VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p i s t o I K o u l u t i e 1 I M u s t a s a a r i R e k t o r - R e h t o r i ( 0 6 ) I K a n s l i - T o i m i s t o ( 0 6 ) S t u d i e s e k r. - O p i n t o s i h t. ( 0 6 ) I T e l e f a x - F a k s i ( 0 6 ) v u x e n i n s t i t u t e k o r s h o l m. f i I w w w. k o r s h o l m. f i

2 Innehållsförteckning sida 1 Rektors översikt 2 2 Förvaltning Nämnden för vuxenbildning Ledning 4 3 Verksamhetens resultat Nyckeltal som speglar kundtillfredsställelsen i centrala ämnen Nyckeltal för kostnader och inkomster Samarbetsparter och leverantörer Institutsrelaterade resultat; totalt hela verksamheten 5 4 Verksamheten sektorsvis Samhälleliga ämnen Språk och litteratur Bildkonst- och scenkonst Praktiska färdigheter Gymnastik, dans, hälsa Datateknik Finskspråkig verksamhet Öppna universitetsstudier Uppdragsutbildning Avgiftsbelagd serviceverksamhet Projekt 9 5 Institutets studerande Enskilda studerande Studerande i grundundervisning Språkfördelning 10 6 Undervisning och kursdeltagare 10 7 Aktiviteter och evenemang 10 8 Personal Förvaltnings-, service- och planeringspersonal Undervisningspersonal 11 9 Verksamhetspunkter Bokslut Strategi och mål Bilagor 14 1

3 1 Rektors översikt År 2009 har inneburit en positiv utveckling av verksamheten såväl kvantitativt som kvalitativt. Utgående från resultaten av genomförd utvärdering och med lyhördhet för efterfrågan och aktuella strömningar i samhället har personalen eftersträvat kontinuerliga förbättringar. Detta har lett till förbättrade resultat vad gäller antal kursdeltagare och genomförda timmar, vilket innebär att statistiken som ett mått på vad som åstadkommits visar på en ökad verksamhet jämfört med tidigare år. Visionen för institutet har på ett medvetet och målinriktat sätt kopplats till den kommunala och syns bl.a. i en fortsatt strävan att utlokalisera verksamheten till alla byar där efterfrågan och underlag finns. Vuxeninstitutets verksamhetsutrymmen i Smedsby har upplevts som funktionella och värdefulla för en fortsatt differentierad och mångsidig verksamhet i centrumområdet. Vid vuxeninstitutet Smedsby har under enskilda kurser och föreläsningar genomförts medan 379 hållits på andra platser i kommunen. Motsvarande beräkningar för förverkligade undervisningstimmar stannar på 5274 i vuxeninstitutet respektive 6913 på andra kursplatser. Utbildningsstyrelsen beviljade Korsholms vuxeninstitut ett studiesedelbidrag om 8 000, en minskning med 4000 euro från år Bidraget ges för att underlätta kursdeltagande för arbetslösa, seniorer, invandrare, personer med kort grundutbildning och till personer med inlärningssvårigheter. För institutets del har systemet med studiesedlar gjort det möjligt att minska kursavgiften för ovan nämnda specialgrupper. En rabatt om 50 % har beviljats för vissa kategorier av kurser och i den ordning man anmält sig till kurs. Man kan konstatera, att förmånen klart har underlättat kurdeltagande för många. Uppföljningen av Korsholms vuxeninstitut/mustasaaren aikuisopisto i kvalitetssystemet ISO 9001/2000 genomfördes planenligt med extern revision den 21 november Verksamheten fick i sin helhet ett mycket gott utlåtande och revisionsrapporten från Det Norske Veritas levererades utan avvikelser. Hela personalen har som en uttalad del av kvalitetsarbetet engagerat sig i att analysera, följa upp och revidera verksamheten enligt kommuninvånarnas önskemål, vilket fått en mycket positiv feedback. De kvantitativa resultaten: Antalet genomförda undervisningstimmar var en ökning med 538 h från Studerandeantalet var 5034, en ökning med 83 enskilda studerande från Totala kursdeltagarantalet (många deltar i flera kurser/föreläsningar) var 9497, en ökning med 567 deltagare. De kvantitativa målen nåddes i alla avseenden. Beträffande deltagarantalet var målet att nå en andel motsvarande minst 31 % av befolkningen som är 16 år fyllda, resultatet var 34,6 %. Beträffande gratisstudiesedlar som ingått i kommunens välkomstpaket till nyinflyttade har 29 personer använt sig av studiesedeln under Projekt och erhållna bidrag under året: - Statsstöd för studiesedlar Utbildningsstyrelsen - Föräldrar som resurs i skolan Svenska kulturfonden - Webbliv för vuxna Utbildningsstyrelsen - Föreningens A och Svenska kulturfonden - Konstläger för bildkonstskolans elever 800 Svenska folkskolans vänner - Bidrag för seminariet Alla var vi finnjävlar Svenska kulturfonden - Resebidrag för visit exchange programme 787,20 CIMO (Ungern) - Resebidrag för visit exchange programme CIMO (Stratford upon Avon) Female participation in decision making -Workshop ,60 CIMO -Workshop kulturbidrag Kulturfonden Under avsnitt 4.10 presenteras alla under 2009 pågående projekt. Budgetmålsättningarna har till alla delar uppnåtts. Korsholms vuxeninstitut/mustasaaren aikuisopisto har varit en aktiv aktör inom det fria bildningsarbetet där rektor Lillas bl.a. aktivt har deltagit i beredningen av den nya finansieringslagen för medborgarinstitut genom utnämningen till utvecklingsgruppens referensgrupp. Institutet har under verksamhetsåret varit medlem i Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut (FAMI) och Kansalaisopistojen liitto (KoL). 2

4 Till slut vill jag gärna framföra ett uppriktigt och varmt tack till Vuxeninstitutets administrativa personal, lärare, timlärare och föreläsare, olika myndigheter och organisationer, kommunens förtroendevalda för väl utfört arbete samt till institutets studerande för att de valt att delta i våra kurser och föreläsningar. Jag vill också särskilt tacka för viktig, konstruktiv feedback, som gett och ger institutet värdefull vägkost för den fortsatta verksamheten! Rose Heir Rektor 2 Förvaltning 2.1 Nämnden för vuxenbildning Nämnden har under året sammanträtt 6 gånger. Ordinarie medlemmar Närvaro Ersättare Närvaro Peter Nylund ordf. 6 Karl-Erik Borg 0 Harri Kolehmainen viceordf. 2 Marlene Gädda 1 Back Riitta 5 Olli Orrenmaa 0 Peter Finne 5 Kenneth Finne 0 Carina Granö-Träskelin 3 Lisbeth Pada 0 Anne-Mari Kronholm 6 Synnöve Svanström 0 Maj-Helen Nyback 5 Pia Backman 0 Susann Rabb 6 Henrik Westerback 0 Klaus Salonen 6 Anu Knuutti 0 Timo Häggblom kommunstyrelsens representant 3 Alice Lillas, föredragande och sekreterare 6 Susann Nyman, sakkunnig 2 Nämndens centrala beslut under året: 4 Presentation av nämndarbetet i vuxeninstitutet, fastställande av tidtabell för nämndens möten Dispositionsplan för vuxenbildningsnämndens budget Godkännande av verksamhetsberättelse för Fastställande av hyra för uthyrning av cafeterian 8 Utlåtande angående städning av vuxeninstitutet 12 Anhållan om avsked från tjänsten som textillärare 13 Godkännande av verksamhetsberättelse inklusive utvärdering för Godkännande av kursavgifter för Fastställande av gruppstorlekar för undervisningen 16 Ramar för kursplaneringen Fastställande av hyror för sekundär uthyrning av vuxeninstitutets utrymmen 18 Kallelse till Förbundsmötet för medborgar- och arbetarinstitut, KTOLry MAIFrf 20 Val av caféentreprenör 25 Rättelseyrkande gällande valet av caféentreprenör 26 Anhållan om avsked, Alice Lillas 31 Godkännande av studieprogrammet för Fördelningen av studiesedlar Budgetdirektiv för Val av rektor för Korsholms vuxeninstitut/mustasaaren aikuisopisto 40 Godkännande av undervisningens sektorsvisa målsättningar för Godkännande av förslag till budget för 2010 och ekonomiplan för 2011 och Ny förvaltningsstadga för Korsholms kommun från den Komplettering av vuxeninstitutets studieprogram för vårterminen Tidtabell för vuxenbildningsnämndens möten Extern revision av verksamheten enligt ISO 9001: Utlåtande om Korsholms kommuns styrdokument 52 Syskonrabatter 55 Projektuppdrag vid Korsholms vuxeninstitut 57 Anhållan om avsked, Alice Lillas 3

5 2.2 Ledning Målet för ledningen av Korsholms vuxeninstitut har varit att genom principen om livslångt lärande skapa trivsel för kommuninvånarna, erbjuda möjligheter till utbildning och skapa ett forum för diskussion och debatter. Centrala principer är kundnärhet, utvecklandet av kvalitet samt förmånlighet i ständigt föränderliga förhållanden. Vid institutet strävar vi att ge personalen möjlighet att delta i fortbildningstillfällen, även timlärarna stöds med utbildningsbidrag. Dessutom erbjuds hela personalen inklusive timlärarna möjlighet att vid institutet deltaga i en kurs gratis per arbetsår. Detta för att stöda olika intressen och samtidigt ge vår personal möjlighet att se mångfalden i institutets hela arbete. Ledningen grundar sig på nyckeltal och resultatmål som godkänts av fullmäktige Förmånlighet Euro/undervisningstimme Euro/deltagare Effektivitet % ägarens andel Effekt Kundnöjdhet * 4,22 4,32 4,32 * I utvärderade ämnen. Skalan 1-5 är grunden för utvärderingarna 3 Verksamhetens resultat 3.1 Nyckeltal som speglar kundtillfredsställelsen i centrala ämnen Skala 1-5 är grunden för utvärderingarna (5 är högsta värde) Bildkonst 4,27 4,29 4,20 Musik och dans 4,06 4,35 4,36 Textil, teknik och hobby 4,22 4,34 4,35 Språk 4,23 4,23 4,22 Data 4,34 4,45 4,41 Gymnastik och hälsa 4,22 4,34 4,36 Övrigt 4,24 4,28 4,31 Utvärderingarna har samlats in från nya kurser och kurser med nya lärare. Dessutom har ämnesområdet språk utvärderats under året. 3.2 Nyckeltal för kostnader och inkomster Bruttoutgifter / kursdeltagare i den statandelsberättigade utbildn. 108 Bruttoutgifter / undervisningstimme 85 Nettoutgifter / undervisningstimme 30 Antalet kursdeltagare i den statandelsberättigade utbildn Antalet kursdeltagare i uppdragsutbildningen 105 Antalet studerande i %-andel av kommuninvånarna ( 16 år) 34,6 % Inkomster av uppdragsutbildning och projekt Statsandel för allmänbildande verksamhet Kursavgifter, inkomst

6 3.3 Samarbetsparter och leverantörer Vid institutet verkade 198 timlärare Dessutom bidrog 61 föreläsare med sin sakkunskap Samarbetsparter Undervisningsministeriet Utbildningsstyrelsen Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland FAMI rf. Medborgarinstitutens förbund KoL ry Länsstyrelsen i Västra Finlands län Österbottens TE-central arbetskraftsbyrån Vasa kustregions läroavtalsbyrå Österbottens förbund Finlands röda kors Folkhälsan Ungdomsföreningarna i Korsholm Stundars r.f. Kommunens nämnder Hembygdsföreningar Martaföreningar 3.4 Institutsrelaterade resultat; totalt hela verksamheten Volymtal, hela verksamheten 2007 bokslut 2008 bokslut 2009 bokslut Undervisningstimmar Kursdeltagare Kurser Avlagda examina - A-körkort - AB-kort Projekt Personal, heltidsanställda Under året har kursutvärderingar gjorts med blanketter uppgjorda enligt rekommendationer av UBS. Det allmänna omdömet har gett 4.32 på skalan Verksamheten sektorsvis 4.1 Samhälleliga ämnen Ansvarsområde: Alice Lillas Kortkurser och enskilda föreläsningar är utmärkande för samhälleliga ämnen och teman varierar år från år allt efter aktuella behov och efterfrågan. Återkommande centrala kurshelheter är föreläsningsserierna för pensionärer Undervisningstimmar: planerade förverkligade Nivån förverkligad andel 89,7% 96 % 85,2% Antal kursdeltagare

7 4.2 Språk och litteratur Ansvarsområde: Anne Klockars Glädjande nog har Vuxeninstitutet under det gångna året sett en ökning i antalet deltagare i språkkurser och språkrelaterade evenemang. Under 2009 har institutet fortsättningsvis kunnat erbjuda språkkurser i svenska, finska, engelska, franska, tyska, spanska, italienska och ryska. På finska har även erbjudits kurser i japanska och kinesiska. En nyhet under våren 2009 var kursen En röd tråd skriv om ditt liv. Kursen väckte stort intresse och har fortsatt under följande läsår. Genom diskussioner, gäster och skrivuppgifter har deltagarna inspirerats att bit för bit bygga på i skrivandet om sina liv. Kursdeltagarna deltog även i vårutställningen med sina texter. En uppskattad specialkurs, Travelling and writing, kombinerade kunskaper i språk och IT. Kursen ordnades under våren 2009 som en del av projektet Lärmiljö i nutid. Deltagarna lärde sig att göra fotoalbum på webben, med hjälp av programmet Picasa. Bildtexterna skrevs på engelska och kursdeltagarna fick personlig feedback på sina texter, via webben. Deltagarna presenterade även sina webbalbum på engelska med hjälp av Smartboard. Ett försök att utveckla kursutbudet genom att erbjuda kombinerade kurser, resulterade i ytterligare en annan specialkurs: English Conversation and Cookery. Kursen erbjöds varannan vecka under hösten 2009 i Österhankmo. I kursen kombinerades matlagning och konversation på engelska. Som kursledare fungerade brittiska Mary Westerback, nyinflyttad i byn. Två mycket uppskattade kafékvällar på engelska ingick också i kursprogrammet. St Patrick s Night firades den 17 mars med över 80 personer anmälda. Kvällen bjöd på föredrag av två irländskor, samt musik och dans med irländsk prägel av bandet Kelpia. Under Canadian Evening föreläste kanadensaren Cory Isaacs som numera är bosatt i Tölby. Han presenterade bland annat sina iakttagelser om skillnaderna mellan finländare och kanadensare på ett sätt som lockade till många skratt. Hösten 2009 hade Vuxeninstitutet möjlighet att starta kursen Swedish for beginners, i samarbete med yrkeshögskolan Novia. Kursen var öppen både för Novias studeranden och för andra intresserade. Deltagarna från Novia är studeranden på den engelska linjen för blivande sjukskötare. Övriga deltagare är utlänningar som flyttat till Korsholm eller Vasa med anledning av äktenskap med finländare. Kurserna i Lekfull finska för barn har fortsatt att väcka intresse. Som en direkt följd av efterfrågan, erbjöd Vuxeninstitutet två sommarkurser för barn i finska; Våga tala finska! Kurs för åringar. Kurserna hölls första veckan i juni och var inriktade på praktisk finska genom lek, spel och målinriktat pratande. En intressant sak att notera är att även företag under det gångna året riktat sig till Vuxeninstitutet och bett om offert på skräddarsydda kurser i språk för sina anställda. Under det gångna året har en dylik kurs verkställts, i svensk konversation för ett visst företag. I ordinarie kurser har även deltagit anställda i företag, som kunnat delta på arbetstid. Anställda i Korsholms kommun har även detta år haft möjlighet att delta i FinTandem och få kursavgiften betald samt med förmannens tillstånd kunnat delta delvis på arbetstid. FinTandem deltagare som fått kursavgiften betald via kommunen har under hösten 2009 varit 3 stycken. Som ett medvetet försök att erbjuda fler språkkurser runtom i kommunen, startades under hösten 2009 en kurs i engelska i Replot. I Smedsby tillkom en kurs i spansk konversation på avancerad nivå, på begäran av intresserade deltagare. Under våren 2009 hölls även ett diskussionstillfälle för timlärarna i språk, som gav möjlighet att utbyta erfarenheter och på ett konkret sätt gemensamt avsluta det läsår som gått. Timlärarna i språk på svenska sidan är cirka stycken, och tillfället gav inspiration till ett fortsatt och ökat samarbete Undervisningstimmar: planerade 1769 h 1891,67 h 2498 h förverkligade 1556,66 h 1692,67 h 2016,67 h Nivån förverkligad andel 88 % 89,5 % 80,7 % Antal kursdeltagare

8 4.3 Bildkonst- och scenkonst Ansvarsområde: Janika Norrgård (vt), Marika Grön (vt, ht) Verksamhetsberättelsen för den här sektorn har tidigare år redovisats tillsammans med sektorn för praktiska ämnen. Från och med i år redovisas dessa skilt för sig. De flesta kurser har kunnat genomföras. Några inhiberades dock p.g.a. för få anmälda. Bildkonstskolan startade med elva grupper på hösten. Bildkonstens grunder åk 4-6 i Smedsby avbröts mitt under höstterminen p.g.a. elevbortfall. Kuvataiteen perusteet åk 1-3 samt 4-6 slogs ihop till en (1) grupp och i Norra Korsholm (Karperö) startades enligt önskemål en ny bildkonstskolegrupp för 7-9- åringar fr.o.m. hösten. Grundundervisningen i teater ordnades både på finska och svenska i Smedsby under höstterminen Undervisningstimmar: planerade 1820 h förverkligade 1519 h Nivån förverkligad andel 83,5 % Antal kursdeltagare Praktiska färdigheter Ansvarsområde: Carita Staffans (vt), Ann-Chatrin Snickars-Hoxell (ht) Verksamhetsberättelsen för den här sektorn har tidigare år redovisats tillsammans med sektorn bildkonst och scenkonst. Från och med i år redovisas dessa skilt för sig. Inom den praktiska sektorn har de flesta helårskurser fungerat bra. Tyngdpunkten har lagts på att planera fler korta kurser, vilket gett gott resultat. Endast några kortkurser har inte startat utan inhiberats på grund av för få anmälda deltagare. Speciellt populära kurser har varit Inred din trappa i höstskrud, Tomtar på loftet, sömnad av Tilda-figurer, Tillverka egen naturkosmetik, Mat för festligare tillfällen, Gubbkockarnaen kurs för matglada män, Bygga lådbil med pappa och Träslöjd i Smedsby har varit populära och deltagarantalet har varit stort. Tyg- och hobbyloppis ordnades för första gången i september och rönte mycket stort intresse från en stor målgrupp i varierande åldrar Undervisningstimmar: planerade 3159 h förverkligade 2779 h Nivån förverkligad andel 88 % Antal kursdeltagare Gymnastik, dans, hälsa Ansvarsområde: Susann Nyman Intresset för motion och hälsa har alltjämt varit stort och kurser av varierande slag och för varierande målgrupper har verkställts i alla delar av kommunen. Ett lite större utbud har detta år bjudits ut för män i form av de nya kurserna Yogainspirerad motionsgymnastik för män och Karayoga. Även specialgrupper som seniorer har haft ett ökat utbud av kurser, bland annat i form av kurser i sittdans och djuptöjning. Bristen på yogaledare har gjort att efterfrågan på yoga varit större än institutet kunnat verkställa. En ökande mängd kursdeltagare har använt sig av möjligheten att betala motions- och danskurserna med motionssedlar av märket Tyky/RJ och Smartum Undervisningstimmar: planerade 2627,16 förverkligade 2498,93 Nivån förverkligad andel 95,1 % Antal kursdeltagare

9 4.6 Datateknik Ansvarsområde: Tom Lillas Under våren 2009 startade igen två nya A-datakörkortskurser som läroavtalsutbildning i samarbete med Vasa kustregions läroavtalsbyrå. En kurs på svenska och en på finska. Antalet datorkörkort som slutligen kunde examineras var 17. Hösten 2009 inleddes med fortsatt stort intresse för Seniordatakurserna och även intresset för olika bildhanteringskurser var stort, i synnerhet för kurserna Från kameran till datorn, som behandlar bl.a. hur man överför bilder från sin digitalkamera till datorn och hur man kan göra förbättringar på bilderna, beställa pappersbilder, osv. En annan kurs som snabbt blev populär var en kurs i InDesign. Kommunen har nu också köpt in ett antal licenser för programmet som så småningom skall börja användas för grafisk formgivning av olika tryckalster. Programmässigt har inga större förändringar skett under året. Windows Vista Enterprise har fungerat bra hela året sedan Service Pack 2 kom ut. I samband med starten i augusti uppgraderades vår server till Server 2008 Standard. Där finns dock en hel del små detaljer som bör ses över vid nästa servicetillfälle samt en stödande server införskaffas Undervisningstimmar: planerade 1854 h 1069,8 h 1607,66 h förverkligade 1417 h 1010,3 h 1253,66 h Nivån förverkligad andel 76,5 % 94,4 % 77,9% Antal kursdeltagare Finskspråkig verksamhet Ansvarsområde: Päivi Elomaa t.o.m , höstterminen obesatt Päivi Elomaa var anställd på 60 % som planerande lärare och ansvarig för finska verksamheten under vårterminen Under höstterminen 2009 var befattningen obesatt. Antalet finskspråkiga kurser under året har varit 167 (22,7% av totala antalet kurser). Därutöver har 59 kurser fungerat som tvåspråkiga. Nyheter på finska var t.ex. Pukeutumiskurssi, Meikkaus & ihonhoito (alle 40 v.), Meikkaus & ihonhoito (40+), Selkäkoulu, Aivoverenkiertohäiriö, Kiinan kielen ja kulttuurin alkeiskurssi, Runopiiri, Selkäryhmä erityisryhmille, Tildan joulu, Äijäjooga. Föreläsningar på finska har varit bl.a. Mitä suussa tapahtuu kun vanhenee?, Koirahieronta, Uusia tuulia diabeteksen hoidossa, Antiikin arviointitilaisuus. 4.8 Öppna universitetsstudier Ansvarsområde: Susann Nyman I samarbete med fortbildningscentralen vid Åbo Akademi verkställdes under våren 2009 en kurs i Allmän rättslära (5sp) inom rättsnotarieprogrammet liksom en specialkurs i informationsförvaltning: Link analysis (2sp). Under hösten erbjöds kursen Att skriva för media (5 sp) vilken dock inte lockade tillräckligt många deltagare för att kunna starta Undervisningstimmar: planerade 70 h 20 h 63 h förverkligade 61 h 20 h 42 h Nivån förverkligad andel 91,4 % 100 % 66,7 % Antal kursdeltagare Uppdragsutbildning Avgiftsbelagd serviceverksamhet Ansvarsområde: Alice Lillas Uppdragsutbildning grundar sig på specialbeställd utbildning och personalfortbildning, som finansieras externt. Ur institutets synpunkt är den viktig i två avseenden. - Den ger möjlighet att föra fram det specialkunnande som vår personal har. 8

10 - Den utgör ett gott ekonomiskt komplement att effektivt utnyttja de resurser institutet har i form av utrymmen och utrustning. Under 2009 har två läroavtalskurser för A-datakörkortsexamen genomförts i samarbete med Vasa kustregions läroavtalsbyrå samt specialbeställda kurser i Excel 2007, svensk konversation samt en arbetskraftspolitisk kurs Undervisningstimmar: planerade ,66 förverkligade ,66 Nivån förverkligad andel 93,6 % 100 % 105,4 % Antal kursdeltagare Projekt Ansvarsområde: Ann-Sofi Backgren Pågående projekt där Vuxeninstitutet är partner eller huvudman. Edu-Vuxen: Projektets mål är att bygga upp ett koordinerande nätverk för vuxenutbildningsanordnare och arbetsgivare i Svenskfinland som samordnar, utvecklar, marknadsför och utvärderar utbudet av vuxenutbildning och kvaliteten på rådgivnings- och handledningstjänsterna på svenska. Projektets huvudman: Arcada. Korsholms vuxeninstitut är partner i projektet. Projekttid: Finansiering: Europeiska Socialfonden och statliga medel (länsstyrelsens bildningsavdelning). Opin-polku: Opin-polku är den tvåspråkiga motsvarigheten till Edu-Vuxen där projektområdet omfattar främst Vasaregionen. Projektets huvudman: Vasa Vuxenutbildningscenter. Korsholms vuxeninstitut är delgenomförare i projektet. Projekttid: Finansiering: Europeiska Socialfonden och statliga medel (länsstyrelsens bildningsavdelning). Learning Ambassadors: Projektet är ett samarbetsprojekt mellan partners i Norge, Finland, Estland och Lettland. Huvudmålsättningen med projektet är att överföra goda idéer från Norge till de övriga medverkande parterna men också att utveckla, bygga nätverk samt utbyta andra goda erfarenheter parterna emellan då det gäller vuxenutbildningen. Projektets huvudman: Voksenupplärningsförbundet i Norge. Korsholms vuxeninstitut är partner i projektet. Projekttid: Finansiering: Nordiska Ministerrådet, NORDPLUS VUXEN-programmet. Lärmiljö i Nutid: Målet med projektet är att implementera elektroniska tavlor (smartboards) i undervisningen och i samband med detta utveckla användandet av virtuella undervisningsplattformer. I ett första skede gäller implementeringen språk- och IT i form av tvärsektoriella kurser. Hösten 2009 ligger fokuseringen på bildkonst. Projektet strävar också till att allmänt öka intresset för elektroniska tavlor i vuxenutbildningen. Projekttid: Höstterminen 2008-höstterminen Finansiering: Utbildningsstyrelsen. Korsholms vuxeninstitut är projektets huvudman. Föräldern som resurs: Projektet strävar till att lyfta fram föräldern som resurs då det gäller barnets skolgång men också till att öka insikten bland föräldrarna i skolans vardag. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Vuxeninstitutet, Korsholms högstadium, Hem och skola föreningen vid högstadiet samt utbildningsavdelningen. I projektet deltar också partner från Esbo och Väståboland. Inom ramen för detta projekt kommer Vuxeninstitutet hösten 2009-våren 2010 att ordna temainriktade kurser, föreläsningar och workshops. Projekttiden: Finansiering: Svenska kulturfonden. Korsholms vuxeninstitut är projektets huvudman. Webbliv för vuxna: Det pratas om informationssamhället med vad händer egentligen på webben? Vad bör man som vuxen veta för att hänga med? Målet med projektet är att skapa basfärdigheter för vuxna för att de aktivt ska kunna ta del av informationssamhället. Projekttid: höstterminen 2009-vårterminen Finansiering: Utbildningsstyrelsen. Korsholms vuxeninstitut är projektets huvudman. Female participation and decision-making: Projektet är en internationell kvinnoworkshop som tar fasta på kvinnors möjlighet att vara delaktig i samhället och beslutsfattandet. Workshopen tar upp teman såsom kvotering, subjektiv dagvård, könsroller, kulturskillnader i Europa. Arbetsspråket är engelska. Projekttid (workshopen): , men projektet har planerats och förberetts under hösten Finansiering: EU-finansiering via Grundtvig-programmet-Workshops (nytt program för år 2009 och vuxeninstitutet är bland de fem första i Finland som fått finansiering). Korsholms vuxeninstitut är projektets huvudman. 9

11 5 Institutets studerande 5.1 Enskilda studerande Enskilda studerande totalt Varav kvinnor % ,6 % 5.2 Studerande i grundundervisning Grundundervisning i konst (bildkonst och teater) Enskilda elever (ingår i enskilda totalt) Varav flickor ,2 % ,3 % 5.3 Språkfördelning Svenskspråkiga ,3 % ,1 % Finskspråkiga ,4 % ,3 % *) Övriga språk 14 0,3 % 26 0,5 % *) Siffran för andelen finskspråkiga är inte helt tillförlitlig eftersom det föreligger en del brister i registreringen av språktillhörighet av i synnerhet nya studerande och systemet automatiskt väljer finska ifall inget annat anges. Andelen studerande i förhållande till Korsholms invånarantal ( 16 år) 34,6 % 6 Undervisning och kursdeltagare Allmänbildande undervisning Antal undervisningstimmar , 44 Kursdeltagare Grundundervisning i bildkonst Antal undervisningstimmar Kursdeltagare Grundundervisning i teaterkonst Antal undervisningstimmar Kursdeltagare Uppdragsutbildning, arbetskraftspolitisk Antal undervisningstimmar ,66 Kursdeltagare Antal undervisningstimmar totalt ,1 Antal kursdeltagare totalt Aktiviteter och evenemang Konstutställningar i aulan, 14 st. Vårfest och utställning av kursarbeten Julfest Institutets teater- och musikgrupper har haft olika tillställningar under året. 10

12 8 Personal 8.1 Förvaltnings-, service- och planeringspersonal Rektor Alice Lillas Kansli Ros-Mari Ventin, alterneringsledig t.o.m vikarie Annika Staffans Planering/Uppföljning Susann Nyman Projektkoordinering Ann-Sofi Backgren Information/Projekt Annika Staffans fr.o.m Vaktmästartjänster Ari Autio, (40% under fastighetsnämnden) Städtjänster Pirkko Cederqvist, avgick med pension fr.o.m ; Leila Maaninka fr.o.m (underlyder fastighetsnämnden) 8.2 Undervisningspersonal Heltidsanställda lärare: Anne Klockars, språk Heidi Kilgast, bildkonst, tjänstledig under året Marika Grön, t.f. bildkonstlärare (60 %) fr.o.m Carita Staffans, textilslöjd, avgick med pension fr.o.m Ann-Chatrin Snickars-Hoxell, textilslöjd, hantverk, fr.o.m Tom Lillas, data Päivi Elomaa, t.f. planerande lärare för finska verksamheten (60%) t.o.m Kjell Hjortell, gemensam slöjdlärare med högstadiet. 9 Verksamhetspunkter Kurser har pågått på 61 verksamhetspunkter under året. 11

13 10 Bokslut Korsholms vuxeninstituts resultattablå Resultattablå / Den statsandelsberättigade verksamheten bokslut bokslut bokslut Ekonomiskt förverkligande (i netto ingår även statsandelen) /undervisningstimme brutto/netto 83/28 86/30 85/30 /deltagare 122/42 111/38 108/38 Effekt Kommunens andel av kostnaderna i % Påverkan Kundbelåtenhet - Kursutvärdering 4,22 4,32 4,32 Verksamhetens omfattning Undervisningstimmar , ,44 Kursdeltagare Förverkligade timmar % Personal, heltid Timlärare Föreläsare I ekonomiredogörelsen ingår: Vuxeninstitutet, Auditoriet, Uppdragsutbildning, Bildkonst och teater, samt olika projekt bokslut bokslut bokslut Ekonomi (1000 ) Inkomster Statsandelar Utgifter Netto (Korsholms andel)

14 11 Strategi och mål 2010 Nu Mål 3 år Verksamhetsområde Korsholm och närkommunerna Samarbete med närkommunerna samt regionalt i Österbotten, samnordiskt även med andra läroanstalter via bl.a. Nordiska ministerrådet och EU. Våra kunder Kommuninvånarna i Korsholm Invånarna i Korsholm med omnejd Barn och ungdomar som deltar i grundundervisning i Barn och ungdomar i Korsholm närmast för språk, scen- och bildkonst, bild- och scenkonst Studerande via Arbetskraftsbyrån, TEcentralen Företag, föreningar och och Läroavtalsbyrån organisationer i Korsholm med omnejd Personal i kommunal och statlig förvaltning samt inom privata företag Arbetskraftsbyrån, TEcentralen och organisationer Specialgrupper Läroavtalsbyrån, Åbo Akademi, YA, Vasa yrkesinstitut Läroavtalsbyrån, Åbo Akademi, YA, Vasa yrkesinstitut. Specialgrupper Våra produkter och service Kurser och föreläsningar Skräddarsydda kurser i form av uppdragsutbildning, vilka har extern finansiering Handledning Konstutställningar Uthyrning av Korsholmssalen Olika projekt Språktest Vår konkurrensfördel Lokal kännedom Lätt och flexibel organisation. Kvalitetsutvecklingsprocess som nu är inarbetad. Institutet har ett gällande kvalitetscertifikat, DNV till Samarbetsparternas tillit. En stark image i bygden. Ändamålsenlig utrustning i nya undervisningsutrymmen i centrum. Utbud året om, enligt behov även sommarkurser Skräddarsydda kurs- och rådgivningstillfällen Distansstudier Multimediastudier Utlokalisering av undervisning i IT (såvida institutet kan anskaffa en mobil dataklass) Antalet internationella projekt ökar EU-mobilitet, Nordplus -projekt Lokal och regional kännedom Lätt och flexibel organisation Samarbetsförmåga och tillgänglighet, interaktivitet på nätet Måluppföljning i kvalitetssystem Tvåspråkighet Modern teknologi tillgänglig för alla God kännedom om kursbehov Kompetent personal 13

15 12 Bilagor Timmar och deltagare enligt ämne Kurser Timmar Män Kvinnor Deltagare totalt 0 Föreläsningar - Luennot Fortbildning, specialkurser - Jatkokoulutus, erityiskurssit Bildkonstskolan - Kuvataidekoulu Teaterskolan - Teatterikoulu Öppna Universitetet Musik - Musiikki , Scenkonst - Näyttämötaide Bildkonst, tiffany - Kuvataiteet, lasityöt Hobby, textil, praktiska färdigheter - Askartelu, tekstiilityöt , Dans - Tanssi , Porslin, keramik, decoupage - Posliini, keramiikka Träslöjd, metall, möbler - Puutyö, metalli, verhoilu Andra konst- och färdighetsämnen - Muu taide- ja taitoaineet Finska - Suomi , Svenska - Ruotsi Engelska - Englanti Tyska - Saksa Franska - Ranska Ryska - Venäjä Spanska - Espanja Italienska - Italia Andra språk - Muut kielet Pensionärsträffar - Eläkeläispiirit Historia, samhälle - Historia, yhteiskunta Kultur, litteratur - Kulttuuri, kirjallisuus Psykologi, mänskliga relationer - Psykologia, ihmissuhteet Datateknik - Tietotekniikka , Natur, miljö, jakt - Luonto, ympäristö, metsästys Navigation, vattentrafik - Vesiliikenne Hälsa, välmående, första hjälp - Terveys, hyvinvointi, ensiapu Trädgård - Puutarha Huslig ekonomi - Kotitalous Gymnastik, idrott - Liikunta, urheilu , Yoga/Jooga, pilates, djuptöjning, qigong , Övriga - Muita Totalt ,

16 Timlärare och föreläsare 2009 Ahlberg Rurik Fri Carla Karppi Tanja Pada Linda Westerback Mary Ahlqvist Boris Friberg Johan Katajamäki Hannu Paulin Leif Vestergård Bengt Ahonen Minna Furubacka Leena Kecklund Jeanette Paxal Lena Westergård Hans Alho Alli Pauliina Fågelbärj Henrik Keltto Jenni Pei Yuan Vestergård Rudolf Andrén-Pada Mary Förström Sebastian Keski-Nisula A-L Pulli Jimmy Westerlund Mikael Arnautovic Emina Geisor Johan Kiuru Jenni Pått Petra Vestman Ann-Sofi Aro Minna Gleisner Marita Koskinen Filip Pått-Lindström Andrea Wide Carola Attianese Ann-Helen Granholm Johnny Kuja-Panula Tarja Ranta-Kuivila Reetta Wikholm Katharina Audas Ole Granholm Robert Kullas-Nyman Lisen Ravall Bill Willberg Marika Back Sten-ole Grannas Kaija Kvist Samuel Roiko Marja-Riitta Willför-Nyman Ulrika Backa Peter Granroth Petter Källström M-T Rokala Annette Wrede Georg Henrik Backgren Ann-Sofi Grön Marika Köhler Maj-Helen Rokala Sami Välimäki Matti Backström Alice Grönqvist-Elo Frida Laatu Marko Rosenlöf Diana Yli-Korpela Aki Backström-Widjeskog B. Gustafsson Anna-Mariia Laatu Minna Ruotsalainen Maire Ylimartimo Kirsi Berg Denice Haanpää Susanna Lahti Jarkko Rådman Börje Åbacka Fredrik Berg Karl-Erik Haapakoski Jukka Lainio Jarmo Rönn Barbro Ågren Kristina Bertell Raili Haapala-Livera Niina Lall Hilde-Ann Rönn Gustav Åkerholm Monica Bertills Susann Hagman Johanna Lamm Peder Rönn Hans Öist Christer Björk Monica Hakala-Öman Heidi Lehtinen Ulla Rönnqvist Lilian Örndahl Elmer Björkbacka Mona-Lisa Hakko Margaretha Lillas Dan Salonen Bodil Österberg Terese Björkholm Sini Haldin-Rönn Kerstin Lillas Ove Sandqvist Karin Östergård Beatrice Björklund Isa Hammarström Jan Lillas Tom Sandvik Arvid Österåker Peter Björklund Martha Hartman Tuula Lindberg Camilla Schoultz-Ekblad Birgitta Östman Thomas Björkqvist Ida Heikinheimo Märta Lindgren-Backman I Sjöblom Peter Blom Ralf Helgas Ann-Charlotte Lindgård Maria Skjäl Karin Braithwaite Jenny Helgas Nina Lindroos Gunilla Slobodeniouk Marianna Burman Bengt Herberts Kjell Lithén Yngve Smeds-Nylund A-S Byggningsbacka Catrin Hiipakka Asko Ljung Bengt-Johan Staffans Kaj Båsk Peter Hjortman Daniel Lundgren Svante Stenkull-Aura A-C Carling Ebba Helena Holm Annika Lundström Susanne Storm Natalia Carlson Inger Holm Bjarne Långkvist Kurt Storm Ulla Cederberg Marie Holm Gunnel Löfvik Kaj Sund Susanna Cederlöf Marja-Leena Holm Majlis Löw Britt-Marie Sundberg Ari Chonghaile-Åbacka J. Holmberg Kim Maans Sonja Sundblom-Lindberg M. Cleary-Hautaniemi Anne Holmlund Tina Malinen Pertti Suutala Maria Dahlin Johanna Holmström Nils Martin Greta Swanljung Lilly De Geer Eric Holm-Wickström Anita Mattas Marianne Swanljung Maj-Len Edfelt Ann-Sofie Hongell Riku Mendelin Jenny Swanljung Tomas Eharni Juhani Honkaniemi Jari Meriluoto Teppo Svarvar Jan Olof Ehrs Tina Hortans Mariah Mustalammi Pipsa Svensson Paul Ekblad Ylva Huhtamäki Lea Mäkelä Erja Säilä Janne Ekholm Maarit Hyllinen Jani Mörk Anna-Lotta Söderback Solveig Eklund Rabbe Häggblom Yvonne Nordberg Anna Söderholm Viveca Ekman Jenny Häggman Johan Nordling Rosario Söderström Sanna Elomaa Ari Hästbacka Hans Nordlund Birgit Tallbäck Gunbritt Elomaa Päivi Häyry Tomas Nordqvist Paula Tallgren Marina Engblom Carina Ilander Olli Nordström Rainer Teir Giovanna Enges Birger Isaacs Cory Norrgrann Anette Thors Berit Enström Margot Isomaa Mari Nousiainen Mikko Thölix Roger Erlands Vivian Isotalo Arja Nyback Kjell Toivonen-Temiz Anne Fagerholm Daniel Jewander Sven Sune Nyberg Emma Torkko Lilian Fagerström Linda Jokiaho Tanja Nyberg-Heiniö Lina Treier Christoph Fagerström Pernilla Jåfs Ingvor Nygren Inga-Britt Turtonen Tessa Fagerström Ulla-Britt Kainlauri Kerstin Nygård Curt Urrutia Roberto Finne Kaj Kajan Mikael Nykamb Helena Uusihaka Noora Finne Michaela Kangas Malin Nylund Peter Vainio Jenni Fogelberg Erika Karjalainen Katri Nystrand Jarl Wargh Annabella Fors Linda Karlberg-Granlund G. Ojala-Koljonen Outi Varismäki Elena Forth Carl-Erik Karpov Emmi Olson Cia Wasberg Marianne 15

17 Utvärdering av verksamheten kalenderåret 2009 Besvarade formulär *) Verksamhetssektor Antal undersökta kurser 57 Bildkonst 6 29 Musik & Dans 4 43 Textil, teknik, hobby Språk 27 7 Data Gymnastik och hälsa Övrigt 10 Totalt *) Utvärderingarna har gjorts i nya kurser och i kurser med nya lärare, samt ämnessektorn språk. Observera att värdet på värdeaxlarna startar vid 3,0 p.g.a. resultatens höga medelvärden. Totala medeltalet för olika verksamhetsområden ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Bildkonst Musik & Dans Textil, teknik & Hobby Språk Data Gymnastik & Hälsa Övrigt FRÅGEGRUPPERINGAR: Generellt Administration Tekniska arrangemang Kursens längd Kursledaren Du som kursdeltagare 1. Allmänt omdöme om kursen 2. Motsvarade kursinnehållet förväntningarna 3. Stämningen på kursen 4. Förhandsinformation om kursen 5. Uppfattning om institutets personal 6. Uppfattning om undervisningslokalen 7. De tekniska hjälpmedlens funktion 8. Kursens längd, totala timantal 9. Antalet timmar per kursträff 10. Behärskade kursledaren sitt ämne 11. Beaktade kursledaren åsikter 12. Hur bra utnyttjade kursledaren undervisningstiden 13. Din egen insats i kursen 14. Hurudan nytta har du av kursen 16

18 Jämförelse av frågegrupperingarnas medeltal i förhållande till verksamhetsområde (år 2009) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Generellt Administration Tekniska arrangemang Kursens längd Kursledaren Du som kursdeltagare Bildkonst Musik & Dans Textil, teknik & Hobby Språk Data Gymnastik & Hälsa Övrigt Varifrån kom vetskap om kursen (år 2009) Puff i radion 0 % Vänner och bekanta 15 % Affisch 1 % Arbetsplatsen 2 % Puff/annons i dagstidning 2 % Institutets studieprogram 57 % Institutets elektroniska nyhetsbrev 2 % Institutets hemsida 17 % 17

19 Vad anser du om kursavgiften (år 2009) Något för hög 11 % Allför hög 2 % Alltför låg 0 % Något för låg 2 % Lagom 85 % Statistik över timutvecklingen Statsandelsberättigad undervisning

Verksamhetsberättelse och bokslut 2011

Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I 6 5 6 1 0 K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p

Läs mer

Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll.

Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. www.korsholm.fi/vuxeninstitutet Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. Hösten Studieprogram 2010 Medborgarinstitut Grundundervisning i konst för barn och ungdom Uppdragsutbildning Projekt Någonting

Läs mer

-2, BILDN 2015-03-04 16:00

-2, BILDN 2015-03-04 16:00 -2, BILDN 2015-03-04 16:00 Möteskallelse Onsdag 4.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR och SPECIALKURSER

FÖRELÄSNINGAR och SPECIALKURSER FÖRELÄSNINGAR och SPECIALKURSER 1. Fimpa nu! Tänkt på att sluta röka? 24 x 60 min. Vuxeninstitutet Träffar 19.9, 22.9, 26.9, 29.9, i fortsättningen en gång/vecka i okt-nov. kl. 16.30-17.30 och därefter

Läs mer

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation.

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation. Års rapport 2013 1 Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Medlemskommuner: Borgå stad Esbo stad Grankulla stad Hangö stad Helsingfors stad

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2013-2014 INNEHÅLL Läsåret 2013-2014 Administrationen Lärare vid Vasa övningsskola I pension Verksamhet som omspänner hela skolan Grundskolan Gymnasiet Elevförteckning,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT 2014 T.f verksamhetsledarens förslag Styrelsens beslut, 11.3.2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING SÖU:s tre huvuduppgifter 1 MEDLEMSSERVICE 1.1 Aktivitet i Medlemsföreningarna

Läs mer

2 Studerande statistik

2 Studerande statistik Bladen representerar de landskap Novia verkar på: Älggräs - Österbotten Ek - Åboland (Egentlige Finland) Vitsippa - Nyland Min tanke, när jag fick i uppdage att göra rektorskedjan för yrkeshögskolan Novia,

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2012-2013 Avgiven av rektorsämbetet 1 INNEHÅLL Läsåret 2012-2013 3 Administrationen 6 Lärare vid Vasa övningsskola 7 I pension 11 Verksamhet som omspänner hela

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Direktionen 16.2.2011 ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2011 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 4 Förbundsdirektören har ordet 5 År 2011 i korthet 7 Rådgivnings- och kursverksamheten 8 Hushåll och näring 8 Operation skolmat 10 Miljöhänsyn i

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2 Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2011 Innehåll Rektors årsöversikt... 4 Ny ingenjörsutbildning på engelska i Vasa... 6 Diplomingenjörsutbildning på svenska i Vasa...

Läs mer

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Svenska pensionärsförbundet IT för Seniorer Slutrapport 1.1.2010-31.5.2015 8.7.2015 Mona Lehtonen Svenska pensionärsförbundet Pb 129, 00101 Helsingfors

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2014-2015 INNEHÅLL Läsåret 2014-2015 Administrationen Lärare vid Vasa övningsskola I pension In Memoriam Verksamhet som omspänner hela skolan Grundskolan Gymnasiet

Läs mer

från Åbo Akademi Nr 6 3.4.2009 Viktigt att upptäcka minnessvårigheter tidigt Petra Grönholm-Nyman har forskat kring Alzheimers sjukdom och MCI

från Åbo Akademi Nr 6 3.4.2009 Viktigt att upptäcka minnessvårigheter tidigt Petra Grönholm-Nyman har forskat kring Alzheimers sjukdom och MCI från Åbo Akademi Nr 6 3.4.2009 Viktigt att upptäcka minnessvårigheter tidigt Petra Grönholm-Nyman har forskat kring Alzheimers sjukdom och MCI EN FRÅGA FÅR SVAR Nytt faktakort om ÅA Årets faktakort om

Läs mer

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet 2012 Folkhälsans förbund rf Översikt över vår verksamhet 2012 sid 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOLKHÄLSANS FÖRBUND R.F.... 0 ÖVERSIKT ÖVER VÅR VERKSAMHET...

Läs mer

Helsingfors arbis. Verksamhetsberättelse 2012

Helsingfors arbis. Verksamhetsberättelse 2012 Helsingfors arbis Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning och verksamhetsprinciper 2 Organisation 3 Arbis direktion 4 Personalen 5 7 Allmänt 8 13 Undervisning och evenemang 14

Läs mer

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar A rsrapporter MKF Missionskyrkan i Finland FMF Fria Missionsförbundet rf FMU Föreningen Missionskyrkans Ungdom och deras samarbetsorganisationer 2013 Utgiven av Missionskyrkan i Finland Elevkåren i högstadiet

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015 ORSNÄS Nr 4 12.6.2015 Kommunalrådet Anita Ismark firades med högtidlig fest Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark flankerar kommunalrådet Anita Ismark. Suomenkielinen yhteenveto

Läs mer

Nya brandbilar i Korsnäs

Nya brandbilar i Korsnäs Nr 3 / 2011 20.5.2011 Nya brandbilar i Korsnäs Korsnäs enheten har beriktas med två splitternya brandbilar i vår. I sommar kommer Korsnäs att invaderas av unga brandkårister som håller läger i Molpe och

Läs mer

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING del II 3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING 1 STADSSTYRELSEN 2 CENTRALVALNÄMNDEN 27 REVISIONSNÄMNDEN 28 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005 för Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi

Verksamhetsberättelse 2005 för Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi Verksamhetsberättelse 2005 för Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi Anna-Lena Østern, Mariann Sjöholm & Petra Autio (red.) med hjälp av Nina Kallio, Katarina Lövholm-Rodas, Ann-May Nordmyr & Sebastian

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2008 Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram Innehållsförteckning Jakobstad/Nykarleby Bildkonst Formgivning Mediakultur Musik Scenkonst (Vasa) Vasa, Seriegatan Bioanalytik

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Nr 8 13.12.2013 GOD JUL

ORSNÄS Nytt. Nr 8 13.12.2013 GOD JUL ORSNÄS Nr 8 13.12.2013 GOD JUL ANITAS ruta Det budgeterade årsbidraget för år 2013 uppgår till +790.530 euro eller 351 euro per invånare. Resultatet uppgår till + 530 euro efter avskrivningar som utgör

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 Bemötande - Inkluderande - Lärande ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 I slutet av år 2012 förnyades Svenska studiecentralens upprätthållartillstånd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Om verksamheten 2012 Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan inledde sin verksamhet 2007 och fortgår som ett femårigt projekt 2010-2015. Resurcentrets

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2009

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2009 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2009 1 Investering i växande marknad Omsättningen har ökat med 6,8 procent. Folkbildningsområdet har oförändrad omsättning

Läs mer

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1 1.1 Ledningens översikt...1 1.2 Verkning...2 1.2.1 Verksamhetens verkning...2 1.3 Funktionell effektivitet...13 1.3.1 Funktionell ekonomisering...13 1.3.2

Läs mer