Stadshuset, Sammanträdesrum l, , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30"

Transkript

1 l SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, , kl Lena Wallenthei.m (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren (:Nr) 2:e vice ordförande Joachim Fors (S) Camilla Lindoff (S) Irene Nilsson (S) Henrik Backlund (S) Delores Öhman (11P) Per-Åke Purk (V) Ulf Erlandsson (SD) Håkan Spångberg (SD) Michael Strömberg (SD) Karl-Gustav Boo (FP) ( 79, 81-90) Robin Gustavsson (KD) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift Sekreterare Ordförande Ju sterare Åsa Erlandsson (SD) ( 79-83), Wmnie Aronsson( 80), Hanna Nilsson (SD) ( 83-90) Pelle Svensson, Rune Stensby, Lena Svensson, Hans-Göran Hansson, Arne Persson, Åsa Erlandsson ( ), Hanna Nilsson, Björn Widmark ( ), Mikael Björklund ( ), Lars Johnsson, Douglas Roth, Christer Caesar, Wmnie Aronsson. Kommunchef Bengt-Arne Persson, Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Louise Davidsson Camilla Lindoff Irene Nilsson Kommunledningskontoret/ , ( omedelbart justerade) ~.- _R Louise Davidsson jk_~~ Lena n)/ ~ -d# ~~-~ Camilla Lindoff

2 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2(18) Anslag l bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Håssieholms, Kornmunstyrelsen Kommunledningskontoret Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Kornmunsekreterare Louise Davidsson 2015-

3 SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 3(18) Ändring av föredragningslistan Beslut beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Anmälningsärende läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 5.

4 l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / {18) 80 Förändrade lokalbehov för skolenheter i centralorten Beslut beslutar att föreslå fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att följa utredningens intentioner att förändra skolstrukturen i Håssieholms tätort innebärande: Förändrade upptagningsområden för centralortens skolenheter. Upptagningsområdena fastställs av barn- och utbildningsnämnden. Omstruktureringen påbö~as inför läsåret 2015/2016 med förskoleklassorganisationen i centralorten. Från läsåret 2016/2017 ingår förskaleklassen i Montessaris organisation. T4 skolans nuvarande F-9 integreras i närliggande skolenheter enligt tidplan som fastställs av barn- och utbildningsnämnden. Särskolan får en samlad organisation på T4 skolan. l ordningsställa Linneskolan till tvåparallelligt F-6 och treparallelligt 7-9. Fyra F-9 skolor organiseras med en geografisk spridning i centralorten Montesson F-9, Västerskolan F-9, Läredaskolan F-9 och Linneskolan F-9. Reservationer Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet och lämnar bilagd monvenng. Jäv På grund av jäv deltog inte Karl-Gustav Boo (FP) i handläggningen av detta ärende.

5 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 5(18) / Forts. 80 Yrkande Joachim Fors (S) yrkar bifall tillliggande förslag. Ulf E rianelsson (SD) lämnar bilagt yrkande innebärande i första hand att ärendet ska återremitteras och i andra hand att beslutsförslaget avslås. Omröstning Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras och dels om det ska avgöras idag och finner att det ska avgöras idag. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej." 11 ja röster och 4 nej röster lämnas. Följande röstar ja: Mats Sturesson (Q Joachim Fors (S) Camilla Lindoff (S)!rene Nilsson (S) Henrik Backlund (S) Delores Öhman (MP) Per-Åke Purk (V) Pär Palmgren (M) Karl {;y~t;v,c Boo (F-P)- W\ ~(\\~ Å o"'~s.o~ ( ~?) j a._~~ '2.foj,. _ \S/1...r-... Robin Gustavsson (KD) v '.J Lena Wallentheim (S) Följande röstar nej: Ulf Erlandsson (SD) Åsa Erlandsson (SD) Håkan Spångberg (SD) Michael Strömberg (SD) Ordförande ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner det bifallet.

6 l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / (18) Fons. 80 Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Ulf Erlandssons avslagsyrkande rostar.. nej.. " 11 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. Följande röstar ja: Mats Sturesson (Q Joachim Fors (S) Camilla Lindoff (S)!rene Nilsson (S) Henrik Backlund (S) Dolores Öhrnan (MP) Per-Åke Purk M Pär Palmgren (M) Katl Gmtft"i>' Bas (FIA) v.. Y\~<\\~ 1\(""o~...-:.O<"'\ (~?)/Q.~~"\ 2/of'b- \ '5/.._.~. Robin Gustavsson (KD) Lena Wallentheim (S) Följande röstar nej: Ulf Erlandsson (SD) Åsa Erlandsson (SD) Håkan Spångberg (SD) Michael Strömberg (SD) Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 16 att förändra skolstrukturen enligt förvaltningens förslag. Ärendet överklagades till Förvaltningsrätten som har beslutat om inhibition. Inhibitionen innebär att barn- och utbildningsnämnden inte får fonsätta med förändringen av skolstrukturen i avvaktan på Förvaltningsrättens beslut. Dom i ärendet beräknas komrna om 6 månader. Beslut fattades i Kommunfullmäktige om att flytta Kyrkskolans verksamhet till Linneskolan i samband med att gymnasieskolorna i Hässleholm samlokaliserades inom Jacobskolans och Hässleholms Tekniska skolas enheter.

7 l SAMMANfRÄDESPROTOKOLL / (18) Forts genomfördes en utredning av elevunderlaget i Håssieholms tätort. En uppdatering av elevflödet färdigställdes Ytterligare uppdatering av elevflödet färdigställdes Dessa uppdateringar av elevflödet påvisar samtliga ett sjunkande elevunderlag som innebär att skolenheterna i tätorten är överdimensionerade. Uppdateringen av elevunderlaget visar på en ojämn fördelning av gruppstorlekarna mellan de olika enheterna där klasstorlekarna inom tätorten kan variera kraftigt. Särskolans verksamhetsdelar är spridda på ett antal mindre enheter. För att få en samlad kompetens och bättre pedagogiska förutsättningar, är också en samlad särskaleverksamhet att förorda. Förvaltningen har haft i uppdrag att undersöka möjligheter till förändrade upptagningsområden för skolenheterna i Håssieholms tätort. Information till förvaltningssamverkan har skett Samverkan Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 36, beslutar att föreslå styrelsen att föreslå fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att följa utredningens intentioner att förändra skolstrukturen i Hässleholms tätort innebärande: Förändrade upptagningsområden för centralortens skolenheter. Upptagningsområdena fastställs av barn- och utbildningsnämnden. Omstruktureringen påbö~as inför läsåret 15/ 16 med förskoleklassorganisationen i centralorten. Från läsåret 16/17 ingår färskoleklassen i Montessons organisation. T4 skolans nuvarande F-9 integreras i närliggande skolenheter enligt tidplan som fastställs av barn- och utbildningsnämnden. Särskolan får en samlad organisation på T4 skolan.

8 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 8(18) / Forts. 80 l ordningsställa Linneskolan till tvåparallelligt F-6 och treparallelligt 7-9. Fyra F-9 skolor organiseras med en geografisk spridning i centralorten Montessari F-9, Västerskolan F-9, Läredaskolan F-9 och Linneskolan F-9 Ulf Ertandsson (SD) reserverar sig mot beslutet att bifalla liggande förslag till beslut. Ulf Ertandsson (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och om återremissyrkandet inte vinner gehör yrkar han i andra hand avslag. Mats Sturesson (Q yrkar bifall tillliggande förslag. Ordförande ställer proposition dels på om ärendet ska återremitteras och dels om det ska avgöras idag och finner att det ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter proposition på om liggande förslag till beslut ska bifallas eller avslås och finner att det ska bifallas. Beslutet kan överklagas Hur man överklagar beslutet framgår av bilaga. Bilagor Ulf Ertandssons (SD) reservation Ulf Ertandssons (SD) yrkande Sänt till: Barn- och utbildningsnämnden ~ l

9 HÄSSLEHOLMS KOMMUN o Dianenr j; y f' 1 Dtuneplanbet. 6 j t) Lo p nr "j() 1 Har,dl. /VJ l(_ Reservation gällande "Förändrade lokalbehov för skolenheter i centralorten", ärende 3 KS Sverigedemokraterna anser att ärendet med att avveckla T4-skolan som grundskaleenhet måste avslås. Avvecklingen påverkar flera grundskaleenheter i tätorten och leder osökt till större klasser och trängre klassrum på flera skolor vilket i sig med stor sannolikhet påverkar elevernas resultat och möjligheter ti ll inlärning negativt Föräldrar och elever på kringliggande skolor är inte heller underrättade om innebörden av det föres lagna beslutet. Även vägen till skolan blir längre och farligare för många barn. Att man i en avgående nämnd direkt efter ett val och utan en relevant medborgardialog väljer att forcera fram ett beslut om en grundskaleavveckling som drabbar många barn och föräldrar vittnar om bristande omdöme. Att offra en av Hässleholms absolut bästa, nyaste och mest omtyckta skolor moti verat med vaga elevunderlagsprognoser är något som vi Sverigedemokrater inte kan ställa oss bakom, i synnerhet som när man från styrande politiker saknar helhetsbild över grundskalestrukturen i tätorten. För att ytterligare förtydliga hur dålig helhetsbilden är vill vi påminna att det senaste förs laget för cirka ett år sedan var att stänga Mala, Finja och Grönäng. Strax dessförinnan var ett förslag uppe att stänga alla byskolor och placera dessa på hårt sl itna och ej grundskaleanpassade Linnesko lan. Det har inte heller presenterats en kostnadsberäkning och konsekvensanalys av den föreslagna sammanslagningen av särskoleenhetema. Däremot anser vi, att den kommande etableringen av en ny friskota i tätorten samt det faktum att man i beslutsunderlaget inte alls tagit höjd för vad den kommande massinvandringen innebär, att det finns behov av att utreda den framtida skolstrukturen i tätorten därför väljer vi i första hand att yrka på återremiss. Om återremissyrkandet inte vinner gehör är vår bestämda uppfattning att T4-skolan skall vara kvar som F-9-grundskoleenhet och yrkar därför avslag på förslaget i sin helhet T4 behöver vara kvar Då vårt yrkande inte vann gehör vä ljer vi att reservera oss mot beslutet Ulf Erlandsson, Sverigedemokraterna

10 HÄSSLEHOLMS KOMMUN o Dianenr 1 c, s j/ yj r,)larieplanbet - l. (o o Löpnr 2. O i S. Il &'9}Handl. Återremiss gällande "Förändrade lol{albehov för skolenheter i centralorten", ärende 3 KS Sverigedemokraterna anser att ärendet med att avveckla T4-skolan som grundskaleenhet måste avslås. Avvecklingen påverkar fl era grundskaleenheter i tätorten och leder osökt till större klasser och trängre klassrum på flera skolor vilket med stor sannolikhet påverkar elevernas resultat och möjligheter till inlärning negativt. Föräldrar och elever på kringliggande skolor är inte heller underrättade om innebörden av det föreslagna beslutet. Även vägen till skolan blir längre och farligare för många barn. Att man i en avgående nämnd direkt efter ett val och utan en relevant medborgardialog väljer att forcera fram ett beslut om en grundskoleavveckling som drabbar många barn och föräldrar vittnar om bristande omdöme. Att offra en av Hässleholms absolut bästa, nyaste och mest omtyckta sko lor motiverat med vaga elevunderlagsprognoser är något som vi Sverigedemokrater inte kan ställa oss bakom, i synnerhet som när man från styrande politiker saknar helhetsbild över grundskalestrukturen i tätorten. För att ytterli gare förtydliga hur dålig helhetsbilden är vill vi påminna att det senaste förslaget för cirka ett år sedan var att stänga Mala, Finja och Grönäng. Strax dessförinnan var ett förslag uppe att stänga alla byskolor och placera dessa på hårt slitna och ej grundskaleanpassade Linneskolan. Det har inte heller presenterats en kostnadsberäkning och konsek"vensanalys ~ d e n föreslagna sammans lagni nge n av särskoleenhetema. Däremot anser vi, att den kommande etableringen av en ny friskota i tätorten samt det faktum att man i bes! utsunderlaget inte alls tagit höjd för vad den kommande massinvandringen innebär, att det finns behov av att utreda den framtida skolstmkturen i tätorten därför väljer vi i fö rsta hand att yrka på återremiss. Om återremissyrkandet inte vinner gehör är vår bestämda uppfattning att T4-skolan skall vara kvar som F-9-grundskoleenhet och yrkar därför avslag på förslaget i sin helhet. T4 behöver, vara kvar M l C Ulf Erlandsson, Sverigedemol{raterna

11 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL (18) 81 Rättelse av beslut gällande val till Pensionärsrådet Beslut beslutar följande: För perioden utses följande ledamot och ordförande samt ersättare till pensionärsrådet: Lena Svensson (Q, ledamot, ordförande Robin Gustavsson (KD), ersättare Beskrivning av ärendet beslutade , 78, felaktigt att utse två ledamöter och ordförande till Pensionärsrådet. Enligt Pensionärsrådet reglemente 3, vilket antogs av fullmäktige , 84, har styrelsen att utse en ledamot jämte en ersättare till pensionärsrådet. Ledamoten från styrelsen är tillika ordförande i rådet. Sänt till: Troman Personalavdelningen

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(18) Anmälningsärende Beslut beslutar att lägga följande anmälningsärende med godkännande till handlingarna. 2014/ Föräldragruppen för T4-skolans fortlevnad- Öppet brev till styrelsen "Angående Förändrade lokalbehov för skolenheter i tätonen" Sarrm:mträdet ajourneras kl 8.50 Sammnträdet återupptas kl 9. 00

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(18) Redovisning av respektive bolags verksamhet och årsredovisning Representanter för respektive alt bolag redovisade 2014 års verksamhet inklusive årsredovisningen samt verksamhetsplanen för 2015 enligt nedan angivna ordning. I-fåsslehem AB representeras av vd Stephan Persson och ordförande Thord Johansson (FP). Sammnträdet ajourneras kl 1 O. 00 Sammnträdet återupptas k L I-fåssleholms Teknik AB representeras av vd Ola Richard, vice ordförande Arne Dahlström (KD) och ekonomichef Eva Svensson. Åsa Erlandsson (SD) lämnar sammanträdet kl Sammnträdet ajourneras kl Sammnträdet återuppids kl I-fåssleholms Vatten AB representeras av vd Henrik Brink och ordförande Karl Axel Axelsson (Q. Sammnträdet ajourneras kl (lund?) Sammnträdet återuppids kl Näru:rrdeontrdl gmomupprop.

14 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 12(18) Björn Widmark (FV) och Mikael Björklund (FV) har lämnat sammanträdet. Hanna Nilsson (SD) går in som tjänstgörande ersättare. Hässleholm Miljö AB representeras av ekonomichef Sven Carlsson och ordförande Christer Caesar (KD). Hässleholms Industribyggnads AB och dess dotterbolag Hässleholm Norra Station AB representeras av vd Kent Johannesson och ordförande Lars-Göran Wiberg (Q. Sa11"D"YUnträdet ajourneras kl SarrD"r1:lnträdet återupptas kl Lars Johnsson (11) lämnar sammanträdet klockan Kristianstad Airport AB representeras av vd Jonas Haak och styrelseledamot Lars Olsson (Q.

15 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 13(18) / Instruktion till ombudet vid ordinarie årsstämma med Hässleholm Miljö AB Beslut godkänner följande instruktion till ombudet. Instruktion Förslag till beslut beträffande fastställelse av resultat- och balansräkningen godkänns. Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansrä.kningen godkänns. Ansvarsfrihet beviljas för styrelseledamöterna och verkställande direktören för tiden Arvode till styrelsen, revisor, revisorsersättare och lekmannarevisorerna fastställs. Val av revisor godkänns. Kommunfullmäktiges beslut 144/2014 om ändring av bolagsordningen godkänns. Yrkande Pär Palmgren (M) yrkar bifall tillliggande beslutsförslag. Beskrivning av ärendet Inför årsstämman som hålls den 31 mars 2015 kl på Värmeverket föreslås ovanstående instruktion till ombudet!rene Nilsson (S) med ersättare Hanna Nilsson (SD).

16 l SAMMANfRÄDESPROTOKOLL / (18) Fons. 84 Sänt till: Ombud Håssieholm Miljö AB

17 SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL 15(18) / Instruktion ombudet vid ordinarie årsstämma med Hässleholms Vatten AB Beslut Kornmunstyrelsen godkänner följande instruktion till ombudet: Instruktion Förslag till beslut beträffande fastställelse av resultat- och balansräkningen godkänns. Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen godkänns. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för tiden beviljas. Arvode till styrelsen, revisorer, revisorsersättare och lekmannarevisorerna fastställs. Val av revisor och revisorsersättare godkänns. Kornmunfullmäktiges beslut 144/2014 om ändring av bolagsordningen fastställs. Beskrivning av ärendet Inför årsstämman den26mars kl i sammanträdesrum 1, Stadshuset föreslås ovanstående instruktion till ombudet Camilla Lindoff (S) med ersättare Robin Gustavsson (KD). Sänt till: Ombud.Hässleholms Vatten AB

18 SAMMAN1RÄDESPROTOKOll 16(18) / Instruktion ombudet vid ordinarie årsstämma med Hässlehem AB Beslut godkänner följande instruktion till ombudet: Instruktion Förslag till beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning godkänns. Förslag till beslut om disposition av till förfogande stående vinstmedel godkänns. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för tiden beviljas. Arvode till styrelsen, revisorer, revisorsersättare och lekmannarevisorer fastställs. Val av revisor och revisorsersättare godkänns. Kommunfullmäktiges beslut 144/ 2014 om ändring av bolagsordningen godkänns. Yrkande Irene Nilsson (S) yrkar bifall tillliggande beslutsförslag. Beskrivning av ärendet Inför årsstämman som hålls torsdagen den26 mars 2015 kl i Glashuset, Norra Station föreslås ovanstående instruktion för ombudet Lena Wallentheim (S) med ersättare Karl-Gustav Boo (FP). Sänt till: Ombud Håssiehem AB

19 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 17(18) / 89 Instruktion ombudet vid ordinarie årsstämma med Kristianstad Airport AB Beslut Kornmunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. Beskrivning av ärendet En instruktion till ombudet Lena Wallentheim (S) med ersättare Douglas Roth (l\11) ska godkännas.

20 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 18(18) Sam manträdesdatum / 90 Instruktion ombudet vid ordinarie årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB Beslut beslutar att bordlägga ärendet. Beskrivning av ärendet En instruktion till ombudet och ersättare ska godkännas. c~ l

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Hissieholms kommun Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Hässleholm

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Sammanträde Plats och tid Bjursjöstugan kl. 9.00-11.05 Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Högberg (S) Ordförande Niklas Moe (M) Anibal Rojas Jourquera (KD)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer