Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015"

Transkript

1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1

2 Innehåll Höjdpunkter... 3 Marknadssyn januari... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 Råvarumarknader... 7 Världsekonomin... 8 USA... 9 Europa Sverige Norge Japan Tillväxtmarknader Ryssland JPMorgan US Technology Fund JPMorgan Global Healthcare Fund DISCLAIMER. Denna rapport är inte en investeringsrekommendation enligt reglerna i norsk verdipapirhandellov 3-10, jfr verdipapirforskriften 3-5 till Inga investeringsbeslut bör fattas uteslutande på basis av informationen i denna rapport. Investerare som överväger att investera i de fonder som beskrivs i denna rapport måste ta del av alla relevanta riskfaktorer, som beskrivs i respektive fonds prospekt och KIID-dokument. Rapporten baseras på källor som Obligo Investment Management, del av Agasti Holding ASA (Agasti), värderar som pålitliga, men Agasti kan inte garantera att informationen i denna rapport är precis eller fullständig. Uttalanden i rapporten reflekterar Agastis uppfattning vid den tidpunkt rapporten gjordes, och Agasti förbehåller sig rätten att ändra uppfattning utan varsel. Agasti påtar sig inget ansvar för varken direkta eller indirekta förluster eller utgifter som beror på förståelsen av eller användandet av denna rapport. Investeraren känner till att det föreligger en risk för förlust vid alla investeringar i finansiella instrument, och Agasti garanterar inte några resultat. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning beror bland annat på marknadsutveckling, förvaltarens förmåga, placeringens risk samt kostnader för köp och förvaltning. Värdet på investeringar på internationella marknader kan stiga eller falla med valutasvängningar. Anställda i Agasti-koncernen kan äga värdepapper i bolag som är omtalade i denna rapport, och kan köpa eller sälja sådana värdepapper. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 2

3 Höjdpunkt Stora svängningar i oktober 2014 var det sjätte året i rad med återhämtning på de flesta aktiemarknader. MSCI World gick upp 7,7 procent i lokal valuta och 25 procent i svenska kronor. Oljepriset har fallit kraftigt de senaste månaderna och oljan handlas nu för runt $ 49 per fat. Mycket tyder på att vi närmar oss botten, men som alltid är det svårt att veta när när det sker och på vilken nivå oljepriset hamnar. IMF anser att den globala tillväxten blir 3,5 procent under Det är något högre än föregående år. USA kommer att bidra till ökad tillväxt. Det förväntas också en något högre tillväxt i tillväxtekonomierna, men den avtagande tillväxttakten i Kina förväntas att fortsätta. Den amerikanska ekonomin är på väg att friskförklaras. Landets BNP steg med 5 procent under det tredje kvartalet. En bra sysselsättningstillväxt och lägre oljepriser kommer att vara positivt för ekonomin framåt. Den europeiska ekonomin blev en besviken förra året, särskilt i kärnländerna. De senaste inflationssiffrorna visade en negativ prisutveckling för första gången sedan finanskrisen. Centralbankchefen Mario Draghi överväger nu att införa kvantitativa lättnader för att stimulera ekonomin. Utvecklingen i den svenska ekonomin är tudelad. Högre inkomster har ökat lusten hos svenska konsumenter att handla. Däremot kämpar industrin med låg efterfrågan från övriga Europa. Det låga oljepriset är negativ nyhet för den norska ekonomin. Den norska Statistisk Sentralbyrå (SSB) räknar med att tillväxten i ekonomin kommer att vara en procent Ljuspunkten är att den svaga norska kronan kommer att förbättra exportföretagens lönsamhet. Japans statsminister, Shinzo Abe, lanserade i december ett nytt stimulanspaket, på 3500 miljarder yen. Detta paket tillsammans med en förändring av omsättningsskatten, kommer sannolikt att stimulera den privata konsumtionen. Flera av tillväxtekonomierna har haft en svag ekonomisk utveckling de senaste åren, särskilt råvaruexporterande länder som Brasilien och Ryssland. Den ekonomiska utvecklingen i världens två folkrikaste länder, Indien och Kina, ser dock bättre ut. Misstron mot den ryska ekonomin och politiken gör att investerare inte längre vågar investera i landet. Detta har lett till att rubeln har minskat med 43,5 procent mot dollarn under det senaste året, medan Moskvabörsen gått ned med nästan 35 procent i svenska kronor. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 3

4 Marknadssyn Marknadssyn januari Marknadssynen sammanfattar vår allmänna bild av olika tillgångsslag, regioner och deras potential framöver Mindre attraktivt Mer attraktivt Förändring Aktier Räntor USA Europa + Japan + Kina Tillväxtmarknader Sverige Statsobligationer High Yield-obligationer Emerging Markets Debt Översikten visar en förenklad summering av vårt syn på olika tillgångsklasser och enskilda marknader 2015 kommer troligtvis att bli en utmaning för investerare. Statsobligationsräntorna har sjunkit till historiskt låga nivåer och centralbankernas styrräntor är i många länder lägre än inflationen. Jakten på avkastning gör förmodligen att investerare kommer att fortsätta att flytta medel från räntemarknaden till aktiemarknaden även i år. Detta skulle kunna innebära en måttlig börsuppgång under Inom aktier föredrar vi de europeiska och japanska, framför den amerikanska marknaden. Amerikanska aktier är relativt dyra och penningpolitiken är nu mer aktiv i Europa och Japan, där det förmodligen kommer ytterligare kvantitativa lättnader under året. Börserna i tillväxtekonomierna kommer troligen att fortsätta att vara relativt svaga jämfört med i de utvecklade marknaderna. Det är likväl farligt att generalisera. Det är en mångfald av länder och det kommer fortfarande att finnas attraktiva investeringsmöjligheter i regionen. Vi föredrar Asien framför Latinamerika, och är positivt inställda till kinesiska aktier. Inom räntesegmentet är vi mest positiva till obligationer och anser att i synnerhet amerikanska högränteobligationer har förutsättningar att nå goda resultat, vilket är en effekt av den goda amerikanska tillväxten och relativt låg konkursrisk. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 4

5 Fondsfokuslistan Fondfokuslistan Vi är en oberoende distributör av fonder och kan fritt välja mellan svenska och internationella fondförvaltare som är specialister inom sina områden. Detta ger större möjligheter att göra lyckade fondval jämfört med banker som erbjuder ett begränsat urval av fonder. Många olika förvaltare är därför representerade i vårt urval. Varje fond som finns på vår fondfokuslista har varit föremål för omfattande analys. Centralt i detta arbete är en modell som vi kallar TRIP CHECK. Det är en förkortning för Team, Risk, Investeringsstrategi och Prestation. Alla fyra punkter kontrolleras innan fonden hamnar i fondurvalet. Arbetet slutar inte där - våra fondanalytiker följer fortlöpande upp alla utvalda fonder för att säkerställa att de uppfyller våra krav. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 5

6 Internationella aktieindex Börsåret 2014 Kursutveckling i lokal valuta 2014 var det sjätte året i följd med en uppgång på de flesta av aktiemarknaderna. MSCI World gick upp 7,7 procent i lokal valuta och 26 procent i svenska kronor. Den indiska aktiemarknaden klarade sig bäst med en ökning på 32 procent. I andra änden av skalan hittar vi nedgången på Moskvabörsen och rubeln. Rubeln försvagades med 43,5 procent mot dollarn förra året, medan det ryska RTS-indexet föll med 8,6 procent i lokal valuta och hela 34,7 procent i svenska kronor. Av de utvecklade marknaderna var det den amerikanska aktiemarknaden som presterade bäst. S&P 500-index steg med 11,4 procent i dollar och 35,2 procent i norska kronor. Jämför det med EuroStoxx 50-Index, som steg med blygsamma 1,2 procent i euro. Stockholmsbörsen var en av de bästa börserna, med en uppgång på 11,9 procent i A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 6

7 Råvarumarknader Panik på oljemarknaden Nordsjöolja, dollar per fat Oljepriset har under den senaste tiden nästan dagligen nått nya bottenrekord och Nordsjöoljan handlas nu för runt $ 49 per fat. Den kraftiga nedgången på oljepriser sedan sommaren 2014 beror inte på någon kollaps i efterfrågan. Istället är det ett ökat utbud av både amerikansk skifferolja och av Opec:s oljeproduktion. Historiskt sett har Saudiarabien styrt världsmarknaden och varit den producent som anpassat sin oljeexport för att stabilisera oljepriset. På Opecmöte i november beslutades att behålla produktionen oförändrad, till stor del som ett svar på Saudiarabiens önskan. Det finns flera ekonomiska skäl bakom beslutet, men rädslan för att mista marknadsandelar och viljan att testa smärttröskeln för producenter av skifferolja lyfts fram som de viktigaste. Oljeanalytiker har de senaste månaderna sänkt sina oljeprisuppskattningar och bedömningen är att priserna kommer att förbli låga fram till sommaren, för att därefter öka successivt. Det förefaller som att oljepriset nu närmar sig botten, men som alltid är det svårt att veta när och på vilken nivå oljepriset hamnar. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 7

8 Världsekonomin Olika tillväxt och penningpolitik IMF - Tillväxtprognoser prognos prognos Globalt 5,4 % 4,1 % 3,4 % 3,3 % 3,3 % 3,5 % Mogna marknader 3,1 % 1,7 % 1,2 % 1,4 % 1,8 % 2,4 % USA 2,5 % 1,6 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 3,6 % Euroområdet 2,0 % 1,6 % -0,7% -0,4% 0,8 % 1,2 % Japan 4,7 % -0,5% 1,5 % 1,5 % 0,9 % 0,6 % Tillväxtmarkander 7,5 % 6,2 % 5,1 % 4,7 % 4,4 % 4,3 % Kina 10,4 % 9,3 % 7,7 % 7,7 % 7,4 % 6,8 % Källa: IMF, januari 2015 Förra året präglades av besvikelse kring tillväxttalen, särskilt för Europa. Internationella Valutafonden (IMF) reviderade sin globala tillväxtprognos för 2014 från 3,6 till 3,3 procent. Detta är samma nivå som under IMF tror på en något högre global tillväxt under Den amerikanska återhämtningen kommer att fortsätta och landet förblir motorn för världsekonomin. Den ekonomiska tillväxten i Europa och Japan kommer att fortsätta att förbättras till följd av lägre oljepriser och en mer expansiv penningpolitik. Det förväntas också en något högre tillväxt i tillväxtekonomierna, men en avtagande tillväxttakt i Kina kommer att fortsätta. Trots en förbättring i den globala ekonomin kommer skillnaden i tillväxttakt mellan USA och andra Industrialiserade länder att fortsätta. Detta kommer att påverka ländernas penningpolitik. Förmodligen vill den amerikanska centralbanken genomföra en första räntehöjning före sommaren. Centralbankerna i Europa och Japan kommer att fortsätta att driva nollräntepolitik och trycka pengar för att motverka låg inflation och svag tillväxt. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 8

9 USA Världsekonomins motor procentuell förändring Efter fem år med svag tillväxt i USA är ekonomin nu på väg att återhämta sig. BNP ökade med 5 procent på årsbasis under tredje kvartalet. Inte sedan 2003 har takten varit högre. Det är konsumenterna, som står för 70 procent av ekonomin, som bidrar till den kraftiga uppgången. För de flesta amerikaner är den kraftiga nedgången av oljepriserna positiv. De har väldens största bränsleförbrukning och i flera stater säljs bensin nu för under $ 2 per gallon, vilket är cirka 4 kronor per liter. Den starka tillväxten innebär att fler amerikaner åter kommer in i på arbetsmarknaden. Det skapades 3 miljoner nya jobb förra året och arbetslösheten minskade med en procentenhet till 5,6 procent. Trots starka sysselsättningssiffror var löneutvecklingen negativ i december. Den amerikanska aktiemarknaden är relativt dyrt prissatt jämfört med andra marknader och en starkare dollar minskar intäkterna för exportföretagen. Dessutom kommer en eventuell räntehöjning att påverka investeringsviljan. Vi tror därför på en måttlig uppgång för amerikanska aktier i år. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 9

10 Europa Draghi redo med sedelpressen Procentuell ändring år till år Den europeiska tillväxten var en besvikelse förra året. Det gäller särskilt avseende de länder som fungerar som nav för euroländerna. Tillväxten är svag i synnerhet i Frankrike och Italien. Även den tyska ekonomin visar allt fler tecken på avmattning. De senaste inflationssiffrorna för december visade en negativ prisutveckling för första gången sedan finanskrisen. Det är främst lägre energipriser som drar ner prisnivån. Den faktiska prisutvecklingen är långt från ECB:s inflationsmål och centralbanken riskerar att förlora all trovärdighet om den underlåter att agera snabbt. Centralbankchef Mario Draghi överväger därför nu att genomföra kvantitativa lättnader. Detta innebär att centralbanken trycker pengar och köper statsobligationer i euroområdet. Även om tillväxten fortfarande kommer att vara relativt svag i Europa under den närmaste tiden är vi positiva till den europeiska aktiemarknaden - som en följd av en svag euro och förväntningar om en mer expansiv penningpolitik. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 0

11 Sverige Ingves redo med nya åtgärder Prosentvis endring Utvecklingen i den svenska ekonomin är tudelad. Högre intäkter, huvudsakligen tack vare de låga räntorna, har lett till en ökad köpkraft hos konsumenterna. Detta är positivt för ekonomin, eftersom hushållssektorn står för 45 procent av Sveriges BNP. Den viktiga industrisektorn kommer att fortsätta vara svag på grund av låg efterfrågan från övriga Europa. Även om många svenska företag kämpar med låg efterfrågan från utlandet är den svaga kronan, lägre oljepris och låga räntor positivt för exportföretagens lönsamhet. Under fjolåret har kronan försvagats med 6,5 procent mot euron och 21 procent mot dollarn. Styrräntan i Sverige är på rekordlåga noll procent. Detta beror främst på den svaga inflationen, vilket i december sjönk med 0,3 procent, långt under inflationsmålet på 2 procents. Riksbankchefen Stefan Ingves har klargjort att om den låga inflationen kvarstår så står Riksbanken redo med mer dramatiska åtgärder. Detta kommer att ha en positiv inverkan på svenska aktier. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 1

12 Norge Kron- och oljechock Oslo Börs Hovedindex Nordsjöolja, dollar per fat Det kraftiga fallet av oljepriset påverkar den norska ekonomin negativt. Enligt norska Statistisk Sentralbyrå (SSB) kommer tillväxten i Norges ekonomi i år att stanna på blygsamma en procent. Detta blir den lägsta tillväxttakten sedan finanskrisen SSB tror att tillväxten tar fart under Låga oljepriser kommer att leda till minskade oljeinvesteringar, lägre intäkter och högre arbetslöshet. Men den svaga kronan gör importerade varor dyrare och förbättrar därmed konkurrenssituationen i den del av verksamheten som konkurrerar mot import. En svag norsk krona kommer också att förbättra konkurrenskraften för exportindustrin, bortsett för de företag som är knutna till olja. Även om Norge står inför tuffare tider är den norska ekonomin väl rustad för att klara övergången. Det finns handlingsutrymme inom både finans- och penningpolitiken. Så som situationen ser ut nu är det mer troligt att det blir räntesänkningar än höjningar. Vi vidhåller att vara försiktig med att ha för stor exponering för norska aktier. Det låga oljepriset kommer att fortsätta ha en negativ påverkan på den norska börsen. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 2

13 Japan Abe vill återuppbygga Japan Nikkei 225 USD/JPY Förväntningarna var skyhöga när Shinzo Abe vann valet i slutet av Genom sin aggressiva stimulanspolitik skulle han få stopp på 15 års ihållande prisfall. Aktieindexet Nikkei 225 har stigit med cirka 70 procent sedan Abe tillträdde som statsminister. I april höjde regeringen omsättningsskatten från 5 till 8 procent. Detta ledde till högre priser på allt från dagligvaror till bilar och gjorde att konsumenterna blev återhållsamma. Den privata konsumtionen har rasat och Japan är nu inne i en recession. Som en följd av de svaga tillväxtsiffrorna presenterade Abe ett nytt stimulanspaket på miljarder yen i sluten av december. Detta paket, i kombination med en senareläggning av ytterligare ökning av omsättningsskatten, kommer förmodligen att stimulera den privata konsumtionen. Nya stimulanser från centralbanken, en svagare yen samt beslutet om att öka aktieandelen för den statliga pensionsfonden innebär att vi är positiva till japanska aktier på kort sikt. Men den japanska ekonomin är på lång sikt beroende av att stora strukturella reformer genomförts. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 3

14 Tillväxtmarknader Svag tillväxt i fjol Kursutveckling i lokal valuta Flera av tillväxtländerna har haft en svag ekonomisk utveckling de senaste åren. Det gäller speciellt för råvaruexporterande länder som Brasilien och Ryssland. Detta återspeglas i aktieutvecklingen för dessa länder. Indiens ekonomi är i bättring. Den årliga tillväxttakten under Q var 5,7 procent. Mumbai-börsen steg med 32,3 procent förra året. Kinas BNP-tillväxt kommer sannolikt att vara lägre i framtiden än vad det har varit under de senaste åren. Det verkar fortfarande som att landet undviker en hård landning. Den kinesiska centralbanken sänkte nyligen styrräntan och förmodligen kommer det fler räntesänkningar om tillväxten avstannar. Även om tillväxtländerna framstår som relativt billigt prissatta i förhållande till de utvecklade ekonomierna, anser vi att det är för tidigt att öka exponeringen. Många av dessa länder har gynnats av rekordlåga räntor, men tyvärr inte använt möjligheten att genomföra nödvändiga reformer. Vi föredrar Asien framför Latinamerika och förblir positiva till kinesiska aktier. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 4

15 Ryssland Räntehopp Index USD/RUB Ryssland dominerade nyhetsflödet förra året. Först genom annekteringen av Krim, därefter sanktioner från västvärlden och nu rubelkrisen. Detta har försatt den ryska ekonomin i fritt fall och landet är på väg in i en recession. Misstro till både den ryska ekonomin och politiken gör att investerare inte längre vågar investera i landet. Kapitalflykten i fjol slog alla tidigare rekord med god marginal. Rubeln försvagades med 43,5 procent mot dollarn under det senaste året. Den ryska centralbanken har gjort desperata försök att försvara rubeln. I december höjdes styrräntan från 10,5 till 17 procent efter att centralbanken använt stora belopp på stödköp av rubeln. Höga räntor och begränsad tillgång till finansiering i väst är på väg att strypa den ryska industrin. Detta kan leda till en konkursvåg. Ryska aktier handlas på mycket låga nivåer och därför kan det vara frestande att öka exponeringen. Vår bedömning är emellertid att man bör vara försiktig. Det finns fortfarande mycket osäkerhet och vi kan inte bortse från att ryska aktier kan falla ytterligare. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 5

16 JPMorgan US Technology Fund Teknologi en attraktiv sektor Namn JPM US Technology Fund Startår 1997 Förvaltare Greg Luttrell, Greg Tuorto Valutaklasse USD Förvaltningsvolym 470 mill dollar (31/12-14) Årlig förvaltningsavgift 1,50 % Risknivå (skala 1-7) 6 - Hög risk Teknologiföretagen drabbades hårt av finanskrisen. Många bolag tvingades då att skära kraftigt i sina investeringar. Detta har nu förändrats och investeringar sker igen i ny teknologi för att öka produktiviteten och konkurrenskraften. Flera stora teknologiföretag har god likviditet och därför har utdelningarna ökat. Vi är därför positiva till branschen och särskilt till de amerikanska företag som ser attraktiva ut. Våras fondurval inom teknologisektorn är JPMorgan US Technology Fund. Fondens målsättning är att ge långsiktig avkastning genom att främst investera i amerikanska företag inom teknologi, media och telekommunikation. Förvaltarna har ett öppet mandat där de investerar i de mest attraktiva företagen, oavsett segment och bolagsstorlek. Portföljen består av aktier. Teknologibolag kan vara en spännande krydda i en investeringsportfölj. Investeringar i denna sektor är dock förenat med en högre risk än exponering gentemot den globala aktiemarknaden. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 6

17 JPMorgan Global Healthcare Fund Hälsa en defensiv sektor Den globala hälsosektorn gynnas både av att den åldrande befolkningen ökar i antal och att efterfrågan ökar från tillväxtekonomier. Vi tror att investeringar i defensiva sektorer, särskilt hälsa, kan vara attraktiv som en del i en investeringsportfölj. Namn JPM Global Healthcare Fund Startår 2009 Förvaltare Marden, Cohen, Pajwani Valutaklasse USD Förvaltningsvolym mill dollar (31/12-14) Årlig förvaltningsavgift 1,50 % Risknivå (skala 1-7) 6 - Hög risk Aktier inom hälsosektorn har stigit mer än den globala aktiemarknaden under de senaste åren. Det beror främst på att det skett en kraftig ökning av antalet företag inom bioteknik. Vi ser att attraktiva läkemedelsföretag skulle kunna bidra till god avkastning för investerarna. JPMorgan Global Healthcare Fund består av en portfölj med de mest attraktiva idéerna inom branschen. Portföljen har mellan bolag. Förvaltarna har ett flexibelt mandat och försöker skapa långsiktig avkastning genom att diversifiera portföljen inom segmenten läkemedel, bioteknik, medicinteknik och hälsovård. Fonden är analysdrivet med fokus på långsiktig värdering av varje företag. Det är ett mycket erfaret team som förvaltar fonden. De är specialister och analytiker inom denna sektor. A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I S I D A 1 7

Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland...

Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland... September 2014 Höjdpunkter Huvudpunkter... 3 Agastis marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 USA... 7 Europa... 8 Tyskland... 9 Frankrike... 10 Norge... 11 Sverige... 12 Ryssland...

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1 Carnegie Allokering och portföljstrategi

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Investment Outlook. Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013. private banking investment strategy

Investment Outlook. Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013. private banking investment strategy Investment Outlook Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013 private banking investment strategy Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Likviditet driver marknader

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Varmare konjunkturväder, men isbergen finns kvar

Varmare konjunkturväder, men isbergen finns kvar Konjunkturutsikter 3 Varmare konjunkturväder, men isbergen finns kvar Utsikterna visar relativt vackert konjunkturväder det närmaste året. Fortsatt mycket expansiv global penningpolitik som helhet, pragmatiska

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys februari 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 11 Oron flyttas

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet Nektar syftar

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer