Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015"

Transkript

1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1

2 Innehåll Höjdpunkter... 3 Marknadssyn januari... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 Råvarumarknader... 7 Världsekonomin... 8 USA... 9 Europa Sverige Norge Japan Tillväxtmarknader Ryssland JPMorgan US Technology Fund JPMorgan Global Healthcare Fund DISCLAIMER. Denna rapport är inte en investeringsrekommendation enligt reglerna i norsk verdipapirhandellov 3-10, jfr verdipapirforskriften 3-5 till Inga investeringsbeslut bör fattas uteslutande på basis av informationen i denna rapport. Investerare som överväger att investera i de fonder som beskrivs i denna rapport måste ta del av alla relevanta riskfaktorer, som beskrivs i respektive fonds prospekt och KIID-dokument. Rapporten baseras på källor som Obligo Investment Management, del av Agasti Holding ASA (Agasti), värderar som pålitliga, men Agasti kan inte garantera att informationen i denna rapport är precis eller fullständig. Uttalanden i rapporten reflekterar Agastis uppfattning vid den tidpunkt rapporten gjordes, och Agasti förbehåller sig rätten att ändra uppfattning utan varsel. Agasti påtar sig inget ansvar för varken direkta eller indirekta förluster eller utgifter som beror på förståelsen av eller användandet av denna rapport. Investeraren känner till att det föreligger en risk för förlust vid alla investeringar i finansiella instrument, och Agasti garanterar inte några resultat. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning beror bland annat på marknadsutveckling, förvaltarens förmåga, placeringens risk samt kostnader för köp och förvaltning. Värdet på investeringar på internationella marknader kan stiga eller falla med valutasvängningar. Anställda i Agasti-koncernen kan äga värdepapper i bolag som är omtalade i denna rapport, och kan köpa eller sälja sådana värdepapper. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 2

3 Höjdpunkt Stora svängningar i oktober 2014 var det sjätte året i rad med återhämtning på de flesta aktiemarknader. MSCI World gick upp 7,7 procent i lokal valuta och 25 procent i svenska kronor. Oljepriset har fallit kraftigt de senaste månaderna och oljan handlas nu för runt $ 49 per fat. Mycket tyder på att vi närmar oss botten, men som alltid är det svårt att veta när när det sker och på vilken nivå oljepriset hamnar. IMF anser att den globala tillväxten blir 3,5 procent under Det är något högre än föregående år. USA kommer att bidra till ökad tillväxt. Det förväntas också en något högre tillväxt i tillväxtekonomierna, men den avtagande tillväxttakten i Kina förväntas att fortsätta. Den amerikanska ekonomin är på väg att friskförklaras. Landets BNP steg med 5 procent under det tredje kvartalet. En bra sysselsättningstillväxt och lägre oljepriser kommer att vara positivt för ekonomin framåt. Den europeiska ekonomin blev en besviken förra året, särskilt i kärnländerna. De senaste inflationssiffrorna visade en negativ prisutveckling för första gången sedan finanskrisen. Centralbankchefen Mario Draghi överväger nu att införa kvantitativa lättnader för att stimulera ekonomin. Utvecklingen i den svenska ekonomin är tudelad. Högre inkomster har ökat lusten hos svenska konsumenter att handla. Däremot kämpar industrin med låg efterfrågan från övriga Europa. Det låga oljepriset är negativ nyhet för den norska ekonomin. Den norska Statistisk Sentralbyrå (SSB) räknar med att tillväxten i ekonomin kommer att vara en procent Ljuspunkten är att den svaga norska kronan kommer att förbättra exportföretagens lönsamhet. Japans statsminister, Shinzo Abe, lanserade i december ett nytt stimulanspaket, på 3500 miljarder yen. Detta paket tillsammans med en förändring av omsättningsskatten, kommer sannolikt att stimulera den privata konsumtionen. Flera av tillväxtekonomierna har haft en svag ekonomisk utveckling de senaste åren, särskilt råvaruexporterande länder som Brasilien och Ryssland. Den ekonomiska utvecklingen i världens två folkrikaste länder, Indien och Kina, ser dock bättre ut. Misstron mot den ryska ekonomin och politiken gör att investerare inte längre vågar investera i landet. Detta har lett till att rubeln har minskat med 43,5 procent mot dollarn under det senaste året, medan Moskvabörsen gått ned med nästan 35 procent i svenska kronor. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 3

4 Marknadssyn Marknadssyn januari Marknadssynen sammanfattar vår allmänna bild av olika tillgångsslag, regioner och deras potential framöver Mindre attraktivt Mer attraktivt Förändring Aktier Räntor USA Europa + Japan + Kina Tillväxtmarknader Sverige Statsobligationer High Yield-obligationer Emerging Markets Debt Översikten visar en förenklad summering av vårt syn på olika tillgångsklasser och enskilda marknader 2015 kommer troligtvis att bli en utmaning för investerare. Statsobligationsräntorna har sjunkit till historiskt låga nivåer och centralbankernas styrräntor är i många länder lägre än inflationen. Jakten på avkastning gör förmodligen att investerare kommer att fortsätta att flytta medel från räntemarknaden till aktiemarknaden även i år. Detta skulle kunna innebära en måttlig börsuppgång under Inom aktier föredrar vi de europeiska och japanska, framför den amerikanska marknaden. Amerikanska aktier är relativt dyra och penningpolitiken är nu mer aktiv i Europa och Japan, där det förmodligen kommer ytterligare kvantitativa lättnader under året. Börserna i tillväxtekonomierna kommer troligen att fortsätta att vara relativt svaga jämfört med i de utvecklade marknaderna. Det är likväl farligt att generalisera. Det är en mångfald av länder och det kommer fortfarande att finnas attraktiva investeringsmöjligheter i regionen. Vi föredrar Asien framför Latinamerika, och är positivt inställda till kinesiska aktier. Inom räntesegmentet är vi mest positiva till obligationer och anser att i synnerhet amerikanska högränteobligationer har förutsättningar att nå goda resultat, vilket är en effekt av den goda amerikanska tillväxten och relativt låg konkursrisk. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 4

5 Fondsfokuslistan Fondfokuslistan Vi är en oberoende distributör av fonder och kan fritt välja mellan svenska och internationella fondförvaltare som är specialister inom sina områden. Detta ger större möjligheter att göra lyckade fondval jämfört med banker som erbjuder ett begränsat urval av fonder. Många olika förvaltare är därför representerade i vårt urval. Varje fond som finns på vår fondfokuslista har varit föremål för omfattande analys. Centralt i detta arbete är en modell som vi kallar TRIP CHECK. Det är en förkortning för Team, Risk, Investeringsstrategi och Prestation. Alla fyra punkter kontrolleras innan fonden hamnar i fondurvalet. Arbetet slutar inte där - våra fondanalytiker följer fortlöpande upp alla utvalda fonder för att säkerställa att de uppfyller våra krav. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 5

6 Internationella aktieindex Börsåret 2014 Kursutveckling i lokal valuta 2014 var det sjätte året i följd med en uppgång på de flesta av aktiemarknaderna. MSCI World gick upp 7,7 procent i lokal valuta och 26 procent i svenska kronor. Den indiska aktiemarknaden klarade sig bäst med en ökning på 32 procent. I andra änden av skalan hittar vi nedgången på Moskvabörsen och rubeln. Rubeln försvagades med 43,5 procent mot dollarn förra året, medan det ryska RTS-indexet föll med 8,6 procent i lokal valuta och hela 34,7 procent i svenska kronor. Av de utvecklade marknaderna var det den amerikanska aktiemarknaden som presterade bäst. S&P 500-index steg med 11,4 procent i dollar och 35,2 procent i norska kronor. Jämför det med EuroStoxx 50-Index, som steg med blygsamma 1,2 procent i euro. Stockholmsbörsen var en av de bästa börserna, med en uppgång på 11,9 procent i A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 6

7 Råvarumarknader Panik på oljemarknaden Nordsjöolja, dollar per fat Oljepriset har under den senaste tiden nästan dagligen nått nya bottenrekord och Nordsjöoljan handlas nu för runt $ 49 per fat. Den kraftiga nedgången på oljepriser sedan sommaren 2014 beror inte på någon kollaps i efterfrågan. Istället är det ett ökat utbud av både amerikansk skifferolja och av Opec:s oljeproduktion. Historiskt sett har Saudiarabien styrt världsmarknaden och varit den producent som anpassat sin oljeexport för att stabilisera oljepriset. På Opecmöte i november beslutades att behålla produktionen oförändrad, till stor del som ett svar på Saudiarabiens önskan. Det finns flera ekonomiska skäl bakom beslutet, men rädslan för att mista marknadsandelar och viljan att testa smärttröskeln för producenter av skifferolja lyfts fram som de viktigaste. Oljeanalytiker har de senaste månaderna sänkt sina oljeprisuppskattningar och bedömningen är att priserna kommer att förbli låga fram till sommaren, för att därefter öka successivt. Det förefaller som att oljepriset nu närmar sig botten, men som alltid är det svårt att veta när och på vilken nivå oljepriset hamnar. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 7

8 Världsekonomin Olika tillväxt och penningpolitik IMF - Tillväxtprognoser prognos prognos Globalt 5,4 % 4,1 % 3,4 % 3,3 % 3,3 % 3,5 % Mogna marknader 3,1 % 1,7 % 1,2 % 1,4 % 1,8 % 2,4 % USA 2,5 % 1,6 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 3,6 % Euroområdet 2,0 % 1,6 % -0,7% -0,4% 0,8 % 1,2 % Japan 4,7 % -0,5% 1,5 % 1,5 % 0,9 % 0,6 % Tillväxtmarkander 7,5 % 6,2 % 5,1 % 4,7 % 4,4 % 4,3 % Kina 10,4 % 9,3 % 7,7 % 7,7 % 7,4 % 6,8 % Källa: IMF, januari 2015 Förra året präglades av besvikelse kring tillväxttalen, särskilt för Europa. Internationella Valutafonden (IMF) reviderade sin globala tillväxtprognos för 2014 från 3,6 till 3,3 procent. Detta är samma nivå som under IMF tror på en något högre global tillväxt under Den amerikanska återhämtningen kommer att fortsätta och landet förblir motorn för världsekonomin. Den ekonomiska tillväxten i Europa och Japan kommer att fortsätta att förbättras till följd av lägre oljepriser och en mer expansiv penningpolitik. Det förväntas också en något högre tillväxt i tillväxtekonomierna, men en avtagande tillväxttakt i Kina kommer att fortsätta. Trots en förbättring i den globala ekonomin kommer skillnaden i tillväxttakt mellan USA och andra Industrialiserade länder att fortsätta. Detta kommer att påverka ländernas penningpolitik. Förmodligen vill den amerikanska centralbanken genomföra en första räntehöjning före sommaren. Centralbankerna i Europa och Japan kommer att fortsätta att driva nollräntepolitik och trycka pengar för att motverka låg inflation och svag tillväxt. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 8

9 USA Världsekonomins motor procentuell förändring Efter fem år med svag tillväxt i USA är ekonomin nu på väg att återhämta sig. BNP ökade med 5 procent på årsbasis under tredje kvartalet. Inte sedan 2003 har takten varit högre. Det är konsumenterna, som står för 70 procent av ekonomin, som bidrar till den kraftiga uppgången. För de flesta amerikaner är den kraftiga nedgången av oljepriserna positiv. De har väldens största bränsleförbrukning och i flera stater säljs bensin nu för under $ 2 per gallon, vilket är cirka 4 kronor per liter. Den starka tillväxten innebär att fler amerikaner åter kommer in i på arbetsmarknaden. Det skapades 3 miljoner nya jobb förra året och arbetslösheten minskade med en procentenhet till 5,6 procent. Trots starka sysselsättningssiffror var löneutvecklingen negativ i december. Den amerikanska aktiemarknaden är relativt dyrt prissatt jämfört med andra marknader och en starkare dollar minskar intäkterna för exportföretagen. Dessutom kommer en eventuell räntehöjning att påverka investeringsviljan. Vi tror därför på en måttlig uppgång för amerikanska aktier i år. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 9

10 Europa Draghi redo med sedelpressen Procentuell ändring år till år Den europeiska tillväxten var en besvikelse förra året. Det gäller särskilt avseende de länder som fungerar som nav för euroländerna. Tillväxten är svag i synnerhet i Frankrike och Italien. Även den tyska ekonomin visar allt fler tecken på avmattning. De senaste inflationssiffrorna för december visade en negativ prisutveckling för första gången sedan finanskrisen. Det är främst lägre energipriser som drar ner prisnivån. Den faktiska prisutvecklingen är långt från ECB:s inflationsmål och centralbanken riskerar att förlora all trovärdighet om den underlåter att agera snabbt. Centralbankchef Mario Draghi överväger därför nu att genomföra kvantitativa lättnader. Detta innebär att centralbanken trycker pengar och köper statsobligationer i euroområdet. Även om tillväxten fortfarande kommer att vara relativt svag i Europa under den närmaste tiden är vi positiva till den europeiska aktiemarknaden - som en följd av en svag euro och förväntningar om en mer expansiv penningpolitik. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 0

11 Sverige Ingves redo med nya åtgärder Prosentvis endring Utvecklingen i den svenska ekonomin är tudelad. Högre intäkter, huvudsakligen tack vare de låga räntorna, har lett till en ökad köpkraft hos konsumenterna. Detta är positivt för ekonomin, eftersom hushållssektorn står för 45 procent av Sveriges BNP. Den viktiga industrisektorn kommer att fortsätta vara svag på grund av låg efterfrågan från övriga Europa. Även om många svenska företag kämpar med låg efterfrågan från utlandet är den svaga kronan, lägre oljepris och låga räntor positivt för exportföretagens lönsamhet. Under fjolåret har kronan försvagats med 6,5 procent mot euron och 21 procent mot dollarn. Styrräntan i Sverige är på rekordlåga noll procent. Detta beror främst på den svaga inflationen, vilket i december sjönk med 0,3 procent, långt under inflationsmålet på 2 procents. Riksbankchefen Stefan Ingves har klargjort att om den låga inflationen kvarstår så står Riksbanken redo med mer dramatiska åtgärder. Detta kommer att ha en positiv inverkan på svenska aktier. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 1

12 Norge Kron- och oljechock Oslo Börs Hovedindex Nordsjöolja, dollar per fat Det kraftiga fallet av oljepriset påverkar den norska ekonomin negativt. Enligt norska Statistisk Sentralbyrå (SSB) kommer tillväxten i Norges ekonomi i år att stanna på blygsamma en procent. Detta blir den lägsta tillväxttakten sedan finanskrisen SSB tror att tillväxten tar fart under Låga oljepriser kommer att leda till minskade oljeinvesteringar, lägre intäkter och högre arbetslöshet. Men den svaga kronan gör importerade varor dyrare och förbättrar därmed konkurrenssituationen i den del av verksamheten som konkurrerar mot import. En svag norsk krona kommer också att förbättra konkurrenskraften för exportindustrin, bortsett för de företag som är knutna till olja. Även om Norge står inför tuffare tider är den norska ekonomin väl rustad för att klara övergången. Det finns handlingsutrymme inom både finans- och penningpolitiken. Så som situationen ser ut nu är det mer troligt att det blir räntesänkningar än höjningar. Vi vidhåller att vara försiktig med att ha för stor exponering för norska aktier. Det låga oljepriset kommer att fortsätta ha en negativ påverkan på den norska börsen. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 2

13 Japan Abe vill återuppbygga Japan Nikkei 225 USD/JPY Förväntningarna var skyhöga när Shinzo Abe vann valet i slutet av Genom sin aggressiva stimulanspolitik skulle han få stopp på 15 års ihållande prisfall. Aktieindexet Nikkei 225 har stigit med cirka 70 procent sedan Abe tillträdde som statsminister. I april höjde regeringen omsättningsskatten från 5 till 8 procent. Detta ledde till högre priser på allt från dagligvaror till bilar och gjorde att konsumenterna blev återhållsamma. Den privata konsumtionen har rasat och Japan är nu inne i en recession. Som en följd av de svaga tillväxtsiffrorna presenterade Abe ett nytt stimulanspaket på miljarder yen i sluten av december. Detta paket, i kombination med en senareläggning av ytterligare ökning av omsättningsskatten, kommer förmodligen att stimulera den privata konsumtionen. Nya stimulanser från centralbanken, en svagare yen samt beslutet om att öka aktieandelen för den statliga pensionsfonden innebär att vi är positiva till japanska aktier på kort sikt. Men den japanska ekonomin är på lång sikt beroende av att stora strukturella reformer genomförts. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 3

14 Tillväxtmarknader Svag tillväxt i fjol Kursutveckling i lokal valuta Flera av tillväxtländerna har haft en svag ekonomisk utveckling de senaste åren. Det gäller speciellt för råvaruexporterande länder som Brasilien och Ryssland. Detta återspeglas i aktieutvecklingen för dessa länder. Indiens ekonomi är i bättring. Den årliga tillväxttakten under Q var 5,7 procent. Mumbai-börsen steg med 32,3 procent förra året. Kinas BNP-tillväxt kommer sannolikt att vara lägre i framtiden än vad det har varit under de senaste åren. Det verkar fortfarande som att landet undviker en hård landning. Den kinesiska centralbanken sänkte nyligen styrräntan och förmodligen kommer det fler räntesänkningar om tillväxten avstannar. Även om tillväxtländerna framstår som relativt billigt prissatta i förhållande till de utvecklade ekonomierna, anser vi att det är för tidigt att öka exponeringen. Många av dessa länder har gynnats av rekordlåga räntor, men tyvärr inte använt möjligheten att genomföra nödvändiga reformer. Vi föredrar Asien framför Latinamerika och förblir positiva till kinesiska aktier. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 4

15 Ryssland Räntehopp Index USD/RUB Ryssland dominerade nyhetsflödet förra året. Först genom annekteringen av Krim, därefter sanktioner från västvärlden och nu rubelkrisen. Detta har försatt den ryska ekonomin i fritt fall och landet är på väg in i en recession. Misstro till både den ryska ekonomin och politiken gör att investerare inte längre vågar investera i landet. Kapitalflykten i fjol slog alla tidigare rekord med god marginal. Rubeln försvagades med 43,5 procent mot dollarn under det senaste året. Den ryska centralbanken har gjort desperata försök att försvara rubeln. I december höjdes styrräntan från 10,5 till 17 procent efter att centralbanken använt stora belopp på stödköp av rubeln. Höga räntor och begränsad tillgång till finansiering i väst är på väg att strypa den ryska industrin. Detta kan leda till en konkursvåg. Ryska aktier handlas på mycket låga nivåer och därför kan det vara frestande att öka exponeringen. Vår bedömning är emellertid att man bör vara försiktig. Det finns fortfarande mycket osäkerhet och vi kan inte bortse från att ryska aktier kan falla ytterligare. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 5

16 JPMorgan US Technology Fund Teknologi en attraktiv sektor Namn JPM US Technology Fund Startår 1997 Förvaltare Greg Luttrell, Greg Tuorto Valutaklasse USD Förvaltningsvolym 470 mill dollar (31/12-14) Årlig förvaltningsavgift 1,50 % Risknivå (skala 1-7) 6 - Hög risk Teknologiföretagen drabbades hårt av finanskrisen. Många bolag tvingades då att skära kraftigt i sina investeringar. Detta har nu förändrats och investeringar sker igen i ny teknologi för att öka produktiviteten och konkurrenskraften. Flera stora teknologiföretag har god likviditet och därför har utdelningarna ökat. Vi är därför positiva till branschen och särskilt till de amerikanska företag som ser attraktiva ut. Våras fondurval inom teknologisektorn är JPMorgan US Technology Fund. Fondens målsättning är att ge långsiktig avkastning genom att främst investera i amerikanska företag inom teknologi, media och telekommunikation. Förvaltarna har ett öppet mandat där de investerar i de mest attraktiva företagen, oavsett segment och bolagsstorlek. Portföljen består av aktier. Teknologibolag kan vara en spännande krydda i en investeringsportfölj. Investeringar i denna sektor är dock förenat med en högre risk än exponering gentemot den globala aktiemarknaden. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 6

17 JPMorgan Global Healthcare Fund Hälsa en defensiv sektor Den globala hälsosektorn gynnas både av att den åldrande befolkningen ökar i antal och att efterfrågan ökar från tillväxtekonomier. Vi tror att investeringar i defensiva sektorer, särskilt hälsa, kan vara attraktiv som en del i en investeringsportfölj. Namn JPM Global Healthcare Fund Startår 2009 Förvaltare Marden, Cohen, Pajwani Valutaklasse USD Förvaltningsvolym mill dollar (31/12-14) Årlig förvaltningsavgift 1,50 % Risknivå (skala 1-7) 6 - Hög risk Aktier inom hälsosektorn har stigit mer än den globala aktiemarknaden under de senaste åren. Det beror främst på att det skett en kraftig ökning av antalet företag inom bioteknik. Vi ser att attraktiva läkemedelsföretag skulle kunna bidra till god avkastning för investerarna. JPMorgan Global Healthcare Fund består av en portfölj med de mest attraktiva idéerna inom branschen. Portföljen har mellan bolag. Förvaltarna har ett flexibelt mandat och försöker skapa långsiktig avkastning genom att diversifiera portföljen inom segmenten läkemedel, bioteknik, medicinteknik och hälsovård. Fonden är analysdrivet med fokus på långsiktig värdering av varje företag. Det är ett mycket erfaret team som förvaltar fonden. De är specialister och analytiker inom denna sektor. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 7

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Innehåll. Obligo Marknadssyn. November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1

Innehåll. Obligo Marknadssyn. November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1 Innehåll Obligo Marknadssyn November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Obligos Marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex...

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland...

Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland... September 2014 Höjdpunkter Huvudpunkter... 3 Agastis marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 USA... 7 Europa... 8 Tyskland... 9 Frankrike... 10 Norge... 11 Sverige... 12 Ryssland...

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Sammanfattning... 3. Navexas Marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6. Räntemarknaden... 7 USA... 8. Europa...

Sammanfattning... 3. Navexas Marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6. Räntemarknaden... 7 USA... 8. Europa... Augusti 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Navexas Marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 Räntemarknaden... 7 USA... 8 Europa... 9 Ryssland... 10 Argentina... 11 DISCLAIMER.

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2013

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2013 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2013 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2013

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2013 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport september 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport september 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 Marknadskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport mars 2014

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport mars 2014 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA Den globala återhämtningen kommer sannolikt att fortsätta under 2015. Man kan tycka att frågetecknen är många och det får vi hålla med om. Men å andra sidan så

Läs mer

Placeringsutsikter maj 2015

Placeringsutsikter maj 2015 Jaga inte slutspurten i börsrallyt Världens börser har i genomsnitt stigit procent om året i svenska kronor sedan 9. Det är en avkastning långt över det vanliga. Stockholmsbörsen utmärker sig som en av

Läs mer

Global Private Equity 1 AB

Global Private Equity 1 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 1 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Jordbävningen lägger sten på börda

Jordbävningen lägger sten på börda Momentum/fundamenta: Jordbävningen lägger sten på börda Stockholm 110315 Den japanska jordbävningen lägger en ytterligare faktor i den negativa vågskålen för världens börser. Även om USA-börserna steg

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut 3 mars 2015 Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Penningpolitik Främja ett säkert och effektivt

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Placeraren Nr 9, 2015

Placeraren Nr 9, 2015 Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här För utskriftsvänlig version Klicka här Placeraren Nr 9, 2015 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Global Private Equity 2 AB

Global Private Equity 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 2 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Allmänt om

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen för

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer