Biblioteksplanen förlängs till att gälla , beslutat av Skellefteås kulturnämnd Antagen i kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12."

Transkript

1 Biblioteksplan Skellefteå kommun

2 Biblioteksplanen förlängs till att gälla , beslutat av Skellefteås kulturnämnd Antagen i kommunfullmäktige ( ) Foto: Terje Lindblom

3 Biblioteksplan för Skellefteå kommun Inledning Skellefteå kommun har som vision att vara en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. Det innefattar ett rikt och stimulerande kulturutbud där biblioteken är en given och viktig del. Uppdrag och syfte Enligt bibliotekslagen ska varje kommun anta plan för biblioteksverksamheterna och biblioteken och dess huvudmän ska samverka. Planen definierar bibliotekens roll och funktion i förhållande till de övergripande målen för kommunens och regionens utveckling och lägger fast en strategi för verksamhetens utveckling. Skellefteå kommuns biblioteksplan är ett styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling under perioden Revidering av planen skall göras återkommande. Biblioteksplanen ligger till grund och är en förutsättning för årliga verksamhetsplaner. Biblioteksplanen en del av kulturplanen Kulturplanen är en strategi för utveckling av kulturen i Skellefteå. I Skellefteå kommuns kulturplan för är folkbiblioteken ett särskilt prioriterat område. Framtida prioritering för folkbiblioteken Folkbiblioteken ska utvecklas till lokala berättarcentra. Skellefteå har, genom att utropa kommunen till Berättarnas Stad, visat på en tydlig inriktning för kulturen. Folkbiblioteken ska bidra till berättartraditionens utveckling och stimulera, stötta och synliggöra berättande med lokal anknytning. Syftet är att profilera Skellefteå och bygga vidare på en starkt förankrad och rik traditionen av muntligt och litterärt berättande. 1 Som lokala berättarcentra och kuturmötesplatser bidrar folkbiblioteken till att bevara och utveckla kulturen inom hela kommunen. Folkbiblioteken ska vara en arena för olika kulturuttryck och en samarbetspartner för kulturarrangemang. Genom att utveckla programverksamheten fungerar de som en självklar arena även för andra typer av kultur än litteratur. Med folkbiblioteken som scener för kultur i hela kommunen ökar attraktionskraften också i glesbygder. Satsningar på folkbiblioteken kan ses som satsningar på barn och unga, tillgänglighet i kommundelarna, kulturnätverk, föreningslivet och kulturarvet. Prioriteringen stödjer kulturnämndens årsbudget 2012 och plan om mål utveckling av näringsliv och företagande genom att biblioteken är en självklar arena för olika typer av kultur. 2 Bibliotekens roll ur ett tillväxt- och hälsofrämjande perspektiv Kunskap och information Läsförståelse är grund till allt lärande. Biblioteken bidrar till informationsförsörjning, stimulering och utveckling läsförståelse och informationskompetens. Med informationskompetens avses färdigheter att i en miljö med ständigt ökande informationsflöde kunna navigera i denna miljö och identifiera när information 1 Kommunikationsplan för Berättarnas Stad, Kulturnämndens årsbudget 2012 och plan

4 behövs och lokalisera, utvärdera och effektivt använda den information som behövs. Läsförståelse och informationskompetens är en förutsättning för ett aktivt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle. Biblioteket ska bidra till fri åsiktsbildning, värna om yttrandefriheten och alla människors lika värde samt fri tillgång till information. Skellefteå har av tradition en väl utbyggd biblioteksverksamhet och ett starkt stöd inom kommunen. För att Skellefteå ska vara livskraftigt och attraktivt för invånare och inflyttare även i framtiden behövs kulturen i vilken biblioteken har en viktig roll. Integrering och mångfald På biblioteken kan alla medborgare få tillgång till grundläggande information samt hjälp att söka sig vidare och få kontakt med andra delar av kommunorganisationen eller myndigheter, till gagn både för den personliga och samhälleliga utvecklingen. Som medlem av någon nationell minoritet, nyinflyttad, asylsökande eller besökande turist i kommunen betyder biblioteket mycket för att ta del av och därigenom lättare bli en del av ett lokalsamhälle samtidigt som kulturarvet upprätthålls. Offentligt rum för alla I bibliotek möjliggörs verkliga möten i tid och rum mellan människor och media. Till biblioteket är alla välkomna och det finns ett anpassat mediautbud efter olika människors behov och förutsättningar. Det i sig skapar en känsla av samhörighet. Biblioteket är ett rum för såväl rekreation som för aktivt deltagande. Övergripande mål och styrning Internationella och nationella Bibliotekslagen (1996:1596) är ett övergripande styrdokument i arbetet med framtagande av biblioteksplan. Där fastslås att bibliotek ska finnas i varje kommun samt att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten. På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Enligt bibliotekslagen ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Databaserad information ska göras tillgänglig för alla medborgare. Folk- och skolbibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Särskild uppmärksamhet ska även ägnas åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Bibliotekslagen ändrades 2011 så att den även omfattar bestämmelser i skollagen (2010:800). Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Andra styrande dokument som biblioteksverksamheten stödjer sig på: Unescos biblioteksmanifest, biblioteken ska erbjuda obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information och på så sätt bidra till medborgares möjlighet till utövande av sina demokratiska rättigheter och spela en aktiv roll i samhällslivet. Skolbibliotek förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och kunskapssamhälle. Bibliotek av alla slag bör avspegla, understödja och främja kulturell och språklig mångfald och på så sätt bidra till ett mångkulturellt mångfaldssamhälle i dialog. FN:s barnkonvention, barnet ska ha rätt till yttrandefrihet genom att söka, ta emot och sprida information och tankar i tal, skrift eller tryck. Kommunala mål I Skellefteå kommuns vision är ett önskat läge 2014 att vara en nytänkande region med fler invånare. Målsättningen är att ha engagerade och nöjda medborgare och kunder och att skapa tillväxt genom långsiktig och hållbar utveckling. Skellefteå kommuns ledord är professionalitet, engagemang och framsynthet. I kommunens Barn- och ungdomspolitiskt program är unga människor viktiga för Skellefteås utveckling. Visionen för Skellefteå kommuns barnoch ungdomspolitik är att barn och unga deltar i utvecklingen av skellefteå kommuns så att kommunen blir ännu bättre att trivas, bo och växa i. Ett mål är att kommunens kulturverksamhet ska uppmuntra nya

5 grupper av barn och unga till deltagande. Måldokument för samverkan mellan förskola, skola och biblioteksverksamheten anger att skolbiblioteksverksamheten ska bidra till att eleverna utvecklar sitt läsande och sin läs- och skrivförmåga och språkliga medvetenhet, att bistå eleverna med att söka, värdera och hantera information samt att stimulera barnens och elevernas lust att läsa. Kulturnämnden antog 2010 i långsiktig handlingsplan ett antal inriktningsmål för vad Kultur Skellefteå ska ha uppnått till När det gäller biblioteken är målsättningen att alla bibliotek har behållits och utvecklats. Biblioteken är en mötesplats i hela kommunen. Hemsidan ses som en av de viktigaste kommunikationskanalerna för befintliga låntagare, men även för att locka nya besökare och för att marknadsföra biblioteken och det utbud som biblioteken erbjuder. Strategiska investeringar i form av nya tekniska lösningar har medfört en högre grad av självbetjäning. Ytterligare folkbibliotek har integrerats med skolan i syfte att ge bättre service och för en effektivare resursanvändning. Samarbete med andra bibliotek och organisationer Folkbiblioteken bedriver ett samarbete med förskola, skola och gymnasieskola i syfte att främja barn och ungdomars läs-, skriv och språkutveckling. Samarbete sker även genom att samordna kompetensutveckling för personal. Folkbiblioteken samarbetar med olika lokala föreningar och organisationer i syfte att erbjuda kommuninvånare kulturprogram och kunskap i viktiga samhällsfrågor. Med biblioteken som arenor för alla typer av kulturuttryck är det viktigt att utveckla samarbeten med studieförbund och kulturföreningar. Detta stödjer målet i kulturplanen att lyfta fram barn och unga som ett prioriterat område i kulturarbetet samt att utveckla samarbeten med studieförbund och kulturföreningar som ett led i effektivisering av tillgängliga medel och utveckling av den breda kulturen. Biblioteken bedriver aktivt samarbete med kommunens IT-avdelning för att förbättra servicen till kommunens alla invånare. Tillgång till publika Internet-datorer, utveckling av trådlöst nätverk samt tillgång till tjänster via bibliotekens hemsida är exempel på samarbetsområden. Nulägesbeskrivning och infrastruktur Bibliotek i Skellefteå Biblioteken i Skellefteå har två huvudmän: Skellefteå kommun och Region Västerbotten. Skellefteå kommun Kulturnämnden ansvarar för folkbiblioteken och ett högskolebibliotek, Campusbiblioteket. Folkbiblioteken omfattas av stadsbiblioteket, barnens bokbuss och tio bibliotek, även kallade närbibliotek, i kommunens ytterområden. I Byske, Burträsk, Jörn och Kåge är närbiblioteken integrerade med skolbibliotek. Campusbiblioteket drivs via ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Skellefteå kommun. Närbiblioteken, som tidigare benämnts som kommundelsbibliotek, ändrar sin benämning i och med denna biblioteksplan. Stadsbiblioteket är en central resurs för folkbiblioteken i kommunen och har ett övergripande ansvar för medieförsörjning och bibliotekens utveckling. Barnens bokbuss besöker alla skolor och förskolor i glesbygden samt förskolor i Bergsbyn, Sjungande dalen och Morö Backe. Stadsbiblioteket ansvarar för fem arbetsplatsbibliotek på företag runt om i kommunen. Biblioteket deponerar böcker och ljudböcker som hämtas av resp. företag. På stadsbiblioteket finns också en uppsökande verksamhet som levererar

6 bokdepositioner till äldreboenden, dagaktivitetshus med flera. Barn- och grundskolenämnden ansvarar för grundskolebiblioteken och 1,5 skolbibliotekarietjänster som ger stöd och service åt skolorna. Gymnasienämnden ansvarar för fyra gymnasiebibliotek. Tre av dessa, Anderstorp, Balder och Kaplan, är bemannade med biblioteksutbildad personal. Region Västerbotten Region Västerbotten ansvarar för sjukhusbiblioteket som bedriver både allmän och medicinsk verksamhet. Målgrupp är bland annat patienter, anhöriga och vårdpersonal på Skellefteå lasarett. Utmaningar och förändringar Biblioteken är en aktiv del av samhället vilket gör att förändringar i omvärlden påverkar och leder till att verksamheterna måste förändras och anpassas. Några av de omvärldsfaktorer som påverkar biblioteksverksamheten: demografiska förändringar inom kommunen förändrade ekonomiska villkor för kommun och landsting förändringar i konjunktur och arbetslöshet ändrade fritids- och medievanor som ställer nya krav på bibliotekens utbud och tillgänglighet Den digitala klyftan den ojämna fördelningen av tillgången till datorer och bredband samt varierande kunskaper i hur dessa redskap används i kommunikation och studier Mångkulturellt samhälle och flyktingmottagning Bibliotekens fortsatta verksamhet och utveckling Skolbiblioteken Målet är att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att utveckla sitt läsande och sin läsförmåga, att barns läsupplevelser ska stimuleras i förskolan och grundskolans alla årskurser, att utveckling av skolbibliotek i första hand ska stimuleras vid 6-9-skolor och där närhet till folkbibliotek saknas, att barn och elever ska vara delaktiga i berättartraditionen och att Skellefteå ska vara på nationell toppnivå inom läsaskriva-räkna Målsättningen är att fler folkbibliotek integreras med skolan och att utveckla samarbetet mellan bibliotek och skola när det gäller läs- och språkfrämjande arbete. Gymnasiebiblioteken Målsättning för gymnasiebiblioteken är att biblioteken är en naturlig del i skolarbetet, att elever utvecklar förmåga att hitta i ett bibliotek, att alla ges möjlighet att använda bibliotekens resurser, att alla ges möjlighet att påverka bibliotekens mediainköp, att alla ges möjlighet att utveckla digital kompetens, att biblioteken är en informations- och rekreationskälla, att biblioteken utvecklar läslusten hos elever och inspirerar till ytterligare läsning på fritiden och att bibliotekspersonal vidareutvecklar samarbetet med elever och personal. Visionen är att alla ska känna sig väl bemötta i ett positivt, kreativt och tryggt bibliotek där eleverna ska utveckla informationskompetens och läslust som räcker livet ut. Folkbiblioteken Folkbiblioteken spelar en central roll i lokalsamhället för att värna om demokrati, yttrandefrihet och att tillhandahålla viktig information till medborgarna. Bibliotekens huvuduppgift att stimulera till läsande och livslångt lärande och verksamheten finns till för alla invånare i kommunen oavsett ålder, kön, utbildning eller etnisk bakgrund. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomar.

7 Digitala tjänster och hemsida Biblioteken ska möta nya fritids- och medievanor genom att utveckla hemsida, digitala tjänster samt metoder för tillgängliggörande. Främja barns och vuxnas utveckling och användning av digitala redskap för ökad informationskompetens. Bibliotekets digitala tjänster kan erbjudas via webbsida, 24 timmar om dygnet, vilket ökar bibliotekens tillgänglighet. De digitala tjänster som biblioteket erbjuder idag på sin hemsida är göra omlån och reservera media förvarning via e-post tre dagar innan lånetiden går ut. meddelande via e-post när en reserverad bok finns att hämta skicka inköpsförslag boka dator på biblioteket lån av e-böcker, e-ljudböcker och e-musik Tillgång till databaser hemifrån via lånekort Bibliotekets hemsida ska utvecklas så att den blir mer informativ och användarvänlig. Den ska erbjuda ett rikt utbud av tjänster och service och fungera som en viktig kommunikationskanal för användare, locka nya besökare och marknadsföra biblioteken och det utbud som biblioteken erbjuder. Genom att utveckla samverkanslösningar med andra parter utanför kommunen kan samarbeten inledas för effektivare användning av resurser för hemsidans underhåll. Marknadsföring Genom en strategisk planering av marknadsföringsinsatser och på ett aktivt och offensivt arbetssätt ska kännedom spridas om bibliotekens tjänster och utbud. Biblioteksservice till hela kommunen Oavsett bostadsort ska biblioteken i Skellefteå kommun tillgodose kommuninnevånarnas behov av litteratur, information, kunskapssökande, lärande, genom traditionella boksamlingar där man både slår vakt om det nya och det gamla materialet. Bibliotekens samlingar ska hållas aktuella genom gallring, inköp, magasinering enligt fastställd mediaplan. Urvalet ska vara allsidigt och informations- och övriga bibliotekstjänster ska förmedlas på ett användarvänligt sätt. Bibliotekets tjänster och lokaler ska vara tillgängliga för alla kommuninvånare och bidra till ett ökat intresse för läsning, utbildning, kunskapsutveckling. Besökare och användare ska mötas av kunnig personal med professionellt och trevligt bemötande. Bibliotek placerade i hela kommunen innebär inte bara en demokratisk fostran som alltid ingått i bibliotekens ansvar, utan är också en möjlighet att både bevara och utveckla kulturen i hela kommunen. Livslångt lärande Bibliotekens resurser är en viktig del i medborgarnas kunskapsutveckling och livslånga lärande. En kontinuerlig anpassning och utveckling av bibliotekens utbud av tjänster och resurser efter medborgarnas förändrade behov gör biblioteken mer attraktiva och användbara. Biblioteket ska bidra till fri åsiktsbildning, värna om yttrandefriheten och alla människors lika värde samt fri tillgång till information Läsfrämjande Biblioteken ska arbeta aktivt med läsfrämjande aktiviteter för alla åldrar och barn och ungas språkutveckling och läsförståelse ska prioriteras. Metoder för att locka till läsning, levandegöra litteratur, skapa delaktighet och eget skapande ska utvecklas. Även mediebeståndet ska prioriteras för barn och unga och utvecklas efter deras behov. Delaktighet Biblioteken ska utveckla koncept och möjligheter där medborgare bjuds in till dialog kring bibliotekens utveckling. Genom dialog med medborgare kan verksamheten, tjänster och service utvecklas och anpassa efter behov. Såväl barn som vuxna ska kunna framföra synpunkter, önskemål och förslag som kan förbättra service till medborgarna. Mötesplatser Biblioteken ska vara naturliga samlingsplatser för kultur, information, lärande och samhällsdebatt. Ett offentligt rum, både fysiskt och virtuellt, som är öppet för alla och som man kan besöka utan krav på prestation eller konsumtion. Miljön ska vara inbjudande, välkomnande och trevlig att vistas i. Genom att utveckla samverkanslösningar inom kommunen blir närbiblioteken mötesplatser för kommuninformation och medborgarservice.

8

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015 Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Innehåll Inledning... 2 Länsbibliotek Sörmland... 4 Bibliotek vid landstingets

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning 2006-11-29 05/0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016 BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07 Biblioteksplan 2014-2016 Innehåll 1. Inledning 5 2. Nulägesbeskrivning 6 Folkbibliotek 6 Skolbibliotek 8 3. Samverkan 10 4. Omvärldsfaktorer 9 5. Utvecklingsområden 10

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer