24 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 16:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 14 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Lars Peter Karlsson S Judith Skörsemo

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 15.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-03-20 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 11:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-11 00 Beslutande Aina Wåhlund ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Pettersson (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (10)

Kommunstyrelsens Personalutskott (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter Eriksson M Thomas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 13.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-04-23 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.45 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50.

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50. Sammanträdesprotokoll 1(8) 2012-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset 31 januari 2017 kl. 08:30-13:30 ande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2003-12-17 191 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp) Björn

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer