VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p i s t o I K o u l u t i e 1 I M u s t a s a a r i R e k t o r - R e h t o r i ( 0 6 ) I K a n s l i - T o i m i s t o ( 0 6 ) S t u d i e s e k r. - O p i n t o s i h t. ( 0 6 ) I T e l e f a x - F a k s i ( 0 6 ) v u x e n i n s t i t u t e k o r s h o l m. f i I w w w. k o r s h o l m. f i

2 Innehållsförteckning sida 1 Rektors översikt 2 2 Förvaltning Nämnden för vuxenbildning Ledning 4 3 Verksamhetens resultat Nyckeltal som speglar kundtillfredsställelsen i centrala ämnen Nyckeltal för kostnader och inkomster Samarbetsparter och leverantörer Institutsrelaterade resultat; totalt hela verksamheten 5 4 Verksamheten sektorsvis Samhälleliga ämnen Språk och litteratur Bildkonst- och scenkonst Praktiska färdigheter Gymnastik, dans, hälsa Datateknik Finskspråkig verksamhet Öppna universitetsstudier Uppdragsutbildning Avgiftsbelagd serviceverksamhet Projekt 9 5 Institutets studerande Enskilda studerande Studerande i grundundervisning Språkfördelning 10 6 Undervisning och kursdeltagare 10 7 Aktiviteter och evenemang 10 8 Personal Förvaltnings-, service- och planeringspersonal Undervisningspersonal 11 9 Verksamhetspunkter Bokslut Strategi och mål Bilagor 14 1

3 1 Rektors översikt År 2009 har inneburit en positiv utveckling av verksamheten såväl kvantitativt som kvalitativt. Utgående från resultaten av genomförd utvärdering och med lyhördhet för efterfrågan och aktuella strömningar i samhället har personalen eftersträvat kontinuerliga förbättringar. Detta har lett till förbättrade resultat vad gäller antal kursdeltagare och genomförda timmar, vilket innebär att statistiken som ett mått på vad som åstadkommits visar på en ökad verksamhet jämfört med tidigare år. Visionen för institutet har på ett medvetet och målinriktat sätt kopplats till den kommunala och syns bl.a. i en fortsatt strävan att utlokalisera verksamheten till alla byar där efterfrågan och underlag finns. Vuxeninstitutets verksamhetsutrymmen i Smedsby har upplevts som funktionella och värdefulla för en fortsatt differentierad och mångsidig verksamhet i centrumområdet. Vid vuxeninstitutet Smedsby har under enskilda kurser och föreläsningar genomförts medan 379 hållits på andra platser i kommunen. Motsvarande beräkningar för förverkligade undervisningstimmar stannar på 5274 i vuxeninstitutet respektive 6913 på andra kursplatser. Utbildningsstyrelsen beviljade Korsholms vuxeninstitut ett studiesedelbidrag om 8 000, en minskning med 4000 euro från år Bidraget ges för att underlätta kursdeltagande för arbetslösa, seniorer, invandrare, personer med kort grundutbildning och till personer med inlärningssvårigheter. För institutets del har systemet med studiesedlar gjort det möjligt att minska kursavgiften för ovan nämnda specialgrupper. En rabatt om 50 % har beviljats för vissa kategorier av kurser och i den ordning man anmält sig till kurs. Man kan konstatera, att förmånen klart har underlättat kurdeltagande för många. Uppföljningen av Korsholms vuxeninstitut/mustasaaren aikuisopisto i kvalitetssystemet ISO 9001/2000 genomfördes planenligt med extern revision den 21 november Verksamheten fick i sin helhet ett mycket gott utlåtande och revisionsrapporten från Det Norske Veritas levererades utan avvikelser. Hela personalen har som en uttalad del av kvalitetsarbetet engagerat sig i att analysera, följa upp och revidera verksamheten enligt kommuninvånarnas önskemål, vilket fått en mycket positiv feedback. De kvantitativa resultaten: Antalet genomförda undervisningstimmar var en ökning med 538 h från Studerandeantalet var 5034, en ökning med 83 enskilda studerande från Totala kursdeltagarantalet (många deltar i flera kurser/föreläsningar) var 9497, en ökning med 567 deltagare. De kvantitativa målen nåddes i alla avseenden. Beträffande deltagarantalet var målet att nå en andel motsvarande minst 31 % av befolkningen som är 16 år fyllda, resultatet var 34,6 %. Beträffande gratisstudiesedlar som ingått i kommunens välkomstpaket till nyinflyttade har 29 personer använt sig av studiesedeln under Projekt och erhållna bidrag under året: - Statsstöd för studiesedlar Utbildningsstyrelsen - Föräldrar som resurs i skolan Svenska kulturfonden - Webbliv för vuxna Utbildningsstyrelsen - Föreningens A och Svenska kulturfonden - Konstläger för bildkonstskolans elever 800 Svenska folkskolans vänner - Bidrag för seminariet Alla var vi finnjävlar Svenska kulturfonden - Resebidrag för visit exchange programme 787,20 CIMO (Ungern) - Resebidrag för visit exchange programme CIMO (Stratford upon Avon) Female participation in decision making -Workshop ,60 CIMO -Workshop kulturbidrag Kulturfonden Under avsnitt 4.10 presenteras alla under 2009 pågående projekt. Budgetmålsättningarna har till alla delar uppnåtts. Korsholms vuxeninstitut/mustasaaren aikuisopisto har varit en aktiv aktör inom det fria bildningsarbetet där rektor Lillas bl.a. aktivt har deltagit i beredningen av den nya finansieringslagen för medborgarinstitut genom utnämningen till utvecklingsgruppens referensgrupp. Institutet har under verksamhetsåret varit medlem i Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut (FAMI) och Kansalaisopistojen liitto (KoL). 2

