Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015"

Transkript

1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1

2 Innehåll Höjdpunkter... 3 Marknadssyn januari... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 Råvarumarknader... 7 Världsekonomin... 8 USA... 9 Europa Sverige Norge Japan Tillväxtmarknader Ryssland JPMorgan US Technology Fund JPMorgan Global Healthcare Fund DISCLAIMER. Denna rapport är inte en investeringsrekommendation enligt reglerna i norsk verdipapirhandellov 3-10, jfr verdipapirforskriften 3-5 till Inga investeringsbeslut bör fattas uteslutande på basis av informationen i denna rapport. Investerare som överväger att investera i de fonder som beskrivs i denna rapport måste ta del av alla relevanta riskfaktorer, som beskrivs i respektive fonds prospekt och KIID-dokument. Rapporten baseras på källor som Obligo Investment Management, del av Agasti Holding ASA (Agasti), värderar som pålitliga, men Agasti kan inte garantera att informationen i denna rapport är precis eller fullständig. Uttalanden i rapporten reflekterar Agastis uppfattning vid den tidpunkt rapporten gjordes, och Agasti förbehåller sig rätten att ändra uppfattning utan varsel. Agasti påtar sig inget ansvar för varken direkta eller indirekta förluster eller utgifter som beror på förståelsen av eller användandet av denna rapport. Investeraren känner till att det föreligger en risk för förlust vid alla investeringar i finansiella instrument, och Agasti garanterar inte några resultat. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning beror bland annat på marknadsutveckling, förvaltarens förmåga, placeringens risk samt kostnader för köp och förvaltning. Värdet på investeringar på internationella marknader kan stiga eller falla med valutasvängningar. Anställda i Agasti-koncernen kan äga värdepapper i bolag som är omtalade i denna rapport, och kan köpa eller sälja sådana värdepapper. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 2

3 Höjdpunkt Stora svängningar i oktober 2014 var det sjätte året i rad med återhämtning på de flesta aktiemarknader. MSCI World gick upp 7,7 procent i lokal valuta och 25 procent i svenska kronor. Oljepriset har fallit kraftigt de senaste månaderna och oljan handlas nu för runt $ 49 per fat. Mycket tyder på att vi närmar oss botten, men som alltid är det svårt att veta när när det sker och på vilken nivå oljepriset hamnar. IMF anser att den globala tillväxten blir 3,5 procent under Det är något högre än föregående år. USA kommer att bidra till ökad tillväxt. Det förväntas också en något högre tillväxt i tillväxtekonomierna, men den avtagande tillväxttakten i Kina förväntas att fortsätta. Den amerikanska ekonomin är på väg att friskförklaras. Landets BNP steg med 5 procent under det tredje kvartalet. En bra sysselsättningstillväxt och lägre oljepriser kommer att vara positivt för ekonomin framåt. Den europeiska ekonomin blev en besviken förra året, särskilt i kärnländerna. De senaste inflationssiffrorna visade en negativ prisutveckling för första gången sedan finanskrisen. Centralbankchefen Mario Draghi överväger nu att införa kvantitativa lättnader för att stimulera ekonomin. Utvecklingen i den svenska ekonomin är tudelad. Högre inkomster har ökat lusten hos svenska konsumenter att handla. Däremot kämpar industrin med låg efterfrågan från övriga Europa. Det låga oljepriset är negativ nyhet för den norska ekonomin. Den norska Statistisk Sentralbyrå (SSB) räknar med att tillväxten i ekonomin kommer att vara en procent Ljuspunkten är att den svaga norska kronan kommer att förbättra exportföretagens lönsamhet. Japans statsminister, Shinzo Abe, lanserade i december ett nytt stimulanspaket, på 3500 miljarder yen. Detta paket tillsammans med en förändring av omsättningsskatten, kommer sannolikt att stimulera den privata konsumtionen. Flera av tillväxtekonomierna har haft en svag ekonomisk utveckling de senaste åren, särskilt råvaruexporterande länder som Brasilien och Ryssland. Den ekonomiska utvecklingen i världens två folkrikaste länder, Indien och Kina, ser dock bättre ut. Misstron mot den ryska ekonomin och politiken gör att investerare inte längre vågar investera i landet. Detta har lett till att rubeln har minskat med 43,5 procent mot dollarn under det senaste året, medan Moskvabörsen gått ned med nästan 35 procent i svenska kronor. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 3

4 Marknadssyn Marknadssyn januari Marknadssynen sammanfattar vår allmänna bild av olika tillgångsslag, regioner och deras potential framöver Mindre attraktivt Mer attraktivt Förändring Aktier Räntor USA Europa + Japan + Kina Tillväxtmarknader Sverige Statsobligationer High Yield-obligationer Emerging Markets Debt Översikten visar en förenklad summering av vårt syn på olika tillgångsklasser och enskilda marknader 2015 kommer troligtvis att bli en utmaning för investerare. Statsobligationsräntorna har sjunkit till historiskt låga nivåer och centralbankernas styrräntor är i många länder lägre än inflationen. Jakten på avkastning gör förmodligen att investerare kommer att fortsätta att flytta medel från räntemarknaden till aktiemarknaden även i år. Detta skulle kunna innebära en måttlig börsuppgång under Inom aktier föredrar vi de europeiska och japanska, framför den amerikanska marknaden. Amerikanska aktier är relativt dyra och penningpolitiken är nu mer aktiv i Europa och Japan, där det förmodligen kommer ytterligare kvantitativa lättnader under året. Börserna i tillväxtekonomierna kommer troligen att fortsätta att vara relativt svaga jämfört med i de utvecklade marknaderna. Det är likväl farligt att generalisera. Det är en mångfald av länder och det kommer fortfarande att finnas attraktiva investeringsmöjligheter i regionen. Vi föredrar Asien framför Latinamerika, och är positivt inställda till kinesiska aktier. Inom räntesegmentet är vi mest positiva till obligationer och anser att i synnerhet amerikanska högränteobligationer har förutsättningar att nå goda resultat, vilket är en effekt av den goda amerikanska tillväxten och relativt låg konkursrisk. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 4

5 Fondsfokuslistan Fondfokuslistan Vi är en oberoende distributör av fonder och kan fritt välja mellan svenska och internationella fondförvaltare som är specialister inom sina områden. Detta ger större möjligheter att göra lyckade fondval jämfört med banker som erbjuder ett begränsat urval av fonder. Många olika förvaltare är därför representerade i vårt urval. Varje fond som finns på vår fondfokuslista har varit föremål för omfattande analys. Centralt i detta arbete är en modell som vi kallar TRIP CHECK. Det är en förkortning för Team, Risk, Investeringsstrategi och Prestation. Alla fyra punkter kontrolleras innan fonden hamnar i fondurvalet. Arbetet slutar inte där - våra fondanalytiker följer fortlöpande upp alla utvalda fonder för att säkerställa att de uppfyller våra krav. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 5

6 Internationella aktieindex Börsåret 2014 Kursutveckling i lokal valuta 2014 var det sjätte året i följd med en uppgång på de flesta av aktiemarknaderna. MSCI World gick upp 7,7 procent i lokal valuta och 26 procent i svenska kronor. Den indiska aktiemarknaden klarade sig bäst med en ökning på 32 procent. I andra änden av skalan hittar vi nedgången på Moskvabörsen och rubeln. Rubeln försvagades med 43,5 procent mot dollarn förra året, medan det ryska RTS-indexet föll med 8,6 procent i lokal valuta och hela 34,7 procent i svenska kronor. Av de utvecklade marknaderna var det den amerikanska aktiemarknaden som presterade bäst. S&P 500-index steg med 11,4 procent i dollar och 35,2 procent i norska kronor. Jämför det med EuroStoxx 50-Index, som steg med blygsamma 1,2 procent i euro. Stockholmsbörsen var en av de bästa börserna, med en uppgång på 11,9 procent i A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 6

7 Råvarumarknader Panik på oljemarknaden Nordsjöolja, dollar per fat Oljepriset har under den senaste tiden nästan dagligen nått nya bottenrekord och Nordsjöoljan handlas nu för runt $ 49 per fat. Den kraftiga nedgången på oljepriser sedan sommaren 2014 beror inte på någon kollaps i efterfrågan. Istället är det ett ökat utbud av både amerikansk skifferolja och av Opec:s oljeproduktion. Historiskt sett har Saudiarabien styrt världsmarknaden och varit den producent som anpassat sin oljeexport för att stabilisera oljepriset. På Opecmöte i november beslutades att behålla produktionen oförändrad, till stor del som ett svar på Saudiarabiens önskan. Det finns flera ekonomiska skäl bakom beslutet, men rädslan för att mista marknadsandelar och viljan att testa smärttröskeln för producenter av skifferolja lyfts fram som de viktigaste. Oljeanalytiker har de senaste månaderna sänkt sina oljeprisuppskattningar och bedömningen är att priserna kommer att förbli låga fram till sommaren, för att därefter öka successivt. Det förefaller som att oljepriset nu närmar sig botten, men som alltid är det svårt att veta när och på vilken nivå oljepriset hamnar. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 7

8 Världsekonomin Olika tillväxt och penningpolitik IMF - Tillväxtprognoser prognos prognos Globalt 5,4 % 4,1 % 3,4 % 3,3 % 3,3 % 3,5 % Mogna marknader 3,1 % 1,7 % 1,2 % 1,4 % 1,8 % 2,4 % USA 2,5 % 1,6 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 3,6 % Euroområdet 2,0 % 1,6 % -0,7% -0,4% 0,8 % 1,2 % Japan 4,7 % -0,5% 1,5 % 1,5 % 0,9 % 0,6 % Tillväxtmarkander 7,5 % 6,2 % 5,1 % 4,7 % 4,4 % 4,3 % Kina 10,4 % 9,3 % 7,7 % 7,7 % 7,4 % 6,8 % Källa: IMF, januari 2015 Förra året präglades av besvikelse kring tillväxttalen, särskilt för Europa. Internationella Valutafonden (IMF) reviderade sin globala tillväxtprognos för 2014 från 3,6 till 3,3 procent. Detta är samma nivå som under IMF tror på en något högre global tillväxt under Den amerikanska återhämtningen kommer att fortsätta och landet förblir motorn för världsekonomin. Den ekonomiska tillväxten i Europa och Japan kommer att fortsätta att förbättras till följd av lägre oljepriser och en mer expansiv penningpolitik. Det förväntas också en något högre tillväxt i tillväxtekonomierna, men en avtagande tillväxttakt i Kina kommer att fortsätta. Trots en förbättring i den globala ekonomin kommer skillnaden i tillväxttakt mellan USA och andra Industrialiserade länder att fortsätta. Detta kommer att påverka ländernas penningpolitik. Förmodligen vill den amerikanska centralbanken genomföra en första räntehöjning före sommaren. Centralbankerna i Europa och Japan kommer att fortsätta att driva nollräntepolitik och trycka pengar för att motverka låg inflation och svag tillväxt. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 8

9 USA Världsekonomins motor procentuell förändring Efter fem år med svag tillväxt i USA är ekonomin nu på väg att återhämta sig. BNP ökade med 5 procent på årsbasis under tredje kvartalet. Inte sedan 2003 har takten varit högre. Det är konsumenterna, som står för 70 procent av ekonomin, som bidrar till den kraftiga uppgången. För de flesta amerikaner är den kraftiga nedgången av oljepriserna positiv. De har väldens största bränsleförbrukning och i flera stater säljs bensin nu för under $ 2 per gallon, vilket är cirka 4 kronor per liter. Den starka tillväxten innebär att fler amerikaner åter kommer in i på arbetsmarknaden. Det skapades 3 miljoner nya jobb förra året och arbetslösheten minskade med en procentenhet till 5,6 procent. Trots starka sysselsättningssiffror var löneutvecklingen negativ i december. Den amerikanska aktiemarknaden är relativt dyrt prissatt jämfört med andra marknader och en starkare dollar minskar intäkterna för exportföretagen. Dessutom kommer en eventuell räntehöjning att påverka investeringsviljan. Vi tror därför på en måttlig uppgång för amerikanska aktier i år. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 9

10 Europa Draghi redo med sedelpressen Procentuell ändring år till år Den europeiska tillväxten var en besvikelse förra året. Det gäller särskilt avseende de länder som fungerar som nav för euroländerna. Tillväxten är svag i synnerhet i Frankrike och Italien. Även den tyska ekonomin visar allt fler tecken på avmattning. De senaste inflationssiffrorna för december visade en negativ prisutveckling för första gången sedan finanskrisen. Det är främst lägre energipriser som drar ner prisnivån. Den faktiska prisutvecklingen är långt från ECB:s inflationsmål och centralbanken riskerar att förlora all trovärdighet om den underlåter att agera snabbt. Centralbankchef Mario Draghi överväger därför nu att genomföra kvantitativa lättnader. Detta innebär att centralbanken trycker pengar och köper statsobligationer i euroområdet. Även om tillväxten fortfarande kommer att vara relativt svag i Europa under den närmaste tiden är vi positiva till den europeiska aktiemarknaden - som en följd av en svag euro och förväntningar om en mer expansiv penningpolitik. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 0

11 Sverige Ingves redo med nya åtgärder Prosentvis endring Utvecklingen i den svenska ekonomin är tudelad. Högre intäkter, huvudsakligen tack vare de låga räntorna, har lett till en ökad köpkraft hos konsumenterna. Detta är positivt för ekonomin, eftersom hushållssektorn står för 45 procent av Sveriges BNP. Den viktiga industrisektorn kommer att fortsätta vara svag på grund av låg efterfrågan från övriga Europa. Även om många svenska företag kämpar med låg efterfrågan från utlandet är den svaga kronan, lägre oljepris och låga räntor positivt för exportföretagens lönsamhet. Under fjolåret har kronan försvagats med 6,5 procent mot euron och 21 procent mot dollarn. Styrräntan i Sverige är på rekordlåga noll procent. Detta beror främst på den svaga inflationen, vilket i december sjönk med 0,3 procent, långt under inflationsmålet på 2 procents. Riksbankchefen Stefan Ingves har klargjort att om den låga inflationen kvarstår så står Riksbanken redo med mer dramatiska åtgärder. Detta kommer att ha en positiv inverkan på svenska aktier. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 1

12 Norge Kron- och oljechock Oslo Börs Hovedindex Nordsjöolja, dollar per fat Det kraftiga fallet av oljepriset påverkar den norska ekonomin negativt. Enligt norska Statistisk Sentralbyrå (SSB) kommer tillväxten i Norges ekonomi i år att stanna på blygsamma en procent. Detta blir den lägsta tillväxttakten sedan finanskrisen SSB tror att tillväxten tar fart under Låga oljepriser kommer att leda till minskade oljeinvesteringar, lägre intäkter och högre arbetslöshet. Men den svaga kronan gör importerade varor dyrare och förbättrar därmed konkurrenssituationen i den del av verksamheten som konkurrerar mot import. En svag norsk krona kommer också att förbättra konkurrenskraften för exportindustrin, bortsett för de företag som är knutna till olja. Även om Norge står inför tuffare tider är den norska ekonomin väl rustad för att klara övergången. Det finns handlingsutrymme inom både finans- och penningpolitiken. Så som situationen ser ut nu är det mer troligt att det blir räntesänkningar än höjningar. Vi vidhåller att vara försiktig med att ha för stor exponering för norska aktier. Det låga oljepriset kommer att fortsätta ha en negativ påverkan på den norska börsen. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 2

13 Japan Abe vill återuppbygga Japan Nikkei 225 USD/JPY Förväntningarna var skyhöga när Shinzo Abe vann valet i slutet av Genom sin aggressiva stimulanspolitik skulle han få stopp på 15 års ihållande prisfall. Aktieindexet Nikkei 225 har stigit med cirka 70 procent sedan Abe tillträdde som statsminister. I april höjde regeringen omsättningsskatten från 5 till 8 procent. Detta ledde till högre priser på allt från dagligvaror till bilar och gjorde att konsumenterna blev återhållsamma. Den privata konsumtionen har rasat och Japan är nu inne i en recession. Som en följd av de svaga tillväxtsiffrorna presenterade Abe ett nytt stimulanspaket på miljarder yen i sluten av december. Detta paket, i kombination med en senareläggning av ytterligare ökning av omsättningsskatten, kommer förmodligen att stimulera den privata konsumtionen. Nya stimulanser från centralbanken, en svagare yen samt beslutet om att öka aktieandelen för den statliga pensionsfonden innebär att vi är positiva till japanska aktier på kort sikt. Men den japanska ekonomin är på lång sikt beroende av att stora strukturella reformer genomförts. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 3

14 Tillväxtmarknader Svag tillväxt i fjol Kursutveckling i lokal valuta Flera av tillväxtländerna har haft en svag ekonomisk utveckling de senaste åren. Det gäller speciellt för råvaruexporterande länder som Brasilien och Ryssland. Detta återspeglas i aktieutvecklingen för dessa länder. Indiens ekonomi är i bättring. Den årliga tillväxttakten under Q var 5,7 procent. Mumbai-börsen steg med 32,3 procent förra året. Kinas BNP-tillväxt kommer sannolikt att vara lägre i framtiden än vad det har varit under de senaste åren. Det verkar fortfarande som att landet undviker en hård landning. Den kinesiska centralbanken sänkte nyligen styrräntan och förmodligen kommer det fler räntesänkningar om tillväxten avstannar. Även om tillväxtländerna framstår som relativt billigt prissatta i förhållande till de utvecklade ekonomierna, anser vi att det är för tidigt att öka exponeringen. Många av dessa länder har gynnats av rekordlåga räntor, men tyvärr inte använt möjligheten att genomföra nödvändiga reformer. Vi föredrar Asien framför Latinamerika och förblir positiva till kinesiska aktier. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 4

15 Ryssland Räntehopp Index USD/RUB Ryssland dominerade nyhetsflödet förra året. Först genom annekteringen av Krim, därefter sanktioner från västvärlden och nu rubelkrisen. Detta har försatt den ryska ekonomin i fritt fall och landet är på väg in i en recession. Misstro till både den ryska ekonomin och politiken gör att investerare inte längre vågar investera i landet. Kapitalflykten i fjol slog alla tidigare rekord med god marginal. Rubeln försvagades med 43,5 procent mot dollarn under det senaste året. Den ryska centralbanken har gjort desperata försök att försvara rubeln. I december höjdes styrräntan från 10,5 till 17 procent efter att centralbanken använt stora belopp på stödköp av rubeln. Höga räntor och begränsad tillgång till finansiering i väst är på väg att strypa den ryska industrin. Detta kan leda till en konkursvåg. Ryska aktier handlas på mycket låga nivåer och därför kan det vara frestande att öka exponeringen. Vår bedömning är emellertid att man bör vara försiktig. Det finns fortfarande mycket osäkerhet och vi kan inte bortse från att ryska aktier kan falla ytterligare. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 5

16 JPMorgan US Technology Fund Teknologi en attraktiv sektor Namn JPM US Technology Fund Startår 1997 Förvaltare Greg Luttrell, Greg Tuorto Valutaklasse USD Förvaltningsvolym 470 mill dollar (31/12-14) Årlig förvaltningsavgift 1,50 % Risknivå (skala 1-7) 6 - Hög risk Teknologiföretagen drabbades hårt av finanskrisen. Många bolag tvingades då att skära kraftigt i sina investeringar. Detta har nu förändrats och investeringar sker igen i ny teknologi för att öka produktiviteten och konkurrenskraften. Flera stora teknologiföretag har god likviditet och därför har utdelningarna ökat. Vi är därför positiva till branschen och särskilt till de amerikanska företag som ser attraktiva ut. Våras fondurval inom teknologisektorn är JPMorgan US Technology Fund. Fondens målsättning är att ge långsiktig avkastning genom att främst investera i amerikanska företag inom teknologi, media och telekommunikation. Förvaltarna har ett öppet mandat där de investerar i de mest attraktiva företagen, oavsett segment och bolagsstorlek. Portföljen består av aktier. Teknologibolag kan vara en spännande krydda i en investeringsportfölj. Investeringar i denna sektor är dock förenat med en högre risk än exponering gentemot den globala aktiemarknaden. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 6

17 JPMorgan Global Healthcare Fund Hälsa en defensiv sektor Den globala hälsosektorn gynnas både av att den åldrande befolkningen ökar i antal och att efterfrågan ökar från tillväxtekonomier. Vi tror att investeringar i defensiva sektorer, särskilt hälsa, kan vara attraktiv som en del i en investeringsportfölj. Namn JPM Global Healthcare Fund Startår 2009 Förvaltare Marden, Cohen, Pajwani Valutaklasse USD Förvaltningsvolym mill dollar (31/12-14) Årlig förvaltningsavgift 1,50 % Risknivå (skala 1-7) 6 - Hög risk Aktier inom hälsosektorn har stigit mer än den globala aktiemarknaden under de senaste åren. Det beror främst på att det skett en kraftig ökning av antalet företag inom bioteknik. Vi ser att attraktiva läkemedelsföretag skulle kunna bidra till god avkastning för investerarna. JPMorgan Global Healthcare Fund består av en portfölj med de mest attraktiva idéerna inom branschen. Portföljen har mellan bolag. Förvaltarna har ett flexibelt mandat och försöker skapa långsiktig avkastning genom att diversifiera portföljen inom segmenten läkemedel, bioteknik, medicinteknik och hälsovård. Fonden är analysdrivet med fokus på långsiktig värdering av varje företag. Det är ett mycket erfaret team som förvaltar fonden. De är specialister och analytiker inom denna sektor. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 7

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Innehåll. Obligo Marknadssyn. November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1

Innehåll. Obligo Marknadssyn. November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1 Innehåll Obligo Marknadssyn November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Obligos Marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex...

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 Marknadskommentar

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Fortsatt skakig global konjunktur

Fortsatt skakig global konjunktur Fortsatt skakig global konjunktur Industriarbetsgivarna, uppdatering av konjunkturläget den 15 december 2015 Under hösten har mönstret från de senaste fem åren upprepats: I takt med att året fortskrider

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Sammanfattning... 3. Navexas Marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6. Räntemarknaden... 7 USA... 8. Europa...

Sammanfattning... 3. Navexas Marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6. Räntemarknaden... 7 USA... 8. Europa... Augusti 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Navexas Marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 Räntemarknaden... 7 USA... 8 Europa... 9 Ryssland... 10 Argentina... 11 DISCLAIMER.

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland...

Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland... September 2014 Höjdpunkter Huvudpunkter... 3 Agastis marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 USA... 7 Europa... 8 Tyskland... 9 Frankrike... 10 Norge... 11 Sverige... 12 Ryssland...

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2013

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2013 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Månadsanalys Mars 2014

Månadsanalys Mars 2014 Månadsanalys Mars 2014 Positiv börsutveckling trots något svagare statistik DE SENASTE VECKORNA har osäkerheten tilltagit något efter att krisen i Ukraina intensifierats. Februari präglades annars av en

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport mars 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport mars 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 Marknadskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Månadsanalys Juni 2013

Månadsanalys Juni 2013 Månadsanalys Juni 2013 Minskad potential på aktiemarknaden I SLUTET AV maj presenterade vi vår uppdaterade marknadssyn och konstaterade då att inledningen av året har bjudit på en god start för de globala

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT

IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT BUSINESS SWEDEN, 27 SEPTEMBER 2016 IHÅLLANDE MOTVIND I VÄRLDSEKONOMIN Den globala ekonomin återhämtar sig i måttlig takt med en BNP-tillväxt på 3 procent i år som ökar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E konomisk rapport 30 Utgåva 6 / 2016 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 8 september 2016 utvärderade CB-rådet de ekonomiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2013

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2013 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2013

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2013 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2013 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Investor Brief. Utsikter för fjärde kvartalet 2015

Investor Brief. Utsikter för fjärde kvartalet 2015 3:E KVARTALET OKTOBER 2015 Utsikter för fjärde kvartalet 2015 Makroekonomi och allokering: Rädslan för Kina är överdriven, och europeiska aktier har nu fallit för mycket och blivit köpvärda. Vi är beredda

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer