VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p i s t o I K o u l u t i e 1 I M u s t a s a a r i R e k t o r - R e h t o r i ( 0 6 ) I K a n s l i - T o i m i s t o ( 0 6 ) S t u d i e s e k r. - O p i n t o s i h t. ( 0 6 ) I T e l e f a x - F a k s i ( 0 6 ) v u x e n i n s t i t u t e k o r s h o l m. f i I w w w. k o r s h o l m. f i

2 Innehållsförteckning sida 1 Rektors översikt 2 2 Förvaltning Nämnden för vuxenbildning Ledning 4 3 Verksamhetens resultat Nyckeltal som speglar kundtillfredsställelsen i centrala ämnen Nyckeltal för kostnader och inkomster Samarbetsparter och leverantörer Institutsrelaterade resultat; totalt hela verksamheten 5 4 Verksamheten sektorsvis Samhälleliga ämnen Språk och litteratur Bildkonst- och scenkonst Praktiska färdigheter Gymnastik, dans, hälsa Datateknik Finskspråkig verksamhet Öppna universitetsstudier Uppdragsutbildning Avgiftsbelagd serviceverksamhet Projekt 9 5 Institutets studerande Enskilda studerande Studerande i grundundervisning Språkfördelning 10 6 Undervisning och kursdeltagare 10 7 Aktiviteter och evenemang 10 8 Personal Förvaltnings-, service- och planeringspersonal Undervisningspersonal 11 9 Verksamhetspunkter Bokslut Strategi och mål Bilagor 14 1

3 1 Rektors översikt År 2009 har inneburit en positiv utveckling av verksamheten såväl kvantitativt som kvalitativt. Utgående från resultaten av genomförd utvärdering och med lyhördhet för efterfrågan och aktuella strömningar i samhället har personalen eftersträvat kontinuerliga förbättringar. Detta har lett till förbättrade resultat vad gäller antal kursdeltagare och genomförda timmar, vilket innebär att statistiken som ett mått på vad som åstadkommits visar på en ökad verksamhet jämfört med tidigare år. Visionen för institutet har på ett medvetet och målinriktat sätt kopplats till den kommunala och syns bl.a. i en fortsatt strävan att utlokalisera verksamheten till alla byar där efterfrågan och underlag finns. Vuxeninstitutets verksamhetsutrymmen i Smedsby har upplevts som funktionella och värdefulla för en fortsatt differentierad och mångsidig verksamhet i centrumområdet. Vid vuxeninstitutet Smedsby har under enskilda kurser och föreläsningar genomförts medan 379 hållits på andra platser i kommunen. Motsvarande beräkningar för förverkligade undervisningstimmar stannar på 5274 i vuxeninstitutet respektive 6913 på andra kursplatser. Utbildningsstyrelsen beviljade Korsholms vuxeninstitut ett studiesedelbidrag om 8 000, en minskning med 4000 euro från år Bidraget ges för att underlätta kursdeltagande för arbetslösa, seniorer, invandrare, personer med kort grundutbildning och till personer med inlärningssvårigheter. För institutets del har systemet med studiesedlar gjort det möjligt att minska kursavgiften för ovan nämnda specialgrupper. En rabatt om 50 % har beviljats för vissa kategorier av kurser och i den ordning man anmält sig till kurs. Man kan konstatera, att förmånen klart har underlättat kurdeltagande för många. Uppföljningen av Korsholms vuxeninstitut/mustasaaren aikuisopisto i kvalitetssystemet ISO 9001/2000 genomfördes planenligt med extern revision den 21 november Verksamheten fick i sin helhet ett mycket gott utlåtande och revisionsrapporten från Det Norske Veritas levererades utan avvikelser. Hela personalen har som en uttalad del av kvalitetsarbetet engagerat sig i att analysera, följa upp och revidera verksamheten enligt kommuninvånarnas önskemål, vilket fått en mycket positiv feedback. De kvantitativa resultaten: Antalet genomförda undervisningstimmar var en ökning med 538 h från Studerandeantalet var 5034, en ökning med 83 enskilda studerande från Totala kursdeltagarantalet (många deltar i flera kurser/föreläsningar) var 9497, en ökning med 567 deltagare. De kvantitativa målen nåddes i alla avseenden. Beträffande deltagarantalet var målet att nå en andel motsvarande minst 31 % av befolkningen som är 16 år fyllda, resultatet var 34,6 %. Beträffande gratisstudiesedlar som ingått i kommunens välkomstpaket till nyinflyttade har 29 personer använt sig av studiesedeln under Projekt och erhållna bidrag under året: - Statsstöd för studiesedlar Utbildningsstyrelsen - Föräldrar som resurs i skolan Svenska kulturfonden - Webbliv för vuxna Utbildningsstyrelsen - Föreningens A och Svenska kulturfonden - Konstläger för bildkonstskolans elever 800 Svenska folkskolans vänner - Bidrag för seminariet Alla var vi finnjävlar Svenska kulturfonden - Resebidrag för visit exchange programme 787,20 CIMO (Ungern) - Resebidrag för visit exchange programme CIMO (Stratford upon Avon) Female participation in decision making -Workshop ,60 CIMO -Workshop kulturbidrag Kulturfonden Under avsnitt 4.10 presenteras alla under 2009 pågående projekt. Budgetmålsättningarna har till alla delar uppnåtts. Korsholms vuxeninstitut/mustasaaren aikuisopisto har varit en aktiv aktör inom det fria bildningsarbetet där rektor Lillas bl.a. aktivt har deltagit i beredningen av den nya finansieringslagen för medborgarinstitut genom utnämningen till utvecklingsgruppens referensgrupp. Institutet har under verksamhetsåret varit medlem i Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut (FAMI) och Kansalaisopistojen liitto (KoL). 2

4 Till slut vill jag gärna framföra ett uppriktigt och varmt tack till Vuxeninstitutets administrativa personal, lärare, timlärare och föreläsare, olika myndigheter och organisationer, kommunens förtroendevalda för väl utfört arbete samt till institutets studerande för att de valt att delta i våra kurser och föreläsningar. Jag vill också särskilt tacka för viktig, konstruktiv feedback, som gett och ger institutet värdefull vägkost för den fortsatta verksamheten! Rose Heir Rektor 2 Förvaltning 2.1 Nämnden för vuxenbildning Nämnden har under året sammanträtt 6 gånger. Ordinarie medlemmar Närvaro Ersättare Närvaro Peter Nylund ordf. 6 Karl-Erik Borg 0 Harri Kolehmainen viceordf. 2 Marlene Gädda 1 Back Riitta 5 Olli Orrenmaa 0 Peter Finne 5 Kenneth Finne 0 Carina Granö-Träskelin 3 Lisbeth Pada 0 Anne-Mari Kronholm 6 Synnöve Svanström 0 Maj-Helen Nyback 5 Pia Backman 0 Susann Rabb 6 Henrik Westerback 0 Klaus Salonen 6 Anu Knuutti 0 Timo Häggblom kommunstyrelsens representant 3 Alice Lillas, föredragande och sekreterare 6 Susann Nyman, sakkunnig 2 Nämndens centrala beslut under året: 4 Presentation av nämndarbetet i vuxeninstitutet, fastställande av tidtabell för nämndens möten Dispositionsplan för vuxenbildningsnämndens budget Godkännande av verksamhetsberättelse för Fastställande av hyra för uthyrning av cafeterian 8 Utlåtande angående städning av vuxeninstitutet 12 Anhållan om avsked från tjänsten som textillärare 13 Godkännande av verksamhetsberättelse inklusive utvärdering för Godkännande av kursavgifter för Fastställande av gruppstorlekar för undervisningen 16 Ramar för kursplaneringen Fastställande av hyror för sekundär uthyrning av vuxeninstitutets utrymmen 18 Kallelse till Förbundsmötet för medborgar- och arbetarinstitut, KTOLry MAIFrf 20 Val av caféentreprenör 25 Rättelseyrkande gällande valet av caféentreprenör 26 Anhållan om avsked, Alice Lillas 31 Godkännande av studieprogrammet för Fördelningen av studiesedlar Budgetdirektiv för Val av rektor för Korsholms vuxeninstitut/mustasaaren aikuisopisto 40 Godkännande av undervisningens sektorsvisa målsättningar för Godkännande av förslag till budget för 2010 och ekonomiplan för 2011 och Ny förvaltningsstadga för Korsholms kommun från den Komplettering av vuxeninstitutets studieprogram för vårterminen Tidtabell för vuxenbildningsnämndens möten Extern revision av verksamheten enligt ISO 9001: Utlåtande om Korsholms kommuns styrdokument 52 Syskonrabatter 55 Projektuppdrag vid Korsholms vuxeninstitut 57 Anhållan om avsked, Alice Lillas 3

5 2.2 Ledning Målet för ledningen av Korsholms vuxeninstitut har varit att genom principen om livslångt lärande skapa trivsel för kommuninvånarna, erbjuda möjligheter till utbildning och skapa ett forum för diskussion och debatter. Centrala principer är kundnärhet, utvecklandet av kvalitet samt förmånlighet i ständigt föränderliga förhållanden. Vid institutet strävar vi att ge personalen möjlighet att delta i fortbildningstillfällen, även timlärarna stöds med utbildningsbidrag. Dessutom erbjuds hela personalen inklusive timlärarna möjlighet att vid institutet deltaga i en kurs gratis per arbetsår. Detta för att stöda olika intressen och samtidigt ge vår personal möjlighet att se mångfalden i institutets hela arbete. Ledningen grundar sig på nyckeltal och resultatmål som godkänts av fullmäktige Förmånlighet Euro/undervisningstimme Euro/deltagare Effektivitet % ägarens andel Effekt Kundnöjdhet * 4,22 4,32 4,32 * I utvärderade ämnen. Skalan 1-5 är grunden för utvärderingarna 3 Verksamhetens resultat 3.1 Nyckeltal som speglar kundtillfredsställelsen i centrala ämnen Skala 1-5 är grunden för utvärderingarna (5 är högsta värde) Bildkonst 4,27 4,29 4,20 Musik och dans 4,06 4,35 4,36 Textil, teknik och hobby 4,22 4,34 4,35 Språk 4,23 4,23 4,22 Data 4,34 4,45 4,41 Gymnastik och hälsa 4,22 4,34 4,36 Övrigt 4,24 4,28 4,31 Utvärderingarna har samlats in från nya kurser och kurser med nya lärare. Dessutom har ämnesområdet språk utvärderats under året. 3.2 Nyckeltal för kostnader och inkomster Bruttoutgifter / kursdeltagare i den statandelsberättigade utbildn. 108 Bruttoutgifter / undervisningstimme 85 Nettoutgifter / undervisningstimme 30 Antalet kursdeltagare i den statandelsberättigade utbildn Antalet kursdeltagare i uppdragsutbildningen 105 Antalet studerande i %-andel av kommuninvånarna ( 16 år) 34,6 % Inkomster av uppdragsutbildning och projekt Statsandel för allmänbildande verksamhet Kursavgifter, inkomst

6 3.3 Samarbetsparter och leverantörer Vid institutet verkade 198 timlärare Dessutom bidrog 61 föreläsare med sin sakkunskap Samarbetsparter Undervisningsministeriet Utbildningsstyrelsen Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland FAMI rf. Medborgarinstitutens förbund KoL ry Länsstyrelsen i Västra Finlands län Österbottens TE-central arbetskraftsbyrån Vasa kustregions läroavtalsbyrå Österbottens förbund Finlands röda kors Folkhälsan Ungdomsföreningarna i Korsholm Stundars r.f. Kommunens nämnder Hembygdsföreningar Martaföreningar 3.4 Institutsrelaterade resultat; totalt hela verksamheten Volymtal, hela verksamheten 2007 bokslut 2008 bokslut 2009 bokslut Undervisningstimmar Kursdeltagare Kurser Avlagda examina - A-körkort - AB-kort Projekt Personal, heltidsanställda Under året har kursutvärderingar gjorts med blanketter uppgjorda enligt rekommendationer av UBS. Det allmänna omdömet har gett 4.32 på skalan Verksamheten sektorsvis 4.1 Samhälleliga ämnen Ansvarsområde: Alice Lillas Kortkurser och enskilda föreläsningar är utmärkande för samhälleliga ämnen och teman varierar år från år allt efter aktuella behov och efterfrågan. Återkommande centrala kurshelheter är föreläsningsserierna för pensionärer Undervisningstimmar: planerade förverkligade Nivån förverkligad andel 89,7% 96 % 85,2% Antal kursdeltagare

7 4.2 Språk och litteratur Ansvarsområde: Anne Klockars Glädjande nog har Vuxeninstitutet under det gångna året sett en ökning i antalet deltagare i språkkurser och språkrelaterade evenemang. Under 2009 har institutet fortsättningsvis kunnat erbjuda språkkurser i svenska, finska, engelska, franska, tyska, spanska, italienska och ryska. På finska har även erbjudits kurser i japanska och kinesiska. En nyhet under våren 2009 var kursen En röd tråd skriv om ditt liv. Kursen väckte stort intresse och har fortsatt under följande läsår. Genom diskussioner, gäster och skrivuppgifter har deltagarna inspirerats att bit för bit bygga på i skrivandet om sina liv. Kursdeltagarna deltog även i vårutställningen med sina texter. En uppskattad specialkurs, Travelling and writing, kombinerade kunskaper i språk och IT. Kursen ordnades under våren 2009 som en del av projektet Lärmiljö i nutid. Deltagarna lärde sig att göra fotoalbum på webben, med hjälp av programmet Picasa. Bildtexterna skrevs på engelska och kursdeltagarna fick personlig feedback på sina texter, via webben. Deltagarna presenterade även sina webbalbum på engelska med hjälp av Smartboard. Ett försök att utveckla kursutbudet genom att erbjuda kombinerade kurser, resulterade i ytterligare en annan specialkurs: English Conversation and Cookery. Kursen erbjöds varannan vecka under hösten 2009 i Österhankmo. I kursen kombinerades matlagning och konversation på engelska. Som kursledare fungerade brittiska Mary Westerback, nyinflyttad i byn. Två mycket uppskattade kafékvällar på engelska ingick också i kursprogrammet. St Patrick s Night firades den 17 mars med över 80 personer anmälda. Kvällen bjöd på föredrag av två irländskor, samt musik och dans med irländsk prägel av bandet Kelpia. Under Canadian Evening föreläste kanadensaren Cory Isaacs som numera är bosatt i Tölby. Han presenterade bland annat sina iakttagelser om skillnaderna mellan finländare och kanadensare på ett sätt som lockade till många skratt. Hösten 2009 hade Vuxeninstitutet möjlighet att starta kursen Swedish for beginners, i samarbete med yrkeshögskolan Novia. Kursen var öppen både för Novias studeranden och för andra intresserade. Deltagarna från Novia är studeranden på den engelska linjen för blivande sjukskötare. Övriga deltagare är utlänningar som flyttat till Korsholm eller Vasa med anledning av äktenskap med finländare. Kurserna i Lekfull finska för barn har fortsatt att väcka intresse. Som en direkt följd av efterfrågan, erbjöd Vuxeninstitutet två sommarkurser för barn i finska; Våga tala finska! Kurs för åringar. Kurserna hölls första veckan i juni och var inriktade på praktisk finska genom lek, spel och målinriktat pratande. En intressant sak att notera är att även företag under det gångna året riktat sig till Vuxeninstitutet och bett om offert på skräddarsydda kurser i språk för sina anställda. Under det gångna året har en dylik kurs verkställts, i svensk konversation för ett visst företag. I ordinarie kurser har även deltagit anställda i företag, som kunnat delta på arbetstid. Anställda i Korsholms kommun har även detta år haft möjlighet att delta i FinTandem och få kursavgiften betald samt med förmannens tillstånd kunnat delta delvis på arbetstid. FinTandem deltagare som fått kursavgiften betald via kommunen har under hösten 2009 varit 3 stycken. Som ett medvetet försök att erbjuda fler språkkurser runtom i kommunen, startades under hösten 2009 en kurs i engelska i Replot. I Smedsby tillkom en kurs i spansk konversation på avancerad nivå, på begäran av intresserade deltagare. Under våren 2009 hölls även ett diskussionstillfälle för timlärarna i språk, som gav möjlighet att utbyta erfarenheter och på ett konkret sätt gemensamt avsluta det läsår som gått. Timlärarna i språk på svenska sidan är cirka stycken, och tillfället gav inspiration till ett fortsatt och ökat samarbete Undervisningstimmar: planerade 1769 h 1891,67 h 2498 h förverkligade 1556,66 h 1692,67 h 2016,67 h Nivån förverkligad andel 88 % 89,5 % 80,7 % Antal kursdeltagare

8 4.3 Bildkonst- och scenkonst Ansvarsområde: Janika Norrgård (vt), Marika Grön (vt, ht) Verksamhetsberättelsen för den här sektorn har tidigare år redovisats tillsammans med sektorn för praktiska ämnen. Från och med i år redovisas dessa skilt för sig. De flesta kurser har kunnat genomföras. Några inhiberades dock p.g.a. för få anmälda. Bildkonstskolan startade med elva grupper på hösten. Bildkonstens grunder åk 4-6 i Smedsby avbröts mitt under höstterminen p.g.a. elevbortfall. Kuvataiteen perusteet åk 1-3 samt 4-6 slogs ihop till en (1) grupp och i Norra Korsholm (Karperö) startades enligt önskemål en ny bildkonstskolegrupp för 7-9- åringar fr.o.m. hösten. Grundundervisningen i teater ordnades både på finska och svenska i Smedsby under höstterminen Undervisningstimmar: planerade 1820 h förverkligade 1519 h Nivån förverkligad andel 83,5 % Antal kursdeltagare Praktiska färdigheter Ansvarsområde: Carita Staffans (vt), Ann-Chatrin Snickars-Hoxell (ht) Verksamhetsberättelsen för den här sektorn har tidigare år redovisats tillsammans med sektorn bildkonst och scenkonst. Från och med i år redovisas dessa skilt för sig. Inom den praktiska sektorn har de flesta helårskurser fungerat bra. Tyngdpunkten har lagts på att planera fler korta kurser, vilket gett gott resultat. Endast några kortkurser har inte startat utan inhiberats på grund av för få anmälda deltagare. Speciellt populära kurser har varit Inred din trappa i höstskrud, Tomtar på loftet, sömnad av Tilda-figurer, Tillverka egen naturkosmetik, Mat för festligare tillfällen, Gubbkockarnaen kurs för matglada män, Bygga lådbil med pappa och Träslöjd i Smedsby har varit populära och deltagarantalet har varit stort. Tyg- och hobbyloppis ordnades för första gången i september och rönte mycket stort intresse från en stor målgrupp i varierande åldrar Undervisningstimmar: planerade 3159 h förverkligade 2779 h Nivån förverkligad andel 88 % Antal kursdeltagare Gymnastik, dans, hälsa Ansvarsområde: Susann Nyman Intresset för motion och hälsa har alltjämt varit stort och kurser av varierande slag och för varierande målgrupper har verkställts i alla delar av kommunen. Ett lite större utbud har detta år bjudits ut för män i form av de nya kurserna Yogainspirerad motionsgymnastik för män och Karayoga. Även specialgrupper som seniorer har haft ett ökat utbud av kurser, bland annat i form av kurser i sittdans och djuptöjning. Bristen på yogaledare har gjort att efterfrågan på yoga varit större än institutet kunnat verkställa. En ökande mängd kursdeltagare har använt sig av möjligheten att betala motions- och danskurserna med motionssedlar av märket Tyky/RJ och Smartum Undervisningstimmar: planerade 2627,16 förverkligade 2498,93 Nivån förverkligad andel 95,1 % Antal kursdeltagare

9 4.6 Datateknik Ansvarsområde: Tom Lillas Under våren 2009 startade igen två nya A-datakörkortskurser som läroavtalsutbildning i samarbete med Vasa kustregions läroavtalsbyrå. En kurs på svenska och en på finska. Antalet datorkörkort som slutligen kunde examineras var 17. Hösten 2009 inleddes med fortsatt stort intresse för Seniordatakurserna och även intresset för olika bildhanteringskurser var stort, i synnerhet för kurserna Från kameran till datorn, som behandlar bl.a. hur man överför bilder från sin digitalkamera till datorn och hur man kan göra förbättringar på bilderna, beställa pappersbilder, osv. En annan kurs som snabbt blev populär var en kurs i InDesign. Kommunen har nu också köpt in ett antal licenser för programmet som så småningom skall börja användas för grafisk formgivning av olika tryckalster. Programmässigt har inga större förändringar skett under året. Windows Vista Enterprise har fungerat bra hela året sedan Service Pack 2 kom ut. I samband med starten i augusti uppgraderades vår server till Server 2008 Standard. Där finns dock en hel del små detaljer som bör ses över vid nästa servicetillfälle samt en stödande server införskaffas Undervisningstimmar: planerade 1854 h 1069,8 h 1607,66 h förverkligade 1417 h 1010,3 h 1253,66 h Nivån förverkligad andel 76,5 % 94,4 % 77,9% Antal kursdeltagare Finskspråkig verksamhet Ansvarsområde: Päivi Elomaa t.o.m , höstterminen obesatt Päivi Elomaa var anställd på 60 % som planerande lärare och ansvarig för finska verksamheten under vårterminen Under höstterminen 2009 var befattningen obesatt. Antalet finskspråkiga kurser under året har varit 167 (22,7% av totala antalet kurser). Därutöver har 59 kurser fungerat som tvåspråkiga. Nyheter på finska var t.ex. Pukeutumiskurssi, Meikkaus & ihonhoito (alle 40 v.), Meikkaus & ihonhoito (40+), Selkäkoulu, Aivoverenkiertohäiriö, Kiinan kielen ja kulttuurin alkeiskurssi, Runopiiri, Selkäryhmä erityisryhmille, Tildan joulu, Äijäjooga. Föreläsningar på finska har varit bl.a. Mitä suussa tapahtuu kun vanhenee?, Koirahieronta, Uusia tuulia diabeteksen hoidossa, Antiikin arviointitilaisuus. 4.8 Öppna universitetsstudier Ansvarsområde: Susann Nyman I samarbete med fortbildningscentralen vid Åbo Akademi verkställdes under våren 2009 en kurs i Allmän rättslära (5sp) inom rättsnotarieprogrammet liksom en specialkurs i informationsförvaltning: Link analysis (2sp). Under hösten erbjöds kursen Att skriva för media (5 sp) vilken dock inte lockade tillräckligt många deltagare för att kunna starta Undervisningstimmar: planerade 70 h 20 h 63 h förverkligade 61 h 20 h 42 h Nivån förverkligad andel 91,4 % 100 % 66,7 % Antal kursdeltagare Uppdragsutbildning Avgiftsbelagd serviceverksamhet Ansvarsområde: Alice Lillas Uppdragsutbildning grundar sig på specialbeställd utbildning och personalfortbildning, som finansieras externt. Ur institutets synpunkt är den viktig i två avseenden. - Den ger möjlighet att föra fram det specialkunnande som vår personal har. 8