4 Till slut vill jag gärna framföra ett uppriktigt och varmt tack till Vuxeninstitutets administrativa personal, lärare, timlärare och föreläsare, olika myndigheter och organisationer, kommunens förtroendevalda för väl utfört arbete samt till institutets studerande för att de valt att delta i våra kurser och föreläsningar. Jag vill också särskilt tacka för viktig, konstruktiv feedback, som gett och ger institutet värdefull vägkost för den fortsatta verksamheten! Rose Heir Rektor 2 Förvaltning 2.1 Nämnden för vuxenbildning Nämnden har under året sammanträtt 6 gånger. Ordinarie medlemmar Närvaro Ersättare Närvaro Peter Nylund ordf. 6 Karl-Erik Borg 0 Harri Kolehmainen viceordf. 2 Marlene Gädda 1 Back Riitta 5 Olli Orrenmaa 0 Peter Finne 5 Kenneth Finne 0 Carina Granö-Träskelin 3 Lisbeth Pada 0 Anne-Mari Kronholm 6 Synnöve Svanström 0 Maj-Helen Nyback 5 Pia Backman 0 Susann Rabb 6 Henrik Westerback 0 Klaus Salonen 6 Anu Knuutti 0 Timo Häggblom kommunstyrelsens representant 3 Alice Lillas, föredragande och sekreterare 6 Susann Nyman, sakkunnig 2 Nämndens centrala beslut under året: 4 Presentation av nämndarbetet i vuxeninstitutet, fastställande av tidtabell för nämndens möten Dispositionsplan för vuxenbildningsnämndens budget Godkännande av verksamhetsberättelse för Fastställande av hyra för uthyrning av cafeterian 8 Utlåtande angående städning av vuxeninstitutet 12 Anhållan om avsked från tjänsten som textillärare 13 Godkännande av verksamhetsberättelse inklusive utvärdering för Godkännande av kursavgifter för Fastställande av gruppstorlekar för undervisningen 16 Ramar för kursplaneringen Fastställande av hyror för sekundär uthyrning av vuxeninstitutets utrymmen 18 Kallelse till Förbundsmötet för medborgar- och arbetarinstitut, KTOLry MAIFrf 20 Val av caféentreprenör 25 Rättelseyrkande gällande valet av caféentreprenör 26 Anhållan om avsked, Alice Lillas 31 Godkännande av studieprogrammet för Fördelningen av studiesedlar Budgetdirektiv för Val av rektor för Korsholms vuxeninstitut/mustasaaren aikuisopisto 40 Godkännande av undervisningens sektorsvisa målsättningar för Godkännande av förslag till budget för 2010 och ekonomiplan för 2011 och Ny förvaltningsstadga för Korsholms kommun från den Komplettering av vuxeninstitutets studieprogram för vårterminen Tidtabell för vuxenbildningsnämndens möten Extern revision av verksamheten enligt ISO 9001: Utlåtande om Korsholms kommuns styrdokument 52 Syskonrabatter 55 Projektuppdrag vid Korsholms vuxeninstitut 57 Anhållan om avsked, Alice Lillas 3

5 2.2 Ledning Målet för ledningen av Korsholms vuxeninstitut har varit att genom principen om livslångt lärande skapa trivsel för kommuninvånarna, erbjuda möjligheter till utbildning och skapa ett forum för diskussion och debatter. Centrala principer är kundnärhet, utvecklandet av kvalitet samt förmånlighet i ständigt föränderliga förhållanden. Vid institutet strävar vi att ge personalen möjlighet att delta i fortbildningstillfällen, även timlärarna stöds med utbildningsbidrag. Dessutom erbjuds hela personalen inklusive timlärarna möjlighet att vid institutet deltaga i en kurs gratis per arbetsår. Detta för att stöda olika intressen och samtidigt ge vår personal möjlighet att se mångfalden i institutets hela arbete. Ledningen grundar sig på nyckeltal och resultatmål som godkänts av fullmäktige Förmånlighet Euro/undervisningstimme Euro/deltagare Effektivitet % ägarens andel Effekt Kundnöjdhet * 4,22 4,32 4,32 * I utvärderade ämnen. Skalan 1-5 är grunden för utvärderingarna 3 Verksamhetens resultat 3.1 Nyckeltal som speglar kundtillfredsställelsen i centrala ämnen Skala 1-5 är grunden för utvärderingarna (5 är högsta värde) Bildkonst 4,27 4,29 4,20 Musik och dans 4,06 4,35 4,36 Textil, teknik och hobby 4,22 4,34 4,35 Språk 4,23 4,23 4,22 Data 4,34 4,45 4,41 Gymnastik och hälsa 4,22 4,34 4,36 Övrigt 4,24 4,28 4,31 Utvärderingarna har samlats in från nya kurser och kurser med nya lärare. Dessutom har ämnesområdet språk utvärderats under året. 3.2 Nyckeltal för kostnader och inkomster Bruttoutgifter / kursdeltagare i den statandelsberättigade utbildn. 108 Bruttoutgifter / undervisningstimme 85 Nettoutgifter / undervisningstimme 30 Antalet kursdeltagare i den statandelsberättigade utbildn Antalet kursdeltagare i uppdragsutbildningen 105 Antalet studerande i %-andel av kommuninvånarna ( 16 år) 34,6 % Inkomster av uppdragsutbildning och projekt Statsandel för allmänbildande verksamhet Kursavgifter, inkomst

6 3.3 Samarbetsparter och leverantörer Vid institutet verkade 198 timlärare Dessutom bidrog 61 föreläsare med sin sakkunskap Samarbetsparter Undervisningsministeriet Utbildningsstyrelsen Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland FAMI rf. Medborgarinstitutens förbund KoL ry Länsstyrelsen i Västra Finlands län Österbottens TE-central arbetskraftsbyrån Vasa kustregions läroavtalsbyrå Österbottens förbund Finlands röda kors Folkhälsan Ungdomsföreningarna i Korsholm Stundars r.f. Kommunens nämnder Hembygdsföreningar Martaföreningar 3.4 Institutsrelaterade resultat; totalt hela verksamheten Volymtal, hela verksamheten 2007 bokslut 2008 bokslut 2009 bokslut Undervisningstimmar Kursdeltagare Kurser Avlagda examina - A-körkort - AB-kort Projekt Personal, heltidsanställda Under året har kursutvärderingar gjorts med blanketter uppgjorda enligt rekommendationer av UBS. Det allmänna omdömet har gett 4.32 på skalan Verksamheten sektorsvis 4.1 Samhälleliga ämnen Ansvarsområde: Alice Lillas Kortkurser och enskilda föreläsningar är utmärkande för samhälleliga ämnen och teman varierar år från år allt efter aktuella behov och efterfrågan. Återkommande centrala kurshelheter är föreläsningsserierna för pensionärer Undervisningstimmar: planerade förverkligade Nivån förverkligad andel 89,7% 96 % 85,2% Antal kursdeltagare

7 4.2 Språk och litteratur Ansvarsområde: Anne Klockars Glädjande nog har Vuxeninstitutet under det gångna året sett en ökning i antalet deltagare i språkkurser och språkrelaterade evenemang. Under 2009 har institutet fortsättningsvis kunnat erbjuda språkkurser i svenska, finska, engelska, franska, tyska, spanska, italienska och ryska. På finska har även erbjudits kurser i japanska och kinesiska. En nyhet under våren 2009 var kursen En röd tråd skriv om ditt liv. Kursen väckte stort intresse och har fortsatt under följande läsår. Genom diskussioner, gäster och skrivuppgifter har deltagarna inspirerats att bit för bit bygga på i skrivandet om sina liv. Kursdeltagarna deltog även i vårutställningen med sina texter. En uppskattad specialkurs, Travelling and writing, kombinerade kunskaper i språk och IT. Kursen ordnades under våren 2009 som en del av projektet Lärmiljö i nutid. Deltagarna lärde sig att göra fotoalbum på webben, med hjälp av programmet Picasa. Bildtexterna skrevs på engelska och kursdeltagarna fick personlig feedback på sina texter, via webben. Deltagarna presenterade även sina webbalbum på engelska med hjälp av Smartboard. Ett försök att utveckla kursutbudet genom att erbjuda kombinerade kurser, resulterade i ytterligare en annan specialkurs: English Conversation and Cookery. Kursen erbjöds varannan vecka under hösten 2009 i Österhankmo. I kursen kombinerades matlagning och konversation på engelska. Som kursledare fungerade brittiska Mary Westerback, nyinflyttad i byn. Två mycket uppskattade kafékvällar på engelska ingick också i kursprogrammet. St Patrick s Night firades den 17 mars med över 80 personer anmälda. Kvällen bjöd på föredrag av två irländskor, samt musik och dans med irländsk prägel av bandet Kelpia. Under Canadian Evening föreläste kanadensaren Cory Isaacs som numera är bosatt i Tölby. Han presenterade bland annat sina iakttagelser om skillnaderna mellan finländare och kanadensare på ett sätt som lockade till många skratt. Hösten 2009 hade Vuxeninstitutet möjlighet att starta kursen Swedish for beginners, i samarbete med yrkeshögskolan Novia. Kursen var öppen både för Novias studeranden och för andra intresserade. Deltagarna från Novia är studeranden på den engelska linjen för blivande sjukskötare. Övriga deltagare är utlänningar som flyttat till Korsholm eller Vasa med anledning av äktenskap med finländare. Kurserna i Lekfull finska för barn har fortsatt att väcka intresse. Som en direkt följd av efterfrågan, erbjöd Vuxeninstitutet två sommarkurser för barn i finska; Våga tala finska! Kurs för åringar. Kurserna hölls första veckan i juni och var inriktade på praktisk finska genom lek, spel och målinriktat pratande. En intressant sak att notera är att även företag under det gångna året riktat sig till Vuxeninstitutet och bett om offert på skräddarsydda kurser i språk för sina anställda. Under det gångna året har en dylik kurs verkställts, i svensk konversation för ett visst företag. I ordinarie kurser har även deltagit anställda i företag, som kunnat delta på arbetstid. Anställda i Korsholms kommun har även detta år haft möjlighet att delta i FinTandem och få kursavgiften betald samt med förmannens tillstånd kunnat delta delvis på arbetstid. FinTandem deltagare som fått kursavgiften betald via kommunen har under hösten 2009 varit 3 stycken. Som ett medvetet försök att erbjuda fler språkkurser runtom i kommunen, startades under hösten 2009 en kurs i engelska i Replot. I Smedsby tillkom en kurs i spansk konversation på avancerad nivå, på begäran av intresserade deltagare. Under våren 2009 hölls även ett diskussionstillfälle för timlärarna i språk, som gav möjlighet att utbyta erfarenheter och på ett konkret sätt gemensamt avsluta det läsår som gått. Timlärarna i språk på svenska sidan är cirka stycken, och tillfället gav inspiration till ett fortsatt och ökat samarbete Undervisningstimmar: planerade 1769 h 1891,67 h 2498 h förverkligade 1556,66 h 1692,67 h 2016,67 h Nivån förverkligad andel 88 % 89,5 % 80,7 % Antal kursdeltagare

8 4.3 Bildkonst- och scenkonst Ansvarsområde: Janika Norrgård (vt), Marika Grön (vt, ht) Verksamhetsberättelsen för den här sektorn har tidigare år redovisats tillsammans med sektorn för praktiska ämnen. Från och med i år redovisas dessa skilt för sig. De flesta kurser har kunnat genomföras. Några inhiberades dock p.g.a. för få anmälda. Bildkonstskolan startade med elva grupper på hösten. Bildkonstens grunder åk 4-6 i Smedsby avbröts mitt under höstterminen p.g.a. elevbortfall. Kuvataiteen perusteet åk 1-3 samt 4-6 slogs ihop till en (1) grupp och i Norra Korsholm (Karperö) startades enligt önskemål en ny bildkonstskolegrupp för 7-9- åringar fr.o.m. hösten. Grundundervisningen i teater ordnades både på finska och svenska i Smedsby under höstterminen Undervisningstimmar: planerade 1820 h förverkligade 1519 h Nivån förverkligad andel 83,5 % Antal kursdeltagare Praktiska färdigheter Ansvarsområde: Carita Staffans (vt), Ann-Chatrin Snickars-Hoxell (ht) Verksamhetsberättelsen för den här sektorn har tidigare år redovisats tillsammans med sektorn bildkonst och scenkonst. Från och med i år redovisas dessa skilt för sig. Inom den praktiska sektorn har de flesta helårskurser fungerat bra. Tyngdpunkten har lagts på att planera fler korta kurser, vilket gett gott resultat. Endast några kortkurser har inte startat utan inhiberats på grund av för få anmälda deltagare. Speciellt populära kurser har varit Inred din trappa i höstskrud, Tomtar på loftet, sömnad av Tilda-figurer, Tillverka egen naturkosmetik, Mat för festligare tillfällen, Gubbkockarnaen kurs för matglada män, Bygga lådbil med pappa och Träslöjd i Smedsby har varit populära och deltagarantalet har varit stort. Tyg- och hobbyloppis ordnades för första gången i september och rönte mycket stort intresse från en stor målgrupp i varierande åldrar Undervisningstimmar: planerade 3159 h förverkligade 2779 h Nivån förverkligad andel 88 % Antal kursdeltagare Gymnastik, dans, hälsa Ansvarsområde: Susann Nyman Intresset för motion och hälsa har alltjämt varit stort och kurser av varierande slag och för varierande målgrupper har verkställts i alla delar av kommunen. Ett lite större utbud har detta år bjudits ut för män i form av de nya kurserna Yogainspirerad motionsgymnastik för män och Karayoga. Även specialgrupper som seniorer har haft ett ökat utbud av kurser, bland annat i form av kurser i sittdans och djuptöjning. Bristen på yogaledare har gjort att efterfrågan på yoga varit större än institutet kunnat verkställa. En ökande mängd kursdeltagare har använt sig av möjligheten att betala motions- och danskurserna med motionssedlar av märket Tyky/RJ och Smartum Undervisningstimmar: planerade 2627,16 förverkligade 2498,93 Nivån förverkligad andel 95,1 % Antal kursdeltagare

9 4.6 Datateknik Ansvarsområde: Tom Lillas Under våren 2009 startade igen två nya A-datakörkortskurser som läroavtalsutbildning i samarbete med Vasa kustregions läroavtalsbyrå. En kurs på svenska och en på finska. Antalet datorkörkort som slutligen kunde examineras var 17. Hösten 2009 inleddes med fortsatt stort intresse för Seniordatakurserna och även intresset för olika bildhanteringskurser var stort, i synnerhet för kurserna Från kameran till datorn, som behandlar bl.a. hur man överför bilder från sin digitalkamera till datorn och hur man kan göra förbättringar på bilderna, beställa pappersbilder, osv. En annan kurs som snabbt blev populär var en kurs i InDesign. Kommunen har nu också köpt in ett antal licenser för programmet som så småningom skall börja användas för grafisk formgivning av olika tryckalster. Programmässigt har inga större förändringar skett under året. Windows Vista Enterprise har fungerat bra hela året sedan Service Pack 2 kom ut. I samband med starten i augusti uppgraderades vår server till Server 2008 Standard. Där finns dock en hel del små detaljer som bör ses över vid nästa servicetillfälle samt en stödande server införskaffas Undervisningstimmar: planerade 1854 h 1069,8 h 1607,66 h förverkligade 1417 h 1010,3 h 1253,66 h Nivån förverkligad andel 76,5 % 94,4 % 77,9% Antal kursdeltagare Finskspråkig verksamhet Ansvarsområde: Päivi Elomaa t.o.m , höstterminen obesatt Päivi Elomaa var anställd på 60 % som planerande lärare och ansvarig för finska verksamheten under vårterminen Under höstterminen 2009 var befattningen obesatt. Antalet finskspråkiga kurser under året har varit 167 (22,7% av totala antalet kurser). Därutöver har 59 kurser fungerat som tvåspråkiga. Nyheter på finska var t.ex. Pukeutumiskurssi, Meikkaus & ihonhoito (alle 40 v.), Meikkaus & ihonhoito (40+), Selkäkoulu, Aivoverenkiertohäiriö, Kiinan kielen ja kulttuurin alkeiskurssi, Runopiiri, Selkäryhmä erityisryhmille, Tildan joulu, Äijäjooga. Föreläsningar på finska har varit bl.a. Mitä suussa tapahtuu kun vanhenee?, Koirahieronta, Uusia tuulia diabeteksen hoidossa, Antiikin arviointitilaisuus. 4.8 Öppna universitetsstudier Ansvarsområde: Susann Nyman I samarbete med fortbildningscentralen vid Åbo Akademi verkställdes under våren 2009 en kurs i Allmän rättslära (5sp) inom rättsnotarieprogrammet liksom en specialkurs i informationsförvaltning: Link analysis (2sp). Under hösten erbjöds kursen Att skriva för media (5 sp) vilken dock inte lockade tillräckligt många deltagare för att kunna starta Undervisningstimmar: planerade 70 h 20 h 63 h förverkligade 61 h 20 h 42 h Nivån förverkligad andel 91,4 % 100 % 66,7 % Antal kursdeltagare Uppdragsutbildning Avgiftsbelagd serviceverksamhet Ansvarsområde: Alice Lillas Uppdragsutbildning grundar sig på specialbeställd utbildning och personalfortbildning, som finansieras externt. Ur institutets synpunkt är den viktig i två avseenden. - Den ger möjlighet att föra fram det specialkunnande som vår personal har. 8

10 - Den utgör ett gott ekonomiskt komplement att effektivt utnyttja de resurser institutet har i form av utrymmen och utrustning. Under 2009 har två läroavtalskurser för A-datakörkortsexamen genomförts i samarbete med Vasa kustregions läroavtalsbyrå samt specialbeställda kurser i Excel 2007, svensk konversation samt en arbetskraftspolitisk kurs Undervisningstimmar: planerade ,66 förverkligade ,66 Nivån förverkligad andel 93,6 % 100 % 105,4 % Antal kursdeltagare Projekt Ansvarsområde: Ann-Sofi Backgren Pågående projekt där Vuxeninstitutet är partner eller huvudman. Edu-Vuxen: Projektets mål är att bygga upp ett koordinerande nätverk för vuxenutbildningsanordnare och arbetsgivare i Svenskfinland som samordnar, utvecklar, marknadsför och utvärderar utbudet av vuxenutbildning och kvaliteten på rådgivnings- och handledningstjänsterna på svenska. Projektets huvudman: Arcada. Korsholms vuxeninstitut är partner i projektet. Projekttid: Finansiering: Europeiska Socialfonden och statliga medel (länsstyrelsens bildningsavdelning). Opin-polku: Opin-polku är den tvåspråkiga motsvarigheten till Edu-Vuxen där projektområdet omfattar främst Vasaregionen. Projektets huvudman: Vasa Vuxenutbildningscenter. Korsholms vuxeninstitut är delgenomförare i projektet. Projekttid: Finansiering: Europeiska Socialfonden och statliga medel (länsstyrelsens bildningsavdelning). Learning Ambassadors: Projektet är ett samarbetsprojekt mellan partners i Norge, Finland, Estland och Lettland. Huvudmålsättningen med projektet är att överföra goda idéer från Norge till de övriga medverkande parterna men också att utveckla, bygga nätverk samt utbyta andra goda erfarenheter parterna emellan då det gäller vuxenutbildningen. Projektets huvudman: Voksenupplärningsförbundet i Norge. Korsholms vuxeninstitut är partner i projektet. Projekttid: Finansiering: Nordiska Ministerrådet, NORDPLUS VUXEN-programmet. Lärmiljö i Nutid: Målet med projektet är att implementera elektroniska tavlor (smartboards) i undervisningen och i samband med detta utveckla användandet av virtuella undervisningsplattformer. I ett första skede gäller implementeringen språk- och IT i form av tvärsektoriella kurser. Hösten 2009 ligger fokuseringen på bildkonst. Projektet strävar också till att allmänt öka intresset för elektroniska tavlor i vuxenutbildningen. Projekttid: Höstterminen 2008-höstterminen Finansiering: Utbildningsstyrelsen. Korsholms vuxeninstitut är projektets huvudman. Föräldern som resurs: Projektet strävar till att lyfta fram föräldern som resurs då det gäller barnets skolgång men också till att öka insikten bland föräldrarna i skolans vardag. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Vuxeninstitutet, Korsholms högstadium, Hem och skola föreningen vid högstadiet samt utbildningsavdelningen. I projektet deltar också partner från Esbo och Väståboland. Inom ramen för detta projekt kommer Vuxeninstitutet hösten 2009-våren 2010 att ordna temainriktade kurser, föreläsningar och workshops. Projekttiden: Finansiering: Svenska kulturfonden. Korsholms vuxeninstitut är projektets huvudman. Webbliv för vuxna: Det pratas om informationssamhället med vad händer egentligen på webben? Vad bör man som vuxen veta för att hänga med? Målet med projektet är att skapa basfärdigheter för vuxna för att de aktivt ska kunna ta del av informationssamhället. Projekttid: höstterminen 2009-vårterminen Finansiering: Utbildningsstyrelsen. Korsholms vuxeninstitut är projektets huvudman. Female participation and decision-making: Projektet är en internationell kvinnoworkshop som tar fasta på kvinnors möjlighet att vara delaktig i samhället och beslutsfattandet. Workshopen tar upp teman såsom kvotering, subjektiv dagvård, könsroller, kulturskillnader i Europa. Arbetsspråket är engelska. Projekttid (workshopen): , men projektet har planerats och förberetts under hösten Finansiering: EU-finansiering via Grundtvig-programmet-Workshops (nytt program för år 2009 och vuxeninstitutet är bland de fem första i Finland som fått finansiering). Korsholms vuxeninstitut är projektets huvudman. 9

11 5 Institutets studerande 5.1 Enskilda studerande Enskilda studerande totalt Varav kvinnor % ,6 % 5.2 Studerande i grundundervisning Grundundervisning i konst (bildkonst och teater) Enskilda elever (ingår i enskilda totalt) Varav flickor ,2 % ,3 % 5.3 Språkfördelning Svenskspråkiga ,3 % ,1 % Finskspråkiga ,4 % ,3 % *) Övriga språk 14 0,3 % 26 0,5 % *) Siffran för andelen finskspråkiga är inte helt tillförlitlig eftersom det föreligger en del brister i registreringen av språktillhörighet av i synnerhet nya studerande och systemet automatiskt väljer finska ifall inget annat anges. Andelen studerande i förhållande till Korsholms invånarantal ( 16 år) 34,6 % 6 Undervisning och kursdeltagare Allmänbildande undervisning Antal undervisningstimmar , 44 Kursdeltagare Grundundervisning i bildkonst Antal undervisningstimmar Kursdeltagare Grundundervisning i teaterkonst Antal undervisningstimmar Kursdeltagare Uppdragsutbildning, arbetskraftspolitisk Antal undervisningstimmar ,66 Kursdeltagare Antal undervisningstimmar totalt ,1 Antal kursdeltagare totalt Aktiviteter och evenemang Konstutställningar i aulan, 14 st. Vårfest och utställning av kursarbeten Julfest Institutets teater- och musikgrupper har haft olika tillställningar under året. 10

12 8 Personal 8.1 Förvaltnings-, service- och planeringspersonal Rektor Alice Lillas Kansli Ros-Mari Ventin, alterneringsledig t.o.m vikarie Annika Staffans Planering/Uppföljning Susann Nyman Projektkoordinering Ann-Sofi Backgren Information/Projekt Annika Staffans fr.o.m Vaktmästartjänster Ari Autio, (40% under fastighetsnämnden) Städtjänster Pirkko Cederqvist, avgick med pension fr.o.m ; Leila Maaninka fr.o.m (underlyder fastighetsnämnden) 8.2 Undervisningspersonal Heltidsanställda lärare: Anne Klockars, språk Heidi Kilgast, bildkonst, tjänstledig under året Marika Grön, t.f. bildkonstlärare (60 %) fr.o.m Carita Staffans, textilslöjd, avgick med pension fr.o.m Ann-Chatrin Snickars-Hoxell, textilslöjd, hantverk, fr.o.m Tom Lillas, data Päivi Elomaa, t.f. planerande lärare för finska verksamheten (60%) t.o.m Kjell Hjortell, gemensam slöjdlärare med högstadiet. 9 Verksamhetspunkter Kurser har pågått på 61 verksamhetspunkter under året. 11

13 10 Bokslut Korsholms vuxeninstituts resultattablå Resultattablå / Den statsandelsberättigade verksamheten bokslut bokslut bokslut Ekonomiskt förverkligande (i netto ingår även statsandelen) /undervisningstimme brutto/netto 83/28 86/30 85/30 /deltagare 122/42 111/38 108/38 Effekt Kommunens andel av kostnaderna i % Påverkan Kundbelåtenhet - Kursutvärdering 4,22 4,32 4,32 Verksamhetens omfattning Undervisningstimmar , ,44 Kursdeltagare Förverkligade timmar % Personal, heltid Timlärare Föreläsare I ekonomiredogörelsen ingår: Vuxeninstitutet, Auditoriet, Uppdragsutbildning, Bildkonst och teater, samt olika projekt bokslut bokslut bokslut Ekonomi (1000 ) Inkomster Statsandelar Utgifter Netto (Korsholms andel)

14 11 Strategi och mål 2010 Nu Mål 3 år Verksamhetsområde Korsholm och närkommunerna Samarbete med närkommunerna samt regionalt i Österbotten, samnordiskt även med andra läroanstalter via bl.a. Nordiska ministerrådet och EU. Våra kunder Kommuninvånarna i Korsholm Invånarna i Korsholm med omnejd Barn och ungdomar som deltar i grundundervisning i Barn och ungdomar i Korsholm närmast för språk, scen- och bildkonst, bild- och scenkonst Studerande via Arbetskraftsbyrån, TEcentralen Företag, föreningar och och Läroavtalsbyrån organisationer i Korsholm med omnejd Personal i kommunal och statlig förvaltning samt inom privata företag Arbetskraftsbyrån, TEcentralen och organisationer Specialgrupper Läroavtalsbyrån, Åbo Akademi, YA, Vasa yrkesinstitut Läroavtalsbyrån, Åbo Akademi, YA, Vasa yrkesinstitut. Specialgrupper Våra produkter och service Kurser och föreläsningar Skräddarsydda kurser i form av uppdragsutbildning, vilka har extern finansiering Handledning Konstutställningar Uthyrning av Korsholmssalen Olika projekt Språktest Vår konkurrensfördel Lokal kännedom Lätt och flexibel organisation. Kvalitetsutvecklingsprocess som nu är inarbetad. Institutet har ett gällande kvalitetscertifikat, DNV till Samarbetsparternas tillit. En stark image i bygden. Ändamålsenlig utrustning i nya undervisningsutrymmen i centrum. Utbud året om, enligt behov även sommarkurser Skräddarsydda kurs- och rådgivningstillfällen Distansstudier Multimediastudier Utlokalisering av undervisning i IT (såvida institutet kan anskaffa en mobil dataklass) Antalet internationella projekt ökar EU-mobilitet, Nordplus -projekt Lokal och regional kännedom Lätt och flexibel organisation Samarbetsförmåga och tillgänglighet, interaktivitet på nätet Måluppföljning i kvalitetssystem Tvåspråkighet Modern teknologi tillgänglig för alla God kännedom om kursbehov Kompetent personal 13

15 12 Bilagor Timmar och deltagare enligt ämne Kurser Timmar Män Kvinnor Deltagare totalt 0 Föreläsningar - Luennot Fortbildning, specialkurser - Jatkokoulutus, erityiskurssit Bildkonstskolan - Kuvataidekoulu Teaterskolan - Teatterikoulu Öppna Universitetet Musik - Musiikki , Scenkonst - Näyttämötaide Bildkonst, tiffany - Kuvataiteet, lasityöt Hobby, textil, praktiska färdigheter - Askartelu, tekstiilityöt , Dans - Tanssi , Porslin, keramik, decoupage - Posliini, keramiikka Träslöjd, metall, möbler - Puutyö, metalli, verhoilu Andra konst- och färdighetsämnen - Muu taide- ja taitoaineet Finska - Suomi , Svenska - Ruotsi Engelska - Englanti Tyska - Saksa Franska - Ranska Ryska - Venäjä Spanska - Espanja Italienska - Italia Andra språk - Muut kielet Pensionärsträffar - Eläkeläispiirit Historia, samhälle - Historia, yhteiskunta Kultur, litteratur - Kulttuuri, kirjallisuus Psykologi, mänskliga relationer - Psykologia, ihmissuhteet Datateknik - Tietotekniikka , Natur, miljö, jakt - Luonto, ympäristö, metsästys Navigation, vattentrafik - Vesiliikenne Hälsa, välmående, första hjälp - Terveys, hyvinvointi, ensiapu Trädgård - Puutarha Huslig ekonomi - Kotitalous Gymnastik, idrott - Liikunta, urheilu , Yoga/Jooga, pilates, djuptöjning, qigong , Övriga - Muita Totalt ,

16 Timlärare och föreläsare 2009 Ahlberg Rurik Fri Carla Karppi Tanja Pada Linda Westerback Mary Ahlqvist Boris Friberg Johan Katajamäki Hannu Paulin Leif Vestergård Bengt Ahonen Minna Furubacka Leena Kecklund Jeanette Paxal Lena Westergård Hans Alho Alli Pauliina Fågelbärj Henrik Keltto Jenni Pei Yuan Vestergård Rudolf Andrén-Pada Mary Förström Sebastian Keski-Nisula A-L Pulli Jimmy Westerlund Mikael Arnautovic Emina Geisor Johan Kiuru Jenni Pått Petra Vestman Ann-Sofi Aro Minna Gleisner Marita Koskinen Filip Pått-Lindström Andrea Wide Carola Attianese Ann-Helen Granholm Johnny Kuja-Panula Tarja Ranta-Kuivila Reetta Wikholm Katharina Audas Ole Granholm Robert Kullas-Nyman Lisen Ravall Bill Willberg Marika Back Sten-ole Grannas Kaija Kvist Samuel Roiko Marja-Riitta Willför-Nyman Ulrika Backa Peter Granroth Petter Källström M-T Rokala Annette Wrede Georg Henrik Backgren Ann-Sofi Grön Marika Köhler Maj-Helen Rokala Sami Välimäki Matti Backström Alice Grönqvist-Elo Frida Laatu Marko Rosenlöf Diana Yli-Korpela Aki Backström-Widjeskog B. Gustafsson Anna-Mariia Laatu Minna Ruotsalainen Maire Ylimartimo Kirsi Berg Denice Haanpää Susanna Lahti Jarkko Rådman Börje Åbacka Fredrik Berg Karl-Erik Haapakoski Jukka Lainio Jarmo Rönn Barbro Ågren Kristina Bertell Raili Haapala-Livera Niina Lall Hilde-Ann Rönn Gustav Åkerholm Monica Bertills Susann Hagman Johanna Lamm Peder Rönn Hans Öist Christer Björk Monica Hakala-Öman Heidi Lehtinen Ulla Rönnqvist Lilian Örndahl Elmer Björkbacka Mona-Lisa Hakko Margaretha Lillas Dan Salonen Bodil Österberg Terese Björkholm Sini Haldin-Rönn Kerstin Lillas Ove Sandqvist Karin Östergård Beatrice Björklund Isa Hammarström Jan Lillas Tom Sandvik Arvid Österåker Peter Björklund Martha Hartman Tuula Lindberg Camilla Schoultz-Ekblad Birgitta Östman Thomas Björkqvist Ida Heikinheimo Märta Lindgren-Backman I Sjöblom Peter Blom Ralf Helgas Ann-Charlotte Lindgård Maria Skjäl Karin Braithwaite Jenny Helgas Nina Lindroos Gunilla Slobodeniouk Marianna Burman Bengt Herberts Kjell Lithén Yngve Smeds-Nylund A-S Byggningsbacka Catrin Hiipakka Asko Ljung Bengt-Johan Staffans Kaj Båsk Peter Hjortman Daniel Lundgren Svante Stenkull-Aura A-C Carling Ebba Helena Holm Annika Lundström Susanne Storm Natalia Carlson Inger Holm Bjarne Långkvist Kurt Storm Ulla Cederberg Marie Holm Gunnel Löfvik Kaj Sund Susanna Cederlöf Marja-Leena Holm Majlis Löw Britt-Marie Sundberg Ari Chonghaile-Åbacka J. Holmberg Kim Maans Sonja Sundblom-Lindberg M. Cleary-Hautaniemi Anne Holmlund Tina Malinen Pertti Suutala Maria Dahlin Johanna Holmström Nils Martin Greta Swanljung Lilly De Geer Eric Holm-Wickström Anita Mattas Marianne Swanljung Maj-Len Edfelt Ann-Sofie Hongell Riku Mendelin Jenny Swanljung Tomas Eharni Juhani Honkaniemi Jari Meriluoto Teppo Svarvar Jan Olof Ehrs Tina Hortans Mariah Mustalammi Pipsa Svensson Paul Ekblad Ylva Huhtamäki Lea Mäkelä Erja Säilä Janne Ekholm Maarit Hyllinen Jani Mörk Anna-Lotta Söderback Solveig Eklund Rabbe Häggblom Yvonne Nordberg Anna Söderholm Viveca Ekman Jenny Häggman Johan Nordling Rosario Söderström Sanna Elomaa Ari Hästbacka Hans Nordlund Birgit Tallbäck Gunbritt Elomaa Päivi Häyry Tomas Nordqvist Paula Tallgren Marina Engblom Carina Ilander Olli Nordström Rainer Teir Giovanna Enges Birger Isaacs Cory Norrgrann Anette Thors Berit Enström Margot Isomaa Mari Nousiainen Mikko Thölix Roger Erlands Vivian Isotalo Arja Nyback Kjell Toivonen-Temiz Anne Fagerholm Daniel Jewander Sven Sune Nyberg Emma Torkko Lilian Fagerström Linda Jokiaho Tanja Nyberg-Heiniö Lina Treier Christoph Fagerström Pernilla Jåfs Ingvor Nygren Inga-Britt Turtonen Tessa Fagerström Ulla-Britt Kainlauri Kerstin Nygård Curt Urrutia Roberto Finne Kaj Kajan Mikael Nykamb Helena Uusihaka Noora Finne Michaela Kangas Malin Nylund Peter Vainio Jenni Fogelberg Erika Karjalainen Katri Nystrand Jarl Wargh Annabella Fors Linda Karlberg-Granlund G. Ojala-Koljonen Outi Varismäki Elena Forth Carl-Erik Karpov Emmi Olson Cia Wasberg Marianne 15

17 Utvärdering av verksamheten kalenderåret 2009 Besvarade formulär *) Verksamhetssektor Antal undersökta kurser 57 Bildkonst 6 29 Musik & Dans 4 43 Textil, teknik, hobby Språk 27 7 Data Gymnastik och hälsa Övrigt 10 Totalt *) Utvärderingarna har gjorts i nya kurser och i kurser med nya lärare, samt ämnessektorn språk. Observera att värdet på värdeaxlarna startar vid 3,0 p.g.a. resultatens höga medelvärden. Totala medeltalet för olika verksamhetsområden ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Bildkonst Musik & Dans Textil, teknik & Hobby Språk Data Gymnastik & Hälsa Övrigt FRÅGEGRUPPERINGAR: Generellt Administration Tekniska arrangemang Kursens längd Kursledaren Du som kursdeltagare 1. Allmänt omdöme om kursen 2. Motsvarade kursinnehållet förväntningarna 3. Stämningen på kursen 4. Förhandsinformation om kursen 5. Uppfattning om institutets personal 6. Uppfattning om undervisningslokalen 7. De tekniska hjälpmedlens funktion 8. Kursens längd, totala timantal 9. Antalet timmar per kursträff 10. Behärskade kursledaren sitt ämne 11. Beaktade kursledaren åsikter 12. Hur bra utnyttjade kursledaren undervisningstiden 13. Din egen insats i kursen 14. Hurudan nytta har du av kursen 16

18 Jämförelse av frågegrupperingarnas medeltal i förhållande till verksamhetsområde (år 2009) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Generellt Administration Tekniska arrangemang Kursens längd Kursledaren Du som kursdeltagare Bildkonst Musik & Dans Textil, teknik & Hobby Språk Data Gymnastik & Hälsa Övrigt Varifrån kom vetskap om kursen (år 2009) Puff i radion 0 % Vänner och bekanta 15 % Affisch 1 % Arbetsplatsen 2 % Puff/annons i dagstidning 2 % Institutets studieprogram 57 % Institutets elektroniska nyhetsbrev 2 % Institutets hemsida 17 % 17

19 Vad anser du om kursavgiften (år 2009) Något för hög 11 % Allför hög 2 % Alltför låg 0 % Något för låg 2 % Lagom 85 % Statistik över timutvecklingen Statsandelsberättigad undervisning

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2011

Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I 6 5 6 1 0 K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

MALAX KOMMUN. PROTOKOLLSIDA Direktionen för. x Svartgrund Annika x Sundbäck Eivor Löflund Jan-Anders

MALAX KOMMUN. PROTOKOLLSIDA Direktionen för. x Svartgrund Annika x Sundbäck Eivor Löflund Jan-Anders MALAX KOMMUN PROTOKOLLSIDA Direktionen för Sida 2/13 2013 1 Sammanträdestid Onsdagen den 24 april 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats Beslutande x Storfors Sofia ordf. Vest-Berglund Ulrika x Backgren Ann-Sofi,

Läs mer

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning 9 500 Småbarnsfostran Småbarnsfostran är växelverkan Åbo har ca 50 dagvårdsenheter, som kan bestå av flera olika daghem eller till exempel

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl 1 Sammanträdestid: Onsdagen den, kl. 15.00 Sammanträdesplats: Kronoby gymnasium 14 Sammanträdets öppnande 3 15 Val av protokollsjusterare 3 16 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 16 mars 2016, kl. 14:15 16:20 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt

Läs mer

Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y.

Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. 1 Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. Protokoll Årsmöte Tid 30.3.2012 kl 13.00 Plats Seniorpunkten i Smedsby Närvarande 18 medlemmar bilaga 1 1. Mötets öppnande Styrelsens

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I 6 5 6 1 0 K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

SKOLNÄMNDEN I KÖKAR. Sammanträdestid Måndagen den 18 januari 2016 kl

SKOLNÄMNDEN I KÖKAR. Sammanträdestid Måndagen den 18 januari 2016 kl SKOLNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll nr 1 / 2016 Sammanträdestid Måndagen den 18 januari 2016 kl. 12.00 13.05. Sammanträdesplats Kökar Grundskola ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström

Läs mer

Läroplan för grundundervisning i bildkonst

Läroplan för grundundervisning i bildkonst Läroplan för grundundervisning i bildkonst Grundläggande konstundervisning i Korsholm grundar sig på lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och förordningen om grundläggande konstundervisning

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Läroanstaltens namn Ifyllarens släktnamn Ifyllarens förnamn Telefon t.ex. 015-12345678 Telefax t.ex. 015-12345678 Datum

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

PROGRAM PÅ SVENSKA I HÖRNAN

PROGRAM PÅ SVENSKA I HÖRNAN PROGRAM PÅ SVENSKA I HÖRNAN Utbildning - ett lyft för livet! Uppmuntra till läsglädje för lyckat lärande Fredag kl. 13.30 och lördag kl. 11.30 i Hörnan Satya Brink kopplar samman forskning och politik

Läs mer

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret LÄSÅRSPLANEN FÖR ISNÄS SKOLA OCH FÖRSKOLA 2012-2013 Behandling: Personalmöte 13.08.2012 Direktionen 01.10.2012 Underskrifter: Isnäs, 01.10.2012 Mikael von Martens direktionsordförande Laura Ståhl tf. föreståndare

Läs mer

Herrar 22 år 60 m 6,79 Kim Meller-77, Kimito SF Tammerfors

Herrar 22 år 60 m 6,79 Kim Meller-77, Kimito SF Tammerfors SFI-REKORD INOMHUS 2006 Herrar 60 m 6,71 Tommi Hartonen-77, HIFK Åbo 19.2.05 200 m 21,13 Tommi Hartonen-77, HIFK Madrid,SPA 5.3.05 21,03* Tommi Hartonen-77, HIFK Korsholm 9.2.05 400 m 47,93 Tommi Hartonen-77,

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I 6 5 6 1 0 K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p

Läs mer

SFS mästerskapstävling

SFS mästerskapstävling Borgå 01.03.2009 9:31:30 Ilmakivääri 20 ls, sarja 8IT 1. Erik Valkamo KSF 96 95 191 2. Daniel Liewendahl ÅSSF 91 93 184 Ilmakivääri 20 ls, sarja 10IT 1. Rasmus Lagerström RS 98 98 196 2. Martin Nyholm

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

SKOLNÄMNDEN I KÖKAR. Sammanträdestid Tisdagen den 2 juni 2015 kl. 12.30 14.05.

SKOLNÄMNDEN I KÖKAR. Sammanträdestid Tisdagen den 2 juni 2015 kl. 12.30 14.05. SKOLNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll nr 3 / 2015 Sammanträdestid Tisdagen den 2 juni 2015 kl. 12.30 14.05. Sammanträdesplats Kökar Grundskola ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Riitta Pyykkö Vasa 1.12.2011 Delaktighet i ett mångkulturellt Norden Varför är valideringen nu på agendan? Valideringen är av nytta för individen,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

6,3221.$16$/$,623,672±6,%%20('%25*$5,167,787

6,3221.$16$/$,623,672±6,%%20('%25*$5,167,787 6,3221.$16$/$,623,672±6,%%20('%25*$5,167,787 69(16.635c.,*$$9'(/1,1*(1.8563/$1 /lvnuhw 1101 MUSIK + VWWHUPLQHQ 9nUWHUPLQHQ 1101201 Vi sjunger folkvisor 20 20 Birgitta Nyberg 1101202 Sibbo sångarbröder

Läs mer

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014.

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014. Inledning DENNA ENKÄT GENOMFÖRS för att kartlägga mängden invandrarutbildning, invandrar och också invandrarpersonal vid läroinrättningar inom det fria bildningsarbetet 2014. Kartläggningen har beställts

Läs mer

Finlandssvenska Online Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare)

Finlandssvenska Online Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare) Finlandssvenska Online 2016-2018 Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare) Vad är Finlandssvenska Online? En digital kurs i finlandssvenska

Läs mer

Ättligar efter Teodor Karlsson. Tabell 1

Ättligar efter Teodor Karlsson. Tabell 1 Ättligar efter Teodor Karlsson Tabell 1 Karl Theodor Karlsson. Född 1877-11-09 i Söderhamn, Sverige. Död 1942-03-10 i Korsnäs. Tidigare även Åbb efter hemmanets namn. Gift 1903-11-14 i USA med Lovisa Eriksdotter

Läs mer

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15 Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 Rektor Riitta Kotavuopio Olsson 70 332 F-åk 3 Fritids Förskolechef

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 41 04.06.2014 51 18.08.2014 Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Herrar 22 år 60 m 6,79 Kim Meller-77, Kimito SF Tammerfors

Herrar 22 år 60 m 6,79 Kim Meller-77, Kimito SF Tammerfors SFI-REKORD INOMHUS 2007 Herrar 60 m 6,71 Tommi Hartonen-77, HIFK Åbo 19.2.05 200 m 21,13 Tommi Hartonen-77, HIFK Madrid,SPA 5.3.05 21,03* Tommi Hartonen-77, HIFK Korsholm 9.2.05 400 m 47,93 Tommi Hartonen-77,

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 15.12.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2011 Tid: 15.12.2011 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

PROTOKOLL 4.5.2010 Nr. 2/2010 Möte: Styrgruppen för EDU-vuxen Datum: 4.5.2010 Tid: Kl. 12.30 14.30 Plats: Arcada, Mötesrum 517

PROTOKOLL 4.5.2010 Nr. 2/2010 Möte: Styrgruppen för EDU-vuxen Datum: 4.5.2010 Tid: Kl. 12.30 14.30 Plats: Arcada, Mötesrum 517 1 PROTOKOLL 4.5.2010 Nr. 2/2010 Möte: Styrgruppen för EDU-vuxen Datum: 4.5.2010 Tid: Kl. 12.30 14.30 Plats: Arcada, Mötesrum 517 Styrelsemedlemmar: Ordinarie Personlig suppleant Mustajoki Marianne, ordf.

Läs mer

FRIS-Info Nr 2 2012. Informationen i Fris-Info denna gång handlar om: VU och verksamhetsledare Julia Sjöholm presenterar sig

FRIS-Info Nr 2 2012. Informationen i Fris-Info denna gång handlar om: VU och verksamhetsledare Julia Sjöholm presenterar sig Informationen i Fris-Info denna gång handlar om: VU och verksamhetsledare Julia Sjöholm presenterar sig Pidromästerskpen i Västerås Information om framtidsmötet i Eskilstuna Svenska Dagen firas i år i

Läs mer

SEGLINGSNÄMNDENS REDOGÖRELSE FÖR SÄSONGEN 2013. Följande ordinarie medlemmar har medverkat i seglingsnämnden:

SEGLINGSNÄMNDENS REDOGÖRELSE FÖR SÄSONGEN 2013. Följande ordinarie medlemmar har medverkat i seglingsnämnden: SSJ SEGLINGSNÄMNDENS REDOGÖRELSE FÖR SÄSONGEN 2013. Följande ordinarie medlemmar har medverkat i seglingsnämnden: Klaus Mönkkönen Svante Lindvall Sverre Sandås Guy Kronholm Ralf Wenman ordf. sekr. Lördagen

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi i Vasa

Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi i Vasa Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi i Vasa Socialvetenskapliga institutionen https://www.abo.fi/student/ungdom Ungdomsvetenskapen vid SVI Mångvetenskaplig, representerade discipliner: Utvecklingspsykologi

Läs mer

PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Församlingsrådet PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

Signatur, tränare el styrelse. Vecka Datum Tränande och föräldrar Telefon Signatur, egen

Signatur, tränare el styrelse. Vecka Datum Tränande och föräldrar Telefon Signatur, egen 12 2016-03-21 mån Meja Backlund Marlene Backlund 070-0639200 Miranda Wiklund 070-5738828 Annica Wiklund 070-5738828 0660-17434 Mikael Wiklund 070-3430694 0660-17434 0660-80448 2016-03-22 tis Emma Holma

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Den förening som samlar mest steg vinner ett pris! Kämpa för Ekenäs!

Den förening som samlar mest steg vinner ett pris! Kämpa för Ekenäs! Bästa medlem! Föreningen inleder återigen sin verksamhet. Föreningens vårjippo, Tussilagosteget, lockade i år 26 deltagare. På första plats kom Berit Lundström med 635 kilometer. Hon erhöll en badhandduk

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Sammanträdesdatum 17.3.2016. Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1

Sammanträdesdatum 17.3.2016. Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17.3.2016 Nr 2/2016 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 17 mars 2016, kl. 18:30 19:30 Sammanträdesplats Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1 Beslutande: Ersättare: Svartsjö, Peter

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars 2013

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars 2013 Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars Bakgrund Enkäten genomfördes i början av (12.2 1.3) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f.

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 ADMINISTRATION OCH EKONOMI STYRELSEN Vid höstmötet 8.11.2012 valdes följande styrelse och den konstituerade sig 8.1.2013 enligt följande:

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2015

Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I 6 5 6 1 0 K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p

Läs mer

Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut

Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut Musik- och kulturskolan Sandels Ekonomi och verksamhetens allmänna riktlinjer 2014-2015 Riktlinjer 2015 Musik- och kulturskolan Sandels har följande personal:

Läs mer

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr:

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr: 1 (6) Forum för samverkan Verksamhetsberättelse 2014 Organisationsnr: 2 (6) 1. Forum under 2014 Forum för samverkan inledde sin verksamhet 1/1 2014. Beslut om instruktion för Forum togs i november 2013.

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Ängavångens förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet. Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom

Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet. Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom Vem har svarat? 22 enheter (67%) av 33 har svarat/pågående samarbete under läsåret

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

ÅID Friidrottsstatistik 1995 Utomhus 60 m 100 m ChJ-statistics 2012 Senaste uppdatering: den 27 maj 2013

ÅID Friidrottsstatistik 1995 Utomhus 60 m 100 m ChJ-statistics 2012 Senaste uppdatering: den 27 maj 2013 60 m 8,70 Pero Josefin -79 LUIA D17 8,71 Andersson Linda -79 IFK D17 9,00 Roiha Malin -79 JIK D17 9,08 Granberg Linda -84 IFFK F11 8,9 m Vest Ninni -81 IFK F15 9,2 m Sjölund Annica -85 IFFK F11 9,2 m Lindholm

Läs mer

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden LÄROPLAN 2016 Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015 Mångvetenskapliga lärområden Programmet idag Kl. 9.00-11.00: 1) Var står vi nu i läroplansarbetet? 2) Introduktion till ett ämnesöverskridande

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

Följande ämnen kan väljas som tillval i åk 8 BILDKONST MUSIK GYMNASTIK. Följande ämnen kan väljas som tillval för åk 8-9.

Följande ämnen kan väljas som tillval i åk 8 BILDKONST MUSIK GYMNASTIK. Följande ämnen kan väljas som tillval för åk 8-9. Bästa vårdnadshavare, Vi önskar få in elevernas val av tillval inom vecka 9 (veckan efter sportlovet). Valet görs på valkortet som lämnas in åt elevhandledaren. Eleven väljer mellan bildkonst och musik

Läs mer

HYY FPA KELA YTHS HYY HUS HU HY SHVS HUS. Puhutko suomea? Anteeksi, mutta

HYY FPA KELA YTHS HYY HUS HU HY SHVS HUS. Puhutko suomea? Anteeksi, mutta HUS HYY FPA HU HY KELA SHVS YTHS HUS Anteeksi, mutta Puhutko suomea? HYY För dig som vill använda svenska i universitetssamfundet Om din rätt till svenska vid universitetet och olika studentserviceorganisationer

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den 6 september 2010 kl 19.00 Sammanträdesplats Eckerö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 29 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

HELA FINLANDS MEDBORGARINSTITUT

HELA FINLANDS MEDBORGARINSTITUT MEDBORGARINSTITUTENS FÖRBUNDS KOMMUNALVALSTESER 2017 HELA FINLANDS MEDBORGARINSTITUT MED I SVÄNGARNA SEDAN 1899 I Finland finns 184 medborgarinstitut som är verksamma inom varje kommun. Enligt lagen om

Läs mer

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A CREW / MK TEAM WESTOM SENIORER PLAC. NR NAMN / ANMÄLARE 1 52 Andreas Dahlberg Team Pekka Power RESULTAT KLUBB BIL O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 TOT FINAL Mora MK Saab 7 7 7 7 7 35 A 2 67 Robert Engelbrektsson Lidköpings

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer