Institutionen för psykologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för psykologi"

Transkript

1 Institutionen för psykologi 1. Årets siffror 1.1 Övergripande Balansomslutningen vid årets slut var KKR (intäkter). Årets resultat innebar ett överskott på KKR. Antalet anställda uppgick till 105 personer (53,3% kvinnor) enligt följande: Anställda Antal anställda Heltider netto Andel kvinnor (%) Total ,5 53,3 Lärare 38 26,05 42,1 Lektor, biträdande 2 1,05 50 Professor, anst UU 6 6 Professor bef univlektor 4 2,5 25 Universitetsadjunkt 7 3,1 71,4 Universitetslektor 17 11,9 47,1 Universitetslektor, bef adjunkt 2 1,5 50 Forskarstuderande 34 19,3 55,9 Assistent med utbildningsbidrag 11 1,95 54,5 Doktorand 19 13,6 52,6 Doktorand, MC 4 3,75 75 Administrativ 20 15,7 70 Administratör 4 3, Ekonomiadministratör 3 2,3 66,7 Forskningsassistent 4 3,55 50 Koordinator 1 1 Kursadministratör Kurssamordnare Personalsamordnare 1 0,9 100 Projektassistent 1 0,2 Studievägledare Utbildningssamordnare Teknisk Tekniker 1 1 Forskare 12 9,45 58,3 Forskare 7 4,45 42,9 Postdoktor Postdoktor, MC Arvodist ,7 Utbildningsbidrag ,7 Under året har 2 adjunkter (1 kvinna; 1 man) varav en befordrades till lektor (kvinna), 1 koordinator (man), 1 forskare (man) tillvidare anställts. 1 lektor befordrades till professor (kvinna) och 2 professorer (kvinnor) samt 1 adjunkt (kvinna) gick under året i pension. 164

2 1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå Studenter HSTK 2012 Andel kvinnor/män Totaler 698,8 100% Kvinnor 492,6 72% Män 206,2 28% -Uppdraget från Samhällsvetenskapliga fakulteten var 660,5 helårsstudenter (HST), fördelade enligt följande: HST Psykologprogrammet 378 Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet 35 Psykoterapeutprogrammet 20 Fristående kurser 135 Nätkurser 10 Masterprogrammet 3 Dietistprogrammet 7 PA-programmet 60 Socionomprogrammet 12,5 -Uppdraget från Utbildningsvetenskapliga fakulteten var 8 HST enlig följande:hst Lärarutbildningen 8 -Uppdraget till Medicinska fakulteten var 35 HST enligt följande: HST Logopedprogrammet 15 Sjukgymnastprogrammet 20 Redovisningen nedan baserar sig på genomgång av registrerade studenter på kurser vid institutionen. Inom parentes anges andel kvinnor i % avrundat till heltal. Institutionen registrerade totalt 658,75 HST (71%) inom fakultetsuppdraget, fördelade enligt följande: HST Psykologprogrammet, 369,5 (71%) Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet 44 (69%) Psykoterapeutprogrammet 21 (81%) Fristående kurser 142 (67%) Nätkurser 14,25 (70%) Masterprogrammet 2,75 (55%) Dietistprogrammet 6,75 (100%) PA-programmet 45,5 (70%) Socionomprogrammet 13 (88%) Institutionen registrerade från Utbildningsvetenskapliga fakulteten enlig följande: HST Lärarutbildningen 4,5 (55%) Institutionen registrerade från Medicinska fakulteten enligt följande: HST Logopedprogrammet 19 (93%) Sjukgymnastprogrammet 22 (67%) 165

3 1.3 Utbildning på forskarnivå Forskarstuderande Antal studerande på forskarnivå Antal nyantagna inkl ämnesbytare Antal aktiva studerande Andel kvinnor (%) ,4 Vid slutet av året var antal aktiva doktorander 44 (21 män/23 kv). Antal utlysningstillfällen var 6 och totalt antal sökanden till FU var 104. Antal nyantagna doktorander var 16 (8 män/8 kv) av vilka 13 finansierades helt eller delvis av institutionen, 1 med externa medel och 2 finansierades med EUanslag (Marie Curie). Antal examina uttagna under året var 7 (3 män, 4 kv) doktors- och 1 licentiat (man)-examen. 1.4 Uppdragsutbildning Institutionen gav under 2012 två kurser i Kriminalvård, 7,5 + 7,5 hp till KY-utbildningen i Västerås kommun inom en utbildning i Socialt behandlingsarbete, inriktning Kognitiv beteendeterapi. Antalet deltagare var 26 på den första kursen och 31 på den andra. Inom ramen för Psykoterapeututbildningen har institutionen ett uppdrag enligt följande: 6 studenter från Akademiska sjukhuset och 1 student från Carema primärvård. 2. Övergripande kommentarer Under året tillsvidareanställdes 2 adjunkter (1 kvinna; 1 man) varav en befordrades till lektor (kvinna), 1 koordinator (man), och 1 forskare (man). 1 lektor befordrades till professor (kvinna) och 2 professorer (kvinnor), 1 adjunkt (kvinna) gick i pension samt 1 ekonomiadministratör (kvinna) gick under året i delpension. 5 personer har varit långtidssjukskrivna på 25% eller mer under året. 3. Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Fakultetsuppdraget har utförts med cirka 1,5 HST färre registreringar än vad som ålagts institutionen. Anledning till detta var att vår avsikt var att ligga så nära uppdraget som möjligt för att inte belasta kollegiet mer än nödvändigt. Några sena avhopp innan registrering fick till följd att vi inte helt uppfyllde uppdraget. Under kalenderåret 2012 har institutionen genomfört kursvärderingar via nätet samt i pappersform. Institutionen publicerar på externa hemsidan de kursrapporter som är baserade på studenternas kursvärderingar samt på kursledarnas egen reflektion över kursen. Kursledare bör, vid varje kursstart, ge en kort redogörelse av den tidigare kursvärderingens resultat och ta upp vad som har förändrats och vad man kommer att behålla i dess tidigare form. Institutionen erbjuder sedan hösten 2011 en termin av kurser i psykologi som ges på engelska på grundläggande nivå. De kurser på engelska på avancerad nivå som ges inom psykologprogrammet kan även utbytesstudenter läsa om dessa studenter uppfyller behörighetskraven. Detta gör att ämnet psykologi blir mer tillgängligt för utbytesstudenter som kommer till Uppsala universitet. 166

4 4. Kommentarer kring forskning och forskarutbildning Institutionens forskning täcker många av psykologins huvudområden, som emotions-psykologi, klinisk psykologi, kognitionspsykologi, neuropsykologi, personlighets- och socialpsykologi och utvecklingspsykologi. Rekryteringen av en lärostolsprofessor efter en professor som gick i pension under februari 2012 (Gunilla Bohlin) inleddes redan under 2011 och i ljuset av de synpunkter som framkom i KoF11 om behovet av en ökad strategisk styrning för att försäkra sig om att forskningen på institutionen har en rimlig bredd betonades särskilt behovet av att komplettera institutionens forskningsprofil på eftersatta områden i denna utlysning. Därför fattades, under året, beslut om anställning av en ny lärostolsprofessor i psykologi ssk socialpsykologi (Torun Lindholm) med tillträde i januari I övrigt karaktäriserades 2012 av stor forskningsproduktivitet i tidskrifter av hög internationell klass och med stort genomslag, bl. a Science. Institutionen har ett omfattande inflöde av externa anslag och en mycket expanderande forskningsverksamhet i synnerhet i anslutning till det s.k. Barn och babylabbet. Institutionens doktorander är mycket aktiva och av central betydelse för den forskning som produceras. Under 2012 gavs fem kurser på forskarnivå. Under vårterminen gavs en kurs i Bayesiansk data analys (7.5 hp) och en kurs i MATLAB. På höstterminen gavs kurserna Kognitionspsykologi (7.5 hp), Allmän forskningsmetodik Design och analys 15 hp och Allmän forskningsmetodik Psykologiska mätmetoder med mätteori 7.5 hp. 5. Kommentarer kring uppdragsutbildningen Uppdragsutbildningar har inte förändrades på något radikalt sätt under Vi upplever oss även ha ett gott samarbete med de aktörer som köper dessa utbildningar. 6. Ekonomisk redovisning 6.1 Institutionens resultat 2012 Prestation IB Intäkter Kostnader Verksamhetsutfall 110 Utb grund- och avancerad nivå Utb avgiftsfinans studenter Uppdragsutbildning Forskning/utbildn forskarnivå Bidragsforskning Uppdragsforskning TOTALT UB 6.2 Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare 2012 Vetenskapsrådet K & A Wallenbergs stiftelse European Commission, ERC Riksbankens jubileumsfond Jerringfonden 200 Hjärnfonden 125 Boethius stiftelse 95 Summa

5 6.3 Influtna anslagsmedel från Handelsbankens forskningsstiftelser, Sasakawa samt post-doc stipendier Ej aktuellt. 7. Institutionens ledning och organisation Institutionsstyrelsen (fr.o.m ) Ordinarie ledarmöter: Örjan Frans (ordförande), Ebba Elwin (lärare), Cecilia Wåhlstedt (lärare), Karin Brocki (lärare), Tomas Furmark (lärare), Hedvig Söderlund (lärare), Cecilia Sundberg (TA-personal), Marcus Lindskog (forskarstuderande), Kajsa Asplund (GU-student), Daniel Wallsten (GU-student). Styrelsesuppleanter: Erik Rautalinko (lärare), Gunilla Stenberg (lärare), Mats Fredrikson (lärare), Per Lindberg (lärare), Nazar Akrami (lärare), Katarina Petersson (TA-personal), Robin Bergh (forskarstuderande), Viktoria Rick (GU-studerande), Julia Nordberg (GU-studerande). Ledning och administration Prefekt: Örjan Frans Stf. prefekt: Peter Juslin Bitr. prefekt: Peter Juslin Studierektor grundutbildningen: Cecilia Wåhlstedt Studierektor forskarutbildningen: Ulf Dimberg Koordinator för grundutbildningen: Johan Waara Personalsamordnare: Cecilia Sundberg Studievägledare: Katarina Petersson Utbildningssamordnare: Angeli Holmstedt, Christer Solbrand Kurssamordnare: Jeanette Billås Kursadministratörer: Sofia Billås, Kristin Ålin (tj.ledig fr.o.m ) vik. Anna Frick Ekonomiadministratörer: John Flemström, Cecilia Lundgren, Christine Tillman Administratörer: Carina Karlsson, Annika Landgren, Hanna Skagerström Tekniker: Lars-Gunnar Karlsson Verksamhetsansvarig för psykologmottagningen: Annika Sjöblom-Wennberg Mottagningsföreståndare psykologmottagningen: Annika Sjöblom-Wennberg Ledningsgrupp Örjan Frans, Ulf Dimberg, Peter Juslin, Johan Waara, Cecilia Wåhlstedt, Cecilia Sundberg Övriga nämnder och arbetsgrupper vid institutionen: Professorskollegiet(PK), Forskarutbildningsnämnd(FUN), Grundutbildningsnämnd (GUN), Rekryteringsgruppen (REKRYT), Grundutbildningsforum (GUF), Handledarkollegiet, Gruppen för mångfald och tillgänglighet, Jämställdhetsgruppen, Arbetsmiljögruppen samt Lokalgruppen. 8. Redovisning av forskning 8.1 Publikationer Artikel, forskningsöversikt Thayer, Julian F. (et al.), A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging studies : Implications for heart rate variability as a marker of stress and health. // Neuroscience and Biobehavioral Reviews (2), s

6 von Hofsten, Claes & Rosander, Kerstin, Perception-action in children with ASD. // Frontiers in Integrative Neuroscience (NOV) Artikel i tidskrift af Wåhlberg, Anders & Dorn, L, "The Driver Behaviour Questionnaire as a predictor of accidents : A meta-analysis" Comments.. // Journal of Safety Research (1), s af Wåhlberg, Anders, Changes in Driver Celeration Behavior over Time : do Drivers Learn from Collisions?. // Transportation Research Part F : Traffic Psychology and Behaviour (5), s Ågren, Thomas (et al.), Disruption of reconsolidation erases a fear memory trace in the human amygdala. // Science (6101), s Ågren, Thomas (et al.), Human fear reconsolidation and allelic differences in serotonergic and dopaminergic genes.. - // Translational Psychiatry, , s. e76- Alfonsson, Sven & Parling, Thomas & Ghaderi, Ata, Screening of Adult ADHD Among Patients Presenting for Bariatric Surgery. // Obesity Surgery (6), s Andersson, E. (et al.), Internet-based cognitive behaviour therapy for obsessive-compulsive disorder : a randomized controlled trial. // Psychological Medicine (10), s Andersson, Gerhard & Carlbring, Per & Furmark, Tomas, Therapist Experience and Knowledge Acquisition in Internet-Delivered CBT for Social Anxiety Disorder : A Randomized Controlled Trial. // PLoS ONE (5), s. e Andersson, Gerhard (et al.), Internet-Based Psychodynamic versus Cognitive Behavioral Guided Self-Help for Generalized Anxiety Disorder : A Randomized Controlled Trial. // Psychotherapy and Psychosomatics (6), s Andersson, Gerhard (et al.), Therapeutic alliance in guided internet-delivered cognitive behavioural treatment of depression, generalized anxiety disorder and social anxiety disorder. // Behaviour Research and Therapy (9), s Bannbers, Elin (et al.), The effect of premenstrual dysphoric disorder and menstrual cycle phase on brain activity during response inhibition. // Journal of Affective Disorders (1-3), s Benedict, Christian (et al.), Acute Sleep Deprivation Enhances the Brain's Response to Hedonic Food Stimuli : An fmri Study. // Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (3), s. E Bergh, Robin & Akrami, Nazar & Ekehammar, Bo, The Compatibility of Personality and Social Identity Processes : The Effect of Gender Identity on Neuroticism. // European Journal of Personality (3), s Bertenthal, B. & Gredebäck, Gustaf & Boyer, T. W., Differential Contributions of Development and Learning to Infants Knowledge of Object Continuity and Discontinuity. // Child Development (0), s. 1-9 Bohlin, Gunilla (et al.), Disorganized Attachment and Inhibitory Capacity : Predicting Externalizing Problem Behaviors. // Journal of Abnormal Child Psychology (3), s Brodd, Katarina Strand (et al.), Development of Smooth Pursuit Eye Movements in very preterm born infants : 3. Association to perinatal risk factors. // Acta Paediatrica (2), s Buhrman, Monica (et al.), Guided Internet-delivered cognitive behavioural therapy for chronic pain patients who have residual symptoms after rehabilitation : Randomized controlled trial. // European Journal of Pain Cannon, Erin N. (et al.), Action production influences 12-month-old infants' attention to others' actions. // Developmental Science (1), s

7 Daum, M. (et al.), Actions seen through the babies' eyes : A dissociation between looking and predictive gaze. // Frontiers in Psychology , s Dimberg, Ulf & Thunberg, Monika, Empathy, emotional contagion and rapid facial reactions to angry and happy facial expressions. // PsyCh Journal Elsner, Claudia & Falck-Ytter, Terje & Gredebäck, Gustaf, Humans predict the goal of other people s point light actions. // Frontiers in Psychology , s Enebrink, Pia (et al.), Internet-based parent management training : A randomized controlled study. // Behaviour Research and Therapy (4), s Engman, Jonas (et al.), Age, sex and NK1 receptors in the human brain : A positron emission tomography study with [C-11]GR // European Neuropsychopharmacology (8), s Evers, Arne (et al.), Testing Practices in the 21st Century Developments and European Psychologists' Opinions. // European Psychologist (4), s Falck-Ytter, Terje (et al.), Gaze performance in children with autism spectrum disorder when observing communicative actions. // Journal of autism and developmental disorders (10), s Falck-Ytter, Terje, Predicting other people's action goals with low-level motor information. // Journal of Neurophysiology (11), s Faria, Vanda (et al.), Amygdala Subregions Tied to SSRI and Placebo Response in Patients with Social Anxiety Disorder.. - // Neuropsychopharmacology, (10), s Fawcett, Christine & Liszkowski, Ulf, Mimicry and play initiation in 18-month-old infants. // Infant Behavior and Development (4), s Folke, Fredrik & Parling, Thomas & Melin, Lennart, Acceptance and Commitment Therapy for Depression : A Preliminary Randomized Clinical Trial for Unemployed on Long-Term Sick Leave. // Cognitive and Behavioral Practice (4), s Forster, Martin & Kling, Åsa & Sundell, Knut, Clinical Significance of Parent Training for Children with Conduct Problems. // International Journal of Conflict and Violence (2), s Forster, Martin (et al.), A randomized controlled trial of a standardized behavior management intervention for students with externalizing behavior. // Journal of Emotional and Behavioral Disorders (3), s Gingnell, Malin (et al.), Menstrual cycle effects on amygdala reactivity to emotional stimulation in premenstrual dysphoric disorder. // Hormones and Behavior (4), s Gold, Rinat (et al.), Auditory Emotion Recognition Impairments in Schizophrenia : Relationship to Acoustic Features and Cognition. // American Journal of Psychiatry (4), s Granqvist, Pehr & Hagekull, Berit & Ivarsson, Tord, Disorganized attachment promotes mystical experiences via a propensity for alterations in consciousness (absorption).. - Routledge // The international journal for the psychology of religion, (3), s Gredebäck, Gustaf (et al.), Individual Differences in Face Processing : Infants' Scanning Patterns and Pupil Dilations are Influenced by the Distribution of Parental Leave. // Infancy (1), s Hedén, Lena (et al.), Parents perceptions of their child s symptom burden during and after cancer treatment. // Journal of Pain Symptom and Management Henrichs, I. (et al.), Goal salience affects infants goal-directed gaze shifts. // Frontiers in Psychology , s Jonasson, My (et al.), Effect of variations in cerebellum kinetics on robustness of [C-11]DASB parametric images. // Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism , s. S180- S

8 Jonasson, My (et al.), Parametric methods for [<sup>11</sup>c]pe2i positron emission tomography. // Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism (S1), s. S155-S155 Jonsson, Birgitta (et al.), Cost-effectiveness of an individually tailored oral health educational programme based on cognitive behavioural strategies in non-surgical periodontal treatment. // Journal of Clinical Periodontology (7), s Jönsson, Birgitta (et al.), Factors influencing oral hygiene behaviour and gingival outcomes 3 and 12 months after initial periodontal treatment : an exploratory test of an extended Theory of Reasoned Action. // Journal of Clinical Periodontology (2), s Juslin, Patrik N, Are musical emotions invariant across cultures?. // Emotion Review (3), s Juslin, Patrik N., Are Musical Emotions Invariant Across Cultures?. // Emotion Review (3), s Kenward, Ben & Östh, T, Enactment of third-party punishment by four-year-olds. // Frontiers in Psychology , s Kenward, Ben, Over-imitating preschoolers believe unnecessary actions are normative and enforce their performance by a third party. // Journal of experimental child psychology (Print) (2), s Laeng, B. & Sirois, S. & Gredebäck, Gustaf, Pupillometry : A window to the preconsious?. // Perspectives on Psychological Science (1), s Laeng, Bruno & Sirois, Sylvain & Gredebäck, Gustaf, Pupillometry : A Window to the Preconscious?. // Perspectives on Psychological Science (1), s Liljeström, Simon & Juslin, Patrik N & Västfjäll, Daniel, Experimental evidence of the roles of music choice, social context, and listener personality in emotional reactions to music. // Psychology of Music Lindskog, Marcus & Winman, Anders & Juslin, Peter, Naïve Point Estimation. // Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory and Cognition Lindström, Björn R. & Bohlin, Gunilla, Threat-Relevance Impairs Executive Functions : Negative Impact on Working Memory and Response Inhibition. // Emotion (2), s Lovén, Johanna (et al.), Who are you looking at? : The influence of face gender on visual attention and memory for own- and other-race faces. // Memory (4), s Lundgren, Tobias (et al.), The Bull's-Eye Values Survey : A Psychometric Evaluation. // Cognitive and Behavioral Practice (4), s Nordgreen, T (et al.), Outcome predictors in guided and unguided self-help for social anxiety disorder. // Behaviour Research and Therapy (1), s Parling, Thomas (et al.), Using the Implicit Relational Assessment Procedure to Compare Implicit Pro-Thin/Anti-Fat Attitudes of Patients with Anorexia Nervosa and Non-clinical Controls. // Eating Disorders Patel, Swatee P. (et al.), Associations between pre-pregnancy obesity and asthma symptoms in adolescents. // Journal of Epidemiology and Community Health (9), s Peira, Nathalie & Fredrikson, Mats & Pourtois, Gilles, Emotion Regulation with Online Heart Rate- Based Biofeedback. // Psychophysiology (SI), s. S104-S104 Poom, Leo, Memory of Gender and Gait Direction From Biological Motion : Gender Fades Away But Directions Stay. // Journal of Experimental Psychology : Human Perception and Performance (5), s Ramklint, Mia (et al.), Guided self-help as the first step for bulimic symptoms : Implementation of a stepped-care model within specialized psychiatry. // International Journal of Eating Disorders (1), s

9 Rautalinko, Erik, Reflective listening and open-ended questions in counselling : Preferences moderated by social skills and cognitive ability.. - // Counselling and Psychotherapy Research, 2012, s. 1-8 Rydell, Ann-Margret, The mother-child relationship and the development of CU-traits and antisocial behaviour. // International Journal of Psychology (Suppl 1), s Scholtens, Sara (et al.), Effects of Symptoms of ADHD, ODD, and Cognitive Functioning on Social Acceptance and the Positive Illusory Bias in Children. // Journal of Attention Disorders (8), s Soares, D. A. & von Hofsten, Claes & Tudella, E., Development of exploratory behavior in late preterm infants. // Infant Behavior and Development (4), s Söderlund, Hedvig (et al.), As time goes by : Hippocampal connectivity changes with remoteness of autobiographical memory retrieval. // Hippocampus (4), s Stenberg, Gunilla, Why do Infants Look at and Use Positive Information from Some Informants Rather Than Others in Ambiguous Situations?. // Infancy (6), s Strand Brodd, K. (et al.), "LOVIS" - a longitudinal study of visuomotor capacity in a population of very preterm infants : 1 smooth pursuit Eye movements at 2 and 4 months corrected age.. // Acta Psychologica Thorell, Lisa B. & Rydell, Ann-Margret & Bohlin, Gunilla, Parent-child attachment and executive functioning in relation to ADHD symptoms in middle childhood. // Attachment & Human Development (5), s Wahlin, T. -B. Robins (et al.), Episodic memory in prodromal Huntington's disease : cognitive deficits a decade before diagnosis?. // European Journal of Neurology (S1), s Watanabe, Hama (et al.), Attention demands influence 10- and 12-month-old infants' perseverative behavior.. // Developmental Psychology (1), s Weineland, S. & Hayes, S. C. & Dahl, J., Psychological flexibility and the gains of acceptance-based treatment for post-bariatric surgery : six-month follow-up and a test of the underlying model.. - Blackwell Publishing Ltd // Clinical Obesity, (1-2), s Weineland, Sandra & Lillis, Jason & Dahl, Joanne, Measuring experiential avoidance in a bariatric surgery population : Psychometric properties of AAQ-W. // Obesity Research and Clinical Practice Weineland, Sandra (et al.), Acceptance and commitment therapy for bariatric surgery patients, a pilot RCT. // Obesity Research and Clinical Practice (1), s. e21-e30 Weineland, Sandra (et al.), Acceptance and commitment therapy for bariatric surgery patients, a pilot RCT. // Obesity Research and Clinical Practice (1), s. e21-e30 Weineland, Sandra (et al.), Screening for Disordered Eating following Obesity Surgery : Psychometric properties of the Disordered Eating in Bariatric Surgery (DEBS). // Welch, Elisabeth & Lagerström, Marcus & Ghaderi, Ata, Body Shape Questionnaire : Psychometric properties of the short version (BSQ-8C) and norms from the general Swedish population.. // Body image (4), s Westerberg-Jacobson, Josefin & Ghaderi, Ata & Edlund, Birgitta, A longitudinal study of motives for wishing to be thinner and weight-control practices in 7-to 18-year-old Swedish girls. // European eating disorders review (4), s Doktorsavhandling, sammanläggning Ågren, Thomas, Erasing Fear : Effect of Disrupting Fear Memory Reconsolidation on Central and Peripheral Nervous System Activity. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 81) 172

10 Buhrman, Monica, Guided Internet-Based Cognitive Behaviour Therapy for Chronic Pain. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 83) Faria, Vanda, Mind really does matter : The Neurobiology of Placebo-induced Anxiety Relief in Social Anxiety Disorder. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 82) Forssman, Linda, Attention and the Early Development of Cognitive Control : Infants and Toddlers Performance on the A-not-B task. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 74) Lif, Patrik, The Use of 2D and 3D Displays in Military Settings. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 76) Schmitow, Clara A., The Social World Through Infants Eyes : How Infants Look at Different Social Figures. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 75) Weineland, Sandra, A Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 84) Kapitel i bok, del av antologi Dimberg, Ulf, Ansikte mot ansikte : Omedveten emotionell kommunikation. // Människans ansikten : känslor, karaktärer och karikatyrer Stockholm, S Juslin, Patrik N & Sloboda, J. A., Music and emotion. // The psychology of music Amsterdam, S Juslin, Patrik N, Vocal expression of affect : Promises and problems. // Evolution of emotional communication : From sounds in nonhuman mammals to speech and music in man. - New York, S Söderlund, Hedvig & Percy, A. & Levine, B., Electroconvulsive therapy for depression and autobiographical memory. // Epilepsy and Memory Oxford, 2012 Västfjäll, Daniel & Juslin, Patrik N. & Hartig, Terry, Music, subjective well-being, and health : The role of everyday emotions. // Music, health, and well-being. - New York, S Konferensbidrag af Wåhlberg, Anders, Memory effects in self-reports of crashes. // Driver Behaviour and Training, Volume V V. - S Ågren, Thomas (et al.), No link between amygdalareactivity to emotional faces and fear conditioning Engman, Jonas (et al.), Neural processing of emotionalfaces in social anxiety disorder Frick, Andreas (et al.), Altered fusiformconnectivity during processing of fearful faces in social phobia Henriksson, Maria P., A matter of process accuracy : Observing or inferring the criterion of few or many exemplars. // Building Bridges Across Cognitive Sciences Around the World : Proceedings of the 34th Annual Conference of the Cognitive Science Society. - Austin, S Jonasson, M. (et al.), Parametric methods for[11c]pe2i positron emission tomography Juslin, Peter, Feedback och information till elkonsumenter Juslin, Peter, Reasoning about probability: Qualitative insight and computational inability Juslin, Peter, Small samples and linear integration: Cognitive constraints on human judgment

11 Lindskog, Marcus & Winman, Anders & Juslin, Peter, Covariation estimates of continuous variables Lindskog, Marcus & Winman, Anders & Juslin, Peter, Covariation estimates of continuous variables Lindskog, Marcus & Winman, Anders & Juslin, Peter, Is it possible to train the approximate number system?. // Proceedings of the 34th Annual Meeting of thecognitive Science Society. - Austin, TX, S Lindskog, Marcus & Winman, Anders & Juslin, Peter, Measuring the Approximate Number System Söderlund, Hedvig (et al.), Episodic autobiographical and public events memory is selectively impaired by electrconvulsive therapy. // International Journal of Psychology, vol 47, Supplement 1 : Special Issue: XXX International Congress of Psychology S Licentiatavhandling Lindskog, Marcus, The Lazy Intuitive Statistician : Influence of Data Representation and Retrieval Processes on Intuitive Statistical Judgment. - Uppsala : Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering 9.1 Konferensdeltagande Björkstrand, J., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni, Bohlin, G. Issues in understanding the role of EF in children s behavior problems, EF workshop, Utrecht, Netherlands, April Bohlin, G. ADHD, EF deficits and socio-emotional functions: Developmental perspectives, 30th International Congress of Psychology. Cape town, South Africa, July Bohlin, G. ESO-seminarium om tidig hjälp till barn som hard et svårt i skolan: Några kommentarer, Seminarium vid ESO (Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi). mars, Bothelius, K., et al. Characteristics of treatment responders and analysis of treatment effects on secondary measures following cognitive behavior therapy for insomnia, 21th Congress of the European Sleep Research Society, Paris, France, September 4-8, Brocki, K. Development of Executive Functions Workshop, Utrecht, Holland, April, Brocki, K. Nordic Network Meeting in Developmental Psychology, Tampere, Finland 22-23, augusti, Carlberg, A. Unconscious phantasy today UCL, Psychoanalysis unit, Research dep. of Clinical, Educational and Health Psychology, London, 7-9 dec Elsner, C. Entrepreneurship Workshop, Genoa, March Elsner, C. Budapest CEU Conference on Cognitive Development, januari, Elsner, C. XVIII Bianual International Conference on Infant Studies, Minneapolis, Minnesota, 7-9 juni Elsner, C. Mirror Neurons: New frontiers 20 years after their discovery, Erice, Italy, 31 augusti-6 september,

12 Engman, J., et al. Hippocampal lateralization predicts spatial memory performance: a study of sex differences, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Engman, J., et al. The right way: The importance of hippocampal lateralization for spatial memory performance, Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, Chicago, USA, April 13-16, Engman, J., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Engman, J., at al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Engman, J. Hjärnan och känslor, Årsmöte SfKBT, okt, Engman, J., et al. Amygdala response to SSRIs in social anxiety disorder, 28th CINP Congress, Stockholm, Sweden, June 3-7, Eriksson, M. Novel methods in developmental research, Uppsala, 1-2 oktober Falck-Ytter, T., et al. Action prediction in children with autism spectrum disorder, International Meeting on Autism Research (IMFAR), Toronto, Canada, May 17-19, Falck-Ytter, T. High risk infant sibling studies of autism, Nobel Forum, Karolinska Institutet, Sweden, May 7, Falck-Ytter, T. Enhancing the scientific study of early autism, International Conference on Innovative Research in Autism (IRIA), Tours, France, May 30 June 1st, Falck-Ytter, T. Tidiga tecken på autism, Fokus på Autism, Stockholm, Sweden, April 26-27, Falck-Ytter, T. Processing of biological motion and audiovisual synchrony in children with typical development and in children with Autism, Methods in Developmental Research conference, Uppsala, Sweden, Oct 1-2, Falck-Ytter, T. Novel Methods in Developmental Research, (arrangör), Uppsala, Sweden, 1-2 Oct, Faria, V., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Faria, V., et al. Amygdala response to SSRIs in social anxiety disorder, 28th CINP Congress, Stockholm, Sweden, June 3-7, Faria, V., et al. Subregional Amygdala Responsivity in Responders and Nonresponders to SSRIs in Patients with Social Anxiety Disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Faria, V., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Fawcett, C. & Gredebäck, G. Action and Social Understanding in Early Development, Novel Methods in Developmental Research conference. Uppsala, Sweden, October Fawcett, C. & Liszkowski, U. Mimicry's Role in Play Initiation for 18-month-old Infants, International Conference on Infant Studies, Minneapolis, USA, June Fawcett, C. Novel Methods in Developmental Psychology, (arrangör), Uppsala, Sweden, 1-2 October,

13 Fawcett, C. & Gredebäck, G. Action and Social Understanding in the First Years of Life, Heidelberg Symposium on Individual Differences and Universals in Social Cognitive Development, Heidelberg, Germany, September, Forslund, T., et al. Anknytning till mödrar med intellektuellt funktionshinder (IF) - en matchad jämförelsestudie, SUF-konferensen, Uppsala, 3 maj, Fransson, M., et al. Anknytning till mödrar med intellektuellt funktionshinder (IF) en matchad jämförelsestudie, SUF-konferensen, Uppsala, 3 maj, Fredrikson, M., et al. Emotion regulation with online heart-rate based biofeedback. Fifty-second Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research, New Orleans, Louisiana. October Fredikson, M. Fear and reconsolidation, Department of Biomedical Engineering and Computational Science (BECS), Aalto University School of Science, Helsingfors, Finland, October 15-17, Fredikson, M. Neurotransmission and Fear network activity, PET and SPECT in Neurology and Psychiatry, International Symposium, Groningen, Netherlands, April 23-25, Fredrikson, M. Brain-body interactions in emotional memory, Symposium on emotions, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Fredrikson, M. Anxiety disorders, Cimbi PhD course: The emotional brain, Copenhagen, Denmark, Sep 17-21, Fredrikson, M. Brain-body interactions in emotional memory, Academy of Behavioral Medicine Conference, Asheville, North Carolina, USA. June Fredrikson, M. Anxiety, amygdala and the anterior cingulate cortex, Psychiatric Research Society Annual Meeting, Park City, Utah, USA, February 7-12, Fredrikson, M. Svenska serotoninsällskapet, årskongress, Mölle, augusti Fredrikson, M., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Fredrikson, M., et al. Amygdala response to SSRIs in social anxiety disorder, 28th CINP Congress, Stockholm, Sweden, June 3-7, Fredrikson, M., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Fredrikson, M., et al. Subregional Amygdala Responsivity in Responders and Nonresponders to SSRIs in Patients with Social Anxiety Disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Frick, A., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Frick, A. Biologisk psykologi, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapiers årsmöte, Göteborg, Sverige, 18 oktober, Frick, A., et al. Altered fusiform connectivity during processing of fearful faces in social phobia, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Frick, A., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni

14 Furmark, T. Gränslandet Psykiatri-Neurologi: Placebo I-II. Svenska Psykiatrikongressen, Göteborg, Sverige, mars Furmark, T. Neural mechanisms of anxiety relief: Changes in brain activity and connectivity patterns in patients with social anxiety disorder treated with SSRIs or placebo, The International Neuropsychological Society mid-year meeting, Oslo, juni Furmark, T. Svenska serotoninsällskapet, årskongress, Mölle, augusti Furmark, T. Functional neuroimaging of social anxiety, International anxiety conference Razavi Hospital, Mashhad, Iran, 8-10 oktober Furmark, T., et al. Altered fusiform connectivity during processing of fearful faces in social phobia, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Furmark, T., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Furmark, T., et al. Subregional Amygdala Responsivity in Responders and Nonresponders to SSRIs in Patients with Social Anxiety Disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Furmark, T., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Furmark, T., et al. Amygdala response to SSRIs in social anxiety disorder, 28th CINP Congress, Stockholm, Sweden, June 3-7, Gredebäck, G., Budapest CEU Conference on Cognitive Development, januari, Gredebäck, G., XVIII Bianual International Conference on Infant Studies, Minneapolis, USA, 7-9 juni Gredebäck, G. Workshop for the Nordic Network for Developmental Psychology, Tammerfors, augusti, Gredebäck, G. Novel Methods in Developmental Psychology, (arrangör), Uppsala, Sweden, 1-2 October, Gredebäck, G. Processing of biological motion and audiovisual synchrony in children with typical development and in children with Autism, Methods in Developmental Research conference, Uppsala, Sweden, Oct 1-2, Gredebäck, G. Kick-off möte för EU projektet ACT, (arrangör), Uppsala, Sweden, 30 september 2 oktober. Guath, M. et al. Can Mapping Learning Replace Smart Meters?, STandUpAcademy Fall Workshop 2012, Sigtuna, Sweden, October, Handl, A. Mind your head? Infants' observation of a social scene, CEU Conference on Cognitive Development, Budapest, Hungary, January 12-14, Handl, A. Postgraduate Conference on Robotics and Development of Cognition, Lausanne, France, Sept 10-12, Handl, A. Entrepreneurship Workshop, Genoa, Italy, March 2012 Henriksson, M. A matter of process accuracy: Observing or inferring the criterion of few or many exemplars, The 34th annual meeting of the Cognitive Science Society (CogSci-34), Sapporo, Japan, 1-5 augusti

15 Johansson, M. Individual Differences in Behavior on an Exploratory Version of the A-not-B Task, International Conference on Infant Studies, Minneapolis, USA, 7-9 juni, Johansson, M. Measuring Orienting of Attention in Infancy - An Eye-tracking Study, Novel Methods in Developmental Research, Uppsala, 1-2 Oktober, Juslin, P., et al. Covariation estimates of continuous variables, International Conference on Thinking (ICT), London, England, July 3-7, Juslin, P., et al. Is it possible to train the approximate number system?, 34th annual meeting of the Cognitive Science Society (CogSci), Sapporo, Japan, August 1-5, Juslin, P., et al. Measuring the Approximate Number System, Judgment and Decision Making (JDM), Minneapolis, USA, November 16-19, Juslin, P. N. Hearing with our hearts: Psychological perspectives on music and emotion, Invited keynote, Computer Music, Modeling, and Retrieval, London, UK, June 19-22, Juslin, P. N. Music, emotion, and health: The role of underlying mechanisms, Invited keynote, Music, Culture, and Health, Oslo, Norway, March Kenward, B. Different levels of intention in infants' production and understanding of actions, Pudendorf Institute Symposium on Reading Intentions: From children to robots, Lund, Sweden, 6 mars, 2012 Kenward, B. Over-imitating preschoolers are unsure of the function of the unnecessary action, but believe it is normative, International Conference on Infant Studies, Minneapolis, USA, 7 juni, Kenward, B. Discussant role at the invited symposium: Action understanding and goal prediction in infancy. Budapest CEU Conference on Cognitive Development. Budapest, Ungern, 14 januari Kyhle, K., et al. Characteristics of treatment responders and analysis of treatment effects on secondary measures following cognitive behavior therapy for insomnia, 21th Congress of the European Sleep Research Society, Paris, France, September 4-8, Lindskog, M., et al. Covariation estimates of continuous variables, International Conference on Thinking (ICT), London, England, July 3-7, Lindskog, M., et al. Is it possible to train the approximate number system?, 34th annual meeting of the Cognitive Science Society (CogSci), Sapporo, Japan, August 1-5, Lindskog, M., et al. Measuring the Approximate Number System, Judgment and Decision Making (JDM), Minneapolis, USA, November 16-19, Lymeus, F. Det meditativa tillståndets restorativa egenskaper och interaktion med en stödjande miljö, Områdesgruppmöte i miljöpsykologi, Stockholm, 7-8 november, Peira, N. Mind the Body! A pilot on emotion regulation with biofeedback, Seventh Alpine Brain Imaging Meeting, Champéry, Switzerland, January 8-12, Peira, N., et al. Fusiform & Inferior Frontal Gyrus activation in attentional top-down modulation to emotional stimuli, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Peira, N., et al. Emotion regulation with online heart-rate based biofeedback. Fifty-second Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research, New Orleans, USA, October

16 Persson, J., et al. Fusiform & Inferior Frontal Gyrus activation in attentional top-down modulation to emotional stimuli, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Persson, J., et al. Hippocampal lateralization predicts spatial memory performance: a study of sex differences, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Persson, J. Cognitive Neuroscience Society annual meeting, Chicago, Illinois, USA, 31 mars -3 april Persson, J., et al. The right way: The importance of hippocampal lateralization for spatial memory performance, Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, Chicago, USA, April 13-16, Rydell, A-M. Does the mother-child relationship matter? Effects on callous-unemotional traits and antisocial behavior, International Congress of Psychology, Kapstaden. Sydafrika, juli, Stenberg, G. Measuring gaze direction with a head-mounted camera, Conference on Novel Methods in Developmental Research, Uppsala universitet, Uppsala, Söderlund, H., et al. Episodic autobiographical and public events memory is selectively impaired by electroconvulsive therapy, International Congress of Psychology, Cape Town, South Africa, July 22-27, Söderlund, H., et al. Hippocampal lateralization predicts spatial memory performance: a study of sex differences, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Söderlund, H., et al. The differential effect of enactment and testing on recollection and forgetting, Association for Psychological Science convention, Chicago, USA, May 24-27, Söderlund, H., et al. The right way: The importance of hippocampal lateralization for spatial memory performance, Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, Chicago, USA, April 13-16, von Hofsten, C. The "whys" and "hows" of our epistemological and empirical journey, University of Sao Paolo, Brasilien, 1-4 May, von Hofsten, C. How motor development can go astray. Evidence from 4 possibilities, University of Sao Paolo, Brasilien, 1-4 May, von Hofsten, C. The Mirror neuron system, University of Sao Paolo, Brasilien, 1-4 May, von Hofsten, C. The development of the mirror neuron system, Conference on Mirror neurons: New frontiers 20 years after their discovery, Erice, Italy, Sept, von Hofsten, C. Measurement of dynamic visual fixation in infants at risk, IV International Cerbral Palsy Conference (ICPC), Pisa, Italy, October, von Hofsten, C. How special is looking and acting in children with ASD?, Workshop: Can developmental robotics yield human-like cognitive abilities?, Osaka, Japan, November, von Hofsten, C. Action as a founding principle of cognitive development in humans and robots, Conference on Humanoids, Osaka, Japan, November, Wallenquist, U. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni

17 Westling, B.E. Oxfordtraditionens bidrag till KBT och dess betydelse för utvecklingen i Sverige, KBT-dagarna, Stockholm, 7-8 september, Westling, B.E. Utbildning i KBT, KBT-dagarna, Stockholm, 7-8 september, Winman, et al. Covariation estimates of continuous variables, International Conference on Thinking (ICT), London, England, July 3-7, Winman, et al. Is it possible to train the approximate number system?, 34th annual meeting of the Cognitive Science Society (CogSci), Sapporo, Japan, August 1-5, Winman, A., et al. Measuring the Approximate Number System, Judgment and Decision Making (JDM), Minneapolis, USA, November 16-19, Wåhlstedt, C. Development of Executive Functions Workshop, Utrecht, Holland, April, Ågren, T., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Ågren, T., et al. Altered fusiform connectivity during processing of fearful faces in social phobia, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Ågren, T., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Disputationer vid institutionen -Linda Forssman Attention and the Early Development of Cognitive Control Infants and Toddlers Performance on the A-not-B task, Opponent: Mikael Heimann, Professor, Linköpings universitet, Sverige -Clara Schmitow Asún The Social World Through Infants Eyes How Infants Look at Different Social Figures Opponent: Annika Melinder, Professor, Universitetet i Oslo, Norge -Patrik Lif The Use of 2D and 3D Displays in Military Settings Opponent: Christian Smith, Senior Lecturer, US Naval Postgraduate School, USA -Thomas Ågren Erasing Fear Effect of Disrupting Fear Memory Reconsolidation on Central and Peripheral Nervous System Activity, Opponent: Andreas Olsson, Fil dr, Karolinska Institutet, Sverige -Vanda Faria Mind really does matter The Neurobiology of Placebo-induced Anxiety Relief in Social Anxiety Disorder, Opponent: Predrag Petrovic, Fil dr, Karolinska Institutet, Sverige -Monica Buhrman Guided Internet-Based Cognitive BehaviourTherapy for Chronic Pain Opponent: Steven J. Linton, Professor, Örebro universitet, Sverige -Sandra Weineland A Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients Opponent: Katja Boersma, Docent, Örebro universitet, Sverige 180

18 9.3 Gästforskare och gästdoktorander -Tuomas Eerola, professor, Jyväskylä universitet, Finland, 4 veckor. -Josh Jovrud, doktorand, University of Las Vegas, Nevada,USA, 4 månader. -Katarina Kaduk, doktorand, Lancaster University, England. 1 månad. -Lara Pacheco, doktorand, Madrids universitet, Spanien, 12 veckor. -Jennifer Rennels, professor, University of Las Vegas, Nevada, USA, 1 månad. -Maria Rueda, doktorand, Madrids universitet, Spanien, 12 veckor. -Nick Wilkinsson, doktorand, IIT (Italian Insitute of Technology), Genua, Italien, 2 veckor. 9.4 Besök vid utländska forskningsinstitutioner -Robin Bergh, doktorand, Auckland Uninversity, Nya Zeeland, 4 veckor Cladia Elsner, doktorand, Italian Insitute of Technology (IIT), Italien, två veckor -Mats Fredrikson, professor, Department of Biomedical Engineering and Computational Science (BECS), Aalto University School of Science, Helsingfors, Finland, 1 vecka. -Mats Fredrikson, professor, University Medical Centre Groningen, Groningen, Holland, 1 vecka. -Andreas Frick, doktorand, King's College London, Storbritannien, 1 vecka. -Ben Kenward, forskare, Georg-August-Universität, Göttingen, Tyskland, 1 vecka. -Hedvig Söderlund, forskarassistent, Rotman Research Institute, Toronto, Kanada, 1 vecka. 9.5 Vid institutionen verksamma docenter Namn, Huvud- Biträdande Huvudsaklig Förvärvad K=kvinna, M=man handledare handledare försörjning docentkompetens Akrami, Nazar (M) 2 - Fakultetsanslag 2008 Arvidsson, Dag (M) - 1 Externt finansierad 1994 Brocki, Karin (K) 1 1 Fakultetsanslag /externt anslag 2010 Dahl, JoAnne (K) 1 - Grundutbildning 1993 Edlund, Klara (K) - 1 Externt finansierad Eninger, Lilianne (K) - - Externt finansierad 2008 Granqvist, Pehr (M) 1 - Arvode/externt finansierad 2004 Hursti, Timo (M) 2 2 Grundutbildning 1998 Kochukhova, Olga (K) - - Externt anslag 2012 Laukka, Petri (M) - - Externt finansierad 2009 Nilsson, Håkan (M) Fakultetsanslag/grundutbildning 2012 Olsson, Henrik (M) 1 1 Externt finansierad 2002 Poom, Leo (M) 1 - Externt anslag 2007 Scott, Berit (K) - - Grundutbildning 1995 Söderlund, Hedvig (K) 2 - Fakultetsanslag 2011 Thorell, Lisa (K) 1 - Externt finansierad 2008 Tillman, Carin (K) 1 1 Fakultetsanslag 2011 Winman, Anders (M) 1 2 Grundutbildning 2002 Östberg, Monica (K) - - Externt finansierad Samverkan med det omgivande samhället De internationella kontakterna och utbytena är mycket stort för många av institutionens forskargrupper som bl.a. avspeglas i redogörelsen under punkt 9. De inhemska samarbetena är av vitalt omfång inklusive de fakultetsöverskridande samarbetena inom Uppsala universitet framförallt med Medicinska fakulteten. Institutionen höll ett stort antal s.k. Öppna seminarium bl.a. i musikpsykologi under året och medverkade även vid Psykologidagen ett studentdrivet evenemang 181

19 som varje år hålls på campus Blåsenhus. Institutionen samarbetade med flera andra institutioner kring de s.k. Universitetsdagarna. Utöver dessa dagar hade institutionen besök från olika gymnasieskolor. Institutionen har även en rad aktiviteter med det omgivande samhället som syftar till att underlätta för våra utexaminerade studenter att få ett arbete bl.a. vid SACO mässan i Älvsjö. Många av våra medarbetare deltar flitigt i olika massmediala sammanhang både lärare och forskare. 182

2015 H. Ågren & L. Wetterberg

2015 H. Ågren & L. Wetterberg 2015 H. Ågren & L. Wetterberg PX-nr År Namn Lärosäte Ämne Yrke Titel Kön Språk 1 1965 Sedvall, Göran KI Farmakologi Läkare Studier över skelettmuskulaturens vasokonstriktornerver: Med speciell hänsyn till

Läs mer

Aging Research Center

Aging Research Center Aging Research Center Karolinska Institutet Stockholms Universitet ANNUAL REPORT 2002 This Annual Report presents the scientific output from the Aging Research Center and the Stockholm Gerontology Research

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2010

UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2010 och dess institutioner Innehållsförteckning 11 1. Viktigare aktiviteter och beslut under 2010 11 1.1 Organisationsfrågor 11 1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå 11 1.3 Utbildning på forskarnivå

Läs mer

Audiologiskt forskningscentrum (AudF)

Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 MÅL... 3 ANSTÄLLDA... 5 FÖLJANDE AKTÖRER HAR AUDF HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2012. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2012 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2012 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 3 VISION... 3 MÅL 2014... 3 MÅL 2013-2017... 3 ANSTÄLLDA... 4 FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU)

FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Sammanställd av Monika Geisor

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 UTVECKLING UNDER ÅRET 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2012 MÅL 2008-2012 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 4

Läs mer

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Svenska lärosäten Informatik, informationssystem sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) Antal anställda

Läs mer

:8,1&&'0(5/ 1"94$?%&$<<@9&3A&269&1"9946*&B@<$4&?;:&09?#$;> C@?#29#%D&E#3>#9<<&?;:&12?2@<&F9"3#2 /B0(CE1F*&G11H&--,)(IJKJ*&L3%@79&I+*&H@7M9#&-

:8,1&&'0(5/ 194$?%&$<<@9&3A&269&19946*&B@<$4&?;:&09?#$;> C@?#29#%D&E#3>#9<<&?;:&12?2@<&F93#2 /B0(CE1F*&G11H&--,)(IJKJ*&L3%@79&I+*&H@7M9#&- !"#$!%&'&($)*+)!,-('$.('$"-/01$#,23-4(56$ 7('&8/9.('0(5$.('$:8.1410(5$0($!%&'&(!"#$%&'(')%*+,-%.+/!%!"#$%&'()*&+,-+./0*&1234563%7*&189:9;

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Kallelse/dagordning FEH 2014: 2 2014-03-26 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2014: 2 Datum 2014-03-26 Tid 10.00 16.00 Kaffe serveras från kl. 9.30 samt om e.m. Avbrott för lunch planeras. Plats Förhinder

Läs mer

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofil/Tema Bärkraftigt samhälle Doktorsavhandlingar Henning, A. Ambiguous Artefacts: Solar Collectors in Swedish

Läs mer

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

CURRICULUM VITAE Jan 2011

CURRICULUM VITAE Jan 2011 CURRICULUM VITAE Jan 2011 Mats Westerberg PERSONLIGA UPPGIFTER Namn: Mats Roger Westerberg Födelsedatum: 15 april 1964 Bostadsadress: Södra Kungsgatan 24, 1 tr., 972 35 Luleå tel: 0920-491808 (arbete);

Läs mer

10 år med forskargruppen PRO-CARE jubileumsskrift. Patient Reported Outcomes Clinical Assessment Research and Education.

10 år med forskargruppen PRO-CARE jubileumsskrift. Patient Reported Outcomes Clinical Assessment Research and Education. PRO-CARE Forskargruppen PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education), tidigare Klinisk Patientnära Forskning med studentmedverkan I focus bedriver sedan år 2005 forskning med inriktning mot patientsäkerhet

Läs mer

I denna årsrapport ges en redogörelse för verksamheten under år 2006 vid Matematiska institutionen på Stockholms universitet. Institutionen består

I denna årsrapport ges en redogörelse för verksamheten under år 2006 vid Matematiska institutionen på Stockholms universitet. Institutionen består FÖRORD I denna årsrapport ges en redogörelse för verksamheten under år 2006 vid Matematiska institutionen på Stockholms universitet. Institutionen består som bekant av de två avdelningarna Matematik (drygt

Läs mer

Verksamhetsberättelsen 2011

Verksamhetsberättelsen 2011 Verksamhetsberättelsen 2011 Centrum för genusvetenskap Lunds universitet Verksamhetsberättelse 2011. Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 1 NULÄGET VID CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP... 4 GÄSTFORSKARE...

Läs mer

1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa. 1.5 Kortfattad beskrivning av projektet

1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa. 1.5 Kortfattad beskrivning av projektet Slutrapport Vinnvård Innovationssystem för bättre hälsa 1.0 Inledning 1.1 Huvudsökande Mats Brommels 1.2 Projektnummer A2007-032 1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa 1.4 Total anslagssumma

Läs mer

sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation

sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation 2008 Lust for life! Lust for life! Medicinsk vetenskap syftar till att bota sjukdom och läka skador. Olyckligtvis är vår kunskap och färdighet

Läs mer

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Fakta om homeopati. sammanställd av Katalin Lindgren

Fakta om homeopati. sammanställd av Katalin Lindgren Fakta om homeopati sammanställd av Katalin Lindgren Kompletterande information med anledning av kursen "God och dålig vetenskap" vid Stockholms Universitet, vt 2008 Slutversion 2008-04-13 "Vem vill för

Läs mer

Akademiska anställningar och tjänster

Akademiska anställningar och tjänster Göran Falkman Född 6 januari 1968 i Linköping Forskningscentrum för informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi Högskolan i Skövde Box 408 541 28 Skövde Tfn: 0500 44 83 35 / 076 626 01

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer