Holter System. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Holter System. Bruksanvisning"

Transkript

1 Holter System Bruksanvisning

2 ii Expert Holter-programsystem Copyright Welch Allyn. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet att i någon form reproducera eller kopiera denna handbok eller delar av den utan tillstånd från Welch Allyn. Welch Allyn och dess återförsäljare ansvarar inte för skada på någon person eller för obehörig eller oriktig användning av produkter som kan förekomma om produkten inte används i enlighet med instruktioner, försiktighetsvarningar, varningar eller det användningsområde som anges i denna handbok. Welch Allyn, HR100, HR300, HR1200, PCH100 och PCH200 är registrerade varumärken som tillhör Welch Allyn. SD är ett varumärke som tillhör Toshiba. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc., USA. För programvaran i denna produkt gäller Copyright Welch Allyn eller dess återförsäljare. Med ensamrätt. Programvaran skyddas av amerikanska copyright-lagar (USA) och internationella fördragsbestämmelser som är tillämpliga över hela världen. Enligt sådana lagar har licensinnehavaren rätt att använda den kopia av programvaran som ingår i instrumentet på avsett sätt för att kunna använda den produkt i vilken den ingår. Programvaran får inte kopieras, dekompileras, utsättas för reverse-engineering, disassembleras eller på annat sätt omvandlas till en form som människan kan uppfatta. Detta är inte någon försäljning av programvaran eller en kopia av programvaran. All rätt, äganderätt och ägarskap av programvaran tillhör Welch Allyn eller dess återförsäljare. Om du vill ha mer information om någon Welch Allyn-produkt ber vi dig kontakta Welch Allyns tekniska support: USA Australien Kanada Kina Europeisk telefoncentral Frankrike Tyskland Japan Latinamerika Nederländerna Singapore Sydafrika Storbritannien Sverige Beställningsnummer:: Global Instrumentation artikelnummer Version H Se webbplats "www.welchallyn.com" för enheten bruksanvisning och stödjande dokumentation. För att få en papperskopia av enhetens bruksanvisningen, kontakta Welch Allyn. Tillverkad för: Tillverkad av: Fabrikant: Tryckt i USA Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY USA Global Instrumentation, LLC 8104 Cazenovia Road Manlius, NY USA Contract Medical International GmbH Lauensteiner Strasse Dresden Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Kontakt: Handläggare av europeiska tillsynsärenden E-post:

3 Bruksanvisning Innehållsförteckning iii Innehållsförteckning Användningsområde Indikationer Kontraindikationer Varningar och försiktighetsåtgärder Varningar Försiktighetsåtgärder Symboler Inledning Kontroll vid leverans Innan du börjar Systemkrav Tillvalskrav Egenskaper Bruksanvisning för Holter-systemprogrammet Aktivera Welch Allyn Holter-programmet Bilder på mätaren Funktion Patientförberedelse Förbereda patienten för Holter-proceduren Förbereda elektrodplacering på patienten Starta Welch Allyn Holter-systemprogrammet Starta ett test Granska, ändra och skriva ut testrapport Inställningar Anvisningar för läkare Servicepolicy för Welch Allyn Underhåll Rengöra mätaren och patientkabeln Inspektera mätaren Testa mätaren Förvara mätaren Kassera utrustningen Tekniska specifikationer illbehör Information om elektromagnetiska emissioner och immunitet FCC-information Felsökning Programvarulicens

4 iv Innehållsförteckning Expert Holter-programsystem

5 Bruksanvisning 1 Bruksanvisning Användningsområde Welch Allyn Holter-systemet är avsett att användas som ett ambulatoriskt system för Holter-EKG vid screening för EKG-rytmstörningar upp till en 48-timmars period. Welch Allyn Holter-systemet är avsett att användas under uppsikt av en läkare som har kunskaper inom alla aspekter av EKG-morfologi, EKG-rytm och EKG-arytmi. Proceduren kallas Holter-procedur och registrerar icke-frekventa eller aktivitetsframkallade onormala EKG-rytmer utanför läkarmottagningen. Welch Allyn Holter-systemet består av Welch Allyn Holter-mätaren och Welch Allyn Holter-systemprogrammet. Systemet registrerar ambulatoriska EKG-data när patienten bär systemets registreringskomponent. Welch Allyn Holter-systemprogrammet analyserar registrerade data. Welch Allyn Holter-systemet är inte avsett för barn som väger under 10 kg. Welch Allyn Holter-systemet fångar ambulatoriska EKG-vågformer från patienten. Mätaren och tillbehör till denna tillhandahåller signalinfångning för upp till tre kanalers (HR100 och HR300) eller upp till åtta kanalers (HR1200) patient-ekg-vågformer via ytelektroder som fästs på kroppen. Patientenheterna har följande diagnostiska funktioner: Fångar, visar, lagrar och skriver ut ambulatoriska EKG-vågformer från patienten. Mätaren och tillbehör till denna ger signalinfångning för upp till 12 avledningars patient-ekg-vågformer via ytelektroder som fästs på patienten. Använder valfria Holter-algoritmer för att generera mätningar, datapresentationer och grafiska presentationer på rådgivningsbasis för patienter. Dessa kan läkaren granska och tolka utifrån sina kunskaper om patienten, resultaten av läkarundersökningen, översikter över ambulatoriska EKG-data och andra kliniska fynd. Använda valfria tolkande algoritmer för att generera mätningar, data presentationer, grafiska presentationer och tolkningsuttalanden på en rådgivande funktion för patienterna. Dessa presenteras för granskning och tolkning av läkaren baserat på kunskap om patienten, resultaten av den fysiska undersökningen, ambulatoriska EKG fulla skärmar offentliggörande, och andra kliniska fynd.

6 2 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Indikationer VARNING! Säkerhet Datorstödd EKG-datainsamling och -tolkning är ett värdefullt verktyg när det används korrekt. Ingen automatisk tolkning är dock helt tillförlitlig och en kvalificerad läkare ska granska tolkningarna innan beslut fattas om huruvida en patient ska behandlas eller inte. Welch Allyn Holter-systemet är avsett att användas för registrering av ambulatoriska EKG-signaler från en patient. Patienter är personer med hjärtproblem eller misstänkta hjärtproblem. Denna ambulatoriska EKG-apparat och tillhörande analyssystem kan användas på patienter utan begränsning av patientens ålder eller kön. Holter-proceduren är ett av många verktyg som läkaren kan använda för att registrera icke-frekventa eller aktivitetsframkallade onormala EKG-rytmer utanför läkarmottagningen. Indikationer för att utföra en Holter-registrering är: Arytmier Bröstsmärta Oförklarlig svimning Andnöd Hjärtklappning Utvärdering av en pacemaker Reglering av antiarytmika Utvärdering av en patient efter myokardinfarkt Hjärtsjukdom i familjen Kontraindikationer Säkerhet Datorstödd EKG-datainsamling och -tolkning är ett värdefullt verktyg vid korrekt användning. Ingen automatisk tolkning är dock helt tillförlitlig och en kvalificerad läkare ska granska tolkningarna innan beslut fattas om huruvida en patient ska behandlas eller inte. Welch Allyn Holter-systemet är inte avsett för barn som väger under 10 kg. Använda valfria tolkande algoritmer för att generera mätningar, data presentationer, grafiska presentationer och tolkningsuttalanden på en rådgivande funktion för patienterna.

7 Bruksanvisning 3 Varningar och försiktighetsåtgärder Bekanta dig med dessa varningar. Du finner särskilda varningar och försiktighetsåtgärder även på andra ställen i handboken. Varningar Varningsmeddelanden i denna handbok uppmärksammar dig på ett tillstånd eller en rutin som, om den inte korrigeras eller avbryts omedelbart, kan leda till att patienten skadas, blir sjuk eller avlider. Försiktighetsåtgärder VARNING! Säkerhet För patienter med pacemaker ska mätaren placeras på ett avstånd av minst 15 cm från pacemakern. Slå av mätaren omedelbart och ge patienten lämplig behandling om du misstänker att mätaren har påverkat pacemakern. VARNING! Säkerhet Ta bort elektroderna, patientavledningarna och mätaren från patienten före defibrillering. VARNING! Säkerhet Elektrodernas ledande delar och tillhörande kopplingar för applicerade delar typ BF eller CF, även neutral elektrod, får inte ha kontakt med andra ledande delar inklusive jordningen. VARNING! Säkerhet Inspektera mätaren och tillbehören före varje användningstillfälle. VARNING! Säkerhet Kringutrustning och tillbehör som vidrör patienten måste överensstämma med alla tillämpliga myndighetsbestämmelser för säkerhet och EMC. VARNING! Säkerhet Systemet är inte utformat för att användas tillsammans med kirurgisk högfrekvensutrustning (HF) och skyddar inte patienten mot faror. VARNING! Explosionsrisk Får inte användas i utrymmen där det förekommer brännbar blandning av anestetika och luft eller syre eller lustgas. VARNING! Brandrisk Använd AA (LR06) alkaliska batterier vid byte av batterier. Tänk på polariteten. VARNING! Om icke godkända kablar och tillbehör används kan detta påverka EMC-prestandan. VARNING! Det är inte lämpligt att stapla enheter på varandra eller förvara dem i närheten av annan utrustning. En försiktighetsvarning i denna handbok uppmärksammar dig på ett tillstånd eller en rutin som, om den inte korrigeras eller avbryts omedelbart, kan leda till att utrustningen upphör att fungera, att utrustningen skadas eller att data förloras. Försiktighet! Rengör INTE mätaren med aceton, eter, freon, petroleumderivat eller andra lösningsmedel. Försiktighet! Låt INTE rengöringsmedel eller vatten komma i kontakt med batterikontakterna eller patientkontaktstiften. Försiktighet! Mätaren och patientkablarna får INTE sänkas ned i vätska, autoklaveras eller ångrengöras. Försiktighet! Welch Allyn-certifierade komponenter måste användas.

8 4 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Symboler Varning! Läs noga. Försiktighet! Läs noga. Obs! Se bruksanvisningen. Patientaktiverad händelse. Uppfyller eller överträffar Rådets direktiv 93/42/EEG, MDD, klass IIb Typ BF utrustning för medicinskt bruk Batteripolaritet. Använd AA (LR06) alkaliska batterier. Engångsbruk. Använd endast material som är märkt med denna symbol. SD Gränssnitt för SD-minneskort. Bluetooth trådlös kommunikationsteknik Återvinningssymbol Produkten får inte kasseras bland osorterat avfall. Förbered produkten för återanvändning eller separat insamling enligt anvisningarna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Om produkten är förorenad gäller inte direktivet. Se Temperaturområde. (Se Tekniska specifikationer)

9 Bruksanvisning 5 Aktas för väta. (Se Tekniska specifikationer) Denna sida upp. Bräckligt, glas. Serienummer. Referensnummer. Inget latex. Inget PVC. Skyddas mot direkt solljus. Lysdiodslampa. Icke-joniserande strålning.

10 6 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Temperaturområde. (se Tekniska data) Tryckområde. (se Tekniska data) Serienummer.

11 Bruksanvisning 7 Inledning Kontroll vid leverans Innan du börjar Systemkrav Denna handbok är skriven för vårdpersonal som har de kunskaper om medicinska procedurer och terminologi som krävs för att övervaka hjärtpatienter. Du måste läsa och förstå denna handbok och all annan information som medföljer den flyttbara EKG-apparaten och tillhörande tillval eller tillbehör innan du: använder Welch Allyn Holter-mätaren och medföljande Welch Allyn Holter-program för kliniska tillämpningar installerar, konfigurerar, felsöker eller utför service på mätaren. Ditt nya Holter-systemprogram har kontrollerats noga före leverans. Kontrollera vid leverans att ingen av komponenter har skadats under transporten. Kontakta transportföretaget om du upptäcker någon skada. Kontakta det tekniska supportcentret om något saknas. Ditt system måste uppfylla de rekommenderade kraven för att fungera ordentligt. Läs avsnittet Systemkrav innan du försöker installera eller använda systemet. 300 MHz Pentium-klassprocessor eller snabbare Windows XP (32-Bit), Windows Vista (32-Bit/64-Bit), Windows 7 (32/64-Bit) med alla större Service Pack-uppdateringar, Windows 8 (32-Bit/64-Bit). RAM-minne på minst 512 MB Hårddisk på minst 40 GB Mus och tangentbord CD-läsare SD-kortläsare Skrivare med en upplösning på minst 300 dpi Skärm med upplösningen inställd på 1024 x 768 Nödvändigt hårddiskutrymme Hårddiskutrymme som krävs för programinstallation: 30 MB för Holter-systemprogrammet 8 MB för elektroniska handböcker (valfritt)

12 8 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Typisk hårddiskanvändning Försiktighet! Windows kräver att ett hårddiskutrymme på minst 250 MB hela tiden är tillgängligt för virtuellt minne, utskriftsköer och cachning. Om detta villkor inte uppfylls försämras systemets prestanda eller också slutar systemet att fungera. Exempel på lagringskrav Tillvalskrav Databas för fillagring 1 GB för 16 patientrapporter under 24 timmar vid 200 sampel per sekund med översikt Patientrapport under 24 timmar vid 200 sampel per sekund med översikt kräver 64 MB hårddiskutrymme. Patientrapport under 48 timmar vid 200 sampel per sekund med översikt kräver 128 MB hårddiskutrymme. Försiktighet! Säkerhetskopior från Windows Vista eller Windows 7 kan inte återställas i Windows XP. Krav för säkerhetskopiering Försiktighet! Welch Allyn-certifierade komponenter måste användas. CD-brännare för att bränna Holter-rapportfiler på CD Krav för Bluetooth-kommunikation Förkunskaper Stöd för Universal Serial Bus (USB) 1.1 eller 2.0 Bluetooth-kommunikationsenhet (Welch Allyn artikelnummer ) Försiktighet! PCH100 eller PCH200 programmet kan inte köras i Windowskompatibilitetslägen (dvs. Windows 95, 98 NT 4.0, 2000) Följande förkunskaper krävs vid användning av PCH100 eller PCH200 Holtersystemprogrammet: Erfarenhet av Windows-baserade operativsystem med mus och tangentbord För användare som granskar analysinformation krävs erfarenhet av EKG-analys samt kunskap om olika pulsslagklassifikationer. Se bruksanvisningen för läkare. För användare som kopplar patient till HR100- eller HR300-mätare krävs erfarenhet av korrekt placering av elektroder. För användare som utför underhåll på programvara, databas och datafiler krävs erfarenhet av sådana åtgärder.

13 Bruksanvisning 9 Egenskaper Låg vikt och litet format innebär bekvämlighet för patienten. Patienten kan markera tider som de anser är viktiga med vilken som helst av två patientaktiverade händelseknappar. (Båda knapparna har samma funktion.) Information om systemstatus:lcd-fönster och Lampa (HR 100) eller LCD-fönster (HR 300 & HR 1200). Löstagbart SD-minneskort för minst 24 timmars lagring av EKG och överföring av EKG-data. Holter-analyssystem som tillhandahåller EKG-data i realtid via Bluetooth trådlös kommunikation för verifiering av elektrodplacering och elektronisk överföring av EKG-inspelningar. Använder AA (LR06) alkaliska batterier: ett (HR 100) eller två (HR 300 & HR 1200). Borttagbar patientkabel. Navigeringsknappsats knappar för ange, avbryt, upp, ned, höger och vänster. LCD-fönster för visning av EKG-vågform, vilket säkerställer korrekt elektrodanslutning. Visning av tid på dagen.

14 10 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Bruksanvisning för Holter-systemprogrammet Aktivera Welch Allyn Holter-programmet Du måste aktivera Holter-programmet inom 30 dagar, annars låser sig programmet. Aktiveringsmeddelandet visas varje gång du startar programmet till dess att du aktiverar det. Det bästa sättet att aktivera programmet är via Internet. Aktivera via Internet 1. Klicka på Holter-ikonen. Aktiveringsmeddelandet visas. 2. Välj Yes (ja) eller No (nej). Om du väljer No (nej) visas ett meddelande som påminner dig om att du måste aktivera programmet inom 30 dagar. (Varning: Efter 30 dagar startar inte programmet.) Om du väljer Yes (ja) aktiveras systemet automatiskt och aktiveringsskärmen visas inte igen. Aktiveringen är nu genomförd. Aktivera manuellt (ingen Internet-anslutning) Om programmet inte hittar en Internet-anslutning måste du aktivera det manuellt. 1. Starta Holter-systemprogrammet. Aktiveringsmeddelandet visas. 2. Välj Yes (ja) eller No (nej). Om du väljer No (nej) visas ett meddelande som påminner dig om att du måste aktivera programmet inom 30 dagar. (Varning: efter 30 dagar startar inte programmet.) Om du väljer Yes visas dialogrutan Manual Activation (manuell aktivering). Klicka på knappen Print (utskrift). Kontakta Welch Allyns tekniska supportcenter (se sidan ii): Du ombeds uppge informationen som visas på utskriften: Username (användarnamn) Password (lösenord) PC Serial Number 1 (PC-serienummer 1) PC Serial Number 2 (PC-serienummer 2) 3. När du har fått aktiveringskoden skriver du in den i rutan Activation Code (aktiveringskod) och klickar på Activate (aktivera). Programmet startas och aktiveringsskärmen visas inte igen. Aktiveringen är nu genomförd.

15 Bruksanvisning 11 Bilder på mätaren Bild 1. HR 100 Holter-mätare Patientkabel Knappar för patientaktiverad händelse Lampa Batterifack Gränssnitt för SD-kort Bild 2. HR 300 & HR 1200 Holter-mätare Batterier Gränssnitt för SDminneskort. Lampa Knappar för patientaktiverad händelse Patientkabel Försiktighet! Sätta Secure Digital Card i baklänges eller upp och ner kan skada Secure Digital Card Interface.

16 12 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Funktion Ställa in tiden (endast HR100) Batterierna måste behållas i mätaren under minst tio minuter för att klockans reservbatteri ska laddas. 1. Ta bort batterilocket från mätaren (se Bild 1). 2. Ta bort SD-kortet från SD-porten som sitter på baksidan av enheten (se Bild 1). 3. Sätt en ny, AA alkaliska (LR 6) batterier i brännaren batterifacket. Notera polaritet. 4. LCD-fönstret visas tiden efter brännaren självdiagnostik är klar (ca 10 sekunder). Tiden visas i 24-timmars tidsformat och datum visas i År Månad Dag format. 5. Välj läget för tidsinställning genom att trycka upp och längst ner Evenemang växlar samtidigt i 2 sek., Timmen siffran börjar blinka. 6. Öka värdet visas med Top händelse omkopplaren. Använd botten händelse switch för att växla mellan Timmar, minuter, år, månad och dag. 7. Tryck den övre och nedre Händelse växlar för att spara tid och datum visas. Ta ur batterierna. Ställa in tiden (endast HR300 & HR1200) Batterierna måste behållas i mätaren under minst tio minuter för att klockans reservbatteri ska laddas. 1. Ta bort batterilocket från mätaren (se Bild 2). 2. Ta bort SD-kortet från SD-porten som sitter på baksidan av enheten (se Bild 2). 3. Sätt i två nya AA alkaliska (LR06) batterier i mätarens batterifack. Tänk på polariteten. 4. Skjut batterilocket på mätaren och sätt det på plats. När mätarens självdiagnostik har slutförts (efter cirka 10 sekunder) visas aktuell tid i LCD-displayen. Tiden visas med 24-timmarsformat och datumet visas med formatet år månad dag. 5. Tryck på <höger> funktionstangent så att timangivelsen börjar blinka. 6. Öka timangivelsen med uppilen eller minska den med nedpilen. Växla mellan timme, minut, sekund, år, månad och dag med hjälp av höger- och vänsterpilen. 7. Tryck på <höger> funktionstangent för att spara tiden och datumet. Ta ut batterierna.

17 Bruksanvisning 13 Patientförberedelse Förbereda patienten för Holter-proceduren När patienten kommer på besök, instruera honom eller henne: Att inte ta bort några elektroder eller koppla bort avledningarna. Att inte simma, bada eller duscha under registreringsperioden. Att ha löst sittande, bekväma kläder på sig vid besöket (kombinationer med skjorta och byxor eller blus och kjol är bättre än ett helt klädesplagg). Förbereda elektrodplacering på patienten VARNING! Säkerhet Lämna ett fritt utrymme på 1,5 meter runt patienten när mätaren kopplas upp och avlägsnas. VARNING! Säkerhet Anslut inte extern utrustning till mätaren. Anslut patientavledningarna endast till patientelektroderna. VARNING! Säkerhet Håll mätaren och patientkablarna rena, i synnerhet delar som vidrör patienten. Försiktighet! Kontrollera att utgångsdatum på tillämpliga tillbehör inte har passerat. Tabell 1. Rekommenderade tillbehör Tillbehör Antal Elektroder 5 eller 7 AA (LR6) alkaliska batterier 1 till HR till HR 300 & HR 1200 Engångsrakhyvel 1 Slipdyna 1 Alkoholsuddar 2 Fodral 1 Patientjournal 1

18 14 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Så här förbereder du patienten och placerar elektroderna Försiktighet! Kontrollera alltid att rätt elektrodplacering används för den valda avledningskonfigurationen. Försiktighet! EKG-elektroder kan orsaka hudirritation. Undersök huden så att den inte visar tecken på irritation eller inflammation och undvik att placera elektroderna på sådana områden. Vid hudirritation under förfarandet råda patienten att ta bort elektroderna och kontakta leverantören sjukvården så snart som möjligt. Hjälp patienten att göra det bekvämt för sig. Patientförberedelsen är viktig för att Holter-proceduren ska lyckas. 1. Beskriv proceduren för patienten. 2. Förbered elektrodställena. Se Bild 4 för placering av 5 avledningar, Bild 5 för placering av 7-avledningar, Bild 8 för placering av 12 avledningar. 3. Raka området där elektroden ska placeras, om det behövs. 4. Rengör elektrodställena med alkohol. 5. Låt elektrodstället torka. 6. Anslut elektroderna till avledningarna innan de fästs på patienten. 7. Fixera varje avledningskabel. Gör en ögla med en diameter på 2,5 till 5 cm av varje avledningskabel, placera den ungefär 5 cm från varje sensorställe och tejpa fast på huden (se Bild 3). Detta minskar rörelser som orsakar signalartefakter. Bild 3. Säkerhetsögla på patientavledningskabel Utvärdera signalkvaliteten från varje avledning Läs bruksanvisningen till Holter-systemprogrammet. Läkarens uppgifter Förklara för patienten: inspelningsproceduren hur information registreras i patientjournalen hur patienthändelseknappen används att man ska undvika kontakt med vatten

19 Bruksanvisning 15 Tabell 2. 5-avledningsplacering (endast HR100). Avledning AHA-färg IEC-färg Placering Ch1+ Röd Grön Fjärde interkostalrummet vid den vänstra sternumkanten. Ch1- Vit Röd Vänstra nyckelbenet, lateralt om sternumkanten Ch2+ Brun Vit Sjätte interkostalrummet vid främre axillarlinjen Ch2- Svart Gul Högra nyckelbenet, lateralt om den klavikulära mittlinjen RL Grön Svart Nedersta revbenet på bröstets högra sida Bild 4. 5-avledningsplacering (endast HR100).

20 16 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Tabell 3. 7-avledningsplacering (alla modeller). Avledning AHA-färg IEC-färg Placering Ch1+ Röd Grön Fjärde interkostalrummet vid den vänstra sternumkanten. Ch1- Vit Röd Vänstra nyckelbenet, lateralt om sternumkanten Ch2+ Brun Vit Sjätte interkostalrummet vid främre axillarlinjen Ch2- Svart Gul Högra nyckelbenet, lateralt om den klavikulära mittlinjen Ch3+ Orange Orange Sjätte interkostalrummet på den vänstra klavikulära mittlinjen. Ch3- Blå Blå Manubrium sternum RL Grön Svart Nedersta revbenet på bröstets högra sida Bild 5. 7-avledningsplacering (alla modeller)

21 Bruksanvisning 17 Bild 6. AHA-avledningskablar Bild 7. IEC-avledningskablar

22 18 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Tabell avledningsplacering (endast HR1200). AHA Färg AHAavledning IECavledning IEC Färg Placering RA Vit R Röd Högra nyckelbenet, lateralt om sternumkanten LA Svart L Gul Vänstra nyckelbenet, lateralt om sternumkanten LL Röd F Grön Nedersta revbenet på bröstets vänstra sida V1 Brun/röd C1 Vit/röd Fjärde interkostalrummet på högra sternumkanten V2 Brun/gul C2 Vit/gul Fjärde interkostalrummet på den vänstra sternumkanten. V3 Brun/grön C3 Vit/grön Mitt emellan avledning V2 och avledning V4. V4 Brun/blå C4 Vit/brun Femte interkostalrummet på den vänstra klavikulära mittlinjen V5 Brun/orange C5 Vit/svart Vänstra främre axillarlinjen, på samma horisontalnivå som V4 V6 Blå/violett C6 Vit/violett Vänstra mellersta axillarlinjen, på samma horisontalnivå som V4 RL Grön N Svart Nedersta revbenet på bröstets högra sida Bild avledningsplacering (endast HR1200). RA LA V1 V2 V3 V4 V5 V6 RL LL

23 Bruksanvisning 19 Starta Welch Allyn Holter-systemprogrammet Starta Welch Allyn Holter-systemprogrammet 1. Klicka på ikonen för Holter-systemprogrammet. Main Menu (huvudmeny) visas. Tabell 5. Alternativ i Main Menu (huvudmeny) Knapp Test Startup (teststart) Inbox (inkorg) File Cabinet (arkivskåp) PCH200 Endast Settings (inställningar) Log Off (logga ut) Funktion Används för att konfigurera Holter-mätaren. Används för att visa obearbetade tester. Används för att visa bearbetade tester. Används för att ställa in systemalternativ, till exempel utskriftsformat. Används för att logga ut. Starta ett test Försiktighet! Filformatet FAT rekommenderas för SD Card-storlekar upp till 2 GB. Trådlös Initialization - (EKG Förhandsgranska på Holter-systemet) 1. Förbered patienten enligt beskrivningen i Patientförberedelse på sidan Ta bort batteriluckan. 3. Sätt in ett SD-kort i mätaren.

24 20 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem 4. Sätt in ett nytt batteri (HR100) eller batterier (HR300/1200). Observera polariteten. 5. Starta Holter-programmet och välj Test Startup (teststart). 6. Klicka på Search (sök) om patienten har en tidigare registrering. En patientlista visas. Använd fälten överst i patientlistan för att filtrera sökningen. Välj en patient. 7. Skriv in eller markera all relevant information. Försiktighet! Sätta en läkare, tekniker eller beställning läkare kan kräva flera försök att lägga till framgång. 8. Klicka på Next (nästa). Fönstret Recorder Selection (val av mätare) visas. 9. Vänta i cirka 20 sekunder tills mätarens serienummer kommer upp i fönstret Recorders in Range (mätare inom område). 10. Klicka på Next (nästa). (Klicka på Troubleshooting (felsökning) om inget nummer visas.) Försiktighet! Windows Vista och Windows 7 operativsystem; tidigare kopplats ihop inspelare kan visas även om brännaren inte är påslagen.

25 Bruksanvisning Välj 2 eller 3 kanaler och 24-timmars eller 48-timmars inspelningstid. Anslut patienten och klicka på Next (nästa). 12. Följande meddelande anger att testet som tidigare har registrerats på detta SD-kort inte har hämtats. Om du vill hämta data klickar du på No (nej) och går till Så här stänger du av mätaren (om inte mätaren stannar automatiskt) på sidan 24. Om du vill skriva över data klickar du på Yes (ja).

26 22 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem 13. Kontrollera signalens kvalitet (dvs. amplitud och artefakt). QRS-signalens amplitud ska vara två rutor från topp till topp. Välj Finish (klart). Teststarten har slutförts. 14. Placera mätaren i bärfodralet. Fäst bärfodralet och mätaren på patienten. 15. Notera starttid, datum och patientdata i patientjournalen. SD Initiering - (EKG Förhandsgranska på inspelare som har en LCD) 1. Förbered patienten enligt beskrivningen i Patientförberedelse på sidan Ta bort batteriluckan.

27 Bruksanvisning Ta ut SD-kortet ur mätaren. 4. Starta Holter-programmet och välj Test Startup (teststart). 5. Ange önskad patientinformation. Om detta test har en tidigare registrering använder du sökfunktionen för att hitta patientinformationen. Välj Next (nästa). 6. Om du inte har satt in SD-kortet i läsaren visas en animering i fönstret tills du sätter in det. 7. Välj kanaler och mätare. 8. Välj Finish (klart). 9. Sätt in ett SD-kort i mätaren. 10. Sätt in ett nytt batteri (HR100) eller nya batterier (HR300/1200). Observera polariteten. 11. Skjut på och lås fast batterilocket på mätaren. HR 100 Lampan blinkar grönt i en sekvens med två blinkningar, paus, tre blinkningar, paus, fyra blinkningar, paus och därefter blinkar den ungefär var tredje sekund under drift. Om lampan blinkar gult (oavsett sekvens) läs Felsökning på sidan 58. HR100, HR 300 & HR 1200 I LCD-fönstret visas tiden på dagen när mätarens självdiagnostik är klar (tar ca 10 sekunder). Mätaren registrerar EKG-data och fungerar som den ska. Efter självtestet visar mätaren EKG på displayen i 5 minuter och visar sedan aktuell tid. Om mätaren inte visar tiden eller visar en felkod ska du läsa Felsökning på sidan Placera mätaren i bärfodralet. Fäst bärfodralet och mätaren på patienten. 13. Notera starttid, datum och patientdata i patientjournalen. Inspelare Manuell initiering - (Stöds HR100 inspelare som har en LCD) 1. Förbered patienten enligt beskrivningen i Patientförberedelse på sidan Ta bort batteriluckan. 3. Sätt in ett SD-kort i mätaren. 4. Sätt in ett nytt batteri (HR100). Observera polariteten. 5. Efter några sekunder kommer displayen att visa E2 - Initiera. 6. Ange manuell inställning, börja EKG genom att trycka båda evenemang knapparna samtidigt i 2 sekunder. 7. Manuell initiering möjliggör inmatning av en fyrsiffrig patient-id, varaktighet och antal kanaler.

28 24 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem 8. Ange en fyrsiffrig patient-id, tryck på den övre händelsen för att öka värdet av patient- ID-fältet och tryck botten händelse för att acceptera värdet och gå vidare till nästa fält.. 9. Välj hur länge 24-timmar eller 48-timmar genom att trycka på den övre händelsen för att växla mellan 24 och 48 och tryck på knappen längst ner händelsen för att acceptera värdet och gå vidare till nästa fält. Varaktigheten valda lagras som standard för nästa manuella initieringen. 10. Välj antal kanaler 2-kanals eller 3-kanal genom att trycka den övre händelsen för att växla mellan 2 och 3 och tryck på nedre händelsen för att acceptera och gå vidare till nästa fält. De valda kanaler lagras som standard för nästa manuella initieringen. 11. När du är klar med installationen, starta EKG genom att trycka båda evenemang knapparna samtidigt i 2 sekunder. 12. En förloppsindikator visas på LCD-skärmen. 13. När förvärvet startar Kanal 1 (CH1) visas på LCD-skärmen. Bläddra genom kanalerna 2 och 3 genom att trycka på en av händelse knappar. EKG visas på LCD-skärmen under en period av 20-minuter sedan visar aktuell tid. För att avsluta EKG förhandsgranskning före 20-minuters standard Tryck på båda evenemang knapparna samtidigt i 2 sekunder. 14. Placera mätaren i bärfodralet. Fäst bärfodralet och mätaren på patienten. 15. Notera starttid, datum och patientdata i patientjournalen. Så här stänger du av mätaren (om inte mätaren stannar automatiskt) VARNING! Kassera elektroderna efter en användning. 1. Håll båda HÄNDELSE-knapparna intryckta och räkna pipen. Släpp knapparna när det sjunde pipet börjar. HR100/HR300/HR1200 LCD visar tecknet + som anger att enheten har stängts av. På HR100 slutar den gröna lampan att blinka. 2. Tryck på HÄNDELSE-knappen igen. Hördes något pip från mätaren? Om det inte hördes något pip så är mätaren avstängd. Upprepa avstängningsproceduren om mätaren piper. Ta bort batteriet och SD-kortet. Ta bort leadwires och elektroderna från motivet.

29 Bruksanvisning 25 Hämta data när patienten återkommer med slutförd Holter-registrering 1. Öppna mätarluckan och ta ut batteriet. 2. Ta ut SD-kortet ur mätaren. 3. Kontrollera att Holter-programmet körs och sätt in SD-kortet i SD-kortläsaren som är ansluten till datorn. 4. Holter-programmet överför och analyserar den registrerade testinformationen automatiskt. Följ förloppet i det nedre högra hörnet på skärmen.

30 26 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Granska, ändra och skriva ut testrapport 1. Öppna Inbox (inkorg). 2. Markera önskat test. Klicka på Open (öppna). (Använd vid behov området direkt över den beskrivande rubriken för att söka per Patient ID (patient-id), Last Name (efternamn) eller First name (förnamn).) 3. Välj mellan lägena Summary Preview (förhandsgranska slutrapport), Forms (former), Arrhythmia Review (granska arytmier) och Full Disclosure (översikt).

31 Bruksanvisning 27 Nedanstående extrafunktioner är tillgängliga under hela granskningsprocessen. Tabell 6. Extrafunktioner Funktion Change Test Start (ändra teststart) Physician Interpretation (läkartolkning) Patient Data (patientuppgifter) Print (utskrift) Settings (inställningar) Re-analyse (analysera om) Användningssätt Används för att vid behov justera testets starttid. Ger ett fönster för att ange en rapport tolkning som är en del av rapporten försättsbladet. Tolkningen kan uppdateras med hjälp akronymer (PCH200 endast). Används för att vid behov göra ändringar eller tillägg i patientdemografi. Används för att skriva ut rapporten. Används för att ändra standardvärdena för kliniska inställningar och rapportformat enbart för detta test. Används för att stänga av kanaler som uppvisar ihållande kvalitetsproblem och göra om analysen. Obs! Eventuella ändringar som gjorts kommer inte att sparas. Förhandsgranskning av slutrapport Fliken Summary (slutrapport) ger en utförlig översikt över nyckelepisoder som detekterats under registreringen. Fliken Preview Report Strips (förhandsgranska rapportremsor) innehåller alla automatiskt valda och användarinförda EKG-remsor som kommer att skrivas ut som en del av rapporten. Detta inkluderar: Baslinje-EKG-remsor som tagits under de 5 första minuterna av registreringen Samplingar av pauser Samplingar av ventrikulär ektopi Samplingar av supraventrikulär ektopi Min och max HR Taky och brady min och max RR Max ST-höjning och -sänkning Fliken Continuation Strips (fortsättningsremsor) innehåller alla användarinmatade fortsättningsremsor som skrivs ut som en del av rapporten. Fortsättningsremsor kan infogas i översikten genom att önskat område markeras. En fortsättningsremsa kan innehålla remsor med högst 4 14 sekunder i följd. Fliken Full Disclosure Strips (remsor i översikt) innehåller alla användarinmatade översiktsremsor som skrivs ut som en del av rapporten. Översiktsremsor kan infogas genom att önskat område markeras.

32 28 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Former Blanketter kategorisera QRS morfologier in i fyra grupper, Normal (N), ventrikulära (V), stimulerade slag (P) och artefakt (X), (??de senare underlättar användaren översyn av falska negativa). Normal (N) former kommer att visa SVE: s hör till formuläret genom att välja SVE Only. Varje form innehåller kategorietikett och antal former (beräknas genom det totala antalet slag i en grupp som spänner över alla kategorier) som matchar denna morfologi. När du väljer en form visas en EKG-remsa för 7 sekunder som innefattar det första QRS:et från formen. Genom att klicka på Next (nästa) kan varje QRS i formen ses i sitt sammanhang på en EKG-remsa. Högerklicka på formens rubrik för att omkategorisera formen till ny önskad kategori. Alla ändringar uppdateras när du går över till en annan kategori.

33 Bruksanvisning 29 Om du vill visa alla slag i en viss form dubbelklickar du på formen (PCH200 Endast).

34 30 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Granska arytmier Visningen för pausepisoder, ventrikulär ektopi och supraventrikulär ektopi innefattar ett histogram över episoderna, en 7 sekunder lång provremsa (från de värst tänkbara förekomsterna) och den form som förknippas med det markerade QRS:et. Därutöver för ventrikulär och Supra ventrikulära extrasystolier en kronologisk histogram kan ses. Den Rate fliken visar diagram Heart rate för "slag till slag" eller "HR minuten". RR fliken visar diagram för "RR slag till slag" eller "RR Histogram". Du kan visa vilken som helst av händelserna genom att välja respektive fält på histogrammet och använda Next (nästa) för att visa EKG-remsor för alla händelser. De individuella slagen och/eller formen kan ändras när som helst. Högerklicka på en EKG-remsa som du antingen vill radera eller lägga till i slutrapporten (alla slag på remsan märks antingen upp som artefakter eller blir tillagda). Högerklicka på valfri EKG-remsa som du vill skriva ut (en diagnostisk remsa för 7 sekunder skrivs ut på vald skrivare).

35 Bruksanvisning 31 HRV-(PCH200 Endast) Full Disclosure (översikt) Följande alternativ finns för att visa remsan i Full Disclosure (översikt): Högerklicka på remsan och välj från listrutemenyn. Dubbelklicka på remsan. Välj fliken Full Disclosure (översikt) i verktygsfältet. Fliken Rate (frekvens) ger information om hjärtfrekvensen, närmare bestämt taky, brady, min/max HR och min/max R till R-intervall. Den översta grafen är en HR-graf under 24 timmar och användarvalda perioder presenteras med entimmesintervall direkt nedanför. Välj någon av knapparna för att visa en representativ EKG-remsa, eller välj områden manuellt (till exempel max HR) och för in dessa manuellt i rapporten. Den här fliken visar tidsplanet hjärtat informationen rate variability för rapporten. Beräkningarna är tillgängliga för förfarandet. Vakna, sovande och stundligen epoker. Dessutom kan användaren sätta HVR epoker från full insyn. En graf för varje epok visas baserat på konfigurationen. Med detta val kan du granska hela registreringen. Onormala händelser är färgkodade för att det ska vara enkelt att verifiera rapportens noggrannhet.

36 32 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Följande granskningsalternativ finns: Auto Paging (autoväxling), det vill säga automatisk bläddring genom testet och justerbar hastighet Antal rader som visas 3, 5, 7 och 10 Antal sekunder per rad 10, 15, 20, 25, 30, 35 och 40 Kanaler som visas

37 Bruksanvisning 33 Använd 7-sekundersfönstret för att flytta till ett område som behöver förstoras till diagnostisk storlek för att granskas, kategoriseras och infogas i slutrapporten. Ta bort artefaktområden med hjälp av tangenten Delete (radera). EKG-fönstret flyttas till nästa 7 sekunder. Använd markeringsläget för att markera önskat översiktsområde som ska skrivas ut. Slutgranska rapporten före utskrift I Summary Preview (förhandsgranska slutrapport) på fliken Preview Report Strips (förhandsgranska rapportremsor) kan du granska alla EKG-remsor som du valt att skriva ut som en del av rapporten. Lägg till ytterligare kommentarer eller ta bort remsor efter behov. Bekräfta den slutliga rapporten med hjälp av fliken Confirm (bekräfta). När du använt fliken Confirm (bekräfta) ändras status för posten och den flyttas till File Cabinet (arkivskåp). Under Summary Preview (förhandsgranska slutrapport) visas en översikt över de valda remsor som ska ingå på översiktssidan. Alla markerade remsor i Preview Report Strips (förhandsgranska rapportremsor) är tillgängliga beroende på vilken kategori som har valts på denna flik.

38 34 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Inställningar Alternativ i fönstret Report Format (rapportformat) Print format (utskriftsformat) Markera rapportsidor för en standardrapport. Kryssa i Auto Print Report on Download (automatisk utskrift av rapport vid hämtning) om du vill skriva ut rapporten omedelbart efter att testdata överförts från mätaren. Markera Print In Color (skriv ut i färg) om du vill skriva ut rapporten i färg. Markera Show RR on Diagnostic Strip (visa RR på diagnostisk remsa) om du vill skriva ut RR-intervall på en diagnostisk remsa. Välj Show Narrative Summary (visa översikt som text) om du vill skriva ut översikten som text på översiktssidan. Om alternativet inte markeras skrivs översiktsinformationen ut i tabellformat. Övriga remseinställningar Ange antalet remsor som ska genereras automatiskt. Hantera fördefinierade etiketter för remsor. Markera Strip Time Order Sorting (sortera remsor efter tid) om du vill sortera remsorna efter tidpunkt. ECG Data format (EKG-dataformat) Välj Strips (remsor) Välj Beat label (slagetikett), det vill säga N, S, P, X som ska användas för visning och utskrift. Välj Channels included (inkluderade kanaler) som ska tas med i utskrift av översikt. Välj 10, 30 eller 60 sekunder per linje vid utskrift av översikt. Patient demographics required (nödvändig patientdemografi) Ange obligatoriska värden i Test Start Wizard (teststartguiden). Strip setting (remsinställning) Ange önskad förstärkning per kanal. Facility (enhet) Ange namn och logotyp som ska skrivas ut längst upp till vänster och höger på förstasidan. Clinical Settings (kliniska inställningar) Mer information finns i Anvisningar för läkare.

39 Bruksanvisning 35 Tabell 7. Specifikation för kliniska inställningar Klinisk inställning Intervall Standard Pause (paus) 1,0 5,0 sekunder 2,0 sekunder Tachycardia (takykardi) BPM 100 BPM Bradycardia (bradykardi) BPM 60 BPM ST Depression (ST-sänkning) 0,1 5,0 mm 1,0 mm ST Elevation (ST-höjning) 0,1 5,0 mm 3,0 mm ST Duration (ST-tid) sekunder 60 sekunder ST Reset (ST-återställning) sekunder 60 sekunder SVE Prematurity (SVE-prematuritet) procent 25 procent SVE Atrial Tachy (SVE-takykardi i förmak) BPM 80 BPM Alternativ i fönstret User Administration (användaradministration) Ställ in inloggning och rättighetsnivåer för användare här. New (ny) User ID (användar-id) Edit (ändra) Disable/Enable User (aktivera/inaktivera användare) Reset Password (återställa lösenord) Enable Administration (aktivera administration) Lägg till ny användare (användarens för- och efternamn). Maximalt 40 tecken. Maximalt 20 användare är tillåtna. Systemet meddelar när det maximala antalet har nåtts. Maximalt 20 tecken. Ändra användare som är vald i listan. Aktivera eller inaktivera användaråtkomst för användaren som är vald i listan. Återställa användarvalt lösenord för användaren som är vald i listan. Det nya lösenordet som genereras är samma som ditt användarnamn och måste ändras vid inloggning. När kryssrutan inte är markerad är det möjligt att gå in i systemet utan att användaren loggar in.

40 36 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem

41 Bruksanvisning 37 Fliken System Settings (systeminställningar) Välj: Mediciner och indikationer Mätare som ska användas Filter Inställ. f. sammanf. Försiktighet! Om du använder rapportsammanfattning tas hela rapporten och rådata bort. För att minska filstorleken konverteras en rapport (utan översikt) till en PDF-fil (vanligen 4 till 6 MB). En lista över sammanfattade rapporter visas i Inbox (Inkorg) (PCH100) eller File Cabinet (arkivskåp) (PCH200) med sammanfattningsstatus. Tillgängliga alternativ som kan användas för att automatiskt sammanfatta en rapport är bland annat: Initierad av kund - Knappen Summarize (sammanfattning) är tillgänglig i Inbox (Inkorg) för PCH100 och i File Cabinet (arkivskåp) i PCH200. Automatiskt efter en inställningsbar åldersgräns

42 38 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Automatiskt vid bekräftelse Med kryssrutor kan användaren konfigurera vilka rapportsidor som ska skickas och välja format på remsa. Export for EMRs (export för EMR) Med denna funktion exporteras en PDF av den slutliga rapporten till ett EMR-system (Electronic Medical Records). Export for EMRs (export för EMR) dialogrutan Settings (inställningar) Define output directory (definiera utdatakatalog) Remove Image Output directory (ta bort utdatakatalog för bild) Kryssrutor för Add Page (lägg till sida) Testdatum anges när ett nytt test skapas Tolkningsdatum anges vid Ny tolkning och Update to a test (uppdatera till test) Den exporterade filens namn är en serie av understrängar, där understrängarna separeras med en avgränsare. Understrängarna som används för att skapa namnet på exportfilen konfigureras genom att välja vilka poster i listan nedan som ska användas. Vilken avgränsare som används för att åtskilja understrängarna kan också konfigureras: Testtyp Patient-ID Efternamn Datum/tid för test Test-ID Datum/tid för tolkning Tecken för filavgränsare

43 Bruksanvisning 39 Triggers Överföring av första rapport Automatiskt vid bekräftelse Automatiskt om rapporten har ändrats eller tolkningen modifierats Med kryssrutor kan användaren konfigurera vilka rapportsidor som ska skickas och välja format på remsa. Användaren kan aktivera/inaktivera kommunikation med CardioPerfect WorkStation via en kryssruta. Funktion för e-postkonfiguration Med den här funktionen kan en PDF av en slutlig rapport skickas via e-post. Dialogrutan E-postinställningar Outgoing Server (utgående e-postserver): (SMTP-adress, till exempel "smtp-server.twcny.rr.com") Outgoing User Name (användarnamn för utgående): (Krävs endast om SMTPservrar kräver användarverifiering - lämna annars tomt) Outgoing User Password (lösenord för utgående): (Samma som användarnamn) Med kryssrutor kan användaren konfigurera vilka rapportsidor som ska skickas och välja format på remsa. Med Send Test Message (skicka e-postmeddelande som test) skickas ett e-postmeddelande till en angiven användare. Använd detta alternativ för att kontrollera att e-postinställningarna fungerar korrekt.

44 40 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem E-postaktivering i Inbox (Inkorg) eller File Cabinet (arkivskåp) Dialogrutan (e-post) innehåller standardfälten TO (till), CC (kopia), Subject (ämne) och Attachment (bifoga). Den bifogade filens namn för den bifogade PDF-filen innehåller automatiskt patient-id. Säkerhetskopiering och återställning I PCH 200 finns en funktion för säkerhetskopiering och återställning i systeminställningarna. Vid säkerhetskopiering kan databasen och vid behov också datafilerna kopieras till en separat mapp som tidsstämplas. Om data skadas eller om det inträffar fel i databasen kan informationen återställas från tidigare säkerhetskopior. Vi rekommenderar regelbunden säkerhetskopiering för att undvika förlust av data. (Obs! Säkerhetskopieringen bör utföras endast av personer med lämplig kunskap om underhållsåtgärder och om programvaran).

45 Bruksanvisning 41 Säkerhetskopiera informationen genom att markera den katalog dit filerna ska kopieras. (Som standard används sökvägen programinstallationsmapp\data\backup, där "programinstallationsmapp" är den mapp där programmet har installerats.) Databasfilerna säkerhetskopieras alltid. Välj Backup Data Files (säkerhetskopiera datafiler) om du även vill kopiera alla datafiler i systemet. (Obs! Datafilerna är mycket utrymmeskrävande. Det är därför viktigt att det finns gott om ledigt utrymme på hårddisken.) Markera alla önskade alternativ och välj Backup (säkerhetskopiera). Förloppet visas i avsnittet Status längst ned. Om du vill återställa data från en säkerhetskopierad databas och/eller från säkerhetskopierade datafiler ska du först markera den mapp där säkerhetskopian har lagrats. Listan med databaser uppdateras med alla databaser i mappen. Markera önskad databas i listan och ange om enbart databasen, enbart datafilerna eller båda ska återställas. Slutför åtgärden genom att klicka på Restore (återställ). Förloppet visas i avsnittet Status längst ned. Stäng fönstret när databasen har återställts. Programmet avslutas automatiskt och måste startas om för att ändringarna ska få effekt.

46 42 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Anvisningar för läkare Översikt Welch Allyn Holter-systemet gör analyser av minst upp till 48 timmars digitala EKG-data i form av ett kontinuerligt datasegment. Analysprocessen består av följande underprocesser: Signalbehandling QRS-detektion och funktionsextraktion Gruppering Slagklassificering Hjärtfrekvensberäkning ST-mätning Mönsterbestämning Remsbestämning Signalbehandling Analysprogrammet består av två viktiga steg. Det första steget, huvudanalysen, ansvarar för QRS-detektion, klassificering, funktionsextraktion och gruppering. Det andra steget ansvarar för mönster, tabulering och remsbestämning. Detta steg kallas vanligen omkompileringsprocess. Under en fullständig analys utförs både huvudanalys och omkompilering. Vid en fullständig analys tar det vanligen två minuter att analysera en 24-timmarsregistrering med 3 kanaler. Omkompileringen tar vanligen bara några sekunder. Omkompilering sker flera gånger, vanligen efter att läkaren har gjort ändringar. Om läkaren till exempel ändrar uppkopplingstiden till en annan timme eller minut omtabulerar omkompileringsprocessen resultaten baserat på den nya tiden. Andra ändringar som kan utlösa en omkompilering är: Ändringar av tröskel för ST-episod Ändringar av tröskeln för SVE-prematuritet Ändringar av pauströskel Ändringar av tröskel för bradykardi och takykardi Formändringar Slagändringar Signalbearbetningen som utförs under analysen används för att avlägsna en del av de störningar och artefakter som normalt förekommer under en ambulatorisk registrering. Följande typer av störningar och artefakter kan förekomma: Drift baslinjen vandrar gradvis, vanligen beroende på andningen. Kast plötsliga förändringar av baslinjen när det gäller impedans mellan elektrod och hud eller extern kontakt med elektrodstället. Band signalens amplitud mättas. Kontinuerligt brus från en enskild frekvens hänger vanligen ihop med hög impedans vid elektroden och störningar från huvudströmmen på 50 eller 60 Hz. Skurar av brus vanligen flera frekvenser som blandats beroende på elektriska signaler från aktiva muskler. Spetsar stora förändringar i amplituden med kort varaktighet. Analysprogrammet tillämpar en uppsättning olika filter för att korrigera den här typen av problem. Dessa filter är optimerade för de krav som den specifika underprocessen ställer.

Holter-mätare HR100/300/1200

Holter-mätare HR100/300/1200 Holter-mätare HR100/300/1200 HR100- mätare HR300 - eller HR1200 - mätare Bruksanvisning ii Welch Allyn Holter-mätare Copyright 2006 Welch Allyn. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet att i någon form reproducera

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Effektivisera dina hjärtlungundersökningar

Effektivisera dina hjärtlungundersökningar Effektivisera dina hjärtlungundersökningar Welch Allyns hjärtlungsortiment Ett flexibelt och journalkompatibelt hjärtlungsortim Effektivisera din praktik utan att förändra ditt arbetssätt. Nu kan du välja

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.1 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Whisper Bruksanvisning

Whisper Bruksanvisning Whisper Bruksanvisning 1.3 Innehållsförteckning Starta programmet... 3 Anslutning av Whisper-läkemedelspåminnaren till datorn... 3 Administrera användare... 4 Kalendervyer... 5 Lägga till, redigera och

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Komma igång.......................................................1 Installation av programvaran.....................................2 Använda Maxtor-ikonen i systemfältet..............................7

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg)

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Vane-Log Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Tel: 031-28 99 20 Fax: 031-68 16 39 E-post: support@geotech.se Hemsida: http://www.geotech.se

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet.

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet. 1. ELEV 1.1. ELEVENS LÖSENORD I Mattekungen kan eleven ha ett eget lösenord. Elevens eget lösenord tar man i bruk genom att först välja elevens namn på elevlistan på huvudsidan. Därefter väljer man Fil

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Bruksanvisning AllTid

Bruksanvisning AllTid Bruksanvisning AllTid Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-512 418 03 Rev F 2005-12-15 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 Introduktion...3 Utrustning...3 Installation...3 Terminologi...4

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Aria Digital Holter Registreringsenhet

Aria Digital Holter Registreringsenhet Aria Digital Holter Registreringsenhet Svensk bruksanvisning Återförsäljare: Infiniti Medical AB Box 3145 183 03 TÄBY Tel. 08-792 12 40 Fax. 08-792 5115 Detta är en översättning av DelMar Medicals Users

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.3 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK

BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK TACK för ditt köp av ClickFree Backup-enheten. Dessa instruktioner har sammanställts för att hjälpa dig använda produkten, men vi hoppas att den är intuitiv och du inte

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Snabbguide

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Snabbguide CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Snabbguide 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten att

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Var smart läs handboken.

Var smart läs handboken. Var smart läs handboken. Innehållsförteckning Komma igång... 1 Säker start och avstängning av enheten... 1 Frånkoppling av esata- och 1394-enheter... 2 esata-enheter... 3 1394-enheter... 4 Installation

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer