Vägledning för Barnhälsovården Några reflektioner efter ett år. Björn Kadesjö Socialstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för Barnhälsovården Några reflektioner efter ett år. Björn Kadesjö Socialstyrelsen"

Transkript

1 Vägledning för Barnhälsovården Några reflektioner efter ett år Björn Kadesjö Socialstyrelsen

2 Utvecklingsområden för barnhälsovården Professionens prioriteringar Metoder för att uppmärksamma och ge insatser till barn med utvecklingsavvikelser och psykisk ohälsa Socialstyrelsen ser behov Viktigt utvecklingsområde! Vilka metoder finns för att använda vid hälsobesök i utredningar inom BHV vid generell screening för tidiga insatser? Efter litteraturöversikt: Socialstyrelsen kan inte föreslå introduktion av specifik metodik.

3 Mål för BHV Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn genom att: främja barns hälsa och utveckling förebygga ohälsa hos barn tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö För att uppnå målet att tidigt identifiera och initiera åtgärder behöver barnhälsovården erbjuda hälsoövervakning av alla barn. Björn Kadesjö oktober 2014

4 Hälsoövervakning screening Hälsoövervakning: Uppmärksamma barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö för att vid behov initiera insatser i ett tidigt skede av en problemutveckling. Identifierade förhållanden bestämmer hur/innehåll Utförarens erfarenhet/kompetens avgörande Struktur för genomförande ökar tillförlitlighet Det finns metoder som underlättar och ökar precision ex. frågeformulär Screening: Systematisk undersökning av en population för att identifiera personer med ett tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa. Samma utförande för alla barn

5 Innehåll hälsoövervakning Uppmärksamma föräldrars frågor om sitt barn. Ta anamnes om barnets utveckling och sätt att fungera. Undersöka och observera barnets utveckling. Ev med specifik metod. Identifiera skydds- och riskfaktorer. Sammanfatta och återkoppla till föräldrarna samt planera uppföljningskontakter. Dokumentera. Förmedla information anpassad efter ålder, utveckling och behov!

6 Screening krav inför att införa Screening: Systematisk undersökning av alla i en population för att identifiera personer med ett tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa Socialstyrelsen (2013): Modell för att bedöma, införa och följa upp screeningprogram (15 punkter) Avgörande: Finns en screeningmetod som på ett tillförlitligt sätt kan skilja friska från sjuka? Finns tillförlitlig utredningsmetod? Finns en effektiv behandling som är effektivare om den erbjuds efter screening istället för vid senare upptäckt? Hur är kostnadseffektiviteten: hur många friska måste undersökas för att hitta ett fall? Finns acceptans för screening/åtgärd?

7 Screena/identifiera Två modeller för screening: Primär screening: alla i en viss population erbjuds undersökning med samma metod (ex hörselscreening, språkscreening) Fördjupad undersökning av barn med förhöjd misstanke om avvikelse ( sekundär screening ). Undersökning med ex ASQ, M-CHAT, SDQ, ESSENCE-Q, (småbarnsversion av 5-15-formuläret) Tidiga insatser: Tidiga effektivare innan mönster etablerats Senare lättare identifiera dem som verkligen behöver

8 ESSENCE-Q (PEDS) Har du (eller na gon annan, vem? ) varit oroad la ngre tid a n na gra ma nader fo r barnets 1. Allma nna utveckling 2. Motorik/motoriska utveckling 3. Reaktioner vad ga ller bero ring, ljud, ljus, lukt, smak, va rme, kyla, sma rta 4. Kommunikation/spra k/joller 5. Aktivitet (o veraktivitet/passivitet) eller impulsivitet 6. Uppma rksamhet/koncentration/ fo rma ga att lyssna/lystra 7. Social fo rma ga/intresse fo r andra barn 8. Beteende (t ex sta ndiga upprepningar, krav pa rutiner) 9. Humo r (deprimerad, uppjagad, extremt irritabel, gra tattacker) 10. So mn 11. Matvanor 12. Konstiga beteenden/fra nvaroattacker Om J eller K/L pa na got av ovansta ende, var va nlig skriv na gra rader ha r nedan:

9 «2 5» NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE (5-15) Småbarnsversion för barn i åldern 2 till 5 år (formulär under utveckling)

10 BHV s roll för att tidigt identifiera problem och initiera åtgärder Under barns första levnadsår finns tydliga uppgifter, traditioner, erfarenheter föräldrar vänder sig till BVC med sina frågor om barns utveckling hälsa, utveckling, beteende, hälsa

11 Utmaningar under småbarns-/förskoleåren I barn/föräldraperspektiv: Kunnigare, mer informerade konkurrerande information men också tvärtom en större diskrepans mellan de som är informerade och de som inte är det? Har BVC en uppgift? Genom att visa sig vara en aktiv, kunnig, tillförlitlig aktör så kommer föräldrar till BVC med sina frågor? Kommer de barn/familjer som mest behöver? I verksamhetsperspektiv: Vilket utrymme har personal inom barnhälsovården? Kunskap, arbetssätt för uppgiften?

12 Hur aktiv kan/ska barnhälsovården vara? 1. Upplevelse: kan inget gör bättre låta bli att ta reda på något extra? 2. Verksamheten tror på att man själv kan göra nytta, har redskap, kunskap och tid Anar problem/oro tar sig tid klarlägger Finns mottagare som man har tilltro till? Språk logoped Autism autismmottagning Finns mottagare vid andra avvikelser?

13 Vad kan BHV göra vid oro/avvikelser? Insatser inom den egna verksamheten Rådgivning, hälsosamtal Utredning/insatser av teamet Extra besök, ss/läkare Hembesök Samtal psykolog Remiss för insats inom annan verksamhet

14 Varför bedöma utveckling i 2-3 åå? 2-3 år, basal utveckling grundlagd nu förfinad, differentierad Språkutveckling: de flesta kan upp mot hundra ord och börjar sätta samman ord till meningar Motorisk utveckling: rörlig, utforskar större ytor, prövar på, utsätter sig för faror Social utveckling: förmåga till lek och samspel utvecklas, intresse för andra barn växer, ingå i grupper. Emotionell utveckling: markera egen vilja, ofta nej till vuxnas initiativ, vill klara sig själv (självständighetsutveckling), utbrott/överdriven ängslan. Uthållighet kort. Det händer mycket i barnets utveckling - Utmaningar för föräldrar - väcker oro/osäkerhet jfr 4-årskontrollen

15 ESSENCE- samtidiga problem mycket vanligt ESSENCE - Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations Tidiga symtomgivande syndrom som genererar utvecklingsneurologiska undersökningar (C Gillberg, 2010) De som under uppväxten identifieras med svårigheter/diagnoser har ofta varit i kontakt med vården för någon form av avvikelse gällande: utveckling allmänt motorik kommunikation/språk aktivitet/impulsivitet, uppmärksamhet social interaktion beteende/emotionell labilitet/humörsvängningar, sömn/mat

16 ESSENCE Flera problemkonstellationer verkar höra samman. Predicerar misslyckande i skolan, anpassningsproblem, mobbning, psykiatrisk sjuklighet, sociala svårigheter. De olika symtombilderna skulle kunna vara uttryck för en gemensam kognitiv avvikelse som gör individen extra sårbar för faktorer i miljön. Konsekvens: Tecken på en avvikelse i ett barns tidiga utveckling (t.ex. språkstörning) motiverar att brett undersöka andra yttringar av en möjlig bakomliggande störning. Barn behöver förståelse/stöd utifrån sin samlade problembild

17 Läkarmedverkan vid 2-3 års besöket? Läkarmedverkan? Kompetens avgörande Medvetenhet om ESSENCE motiverar

18 Språk - viktigt Språklig/kommunikativ utveckling central del av barns utveckling Nära relation till andra aspekter av barnets utveckling: kognitiv, social, motorisk Avspeglar uppväxtmiljö och arv Språkproblem indicerar framtida problem, inlärning/läsning, kamrater, beteende/emotionella problem enighet om behov av tidiga insatser men vad kan de få?

19 Förekomst språkstörning Varierar i olika studier från 1-15 % (Law, 2000) beroende på definition av språkstörning och undersökningsmetod Internationella studier sammanfattar: 6-7% av en årskull barn (Tomblin et al,1997, Law,1998) har betydelsefulla språkproblem Svenska studier: 15% av en årskull 4-åringar, varav ca 2% grav språkstörning (Westerlund, 1994) ca 6 % av en årskull 2½-åringar, varav 2-3 % grav språkstörning (Miniscalco, 2003)

20 Hur uppmärksamma de som behöver insatser? Vänta på att föräldrar frågar? Vänta tills de får problem i förskola/skola? Screening i förskolan? BVC: undersöka alla/screena?

21 I Sverige: metoder för språkscreening BVC 2 ½ år (enl Miniscalco) (Mattsson, Marild et al. 2001) 3 år (enl Westerlund) (Westerlund and Sundelin 2000) 2011: Av 36 BHVenheter använder 14 Miniscalco 17 Westerlund, dessutom 12 annan metod eller någon av dessa i modifierad form. (Magnusson, Lindfors et al. 2011): 2014: I 9 resp 12 landsting (Läkartidningen. 2014;111. Språk-bedömningar på BVC utvecklas positivt. Fler använder evidensbaserade metoder L. Nayeb, M. Westerlund)

22 Vad vet vi om de som faller ut vid screening? Uppföljning vid 6 år: på gruppnivå signifikanta svårigheter jämfört norm i olika språkliga domäner (språkljud, grammatik, ordförrård, språkanvändning, språklig medvetenhet) (Miniscalco et al. Acta Paediatrica 2005, 94, ), berättarförmåga (Miniscalco, C.,et al International Journal of Communication & Language Disorders, 2007), non-ordsrepetition (Miniscalco & Gillberg (2009) läsförmåga vid 7-8 år, både ordavkodning och ordförståelse (Miniscalco & Dahlgren- Sandberg (2010).

23 Vad vi inte vet Har de som föll ut vid screening fått insatser som haft betydelse? Har screeningen missat barn som borde få insatser?

24 Språkscreening internationellt Sverige enda land som har generell screening av språk The policy from UK National Screening Committee: screening for speech and language delay should not be offered (www.screening.nhs.uk/speechlanguage) The U.S. Preventive Services Task Force: the evidence is insufficient to recommend for or against routine use of brief, formal screening instruments in primary care to detect speech and language delay in children up to 5 years of age (www.uspreventiveservicetaskforce.org) Orsak: Långtidseffekter av screening dåligt undersökt Vad vet vi om språkscreening i Sverige?

25 Utfall screening Andel barn som remitteras till logoped enl. årsrapport eller liknande Utfall screening 2,5 år: Vg-regionen: som föranledde remiss logoped 2,5 % (varians 2,0-4,2 %) + ytterligare vid uppföljande kontroll 3 år: 1,5 % (varians 1,1 % - 2,6 %), (4 år?) Ex: Gotland: Undersökning 2 ½ år: 2% remiss logoped, uppföljning 3 år 2,5%, 4 år (Westerlund) remiss logoped 4% Utfall screening 3 år: Uppsala: 3 år 3,5 % remiss logoped och 2,7 % remitterade till psykolog, 4 år 2,8 % remiss till psykolog, 5 år 2,0 % remiss logoped (totalt under BVC-tid 8,3 %) Västmanland 11,8 %, Halland 5,4 %, Jämtland 3 % remiss logoped,

26 Göteborg: Undersökning 2 ½ år 2,5 % remiss logoped, vid 3 år 1,5 %. Dessutom 0,6 % remiss för utredning av autism Södra Bohuslän: Undersökning vid 2½ år: 2,5 % remiss logoped, vid 3 år 1,3 % Södra Älvsborg 2013: 2 ½ år: 4,2 % remiss logoped och 1,5 % remiss BHV-psykolog, 2,6 % efter omtest 3 år och 0,4 % remiss psykolog Skaraborg: 2 ½ år + uppföljning 3 år: remiss logoped 4,5 %, remiss psykolog: 1,1 %

27 Andel barn som remitteras till logoped under BVC-tiden, 0-6 år Stockholm: 13 % (varians mellan kommun/stadsdel 6 % - 25%). Flest från Upplands Väsby, Täby, Vallentuna, Lidingö, Nacka. Bland de tre med lägst antal remisser Skärholmen medan Rinkeby medel. Västerbotten 10 % Gotland 8,5 % Halland 18,6 % Sörmland: 7-8 % Uppland: 8,3 % Västernorrland: 9,7 % Norrbotten ca 4 % Örebro: 1,1 % Kalmar: 2,4 % Östergötland: 2,5 % Inga uppgifter: Undersökning vid 2 ½ år (Miniscalco): Region Skåne, Kronoberg, Blekinge Undersökning vid 3 år (Westerlund): Kalmar, Gävleborg

28 Enkät med logopedchefer, 50% svar Inom alla upptagningsområdet genomförs screening av tal- /språkutveckling vid flera åldrar, nästan alla barn deltar (uppskattning: ca 97 %). Metod och tidpunkter varierar 13 av 24 screening vid 2,5 år (metod: Miniscalco), i huvudsak i södra Sverige. 11/ 24 screening vid 3 år (metod Westerlund), framför allt i Mellansverige och norra Sverige (varav 1 anger egen anpassning av metoden). 21/24 dessutom screening vid 4 år. 3 uppföljning enligt Westerlunds anvisningar. 9 Värmlandstestet, 1 Skåne Språk-fyran, 9 gör observation/intervju utan att specifik metod anges.

29 Enkät med logopedchefer Antal remisser till logoped Endast Göteborg och Stockholm för statistik Övriga uppskattar att ca 10 % av alla barn remitteras under BVC-tiden (variation 5-20%), ca hälften efter screening vid 4 år Finns enhetliga riktlinjer eller vårdprogram för att avgöra vilka barn som ska utredas av logoped? 10 ja, 12 nej, 2 planering för lokala riktlinjer pågår Har mottagningen en golden standard för att avgöra fortsatt handläggning?. 5 har gemensamma riktlinjer, övriga: den logoped som möter barnet avgör val av metod Hur många remitteras vidare för annan utredning (t.ex. av psykolog eller läkare). 4: barnet återremitteras till BVC. Variationen i svaren i övrigt är från ytterst sällan till att någon svarar 50 % efter undersökningen vid 2,5/3 år. Vanligaste svaret är ca 10 % (ingen har psykolog knuten till sin verksamhet)

30 Samtidig förekomst av språkstörning och andra utvecklingsavvikelser 60% av barnen med utfall på 3-års språkscreening hade andra utvecklingsavvikelser i skolåldern (Westerlund et al, 2002) 70% av barn med utfall språkscreening 2,5 år hade vid 7-8 år en neuropsykiatrisk diagnos (Miniscalco C., Nygren G., Hagberg B., Kadesjö B. & Gillberg C.(2006). Developmental Medicine and Child Neurology 48, ) AD/HD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist, ASD, utvecklingsstörning, svag begåvning (IQ 71-84)

31 Barn som utretts med misstanke om ASD/ADHD 40 barn (6-8 år) remitterade till BNK utreddes på på samma sätt som barnen med språkstörning (medelålder 7.3 år), 31 ASD (eller komb ASD/ADHD), 9 ADHD 60% hade bedömts av logoped under förskoleåren 71% av de 31 barn som hade ASD hade varit i kontakt med logoped 22% av de 9 barn med ADHD hade varit i kontakt med logoped De 60% som hade haft logopedkontakt hade lägre begåvningsnivå (FSIQ =83.3) jfr med de som inte hade haft logopedkontakt (FSIQ=93.1) (Hagberg B., Miniscalco C & Gillberg C. 2010). Research in Developmental Disabilities)

32 Erfarenheter av forskning svensk språkscreening % av alla barn deltar i screening vid 2,5 eller 3 år. Screening identifierar barn med betydelsefull språkförsening (gruppnivå) Minst hälften av de som faller ut vid screening har andra betydelsefulla avvikelser som ADHD, generell kognitiv utvecklingsförsening, autismspektrumtillstånd, motoriska svårigheter som kräver specifika insatser (tänk ESSENCE!) uppgift för utredning inom team Det finns inga för landet gemensamma riktlinjer för åtgärder efter screening. Mycket stora skillnader mellan landstingen för hur många ban som remitteras till logoped Från vetenskapliga studier vet vi mycket lite om insatser hos logoped förändrar prognos Behövs screening vid 4 år?

33 Många barn remitteras till logoped varför? Många har sen språkutveckling/språkstörning åtgärden adekvat För att dom får hjälp där? Stor tilltro till logopedens kompetens Från BVC, från föräldrar Idag finns inget forskningsunderlag (men kliniska erfarenheter!) för att påstå att språkscreening/insatser hos logoped medför bättre förutsättningar för barns utveckling utmaning för forskningen!! BVC har inget annat att erbjuda? Hoppas att logopeden har det Ex att logoped utreder/bedömer det man själv inte har tid för/kan? Finns risker? Hindrar annan mer adekvat insats? Vid beteendeproblem onda cirklar förstärks Insatser vid autism fördröjs?

34 BHV s årsrapport, reflektioner efter genomgång Imponerande mycket information vem tar vara på den? Detaljerad information om hälsoindex (ohälsa/riskfaktorer för ohälsa) Prestationer: Om sjuksköterskans prestationer hembesök, föräldragrupp, vaccinationer, EPDS-screening, Kvalitetsuppföljning? Folkhälsoansvar?

35 Kommer teamtänkandet fram i årsrapporter? På detaljnivå redovisas resurser för sjuksköterska, i viss mån läkare, sällan för psykolog Vad gör BHV som team? Ex teamkonferenser? Gemensamma bedömningar? Psykologen osynlig i årsrapporterna? Hur många utredningar, hur många samtals-/behandlingskontakter, hur många EPDS-uppföljningar? Nytt program för barnhälsovård förtjänar andra uppgifter i årsrapport?

36 Saknar: Har arbetet inom barnhälsovården någon betydelse? Jag skulle önska försök till utvärdering Något om politiska implikationer? Ta ut svängarna!

37 Nivå för insatser Indikerade (Individuella interventioner) Selekterade (Insatser till grupper av barn med måttlig risk) Generella (insatser till alla) 37

38 Vad kan BVC göra (förutom remiss till logoped)? Goda exempel på samarbete mellan BVC och bibliotek : Språkkedjan i Halland och Språknätet i Uppsala. Region Halland. Språkkedjan: Landstinget Uppsala. Språknätet: Hitta språket! Kodknäckarna Glädje och utmaningar. Föräldrastödsprogram för barn 1-2,5 år Att vara småbarnsförälder idag Underlag för samtal om att vara förälder till barn i åldern mellan 1 och 2,5 år

39 Sammanfattning Det går att identifiera barn med språkliga svårigheter vid 2½ års ålder Språkstörning är sällan specifik, indicerar även andra problem Barn som identifieras med språkliga problem vid 2-3åå har ofta neuropsykiatriska och/eller utvecklingsmässiga avvikelser i tidig skolålder Såväl neuropsykiatrisk problematik som språkstörning är förenade med avvikande kognitiv utveckling Barnen behöver multidisciplinär bedömning

40 Språkutveckling - läsning Barns tidig språkutveckling (including vocabulary, grammar, phonology, and narrative abilities) prognostiserar läsutveckling och skolframgång (Dickinson & Tabors, 2001; Morrison et al., 2005; Snow, Burns, & Griffin, 1998) Data från the NICHD Early Child Care Study visade att språkutveckling vid 54 månaders ålder predicerade läsförmåga första åren i skolan (NICHD Early Child Care Research Network, 2005) Longitudinell studie av 7,179 tvillingpar fann bevis för direkt orsaksrelation mellan tidig språkutveckling och läsutveckling (Harlaar, Hayiou-Thomas, Dale, & Plomin, 2008)

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December Barnavård s vett Utgivare: Centrala FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: Tfn: 010-441 64 80 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 34:e årgången Nr 4, 2014 December Innehållsförteckning:

Läs mer

Barnhälsovårdens metoder att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En nationell inventering

Barnhälsovårdens metoder att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En nationell inventering Barnhälsovårdens metoder att förebygga psykisk ohälsa hos barn En nationell inventering Artikelnr 2009-126-160 Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2009 2 Förord Socialstyrelsen fick våren 2007 i uppdrag

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01

Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01 Version nr Diarie nr År/löp nr 2 Sidan 1 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Vårdprogram vid ADHD Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 2010-08-27 Upprättad

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Landstinget Kronoberg. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån

Främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Landstinget Kronoberg. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån Främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Landstinget Kronoberg Det är bättre att stämma i bäcken än i ån April 2009 Främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Landstinget Kronoberg Främjande

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Tålamod och fantasi En kvalitativ utvärdering av projektet Språk-kedjan Astrid Frylmark

Tålamod och fantasi En kvalitativ utvärdering av projektet Språk-kedjan Astrid Frylmark Tålamod och fantasi En kvalitativ utvärdering av projektet Språk-kedjan Astrid Frylmark Innehåll Sammanfattning.................................... 4 Inledning........................................ 6

Läs mer

Barn och ungdomar som utmanar

Barn och ungdomar som utmanar Barn och ungdomar som utmanar Vårdprogram för bedömning och behandling vid trotssyndrom och uppförandestörning inom barn- och ungdomspsykiatrin SFBUP 2011-08-26 Förord År 2003 gav BUP-föreningen ut vårdprogrammet

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete 2005 BUS Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter Rekommendationer och stöd BUS Medicinskt programarbete Innehåll 1. Förord... 3 Del 1 - Kunskapsdel och lägesbeskrivning 2. Program

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Dags att höja ribban!?

Dags att höja ribban!? Dags att höja ribban!? Kerstin Rydsjö Mängden forskningsresultat som visar hur viktigt det är att tidigt stimulera små barns språkutveckling och litteracitet i familjen är överväldigande! Frågan är därför

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län 2008-07-17

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD Revideras senast februari 2015 Peik Gustafsson Lars-Henry Gustle Elisabet Sandberg Kullenberg Pia Tallberg Margarita

Läs mer

Jämställd vård - Barn och ungdomar med ADHD

Jämställd vård - Barn och ungdomar med ADHD Revisionsrapport Jämställd vård - Barn och ungdomar med ADHD - fokus på flickornas situation Norrbottens läns landsting April 2010 Jan-Erik Wuolo, Certifierad kommunal revisor Andreas Jönsson, Revisionskonsult

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid.

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Sammanfattning sid. 2 Barnhälsovård sid. 8 Barnhälsovårdsrapport. sid. 10 Insamling av hälsodata sid. 13 Verksamhetsuppföljning sid. 14 Arbetstid sid.

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser Revisionsrapport Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser Inklusive samverkansgranskning Barn och ungdomar med ADHD - ur ett genusperspektiv Övertorneå kommun September 2010 Andreas O. Jönsson

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Barn som tänker annorlunda. Barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Barn som tänker annorlunda. Barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Barn som tänker annorlunda Barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd ISBN 978-91-86301-97-2 Artikelnr 2010-3-8 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Anders Järkendal/Bildarkivet

Läs mer

Verksamheter och insatser för lätt till medelsvår psykisk ohälsa - första linjen - för barn och unga i Uppsala län 2013

Verksamheter och insatser för lätt till medelsvår psykisk ohälsa - första linjen - för barn och unga i Uppsala län 2013 Slutrapport Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa I Uppsala län 150213 anja.kivimaki@akademiska.se Verksamheter och insatser för lätt till medelsvår psykisk ohälsa - första linjen - för barn

Läs mer

Hälsobesöket 18 månader på BVC

Hälsobesöket 18 månader på BVC Hälsobesöket 18 månader på BVC Centrala Barnhälsovården Fyrbodal Uddevalla sjukhus Entré:Q 451 80 Uddevalla Tfn: 010-441 64 80, fax: 010-435 73 12 Innehållsförteckning: Bakgrund... 3 Målsättning med hälsobesöket

Läs mer