Manual * /31* /31. Made in Germany.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual *9000-618-83/31* 9000-618-83/31. Made in Germany."

Transkript

1 Manual /31 * /31* Made in Germany.

2

3 Innehåll VigtigInformation 1. Anvisningar Försäkran om överensstämmelse Allmänna anvisningar Avfallshantera produkten Ändamålsenlig användning Ej ändamålsenlig användning Användning av extrautrustning Användning av bildplattor Användning av mjukvara Säkerhet Allmänna säkerhetshänvisningar Säkerhetsanvisningar som skydd mot elektrisk ström Varningar och symboler Dekal Typskylt Leveransinnehåll Specialtillbehör Förbrukningsmaterial Systemförutsättningar Bildskärm Minimikrav på datorsystem Tekniska data CR 35 MED Bildplattor Funktionsschema Funktionsbeskrivning De enskilda delarnas funktion Beskrivning Montering 9. Transport av scannern Bära scannern Installation Installationsplats Placeringsmöjligheter Montering av ljusskyddet Elanslutning Före idrifttagande Ansluta scannern till pc:n Installation av Vet-Exam Idrifttagande Konfiguration och test Systemtest Koppling av scannern till bildbearbetningsprogram Användning 15. Användning av bildplattor Hantering av bildplattor Förvaring av bildplattor Kassetter/ficka Skyddsfodral S0 - S Extraoral röntgen Förberedelse för röntgen Exponera bildplatta Avläsning av bilddata Intraoral röntgen Förberedelse för röntgen Exponera bildplatta Avläsning av bilddata Radering av bilddata Rengöring Bildplattor Kassetter Scanner Underhåll Felsökning 23. Tips för användare och tekniker /08/ /30 3

4 VigtigInformation 1. Anvisningar 1.1 Försäkran om överensstämmelse Produkten har kontrollerats enligt för denna apparat relevanta EU-direktiv betr. överensstämmelse och uppfyller erforderliga grundläggande krav. Denna apparat av klass A motsvarar kanadensiska ICES-003. Apparaten har kontrollerats enligt gränsvärdena för digitala apparater klass A enligt del 15 i FCC. Dessa gränsvärden bör garantera ett lämpligt skydd mot störningar när arbetet utförs. Apparaten ger upphov till, använder och strålar ut radiofrekvensenergi. Om apparaten inte installeras och används i överensstämmelse med installations- och bruksanvisningen kan det uppkomma störningar i radiotrafiken. Om apparaten används i ett bostadsområde kan det hända att det uppträder störningar i apparaten. Användaren svarar själv för att åtgärda störningarna. 1.2 Allmänna anvisningar Monterings- och bruksanvisningen hör till produkten. Den skall alltid vara lättåtkomlig för användaren. Följ anvisningarna noga. Det är en förutsättning för ändamålsenlig användning. Informera nya medarbetare. Monterings- och bruksanvisningen skall medfölja utrustningen vid ev. ägarbyte. För användarens säkerhet och störningsfri drift garanteras endast när originaldelar används. Endast tillbehör som finns listade i monterings- och bruksanvisningen eller av DÜRR MEDICAL godkända tillbehör får användas. Garantin gäller inte för skador som uppkommit på grund av att andra delar än originaldelar använts. DÜRR MEDICAL avsäger sig allt ansvar för skador som uppstår härigenom. DÜRR MEDICAL ansvarar endast för produkternas säkerhet, tillförlitlighet och funktion om montering, nyinställningar, ändringar, uppdateringar och reparationer utförs av DÜRR MEDICAL eller av DÜRR MEDICAL auktoriserad samt om produkten används i enlighet med monterings- och bruksanvisningen. Monterings- och bruksanvisningen motsvarar det utförande och de säkerhetstekniska normer som gäller för produkten vid tidpunkten för första lanseringen. Alla skyddsrättigheter till angivna kopplingar, förfaranden, namn, mjukvaruprogram och apparater förbehålls. Översättningen av monterings- och bruksanvisningen har gjorts efter bästa förstånd. Vi kan dock inte ansvara för översättningsfel. I första hand gäller den bifogade tyska versionen av denna monterings- och bruksanvisning. Monterings- och bruksanvisningen får inte kopieras, inte ens i utdrag, utan skriftligt tillstånd från DÜRR MEDICAL. Förvara originalförpackningen för eventuella returer. Förpackningen får ej vara tillgänglig för barn. Endast originalförpackningen garanterar att produkten är optimalt skyddad under transporten. DÜRR MEDICAL ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av bristfällig förpackning vid retursändningar! 1.3 Avfallshantera produkten Apparat EU-direktivet 2002/96/EG - WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment) från den 27 januari 2003 och dess aktuella genomförande i nationell rätt lägger fast att produkter är underställda detta ovan nämnda direktiv och att de inom EES-länderna måste avfallshanteras på särskilt sätt. Frågor om korrekt avfallshantering kan ställas till DÜRR MEDICAL eller fackhandeln. Bildplattor Beakta regionala föreskrifter vid avfallshanteringen. Bildplattan innehåller fotostimulerbar fosfor och måste därför avfallshanteras som farligt avfall. Frågor om korrekt avfallshantering kan ställas till DÜRR MEDICAL eller fackhandeln / /08/06

5 1.4 Ändamålsenlig användning Apparaten är uteslutande avsedd för optisk avläsning och bearbetning av en bildplattas bilddata inom det veterinärmedicinska området. Apparaten är inte lämplig för permanent röntgendiagnostisk övervakning av djur Apparaten får endast användas i stängda, torra utrymmen. Som ändamålsenlig användning räknas även att monterings- och bruksanvisningen samt att installations-, skötsel- och underhållsföreskrifterna följs. All annan användning än ändamålsenlig leder till att garantin upphör att gälla. Användaren ansvarar ensam för skador som uppstår på grund av ej ändamålsenlig användning. Den ändamålsenliga användningen innefattar att alla på användningsplatsen gällande lagbestämmelser avseende arbetsmiljö- och strålskydd följs. 1.5 Ej ändamålsenlig användning Apparaten är inte avsedd för optisk avläsning av bildplattor inom det humanmedicinska området. Annan användning, speciellt genomlysning, mammografi, och dental användning räknas inte som ändamålsenlig. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador på grund av felaktig användning. Risken åvilar till fullo användaren. 1.6 Användning av extrautrustning Till produkten får endast anslutas extrautrustning (dator, bildskärmar, skrivare) som motsvarar IEC-normen (EN ). Apparater, eller delar, får endast kopplas ihop om det kan ske utan att säkerheten för användare eller omgivning äventyras. Rådfråga alltid tillverkaren eller annan expert vid oklarheter! 1.7 Användning av bildplattor Skannern får endast användas i kombination med bildplattor från DÜRR NDT resp. DÜRR MEDICAL.Bildplattorna får inte ha en inmatningsbredd som är större än 35,4 cm. För användning av en annan bildplatta krävs det ett godkännande från DÜRR MEDICAL. 1.8 Användning av mjukvara En av DÜRR MEDICAL godkänd röntgenmjukvara, som t.ex. Vet-Exam, skall användas. För användning av annan mjukvara krävs det ett godkännande från DÜRR MEDICAL. Ytterligare information finns på Internet under Se även systemkrav på datorsystem tillsammans med Dürr NDT / Dürr Medical - CR system, best.nr /.. eller på Internet. Apparaten får inte användas i operationsrum eller liknande rum där det finns risk för antändning av brännbara blandningar. Om apparaten används på annat sätt än vad som anges under punkt 1.4 eller förändras kan farlig laserstrålning komma ut. 2010/08/ /30 5

6 2. Säkerhet 2.1 Allmänna säkerhetshänvisningar Vi har konstruerat produkten så att den är mycket säker vid ändamålsenlig användning. Beakta följande säkerhetsåtgärder! Följ gällande lokala lagar och föreskrifter! Produkten får inte byggas om eller ändras. DÜRR MEDICAL ansvarar inte och lämnar ingen garanti för ombyggda eller ändrade produkter. För att produkten skall kunna användas på ett säkert sätt skall såväl ägare som användare se till att föreskrifter och bestämmelser följs. Om en apparat, som är ansluten till nätet, öppnas finns det risk genom laserstrålning klass 3B. Uppställning skall utföras av en fackman som är auktoriserad av tillverkaren. Användaren skall alltid försäkra sig om att produkten är säker samt i funktionsdugligt skick innan den tas i bruk. Användaren måste vara väl förtrogen med hur produkten skall hanteras. 2.2 Säkerhetsanvisningar som skydd mot elektrisk ström Produkten får endast kopplas till ett korrekt installerat eluttag. Anslutning till flyttbara eluttag är inte tillåten. Kontrollera att på produkten angiven nätspänning och nätfrekvens stämmer överens med elnätets värden innan produkten ansluts. Använd endast den medlevererade nätdelen. Om en annan nätdel används kan risker uppkomma. Kontrollera att apparat och ledningar inte är skadade före idrifttagandet. Byt omedelbart ut skadade ledningar och kopplingar. Vidrör aldrig en person och oskyddade kontakter på apparaten samtidigt. Beakta gällande elektriska säkerhetsföreskrifter när arbeten utförs på apparaten. Dra ut nätstickproppen innan apparaten öppnas! / /08/06

7 3. Varningar och symboler I bruksanvisningen används följande benämningar resp. tecken för särskilt viktiga uppgifter: Upplysningar resp. föreskrifter och förbud för att undvika omfattande person- eller sakskador. Särskild information angående ekonomisk användning av produkten samt övriga hänvisningar. 3.2 Typskylt Typskylten sitter på scannerns baksida. Följande beteckningar respektive märken finns på typskylten och på scannern: Se upp laser Varning för farlig elektrisk spänning Dra ut nätstickpropp! Tillverkningsdatum Knapp Till/Från Beakta tillhörande handlingar! Driftlysdiod, grön driftklar Driftlysdiod, blå dataöverföring Avfallshantera korrekt enligt EU-direktiv (2002/96/EG - WEEE) CE-märkning utan Notified Body nummer 3.1 Dekal Använd apparaten endast med nätdel. IP20 ETL-godkännande CONFORMS TO UL STD CERTIFIED TO CAN/CSA STD C22:2 NO: Kapslingsklass REF Beställningsnr/typnr SN Serienr Flytta inte apparaten när den är tillkopplad. FCC-godkännande FDA-godkännande 2010/08/ /30 7

8 4. Leveransinnehåll Nätdel Datakabel (USB 3 m) Monteringsoch bruksanvisning /30 Ljusskydd IP-Cleaning Wipes CCB351A1001 Landsberoende: Nätkabel EUR Nätkabel CH Nätkabel GB Nätkabel DK Nätkabel I Nätkabel AUS Nätkabel J Nätkabel USA Specialtillbehör Nedan nämnda delar ingår inte i leveransen. Beställ vid behov! Bildplatteficka Format best.nr 18x24 (1 st.) NACS x30 (4 st.) x40 (4 st.) x43 (4 st.) Specialformat levereras på begäran. Kassetter fasta Format best.nr 2x3 -Size 0- (1 st.) x4 -Size 1- (1 st.) x4 -Size 2- (1 st.) ,7x5,4 -Size 3- (1 st.) ,7x7,6 -Size 4- (1 st.) Kassetter flexibla Format best.nr 18x24 (1 st.) x30 (1 st.) x40 (1 st.) x43 (1 st.) Rigidkassetter Format best.nr 18x24 (1 st.) KUNKA x30 (1 st.) KUNKA x40 (1 st.) KUNKA x43 (1 st.) KUNKA / /08/06

9 Bildplattor normal upplösning Format best.nr 18x24 (1 st.) VMIP x30 (1 st.) VMIP x40 (1 st.) VMIP x43 (1 st.) VMIP Bildplattor hög upplösning Format best.nr 2x3 (22x35 mm) -Size 0- (2 st.) x4 (24x40 mm) -Size 1- (2 st.) x4 (31x41 mm) -Size 2- (4 st.) ,7x5,4 -Size 3- (2 st.) ,7x7,6 -Size 4- (1 st.) Förbrukningsmaterial IP-Cleaning Wipes (100 st.).... CCB351A0101 Ytterligare rengörings- och desinfektionspreparat kan beställas hos Orochemie (www.orochemie.de) med följande beteckningar: Snabbdesinfektion B 30 Desinfektionsdukar B 60 Skyddsfolier Format best.nr 18x24 (1000 st.) PRSH x30 (1000 st.) PRSH x43 (1000 st.) PRSH Skyddsfodral Format best.nr 2x3 -Size 0- (100 st.) x4 -Size 1- (100 st.) x4 -Size 2- (300 st.) ,7x5,4 -Size 3- (100 st.) ,7x7,6 -Size 4- (100 st.) Om andra tillbehör, transformatorer och ledningar än de som anges under tillbehör används kan det medföra en ökad strålning från systemet eller att systemet blir mindre stabilt. 2010/08/ /30 9

10 5. Systemförutsättningar För drift av scannern krävs följande komponenter. De ingår inte i leveransen av scannern. Se även på Internet under 5.1 Bildskärm Bildskärmar för digital röntgen med hög ljusintensitet och stort kontrastomfång skall användas enligt normen EN Starkt ljus i rummet, solljus som kommer in direkt i rummet samt reflexer ger sämre resultat när röntgenbilderna utvärderas. 5.2 Minimikrav på datorsystem Se bifogat informationsblad best.nr / / /08/06

11 6. Tekniska data 6.1 CR 35 MED Elektriska nominella anslutningsdata nätdel Spänning (V) Frekvens (Hz) Strömstyrka (A)... max. 2 Effekt (W)...<140 Kapslingsklass...IP 20 Skyddsklass... I Nedsmutsningsgrad...2 Elektriska nominella anslutningsdata Spänning (V) /- 10% Frekvens...DC Strömstyrka (A)... max. 5 Effekt (W)...<120 Mått T = 52 cm, B = 38 cm, H = 39 cm Inmatningsbredd för bildplattor (cm)... max. 35,4 Temperaturområde Vid apparat i drift ( C) till +35 Vid lagring och transport ( C) till +60 Rel. luftfuktighet Vid apparat i drift (%) Vid lagring och transport (%) Lufttryck Apparat i drift (hpa) Nivå (m.ö.h.)...<2000 Lagring och transport (hpa) Nivå (m.ö.h.) Allmänna data Extern: Laserklass... 1 (EN ) Intern: Laserklass... 3B (EN ) Våglängd λ 635 nm 15 mw EN : A1: A2: Max. ljudtrycksnivå (db(a))...<60 Värmeavgivning (W)...<180 Försäkran om överensstämmelse 06/95/EG (Lågspänningsdirektiv) 04/108/EG (EMC-direktiv) Bildpunktsstorlek CR 35 MED kan väljas i intervallet 30 µm till 130 µm Upplösning beroende på bildplatta, ca 15 linjepar/mm (Lp/ mm). 6.2 Bildplattor Lagring och transport Temperatur ( C)...<33 Rel. luftfuktighet (%)...<80 Användning Temperatur ( C) Rel. luftfuktighet (%)...<80 Vikt CR 35 VET (kg)... ca /08/ /30 11

12 7. Funktionsschema / /08/06

13 8. Funktionsbeskrivning 8.1 De enskilda delarnas funktion 1. Inmatningsspår: Bildplattan skjuts in i scannern genom inmatningsspåret och dras automatiskt in i transportmekanismen. 2 Lysdiod gul: Lysdiod lyser: Scannern är inkopplad, men ännu inte initialiserad. Lysdiod blinkar: Ingen anslutning till datorn. Dataminne fullt. 3. Till/från-knapp: Koppla till och från genom att trycka in knappen i respektive två sekunder. 4. Lysdiod grön: Scanner är driftklar. 10. Rigidkassett: Rigidkassetten (fast röntgenkassett) kan sättas in i vanliga röntgenkassettlådor från med. röntgenutrustningar. Rigidkassetten skyddar dessutom bildplattan mot skador. 11. Bildplatta: Bildplattan utgör bildmedium för röntgenstrålning och lagrar bilddata. 12. Ficka: Förhindrar att bilddata på bildplattan raderas och skyddar bildplattan mot skador. Bildplattan skjuts in i kassetten och läggs tillsammans in i rigidkassetten. Bildplattan placeras med kassetten i transportbanans inmatningsspår och matas in i scannern. 5. Raderingsenhet: När bilddata på bildplattorna har lästs av raderas plattorna automatiskt. 6. Rulländkåpa: Styrrullar för utmatning av bildplatta med litet slitage. 7. Transportbana: I transportbanan finns transportmekanismen och avläsnings- och raderingsenheten. 8. Statuslysdiod: Lysdioderna visar om en bildplatta kan skjutas in för avläsning. Lysdiod grön: Bildplatta kan skjutas in. Lysdiod gul: Skjut inte in bildplatta. 13. Kassett, flexibel: Förhindrar att bilddata på bildplattan raderas och skyddar bildplattan mot skador. Bildplattan placeras med kassetten i transportbanans inmatningsspår och matas in i scannern. 14. Kassett, fast: Förhindrar att bilddata på bildplattan raderas och skyddar bildplattan mot skador. Med kassetten placeras bildplattorna S0 - S4 i transportbanans inmatningsspår och matas säkert in i scannern. 15. Inmatningsskenor: Med inmatningsskenorna kan de extraorala bildplattorna matas in rakt. 9. Ljusskydd: Ljusskyddet förhindrar att främmande ljus kommer in i transportbanas utmatningsöppning och hindrar plattan från att ramla ner efter scanningen /08/ /30 13

14 8.2 Beskrivning Scannern omvandlar de på bildplattan sparade bilddata till en digital bild. Bildplatta Reflexionssskikt Röntgen: Bildplattan exponeras på liknande sätt som en röntgenfilm med röntgenstrålning. Det sker i motsvarande kassetter. Avläsning av bilddata Genom att trycka på Till/från-knappen (3) kopplas Scannern in. Därefter aktiveras avläsningsläget med en mjukvara för bildbearbetning. Därefter placeras skyddsfodralet med bildplattan på transportbanans (6) inmatningsspår (1) och riktas in. Fotomultiplikator Laserkälla Parabolspegel Pentaprisma Svängbricka Om statuslysdioderna (7) lyser grönt kan bildplattan skjutas in i inmatningsspåret (1). Detta sker med tummarna genom ett grepp i skyddsfodralet eller vid långa skyddsfodral genom att trycka på fickans ände i transportbanans riktning. Bildplattan dras automatiskt in i transportbanan med hjälp av transportmekanismen. I transportbanan passerar bildplattan avläsningsenheten där bilddata avläses och överförs till datorn. Avläsningsförloppet indikeras i ett fönster på bildskärmen. Radering av bilddata Efter avläsningen passerar bildplattan raderingsenheten (5). Där raderas de bilddata som finns kvar på bildplattan. Därefter matas bildplattan ut ur transportbanan genom utmatningsspåret. Här kan bildplattan hämtas och förberedas för nästa röntgenbild. Bildplattorna kan återanvändas flera hundra gånger om de hanteras korrekt. Innan bildplattorna används på nytt ska de kontrolleras med avseende på smuts och skador. Skadade bildplattor får inte återanvändas / /08/06

15 Montering Endast utbildad kunnig personal får ställa upp apparaten, installera och ta den i drift Transport av scannern Kontrollera att leveransen är komplett och oskadd. Töm förpackningen helt och förvara den på en torr plats. Utsätt inte scannern för kraftiga skakningar eftersom den då kan skadas. Används endast originalförpackningen vid transporter. 10. Bära scannern Håll alltid scannern i kåpan på baksidan (bild 1). Håll aldrig i transportbanan eller i cylindrarna, eftersom känsliga komponenter hos scannern då kan skadas (bild 2 och 3) /08/ /30 15

16 11. Installation 11.1 Installationsplats Placera scannern endast i ett torrt och väl ventilerat rum. Se till att scannern inte blir smutsig.se även punkt 18. Rengöring Rumstemperaturen får inte sjunka under + 10 C eller stiga över + 35 C. 4 Materiella skador! Risk för kortslutning genom kondensbildning. Systemet får först tas i drift när det har uppnått rumstemperatur och är torrt. Installation i rum med värme- eller vattenanläggning är inte tillåten. Utsätt inte scannern för direkt solljus. Belysningsstyrkan i rummet måste vid behov kunna minskas. Den maximala belysningsstyrkan är 1000 lux. Apparaten är utförd för användning i laboratorie, kontroll- och mätområden. Det får inte finnas några kraftiga störningsfält (t.ex. starka magnetiska fält) i rummet där apparaten är placerad. Störningsfält kan ge upphov till störningar i apparaten. Placera apparaten så att det inte befinner sig i ett röntgensrörs strålgång Placeringsmöjligheter För att undvika fel när bildinformationen avläses måste scannern vara placerad på ett plant underlag och inte utsättas för skakningar / /08/06

17 11.3 Montering av ljusskyddet Ljusskyddet måste monteras på transportbanans utloppsöppning för att ytterligare skärma av ljus. Haka fast ljusskyddet på de båda tapparna (till vänster och höger). Ljusskyddet förhindrar att plattorna faller ner. Bildplattorna får inte hindras när de transporteras ut ur utloppsöppningen Elanslutning Innan idrifttagning skall apparatspänningen och nätspänningen jämföras med uppgifterna på nätdelens typskylt. Anslutningsuttag finns i ursparingen på apparatens baksida. Stick in den medlevererade nätkabeln i nätdelen. Stick in nätdelens stickpropp i uttaget på scannern. Stick in nätdelens kabel i eluttaget för elnätet. Apparaten saknar huvudbrytare. Därför måste apparaten placeras så att eluttaget är lätt åtkomligt vid ett eventuellt fel och vid maximal längd 3 m på nätkabeln. 2010/08/ /30 17

18 6 * * 13. Före idrifttagande 13.1 Ansluta scannern till pc:n Ansluta till USB-port Anslut den medlevererade USB-kabeln till datorns USB-gränssnitt och till USB-gränssnittet på scannern. Installationen av CR 35 VET via USB förutsätter ett fungerande USB- pcgränssnitt (2.0). Windows XP stödjer detta gränssnitt fr.o.m. Service Pack 2. Windows Vista stödjer detta gränssnitt som standard. Parallellgränssnitt (*): Endast för serviceändamål. Kontrollera USB-gränssnitt Öppna systemegenskaper. Windows XP: Högerklicka på Denna dator, egenskaper. Windows Vista: Högerklicka på dator, egenskaper. Kontrollera versionsnummer för Service Pack och uppdatera eventuellt. 7 Öppna enhetshanteraren. Windows XP: Högerklicka på Denna dator, egenskaper, hårdvara. Windows XP: Högerklicka på Dator, egenskaper, hårdvara. Ett USB-gränssnitt finns om en "USB-styrenhet" finns i enhetslistan / /08/06

19 Installera USB-drivrutin Starta scannern Windows hittar en ny enhet (CR Scan USB). Välj "Nej inte nu". Klicka på "Fortsätt". Välj "Installera programvara automatiskt (rekommenderas)". Klicka på "Fortsätt". Drivrutinen installeras nu. 9 Avsluta installationen med "Slutför". Kontrollera drivrutinen i enhetshanteraren Öppna enhetshanteraren Under Windows XP: Högerklicka på Denna dator, egenskaper, hårdvara, enhetshanterare. Under Windows Vista: Högerklicka på dator, egenskaper, Enhetshanterare. Kontrollen är positiv om drivrutinen till CRScan USB finns med i enhetslistan /08/ /30 19

20 12 Felsökning vid USB2 Om scannern i Enhetshanteraren indikeras som "okänd enhet" är en USB2-drivrutin möjligtvis felaktig. eller Installera Service Pack 3 (XP). Välj i enhetshanteraren drivrutinen "Enhanced Host Controller via valet[drivrutin] och [Uppdatera drivrutin]. Visa alla kända drivrutiner för enheten och välj ut den därtill passande drivrutinen i Microsoft Service Pack. USB-drivrutiner kan påverka varandra inbördes. Detta märks genom längre överföringstider för data eller saknad kommunikation mellan CR35 och datorn Installation av Vet-Exam Om Vet-Exam inte är installerad på den levererade datorn utför då installationen enligt installationsanvisningen på cd:n / /08/06

21 14. Idrifttagande 14.1 Konfiguration och test Programstart Starta scannern. Klicka i en följd på [Start], [Program], [Duerr NDT], [CRScan] och [CRScanConfig]. Klicka på "Testa kommunikation". Den andra drivrutinen installeras. Upprepa installation som vid den första drivrutinen. 14 Klicka på nytt på "Testa kommunikation". Överföringshastigheten visas. Dialogfält [Anslutning] Välj vid behov i urvalsfältet [Scanner är ansluten till] det använda gränssnittet (USB). 15 Dialogfält [Testa] Välj scanläge i fältet [Val scanläge]. Klicka på [Läsa in bild]. Nu aktiveras scannern. Statuslysdioderna på inmatningsspåren lyser grönt. Avläs en med röntgenstrålning exponerad bildplatta. Testet är framgångsrikt om röntgenbilden överförs till datorn. Stäng fönstret. Spara röntgenbilden för dokumentationen /08/ /30 21

22 Dialogfält [Oscilloskåpläge] Kontrollera installationsvillkoren (ljusinfall <1000 lux). Ställ in indikeringsområdet (vänster reglage) på 500 och förstärkning HV (övre reglage) på Klicka på [Start]. Testet är framgångsrikt om mätvärdena inte överstiger värdet Systemtest Kontrollera bildskärmens och grafikkortets inställningar med hjälp av gråvärdestestbilderna på cd:n och optimera Koppling av scannern till bildbearbetningsprogram Scannern kan antingen drivas via ett ".dll gränssnitt", TWAIN-gränssnitt (CRScan Easy) eller via programmet "VET-Exam", som levereras på begäran. Gränssnittet måste läggas upp via en it-tekniker hos mjukvarutillverkaren. Avläsa data med Vet-Exam Se för detta anvisning Vet-Exam på cd / /08/06

23 Användning inaktiv sida 15. Användning av bildplattor Scannern får endast användas i kombination med bildplattor från DÜRR NDT resp. DÜRR MEDICAL.För användning av en annan bildplatta krävs det ett godkännande från DÜRR MEDICAL. 19 aktiv sida aktiv sida: Den aktiva sidan är vit eller ljusblå. inaktiv sida: Bildplattornas inaktiva sida är svart. På denna sida är tillverkaruppgifterna tryckta Hantering av bildplattor Kontrollera bildplattor med avseende på synliga skador. Bildplattor med skador (t. ex. ett sprucket skyddsskikt eller synliga repor som påverkar den diagnostiska utvärderingen negativt) ska bytas ut. Bildplattor kan böjas som en röntgenfilm. Bocka eller tryck inte på bildplattorna. Skrapa inte, smutsa inte ned Förvaring av bildplattor Förvara bildplattor mörkt. Förvara dem inte i varma eller fuktiga utrymmen. Förvara bildplattorna i respektive kassett. Om bildplattan förvaras mer än 24 timmar ska den raderas på nytt innan röntgenbild tas. Skydda dem mot direkt solljus och UV-strålning. Vid förvaring i närheten av röntgenutrustningen skall bildplattorna skyddas mot förexponering genom röntgenstrålar /08/ /30 23

24 Ficka 16. Kassetter/ficka Förhindrar att bilddata på bildplattan raderas. Skyddar bildplattan mot smuts. Bildplattan placeras med kassetten eller skyddsfodralet på transportbanans inmatningsspår. Med hjälp av kassetten eller skyddsfodralet matas bildplattan in i scannern. 22 Kassett, flexibel Ficka Vid arbeten i fuktiga och smutsiga områden ska den flexibla fickan användas. Bildplattan skjuts in och fickan stängs. Låset måste vara på bildplattans inaktiva sida. Kassett, flexibel Kassetten kan användas i områden som inte är smutsiga. Bildplattans inaktiva sida måste synas efter att plattans skjutits in i kassetten. Kassett, fast (för bildplattor S0 - S4) Tungan (6c) på armen (6b) underlättar inmatningen av bildplattan från kassetten till CR 35 VET. 6b Ta inte bort tungan! 23 Kassett, fast 6c Rigidkassetter Rigidkassetten (fast röntgenkassett) kan sättas in i vanliga röntgenkassettlådor från med. röntgenutrustningar. Rigidkassetten skyddar dessutom bildplattan mot skador. Rigidkassett / /08/06

25 17. Skyddsfodral S0 - S4 Skyddsfodral skyddar mot en infektion orsakad av kontaminerade bildplattor. skyddar bildplattan mot kontaminering och nedsmutsning. skyddar bildplattan mot ljus. finns liksom bildplattorna i olika storlekar Välj lämplig storlek. 25 Skyddsfodral S0 - S4 2010/08/ /30 25

26 18. Extraoral röntgen 18.1 Förberedelse för röntgen Rigidkassett En rigidkassett skall användas om bildplattan kan skadas mekaniskt vid exponeringen. Skjut in den raderade bildplattan i den flexibla kassetten och lägg in i rigidkassetten. Bildplattans aktiva sida måste vara vänd mot rigidkassettens stängda sida. Stäng rigidkassettens lock. Rigidkassettens stängda sida måste vara vänd mot röntgenrören Kassett, flexibel/ ficka Skjut in den raderade bildplattan i den kassetten. Bildplattans svarta sida måste vara synlig. eller Skjut in den raderade bildplattan i den flexibla kassetten i kassetten och stäng. Låset måste vara på bildplattans inaktiva sida. Placera kassetten/fickan på objektet. Bildplattans aktiva sida måste vara vänd mot röntgenrören / /08/06

27 18.2 Exponera bildplatta Ställ in exponeringstid och inställningsvärden på röntgenapparaten. Exponera bildplattan. Möjlig förlust av bilddata: Bilddata på bildplattan måste avläsas av scannern inom en halvtimme! Avläsning av bilddata Starta scannern. Hämta röntgenmodulen i bildhanteringsprogrammet på datorn. Aktivera scannern. Välj önskat avläsningsläge. Statuslysdioderna på scannern måste lysa grönt. Rigidkassett Ta ut kassett, flexibel med bildplatta ur rigidkassetten och lägg mot inmatningsröret hos CR Placera kassetten korrekt så att skumplasten på transportbanans inmatningsspår ligger kant i kant. Skjut in bildplattan med båda händerna i transportbanan, den matas automatiskt in i scannern. Ficka Öppna kardborrlåset. Ta ut kassett, flexibel med bildplatta ur fickan och lägg mot inmatningsröret hos CR 35. Placera kassetten korrekt så att skumplasten på transportbanans inmatningsspår ligger kant i kant. Skjut in bildplattan med båda händerna i transportbanan, den matas automatiskt in i scannern /08/ /30 27

28 19. Intraoral röntgen 19.1 Förberedelse för röntgen Skyddsfodral S0 - S4 Skjut in hela den raderade bildplattan i skyddsfodralet S0 - S4. Bildplattans svarta (inaktiva) sida måste vara synlig. Dra av den vita tejpen och tryck ihop skyddsfodralets, S0 - S4; öppning för att stänga den ordentligt. Skyddsfodralet S0 - S4 är en engångsartikel och får inte återanvändas. 32 Innan skyddsfodralet S0 - S4 placeras skall det desinficeras med en desinfektionsduk (t. ex. Orochemie B60). Använd alternativt spraydesinfektion (t. ex. Orochemie B30) på en mjuk, luddfri duk istället för en desinfektionsduk Exponera bildplatta Ställ in exponeringstid och inställningsvärden på röntgenapparaten. Exponera bildplattan. Möjlig förlust av bilddata: Bilddata på bildplattan måste avläsas av scannern inom en halvtimme! / /08/06

29 Avläsning av bilddata Kassett, fast: Öppna skyddsfodralet S0 - S4 rakt längs den klistrade kanten (V-form). Välj kassett av motsvarande storlek. Skjut kassettens arm nedåt till anslag. Hela tungan ska vara synlig. Lägg bildplatta i skyddsfodral S0 - S4 på tungan. Skjut genast bildplattan ur skyddsfodralet S0 - S4 och in i kassetten till anslag. Den aktiva sidan ska vara vänd bortåt och den inaktiva sidan ska vara vänd framåt (synlig). Haka fast kassetten med bildplattan i ett fritt inmatningsspår på transportbanan /08/ /30 29

30 Tryck ned armen så långt i scanningsriktningen att bildplattan dras in automatiskt. Under avläsningen lyser statuslysdioderna på inmatningsspåret gult. Förlust av bilddata: Kassetten får endast tas bort från transportbanan när alla fyra statuslysdioderna lyser grönt. Bilderna överförs automatiskt till mjukvaran. Avläsningsförloppet visas i fönstret för förhandsgranskning på bildskärmen / /08/06

31 20. Radering av bilddata Efter avläsningen går bildplattan igenom raderingsenheten. Där raderas bilddata som finns kvar på bildplattan. 39 Bestämma raderingstid Raderingstiden beror på ljuskällans intensitet. Ska bildinformation på bildplattan raderas på en sekund behöver man teoretiskt en ljusintensitet på 2,4 milj. luxsek. Den minimala raderingstiden i sekunder erhålls genom att man dividerar 2,4 miljoner med ljuskällans faktiska intensitet i lux. Om ljusintensiteten inte framgår av ljuskällans dokumentation måste den bestämmas med en luxmeter. Typiska ljusintensiteter hos röntgenfilmsbetraktare ligger t.ex. vid ca lux. Därigenom erhålls en raderingstid på ca 2,4 milj./ = 120 s. Beroende på använd dos kan raderingstiden variera. Extra radering av bilddata För att bestämma huruvida bilddata på bildplattan måste raderas extra: Scanna bildplattan på nytt. Utvärdera scannad röntgenbild. Om counts på den scannade bilden är större än 600 ska bildplattan raderas extra. 2010/08/ /30 31

32 21. Rengöring Endast av DÜRR MEDICAL godkända rengöringsmedel får användas.andra rengöringsmedel kan skada apparaten och tillbehör. Vi rekommenderar användning av DÜRR NDT IP-Cleaning Wipes, best.nr CCB351A Bildplattor Smuts måste tas bort på båda sidorna med en mjuk, luddfri duk innan bildplattan används igen. Kvarvarande smuts kan tas bort med DÜRR NDT IP-Cleaning Wipes genom att försiktigt torka i cirklar. Innan bildplattan används igen måste den vara helt torr / /08/06

33 21.2 Kassetter Synlig smuts skall tas bort innan fortsatt användning. Vid nedsmutsning: Ta bort grov smuts med en fuktad duk. Spreja desinfektionsmedel (t.ex. Orochemie B30) på en mjuk, luddfri duk eller desinfektionsduk (t.ex. Orochemie B60) och ta bort smuts genom att torka av. Innan kassetten används igen måste den vara helt torr Scanner Skada på CR 35 VET: Spreja inte apparaten med desinfektionslösning! Om vätska kommer in i apparaten kan den skadas! Rengör apparatens yta med en fuktad duk. Desinficera ytan med en skonsam desinfektionsduk (t.ex. Orochemie B60) genom torkdesinfektion. Se bruksanvisning desinfektions- och rengöringsmedel. Vi rekommenderar användning av DÜRR NDT IP-Cleaning Wipes, best.nr CCB351A /08/ /30 33

34 22. Underhåll Användaren saknar möjlighet att utföra underhåll. Underhåll ska utföras genom en av DÜRR MEDICAL auktoriserad servicetekniker eller på fabriken av DÜRR MEDICAL / /08/06

35 Felsökning 23. Tips för användare och tekniker Reparationer får endast utföras av en kunnig person eller av vår tekniker. Dra ut nätstickproppen innan reparationen påbörjas resp innan apparaten öppnas. Fel Möjlig orsak Åtgärd 1. Scanner startar inte 2. Scannern stängs av efter kort tid 3. Status-, fel- eller driftlysdiod lyser inte 4. Höga ljud efter start av apparaten 5. Bildbearbetningsprogrammet hittar inte scannern 6. Fel på dataöverföringen mellan scannern och datorn. Felmeddelande: "CRC fel" "Timeout" Nätspänning saknas Knapp för tillkoppling defekt Nätkabel eller nätstickpropp sitter inte i ordentligt Hårdvarufel Nätet har underspänning Lysdiod defekt Om missljudet inte försvinner efter 30 sek. fel på strålbrytaren Scannern har inte startats Anslutningskabel mellan scanner och dator är lös Datorn hittar inte scannern USB-drivrutin inte installerad eller inaktiv Hårdvarufel i scannern Fel eller för lång anslutningskabel används Kontrollera nätkabeln och kontaktdon Kontrollera nätsäkring i byggnaden Kontrollera nätdelen och om grön lysdiod lyser Informera servicetekniker Kontrollera nätkabeln och kontaktdon Informera servicetekniker Kontrollera nätspänningen Informera servicetekniker Informera servicetekniker Starta scannern Kontrollera anslutningskabeln Kontrollera USB-gränssnitt Ladda drivrutinen från cd och aktivera. Informera servicetekniker Använd endast original Dürr-kabel best.nr /08/ /30 35

36 Fel Möjlig orsak Åtgärd 7. Bildplatta dras inte in i transportbanan 8. Röntgenbilden syns inte på bildskärmen efter scanning 9. Röntgenbild för mörk 10. Bilden är spegelvänd 11. Spökbilder och skuggor på röntgenbilden 12. Bilden visas endast schematiskt i scanningsfönstret Programmet kan inte sätta samman data till en komplett bild Kassett inte i korrekt läge Utan aktiverad transportmekanism är scannern ev. inte driftklar Bildplattan har matats in i fel riktning och den inaktiva sidan har avlästs Bildplattans bilddata har raderats Fel på hårdvaran Röntgenapparat felaktig Ingen bildinformation på bildplattan Röntgenbild är överexponerad Bildplattan utsattes för länge för ljus utifrån när den placerades i kassetten Bildplattan laddas in felaktigt i kassetten. Fel avläsningsläge har valts. Bildinformation på bildplattan har inte raderats tillräckligt Röntgendosen på bildplattan var för låg Förstärkningen för lågt inställd (HV-värde) Olämpligt avläsningsläge har valts Inställningen för tröskelvärdet är för hög Placera kassetten korrekt Se punkt 17.3 Avläsning av bilddata Avläs snarast bildplattans bilddata på nytt Efter att bildplattan har tagits ut ur röntgenkassetten måste den snarast avläsas Informera servicetekniker Informera servicetekniker Exponera bildplattan Ställ in röntgenbildens ljusstyrka via mjukvaran Plattan måste läggas in inom 30 sekunder och vid en ljusintensitet på maximalt ca 20 lux. Lägg in och placera bildplattan korrekt Välj korrekt avläsningsläge (med/ utan bildspegling) Invänta ovillkorligen raderingstiden. Kontrollera ljusintensiteten och raderingstiden Se punkt 17.4 Radera bildplatta Öka röntgendosen Öka förstärkningen (HV-värde Välj lämpligt avläsningsläge Minska inställningen / /08/06

37 Fel Möjlig orsak Åtgärd 13. Ränder på röntgenbilden 14. Varningsmeddelande: "För mycket omgivningsljus" 15. Ljusa ränder i scannerfönstret 16. Tillsammans med korrekt bild visas smala bilder med mörka och ljusa ränder 17. Bild har vid övre kanten en bred ljus remsa 18. Varningsmeddelande: Felaktig nätdel 19. Varningsmeddelande övertemperatur: 20. Varningsmeddelande: Fel raderingsenhet Bildplattan har exponerats Delar av bildplattan utsattes för ljus vid hanteringen Bildplattan smutsig eller repad Scannern utsätts för alltför mycket ljus Under avläsningen tränger det in för mycket ljus utifrån Under avläsningen tränger det in främmande ljus Efter avläsningen tränger ljus in och mjukvaran registrerar det som en del av bilden. Fel nätdel ansluten Laser för varm Raderingsenhet för varm Lysdiod defekt Lysdiod smutsig Bildplattan ska användas inom max. 24 timmar efter att den har raderats. Utsätt inte exponerade bildplattor för starkt ljus. Exponering och avläsning av bilddata bör ske inom en halvtimme. Rengör bildplattan försiktigt genom att försiktigt torka med en mjuk duk och specialrengöringen för bildplattor. Repiga bildplattor måste bytas Gör rummet mörkare Vrid scannern så att ljuset inte direkt faller på inmatningsspåret Byt ut ljusskyddsborstarna Ta bort kassetten först när avläsningen är helt klar Gör rummet mörkare Vrid scannern så att ljuset inte direkt faller på inmatningsspåret Byt ut ljusskyddsborstarna Ta bort kassetten först när avläsningen är helt klar Gör rummet mörkare Vrid scannern så att ljuset inte direkt faller på inmatningsspåret Byt ut ljusskyddsborstarna Ta bort kassetten först när avläsningen är helt klar Gör rummet mörkare Vrid scannern så att ljuset inte direkt faller på inmatningsspåret Använd medlevererad nätdel Stäng av scannern och låt den svalna Informera servicetekniker 2010/08/ /30 37

38 / /08/06

39 2010/08/ /30 39

40 DÜRR NDT GmbH & Co. KG Division DÜRR MEDICAL Höpfigheimer Strasse Bietigheim-Bissingen Germany Tfn: Fax:

Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital

Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital 9000-618- 63/ 31 2006/05 2 Innehåll Viktig information 1. Allmänt... 4 1.1 Försäkran om överensstämmelse... 4 1.2 Allmänna anvisningar... 4 1.3. Avfallshantera

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning Bruksanvisning Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover Leica IP C, V 1.9 RevD, svenska 05/2013 Beställningsnr: 14 0602 80114, RevD Leica IP C Automatiskt märkningssystem

Läs mer

GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska

GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska GE Healthcare Komma igång med ImageQuant LAS 4000 Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

MQKOMNN. uflp mäìë =rp_jãççìä. _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå. pîéåëâ~

MQKOMNN. uflp mäìë =rp_jãççìä. _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå. pîéåëâ~ = MQKOMNN uflp mäìë =rp_jãççìä _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå pîéåëâ~ Sirona Dental Systems GmbH 2 D 3495.201.04.07.10 04.2011 Sirona Dental Systems GmbH Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bästa

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U

Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U Bruksanvisning Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U Elektronisk färgtillblandningsvåg för insats i explosionsutsatta områden i zon 2 98648-014-58 Apparaten PMA7501-Y (PMA.Quality) För insats

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Om bruksanvisningen Här finns det viktig information om hur du ska konfigurera maskinen och installera de medföljande programvaran. Den ger också detaljerade anvisningar för hur du ska använda din maskin

Läs mer

Professional Notebook

Professional Notebook Professional Mobile Svenska Bruksanvisning Professional Notebook Har du... tekniska frågor eller problem? Kontakta i så fall: vår hotline/help Desk (se medföljande Help Desk-lista eller på Internet: "www.fujitsu-siemens.com/support/")

Läs mer

INFORMATION TILL BRUKSANVISNINGEN

INFORMATION TILL BRUKSANVISNINGEN INFORMATION TILL BRUKSANVISNINGEN Ha alltid den här bruksanvisningen till hands i närheten av din bärbara dator. Ta väl vara på förpackning och bruksanvisning så att du vid en eventuell försäljning kan

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruksanvisning. Värmare för blod och medicinska vätskor. N art. 9960.7200.21, rev. 4-02/2005. STIHLER ELECTRONIC GmbH 70597 Stuttgart Germany

Bruksanvisning. Värmare för blod och medicinska vätskor. N art. 9960.7200.21, rev. 4-02/2005. STIHLER ELECTRONIC GmbH 70597 Stuttgart Germany Bruksanvisning Värmare för blod och medicinska vätskor N art. 9960.7200.21, rev. 4-02/2005 STIHLER ELECTRONIC GmbH 70597 Stuttgart Germany Ifylles av användaren: Serienummer Inventarienummer Uppställningsplats

Läs mer

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Art nr 125051 Manual Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Användarnoteringar 1.2 Symboler 1.2.1 Symboler i denna manual 1.2.2 Märkningsskylt, förklaring 1.2.3

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer

B6500. Hjälpguide B6500

B6500. Hjälpguide B6500 B6500 Hjälpguide B6500 INLEDNING Alla ansträngningar har gjorts för att se till att informationen i detta dokument är fullständig, korrekt och aktuell. Oki Printing Solutions ansvarar inte för resultat

Läs mer

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Innehåll Innehåll...2 Kapitel 1 Inledning...4 Om denna handbok...4

Läs mer

Scan Station Pro 550. Användarhandbok. A-61698_sv 7J3654

Scan Station Pro 550. Användarhandbok. A-61698_sv 7J3654 Scan Station Pro 550 Användarhandbok A-61698_sv 7J3654 Säkerhet Placera Kodak Scan Station Pro 550 på ett jämnt underlag som tål en tyngd på 13,6 kg. Tänk på att det ska finnas ett eluttag inom 1,52 meter

Läs mer

Leica ST4040. Linjär färginstrument. Bruksanvisning

Leica ST4040. Linjär färginstrument. Bruksanvisning Leica ST4040 Linjär färginstrument Bruksanvisning Leica ST4040 V1.4 - Rev A, Svenska 06/2009 Förvaras alltid i instrumentets närhet. Läses igenom noggrant innan driftstart. VIKTIG ANMÄRKNING Informationen,

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 09 821 910

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A.

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. 2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 135-0007, Japan Sakura Finetek

Läs mer

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. FCC-BESTÄMMELSER (För 120 V-modellen) Dokumentskanner, modell M111121

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer