BRUKSANVISNING FS TASKalfa 300i FS-1300D

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D"

Transkript

1 BRUKSANVISNING FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D

2 Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 300i. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra enkla felsökningsåtgärder vid behov, så att maskinen alltid bevaras i gott skick. Läs bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen och förvara den sedan nära till hands. Vi rekommenderar att du använder våra förbrukningsmaterial. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av att det har använts förbrukningsmaterial från andra tillverkare i denna maskin. Den etikett som visas i bilden är en garanti för att produkterna tillhör vårt varumärke. I denna bruksanvisning kallas TASKalfa 300i för 30 ppm-modellen. Medföljande bruksanvisningar Följande bruksanvisningar medföljer maskinen. Använd dem som referens vid behov. Bruksanvisning (denna handbok) Beskriver påfyllning av papper, grundläggande kopiering, utskrift och skanning samt felsökning.

3 Säkerhetsanvisningar som används i denna bruksanvisning Vissa avsnitt i bruksanvisningen och vissa maskindelar har markerats med symboler som utgör säkerhetsvarningar. Dessa är till för att skydda användaren, andra personer och omgivande föremål samt att säkerställa korrekt och säker användning av maskinen. Nedan ges information om symbolerna och deras betydelse. Symboler VARNING! Anger risk för allvarliga personskador eller till och med dödsfall om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. FÖRSIKTIGHET! Anger risk för personskador eller maskinskador om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller säkerhetsanvisningar. Typen av fara anges av själva symbolen.... [Allmän varning]... [Varning för risk för elektrisk stöt]... [Varning för hög temperatur] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om förbjudna åtgärder. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Varning om förbjuden åtgärd]... [Demontering förbjuden] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om åtgärder som måste vidtas. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Signal om nödvändig åtgärd]... [Dra ut kontakten ur eluttaget]... [Anslut alltid maskinen till ett jordat eluttag] Kontakta servicerepresentanten för att beställa en ny bruksanvisning om säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning är oläsliga eller om själva bruksanvisningen saknas (mot en avgift). OBS! Ett original som liknar en sedel kan ibland inte kopieras korrekt eftersom maskinen är utrustad med en funktion som skyddar mot förfalskningar. i

4 Innehåll Innehåll Försiktighets-/varningsetiketter iv Försiktighetsåtgärder vid installation v Försiktighetsåtgärder vid användning vii Lasersäkerhet (Europa) x Säkerhetsinformation om att koppla bort strömmen (Europa) xi Juridiska begränsningar av rätten att kopiera/skanna material xii Juridisk information och säkerhetsinformation xiii 1 Delarnas namn Manöverpanel Maskin Förberedelser för användning Förbereda de kablar som behövs Ansluta kablarna Slå på/av strömmen Energisparläge och Auto energisparläge Viloläge och Autoviloäge Ändra manöverpanelens vinkel Välja språk för displayen [Språk] Ställa in datum och tid Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) COMMAND CENTER (Inställningar för e-post) Skicka e-post Fylla på papper Lägga i original Grundläggande användning Inloggning/Utloggning Tangent Enter och Quick No. Search Kopiera Skriva ut - Skriva ut från program Skicka Skärm för destinationsbekräftelse Ange destination Använda Dokumentlåda Grundläggande användning av Dokumentlåda Avbryta jobb Program (kopiering och sändning) Registrera genvägar (inställningarna för Kopiera, Skicka och Dokumentlåda) Använda Internetbrowser Underhåll Rengöring Byta tonerbehållare och resttonerbehållare Felsökning Åtgärda fel Åtgärder vid felmeddelanden Åtgärda pappersstopp ii

5 Innehåll Bilaga Papper Bilaga-2 Specifikationer Bilaga-10 Register Register-1 iii

6 Försiktighets-/varningsetiketter Av säkerhetsskäl har vi fäst försiktighets-/varningsetiketter på följande platser på maskinen. Var försiktig när du tar bort papper som har fastnat eller byter toner, för att undvika risk för brand eller elektriska stötar. Hög temperatur inuti. Vidrör inga delar i det här området, eftersom det finns risk för brännskador. Hög temperatur inuti. Vidrör inga delar i det här området, eftersom det finns risk för brännskador. Bränn inte toner eller tonerbehållare. Farliga gnistor kan orsaka brännskador. Etikett på skrivarens insida (laserstrålningsvarning) Rörliga delar inuti. Kan orsaka personskador. Vidrör inte rörliga delar. OBS! Ta inte bort de här etiketterna. iv

7 Försiktighetsåtgärder vid installation Miljö FÖRSIKTIGHET! Ställ maskinen på en stabil och plan yta. Det minskar risken för att maskinen faller ned eller välter. En sådan situation skulle medföra en risk för personskador eller maskinskador. Ställ inte maskinen på fuktiga, dammiga eller smutsiga platser. Om damm eller smuts fastnar på nätsladdens kontakt, bör du rengöra kontakten för att förebygga risken för brand och elektriska stötar. Ställ inte maskinen nära värmeelement, kaminer eller andra värmekällor och inte heller i närheten av brandfarliga föremål, eftersom brandfara kan uppstå. För att hålla maskinen sval och göra det lättare att byta delar och utföra underhåll, bör du se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt den (se nedan). Lämna tillräckligt med utrymme, särskilt kring den bakre luckan, för att luft ska kunna släppas ut ordentligt ur maskinen. 10 cm 40 cm 30 cm 100 cm Andra försiktighetsåtgärder Miljöförutsättningarna för användningen är följande. Temperatur: 10-32,5 C. Luftfuktighet: 15 till 80 %. En ogynnsam omgivning kan påverka bildkvaliteten. Undvik dessutom följande platser när du väljer var maskinen ska stå. Undvik platser nära fönster eller där maskinen utsätts för direkt solljus. Undvik vibrerande platser. Undvik platser där temperaturen varierar kraftigt. Undvik platser som direkt utsätts för varm eller kall luft. Undvik platser med dålig ventilation. v

8 Om golvet lätt repas av maskinens hjul, kan golvmaterialet komma att skadas om maskinen flyttas efter installationen. Under kopiering frigörs lite ozon, men det är en så liten mängd att det inte har någon effekt på människors hälsa. Lukten kan dock bli obehaglig om maskinen används under en längre tid i ett dåligt ventilerat rum eller om ett mycket stort antal kopior görs. För att arbetsmiljön ska förbli bra vid kopiering rekommenderar vi att maskinen ställs i ett rum med god ventilation. Maskinens strömförsörjning/jordning VARNING! Använd inte en strömkälla med en annan spänning än den som anges. Undvik att ansluta flera apparater till samma eluttag. Sådana situationer medför en risk för brand och elektriska stötar. Sätt i nätsladden ordentligt i eluttaget och i uttaget på maskinen. Dammansamling runt stiften på stickkontakten eller kontakt mellan stiften och metallföremål kan orsaka brand och elektriska stötar. Bristande elektrisk kontakt kan orsaka överhettning och antändning. Anslut alltid maskinen till ett jordat eluttag för att undvika risk för brand och elektriska stötar vid kortslutning. Kontakta din servicerepresentant om det inte finns något jordat eluttag tillgängligt. Andra försiktighetsåtgärder Sätt kontakten i det eluttag som är närmast maskinen. Hantering av plastpåsar VARNING! Förvara de plastpåsar som hör till maskinen utom räckhåll för barn. Plasten kan täppa till barns näsa och mun och orsaka kvävning. vi

9 Försiktighetsåtgärder vid användning Varningar vid användning av maskinen VARNING! Placera inte metallföremål eller kärl som innehåller vatten (vaser, blomkrukor, koppar o.d.) på eller i närheten av maskinen. De kan medföra risk för brand och elektriska stötar om de välter eller hamnar i maskinen. Ta inte bort någon av maskinens luckor, eftersom det finns risk för elektriska stötar från högspänningsdelar inuti maskinen. Skada inte, kapa inte och försök inte reparera nätsladden. Ställ inte tunga föremål på nätsladden. Dra inte heller i den i onödan och undvik att skada den på något annat sätt. Sådana situationer medför en risk för brand och elektriska stötar. Försök aldrig reparera eller ta isär maskinen eller dess delar, eftersom det skulle kunna medföra risk för personskada, brand, elektriska stötar eller att du utsätts för lasern. Om en laserstråle riktas ut ur maskinen finns det risk för att den kan orsaka blindhet. Om maskinen blir väldigt varm, om det kommer rök ur den, om den luktar konstigt eller om något annat onormalt inträffar, finns det risk för brand eller elektriska stötar. Stäng i så fall omedelbart av maskinen med strömbrytaren, dra ut kontakten ur eluttaget och kontakta därefter en servicerepresentant. Om något som kan vålla skada (gem, vatten, andra vätskor o.d.) faller in i maskinen, ska du omedelbart stänga av maskinen med strömbrytaren. Se därefter till att dra ut nätsladdens kontakt ur eluttaget så att det inte uppstår risk för brand eller elektriska stötar. Kontakta sedan en servicerepresentant. Sätt inte i och dra inte ur kontakten med våta händer, eftersom det medför risk för elektriska stötar. Kontakta alltid en servicerepresentant för underhåll eller reparation av inre delar. vii

10 FÖRSIKTIGHET! Dra inte i nätsladden när du ska ta ut kontakten ur eluttaget. Om du drar i sladden kan ledarna inuti den gå sönder, och det finns risk för brand och elektriska stötar. (Ta alltid tag i själva kontakten när du ska dra ut den ur eluttaget.) Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan du flyttar på maskinen. Om nätsladden skadas finns det risk för brand och elektriska stötar. Håll alltid i härför avsedda delar när maskinen ska lyftas eller flyttas. Om maskinen inte kommer att användas under en viss tid (t.ex. under natten), ska huvudströmbrytaren slås från. Om maskinen inte kommer att användas under en längre tid (t.ex. under semestern) ska nätsladdens kontakt för säkerhets skull dras ut ur eluttaget. Tänk på att frånslaget av huvudströmbrytaren deaktiverar faxöverföring och -mottagning om faxen (tillval) är installerad. Dra av säkerhetsskäl alltid ut kontakten ur eluttaget innan du rengör maskinen. Om det samlas damm inuti maskinen finns risk för brand eller andra problem. Vi rekommenderar därför att du rådfrågar service när det gäller rengöring av maskinens inre delar. Det är särskilt lämpligt att rengöra maskinens inre delar inför fuktiga årstider. Fråga en servicerepresentant om kostnaderna för att rengöra maskinens inre delar. Andra försiktighetsåtgärder Ställ inte tunga föremål på maskinen och undvik att skada den på något annat sätt. Under kopiering får inte den främre luckan öppnas, huvudströmmen slås ifrån eller nätsladdskontakten dras ur. Kontakta en servicerepresentant om maskinen ska lyftas eller flyttas. När maskinen flyttas ska pappersmatningsenhetens fyra justerdon vridas tills de når golvet så att maskinen står stabilt. Vidrör inte elektriska delar som kontakter och kretskort. De kan skadas av statisk elektricitet. Försök inte vidta åtgärder som inte beskrivs i denna bruksanvisning. FÖRSIKTIGHET! Användning av andra styrenheter, inställningar eller procedurer än de som här beskrivs kan leda till att personer utsätts för skadlig strålning. Titta inte direkt in i ljuset från skannerlampan eftersom det kan göra ögonen trötta eller få dem att värka. Maskinen är utrustad med en hårddisk. Försök inte att flytta maskinen medan strömmen är påslagen. Eftersom stötar och vibrationer kan skada hårddisken är det viktigt att du stänger av strömmen innan du försöker flytta maskinen. Vid fel på maskinens hårddisk kan lagrade data raderas. Vi rekommenderar att viktiga data säkerhetskopieras till en dator eller annat medium. Se även till att lagra originalen till viktiga dokument separat. viii

11 Varningar vid hantering av förbrukningsvaror FÖRSIKTIGHET! Försök inte bränna upp tonerbehållaren eller resttonerbehållaren. Farliga gnistor kan orsaka brännskador. Förvara tonerbehållaren och resttonerbehållaren utom räckhåll för barn. Om toner råkar spillas ur tonerbehållaren eller resttonerbehållaren ska du undvika att andas in tonern eller få in den i munnen. Undvik även kontakt med ögon och hud. Om du råkar andas in toner ska du gå till en plats med frisk luft och skölja munnen grundligt med stora mängder vatten. Kontakta en läkare om du börjar hosta. Om du råkar svälja toner ska du skölja munnen med vatten och dricka 1-2 glas vatten för att späda ut innehållet i magen. Kontakta läkare vid behov. Om du råkar få toner i ögonen ska du skölja dem noga med vatten. Kontakta läkare om ögonen ändå ömmar. Om du får toner på huden ska du tvätta dig med tvål och vatten. Tvinga inte upp tonerbehållaren, och förstör inte tonerbehållaren eller resttonerbehållaren. Om faxen (tillval) har installerats går det inte att skicka/ta emot fax när huvudströmbrytaren är frånslagen. Slå inte från huvudströmbrytaren utan tryck på tangenten Power på manöverpanelen för att växla till Viloläge. Andra försiktighetsåtgärder Lämna tillbaka den tomma tonerbehållaren och resttonerbehållaren till din återförsäljare eller servicerepresentant. Insamlade tonerbehållare och resttonerbehållare återvinns eller kasseras i enlighet med gällande bestämmelser. Förvara maskinen på en plats där den inte utsätts för direkt solljus. Förvara maskinen på en plats där temperaturen håller sig under 40 ºC och det inte förekommer kraftiga temperatur- eller luftfuktighetssvängningar. Om maskinen ska stå oanvänd under en längre tid, bör papperet tas ut ur kassetten och MP-facket och läggas tillbaka i sin förpackning som sedan förseglas. ix

12 Lasersäkerhet (Europa) Laserstrålning kan skada människor. Av detta skäl är laserstrålningen som avges inuti maskinen hermetiskt innesluten i ett skyddshölje och ett yttre hölje. Vid normal användning av produkten kan ingen strålning läcka ut ur maskinen. Den här maskinen har klassificerats som en laserprodukt av klass 1 enligt IEC FÖRSIKTIGHET! Om du vidtar några andra åtgärder än de som anges i denna bruksanvisning, kan människor komma att utsättas för skadlig strålning. Följande etiketter sitter på laserskannern i maskinen och inte i de områden som användaren kommer åt. Etiketten nedan sitter på maskinens högra sida. x

13 Säkerhetsinformation om att koppla bort strömmen (Europa) FÖRSIKTIGHET! Nätsladdens kontakt är den viktigaste anordningen för att helt koppla bort strömmen! Övriga strömbrytare på maskinen är bara funktionsbrytare och inte avsedda att isolera maskinen från strömkällan. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED 2004/108/EG, 2006/95/EG, 93/68/EEG, 1999/5/EG och 2005/32/EG Vi försäkrar med eget ansvar att den produkt som denna försäkran gäller överensstämmer med följande specifikationer: EN EN klass B EN EN EN EN EN EN EN Radiofrekvenssändare (Europa) Den här maskinen innehåller en sändarmodul. Tillverkaren förklarar härmed att denna maskin överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta föreskrifter i direktivet 1999/5/EG. Radiomärkningsteknik (Europa) I vissa länder kan det krävas ett godkännande för den radiomärkningsteknik som används i den här utrustning för att identifiera tonerbehållaren, och användningen av utrustningen kan följaktligen vara begränsad. OBS! Produkter som är märkta med en överkryssad soptunnesymbol innehåller batterier som är i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets batteridirektiv 2006/66/EG. Ta inte bort eller kassera batterier som finns i maskinen. xi

14 Juridiska begränsningar av rätten att kopiera/skanna material Det kan vara förbjudet att kopiera eller skanna upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från den person som innehar upphovsrätten. Kopiering/skanning av följande objekt är förbjudet och straffbart enligt lag. Ytterligare objekt kan omfattas av detta förbud. Kopiera/skanna inte medvetet objekt som inte får kopieras/ skannas. Checkar Sedlar Värdepapper Frimärken Pass Intyg Lokala lagar och föreskrifter kan medföra ytterligare begränsningar av rätten att kopiera eller skanna andra objekt än de som nämns ovan. xii

15 Juridisk information och säkerhetsinformation Läs detta innan du använder maskinen. I det här kapitlet finns information om följande ämnen: Juridisk information... xiv Information om varumärken... xv Energibesparingsfunktion... xix Automatisk funktion för 2-sidig kopiering... xix Pappersåtervinning... xix Energy Star-programmet (ENERGY STAR )... xix Om denna bruksanvisning... xx xiii

16 Juridisk information Det är förbjudet att kopiera eller på något annat sätt återge hela eller delar av denna bruksanvisning utan föregående skriftligt tillstånd från Kyocera Mita Corporation. xiv

17 Information om varumärken PRESCRIBE och ECOSYS är varumärken som tillhör Kyocera Corporation. KPDL är ett varumärke som tillhör Kyocera Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Windows Me, Windows XP och Windows Vista är varumärken som tillhör Microsoft Corporation. PCL är ett varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader och PostScript är varumärken som tillhör Adobe Systems, Incorporated. Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation. Novell och NetWare är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. IBM och IBM PC/AT är varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. Power PC är ett varumärke som tillhör IBM i USA och/eller andra länder. AppleTalk är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Den här maskinen har utvecklats med hjälp av det inbäddade realtidsoperativsystemet Tornado från Wind River Systems, Inc. TrueType är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. TypeBankG-B, TypeBankM-M och Typebank-OCR är varumärken som tillhör TypeBank. Alla teckensnitt för europeiska språk som har installerats i den här maskinen används i enlighet med de licensavtal som har tecknats med Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino och Times är registrerade varumärken som tillhör Linotype-Hell AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery och ITC ZapfDingbats är registrerade varumärken som tillhör International Type-face Corporation. UFST MicroType -teckensnitt från Monotype Imaging Inc. har installerats i den här maskinen. Den här maskinen innehåller den NF-modul som har utvecklats av ACCESS CO., Ltd. Den här maskinen innehåller programvara med moduler som har utvecklats av Independent JPEG Group. Denna produkt innehåller NetFront Browser från ACCESS CO., LTD. ACCESS, ACCESS logo och NetFront är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör ACCESS CO., LTD. i USA, Japan och andra länder ACCESS CO., LTD. Alla rättigheter förbehålles. Denna mjukvara är i viss del baserad på arbetet av Independent JPEG Group. Alla andra märkes- och produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Symbolerna och används inte i denna bruksanvisning. xv

18 GPL Den inbyggda programvara som finns i den här maskinen använder delvis koder som tillämpas enligt GPL (www.fsf.org/copyleft/gpl.html). Mer information om hur du gör de koder som tillämpas enligt GPL tillgängliga, finns på "http:// Open SSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/ /www.openssl.org/)" 4 The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http:// THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. xvi

19 Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] xvii

20 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xviii

21 Energibesparingsfunktion Maskinen har ett Energisparläge, i vilket energiförbrukningen minskas en viss tid efter det att maskinen användes senast, samt ett Viloläge där skrivar- och faxfunktionerna är i ett vänteläge och energiförbrukningen minskas till ett minimum när maskinen inte används under en viss tidsperiod. Energisparläge Maskinen försätts automatiskt i Energisparläge när det har gått 1 minut efter det att maskinen användes senast. Användaren kan själv ange tidsperioden för inaktivitet innan Energisparläge aktiveras. Mer information finns i Energisparläge och Auto energisparläge på sidan 2-6. Viloläge Maskinen försätts automatiskt i Viloläge när det har gått 15 minuter efter det att maskinen användes senast. Användaren kan själv förlänga den inaktiva tidsperiod som krävs innan Viloläge aktiveras. Mer information finns i Viloläge och Autoviloäge på sidan 2-7. Automatisk funktion för 2-sidig kopiering Maskinen har 2-sidig kopiering som standard. Om två 1-sidiga original exempelvis kopieras på samma pappersark som en 2-sidig kopia, reduceras pappersförbrukningen. Mer information finns i Dubbelsidig kopiering på sidan 3-6. Pappersåtervinning Maskinen kan hantera återvunnet papper vilket minskar belastningen på miljön. Din återförsäljare eller servicerepresentant kan ge information om vilka papperstyper som rekommenderas. Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) I egenskap av ett företag som deltar i det internationella Energy Star-programmet, har vi kunnat konstatera att den här maskinen överensstämmer med de standarder som har fastställts i det internationella Energy Star-programmet. xix

22 Om denna bruksanvisning Denna bruksanvisning innehåller följande kapitel: Kapitel 1 - Delarnas namn Identifierar maskinens delar och tangenterna på manöverpanelen. Kapitel 2 - Förberedelser för användning Förklarar hur du lägger i papper och original, ansluter maskinen samt vilka konfigurationer som krävs innan den börjar användas. Kapitel 3 - Grundläggande användning Beskriver tillvägagångssättet för basfunktionerna vid kopiering, utskrift och skanning. Kapitel 4 - Underhåll Beskriver rengöring och byte av toner. Kapitel 5 - Felsökning Förklarar hur du hanterar felmeddelanden och andra problem. Bilaga Förklarar maskinspecifikationerna. xx

23 Konventioner som används i denna bruksanvisning Följande konventioner används alltefter beskrivningens art. Skrivsätt Beskrivning Exempel Fet [Normal] Kursiv Obs! Viktigt! Försiktighet! Indikerar en tangent på manöverpanelen eller en skärmbild på datorn. Indikerar tangenter på touchpanelen. Indikerar meddelanden som visas på touchpanelen. Används för att betona ett nyckelord, en nyckelfras eller hänvisningar till ytterligare information. Indikerar ytterligare information eller åtgärder för referens. Anger sådant som är nödvändigt eller förbjudet för att undvika problem. Indikerar anvisningar som måste följas för att förhindra skador eller att maskinen går sönder. Tryck på tangenten Start. Tryck på [OK]. Redo att kopiera visas. Mer information finns i Viloläge och autoviloläge på sidan 2-9. OBS! VIKTIGT! FÖRSIKTIGHET! Beskrivning av användningsproceduren I denna bruksanvisning används tangenterna på touchpanelen på följande sätt: Faktisk procedur Tryck på [Kopiera]. Tryck på [Nästa] i Snabbinstallation. Tryck på [ ] två gånger. Tryck på [Ändra] i Originalbild. Beskrivning i denna Bruksanvisning Tryck på [Kopiera], [Nästa] i Snabbinstallation, [ ] två gånger och sedan på [Ändra] i Originalbild. xxi

24 Original- och pappersstorlekar I detta avsnitt förklaras det beteckningssystem som används i denna bruksanvisning när det talas om originaloch pappersstorlekar. Liksom när det gäller A4, B5 och Letter, som kan användas horisontellt eller vertikalt, anges horisontell orientering av original eller papper med ett tillägg av bokstaven R. Placeringsanvisningar Angiven storlek * Vertikal riktning A4, B5, A5, B6, B B A6, 16 K, Letter, Statement A A Original Papper Måttet A är större än B för originalet/papperet. Horisontell riktning A B A B A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 16 K- R, Letter-R, Statement-R Original Papper Måttet A är mindre än B för originalet/papperet. * Vilken storlek på originalet/papperet som kan användas beror på funktionen och källfacket. Mer information finns på den sida som beskriver respektive funktion eller källfack. Ikoner på touchpanelen Följande ikoner används för att indikera inställda original- och pappersriktningar på touchpanelen. Placeringsanvisningar Original Papper Vertikal riktning Horisontell riktning xxii

25 1 Delarnas namn I detta kapitel beskrivs maskinens delar och manöverpanelens tangenter. Manöverpanel Maskin

26 Delarnas namn Manöverpanel Visar skärmen Status/avbryt jobb. Visar systemmenyn. Visar antalet utskrivna ark och antalet scannade sidor. Blinkar under utskrift. Blinkar när data överförs. Blinkar när data tas emot. Visar skärmen Kopiera. Visar skärmen Skicka. Du kan också välja att visa skärmen Adressbok. Ändrar touchpanelen till förstorad visning i skärmen Kopiera eller skärmen Skicka. Visar skärmen Dokumentlåda. Visar hjälpfunktionerna. Visar skärmen Applikation. Visar skärmen Program. 1-2

27 Delarnas namn Blinkar när maskinen läser från hårddisken, faxminnet eller USB-minnet (artikel för allmänt bruk). 1 Lyser eller blinkar när ett fel inträffar och ett jobb avbryts. Visar skärmen Avbryt kopiering. Avslutar användningen (loggar ut) i skärmen Administration. Försätter maskinen i Energisparläge. Försätter maskinen i Viloläge. Går ur viloläget om maskinen är i Viloläge. Tänd när maskinens huvudströmbrytare är tillslagen. Inställningarna återställs till standardinställningarna. Avbryter eller pausar pågående utskriftsjobb. Startar kopieringen, skanningen och bearbetningen för inställningen. Slutför inmatningen med siffertangenterna och skärmen vid inställningen av funktionerna. Används tillsammans med skärmens [OK]. Upphäver redan registrerade destinationer och program för sändning. Raderar siffror och tecken. Siffertangenter. Anger siffror och symboler. 1-3

28 Delarnas namn Maskin Dokumentlock (tillval) 2 Indikatorer för originalformat 3 Gemfack 4 Slitglas 5 Felindikator... Lyser eller blinkar när ett fel inträffar och ett jobb avbryts 6 Mottagningsindikator... Blinkar när data tas emot 7 Vänster lucka 1 8 Spak till vänster lucka 1 9 Vänster lucka 2 10 Spak till vänster lucka 2 11 Dokumentglas 12 Manöverpanel 13 Kassett 1 14 Kassett 2 15 Duplexenhet 1-4

29 Delarnas namn Spärr till tonerbehållare 17 Tonerbehållare 18 Resttonerbehållare 19 Pappersmatningsenhet (A2) 20 Lucka till pappersmatningsenhet (A3) 21 Grönt vred 22 Rengöringspinne 23 Rengöringsborste 1-5

30 Delarnas namn Uttag för USB-minne (A1) 25 Främre lucka 26 Inställningsreglage för pappersbredd 27 Papperslängdstöd 28 Övre fack 29 Huvudströmbrytare 30 Pappersbreddstöd 31 MP-fack 32 Utmatningsstopp 33 Filter (F1) 34 Gränsnittskontakt för tillval (OPT2) 35 Uttag för USB-minne (A2) 36 USB-kontakt (B1) 37 Nätverkskontakt 38 Gränssnittskontakt för tillval (OPT1) 1-6

31 2 Förberedelser för användning I detta kapitel beskrivs vilka förberedelser som krävs innan maskinen används för första gången, samt hur du fyller på papper och original. Förbereda de kablar som behövs Ansluta kablarna Slå på/av strömmen Energisparläge och Auto energisparläge Viloläge och Autoviloäge Ändra manöverpanelens vinkel Välja språk för displayen [Språk] Ställa in datum och tid Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) COMMAND CENTER (Inställningar för e-post) Skicka e-post Fylla på papper Lägga i original

32 Förberedelser för användning Förbereda de kablar som behövs Följande gränssnitt finns tillgängliga för anslutning av maskinen till en dator. Förbered de kablar som behövs för det gränssnitt som du använder. Tillgängliga standardgränssnitt Funktion Gränssnitt Kabel som behövs Skrivare/skanner/ nätverksfax* Nätverksgränssnitt LAN (10 Base-T eller 100 Base-TX, skärmad) Skrivare USB-gränssnitt USB 2.0-kompatibel kabel (Hi-Speed USB-kompatibel, max. 5 m, skärmad) * Funktionen är tillgänglig om faxen (tillval) används. Mer information om nätverksfax finns i Fax Kit Operation Guide. 2-2

33 Förberedelser för användning Ansluta kablarna Ansluta en kabel Följ nedanstående steg om du vill ansluta en kabel till maskinen. 1 Om ström är ansluten till maskinen ska du börja med att trycka på tangenten Power på manöverpanelen. Kontrollera att indikatorn Power och indikatorn Memory är släckta. Slå sedan från huvudströmbrytaren. 2 Kontrollera att indikatorerna är släckta. 2 Anslut en kabel till nätverksporten på maskinens högra sida. 3 Anslut den andra änden av kabeln till hubben. 4 Konfigurera nätverket. Mer information finns i Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) på sidan Ansluta nätsladden Anslut ena änden av den medföljande nätsladden till maskinen och den andra änden till ett eluttag. VIKTIGT! Använd endast den nätsladd som medföljer maskinen. 2-3

34 Förberedelser för användning Slå på/av strömmen Slå på strömmen När indikatorn för huvudströmbrytaren är tänd... Tryck på tangenten Power. När indikatorn för huvudströmbrytaren är släckt... Öppna luckan till huvudströmbrytaren och slå till huvudströmbrytaren. OBS! Om ett datasäkerhetskit (tillval) är installerat, kan ett meddelande visas om att säkerhetsfunktionen aktiveras och att det kan ta en stund att starta när strömmen slås på. VIKTIGT! Slå inte till huvudströmbrytaren direkt efter att du har slagit från den. Vänta i minst 5 sekunder och slå sedan till huvudströmbrytaren. 2-4

35 Förberedelser för användning Slå av strömmen Innan du slår från huvudströmbrytaren ska du trycka tangenten Power på manöverpanelen till läget Av. Kontrollera att tangenten Power och indikatorn Memory är släckta innan du slår från huvudströmbrytaren. FÖRSIKTIGHET! Hårddisken arbetar eventuellt om tangenten Power eller indikatorn Memory lyser eller blinkar. Att slå från huvudströmbrytaren när hårddisken arbetar kan leda till skador. 2 Kontrollera att indikatorern a är släckta. Om maskinen inte kommer att användas under en längre tid FÖRSIKTIGHET! Om maskinen inte kommer att användas under en viss tid (t.ex. under natten), ska huvudströmbrytaren slås från. Om maskinen inte kommer att användas under en längre tid (t.ex. under semestern) ska nätsladdens kontakt för säkerhets skull dras ut ur eluttaget. Tänk på att frånslaget av huvudströmbrytaren deaktiverar faxöverföring och -mottagning om faxen (tillval) är installerad. FÖRSIKTIGHET! Skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. 2-5

36 Förberedelser för användning Energisparläge och Auto energisparläge Energisparläge Aktivera Energisparläge genom att trycka på tangenten Energy Saver. Touchpanelen och alla indikatorer med undantag av indikatorerna för Energy Saver, Power och huvudströmbrytaren släcks för att spara energi. Detta läge kallas Energisparläge. Om maskinen tar emot utskriftsdata i Energisparläge, återaktiveras den automatiskt och startar en utskrift. Om faxen (tillval) är installerad och maskinen tar emot fax i Energisparläge, återaktiveras den automatiskt och startar en utskrift. Du kan fortsätta genom att göra något av följande. Maskinen är klar för användning inom 10 sekunder. Tryck på valfri tangent på manöverpanelen. Öppna dokumentlocket eller dokumentbehandlaren (tillval). Lägg originalen i dokumentbehandlaren (tillval). Tänk på att omgivningsförhållanden, såsom ventilation, kan göra att maskinen reagerar långsammare. Auto energisparläge Vid Auto energisparläge övergår maskinen automatiskt till Energisparläge om den inte används under en viss förinställd tidsperiod. Den förinställda standardtiden är 1 minut. 2-6

37 Förberedelser för användning Viloläge och Autoviloäge Viloläge Autoviloläge Tryck på tangenten Power för att gå in i Viloläge. Touchpanelen och alla indikatorer på manöverpanelen med undantag av indikatorn för huvudströmbrytaren släcks för att spara maximalt med energi. Detta läge kallas Viloläge. Om maskinen tar emot utskriftsdata i Viloläge utförs utskriftsjobbet utan att touchpanelen tänds. Om faxen (tillval) används, skrivs även mottagna faxdata ut utan att manöverpanelen tänds. Tryck på tangenten Power igen för att lämna viloläget. Maskinen är klar inom 15 sekunder. Tänk på att omgivningsförhållanden, såsom ventilation, kan göra att maskinen reagerar långsammare. 2 I Autoviloläge övergår maskinen automatiskt till Viloläge om den inte används under en viss förinställd tidsperiod. Den förinställda standardtiden är 15 minuter. 2-7

38 Förberedelser för användning Ändra manöverpanelens vinkel Du kan ändra vinkeln på manöverpanelen i två steg genom att lossa på låsspaken på panelen. Välja språk för displayen [Språk] Välj vilket språk som ska visas i touchpanelen. Följ nedanstående steg för att välja språk. 1 Tryck på tangenten System Menu. 2 Tryck på [Vanliga inställningar] och sedan på [Ändra] i Språk. Vanliga inställningar språk 3 Tryck på det språk som du vill använda. Ange vilket språk som ska användas i touchpanelen. English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Português Svenska Avbryt OK Status 08/08/ :10 4 Tryck på [OK]. Språket i touchpanelen ändras. 2-8

39 Förberedelser för användning Ställa in datum och tid Följ nedanstående steg för att ställa in datumet och tiden för den plats där maskinen installeras. När du skickar ett e-postmeddelande med hjälp av överföringsfunktionen visas inställt datum och tid i e- postmeddelandets rubrik. Ställ in datumet, tiden och tidsskillnaden i förhållande till GMT för den region där maskinen används. 2 OBS! Om administration av användarinloggning är aktiverad, kan du endast ändra inställningarna om du är inloggad med administratörsbehörighet. Om administration av användarinloggning är deaktiverad visas skärmen för användarautentisering. Ange ett användarnamn och ett lösenord och tryck på [Login]. Kom ihåg att ställa in tidsskillnaden innan du ställer in datum och tid. Se Inloggning/Utloggning på sidan 3-2 för användarnamnet och lösenordet för inloggning av standardanvändare. Testfunktionerna kan inte användas om du ändrar inställningen Datum/tid. 1 Tryck på tangenten System Menu. 2 Tryck på [ ], [Datum/timer] och sedan på [Ändra] i Tidszon. Datum/timer tidszon 3 Välj region. Ange tidszon. Välj aktuell tidszon. Tidszon OBS! Tryck på [ ] eller [ ] för att visa nästa region. -12:00 Internationella datumlinje - väst -11:00 Midwayöarna, Samoa -10:00 Hawaii -09:00 Alaska 1/13 Sommartid Av 4 Tryck på [Av] eller [På] i Sommartid och tryck på [OK]. -08:00 Stillahavstid (USA & Kanada) På -07:00 Arizona Avbryt OK Status 08/08/ :10 OBS! Om du väljer en region som inte använder sommartid, visas inte skärmen för inställning av sommartid. 5 Tryck på [Ändra] i Datum/tid. Datum/timer datum/tid Ange datum och klockslag. 6 Ange datum och tid. Tryck på [+] eller [-] i varje inställning. 7 Tryck på [OK] År 10 Månad 10 Dag 10 Timme 10 Minut 31 Sekund Off Avbryt OK Status 08/08/ :10 2-9

40 Förberedelser för användning Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) Maskinen är utrustad med nätverksgränssnitt som är kompatibelt med nätverksprotokoll såsom TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec och AppleTalk. Det möjliggör nätverksutskrifter på Windows, Macintosh, UNIX, NetWare och andra plattformar. OBS! Om administration av användarinloggning är aktiverad, kan du endast ändra inställningarna om du är inloggad med administratörsbehörighet. Om administration av användarinloggning är deaktiverad visas skärmen för användarautentisering. Ange ett användarnamn och ett lösenord och tryck på [Login]. Installera TCP/IP (IPv4) (genom att ange IP-adresser) Installera TCP/IP för anslutning till Windows-nätverk. Ange IP-adresser, undernätmasker och gatewayadresser. Standardinställningarna är "TCP/IP-protokoll: På, DHCP: På, Bonjour: Av, Auto-IP: På". OBS! Kontakta din nätverksadministratör innan du anger IP-adresserna. Följ nedanstående steg. 1 Tryck på tangenten System Menu. 2 Tryck på [System], [Nästa] i Nätverk och sedan på [Nästa] i TCP/IP-inställning. 3 Tryck på [Ändra] i TCP/IP. 4 Tryck på [På] och sedan på [OK]. 5 Tryck på [Ändra] i IPv4. System - IPv4 6 Tryck på [DHCP]. Ställ in TCP/IP (IPv4). * Inställningen ändras när systemet startar om. IP-adress Undernätmask On Standardgateway På DHCP Av Bonjour På Auto-IP Avbryt OK Status 08/08/ :10 7 Tryck på [Av] för DHCP och sedan på [OK]. 8 Tryck på [Bonjour]. 9 Tryck på [Av] i Bonjour och sedan på [OK]. 10 Tryck på [IP-adress] och ange adressen med hjälp av siffertangenterna. 2-10

41 Förberedelser för användning 11 Tryck på [Undernätmask] och ange adressen med hjälp av siffertangenterna. 12 Tryck på [Standard-gateway] och ange adressen med hjälp av siffertangenterna. 13 Kontrollera att alla adresser har angetts korrekt, och tryck sedan på [OK] När du har gjort inställningarna startar du om maskinen för att spara inställningarna. 2-11

42 Förberedelser för användning COMMAND CENTER (Inställningar för e-post) COMMAND CENTER är ett verktyg som används för uppgifter som till exempel att kontrollera maskinens driftstatus eller ändra inställningarna för säkerhet, nätverksutskrifter, e-postöverföring och avancerade nätverksinställningar. OBS! Här har information om FAX-inställningarna utelämnats. Mer information om användning av fax finns i Fax Kit Operation Guide. Följ nedanstående steg om du vill få tillgång till COMMAND CENTER. 1 Starta webbläsaren. 2 Skriv maskinens IP-adress i fältet Adress eller Plats. T.ex. På webbsidan visas grundläggande information om maskinen och COMMAND CENTER, liksom aktuell status. 3 Välj en kategori i navigeringsfältet till vänster på skärmen. Värdena för respektive kategori måste ställas in var för sig. Om några restriktioner har angetts för COMMAND CENTER, anger du ett giltigt användarnamn och lösenord för att få tillgång till andra sidor än startsidan. Mer information finns i KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide. 2-12

43 Förberedelser för användning Skicka e-post Om du anger STMP-inställningarna kan du skicka bilder som har lästs in i maskinen som e-postbilagor. Om du vill använda den här funktionen måste maskinen vara ansluten till en e-postserver med SMTPprotokollet. 2 Innan du skickar bilder som har lästs in i maskinen som e-postbilagor ska du kontrollera följande: Den nätverksmiljö som används för att ansluta den här maskinen till e-postservern. En permanent anslutning via ett lokalt nätverk rekommenderas. SMTP-inställningar Använd COMMAND CENTER för att registrera SMTP-serverns IP-adress eller värdnamn. Om gränser har angetts beträffande e-postmeddelandenas storlek, kanske det inte går att skicka mycket stora e-postmeddelanden. Här nedan förklaras hur du anger SMTP-inställningarna. 1 Tryck på Advanced -> SMTP -> General. 2 Ange rätt inställningar i respektive fält. De inställningar som ska anges på skärmen för SMTP-inställningar visas nedan. Element Beskrivning SMTP Protocol Aktiverar eller deaktiverar SMTP-protokollet. För att du ska kunna använda e- post måste det här protokollet vara aktiverat. SMTP Port Number SMTP Server Name SMTP Server Timeout Authentication Protocol Authenticate as Login User Name Login Password POP before SMTP Timeout Test Size Limit Ange SMTP-portnumret eller använd standardporten 25 för SMTP. Ange SMTP-serverns namn eller IP-adress. SMTP-servernamnet och IPadressen får vara högst 64 tecken långa. Om du anger namnet måste en DNSserveradress också anges. DNS-serveradressen kan anges på fliken TCP/IP General. Ställ in väntetiden i sekunder tills timeout. Aktiverar eller deaktiverar SMTP-autentiseringsprotokollet eller väljer POP före SMTP som protokoll. SMTP-autentiseringen stöder Microsoft Exchange Autentiseringen kan anges från tre POP3-konton, eller också kan du välja ett annat konto. Om du väljer Other för Authenticate, används det inloggningsnamn du anger här vid SMTP-autentisering. Användarnamnet får vara högst 64 tecken långt. Om du väljer Other för Authenticate, används det lösenord du anger här vid autentisering. Lösenordet får vara högst 64 tecken långt. Ställ in väntetiden i sekunder tills timeout när du har valt POP före SMTP som autentiseringsprotokoll. Den här tangenten testar om SMTP-anslutningen kan upprättas. Ange en gräns för hur stora e-postmeddelanden som kan skickas (i kilobyte). Om värdet är 0 deaktiveras storleksbegränsningen för e-postmeddelanden. 2-13

44 Förberedelser för användning Element Sender Address Signature Beskrivning Ange e-postadressen till den person som är ansvarig för maskinen, till exempel maskinens administratör, så att ett svar eller en rapport om att leveransen har misslyckats skickas till en person i stället för till maskinen. Avsändaradressen måste vara korrekt angiven för att SMTP-autentiseringen ska fungera. Avsändaradressen får vara högst 128 tecken lång. Ange signaturen. Signaturen är fritext som visas i slutet av e-postmeddelandet. Den används oftast för att närmare identifiera maskinen. Signaturen får vara högst 512 tecken lång. Domain Restriction Ange de domännamn som tillåts eller avvisas. Domännamnet får vara högst 32 tecken långt. Du kan även ange e-postadresser. 3 Tryck på Skicka. 2-14

45 Förberedelser för användning Fylla på papper Papper kan som standard fyllas på i de två kassetterna och i MP-facket. Det går att använda en pappersmatningsenhet (tillval). Innan du fyller på papper När du öppnar en ny pappersförpackning ska du bläddra igenom papperen något innan du lägger i dem. Följ nedanstående anvisningar. 2 1 Böj pappersbunten så att mitten buktar uppåt. 2 Grip tag i båda ändarna på bunten och tryck inåt så att bunten luftas i mitten. 3 Lyft och sänk omväxlande höger och vänster hand för att skapa ett mellanrum mellan papperen och lufta dem ännu mer. 4 Jämna slutligen till papperens kanter genom att stöta dem mot en plan yta som t.ex. ett bord. Om papperet är skrynkligt eller vikt bör du släta ut det innan du placerar det i maskinen. Skrynkligt eller vikt papper kan orsaka pappersstopp. FÖRSIKTIGHET! Om du kopierar på redan kopierat papper ska du inte använda papper som är ihophäftat. Detta kan skada maskinen eller medföra dålig bildkvalitet. OBS! Om utskrifterna blir skrynkliga eller inte snyggt ihophäftade ska du vända papperen i kassetten uppochned. Undvik att utsätta den öppnade bunten för höga temperaturer och hög fuktighet, eftersom fukt kan orsaka problem. När du har lagt i papper i MPfacket eller en kassett ska du försegla eventuellt återstående papper i originalförpackningen. Om maskinen inte ska användas under en längre tid bör du skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. OBS! Se Papper på Bilaga-2 om du använder specialpapper såsom brevhuvuden, hålslaget papper eller papper med tryck som t.ex. logotyper eller företagsnamn. 2-15

46 Förberedelser för användning Fylla på papper i kassetterna De två standardkassetterna klarar båda vanligt papper, återvunnet papper eller färgat papper. Kassett rymmer upp till 500 ark (80 g/m 2 ). Följande pappersstorlekar stöds: Ledger, Legal, Oficio II, ", Letter, Letter-R, Statement-R, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, Folio, 8 K, 16 K och 16 K-R. VIKTIGT! Använd inte papper för bläckstråleskrivare eller annat papper med speciell bestruken yta. Den typen av papper kan orsaka pappersstopp eller andra fel. När det används andra medietyper än vanligt papper (återvunnet eller färgat papper) ska du alltid ange medietyp. (Se Välja pappersstorlek och medietyp för kassetterna på sidan 2-22.) Kassetterna klarar papper med vikt upp till 120 g/m 2. Fyll inte på papper som är tyngre än 121 g/m 2 i kassetterna. Använd MP-facket för papper som är tyngre än 121 g/m 2. 1 Dra kassetten mot dig så långt det går. OBS! Dra inte ut mer än en kassett åt gången. 2 Använd papperslängdstödet och flytta plattan så att den passar pappersstorleken. Höj upp papperslängdstödet när du fyller på A4 eller mindre papper i kassetten 1. Sänk ned papperslängdstödet för B4 eller större papper. OBS! Pappersstorlekarna är markerade på kassetten. 3 Håll i inställningsreglaget för pappersbredd och flytta pappersbreddstöden så att de passar den önskade pappersstorleken. 2-16

47 Förberedelser för användning A B OBS! Pappersstorlekarna är markerade på kassetterna. Följ nedanstående anvisningar för justering av storleksomkopplaren när du växlar mellan storlekar i tum respektive centimeter (A- och B-storlekar) Håll i inställningsreglaget för pappersbredd och flytta pappersbreddstödet till ett annat läge än det som passar papperet. 2. Vrid storleksomkopplaren A 90. > 3. Flytta storleksspaken B uppåt (C) eller nedåt (I). C: Storlek i centimeter (A-, B-storlekar) I: Storlek i tum 4. Lås storleksomkopplaren genom att vrida den 90. > 4 Skjut papperet tätt intill vänstra sidan på kassetten. VIKTIGT! Kontrollera att papperet inte är skrynkligt eller vikt innan du lägger i det i maskinen. Skrynkligt eller vikt papper kan orsaka pappersstopp. Se till att den ilagda pappersbunten inte är högre än angiven nivå (se bilden nedan). När du lägger i papper bör sidan som var vänd mot förpackningens försegling vara vänd uppåt. Justera stöden för pappersbredd och papperslängd efter pappersstorleken. Om du lägger i papperet utan att justera dessa stöd kan det orsaka sned pappersmatning och pappersstopp. Kontrollera att stöden för papperslängd och pappersbredd vilar ordentligt mot papperet. Justera dem annars så att de passar pappersstorleken. 2-17

48 Förberedelser för användning 5 Sätt i kortet för rätt pappersstorlek i facket för att ange storleken på det ilagda papperet. 6 Skjut försiktigt in kassetten igen. OBS! Om maskinen inte ska användas under en längre tid bör du skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. 7 Välj den medietyp (vanligt, återvunnet o.s.v.) som har lagts i kassetten. (Se Välja pappersstorlek och medietyp för kassetterna på sidan 2-22.) Lägga i papper i MP-facket MP-facket rymmer upp till 200 ark i vanligt papper (80 g/m 2 ). MP-facket klarar pappersstorlekar från A3 till A6 och Hagaki och från Ledger till Statement-R, 8 K, 16 K och 16 K-R. Se till att du använder MP-facket när du skriver ut på specialpapper. VIKTIGT! När det används andra medietyper än vanligt papper (återvunnet eller färgat papper) ska du alltid ange medietyp. (Se Välja pappersstorlek och medietyp för MP-facket på sidan 2-24.) När du använder papper med en vikt på 106 g/m 2 eller tyngre ska du välja medietypen Tjockt. MP-facket har följande kapacitet: Hagaki: 80 ark OH-film: 25 ark Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert #10 (Commercial #10), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 20 ark OBS! Om du lägger i papper av anpassad storlek ska du ange pappersstorlek med hjälp av Välja pappersstorlek och medietyp för MP-facket på sidan Om du använder specialpapper som t.ex. OH-film eller tjockt papper väljer du medietyp med hjälp av Välja pappersstorlek och medietyp för MP-facket på sidan

49 Förberedelser för användning 1 Öppna MP-facket. 2 2 Justera pappersbreddstöden efter papperets bredd. 3 För in papperet i facket längs pappersbreddstöden tills det tar stopp. VIKTIGT! Lägg i papper med sidan som var vänd mot förpackningens försegling uppåt. Skrynkligt papper måste slätas ut innan det används. Släta ut den övre kanten om den är skrynklig. Kontrollera att det inte finns papper kvar i facket från ett tidigare jobb när du fyller på papper i MP-facket. Om det finns några papper kvar i MP-facket och du vill fylla på fler, ska du ta bort papperen från facket och sedan lägga tillbaka dem i facket tillsammans med de nya papperen. 2-19

50 Förberedelser för användning Lägga i kuvert Du kan lägga i upp till 20 kuvert i MP-facket. Följande kuvertstorlekar kan användas: Godkänt kuvert Storlek Youkei 2 Youkei mm mm Monarch 3 7/8 7 1/2" Kuvert #10 (Commercial #10) 4 1/8 9 1/2" Kuvert DL Kuvert C mm mm 1 Öppna MP-facket. 2 Justera pappersbreddstöden efter kuvertets bredd. 3 Stäng fliken om kuvertet är liggande. För in kuvertet hela vägen längs breddstöden. Utskriftssidan ska vara vänd uppåt och kanten med fliken ska vara vänd mot dig. Stäng fliken om kuvertet är stående. För in kuvertet hela vägen längs breddstöden. Utskriftssidan ska vara vänd uppåt och kanten med fliken ska vara vänd mot införingsspåret. 2-20

51 Förberedelser för användning När du ska lägga i kuvert eller styvt papper i MP-facket Lägg i kuvertet med utskriftssidan vänd uppåt. 2 Liggande kuvert Stående kuvert Styvt (Hagaki) Svarsvykort (Oufuku Hagaki) OBS! Använd ovikta svarsvykort (Oufuku Hagaki). VIKTIGT! Hur kuvert ska läggas i (riktning och vilken sida som ska ligga uppåt) varierar beroende på typen av kuvert. Kontrollera att det läggs i korrekt, annars kan utskriften ske åt fel håll eller på fel sida. OBS! När du ska lägga i kuvert i MP-facket väljer du rätt kuverttyp med hjälp av Välja pappersstorlek och medietyp för MP-facket på sidan

52 Förberedelser för användning Välja pappersstorlek och medietyp Standardinställningen av pappersstorleken för kassett 1 och 2, MP-facket och pappersmatningsenheten (tillval) (kassett 3 och 4) är läget [Auto]. Standardinställningen av medietypen är läget [Vanligt]. Ange pappersstorlek och medietyp för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i kassetterna. (Se Välja pappersstorlek och medietyp för kassetterna på sidan 2-22.) Ange pappersstorlek för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i MP-facket. (Se Välja pappersstorlek och medietyp för MP-facket på sidan 2-24.) Välja pappersstorlek och medietyp för kassetterna Ange pappersstorlek för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i kassett 1 eller 2 eller pappersmatningsenheten (tillval) (kassett 3 och 4). Ange dessutom inställningen av medietyp när du använder en annan medietyp än vanligt papper. Element att välja Storlek/typ som kan väljas Pappersstorlek Auto Pappersstorleken avkänns och väljs automatiskt. Välj om pappersstorleken anges i Cm eller i Tum. Standardformat 1 Standardformat 2 Välj bland standardstorlekarna. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, " och Oficio II. Storlek i centimeter: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R och Folio. Välj bland de standardstorlekar som inte ingår i Standard-format 1. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 8 K, 16 K-R och 16 K. Storlek i centimeter: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, ", Oficio II, 8 K, 16 K-R och 16 K. Mediatyp Vanligt (max. 105 g/m 2 ), Grovt, Pergament (max. 64 g/m 2 ), Återvunnet, Förtryckt, Arkiv, Färgat, Hålat, Brevhuvud, Tjockt (min. 106 g/m 2 ), Hög kvalitet och Anpassad 1 till 8 OBS! Om faxen (tillval) är installerad finns de medietyper som anges nedan för att skriva ut mottagna fax. Vanligt, Återvunnet, Arkiv, Färgat, Hög kvalitet, Grovt och Anpassad 1 till 8 1 Tryck på tangenten System Menu. 2-22

53 Förberedelser för användning 2 Tryck på [Vanliga inställningar], [Nästa] i Original-/ pappersinst., [Nästa] i Kassettinställning. 3 Kassettinställning, välj en av [Kassett 1] till [Kassett 4] och tryck på [Nästa]. Tryck sedan på [Ändra] i Pappersformat. 2 OBS! [Kassett 3] och [Kassett 4] visas när pappersmatningsenheten (tillval) är installerad. 4 För automatisk avkänning av pappersstorleken trycker du på [Auto] och väljer enheten [Cm] eller [Tum]. Vanliga inställningar pappersformat Ange pappersstorlek för kassett. För att välja pappersstorlek trycker du på [Standard-format 1] eller [Standard-format 2] och väljer pappersstorlek. Auto A3 A4 A4 A5 Standardformat 1 Standardformat 2 B4 B5 B5 Folio Avbryt OK Status 08/08/ :10 5 Tryck på [OK]. Föregående skärm visas igen. Allmänna inställningar Medietyp Välj papperstyp i kassett 1. 6 Tryck på [Ändra] i Mediatyp och välj medietyp. Tryck sedan på [OK]. Vanligt Grovt Pergament Återvunnet Förtryckt Arkiv Färgat Hålat Brevhuvud Hög kvalitet Anpassad 1 Anpassad 2 Anpassad 3 Anpassad 4 Anpassad 5 Anpassad 6 Anpassad 7 Anpassad 8 Avbryt OK Status 08/08/ :

54 Förberedelser för användning Välja pappersstorlek och medietyp för MP-facket Ange pappersstorlek för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i MP-facket. Ange medietyp när det används något annat än vanligt papper. Element Beskrivning Pappersstorlek Auto Pappersstorleken avkänns och väljs automatiskt. Välj om pappersstorleken anges i Cm eller i Tum. Standardformat 1 Standardformat 2 Övriga Ange format Välj bland standardstorlekarna. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, " och Oficio II. Storlek i centimeter: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4-R, B5-R, B5, B6-R och Folio. Välj bland de standardstorlekar som inte ingår i Standardformat 1. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4-R, B5-R, B5, B6-R, Folio, 8 K, 16 K-R och 16 K. Storlek i centimeter: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, ", Oficio II, 8 K, 16 K-R och 16 K. Välj bland speciella standardstorlekar och anpassade storlekar. Följande pappersstorlekar kan väljas: ISO B5, Kuvert #10 (Commercial #10), Kuvert #9 (Commercial #9), Kuvert #6 (Commercial #6 3/4), Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 Ange en storlek som inte ingår i standardstorlekarna. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum X (horisontellt): 5.83 till 17" (i steg om 0.01") Y (vertikalt): 3.86 till 11.69" (i steg om 0.01") Storlek i centimeter X (horisontellt): 148 till 432 mm (i steg om 1 mm) Y (vertikalt): 98 till 297 mm (i steg om 1 mm) Mediatyp Följande medietyper kan väljas: Vanligt (max. 105 g/m 2 ), Grovt, OH-film, Pergament (max. 64 g/m 2 ), Etiketter, Återvunnet, Förtryckt, Arkiv, Styvt, Färgat, Hålat, Brevhuvud, Kuvert, Tjockt (min. 106 g/m 2 ), Hög kvalitet och Anpassad 1 till 8 OBS! Om faxen (tillval) är installerad och du använder MP-facket för att skriva ut mottagna fax, finns de medietyper som anges nedan. Vanligt, Återvunnet, Arkiv, Färgat, Hög kvalitet, Grovt och Anpassad 1 till

55 Förberedelser för användning 1 Tryck på tangenten System Menu. 2 2 Tryck på [Vanliga inställningar], [Nästa] i Original-/ pappersinst., [Nästa] i MP-facksinställning och sedan på [Ändra] i Pappersformat. Vanliga inställningar inställning av MP-facket Ange pappersformat för MP-facket. 3 För automatisk avkänning av pappersstorleken trycker du på [Auto] och väljer enheten [Cm] eller [Tum]. Auto Standardformat 1 Standardformat 2 Övriga A3 A4 A4 A5 A6 B4 B5 B5 B6 Folio För att välja pappersstorlek trycker du på [Standard-format 1], [Standard-format 2], [Övriga] eller [Ange format] och väljer pappersstorlek. Ange format Avbryt OK Status 08/08/ :10 Vanliga inställningar pappersformat Auto Ange pappersformat för MP-facket. Om du har valt [Ange format] ska du trycka på [+] eller [-] för att ange storlekarna X (horisontellt) och Y (vertikalt). Genom att trycka på [#-knappar] kan du ange storleken direkt med hjälp av siffertangenterna. Standardformat 1 Standardformat 2 X ( ) 420 mm Y(98 297) 297 mm Övriga #-knappar #-knappar Ange format Avbryt OK Status 08/08/ :10 4 Tryck på [OK]. Föregående skärm visas igen. Allmänna inställningar Medietyp Välj typ av papper i MP-fack. 5 Tryck på [Ändra] i Mediatyp och välj medietyp. Tryck sedan på [OK]. Vanligt OH-film Grovt Pergament Etiketter Återvunnet Förtryckt Arkiv Styvt Färgat Hålat Brevhuvud Kuvert Tjockt Bestruket Hög kvalitet Anpassad 1 Anpassad 2 Anpassad 3 Anpassad 4 Anpassad 5 Anpassad 6 Anpassad 7 Anpassad 8 Avbryt OK Status 08/08/ :

56 Förberedelser för användning Lägga i original Följ nedanstående steg när du vill lägga i original för att kopiera, skicka eller spara. Placera original på dokumentglaset Du kan även lägga original som inte är enskilda ark, som t.ex. böcker och tidskrifter, på dokumentglaset. 1 Öppna dokumentlocket. OBS! Om dokumentbehandlaren (tillval) är installerad ska du öppna denna. Innan du öppnar dokumentbehandlaren måste du kontrollera att det inte finns några original kvar på originalbordet eller originalutmatningsbordet. Original som lämnas kvar på originalbordet eller originalutmatningsbordet kan falla ned när du öppnar dokumentbehandlaren. Låt dokumentbehandlaren vara öppen om originalet är 40 mm (1 5/8") eller tjockare. 2 Placera originalet. Placera den sida som ska skannas nedåt och justera den tätt intill indikatorerna för originalformat, med det bakre vänstra hörnet som referenspunkt. 2-26

57 Förberedelser för användning Indikatorer för originalformat 2 3 Stäng dokumentlocket. VIKTIGT! Tryck inte med kraft på dokumentlocket när du stänger det. Överdriven kraft kan spräcka dokumentglaset. OBS! Det kan bildas skuggor runt kanterna och i mitten på original som består av ett uppslag. FÖRSIKTIGHET! Låt inte dokumentbehandlaren stå öppen, eftersom det då finns risk för personskada. 2-27

58 Förberedelser för användning Lägga i original i dokumentbehandlaren Dokumentbehandlaren (tillval) skannar automatiskt varje ark när det finns flera original. Båda sidorna i 2-sidiga original skannas. Dokumentbehandlarens delar (1) Indikator för placering av original (2) Övre lucka (3) Breddstöd för original (4) Originalbord (5) Originalutmatningsbord (6) Stopp för original (7) Öppningshandtag Original som stöds av dokumentbehandlaren Dokumentbehandlaren kan hantera följande typer av original: Vikt 45 till 160 g/m 2 Storlek Kapacitet Max. A3 till min. A5-R. Max. Ledger till min. Statement-R. Vanligt papper (80 g/m 2 ), Färgat papper, Återvunnet papper: 75 ark (Original med olika storlek: 30 ark) Tjockt papper (120 g/m 2 ): 49 ark Tjockt papper (160 g/m 2 ): 37 ark Konstpapper: 1 ark Papper av hög kvalitet (110 g/m 2 ): 54 ark Original som inte stöds av dokumentbehandlaren Använd inte dokumentbehandlaren med följande typer av original: Mjuka original som t.ex. vinylark. Genomskinliga original som OH-film. Karbonpapper. Original med mycket glatta ytor. Original med tejp eller klister. Fuktiga original. Original med korrigeringsvätska som inte har torkat. Original med oregelbunden (icke-rektangulär) form. Original med urklippta delar. Skrynklat papper. Original med veck. (Släta ut eventuella veck innan du lägger i originalet. Om du inte gör det kan originalen fastna.) Original sammanbundna med gem eller häftklamrar. (Ta bort gem och häftklamrar och släta ut skrynkliga eller vikta original innan du lägger på dem. Om du inte gör det kan originalen fastna.) 2-28

59 Förberedelser för användning Så här lägger du i original VIKTIGT! Innan du lägger i originalen måste du se till att det inte finns några original på originalutmatningsbordet. Om det gör det kan det hända att nya original fastnar. 1 Justera breddstöden så att de passar originalen. 2 2 Lägg i originalen. Lägg den sida som ska skannas (eller den första sidan av ett 2-sidigt original) vänd uppåt. För in den främre kanten i dokumentbehandlaren så långt det går. Indikatorn för placering av original tänds. VIKTIGT! Se till att breddstöden passar originalen exakt. Justera annars stöden. Ett mellanrum kan göra att originalen fastnar. Se till att de ilagda originalen inte når högre än den angivna nivån. I annat fall kan de fastna (se bilden). Om originalen har hål eller perforerade linjer bör de placeras på så sätt att hålen/perforeringarna skannas sist (ej först). Indikator för placering av original Indikatorn för placering av original tänds eller släcks beroende på hur originalen är placerade. Indikeringarna och deras status är enligt följande. Grön (vänster indikator) tänd: Originalet är rätt placerat. Grön (vänster indikator) blinkar: Originalet är inte rätt placerat. Ta bort det och lägg tillbaka det igen. Röd (höger indikator) blinkar: Originalet har fastnat. Ta bort originalet som har fastnat och lägg dit det på rätt sätt. 2-29

60 2-30 Förberedelser för användning

61 3 Grundläggande användning I detta kapitel beskrivs följande funktioner: Inloggning/Utloggning Tangent Enter och Quick No. Search Kopiera Skriva ut - Skriva ut från program Skicka Skärm för destinationsbekräftelse Ange destination Använda Dokumentlåda Grundläggande användning av Dokumentlåda Avbryta jobb Program (kopiering och sändning) Registrera genvägar (inställningarna för Kopiera, Skicka och Dokumentlåda) Använda Internetbrowser

62 Grundläggande användning Inloggning/Utloggning Om administration av användarinloggning är aktiverad, måste du ange användarnamn och lösenord för att använda maskinen. OBS! Du kan inte logga in om du glömmer ditt inloggningsnamn eller inloggningslösenord. Logga i det fallet in med administratörsbehörighet och ändra ditt inloggningsnamn eller inloggningslösenord. Logga in Ange inloggningsnamn och lösenord. 1 Om den här skärmen visas under användning trycker du på [Inloggnings-användarnamn]. Logga in till: Inloggnings användarnamn Lokalt abcdef Tryck på [#-knappar] för att ange inloggningsdata med siffertangenterna. #-knappar ******** #-knappar Inloggningslösenord IC-kortinloggning Motkontroll Avbryt Logga in Status 08/08/ :10 2 Ange inloggningsnamnet och tryck på [OK]. 3 Tryck på [Inloggnings-lösenord]. Tryck på [#-knappar] för att ange inloggningsdata med siffertangenterna. 4 Ange lösenordet och tryck på [OK]. 5 Kontrollera att inloggningsnamn och lösenord är korrekta och tryck på [Logga in]. OBS! Om Nätverksautentisering väljs som användarautentiseringsmetod, kan antingen Lokalt eller Nätverk väljas som autentiseringsdestination. 3-2

63 Grundläggande användning OBS! En standardanvändare vardera med maskinadministratörsbehörighet och administratörsbehörighet är redan sparad som standard. Respektive användares egenskaper är: Maskinadministratör Användarnamn: DeviceAdmin Inloggningsanvändarnamn: 3000 Inloggningslösenord: 3000 Behörighetsnivå: Maskinadministratör 3 Administratör Användarnamn: Admin Inloggningsanvändarnamn: Admin Inloggningslösenord: Admin Behörighetsnivå: Administratör Det rekommenderas av säkerhetsskäl att byta användarnamn, inloggningsanvändarnamn och inloggningslösenord regelbundet. Logga ut Du loggar ut från maskinen genom att trycka på tangenten Logout för att återgå till skärmen för inmatning av inloggningsnamn/lösenord. 3-3

64 Grundläggande användning Tangent Enter och Quick No. Search I detta avsnitt beskrivs det hur du använder tangenterna Enter och Quick No. Search på manöverpanelen. Använda tangent Enter ( ) Tangent Enter fungerar på samma sätt som de tangenter som visas på touchpanelen såsom [OK] och [Stäng]. Symbolen Enter ( ) visas bredvid de tangentfunktioner som bekräftas med tangent Enter (t.ex. [ OK], [ Stäng]). Redo att kopiera. Kopior 1 Tryck på tangenten för kassetten som innehåller önskad pappersstorlek på skärmen för pappersval. Pappersval Placera original. Auto A4 Vanlig A4 Vanlig Symbolen Enter ( ) visas bredvid [OK] på touchpanelen för att indikera att tangenten Enter har samma funktion som [OK]. Original Zooma Papper : --- : 100% : --- Förhandsgranska A3 Vanlig A4 Vanlig A4 Vanlig MP-fack Inställ. 2 Kopiera med det valda papperet genom att trycka på tangenten Enter (eller [OK]). Ny genväg Avbryt OK Status 10/10/ :10 Använda tangent Quick No. Search ( ) Använd tangent Quick No. Search för att välja en funktion genom att ange ett nummer direkt med siffertangenterna. Du kan t.ex. ange snabbuppringningsnumret för en överföringsdestination eller hämta ett sparat program med hjälp av dess programnummer. Tangent Quick No. Search har samma funktion som [Nr] som visas på touchpanelen. Användningen av tangent Quick No. Search förklaras nedan med ett exempel där ett snabbuppringningsnummer anges för att välja en destination. Se Ange destination på sidan 3-18 för mer information om snabbuppringning. 1 Tryck på tangenten Quick No. Search (eller [Nr]) på standardskärmen för sändning. Destination Uppgift Adressbok A OFFICE Ange B OFFICE 1/10 e-postadress Ange snabbvalssiffran med #-tangenterna. C OFFICE Ange sökväg ( ) till mapp Upptaget Direkt 0011 Ange FAX-nr AAA BBB i-fax Avbryt OK Adresspost /100 WSD-skanning FFF GGG HHH III JJJ Destination Redo att skicka. Lägg på originalet. Snabbinstallation Original/Skicka Dataformat Färg/ Bildkvalitet Destination Avancerad installation Status 08/08/ :10 2 Ange snabbuppringningsnumret med siffertangenterna i inmatningsskärmen för siffror. 3 Om du har angett ett en- eller tresiffrigt snabbuppringningsnummer ska du trycka på tangenten Enter (eller [OK]). Den angivna destinationen visas i destinationslistan. OBS! Om du har angett ett fyrsiffrigt snabbuppringningsnummer kan steg 3 uteslutas. Standardskärmen för sändning visas och den angivna destinationen visas i destinationslistan. 3-4

65 Grundläggande användning Kopiera Följ nedanstående steg för grundläggande kopiering. 1 Tryck på tangenten Copy om tangenten/indikatorn Copy är släckt. OBS! Om touchpanelen är frånslagen trycker du på tangenten Energy Saver eller Power och väntar tills maskinen har värmts upp. 3 2 Lägg originalen på dokumentglaset eller i dokumentbehandlaren (tillval). OBS! Anvisningar om att placera original finns i Lägga i original på sidan Redo att kopiera. Kopiera bild Kopior Genväg 1 3 Kontrollera att [Auto] är valt i Pappersval på touchpanelen. Papper som överensstämmer med originalets format väljs automatiskt. Original Zooma Papper Placera original. : --- : 100% : --- Förhandsgranska Snabbinstallation Auto Orig.-/papper/ slutbehandl. Pappersval 2-sidig >>2-sidig Dubbelsidig 100% 2 i 1 Zooma Kombinera Färg/ Bildkvalitet Normal 0 Häfta/hålslå Layout/redigera Genväg 2 Genväg 3 Genväg 4 Genväg 5 Genväg 6 Avancerad installation Status 08/08/ :10 Av Densitet Om du vill byta pappersstorlek trycker du på [Orig.- /papper/slutbehandl.], [Pappersval] och väljer önskad papperskälla. OBS! Det går även att välja pappersstorlek manuellt, i stället för att använda automatiskt pappersval. 4 Ange antalet kopior med siffertangenterna. Ange ett önskat antal upp t.o.m Tryck på tangenten Start för att börja kopiera. 6 Ta bort färdiga kopior från det övre facket. 3-5

66 Grundläggande användning Dubbelsidig kopiering Kopiera på båda sidorna. Följande alternativ finns tillgängliga för dubbelsidig kopiering: Du kan även framställa 1-sidiga kopior av 2-sidiga original eller original med uppslag som t.ex. böcker. Du kan välja mellan följande alternativ: 1-sidig till 2-sidig Framställer 2-sidiga kopior av 1-sidiga original. För original med ett udda antal sidor blir baksidan på den sista kopian tom Original Kopia ghi def abc Original A ghi abc def Kopia B ghi abc def Följande alternativ för bindning är tillgängliga: A B Original vänster/höger till Bindning vänster/höger: Bilderna på baksidorna roteras inte. Original vänster/höger till Bindning överkant: Bilderna på baksidorna roteras 180. Kopiorna kan bindas ihop i den övre kanten, så att de har samma orientering när sidan vänds. 2-sidig till 1-sidig Kopierar båda sidorna av ett 2-sidigt original på två separata ark. En dokumentbehandlare (tillval) krävs. Original Kopia Följande alternativ för bindning är tillgängliga: Bindning vänster/höger: Bilderna på baksidorna roteras inte. Bindning överkant: Bilderna på baksidorna roteras sidig till 2-sidig Framställer 2-sidiga kopior av 2-sidiga original. En dokumentbehandlare (tillval) krävs. Original Kopia OBS! Följande format stöds i 2-sidig till 2-sidig: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Oficio II, ", A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R och Folio. 3-6

67 Grundläggande användning Kopiering med sortering/förskjutning Maskinen kan sortera och förskjuta samtidigt som den kopierar. Du kan använda funktionen Sortera/förskjut för uppgifter som till exempel de som visas nedan. Sortera Skanna flera original och mata ut kompletta uppsättningar med kopior efter sidnummer. 3 Original Kopia Förskjut Utan slutdel Om du använder förskjutning utan att slutdelen (tillval) har installerats, erhålls utskrivna kopior efter att varje uppsättning (eller sida) har roterats 90º OBS! Du behöver lägga papper med samma storlek med olika orientering i annan papperskälla än den valda papperskällan. Följande pappersstorlekar stöder Förskjutning: A4, B5, Letter och 16 K. Original Kopia (varje uppsättning) Med slutdel När du använder förskjutning åtskiljs utskrivna kopior efter varje kopiesats (eller efter varje sida). OBS! Slutdel (tillval) erfordras. Original Kopia (varje uppsättning) Följ nedanstående steg om du vill använda kopiering med sortering/förskjutning. 1 Tryck på tangenten Copy. 2 Lägg originalen på dokumentglaset. 3 Tryck på [Orig./papper/slutbehandl.] och sedan på [Sortera/förskjut]. 3-7

68 Grundläggande användning Redo att kopiera. Kopior 4 Om du vill använda kopiering med sortering väljer du [På] i Sortera. Sortera/förskjut Placera original. Sortera Av På Om du vill använda kopiering med förskjutning väljer du [Varje uppsättning] i Förskjut. Tryck på [OK]. Original Zooma Papper : --- : 100% : --- Förskjut Av Varje upps. uppsättning Förhandsgranska Ny genväg Avbryt OK Status 08/08/ :10 Sortera/förskjut Redo att kopiera. Sortera Kopior Om [Av] väljs för Sortera ska du trycka på [Av] eller [Varje sida] i Förskjut. 5 Tryck på [OK]. Placera original. Av På Original Zooma Papper : --- : 100% : --- Förskjut Av Varje sida Förhandsgranska Ny genväg Avbryt OK Status 08/08/ :10 6 Tryck på tangenten Start. Kopieringen börjar. Häfta Använd denna funktion för att häfta dina färdiga kopior. OBS! Häftning erfordrar inbyggd slutdel (tillval) eller slutdel. Följ nedanstående steg för att framställa häftade kopior. 1 Tryck på tangenten Copy. 2 Lägg originalen på dokumentglaset. 3 Tryck på [Orig./papper/slutbehandl.] och sedan på [Häfta]. Redo att kopiera. Kopior 4 Välj häftningsposition. Häfta/hålslå Placera original. Häfta Av Övre vänster Övre höger 2 klamrar Vänster 2 klamrar Övre 2 klamrar Höger Bind och vik 5 Tryck på [Original-orientering] för att välja orienteringen på originalen med antingen [Överst överkant] eller [Vänster överkant]. Tryck sedan på [OK]. Original Zooma Papper : --- : 100% : --- Förhandsgranska Av Överst överkant Originalorientering 6 Tryck på [OK]. Ny genväg Avbryt OK Status 08/08/ : Tryck på tangenten Start. Kopieringen börjar.

69 Grundläggande användning Skriva ut - Skriva ut från program Följ nedanstående steg om du vill skriva ut dokument från program. OBS! Skriv ut dokument från program genom att installera skrivardrivrutinen på din dator från den medföljande cd-romskivan (Product Library). 1 Skapa ett dokument i ett program. 3 2 Tryck på Arkiv och välj Skriv ut i programmet. Dialogrutan Skriv ut visas. 3 Tryck på tangenten bredvid fältet Namn och välj den här maskinen i listan. 4 Ange önskat antal kopior i rutan Kopior. Ange ett önskat antal upp t.o.m Om du har mer än ett dokument väljer du Sortera för att skriva ut kopiorna en och en i sidnummerordning. 5 Tryck på tangenten Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper visas. 3-9

70 Grundläggande användning 6 Välj fliken Grundläggande och tryck på tangenten Sidstorlek för att välja pappersstorlek. Om du vill skriva ut på ett specialpapper som t.ex. tjockt papper eller OH-film trycker du på menyn för Mediatyp och väljer typ av papper. 7 Tryck på Källa för att välja papperskälla. OBS! Om du väljer Automatiskt källval används automatiskt papper från den papperskälla som innehåller papper av optimal storlek och typ. Om du vill skriva ut på specialpapper som t.ex. kuvert eller tjockt papper ska du lägga detta i MP-facket och välja MPfack. 8 Välj den pappersorientering, d.v.s. antingen Stående eller Liggande, som överensstämmer med dokumentets orientering. Om du väljer Roterad skrivs dokumentet ut roterat Tryck på OK för att återgå till dialogrutan Skriva ut. 10 Tryck på OK för att börja skriva ut. 3-10

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en KM-2560/KM-3060. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt,

Läs mer

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BRUKSANVISNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Syftet med denna bruksanvisning

Läs mer

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du har valt att köpa en ECOSYS M6026cdn/ECOSYS

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som

Läs mer

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P6130cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P4040dn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och vidta

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN och FS-4300DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa

Läs mer

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING Denna bruksanvisning gäller modellen ECOSYS P2135dn. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8500DN

BRUKSANVISNING FS-C8500DN BRUKSANVISNING FS-C8500DN Inledning Tack för ditt köp av FS-C8500DN. Denna bruksanvisning är tänkt att hjälpa dig att använda maskinen riktigt, utföra rutinunderhåll och vidta enkel problemsökning om det

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna

Läs mer

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna baktill på skrivaren... 1-3 Kontrollpanel... 1-4

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

TASKalfa 620/820 BRUKSANVISNING

TASKalfa 620/820 BRUKSANVISNING TASKalfa 60/80 BRUKSANVISNING Vi rekommenderar att du använder våra förbrukningsmaterial. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av att det har använts förbrukningsmaterial från andra tillverkare i denna

Läs mer

PRINT BRUKSANVISNING

PRINT BRUKSANVISNING PRINT BRUKSANVISNING Inledning Tack för ditt köp av ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Nätverksskanner C450

Nätverksskanner C450 Nätverksskanner C450 Innehåll 1 Introduktion 1.1 Välkommen... 1-3 1.2 Energy Star... 1-4 Vad menas med en ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.3 Varumärken och registrerade varumärken... 1-5 Licensinformation...

Läs mer

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation.

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation. Omnis Data Bridge The software this document describes is furnished under a license agreement. The software may be used or copied only in accordance with the terms of the agreement. Names of persons, corporations,

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-1100 och FS-1300D. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/586949

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/586949 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA BIZHUB

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Manual. SiteValidator. Version 1.2.0. Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se

Manual. SiteValidator. Version 1.2.0. Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Manual SiteValidator Version 1.2.0 Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Copyright Denna manual är skyddad enligt upphovsrättslagen. Ändringar vad gäller innehållet eller

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

AccuRead OCR. Administratörshandbok

AccuRead OCR. Administratörshandbok AccuRead OCR Administratörshandbok April 2015 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt...3 Program som stöds...3 Format och språk som stöds...4 OCR-prestanda...4 Exempeldokument...6 Konfigurera program...10

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Snabbstartsguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router,

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Snabbhandbok. WorkCentre 7132

Snabbhandbok. WorkCentre 7132 Snabbhandbok 701P44864 Maj 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server år antingen varumårken eller registrerade varumårken som tillhör Microsoft Corporation i USA

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E http://sv.yourpdfguides.com/dref/589156

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E http://sv.yourpdfguides.com/dref/589156 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

CMP-ADSL2MOD10 CMP-ADSL2ROU10 ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

CMP-ADSL2MOD10 CMP-ADSL2ROU10 ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING CMP-ADSL2MOD10 CMP-ADSL2ROU10 MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ 1. Konfigurering av datorn 1) Anslut

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Svenska 81 www.logitech.com/support/type-s

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logga in i programmet mytnt 3. Skapa en försändelse

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer