Indecap Fonder Årsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Indecap Fonder Årsberättelse 2014"

Transkript

1 Indecap Fonder Årsberättelse 2014 Avseende perioden Indecap AB

2 Innehållsförteckning: Indecap AB och Fonderna 3 Förvaltarteam 4 Året Fonderna Guide Hedgefond 6 Guide Hedgefond 2 8 Guide Multihedge 10 Indecap Guide Sverige 12 Indecap Guide Global 14 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond 16 Indecap Guide High Risk Dynamic 18 Indecap Guide Företagsobligation 20 Sparbanken Aktiefond Sverige 22 Sparbanken Global 24 Sparbanken Tillväxt 26 Sparbanken Bas 28 Sparbanken Likviditetsförvaltning 30 Fondguide Balans 32 Fondguide Aktie 34 Bolagsinformation 36 Redovisningsprinciper 37 Indecaps Styrelse 38 Styrelsens underskrift 40 Revisionsberättelse 41 2

3 Indecap AB och fonderna Indecap är ett värdepappersbolag som arbetar som en oberoende investeringskonsult med inriktning på fonder och fondbolag. Rådgivningen förpackas i fonder (specialfonder) som placerar sina tillgångar i andra fonder. Därmed ges investerare möjlighet att utan egen bevakning alltid vara investerad i de fonder som Indecap enligt sin analys och bedömning anser vara bästa val inom respektive placeringsinriktning. Fonderna erbjuder placeringar som ger tillgång till olika förvaltares kompetens och varierande förvaltningsstilar. Genom kontinuerliga analyser av marknadsförutsättningarna anpassas fondernas innehav löpande till de förvaltningsstilar som Indecap bedömer har störst chans till god utveckling. Diversifieringen av fondernas placeringar till olika förvaltare och förvaltningsstrategier, som utvecklas olika i olika konjunkturskeenden, bidrar också till att ge fondandelsfonderna lägre risknivå jämfört med investeringar i enskilda fonder. Indecap erhöll fondtillstånd, enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, den 22 december I samband med detta övertogs två fonder från Erik Penser Fonder AB: Guide Hedgefond Guide Aktiefond Sverige I början av 2006 startades nedanstående fonder: Guide Aktiefond Global Guide Tillväxtmarknadsfond Guide Obligationsfond Sverige Guide Hedgefond 2 Hösten 2008 startades ytterligare fem fonder med samlingsnamnet Sparbanken Syd-fonderna, vilka under våren 2009 bytte namn till Sparbanksfonderna: Sparbanken Aktiefond Sverige Sparbanken Global Sparbanken Tillväxt Sparbanken Bas Sparbanken Hedge Under 2009 startades ytterligare en räntefond och två fonder övertogs och namnändrades från Whitebeam Fonder AB: Sparbanksfond Likviditet (Avvecklad 2012) Guide Multihedge Guide Structured (Avvecklad 2014). Under 2010 ändrades inriktning på Sparbanken Hedge och fonden bytte namn till: Fondguide Bas Senare samma år startades ytterligare en Fondguidefond: Fondguide Offensiv Under 2011 startades fonden : Guide High Risk Dynamic 1:a mars 2013 ändrades inriktning på Guide Obligationsfond Sverige och fonden bytte namn till: Guide Företagsobligation Under hösten 2013 startades fonden: Sparbanken Likviditetsförvaltning Under första halvåret 2014 införde Indecap tre olika andelsklasser i sina Guidefonder. Vidare har Indecap för att stärka sitt varumärke lagt till namnet Indecap i fonderna Guide Sverige Guide Tillväxtmarknad Guide Global Guide Företagsobligation Guide High Risk Dynamic Fondguide Offensiv och Fondguide Bas bytte namn till Indecap Fondguide Aktie och Indecap Fondguide Balans samt ändrade inriktning och Index. Under våren 2014 avslutades fonden: Guide Structured Marknadskommentarerna som ges i rapporten ger uttryck för Indecaps marknadsuppfattning under Tillgångarna har marknadsvärderats till periodens senaste notering. Indecap tillhandahåller inte finansiell rådgivning till privatpersoner utan endast information om de fonder som bolaget förvaltar. Årlig avgift avser kalenderåret Den kan variera från år till år. Avgiften utgör fondens förvaltningsavgift, depåavgift samt avgifter för underliggande fonder. Kostnaderna minskar fondens potentiella avkastning. På de följande sidorna kan du läsa mer om fonderna och hur de har utvecklats under rapportperioden. 3

4 Indecaps Förvaltarteam Mats Lagerqvist Ordförande för Investeringsutskottet Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan Mats har bland annat varit VD och vvd för Swedbank Robur AB under tiden Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. Mats är VD och partner i Indecap. Tobias Kohl Ansvarig förvaltare för aktie- och blandfonder Civilekonom från Stockholms Universitet med inriktning på kapitalförvaltning (magisteruppsats). Tobias har tidigare arbetat inom Skandiabanken med rådgivning kring fondplaceringar. Arbetat sedan 2002 som fondanalytiker på Indecap. Sedan 2006 ansvarig förvaltare av Indecaps aktie och blandfonder. Niklas Lundberg Investeringsutskott Civilekonom och diplomerad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (CEFA). Niklas har varit verksam inom finanssektorn sedan 1989, bland annat som VD för fondutvärderingsföretaget WIN-Rating AB och Senior Manager hos Deloitte & Touche Financial Services. Dessförinnan hade han olika befattningar inom SEB koncernen. Niklas är partner och grundare av Indecap. Dalia Al Salman Analys Civilekonom med logistikinriktning och skrev sin magisteruppsats vid Stockholms Universitet i ämnet Finansiell Ekonomi. Dalia har tidigare arbetat inom Swedbank, Swedbank Robur och Avanza Bank som bland annat kundansvarig för fondbolag. Karl Wahnberg Ansvarig förvaltare för hedge- och räntefonder Civilingenjör från KTH i Stockholm med inriktning mot tillämpad matematik. Karl har varit verksam inom finanssektorn sedan 1996 via Risk Managementavdelningen på AB Svensk Exportkredit (SEK) och Wassum Investment Consulting (WIC). Sedan september 2003 är Karl anställd på Indecap AB, där han är analyschef och ansvarig förvaltare av Indecaps hedgefonder och räntefond, men är även delaktig i analysen och förvaltningen av övriga tillgångsslag. 4

5 Året 2014 Indecaps Fonder: En tilltagande riskaptit i kombination med fortsatta stimulanspaket från världens centralbanker bidrog till att 14 utav 15 fonder noterade stigande kurser under det gångna året. Guide aktiefond Sverige steg 17,7 procent vilket var 5,0 procentenheter bättre än jämförelseindex. Samtliga sex förvaltare bidrog till överavkastningen under året. Störst positivt bidrag kom från Torgny Prior som förvaltar Prior & Nilsson Sverige Aktiv. Uppgången stannade på 22,9 procent. En generell övervikt i byggsektorn i kombination med en framgångsrik taktisk allokering förklarar merparten av överavkastningen. Sparbanken Sverige steg under året med 17,6 procent. Vidare avkastade Guide aktiefond Global 19,8 procent samtidigt som jämförelseindex gick upp 27,5 procent. Bäst gick Rajiv Jain som förvaltar Vontobel Global Value som steg 30,5 procent. En hög andel amerikanska aktier samt liten exponering mot energisektorn förklarar årets resultat. I botten placerade sig Peter Robsson som ansvarar för Treetop Global Opportunities som för övrigt var största bidragsgivaren under Ett svagt aktieval i kombination med en mindre bra regional allokering förklarar lejonparten av underavkastningen om 15,4 procentenheter. Sparbanken Global steg under året med 18,2 procent. Guide Tillväxtmarknadsfond gick starkt under årets första sex månader. Flera av förvaltarna lockades sedan in på den redan lågt värderade Ryska aktiemarknaden vilket visade sig vara helt fel med facit i hand. Uppgången för Guide Tillväxtmarknadsfond summeras till 14,8 procent vilket ska jämföras med MSCI Emerging Market Net TR som gick upp 17,9 procent. Även här var Rajiv Jain som förvaltar Vontobel Global Emerging Market bäst i klassen. Uppgången summerades till 27,7 procent. En hög andel av portföljen i stora bolag, ingen exponering mot energisektorn samt liten exponering mot den Ryska marknaden förklarar årets resultat. Största bidragsgivare 2013 Kristoffer Stensrud som förvaltar Skagen Kon-Tiki var det gångna årets svagaste kort. Uppgången stannade på 9,0 procent. En övervikt i Ryssland i kombination med mindre bra aktiesellektion förklarar årets underavkastning. Sparbanken Tillväxt steg under året med 13,9 procent. Balans startade 1 juli Avkastningen sedan starten uppgår till 6,0 procent för Fondguide Aktie och -0,25 procent för Fondguide Balans. Fondguide Aktie placerar i neutralläget 50 procent i svenska aktier, 30 procent i Globala aktier och 20 procent i aktier mot tillväxtmarknader. Fondguide Balans placerar i neutralläget i 50 procent i stadsobligationer och 50 procent i stadsskuldsväxlar. Förvaltningen har genomsyrats av en generell övervikt mot den svenska aktiemarknaden på bekostnad av utvecklade aktiemarknader för Fondguide Aktie. Fondguide Balans har en stor undervikt i svenska stadsobligationer och svenska stadsskuldväxlar till förmån för företagsobligationer samt hedgefonder. Guide Företagsobligation placerar i andra europeiska företagsobligationer med fokus på den nordiska marknaden. Investeringar görs i huvudsak i företagsobligationer med mycket hög kreditvärdighet. Avkastningen under det gångna året summeras till 4,1 procent samtidigt som jämförelseindex gick upp 6,2 procent. En mycket kort genomsnittlig ränteduration om 1,5 år förklarar underavkastningen under året. Bäst gick Mikael Lundströms Evli Investment Grade som steg 8,1 procent. En ränteduration på 4 år och en kreditduration på 3,5 år i kombination med ett bra obligationsval förklarar uppgången under året. Karin Haraldsson som förvaltar Lannebo Corporate Bond var portföljens svagaste innehav med en samlad uppgång om 1,7 procent. En ränteduration på 90 dagar förklarar merparten av årets underavkastning. Indecaps tre hedgefonder gav positiv avkastning under 8 av årets 12 månader. Avkastningen uppgår till mellan 2,3 och 1,8 procent. Bästa enskilda månad stannade med en uppgång om 1,2 procent och största enskilda nedgång var 1,0 procent. Störst positivt bidrag kom från strategin system trading som steg 27,5 procent. I botten återfanns optionsarbitrage som var den enda strategin som uppvisade en negativ avkastning. Vidare avkastade Sparbanken Likviditesförvaltning 2,3 procent vilket var 0,8 procentenheter bättre än jämförelseindex som steg 1,5 procent. En betydande andel långa svenska stadsobligationer i kombination med en mindre exponering mot amerikanska aktier samt aktier på tillväxtmarknaderna förklarar överavkastningen under det gångna året. Avkastningen för Guide High Risk Dynamic stannade på 14,6 procent och jämförelseindex gick upp 21,8 procent. Bäst gick Rami Sidani som förvaltar Schroders Frontier Market med en uppgång på 26,2 procent. Guide High Risk Dynamic hade en hög andel svenska aktiefonder under årets första hälft i kombination med en försiktig taktisk allokering vilket förklarar merparten av underavkastningen under året. Blandfonden Sparbanken Bas som i neuralläget innehåller 50 procent aktier och 50 procent räntor avkastade 10,4 procent under det gångna året vilket är i paritet med Peer Group. Förvaltningen har genomsyrats av en generell övervikt mot den svenska aktiemarknaden på bekostnad av utvecklade aktiemarknader. Inom räntor har fonden inte haft någon exponering mot svenska stadsobligationer utan i huvudsak företagsobligationer samt hedgefonder. Fondförsäkringsportföljerna Fondguide Aktie samt Fondguide 5

6 Guide Hedgefond Fondens placeringsinriktning Fondens utveckling - sedan start Guide Hedgefond placerar tillgångarna i andelar i andra hedgefonder, främst svenska, med olika placeringsstrategier. Detta innebär att fonden erbjuder en väldiversifierad placering med chans till hög riskjusterad avkastning. Fonden utgör därmed ett intressant alternativ till räntebärande placeringar och kan med fördel användas i en större portfölj för att sänka den aktierelaterade risken totalt Eventuella placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera i svenska räntefonder samt på konto hos kreditinstitut. 120 Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent, men fonden har för avsikt att placera i mellan 10 och 25 olika hedgefonder. 110 Målsättningen är att fonden ska ge en jämn och positiv avkastning varje enskilt år, oberoende av utvecklingen på såväl aktie- som räntemarknaderna. Fondens utveckling jämförs mot OMRX-TBILL, ett kort svenskt ränteindex som motsvarar den riskfria räntan. 90 okt-03 okt-04 okt-05 okt-06 okt-07 okt-08 okt-09 okt-10 Indecap Guide Hedgefond okt-11 okt-12 okt-13 OMRX T-Bill Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Fondens startdatum: Förvaltningsberättelse Avkastningen för Guide Hedgefond uppgick under året till 1,8 procent. Denna avkastning skapades med en risk mätt som standardavvikelse på 1,9 procent. Det största positiva bidraget kom från fondens förvaltare inom Systems Trading, där förvaltarna bland annat tjänade pengar på de stora rörelserna i Brentolja, Bunds och JPY/USD. Alla övriga strategier levererade positiva bidrag med undantag av strategin Optionsarbitrage. Fondförmögenheten har minskat från 1 036,4 miljoner kronor vid årets början till 882,8 miljoner kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2014 var -170,1 miljoner kronor. Vid årsskiftet är Guide Hedgefond investerad i tolv underliggande hedgefonder, vilka i sin tur är uppdelade inom sex strategier. I dagsläget förefaller den komposition av strategier och förvaltare som vi innehar ha goda möjligheter att leverera attraktiv riskjusterad avkastning framgent. Vårt kontinuerliga arbete med att försöka hitta nya förvaltare inom nya strategier som i dagsläget ej finns representerade i portföljen kommer att ha stort fokus under året för att ytterligare förbättra portföljens karakteristika. Guide Hedgefonds underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Fondens utveckling - helår , ,5 101,5 99,5 99 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 nov-14 dec-14 Indecap Guide Hedgefond OMRX T-Bill Risk och avkastningsmått 24 mån (%) Totalrisk 1,86 1,99 Aktiv risk 1,85 1,99 Totalrisk för jämförelseindex 0,11 0,08 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 1,88 1,52 Genomsn. årsavkastning de fem senaste åren 2,26 4,53 Fondens utveckling (10 ÅR) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 117,58 115,54 113,27 115,09 113,70 112,09 110,73 116,54 116,94 116,97 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - - 3,04 1,81 2,45 8,22 2,06 3,99 4,68 4,49 Avkastning (%) 1,77% 2,00% 1,04% 2,85% 3,69% 9,20% -3,30% 3,19% 4,11% 8,43% OMRX-TBILL (%) 0,48% 0,88% 1,21% 1,62% 0,32% 0,44% 4,35% 3,42% 2,21% 1,93% 6

7 Guide Hedgefond fortsättning Tillgångar per FINANSIELLA INSTRUMENT ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (K7) VÄRDE TKR % AV FOND- FMH VALUTATERMINER BELOPP 0,0 SEK/EUR, Swedbank ,0 HEGDEFONDER ANTAL 94,0 Adapto Nordic (A) CAP ,0 Alcur ,4 Excalibur ,7 Keel Capital Foghorn SER ,0 Harewood AM-VOL EDGE ,4 Lynx ,6 Nektar ,0 Nordkinn Fixed Income ,7 Nordic Absolute Return ,7 Skandia Global Hedge ,4 Tanglin ,0 Sentat Thyra ,3 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,0 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 6,0 Likvida medel ,3 Övriga tillgångar och skulder netto ,7 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Kurs EUR 9,4277 Fonden har handlat med derivatinstrument (valutaterminer) i syfte att valutasäkra utländska innehav. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. Kostnadsmått Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,50 % av den genomsnittliga fondförmögenheten +20 % av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de månader fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 5,88% Årlig avgift: 1,62% TER:0,80% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 80,68 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 50,42 kr. Högsta avgiften för underliggande fonder är 1,5 % Resultaträkning (Tkr) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på OTC-derivat Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar - 21 Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader - - Summa kostnader Skatt - - Periodens resultat Balansräkning (Tkr) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter - - Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Värdeförändring OTC derivat Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - Fondfmh vid periodens slut

8 Guide Hedgefond 2 Fondens placeringsinriktning Fondens utveckling - sedan start Guide Hedgefond 2 placerar tillgångarna i andelar i andra svenska och utländska hedgefonder med olika placeringsstrategier. Detta innebär att fonden erbjuder en väldiversifierad placering med chans till hög riskjusterad avkastning. Fonden utgör därmed ett intressant alternativ till räntebärande placeringar och kan med fördel användas i en större portfölj för att sänka den aktierelaterade risken. Placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera i svenska räntefonder samt på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent, men fonden har för avsikt att placera i mellan 15 och 25 olika hedgefonder. Målsättningen är att fonden ska ge en jämn och positiv avkastning varje enskilt år, oberoende av utvecklingen på såväl aktie- som räntemarknaderna. Fondens utveckling jämförs mot OMRX-TBILL, ett kort svenskt ränteindex som motsvarar den riskfria räntan jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 Indecap Guide Hedgefond 2 OMRX T-Bill Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Fondens startdatum: Fondens utveckling - helår 2014 Förvaltningsberättelse 102,5 102 Avkastningen för Guide Hedgefond 2 uppgick under året till 2,2 procent. Denna avkastning skapades med en risk mätt som standardavvikelse på 1,8 procent. Det största positiva bidraget kom från fondens förvaltare inom Systems Trading, där förvaltarna bland annat tjänade pengar på de stora rörelserna i Brentolja, Bunds och JPY/USD. Det största negativa bidraget stod strategin Optionsarbitrage för. Fondförmögenheten har minskat från 352,5 miljoner kronor vid årets början till 336,7 miljoner kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2014 var -23,3 miljoner kronor. 101,5 101,5 99,5 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 nov-14 dec-14 Vid årsskiftet är Guide Hedgefond 2 investerad i tretton underliggande hedgefonder, vilka i sin tur är uppdelade inom åtta strategier. I dagsläget förefaller den komposition av strategier och förvaltare som vi innehar ha goda möjligheter att leverera attraktiv riskjusterad avkastning framgent. Vårt kontinuerliga arbete med att försöka hitta nya förvaltare inom nya strategier som i dagsläget ej finns representerade i portföljen kommer att ha stort fokus under året för att ytterligare förbättra portföljens karakteristika. Guide Hedgefond 2 underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Indecap Guide Hedgefond 2 OMRX T-Bill Risk och avkastningsmått 24 mån (%) Totalrisk 1,77 2,12 Aktiv risk 1,78 2,12 Totalrisk för jämförelseindex 0,11 0,08 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 1,59 0,61 Genomsn. årsavkastning de fem senaste åren 2,06 1,43 Fondens utveckling - sedan start NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 99,63 97,45 96,53,13 101,53,06 95,49 108,61 103,08 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - - 3,9 3,25 3,52 2,42 0,51 0,10 - Avkastning (%) 2,24% 0,95% 0,28% 1,90% 5,13% 7,46% -11,67% 5,47% 3,08% OMRX-TBILL (%) 0,48% 0,88% 1,21% 1,62% 0,32% 0,44% 4,35% 3,42% 2,04% 8

9 Guide Hedgefond 2 fortsättning Tillgångar per FINANSIELLA INSTRUMENT ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (K7) ANTAL VÄRDE TKR % AV FOND- FMH VALUTATERMINER BELOPP -0,3 SEK/EUR, Swedbank ,0 SEK/USD, Swedbank ,3 HEDGEFONDER ANTAL 84,6 Alcur ,4 Alexandra Glob Investm. F ,1 Canosa Global Macro A ,4 Finisterre Global Opp E Ser ,0 Finisterre Sovereign Dept E ,3 Harewood AM-VOL EDGE ,4 Lynx ,2 Nektar ,5 Persistent Alpha Enhanced F ,0 Pivot Global Value ,6 Skandia Global Hedge ,9 Tanglin ,3 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,1 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,1 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,1 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,3 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 15,7 Likvida medel ,8 Övriga tillgångar och skulder netto ,1 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Kurs USD 7,7499 Kurs EUR 9,4277 Fonden har handlat med derivatinstrument (valutaterminer) i syfte att valutasäkra utländska innehav. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. Kostnadsmått Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,50 % av den genomsnittliga fondförmögenheten +20 % av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de månader fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 3,22% Årlig avgift: 1,61% TER:0,50% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 50,61 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 50,61 kr Högsta avgiften för underliggande fonder är 2,1 % Resultaträkning (Tkr) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på OTC-derivat Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader - - Summa kostnader Skatt Periodens resultat Balansräkning (Tkr) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter - - Övriga tillgångar - 79 Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Värdeförändring OTC derivat Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - Fondfmh vid periodens slut

10 Guide Multihedge Fondens placeringsinriktning Fondens utveckling - sedan start Guide Multihedge placerar tillgångarna i andelar i främst nordiska hedgefonder med olika placeringsstrategier. Detta innebär att fonden erbjuder en väldiversifierad placering med chans till hög riskjusterad avkastning. Fonden utgör därmed ett intressant alternativ till räntebärande placeringar och kan med fördel användas i en större portfölj för att sänka den aktierelaterade risken. Placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera i svenska räntefonder samt på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent, men fonden har för avsikt att placera i mellan 5 och 25 olika hedgefonder jun-05 dec-05 jun-06 dec-06 jun-07 dec-07 jun-08 dec-08 jun-09 dec-09 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-12 dec-12 jun-13 dec-13 jun-14 dec-14 Målsättningen är att fonden ska ge en jämn och positiv avkastning varje enskilt år, oberoende av utvecklingen på såväl aktie- som räntemarknaderna. Fondens utveckling jämförs mot OMRX-TBILL, ett kort svenskt ränteindex som motsvarar den riskfria räntan. Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Indecap Guide Multihedge Fondens utveckling - helår 2014 OMRX T-Bill Fondens startdatum: Förvaltningsberättelse Avkastningen för Guide Multihedge uppgick under året till 2,3 procent. Denna avkastning skapades med en risk mätt som standardavvikelse på 2,2 procent. Det största positiva bidraget kom från fondens förvaltare inom Systems Trading, där förvaltarna bland annat tjänade pengar på de stora rörelserna i Brentolja, Bunds och JPY/USD. Det största negativa bidraget stod strategin Optionsarbitrage för. Fondförmögenheten har minskat från 261,1 miljoner kronor vid årets början till 226,0 miljoner kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2014 var -40,0 miljoner kronor , ,5 101,5 99, , ,5 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 maj-14 Indecap Guide Multihedge jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 OMRX T-Bill nov-14 dec-14 Vid årsskiftet är Guide Multihedge investerad i elva underliggande hedgefonder, vilka i sin tur är uppdelade inom sju strategier. I dagsläget förefaller den komposition av strategier och förvaltare som vi innehar ha goda möjligheter att leverera attraktiv riskjusterad avkastning framgent. Vårt kontinuerliga arbete med att försöka hitta nya förvaltare inom nya strategier som i dagsläget ej finns representerade i portföljen kommer att ha stort fokus under året för att ytterligare förbättra portföljens karakteristika. Guide Multihedges underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Risk och avkastningsmått 24 mån (%) Totalrisk 2,20 2,34 Aktiv risk 2,18 2,35 Totalrisk för jämförelseindex 0,11 0,08 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 2,23 0,70 Fondens utveckling (10 ÅR) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 1263, , , , , ,98 975, , , ,48 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) Avkastning (%) 2,26% 2,20% -0,77% 1,56% 8,18% 16,95% -10,03% 2,21% 4,31% 1,95% OMRX-TBILL (%) 0,48% 0,88% 1,21% 1,62% 0,32% 0,44% 4,35% 3,42% 2,19% 1,81% 10

11 Guide Multihedge fortsättning Tillgångar per FINANSIELLA INSTRUMENT ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (K7) ANTAL VÄRDE TKR % AV FOND- FMH VALUTATERMINER BELOPP -0,5 EUR, Swedbank ,2 USD, Swedbank ,3 INVESTERINGSFONDER ANTAL 13,3 Öhman Penningmarknadsfonden ,3 HEDGEFONDER 83,3 Catella Nordic LS EQUITY CL ,3 F2 Persistent Alpha Enhanced F ,0 Finisterre Global Opp.SER ,2 Finisterre Soverign Debt E1. SER ,5 Harewood AM-VOL ,6 Keel Captial Foghorn X2 SEK S ,5 Lynx ,6 Nordic Absolute Return ,4 Northern Light Event Fund ,7 Pivot Global Value ,0 Skandia Global Hedge ,5 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,1 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 3,9 Likvida medel ,2 Övriga tillgångar och skulder netto ,2 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Kurs USD 7,7499 Kurs EUR 9,4277 Fonden har handlat med derivatinstrument (valutaterminer) i syfte att valutasäkra utländska innehav. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. Kostnadsmått Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 1,20 % av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20 % av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de månader fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 22,38% Årlig avgift: 2,89% TER:1,48% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 149,81 kr varav förvaltningskostnaden utgjorde 121,47 kr. Högsta avgiften för underliggande fonder är 2,1 % Resultaträkning (Tkr) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på OTC-derivat Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar 20 - Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader - - Summa kostnader Skatt Periodens resultat Balansräkning (Tkr) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter - - Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Värdeförändring OTC derivat Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - Fondförmögenhet vid periodens slut

12 Indecap Guide Sverige Fondens placeringsinriktning Fondens utveckling - sedan start Guide Aktiefond Sverige placerar tillgångarna i andelar i andra svenska aktiefonder med olika placeringsstrategier. Genom placeringar i andra aktiefonder med skilda förvaltningsstilar (små- och stora bolag, värde- och tillväxtinriktade) strävar fonden efter att erbjuda en för svenska aktiefonder låg risknivå. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent Målsättningen är att fonden ska utvecklas bättre än MSCI Sweden (Net TR) 170 Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl 120 Fondens startdatum: Förvaltningsberättelse nov-03 nov-04 nov-05 nov-06 nov-07 nov-08 Indecap Guide Sverige A nov-09 nov-10 nov-11 nov-12 nov-13 MSCI Sweden (Net TR) nov-14 Guide Aktiefond Sverige gick under året upp med 17,7 procent vilket var 5 procentenheter bättre än jämförelseindex som steg 12,7 procent. Sett över längre tid, de senaste sex åren, har fonden årligen överträffat jämförelseindexets utveckling med 1,3 procentenheter med en årlig avkastning på 18,3 procent mot jämförelseindex 17 procent. På sektornivå noterade samtliga nio sektorer uppgångar. I topp placerade sig IT-sektorn med en samlad uppgång om 41,7 procent följt av Hälsovårdssektorn som avkastade 35,3 procent. Vidare steg Finanssektorn 19,4 procent och Industrisektorn 11,3 procent. I botten återfanns Tjänstesektorn med en uppgång om 3,7 procent. Under året har en inga förvaltare adderats eller tagits bort. Omsättningshastigheten uppgick till 0,07 ggr under året. Fondförmögenheten har under året ökat från 78,9 mkr vid årets början till 92,9 miljoner kronor vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden uppgick till 2 mkr och summan av årets resultat var 14,6 mkr (se not 2). Fondens totala risk under de senaste 24 månaderna uppgick till 8,93 procent vilket är i paritet med den svenska marknadens risknivå. Den aktiva risken har uppgått till 2,18 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på sex underliggande förvaltare. Indecap Guide Sveriges underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Fondens utveckling - helår dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 nov-14 dec-14 Indecap Guide Sverige A MSCI Sweden (Net TR) Indecap Guide Sverige C Risk och avkastningsmått 24 mån (%) Totalrisk 8,93 12,06 Aktiv risk 2,18 2,86 Totalrisk för jämförelseindex 8,29 10,15 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 21,54 21,11 Genomsn. årsavkastning de fem senaste åren 12,24 18,38 Fondens utveckling (10 ÅR) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 152,69 133,61 106,45 138,27 172,91 145,32 102,42 187,61 198,99 160,40 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 4,31-48,86 6,63 6,24 7,37 8,70 5,38 6,42 4,78 Avkastning (%) 17,69% 25,51% 16,87% -16,75% 23,94% 53,61% -42,57% -3,16% 28,64% 39,43% MSCI Sverige (%) 12,68%- 24,93% 15,53% -15,28% 23,42% 49,46% -38,77% -1,99% 25,52% 36,73%* Antal andelar avrundade till heltal. *Jämförelseindex byttes (tidigare MMSF Fondindex)

13 Indecap Guide Sverige Fortsättning Tillgångar per FINANSIELLA INSTRUMENT ANTAL VÄRDE TKR ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (K7) % AV FOND- FMH INVESTERINGSFONDER 99,4 AMF Aktiefond Sverige ,6 Carnegie Sverigefond ,4 Cliens Absolut Akt. Sverige C ,2 Lannebo Sverige ,4 Prior Nilsson Sverige Aktiv A ,1 Robur Sverige MEGA ,8 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,4 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO 0,6 Likvida medel 563 0,6 Övriga tillgångar och skulder netto -43-0,1 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Kostnadsmått Andelsklass A Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,50 % av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 6,99% Årlig avgift: 1,09 % TER: 0,51% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 54,18 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 53,12 kr. Andelsklass C Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 1,3% av den genomsnittliga fondförmögenheten Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 6,99% Årlig avgift: 1,34 % TER: 1,31% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 131,06 kr varav förvaltningskostnaden utgjorde 130 kr. Högsta avgiften för underliggande fonder är 0,50% Resultaträkning (Tkr) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar - - Valutavinster och -förluster netto - - Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut -6 - Räntekostnader - - Övriga finansiella kostnader - -1 Övriga kostnader - - Summa kostnader Skatt - - Periodens resultat Balansräkning (Tkr) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde - - S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde - - Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar (Tkr) Realisationsvinster Realisationsförluster - - Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh (Tkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Fondfmh vid periodens slut

14 Indecap Guide Global Fondens placeringsinriktning Guide Aktiefond Global placerar tillgångarna i andelar i andra aktiefonder som placerar på utländska aktiemarknader. Fonden strävar efter att investera i globala aktiefonder men kan även placera i regionala och länderfonder för att öka exponeringen mot regioner/marknader som bedöms intressanta. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Placeringarna i olika fonder som i sin tur placerar på olika geografiska marknader, med till viss del skilda förvaltningsstilar, innebär att Fonden erbjuder en för aktieplaceringar mycket god riskspridning. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fonden ska utvecklas bättre än Morgan Stanley Capital World Index (NET TR), ett brett världsindex, omräknat till svenska kronor. Indexet inkluderar de årliga utdelningarna. Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: Fondens utveckling - sedan start jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 Indecap Guide Global A MSCI The World Index (Net TR) Förvaltningsberättelse Guide Aktiefond Global gick under året upp med 19,8 procent samtidigt som jämförelseindex steg 27,4 procent. I ett längre perspektiv, de senaste sex åren, har fonden årligen avkastat 11,1 procent samtidigt som jämförelseindex stigit 13,0 procent. Fondens utveckling har framförallt tyngts av ett mindre bra aktieval av en av portföljens tillväxtförvaltare. Största positiva bidragsgivare kom från ett starkt aktieval från portföljens coreförvaltare. Under året har två ny förvaltare adderats, SPP Aktiefond USA och DSM Global Growth samt en förvaltare lämnats, Skagen Global. Omsättningshastigheten uppgick till 0,54 ggr under året. Fondförmögenheten har under året ökat från 749,8 mkr vid årets början till 843,7 mkr vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden var 9,4 mkr och summan av årets resultat var 122,8 mkr (se not 2). Fonden exponeras för marknads- och valutarisk. Genom spridningen av placeringarna till olika globala aktiefonder med varierande inriktning och som sprider sina placeringar till många olika aktiemarknader erbjuder fonden, en för aktierelaterade placeringar relativt låg risk. Den totala risken har under de senaste 24 månaderna uppgått till 6,51 procent vilket är i paritet med jämförelseindex. Fondens aktiva risk uppgick under samma period till 2,33 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året är fördelad på fem underliggande förvaltare. Sett över hela 2014 steg USA med 37,4 procent. Japan avkastade 17,0 procent samtidigt som Tyskland och Frankrike stannade på en mer måttlig uppgång om 9,5 procent (allt uttryckt i svenska kronor). Indecap Guide Globals underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Fondens utveckling - helår dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 nov-14 dec-14 Indecap Guide Global A MSCI The World Index (Net TR) Indecap Guide Global C Risk och avkastningsmått 24 mån (%) Totalrisk 6,51 6,95 Aktiv risk 2,33 2,76 Totalrisk för jämförelseindex 5,30 5,71 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 20,71 14,64 Genomsn. årsavkastning de fem senaste åren 8,05 9,44 Fondens utveckling sedan start NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 145,33 124,96 102,75 96,11 107,27 104,32 81,66 108,71 101,67 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 3,85-1,07 1, Avkastning (%) 19,81% 21,62% 8,07% -9,05% 2,83% 27,75% -24,88% 7,45% 1,67% MSCI TWI (%) 27,78% 24,76% 9,07% -4,01% 5,24% 17,38% -29,30% 1,15% 1,50% 14

15 Indecap Guide Global fortsättning Tillgångar per FINANSIELLA INSTRUMENT ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (K7) VA- LUTA ANTAL VÄRDE TKR % AV FOND- FMH INVESTERINGSFONDER 99,3 ACMBernstein SICAV - Global Core EUR ,6 Equity DSM Global Growth EUR ,4 Treetop Global Oppurtunity Fund EUR ,5 SPP Aktiefond usa SEK ,2 Vontobel Global Equity USD ,6 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,3 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 0,7 Likvida medel ,7 Övriga tillgångar och skulder netto ,0 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Kurs USD 7,7498 Kurs EUR 9,4277 Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Kostnadsmått Andelsklass A Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,50 % av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 54,87% Årlig avgift: 0,96 % TER:0,68% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 53,71 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 52,66 kr Andelsklass C Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 1,3% av den genomsnittliga fondförmögenheten Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 54,87% Årlig avgift 2014: 1,54 % TER: N/A% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 131,05 kr varav förvaltningskostnaden utgjorde 130 kr. Högsta avgiften för underliggande fonder är 0,65 % Resultaträkning (Tkr) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar - - Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut -9 - Räntekostnader Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader - -1 Summa kostnader Skatt Periodens resultat Balansräkning (Tkr) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde - - S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde - - Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar (Tkr) Realisationsvinster Realisationsförluster 0 0 Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh (TKR) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Fondfmh vid periodens slut

16 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondens placeringsinriktning Guide Tillväxtmarknadsfond placerar främst tillgångarna i såväl globala som regionala tillväxtmarknadsfonder, men kan även placera i globala aktiefonder för att från tid till annan minska portföljens tillväxtexponering. Fondens inriktning mot mer volatila tillväxtmarknader, som Kina, Indien, Östeuropa, Latinamerika m.fl. ger den en för aktieplaceringar generellt sett hög risknivå. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Genom att dra nytta av olika förvaltares kompetens och genom att kombinera globala och regionala förvaltare med olika inriktning, strävar fonden efter att erbjuda en tillväxtorienterad placering med lägre risk. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fondens utveckling ska överträffa Morgan Stanley Capital Index Emerging Markets (NET TR), ett brett tillväxtmarknadsindex omräknat till svenska kronor. Indexet inkluderar de årliga utdelningarna. Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: Fondens utveckling - sedan start jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond A MSCI Emerging Market (Net TR) Förvaltningsberättelse Guide Tillväxtmarknadsfond gick under året upp med 14,7 procent samtidigt som jämförelseindex steg med 17,8 procent. Fonden har framförallt gynnats av ett mycket bra aktieval av en av portföljens coreförvaltare under året. Övriga förvaltare tyngdes av en generell övervikt i Ryssland samt ett mindre bra aktieval. Världens tillväxtmarknader steg överlag under året. Ryssland rasade 34 procent följt av Grekland som föll 26,7 procent samtidigt som Indien och Kina steg med 50,9 respektive 31,9 procent. Under året har ingen ny förvaltare adderats dock har det skett mindre omallokeringar mellan befintliga förvaltare. Omsättningshastigheten uppgick till 0,13 ggr under året. Fondförmögenheten har under året ökat från 590,1 mkr vid årets början till 688,0 mkr vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden under 2014 var 19,2 mkr. Summan av årets resultat uppgick till 99,7 mkr (se not 2). Fonden exponeras främst för marknads- och valutarisk och fondens inriktning mot mer volatila tillväxtmarknader innebär en högre risknivå än t ex en global aktiefond. Under innevarande år har dock denna risk mildrats av valutornas rörelser. Fondens totala risk under de senaste 24 månaderna uppgick till 10,87 procent vilket är 0,18 procent bättre än motsvarande risk för jämförelseindex. Fondens aktiva risk uppgick till 3,23 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på fyra underliggande förvaltare. De stora tillväxtmarknadsländerna, BRIC-länderna, hade en blandad utveckling under Till följd av ekonomiska sanktioner och fallande oljepris så backade den ryska börsen med 34,0 procent under året. Även det råvaruberoende Brasilien hade en svag utveckling och steg under året med 0,7 procent. I toppen återfinns Indien som steg med 51,0 procent, mycket till följd av en ny regering som förväntas genomföra nödvändiga ekonomiska reformer och öka tillväxten. Den kinesiska marknaden har även den stigit kraftigt och utvecklingen för året summeras till 28,1 procent. Alla siffror uttryckta i svenska kronor. Indecap Guide Tillväxtmarknadsfonds underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Fondens utveckling - helår dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond A MSCI Emerging Market (Net TR) Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond C sep-14 Risk och avkastningsmått 24 mån (%) nov-14 dec Totalrisk 10,87 10,93 Aktiv risk 3,23 3,66 Totalrisk för jämförelseindex 11,70 11,70 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 5,92 3,99 Genomsn. årsavkastning de fem senaste åren 4,18 4,86 16 Fondens utveckling sedan start NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 157,99 141,74 144,95 131,06 152,62 134,75 82,51 139,29 107,69 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 4, ,64 0,72 0,84 0, Avkastning (%) 14,72% -2,21% 10,60% -13,13% 13,84% 64,91% -40,76% 29,07% 7,69% MSCI EMI (%) 17,85% -3,87% 12,30% -16,92% 11,93% 61,14% -44,21% 28,89% 4,90%

17 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond fortsättning Tillgångar per FINANSIELLA INSTRUMENT ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (K7) VA- LUTA ANTAL VÄRDE TKR % AV FOND- FMH INVESTERINGSFONDER 99,5 Danske Invest Global Emerging USD ,3 Markets Schröder Emerging Markets ACC USD ,8 Skagen Kon-Tiki NOK ,8 Vontobel Emerging Market I CAP-USD USD ,6 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,5 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 0,5 Likvida medel ,5 Övriga tillgångar och skulder netto 430 0,0 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Kurs USD 7,7498 Kurs EUR 9,4277 Kurs NOK 1,0458 Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Kostnadsmått Andelsklass A Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,50 % av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de månader fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 13,75% Årlig avgift: 1,80 % TER: 0,50% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 52,72 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 52,72 kr. Andelsklass C Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 1,3% av den genomsnittliga fondförmögenheten Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 13,75% Årlig avgift: 1,95% TER:1,30% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 130 kr varav förvaltningskostnaden utgjorde 130 kr. Högsta avgiften för underliggande fonder är 0,85 % Resultaträkning (Tkr) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar - - Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut -5 - Räntekostnader Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader - -1 Summa kostnader Skatt Periodens resultat Balansräkning (Tkr) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde - - S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter - - Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde - - Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - 14 Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar (Tkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh (TKR) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Fondfmh vid periodens slut

18 Indecap Guide High Risk Dynamic Fondens placeringsinriktning Målsättningen är att fondens utveckling ska överträffa nedanstående sammansatta index omräknat till svenska kronor: - Morgan Stanley Capital Index Frontier Markets (NET TR), (75%) och OMRX-T Bill index (25%). Det ingående aktieindexet är ett globalt tillväxtmarknadsindex för nya tillväxtmarknader, t ex Argentina, Ukraina, Kenya, Nigeria m fl. Indexet inkluderar de årliga utdelningarna. Guide High Risk Dynamic har möjlighet att placera tillgångarna i andelar i olika typer av aktiefonder, räntefonder och hedgefonder, såväl svenska som utländska. Genom placeringar i fonder inom olika tillgångsslag och med olika förvaltningsstilar erhålls en viss riskspridning, men fondens inriktning mot volatila aktiemarknader och möjligheten att begränsa placeringarna till fonder med likartad inriktning, t ex enbart branschfonder, ger fonden en hög risknivå. Placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Fondens utveckling - sedan start okt-11 dec-11 feb-12 apr-12 jun-12 aug-12 okt-12 dec-12 feb-13 apr-13 jun-13 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 jun-14 aug-14 dec-14 Indecap Guide High Risk Dynamic A Index High Risk Dynamic Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens utveckling - helår 2014 Fondens startdatum: Förvaltningsberättelse Guide High Risk Dynamic steg under året med 14,5 procent och jämförelseindex gick upp 21,7 procent. Under året har vi lämnat en sverigeförvaltare till förmån för befintliga förvaltare. Omsättningshastigheten uppgick till 0,12 ggr under året. Fondförmögenheten har under året ökat från 217,6 mkr vid årets början till 256,6 mkr vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden under 2014 var 15,0 mkr. Summan av årets resultat uppgick till 31,2 mkr (se not 2). Fonden exponeras främst för marknads- och valutarisk och fondens inriktning mot mer volatila tillväxtmarknader innebär en högre risknivå än t ex en global aktiefond. Fondens totalrisk under de senaste 24 månaderna uppgick till 6,9 procent vilket är 1,2 procentenhet lägre än motsvarande risk för jämförelseindex. Fondens aktiva risk uppgick till 4,7 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på tre underliggande förvaltare. Frontier Marknaden index har till stor del bestått av exponering mot mellanöstern. Under året har Förenade Arabemiraten och Quatar, vilka tillsammans utgjorde 35 procent av index, uppgraderats till emerging market och därmed lämnat Frontier Market indexet. Detta innebär att indexet får en bredare geografisk spridning och påverkas mindre av utvecklingen av oljepriset. Under året återfinns Argentina i topp med en positiv börsutveckling på 42,9 procent i svenska kronor, följt av Rumänien, Pakistan och Kenya. I botten återfinns Zimbabwe och Ukraina. Indecap Guide High Risk Dynamics underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 nov-14 dec-14 Indecap Guide High Risk Dynamic A Index High Risk Dynamic Indecap Guide High Risk Dynamic C Risk och avkastningsmått 24 mån (%) Totalrisk 6,89 9,24 Aktiv risk 4,75 9,44 Totalrisk för jämförelseindex 8,01 6,82 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 16,19 16,90 Genomsn. årsavkastning de fem senaste åren N/A N/A Fondens utveckling sedan start NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 149,3 134, ,29 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) Avkastning (%) 14,56% 17,85% 15,96% -1,71% Sammansatt jämförelseindex (%) 21,79% 12,58% 11,28% 2,39% 18

19 Indecap Guide High Risk Dynamic fortsättning Tillgångar per FINANSIELLA INSTRUMENT ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (K7) VA- LUTA ANTAL VÄRDE TKR % AV FOND- FMH INVESTERINGSFONDER 83,1 Franklin Templeton IF Frontier Market USD ,9 Lannebo Corporate Bond SEK ,8 Schröder Intl Frontier Markets Equity A USD ,3 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,1 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 16,9 Likvida medel ,9 Övriga tillgångar och skulder netto 115 0,0 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Kurs USD 7,7498 Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. Kostnadsmått Andelsklass A Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,50 % av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 12,90% Årlig avgift: 1,34 % TER: 0,51% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 55,99 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 54,89 kr. Andelsklass C Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 1,3% av den genomsnittliga fondförmögenheten Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 12,90% Årlig avgift: 1,53 % TER: 1,30% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 131,10 kr varav förvaltningskostnaden utgjorde 130 kr. Högsta avgiften för underliggande fonder är 0,76 % Resultaträkning (Tkr) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar - - Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändr Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader - -1 Summa kostnader Skatt Periodens resultat Balansräkning (Tkr) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde - - S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde - - Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar (Tkr) Realisationsvinster Realisationsförluster - - Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh (TKR) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Fondfmh vid periodens slut

20 Indecap Guide Företagsobligation Fondens placeringsinriktning Guide Företagsobligation placerar tillgångarna i andelar i andra Sverigeplacerande eller Europaplacerande räntefonder, så att fonden får en genomsnittlig räntebindningstid som överstiger 1 år. Genom att utnyttja kompetensen hos olika ränteförvaltare har fonden som mål att erbjuda en hög långsiktig avkastning på räntemarknaden. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fond-förmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fondens utveckling ska överträffa NOMX Credit SEK Total Return Index, ett ränteindex som visar utvecklingen för företagsobligationer. Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Fondens startdatum: Förvaltningsberättelse Avkastningen för Guide Företagsobligation stannade på 4 procent medan fondens jämförelseindex, NOMX Credit SEK Total Return Index, gav en avkastning på 6,2 procent. Fonden har vid utgången av året en ränteduration på 1,8 år samt en yield på 2,4 procent. Vidare är 70,7 procent Investment Grade samt 2,8 procent High Yield. Under året har inga fonder adderats eller tagits bort. Omsättningshastigheten i fonden har varit 0 gånger. Fondförmögenheten har ökat från 720,9 mkr vid årets början till 863 mkr vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2014 var 133,4 miljoner kronor Fondens utveckling påverkas dels av ränterisk vilket är den risk som beskriver en räntefonds känslighet för ändrade marknadsräntor och dels av kreditrisk vilket innebär att en emittent eller motpart ställer in betalningarna. Priserna på företagskreditobligationer påverkas även av andra orsaker som t ex riskviljan eller framtida konjunktur-utsikter. Fondens totala risk uppgick under året till 1,62 procent vilket är något lägre än risken för fondens jämförelseindex som uppgick till 2,35 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på fyra underliggande förvaltare. Under 2014 befann de svenska långräntorna sig i en fallande trend. Jämfört med den redan låga nivå som rådde vid årets början, föll den tioåriga räntan med 158 baspunkter. Indecap Guide Företagsobligationsfonds underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Fondens utveckling - sedan start jan-06 aug-06 mar-07 okt-07 maj-08 dec-08 jul-09 feb-10 sep-10 apr-11 nov-11 jun-12 jan-13 aug-13 mar-14 Indecap Guide Företagsobligation A NOMX Cred (OMRX T-Bond) Fondens utveckling - helår dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 nov-14 dec-14 Indecap Guide Företagsobligation A NOMX Cred (OMRX T-Bond) Indecap Guide Företagsobligation C Risk och avkastningsmått 24 mån (%) Totalrisk 1,62 3,23 Aktiv risk 1,09 0,82 Totalrisk för jämförelseindex 2,35 3,87 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 3,11 2,62 Genomsn. årsavkastning de fem senaste åren 4,88 4,22 Fondens utveckling sedan start NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 61,66 61,1 59,78 58,81 54,24 57,07 58,08,07 101,04 Antal utestående andelar (st) 367 Utdel. (kr/andel) 1,87-0,80 1,79 4,67 1,47 50,44 2,67 - Avkastning (%) 4,02% 2,21% 3,03% 12,12% 3,31% 0,82% 14,69% 2,19% 0,98% NOMX Cred (%)* 6,19% 0,70% 1,57% 13,27% 2,94% -0,93% 15,70% 1,63% 0,86% *Index byttes från OMRX T-Bond 20

Indecap Fonder Årsberättelse 2013

Indecap Fonder Årsberättelse 2013 Indecap Fonder Årsberättelse 2013 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Styrelsen 4-5 Året 2013 6 Guidefonderna 7 - Guide Hedgefond 7 - Guide Hedgefond 2 9 - Guide Multihedge

Läs mer

Indecap Fonder Årsberättelse 2012

Indecap Fonder Årsberättelse 2012 Indecap Fonder Årsberättelse 2012 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Året 2012 4 Guidefonderna 5 - Guide Hedgefond 5 - Guide Hedgefond 2 7 - Guide Multihedge 9 - Guide

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2014 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare...4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Pension... 11 13 Lannebo Småbolag...14 17 Lannebo Småbolag

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsred ovisning 2012

Årsred ovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll År 2012 i korthet År 2012 i korthet 3 VD:s ord 4 Verksamheten 2012 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Förändring Eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Årsberättelse för fonder 2014

Årsberättelse för fonder 2014 Årsberättelse för fonder 2014 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera Tillväxt

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2014

Halvårsredogörelse för fonder 2014 Halvårsredogörelse för fonder 2014 Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera Tillväxt 1 Navigera

Läs mer

PriorNilsson Fonder Årsberättelse 2013

PriorNilsson Fonder Årsberättelse 2013 PriorNilsson Fonder Årsberättelse 2013-1 - Innehåll VD har ordet... 3 Helåret 2013... 4 PriorNilsson Realinvest... 5 PriorNilsson Sverige Aktiv... 9 PriorNilsson Idea... 15 PriorNilsson Yield...21 Styrelse,

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

PriorNilsson Fonder Halvårsrapport 2014

PriorNilsson Fonder Halvårsrapport 2014 PriorNilsson Fonder Halvårsrapport 2014-1 - Innehåll VD har ordet... 3 PriorNilsson Realinvest... 4 PriorNilsson Sverige Aktiv... 8 PriorNilsson Idea... 13 PriorNilsson Yield... 18 Styrelse, ledning och

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 VD HAR ORDET... 3 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 4 AVKASTNING

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK och Brummer Multi-Strategy

Läs mer

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B 1 2 Å R S B E R Ä T T E L S E F Ö R V E R K S A M H E T S Å R E T 2 0 0 8-0 1-0 1 2 0 0 8-1 2-3 1 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

MARKNADSINSIKT. September 2014

MARKNADSINSIKT. September 2014 MARKNADSINSIKT September 2014 Sommaren bjöd på lugna börser och sjunkande räntor. Det svenska valresultatet blev stökigt, men det spelar mindre roll för den svenska börsen. Avgörande för börsutvecklingen

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Innehåll

Förvaltningsberättelse. Innehåll Årsredovisning 2007 Innehåll Förvaltningsberättelse Andra AP-fonden under 2007... 4 Utvecklingen på de finansiella marknaderna...6 Organisation och medarbetare... 8 Strategisk tillgångsallokering... 8

Läs mer

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB helårsrapport 21 Carnegie fonder AB Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 1 HQ Strategy

Läs mer