Institutionen för psykologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för psykologi"

Transkript

1 Institutionen för psykologi 1. Årets siffror 1.1 Övergripande Balansomslutningen vid årets slut var KKR (intäkter). Årets resultat innebar ett överskott på KKR. Antalet anställda uppgick till 105 personer (53,3% kvinnor) enligt följande: Anställda Antal anställda Heltider netto Andel kvinnor (%) Total ,5 53,3 Lärare 38 26,05 42,1 Lektor, biträdande 2 1,05 50 Professor, anst UU 6 6 Professor bef univlektor 4 2,5 25 Universitetsadjunkt 7 3,1 71,4 Universitetslektor 17 11,9 47,1 Universitetslektor, bef adjunkt 2 1,5 50 Forskarstuderande 34 19,3 55,9 Assistent med utbildningsbidrag 11 1,95 54,5 Doktorand 19 13,6 52,6 Doktorand, MC 4 3,75 75 Administrativ 20 15,7 70 Administratör 4 3, Ekonomiadministratör 3 2,3 66,7 Forskningsassistent 4 3,55 50 Koordinator 1 1 Kursadministratör Kurssamordnare Personalsamordnare 1 0,9 100 Projektassistent 1 0,2 Studievägledare Utbildningssamordnare Teknisk Tekniker 1 1 Forskare 12 9,45 58,3 Forskare 7 4,45 42,9 Postdoktor Postdoktor, MC Arvodist ,7 Utbildningsbidrag ,7 Under året har 2 adjunkter (1 kvinna; 1 man) varav en befordrades till lektor (kvinna), 1 koordinator (man), 1 forskare (man) tillvidare anställts. 1 lektor befordrades till professor (kvinna) och 2 professorer (kvinnor) samt 1 adjunkt (kvinna) gick under året i pension. 164

2 1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå Studenter HSTK 2012 Andel kvinnor/män Totaler 698,8 100% Kvinnor 492,6 72% Män 206,2 28% -Uppdraget från Samhällsvetenskapliga fakulteten var 660,5 helårsstudenter (HST), fördelade enligt följande: HST Psykologprogrammet 378 Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet 35 Psykoterapeutprogrammet 20 Fristående kurser 135 Nätkurser 10 Masterprogrammet 3 Dietistprogrammet 7 PA-programmet 60 Socionomprogrammet 12,5 -Uppdraget från Utbildningsvetenskapliga fakulteten var 8 HST enlig följande:hst Lärarutbildningen 8 -Uppdraget till Medicinska fakulteten var 35 HST enligt följande: HST Logopedprogrammet 15 Sjukgymnastprogrammet 20 Redovisningen nedan baserar sig på genomgång av registrerade studenter på kurser vid institutionen. Inom parentes anges andel kvinnor i % avrundat till heltal. Institutionen registrerade totalt 658,75 HST (71%) inom fakultetsuppdraget, fördelade enligt följande: HST Psykologprogrammet, 369,5 (71%) Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet 44 (69%) Psykoterapeutprogrammet 21 (81%) Fristående kurser 142 (67%) Nätkurser 14,25 (70%) Masterprogrammet 2,75 (55%) Dietistprogrammet 6,75 (100%) PA-programmet 45,5 (70%) Socionomprogrammet 13 (88%) Institutionen registrerade från Utbildningsvetenskapliga fakulteten enlig följande: HST Lärarutbildningen 4,5 (55%) Institutionen registrerade från Medicinska fakulteten enligt följande: HST Logopedprogrammet 19 (93%) Sjukgymnastprogrammet 22 (67%) 165

3 1.3 Utbildning på forskarnivå Forskarstuderande Antal studerande på forskarnivå Antal nyantagna inkl ämnesbytare Antal aktiva studerande Andel kvinnor (%) ,4 Vid slutet av året var antal aktiva doktorander 44 (21 män/23 kv). Antal utlysningstillfällen var 6 och totalt antal sökanden till FU var 104. Antal nyantagna doktorander var 16 (8 män/8 kv) av vilka 13 finansierades helt eller delvis av institutionen, 1 med externa medel och 2 finansierades med EUanslag (Marie Curie). Antal examina uttagna under året var 7 (3 män, 4 kv) doktors- och 1 licentiat (man)-examen. 1.4 Uppdragsutbildning Institutionen gav under 2012 två kurser i Kriminalvård, 7,5 + 7,5 hp till KY-utbildningen i Västerås kommun inom en utbildning i Socialt behandlingsarbete, inriktning Kognitiv beteendeterapi. Antalet deltagare var 26 på den första kursen och 31 på den andra. Inom ramen för Psykoterapeututbildningen har institutionen ett uppdrag enligt följande: 6 studenter från Akademiska sjukhuset och 1 student från Carema primärvård. 2. Övergripande kommentarer Under året tillsvidareanställdes 2 adjunkter (1 kvinna; 1 man) varav en befordrades till lektor (kvinna), 1 koordinator (man), och 1 forskare (man). 1 lektor befordrades till professor (kvinna) och 2 professorer (kvinnor), 1 adjunkt (kvinna) gick i pension samt 1 ekonomiadministratör (kvinna) gick under året i delpension. 5 personer har varit långtidssjukskrivna på 25% eller mer under året. 3. Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Fakultetsuppdraget har utförts med cirka 1,5 HST färre registreringar än vad som ålagts institutionen. Anledning till detta var att vår avsikt var att ligga så nära uppdraget som möjligt för att inte belasta kollegiet mer än nödvändigt. Några sena avhopp innan registrering fick till följd att vi inte helt uppfyllde uppdraget. Under kalenderåret 2012 har institutionen genomfört kursvärderingar via nätet samt i pappersform. Institutionen publicerar på externa hemsidan de kursrapporter som är baserade på studenternas kursvärderingar samt på kursledarnas egen reflektion över kursen. Kursledare bör, vid varje kursstart, ge en kort redogörelse av den tidigare kursvärderingens resultat och ta upp vad som har förändrats och vad man kommer att behålla i dess tidigare form. Institutionen erbjuder sedan hösten 2011 en termin av kurser i psykologi som ges på engelska på grundläggande nivå. De kurser på engelska på avancerad nivå som ges inom psykologprogrammet kan även utbytesstudenter läsa om dessa studenter uppfyller behörighetskraven. Detta gör att ämnet psykologi blir mer tillgängligt för utbytesstudenter som kommer till Uppsala universitet. 166

4 4. Kommentarer kring forskning och forskarutbildning Institutionens forskning täcker många av psykologins huvudområden, som emotions-psykologi, klinisk psykologi, kognitionspsykologi, neuropsykologi, personlighets- och socialpsykologi och utvecklingspsykologi. Rekryteringen av en lärostolsprofessor efter en professor som gick i pension under februari 2012 (Gunilla Bohlin) inleddes redan under 2011 och i ljuset av de synpunkter som framkom i KoF11 om behovet av en ökad strategisk styrning för att försäkra sig om att forskningen på institutionen har en rimlig bredd betonades särskilt behovet av att komplettera institutionens forskningsprofil på eftersatta områden i denna utlysning. Därför fattades, under året, beslut om anställning av en ny lärostolsprofessor i psykologi ssk socialpsykologi (Torun Lindholm) med tillträde i januari I övrigt karaktäriserades 2012 av stor forskningsproduktivitet i tidskrifter av hög internationell klass och med stort genomslag, bl. a Science. Institutionen har ett omfattande inflöde av externa anslag och en mycket expanderande forskningsverksamhet i synnerhet i anslutning till det s.k. Barn och babylabbet. Institutionens doktorander är mycket aktiva och av central betydelse för den forskning som produceras. Under 2012 gavs fem kurser på forskarnivå. Under vårterminen gavs en kurs i Bayesiansk data analys (7.5 hp) och en kurs i MATLAB. På höstterminen gavs kurserna Kognitionspsykologi (7.5 hp), Allmän forskningsmetodik Design och analys 15 hp och Allmän forskningsmetodik Psykologiska mätmetoder med mätteori 7.5 hp. 5. Kommentarer kring uppdragsutbildningen Uppdragsutbildningar har inte förändrades på något radikalt sätt under Vi upplever oss även ha ett gott samarbete med de aktörer som köper dessa utbildningar. 6. Ekonomisk redovisning 6.1 Institutionens resultat 2012 Prestation IB Intäkter Kostnader Verksamhetsutfall 110 Utb grund- och avancerad nivå Utb avgiftsfinans studenter Uppdragsutbildning Forskning/utbildn forskarnivå Bidragsforskning Uppdragsforskning TOTALT UB 6.2 Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare 2012 Vetenskapsrådet K & A Wallenbergs stiftelse European Commission, ERC Riksbankens jubileumsfond Jerringfonden 200 Hjärnfonden 125 Boethius stiftelse 95 Summa

5 6.3 Influtna anslagsmedel från Handelsbankens forskningsstiftelser, Sasakawa samt post-doc stipendier Ej aktuellt. 7. Institutionens ledning och organisation Institutionsstyrelsen (fr.o.m ) Ordinarie ledarmöter: Örjan Frans (ordförande), Ebba Elwin (lärare), Cecilia Wåhlstedt (lärare), Karin Brocki (lärare), Tomas Furmark (lärare), Hedvig Söderlund (lärare), Cecilia Sundberg (TA-personal), Marcus Lindskog (forskarstuderande), Kajsa Asplund (GU-student), Daniel Wallsten (GU-student). Styrelsesuppleanter: Erik Rautalinko (lärare), Gunilla Stenberg (lärare), Mats Fredrikson (lärare), Per Lindberg (lärare), Nazar Akrami (lärare), Katarina Petersson (TA-personal), Robin Bergh (forskarstuderande), Viktoria Rick (GU-studerande), Julia Nordberg (GU-studerande). Ledning och administration Prefekt: Örjan Frans Stf. prefekt: Peter Juslin Bitr. prefekt: Peter Juslin Studierektor grundutbildningen: Cecilia Wåhlstedt Studierektor forskarutbildningen: Ulf Dimberg Koordinator för grundutbildningen: Johan Waara Personalsamordnare: Cecilia Sundberg Studievägledare: Katarina Petersson Utbildningssamordnare: Angeli Holmstedt, Christer Solbrand Kurssamordnare: Jeanette Billås Kursadministratörer: Sofia Billås, Kristin Ålin (tj.ledig fr.o.m ) vik. Anna Frick Ekonomiadministratörer: John Flemström, Cecilia Lundgren, Christine Tillman Administratörer: Carina Karlsson, Annika Landgren, Hanna Skagerström Tekniker: Lars-Gunnar Karlsson Verksamhetsansvarig för psykologmottagningen: Annika Sjöblom-Wennberg Mottagningsföreståndare psykologmottagningen: Annika Sjöblom-Wennberg Ledningsgrupp Örjan Frans, Ulf Dimberg, Peter Juslin, Johan Waara, Cecilia Wåhlstedt, Cecilia Sundberg Övriga nämnder och arbetsgrupper vid institutionen: Professorskollegiet(PK), Forskarutbildningsnämnd(FUN), Grundutbildningsnämnd (GUN), Rekryteringsgruppen (REKRYT), Grundutbildningsforum (GUF), Handledarkollegiet, Gruppen för mångfald och tillgänglighet, Jämställdhetsgruppen, Arbetsmiljögruppen samt Lokalgruppen. 8. Redovisning av forskning 8.1 Publikationer Artikel, forskningsöversikt Thayer, Julian F. (et al.), A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging studies : Implications for heart rate variability as a marker of stress and health. // Neuroscience and Biobehavioral Reviews (2), s

6 von Hofsten, Claes & Rosander, Kerstin, Perception-action in children with ASD. // Frontiers in Integrative Neuroscience (NOV) Artikel i tidskrift af Wåhlberg, Anders & Dorn, L, "The Driver Behaviour Questionnaire as a predictor of accidents : A meta-analysis" Comments.. // Journal of Safety Research (1), s af Wåhlberg, Anders, Changes in Driver Celeration Behavior over Time : do Drivers Learn from Collisions?. // Transportation Research Part F : Traffic Psychology and Behaviour (5), s Ågren, Thomas (et al.), Disruption of reconsolidation erases a fear memory trace in the human amygdala. // Science (6101), s Ågren, Thomas (et al.), Human fear reconsolidation and allelic differences in serotonergic and dopaminergic genes.. - // Translational Psychiatry, , s. e76- Alfonsson, Sven & Parling, Thomas & Ghaderi, Ata, Screening of Adult ADHD Among Patients Presenting for Bariatric Surgery. // Obesity Surgery (6), s Andersson, E. (et al.), Internet-based cognitive behaviour therapy for obsessive-compulsive disorder : a randomized controlled trial. // Psychological Medicine (10), s Andersson, Gerhard & Carlbring, Per & Furmark, Tomas, Therapist Experience and Knowledge Acquisition in Internet-Delivered CBT for Social Anxiety Disorder : A Randomized Controlled Trial. // PLoS ONE (5), s. e Andersson, Gerhard (et al.), Internet-Based Psychodynamic versus Cognitive Behavioral Guided Self-Help for Generalized Anxiety Disorder : A Randomized Controlled Trial. // Psychotherapy and Psychosomatics (6), s Andersson, Gerhard (et al.), Therapeutic alliance in guided internet-delivered cognitive behavioural treatment of depression, generalized anxiety disorder and social anxiety disorder. // Behaviour Research and Therapy (9), s Bannbers, Elin (et al.), The effect of premenstrual dysphoric disorder and menstrual cycle phase on brain activity during response inhibition. // Journal of Affective Disorders (1-3), s Benedict, Christian (et al.), Acute Sleep Deprivation Enhances the Brain's Response to Hedonic Food Stimuli : An fmri Study. // Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (3), s. E Bergh, Robin & Akrami, Nazar & Ekehammar, Bo, The Compatibility of Personality and Social Identity Processes : The Effect of Gender Identity on Neuroticism. // European Journal of Personality (3), s Bertenthal, B. & Gredebäck, Gustaf & Boyer, T. W., Differential Contributions of Development and Learning to Infants Knowledge of Object Continuity and Discontinuity. // Child Development (0), s. 1-9 Bohlin, Gunilla (et al.), Disorganized Attachment and Inhibitory Capacity : Predicting Externalizing Problem Behaviors. // Journal of Abnormal Child Psychology (3), s Brodd, Katarina Strand (et al.), Development of Smooth Pursuit Eye Movements in very preterm born infants : 3. Association to perinatal risk factors. // Acta Paediatrica (2), s Buhrman, Monica (et al.), Guided Internet-delivered cognitive behavioural therapy for chronic pain patients who have residual symptoms after rehabilitation : Randomized controlled trial. // European Journal of Pain Cannon, Erin N. (et al.), Action production influences 12-month-old infants' attention to others' actions. // Developmental Science (1), s

7 Daum, M. (et al.), Actions seen through the babies' eyes : A dissociation between looking and predictive gaze. // Frontiers in Psychology , s Dimberg, Ulf & Thunberg, Monika, Empathy, emotional contagion and rapid facial reactions to angry and happy facial expressions. // PsyCh Journal Elsner, Claudia & Falck-Ytter, Terje & Gredebäck, Gustaf, Humans predict the goal of other people s point light actions. // Frontiers in Psychology , s Enebrink, Pia (et al.), Internet-based parent management training : A randomized controlled study. // Behaviour Research and Therapy (4), s Engman, Jonas (et al.), Age, sex and NK1 receptors in the human brain : A positron emission tomography study with [C-11]GR // European Neuropsychopharmacology (8), s Evers, Arne (et al.), Testing Practices in the 21st Century Developments and European Psychologists' Opinions. // European Psychologist (4), s Falck-Ytter, Terje (et al.), Gaze performance in children with autism spectrum disorder when observing communicative actions. // Journal of autism and developmental disorders (10), s Falck-Ytter, Terje, Predicting other people's action goals with low-level motor information. // Journal of Neurophysiology (11), s Faria, Vanda (et al.), Amygdala Subregions Tied to SSRI and Placebo Response in Patients with Social Anxiety Disorder.. - // Neuropsychopharmacology, (10), s Fawcett, Christine & Liszkowski, Ulf, Mimicry and play initiation in 18-month-old infants. // Infant Behavior and Development (4), s Folke, Fredrik & Parling, Thomas & Melin, Lennart, Acceptance and Commitment Therapy for Depression : A Preliminary Randomized Clinical Trial for Unemployed on Long-Term Sick Leave. // Cognitive and Behavioral Practice (4), s Forster, Martin & Kling, Åsa & Sundell, Knut, Clinical Significance of Parent Training for Children with Conduct Problems. // International Journal of Conflict and Violence (2), s Forster, Martin (et al.), A randomized controlled trial of a standardized behavior management intervention for students with externalizing behavior. // Journal of Emotional and Behavioral Disorders (3), s Gingnell, Malin (et al.), Menstrual cycle effects on amygdala reactivity to emotional stimulation in premenstrual dysphoric disorder. // Hormones and Behavior (4), s Gold, Rinat (et al.), Auditory Emotion Recognition Impairments in Schizophrenia : Relationship to Acoustic Features and Cognition. // American Journal of Psychiatry (4), s Granqvist, Pehr & Hagekull, Berit & Ivarsson, Tord, Disorganized attachment promotes mystical experiences via a propensity for alterations in consciousness (absorption).. - Routledge // The international journal for the psychology of religion, (3), s Gredebäck, Gustaf (et al.), Individual Differences in Face Processing : Infants' Scanning Patterns and Pupil Dilations are Influenced by the Distribution of Parental Leave. // Infancy (1), s Hedén, Lena (et al.), Parents perceptions of their child s symptom burden during and after cancer treatment. // Journal of Pain Symptom and Management Henrichs, I. (et al.), Goal salience affects infants goal-directed gaze shifts. // Frontiers in Psychology , s Jonasson, My (et al.), Effect of variations in cerebellum kinetics on robustness of [C-11]DASB parametric images. // Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism , s. S180- S

8 Jonasson, My (et al.), Parametric methods for [<sup>11</sup>c]pe2i positron emission tomography. // Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism (S1), s. S155-S155 Jonsson, Birgitta (et al.), Cost-effectiveness of an individually tailored oral health educational programme based on cognitive behavioural strategies in non-surgical periodontal treatment. // Journal of Clinical Periodontology (7), s Jönsson, Birgitta (et al.), Factors influencing oral hygiene behaviour and gingival outcomes 3 and 12 months after initial periodontal treatment : an exploratory test of an extended Theory of Reasoned Action. // Journal of Clinical Periodontology (2), s Juslin, Patrik N, Are musical emotions invariant across cultures?. // Emotion Review (3), s Juslin, Patrik N., Are Musical Emotions Invariant Across Cultures?. // Emotion Review (3), s Kenward, Ben & Östh, T, Enactment of third-party punishment by four-year-olds. // Frontiers in Psychology , s Kenward, Ben, Over-imitating preschoolers believe unnecessary actions are normative and enforce their performance by a third party. // Journal of experimental child psychology (Print) (2), s Laeng, B. & Sirois, S. & Gredebäck, Gustaf, Pupillometry : A window to the preconsious?. // Perspectives on Psychological Science (1), s Laeng, Bruno & Sirois, Sylvain & Gredebäck, Gustaf, Pupillometry : A Window to the Preconscious?. // Perspectives on Psychological Science (1), s Liljeström, Simon & Juslin, Patrik N & Västfjäll, Daniel, Experimental evidence of the roles of music choice, social context, and listener personality in emotional reactions to music. // Psychology of Music Lindskog, Marcus & Winman, Anders & Juslin, Peter, Naïve Point Estimation. // Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory and Cognition Lindström, Björn R. & Bohlin, Gunilla, Threat-Relevance Impairs Executive Functions : Negative Impact on Working Memory and Response Inhibition. // Emotion (2), s Lovén, Johanna (et al.), Who are you looking at? : The influence of face gender on visual attention and memory for own- and other-race faces. // Memory (4), s Lundgren, Tobias (et al.), The Bull's-Eye Values Survey : A Psychometric Evaluation. // Cognitive and Behavioral Practice (4), s Nordgreen, T (et al.), Outcome predictors in guided and unguided self-help for social anxiety disorder. // Behaviour Research and Therapy (1), s Parling, Thomas (et al.), Using the Implicit Relational Assessment Procedure to Compare Implicit Pro-Thin/Anti-Fat Attitudes of Patients with Anorexia Nervosa and Non-clinical Controls. // Eating Disorders Patel, Swatee P. (et al.), Associations between pre-pregnancy obesity and asthma symptoms in adolescents. // Journal of Epidemiology and Community Health (9), s Peira, Nathalie & Fredrikson, Mats & Pourtois, Gilles, Emotion Regulation with Online Heart Rate- Based Biofeedback. // Psychophysiology (SI), s. S104-S104 Poom, Leo, Memory of Gender and Gait Direction From Biological Motion : Gender Fades Away But Directions Stay. // Journal of Experimental Psychology : Human Perception and Performance (5), s Ramklint, Mia (et al.), Guided self-help as the first step for bulimic symptoms : Implementation of a stepped-care model within specialized psychiatry. // International Journal of Eating Disorders (1), s

9 Rautalinko, Erik, Reflective listening and open-ended questions in counselling : Preferences moderated by social skills and cognitive ability.. - // Counselling and Psychotherapy Research, 2012, s. 1-8 Rydell, Ann-Margret, The mother-child relationship and the development of CU-traits and antisocial behaviour. // International Journal of Psychology (Suppl 1), s Scholtens, Sara (et al.), Effects of Symptoms of ADHD, ODD, and Cognitive Functioning on Social Acceptance and the Positive Illusory Bias in Children. // Journal of Attention Disorders (8), s Soares, D. A. & von Hofsten, Claes & Tudella, E., Development of exploratory behavior in late preterm infants. // Infant Behavior and Development (4), s Söderlund, Hedvig (et al.), As time goes by : Hippocampal connectivity changes with remoteness of autobiographical memory retrieval. // Hippocampus (4), s Stenberg, Gunilla, Why do Infants Look at and Use Positive Information from Some Informants Rather Than Others in Ambiguous Situations?. // Infancy (6), s Strand Brodd, K. (et al.), "LOVIS" - a longitudinal study of visuomotor capacity in a population of very preterm infants : 1 smooth pursuit Eye movements at 2 and 4 months corrected age.. // Acta Psychologica Thorell, Lisa B. & Rydell, Ann-Margret & Bohlin, Gunilla, Parent-child attachment and executive functioning in relation to ADHD symptoms in middle childhood. // Attachment & Human Development (5), s Wahlin, T. -B. Robins (et al.), Episodic memory in prodromal Huntington's disease : cognitive deficits a decade before diagnosis?. // European Journal of Neurology (S1), s Watanabe, Hama (et al.), Attention demands influence 10- and 12-month-old infants' perseverative behavior.. // Developmental Psychology (1), s Weineland, S. & Hayes, S. C. & Dahl, J., Psychological flexibility and the gains of acceptance-based treatment for post-bariatric surgery : six-month follow-up and a test of the underlying model.. - Blackwell Publishing Ltd // Clinical Obesity, (1-2), s Weineland, Sandra & Lillis, Jason & Dahl, Joanne, Measuring experiential avoidance in a bariatric surgery population : Psychometric properties of AAQ-W. // Obesity Research and Clinical Practice Weineland, Sandra (et al.), Acceptance and commitment therapy for bariatric surgery patients, a pilot RCT. // Obesity Research and Clinical Practice (1), s. e21-e30 Weineland, Sandra (et al.), Acceptance and commitment therapy for bariatric surgery patients, a pilot RCT. // Obesity Research and Clinical Practice (1), s. e21-e30 Weineland, Sandra (et al.), Screening for Disordered Eating following Obesity Surgery : Psychometric properties of the Disordered Eating in Bariatric Surgery (DEBS). // Welch, Elisabeth & Lagerström, Marcus & Ghaderi, Ata, Body Shape Questionnaire : Psychometric properties of the short version (BSQ-8C) and norms from the general Swedish population.. // Body image (4), s Westerberg-Jacobson, Josefin & Ghaderi, Ata & Edlund, Birgitta, A longitudinal study of motives for wishing to be thinner and weight-control practices in 7-to 18-year-old Swedish girls. // European eating disorders review (4), s Doktorsavhandling, sammanläggning Ågren, Thomas, Erasing Fear : Effect of Disrupting Fear Memory Reconsolidation on Central and Peripheral Nervous System Activity. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 81) 172

10 Buhrman, Monica, Guided Internet-Based Cognitive Behaviour Therapy for Chronic Pain. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 83) Faria, Vanda, Mind really does matter : The Neurobiology of Placebo-induced Anxiety Relief in Social Anxiety Disorder. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 82) Forssman, Linda, Attention and the Early Development of Cognitive Control : Infants and Toddlers Performance on the A-not-B task. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 74) Lif, Patrik, The Use of 2D and 3D Displays in Military Settings. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 76) Schmitow, Clara A., The Social World Through Infants Eyes : How Infants Look at Different Social Figures. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 75) Weineland, Sandra, A Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 84) Kapitel i bok, del av antologi Dimberg, Ulf, Ansikte mot ansikte : Omedveten emotionell kommunikation. // Människans ansikten : känslor, karaktärer och karikatyrer Stockholm, S Juslin, Patrik N & Sloboda, J. A., Music and emotion. // The psychology of music Amsterdam, S Juslin, Patrik N, Vocal expression of affect : Promises and problems. // Evolution of emotional communication : From sounds in nonhuman mammals to speech and music in man. - New York, S Söderlund, Hedvig & Percy, A. & Levine, B., Electroconvulsive therapy for depression and autobiographical memory. // Epilepsy and Memory Oxford, 2012 Västfjäll, Daniel & Juslin, Patrik N. & Hartig, Terry, Music, subjective well-being, and health : The role of everyday emotions. // Music, health, and well-being. - New York, S Konferensbidrag af Wåhlberg, Anders, Memory effects in self-reports of crashes. // Driver Behaviour and Training, Volume V V. - S Ågren, Thomas (et al.), No link between amygdalareactivity to emotional faces and fear conditioning Engman, Jonas (et al.), Neural processing of emotionalfaces in social anxiety disorder Frick, Andreas (et al.), Altered fusiformconnectivity during processing of fearful faces in social phobia Henriksson, Maria P., A matter of process accuracy : Observing or inferring the criterion of few or many exemplars. // Building Bridges Across Cognitive Sciences Around the World : Proceedings of the 34th Annual Conference of the Cognitive Science Society. - Austin, S Jonasson, M. (et al.), Parametric methods for[11c]pe2i positron emission tomography Juslin, Peter, Feedback och information till elkonsumenter Juslin, Peter, Reasoning about probability: Qualitative insight and computational inability Juslin, Peter, Small samples and linear integration: Cognitive constraints on human judgment

11 Lindskog, Marcus & Winman, Anders & Juslin, Peter, Covariation estimates of continuous variables Lindskog, Marcus & Winman, Anders & Juslin, Peter, Covariation estimates of continuous variables Lindskog, Marcus & Winman, Anders & Juslin, Peter, Is it possible to train the approximate number system?. // Proceedings of the 34th Annual Meeting of thecognitive Science Society. - Austin, TX, S Lindskog, Marcus & Winman, Anders & Juslin, Peter, Measuring the Approximate Number System Söderlund, Hedvig (et al.), Episodic autobiographical and public events memory is selectively impaired by electrconvulsive therapy. // International Journal of Psychology, vol 47, Supplement 1 : Special Issue: XXX International Congress of Psychology S Licentiatavhandling Lindskog, Marcus, The Lazy Intuitive Statistician : Influence of Data Representation and Retrieval Processes on Intuitive Statistical Judgment. - Uppsala : Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering 9.1 Konferensdeltagande Björkstrand, J., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni, Bohlin, G. Issues in understanding the role of EF in children s behavior problems, EF workshop, Utrecht, Netherlands, April Bohlin, G. ADHD, EF deficits and socio-emotional functions: Developmental perspectives, 30th International Congress of Psychology. Cape town, South Africa, July Bohlin, G. ESO-seminarium om tidig hjälp till barn som hard et svårt i skolan: Några kommentarer, Seminarium vid ESO (Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi). mars, Bothelius, K., et al. Characteristics of treatment responders and analysis of treatment effects on secondary measures following cognitive behavior therapy for insomnia, 21th Congress of the European Sleep Research Society, Paris, France, September 4-8, Brocki, K. Development of Executive Functions Workshop, Utrecht, Holland, April, Brocki, K. Nordic Network Meeting in Developmental Psychology, Tampere, Finland 22-23, augusti, Carlberg, A. Unconscious phantasy today UCL, Psychoanalysis unit, Research dep. of Clinical, Educational and Health Psychology, London, 7-9 dec Elsner, C. Entrepreneurship Workshop, Genoa, March Elsner, C. Budapest CEU Conference on Cognitive Development, januari, Elsner, C. XVIII Bianual International Conference on Infant Studies, Minneapolis, Minnesota, 7-9 juni Elsner, C. Mirror Neurons: New frontiers 20 years after their discovery, Erice, Italy, 31 augusti-6 september,

12 Engman, J., et al. Hippocampal lateralization predicts spatial memory performance: a study of sex differences, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Engman, J., et al. The right way: The importance of hippocampal lateralization for spatial memory performance, Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, Chicago, USA, April 13-16, Engman, J., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Engman, J., at al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Engman, J. Hjärnan och känslor, Årsmöte SfKBT, okt, Engman, J., et al. Amygdala response to SSRIs in social anxiety disorder, 28th CINP Congress, Stockholm, Sweden, June 3-7, Eriksson, M. Novel methods in developmental research, Uppsala, 1-2 oktober Falck-Ytter, T., et al. Action prediction in children with autism spectrum disorder, International Meeting on Autism Research (IMFAR), Toronto, Canada, May 17-19, Falck-Ytter, T. High risk infant sibling studies of autism, Nobel Forum, Karolinska Institutet, Sweden, May 7, Falck-Ytter, T. Enhancing the scientific study of early autism, International Conference on Innovative Research in Autism (IRIA), Tours, France, May 30 June 1st, Falck-Ytter, T. Tidiga tecken på autism, Fokus på Autism, Stockholm, Sweden, April 26-27, Falck-Ytter, T. Processing of biological motion and audiovisual synchrony in children with typical development and in children with Autism, Methods in Developmental Research conference, Uppsala, Sweden, Oct 1-2, Falck-Ytter, T. Novel Methods in Developmental Research, (arrangör), Uppsala, Sweden, 1-2 Oct, Faria, V., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Faria, V., et al. Amygdala response to SSRIs in social anxiety disorder, 28th CINP Congress, Stockholm, Sweden, June 3-7, Faria, V., et al. Subregional Amygdala Responsivity in Responders and Nonresponders to SSRIs in Patients with Social Anxiety Disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Faria, V., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Fawcett, C. & Gredebäck, G. Action and Social Understanding in Early Development, Novel Methods in Developmental Research conference. Uppsala, Sweden, October Fawcett, C. & Liszkowski, U. Mimicry's Role in Play Initiation for 18-month-old Infants, International Conference on Infant Studies, Minneapolis, USA, June Fawcett, C. Novel Methods in Developmental Psychology, (arrangör), Uppsala, Sweden, 1-2 October,

13 Fawcett, C. & Gredebäck, G. Action and Social Understanding in the First Years of Life, Heidelberg Symposium on Individual Differences and Universals in Social Cognitive Development, Heidelberg, Germany, September, Forslund, T., et al. Anknytning till mödrar med intellektuellt funktionshinder (IF) - en matchad jämförelsestudie, SUF-konferensen, Uppsala, 3 maj, Fransson, M., et al. Anknytning till mödrar med intellektuellt funktionshinder (IF) en matchad jämförelsestudie, SUF-konferensen, Uppsala, 3 maj, Fredrikson, M., et al. Emotion regulation with online heart-rate based biofeedback. Fifty-second Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research, New Orleans, Louisiana. October Fredikson, M. Fear and reconsolidation, Department of Biomedical Engineering and Computational Science (BECS), Aalto University School of Science, Helsingfors, Finland, October 15-17, Fredikson, M. Neurotransmission and Fear network activity, PET and SPECT in Neurology and Psychiatry, International Symposium, Groningen, Netherlands, April 23-25, Fredrikson, M. Brain-body interactions in emotional memory, Symposium on emotions, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Fredrikson, M. Anxiety disorders, Cimbi PhD course: The emotional brain, Copenhagen, Denmark, Sep 17-21, Fredrikson, M. Brain-body interactions in emotional memory, Academy of Behavioral Medicine Conference, Asheville, North Carolina, USA. June Fredrikson, M. Anxiety, amygdala and the anterior cingulate cortex, Psychiatric Research Society Annual Meeting, Park City, Utah, USA, February 7-12, Fredrikson, M. Svenska serotoninsällskapet, årskongress, Mölle, augusti Fredrikson, M., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Fredrikson, M., et al. Amygdala response to SSRIs in social anxiety disorder, 28th CINP Congress, Stockholm, Sweden, June 3-7, Fredrikson, M., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Fredrikson, M., et al. Subregional Amygdala Responsivity in Responders and Nonresponders to SSRIs in Patients with Social Anxiety Disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Frick, A., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Frick, A. Biologisk psykologi, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapiers årsmöte, Göteborg, Sverige, 18 oktober, Frick, A., et al. Altered fusiform connectivity during processing of fearful faces in social phobia, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Frick, A., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni

14 Furmark, T. Gränslandet Psykiatri-Neurologi: Placebo I-II. Svenska Psykiatrikongressen, Göteborg, Sverige, mars Furmark, T. Neural mechanisms of anxiety relief: Changes in brain activity and connectivity patterns in patients with social anxiety disorder treated with SSRIs or placebo, The International Neuropsychological Society mid-year meeting, Oslo, juni Furmark, T. Svenska serotoninsällskapet, årskongress, Mölle, augusti Furmark, T. Functional neuroimaging of social anxiety, International anxiety conference Razavi Hospital, Mashhad, Iran, 8-10 oktober Furmark, T., et al. Altered fusiform connectivity during processing of fearful faces in social phobia, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Furmark, T., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Furmark, T., et al. Subregional Amygdala Responsivity in Responders and Nonresponders to SSRIs in Patients with Social Anxiety Disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Furmark, T., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Furmark, T., et al. Amygdala response to SSRIs in social anxiety disorder, 28th CINP Congress, Stockholm, Sweden, June 3-7, Gredebäck, G., Budapest CEU Conference on Cognitive Development, januari, Gredebäck, G., XVIII Bianual International Conference on Infant Studies, Minneapolis, USA, 7-9 juni Gredebäck, G. Workshop for the Nordic Network for Developmental Psychology, Tammerfors, augusti, Gredebäck, G. Novel Methods in Developmental Psychology, (arrangör), Uppsala, Sweden, 1-2 October, Gredebäck, G. Processing of biological motion and audiovisual synchrony in children with typical development and in children with Autism, Methods in Developmental Research conference, Uppsala, Sweden, Oct 1-2, Gredebäck, G. Kick-off möte för EU projektet ACT, (arrangör), Uppsala, Sweden, 30 september 2 oktober. Guath, M. et al. Can Mapping Learning Replace Smart Meters?, STandUpAcademy Fall Workshop 2012, Sigtuna, Sweden, October, Handl, A. Mind your head? Infants' observation of a social scene, CEU Conference on Cognitive Development, Budapest, Hungary, January 12-14, Handl, A. Postgraduate Conference on Robotics and Development of Cognition, Lausanne, France, Sept 10-12, Handl, A. Entrepreneurship Workshop, Genoa, Italy, March 2012 Henriksson, M. A matter of process accuracy: Observing or inferring the criterion of few or many exemplars, The 34th annual meeting of the Cognitive Science Society (CogSci-34), Sapporo, Japan, 1-5 augusti

15 Johansson, M. Individual Differences in Behavior on an Exploratory Version of the A-not-B Task, International Conference on Infant Studies, Minneapolis, USA, 7-9 juni, Johansson, M. Measuring Orienting of Attention in Infancy - An Eye-tracking Study, Novel Methods in Developmental Research, Uppsala, 1-2 Oktober, Juslin, P., et al. Covariation estimates of continuous variables, International Conference on Thinking (ICT), London, England, July 3-7, Juslin, P., et al. Is it possible to train the approximate number system?, 34th annual meeting of the Cognitive Science Society (CogSci), Sapporo, Japan, August 1-5, Juslin, P., et al. Measuring the Approximate Number System, Judgment and Decision Making (JDM), Minneapolis, USA, November 16-19, Juslin, P. N. Hearing with our hearts: Psychological perspectives on music and emotion, Invited keynote, Computer Music, Modeling, and Retrieval, London, UK, June 19-22, Juslin, P. N. Music, emotion, and health: The role of underlying mechanisms, Invited keynote, Music, Culture, and Health, Oslo, Norway, March Kenward, B. Different levels of intention in infants' production and understanding of actions, Pudendorf Institute Symposium on Reading Intentions: From children to robots, Lund, Sweden, 6 mars, 2012 Kenward, B. Over-imitating preschoolers are unsure of the function of the unnecessary action, but believe it is normative, International Conference on Infant Studies, Minneapolis, USA, 7 juni, Kenward, B. Discussant role at the invited symposium: Action understanding and goal prediction in infancy. Budapest CEU Conference on Cognitive Development. Budapest, Ungern, 14 januari Kyhle, K., et al. Characteristics of treatment responders and analysis of treatment effects on secondary measures following cognitive behavior therapy for insomnia, 21th Congress of the European Sleep Research Society, Paris, France, September 4-8, Lindskog, M., et al. Covariation estimates of continuous variables, International Conference on Thinking (ICT), London, England, July 3-7, Lindskog, M., et al. Is it possible to train the approximate number system?, 34th annual meeting of the Cognitive Science Society (CogSci), Sapporo, Japan, August 1-5, Lindskog, M., et al. Measuring the Approximate Number System, Judgment and Decision Making (JDM), Minneapolis, USA, November 16-19, Lymeus, F. Det meditativa tillståndets restorativa egenskaper och interaktion med en stödjande miljö, Områdesgruppmöte i miljöpsykologi, Stockholm, 7-8 november, Peira, N. Mind the Body! A pilot on emotion regulation with biofeedback, Seventh Alpine Brain Imaging Meeting, Champéry, Switzerland, January 8-12, Peira, N., et al. Fusiform & Inferior Frontal Gyrus activation in attentional top-down modulation to emotional stimuli, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Peira, N., et al. Emotion regulation with online heart-rate based biofeedback. Fifty-second Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research, New Orleans, USA, October

16 Persson, J., et al. Fusiform & Inferior Frontal Gyrus activation in attentional top-down modulation to emotional stimuli, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Persson, J., et al. Hippocampal lateralization predicts spatial memory performance: a study of sex differences, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Persson, J. Cognitive Neuroscience Society annual meeting, Chicago, Illinois, USA, 31 mars -3 april Persson, J., et al. The right way: The importance of hippocampal lateralization for spatial memory performance, Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, Chicago, USA, April 13-16, Rydell, A-M. Does the mother-child relationship matter? Effects on callous-unemotional traits and antisocial behavior, International Congress of Psychology, Kapstaden. Sydafrika, juli, Stenberg, G. Measuring gaze direction with a head-mounted camera, Conference on Novel Methods in Developmental Research, Uppsala universitet, Uppsala, Söderlund, H., et al. Episodic autobiographical and public events memory is selectively impaired by electroconvulsive therapy, International Congress of Psychology, Cape Town, South Africa, July 22-27, Söderlund, H., et al. Hippocampal lateralization predicts spatial memory performance: a study of sex differences, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Söderlund, H., et al. The differential effect of enactment and testing on recollection and forgetting, Association for Psychological Science convention, Chicago, USA, May 24-27, Söderlund, H., et al. The right way: The importance of hippocampal lateralization for spatial memory performance, Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, Chicago, USA, April 13-16, von Hofsten, C. The "whys" and "hows" of our epistemological and empirical journey, University of Sao Paolo, Brasilien, 1-4 May, von Hofsten, C. How motor development can go astray. Evidence from 4 possibilities, University of Sao Paolo, Brasilien, 1-4 May, von Hofsten, C. The Mirror neuron system, University of Sao Paolo, Brasilien, 1-4 May, von Hofsten, C. The development of the mirror neuron system, Conference on Mirror neurons: New frontiers 20 years after their discovery, Erice, Italy, Sept, von Hofsten, C. Measurement of dynamic visual fixation in infants at risk, IV International Cerbral Palsy Conference (ICPC), Pisa, Italy, October, von Hofsten, C. How special is looking and acting in children with ASD?, Workshop: Can developmental robotics yield human-like cognitive abilities?, Osaka, Japan, November, von Hofsten, C. Action as a founding principle of cognitive development in humans and robots, Conference on Humanoids, Osaka, Japan, November, Wallenquist, U. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni

17 Westling, B.E. Oxfordtraditionens bidrag till KBT och dess betydelse för utvecklingen i Sverige, KBT-dagarna, Stockholm, 7-8 september, Westling, B.E. Utbildning i KBT, KBT-dagarna, Stockholm, 7-8 september, Winman, et al. Covariation estimates of continuous variables, International Conference on Thinking (ICT), London, England, July 3-7, Winman, et al. Is it possible to train the approximate number system?, 34th annual meeting of the Cognitive Science Society (CogSci), Sapporo, Japan, August 1-5, Winman, A., et al. Measuring the Approximate Number System, Judgment and Decision Making (JDM), Minneapolis, USA, November 16-19, Wåhlstedt, C. Development of Executive Functions Workshop, Utrecht, Holland, April, Ågren, T., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Ågren, T., et al. Altered fusiform connectivity during processing of fearful faces in social phobia, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Ågren, T., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Disputationer vid institutionen -Linda Forssman Attention and the Early Development of Cognitive Control Infants and Toddlers Performance on the A-not-B task, Opponent: Mikael Heimann, Professor, Linköpings universitet, Sverige -Clara Schmitow Asún The Social World Through Infants Eyes How Infants Look at Different Social Figures Opponent: Annika Melinder, Professor, Universitetet i Oslo, Norge -Patrik Lif The Use of 2D and 3D Displays in Military Settings Opponent: Christian Smith, Senior Lecturer, US Naval Postgraduate School, USA -Thomas Ågren Erasing Fear Effect of Disrupting Fear Memory Reconsolidation on Central and Peripheral Nervous System Activity, Opponent: Andreas Olsson, Fil dr, Karolinska Institutet, Sverige -Vanda Faria Mind really does matter The Neurobiology of Placebo-induced Anxiety Relief in Social Anxiety Disorder, Opponent: Predrag Petrovic, Fil dr, Karolinska Institutet, Sverige -Monica Buhrman Guided Internet-Based Cognitive BehaviourTherapy for Chronic Pain Opponent: Steven J. Linton, Professor, Örebro universitet, Sverige -Sandra Weineland A Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients Opponent: Katja Boersma, Docent, Örebro universitet, Sverige 180

18 9.3 Gästforskare och gästdoktorander -Tuomas Eerola, professor, Jyväskylä universitet, Finland, 4 veckor. -Josh Jovrud, doktorand, University of Las Vegas, Nevada,USA, 4 månader. -Katarina Kaduk, doktorand, Lancaster University, England. 1 månad. -Lara Pacheco, doktorand, Madrids universitet, Spanien, 12 veckor. -Jennifer Rennels, professor, University of Las Vegas, Nevada, USA, 1 månad. -Maria Rueda, doktorand, Madrids universitet, Spanien, 12 veckor. -Nick Wilkinsson, doktorand, IIT (Italian Insitute of Technology), Genua, Italien, 2 veckor. 9.4 Besök vid utländska forskningsinstitutioner -Robin Bergh, doktorand, Auckland Uninversity, Nya Zeeland, 4 veckor Cladia Elsner, doktorand, Italian Insitute of Technology (IIT), Italien, två veckor -Mats Fredrikson, professor, Department of Biomedical Engineering and Computational Science (BECS), Aalto University School of Science, Helsingfors, Finland, 1 vecka. -Mats Fredrikson, professor, University Medical Centre Groningen, Groningen, Holland, 1 vecka. -Andreas Frick, doktorand, King's College London, Storbritannien, 1 vecka. -Ben Kenward, forskare, Georg-August-Universität, Göttingen, Tyskland, 1 vecka. -Hedvig Söderlund, forskarassistent, Rotman Research Institute, Toronto, Kanada, 1 vecka. 9.5 Vid institutionen verksamma docenter Namn, Huvud- Biträdande Huvudsaklig Förvärvad K=kvinna, M=man handledare handledare försörjning docentkompetens Akrami, Nazar (M) 2 - Fakultetsanslag 2008 Arvidsson, Dag (M) - 1 Externt finansierad 1994 Brocki, Karin (K) 1 1 Fakultetsanslag /externt anslag 2010 Dahl, JoAnne (K) 1 - Grundutbildning 1993 Edlund, Klara (K) - 1 Externt finansierad Eninger, Lilianne (K) - - Externt finansierad 2008 Granqvist, Pehr (M) 1 - Arvode/externt finansierad 2004 Hursti, Timo (M) 2 2 Grundutbildning 1998 Kochukhova, Olga (K) - - Externt anslag 2012 Laukka, Petri (M) - - Externt finansierad 2009 Nilsson, Håkan (M) Fakultetsanslag/grundutbildning 2012 Olsson, Henrik (M) 1 1 Externt finansierad 2002 Poom, Leo (M) 1 - Externt anslag 2007 Scott, Berit (K) - - Grundutbildning 1995 Söderlund, Hedvig (K) 2 - Fakultetsanslag 2011 Thorell, Lisa (K) 1 - Externt finansierad 2008 Tillman, Carin (K) 1 1 Fakultetsanslag 2011 Winman, Anders (M) 1 2 Grundutbildning 2002 Östberg, Monica (K) - - Externt finansierad Samverkan med det omgivande samhället De internationella kontakterna och utbytena är mycket stort för många av institutionens forskargrupper som bl.a. avspeglas i redogörelsen under punkt 9. De inhemska samarbetena är av vitalt omfång inklusive de fakultetsöverskridande samarbetena inom Uppsala universitet framförallt med Medicinska fakulteten. Institutionen höll ett stort antal s.k. Öppna seminarium bl.a. i musikpsykologi under året och medverkade även vid Psykologidagen ett studentdrivet evenemang 181

19 som varje år hålls på campus Blåsenhus. Institutionen samarbetade med flera andra institutioner kring de s.k. Universitetsdagarna. Utöver dessa dagar hade institutionen besök från olika gymnasieskolor. Institutionen har även en rad aktiviteter med det omgivande samhället som syftar till att underlätta för våra utexaminerade studenter att få ett arbete bl.a. vid SACO mässan i Älvsjö. Många av våra medarbetare deltar flitigt i olika massmediala sammanhang både lärare och forskare. 182

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Stockholm Brain Institute. Strategic Research Centre & Berzelii centre for. Cognitive and Computational Neuroscience

Stockholm Brain Institute. Strategic Research Centre & Berzelii centre for. Cognitive and Computational Neuroscience Stockholm Brain Institute Strategic Research Centre & Berzelii centre for Cognitive and Computational Neuroscience The objective for SBI is to apply a systems neurobiology approach to higher brain functions;

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Varför behövs psykosocial behandling?

Varför behövs psykosocial behandling? Varför behövs psykosocial behandling? Kristiansand februari 2013 Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent i psykologi Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne Psykologiska institutionen,

Läs mer

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det?

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Haugesund 26 september 2012 Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna, Docent KI lars.wallin@du.se Varför? Centrala koncept Implementeringsmetoder

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Logopediskt omhändertagande av barn med utfall i språkscreening på Barnavårdcentral

Logopediskt omhändertagande av barn med utfall i språkscreening på Barnavårdcentral Logopediskt omhändertagande av barn med utfall i språkscreening på Barnavårdcentral Eva Sandberg Enheten för barnlogopedi Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg Centrala Barnhälsovården i

Läs mer

Trivsel med studierna: Har det något samband med fysisk aktivitet och sömn? Rapport nr 3 från Lindeskolans Hälsoenkät

Trivsel med studierna: Har det något samband med fysisk aktivitet och sömn? Rapport nr 3 från Lindeskolans Hälsoenkät Trivsel med studierna: Har det något samband med fysisk och sömn? Rapport nr 3 från Lindeskolans Hälsoenkät Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte med föreliggande rapport... 2 Slutsatser... 3 Kommentarer

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser PRESSMEDDELANDE 2014 10 06 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014 skall utdelas med ena hälften till John O Keefe och den andra

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

ACT treatment of Epilepsy Time for a behavior medicine model?

ACT treatment of Epilepsy Time for a behavior medicine model? ACT treatment of Epilepsy Time for a behavior medicine model? Tobias Lundgren Fil dr, Leg psykolog, Leg psykoterapeut Institutionen för psykologi, Stockholms Universitet, VD Svenskapsykologiinstitutet

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Affektfokuserad terapi

Affektfokuserad terapi Wise Mind Psykologiskt kunskapscenter erbjuder Affektfokuserad terapi Avancerad workshop med Kristin Osborn Kap Verde 4-7 januari 2013 Workshopen är förlagd till Kap Verde, ön Sal, Hotel Morabeza. Kap

Läs mer

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Språkstörning-en uppföljningsstudie Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Definition Generellt sett handlar det om att barnets språkförmåga är lägre än vad man kan förvänta

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS)

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS) Uppdaterad 2015-08-27 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie

Läs mer

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Sex, Aetiology, Help-Seeking and Assessment Karin Sonnby Överläkare BUP Västmanland Med dr Handledare Professor Kent W.

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning

Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning Bert Jonsson, institutionen för psykologi, Umeå Universitet Utgångspunkter Med begreppet arbetsminne

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Funktionshinder, Kognition och Kommunikation, 7,5 HP

Funktionshinder, Kognition och Kommunikation, 7,5 HP Linköpings Universitet Institutionen för beteendevetenskap & lärande Ht 2008 Funktionshinder, Kognition och Kommunikation, 7,5 HP Vecka 40 Upprop och kursinformation Föreläsning Förklaringsnivåer och begrepp

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Anna Persson, legitimerad psykolog, BCS Åsa Magnusson, överläkare, BCS, Med.dr, adjunkt, KI Specifik

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Dapoxetine, under varumärkesnamnet Priligy, har godkänts för behandling av för tidig utlösning (PE) hos män i åldern 18-64

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Datorer och intelligens

Datorer och intelligens Datorer och intelligens (kapitel 4 och 8 av Winograd & Flores) Harko Verhagen Statement One cannot program computers to be intelligent Problem: vad är intelligens? Vad är intelligens? 1. Intelligens =

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Varför blir man glad av rörelse? 6 maj 2014 Åhörarkopior 2014-04- 29. Föreläsningens fyra teman

Varför blir man glad av rörelse? 6 maj 2014 Åhörarkopior 2014-04- 29. Föreläsningens fyra teman Varför blir man glad av rörelse? 6 maj 2014 Åhörarkopior www.educa?oninmo?on.se Kogni5v neurovetenskap Är läran om hur hjärnan möjliggör psykologiska fenomen eller mentala processer, det vill säga percep?on,

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Lotta Haglund >25 artiklar/rapporter >25 konferenspresentationer Haglund, Lotta & Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne The

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

33:e Svenska perinatalmötet

33:e Svenska perinatalmötet Svensk Förening för Perinatalmedicin 33:e Svenska perinatalmötet 24-25 oktober, 2013 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm Preliminärt program Onsdag 24 oktober, kl 17-19 Årsmöte

Läs mer

Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects

Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects Ida Lindblad Med. Dr, Leg psykolog Huvudhandledare: Bihandledare: Professor Elisabeth Fernell Professor Christopher Gillberg Docent Eva Billstedt

Läs mer

Språkscreening vid 4 år Konstruktion och normering av ett nytt screeningtest

Språkscreening vid 4 år Konstruktion och normering av ett nytt screeningtest Språkscreening vid 4 år Konstruktion och normering av ett nytt screeningtest Ann Lavesson, SUS, Lund Kristina Hansson, Lunds universitet Martin Lövdén, Karolinska Institutet Varför? Rätt barnpatienter?

Läs mer

Jönköping University

Jönköping University Jönköping University Forskning inom CHILD: Livssituationer och åtgärder för barn som är i behov av särskilt stöd Barn och funktionshinder Barn i förskola och skola Barn och hälsa Lärande och kommunikation

Läs mer

HÄLSA OCH UTVECKLING I FAMILJER MED PSYKOSOCIAL RISK SFOG-JÖNKÖPING 26/8-15. Carl Göran Svedin, professor BUP/IKE Linköpings Universitet

HÄLSA OCH UTVECKLING I FAMILJER MED PSYKOSOCIAL RISK SFOG-JÖNKÖPING 26/8-15. Carl Göran Svedin, professor BUP/IKE Linköpings Universitet HÄLSA OCH UTVECKLING I FAMILJER MED PSYKOSOCIAL RISK SFOG-JÖNKÖPING 26/8-15 Carl Göran Svedin, professor BUP/IKE Linköpings Universitet Deltagare All gravida kvinnor vid MVC 1983 med beräknad nedkomst

Läs mer

Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi

Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Arbetsterapi 901 87 UMEÅ Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi Studentens namn AT 2/08 VT 2011 Kursansvarig: Britt-Inger

Läs mer

Vetenskaplig produktion

Vetenskaplig produktion Vetenskaplig produktion Dahlbom, U.,(1983), Konsistens vid unimodal och monoton regression, Seminair report 1983:6. In Swedish. Dahlbom, U.; The effect of grouping on bias when using unimodal regression.

Läs mer

Modell för att förstå och hjälpa barn med problemskapande beteenden

Modell för att förstå och hjälpa barn med problemskapande beteenden Ross Greene Gee e Collaborative Problem Solving (CPS) Modell för att förstå och hjälpa barn med problemskapande beteenden Mats Johnson Enheten för Barnneuropsykiatri (BNK) Gillbergcentrum, Sahlgrenska

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer - ett centralt perspektiv för att förstå antisocial utveckling

Risk- och skyddsfaktorer - ett centralt perspektiv för att förstå antisocial utveckling Risk- och skyddsfaktorer - ett centralt perspektiv för att förstå antisocial utveckling Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Vad pratar vi om Metropolit-studien Alla

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Forskning på implementering vad är det och vad vet vi? Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna Forskningschef Landstinget Dalarna lars.wallin@du.

Forskning på implementering vad är det och vad vet vi? Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna Forskningschef Landstinget Dalarna lars.wallin@du. Forskning på implementering vad är det och vad vet vi? Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna Forskningschef Landstinget Dalarna lars.wallin@du.se Varför? Centrala begrepp Metoder för att stödja implementering

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor.

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor. Statistik för 2014 Verksamhet Under 2014 har vi för andra året använt ett chatsystem baserat på Lync som är kopplat till ett statistikinsamlingssystem. Fördelarna med systemet är att det är lätt att använda,

Läs mer

SD-BERA vid diagnostik av

SD-BERA vid diagnostik av Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Monica Brendler Lindqvist, socionom, leg.psykoterapeut, handledare, verksamhetschef, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm

Läs mer