10 - Den utgör ett gott ekonomiskt komplement att effektivt utnyttja de resurser institutet har i form av utrymmen och utrustning. Under 2009 har två läroavtalskurser för A-datakörkortsexamen genomförts i samarbete med Vasa kustregions läroavtalsbyrå samt specialbeställda kurser i Excel 2007, svensk konversation samt en arbetskraftspolitisk kurs Undervisningstimmar: planerade ,66 förverkligade ,66 Nivån förverkligad andel 93,6 % 100 % 105,4 % Antal kursdeltagare Projekt Ansvarsområde: Ann-Sofi Backgren Pågående projekt där Vuxeninstitutet är partner eller huvudman. Edu-Vuxen: Projektets mål är att bygga upp ett koordinerande nätverk för vuxenutbildningsanordnare och arbetsgivare i Svenskfinland som samordnar, utvecklar, marknadsför och utvärderar utbudet av vuxenutbildning och kvaliteten på rådgivnings- och handledningstjänsterna på svenska. Projektets huvudman: Arcada. Korsholms vuxeninstitut är partner i projektet. Projekttid: Finansiering: Europeiska Socialfonden och statliga medel (länsstyrelsens bildningsavdelning). Opin-polku: Opin-polku är den tvåspråkiga motsvarigheten till Edu-Vuxen där projektområdet omfattar främst Vasaregionen. Projektets huvudman: Vasa Vuxenutbildningscenter. Korsholms vuxeninstitut är delgenomförare i projektet. Projekttid: Finansiering: Europeiska Socialfonden och statliga medel (länsstyrelsens bildningsavdelning). Learning Ambassadors: Projektet är ett samarbetsprojekt mellan partners i Norge, Finland, Estland och Lettland. Huvudmålsättningen med projektet är att överföra goda idéer från Norge till de övriga medverkande parterna men också att utveckla, bygga nätverk samt utbyta andra goda erfarenheter parterna emellan då det gäller vuxenutbildningen. Projektets huvudman: Voksenupplärningsförbundet i Norge. Korsholms vuxeninstitut är partner i projektet. Projekttid: Finansiering: Nordiska Ministerrådet, NORDPLUS VUXEN-programmet. Lärmiljö i Nutid: Målet med projektet är att implementera elektroniska tavlor (smartboards) i undervisningen och i samband med detta utveckla användandet av virtuella undervisningsplattformer. I ett första skede gäller implementeringen språk- och IT i form av tvärsektoriella kurser. Hösten 2009 ligger fokuseringen på bildkonst. Projektet strävar också till att allmänt öka intresset för elektroniska tavlor i vuxenutbildningen. Projekttid: Höstterminen 2008-höstterminen Finansiering: Utbildningsstyrelsen. Korsholms vuxeninstitut är projektets huvudman. Föräldern som resurs: Projektet strävar till att lyfta fram föräldern som resurs då det gäller barnets skolgång men också till att öka insikten bland föräldrarna i skolans vardag. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Vuxeninstitutet, Korsholms högstadium, Hem och skola föreningen vid högstadiet samt utbildningsavdelningen. I projektet deltar också partner från Esbo och Väståboland. Inom ramen för detta projekt kommer Vuxeninstitutet hösten 2009-våren 2010 att ordna temainriktade kurser, föreläsningar och workshops. Projekttiden: Finansiering: Svenska kulturfonden. Korsholms vuxeninstitut är projektets huvudman. Webbliv för vuxna: Det pratas om informationssamhället med vad händer egentligen på webben? Vad bör man som vuxen veta för att hänga med? Målet med projektet är att skapa basfärdigheter för vuxna för att de aktivt ska kunna ta del av informationssamhället. Projekttid: höstterminen 2009-vårterminen Finansiering: Utbildningsstyrelsen. Korsholms vuxeninstitut är projektets huvudman. Female participation and decision-making: Projektet är en internationell kvinnoworkshop som tar fasta på kvinnors möjlighet att vara delaktig i samhället och beslutsfattandet. Workshopen tar upp teman såsom kvotering, subjektiv dagvård, könsroller, kulturskillnader i Europa. Arbetsspråket är engelska. Projekttid (workshopen): , men projektet har planerats och förberetts under hösten Finansiering: EU-finansiering via Grundtvig-programmet-Workshops (nytt program för år 2009 och vuxeninstitutet är bland de fem första i Finland som fått finansiering). Korsholms vuxeninstitut är projektets huvudman. 9

11 5 Institutets studerande 5.1 Enskilda studerande Enskilda studerande totalt Varav kvinnor % ,6 % 5.2 Studerande i grundundervisning Grundundervisning i konst (bildkonst och teater) Enskilda elever (ingår i enskilda totalt) Varav flickor ,2 % ,3 % 5.3 Språkfördelning Svenskspråkiga ,3 % ,1 % Finskspråkiga ,4 % ,3 % *) Övriga språk 14 0,3 % 26 0,5 % *) Siffran för andelen finskspråkiga är inte helt tillförlitlig eftersom det föreligger en del brister i registreringen av språktillhörighet av i synnerhet nya studerande och systemet automatiskt väljer finska ifall inget annat anges. Andelen studerande i förhållande till Korsholms invånarantal ( 16 år) 34,6 % 6 Undervisning och kursdeltagare Allmänbildande undervisning Antal undervisningstimmar , 44 Kursdeltagare Grundundervisning i bildkonst Antal undervisningstimmar Kursdeltagare Grundundervisning i teaterkonst Antal undervisningstimmar Kursdeltagare Uppdragsutbildning, arbetskraftspolitisk Antal undervisningstimmar ,66 Kursdeltagare Antal undervisningstimmar totalt ,1 Antal kursdeltagare totalt Aktiviteter och evenemang Konstutställningar i aulan, 14 st. Vårfest och utställning av kursarbeten Julfest Institutets teater- och musikgrupper har haft olika tillställningar under året. 10

12 8 Personal 8.1 Förvaltnings-, service- och planeringspersonal Rektor Alice Lillas Kansli Ros-Mari Ventin, alterneringsledig t.o.m vikarie Annika Staffans Planering/Uppföljning Susann Nyman Projektkoordinering Ann-Sofi Backgren Information/Projekt Annika Staffans fr.o.m Vaktmästartjänster Ari Autio, (40% under fastighetsnämnden) Städtjänster Pirkko Cederqvist, avgick med pension fr.o.m ; Leila Maaninka fr.o.m (underlyder fastighetsnämnden) 8.2 Undervisningspersonal Heltidsanställda lärare: Anne Klockars, språk Heidi Kilgast, bildkonst, tjänstledig under året Marika Grön, t.f. bildkonstlärare (60 %) fr.o.m Carita Staffans, textilslöjd, avgick med pension fr.o.m Ann-Chatrin Snickars-Hoxell, textilslöjd, hantverk, fr.o.m Tom Lillas, data Päivi Elomaa, t.f. planerande lärare för finska verksamheten (60%) t.o.m Kjell Hjortell, gemensam slöjdlärare med högstadiet. 9 Verksamhetspunkter Kurser har pågått på 61 verksamhetspunkter under året. 11

13 10 Bokslut Korsholms vuxeninstituts resultattablå Resultattablå / Den statsandelsberättigade verksamheten bokslut bokslut bokslut Ekonomiskt förverkligande (i netto ingår även statsandelen) /undervisningstimme brutto/netto 83/28 86/30 85/30 /deltagare 122/42 111/38 108/38 Effekt Kommunens andel av kostnaderna i % Påverkan Kundbelåtenhet - Kursutvärdering 4,22 4,32 4,32 Verksamhetens omfattning Undervisningstimmar , ,44 Kursdeltagare Förverkligade timmar % Personal, heltid Timlärare Föreläsare I ekonomiredogörelsen ingår: Vuxeninstitutet, Auditoriet, Uppdragsutbildning, Bildkonst och teater, samt olika projekt bokslut bokslut bokslut Ekonomi (1000 ) Inkomster Statsandelar Utgifter Netto (Korsholms andel)

14 11 Strategi och mål 2010 Nu Mål 3 år Verksamhetsområde Korsholm och närkommunerna Samarbete med närkommunerna samt regionalt i Österbotten, samnordiskt även med andra läroanstalter via bl.a. Nordiska ministerrådet och EU. Våra kunder Kommuninvånarna i Korsholm Invånarna i Korsholm med omnejd Barn och ungdomar som deltar i grundundervisning i Barn och ungdomar i Korsholm närmast för språk, scen- och bildkonst, bild- och scenkonst Studerande via Arbetskraftsbyrån, TEcentralen Företag, föreningar och och Läroavtalsbyrån organisationer i Korsholm med omnejd Personal i kommunal och statlig förvaltning samt inom privata företag Arbetskraftsbyrån, TEcentralen och organisationer Specialgrupper Läroavtalsbyrån, Åbo Akademi, YA, Vasa yrkesinstitut Läroavtalsbyrån, Åbo Akademi, YA, Vasa yrkesinstitut. Specialgrupper Våra produkter och service Kurser och föreläsningar Skräddarsydda kurser i form av uppdragsutbildning, vilka har extern finansiering Handledning Konstutställningar Uthyrning av Korsholmssalen Olika projekt Språktest Vår konkurrensfördel Lokal kännedom Lätt och flexibel organisation. Kvalitetsutvecklingsprocess som nu är inarbetad. Institutet har ett gällande kvalitetscertifikat, DNV till Samarbetsparternas tillit. En stark image i bygden. Ändamålsenlig utrustning i nya undervisningsutrymmen i centrum. Utbud året om, enligt behov även sommarkurser Skräddarsydda kurs- och rådgivningstillfällen Distansstudier Multimediastudier Utlokalisering av undervisning i IT (såvida institutet kan anskaffa en mobil dataklass) Antalet internationella projekt ökar EU-mobilitet, Nordplus -projekt Lokal och regional kännedom Lätt och flexibel organisation Samarbetsförmåga och tillgänglighet, interaktivitet på nätet Måluppföljning i kvalitetssystem Tvåspråkighet Modern teknologi tillgänglig för alla God kännedom om kursbehov Kompetent personal 13

15 12 Bilagor Timmar och deltagare enligt ämne Kurser Timmar Män Kvinnor Deltagare totalt 0 Föreläsningar - Luennot Fortbildning, specialkurser - Jatkokoulutus, erityiskurssit Bildkonstskolan - Kuvataidekoulu Teaterskolan - Teatterikoulu Öppna Universitetet Musik - Musiikki , Scenkonst - Näyttämötaide Bildkonst, tiffany - Kuvataiteet, lasityöt Hobby, textil, praktiska färdigheter - Askartelu, tekstiilityöt , Dans - Tanssi , Porslin, keramik, decoupage - Posliini, keramiikka Träslöjd, metall, möbler - Puutyö, metalli, verhoilu Andra konst- och färdighetsämnen - Muu taide- ja taitoaineet Finska - Suomi , Svenska - Ruotsi Engelska - Englanti Tyska - Saksa Franska - Ranska Ryska - Venäjä Spanska - Espanja Italienska - Italia Andra språk - Muut kielet Pensionärsträffar - Eläkeläispiirit Historia, samhälle - Historia, yhteiskunta Kultur, litteratur - Kulttuuri, kirjallisuus Psykologi, mänskliga relationer - Psykologia, ihmissuhteet Datateknik - Tietotekniikka , Natur, miljö, jakt - Luonto, ympäristö, metsästys Navigation, vattentrafik - Vesiliikenne Hälsa, välmående, första hjälp - Terveys, hyvinvointi, ensiapu Trädgård - Puutarha Huslig ekonomi - Kotitalous Gymnastik, idrott - Liikunta, urheilu , Yoga/Jooga, pilates, djuptöjning, qigong , Övriga - Muita Totalt ,

16 Timlärare och föreläsare 2009 Ahlberg Rurik Fri Carla Karppi Tanja Pada Linda Westerback Mary Ahlqvist Boris Friberg Johan Katajamäki Hannu Paulin Leif Vestergård Bengt Ahonen Minna Furubacka Leena Kecklund Jeanette Paxal Lena Westergård Hans Alho Alli Pauliina Fågelbärj Henrik Keltto Jenni Pei Yuan Vestergård Rudolf Andrén-Pada Mary Förström Sebastian Keski-Nisula A-L Pulli Jimmy Westerlund Mikael Arnautovic Emina Geisor Johan Kiuru Jenni Pått Petra Vestman Ann-Sofi Aro Minna Gleisner Marita Koskinen Filip Pått-Lindström Andrea Wide Carola Attianese Ann-Helen Granholm Johnny Kuja-Panula Tarja Ranta-Kuivila Reetta Wikholm Katharina Audas Ole Granholm Robert Kullas-Nyman Lisen Ravall Bill Willberg Marika Back Sten-ole Grannas Kaija Kvist Samuel Roiko Marja-Riitta Willför-Nyman Ulrika Backa Peter Granroth Petter Källström M-T Rokala Annette Wrede Georg Henrik Backgren Ann-Sofi Grön Marika Köhler Maj-Helen Rokala Sami Välimäki Matti Backström Alice Grönqvist-Elo Frida Laatu Marko Rosenlöf Diana Yli-Korpela Aki Backström-Widjeskog B. Gustafsson Anna-Mariia Laatu Minna Ruotsalainen Maire Ylimartimo Kirsi Berg Denice Haanpää Susanna Lahti Jarkko Rådman Börje Åbacka Fredrik Berg Karl-Erik Haapakoski Jukka Lainio Jarmo Rönn Barbro Ågren Kristina Bertell Raili Haapala-Livera Niina Lall Hilde-Ann Rönn Gustav Åkerholm Monica Bertills Susann Hagman Johanna Lamm Peder Rönn Hans Öist Christer Björk Monica Hakala-Öman Heidi Lehtinen Ulla Rönnqvist Lilian Örndahl Elmer Björkbacka Mona-Lisa Hakko Margaretha Lillas Dan Salonen Bodil Österberg Terese Björkholm Sini Haldin-Rönn Kerstin Lillas Ove Sandqvist Karin Östergård Beatrice Björklund Isa Hammarström Jan Lillas Tom Sandvik Arvid Österåker Peter Björklund Martha Hartman Tuula Lindberg Camilla Schoultz-Ekblad Birgitta Östman Thomas Björkqvist Ida Heikinheimo Märta Lindgren-Backman I Sjöblom Peter Blom Ralf Helgas Ann-Charlotte Lindgård Maria Skjäl Karin Braithwaite Jenny Helgas Nina Lindroos Gunilla Slobodeniouk Marianna Burman Bengt Herberts Kjell Lithén Yngve Smeds-Nylund A-S Byggningsbacka Catrin Hiipakka Asko Ljung Bengt-Johan Staffans Kaj Båsk Peter Hjortman Daniel Lundgren Svante Stenkull-Aura A-C Carling Ebba Helena Holm Annika Lundström Susanne Storm Natalia Carlson Inger Holm Bjarne Långkvist Kurt Storm Ulla Cederberg Marie Holm Gunnel Löfvik Kaj Sund Susanna Cederlöf Marja-Leena Holm Majlis Löw Britt-Marie Sundberg Ari Chonghaile-Åbacka J. Holmberg Kim Maans Sonja Sundblom-Lindberg M. Cleary-Hautaniemi Anne Holmlund Tina Malinen Pertti Suutala Maria Dahlin Johanna Holmström Nils Martin Greta Swanljung Lilly De Geer Eric Holm-Wickström Anita Mattas Marianne Swanljung Maj-Len Edfelt Ann-Sofie Hongell Riku Mendelin Jenny Swanljung Tomas Eharni Juhani Honkaniemi Jari Meriluoto Teppo Svarvar Jan Olof Ehrs Tina Hortans Mariah Mustalammi Pipsa Svensson Paul Ekblad Ylva Huhtamäki Lea Mäkelä Erja Säilä Janne Ekholm Maarit Hyllinen Jani Mörk Anna-Lotta Söderback Solveig Eklund Rabbe Häggblom Yvonne Nordberg Anna Söderholm Viveca Ekman Jenny Häggman Johan Nordling Rosario Söderström Sanna Elomaa Ari Hästbacka Hans Nordlund Birgit Tallbäck Gunbritt Elomaa Päivi Häyry Tomas Nordqvist Paula Tallgren Marina Engblom Carina Ilander Olli Nordström Rainer Teir Giovanna Enges Birger Isaacs Cory Norrgrann Anette Thors Berit Enström Margot Isomaa Mari Nousiainen Mikko Thölix Roger Erlands Vivian Isotalo Arja Nyback Kjell Toivonen-Temiz Anne Fagerholm Daniel Jewander Sven Sune Nyberg Emma Torkko Lilian Fagerström Linda Jokiaho Tanja Nyberg-Heiniö Lina Treier Christoph Fagerström Pernilla Jåfs Ingvor Nygren Inga-Britt Turtonen Tessa Fagerström Ulla-Britt Kainlauri Kerstin Nygård Curt Urrutia Roberto Finne Kaj Kajan Mikael Nykamb Helena Uusihaka Noora Finne Michaela Kangas Malin Nylund Peter Vainio Jenni Fogelberg Erika Karjalainen Katri Nystrand Jarl Wargh Annabella Fors Linda Karlberg-Granlund G. Ojala-Koljonen Outi Varismäki Elena Forth Carl-Erik Karpov Emmi Olson Cia Wasberg Marianne 15

17 Utvärdering av verksamheten kalenderåret 2009 Besvarade formulär *) Verksamhetssektor Antal undersökta kurser 57 Bildkonst 6 29 Musik & Dans 4 43 Textil, teknik, hobby Språk 27 7 Data Gymnastik och hälsa Övrigt 10 Totalt *) Utvärderingarna har gjorts i nya kurser och i kurser med nya lärare, samt ämnessektorn språk. Observera att värdet på värdeaxlarna startar vid 3,0 p.g.a. resultatens höga medelvärden. Totala medeltalet för olika verksamhetsområden ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Bildkonst Musik & Dans Textil, teknik & Hobby Språk Data Gymnastik & Hälsa Övrigt FRÅGEGRUPPERINGAR: Generellt Administration Tekniska arrangemang Kursens längd Kursledaren Du som kursdeltagare 1. Allmänt omdöme om kursen 2. Motsvarade kursinnehållet förväntningarna 3. Stämningen på kursen 4. Förhandsinformation om kursen 5. Uppfattning om institutets personal 6. Uppfattning om undervisningslokalen 7. De tekniska hjälpmedlens funktion 8. Kursens längd, totala timantal 9. Antalet timmar per kursträff 10. Behärskade kursledaren sitt ämne 11. Beaktade kursledaren åsikter 12. Hur bra utnyttjade kursledaren undervisningstiden 13. Din egen insats i kursen 14. Hurudan nytta har du av kursen 16

18 Jämförelse av frågegrupperingarnas medeltal i förhållande till verksamhetsområde (år 2009) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Generellt Administration Tekniska arrangemang Kursens längd Kursledaren Du som kursdeltagare Bildkonst Musik & Dans Textil, teknik & Hobby Språk Data Gymnastik & Hälsa Övrigt Varifrån kom vetskap om kursen (år 2009) Puff i radion 0 % Vänner och bekanta 15 % Affisch 1 % Arbetsplatsen 2 % Puff/annons i dagstidning 2 % Institutets studieprogram 57 % Institutets elektroniska nyhetsbrev 2 % Institutets hemsida 17 % 17

19 Vad anser du om kursavgiften (år 2009) Något för hög 11 % Allför hög 2 % Alltför låg 0 % Något för låg 2 % Lagom 85 % Statistik över timutvecklingen Statsandelsberättigad undervisning

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2011

Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I 6 5 6 1 0 K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I 6 5 6 1 0 K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den 6 september 2010 kl 19.00 Sammanträdesplats Eckerö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 29 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

Korsholms pensionärsförening rf

Korsholms pensionärsförening rf Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2011 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. har det 41:sta verksamhetsåret 2011 haft knappa 800 mar. Föreningens uppgift är att arbeta för

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland

Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland CSN PROTOKOLL 1 Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland Deltagare: Georg Danvøgg Peter Nielsen Mia Wallin Stig Garsdal Ole Holm-Møller Danmark Tanja Blomqvist Anne Neimala Jukka Laukkanen

Läs mer

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43) From: Netigate Sent: den 2 september 2014 21:56:32 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll.

Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. www.korsholm.fi/vuxeninstitutet Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. Hösten Studieprogram 2010 Medborgarinstitut Grundundervisning i konst för barn och ungdom Uppdragsutbildning Projekt Någonting

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Elever med annan språk och kulturbakgrund

Elever med annan språk och kulturbakgrund Elever med annan språk och kulturbakgrund En guide för rektorn och skolan 2010 Pedersöre kommun Glenn Sundstedt Elever med annan språk och kulturbakgrund en guide för rektorn och skolan Hur kan vi från

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30. Vicerektor Henrik Karlsson och vik. ekonomichef Jeanette Höstman är inbjudna till mötet

Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30. Vicerektor Henrik Karlsson och vik. ekonomichef Jeanette Höstman är inbjudna till mötet Paragrafer: 67-81 Sidan 1 av 6 Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30 Plats: M/S Eckerö, konferensrummet Närvarande: Henning Lindström Bo-Gustav Donning Barbro Gustafsson Carin Holmqvist

Läs mer

www.korsholm.fi Näringslivsstrategi

www.korsholm.fi Näringslivsstrategi www.korsholm.fi Näringslivsstrategi Handlingsplan 2014 2015 Godkänd av utvecklingssektionen 3.12.2014 Vision Med sitt företagsvänliga klimat och ypperliga läge är Korsholm den naturliga kommunen för företag

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsemöte 11/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 18.30 21.32 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 4-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16:00 Plats Helsingfors arbis (lärarrummet), Dagmarsgatan

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Migrationsinstitutet

Migrationsinstitutet Krister Björklund Forskare Migrationsinstitutet Eriksgatan 34 20100 Åbo Tel. 02-2840453, 040-7478953 krister.bjorklund@utu.fi Migrationsinstitutet http://www.migrationinstitute.fi Tio procent av Närpes

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden LÄROPLAN 2016 Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015 Mångvetenskapliga lärområden Programmet idag Kl. 9.00-11.00: 1) Var står vi nu i läroplansarbetet? 2) Introduktion till ett ämnesöverskridande

Läs mer

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen MARTHAFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen Finlands svenska Marthaförbund rf har en aktiv och mångsidig

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet

Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet Datum 15.8.2012, kl. 9-10.15 Dokumentation rapport

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F Verksamhetsplan för år 2013 Inledning Åbolands Ungdomsförbund är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 12 000 personmedlemmar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Styrelsemöte 14/1-2012

Styrelsemöte 14/1-2012 Styrelsemöte 14/1-2012 Närvarande: Andrén, Adam Axlson-Fisk, Olof Eriksson, Mattias von Essen, Agnes Hansson, Erik Küpier, Martin Lindgren, Samuel Orméus, Christoffer Zettergren, Petter 1. Styrelsen väljer

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2006-05-21 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat.

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag 15-05-26 DNR LIU-2015-00247, 2015-00248, 2015-00250 BESLUT 1(2) Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag Den 5 februari 2013 beslutade Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) om principer för

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Besöksnäring i utveckling (2)

Besöksnäring i utveckling (2) Besöksnäring i utveckling (2) Kompetensutveckling och kreativa möten i en växande bransch Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag och anställda inom besöksnäringen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Välkommen till öppet hus!

Välkommen till öppet hus! Välkommen till öppet hus! Du kommer att möta våra duktiga elever, engagerade lärare Öppet Per Brahegymnasiet och fåhus uppleva på vår vackra skolmiljö. Lördagen denöppet 8 november, kl 10-13 Vad: PB-dagen,

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se Syfte

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

MARKNADSFÖRINGS- PLAN 2007-2010 Godkänd av kommunstyrelsen 16.10.2006 260 Inledning Susanne Hongell initierade vid kommunstyrelsens möte 6.2.2006 tillsättande av en arbetsgrupp för marknadsföring. Styrelsen

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer