ADHD och äldre Taina Guldberg-Kjär. Fil. Dr. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADHD och äldre 2014-06-12. Taina Guldberg-Kjär. Fil. Dr. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet"

Transkript

1 ADHD och äldre Taina Guldberg-Kjär Fil. Dr. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Leg psykolog, Specialist i Neuropsykolog Neuropsykologkonsult Taina Guldberg-Kjär Post doc Gillbergcentrum, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Inge Löök Picture: Inge Löök Picture Picture: Inge Löök Inge Löök??? Forskning kring ADHD hos äldre Hur ser det aktuella kunskapsläget ut angående äldre med ADHD? Vilka uttryck tar sig ADHD hos de äldre? Erfarenheter och fallbeskrivningar från klinik 1

2 ADHD (DSM-IV/DSM-5) Huvudsakligen uppmärksamhetsproblem Huvudsakligen hyperaktivitets-/impulsivitetsproblem Kombination av ovan Aktuella beskrivningar Tidigare har man diagnosticerat tre undergrupper: adhd med enbart hyperaktivitet, adhd med enbart uppmärksamhetsstörning eller adhd av kombinerad typ. Detta ändras nu till aktuella beskrivningar istället för undergrupper. Diagnoskriterierna: Minst 6 av 9/ 5 av 9 (vuxna och 17 år) symtom på antingen ouppmärksamhet eller hyperaktivitet/impulsivitet Har förelegat minst sex månader Har debuterat före sju års ålder / Före 12 års ålder Förorsaka funktionsnedsättningar i minst två miljöer (t.ex. hem och skola)/symptom i minst två miljöer Klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning/ klara belägg för att symptomen påverkar, eller försämrar kvaliteten i funktion socialt, eller i arbete eller studier. Inte kunnat förklaras bättre med annan psykisk störning 2

3 Conceptual and Diagnostic History of ADHD Year Author Concept/Diagnosis 1770 Melchior Adam Weikard First description of attention disorder in medical literature: bacchanal, flighty, careless, and mercurial Sir Alexander Crichton On Attention and its Diseases - The incapacity of attending with a necessary degree of consistency to any one object Heinrich Hoffmann Fidgety Phil ( Zappelphillipp ) in Struwwelpeter Sir George Frederic Still Defect of Moral control, The Goulstonian lectures Tredgold et al Postencephalitic behavior disorder Franz Kramer & Hans Pollnow Hyperkinetic disorder of infancy. 1930s and 1940s Minimal brain damage. 1960s Minimal brain dysfunction. DSM 1968 DSM-II Hyperkinetic reaction of childhood DSM-III Attention deficit disorder: with and without hyperactivity DSM-III, revision Attention deficit hyperactivity disorder 1994 DSM-IV Attention deficit hyperactivity disorder 2000 DSM-IV-TR Attention deficit hyperactivity disorder 2013 DSM-5 Attention deficit hyperactivity disorder ICD 1992 ICD-10 Hyperkinetic disorder Scheduled release 2015 ICD-11 Hyperkinetic disorder Sagan om Fidgety Phil ~ i Pelle Snusk 3

4 ADHD växer inte bort? Fayyad J Br J Psychiatry May;190:402-9; Kooij JJS Psychol Med Jun;35(6):817-27; Kessler RC J Occup Environ Med Jun;47(6): ; Kessler RC Am J Psychiatry Apr;163(4): Varför intressera sig för ADHD hos äldre? Började sommaren 2002 en äldre kvinna som skulle utredas för misstänkt begynnande demens, men där symtombilden och livshistorien mer liknade tidigare ouppmärksammad ADHD. Frågorna hopade sig: Finns ADHD hos äldre? Ifall det kvarstår i ålderdomen, hur vanligt kan det vara? Hur ska vi identifiera ADHD hos äldre? Vad kännetecknar ADHD hos äldre och i ett livsloppsperspektiv? 4

5 Number Number of deaths at various ages, Sweden Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research (Germany), SCB. Age Socialdepartementet LEV Number Number of deaths at various ages, Sweden Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research (Germany), SCB. Age Socialdepartementet LEV 5

6 Number Number of deaths at various ages, Sweden Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research (Germany), SCB. Age Socialdepartementet LEV Population composition Women severe illnes Women moderate illnes Women sligjht illness Women full health Compressed illnes Lancet Men severe illnes Men moderate illnes Men slight illnes Men full health 6

7 Population composition Compressed illnes Lancet Women severe illnes Women moderate illnes Women sligjht illness Women full health Men severe illnes Men moderate illnes Men slight illnes Men full health Population composition Compressed illnes Lancet Women severe illnes Women moderate illnes Women sligjht illness Women full health Men severe illnes Men moderate illnes Men slight illnes Men full health 7

8 Sverige 31/ (SCB) individer 65 år (19.4% av totalpopulationen) Hypotetisk prevalens: 1%: ,5%: %: %: % av Sveriges befolkning beräknas vara 65 år eller äldre!!! hur många med ADHD? Vad vet vi egentligen om förekomsten av ADHD hos äldre? I en studie från Holland fann man inga signifikanta åldersskillnader i prevalens av ADHD från år (Kooij et.al Psychol Med (6):817-27) Det börjar dock hända en del internationellt ADHD Worldwide Joint Meeting symposium: Adults 55+ with ADHD, IPA Congress, Seoul oct

9 Marieke Michielsen & Evert Semeijn Symposium Chairs: Marieke & Taina, IPA Congress, Seoul, Oct Presenting their posters in Berlin, ADHD Congress, 2011 Komorbiditet hos vuxna med ADHD ADHD kommer sällan ensam: 75% åtminstone en annan diagnos 33% två eller fler Genomsnittet: 3 komorbida tillstånd Biederman 1993; Kooij 2001,

10 Komorbiditet vid ADHD Depression (60% SAD) 20-55% Bipolar Syndrom (88% BP II) 10% Ångest tillstånd 20-30% Missbruk 25-45% Rökning 40% Cluster B pers.störningar 6-25% Sömnproblem (DSPS) 78% Muskel, led, nacke- och ryggsmärta?? Biederman 1991,1993, 2002; Weiss 1985; Wilens 1994; Kooij 2001, 2004; van Veen 2010; Amons 2006; Gillberg 2004 ADHD symptom i tvillingstudier: hög heritabilitet Boomsma 2003 Martin 2002 Kuntsi 2001 Coolidge 2000 Thapar 2000 Willcutt 2000 Hudziak 2000 Nadder 1998 Levy 1997 Sherman 1997 Silberg 1996 Gjone 1996 Thapar 1995 Schmitz 1995 Stevenson 1992 Edelbrock 1992 Gillis 1992 Goodman 1989 Matheny 1980 Willerman Heritability 10

11 Studie I Syfte: kartlägga förekomst av självskattade barndoms ADHD symptom i en populationsbaserad grupp äldre mellan år. Deltagare och metoder: personer mellan år i Hässleholms kommun valdes slumpmässigt att delta i studie I (64%) deltog. WURS (Wender Utah Rating Scale) för retrospektivt självskattade barndoms ADHD symptom. Demografiska uppgifter, upplevda problem i barndomen, aktuell hälsa och minne. 11

12 Studie I Förekomsten av retrospektivt rapporterade barndoms ADHD symptom hos äldre var 3.3% (cut-off 36 för WURS). (WURS- medelvärde I gruppen var 12.14, median=10.00, SD=10.48, range=0-82). Individer med hög skattning på WURS kan utgöra gruppen överlevare de som faktiskt hade ADHD som barn och som blivit äldre. 12

13 Utmärkande för de med många barndomssymtom Har upplevt problem i sin barndom i större utsträckning Fler män Upplever sin hälsa och minnet som sämre Haft betydligt fler anställningar (fler än 5) Flera är ogifta eller skilda 4 items från WURS-25 som användes i bortfallsanalysen utifrån faktoranalysen 9. Jag hade ofta temperamentsutbrott, blev plötsligt och utan förvarning mycket ilsken. 24. Jag handlade först, tänkte sedan, var impulsstyrd. 4. Jag var ängslig och orolig. 56. Jag hade svårt med siffror och/eller matematik. Samtliga påståenden svarades med: Svara om Du håller med: 0 = inte alls eller endast mycket litet 1 = i viss mån 2 = ganska mycket 3 = en hel del 4 = helt och hållet 13

14 Studie II Syfte: undersöka kvarstående ADHD symptomatologi i ett livsloppsperspektiv. Deltagare och metoder: Två grupper, med 30 individer i varje grupp (30 med WURS poäng <36 och 30 med WURS poäng 36) följdes upp med Wender Riktad ADHD Symtom Skala (WRASS), en svensk version av the Targeted Attention deficit Disorder Rating Scale (TADDS). 14

15 Bland de med WURS poäng 36 eller mer, 16 (53.3%) individer skattade 70poäng eller mer (klinisk cut-off i Sverige). Ingen av individerna med WURS poäng under 36 hade 70 poäng eller mer på WRASS. Guldberg-Kjär, T., Sehlin, S., and Johansson, B. (2013). ADHD Symptoms across the Lifespan in a Population-Based Swedish Sample Aged 65 to 80. International Psychogeriatrics Vol 25 (5),

16 Studie III Syfte: Att jämföra olika självskattningsskalors förmåga att fånga upp äldre individers självskattade ADHD symtom både i barndomen och aktuellt. Ett ytterligare syfte var att jämföra dessa skalor med ADHD kriterierna I DSM-IV. Undersökningsgruppen i denna studie var den samma som i studie II. WRASS och Barkley skalorna samt DSM-IV ADHD kriterierna användes. Resultaten visade på en överensstämmelse mellan de olika skalorna beträffande förmågan att fånga upp självskattade barndoms- och aktuella ADHD symptom. Deltagare och metoder: Två grupper, med 30 individer i varje grupp (30 med WURS poäng <36 och 30 med WURS poäng 36) följdes upp med Wender Riktad ADHD Symtom Skala (WRASS), Barkley skalorna samt DSM-IV ADHD kriterierna. ADHD Burden Over the Lifespan: Clinical information from a Population-Based Swedish Sample Aged 65 to 80 Authors Taina Guldberg-Kjär, Department of Psychology, University of Gothenburg, Department of adult psychiatry Kristianstad, Psychiatry Region Skåne, Sweden & Boo Johansson, Department of Psychology, University of Gothenburg, Sweden (Submitted) I studie IV var syftet att undersöka svårigheter i vardagslivet, förekomst av tidigare psykiatriska problem, psykiatriska problem i släkten samt övrig hälsobakgrund hos äldre som skattat barndoms- och aktuella ADHD symtom. Undersökningsgruppen i denna studie var densamma som i delstudie II och III. Som metod användes Barkley skalorna och en klinisk intervju. Här gjordes även fördjupade intervjuer med några personer som diagnostiserats med ADHD på äldre dar för att visa hur ADHD kan påverka ett livslopp. Vårt huvudfynd var att personer som skattat mer barndoms- ADHD symtom också rapporterar mer problem i dagligt fungerande inom de flesta områden under hela livsloppet samt även mer av psykiatriska problem där depression, ångest och självmordstankar rapporterades oftast. 16

17 Studie IV WURS 36 gruppen hade mer: Problem i sitt vardagsfungerande under barndomen inom flera livsområden. Hjärtproblem och diabetes som vuxna och aktuellt. Sämre aktuell hälsa I familj och släkt: Mer ADHD (symptom) Mer bipolär sjukdom Studie IV ~värdet av diagnos och behandling N=3 patienter djupintervjuades kring deras dagliga fungerande Alla var ensamstående, skilda eller aldrig varit gifta Alla visade negativ påverkan av ADHD i ett livsloppsperspektiv avseende ekonomiskt, socialt och känslomässigt välmående Den allmänna bilden av livet med ADHD är ett hårt liv med många svårigheter och väldigt lite hjälp och förståelse man fått Alla ville dock och valde att söka hjälp och lindring till sina svårigheter I en relativt hög ålder. Alla erbjöds behandling ~medicinsk och icke-medicinsk 17

18 Avhandling September 20, 2013 Den första avhandlingen inom ämnet - Kan laddas ned från: ADHD hos äldre en holländsk studie En epidemiologisk studie av M. Michielsen, E. Semeijn, H. Comijs, D.J.H. Deeg, A. Beekman, J.J.S. Kooij Michielsen 2012, 2013; Semeijn 2013a,b 18

19 Fysisk hälsa Kognitivt fungerande - Rökning, alkohol- och drogmissbruk - Uppmärksamhet - Oregelbundna matvanor - Impulskontroll - Övervikt - Exekutiva funktioner - Sömnsvårigheter - Minnet - Astma - Migrän - Mer sjukvård och högre sjukvårdskostnader Semeijn EJ, et al.(2013). Journal of the American Geriatrics Society. Sammanfattning Äldre med ADHD rapporterade: mer depressiva symtom mer ångest över flera års tid OCH lägre självförtroende lägre grad av känsla av att klara sit liv mer neurotisism mer socialt opassande beteende Jämfört med andra äldre Känslan att inte klara sitt liv och självförtroende hänger elvis samman med relationen mellan svårighetsgraden av ADHD och depressiva symtom. Michielsen et al. (2012),Journal of Affective Disorders. 19

20 Problem många haft som vuxna (bagaget till ålderdomen) Anställningar Ekonomin Fler olyckor Fostra barn Sköta ett hem Mer högrisk livsstil (rökning, alkohol, spel etc.) Ofta historia med skolproblem Negativa erfarenheter, utanförskap och dålig självkänsla efter år av misslyckanden kan prägla även ålderdomen ADHD- Livsloppskliniker behövs! 20

21 Äldre med ADHD - från den kliniska vardagen - kvarvarande problem: Reglering av känslor, energinivå, motorik och beteende - Sortera och organisera. - Komma igång med och avsluta uppgifter. - Prioritera och hushålla med tiden, göra en sak i taget. - Fokusera och avgränsa sig, begränsa sig. Ökad stresskänslighet och att man lever utan marginaler Minnet (relaterat till uppmärksamhets- och arbetsminnesproblem?) - Komma ihåg vad man ska göra, när och var. Perceptuell överkänslighet (ljud, ljus etc.) ADL-förmågor - Man har svårt att utföra det man vet att man borde göra. - Organisera och genomföra: matlagning, disk, städning, tvätt, strykning m.m. - Hålla ordning: veta var sakerna finns - Att inte störa grannar. - Komma ihåg att stänga av plattor, strykjärn m.m. - Ta hand om sig själv när det gäller kost, motion, sömn, egenvård m.m. Försämrad koncentrationsförmåga Rastlöshet - Framför allt en stark inre oro. - Känsla av ständig stress. Impulsivitet - Till exempel impulsköp. - Byter läkare ofta. - Impulsiva kommentarer. Tidsuppfattning - Passa tider och beräkna tidsåtgång. Social isolering - Självcentrering. - Hamnar lätt i konflikter. - Orken minskar ytterligare. - Misstänksamhet. Sömnsvårigheter Depression Ångest Ekonomi - Sortera räkningar och betala dem i tid. - Veta hur mycket pengar man har att spendera. - Impulsköp. Inte ett konstant tillstånd variation beroende på motivation i stunden, krav och stress. 21

22 Kopplingar till åldrande? Kontrollera för naturligt åldrande avseende avtagande exekutiva funktioner (t.ex. i förhållande till ouppmärksamhet och dåligt arbetsminne) Aktuell forskning: Older adults show deficits in emotional/cognitive integration as well as in executive function (E. Baena et.al/neuropsychologia 48 (2010) ) - dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) - ventromedial prefrontal cortex (VMPFC) DESR (Deficient Emotional Self-Regulation) ytterligare försämrad emotionell dysreglering hos äldre? (frontal-striatal, frontal-cerebellar, frontal-limbic) -BARKLEY art 2010!!!! Hormonell påverkan t.ex. minskande testosteron hos män och menopaus hos kvinnor Hur är det att åldras med ADHD, på gott och ont? ADHD och koppling till demens Några studier har visat koppling mellan ADHD och utvecklandet av Lewy body demens (Golimstock et al., 2010) samt mellan barndoms ADHD symtom och utvecklandet av Parkinsons sjukdom (Walitza, et al., 2007). referenser: - Golimstock, A., Rojas, J.I., Zurni, M.C., Doctorovich, D., & Cristiano, E. (2010). Previous adult attention-deficit and hyperactivity disorder symptoms and risk of dementia with Lewy bodies: a casecontrol study. Eur J Neurol, 18 (1): Walitza, S., Melfsen, S., Herhaus, G., Scheuerpflug, P., Warnke, A., Muller, T., et al. (2007). Association of Parkinson's disease with symptoms of attention deficit hyperactivity disorder in childhood. J Neural Transm Suppl(72), Vaskulär demens:? - Alzheimers sjukdom :? 22

23 Är det värt att bry sig om adhd på gamla dar? Tänk på demografin i vårt samhälle har vi råd att fortsätta diskriminera de äldre? Innehållet i behandlingen av ADHD hos äldre bör utformas utifrån individens behov och är helt avgörande för utfallet. Idealet: - regionala kunskapscentrum med fokus på ett livsloppsperspektiv - samverkan mellan berörda verksamheter helt nödvändigt Skellefteå och Umeå December

24 Sandra Kooij Referenser Kooij, J. J., Buitelaar, J. K., van den Oord, E. J., Furer, J. W., Rijnders, C. A., & Hodiamont, P. P. (2005). Internal and external validity of attention-deficit hyperactivity disorder in a population-based sample of adults. Psycholigal Medicine, 35(6), Brod, M., Johnston, J., Able, S., Swindle, R. (2006). Validation of the Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder Quality-Of-Life Scale (AAQOL): A Disease-Specific Quality- Of- Life Measure. Quality Of Life Research, 15(1), Wetzel, M.W., and Burke, W.J. (2008). Addressing attentiondeficit/hyperactivity disorder in later adulthood. Clinical Geriatrics, 16 (11), da Silva, M. A. and Louza, M. (2008). Case of a 67-year-old woman diagnosed with ADHD successfully treated with methylphenidate. Journal of Attention Disorders, 11, 623. Guldberg-Kjär, T. and Johansson, B. (2009).Old people reporting childhood AD/HD symptoms: Retrospectively self-rated AD/HD symptoms in a population-based Swedish sample aged Nordic Journal of Psychiatry, 63 (5), Brod, M., Schmitt, E., Goodwin, M., Hodgkins, P. and Niebler, G. (2012). ADHD burden of illness in older adults: a life course perspective. Quality Of Life Research,21 (5), Manor, I., Rozen, S., Zemishlani, Z., Weizman, A. and Zalsman, G. (2011). When does it end? Attention-deficit/hyperactivity disorder in the middle aged and older populations. Clin Neuropharmacol, 34, Michielsen, M., Semeijn, E., Comijs, H.C., van de Ven, P.; Beekman, A.T.F., Dorly J. H. Deeg, D.J.H., and Kooij, J.J.S. (2012). Prevalence of attention-deficit hyperactivity disorder in older adults in The Netherlands.The British Journal of Psychiatry 201, Michielsen, M., Comijs, H. C., Semeijn, E. J., Beekman, A. T. F.,Deeg, D. J. H., & Sandra Kooij, J. J. (2012). The comorbidityof anxiety and depressive symptoms in older adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: A longitudinal study. Journal of Affective Disorders, 148,

25 Referenser Guldberg-Kjär, T., Sehlin, S., and Johansson, B. (2013). ADHD Symptoms across the Lifespan in a Population-Based Swedish Sample Aged 65 to 80. International Psychogeriatrics, 25 (5), Semeijn EJ, Michielsen M, Comijs HC, Deeg DJ, Beekman AT, Kooij JJ.(2013). Criterion validity of an Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) screening list for screening ADHD in older adults aged years. Am J Geriatr Psychiatry, 21(7): Semeijn EJ, Kooij JJ, Comijs HC, Michielsen M, Deeg DJ, Beekman AT. (2013). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Physical Health, and Lifestyle in Older Adults. Journal of the American Geriatrics Society, 61(6): Gunilla Thernlund (red.). (2013). ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv en klinisk introduktion till utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsproblem. Studentlitteratur. Guldberg-Kjär, T. (2013). ADHD in Old Age: Self-rated Symptoms and Clinical Information from a Population-Based Swedish Sample Aged 65 and Older. Department of Psychology.University of Gothenburg. Doctoral Thesis. Guldberg-Kjär, T. and Johansson, B. (2013). ADHD Symptoms Across the Lifespan: A comparision of symptoms captured by the Wender and Barkley-scales and DSM-IV criteria in a Population-Based Swedish Sample Aged 65 to 80. Journal of Attention Disorders, e-pub ahead. DOI: / Michielsen, M., Comijs,HC., Aartsen, MJ., Semeijn, EJ, Beekman, AT, Deeg, DJ, Kooij, JJ. (2013). The Relationships Between ADHD and Social Functioning and Participation in Older Adults in a Population-Based Study. Journal of Attention Disorders, e-pub ahead. DOI: / TACK! Picture: Inge Löök 25

ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport

ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport Utvecklingsenheten ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport Projektnummer 2013:266 Lena Lundholm Layout: Jenny Botvidsson Kriminalvårdens Utvecklingsenhet,

Läs mer

Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar

Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar Institutionen för Psykologi Lunds Universitet Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar Kristian Hallsten & David Köster Psykologexamensuppsats. 2013 Handledare: Susanna Vestberg Biträdande

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Inger Myrlander Elisabeth Palm KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Behövs det anpassning av vuxenbehandling CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD Is it necessary with adjustment of treatment

Läs mer

ADHD hos barn och vuxna

ADHD hos barn och vuxna ADHD hos barn och vuxna Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en.xqvndsv YHUVLNW. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en samlingsbeteckning för olika former av uppmärksamhetssvårigheter. Det som ofta associeras till

Läs mer

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303 Innehåll Ledare: Tema: Förord: Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Hanna Edebol och Torsten Norlander Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin Henrik Larsson och Paul Lichtenstein

Läs mer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen svenska DIVA 2.0 Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H. Francken, MSc 2010,

Läs mer

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE ADHD och missbruk Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie Tina Larsson 2015 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv

Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv Att som vuxen leva med ADHD medför en rad konsekvenser. I denna skrift ger Agneta Hellström, beteendevetare, en överblick över problem och tillkortakommanden

Läs mer

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten

Läs mer

Samband mellan barns fysiska aktivitet och hyperaktivitet/adhd i åldern 4-6 år

Samband mellan barns fysiska aktivitet och hyperaktivitet/adhd i åldern 4-6 år Samband mellan barns fysiska aktivitet och hyperaktivitet/adhd i åldern 4-6 år En litteraturstudie Carolina Granfors Examensarbete Vård Förnamn Efternamn 2014 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Vård

Läs mer

Kvinnor med ADHD - en studie av bloggar kring upplevelser av att få diagnosen

Kvinnor med ADHD - en studie av bloggar kring upplevelser av att få diagnosen Kvinnor med ADHD - en studie av bloggar kring upplevelser av att få diagnosen Av Katharina Andersson LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats ht 2012 Handledare: Yvonne Johansson Examinator: Anders

Läs mer

Barn med ADHD i tandvården

Barn med ADHD i tandvården Barn med ADHD i tandvården MY BLOMQVIST Neuropsykiatriska funktionshinder är vanligt förekommande hos barn i skolåldern, och det vanligaste neuropsykiatriska funktionshindret är attention deficit hyperactivity

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län 2008-07-17

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

Levnadsvanor och självskattad hälsa

Levnadsvanor och självskattad hälsa Rapport från Barn- och vuxenhabiliteringen Levnadsvanor och självskattad hälsa hos ungdomar med funktionshindret ADHD och ungdomar med rörelsehinder En enkätstudie Juni 2007 Cathrine Göransson Elisabet

Läs mer

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2012 Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn - En enkätstudie riktad till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

Hälsa och livskvalitet hos pensionärer (HÄLP) Slutrapport

Hälsa och livskvalitet hos pensionärer (HÄLP) Slutrapport Hälsa och livskvalitet hos pensionärer (HÄLP) Slutrapport Hälsa och livskvalitet hos pensionärer (HÄLP) Åke Nygren, senior professor, Karolinska institutet Marie Åsberg, senior professor, Karolinska institutet

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

C-UPPSATS. Den sociala, kulturella och fysiska miljöns betydelse för dagliga aktiviteter för barn med ADHD

C-UPPSATS. Den sociala, kulturella och fysiska miljöns betydelse för dagliga aktiviteter för barn med ADHD C-UPPSATS 2009:180 Den sociala, kulturella och fysiska miljöns betydelse för dagliga aktiviteter för barn med ADHD Marja-Liisa Fofanoff Petra Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Arbetsterapi Institutionen

Läs mer

Flickor med ADHD i ett livscykelperspektiv - Behovet av tidigt stöd för att stärka socialpedagogiska handlingskompetenser ända upp i vuxen ålder

Flickor med ADHD i ett livscykelperspektiv - Behovet av tidigt stöd för att stärka socialpedagogiska handlingskompetenser ända upp i vuxen ålder Flickor med ADHD i ett livscykelperspektiv - Behovet av tidigt stöd för att stärka socialpedagogiska handlingskompetenser ända upp i vuxen ålder En litteraturstudie Pia Graniittiaho Examensarbete Förnamn

Läs mer

BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD. Årsrapport 2005 2013. Nationellt kvalitetsregister

BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD. Årsrapport 2005 2013. Nationellt kvalitetsregister BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD Årsrapport 25 213 Nationellt kvalitetsregister Årsrapport 25 213 BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD Registerhållare Jan-Olov Larsson Docent Överläkare

Läs mer

PTSD och ADHD bakom många fall av utmattningssyndrom

PTSD och ADHD bakom många fall av utmattningssyndrom PTSD och ADHD bakom många fall av utmattningssyndrom Gunilla Brattberg Nej, jag är inte spänd Teckning: Catarina Kylberg och VÄRKSTADEN, 2005 PTSD = Post Traumatic Stress Disorder ADHD = Attention Deficit

Läs mer

Autismspektrum. Differential-diagnos Komorbiditet

Autismspektrum. Differential-diagnos Komorbiditet Autismspektrum Differential-diagnos Komorbiditet Harald Sturm Barnneurolog/barnpsykiater Neuropsykiatriska Resursteamet Sydost BUP Stockholm harald.sturm@sll.se 1 Autismspektrum Differential-diagnos Komorbiditet

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer