HÅLLBARHETSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING"

Transkript

1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

2 På omslaget: Bild tagen på Esrange Space Center Foto: Lars-Olov Jönsson, SSC

3

4 2 2 Verksamheten Svenska rymdaktiebolaget, SSC, är en globalt verksam koncern som svarar för driften av rymdbasen Esrange Space Center, tillhandahåller avancerade rymdtjänster på den globala rymdmarknaden, bedriver teknikutveckling inom rymdområdet och sköter drift och utveckling av testsystem vid provplatsen Vidsel på uppdrag av FMV. Bolaget bildades Rymdbasen Esrange är en av kärnverksamheterna och där också den rena miljöpåverkan, är som störst. Andra delar av verksamheten består av avancerade rymdtjänster samt teknikutveckling inom rymdområdet. Utveckling och/eller viss produktion sker exempelvis vid kontoren i Solna samt i Uppsala. SSC hade vid årets slut 582 anställda i tio länder varav 322 i Sverige. Verksamheten bedrivs inom fyra divisioner: Science Services, Satellite Management Services, Engineering Services och Technology. Science Services Science Services har den största delen av sin verksamhet på rymdbasen Esrange, 45 km norr om Kiruna. Basen har en internationellt sett unik ställning som civil rymdbas genom sin omfattande infrastruktur samt tillgången till ett stort landningsområde för raketer och ett stort luftrestriktionsområde vid uppskjutningar och ballongflygningar. Utveckling av experimentnyttolaster görs av divisionens avdelning i Solna.

5 3 Satellite Management Services Divisionen tillhandahåller markstationstjänster för kommunikation med satelliter och omfattar utöver den svenska verksamheten också de helägda dotterbolagen i USA (Universal Space Network Inc.), i Chile (SSC Chile SA) och Australien (SSC Space Australia Pty Ltd). Engineering Services Engineering Services arbetar med ingenjörstjänster för satellitkontroll och markstationstjänster med verksamhet i Sverige, Tyskland, Holland och Förenade Arabemiraten. Verksamheten omfattar de helägda dotterbolagen LSE Space GmbH, LSE Space Middle East JLT och Aurora Technology B.V. Technology Technology omfattar Airborne Systems som utvecklar flygburna havsövervakningssystem samt Aerospace Test Systems som sköter drift och utveckling av testsystem vid provplatsen Vidsel. Divisionen omfattar också dotterbolagen ECAPS AB som utvecklar och tillverkar miljövänliga framdrivningssystem för rymdtillämpningar och NanoSpace AB som bedriver utveckling inom området mikroelektromekaniska system för rymdtillämpningar. 3 Information om redovisningen SSC har valt att även för 2012 lämna hållbarhetsredovisning på nivå C+ enligt GRI (Global Reporting Initiative) riktlinjer. SSC:s hållbarhetsredovisning för 2012 är den femte och är godkänd av bolagets styrelse. Hållbarhetsredovisningen granskas av KPMG vars bestyrkande finns på sidan 24. Hållbarhetsredovisningen är ett komplement till årsredovisningen och för att få en samlad bild av bolagets verksamhet ska båda dessa redovisningar läsas. Av den anledningen återfinns heller inte all bolagsspecifik information i hållbarhetsredovisningen utan hänvisning sker till årsredovisningen (se GRI G3.0 korsreferenslista på sidan 18-23). Årets hållbarhetsredovisning är framtagen inom avdelningen för Public Affairs. Chefen för Public Affairs är i ledningsgruppen ansvarig för bolagets hållbarhetsarbete. Kontaktperson för hållbarhetsredovisningen är Chefen för Public Affairs, Anders Jörle, tel, , I SSC:s hållbarhetsredovisning beskrivs de mest väsentliga miljö- och samhällsaspekterna som bolagets verksamhet ger upphov till. Målgruppen för hållbarhetsredovisningen är SSC:s intressenter, vilka primärt utgörs av svenska staten med tillhörande myndigheter, politiker, medarbetare, fackliga organisationer, och kunder, leverantörer och medarbetare samt närboende till SSC:s anläggningar. SSC:s hållbarhetsredovisning 2012 omfattar koncernens verksamhet i Sverige och utomlands, vilande bolag omfattas ej. För kalenderåret 2012 rapporteras 13 indikatorer enligt GRI. Valet av indikatorer har gjorts utifrån en bedömning av var SSC:s största påverkan på faktorer som relaterar till hållbar utveckling finns. Relevansen i valda indikatorer har prövats genom en jämförelse mot andra rymdteknikföretag samt mot andra

6 4 statligt ägda företag. Vi har bland annat utgått ifrån följande frågor i valet av väsentliga faktorer att redovisa: Kan indikatorn vara av intresse för någon av våra intressenter? Är indikatorn viktig för SSC:s verksamhet? Är indikatorn viktig för branschen? Belyser indikatorn en affärsrisk eller affärsmöjlighet för SSC? Som ett led i vårt hållbarhetsarbete under 2013 planerar vi att genomföra en intressentanalys som ska ge input till en förnyad väsentlighetsanalys för SSC som ska vara vägledande såväl för bolagets strategiska hållbarhetsarbete som för kommande hållbarhetsredovisningar. 4 SSC och hållbar utveckling SSC strävar efter att ge ökat värde för kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter genom att med lönsamhet erbjuda tjänster och produkter på den internationella marknaden. För att vara ett seriöst och ansvarstagande företag skall SSC i samtliga åtaganden upprätthålla hög kvalitet och hög etisk nivå. Flertalet av SSC:s tjänster och produkter medverkar till en hållbar utveckling genom att bidra till att öka samhällets miljö- och klimatkunskap. Exempel på tjänster som bidrar till ökad miljö- och klimatkunskap är företagets leveranser av satellitdata till jordobservationsprogram, flygburna havsövervakningssystem för upptäckter av oljespill och miljöstudier genom ballonguppsändningar och uppsändningar av sondraketer. SSC eftersträvar hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, gynnande av system för återvinning och återanvändande av material samt förebyggande och begränsande av föroreningar. SSC strävar efter att erbjuda arbetsförhållanden som stimulerar medarbetare att vara effektiva, ta ansvar och fortsätta att utveckla sin kompetens. SSC har fastställt ett antal styrande dokument vilka tillsammans reglerar arbetet med hållbar utveckling. Styrande dokument finns för miljö, etik, mångfald, möten och resor, alkohol och droger, arbetsmiljö, rekrytering, besök på Esrange, finansiella risker, informationssäkerhet, jämställdhet, lön, personalrepresentation, rökning på arbetsplatsen, IT-användning och mobiltelefoni. Dessa är tillgängliga via intranätet. Det ankommer på varje chef att visa ledarskap i miljöarbetet. Så till exempel finns i upphandlingshandboken (en processbeskrivning) som är tillgänglig via intranätet, inskrivet att företagets miljöpolicy skall följas. Miljöpolicyn fastställdes i april Arbetet för hållbar utveckling är en process utan slut. Det omfattar sociala, miljö- och ekonomiska aspekter. Under 2012 har beslut fattats i styrelsen om att stärka SSC:s hållbarhetsarbete. Chefen för Public Affairs kommer i ledningsgruppen att ha ansvar för utvecklingen av koncernens hållbarhetsarbete. För att skapa genomslag för hållbarhetsfrågor i en koncern som SSC med omfattande geografisk spridning är det väsentligt med ett fungerande lednings/kvalitetssystem. Hållbarhetsfrågor måste vara närvarande i alla processer. Ambitionen är att stärka ledningssystemet genom integration av hållbarhetsfrågor samt kontroll- och

7 5 uppföljningsfunktioner inom koncernen. Målet är att hålbarhetsfrågorna är närvarande i allt beslutsfattande och en plan för hur det skall realiseras lämnas till styrelsen under våren Följande områden har identifierats som relevanta för SSC:s arbete med hållbar utveckling: Ekonomi Miljö Samhälle Kund Medarbetare och arbetsmiljö Säkerhet Under respektive rubrik redovisas händelser under året samt beslutade insatser som har relevans för redovisningen. 5 Ekonomi Uthålligt starkt finansiellt resultat ger SSC möjlighet att fortsätta utveckla tjänster och produkter för den internationella marknaden. Ekonomiskt är SSC i betydande utsträckning beroende av intäkter, som har sitt ursprung i finansieringen av statlig rymdpolitik i de länder där företaget agerar. Men även rent kommersiella aktörer finns som kunder. Den svenska staten äger SSC men bolaget SSC erhåller inga statliga ägartillskott utan den svenska statens direkta finansiering via Rymdstyrelsen är riktad mot SSC:s tjänster och produkter inom rymdområdet. Av bolagets insynsrapport framgår att SSC för 2012 fått 42 MSEK från Rymdstyrelsen enligt avtal om leverans av varor och tjänster avseende teknisk utveckling och drifttjänster inom rymdområdet. Resten av omsättningen (95 procent) kommer från verksamheter som erbjuds på en marknad där det finns konkurrerande leverantörer. SSC är alltså ett bolag som i allt väsentligt agerar på marknaden för rymdtjänster och det är genom att erbjuda kunderna bra tjänster som bolaget bygger sin ekonomi. Genom omorganisation och försäljningsökningar har rörelseresultatet för 2012 blivit det bästa på ett decennium vilket bromsar en flerårig negativ utveckling. I bolagets affärsplan ingår investeringar i rymdbasen Esrange och globalt i framför allt antennanläggningar. 6 Miljö Styrning av miljöarbetet SSC:s miljöarbete utgår från bolagets miljöpolicy. Där framgår bland annat att SSC skall medverka till en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella mål genom att utveckla tjänster och produkter med miljöprofil och genom att beakta miljöaspekter i all verksamhet samt väga in dessa vid beslut som påverkar den framtida verksamheten.

8 6 Bolaget skall arbeta aktivt för att begränsa miljöpåverkan på mark, luft, vatten och ekosystem. Internationella rymdkonventioner, nationella lagar och förordningar inom miljöområdet respekteras. Enligt miljöpolicyn och tidigare nämnda mål för arbetet ankommer på varje chef att visa ledarskap i miljöarbetet, att integrera arbetet i bolagets verksamhetssystem och i affärsoch verksamhetsplaner, att där ställa upp mål för arbetet som gör det möjligt att mäta måluppfyllelsen, och att se till att medarbetarna har rätt kompetens och utbildning inom miljöområdet för att lösa sina uppgifter. Fortfarande saknas en tydlig dokumentation och utvärdering av miljöarbetet och eventuell rapportering är inte enkelt tillgänglig såsom föreskrivs i miljöpolicyn. Planen är att åtgärda detta i det arbete med SSC:s nya ledningssystem som påbörjats. Miljöpåverkan I SSC:s verksamhet sker miljöpåverkan bland annat genom råvaru- och energiförbrukning, genom klimatpåverkande utsläpp från resor, transporter och byggnader, utsläpp till luft från raketuppsändningar och uppkomst av farligt avfall i verksamheten. Förutom resor är de av SSC:s verksamheter som bedöms kunna ha störst påverkan på miljön raket- och ballonguppsändningar. De raketmotorer som används innehåller ett fast bränsle i mängderna kg beroende på rakettyp. Under förbränningsfasen omvandlas bränslet till bland annat kväveoxider och saltsyra. En del av motorerna innehåller låga halter av asbest och strikta rutiner följs för hanteringen. Halterna har kunnat minskas, men SSC strävar efter att tillsammans med motortillverkaren inom de närmaste åren helt ha ersatt asbesten med annat material. SSC har tillstånd från Räddningsverket att hantera de motorer som skjuts från Esrange. Tillståndet omfattar hantering samt förvaring. Deponering av utbrända motordelar sker på avsedd plats inom SSC:s anläggning med tillstånd av miljökontoret i Kiruna. En dialog förs med miljökontoret om alternativ hantering av dessa delar. Bortforsling av raketdelar och ballongplast sker kontinuerligt inom det nedslagsområde för raketer och ballonger som SSC förfogar över. För att underlätta lokalisering av rymdskrotet betalas hittelön till de privatpersoner som påträffar material. Omhändertagande av ballonger som landar utanför Sveriges gränser sker i samråd med ansvarig myndighet i respektive land. Under året har fyra raketer skjutits från Esrange, en raket från Esrange har skjutits upp i Norge och två från Brasilien. Mängden krut som totalt förbrukats uppgår till 3327 kg. Verksamheten i Solna genererar farligt avfall såsom lösningsmedel, fotovätskor, färg, spillolja och annat kontaminerat material. SSC har sedan 2010 avtal med en leverantör som på beställning hämtar farligt avfall samt rutiner för hur farligt avfall skall hanteras. I väntan på borttransport förvaras materialen sorterade i avsedda avfallskärl i ett ventilerat skåp i ett soprum. Globalt och även i Sverige är drift av markstationer/satellitantenner en stor verksamhet. Totalt opererar SSC 11 markstationer med drygt 30 antenner. Den miljömässiga påverkan är begränsad, markanvändningen är försumbar men, särskilt i extrema klimatlägen, krävs kylning alternativt uppvärmning av stationerna. Då SSC bildades redan 1972 kan lagstiftningen inom några av bolagets verksamhetsområden vara förändrad. Under våren 2013 inleds därför under ledning av

9 7 chefen för Infrastruktur på Esrange, en översyn av befintliga tillstånd enligt miljöbalken och eventuella behov av kompletterande uppgifter eller anmälningar till myndigheter på olika nivåer. Ett konsultbolag biträder med arbetet. SSC:s övriga dagliga verksamhet bedrivs mestadels i kontorsmiljö, med den marginella påverkan som medföljer av detta. Åtgärder för minskad miljöpåverkan SSC strävar efter att successivt minska förbrukningen av elektricitet för uppvärmningsändamål, främst genom alternativa uppvärmningsmetoder vid Esrange Space Center där bergvärmeanläggningar ger värme till Hotell Aurora och ytterligare byggnader. En energikartläggning på Esrange som påbörjades 2009 har resulterat i ett ännu pågående energieffektiviseringssprogram. Under 2011 påbörjades ett arbete för att ersätta en äldre freon-kylanläggning med en som använder CO 2. Detta arbete slutfördes under En ny skrivarlösning infördes i den svenska verksamheten under året som innebär att utskrift sker först när passerkort placeras på skrivarens kortläsare. SSC:s globala expansion har medfört ett förändrat resemönster med ett ökat antal tjänsteresor, framför allt nationella och internationella flygresor. I resepolicyn som finns tillgänglig på intranätet finns tydligt angivet att miljöhänsyn skall tas i reseplaneringen. Många företagsinterna resor undviks genom använda telefon-, video eller webbaserade konferenser. Under 2012 installerades ett nytt videokonferenssystem i samtliga SSC:s faciliteter i Sverige. Systemet medger även konferenser med externa parter. Miljöaspekter beaktas vid inköp av arbetsplatsfordon och tjänstebilar. Genom samordnade busstransporter till och från Esrange och Vidsel kan personalen undvika resor i egna bilar. SSC fick ett bevis på uppskattning för miljöarbetet på Esrange då Tekniska verken i Kiruna kommun tilldelade anläggningen sitt miljöpris för Motiveringen löd: Pristagaren har på ett föredömligt sätt bidragit till ett hållbart samhälle inom energi- och miljöområdet genom en rad olika projekt med syfte att uppnå besparingar inom el, värme och utsläpp av fossil CO2. Man gör också viktiga insatser inom klimatforskning och människans påverkan på miljö och klimat genom sina vetenskapliga ballongflygningar. För detta gedigna och målinriktade arbete tilldelas 2012 års Energi- och miljöpris till Esrange Space Center.

10 8 Miljöindikatorer I området miljö har redovisade indikatorer valts med beaktande av var SSC:s verksamhet har störst miljöpåverkan. Avfall Ton Farligt avfall 6,8 12,8 Icke farligt avfall enligt nedanstående fraktioner Brännbart 36,1 56,9 Återvinning 17,6 31,8 Deponi 23,6 16,1 Kompost 10,6 11,5 Avfall separeras fortfarande bara i mindre utsträckning i de länder där dotterbolagen verkar. Under 2011 genomfördes flera byggprojekt på Esrange vilket gjorde att mängden farligt avfall likväl som den totala mängden avfall var högre 2011 än Förbrukning av krut Ton Förbrukat vid uppskjutning av sondraketer 3,3 5, 2 Destruerat 0 0 Minskningen i förbrukning av krut beror på att färre raketer sköts upp 2012 än Indirekt energianvänding mwh Elektricitet* Fjärrvärme Fjärrkyla *Varav 3153 MWh i dotterbolagen LSE, USN och SSC Chile. Fjärrvärme och fjärrkyla redovisas för första gången för 2012 och avser Solnakontoret. Direkt energianvändning mwh Dieselförbrukning avseende reservkraft Naturgas för uppvärmning 0,3 0 Eldningsolja för uppvärmning 0 53 Bensinförbrukning SSC ägda fordon Dieselförbrukning SSC ägda fordon Etanolförbrukning SSC ägda fordon 10 0 Ökning i dieselförbrukning avseende reservkraft beror på utökade antennplatser på Esrange. Minskad bensinförbrukning och ökad dieselförbrukning beror på att bensinbilar bytts ut mot dieseldrivna bilar på Esrange. Eldningsoljan som köptes in 2011 har använts även under Ingen ny olja har köpts in under 2012.

11 9 Utsläpp av koldioxid Ton Diesel och bensin för SSC ägda fordon Reservkraft och egen uppvärmning El Fjärrvärme och fjärrkyla 0,9 - Tjänsteresor med hyrbilar Tjänsteresor med flyg Körning i tjänsten med egna bilar och förmånsbilar 20,4 30, redovisades koldioxidutsläpp från SSC-ägda fordon tillsammans med utsläpp från förmånsbilar och egna bilar. Siffrorna som redovisas ovan är uppdelade på respektive kategori. Koldioxidutsläpp från elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla redovisades inte för Minskningen av utsläpp för hyrbilar beror på att hyrbilsfirman köpt in bilar som ger lägre koldioxidutsläpp. Minskningen av koldioxidutsläpp från flygresor beror på avyttringen av Space Systems Division som stod för en betydande del av flygresorna. Koldioxidutsläpp orsakade av frakter har redovisats för 2011, vi har dock valt att inte redovisa detta för 2012 då vi bedömer att den tidigare använda beräkningsmodellen är för osäker. Vi undersöker möjligheten att få fram en beräkningsmodell som motsvarar våra krav på datakvalitet och robusthet. Dock kan konstateras att mindre mängd gods har transporterats under 2012 jämfört med Samhälle Genom att med lönsamhet erbjuda tjänster och produkter på den nationella och internationella marknaden har SSC som mål att ge ökat värde för kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter. SSC opererar ofta i affärsmiljöer som till sin karaktär är helt annorlunda än de gängse svenska eller europeiska. Som ett globalt verksamt företag följer SSC de kartell- och konkurrenslagar och förordningar som gäller i de länder där bolaget bedriver verksamhet. Som ett svenskt statligt bolag är det självklart att svenska normer är en kompass för hur företaget uppträder på den internationella arenan. SSC tar självklart avstånd från mutor och liknande korruption. I vissa sammanhang kan svensk lagstiftning om exportkontroll direkt påverka SSC:s affärsupplägg. SSC är för viktiga delar av sin verksamhet också starkt beroende av att få tillgång till information och produkter som är underkastade andra länders regler om exportkontroll. Bolaget följer i sin verksamhet såväl svenska regler om exportkontroll som de åtaganden som görs gentemot utländska leverantörer och deras myndigheter. Det är viktigt för SSC att ha förmåga att navigera i internationella affärsmiljöer, kunna fatta beslut som är välgrundade och konsekventa och ha en hög grad av transparens. Här måste också ledningssystemet vara en grund för beslutfattande så att det finns en tydlig process. I december 2012 knöts en särskild rådgivare med en gedigen strategisk kunskap kring säkerhetsfrågor och internationell säkerhetspolitik till företaget vilket utökar förutsättningarna för en professionell hantering av globala risker som t ex korruption och

12 10 kränkningar av mänskliga rättigheter. I april 2013 övertas rådgivarens roll av en Strategic Security Officer som ingår i ledningsgruppen. En väsentlig del av SSC:s framgång bygger på en god relation med samhället med ömsesidig tillit. I syfte att bibehålla den goda relationen informerar SSC kontinuerligt politiker och andra beslutsfattare om bolaget och dess verksamhet. SSC tar vid sina anläggningar i Sverige emot omkring 3000 besökare per år. Dessa är främst företrädare för kunder och myndigheter, politiker, representanter från utländska ambassader och studerande. Vid besöken presenteras svensk rymdverksamhet generellt och SSC:s verksamhetsområden i synnerhet. I SSC:s särskilda intresse ligger att sprida kunskap om hur rymdverksamheten tillämpas i vardagen och varför den är viktig för den enskilda människan och samhället. Markanvändning i nordligaste Sverige är en avgörande fråga för såväl lokalbefolkning som för SSC. Årliga samrådsmöten avseende Esranges raketnedslagsområde hålls med länsstyrelsen, kommunen, samebyar, och markägare. Syftet är att informera om pågående verksamheter på området för att på bästa sätt samordna olika intresseområden. Företrädare för Esrange och samebyarna håller varandra löpande informerade om sina verksamheter. Under 2012 hölls ett informationsmöte om den planerade vidareutvecklingen av Esrange med samebyarna och kommunen samt markägaren Soppero byaallmänning Vid planering av raketuppskjutningar tas hänsyn till samebyarnas åsikter för att minimera negativ påverkan på renskötseln. I samband med introduktion av en ny rakettyp har flera nedslag av raketdelar ägt rum på norskt territorium. I samråd med Utrikesdepartementet har SSC nu inlett ett arbete för att öka kommunikationen med norska myndigheter i samband med raketuppskjutningar och därmed skapa väl förberedda informationskanaler. Jakten efter mineraler har under de senare åren intensifierats i Norrbotten och flera företag är intresserade av Esranges stora nedslagsområde, vilket hotar såväl raketverksamheten som rennäringen. SSC har även under 2012 samarbetat med Saarivuoma sameby när det gäller att hålla nedslagsområdet fritt från annan näringsverksamhet än renskötsel och uppsändning och ballonger och raketer. Politiskt engagemang SSC ger inte ekonomiska bidrag till politiska partier eller enskilda politiker. Rätten till ledighet för offentliga och politiska uppdrag är reglerad i lag och den anställde har givetvis rätt till obetald ledighet för detta. Sponsring och donationer SSC anser att företagets viktigaste bidrag till de orter där bolaget är representerat är att bedriva kärnverksamheten så effektivt som möjligt och enligt företagets etiska principer. Mot bakgrund av att SSC:s verksamhet i betydande omfattning har offentliga organisationer som kunder iakttas stor återhållsamhet med gåvor/donationer. De mycket begränsade donationer som görs hanteras via bolagets lokala enheter och inriktar sig på program som stöder kultur, utbildning, sport eller andra proaktiva sociala och humanitära program. Istället för att skicka ut julkort till kunder gavs i Sverige ett bidrag till Barncancerfonden.

13 11 8 Kund SSC arbetar med utveckling, tester, uppsändning och drift av rymd- och flygsystem. I verksamheten skall SSC alltid fokusera på kundnytta och lönsamhet genom att bevara och stärka bolagets dynamik och handlingskraft. SSC skall fortlöpande och systematiskt förbättra samtliga delar av verksamheten samt utnyttja verksamhetsbredden för att bättre tjäna bolagets kunder. Marknadsföring och försäljning av SSC:s tjänster och produkter skall ske på ett affärsmässigt och hederligt sätt, baserat på kvalitet, prestanda, pris, servicenivå och andra relevanta faktorer. Produkter och tjänster Några exempel på tjänster och produkter som SSC erbjuder: Miljövänliga framdrivningssystem för rymdbruk SSC:s svenska dotterbolag ECAPS erbjuder miljövänliga framdrivningssystem för rymdbruk, HPGP (High Performance Green Propulsion). Systemet kan ersätta det mycket giftiga, cancerogena och reaktiva ämnet hydrazin som idag är det mest använda satellitbränslet. ESA driver sedan i juli 2012 initiativet CleanSpace, som har som mål att göra Europas rymdverksamhet mer miljövänlig, där HPGP lyfts fram. Sedan i juni har dessutom EU:s kemikalieinspektion REACH höjt kraven på företag som levererar hydrazin. Hydrazin återfinns på REACH lista över mycket farliga substanser. Hydrazin är mycket giftigt både för människan och för vattenorganismer, är extremt brandfarligt och explosivt vilket kräver rigorösa säkerhetsrutiner vid hantering vid tankning av satelliter och vid transport av ämnet till uppskjutningsplatser. Vid förbränning blir Hydrazin till ammoniak, väte och kväve. HPGP, som är baserat på det lagringsbara Ammonium Dinitramid (ADN) är enkelt att hantera och transportera på grund av dess låga toxicitet och känslighet. Bränslet kan transporteras ombord på vanliga passagerarflyg och vid tankning av satelliter krävs endast den utrustning som normalt används i kemirenrum, d.v.s. labbrock, gummihandskar och skyddsglasögon. Bränslet blir till vattenånga vid förbränning. HPGP har 6% högre specifik impuls, som är ett mått på hur mycket kraft ett raketbränsle kan ge, och 24% högre densitet än Hydrazin. Detta betyder att en satellits livslängd kan ökas avsevärt genom minskad bränsleåtgång alternativt att storleken på satelliter kan minskas tack vare mindre tankar vilket i sin tur betyder mindre energiåtgång vid uppsändningen. Under de senaste åren har marknadsföringen av systemen intensifierats vilket under 2012 resulterade i ett avtal med den franska rymdorganisationen CNES om användning av systemet ombord på en ny satellitplattform. Det första kommersiella kontraktet tecknades med det amerikanska företaget Skybox Imaging gällande konstruktion och tillverkning av ett komplett framdrivningssystem med grönt bränsle till Skybox tredje jordobservationssatellit. Det första systemet ska flygkvalificeras för efterföljande satelliter. Under 2012 skickades en ansökan tillsammans med amerikanska partners in gällande deltagande i NASA:s teknikdemonstratorsatellit som ska utprova alternativ till hydrazin. Uppdraget gick dock till amerikanska företag. NASA valde ändå att under 2012 köpa en motor med tillhörande bränsle för tester.

14 12 Havsövervakningssystem MSS 6000 är SSC:s system för havsövervakning. Systemet används av kustbevakningsorganisationer världen över för spaning efter oljeutsläpp, övervakning av fiskevatten, isförhållanden samt sjöräddning. Under 2012 installerades två av tre system i Vietnam Marine Police flygplan, det tredje systemet kommer att installeras under första halvåret Leverans av ett av två uppgraderade system gjordes till den finska kustbevakningen som med systemen vill förbättra möjligheten att övervaka och skydda Östersjön. System nummer 2 skall levereras i början av Miniatyriserade system för satelliter Mikroteknologi i rymdsammanhang reducerar kostnader och möjliggör avancerade små satelliter. SSC:s dotterbolag NanoSpace arbetar bl.a. med system för framdrivning och bränslehantering såsom ett mätinstrument för bränslemängd i satellittankar och ett system för flödeskontroll av gas. Under 2012 fick NanoSpace en beställning på ett framdrivningssystem till kubsatelliten Estelle som är en av femtio EU-finansierade satelliter som syftar till att observera variationer i lägre termosfären samt studera vad som händer när satelliterna återinträder i jordatmosfären. Nyttolaster för sondraketer SSC utvecklar experimentutrustning för forskning i nära tyngdlöshet för grundforskning inom olika vetenskapliga discipliner såsom material, vätskefysik och biologi. Under 2012 flögs fem olika experiment inom tre olika vetenskapliga discipliner; biologi, vätskefysik och materialvetenskap ombord på sondraketen MASER 12. SSC hade ansvaret för utvecklingen av samtliga experiment. De biologiska experimenten samt även ett av vätskefysikexperimenten syftade till att få bättre kunskap om människans immunförsvar samt förståelse för och kunskap om hur blodceller transporteras i blodkärlen. I förlängningen hoppas forskarna hitta nya och bättre behandlingsmetoder. Raketsystem SSC utvecklar tekniska system för sondraketer med uppdrag att utföra atmosfärstudier kring nattlysande moln, pärlemormoln och vattenånga eller forskning i tyngdlöshet. Uppsändning av raketer och ballonger SSC erbjuder uppsändningstjänster av sondraketer och höghöjdsballonger med vetenskapliga eller tekniska instrument. Uppsändningarna genomförs ofta med miljövetenskapliga ändamål och i internationellt samarbete vilket därmed ger ett globalt perspektiv. Under 2012 sändes fyra sondraketer upp från Esrange, två med forskning i tyngdlöshet som uppdrag och två studentraketer. Tre ballonger släpptes, två studentballonger och en ballong från NASA med uppdraget att prova ny teknik för kommande flygningar. Ytterligare en ballong, den svenskfinansierade PoGO Lite som skulle studera Krabbnebolusan var inplanerad. De dåliga väderförhållandena som rådde under sommaren gjorde det dock omöjligt att släppa en så stor ballong, uppsändningen är framflyttad till Drift av satelliter SSC medverkar i driften av satelliter genom satellitkontroll, kommunikation av styrsignaler samt mottagning av satellitdata. Satelliterna används bl.a. för kartläggning av jordbruksmarker, skogsavverkning och ökenutbredning, för väderprognostisering, för övervakning av polarisar, naturkatastrofer, jordens atmosfär inklusive ozonlagret och andra

15 13 klimatstudier. Under 2012 har SSC utökat antalet markstationer för satellitkommunikation med ytterligare en station i Australien, två i USA samt en i södra Chile. Under 2012 har SSC medverkat till driften av många satelliter och även rymdfarkoster, av några kan nämnas Metop-B, Europas senaste vädersatellit, Kinas bemannade rymdfarkost Shenzou-9, Galileo, NASA:s Radiation Storm Belt Probes vars syfte är att försöka förstå solens växlingar och rymdvädret på jorden samt hur det påverkar människans aktiviteter i rymden och på jorden. Ingenjörstjänster SSC tillhandahåller ingenjörstjänster åt rymdorganisationer såsom den europeiska rymdorganisationen ESA och den tyska rymdstyrelsen DLR. SSC:s ingenjörer stödjer kunders rymdprojekt från specifikation och upphandling till drift i omloppsbana. Rymdprojekten kan handla om jordobservation, telekommunikation, navigering och rymdforskning. Under 2012 har SSC:s ingenjörer medverkat i många projekt, bland annat Sentinel-1, en europisk satellit som ska studera jordens yta med planerad uppsändning 2013, GOCE-satelliten som mäter jordens gravitation för att bland annat se hur den påverkar havens rörelse och nivåer, Cryosat som tittar på jordens isytor samt Galileo. 9 Medarbetare och arbetsmiljö SSC är ett kunskapsföretag som för sin framgång är beroende av att locka kvalificerade människor att bli anställda. SSC måste därför vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade medarbetare som har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. SSC följer gällande lagar och kollektivavtal för anställningsvillkor och strävar efter att upprätthålla goda relationer med medarbetarnas fackliga organisationer. Alla medarbetare har frihet att organisera sig fackligt enligt gällande lagstiftning. Samtliga anställda i Sverige utom ledningsgruppen omfattas av kollektivavtal. På intranätet finns lättillgängligt styrande dokument för arbetsmiljö, jämställdhet, etik, mångfald och rekrytering. SSC tar avstånd från och tolererar inte någon form av diskriminering eller trakasserier. Våld på arbetsplatsen, inklusive hot, hotfullt beteende, trakasserier, förolämpningar och liknande tolereras givetvis inte. Mångfalden ses som en idégenererande och välgörande tillgång. Det är en förutsättning att medarbetarna känner sig rättvist behandlad för att kunna och vilja prestera en bra arbetsinsats. Detta innebär att SSC strävar efter att ge alla anställda lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annat kännemärke som skyddas av lagen. SSC:s jämställdhetspolicy innebär att kvinnors och mäns kompetens skall tillvaratas och utvecklas på lika villkor i syfte att uppnå bättre resursutnyttjande, ökad effektivitet och stärkt konkurrenskraft. Ingen skall missgynnas på grund av kön när det gäller anställning, arbetsuppgifter, befordran, utbildning, anställningsvillkor/lön, arbetsledning, uppsägning eller omplacering. Bolagets jämställdhetsplan för den svenska verksamheten innehåller

16 14 konkreta mål för ökad jämställdhet på kort och lång sikt samt aktiviteter för att nå dessa mål. Bland målen kan nämnas: Antalet kvinnor inom SSC i Sverige skall vara över 30 % Per den sista december 2012 var andelen kvinnor 31% Antal kvinnliga chefer inom SSC i Sverige skall vara proportionellt mot förhållandet mellan totala antalet kvinnor och män i den svenska verksamheten. Per den sista december 2012 var andelen kvinnliga chefer 26%. Arbeta för att få bort de enkönade arbetsgrupper som finns inom SSC i Sverige. Särskilt beaktande skall tas vid rekrytering eller omorganisation. Med arbetsgrupp menas enheter om minst fem personer. Enkönade arbetsgrupper existerar fortfarande även om de till antalet har minskat under de senaste tre åren. Jämställdhetsarbete är en viktig chefsuppgift och skall bedrivas som en integrerad del i verksamheten. Ansvaret för jämställdhetsarbetet ligger i linjeorganisationen, och åtgärder skall integreras i affärs- och verksamhetsplaner. En jämställdhetsplan för åren skall nu tas fram. Bolagets rekryteringspolicy har utformats specifikt för att stödja jämställdhetsarbetet. Under 2010 genomfördes en första medarbetarundersökning i hela koncernen. En efterföljande medarbetarundersökning genomfördes under våren Resultaten visar en negativ trend inom ett antal faktorer relaterade till ledning och styrning av verksamheten. Samtidigt är andra delar av resultatet klart positivt och präglas av en positiv inställning till arbetets innehåll. Enkäten 2012 gjordes under en period av förändringar i SSC:s ledning och efter omorganisation av bolaget. En uppföljning blir därför nödvändig. Arbete med olika aktiviteter för att komma tillrätta med brister har påbörjats, bland annat arbetet med ett nytt ledningssystem, förtydligande och förankring av SSC:s vision, mission och affärsplaner för perioden Nästa medarbetarundersökning planeras till hösten Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete finns och arbete pågår kontinuerligt. En handbok för det praktiska arbetsmiljöarbetet, SAM i praktiken, har tidigare tagits fram och är under fortsatt utveckling. Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete planeras för alla chefer under Chefsutbildning har under 2012 genomförts vid det amerikanska dotterbolaget USN. Introduktion för nyanställda har genomförts för enskilda eller i grupper. Uppföljning av introduktionen görs en tid efter anställningens början. SSC skall säkerställa en hälsosam arbetsmiljö och vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra olycksfall och skador. Arbetsmiljöronder har utförts enligt plan. Utifrån vad som har framkommit vid dessa och vid arbetsmiljökommittémöten anlitas skyddsingenjör och ergonom via företagshälsovården för översyn av arbetsmiljön. Den fysiska och psykiska hälsan är viktig för arbetstrivseln. SSC arbetar aktivt med friskvård, bl.a. genom att erbjuda anställda regelbundna hälsoundersökningar genom företagshälsovården. Där erbjuds även andra tjänster inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Årligen görs en uppföljning av resultatet från hälsokontrollerna som företagshälsovården tar fram. Uppföljningen kan sedan leda till olika arbetsmiljöåtgärder.

17 15 Trivselbefrämjande kulturella och idrottsliga aktiviteter anordnas löpande genom företagets fritidsföreningar. Även i dotterbolagen utanför Sverige ordnas liknande sociala aktiviteter. Indikatorer medarbetare och arbetsmiljö Indikatorer har valts inom de områden som anses mest relevanta för SSC och dess intressenter: antal anställda, hälsa och arbetssäkerhet, utbildning samt mångfald och möjligheter. Antal anställda i koncernen per 31/12 Tillsvidareanställda heltid Män Kvinnor Tillsvidareanställda deltid Män Kvinnor Visstidsanställda Män Kvinnor Totalt Varav i svenska verksamheten Chefsbefattningar i koncernen per 31/ Män Kvinnor Totalt

18 16 Medarbetare uppdelat på ålder och kön per 31/12* Män Kvinnor % Män % Kvinnor 30 år år > Totalt *Inkluderar inte dotterbolaget Aurora med 32 anställda Företagsledning koncernen per 31/12 Män Kvinnor % Män % Kvinnor 30 år år > Totalt Stämmovalda i Styrelsen koncernen per 31/12 Män Kvinnor % Män % Kvinnor 30 år år > Totalt Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd Utbildningstimmar per anställd (Sverige) Män 20 Kvinnor 11 Utbildningstimmar per anställd (utl. dotterbolag)* Män 16 Kvinnor 19 *LSE, USN samt SSC Chile

19 17 10 Säkerhet Uppskjutning av sondraketer och höghöjdsballonger är en verksamhet som är riskfylld då den involverar explosiver, heliumgas, tunga nyttolaster och stora mängder plastmaterial som kan medföra risk för person och egendom. SSC arbetar därför aktivt med säkerhet och säkerhetsfrågor och rutiner kring detta. SSC:s Esrangeanläggning är klassad som civilt skyddsobjekt och tillträdeskontroll tillämpas. Under 2012 har tillträdeskontrollen skärpts. Samtliga besökare måste nu visa IDhandling samt acceptera att säkerhetsrutinerna följs innan de tillåts inträde på området. Under året har även turistbesöken upphört på grund av skärpta säkerhetsrutiner. Vissa medarbetare vid Esrange har erhållit extra utbildning i sjukvård i syfte att kunna hantera en eventuell krissituation. Regelbundet genomförs övningar på Esrange för att vidmakthålla förmågan att hantera verksamheten på ett säkert och till-fredsställande sätt. Årligen hålls större räddningsövningar vid Esrange. Inför raket-uppskjutningar informeras allmänheten via lokala media. Informationen annonseras som långtidsvarningar varje halvår i tidningar. Inför varje uppskjutning publiceras förberedande meddelanden i tidningar. I samband med aktuell uppskjutning sänds dagliga varningar ut i lokalradion. Ytterligare säkerhetsåtgärder är ljud- och ljussignaler för dem som befinner sig i närområdet. Riktad information om kommande uppskjutningar skickas till berörda myndigheter och intressenter. Hanteringen av kemikalier i Solna är riskfylld. Sedan 2010 finns rutiner för att förebygga skador, förbättra arbetsmiljön och för all hantering av lösningsmedel, andra kemikalier och giftiga ämnen. Denna hantering sker i ett speciellt kemirenrum samt i labb med ventilerade dragskåp. Under 2012 togs beslut om att förstärka ledningen med en Strategic Security Officer med det övergripande ansvaret för säkerhet i koncernen. Detta på grund av att den omvärld där koncernen och dess kunder verkar kräver en högre grad av medvetandehet kring säkerhetsoch säkerhetspolitiska frågor. SSC:s SSO tillträder den 1 april Säkerhetsindikatorer SSC mäter och rapporterar följande nyckelindikatorer med målet att minska antalet olyckor, tillbud och sjukfrånvaron i verksamheten. Olyckor och tillbud * Olyckor medförande behov av akutsjukvård och/eller sjukfrånvaro Olyckor med personskada Tillbud med risk för personskada *Data för 2010 omfattade endast SSC:s svenska verksamhet Total sjukfrånvaro Totalt Kvinnor Män Svenska verksamheten 5,1% 8,5% 2,7%

20 18 11 GRI G3 korsreferenslista SSC:s hållbarhetsredovisning har upprättats i enlighet med GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer version G3 och GRI:s tio redovisningsprinciper. Redovisningsprinciperna syftar till att säkerställa att information om verksamhetens väsentliga hållbarhetsaspekter inkluderas samt att kvalitén på den information som redovisas uppfyller givna kriterier. SSC rapporterar enligt GRI:s nivå C+, vilket bestyrks av KPMG AB. Nedan finns en korsreferenslista för profilindikatorer och de resultatindikatorer som SSC valt att redovisa för I korsreferenslistan anges hänvisning till plats där relevant information återfinns. Information om status, avgränsning och utelämnande av data redovisas under respektive indikator i texten eller i korsreferenslistan nedan. Informationen återfinns i dokument enligt följande: HR SSC:s hållbarhetsredovisning 2012 ÅR SSC:s årsredovisning 2012 Förklaring till omfattning av hållbarhetsrapporteringen: Helt rapporterad Delvis rapporterad

21 19 Indikator Beskrivning Sida Omfattning Kommentar 1. Strategi och analys 1.1 Uttalande från VD HR 1 2. Organisationsprofil 2.1 Organisationens namn ÅR De viktigaste varumärkena, produkterna, och/eller tjänsterna 2.3 Organisationsstruktur, enheter, affärsområden,, dotterbolag och joint ventures ÅR 1-6 ÅR 1-4, 6, HR Lokalisering av organisationens huvudkontor ÅR 1, fottext 2.5 Antal länder som organisationen har verksamhet i och namnen på de länder där viktig verksamhet bedrivs ÅR 2-4, 6, Ägarstruktur och företagsform ÅR Marknader som organisationen är verksam på ÅR Den redovisade organisationens storlek ÅR 23, 51 HR Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur eller ägande 2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden ÅR 1-2, 11 HR 7

22 20 3. Information om redovisningen 3.1 Redovisningsperiod för den redovisade informationen 3.2 Datum för publicering av den senaste redovisningen HR 20 Verksamhetsåret 2012 HR 20 Mars Redovisningscykel HR 20 Ettårig 3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll 3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen HR 3 HR Redovisningens avgränsning HR Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning 3.8 Princip för redovisning av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar, utlokaliserade verksamheter och andra enheter som väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan olika tidsperioder och/eller organisationer 3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar, och skälen för sådana förändringar HR 20 HR 3 HR 20 P.g.a bristande mätmetoder och dataunderlag inom SSC koncernen, gällande vissa resultatindikatorer, är omfattning och avgränsningar delvis olika beroende på resultatindikator. SSC avser att successivt förbättra såväl mätmetoder som rapportering av data inom koncernen. EN16 och EN17: 2011 redovisades koldioxidutsläpp från SSCägda fordon (direkta utsläpp) tillsammans med koldioxidutsläpp från förmånsbilar och tjänstebilar (indirekta utsläpp). I år redovisas dessa separat Jämförelsetalet för 2011 är därför uppdelat på samma sätt. Energianvändning enligt EN3 redovisades i liter redovisas den i MWh. Mängderna från 2011 är därför omräknade till MWh. EN17: Koldioxidutsläpp till följd av frakter redovisas inte eftersom beräkningsmodellernaför CO 2 -utsläpp från frakter inte anses tillförlitliga.

23 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen 3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns HR 21 HR Mer kompletta underlag från såväl moderbolag som dotterbolag gör att en rad indikatorer kan redovisas mer fullständigt för 2012 än tidigare. Detta gäller EN3, EN4, EN16, EN17 och LA7, LA10 och LA13. Utgörs av denna korsreferenslista som publiceras tillsammans med SSC:s hållbarhetsredovisning på 4. Styrning, åtaganden och intressentrelationer 4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning ÅR Beskriv huruvida styrelseordförande också är verkställande direktör 4.3 För organisationer som endast har en styrelsenivå ange antalet medlemmar inom denna som är oberoende och/eller inte ingår i företagsledning 4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller vägledning till styrelse eller företagsledning ÅR 8 ÅR 9 ÅR Intressentgrupper som involverats av företaget HR 3, 9-10 Enligt statens ägarpolicy skall styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som ägare inte redovisas. Inga minoritetsägare i SSC finns då samtliga aktier ägs av svenska staten. De anställdas intressen säkerställs av arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse Princip för identifiering och urval av intressenter HR 21 SSCs intressenter är identifierade utifrån om och hur de påverkar SSC och hur SSC påverkar dem. Ekonomisk påverkan EC3 EC4 Omfattning av organisationens förmånsbestämda åtaganden Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn ÅR 23 (not 7) HR 21 Svensk redovisningsslagstiftning tillämpas vid redovisning av förmånsbestämda åtaganden. SSC tar inte emot något stöd från den offentliga sektorn.

24 22 Miljöpåverkan EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla HR 7-8 Omräkningssiffror från SPBI och Svenska Kraftnät har använts. EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla HR 7-8 Indirekt energianvändning per primär energikälla redovisas i MWh. För Sverige är beräkningarna baserade på "Svensk elmix, för övriga har Greenhouse Gas Protocol använts. EN16 EN17 Total direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt HR 7, 9 HR 7, 9 För CO 2 -utsläpp från el i Sverige användes omräkningsfaktorer enligt Svensk elmix (Källa: klimatkompassen). För övriga anläggningar användes GHG Protocol. Vasakronan klimatkompenserar för de koldioxidutsläpp som fjärrvärmen i Solna ger upphov till redovisades koldioxidutsläpp från SSC-ägda fordon tillsammans med koldioxidutsläpp från förmånsbilar och tjänstebilar. I år redovisas dessa separat. Jämförelsetalet för 2011 är därför uppdelad på respektive kategori. CO 2 -utsläppen från fordon baseras på beräkningar i GHG Protocol, Omräkningsfaktorer för att omvandla liter till MWh från EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod HR 6-8 Fullständiga uppgifter angående avfall ej tillgängliga från utländska dotterbolag. EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat härav HR 1, 4, 11-13

25 23 Social påverkan: Anställningsförhållanden och arbetsvillkor LA1 LA4 LA7 LA10 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, och region Procent av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal Omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor uppdelat på region Genomsnittligt antal tränings- och utbildningstimmar per anställd och år fördelat på personalkategori ÅR 51 HR 15 HR 13 HR 17, 23 HR 14, 16 I ÅR anges personalstyrkan i medelantal under året. I HR anges den totala personalstyrkan vid årets slut. Uppdelning sker inte per region för olyckor och tillbud då det låga antalet gör att personerna då skulle kunna identifieras. Sjukfrånvaro redovisas inte för de utländska dotterbolagen då data inte finns tillgänglig. Inga arbetsrelaterade dödsolyckor har inträffat under året. Uppdelning på personalkategori ej möjlig. Redovisade timmar avser heltids- och deltidsanställda. LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetstillhörighet och andra mångfaldsindikatorer ÅR 8-9, 51 HR 16 Uppdelning av anställda efter minoritetsgrupp och andra mångfaldsmått ej tillåten enligt svensk lag.

26 Revisors rapport över översiktlig granskning av Svenska rymdaktiebolagets hållbarhetsredovisning Till läsarna av Svenska rymdaktiebolagets hållbarhetsredovisning för 2012: Inledning Vi har fått i uppdrag av Svenska rymdaktiebolagets ledning att översiktligt granska innehållet i Svenska rymdaktiebolagets hållbarhetsredovisning för Det är Svenska rymdaktiebolagets ledning som har ansvaret för det löpande arbetet med hållbar utveckling samt för att upprätta och presentera hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningen inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Vårt bestyrkande omfattar inte de antaganden som använts eller huruvida det är möjligt för företaget att uppnå framtidsinriktad information (såsom mål, förväntningar och ambitioner). De kriterier som vår granskning baseras på är de delar av Sustainability Reporting Guidelines, G3, utgiven av The Global Reporting Initiative (GRI) som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen. De viktigaste åtgärderna i vår översiktliga granskning har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, utgjorts av följande: Uppdatering av vår kunskap och förståelse för Svenska rymdaktiebolagets organisation och verksamhet. Samtal med representant för ledningen och andra nyckelmedarbetare i syfte att bedöma om den kvalitativa och kvantitativa informationen i hållbarhetsredovisningen är fullständig, riktig och tillräcklig. Att vi har tagit del av interna dokument för att bedöma om den rapporterade informationen är fullständig, riktig och tillräcklig. Bedömning av utformningen av företagets rutiner för rapportering och redovisning av hållbarhetsrelaterad information och data. Genomgång på stickprovsbasis av underliggande dokumentation som legat till grund för hållbarhetsrelaterad information och data i hållbarhetsredovisningen. Besök på Svenska rymdaktiebolagets huvudkontor i Solna, Sverige, där sammanställningen av hållbarhetsrelaterad information och data utförs. Genomgång av kvalitativ information och uttalanden i hållbarhetsredovisningen. Bedömning av Svenska rymdaktiebolagets uttalade tillämpningsnivå avseende GRI:s riktlinjer. Övervägande av helhetsintrycket av hållbarhetsredovisningen och dess format, samt övervägande av informationens inbördes överensstämmelse med tillämpade kriterier.

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

GRI uppfyllelse Principer för rapportering

GRI uppfyllelse Principer för rapportering uppfyllelse Principer för rapportering Mannheimer Swartling avser att regelbundet ge ut en hållbarhetsredovisning som redogör för hållbarhetsarbetet, beskriver framtida mål och ambitioner, hur vi avser

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VD HAR ORDET... 1 2 OM SSC... 4 3 OM DENNA REDOVISNING OCH SSC:S HÅLLBARHETSARBETE... 7 4 VÅR HÅLLBARHETSVISION... 7 5 SÅ STYR VI VÅRT HÅLLBARHETSARBETE...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning 2016 Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar GRI-bilaga 2012 GRI-bilaga 2012 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2012 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning 1 VD HAR ORDET... 1 2 OM SSC... 4 2.1 Science Services... 4 2.2 Satellite Management Services... 5 2.3 Engineering Services... 5 2.4 Technology... 5 3 SAMHÄLLSVÄRDET

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014 Swedesurvey AB 1 Index Hållbarhetsredovisning 2014 Rapporterad Delvis rapporterad Ej tillämplig (Samtliga sidhänvisningar refererar till Swedesurveys Hållbarhetsredovisning 2014 eller Swedesurveys Årsredovisning

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52 jm GRI INDEX 2012 1 JM GRIindex 2012 JM rapporterar 2012 för första gången sitt hållbarhets arbete enligt Global reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Vårt GRIindex omfattar de enligt GRI obligatoriska

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013

Kompletterande GRI indikatorer Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013 Kompletterande GRI indikatorer 2013 Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013 Personalrelaterade uppgifter Redovisningen följer de gemensamma principer som beskrivs

Läs mer

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015 KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 25 Det här dokumentet är en bilaga till Kungsledens årsredovisning och innehåller bakgrundsinformation, metoder och antaganden om Kungsledens hållbarhetsarbete. Med start i årsredovisningen

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Styrning och organisation s.8-9, Vår Helt verksamhets påverkan s.18-20, Miljöarbetet s. 25, Ansvarsfullt ägande Organisation s.

Styrning och organisation s.8-9, Vår Helt verksamhets påverkan s.18-20, Miljöarbetet s. 25, Ansvarsfullt ägande Organisation s. FOLKSAM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 Folksam redovisar sitt hållbarhetsarbete i en årlig hållbarhetsrapport. Utöver denna finns årsredovisningar för de olika bolagen (ÅR-SAK, ÅR-LIV, ÅR-KPA) samt bolagsstyrningsrapporter

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer