Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla UB-5338C. Svenska. Modellnummer UB-5838C

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla UB-5338C. Svenska. Modellnummer UB-5838C"

Transkript

1 Bruksanvisning Elektronisk skrivtavla [Stand (extra tillval)] Bilden visar UB-5838C. (Utrustningen till stället är valfri.) [Väggmontering] Modellnummer UB-5838C UB-5338C Svenska Installationshandbok ingår (för kvalificerad servicepersonal) Se installationshandboken på sidorna 38 till 55 vid montering av enheten. Var vänlig och läs igenom hela denna bruksanvisning innan du börjar använda enheten, och spara bruksanvisningen för framtida referens. Enheten är avsedd att installeras av en kompetent serviceleverantör. Installationer som utförs av icke-auktoriserade personer kan leda till säkerhetsproblem när utrustningen används. Enbart för USA: Ring om du vill få information om auktoriserade återförsäljare där du befinner dig.

2 Tack för inköpet av Panasonic elektroniska skrivtavla. Vi ber Dig att läsa igenom dessa anvisningar noggrant för att få optimal prestanda och säkerhet. Tillbehör Kontrollera att alla av följande artiklar följer med enheten. Kontakta din återförsäljare om någon artikel saknas, Antal Märkpennor (Svart, Röd, Blå) av vardera Tavelsudd Nätsladd Antal USB-kabel Bruksanvisning Garantikort* *1 Enbart modeller i USA. För information om separata tillgängliga artiklar, se sidan 37. UB-5838C är en bred modell. UB-5338C är en modell med standardbredd. Bruksanvisningen är baserad på UB-5838C. Saker som du bör anteckna Fäst inköpskvittot här För framtida bruk Inköpsdatum: Serienummer: Återförsäljarens namn och adress: Tel: Varning i samband med att data sparas Om systemets minneslagringsdel eller någon av dess separata minneslagringsenheter drabbas av någon skadlig påverkan på grund av driftsfel, statisk elektricitet, elektriskt brus, vibration, damm, eller om strömmen bryts på grund av funktionsstörning, reparation eller av misstag, kan innehållet i minnet försvinna eller ändras. Innan du börjar använda systemet bör du läsa igenom de delar i bruksanvisningen som gäller säkerhetsåtgärder respektive hjälpinformation, och iaktta dessa anvisningar vid användningen av enheten. nogsamt följande säkerhetsåtgärd: Var ytterst noga med att se till att alla viktiga data sparas i en separat säkerhetskopia, eller att originalet sparas. Tillverkaren avsäger sig härmed allt ansvar för förlust eller förändring av data som är lagrade på disketter, hårddiskar, optiska skivor eller några andra minnesenheter. 2

3 FCC-krav (Endast för USA) :Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för klass A digitala enheter i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Gränserna är utformade att ge rimligt skydd mot störningar när utrustningen används i affärsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi och kan orsaka störningar på radiokommunikation om den inte installeras och används i enlighet med instruktionsboken. Det är troligt att utrustningen kommer att orsaka störningar om den används i ett bostadsområde. I sådana fall måste användaren åtgärda störningarna på egen bekostnad. FCC-varning: För att uppfylla FCC-kraven ska enbart den medföljande nätsladden användas. Obehöriga ändringar eller modifikationer på produkten ogiltigförklarar användarens rätt att använda enheten. Svenska 3

4 4 Olaglig kopiering Det är olagligt att kopiera vissa dokument. Det kan vara olagligt att kopiera vissa dokument där du befinner dig. Påföljder i form av böter och/eller fängelse kan gälla om du gör dig skyldig till olaglig kopiering. Nedan följer några exempel på dokument som det kan vara olagligt att kopiera. Pengar Sedlar och checkar Bank- och statsobligationer och värdepapper Pass, licenser, officiella och privata dokument, identifikationshandlingar och liknande Upphovsrättsskyddat material och varumärken utan tillstånd från ägaren Frimärken och andra säljbara instrument Listan är inte fullständig och inget ansvar tas för dess fullständighet eller exakthet. Kontakta en juridisk rådgivare om du är osäker. Anmärkning: Installera maskinen i närheten av ett övervakat område för att förhindra olaglig kopiering.

5 Varumärken Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. IBM och AT är registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation i USA och/ eller andra länder. SD-logotypen är ett varumärke. Alla varumärken som omnämns i denna bruksanvisning är respektive företags egendom. Programvaran baseras delvis på arbete som utförts av Independent JPEG Group. Programvaran baseras på libtiff som har följande upphovsrättsskydd: Copyright (C) Sam Leffler Copyright (C) Silicon Graphics, Inc. Den information som ges i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan vidare meddelande. Ansvarsfrihet Panasonic Communications Co., Ltd. är inte ansvarig för olyckor eller skador till följd av, men inte begränsat till följande: 1. Ändringar som görs på anordningen eller oriktig installation. 2. Användning av anordningen för syften den inte är avsedd för. 3. Jordbävning, brand, översvämning, tidvattensvåg, orkan, blixtnedslag eller andra naturfenomen. 4. Naturligt åldringsfenomen på byggnad eller liknande fenomen. Svenska 5

6 Funktioner UB-5838C/UB-5338C är en elektronisk skrivtavla med färg. Du kan sända ut skannade handskrivna texter/diagram på följande sätt: I en USB-flashminnesenhet Skannade handskrivna texter/diagram kan lagras på en USB-flashminnesenhet. *1 *1 Enheten kanske inte är kompatibel med vissa USB-flashminnesenheter. På ett SD-minneskort Skannade handskrivna texter/diagram kan lagras på ett SD-minneskort.* 2 *2 SDHC-minneskortet stöds inte. Enheten kanske inte är kompatibel med vissa SD-minneskort. Skriva ut med extern skrivare Skannade handskrivna texter/diagram kan skrivas ut på en extern skrivare via en USB-kabel. Datorgränssnitt Med USB-masslagringsenhet kan du kopiera skannade handskrivna texter/diagram när en dator anslutits. Du behöver inte installera särskilda drivrutiner eller program på din dator. Max. 2 skannade bilder kan sparas till den elektroniska skrivtavlan. Information om tillgängliga USB-flashminnesenheter, SD-minneskort och skrivare finns på följande webbplats: 6

7 Innehållsförteckning Sidan Innan du börjar Säkerhetsanvisningar Försiktighetsåtgärder Delarnas namn och funktioner Kontrollpanel Användning Hjälp Installation Före användning Skanna Lagra bilder i en USB-flashminnesenhet Lagra bilder på ett SD-minneskort Skriva ut med extern skrivare Skanna till en dator Flytta den elektroniska skrivtavlan Ställa in enheten Hur du ställer in antalet kopior Ställa in visning av skanningstid Ställa in filformat Ställa in skanning i fullstorlek (endast UB-5838C) Ställa in aktuell tid Ställa in Lösenord Testa skrivaren Daglig skötsel och underhåll Rengöring av skärmen och hela enheten Tavelsuddens skötsel Byta batteriet i klockan Felsökning Felkoder Tekniska data Artiklar som är tillgängliga separat Installationshandbok Svenska Innan du börjar Användning Hjälp Installation 7

8 Säkerhetsanvisningar För att förhindra allvarliga personskador eller dödsfall, ska du läsa det här avsnittet noga innan enheten används så att du använder den säkert och på rätt sätt. PRODUKT MED LYSDIOD AV KLASS 1 Följande symboler används i bruksanvisningen. VARNING Ström- och jordanslutning VARNING VAR FÖRSIKTIG Anger en potentiell fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Anger faror som kan leda till mindre personskador eller skador på enheten. Spänningen för enhetens strömförsörjning anges på namnplåten. Anslut enbart enheten till ett växelströmsuttag med rätt spänning. Om du använder en sladd med ospecificerad strömklass kan enheten eller kontakten avge rök eller kännas het. När produkten används ska strömuttaget vara i närheten av produkten och lätt åtkomligt. De här symbolerna varnar användare att en viss åtgärd inte får utföras. De här symbolerna varnar användare för åtgärder som måste utföras för att använda enheten på ett säkert sätt. För säker användning måste den medföljande nätsladden anslutas till ett växelströmsuttag som jordas via den vanliga ledningsdragningen. Att utrustningen fungerar som den ska betyder inte att uttaget är jordat och att installationen är säker. För din egen säkerhet ska du kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker på om uttaget är ordentligt jordat. Kontakta en kvalificerad elektriker för byte av uttaget till ett jordat uttag om du inte kan sätta in kontakten. Kringgå inte jordningen (t.ex. genom att använda en adapter). Anslut nätsladden ordentligt till växelströmsuttaget. Annars kan det leda till brand eller elektriska stötar. Dra eller böj inte nätsladden. Låt inte heller föremål ligga på den eller gnida mot den. Skador på nätsladden eller kontakten kan leda till brand eller elstötar. 8

9 Säkerhetsanvisningar Försök inte reparera nätsladden eller kontakten. Kontakta en auktoriserad servicetekniker för byte om nätsladden eller kontakten är skadad eller sliten. Kontrollera att anslutningen är fri från damm. I fuktiga miljöer kan en dammig kontakt dra en avsevärd mängd ström som kan alstra värme och till sist orsaka brand om den lämnas obevakad för en längre tidsperiod. Ta aldrig på kontakten med våta händer. Det finns risk för elektriska stötar. Säkerhetsåtgärder vid användning Om metallfragment eller vatten tränger in i enheten ska den stängas av och nätsladden dras ut omedelbart. Kontakta en återförsäljare för service. Om enheten används kan det leda till brand eller elektriska stötar. Öppna inte eller ta bort luckor på enheten som är fastsatta med skruvar om det inte särskilt anges i bruksanvisningen. En högspänningskomponent kan orsaka elektriska stötar. Sluta omedelbart att använda enheten om rök, kraftig värme, onormal lukt utvecklas eller något ovanligt ljud hörs. De förhållanden som orsakar dessa effekter kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar. Stäng genast av enheten, dra ut nätkontakten och kontakta återförsäljaren för service. Håll i kontakten i stället för sladden när sladden dras ut. Om du drar hårt i sladden kan den skadas vilket kan leda till brand eller elektriska stötar. Rör inte enheten och kontakten under åskväder, du kan få en stöt. Installation och omplacering När enheten inte längre ska användas får den inte stå kvar uppmonterad utan måste flyttas så att den inte kan falla och orsaka skada. Batterier Ändra inte eller modifiera några delar på enheten. Ändringar eller modifikationer kan leda till brand eller elektriska stötar. KVÄVNINGSRISK Förvara märkpennans kåpa, batteriet, SDminneskortet och USB-flashminnesenheten utom räckhåll för barn för att förhindra att de kvävs. Använd bara den specificerade batteritypen. Om du använder fel typ av batteri kan det leda till överhettning/brand eller att batterisyra läcker. Kontrollera att batteriet är monterat med rätt polaritet så som visas på batterihållaren. Felaktigt monterade batterier kan explodera eller läcka vilket kan leda till skador. Batterier som verkar slitna eller skadade ska inte användas. Slitna eller skadade batterier kan läcka. Svenska Innan du börjar Du ska inte ladda upp, kortsluta, skada eller kasta batterier i eld, det kan leda till att batterierna läcker, alstrar värme eller exploderar. Täck batterikontakterna med någon form av isolering (t.ex. tejp) när de kastas. Direktkontakt med andra batterier kan leda till läckor, brand eller explosion. Gör inga lödningar på batteriet, det kan leda till att batteriet läcker, alstrar värme eller exploderar. 9

10 Säkerhetsanvisningar VAR FÖRSIKTIG Lås hjulen och fäll ut förlängningsbenen när enheten har installerats eller förflyttats. Ström Stäng av enheten och dra ut sladden om den inte ska användas under en längre tid. Om en oanvänd enhet lämnas ansluten till strömförsörjningen för en längre tid kan isoleringen försämras vilket kan leda till elektriska stötar, strömläckage och brand. Enheten får endast anslutas med den av tillverkaren medlevererade nätkabeln. Att låsa hjulen ( på den här sidan) för att låsa Två personer krävs för att flytta enheten. Annars kan den tippa och orsaka personskador. Installation och omplacering Placera inte enheten på instabila underlag. Placera inte enheten på varma, fuktiga eller dammiga platser. Överdriven exponering för sådana negativa förhållanden kan leda till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för regn eller andra typer av fukt för att förhindra brand och elektriska stötar. Kom ihåg att dra ut sladden ur uttaget när enheten flyttas. Om enheten flyttas när sladden är ansluten, kan sladden skadas vilket kan leda till brand eller elektriska stötar. Enbart kvalificerad servicepersonal får installera enheten. Säkerhetsåtgärder vid användning Batterier Stäng av enheten och dra ut nätsladden om den trillar ned eller skadas. Annars kan det leda till brand eller elektriska stötar. Placera inga drycker, andra vätskor eller tunga föremål på hyllan eller skrivtavlan. Vätskor som tränger in i enheten kan orsaka allvarliga skador. Skulle detta hända måste du genast stänga av enheten, dra ur kontakten och kontakta återförsäljaren för service. Luta dig inte mot skärmen eller dess hylla, även om skrivtavlan är väggmonterad. Ta ut batterierna ur enheten om den inte kommer att användas på en längre tid. Annars kan batterierna läcka. Använd inte batterier som läcker. 10

11 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsinformation (Endast för Storbritannien) Apparaten levereras med en pressad kontakt med tre stift för din säkerhet och bekvämlighet. En säkring på 5 amp. är monterad i kontakten. Om säkringen måste bytas bör du se till att den byts ut mot en säkring på 5 amp. som är godkänd enligt ASTA eller BSI till BS1362. Titta efter ASTA- eller BSI- - märket på säkringen. Om kontakten har ett löstagbart säkringsskydd måste du se till att det sätts tillbaka när säkringen byts ut. Om du förlorar skyddet får kontakten inte användas förrän ett ersättningsskydd har skaffats. Säkringsskydd kan inhandlas från en lokal Panasonicåterförsäljare. OM DEN PRESSADE KONTAKTEN SOM MEDFÖLJER INTE PASSAR VÄGGUTTAGET SKA DU TA BORT SÄKRINGEN, SKÄRA AV KONTAKTEN OCH SEDAN KASTA DEN PÅ SÄKERT SÄTT. DET FINNS RISK FÖR ALLVARLIGA ELEKTRISKA STÖTAR OM DEN AVSKURNA KONTAKTEN SÄTTS IN I ETT UTTAG FÖR 13 AMPERE. Följ anvisningarna nedan om en ny kontakt ska monteras. Kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker. VARNING Apparaten måste jordas. VIKTIGT Trådarna i nätsladden har följande färger: Grön/gul: Jord Blå: Neutral Brun: Strömförande Eftersom färgerna på ledningarna i apparatens nätsladd kanske inte motsvarar färgmarkeringarna i kontakten, ska du följa nedanstående anvisningar. Den GRÖN/GULA ledningen ska anslutas till uttaget i kontakten som är markerat med bokstaven E, jordsymbolen eller som är färgat GRÖNT eller GRÖN/GULT. Den BLÅA ledningen ska anslutas till uttaget i kontakten som är markerat med bokstaven N eller som är färgat SVART. Den BRUNA ledningen ska anslutas till uttaget i kontakten som är markerat med bokstaven L eller som är färgat RÖTT. Byta säkring: Öppna säkringsfacket med en skruvmejsel och byt ut säkringen och dess skydd. Svenska Innan du börjar 11

12 Försiktighetsåtgärder Installation Skrivfilm Märkpännor och tavelsudd Strömbrytare Nätsladd/USB Installera inte enheten där den kan utsättas för direkt solljus, nära uppvärmningsanordningar eller i närheten av luftkonditioneringsuttag, det kan göra att skärmen missfärgas. Installera inte enheten vid starkt solljus eller annan kraftig belysning. Det kan bli omöjligt att göra ordentliga kopior. Placera inte enheten på platser där temperaturen kan falla under 10 C (50 F) eller plötsligt ändras, eftersom det kan påverka enhetens förmåga att göra kopior. Gör tjocka mörka linjer inom skanningsområdet. att allt som skrivs inom det skuggade området (i figuren till höger) inte kan skannas. Låt inte det skrivna vara kvar på skärmen under någon längre tid, eftersom det blir svårare att radera det. Radera inte med en alltför smutsig radersudd (se sidan 29). Cirka 20 mm ( 25 /32") Cirka 20 mm ( 25 /32") Skanningsbart område Cirka 20 mm ( 25 /32") Cirka 20 mm ( 25 /32") Torka försiktigt av skärmen regelbundet med en trasa som är fuktad i vatten och ordentligt urvriden. (Se sidan 29.) Använd en rengöringsduk (finns i handeln) för fläckar som är svåra att få bort. Rör inte vid skärmen, skriv inte med markörpennor och radera inte medan skärmen rör sig, eftersom det kan skada enheten. Fäst inte något papper på skrivytan för kopiering, eftersom det kan skada enheten. Använd bara de medföljande eller rekommenderade märkpennorna och tavelsuddarna. (Se sidan 37.) Användning av andra tillbehör än de som medföljer eller anges kan skada skärmen eller resultera i märken som är svåra att radera. Förvara märkpennorna liggande, eftersom bläcket kan hindras från att komma ut om de förvaras stående. Vänta minst 2 sekunder innan du slår på strömbrytaren igen efter att ha slagit av den. Den medföljande nätsladden är bara avsedd att användas med den här enheten. Använd den inte med andra enheter. Dra ut nätsladden och USB-kabeln från skrivtavlan när du flyttar den, för att förhindra att de skadas av att någon kliver på dem eller att de fastnar i något. Anslut inte en USB-flashminnesenhet till USB-uttag A för skrivare. Anslut inte en extern skrivare till USB-uttag A för flashminnesenheter. Användning av USB-nav rekommenderas inte. Vi kan inte garantera att enheten fungerar som den ska i sådana fall. Anslut inte två eller fler Panasonic elektroniska skrivtavlor till en dator. Det kan orsaka att det uppstår störningar i datorns funktion. 12

13 Försiktighetsåtgärder Batterier Om batteriet används på fel sätt kan det läcka, orsaka korrosion på enheten eller spricka. För att förhindra att något av detta inträffar bör du alltid följa de försiktighetsföreskrifter som ges nedan. Sätt alltid in batterier i rätt riktning. När batteriet tar slut ska du omedelbart ta ut det och kasta det i enlighet med lokala renhållningsföreskrifter. Om utslitna batterier får sitta kvar kan de läcka. Ta inte isär batteriet eller kasta det i en eld. Kortslut inte batteriet. För USA This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material - special handling may apply. See För Brasilien För Nederländerna Após o uso as pilhas / baterias contidas neste produto poderão ser dispostas em lixo doméstico. Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg ziju, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. Svenska Innan du börjar För Taiwan ( 台 灣 ) Utför följande försiktighetsåtgärder när konfidentiella data raderas, när minnesenheten (t.ex. ett USBflashminne eller ett SD-minneskort) kastas eller om enheten överlåts till en annan person. Grundläggande åtgärder som att formatera eller radera via en dator kanske inte raderar alla data från minnesenheten. Vi rekommenderar att du fysiskt förstör minnesenheten eller raderar data med ett filraderingsprogram om du vill vara säker på att data inte längre finns. Du själv, som kund, ansvarar för data som lagras på en minnesenhet. 13

14 Delarnas namn och funktioner Skrivfilm Ram Skanner Hylla Stand Kontrolldosa Stand Förlängningsben för förhindrande av fall Förlängningsben för förhindrande av fall Hjul med spärr Hjul med spärr Hjul Hjul Kontrollpanel USB-uttag A för skrivare USB-uttag A för USB flashminnesenhet Nätsladd Batterihållare Strömbrytare SD-minneskortplats USB-uttag B för dator Växelströmsingång ON OFF SD-minneskortlucka 14

15 Delarnas namn och funktioner Kontrollpanel Skärm Lägestangent Skärmmatning framåt Inställningstangent Start/Stopp-tangent Namn Beskrivning Skärm Lägestangent Enhetens aktuella status visas på skärmen på följande sätt i vänteläge: Tiden visas överst till vänster på skärmen. Skanningsläget anges av ikonerna på skärmens vänstra sida. Destinationen för skannade bilder visas i mitten på skärmen. upprepade gånger för att välja skanningsläge. Det valda läget visas bredvid ikonerna till vänster på skärmen. Färg: För att skanna färgbilder. Svartvitt: För att skanna svartvita bilder. Förhandsgranskningsläge: Inställningsläge: Går tillbaka till den föregående skärmen. Går tillbaka till vänteläge. Svenska Innan du börjar på knappen när du vill ändra enhetens grundinställningar. (Se sidan 24.) Inställningstangent Förhandsgranskningsläge: Inställningsläge: Visar den nedre delen. Går till nästa alternativ under. för att gå framåt på skärmen från höger till vänster. Skärmmatning framåt Förhandsgranskningsläge: Inställningsläge: Visar den högra delen. Går till nästa alternativ till höger och utför detta. på knappen när du vill starta eller stoppa en skanning. Start/Stopptangent 15

16 Före användning Den här enheten har följande funktioner för informationssäkerhet. Var vänlig använd dem på rätt sätt. Funktion för lösenord till åtgärder Du kan ställa in ett lösenord för att förhindra att tredjepersoner använder den elektroniska skrivtavlan när strömmen går i gång efter en viss tid. Angående information om hur lösenordet ställs in, se sidan 27. Följande visas på skärmen för inmatning av lösenord. på Lägestangent ( ), Inställningstangent ( ) eller för Skärmmatning framåt ( ) och mata in det 4-siffriga lösenordet. Funktion med meddelande om radering av text på skärmen När skärmen skannats visas följande meddelanderuta för att be dig radera text/diagram på skärmen. När detta meddelande visas ska skriven text/diagram raderas för att förhindra en tredjeperson från att se skärmen innan det som skrivits på den raderats. på Lägestangent ( ) för att avbryta det här fönstret. Glöm inte lösenordet. Kontakta återförsäljaren om du glömmer lösenordet. Om den här enheten inte används på cirka 5 minuter aktiveras skärmsläckarfunktionen för att förhindra onödigt energispill och följande fönster visas: på en tangent för att avbryta det här fönstret. 16

17 Skanna Skannade bilder kan sändas till en USBflashminnesenhet, ett SD-minneskort, en extern skrivare eller en dator. Om flera utdataenheter är anslutna samtidigt, väljs utdatadestination i följande ordning: 1. Dator 2. USB-flashminnesenhet 3. SD-minneskort 4. Extern skrivare Den aktuella destinationen visas på skärmen. Installera inte enheten på platser som exponeras för direkt solljus eller stark belysning. Skannade bilder kan bli blanka eller mörka. Ikonen för elektronisk skrivtavla visas på skärmen om en lämplig utdatadestination inte är ansluten till enheten. I sådana fall börjar enheten inte skanna även om du trycker på Start/Stopp-tangent. Information om tillgängliga USB-flashminnesenheter, SD-minneskort och skrivare finns på följande webbplats: ub-5838c_info.htm När strömbrytaren ställs på ( I ) när skärmen inte ställts i hemläge, flyttar skärmen till hemläge och stannar. För att skanna motsatta sidan av skärmen ska du trycka på tangenten Skärmmatning framåt för att skicka skrivfilmen innan du börjar skanna. När utdatadestinationen är en USBflashminnesenhet, ett SD-minneskort eller en dator, kan du välja följande filformat (se Ställa in filformat på sidan 25). Färg: PDF/JPEG-format Svartvitt: PDF/JPEG-format Bilder som sänds till en USB-flashminnesenhet eller ett SD-minneskort sparas i följande mapp: [Mapp] För UB-5838C: UB-5838C För UB-5338C: UB-5338C Bilder som sänds till en USB-flashminnesenhet, ett SD-minneskort eller en dator, sparas med följande namn: [Filnamn] MMDDHHxx.pdf (för PDF-fil) Sekvensnummer (00-99) Timme Dag Månad Svenska Användning [Filtillägg] PDF fil: JPEG fil: MMDDHHxx.pdf MMDDHHxx.jpg 17

18 Skanna Lagra bilder i en USBflashminnesenhet En förhandsgranskning av den skannade bilden visas på skärmen när skanningen är klar. 1 Slå 2 Anslut på strömbrytaren ( I ). USB-flashminnesenheten till USB-uttag A för flashminnesenheter. Ta inte bort USB-flashminnesenheten förrän förhandsgranskningen visas på skärmen. 5 på Skärmmatning framåt ( ) om du vill zooma in på bilden. 3 4 Ikonen USB-flashminnesenhet blinkar på skärmen när en USB-flashminnesenhet är ansluten. Ikonen slutar att blinka när skrivtavlan identifierar enheten. Skärmen nedan visar enheten i vänteläge. Du kan inte använda en USBflashminnesenhet som är utrustad med vissa funktioner, t.ex. en säkerhetsfunktion. på Lägestangent för att välja skanningsläge. på Start/Stopp-tangent. Enheten börjar skanna. Skanningens status visas på skärmen. 6 7 Efter Du kan visa specifika delar av bilden. Det aktuella visningsområdet visas överst till vänster på skärmen. på Inställningstangent ( ) om du vill flytta nedåt. på Skärmmatning framåt ( ) om du vill flytta åt vänster. på Lägestangent ( ) när du vill gå tillbaka till förhandsgranskningen. på Lägestangent ( ). Meddelandet om radering på skrivtavlan visas på skärmen. att ha raderat skriven text/diagram på skärmen, tryck på Lägestangent ( ) för att gå tillbaka till vänteläget. Koppla inte bort USB-flashminnesenheten förrän du gått tillbaka till vänteläge. Mer information om hur du sparar filer till en USB-flashminnesenhet finns på sidan

19 Skanna Lagra bilder på ett SD-minneskort 3 på Lägestangent för att välja skanningsläge. 1 Slå 2 Öppna på strömbrytaren ( I ). SD-minneskortluckan och sätt in SDminneskortet i SD-minneskortplatsen tills det spärras. Stäng SD-minneskortluckan. 4 på Start/Stopp-tangent. Enheten börjar skanna. Skanningens status visas på skärmen. En förhandsgranskning av den skannade bilden visas på skärmen när skanningen är klar. SD-minneskortets ikon visas på skärmen. Skärmen nedan visar enheten i vänteläge. SDHC-minneskortet stöds inte. Enheten kan ha problem att identifiera SDminneskortet om det har formaterats (t.ex. med datorn). För att använda ett SD-minneskort med den här enheten måste det formateras enligt SDspecifikationerna med lämpligt formateringsprogram. Du kan hämta ett formateringsprogram för SD-minneskort genom att gå till: download/sd_formatter.html 5 Ta inte bort SD-minneskortet förrän förhandsgranskningen visas på skärmen. på Skärmmatning framåt ( ) om du vill zooma in på bilden. Du kan visa specifika delar av bilden. Det aktuella visningsområdet visas överst till vänster på skärmen. på Inställningstangent ( ) om du vill flytta nedåt. på Skärmmatning framåt ( ) om du vill flytta åt vänster. på Lägestangent ( ) när du vill gå tillbaka till förhandsgranskningen. Svenska Användning 19

20 Skanna 6 7 Efter på Lägestangent ( ). Meddelandet om radering på skrivtavlan visas på skärmen. att ha raderat skriven text/diagram på skärmen, tryck på Lägestangent ( ) för att gå tillbaka till vänteläget. Ta inte bort SD-minneskortet förrän du gått tillbaka till vänteläge. Öppna SD-minneskortluckan och lossa SDminneskortet genom att trycka på det en gång när du vill ta bort det. Du kan ta bort det när det lossats. Mer information om hur du sparar filer på ett SD-minneskort finns på sidan 17. Skriva ut med extern skrivare 1 Slå 2 Slå 3 Anslut på strömbrytaren ( I ). på den externa skrivaren och fyll på papper. den externa skrivaren till USB-uttag A för skrivare med en USB-kabel. Skrivare Skrivarikonen visas på skärmen. Skärmen nedan visar enheten i vänteläge. 4 5 När på Lägestangent för att välja skanningsläge. du gör flera kopior, ska du trycka på Inställningstangent, sedan på Skärmmatning framåt ( ) flera gånger för att välja önskat antal kopior (1 till 9). För mer information om hur du gör flera kopior, se sidan

21 Skanna 6 på Start/Stopp-tangent. Enheten börjar skanna och bilden skrivs ut. Kopieringens status visas på skärmen. Skanna till en dator Systemkrav Dator IBM PC/AT eller kompatibel maskin Gränssnitt USB 2.0 eller USB 1.1* 1 När utskrifterna är färdiga, visas meddelandet om radering av text på skärmen. OS Windows 2000* 2 (Service Pack 4 eller senare) Windows XP* 3 (Service Pack 2 eller senare) Windows Vista * 4 7 Efter att ha raderat skriven text/diagram på skärmen, tryck på Lägestangent ( ) för att gå tillbaka till vänteläget. Dra inte ut USB-kabeln förrän enheten gått tillbaka till vänteläge. För information angående hur bläckpatroner eller papper ställs in på skrivaren, se skrivarens bruksanvisning. *1 Enheten fungerar inte med Hi-Speed USB 2.0. Även om du använder en dator utrustad med Hi-Speed USB 2.0 kommer enheten att använda Full Speed USB 2.0. (Den här enheten fungerar inte med den nominella hastigheten för Hi-Speed USB 2.0.) *2 Microsoft Windows 2000 operativsystem (hädanefter kallat Windows 2000) *3 Microsoft Windows XP operativsystem (hädanefter kallat Windows XP) *4 Microsoft Windows Vista operativsystem (hädanefter kallat Windows Vista) Skanna till en dator 1 Slå 2 Anslut på strömbrytaren ( I ). datorn till ett USB-uttag B för dator via en USB-kabel (ingår). Svenska Användning Dator Datorikonen visas på skärmen. Skärmen nedan visar enheten i viloläge. Datorn identifierar den elektroniska skrivtavlan som en Flyttbar disk och enheten visas i Utforskaren fönster. 21

22 Skanna Användning av USB-nav rekommenderas inte. Vi kan inte garantera att enheten fungerar som den ska i sådana fall. Anslut inte två eller fler Panasonic elektroniska skrivtavlor till en dator. Det kan orsaka att det uppstår störningar i datorns funktion. 7 på Skärmmatning framåt ( ) för att zooma in på bilden med den elektroniska skrivtavlan. 3 4 på Lägestangent för att välja skanningsläge. på Start/Stopp-tangent. Enheten börjar skanna. Skanningens status visas på skärmen. Du kan visa specifika delar av bilden. Det aktuella visningsområdet visas överst till vänster på skärmen. på Inställningstangent ( ) om du vill flytta nedåt. på Skärmmatning framåt ( ) om du vill flytta åt vänster. på Lägestangent ( ) när du vill gå tillbaka till förhandsgranskningen. 5 Öppna 6 Kopiera En förhandsgranskning av den skannade bilden visas på skärmen när skanningen är klar. Ta inte ur USB-kabeln förrän den skannade bildfilen har kopierats helt till datorn. Flyttbar disk som visas på datorns skärm, och klicka på [Uppdatera] från [Visa] i fönstret på Utforskaren. Den skannade bildfilen visas på skärmen. bildfilen i Flyttbar disk till datorns skrivbord eller till en mapp. 8 9 Efter på Lägestangent ( ). Meddelandet om radering på skrivtavlan visas på skärmen. att ha raderat skriven text/diagram på skärmen, tryck på Lägestangent ( ) för att gå tillbaka till vänteläget. Dra inte ut USB-kabeln förrän enheten gått tillbaka till vänteläge. Följ nedanstående steg när du tar ur USBkabeln: 1) Högerklicka på ikonen [Säker borttagning av maskinvara] på meddelandefältet i det nedre högra hörnet på skärmen. (I Windows 2000, kallas ikonen [koppla från eller mata ut maskinvara].) 2) När listan över enheter visas, klicka på enheten som ska tas bort och sedan på knappen [Stoppa]. 3) Dra ur USB-kabeln som är ansluten till datorn från den elektroniska skrivtavlan. För mer information om hur du sparar filer på en dator, se sidan 17. Max. 2 skannade bilder kan sparas till den elektroniska skrivtavlans flyttbara disk. Om en tredje bildfil skannas med skrivtavlan, så raderas den första bildfilen. De skannade bildfilerna raderas om USBkabeln dras ur. 22

23 Flytta den elektroniska skrivtavlan 1 Se 2 Koppla till att strömbrytaren är frånslagen ( ), och koppla ur nätsladden i båda ändarna. Kontrollera om andra enheter är anslutna till skrivtavlan. Koppla bort dem om så är fallet. bort spärren A och vik ihop förlängningsbenen B på följande sätt: A A B 3 Lossa 4 Spärra hjullåsen och flytta enheten. Att frigöra hjullåset Det behövs alltid 2 personer för att flytta enheten. hjulen och justera förlängningsbenen. Att låsa hjulen ( på den här sidan) Svenska Användning för att låsa 5 Anslut nätsladdens båda ändar. 23

24 Ställa in enheten Följande inställningar kan göras med kontrollpanelen. Alternativet Hur du ställer in antalet kopior visas endast högst upp på setup-menyn när skrivaren är ansluten. Ställa in visning av skanningstid Du kan välja om tiden för skanningen ska visas på bilden. Hur du ställer in antalet kopior Det går att ställa in antalet kopior (1 till 9) när du vill göra flera kopior med en skrivare. 1 på Inställningstangent. Inställningsskärmen visas och inställning av flera kopior för skrivare väljs. 1 Electronic Board [På] på Inställningstangent. Inställningsskärmen visas. Electronic Board [Av] 2 3 på Skärmmatning framåt ( ) upprepade gånger för att välja önskat antal kopior. på Lägestangent ( ) när du vill gå tillbaka till vänteläge. Skanning börjar omedelbart när du trycker på Start/Stopp-tangent i stället för Lägestangent ( ). 2 Alternativet Hur du ställer in antalet kopior visas endast högst upp på setup-menyn när skrivaren är ansluten. på Inställningstangent ( ) upprepade gånger för att välja följande alternativ. 24

25 Ställa in enheten 3 på Skärmmatning framåt ( ) upprepade gånger och välj (På) eller (Av). Skärmen nedan visas när visning av skanningstiden är inaktiverat. Ställa in filformat Du kan välja filformat för att sända bilder till en USBflashminnesenhet, ett SD-minneskort eller en dator. 1 på Inställningstangent. Inställningsskärmen visas. 4 på Lägestangent ( ) när du vill gå tillbaka till vänteläge. 2 på Inställningstangent ( ) upprepade gånger för att välja följande alternativ. 3 4 på Skärmmatning framåt ( ) upprepade gånger och välj (PDF) eller (JPEG). Alla bilder sparas som PDF om du väljer PDF. Alla bilder sparas som JPEG om du väljer JPEG. på Lägestangent ( ) när du vill gå tillbaka till vänteläge Bilderna roteras 90 grader och sparas när du väljer JPEG. Använd ett grafikprogram om du vill rotera bilden tillbaka till det läge som visades på skärmen. Svenska Användning 25

26 Ställa in enheten Ställa in skanning i fullstorlek (endast UB-5838C) När bilder skannas i fullstorlek, tänjs de och förstoras för att fylla en hel sida. Ställa in aktuell tid Du kan ställa in den aktuella tiden för enhetens klocka. 1 på Inställningstangent. Inställningsskärmen visas. Electronic Board Electronic Board [Vanlig storlek] [Fullstorlek] 1 på Inställningstangent. Inställningsskärmen visas. 2 på Inställningstangent ( ) upprepade gånger för att välja följande alternativ. 2 på Inställningstangent ( ) upprepade gånger för att välja följande alternativ. 3 på Skärmmatning framåt ( ). Skärmen för tidsinställning visas. Välj inställningen som du vill ändra genom att trycka på Skärmmatning framåt ( ) upprepade gånger. Du kan ändra värdet på varje inställning om du trycker på Inställningstangent ( ). 3 på Skärmmatning framåt ( ) upprepade gånger och välj (Vanlig) eller (Full storlek). 4 på Lägestangent ( ) när du vill gå tillbaka till vänteläge. Du kan ändra datumformatet på följande sätt genom att trycka på Start/Stopp-tangent upprepade gånger: D/M/Y M/D/Y Y/M/D *D:Dag / M:Månad / Y:år 4 Ställ in tiden och gå tillbaka till vänteläge genom att trycka på Lägestangent ( ). 26

27 Ställa in enheten Ställa in Lösenord För att förhindra att tredjepersoner använder enheten kan du ställa in den för att få ett lösenord att mata in när strömmen slås på efter en viss tid. 1 på Inställningstangent. Inställningsskärmen visas. 6 7 på Inställningstangent ( ) och fastställ inställningarna för lösenordet. Om lösenordets inställningar är av, går enheten tillbaka i vänteläge. Om lösenordets inställningar är på, går du vidare till följande åtgärder. på Skärmmatning framåt ( ) och ställ in tidsintervallen efter vilken lösenordet behöver matas in Om 5 på Inställningstangent ( ) upprepade gånger för att välja följande alternativ. på Skärmmatning framåt ( ). lösenordet redan ställts in, matar du in det 4-sffriga lösenordet. på Skärmmatning framåt ( ) upprepade gånger för att välja (Lösenord på) eller (Lösenord av). 8 9 När Tidsintervallen för inmatning av lösenord kan väljas från 15 minuter / 30 minuter / 1 timmar / 2 timmar / 4 timmar / 8 timmar. på Inställningstangent ( ) och fastställ tiden för inmatning avlösenordet. skärmen för inmatning av lösenordet visas trycker du på Lägestangent ( ), Inställningstangent ( ) eller på Skärmmatning framåt ( ) för att mata in det nya 4-siffriga lösenordet och gå tillbaka till vänteläge. Svenska Användning Glöm inte lösenordet. Kontakta återförsäljaren om du glömmer lösenordet. 27

28 Ställa in enheten Testa skrivaren Du kan rengöra skrivhuvudet via enheten när skannade bilder inte skrivs ut som de ska (t.ex. om vissa områden är tomma) genom att göra en provutskrift. Följande mönster skrivs ut när skrivhuvudet har rengjorts. Problemet har åtgärdats om mönstret ser ut så som visas nedan. Läs skrivarens bruksanvisning om mönstret inte ser ut så. 3 4 på Skärmmatning framåt ( ). Skrivhuvudet rengörs och mönstret ovan skrivs ut. på Lägestangent ( ) när du vill gå tillbaka till vänteläge. Om testmönstret inte skrivs ut korrekt, är det dags att byta ut bläckpatronen. Läs skrivarens bruksanvisning och byt ut bläckpatronen. För information angående tillgängliga skrivare, se följande hemsida: ub-5838c_info.htm Det här mönstret skrivs ut i färg. 1 på Inställningstangent. Inställningsskärmen visas. 2 på Inställningstangent ( ) upprepade gånger för att välja följande alternativ. Om det här alternativet inte visas identifierar inte enheten skrivaren. Kontrollera att skrivaren är korrekt ansluten. 28

29 Daglig skötsel och underhåll Stäng alltid av strömbrytaren, och dra ur nätkontakten när enheten rengörs. Rengöring av skärmen och hela enheten Tavelsuddens skötsel När tavelsuddens yta blir smutsig håller du fast i det underliggande arket, och drar därefter bort det smutsiga arket (grått eller vitt) genom att dra det i pilens riktning. Torka försiktigt av skrivytan och enheten med en mjuk trasa som är fuktad med vatten och ordentligt urvriden. Vitt eller grått blad Använd ett milt diskmedel utspätt med vatten för svåra fläckar. (Om du råkar skriva på tavlan med en oljepenna, kan du torka bort fläcken med lite etanol.) Använd inte thinner, bensin eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller ytaktiva ämnen, det kan leda till missfärgning eller att det blir svårt att radera text. Torka inte skrivytan med en torr duk, det kan skapa statisk elektricitet. Se till att du bara drar bort ett ark, vitt eller grått, från tavelsudden. Var försiktig när tavelsudden blir tunnare så att hörnen inte kommer emot skärmen och skadar den när du raderar. Svenska Hjälp 29

30 PS Daglig skötsel och underhåll Byta batteriet i klockan Skärmen för tidsinställning visas varje gång strömmen slås på till enheten när klockbatteriet är slut. Byt batteriet på följande sätt och ställ in tiden (se sidan 26). 1 Lossa skruven på den nedre delen av kontrollpanelen 1 och ta bort batterihållaren 2. Gör dig snabbt av med batterier som tagit slut genom att täcka över uttagen med tejp och följa landets gällande lagstiftning. För USA This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material - special handling may apply. See perchlorate 2 1 Skruvar För Brasilien Após o uso as pilhas / baterias contidas neste produto poderão ser dispostas em lixo doméstico. 2 Ta Lossa inte några andra skruvar. ut det gamla batteriet och montera ett nytt med den positiva ( + ) polen uppåt. Använd alltid CR2032 batterier och kontrollera att batteriet sätts in så som anges på batterihållaren. Gammalt batteri Nytt batteri För Nederländerna Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg ziju, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. För Taiwan ( 台 灣 ) CR2032 CR Sätt in batterihållaren med batterisidan uppåt och skruva fast skruven som togs bort i steg 1. 4 Hu du ställer in aktuell tid. (Se sidan 26.) 30

31 Felsökning Läs Felkoder på sidan 33 för att identifiera felmeddelanden som visas på kontrollpanelen. Tabellen som följer visar lösningar på problem som kan uppstå samt råd hur du undviker sådana problem i framtiden. Kontakta återförsäljaren om problemet kvarstår. Fel Strömbrytaren är på men skärmen är avstängd. Det är svårt att radera text/ diagram på skrivtavlans yta. Det går inte att skanna text eller vissa delar av ett diagram. Den skannade bilden är tom, blek eller suddig. Svarta eller vita linjer syns på den skannade bilden eller den skannade bilden är mörk eller tom. Skärmen matas inte fram när Start/Stopp-tangent eller Skärmmatning framåt trycks in. Utskrivna bilder är bleka eller tomma. Färgerna förändras eller är suddiga när den skannade bilden skrivs ut. Den skannade bilden kan inte skrivas ut med en extern skrivare. Lösning och skötsel Kontrollera att kontakten är ordentligt ansluten. (Stäng av och slå på enheten igen om skärmen fortfarande inte tänds.) Torka skrivytan med en mjuk trasa som fuktats med vatten och vridits ur ordentligt. Skriv och rita långsamt. Det är svårare att radera sådant som du skriver snabbt. Radera text/diagram när bläcket torkat helt. Använd inte rengöringsmedel som innehåller ytaktiva ingredienser. Texten/diagrammet är utanför skanningsområdet. Skriv inuti skanningsområdet. Det som är skrivet på skärmen är för svagt eller blekt. Gör tjockare, mörkare linjer eller använd en ny märkpenna. Enheten utsätts för starkt solljus, eller annan kraftig belysning. Flytta enheten eller blockera ljuskällan. Det finns ingen destinationsenhet för skannade bilder. Ställ in en USB-flashminnesenhet, ett SD-minneskort eller anslut en skrivare eller dator. Det skapades statisk elektricitet när skrivytan torkades av. Stäng av strömbrytaren och dra försiktigt fram för hand. Gör en testutskrift. Om problemet kvarstår: Bläckpatronen är tom. Byt till en ny patron genom att hänvisa till skrivarens handbok. Bläckpatronens munstycke är smutsigt. Rengör munstycket genom att följa instruktionerna i skrivarens bruksanvisning. Se sidan Justera skrivaren genom att följa instruktionerna i skrivarens bruksanvisning. En USB-flashminnesenhet eller ett SD-kort har anslutits. Ta bort USB-flashminnesenheten eller SD-kortet Svenska Hjälp 31

32 Felsökning Fel USB-flashminnesenheten, SDminneskortet eller skrivaren identifieras inte. Det tar lång tid innan enheten identifierar en USBflashminnesenhet. Bilder roteras i 90 grader när de sparas. Datorn identifierar inte enheten. Bildfilen visas inte då den kopierats till en dator. Skärmen för tidsinställning visas när strömmen slås på till enheten. Lösning och skötsel Enheten har inte stöd för USB-flashminnesenheten, SDminneskortet eller skrivaren. Information om tillgängliga USB-flashminnesenheter, SDminneskort och skrivare finns på följande webbplats: Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till skrivaren och enheten eller ställ enheten i vänteläge. USB-flashminnesenheten eller skrivaren är ansluten via ett USBnav. Anslut inte via ett USB-nav. USB-flashminnesenheten har inte använts sedan den formaterades med FAT32. Då en fil skrivits, går det mycket snabbare att utföra påföljande åtgärder. Bilder som sparas som JPEG roteras i 90 grader. Använd ett grafikprogram om du vill rotera bilden tillbaka till det läge som visades på skärmen. Kontrollera att USB-kabelns båda ändar är ordentligt anslutna eller ställ in enheten i vänteläge. Enheten är ansluten via ett USB-nav. Anslut inte via ett USB-nav. Se sidan Öppna Flyttbar disk som visas på datorns skärm, och klicka på 21 [Uppdatera] från [Visa] i fönstret på Utforskaren. Batteriet är slut. Byt ut batteriet och ställ in tiden

33 Felsökning Felkoder Tabellen som följer beskriver felkoderna som kan visas på skärmen. Felkoder Orsak Åtgärd U ~ U U ~ U U U U U U U U U U U U U U Skannern eller skärmen står i för starkt solljus, eller annan kraftig belysning. Skärmen rör sig inte. Det finns inte papper i skrivaren. Ett skrivarfel har inträffat. En skrivare som saknar stöd är ansluten. USB-kabeln som ansluter skrivaren till enheten togs bort under kopieringen. Det finns inte något ledigt utrymme på USB-flashminnesenheten. Det finns inte något ledigt utrymme på SD-minneskortet. USB-flashminnesenheten är skrivskyddad. Flytta enheten eller blockera ljuskällan. Stäng av strömbrytaren och flytta försiktigt för hand. Fyll på papper i skrivaren. Beroende på skrivaren kanske du måste trycka på en knapp för att avbryta fel (t.ex. OK) på skrivaren när skrivarfelet har åtgärdats. Mer information finns i skrivarens handbok. Åtgärda felet genom att följa instruktionerna i skrivarens bruksanvisning. Anslut en kompatibel skrivare. Anslut skrivarens USB-kabel ordentligt och skriv ut önskat antal ark igen. Öka det lediga utrymmet med en dator. Öka det lediga utrymmet med en dator. Ta bort skrivskyddet. SD-minneskortet är skrivskyddat. Ta bort skrivskyddet. Det lediga utrymmet på USBflashminnesenheten tar slut under skanningen. Det lediga utrymmet på SDminneskortet tar slut under skanningen. Se sidan Öka mängden ledigt utrymme med en dator och skanna igen. Öka mängden ledigt utrymme med en dator och skanna igen. 37 Svenska Hjälp 33

34 Felsökning Felkoder Orsak Åtgärd U U U U U U U U U U U U U U Ett skrivfel inträffade på USBflashminnesenheten. Ett skrivfel inträffade på SDminneskortet. USB-flashminnesenheten togs bort under skanningen. SD-minneskortet togs bort under skanningen. Följande mappar för lagring av bilder i USB-flashminnesenheten är skrivskyddade: För UB-5838C: UB-5838C För UB-5338C: UB-5338C Följande mappar för lagring av bilder på SD-minneskortet är skrivskyddade: För UB-5838C: UB-5838C För UB-5338C: UB-5338C En USB-flashminnesenhet som saknar stöd är ansluten. USB-flashminnesenheten som anslutits har formaterats med ett inkompatibelt FAT16-format. Kontrollera att data skrivs på USBflashminnesenheten som vanligt med en dator. Kontrollera att data skrivs på SDminneskortet som vanligt med en dator. Anslut USB-flashminnesenheten och skanna igen. Anslut SD-minneskortet och skanna igen. Ändra mappens egenskaper till skrivbar med en dator. Ändra mappens egenskaper till skrivbar med en dator. Du kan inte använda en USBflashminnesenhet som är utrustad med vissa funktioner, t.ex. en säkerhetsfunktion. Formatera USB-flashminnesenheten i en dator. : Alla data på USBflashminnesenheten går förlorade när den formateras. Se sidan

35 Felsökning Felkoder Orsak Åtgärd U U U U U U Ett SDHC-minneskort är anslutet. Ett SD-minneskort som saknar stöd är anslutet. USB-kabeln som ansluter skrivaren till enheten togs bort under skanningen. Enhetens interna minne tog slut under skanningen. Det maximala värdet för ett sekventiellt nummer (99) för filnamn har uppnåtts. Kontakta återförsäljaren om andra indikeringar visas. SDHC-minneskortet stöds inte. Använd ett SD-minneskort. Enheten kan ha problem att identifiera SD-minneskortet om det har formaterats (t.ex. med datorn). För att använda ett SD-minneskort med den här enheten måste det formateras enligt SD-specifikationerna med lämpligt formateringsprogram. Du kan hämta ett formateringsprogram för SD-minneskort genom att gå till: sd/download/sd_formatter.html Koppla USB-kabeln för datorn säkert och skanna igen. Radera en del av texten/diagrammen som skrivits på skärmen, och försök skanna igen. Överför bilderna i följande mapp på USB-flashminnesenheten eller SDminneskortet till en annan plats. För UB-5838C: UB-5838C För UB-5338C: UB-5338C Se sidan Svenska Hjälp 35

36 Tekniska data Modellnummer UB-5838C UB-5338C Allmänt Strömförsörjning Se märkskylten på undersidan av den nedre vänstra ramdelen Effektförbrukning Se märkskylten på undersidan av den nedre vänstra ramdelen Utvändiga dimensioner utan ställ (höjd bredd djup) Utvändiga dimensioner med ställ (höjd bredd djup) mm mm 224 mm (3' 8 19 /64" 6' 6 43 /64" 8 53 /64") mm mm mm (6' 1 /16" 6' 6 43 /64" 3' /32") Vikt utan ställ 28 kg (62 lbs.) 26 kg (58 lbs.) Vikt med ställ 38 kg (84 lbs.) 36 kg (80 lbs.) Omgivningens förhållanden under drift Omgivande förhållanden vid förvaring Skärm Temperatur: C (50 95 F) Luftfuktighet: 30 80% RH Temperatur: C ( F) Luftfuktighet: 15 80% RH 1,8" färg-lcd Klockbatteri Litiumbatteri (CR2032) 1 PC-gränssnitt Full Speed USB 2.0 * * Enheten fungerar inte med Hi-Speed USB 2.0. Indatadel Panelytor 2 Panelens bläddringssystem Typ Kontinuerlig rullning Panelens mått (Höjd Bredd) Skanningsområde (Höjd Bredd) Skanningsystem Skanningslägen 838 mm mm (2' 9" 5' 8 33 /64") 790 mm mm (2' 7 7 /64" 5' 7 51 /64") Sensorer för kontakt/bild Färg / Svartvitt mm mm 224 mm (3' 8 19 /64" 5' 4 27 /64" 8 53 /64") mm mm mm (6' 1 /16" 5' 4 27 /64" 3' /32") 838 mm mm (2' 9" 4' 6 17 /64") 790 mm mm (2' 7 7 /64" 4' 5 35 /64") Skanningsstorlek Standard / Helstorlek (Endast standardstorlek) Upplösning vid skanning (Höjd Bredd) Skanningstid * Tills skanningen är färdig [Standardstorlek, A4] Färg/Svartvitt: 1,7 1,7 prickar/mm (44 44 dpi) [Standardstorlek, Letter] Färg/Svartvitt: 1,6 1,6 prickar/mm (41 41 dpi) [Helstorlek, A4] Färg/Svartvitt: 2,4 1,7 prickar/mm (61 44 dpi) [Helstorlek, Letter] Färg/Svartvitt: 2,5 1,6 prickar/mm (62 41 dpi) Färg: Svartvitt: 30 s 20 s [A4] Färg/Svartvitt: [Letter] Färg/Svartvitt: 2,2 2,2 prickar/mm (56 56 dpi) 2,1 2,1 prickar/mm (52 52 dpi) 36

Din manual PANASONIC UB-5338C http://sv.yourpdfguides.com/dref/3461912

Din manual PANASONIC UB-5338C http://sv.yourpdfguides.com/dref/3461912 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE För mer information, se Användarhandboken som är tillgänglig på vår webbplats (www.monarch.com). Läs noga igenom skrivarens säkerhetsinformation i Säkerhetsbladet som medföljer

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning Osoite: Valimotie 26, 01510 Vantaa Puhelin: (09) 774 3480 Faksi: (09) 7743 4827 e-mail: sales@tamolinefinland.fi Internet: www.tamolinefinland.fi

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Säkerhetskopiering en försummad rutin

Säkerhetskopiering en försummad rutin ETT NYTT AVSNITT I VÅR SERIE "LÄR DIG MER OM DISGEN" Säkerhetskopiering en försummad rutin Det ligger åtskilliga timmars möda bakom alla uppgifter som du matat in i Disgen. Jag är övertygad om att du inte

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter 3-218-419-01 (1) Memory Stick Duo ExpressCard -adapter Bruksanvisning MSAC-EX1 Svenska Innan du börjar använda den här enheten bör du läsa igenom de här instruktionerna noggrant, och sedan spara dem för

Läs mer