Manual * /31* /31. Made in Germany.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual *9000-618-83/31* 9000-618-83/31. Made in Germany."

Transkript

1 Manual /31 * /31* Made in Germany.

2

3 Innehåll VigtigInformation 1. Anvisningar Försäkran om överensstämmelse Allmänna anvisningar Avfallshantera produkten Ändamålsenlig användning Ej ändamålsenlig användning Användning av extrautrustning Användning av bildplattor Användning av mjukvara Säkerhet Allmänna säkerhetshänvisningar Säkerhetsanvisningar som skydd mot elektrisk ström Varningar och symboler Dekal Typskylt Leveransinnehåll Specialtillbehör Förbrukningsmaterial Systemförutsättningar Bildskärm Minimikrav på datorsystem Tekniska data CR 35 MED Bildplattor Funktionsschema Funktionsbeskrivning De enskilda delarnas funktion Beskrivning Montering 9. Transport av scannern Bära scannern Installation Installationsplats Placeringsmöjligheter Montering av ljusskyddet Elanslutning Före idrifttagande Ansluta scannern till pc:n Installation av Vet-Exam Idrifttagande Konfiguration och test Systemtest Koppling av scannern till bildbearbetningsprogram Användning 15. Användning av bildplattor Hantering av bildplattor Förvaring av bildplattor Kassetter/ficka Skyddsfodral S0 - S Extraoral röntgen Förberedelse för röntgen Exponera bildplatta Avläsning av bilddata Intraoral röntgen Förberedelse för röntgen Exponera bildplatta Avläsning av bilddata Radering av bilddata Rengöring Bildplattor Kassetter Scanner Underhåll Felsökning 23. Tips för användare och tekniker /08/ /30 3

4 VigtigInformation 1. Anvisningar 1.1 Försäkran om överensstämmelse Produkten har kontrollerats enligt för denna apparat relevanta EU-direktiv betr. överensstämmelse och uppfyller erforderliga grundläggande krav. Denna apparat av klass A motsvarar kanadensiska ICES-003. Apparaten har kontrollerats enligt gränsvärdena för digitala apparater klass A enligt del 15 i FCC. Dessa gränsvärden bör garantera ett lämpligt skydd mot störningar när arbetet utförs. Apparaten ger upphov till, använder och strålar ut radiofrekvensenergi. Om apparaten inte installeras och används i överensstämmelse med installations- och bruksanvisningen kan det uppkomma störningar i radiotrafiken. Om apparaten används i ett bostadsområde kan det hända att det uppträder störningar i apparaten. Användaren svarar själv för att åtgärda störningarna. 1.2 Allmänna anvisningar Monterings- och bruksanvisningen hör till produkten. Den skall alltid vara lättåtkomlig för användaren. Följ anvisningarna noga. Det är en förutsättning för ändamålsenlig användning. Informera nya medarbetare. Monterings- och bruksanvisningen skall medfölja utrustningen vid ev. ägarbyte. För användarens säkerhet och störningsfri drift garanteras endast när originaldelar används. Endast tillbehör som finns listade i monterings- och bruksanvisningen eller av DÜRR MEDICAL godkända tillbehör får användas. Garantin gäller inte för skador som uppkommit på grund av att andra delar än originaldelar använts. DÜRR MEDICAL avsäger sig allt ansvar för skador som uppstår härigenom. DÜRR MEDICAL ansvarar endast för produkternas säkerhet, tillförlitlighet och funktion om montering, nyinställningar, ändringar, uppdateringar och reparationer utförs av DÜRR MEDICAL eller av DÜRR MEDICAL auktoriserad samt om produkten används i enlighet med monterings- och bruksanvisningen. Monterings- och bruksanvisningen motsvarar det utförande och de säkerhetstekniska normer som gäller för produkten vid tidpunkten för första lanseringen. Alla skyddsrättigheter till angivna kopplingar, förfaranden, namn, mjukvaruprogram och apparater förbehålls. Översättningen av monterings- och bruksanvisningen har gjorts efter bästa förstånd. Vi kan dock inte ansvara för översättningsfel. I första hand gäller den bifogade tyska versionen av denna monterings- och bruksanvisning. Monterings- och bruksanvisningen får inte kopieras, inte ens i utdrag, utan skriftligt tillstånd från DÜRR MEDICAL. Förvara originalförpackningen för eventuella returer. Förpackningen får ej vara tillgänglig för barn. Endast originalförpackningen garanterar att produkten är optimalt skyddad under transporten. DÜRR MEDICAL ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av bristfällig förpackning vid retursändningar! 1.3 Avfallshantera produkten Apparat EU-direktivet 2002/96/EG - WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment) från den 27 januari 2003 och dess aktuella genomförande i nationell rätt lägger fast att produkter är underställda detta ovan nämnda direktiv och att de inom EES-länderna måste avfallshanteras på särskilt sätt. Frågor om korrekt avfallshantering kan ställas till DÜRR MEDICAL eller fackhandeln. Bildplattor Beakta regionala föreskrifter vid avfallshanteringen. Bildplattan innehåller fotostimulerbar fosfor och måste därför avfallshanteras som farligt avfall. Frågor om korrekt avfallshantering kan ställas till DÜRR MEDICAL eller fackhandeln / /08/06

5 1.4 Ändamålsenlig användning Apparaten är uteslutande avsedd för optisk avläsning och bearbetning av en bildplattas bilddata inom det veterinärmedicinska området. Apparaten är inte lämplig för permanent röntgendiagnostisk övervakning av djur Apparaten får endast användas i stängda, torra utrymmen. Som ändamålsenlig användning räknas även att monterings- och bruksanvisningen samt att installations-, skötsel- och underhållsföreskrifterna följs. All annan användning än ändamålsenlig leder till att garantin upphör att gälla. Användaren ansvarar ensam för skador som uppstår på grund av ej ändamålsenlig användning. Den ändamålsenliga användningen innefattar att alla på användningsplatsen gällande lagbestämmelser avseende arbetsmiljö- och strålskydd följs. 1.5 Ej ändamålsenlig användning Apparaten är inte avsedd för optisk avläsning av bildplattor inom det humanmedicinska området. Annan användning, speciellt genomlysning, mammografi, och dental användning räknas inte som ändamålsenlig. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador på grund av felaktig användning. Risken åvilar till fullo användaren. 1.6 Användning av extrautrustning Till produkten får endast anslutas extrautrustning (dator, bildskärmar, skrivare) som motsvarar IEC-normen (EN ). Apparater, eller delar, får endast kopplas ihop om det kan ske utan att säkerheten för användare eller omgivning äventyras. Rådfråga alltid tillverkaren eller annan expert vid oklarheter! 1.7 Användning av bildplattor Skannern får endast användas i kombination med bildplattor från DÜRR NDT resp. DÜRR MEDICAL.Bildplattorna får inte ha en inmatningsbredd som är större än 35,4 cm. För användning av en annan bildplatta krävs det ett godkännande från DÜRR MEDICAL. 1.8 Användning av mjukvara En av DÜRR MEDICAL godkänd röntgenmjukvara, som t.ex. Vet-Exam, skall användas. För användning av annan mjukvara krävs det ett godkännande från DÜRR MEDICAL. Ytterligare information finns på Internet under Se även systemkrav på datorsystem tillsammans med Dürr NDT / Dürr Medical - CR system, best.nr /.. eller på Internet. Apparaten får inte användas i operationsrum eller liknande rum där det finns risk för antändning av brännbara blandningar. Om apparaten används på annat sätt än vad som anges under punkt 1.4 eller förändras kan farlig laserstrålning komma ut. 2010/08/ /30 5

6 2. Säkerhet 2.1 Allmänna säkerhetshänvisningar Vi har konstruerat produkten så att den är mycket säker vid ändamålsenlig användning. Beakta följande säkerhetsåtgärder! Följ gällande lokala lagar och föreskrifter! Produkten får inte byggas om eller ändras. DÜRR MEDICAL ansvarar inte och lämnar ingen garanti för ombyggda eller ändrade produkter. För att produkten skall kunna användas på ett säkert sätt skall såväl ägare som användare se till att föreskrifter och bestämmelser följs. Om en apparat, som är ansluten till nätet, öppnas finns det risk genom laserstrålning klass 3B. Uppställning skall utföras av en fackman som är auktoriserad av tillverkaren. Användaren skall alltid försäkra sig om att produkten är säker samt i funktionsdugligt skick innan den tas i bruk. Användaren måste vara väl förtrogen med hur produkten skall hanteras. 2.2 Säkerhetsanvisningar som skydd mot elektrisk ström Produkten får endast kopplas till ett korrekt installerat eluttag. Anslutning till flyttbara eluttag är inte tillåten. Kontrollera att på produkten angiven nätspänning och nätfrekvens stämmer överens med elnätets värden innan produkten ansluts. Använd endast den medlevererade nätdelen. Om en annan nätdel används kan risker uppkomma. Kontrollera att apparat och ledningar inte är skadade före idrifttagandet. Byt omedelbart ut skadade ledningar och kopplingar. Vidrör aldrig en person och oskyddade kontakter på apparaten samtidigt. Beakta gällande elektriska säkerhetsföreskrifter när arbeten utförs på apparaten. Dra ut nätstickproppen innan apparaten öppnas! / /08/06

7 3. Varningar och symboler I bruksanvisningen används följande benämningar resp. tecken för särskilt viktiga uppgifter: Upplysningar resp. föreskrifter och förbud för att undvika omfattande person- eller sakskador. Särskild information angående ekonomisk användning av produkten samt övriga hänvisningar. 3.2 Typskylt Typskylten sitter på scannerns baksida. Följande beteckningar respektive märken finns på typskylten och på scannern: Se upp laser Varning för farlig elektrisk spänning Dra ut nätstickpropp! Tillverkningsdatum Knapp Till/Från Beakta tillhörande handlingar! Driftlysdiod, grön driftklar Driftlysdiod, blå dataöverföring Avfallshantera korrekt enligt EU-direktiv (2002/96/EG - WEEE) CE-märkning utan Notified Body nummer 3.1 Dekal Använd apparaten endast med nätdel. IP20 ETL-godkännande CONFORMS TO UL STD CERTIFIED TO CAN/CSA STD C22:2 NO: Kapslingsklass REF Beställningsnr/typnr SN Serienr Flytta inte apparaten när den är tillkopplad. FCC-godkännande FDA-godkännande 2010/08/ /30 7

8 4. Leveransinnehåll Nätdel Datakabel (USB 3 m) Monteringsoch bruksanvisning /30 Ljusskydd IP-Cleaning Wipes CCB351A1001 Landsberoende: Nätkabel EUR Nätkabel CH Nätkabel GB Nätkabel DK Nätkabel I Nätkabel AUS Nätkabel J Nätkabel USA Specialtillbehör Nedan nämnda delar ingår inte i leveransen. Beställ vid behov! Bildplatteficka Format best.nr 18x24 (1 st.) NACS x30 (4 st.) x40 (4 st.) x43 (4 st.) Specialformat levereras på begäran. Kassetter fasta Format best.nr 2x3 -Size 0- (1 st.) x4 -Size 1- (1 st.) x4 -Size 2- (1 st.) ,7x5,4 -Size 3- (1 st.) ,7x7,6 -Size 4- (1 st.) Kassetter flexibla Format best.nr 18x24 (1 st.) x30 (1 st.) x40 (1 st.) x43 (1 st.) Rigidkassetter Format best.nr 18x24 (1 st.) KUNKA x30 (1 st.) KUNKA x40 (1 st.) KUNKA x43 (1 st.) KUNKA / /08/06

9 Bildplattor normal upplösning Format best.nr 18x24 (1 st.) VMIP x30 (1 st.) VMIP x40 (1 st.) VMIP x43 (1 st.) VMIP Bildplattor hög upplösning Format best.nr 2x3 (22x35 mm) -Size 0- (2 st.) x4 (24x40 mm) -Size 1- (2 st.) x4 (31x41 mm) -Size 2- (4 st.) ,7x5,4 -Size 3- (2 st.) ,7x7,6 -Size 4- (1 st.) Förbrukningsmaterial IP-Cleaning Wipes (100 st.).... CCB351A0101 Ytterligare rengörings- och desinfektionspreparat kan beställas hos Orochemie (www.orochemie.de) med följande beteckningar: Snabbdesinfektion B 30 Desinfektionsdukar B 60 Skyddsfolier Format best.nr 18x24 (1000 st.) PRSH x30 (1000 st.) PRSH x43 (1000 st.) PRSH Skyddsfodral Format best.nr 2x3 -Size 0- (100 st.) x4 -Size 1- (100 st.) x4 -Size 2- (300 st.) ,7x5,4 -Size 3- (100 st.) ,7x7,6 -Size 4- (100 st.) Om andra tillbehör, transformatorer och ledningar än de som anges under tillbehör används kan det medföra en ökad strålning från systemet eller att systemet blir mindre stabilt. 2010/08/ /30 9

10 5. Systemförutsättningar För drift av scannern krävs följande komponenter. De ingår inte i leveransen av scannern. Se även på Internet under 5.1 Bildskärm Bildskärmar för digital röntgen med hög ljusintensitet och stort kontrastomfång skall användas enligt normen EN Starkt ljus i rummet, solljus som kommer in direkt i rummet samt reflexer ger sämre resultat när röntgenbilderna utvärderas. 5.2 Minimikrav på datorsystem Se bifogat informationsblad best.nr / / /08/06

11 6. Tekniska data 6.1 CR 35 MED Elektriska nominella anslutningsdata nätdel Spänning (V) Frekvens (Hz) Strömstyrka (A)... max. 2 Effekt (W)...<140 Kapslingsklass...IP 20 Skyddsklass... I Nedsmutsningsgrad...2 Elektriska nominella anslutningsdata Spänning (V) /- 10% Frekvens...DC Strömstyrka (A)... max. 5 Effekt (W)...<120 Mått T = 52 cm, B = 38 cm, H = 39 cm Inmatningsbredd för bildplattor (cm)... max. 35,4 Temperaturområde Vid apparat i drift ( C) till +35 Vid lagring och transport ( C) till +60 Rel. luftfuktighet Vid apparat i drift (%) Vid lagring och transport (%) Lufttryck Apparat i drift (hpa) Nivå (m.ö.h.)...<2000 Lagring och transport (hpa) Nivå (m.ö.h.) Allmänna data Extern: Laserklass... 1 (EN ) Intern: Laserklass... 3B (EN ) Våglängd λ 635 nm 15 mw EN : A1: A2: Max. ljudtrycksnivå (db(a))...<60 Värmeavgivning (W)...<180 Försäkran om överensstämmelse 06/95/EG (Lågspänningsdirektiv) 04/108/EG (EMC-direktiv) Bildpunktsstorlek CR 35 MED kan väljas i intervallet 30 µm till 130 µm Upplösning beroende på bildplatta, ca 15 linjepar/mm (Lp/ mm). 6.2 Bildplattor Lagring och transport Temperatur ( C)...<33 Rel. luftfuktighet (%)...<80 Användning Temperatur ( C) Rel. luftfuktighet (%)...<80 Vikt CR 35 VET (kg)... ca /08/ /30 11

12 7. Funktionsschema / /08/06

13 8. Funktionsbeskrivning 8.1 De enskilda delarnas funktion 1. Inmatningsspår: Bildplattan skjuts in i scannern genom inmatningsspåret och dras automatiskt in i transportmekanismen. 2 Lysdiod gul: Lysdiod lyser: Scannern är inkopplad, men ännu inte initialiserad. Lysdiod blinkar: Ingen anslutning till datorn. Dataminne fullt. 3. Till/från-knapp: Koppla till och från genom att trycka in knappen i respektive två sekunder. 4. Lysdiod grön: Scanner är driftklar. 10. Rigidkassett: Rigidkassetten (fast röntgenkassett) kan sättas in i vanliga röntgenkassettlådor från med. röntgenutrustningar. Rigidkassetten skyddar dessutom bildplattan mot skador. 11. Bildplatta: Bildplattan utgör bildmedium för röntgenstrålning och lagrar bilddata. 12. Ficka: Förhindrar att bilddata på bildplattan raderas och skyddar bildplattan mot skador. Bildplattan skjuts in i kassetten och läggs tillsammans in i rigidkassetten. Bildplattan placeras med kassetten i transportbanans inmatningsspår och matas in i scannern. 5. Raderingsenhet: När bilddata på bildplattorna har lästs av raderas plattorna automatiskt. 6. Rulländkåpa: Styrrullar för utmatning av bildplatta med litet slitage. 7. Transportbana: I transportbanan finns transportmekanismen och avläsnings- och raderingsenheten. 8. Statuslysdiod: Lysdioderna visar om en bildplatta kan skjutas in för avläsning. Lysdiod grön: Bildplatta kan skjutas in. Lysdiod gul: Skjut inte in bildplatta. 13. Kassett, flexibel: Förhindrar att bilddata på bildplattan raderas och skyddar bildplattan mot skador. Bildplattan placeras med kassetten i transportbanans inmatningsspår och matas in i scannern. 14. Kassett, fast: Förhindrar att bilddata på bildplattan raderas och skyddar bildplattan mot skador. Med kassetten placeras bildplattorna S0 - S4 i transportbanans inmatningsspår och matas säkert in i scannern. 15. Inmatningsskenor: Med inmatningsskenorna kan de extraorala bildplattorna matas in rakt. 9. Ljusskydd: Ljusskyddet förhindrar att främmande ljus kommer in i transportbanas utmatningsöppning och hindrar plattan från att ramla ner efter scanningen /08/ /30 13

14 8.2 Beskrivning Scannern omvandlar de på bildplattan sparade bilddata till en digital bild. Bildplatta Reflexionssskikt Röntgen: Bildplattan exponeras på liknande sätt som en röntgenfilm med röntgenstrålning. Det sker i motsvarande kassetter. Avläsning av bilddata Genom att trycka på Till/från-knappen (3) kopplas Scannern in. Därefter aktiveras avläsningsläget med en mjukvara för bildbearbetning. Därefter placeras skyddsfodralet med bildplattan på transportbanans (6) inmatningsspår (1) och riktas in. Fotomultiplikator Laserkälla Parabolspegel Pentaprisma Svängbricka Om statuslysdioderna (7) lyser grönt kan bildplattan skjutas in i inmatningsspåret (1). Detta sker med tummarna genom ett grepp i skyddsfodralet eller vid långa skyddsfodral genom att trycka på fickans ände i transportbanans riktning. Bildplattan dras automatiskt in i transportbanan med hjälp av transportmekanismen. I transportbanan passerar bildplattan avläsningsenheten där bilddata avläses och överförs till datorn. Avläsningsförloppet indikeras i ett fönster på bildskärmen. Radering av bilddata Efter avläsningen passerar bildplattan raderingsenheten (5). Där raderas de bilddata som finns kvar på bildplattan. Därefter matas bildplattan ut ur transportbanan genom utmatningsspåret. Här kan bildplattan hämtas och förberedas för nästa röntgenbild. Bildplattorna kan återanvändas flera hundra gånger om de hanteras korrekt. Innan bildplattorna används på nytt ska de kontrolleras med avseende på smuts och skador. Skadade bildplattor får inte återanvändas / /08/06

15 Montering Endast utbildad kunnig personal får ställa upp apparaten, installera och ta den i drift Transport av scannern Kontrollera att leveransen är komplett och oskadd. Töm förpackningen helt och förvara den på en torr plats. Utsätt inte scannern för kraftiga skakningar eftersom den då kan skadas. Används endast originalförpackningen vid transporter. 10. Bära scannern Håll alltid scannern i kåpan på baksidan (bild 1). Håll aldrig i transportbanan eller i cylindrarna, eftersom känsliga komponenter hos scannern då kan skadas (bild 2 och 3) /08/ /30 15

16 11. Installation 11.1 Installationsplats Placera scannern endast i ett torrt och väl ventilerat rum. Se till att scannern inte blir smutsig.se även punkt 18. Rengöring Rumstemperaturen får inte sjunka under + 10 C eller stiga över + 35 C. 4 Materiella skador! Risk för kortslutning genom kondensbildning. Systemet får först tas i drift när det har uppnått rumstemperatur och är torrt. Installation i rum med värme- eller vattenanläggning är inte tillåten. Utsätt inte scannern för direkt solljus. Belysningsstyrkan i rummet måste vid behov kunna minskas. Den maximala belysningsstyrkan är 1000 lux. Apparaten är utförd för användning i laboratorie, kontroll- och mätområden. Det får inte finnas några kraftiga störningsfält (t.ex. starka magnetiska fält) i rummet där apparaten är placerad. Störningsfält kan ge upphov till störningar i apparaten. Placera apparaten så att det inte befinner sig i ett röntgensrörs strålgång Placeringsmöjligheter För att undvika fel när bildinformationen avläses måste scannern vara placerad på ett plant underlag och inte utsättas för skakningar / /08/06

17 11.3 Montering av ljusskyddet Ljusskyddet måste monteras på transportbanans utloppsöppning för att ytterligare skärma av ljus. Haka fast ljusskyddet på de båda tapparna (till vänster och höger). Ljusskyddet förhindrar att plattorna faller ner. Bildplattorna får inte hindras när de transporteras ut ur utloppsöppningen Elanslutning Innan idrifttagning skall apparatspänningen och nätspänningen jämföras med uppgifterna på nätdelens typskylt. Anslutningsuttag finns i ursparingen på apparatens baksida. Stick in den medlevererade nätkabeln i nätdelen. Stick in nätdelens stickpropp i uttaget på scannern. Stick in nätdelens kabel i eluttaget för elnätet. Apparaten saknar huvudbrytare. Därför måste apparaten placeras så att eluttaget är lätt åtkomligt vid ett eventuellt fel och vid maximal längd 3 m på nätkabeln. 2010/08/ /30 17

18 6 * * 13. Före idrifttagande 13.1 Ansluta scannern till pc:n Ansluta till USB-port Anslut den medlevererade USB-kabeln till datorns USB-gränssnitt och till USB-gränssnittet på scannern. Installationen av CR 35 VET via USB förutsätter ett fungerande USB- pcgränssnitt (2.0). Windows XP stödjer detta gränssnitt fr.o.m. Service Pack 2. Windows Vista stödjer detta gränssnitt som standard. Parallellgränssnitt (*): Endast för serviceändamål. Kontrollera USB-gränssnitt Öppna systemegenskaper. Windows XP: Högerklicka på Denna dator, egenskaper. Windows Vista: Högerklicka på dator, egenskaper. Kontrollera versionsnummer för Service Pack och uppdatera eventuellt. 7 Öppna enhetshanteraren. Windows XP: Högerklicka på Denna dator, egenskaper, hårdvara. Windows XP: Högerklicka på Dator, egenskaper, hårdvara. Ett USB-gränssnitt finns om en "USB-styrenhet" finns i enhetslistan / /08/06

19 Installera USB-drivrutin Starta scannern Windows hittar en ny enhet (CR Scan USB). Välj "Nej inte nu". Klicka på "Fortsätt". Välj "Installera programvara automatiskt (rekommenderas)". Klicka på "Fortsätt". Drivrutinen installeras nu. 9 Avsluta installationen med "Slutför". Kontrollera drivrutinen i enhetshanteraren Öppna enhetshanteraren Under Windows XP: Högerklicka på Denna dator, egenskaper, hårdvara, enhetshanterare. Under Windows Vista: Högerklicka på dator, egenskaper, Enhetshanterare. Kontrollen är positiv om drivrutinen till CRScan USB finns med i enhetslistan /08/ /30 19

20 12 Felsökning vid USB2 Om scannern i Enhetshanteraren indikeras som "okänd enhet" är en USB2-drivrutin möjligtvis felaktig. eller Installera Service Pack 3 (XP). Välj i enhetshanteraren drivrutinen "Enhanced Host Controller via valet[drivrutin] och [Uppdatera drivrutin]. Visa alla kända drivrutiner för enheten och välj ut den därtill passande drivrutinen i Microsoft Service Pack. USB-drivrutiner kan påverka varandra inbördes. Detta märks genom längre överföringstider för data eller saknad kommunikation mellan CR35 och datorn Installation av Vet-Exam Om Vet-Exam inte är installerad på den levererade datorn utför då installationen enligt installationsanvisningen på cd:n / /08/06

21 14. Idrifttagande 14.1 Konfiguration och test Programstart Starta scannern. Klicka i en följd på [Start], [Program], [Duerr NDT], [CRScan] och [CRScanConfig]. Klicka på "Testa kommunikation". Den andra drivrutinen installeras. Upprepa installation som vid den första drivrutinen. 14 Klicka på nytt på "Testa kommunikation". Överföringshastigheten visas. Dialogfält [Anslutning] Välj vid behov i urvalsfältet [Scanner är ansluten till] det använda gränssnittet (USB). 15 Dialogfält [Testa] Välj scanläge i fältet [Val scanläge]. Klicka på [Läsa in bild]. Nu aktiveras scannern. Statuslysdioderna på inmatningsspåren lyser grönt. Avläs en med röntgenstrålning exponerad bildplatta. Testet är framgångsrikt om röntgenbilden överförs till datorn. Stäng fönstret. Spara röntgenbilden för dokumentationen /08/ /30 21

22 Dialogfält [Oscilloskåpläge] Kontrollera installationsvillkoren (ljusinfall <1000 lux). Ställ in indikeringsområdet (vänster reglage) på 500 och förstärkning HV (övre reglage) på Klicka på [Start]. Testet är framgångsrikt om mätvärdena inte överstiger värdet Systemtest Kontrollera bildskärmens och grafikkortets inställningar med hjälp av gråvärdestestbilderna på cd:n och optimera Koppling av scannern till bildbearbetningsprogram Scannern kan antingen drivas via ett ".dll gränssnitt", TWAIN-gränssnitt (CRScan Easy) eller via programmet "VET-Exam", som levereras på begäran. Gränssnittet måste läggas upp via en it-tekniker hos mjukvarutillverkaren. Avläsa data med Vet-Exam Se för detta anvisning Vet-Exam på cd / /08/06

23 Användning inaktiv sida 15. Användning av bildplattor Scannern får endast användas i kombination med bildplattor från DÜRR NDT resp. DÜRR MEDICAL.För användning av en annan bildplatta krävs det ett godkännande från DÜRR MEDICAL. 19 aktiv sida aktiv sida: Den aktiva sidan är vit eller ljusblå. inaktiv sida: Bildplattornas inaktiva sida är svart. På denna sida är tillverkaruppgifterna tryckta Hantering av bildplattor Kontrollera bildplattor med avseende på synliga skador. Bildplattor med skador (t. ex. ett sprucket skyddsskikt eller synliga repor som påverkar den diagnostiska utvärderingen negativt) ska bytas ut. Bildplattor kan böjas som en röntgenfilm. Bocka eller tryck inte på bildplattorna. Skrapa inte, smutsa inte ned Förvaring av bildplattor Förvara bildplattor mörkt. Förvara dem inte i varma eller fuktiga utrymmen. Förvara bildplattorna i respektive kassett. Om bildplattan förvaras mer än 24 timmar ska den raderas på nytt innan röntgenbild tas. Skydda dem mot direkt solljus och UV-strålning. Vid förvaring i närheten av röntgenutrustningen skall bildplattorna skyddas mot förexponering genom röntgenstrålar /08/ /30 23

24 Ficka 16. Kassetter/ficka Förhindrar att bilddata på bildplattan raderas. Skyddar bildplattan mot smuts. Bildplattan placeras med kassetten eller skyddsfodralet på transportbanans inmatningsspår. Med hjälp av kassetten eller skyddsfodralet matas bildplattan in i scannern. 22 Kassett, flexibel Ficka Vid arbeten i fuktiga och smutsiga områden ska den flexibla fickan användas. Bildplattan skjuts in och fickan stängs. Låset måste vara på bildplattans inaktiva sida. Kassett, flexibel Kassetten kan användas i områden som inte är smutsiga. Bildplattans inaktiva sida måste synas efter att plattans skjutits in i kassetten. Kassett, fast (för bildplattor S0 - S4) Tungan (6c) på armen (6b) underlättar inmatningen av bildplattan från kassetten till CR 35 VET. 6b Ta inte bort tungan! 23 Kassett, fast 6c Rigidkassetter Rigidkassetten (fast röntgenkassett) kan sättas in i vanliga röntgenkassettlådor från med. röntgenutrustningar. Rigidkassetten skyddar dessutom bildplattan mot skador. Rigidkassett / /08/06

25 17. Skyddsfodral S0 - S4 Skyddsfodral skyddar mot en infektion orsakad av kontaminerade bildplattor. skyddar bildplattan mot kontaminering och nedsmutsning. skyddar bildplattan mot ljus. finns liksom bildplattorna i olika storlekar Välj lämplig storlek. 25 Skyddsfodral S0 - S4 2010/08/ /30 25

26 18. Extraoral röntgen 18.1 Förberedelse för röntgen Rigidkassett En rigidkassett skall användas om bildplattan kan skadas mekaniskt vid exponeringen. Skjut in den raderade bildplattan i den flexibla kassetten och lägg in i rigidkassetten. Bildplattans aktiva sida måste vara vänd mot rigidkassettens stängda sida. Stäng rigidkassettens lock. Rigidkassettens stängda sida måste vara vänd mot röntgenrören Kassett, flexibel/ ficka Skjut in den raderade bildplattan i den kassetten. Bildplattans svarta sida måste vara synlig. eller Skjut in den raderade bildplattan i den flexibla kassetten i kassetten och stäng. Låset måste vara på bildplattans inaktiva sida. Placera kassetten/fickan på objektet. Bildplattans aktiva sida måste vara vänd mot röntgenrören / /08/06

27 18.2 Exponera bildplatta Ställ in exponeringstid och inställningsvärden på röntgenapparaten. Exponera bildplattan. Möjlig förlust av bilddata: Bilddata på bildplattan måste avläsas av scannern inom en halvtimme! Avläsning av bilddata Starta scannern. Hämta röntgenmodulen i bildhanteringsprogrammet på datorn. Aktivera scannern. Välj önskat avläsningsläge. Statuslysdioderna på scannern måste lysa grönt. Rigidkassett Ta ut kassett, flexibel med bildplatta ur rigidkassetten och lägg mot inmatningsröret hos CR Placera kassetten korrekt så att skumplasten på transportbanans inmatningsspår ligger kant i kant. Skjut in bildplattan med båda händerna i transportbanan, den matas automatiskt in i scannern. Ficka Öppna kardborrlåset. Ta ut kassett, flexibel med bildplatta ur fickan och lägg mot inmatningsröret hos CR 35. Placera kassetten korrekt så att skumplasten på transportbanans inmatningsspår ligger kant i kant. Skjut in bildplattan med båda händerna i transportbanan, den matas automatiskt in i scannern /08/ /30 27

28 19. Intraoral röntgen 19.1 Förberedelse för röntgen Skyddsfodral S0 - S4 Skjut in hela den raderade bildplattan i skyddsfodralet S0 - S4. Bildplattans svarta (inaktiva) sida måste vara synlig. Dra av den vita tejpen och tryck ihop skyddsfodralets, S0 - S4; öppning för att stänga den ordentligt. Skyddsfodralet S0 - S4 är en engångsartikel och får inte återanvändas. 32 Innan skyddsfodralet S0 - S4 placeras skall det desinficeras med en desinfektionsduk (t. ex. Orochemie B60). Använd alternativt spraydesinfektion (t. ex. Orochemie B30) på en mjuk, luddfri duk istället för en desinfektionsduk Exponera bildplatta Ställ in exponeringstid och inställningsvärden på röntgenapparaten. Exponera bildplattan. Möjlig förlust av bilddata: Bilddata på bildplattan måste avläsas av scannern inom en halvtimme! / /08/06

29 Avläsning av bilddata Kassett, fast: Öppna skyddsfodralet S0 - S4 rakt längs den klistrade kanten (V-form). Välj kassett av motsvarande storlek. Skjut kassettens arm nedåt till anslag. Hela tungan ska vara synlig. Lägg bildplatta i skyddsfodral S0 - S4 på tungan. Skjut genast bildplattan ur skyddsfodralet S0 - S4 och in i kassetten till anslag. Den aktiva sidan ska vara vänd bortåt och den inaktiva sidan ska vara vänd framåt (synlig). Haka fast kassetten med bildplattan i ett fritt inmatningsspår på transportbanan /08/ /30 29

30 Tryck ned armen så långt i scanningsriktningen att bildplattan dras in automatiskt. Under avläsningen lyser statuslysdioderna på inmatningsspåret gult. Förlust av bilddata: Kassetten får endast tas bort från transportbanan när alla fyra statuslysdioderna lyser grönt. Bilderna överförs automatiskt till mjukvaran. Avläsningsförloppet visas i fönstret för förhandsgranskning på bildskärmen / /08/06

31 20. Radering av bilddata Efter avläsningen går bildplattan igenom raderingsenheten. Där raderas bilddata som finns kvar på bildplattan. 39 Bestämma raderingstid Raderingstiden beror på ljuskällans intensitet. Ska bildinformation på bildplattan raderas på en sekund behöver man teoretiskt en ljusintensitet på 2,4 milj. luxsek. Den minimala raderingstiden i sekunder erhålls genom att man dividerar 2,4 miljoner med ljuskällans faktiska intensitet i lux. Om ljusintensiteten inte framgår av ljuskällans dokumentation måste den bestämmas med en luxmeter. Typiska ljusintensiteter hos röntgenfilmsbetraktare ligger t.ex. vid ca lux. Därigenom erhålls en raderingstid på ca 2,4 milj./ = 120 s. Beroende på använd dos kan raderingstiden variera. Extra radering av bilddata För att bestämma huruvida bilddata på bildplattan måste raderas extra: Scanna bildplattan på nytt. Utvärdera scannad röntgenbild. Om counts på den scannade bilden är större än 600 ska bildplattan raderas extra. 2010/08/ /30 31

32 21. Rengöring Endast av DÜRR MEDICAL godkända rengöringsmedel får användas.andra rengöringsmedel kan skada apparaten och tillbehör. Vi rekommenderar användning av DÜRR NDT IP-Cleaning Wipes, best.nr CCB351A Bildplattor Smuts måste tas bort på båda sidorna med en mjuk, luddfri duk innan bildplattan används igen. Kvarvarande smuts kan tas bort med DÜRR NDT IP-Cleaning Wipes genom att försiktigt torka i cirklar. Innan bildplattan används igen måste den vara helt torr / /08/06

33 21.2 Kassetter Synlig smuts skall tas bort innan fortsatt användning. Vid nedsmutsning: Ta bort grov smuts med en fuktad duk. Spreja desinfektionsmedel (t.ex. Orochemie B30) på en mjuk, luddfri duk eller desinfektionsduk (t.ex. Orochemie B60) och ta bort smuts genom att torka av. Innan kassetten används igen måste den vara helt torr Scanner Skada på CR 35 VET: Spreja inte apparaten med desinfektionslösning! Om vätska kommer in i apparaten kan den skadas! Rengör apparatens yta med en fuktad duk. Desinficera ytan med en skonsam desinfektionsduk (t.ex. Orochemie B60) genom torkdesinfektion. Se bruksanvisning desinfektions- och rengöringsmedel. Vi rekommenderar användning av DÜRR NDT IP-Cleaning Wipes, best.nr CCB351A /08/ /30 33

34 22. Underhåll Användaren saknar möjlighet att utföra underhåll. Underhåll ska utföras genom en av DÜRR MEDICAL auktoriserad servicetekniker eller på fabriken av DÜRR MEDICAL / /08/06

35 Felsökning 23. Tips för användare och tekniker Reparationer får endast utföras av en kunnig person eller av vår tekniker. Dra ut nätstickproppen innan reparationen påbörjas resp innan apparaten öppnas. Fel Möjlig orsak Åtgärd 1. Scanner startar inte 2. Scannern stängs av efter kort tid 3. Status-, fel- eller driftlysdiod lyser inte 4. Höga ljud efter start av apparaten 5. Bildbearbetningsprogrammet hittar inte scannern 6. Fel på dataöverföringen mellan scannern och datorn. Felmeddelande: "CRC fel" "Timeout" Nätspänning saknas Knapp för tillkoppling defekt Nätkabel eller nätstickpropp sitter inte i ordentligt Hårdvarufel Nätet har underspänning Lysdiod defekt Om missljudet inte försvinner efter 30 sek. fel på strålbrytaren Scannern har inte startats Anslutningskabel mellan scanner och dator är lös Datorn hittar inte scannern USB-drivrutin inte installerad eller inaktiv Hårdvarufel i scannern Fel eller för lång anslutningskabel används Kontrollera nätkabeln och kontaktdon Kontrollera nätsäkring i byggnaden Kontrollera nätdelen och om grön lysdiod lyser Informera servicetekniker Kontrollera nätkabeln och kontaktdon Informera servicetekniker Kontrollera nätspänningen Informera servicetekniker Informera servicetekniker Starta scannern Kontrollera anslutningskabeln Kontrollera USB-gränssnitt Ladda drivrutinen från cd och aktivera. Informera servicetekniker Använd endast original Dürr-kabel best.nr /08/ /30 35

36 Fel Möjlig orsak Åtgärd 7. Bildplatta dras inte in i transportbanan 8. Röntgenbilden syns inte på bildskärmen efter scanning 9. Röntgenbild för mörk 10. Bilden är spegelvänd 11. Spökbilder och skuggor på röntgenbilden 12. Bilden visas endast schematiskt i scanningsfönstret Programmet kan inte sätta samman data till en komplett bild Kassett inte i korrekt läge Utan aktiverad transportmekanism är scannern ev. inte driftklar Bildplattan har matats in i fel riktning och den inaktiva sidan har avlästs Bildplattans bilddata har raderats Fel på hårdvaran Röntgenapparat felaktig Ingen bildinformation på bildplattan Röntgenbild är överexponerad Bildplattan utsattes för länge för ljus utifrån när den placerades i kassetten Bildplattan laddas in felaktigt i kassetten. Fel avläsningsläge har valts. Bildinformation på bildplattan har inte raderats tillräckligt Röntgendosen på bildplattan var för låg Förstärkningen för lågt inställd (HV-värde) Olämpligt avläsningsläge har valts Inställningen för tröskelvärdet är för hög Placera kassetten korrekt Se punkt 17.3 Avläsning av bilddata Avläs snarast bildplattans bilddata på nytt Efter att bildplattan har tagits ut ur röntgenkassetten måste den snarast avläsas Informera servicetekniker Informera servicetekniker Exponera bildplattan Ställ in röntgenbildens ljusstyrka via mjukvaran Plattan måste läggas in inom 30 sekunder och vid en ljusintensitet på maximalt ca 20 lux. Lägg in och placera bildplattan korrekt Välj korrekt avläsningsläge (med/ utan bildspegling) Invänta ovillkorligen raderingstiden. Kontrollera ljusintensiteten och raderingstiden Se punkt 17.4 Radera bildplatta Öka röntgendosen Öka förstärkningen (HV-värde Välj lämpligt avläsningsläge Minska inställningen / /08/06

37 Fel Möjlig orsak Åtgärd 13. Ränder på röntgenbilden 14. Varningsmeddelande: "För mycket omgivningsljus" 15. Ljusa ränder i scannerfönstret 16. Tillsammans med korrekt bild visas smala bilder med mörka och ljusa ränder 17. Bild har vid övre kanten en bred ljus remsa 18. Varningsmeddelande: Felaktig nätdel 19. Varningsmeddelande övertemperatur: 20. Varningsmeddelande: Fel raderingsenhet Bildplattan har exponerats Delar av bildplattan utsattes för ljus vid hanteringen Bildplattan smutsig eller repad Scannern utsätts för alltför mycket ljus Under avläsningen tränger det in för mycket ljus utifrån Under avläsningen tränger det in främmande ljus Efter avläsningen tränger ljus in och mjukvaran registrerar det som en del av bilden. Fel nätdel ansluten Laser för varm Raderingsenhet för varm Lysdiod defekt Lysdiod smutsig Bildplattan ska användas inom max. 24 timmar efter att den har raderats. Utsätt inte exponerade bildplattor för starkt ljus. Exponering och avläsning av bilddata bör ske inom en halvtimme. Rengör bildplattan försiktigt genom att försiktigt torka med en mjuk duk och specialrengöringen för bildplattor. Repiga bildplattor måste bytas Gör rummet mörkare Vrid scannern så att ljuset inte direkt faller på inmatningsspåret Byt ut ljusskyddsborstarna Ta bort kassetten först när avläsningen är helt klar Gör rummet mörkare Vrid scannern så att ljuset inte direkt faller på inmatningsspåret Byt ut ljusskyddsborstarna Ta bort kassetten först när avläsningen är helt klar Gör rummet mörkare Vrid scannern så att ljuset inte direkt faller på inmatningsspåret Byt ut ljusskyddsborstarna Ta bort kassetten först när avläsningen är helt klar Gör rummet mörkare Vrid scannern så att ljuset inte direkt faller på inmatningsspåret Använd medlevererad nätdel Stäng av scannern och låt den svalna Informera servicetekniker 2010/08/ /30 37

38 / /08/06

39 2010/08/ /30 39

40 DÜRR NDT GmbH & Co. KG Division DÜRR MEDICAL Höpfigheimer Strasse Bietigheim-Bissingen Germany Tfn: Fax:

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital

Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital 9000-618- 63/ 31 2006/05 2 Innehåll Viktig information 1. Allmänt... 4 1.1 Försäkran om överensstämmelse... 4 1.2 Allmänna anvisningar... 4 1.3. Avfallshantera

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning VistaScan Perio VistaScan Perio Net

Monterings- och bruksanvisning VistaScan Perio VistaScan Perio Net Monterings- och bruksanvisning VistaScan Perio VistaScan Perio Net 2008/04 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Försäkran om överensstämmelse...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3 Avfallshantera

Läs mer

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV BO21 SV BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 2 Tekniska data... 2 Säkerhet... 3 Transport och lagring...

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Teknisk manual Rörelsevakt

Teknisk manual Rörelsevakt 2673-1-8565 03.07.2014 Teknisk manual Rörelsevakt MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5 2.3 Felaktig

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Bruksanvisning. Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500

Bruksanvisning. Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500 Bruksanvisning Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500 Innehåll W&H symboler...3 1. Inledning...4 5 2. Uppackning...6 3. Levererade delar...7 4. Säkerhetsanvisningar...8 5. Beskrivning...9 6. Driftstart

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

VistaScan Mini liten men naggande god

VistaScan Mini liten men naggande god VistaScan Mini liten men naggande god TRYCKLUFT SUG BILD TANDVÅRD HYGIEN Den nya dimensionen inom röntgendiagnostik Chairside VistaScan Mini scanner för bildplattor Viktiga punkter: Sedan konventionell

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA 1. DET VIKTIGASTE I SAMMANFATTNING 1.1 Systemindikationer LOTUS Alpha är ett växeltrycksystem för decubitusprofylax hos patient med medelhög till hög risk

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Radio-väggsändare platt konstruktion Bruksanvisning

Radio-väggsändare platt konstruktion Bruksanvisning Art. Nr.: 1111 00 (enkel) Art. Nr.: 1113 00 (trippel) Funktion Radio-väggsändaren möjliggör en trådlös fjärrkontroll av alla mottagare i radio-bussystemet. Den finns som 1- kanalig och 3-kanalig version

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

Innehåll. Dewalt DW03050 1

Innehåll. Dewalt DW03050 1 Innehåll SV Etablera instrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Översikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Installations- och bruksanvisningar

Installations- och bruksanvisningar SOPPKITTEL ESK Installations- och bruksanvisningar 15.11.2010 Översättning av tillverkarens engelska anvisningar 4239100, 4239101 ALLMÄNT Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo. Bruksanvisning MULTIflex coupling 453 N - REF 0.553.1610 MULTIflex coupling 454 N - REF 0.553.1620 Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Radiohandsändare, Standard Art.nr: 0523 00

Radiohandsändare, Standard Art.nr: 0523 00 Art.nr: 0 00 Funktion Radiohandsändaren ingår som en komponent i radiobussystemet. Den gör det möjligt att fjärrmanövrera systemet. Vid en knapptryckning sänder handsändaren ett radiosignalmeddelande som

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Bruksanvisning GEMINI G

Bruksanvisning GEMINI G Bruksanvisning GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Allmänna anvisningar För din egen säkerhet Dokumentation Innan du börjar arbeta med GEMINI G måste du ta del av den här bruksanvisningen och bekanta dig med

Läs mer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÄTARE TRT-BA-BX09-TC-001-SV

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÄTARE TRT-BA-BX09-TC-001-SV BX09 SV BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÄTARE TRT-BA-BX09-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Wärme-Unterbett TS 20, 23

Wärme-Unterbett TS 20, 23 Wärme-Unterbett TS 20, 23 S TS 20 TS 23 06.0.43510 Hohenstein S Värmemadrass Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

QAA910. Rumstemperaturgivare. Synco living

QAA910. Rumstemperaturgivare. Synco living 2 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 701 Synco living Rumstemperaturgivare QAA910 Trådlös rumstemperaturgivare för avkänning av rumstemperaturen Trådlös datakommunikation baserad

Läs mer

Bruksanvisning. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Alltid på den säkra sidan.

Bruksanvisning. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Alltid på den säkra sidan. Bruksanvisning MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197 Alltid på den säkra sidan. Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Tillverkare:

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW Svensk Manual NPW Elrond Komponent AB 2017-01-27 Sida 2(8) NPW NPW INLEDNING Gratulerar till ert köp av en UPS Vision produkt från Riello UPS och Elrond. Fler produkter kan hittas hos www.elrond.se och

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

CHERRY DW 3000. Wireless Desktop. Bruksanvisning (SE)...4. 6440603-02 SE, Jul 2013 (JD-0700 = Mod. JG-07, JF-07, JR-0700)

CHERRY DW 3000. Wireless Desktop. Bruksanvisning (SE)...4. 6440603-02 SE, Jul 2013 (JD-0700 = Mod. JG-07, JF-07, JR-0700) CHERRY DW 3000 Wireless Desktop Bruksanvisning (SE)...4 6440603-02 SE, Jul 2013 (JD-0700 = Mod. JG-07, JF-07, JR-0700) Knapparnas funktion Batteristatus lysdiod Kalkylator E-postprogram Webbläsare, startsida

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

Teknisk manual Rörelsevakt/kopplingsmanöverdon 1-delad

Teknisk manual Rörelsevakt/kopplingsmanöverdon 1-delad 2673-1-8559 03.07.2014 Teknisk manual Rörelsevakt/kopplingsmanöverdon 1-delad MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 Föreskriven användning Produkten kan motta och tolka GPS-signalen. Via en trådlös bluetooth-anslutning blir denna data tillgänglig

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315 SV Bruksanvisning Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil 200207 V3/0315 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original 1. Säkerhet... 2 1.1 Anvisningar gällande säkerhet... 2 1.2 Symbolbeskrivning...

Läs mer

IQ-8 Mobile Bruksanvisning

IQ-8 Mobile Bruksanvisning IQ-8 Mobile Bruksanvisning Inhåll 1 Säkerhetsanvisningar... 4 2 Leveransinnehåll och komponenter... 5 3 Användningsändamål... 6 4 Ibruktagning... 7 5 Rengöring av apparaten... 8 6 Felsökning... 9 7 Miljöanvisningar

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer