Holter System. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Holter System. Bruksanvisning"

Transkript

1 Holter System Bruksanvisning

2 ii Expert Holter-programsystem Copyright Welch Allyn. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet att i någon form reproducera eller kopiera denna handbok eller delar av den utan tillstånd från Welch Allyn. Welch Allyn och dess återförsäljare ansvarar inte för skada på någon person eller för obehörig eller oriktig användning av produkter som kan förekomma om produkten inte används i enlighet med instruktioner, försiktighetsvarningar, varningar eller det användningsområde som anges i denna handbok. Welch Allyn, HR100, HR300, HR1200, PCH100 och PCH200 är registrerade varumärken som tillhör Welch Allyn. SD är ett varumärke som tillhör Toshiba. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc., USA. För programvaran i denna produkt gäller Copyright Welch Allyn eller dess återförsäljare. Med ensamrätt. Programvaran skyddas av amerikanska copyright-lagar (USA) och internationella fördragsbestämmelser som är tillämpliga över hela världen. Enligt sådana lagar har licensinnehavaren rätt att använda den kopia av programvaran som ingår i instrumentet på avsett sätt för att kunna använda den produkt i vilken den ingår. Programvaran får inte kopieras, dekompileras, utsättas för reverse-engineering, disassembleras eller på annat sätt omvandlas till en form som människan kan uppfatta. Detta är inte någon försäljning av programvaran eller en kopia av programvaran. All rätt, äganderätt och ägarskap av programvaran tillhör Welch Allyn eller dess återförsäljare. Om du vill ha mer information om någon Welch Allyn-produkt ber vi dig kontakta Welch Allyns tekniska support: USA Australien Kanada Kina Europeisk telefoncentral Frankrike Tyskland Japan Latinamerika Nederländerna Singapore Sydafrika Storbritannien Sverige Beställningsnummer:: Global Instrumentation artikelnummer Version H Se webbplats "www.welchallyn.com" för enheten bruksanvisning och stödjande dokumentation. För att få en papperskopia av enhetens bruksanvisningen, kontakta Welch Allyn. Tillverkad för: Tillverkad av: Fabrikant: Tryckt i USA Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY USA Global Instrumentation, LLC 8104 Cazenovia Road Manlius, NY USA Contract Medical International GmbH Lauensteiner Strasse Dresden Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Kontakt: Handläggare av europeiska tillsynsärenden E-post:

3 Bruksanvisning Innehållsförteckning iii Innehållsförteckning Användningsområde Indikationer Kontraindikationer Varningar och försiktighetsåtgärder Varningar Försiktighetsåtgärder Symboler Inledning Kontroll vid leverans Innan du börjar Systemkrav Tillvalskrav Egenskaper Bruksanvisning för Holter-systemprogrammet Aktivera Welch Allyn Holter-programmet Bilder på mätaren Funktion Patientförberedelse Förbereda patienten för Holter-proceduren Förbereda elektrodplacering på patienten Starta Welch Allyn Holter-systemprogrammet Starta ett test Granska, ändra och skriva ut testrapport Inställningar Anvisningar för läkare Servicepolicy för Welch Allyn Underhåll Rengöra mätaren och patientkabeln Inspektera mätaren Testa mätaren Förvara mätaren Kassera utrustningen Tekniska specifikationer illbehör Information om elektromagnetiska emissioner och immunitet FCC-information Felsökning Programvarulicens

4 iv Innehållsförteckning Expert Holter-programsystem

5 Bruksanvisning 1 Bruksanvisning Användningsområde Welch Allyn Holter-systemet är avsett att användas som ett ambulatoriskt system för Holter-EKG vid screening för EKG-rytmstörningar upp till en 48-timmars period. Welch Allyn Holter-systemet är avsett att användas under uppsikt av en läkare som har kunskaper inom alla aspekter av EKG-morfologi, EKG-rytm och EKG-arytmi. Proceduren kallas Holter-procedur och registrerar icke-frekventa eller aktivitetsframkallade onormala EKG-rytmer utanför läkarmottagningen. Welch Allyn Holter-systemet består av Welch Allyn Holter-mätaren och Welch Allyn Holter-systemprogrammet. Systemet registrerar ambulatoriska EKG-data när patienten bär systemets registreringskomponent. Welch Allyn Holter-systemprogrammet analyserar registrerade data. Welch Allyn Holter-systemet är inte avsett för barn som väger under 10 kg. Welch Allyn Holter-systemet fångar ambulatoriska EKG-vågformer från patienten. Mätaren och tillbehör till denna tillhandahåller signalinfångning för upp till tre kanalers (HR100 och HR300) eller upp till åtta kanalers (HR1200) patient-ekg-vågformer via ytelektroder som fästs på kroppen. Patientenheterna har följande diagnostiska funktioner: Fångar, visar, lagrar och skriver ut ambulatoriska EKG-vågformer från patienten. Mätaren och tillbehör till denna ger signalinfångning för upp till 12 avledningars patient-ekg-vågformer via ytelektroder som fästs på patienten. Använder valfria Holter-algoritmer för att generera mätningar, datapresentationer och grafiska presentationer på rådgivningsbasis för patienter. Dessa kan läkaren granska och tolka utifrån sina kunskaper om patienten, resultaten av läkarundersökningen, översikter över ambulatoriska EKG-data och andra kliniska fynd. Använda valfria tolkande algoritmer för att generera mätningar, data presentationer, grafiska presentationer och tolkningsuttalanden på en rådgivande funktion för patienterna. Dessa presenteras för granskning och tolkning av läkaren baserat på kunskap om patienten, resultaten av den fysiska undersökningen, ambulatoriska EKG fulla skärmar offentliggörande, och andra kliniska fynd.

6 2 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Indikationer VARNING! Säkerhet Datorstödd EKG-datainsamling och -tolkning är ett värdefullt verktyg när det används korrekt. Ingen automatisk tolkning är dock helt tillförlitlig och en kvalificerad läkare ska granska tolkningarna innan beslut fattas om huruvida en patient ska behandlas eller inte. Welch Allyn Holter-systemet är avsett att användas för registrering av ambulatoriska EKG-signaler från en patient. Patienter är personer med hjärtproblem eller misstänkta hjärtproblem. Denna ambulatoriska EKG-apparat och tillhörande analyssystem kan användas på patienter utan begränsning av patientens ålder eller kön. Holter-proceduren är ett av många verktyg som läkaren kan använda för att registrera icke-frekventa eller aktivitetsframkallade onormala EKG-rytmer utanför läkarmottagningen. Indikationer för att utföra en Holter-registrering är: Arytmier Bröstsmärta Oförklarlig svimning Andnöd Hjärtklappning Utvärdering av en pacemaker Reglering av antiarytmika Utvärdering av en patient efter myokardinfarkt Hjärtsjukdom i familjen Kontraindikationer Säkerhet Datorstödd EKG-datainsamling och -tolkning är ett värdefullt verktyg vid korrekt användning. Ingen automatisk tolkning är dock helt tillförlitlig och en kvalificerad läkare ska granska tolkningarna innan beslut fattas om huruvida en patient ska behandlas eller inte. Welch Allyn Holter-systemet är inte avsett för barn som väger under 10 kg. Använda valfria tolkande algoritmer för att generera mätningar, data presentationer, grafiska presentationer och tolkningsuttalanden på en rådgivande funktion för patienterna.

7 Bruksanvisning 3 Varningar och försiktighetsåtgärder Bekanta dig med dessa varningar. Du finner särskilda varningar och försiktighetsåtgärder även på andra ställen i handboken. Varningar Varningsmeddelanden i denna handbok uppmärksammar dig på ett tillstånd eller en rutin som, om den inte korrigeras eller avbryts omedelbart, kan leda till att patienten skadas, blir sjuk eller avlider. Försiktighetsåtgärder VARNING! Säkerhet För patienter med pacemaker ska mätaren placeras på ett avstånd av minst 15 cm från pacemakern. Slå av mätaren omedelbart och ge patienten lämplig behandling om du misstänker att mätaren har påverkat pacemakern. VARNING! Säkerhet Ta bort elektroderna, patientavledningarna och mätaren från patienten före defibrillering. VARNING! Säkerhet Elektrodernas ledande delar och tillhörande kopplingar för applicerade delar typ BF eller CF, även neutral elektrod, får inte ha kontakt med andra ledande delar inklusive jordningen. VARNING! Säkerhet Inspektera mätaren och tillbehören före varje användningstillfälle. VARNING! Säkerhet Kringutrustning och tillbehör som vidrör patienten måste överensstämma med alla tillämpliga myndighetsbestämmelser för säkerhet och EMC. VARNING! Säkerhet Systemet är inte utformat för att användas tillsammans med kirurgisk högfrekvensutrustning (HF) och skyddar inte patienten mot faror. VARNING! Explosionsrisk Får inte användas i utrymmen där det förekommer brännbar blandning av anestetika och luft eller syre eller lustgas. VARNING! Brandrisk Använd AA (LR06) alkaliska batterier vid byte av batterier. Tänk på polariteten. VARNING! Om icke godkända kablar och tillbehör används kan detta påverka EMC-prestandan. VARNING! Det är inte lämpligt att stapla enheter på varandra eller förvara dem i närheten av annan utrustning. En försiktighetsvarning i denna handbok uppmärksammar dig på ett tillstånd eller en rutin som, om den inte korrigeras eller avbryts omedelbart, kan leda till att utrustningen upphör att fungera, att utrustningen skadas eller att data förloras. Försiktighet! Rengör INTE mätaren med aceton, eter, freon, petroleumderivat eller andra lösningsmedel. Försiktighet! Låt INTE rengöringsmedel eller vatten komma i kontakt med batterikontakterna eller patientkontaktstiften. Försiktighet! Mätaren och patientkablarna får INTE sänkas ned i vätska, autoklaveras eller ångrengöras. Försiktighet! Welch Allyn-certifierade komponenter måste användas.

8 4 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Symboler Varning! Läs noga. Försiktighet! Läs noga. Obs! Se bruksanvisningen. Patientaktiverad händelse. Uppfyller eller överträffar Rådets direktiv 93/42/EEG, MDD, klass IIb Typ BF utrustning för medicinskt bruk Batteripolaritet. Använd AA (LR06) alkaliska batterier. Engångsbruk. Använd endast material som är märkt med denna symbol. SD Gränssnitt för SD-minneskort. Bluetooth trådlös kommunikationsteknik Återvinningssymbol Produkten får inte kasseras bland osorterat avfall. Förbered produkten för återanvändning eller separat insamling enligt anvisningarna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Om produkten är förorenad gäller inte direktivet. Se Temperaturområde. (Se Tekniska specifikationer)

9 Bruksanvisning 5 Aktas för väta. (Se Tekniska specifikationer) Denna sida upp. Bräckligt, glas. Serienummer. Referensnummer. Inget latex. Inget PVC. Skyddas mot direkt solljus. Lysdiodslampa. Icke-joniserande strålning.

10 6 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Temperaturområde. (se Tekniska data) Tryckområde. (se Tekniska data) Serienummer.

11 Bruksanvisning 7 Inledning Kontroll vid leverans Innan du börjar Systemkrav Denna handbok är skriven för vårdpersonal som har de kunskaper om medicinska procedurer och terminologi som krävs för att övervaka hjärtpatienter. Du måste läsa och förstå denna handbok och all annan information som medföljer den flyttbara EKG-apparaten och tillhörande tillval eller tillbehör innan du: använder Welch Allyn Holter-mätaren och medföljande Welch Allyn Holter-program för kliniska tillämpningar installerar, konfigurerar, felsöker eller utför service på mätaren. Ditt nya Holter-systemprogram har kontrollerats noga före leverans. Kontrollera vid leverans att ingen av komponenter har skadats under transporten. Kontakta transportföretaget om du upptäcker någon skada. Kontakta det tekniska supportcentret om något saknas. Ditt system måste uppfylla de rekommenderade kraven för att fungera ordentligt. Läs avsnittet Systemkrav innan du försöker installera eller använda systemet. 300 MHz Pentium-klassprocessor eller snabbare Windows XP (32-Bit), Windows Vista (32-Bit/64-Bit), Windows 7 (32/64-Bit) med alla större Service Pack-uppdateringar, Windows 8 (32-Bit/64-Bit). RAM-minne på minst 512 MB Hårddisk på minst 40 GB Mus och tangentbord CD-läsare SD-kortläsare Skrivare med en upplösning på minst 300 dpi Skärm med upplösningen inställd på 1024 x 768 Nödvändigt hårddiskutrymme Hårddiskutrymme som krävs för programinstallation: 30 MB för Holter-systemprogrammet 8 MB för elektroniska handböcker (valfritt)

12 8 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Typisk hårddiskanvändning Försiktighet! Windows kräver att ett hårddiskutrymme på minst 250 MB hela tiden är tillgängligt för virtuellt minne, utskriftsköer och cachning. Om detta villkor inte uppfylls försämras systemets prestanda eller också slutar systemet att fungera. Exempel på lagringskrav Tillvalskrav Databas för fillagring 1 GB för 16 patientrapporter under 24 timmar vid 200 sampel per sekund med översikt Patientrapport under 24 timmar vid 200 sampel per sekund med översikt kräver 64 MB hårddiskutrymme. Patientrapport under 48 timmar vid 200 sampel per sekund med översikt kräver 128 MB hårddiskutrymme. Försiktighet! Säkerhetskopior från Windows Vista eller Windows 7 kan inte återställas i Windows XP. Krav för säkerhetskopiering Försiktighet! Welch Allyn-certifierade komponenter måste användas. CD-brännare för att bränna Holter-rapportfiler på CD Krav för Bluetooth-kommunikation Förkunskaper Stöd för Universal Serial Bus (USB) 1.1 eller 2.0 Bluetooth-kommunikationsenhet (Welch Allyn artikelnummer ) Försiktighet! PCH100 eller PCH200 programmet kan inte köras i Windowskompatibilitetslägen (dvs. Windows 95, 98 NT 4.0, 2000) Följande förkunskaper krävs vid användning av PCH100 eller PCH200 Holtersystemprogrammet: Erfarenhet av Windows-baserade operativsystem med mus och tangentbord För användare som granskar analysinformation krävs erfarenhet av EKG-analys samt kunskap om olika pulsslagklassifikationer. Se bruksanvisningen för läkare. För användare som kopplar patient till HR100- eller HR300-mätare krävs erfarenhet av korrekt placering av elektroder. För användare som utför underhåll på programvara, databas och datafiler krävs erfarenhet av sådana åtgärder.

13 Bruksanvisning 9 Egenskaper Låg vikt och litet format innebär bekvämlighet för patienten. Patienten kan markera tider som de anser är viktiga med vilken som helst av två patientaktiverade händelseknappar. (Båda knapparna har samma funktion.) Information om systemstatus:lcd-fönster och Lampa (HR 100) eller LCD-fönster (HR 300 & HR 1200). Löstagbart SD-minneskort för minst 24 timmars lagring av EKG och överföring av EKG-data. Holter-analyssystem som tillhandahåller EKG-data i realtid via Bluetooth trådlös kommunikation för verifiering av elektrodplacering och elektronisk överföring av EKG-inspelningar. Använder AA (LR06) alkaliska batterier: ett (HR 100) eller två (HR 300 & HR 1200). Borttagbar patientkabel. Navigeringsknappsats knappar för ange, avbryt, upp, ned, höger och vänster. LCD-fönster för visning av EKG-vågform, vilket säkerställer korrekt elektrodanslutning. Visning av tid på dagen.

14 10 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Bruksanvisning för Holter-systemprogrammet Aktivera Welch Allyn Holter-programmet Du måste aktivera Holter-programmet inom 30 dagar, annars låser sig programmet. Aktiveringsmeddelandet visas varje gång du startar programmet till dess att du aktiverar det. Det bästa sättet att aktivera programmet är via Internet. Aktivera via Internet 1. Klicka på Holter-ikonen. Aktiveringsmeddelandet visas. 2. Välj Yes (ja) eller No (nej). Om du väljer No (nej) visas ett meddelande som påminner dig om att du måste aktivera programmet inom 30 dagar. (Varning: Efter 30 dagar startar inte programmet.) Om du väljer Yes (ja) aktiveras systemet automatiskt och aktiveringsskärmen visas inte igen. Aktiveringen är nu genomförd. Aktivera manuellt (ingen Internet-anslutning) Om programmet inte hittar en Internet-anslutning måste du aktivera det manuellt. 1. Starta Holter-systemprogrammet. Aktiveringsmeddelandet visas. 2. Välj Yes (ja) eller No (nej). Om du väljer No (nej) visas ett meddelande som påminner dig om att du måste aktivera programmet inom 30 dagar. (Varning: efter 30 dagar startar inte programmet.) Om du väljer Yes visas dialogrutan Manual Activation (manuell aktivering). Klicka på knappen Print (utskrift). Kontakta Welch Allyns tekniska supportcenter (se sidan ii): Du ombeds uppge informationen som visas på utskriften: Username (användarnamn) Password (lösenord) PC Serial Number 1 (PC-serienummer 1) PC Serial Number 2 (PC-serienummer 2) 3. När du har fått aktiveringskoden skriver du in den i rutan Activation Code (aktiveringskod) och klickar på Activate (aktivera). Programmet startas och aktiveringsskärmen visas inte igen. Aktiveringen är nu genomförd.

15 Bruksanvisning 11 Bilder på mätaren Bild 1. HR 100 Holter-mätare Patientkabel Knappar för patientaktiverad händelse Lampa Batterifack Gränssnitt för SD-kort Bild 2. HR 300 & HR 1200 Holter-mätare Batterier Gränssnitt för SDminneskort. Lampa Knappar för patientaktiverad händelse Patientkabel Försiktighet! Sätta Secure Digital Card i baklänges eller upp och ner kan skada Secure Digital Card Interface.

16 12 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Funktion Ställa in tiden (endast HR100) Batterierna måste behållas i mätaren under minst tio minuter för att klockans reservbatteri ska laddas. 1. Ta bort batterilocket från mätaren (se Bild 1). 2. Ta bort SD-kortet från SD-porten som sitter på baksidan av enheten (se Bild 1). 3. Sätt en ny, AA alkaliska (LR 6) batterier i brännaren batterifacket. Notera polaritet. 4. LCD-fönstret visas tiden efter brännaren självdiagnostik är klar (ca 10 sekunder). Tiden visas i 24-timmars tidsformat och datum visas i År Månad Dag format. 5. Välj läget för tidsinställning genom att trycka upp och längst ner Evenemang växlar samtidigt i 2 sek., Timmen siffran börjar blinka. 6. Öka värdet visas med Top händelse omkopplaren. Använd botten händelse switch för att växla mellan Timmar, minuter, år, månad och dag. 7. Tryck den övre och nedre Händelse växlar för att spara tid och datum visas. Ta ur batterierna. Ställa in tiden (endast HR300 & HR1200) Batterierna måste behållas i mätaren under minst tio minuter för att klockans reservbatteri ska laddas. 1. Ta bort batterilocket från mätaren (se Bild 2). 2. Ta bort SD-kortet från SD-porten som sitter på baksidan av enheten (se Bild 2). 3. Sätt i två nya AA alkaliska (LR06) batterier i mätarens batterifack. Tänk på polariteten. 4. Skjut batterilocket på mätaren och sätt det på plats. När mätarens självdiagnostik har slutförts (efter cirka 10 sekunder) visas aktuell tid i LCD-displayen. Tiden visas med 24-timmarsformat och datumet visas med formatet år månad dag. 5. Tryck på <höger> funktionstangent så att timangivelsen börjar blinka. 6. Öka timangivelsen med uppilen eller minska den med nedpilen. Växla mellan timme, minut, sekund, år, månad och dag med hjälp av höger- och vänsterpilen. 7. Tryck på <höger> funktionstangent för att spara tiden och datumet. Ta ut batterierna.

17 Bruksanvisning 13 Patientförberedelse Förbereda patienten för Holter-proceduren När patienten kommer på besök, instruera honom eller henne: Att inte ta bort några elektroder eller koppla bort avledningarna. Att inte simma, bada eller duscha under registreringsperioden. Att ha löst sittande, bekväma kläder på sig vid besöket (kombinationer med skjorta och byxor eller blus och kjol är bättre än ett helt klädesplagg). Förbereda elektrodplacering på patienten VARNING! Säkerhet Lämna ett fritt utrymme på 1,5 meter runt patienten när mätaren kopplas upp och avlägsnas. VARNING! Säkerhet Anslut inte extern utrustning till mätaren. Anslut patientavledningarna endast till patientelektroderna. VARNING! Säkerhet Håll mätaren och patientkablarna rena, i synnerhet delar som vidrör patienten. Försiktighet! Kontrollera att utgångsdatum på tillämpliga tillbehör inte har passerat. Tabell 1. Rekommenderade tillbehör Tillbehör Antal Elektroder 5 eller 7 AA (LR6) alkaliska batterier 1 till HR till HR 300 & HR 1200 Engångsrakhyvel 1 Slipdyna 1 Alkoholsuddar 2 Fodral 1 Patientjournal 1

18 14 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Så här förbereder du patienten och placerar elektroderna Försiktighet! Kontrollera alltid att rätt elektrodplacering används för den valda avledningskonfigurationen. Försiktighet! EKG-elektroder kan orsaka hudirritation. Undersök huden så att den inte visar tecken på irritation eller inflammation och undvik att placera elektroderna på sådana områden. Vid hudirritation under förfarandet råda patienten att ta bort elektroderna och kontakta leverantören sjukvården så snart som möjligt. Hjälp patienten att göra det bekvämt för sig. Patientförberedelsen är viktig för att Holter-proceduren ska lyckas. 1. Beskriv proceduren för patienten. 2. Förbered elektrodställena. Se Bild 4 för placering av 5 avledningar, Bild 5 för placering av 7-avledningar, Bild 8 för placering av 12 avledningar. 3. Raka området där elektroden ska placeras, om det behövs. 4. Rengör elektrodställena med alkohol. 5. Låt elektrodstället torka. 6. Anslut elektroderna till avledningarna innan de fästs på patienten. 7. Fixera varje avledningskabel. Gör en ögla med en diameter på 2,5 till 5 cm av varje avledningskabel, placera den ungefär 5 cm från varje sensorställe och tejpa fast på huden (se Bild 3). Detta minskar rörelser som orsakar signalartefakter. Bild 3. Säkerhetsögla på patientavledningskabel Utvärdera signalkvaliteten från varje avledning Läs bruksanvisningen till Holter-systemprogrammet. Läkarens uppgifter Förklara för patienten: inspelningsproceduren hur information registreras i patientjournalen hur patienthändelseknappen används att man ska undvika kontakt med vatten

19 Bruksanvisning 15 Tabell 2. 5-avledningsplacering (endast HR100). Avledning AHA-färg IEC-färg Placering Ch1+ Röd Grön Fjärde interkostalrummet vid den vänstra sternumkanten. Ch1- Vit Röd Vänstra nyckelbenet, lateralt om sternumkanten Ch2+ Brun Vit Sjätte interkostalrummet vid främre axillarlinjen Ch2- Svart Gul Högra nyckelbenet, lateralt om den klavikulära mittlinjen RL Grön Svart Nedersta revbenet på bröstets högra sida Bild 4. 5-avledningsplacering (endast HR100).

20 16 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Tabell 3. 7-avledningsplacering (alla modeller). Avledning AHA-färg IEC-färg Placering Ch1+ Röd Grön Fjärde interkostalrummet vid den vänstra sternumkanten. Ch1- Vit Röd Vänstra nyckelbenet, lateralt om sternumkanten Ch2+ Brun Vit Sjätte interkostalrummet vid främre axillarlinjen Ch2- Svart Gul Högra nyckelbenet, lateralt om den klavikulära mittlinjen Ch3+ Orange Orange Sjätte interkostalrummet på den vänstra klavikulära mittlinjen. Ch3- Blå Blå Manubrium sternum RL Grön Svart Nedersta revbenet på bröstets högra sida Bild 5. 7-avledningsplacering (alla modeller)

21 Bruksanvisning 17 Bild 6. AHA-avledningskablar Bild 7. IEC-avledningskablar

22 18 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Tabell avledningsplacering (endast HR1200). AHA Färg AHAavledning IECavledning IEC Färg Placering RA Vit R Röd Högra nyckelbenet, lateralt om sternumkanten LA Svart L Gul Vänstra nyckelbenet, lateralt om sternumkanten LL Röd F Grön Nedersta revbenet på bröstets vänstra sida V1 Brun/röd C1 Vit/röd Fjärde interkostalrummet på högra sternumkanten V2 Brun/gul C2 Vit/gul Fjärde interkostalrummet på den vänstra sternumkanten. V3 Brun/grön C3 Vit/grön Mitt emellan avledning V2 och avledning V4. V4 Brun/blå C4 Vit/brun Femte interkostalrummet på den vänstra klavikulära mittlinjen V5 Brun/orange C5 Vit/svart Vänstra främre axillarlinjen, på samma horisontalnivå som V4 V6 Blå/violett C6 Vit/violett Vänstra mellersta axillarlinjen, på samma horisontalnivå som V4 RL Grön N Svart Nedersta revbenet på bröstets högra sida Bild avledningsplacering (endast HR1200). RA LA V1 V2 V3 V4 V5 V6 RL LL

23 Bruksanvisning 19 Starta Welch Allyn Holter-systemprogrammet Starta Welch Allyn Holter-systemprogrammet 1. Klicka på ikonen för Holter-systemprogrammet. Main Menu (huvudmeny) visas. Tabell 5. Alternativ i Main Menu (huvudmeny) Knapp Test Startup (teststart) Inbox (inkorg) File Cabinet (arkivskåp) PCH200 Endast Settings (inställningar) Log Off (logga ut) Funktion Används för att konfigurera Holter-mätaren. Används för att visa obearbetade tester. Används för att visa bearbetade tester. Används för att ställa in systemalternativ, till exempel utskriftsformat. Används för att logga ut. Starta ett test Försiktighet! Filformatet FAT rekommenderas för SD Card-storlekar upp till 2 GB. Trådlös Initialization - (EKG Förhandsgranska på Holter-systemet) 1. Förbered patienten enligt beskrivningen i Patientförberedelse på sidan Ta bort batteriluckan. 3. Sätt in ett SD-kort i mätaren.

24 20 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem 4. Sätt in ett nytt batteri (HR100) eller batterier (HR300/1200). Observera polariteten. 5. Starta Holter-programmet och välj Test Startup (teststart). 6. Klicka på Search (sök) om patienten har en tidigare registrering. En patientlista visas. Använd fälten överst i patientlistan för att filtrera sökningen. Välj en patient. 7. Skriv in eller markera all relevant information. Försiktighet! Sätta en läkare, tekniker eller beställning läkare kan kräva flera försök att lägga till framgång. 8. Klicka på Next (nästa). Fönstret Recorder Selection (val av mätare) visas. 9. Vänta i cirka 20 sekunder tills mätarens serienummer kommer upp i fönstret Recorders in Range (mätare inom område). 10. Klicka på Next (nästa). (Klicka på Troubleshooting (felsökning) om inget nummer visas.) Försiktighet! Windows Vista och Windows 7 operativsystem; tidigare kopplats ihop inspelare kan visas även om brännaren inte är påslagen.

25 Bruksanvisning Välj 2 eller 3 kanaler och 24-timmars eller 48-timmars inspelningstid. Anslut patienten och klicka på Next (nästa). 12. Följande meddelande anger att testet som tidigare har registrerats på detta SD-kort inte har hämtats. Om du vill hämta data klickar du på No (nej) och går till Så här stänger du av mätaren (om inte mätaren stannar automatiskt) på sidan 24. Om du vill skriva över data klickar du på Yes (ja).

26 22 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem 13. Kontrollera signalens kvalitet (dvs. amplitud och artefakt). QRS-signalens amplitud ska vara två rutor från topp till topp. Välj Finish (klart). Teststarten har slutförts. 14. Placera mätaren i bärfodralet. Fäst bärfodralet och mätaren på patienten. 15. Notera starttid, datum och patientdata i patientjournalen. SD Initiering - (EKG Förhandsgranska på inspelare som har en LCD) 1. Förbered patienten enligt beskrivningen i Patientförberedelse på sidan Ta bort batteriluckan.

27 Bruksanvisning Ta ut SD-kortet ur mätaren. 4. Starta Holter-programmet och välj Test Startup (teststart). 5. Ange önskad patientinformation. Om detta test har en tidigare registrering använder du sökfunktionen för att hitta patientinformationen. Välj Next (nästa). 6. Om du inte har satt in SD-kortet i läsaren visas en animering i fönstret tills du sätter in det. 7. Välj kanaler och mätare. 8. Välj Finish (klart). 9. Sätt in ett SD-kort i mätaren. 10. Sätt in ett nytt batteri (HR100) eller nya batterier (HR300/1200). Observera polariteten. 11. Skjut på och lås fast batterilocket på mätaren. HR 100 Lampan blinkar grönt i en sekvens med två blinkningar, paus, tre blinkningar, paus, fyra blinkningar, paus och därefter blinkar den ungefär var tredje sekund under drift. Om lampan blinkar gult (oavsett sekvens) läs Felsökning på sidan 58. HR100, HR 300 & HR 1200 I LCD-fönstret visas tiden på dagen när mätarens självdiagnostik är klar (tar ca 10 sekunder). Mätaren registrerar EKG-data och fungerar som den ska. Efter självtestet visar mätaren EKG på displayen i 5 minuter och visar sedan aktuell tid. Om mätaren inte visar tiden eller visar en felkod ska du läsa Felsökning på sidan Placera mätaren i bärfodralet. Fäst bärfodralet och mätaren på patienten. 13. Notera starttid, datum och patientdata i patientjournalen. Inspelare Manuell initiering - (Stöds HR100 inspelare som har en LCD) 1. Förbered patienten enligt beskrivningen i Patientförberedelse på sidan Ta bort batteriluckan. 3. Sätt in ett SD-kort i mätaren. 4. Sätt in ett nytt batteri (HR100). Observera polariteten. 5. Efter några sekunder kommer displayen att visa E2 - Initiera. 6. Ange manuell inställning, börja EKG genom att trycka båda evenemang knapparna samtidigt i 2 sekunder. 7. Manuell initiering möjliggör inmatning av en fyrsiffrig patient-id, varaktighet och antal kanaler.

28 24 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem 8. Ange en fyrsiffrig patient-id, tryck på den övre händelsen för att öka värdet av patient- ID-fältet och tryck botten händelse för att acceptera värdet och gå vidare till nästa fält.. 9. Välj hur länge 24-timmar eller 48-timmar genom att trycka på den övre händelsen för att växla mellan 24 och 48 och tryck på knappen längst ner händelsen för att acceptera värdet och gå vidare till nästa fält. Varaktigheten valda lagras som standard för nästa manuella initieringen. 10. Välj antal kanaler 2-kanals eller 3-kanal genom att trycka den övre händelsen för att växla mellan 2 och 3 och tryck på nedre händelsen för att acceptera och gå vidare till nästa fält. De valda kanaler lagras som standard för nästa manuella initieringen. 11. När du är klar med installationen, starta EKG genom att trycka båda evenemang knapparna samtidigt i 2 sekunder. 12. En förloppsindikator visas på LCD-skärmen. 13. När förvärvet startar Kanal 1 (CH1) visas på LCD-skärmen. Bläddra genom kanalerna 2 och 3 genom att trycka på en av händelse knappar. EKG visas på LCD-skärmen under en period av 20-minuter sedan visar aktuell tid. För att avsluta EKG förhandsgranskning före 20-minuters standard Tryck på båda evenemang knapparna samtidigt i 2 sekunder. 14. Placera mätaren i bärfodralet. Fäst bärfodralet och mätaren på patienten. 15. Notera starttid, datum och patientdata i patientjournalen. Så här stänger du av mätaren (om inte mätaren stannar automatiskt) VARNING! Kassera elektroderna efter en användning. 1. Håll båda HÄNDELSE-knapparna intryckta och räkna pipen. Släpp knapparna när det sjunde pipet börjar. HR100/HR300/HR1200 LCD visar tecknet + som anger att enheten har stängts av. På HR100 slutar den gröna lampan att blinka. 2. Tryck på HÄNDELSE-knappen igen. Hördes något pip från mätaren? Om det inte hördes något pip så är mätaren avstängd. Upprepa avstängningsproceduren om mätaren piper. Ta bort batteriet och SD-kortet. Ta bort leadwires och elektroderna från motivet.

29 Bruksanvisning 25 Hämta data när patienten återkommer med slutförd Holter-registrering 1. Öppna mätarluckan och ta ut batteriet. 2. Ta ut SD-kortet ur mätaren. 3. Kontrollera att Holter-programmet körs och sätt in SD-kortet i SD-kortläsaren som är ansluten till datorn. 4. Holter-programmet överför och analyserar den registrerade testinformationen automatiskt. Följ förloppet i det nedre högra hörnet på skärmen.

30 26 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Granska, ändra och skriva ut testrapport 1. Öppna Inbox (inkorg). 2. Markera önskat test. Klicka på Open (öppna). (Använd vid behov området direkt över den beskrivande rubriken för att söka per Patient ID (patient-id), Last Name (efternamn) eller First name (förnamn).) 3. Välj mellan lägena Summary Preview (förhandsgranska slutrapport), Forms (former), Arrhythmia Review (granska arytmier) och Full Disclosure (översikt).

31 Bruksanvisning 27 Nedanstående extrafunktioner är tillgängliga under hela granskningsprocessen. Tabell 6. Extrafunktioner Funktion Change Test Start (ändra teststart) Physician Interpretation (läkartolkning) Patient Data (patientuppgifter) Print (utskrift) Settings (inställningar) Re-analyse (analysera om) Användningssätt Används för att vid behov justera testets starttid. Ger ett fönster för att ange en rapport tolkning som är en del av rapporten försättsbladet. Tolkningen kan uppdateras med hjälp akronymer (PCH200 endast). Används för att vid behov göra ändringar eller tillägg i patientdemografi. Används för att skriva ut rapporten. Används för att ändra standardvärdena för kliniska inställningar och rapportformat enbart för detta test. Används för att stänga av kanaler som uppvisar ihållande kvalitetsproblem och göra om analysen. Obs! Eventuella ändringar som gjorts kommer inte att sparas. Förhandsgranskning av slutrapport Fliken Summary (slutrapport) ger en utförlig översikt över nyckelepisoder som detekterats under registreringen. Fliken Preview Report Strips (förhandsgranska rapportremsor) innehåller alla automatiskt valda och användarinförda EKG-remsor som kommer att skrivas ut som en del av rapporten. Detta inkluderar: Baslinje-EKG-remsor som tagits under de 5 första minuterna av registreringen Samplingar av pauser Samplingar av ventrikulär ektopi Samplingar av supraventrikulär ektopi Min och max HR Taky och brady min och max RR Max ST-höjning och -sänkning Fliken Continuation Strips (fortsättningsremsor) innehåller alla användarinmatade fortsättningsremsor som skrivs ut som en del av rapporten. Fortsättningsremsor kan infogas i översikten genom att önskat område markeras. En fortsättningsremsa kan innehålla remsor med högst 4 14 sekunder i följd. Fliken Full Disclosure Strips (remsor i översikt) innehåller alla användarinmatade översiktsremsor som skrivs ut som en del av rapporten. Översiktsremsor kan infogas genom att önskat område markeras.

32 28 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Former Blanketter kategorisera QRS morfologier in i fyra grupper, Normal (N), ventrikulära (V), stimulerade slag (P) och artefakt (X), (??de senare underlättar användaren översyn av falska negativa). Normal (N) former kommer att visa SVE: s hör till formuläret genom att välja SVE Only. Varje form innehåller kategorietikett och antal former (beräknas genom det totala antalet slag i en grupp som spänner över alla kategorier) som matchar denna morfologi. När du väljer en form visas en EKG-remsa för 7 sekunder som innefattar det första QRS:et från formen. Genom att klicka på Next (nästa) kan varje QRS i formen ses i sitt sammanhang på en EKG-remsa. Högerklicka på formens rubrik för att omkategorisera formen till ny önskad kategori. Alla ändringar uppdateras när du går över till en annan kategori.

33 Bruksanvisning 29 Om du vill visa alla slag i en viss form dubbelklickar du på formen (PCH200 Endast).

34 30 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Granska arytmier Visningen för pausepisoder, ventrikulär ektopi och supraventrikulär ektopi innefattar ett histogram över episoderna, en 7 sekunder lång provremsa (från de värst tänkbara förekomsterna) och den form som förknippas med det markerade QRS:et. Därutöver för ventrikulär och Supra ventrikulära extrasystolier en kronologisk histogram kan ses. Den Rate fliken visar diagram Heart rate för "slag till slag" eller "HR minuten". RR fliken visar diagram för "RR slag till slag" eller "RR Histogram". Du kan visa vilken som helst av händelserna genom att välja respektive fält på histogrammet och använda Next (nästa) för att visa EKG-remsor för alla händelser. De individuella slagen och/eller formen kan ändras när som helst. Högerklicka på en EKG-remsa som du antingen vill radera eller lägga till i slutrapporten (alla slag på remsan märks antingen upp som artefakter eller blir tillagda). Högerklicka på valfri EKG-remsa som du vill skriva ut (en diagnostisk remsa för 7 sekunder skrivs ut på vald skrivare).

35 Bruksanvisning 31 HRV-(PCH200 Endast) Full Disclosure (översikt) Följande alternativ finns för att visa remsan i Full Disclosure (översikt): Högerklicka på remsan och välj från listrutemenyn. Dubbelklicka på remsan. Välj fliken Full Disclosure (översikt) i verktygsfältet. Fliken Rate (frekvens) ger information om hjärtfrekvensen, närmare bestämt taky, brady, min/max HR och min/max R till R-intervall. Den översta grafen är en HR-graf under 24 timmar och användarvalda perioder presenteras med entimmesintervall direkt nedanför. Välj någon av knapparna för att visa en representativ EKG-remsa, eller välj områden manuellt (till exempel max HR) och för in dessa manuellt i rapporten. Den här fliken visar tidsplanet hjärtat informationen rate variability för rapporten. Beräkningarna är tillgängliga för förfarandet. Vakna, sovande och stundligen epoker. Dessutom kan användaren sätta HVR epoker från full insyn. En graf för varje epok visas baserat på konfigurationen. Med detta val kan du granska hela registreringen. Onormala händelser är färgkodade för att det ska vara enkelt att verifiera rapportens noggrannhet.

36 32 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Följande granskningsalternativ finns: Auto Paging (autoväxling), det vill säga automatisk bläddring genom testet och justerbar hastighet Antal rader som visas 3, 5, 7 och 10 Antal sekunder per rad 10, 15, 20, 25, 30, 35 och 40 Kanaler som visas

37 Bruksanvisning 33 Använd 7-sekundersfönstret för att flytta till ett område som behöver förstoras till diagnostisk storlek för att granskas, kategoriseras och infogas i slutrapporten. Ta bort artefaktområden med hjälp av tangenten Delete (radera). EKG-fönstret flyttas till nästa 7 sekunder. Använd markeringsläget för att markera önskat översiktsområde som ska skrivas ut. Slutgranska rapporten före utskrift I Summary Preview (förhandsgranska slutrapport) på fliken Preview Report Strips (förhandsgranska rapportremsor) kan du granska alla EKG-remsor som du valt att skriva ut som en del av rapporten. Lägg till ytterligare kommentarer eller ta bort remsor efter behov. Bekräfta den slutliga rapporten med hjälp av fliken Confirm (bekräfta). När du använt fliken Confirm (bekräfta) ändras status för posten och den flyttas till File Cabinet (arkivskåp). Under Summary Preview (förhandsgranska slutrapport) visas en översikt över de valda remsor som ska ingå på översiktssidan. Alla markerade remsor i Preview Report Strips (förhandsgranska rapportremsor) är tillgängliga beroende på vilken kategori som har valts på denna flik.

38 34 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Inställningar Alternativ i fönstret Report Format (rapportformat) Print format (utskriftsformat) Markera rapportsidor för en standardrapport. Kryssa i Auto Print Report on Download (automatisk utskrift av rapport vid hämtning) om du vill skriva ut rapporten omedelbart efter att testdata överförts från mätaren. Markera Print In Color (skriv ut i färg) om du vill skriva ut rapporten i färg. Markera Show RR on Diagnostic Strip (visa RR på diagnostisk remsa) om du vill skriva ut RR-intervall på en diagnostisk remsa. Välj Show Narrative Summary (visa översikt som text) om du vill skriva ut översikten som text på översiktssidan. Om alternativet inte markeras skrivs översiktsinformationen ut i tabellformat. Övriga remseinställningar Ange antalet remsor som ska genereras automatiskt. Hantera fördefinierade etiketter för remsor. Markera Strip Time Order Sorting (sortera remsor efter tid) om du vill sortera remsorna efter tidpunkt. ECG Data format (EKG-dataformat) Välj Strips (remsor) Välj Beat label (slagetikett), det vill säga N, S, P, X som ska användas för visning och utskrift. Välj Channels included (inkluderade kanaler) som ska tas med i utskrift av översikt. Välj 10, 30 eller 60 sekunder per linje vid utskrift av översikt. Patient demographics required (nödvändig patientdemografi) Ange obligatoriska värden i Test Start Wizard (teststartguiden). Strip setting (remsinställning) Ange önskad förstärkning per kanal. Facility (enhet) Ange namn och logotyp som ska skrivas ut längst upp till vänster och höger på förstasidan. Clinical Settings (kliniska inställningar) Mer information finns i Anvisningar för läkare.

39 Bruksanvisning 35 Tabell 7. Specifikation för kliniska inställningar Klinisk inställning Intervall Standard Pause (paus) 1,0 5,0 sekunder 2,0 sekunder Tachycardia (takykardi) BPM 100 BPM Bradycardia (bradykardi) BPM 60 BPM ST Depression (ST-sänkning) 0,1 5,0 mm 1,0 mm ST Elevation (ST-höjning) 0,1 5,0 mm 3,0 mm ST Duration (ST-tid) sekunder 60 sekunder ST Reset (ST-återställning) sekunder 60 sekunder SVE Prematurity (SVE-prematuritet) procent 25 procent SVE Atrial Tachy (SVE-takykardi i förmak) BPM 80 BPM Alternativ i fönstret User Administration (användaradministration) Ställ in inloggning och rättighetsnivåer för användare här. New (ny) User ID (användar-id) Edit (ändra) Disable/Enable User (aktivera/inaktivera användare) Reset Password (återställa lösenord) Enable Administration (aktivera administration) Lägg till ny användare (användarens för- och efternamn). Maximalt 40 tecken. Maximalt 20 användare är tillåtna. Systemet meddelar när det maximala antalet har nåtts. Maximalt 20 tecken. Ändra användare som är vald i listan. Aktivera eller inaktivera användaråtkomst för användaren som är vald i listan. Återställa användarvalt lösenord för användaren som är vald i listan. Det nya lösenordet som genereras är samma som ditt användarnamn och måste ändras vid inloggning. När kryssrutan inte är markerad är det möjligt att gå in i systemet utan att användaren loggar in.

40 36 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem

41 Bruksanvisning 37 Fliken System Settings (systeminställningar) Välj: Mediciner och indikationer Mätare som ska användas Filter Inställ. f. sammanf. Försiktighet! Om du använder rapportsammanfattning tas hela rapporten och rådata bort. För att minska filstorleken konverteras en rapport (utan översikt) till en PDF-fil (vanligen 4 till 6 MB). En lista över sammanfattade rapporter visas i Inbox (Inkorg) (PCH100) eller File Cabinet (arkivskåp) (PCH200) med sammanfattningsstatus. Tillgängliga alternativ som kan användas för att automatiskt sammanfatta en rapport är bland annat: Initierad av kund - Knappen Summarize (sammanfattning) är tillgänglig i Inbox (Inkorg) för PCH100 och i File Cabinet (arkivskåp) i PCH200. Automatiskt efter en inställningsbar åldersgräns

42 38 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Automatiskt vid bekräftelse Med kryssrutor kan användaren konfigurera vilka rapportsidor som ska skickas och välja format på remsa. Export for EMRs (export för EMR) Med denna funktion exporteras en PDF av den slutliga rapporten till ett EMR-system (Electronic Medical Records). Export for EMRs (export för EMR) dialogrutan Settings (inställningar) Define output directory (definiera utdatakatalog) Remove Image Output directory (ta bort utdatakatalog för bild) Kryssrutor för Add Page (lägg till sida) Testdatum anges när ett nytt test skapas Tolkningsdatum anges vid Ny tolkning och Update to a test (uppdatera till test) Den exporterade filens namn är en serie av understrängar, där understrängarna separeras med en avgränsare. Understrängarna som används för att skapa namnet på exportfilen konfigureras genom att välja vilka poster i listan nedan som ska användas. Vilken avgränsare som används för att åtskilja understrängarna kan också konfigureras: Testtyp Patient-ID Efternamn Datum/tid för test Test-ID Datum/tid för tolkning Tecken för filavgränsare

43 Bruksanvisning 39 Triggers Överföring av första rapport Automatiskt vid bekräftelse Automatiskt om rapporten har ändrats eller tolkningen modifierats Med kryssrutor kan användaren konfigurera vilka rapportsidor som ska skickas och välja format på remsa. Användaren kan aktivera/inaktivera kommunikation med CardioPerfect WorkStation via en kryssruta. Funktion för e-postkonfiguration Med den här funktionen kan en PDF av en slutlig rapport skickas via e-post. Dialogrutan E-postinställningar Outgoing Server (utgående e-postserver): (SMTP-adress, till exempel "smtp-server.twcny.rr.com") Outgoing User Name (användarnamn för utgående): (Krävs endast om SMTPservrar kräver användarverifiering - lämna annars tomt) Outgoing User Password (lösenord för utgående): (Samma som användarnamn) Med kryssrutor kan användaren konfigurera vilka rapportsidor som ska skickas och välja format på remsa. Med Send Test Message (skicka e-postmeddelande som test) skickas ett e-postmeddelande till en angiven användare. Använd detta alternativ för att kontrollera att e-postinställningarna fungerar korrekt.

44 40 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem E-postaktivering i Inbox (Inkorg) eller File Cabinet (arkivskåp) Dialogrutan (e-post) innehåller standardfälten TO (till), CC (kopia), Subject (ämne) och Attachment (bifoga). Den bifogade filens namn för den bifogade PDF-filen innehåller automatiskt patient-id. Säkerhetskopiering och återställning I PCH 200 finns en funktion för säkerhetskopiering och återställning i systeminställningarna. Vid säkerhetskopiering kan databasen och vid behov också datafilerna kopieras till en separat mapp som tidsstämplas. Om data skadas eller om det inträffar fel i databasen kan informationen återställas från tidigare säkerhetskopior. Vi rekommenderar regelbunden säkerhetskopiering för att undvika förlust av data. (Obs! Säkerhetskopieringen bör utföras endast av personer med lämplig kunskap om underhållsåtgärder och om programvaran).

45 Bruksanvisning 41 Säkerhetskopiera informationen genom att markera den katalog dit filerna ska kopieras. (Som standard används sökvägen programinstallationsmapp\data\backup, där "programinstallationsmapp" är den mapp där programmet har installerats.) Databasfilerna säkerhetskopieras alltid. Välj Backup Data Files (säkerhetskopiera datafiler) om du även vill kopiera alla datafiler i systemet. (Obs! Datafilerna är mycket utrymmeskrävande. Det är därför viktigt att det finns gott om ledigt utrymme på hårddisken.) Markera alla önskade alternativ och välj Backup (säkerhetskopiera). Förloppet visas i avsnittet Status längst ned. Om du vill återställa data från en säkerhetskopierad databas och/eller från säkerhetskopierade datafiler ska du först markera den mapp där säkerhetskopian har lagrats. Listan med databaser uppdateras med alla databaser i mappen. Markera önskad databas i listan och ange om enbart databasen, enbart datafilerna eller båda ska återställas. Slutför åtgärden genom att klicka på Restore (återställ). Förloppet visas i avsnittet Status längst ned. Stäng fönstret när databasen har återställts. Programmet avslutas automatiskt och måste startas om för att ändringarna ska få effekt.

46 42 Bruksanvisning Expert Holter-programsystem Anvisningar för läkare Översikt Welch Allyn Holter-systemet gör analyser av minst upp till 48 timmars digitala EKG-data i form av ett kontinuerligt datasegment. Analysprocessen består av följande underprocesser: Signalbehandling QRS-detektion och funktionsextraktion Gruppering Slagklassificering Hjärtfrekvensberäkning ST-mätning Mönsterbestämning Remsbestämning Signalbehandling Analysprogrammet består av två viktiga steg. Det första steget, huvudanalysen, ansvarar för QRS-detektion, klassificering, funktionsextraktion och gruppering. Det andra steget ansvarar för mönster, tabulering och remsbestämning. Detta steg kallas vanligen omkompileringsprocess. Under en fullständig analys utförs både huvudanalys och omkompilering. Vid en fullständig analys tar det vanligen två minuter att analysera en 24-timmarsregistrering med 3 kanaler. Omkompileringen tar vanligen bara några sekunder. Omkompilering sker flera gånger, vanligen efter att läkaren har gjort ändringar. Om läkaren till exempel ändrar uppkopplingstiden till en annan timme eller minut omtabulerar omkompileringsprocessen resultaten baserat på den nya tiden. Andra ändringar som kan utlösa en omkompilering är: Ändringar av tröskel för ST-episod Ändringar av tröskeln för SVE-prematuritet Ändringar av pauströskel Ändringar av tröskel för bradykardi och takykardi Formändringar Slagändringar Signalbearbetningen som utförs under analysen används för att avlägsna en del av de störningar och artefakter som normalt förekommer under en ambulatorisk registrering. Följande typer av störningar och artefakter kan förekomma: Drift baslinjen vandrar gradvis, vanligen beroende på andningen. Kast plötsliga förändringar av baslinjen när det gäller impedans mellan elektrod och hud eller extern kontakt med elektrodstället. Band signalens amplitud mättas. Kontinuerligt brus från en enskild frekvens hänger vanligen ihop med hög impedans vid elektroden och störningar från huvudströmmen på 50 eller 60 Hz. Skurar av brus vanligen flera frekvenser som blandats beroende på elektriska signaler från aktiva muskler. Spetsar stora förändringar i amplituden med kort varaktighet. Analysprogrammet tillämpar en uppsättning olika filter för att korrigera den här typen av problem. Dessa filter är optimerade för de krav som den specifika underprocessen ställer.

Holter-mätare HR100/300/1200

Holter-mätare HR100/300/1200 Holter-mätare HR100/300/1200 HR100- mätare HR300 - eller HR1200 - mätare Bruksanvisning ii Welch Allyn Holter-mätare Copyright 2006 Welch Allyn. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet att i någon form reproducera

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok Welch Allyn Staalweg 50 2612 KK Delft The Netherlands Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012382 Ver. B Upphovsrätt Copyright 2008,

Läs mer

CardioPerfect Workstation Användarhandbok

CardioPerfect Workstation Användarhandbok Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012386 Ver. D Upphovsrätt Copyright 2011, Welch Allyn. Med ensamrätt. Som stöd för den avsedda användningen

Läs mer

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Bruksanvisning 2013 Welch Allyn. Med ensamrätt. För att stödja den avsedda användningen av produkten som beskrivs i denna publikation, tillåts inköparen

Läs mer

HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A

HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A Bruksanvisning M4735A HeartStart XL defibrillator/monitor Observera Om den här utgåvan Utgåva 7 Tryckt i USA Publikationsnummer M4735-91906 Informationen i den här

Läs mer

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning Bruksanvisning Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover Leica IP C, V 1.9 RevD, svenska 05/2013 Beställningsnr: 14 0602 80114, RevD Leica IP C Automatiskt märkningssystem

Läs mer

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok NanoMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Läs mer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktigt Den här utrustningen får endast användas av behörig personal.!usa Endast Rx!USA Apparatspårning Amerikanska

Läs mer

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner av denna bruksanvisning finns på Tobiis webbplats www.tobii.com.

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Stora. användarhandbok. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Mars 2011 202-10796-02 v1.0

Stora. användarhandbok. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Mars 2011 202-10796-02 v1.0 Stora användarhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2011 202-10796-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning DARDO PLUS PC LITE Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system Bruksanvisning Innehållsförteckning Förord... 1 Bruksanvisningen... 1 Vem den riktar sig till...1 Manualens betydelse...1 Förvaring av manualen...1

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1 Viktig information... 6 1.1 Avtal... 6 1.2 Copyright... 6 1.3

Läs mer

Modell HDMD U5002-14, 7.0 2012-01-06

Modell HDMD U5002-14, 7.0 2012-01-06 Användarhandbok www.medxchange.com Modell HDMD 2012-01-06 Innehåll I. Inledning Om HDMD -systemet... 2 Egenskaper för programvaran HDMD Med X Change version 6.0... 3 Format och kvalitet på video och stillbilder...

Läs mer

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning Digital MacroView -otoskop Bruksanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Med ensamrätt. Ingen äger rätt att reproducera eller duplicera denna handbok eller en del därav, i vad form det vara må, utan tillstånd

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020 Copyright 2011 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Med ensamrätt. Begränsad programlicens och användning av

Läs mer

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04 Vätskehantering har nu blivit enklare LiDCO TM www.lidco.com Version 1.04 Tillverkas av: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ, Storbritannien LiDCOrapid Användarhandbok Programvara V1.04 Denna enhet

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP Användarhandbok Lenovo Security Solution FP Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För Macintosh 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker,

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 7.0. Användarmanual. 2003 ABBYY Software Ltd.

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 7.0. Användarmanual. 2003 ABBYY Software Ltd. Optical Character Recognition Program ABBYY FineReader Version 7.0 Användarmanual 2003 ABBYY Software Ltd. Information i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och innebär inget åtagande

Läs mer