Manual * /31* /31. Made in Germany.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual *9000-618-83/31* 9000-618-83/31. Made in Germany."

Transkript

1 Manual /31 * /31* Made in Germany.

2

3 Innehåll VigtigInformation 1. Anvisningar Försäkran om överensstämmelse Allmänna anvisningar Avfallshantera produkten Ändamålsenlig användning Ej ändamålsenlig användning Användning av extrautrustning Användning av bildplattor Användning av mjukvara Säkerhet Allmänna säkerhetshänvisningar Säkerhetsanvisningar som skydd mot elektrisk ström Varningar och symboler Dekal Typskylt Leveransinnehåll Specialtillbehör Förbrukningsmaterial Systemförutsättningar Bildskärm Minimikrav på datorsystem Tekniska data CR 35 MED Bildplattor Funktionsschema Funktionsbeskrivning De enskilda delarnas funktion Beskrivning Montering 9. Transport av scannern Bära scannern Installation Installationsplats Placeringsmöjligheter Montering av ljusskyddet Elanslutning Före idrifttagande Ansluta scannern till pc:n Installation av Vet-Exam Idrifttagande Konfiguration och test Systemtest Koppling av scannern till bildbearbetningsprogram Användning 15. Användning av bildplattor Hantering av bildplattor Förvaring av bildplattor Kassetter/ficka Skyddsfodral S0 - S Extraoral röntgen Förberedelse för röntgen Exponera bildplatta Avläsning av bilddata Intraoral röntgen Förberedelse för röntgen Exponera bildplatta Avläsning av bilddata Radering av bilddata Rengöring Bildplattor Kassetter Scanner Underhåll Felsökning 23. Tips för användare och tekniker /08/ /30 3

4 VigtigInformation 1. Anvisningar 1.1 Försäkran om överensstämmelse Produkten har kontrollerats enligt för denna apparat relevanta EU-direktiv betr. överensstämmelse och uppfyller erforderliga grundläggande krav. Denna apparat av klass A motsvarar kanadensiska ICES-003. Apparaten har kontrollerats enligt gränsvärdena för digitala apparater klass A enligt del 15 i FCC. Dessa gränsvärden bör garantera ett lämpligt skydd mot störningar när arbetet utförs. Apparaten ger upphov till, använder och strålar ut radiofrekvensenergi. Om apparaten inte installeras och används i överensstämmelse med installations- och bruksanvisningen kan det uppkomma störningar i radiotrafiken. Om apparaten används i ett bostadsområde kan det hända att det uppträder störningar i apparaten. Användaren svarar själv för att åtgärda störningarna. 1.2 Allmänna anvisningar Monterings- och bruksanvisningen hör till produkten. Den skall alltid vara lättåtkomlig för användaren. Följ anvisningarna noga. Det är en förutsättning för ändamålsenlig användning. Informera nya medarbetare. Monterings- och bruksanvisningen skall medfölja utrustningen vid ev. ägarbyte. För användarens säkerhet och störningsfri drift garanteras endast när originaldelar används. Endast tillbehör som finns listade i monterings- och bruksanvisningen eller av DÜRR MEDICAL godkända tillbehör får användas. Garantin gäller inte för skador som uppkommit på grund av att andra delar än originaldelar använts. DÜRR MEDICAL avsäger sig allt ansvar för skador som uppstår härigenom. DÜRR MEDICAL ansvarar endast för produkternas säkerhet, tillförlitlighet och funktion om montering, nyinställningar, ändringar, uppdateringar och reparationer utförs av DÜRR MEDICAL eller av DÜRR MEDICAL auktoriserad samt om produkten används i enlighet med monterings- och bruksanvisningen. Monterings- och bruksanvisningen motsvarar det utförande och de säkerhetstekniska normer som gäller för produkten vid tidpunkten för första lanseringen. Alla skyddsrättigheter till angivna kopplingar, förfaranden, namn, mjukvaruprogram och apparater förbehålls. Översättningen av monterings- och bruksanvisningen har gjorts efter bästa förstånd. Vi kan dock inte ansvara för översättningsfel. I första hand gäller den bifogade tyska versionen av denna monterings- och bruksanvisning. Monterings- och bruksanvisningen får inte kopieras, inte ens i utdrag, utan skriftligt tillstånd från DÜRR MEDICAL. Förvara originalförpackningen för eventuella returer. Förpackningen får ej vara tillgänglig för barn. Endast originalförpackningen garanterar att produkten är optimalt skyddad under transporten. DÜRR MEDICAL ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av bristfällig förpackning vid retursändningar! 1.3 Avfallshantera produkten Apparat EU-direktivet 2002/96/EG - WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment) från den 27 januari 2003 och dess aktuella genomförande i nationell rätt lägger fast att produkter är underställda detta ovan nämnda direktiv och att de inom EES-länderna måste avfallshanteras på särskilt sätt. Frågor om korrekt avfallshantering kan ställas till DÜRR MEDICAL eller fackhandeln. Bildplattor Beakta regionala föreskrifter vid avfallshanteringen. Bildplattan innehåller fotostimulerbar fosfor och måste därför avfallshanteras som farligt avfall. Frågor om korrekt avfallshantering kan ställas till DÜRR MEDICAL eller fackhandeln / /08/06

5 1.4 Ändamålsenlig användning Apparaten är uteslutande avsedd för optisk avläsning och bearbetning av en bildplattas bilddata inom det veterinärmedicinska området. Apparaten är inte lämplig för permanent röntgendiagnostisk övervakning av djur Apparaten får endast användas i stängda, torra utrymmen. Som ändamålsenlig användning räknas även att monterings- och bruksanvisningen samt att installations-, skötsel- och underhållsföreskrifterna följs. All annan användning än ändamålsenlig leder till att garantin upphör att gälla. Användaren ansvarar ensam för skador som uppstår på grund av ej ändamålsenlig användning. Den ändamålsenliga användningen innefattar att alla på användningsplatsen gällande lagbestämmelser avseende arbetsmiljö- och strålskydd följs. 1.5 Ej ändamålsenlig användning Apparaten är inte avsedd för optisk avläsning av bildplattor inom det humanmedicinska området. Annan användning, speciellt genomlysning, mammografi, och dental användning räknas inte som ändamålsenlig. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador på grund av felaktig användning. Risken åvilar till fullo användaren. 1.6 Användning av extrautrustning Till produkten får endast anslutas extrautrustning (dator, bildskärmar, skrivare) som motsvarar IEC-normen (EN ). Apparater, eller delar, får endast kopplas ihop om det kan ske utan att säkerheten för användare eller omgivning äventyras. Rådfråga alltid tillverkaren eller annan expert vid oklarheter! 1.7 Användning av bildplattor Skannern får endast användas i kombination med bildplattor från DÜRR NDT resp. DÜRR MEDICAL.Bildplattorna får inte ha en inmatningsbredd som är större än 35,4 cm. För användning av en annan bildplatta krävs det ett godkännande från DÜRR MEDICAL. 1.8 Användning av mjukvara En av DÜRR MEDICAL godkänd röntgenmjukvara, som t.ex. Vet-Exam, skall användas. För användning av annan mjukvara krävs det ett godkännande från DÜRR MEDICAL. Ytterligare information finns på Internet under Se även systemkrav på datorsystem tillsammans med Dürr NDT / Dürr Medical - CR system, best.nr /.. eller på Internet. Apparaten får inte användas i operationsrum eller liknande rum där det finns risk för antändning av brännbara blandningar. Om apparaten används på annat sätt än vad som anges under punkt 1.4 eller förändras kan farlig laserstrålning komma ut. 2010/08/ /30 5

6 2. Säkerhet 2.1 Allmänna säkerhetshänvisningar Vi har konstruerat produkten så att den är mycket säker vid ändamålsenlig användning. Beakta följande säkerhetsåtgärder! Följ gällande lokala lagar och föreskrifter! Produkten får inte byggas om eller ändras. DÜRR MEDICAL ansvarar inte och lämnar ingen garanti för ombyggda eller ändrade produkter. För att produkten skall kunna användas på ett säkert sätt skall såväl ägare som användare se till att föreskrifter och bestämmelser följs. Om en apparat, som är ansluten till nätet, öppnas finns det risk genom laserstrålning klass 3B. Uppställning skall utföras av en fackman som är auktoriserad av tillverkaren. Användaren skall alltid försäkra sig om att produkten är säker samt i funktionsdugligt skick innan den tas i bruk. Användaren måste vara väl förtrogen med hur produkten skall hanteras. 2.2 Säkerhetsanvisningar som skydd mot elektrisk ström Produkten får endast kopplas till ett korrekt installerat eluttag. Anslutning till flyttbara eluttag är inte tillåten. Kontrollera att på produkten angiven nätspänning och nätfrekvens stämmer överens med elnätets värden innan produkten ansluts. Använd endast den medlevererade nätdelen. Om en annan nätdel används kan risker uppkomma. Kontrollera att apparat och ledningar inte är skadade före idrifttagandet. Byt omedelbart ut skadade ledningar och kopplingar. Vidrör aldrig en person och oskyddade kontakter på apparaten samtidigt. Beakta gällande elektriska säkerhetsföreskrifter när arbeten utförs på apparaten. Dra ut nätstickproppen innan apparaten öppnas! / /08/06

7 3. Varningar och symboler I bruksanvisningen används följande benämningar resp. tecken för särskilt viktiga uppgifter: Upplysningar resp. föreskrifter och förbud för att undvika omfattande person- eller sakskador. Särskild information angående ekonomisk användning av produkten samt övriga hänvisningar. 3.2 Typskylt Typskylten sitter på scannerns baksida. Följande beteckningar respektive märken finns på typskylten och på scannern: Se upp laser Varning för farlig elektrisk spänning Dra ut nätstickpropp! Tillverkningsdatum Knapp Till/Från Beakta tillhörande handlingar! Driftlysdiod, grön driftklar Driftlysdiod, blå dataöverföring Avfallshantera korrekt enligt EU-direktiv (2002/96/EG - WEEE) CE-märkning utan Notified Body nummer 3.1 Dekal Använd apparaten endast med nätdel. IP20 ETL-godkännande CONFORMS TO UL STD CERTIFIED TO CAN/CSA STD C22:2 NO: Kapslingsklass REF Beställningsnr/typnr SN Serienr Flytta inte apparaten när den är tillkopplad. FCC-godkännande FDA-godkännande 2010/08/ /30 7

8 4. Leveransinnehåll Nätdel Datakabel (USB 3 m) Monteringsoch bruksanvisning /30 Ljusskydd IP-Cleaning Wipes CCB351A1001 Landsberoende: Nätkabel EUR Nätkabel CH Nätkabel GB Nätkabel DK Nätkabel I Nätkabel AUS Nätkabel J Nätkabel USA Specialtillbehör Nedan nämnda delar ingår inte i leveransen. Beställ vid behov! Bildplatteficka Format best.nr 18x24 (1 st.) NACS x30 (4 st.) x40 (4 st.) x43 (4 st.) Specialformat levereras på begäran. Kassetter fasta Format best.nr 2x3 -Size 0- (1 st.) x4 -Size 1- (1 st.) x4 -Size 2- (1 st.) ,7x5,4 -Size 3- (1 st.) ,7x7,6 -Size 4- (1 st.) Kassetter flexibla Format best.nr 18x24 (1 st.) x30 (1 st.) x40 (1 st.) x43 (1 st.) Rigidkassetter Format best.nr 18x24 (1 st.) KUNKA x30 (1 st.) KUNKA x40 (1 st.) KUNKA x43 (1 st.) KUNKA / /08/06

9 Bildplattor normal upplösning Format best.nr 18x24 (1 st.) VMIP x30 (1 st.) VMIP x40 (1 st.) VMIP x43 (1 st.) VMIP Bildplattor hög upplösning Format best.nr 2x3 (22x35 mm) -Size 0- (2 st.) x4 (24x40 mm) -Size 1- (2 st.) x4 (31x41 mm) -Size 2- (4 st.) ,7x5,4 -Size 3- (2 st.) ,7x7,6 -Size 4- (1 st.) Förbrukningsmaterial IP-Cleaning Wipes (100 st.).... CCB351A0101 Ytterligare rengörings- och desinfektionspreparat kan beställas hos Orochemie (www.orochemie.de) med följande beteckningar: Snabbdesinfektion B 30 Desinfektionsdukar B 60 Skyddsfolier Format best.nr 18x24 (1000 st.) PRSH x30 (1000 st.) PRSH x43 (1000 st.) PRSH Skyddsfodral Format best.nr 2x3 -Size 0- (100 st.) x4 -Size 1- (100 st.) x4 -Size 2- (300 st.) ,7x5,4 -Size 3- (100 st.) ,7x7,6 -Size 4- (100 st.) Om andra tillbehör, transformatorer och ledningar än de som anges under tillbehör används kan det medföra en ökad strålning från systemet eller att systemet blir mindre stabilt. 2010/08/ /30 9

10 5. Systemförutsättningar För drift av scannern krävs följande komponenter. De ingår inte i leveransen av scannern. Se även på Internet under 5.1 Bildskärm Bildskärmar för digital röntgen med hög ljusintensitet och stort kontrastomfång skall användas enligt normen EN Starkt ljus i rummet, solljus som kommer in direkt i rummet samt reflexer ger sämre resultat när röntgenbilderna utvärderas. 5.2 Minimikrav på datorsystem Se bifogat informationsblad best.nr / / /08/06

11 6. Tekniska data 6.1 CR 35 MED Elektriska nominella anslutningsdata nätdel Spänning (V) Frekvens (Hz) Strömstyrka (A)... max. 2 Effekt (W)...<140 Kapslingsklass...IP 20 Skyddsklass... I Nedsmutsningsgrad...2 Elektriska nominella anslutningsdata Spänning (V) /- 10% Frekvens...DC Strömstyrka (A)... max. 5 Effekt (W)...<120 Mått T = 52 cm, B = 38 cm, H = 39 cm Inmatningsbredd för bildplattor (cm)... max. 35,4 Temperaturområde Vid apparat i drift ( C) till +35 Vid lagring och transport ( C) till +60 Rel. luftfuktighet Vid apparat i drift (%) Vid lagring och transport (%) Lufttryck Apparat i drift (hpa) Nivå (m.ö.h.)...<2000 Lagring och transport (hpa) Nivå (m.ö.h.) Allmänna data Extern: Laserklass... 1 (EN ) Intern: Laserklass... 3B (EN ) Våglängd λ 635 nm 15 mw EN : A1: A2: Max. ljudtrycksnivå (db(a))...<60 Värmeavgivning (W)...<180 Försäkran om överensstämmelse 06/95/EG (Lågspänningsdirektiv) 04/108/EG (EMC-direktiv) Bildpunktsstorlek CR 35 MED kan väljas i intervallet 30 µm till 130 µm Upplösning beroende på bildplatta, ca 15 linjepar/mm (Lp/ mm). 6.2 Bildplattor Lagring och transport Temperatur ( C)...<33 Rel. luftfuktighet (%)...<80 Användning Temperatur ( C) Rel. luftfuktighet (%)...<80 Vikt CR 35 VET (kg)... ca /08/ /30 11

12 7. Funktionsschema / /08/06

13 8. Funktionsbeskrivning 8.1 De enskilda delarnas funktion 1. Inmatningsspår: Bildplattan skjuts in i scannern genom inmatningsspåret och dras automatiskt in i transportmekanismen. 2 Lysdiod gul: Lysdiod lyser: Scannern är inkopplad, men ännu inte initialiserad. Lysdiod blinkar: Ingen anslutning till datorn. Dataminne fullt. 3. Till/från-knapp: Koppla till och från genom att trycka in knappen i respektive två sekunder. 4. Lysdiod grön: Scanner är driftklar. 10. Rigidkassett: Rigidkassetten (fast röntgenkassett) kan sättas in i vanliga röntgenkassettlådor från med. röntgenutrustningar. Rigidkassetten skyddar dessutom bildplattan mot skador. 11. Bildplatta: Bildplattan utgör bildmedium för röntgenstrålning och lagrar bilddata. 12. Ficka: Förhindrar att bilddata på bildplattan raderas och skyddar bildplattan mot skador. Bildplattan skjuts in i kassetten och läggs tillsammans in i rigidkassetten. Bildplattan placeras med kassetten i transportbanans inmatningsspår och matas in i scannern. 5. Raderingsenhet: När bilddata på bildplattorna har lästs av raderas plattorna automatiskt. 6. Rulländkåpa: Styrrullar för utmatning av bildplatta med litet slitage. 7. Transportbana: I transportbanan finns transportmekanismen och avläsnings- och raderingsenheten. 8. Statuslysdiod: Lysdioderna visar om en bildplatta kan skjutas in för avläsning. Lysdiod grön: Bildplatta kan skjutas in. Lysdiod gul: Skjut inte in bildplatta. 13. Kassett, flexibel: Förhindrar att bilddata på bildplattan raderas och skyddar bildplattan mot skador. Bildplattan placeras med kassetten i transportbanans inmatningsspår och matas in i scannern. 14. Kassett, fast: Förhindrar att bilddata på bildplattan raderas och skyddar bildplattan mot skador. Med kassetten placeras bildplattorna S0 - S4 i transportbanans inmatningsspår och matas säkert in i scannern. 15. Inmatningsskenor: Med inmatningsskenorna kan de extraorala bildplattorna matas in rakt. 9. Ljusskydd: Ljusskyddet förhindrar att främmande ljus kommer in i transportbanas utmatningsöppning och hindrar plattan från att ramla ner efter scanningen /08/ /30 13

14 8.2 Beskrivning Scannern omvandlar de på bildplattan sparade bilddata till en digital bild. Bildplatta Reflexionssskikt Röntgen: Bildplattan exponeras på liknande sätt som en röntgenfilm med röntgenstrålning. Det sker i motsvarande kassetter. Avläsning av bilddata Genom att trycka på Till/från-knappen (3) kopplas Scannern in. Därefter aktiveras avläsningsläget med en mjukvara för bildbearbetning. Därefter placeras skyddsfodralet med bildplattan på transportbanans (6) inmatningsspår (1) och riktas in. Fotomultiplikator Laserkälla Parabolspegel Pentaprisma Svängbricka Om statuslysdioderna (7) lyser grönt kan bildplattan skjutas in i inmatningsspåret (1). Detta sker med tummarna genom ett grepp i skyddsfodralet eller vid långa skyddsfodral genom att trycka på fickans ände i transportbanans riktning. Bildplattan dras automatiskt in i transportbanan med hjälp av transportmekanismen. I transportbanan passerar bildplattan avläsningsenheten där bilddata avläses och överförs till datorn. Avläsningsförloppet indikeras i ett fönster på bildskärmen. Radering av bilddata Efter avläsningen passerar bildplattan raderingsenheten (5). Där raderas de bilddata som finns kvar på bildplattan. Därefter matas bildplattan ut ur transportbanan genom utmatningsspåret. Här kan bildplattan hämtas och förberedas för nästa röntgenbild. Bildplattorna kan återanvändas flera hundra gånger om de hanteras korrekt. Innan bildplattorna används på nytt ska de kontrolleras med avseende på smuts och skador. Skadade bildplattor får inte återanvändas / /08/06

15 Montering Endast utbildad kunnig personal får ställa upp apparaten, installera och ta den i drift Transport av scannern Kontrollera att leveransen är komplett och oskadd. Töm förpackningen helt och förvara den på en torr plats. Utsätt inte scannern för kraftiga skakningar eftersom den då kan skadas. Används endast originalförpackningen vid transporter. 10. Bära scannern Håll alltid scannern i kåpan på baksidan (bild 1). Håll aldrig i transportbanan eller i cylindrarna, eftersom känsliga komponenter hos scannern då kan skadas (bild 2 och 3) /08/ /30 15

16 11. Installation 11.1 Installationsplats Placera scannern endast i ett torrt och väl ventilerat rum. Se till att scannern inte blir smutsig.se även punkt 18. Rengöring Rumstemperaturen får inte sjunka under + 10 C eller stiga över + 35 C. 4 Materiella skador! Risk för kortslutning genom kondensbildning. Systemet får först tas i drift när det har uppnått rumstemperatur och är torrt. Installation i rum med värme- eller vattenanläggning är inte tillåten. Utsätt inte scannern för direkt solljus. Belysningsstyrkan i rummet måste vid behov kunna minskas. Den maximala belysningsstyrkan är 1000 lux. Apparaten är utförd för användning i laboratorie, kontroll- och mätområden. Det får inte finnas några kraftiga störningsfält (t.ex. starka magnetiska fält) i rummet där apparaten är placerad. Störningsfält kan ge upphov till störningar i apparaten. Placera apparaten så att det inte befinner sig i ett röntgensrörs strålgång Placeringsmöjligheter För att undvika fel när bildinformationen avläses måste scannern vara placerad på ett plant underlag och inte utsättas för skakningar / /08/06

17 11.3 Montering av ljusskyddet Ljusskyddet måste monteras på transportbanans utloppsöppning för att ytterligare skärma av ljus. Haka fast ljusskyddet på de båda tapparna (till vänster och höger). Ljusskyddet förhindrar att plattorna faller ner. Bildplattorna får inte hindras när de transporteras ut ur utloppsöppningen Elanslutning Innan idrifttagning skall apparatspänningen och nätspänningen jämföras med uppgifterna på nätdelens typskylt. Anslutningsuttag finns i ursparingen på apparatens baksida. Stick in den medlevererade nätkabeln i nätdelen. Stick in nätdelens stickpropp i uttaget på scannern. Stick in nätdelens kabel i eluttaget för elnätet. Apparaten saknar huvudbrytare. Därför måste apparaten placeras så att eluttaget är lätt åtkomligt vid ett eventuellt fel och vid maximal längd 3 m på nätkabeln. 2010/08/ /30 17

18 6 * * 13. Före idrifttagande 13.1 Ansluta scannern till pc:n Ansluta till USB-port Anslut den medlevererade USB-kabeln till datorns USB-gränssnitt och till USB-gränssnittet på scannern. Installationen av CR 35 VET via USB förutsätter ett fungerande USB- pcgränssnitt (2.0). Windows XP stödjer detta gränssnitt fr.o.m. Service Pack 2. Windows Vista stödjer detta gränssnitt som standard. Parallellgränssnitt (*): Endast för serviceändamål. Kontrollera USB-gränssnitt Öppna systemegenskaper. Windows XP: Högerklicka på Denna dator, egenskaper. Windows Vista: Högerklicka på dator, egenskaper. Kontrollera versionsnummer för Service Pack och uppdatera eventuellt. 7 Öppna enhetshanteraren. Windows XP: Högerklicka på Denna dator, egenskaper, hårdvara. Windows XP: Högerklicka på Dator, egenskaper, hårdvara. Ett USB-gränssnitt finns om en "USB-styrenhet" finns i enhetslistan / /08/06

19 Installera USB-drivrutin Starta scannern Windows hittar en ny enhet (CR Scan USB). Välj "Nej inte nu". Klicka på "Fortsätt". Välj "Installera programvara automatiskt (rekommenderas)". Klicka på "Fortsätt". Drivrutinen installeras nu. 9 Avsluta installationen med "Slutför". Kontrollera drivrutinen i enhetshanteraren Öppna enhetshanteraren Under Windows XP: Högerklicka på Denna dator, egenskaper, hårdvara, enhetshanterare. Under Windows Vista: Högerklicka på dator, egenskaper, Enhetshanterare. Kontrollen är positiv om drivrutinen till CRScan USB finns med i enhetslistan /08/ /30 19

20 12 Felsökning vid USB2 Om scannern i Enhetshanteraren indikeras som "okänd enhet" är en USB2-drivrutin möjligtvis felaktig. eller Installera Service Pack 3 (XP). Välj i enhetshanteraren drivrutinen "Enhanced Host Controller via valet[drivrutin] och [Uppdatera drivrutin]. Visa alla kända drivrutiner för enheten och välj ut den därtill passande drivrutinen i Microsoft Service Pack. USB-drivrutiner kan påverka varandra inbördes. Detta märks genom längre överföringstider för data eller saknad kommunikation mellan CR35 och datorn Installation av Vet-Exam Om Vet-Exam inte är installerad på den levererade datorn utför då installationen enligt installationsanvisningen på cd:n / /08/06

21 14. Idrifttagande 14.1 Konfiguration och test Programstart Starta scannern. Klicka i en följd på [Start], [Program], [Duerr NDT], [CRScan] och [CRScanConfig]. Klicka på "Testa kommunikation". Den andra drivrutinen installeras. Upprepa installation som vid den första drivrutinen. 14 Klicka på nytt på "Testa kommunikation". Överföringshastigheten visas. Dialogfält [Anslutning] Välj vid behov i urvalsfältet [Scanner är ansluten till] det använda gränssnittet (USB). 15 Dialogfält [Testa] Välj scanläge i fältet [Val scanläge]. Klicka på [Läsa in bild]. Nu aktiveras scannern. Statuslysdioderna på inmatningsspåren lyser grönt. Avläs en med röntgenstrålning exponerad bildplatta. Testet är framgångsrikt om röntgenbilden överförs till datorn. Stäng fönstret. Spara röntgenbilden för dokumentationen /08/ /30 21

22 Dialogfält [Oscilloskåpläge] Kontrollera installationsvillkoren (ljusinfall <1000 lux). Ställ in indikeringsområdet (vänster reglage) på 500 och förstärkning HV (övre reglage) på Klicka på [Start]. Testet är framgångsrikt om mätvärdena inte överstiger värdet Systemtest Kontrollera bildskärmens och grafikkortets inställningar med hjälp av gråvärdestestbilderna på cd:n och optimera Koppling av scannern till bildbearbetningsprogram Scannern kan antingen drivas via ett ".dll gränssnitt", TWAIN-gränssnitt (CRScan Easy) eller via programmet "VET-Exam", som levereras på begäran. Gränssnittet måste läggas upp via en it-tekniker hos mjukvarutillverkaren. Avläsa data med Vet-Exam Se för detta anvisning Vet-Exam på cd / /08/06

23 Användning inaktiv sida 15. Användning av bildplattor Scannern får endast användas i kombination med bildplattor från DÜRR NDT resp. DÜRR MEDICAL.För användning av en annan bildplatta krävs det ett godkännande från DÜRR MEDICAL. 19 aktiv sida aktiv sida: Den aktiva sidan är vit eller ljusblå. inaktiv sida: Bildplattornas inaktiva sida är svart. På denna sida är tillverkaruppgifterna tryckta Hantering av bildplattor Kontrollera bildplattor med avseende på synliga skador. Bildplattor med skador (t. ex. ett sprucket skyddsskikt eller synliga repor som påverkar den diagnostiska utvärderingen negativt) ska bytas ut. Bildplattor kan böjas som en röntgenfilm. Bocka eller tryck inte på bildplattorna. Skrapa inte, smutsa inte ned Förvaring av bildplattor Förvara bildplattor mörkt. Förvara dem inte i varma eller fuktiga utrymmen. Förvara bildplattorna i respektive kassett. Om bildplattan förvaras mer än 24 timmar ska den raderas på nytt innan röntgenbild tas. Skydda dem mot direkt solljus och UV-strålning. Vid förvaring i närheten av röntgenutrustningen skall bildplattorna skyddas mot förexponering genom röntgenstrålar /08/ /30 23

24 Ficka 16. Kassetter/ficka Förhindrar att bilddata på bildplattan raderas. Skyddar bildplattan mot smuts. Bildplattan placeras med kassetten eller skyddsfodralet på transportbanans inmatningsspår. Med hjälp av kassetten eller skyddsfodralet matas bildplattan in i scannern. 22 Kassett, flexibel Ficka Vid arbeten i fuktiga och smutsiga områden ska den flexibla fickan användas. Bildplattan skjuts in och fickan stängs. Låset måste vara på bildplattans inaktiva sida. Kassett, flexibel Kassetten kan användas i områden som inte är smutsiga. Bildplattans inaktiva sida måste synas efter att plattans skjutits in i kassetten. Kassett, fast (för bildplattor S0 - S4) Tungan (6c) på armen (6b) underlättar inmatningen av bildplattan från kassetten till CR 35 VET. 6b Ta inte bort tungan! 23 Kassett, fast 6c Rigidkassetter Rigidkassetten (fast röntgenkassett) kan sättas in i vanliga röntgenkassettlådor från med. röntgenutrustningar. Rigidkassetten skyddar dessutom bildplattan mot skador. Rigidkassett / /08/06

25 17. Skyddsfodral S0 - S4 Skyddsfodral skyddar mot en infektion orsakad av kontaminerade bildplattor. skyddar bildplattan mot kontaminering och nedsmutsning. skyddar bildplattan mot ljus. finns liksom bildplattorna i olika storlekar Välj lämplig storlek. 25 Skyddsfodral S0 - S4 2010/08/ /30 25

26 18. Extraoral röntgen 18.1 Förberedelse för röntgen Rigidkassett En rigidkassett skall användas om bildplattan kan skadas mekaniskt vid exponeringen. Skjut in den raderade bildplattan i den flexibla kassetten och lägg in i rigidkassetten. Bildplattans aktiva sida måste vara vänd mot rigidkassettens stängda sida. Stäng rigidkassettens lock. Rigidkassettens stängda sida måste vara vänd mot röntgenrören Kassett, flexibel/ ficka Skjut in den raderade bildplattan i den kassetten. Bildplattans svarta sida måste vara synlig. eller Skjut in den raderade bildplattan i den flexibla kassetten i kassetten och stäng. Låset måste vara på bildplattans inaktiva sida. Placera kassetten/fickan på objektet. Bildplattans aktiva sida måste vara vänd mot röntgenrören / /08/06

27 18.2 Exponera bildplatta Ställ in exponeringstid och inställningsvärden på röntgenapparaten. Exponera bildplattan. Möjlig förlust av bilddata: Bilddata på bildplattan måste avläsas av scannern inom en halvtimme! Avläsning av bilddata Starta scannern. Hämta röntgenmodulen i bildhanteringsprogrammet på datorn. Aktivera scannern. Välj önskat avläsningsläge. Statuslysdioderna på scannern måste lysa grönt. Rigidkassett Ta ut kassett, flexibel med bildplatta ur rigidkassetten och lägg mot inmatningsröret hos CR Placera kassetten korrekt så att skumplasten på transportbanans inmatningsspår ligger kant i kant. Skjut in bildplattan med båda händerna i transportbanan, den matas automatiskt in i scannern. Ficka Öppna kardborrlåset. Ta ut kassett, flexibel med bildplatta ur fickan och lägg mot inmatningsröret hos CR 35. Placera kassetten korrekt så att skumplasten på transportbanans inmatningsspår ligger kant i kant. Skjut in bildplattan med båda händerna i transportbanan, den matas automatiskt in i scannern /08/ /30 27

28 19. Intraoral röntgen 19.1 Förberedelse för röntgen Skyddsfodral S0 - S4 Skjut in hela den raderade bildplattan i skyddsfodralet S0 - S4. Bildplattans svarta (inaktiva) sida måste vara synlig. Dra av den vita tejpen och tryck ihop skyddsfodralets, S0 - S4; öppning för att stänga den ordentligt. Skyddsfodralet S0 - S4 är en engångsartikel och får inte återanvändas. 32 Innan skyddsfodralet S0 - S4 placeras skall det desinficeras med en desinfektionsduk (t. ex. Orochemie B60). Använd alternativt spraydesinfektion (t. ex. Orochemie B30) på en mjuk, luddfri duk istället för en desinfektionsduk Exponera bildplatta Ställ in exponeringstid och inställningsvärden på röntgenapparaten. Exponera bildplattan. Möjlig förlust av bilddata: Bilddata på bildplattan måste avläsas av scannern inom en halvtimme! / /08/06

29 Avläsning av bilddata Kassett, fast: Öppna skyddsfodralet S0 - S4 rakt längs den klistrade kanten (V-form). Välj kassett av motsvarande storlek. Skjut kassettens arm nedåt till anslag. Hela tungan ska vara synlig. Lägg bildplatta i skyddsfodral S0 - S4 på tungan. Skjut genast bildplattan ur skyddsfodralet S0 - S4 och in i kassetten till anslag. Den aktiva sidan ska vara vänd bortåt och den inaktiva sidan ska vara vänd framåt (synlig). Haka fast kassetten med bildplattan i ett fritt inmatningsspår på transportbanan /08/ /30 29

30 Tryck ned armen så långt i scanningsriktningen att bildplattan dras in automatiskt. Under avläsningen lyser statuslysdioderna på inmatningsspåret gult. Förlust av bilddata: Kassetten får endast tas bort från transportbanan när alla fyra statuslysdioderna lyser grönt. Bilderna överförs automatiskt till mjukvaran. Avläsningsförloppet visas i fönstret för förhandsgranskning på bildskärmen / /08/06

31 20. Radering av bilddata Efter avläsningen går bildplattan igenom raderingsenheten. Där raderas bilddata som finns kvar på bildplattan. 39 Bestämma raderingstid Raderingstiden beror på ljuskällans intensitet. Ska bildinformation på bildplattan raderas på en sekund behöver man teoretiskt en ljusintensitet på 2,4 milj. luxsek. Den minimala raderingstiden i sekunder erhålls genom att man dividerar 2,4 miljoner med ljuskällans faktiska intensitet i lux. Om ljusintensiteten inte framgår av ljuskällans dokumentation måste den bestämmas med en luxmeter. Typiska ljusintensiteter hos röntgenfilmsbetraktare ligger t.ex. vid ca lux. Därigenom erhålls en raderingstid på ca 2,4 milj./ = 120 s. Beroende på använd dos kan raderingstiden variera. Extra radering av bilddata För att bestämma huruvida bilddata på bildplattan måste raderas extra: Scanna bildplattan på nytt. Utvärdera scannad röntgenbild. Om counts på den scannade bilden är större än 600 ska bildplattan raderas extra. 2010/08/ /30 31

32 21. Rengöring Endast av DÜRR MEDICAL godkända rengöringsmedel får användas.andra rengöringsmedel kan skada apparaten och tillbehör. Vi rekommenderar användning av DÜRR NDT IP-Cleaning Wipes, best.nr CCB351A Bildplattor Smuts måste tas bort på båda sidorna med en mjuk, luddfri duk innan bildplattan används igen. Kvarvarande smuts kan tas bort med DÜRR NDT IP-Cleaning Wipes genom att försiktigt torka i cirklar. Innan bildplattan används igen måste den vara helt torr / /08/06

33 21.2 Kassetter Synlig smuts skall tas bort innan fortsatt användning. Vid nedsmutsning: Ta bort grov smuts med en fuktad duk. Spreja desinfektionsmedel (t.ex. Orochemie B30) på en mjuk, luddfri duk eller desinfektionsduk (t.ex. Orochemie B60) och ta bort smuts genom att torka av. Innan kassetten används igen måste den vara helt torr Scanner Skada på CR 35 VET: Spreja inte apparaten med desinfektionslösning! Om vätska kommer in i apparaten kan den skadas! Rengör apparatens yta med en fuktad duk. Desinficera ytan med en skonsam desinfektionsduk (t.ex. Orochemie B60) genom torkdesinfektion. Se bruksanvisning desinfektions- och rengöringsmedel. Vi rekommenderar användning av DÜRR NDT IP-Cleaning Wipes, best.nr CCB351A /08/ /30 33

34 22. Underhåll Användaren saknar möjlighet att utföra underhåll. Underhåll ska utföras genom en av DÜRR MEDICAL auktoriserad servicetekniker eller på fabriken av DÜRR MEDICAL / /08/06

35 Felsökning 23. Tips för användare och tekniker Reparationer får endast utföras av en kunnig person eller av vår tekniker. Dra ut nätstickproppen innan reparationen påbörjas resp innan apparaten öppnas. Fel Möjlig orsak Åtgärd 1. Scanner startar inte 2. Scannern stängs av efter kort tid 3. Status-, fel- eller driftlysdiod lyser inte 4. Höga ljud efter start av apparaten 5. Bildbearbetningsprogrammet hittar inte scannern 6. Fel på dataöverföringen mellan scannern och datorn. Felmeddelande: "CRC fel" "Timeout" Nätspänning saknas Knapp för tillkoppling defekt Nätkabel eller nätstickpropp sitter inte i ordentligt Hårdvarufel Nätet har underspänning Lysdiod defekt Om missljudet inte försvinner efter 30 sek. fel på strålbrytaren Scannern har inte startats Anslutningskabel mellan scanner och dator är lös Datorn hittar inte scannern USB-drivrutin inte installerad eller inaktiv Hårdvarufel i scannern Fel eller för lång anslutningskabel används Kontrollera nätkabeln och kontaktdon Kontrollera nätsäkring i byggnaden Kontrollera nätdelen och om grön lysdiod lyser Informera servicetekniker Kontrollera nätkabeln och kontaktdon Informera servicetekniker Kontrollera nätspänningen Informera servicetekniker Informera servicetekniker Starta scannern Kontrollera anslutningskabeln Kontrollera USB-gränssnitt Ladda drivrutinen från cd och aktivera. Informera servicetekniker Använd endast original Dürr-kabel best.nr /08/ /30 35

36 Fel Möjlig orsak Åtgärd 7. Bildplatta dras inte in i transportbanan 8. Röntgenbilden syns inte på bildskärmen efter scanning 9. Röntgenbild för mörk 10. Bilden är spegelvänd 11. Spökbilder och skuggor på röntgenbilden 12. Bilden visas endast schematiskt i scanningsfönstret Programmet kan inte sätta samman data till en komplett bild Kassett inte i korrekt läge Utan aktiverad transportmekanism är scannern ev. inte driftklar Bildplattan har matats in i fel riktning och den inaktiva sidan har avlästs Bildplattans bilddata har raderats Fel på hårdvaran Röntgenapparat felaktig Ingen bildinformation på bildplattan Röntgenbild är överexponerad Bildplattan utsattes för länge för ljus utifrån när den placerades i kassetten Bildplattan laddas in felaktigt i kassetten. Fel avläsningsläge har valts. Bildinformation på bildplattan har inte raderats tillräckligt Röntgendosen på bildplattan var för låg Förstärkningen för lågt inställd (HV-värde) Olämpligt avläsningsläge har valts Inställningen för tröskelvärdet är för hög Placera kassetten korrekt Se punkt 17.3 Avläsning av bilddata Avläs snarast bildplattans bilddata på nytt Efter att bildplattan har tagits ut ur röntgenkassetten måste den snarast avläsas Informera servicetekniker Informera servicetekniker Exponera bildplattan Ställ in röntgenbildens ljusstyrka via mjukvaran Plattan måste läggas in inom 30 sekunder och vid en ljusintensitet på maximalt ca 20 lux. Lägg in och placera bildplattan korrekt Välj korrekt avläsningsläge (med/ utan bildspegling) Invänta ovillkorligen raderingstiden. Kontrollera ljusintensiteten och raderingstiden Se punkt 17.4 Radera bildplatta Öka röntgendosen Öka förstärkningen (HV-värde Välj lämpligt avläsningsläge Minska inställningen / /08/06

37 Fel Möjlig orsak Åtgärd 13. Ränder på röntgenbilden 14. Varningsmeddelande: "För mycket omgivningsljus" 15. Ljusa ränder i scannerfönstret 16. Tillsammans med korrekt bild visas smala bilder med mörka och ljusa ränder 17. Bild har vid övre kanten en bred ljus remsa 18. Varningsmeddelande: Felaktig nätdel 19. Varningsmeddelande övertemperatur: 20. Varningsmeddelande: Fel raderingsenhet Bildplattan har exponerats Delar av bildplattan utsattes för ljus vid hanteringen Bildplattan smutsig eller repad Scannern utsätts för alltför mycket ljus Under avläsningen tränger det in för mycket ljus utifrån Under avläsningen tränger det in främmande ljus Efter avläsningen tränger ljus in och mjukvaran registrerar det som en del av bilden. Fel nätdel ansluten Laser för varm Raderingsenhet för varm Lysdiod defekt Lysdiod smutsig Bildplattan ska användas inom max. 24 timmar efter att den har raderats. Utsätt inte exponerade bildplattor för starkt ljus. Exponering och avläsning av bilddata bör ske inom en halvtimme. Rengör bildplattan försiktigt genom att försiktigt torka med en mjuk duk och specialrengöringen för bildplattor. Repiga bildplattor måste bytas Gör rummet mörkare Vrid scannern så att ljuset inte direkt faller på inmatningsspåret Byt ut ljusskyddsborstarna Ta bort kassetten först när avläsningen är helt klar Gör rummet mörkare Vrid scannern så att ljuset inte direkt faller på inmatningsspåret Byt ut ljusskyddsborstarna Ta bort kassetten först när avläsningen är helt klar Gör rummet mörkare Vrid scannern så att ljuset inte direkt faller på inmatningsspåret Byt ut ljusskyddsborstarna Ta bort kassetten först när avläsningen är helt klar Gör rummet mörkare Vrid scannern så att ljuset inte direkt faller på inmatningsspåret Använd medlevererad nätdel Stäng av scannern och låt den svalna Informera servicetekniker 2010/08/ /30 37

38 / /08/06

39 2010/08/ /30 39

40 DÜRR NDT GmbH & Co. KG Division DÜRR MEDICAL Höpfigheimer Strasse Bietigheim-Bissingen Germany Tfn: Fax:

Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital

Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital 9000-618- 63/ 31 2006/05 2 Innehåll Viktig information 1. Allmänt... 4 1.1 Försäkran om överensstämmelse... 4 1.2 Allmänna anvisningar... 4 1.3. Avfallshantera

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Bruksanvisning GEMINI G

Bruksanvisning GEMINI G Bruksanvisning GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Allmänna anvisningar För din egen säkerhet Dokumentation Innan du börjar arbeta med GEMINI G måste du ta del av den här bruksanvisningen och bekanta dig med

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning 1 FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) UTTALANDE Denna utrustning har testats och uppfyller gränsvärdena för en klass B digital enhet, enligt avsnitt 15 av FCC

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV TDS 10 M SV BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 3 Tekniska data... 3 Transport

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Bruksanvisning Svenska Vi gratulerar till Ert köp av Leica DISTO s. Säkerhetsanvisningar finns i bifogat häfte. Läs igenom säkerhetsanvisningarna och

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Kära kund! Tack för att du valt Freecom Mobile Drive XXS som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Sidan 1 Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Generell brukar och förskrivarinformation Dynan ska endast användas till det den är avsedd för. Dynan får inte användas utan överdrag. Dynan ska placeras

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60 Bruks anvisning ReSound PulseTM Model PS60 SuperTuneTM Grattis till ditt val av hörapparat, en helt digital hörapparat från GN ReSound! GN ReSound s kunskaper inom hörselteknologi och de inställningar

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning... 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende..

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning... 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende.. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning........ 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende.. 5 Tillbehör... 6 Inkopplingsanvisning badkar. 7 Garantivillkor

Läs mer