Information om fondförändringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om fondförändringar"

Transkript

1 Information om fondförändringar 1 (6) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment Management AB beslutat att genomföra ett antal förändringar avseende bland annat förvaltning och utdelning i vissa av sina fonder. Ändringarna i fondbestämmelserna börjar gälla den 1 mars Du kan vara andelsägare i en eller flera av fonderna via fondkonto, depå eller IPS. Nedan kan du läsa mer om vad förändringarna innebär, och om vilka fonder som berörs. You are welcome to read an English version on seb.se/fonder. Förändringarna har godkänts av Finansinspektionen och handlar huvudsakligen om att anpassa fonderna till uppdaterade regler inom fondområdet samt en förändrad skattelagstiftning. Med målet att uppnå en ökad tydlighet har fondbestämmelserna även genomgått vissa språkliga förbättringar och redaktionella ändringar. Du behöver själv inte göra något med anledning av förändringarna, och förändringarna medför heller inte några kostnader för dig som andelsägare. På nästföljande sidor presenteras en sammanställning över de berörda fonderna, och kort information om förändringarna på fondnivå. Här finns också information om förtydliganden som kommer att ske i marknadsföringsnamnen för vissa Luxemburgregistrerade fonder (förvaltade av fondbolaget SEB Asset Management S.A.). Denna information har distribuerats som en bilaga till årsbeskedet för fonder. Det innebär att du kan ha fått informationen fastän du inte är andelsägare i någon av fonderna som förändras. Allmän information om förändringarna Byte av namn Tre av fonderna byter namn genom att ordet Choice tas bort ur fondernas namn. SEB Choice Japanfond byter namn till SEB Japanfond SEB Choice Nordamerikafond Småbolag byter namn till SEB Nordamerikafond Småbolag SEB Choice Nordamerikafond Medelstora Bolag byter namn till SEB Nordamerikafond Medelstora Bolag När det gäller fondernas placeringsinriktning genomförs ett antal redaktionella ändringar och förtydliganden i karaktärsbeskrivningarna för samtliga fonder. För vissa fonder har även placeringsinriktningen justerats. I översikten på nästa sida redovisas de viktigaste förändringarna på fondnivå. För vissa fonder har avsnittet som handlar om fondens riskmått förändrats, vilket redovisas på fondnivå i översikten. Handelscykel och värdering Informationen i fondbestämmelserna som handlar om regler för orderläggning, tidpunkt för värdering samt vilken bankdag en order verkställs har förtydligats i samtliga fonder. Eftersom SEB Emerging Marketsfond handlar i olika tidszoner behöver ibland slutkurser på underliggande marknader inväntas. För denna fond sker därför värdering och verkställande av order med en bankdags förskjutning i fortsättningen. Det innebär att fondens värdering sker bankdagen efter den bankdag som begäran om försäljning respektive inlösen kommit fondbolaget tillhanda, under förutsättning att begäran inkommit före den bryttid som anges i fondens informationsbroschyr. MER INFORMATION SEWM Från och med den 1 mars 2013 kan du hitta faktablad - samt informationsbroschyr inklusive fondbestämmelser - som återspeglar de ändringar som beskrivs i detta dokument på

2 2 (6) Insättningsavgift Införande av andelsklasser Möjligheten att ta ut en insättningsavgift vid köp av andelar i alla fonderna tas bort. Anledningen till detta är att möjligheten att ta ut en insättningsavgift inte har utnyttjats. I förekommande fall kan en avgift för så kallad korttidshandel dock fortfarande tas ut. Denna avgift tas ut för att täcka de kostnader som en kortsiktig handel medför, det vill säga när en försäljning sker inom 30 dagar från det att fondandelarna har kaffats. Avgiften för eventuell korttidshandel tillfaller fonden. I några fall får fonden både en utdelande och en icke utdelande andelsklass. I syfte att undvika dubbelbeskattning får du som andelsägare med automatik den andelsklass som är icke utdelande. Det innebär att andelsägare som i framtiden önskar få utdelning måste byta till den andelsklass som i fortsättningen ger utdelning. Detta kan till exempel vara aktuellt för en stiftelse som önskar utdelning. Observera dock att byte av andelsklass kan innebära skattekonsekvenser. Detta gäller endast om du har ditt innehav via fondkonto eller depå. IPS erbjuder endast den icke utdelande andelsklassen. Merparten av fonderna upphör att lämna utdelning Tydligare namnstruktur i kurslistan med mera Sedan den 1 januari 2012 är en svensk fond inte längre skattskyldig för inkomster i fonden. För andelsägare som har innehav via fondkonto eller depå har fondens skatt ersatts med en schablonintäkt, vilken beräknas utifrån fondandelarnas värde vid början av varje kalenderår. För att undvika dubbelbeskattning kommer merparten av fonderna att upphöra att lämna utdelning. upphör även att lämnas till andelsägare som har innehav via IPS. Istället kan kapitalet behållas i fonden för vidare värdetillväxt. Parallellt blir namnstrukturen för fonderna tydligare. Om en fond är utdelande visas detta genom att fondens namn följs av ändelsen utd. Försäljning i vissa marknader Samtliga fonders fondbestämmelser har ändrats så att det tydligare framgår att fonden inte riktar sig till amerikanska investerare (så kallade US Persons såsom detta definieras i Regulations S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) eller erbjuds på sätt som inte är förenligt med svensk eller utländsk lag eller författning. Förändringar som genomförs i Sverigeregistrerade fonder den 1 mars 2013 SEB Aktiesparfond procent (tidigare procent) av fondens medel ska vara placerade i svenska aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, och resterande del i utländska aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. En ny begränsning har införts som innebär att högst 10 procent av fondens värde får placeras i andra fonder eller fondföretag. SEB Asienfond ex Japan Högst 10 procent (tidigare 5 procent) av fondens värde får placeras i andra fonder eller fondföretag. SEB Emerging Marketsfond Högst 10 procent (tidigare 5 procent) av fondens värde får placeras i andra fonder eller fondföretag. SEB Etisk Globalfond Informationen om fondens hållbarhetsrelaterade kriterier har förtydligats och på ett tydligare sätt skrivits in i fondbestämmelserna. Den nya lydelsen innebär att fondens placeringsinriktning beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Vidare beaktas kriterier för bolag med verksamhet inom vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. SEB Europafond SEB Europafond Offensiv

3 SEB Europafond Småbolag en kan även i fortsättningen använda derivatinstrument för att skapa hävstång. Dock har möjligheten för fonden att använda vissa tekniker och instrument för att skapa hävstång i fonden tagits bort. 3 (6) SEB Fastighetsfond SEB Globalfond Chans/Risk Ett tillägg har gjorts om att fondens innehav ska vara koncentrerade till ett begränsat antal bolag. en kan även i fortsättningen använda derivatinstrument för att skapa hävstång. Dock har möjligheten för fonden att använda vissa tekniker och instrument för att skapa hävstång i fonden tagits bort. SEB Japanfond SEB Latinamerikafond Högst 10 procent (tidigare 5 procent) av fondens värde får placeras i andra fonder eller fondföretag. en kan även i fortsättningen använda derivatinstrument för att skapa hävstång. Dock har möjligheten för fonden att använda vissa tekniker och instrument för att skapa hävstång i fonden tagits bort. SEB Likviditetsfond Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden - durationen - (tidigare uttryckt som modifierad duration) ändras från 90 dagar till högst 6 månader. Ett förtydligande har gjorts om att fondens medel får penningmarknadsinstrument som är föremål för SEB Läkemedelsfond SEB Nordamerikafond en kan även i fortsättningen använda derivatinstrument för att skapa hävstång. Dock har möjligheten för fonden att använda vissa tekniker och instrument för att skapa hävstång i fonden tagits bort. SEB Nordamerikafond Medelstora Bolag Marknadsvärdet för de Nordamerikanska bolag som fonden får placera i ska uppgå till mellan 1-25 miljarder USD (tidigare 1,5-20 miljarder USD). SEB Nordamerikafond Småbolag en kan även i fortsättningen använda derivatinstrument för att skapa hävstång. Dock har möjligheten för fonden att använda vissa tekniker och instrument för att skapa hävstång i fonden tagits bort. SEB Nordenfond SEB Obligationsfond SEK Uttrycket modifierad duration har ändrats till genomsnittlig återstående räntebindningstid (duration). Ett förtydligande har gjorts om att fondens medel kan penningmarknadsinstrument som är föremål för ens referensportfölj - OMRX Bond All Index - blir i fortsättningen även fondens jämförelseindex (OMRX Bond All Index är ett obligationsindex som innehåller obligationer utgivna av olika bostadsinstitut). ens sammanlagda exponering ska hädanefter beräknas med en relativ VaR-modell, i det här fallet en historisk simulering av VaR**. ens referensportfölj är OMRX Bond All Index.

4 4 (6) SEB Obligationsfond Flexibel SEK Uttrycket modifierad duration har ändrats till genomsnittlig återstående räntebindningstid (duration). Ett förtydligande har gjorts om att fondens medel kan penningsmarknadsinstrument, vilka är föremål för ens sammanlagda exponering ska hädanefter beräknas med en absolut VaR-modell, i det här fallet en historisk simulering av VaR**. SEB Penningmarknadsfond SEK Uttrycket modifierad duration har ändrats till genomsnittlig återstående räntebindningstid (duration). Ett förtydligande har gjorts om att fondens medel kan penningsmarknadsinstrument, vilka är föremål för SEB Schweizfond SEB Strategi Balanserad Global ens allokering har ändrats så att minst 35 procent (tidigare procent) av fondens medel ska vara placerade i aktierelaterade fonder/fondföretag och minst 20 procent (tidigare procent) ska vara placerade i ränterelaterade fonder/fondföretag. SEB Strategi Global Den eftersträvade standardavvikelsen för fonden beräknas i fortsättningen ligga i spannet 3-15 mätt över rullande 24 månadersperioder (tidigare 8-25 mätt över rullande 36-månadersperioder). Den eftersträvade standardavvikelsen för fonden beräknas i fortsättningen ligga i spannet mätt över rullande 24 månadersperioder (tidigare mätt över rullande 36-månadersperioder). SEB Sverigefond SEB Sverigefond Chans/Risk SEB Sverige Indexfond För att kunna erbjuda en bredare sverigeexponering byter fonden index från OMX Stockholm Benchmark Index GI (OMXSBGI) till SIX Return Index (SIXRX). SIXRX omfattar alla företag (cirka ) på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholmsbörsen), medan OMXSBGI består av de 80 till 100 största företagen och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. SEB Sverigefond Småbolag SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk en ska fokusera på aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av små bolag (tidigare även medelstora bolag) som handlas på en reglerad marknad i Sverige. ens aktieinnehav ska hädanefter vara koncentrerat till mindre småbolag (tidigare ett begränsat antal bolag). SEB Sverigefond Stora Bolag 10 procent av fondens värde kan i fortsättningen placeras i bolag som inte omfattas av definitionen för stora bolag (ny begränsning).

5 45 (4) (6) SEB Swedish Focus Fund Beskrivningen av fondens riskmått har förtydligats. Dessutom ändras det index som används för att beräkna den relativa volatiliteten från SIX Return Index till SIX Portfolio Return Index. SEB Swedish Value Fund Beskrivningen av fondens riskmått har förtydligats. Dessutom ändras det index som används för att beräkna den relativa volatiliteten från SIX Return Index till SIX Portfolio Return Index. SEB Teknologifond en kan även i fortsättningen använda derivatinstrument för att skapa hävstång. Dock har möjligheten för fonden att använda vissa tekniker och instrument för att skapa hävstång i fonden tagits bort. SEB Trygghetsfond Ekorren Det har förtydligats att 0-20 procent (tidigare del av ) av fondens medel ska vara placerade i utländska överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Kravet på valutasäkring av investeringar som görs i utländska överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och finansiella instrument har tagits bort. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i andra fonder eller fondföretag (ny begränsning). SEB Trygg Placeringsfond Högst 10 procent av fondens värde får placeras i andra fonder eller fondföretag (ny begränsning). SEB Världenfond procent (tidigare procent) av fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av, eller exponerade mot, svenska respektive utländska bolag procent (tidigare 0-40 procent) av fondens medel ska vara placerade i ränterelaterade överlåtbara värdepapper samt penningmarknadsinstrument. SEB Östeuropafond Vilka länder som avses med Östeuropa som placeringsunivers har förtydligats (Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Estland, Georgien, Kazakstan, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern, Ukraina och Vitryssland). en får dessutom placera i bolag som inte är hemmahörande i Östeuropa men vars vinst eller omsättning till minst 40 procent härrör från Östeuropa (ny möjlighet). Till högst 10 procent av fondens värde kan placering ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som givits ut av bolag från länder som inte ingår i Östeuropa (ny möjlighet).

6 46 (4) (6) SEB Östersjöfond/WWF Informationen om fondens hållbarhetsrelaterade kriterier har förtydligats och på ett tydligare sätt skrivits in i fondbestämmelserna. Den nya lydelsen innebär att fondens placeringsinriktning beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Vidare beaktas kriterier för bolag med verksamhet inom vapen, tobak, alkohol och pornografi. till fondandelsägarna. bolaget ska dock besluta om utdelning till Stiftelsen Världsnaturfonden WWF:s Östersjöprojekt. Övriga upplysningar om Luxemburgregistrerade fonder (förvaltade av SEB Asset Management S.A.) I förekommande fall tas ändelsen ack bort i marknadsföringsnamnet för Luxemburgregistrerade fonder den 17 februari en SEB Choice High Yield SEK Lux byter marknadsföringsnamn till SEB High Yield SEK - Lux. * UCITS IV (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) är ett EU-direktiv från 1985 som berör fondverksamhet. Den svenska lagstiftningen om fondverksamhet bygger till största delen på direktivet och har införts i svensk lag om investeringsfonder. Lagen innehåller också sverigespecifika regler. Sverige fick ett nytt regelverk för fonder den 1 juli 2011, vilket bygger på EU-direktivet UCITS IV. ** VaR betyder Value at Risk, och är ett finansiellt begrepp för att ange risknivån i en investering. VaR anger i sin vanligaste form storleken på det riskerade beloppet hos en investering med en viss sannolikhet, och över en viss tidsperiod. Detta kvantifierade mått används av investerare för att mäta risken hos en specifik tillgång eller hos en portfölj av tillgångar. Detta material är endast avsett för information och utgör inte investeringsrådgivning. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA, så kallad US Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. För det fall materialet avser någon form av värdepapper eller fondandelar, har dessa inte registrerats under någon federal eller statlig värdepapperslagstiftning i USA och är inte avsedda att säljas till personer bosatta i USA eller i USA.

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Latinamerikafond

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Latinamerikafond INFORMATIONSBROSCHYR SEB Latinamerikafond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er)

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyr 6 mars 2014 Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyren omfattar Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 och Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1 och är i dessa

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Swedbank Roburs pensionsfonder

Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyr 17 februari 2014 Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Swedbank Roburs förbundsfonder

Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyr 21 november 2013 Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Informationsbroschyr East Capital fonder

Informationsbroschyr East Capital fonder Informationsbroschyr East Capital fonder East Capital Rysslandsfonden East Capital Baltikumfonden East Capital Östeuropafonden East Capital Balkanfonden East Capital Turkietfonden Innehåll East Capital

Läs mer

Målgrupp Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Målgrupp Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Informationsbroschyr 2015-09-10 Kapitalinvest Swedbank Robur Kapitalinvest ISIN: SE0000996241 Fondtyp: Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning. Riskklass Lägre risk Lägre möjlig avkastning Aktiefonder

Läs mer

Folksams Tjänstemannafonder

Folksams Tjänstemannafonder Informationsbroschyr 28 augusti 212 Folksams Tjänstemannafonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras.

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras. Informationsbroschyr 28 augusti 212 KPA-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (28:11)

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Index Sverige. Fonden startade den 9 maj 2012. Informationsbroschyren publicerades den 9 maj 2012.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Index Sverige. Fonden startade den 9 maj 2012. Informationsbroschyren publicerades den 9 maj 2012. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Öhman Index Sverige som är en Sverigeregistrerad aktieindexfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil INFORMATIONSBROSCHYR Lancelot Avalon ( Fonden ) är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden förvaltas av Lancelot Asset Management A ( Bolaget )B,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus INFORMATIONSBROSCHYR Alfred Berg Sverige Plus Januari 2015 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Alfred Berg Fonder AB. Ytterligare information

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Mobilis Mix

INFORMATIONSBROSCHYR. Mobilis Mix INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Mix Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer