Fordonsförsäkring. Produktfakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fordonsförsäkring. Produktfakta"

Transkript

1 Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m

2 Produktfakta Fordon Fordonsförsäkring Med fordonsförsäkring får du ett heltäckande skydd för ditt fordon eftersom försäkringen innefattar både trafikförsäkring och kaskoförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter personskador och egendomsskador som du orsakat andra personer. För dina egna skador kan du ta ett kaskopaket i den omfattning som du själv vill. Trafikförsäkring Trafikförsäkringen ska tecknas för alla registrerade fordon som används i trafik, oavsett om det är en bil, moped eller släpvagn. Trafikförsäkringen ersätter egendoms- och personskador som du orsakat andra personer i trafik samt personskador som du vållat dig. Dina egendomsskador (t.ex. reparation av din bil p.g.a. kollision) ersätts utifrån kaskoförsäkringen. Trafikförsäkringen och dess ersättningar grundar sig på trafikförsäkringslagen och -förordningen. Den finska trafikförsäkringen gäller i EES-länderna och i gröna kortetavtalsländerna. Trafikförsäkringspremien bestäms utifrån följande uppgifter om fordonet och dess innehavare: fordonstyp märke cylindervolym vikt prestanda drivkraft fordonets ålder försäkringstagarens ålder försäkringstagarens hemort försäkrings- och skadehistoria (= bonus) På premien tillkommer gällande premieskatt. Oförsäkrade fordon Vid försummelse att teckna en trafikförsäkring inom utsatt tid uppbär Trafikförsäkringscentralen en förhöjd premie av fordonets ägare eller innehavare. Den förhöjda premien kan vara upp till tio gånger högre än den normala premien. För skada som har förorsakats av ett oförsäkrat fordon betalas ingen ersättning för personskador på ägaren eller innehavaren av det oförsäkrade fordonet och inte heller för personskador på föraren om denne har vetat eller borde ha vetat att fordonet har varit oförsäkrat. Sparbankens försäkringar Fordonsförsäkring Produktfakta 2

3 Bonus sänker premien Du får rabatt på trafikförsäkringspremien utifrån skadefria år och försäkringsperiod. Rabatten kan utgöra högst 83 procent av premien. Startbonus för trafikförsäkringar fastställs utifrån försäkringstagarens hela skadehistorik. Skadehistoriken omfattar alla uppgifter från samtliga försäkringsbolag om fordonsförsäkringarnas giltighetstider och om trafikskador. Uppgifterna beaktas enligt fordonstyp i försäkringstagarens samtliga bil- eller motorcykelförsäkringar. Varje försäkringsbolag iakttar egna regler för fastställande av bonus, vilket kan leda till att bonus blir en annan än vad försäkringen hade hos det tidigare försäkringsbolaget. Skadehistorien är personlig och kan inte överföras mellan fordon eller personer. En ny försäkring där den tidigare skadehistorien inte har beaktats ska placeras i bonusklass 6, där rabatten är 40 procent. Bonus samlas, om fordonet under försäkringsperioden (i regel ett år) använts i minst 120 dagar (motorcyklar 90 dagar) och inga ersättningar betalats ut från försäkringen under denna period. Bonustabell för bilar och motorcyklar för försäkringar som börjat gälla efter 1 januari 2017 Bonusluokka seuraavana vuonna vahinkolukumäärän mukaan klass. bonus-% 0 skada 1 skada 2 skada 3 skada 4 skada Startklass 1 0 % % % % % % % % % % % % % % % % % Skadehistorian kan överföras till en sådan försäkring för ett fordon av samma fordonstyp och användning, där du eller din maka/make är försäkringstagare. Ovan nämnda bonusuppgifter och uppgifter om skadehistorien kan endast användas i försäkringar för bilar (utom museibilar) och motorcyklar. Vad ersätter trafikförsäkringen? Trafikförsäkringen ersätter egendoms- och personskador som du orsakat andra personer samt personskador som du vållat dig. Typiska ersättningar vid personskador är ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstbortfall under sjukledighet och olika rehabiliteringskostnader. Vid svåra skador kan också ersättning för bestående men samt invalidpension betalas ut. Med egendomsskador avses i sin tur till exempel kollision mellan ditt fordon och ett annat fordon eller ett föremål, varvid den oskyldiga partens skador ersätts från den skyldiga partens trafikförsäkring. Sådana ersättningar är till exempel kostnader för reparation eller inlösning av fordonet till gängse pris samt eventuella kostnader för en ersättande bil. Trafikförsäkringen ersätter varken ditt fordon eller egendom som funnits i fordonet, med undantag av passagerarnas personliga bruksföremål. Ersättningen för skada som drabbat dig kan sänkas eller förvägras om du har vållat skadan uppsåtligen, av grovt oaktsamhet eller under påverkan av alkohol eller annat rusmedel. I sådana fall har Finska Skadeförsäkring rätt att av dig återkräva de ersättningar som bolaget betalat ut till andra parter. Vid rattfylleri kan ersättningar till andra passagerare också sänkas. Sparbankens försäkringar Fordonsförsäkring Produktfakta 3

4 Kaskoförsäkring Vad är kaskoförsäkring? Trafikförsäkringen ersätter inte skador på fordonet för den som är skyldig till trafikskadan. Sådana skador ersätts utifrån kaskoförsäkringen. Kaskoförsäkringen ger ett heltäckande skydd för ditt fordon eftersom den också ersätter andra plötsliga och oförutsedda skador, såsom skador till följd av utkörning, brand, stöld eller skadegörelse. Kaskoförsäkringen gäller utomlands under en högst 30 dagar lång oavbruten resa i hela Europa och länder som hör till gröna kort-systemet utom i geografiska regioner i Ryssland som inte hör till Europa Vitryssland, Ukraina, Albanien, Kosovo, Serbien, Moldavien, Iran, Israel, Marocko, Bulgarien, Rumänien, Tunisien och Turkiet. Vilka skydd ger kaskoförsäkringen? Med kaskoförsäkring kan du försäkra ditt fordon och fast installerad utrustning i fordonet. Dessutom omfattar kaskoförsäkringen däck (sommar- och vinterdäck, en serie av båda), takräcke och takbox, även om de inte är installerade i bilen. Kaskoförsäkringen försäkrar inte utrustning avsedd för tävlingsbruk och inte heller ändringsarbeten i fordonet specialmålning eller tejper utrustning eller anordningar som strider mot tillverkarens eller mobiltelefoner. AV-utrustning som installerats i efterhand är försäkrad endast i bilar. Olika nivåer av kaskoförsäkringar Utöver trafikförsäkringen kan du välja en av följande tre nivåer för kaskoförsäkringen: S, L och XL. I ditt fordons försäkring ingår alltid både önskad kaskoförsäkring och trafikförsäkring. Om ditt fordon har anskaffats genom finansiering, innefattar L- och XLkaskoförsäkringarna även finansförsäkring. Vi beviljar XL-kaskoförsäkring för alla högst 6 år gamla person- och skåpbilar. Vi beviljar L-kaskoförsäkring för alla högst 15 år gamla fordon och S-kaskoförsäkring för högst 40 år gamla fordon. I den bifogade tabellen ser du vad varje kaskoförsäkring ersätter och vilka skydd som finns att tillgå för olika fordon. Fordon och delskydd för fordon Skydd Personbil och skåpbil Buss och lastbil Brandskydd S, L, XL S, L S, L Stöldskydd S, L, XL S, L S, L Skadegörelseskydd S, L, XL S, L S, L Ansvarsskydd S, L, XL S, L S, L Bogseringsskydd S, L, XL S, L Djurskydd S, L, XL S, L S, L Rättsskydd S, L, XL S, L S, L Kollisionsskydd L, XL L L Glasskydd L, XL Naturskadeskydd L, XL L L Finansieringsskydd L, XL L L Inlösningsskydd XL Parkeringsskydd XL Kontinuitetsskydd vid resa XL Däckskydd XL Motorcykel Skydd Moped, terränghjuling, mopedbil Terrängbil, traktor, snöskoter, släpvagn Brandskydd S, L S, L S Motorredskap Sparbankens försäkringar Fordonsförsäkring Produktfakta 4

5 Skydd Moped, terränghjuling, mopedbil Terrängbil, traktor, snöskoter, släpvagn Stöldskydd S, L S, L S Skadegörelseskydd S, L S, L S Ansvarsskydd S, L S, L S Bogseringsskydd Djurskydd S, L S, L S Rättsskydd S, L S, L S Kollisionsskydd L L Glasskydd Naturskadeskydd L L Finansieringsskydd L L Motorredskap Motorcykel-, moped- och snöskoterförsäkringar som är prissatta enligt årstid Försäkringarna för motorcyklar, mopeder och snöskotrar är prissatta enligt årstid. Motorcyklar och mopeder körs främst sommartid. Största delen av försäkringspremien gäller perioden mellan maj och september. Vid prissättningen av premierna för snöskotrar gäller största delen av premien i sin tur vinter- och vårtid, dvs. perioden mellan december och april. Försäkringspremierna faktureras dock jämnt under hela året enligt de betalningsrater som du har valt. Detta innebär att premien kan tas ut även efter den dag som försäkringen har upphört att gälla om premien ännu inte har fakturerats i sin helhet. Innehåll i delskydden? Brandskyddet ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada som orsakats av eld som kommit lös eller blixt som slagit ned direkt i fordonet. Brandskyddet ersätter inte skada som orsakats av ledningssats som överhettats eller kortslutit. Skadegörelseskyddet ersätter skada som orsakats ditt fordon uppsåtligen. En polisanmälan ska göras om skada. Skadegörelseskyddet ersätter inte skada som orsakats med ett annat fordon. Ansvarsskyddet ersätter egendoms- och personskador, som du med det fordon som du försäkrat orsakat utomstående i ett gröna kortet-avtalsland utanför EESområdet, och som du är personligen ersättningsskyldig för och som inte ersätts utifrån trafikförsäkringen eller någon annan försäkring. Maximiersättning är euro vid egendomsskador och euro vid personskador. Stöldskyddet ersätter skador som orsakats till följd av stöld, olovligt brukande, bruksstöld eller försök därtill. För att en skada ska kunna ersättas, ska ditt fordon vara skyddat och låst i enlighet med villkoren. En polisanmälan ska göras om skada. Bogseringsskyddet ersätter bogsering av det fordon som du försäkrat till närmaste reparationsverkstad, om körningen avbryts till följd av ett fel i fordonet eller av att fordonet skadats. I stället för bogseringskostnader kan ersättning betalas för kostnader för arbete som utförs på skadeplatsen och som gör att din resa kan fortsätta (t.ex. arbete som utförs av Bilförbundets vägservice). Reservdelar som använts i arbetet ersätts dock inte. Dessutom ersätter försäkringen kostnader för passagerarnas hemresa och extra kostnader för hämtande av fordonet tillbaka till hemorten, upp till sammanlagt 500 euro. Bogseringsskyddet är i kraft för fordon under 20 år. Rättsskyddet ersätter dina advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål som hänför sig till ägande, framförande och innehav av fordonet. Maximiersättning är per skadefall. Självrisken är 20 procent av kostnaderna, men minst lika stor som grundsjälvrisken. Djurskyddet ersätter skada som uppstått till följd av en kollision mellan det försäkrade fordonet och ett djur. Skador till följd av väjning för djur ersätts från kollisionsskyddet. Kollisionsskyddet ersätter direkt sakskada som orsakats av en plötslig och oförutsedd yttre händelse, då skadan är en följd av kollision, dikeskörning, att fordonet vält eller annan motsvarande yttre händelse. Glasskyddet ersätter skada till följd av yttre slag eller träff på bilens vindruta eller sidoeller bakfönster, genom reparation eller byte av rutan eller fönstret. Från inlösningsskyddet betalas ersättning, om fordonet inte kan repareras på grund av skada och fordonet löses in. I ersättning betalas ett nytt motsvarande fordon i Sparbankens försäkringar Fordonsförsäkring Produktfakta 5

6 det skadade fordonets ställe, eller inlösningsersättningen höjs med 30 procent. Du kan få ett nytt fordon om det skadade fordonet är högst 3 år gammalt, det har körts högst kilometer, reparationskostnaderna stiger över 50 procent av fordonets nyanskaffningsvärde och du har köpt fordonet som nytt. Om ovan nämnda förutsättningar för inlösning till nyvärde inte uppfylls, inlöses fordonet till det gängse värde fordonet hade omedelbart före skadan förhöjt med 30 procent, såvida de uppskattade reparationskostnaderna är över 60 procent av fordonets gängse värde. Som ersättning betalas högst fordonets gängse värde vid anskaffningstidpunkten. Naturskadeskyddet ersätter skador på stillastående fordon som orsakats av vind, hagelskur eller av att vattenytan stigit plötsligt. Parkeringsskyddet ersätter skador som ett annat motorfordon orsakat ditt parkerade fordon och personen som orsakat skadan är okänd. Kontinuitetsskyddet vid resa betalar ersättning under dagar som ditt fordon repareras på grund av någon annan ersättningsbar skada. Ersättningen betalas antingen i form av hyrd bil i storleksklass C i ditt fordons ställe eller i form av en dagersättning på 50 euro. Ersättning betalas i högst 30 dagar. Dessutom ersätter skyddet avbrott i resa på grund av tekniska fel. Om ditt fordon inte är i kördugligt skick på grund av ett tekniskt fel, betalas ersättning för högst fem dagar. Däckskyddet ersätter reparation av däck som gått sönder plötsligt och oförutsett, eller ett nytt däck ifall däcket inte kan repareras. För att ett däck ska kunna ersättas får däcket vara högst två år gammalt räknat från köpedagen, och spårdjupet ska vara minst fyra millimeter. Finansskyddet ersätter ägaren av fordonet kapitalet av en återstående icke förfallen skuld, om det fordon som anskaffats genom finansiering måste lösas in. Finansskyddet gäller inte leasing- eller hyresbilar. Självrisk Du kan välja en sådan självrisk som du anser vara lämpligast för din försäkring. Alternativen är, 200, 300, 500, 1 000, Mer information om försäkringarna finns i fordonsförsäkringsvillkor. Vad kostar kaskoförsäkringen? Premien för kaskoförsäkringen bestäms utifrån följande uppgifter om fordonet och dess innehavare: utvald nivå för kaskoförsäkringen fordonstyp märke cylindervolym vikt prestationsanda fordonets ålder försäkringstagarens ålder försäkringstagarens hemort bonus självrisk. På premien tillkommer gällande premieskatt. Den nya kaskoförsäkringens högsta möjliga bonus kan vara upp till 70%. Bonusen minskar med 20 procentenheter om ersättning betalas från kollisionsskyddet. Bonusen stiger med 10 procentenheter efter varje försäkringsperiod under vilken fordonet varit i bruk i minst 120 dagar (motorcyklar: 90 dagar) och inga skador ersatts från försäkringen. Avställning Om du inte ska använda ditt fordon kan du avställa det. Du kan avställa vilket fordon som helst och behöver då inte lämna tillbaka registerskyltarna. Du kan enklast göra en anmälan om avställt fordon på elektronisk väg i försäkringsmappen. Du kan också göra ändringen på en besiktningsstation som gör registreringar eller på Trafis webbplats. Det avställda fordonet får inte användas i trafik. Du får premieåterbäring för avställningstiden utifrån fordonets trafikförsäkring och kaskoförsäkring. Ingen återbäring för avställning betalas för motorcykel-, moped- och snöskoterförsäkringar som är prissatta enligt årstid och som börjat gälla 1 januari 2017 eller senare. Kollisions-, glas-, parkerings-, avbrotts- och däckskydden gäller inte under avställningstiden. Ersättning utifrån kaskoförsäkringen Finska Skadeförsäkring kan också anskaffa motsvarande föremål eller fordon i stället för den förlorade egendomen eller utse anskaffningsplats. Du kan göra en skadeanmälan till oss antingen per telefon eller på nätet. Du får anvisningar om hur du ska göra efter skadefallet, till exempel om inspektion av skadorna på fordonet antingen på reparationsverkstad eller skadeinspektionsställe eller om ersättning för skadan. Sparbankens försäkringar Fordonsförsäkring Produktfakta 6

7 Begränsningar av ersättningsansvaret Kaskoförsäkringen ersätter skador enligt den kaskonivå som du valt. Försäkringsersättning betalas för plötsliga och oförutsedda skador. Kaskoförsäkringen ersätter dock inte alls till exempel följande skador: inre skador eller följdskador, såsom tekniska fel eller skador som beror på bristfällig olje- eller kylvätskecirkulation planerings-, konstruktions- eller tillverkningsfel frätning, slitage eller korrosion skador som uppstått i samband med användning som ökat skaderisken, såsom skador som uppstått vid körning på en inofficiell isväg eller på väg som är under vatten eller vid deltagande i tävling. Försäkringen ersätter inte heller värdeminskning ändrings- och förbättringsarbeten som utförts i samband med reparation, och inte heller andra extra arbeten som inte hör till reparationen kostnader för utredning av skada inkomstbortfall bilskatt eller andra avgifter av skattenatur skador som förorsakats uppsåtligen, av grov oaktsamhet eller under påverkan av alkohol eller annat rusmedel. Inverkan av personers förfarande Du kan påverka de ersättningar som betalas ut genom att vara omsorgsfull. Försäkringsbolagets säkerhetsföreskrifter ska iakttas. Om föreskrifterna försummas, kan det leda till att ersättningen sänks eller ingen ersättning betalas ut. Du ansvarar för att fordonet samt dess nycklar och utrustning förvaras och sköts väl. Nycklarna får inte förvaras på ett synligt eller olåst ställe. Av fordonets nycklar får det inte framgå vilket fordon de hör till. Fordonet ska hållas under tillräcklig uppsikt även när det står parkerat under längre tid. Fordonet och dess utrustning ska alltid förvaras inlåsta eller på ett ställe som utomstående inte har tillträde till. För uppvärmning av fordonet får endast utrustning som är avsedd för uppvärmning användas. Om fordonet repareras genom svetsning eller genom en annan metod som genererar mycket värme, ska beklädningen och andra antändliga material skyddas eller demonteras från ett tillräckligt stort område. Fordonet ska användas och hanteras med varsamhet i enlighet med anvisningar och föreskrifter. Föraren av fordonet ska ha ett godtagbart körkort för att köra ifrågavarande fordon eller rätt att framföra fordonet på basis av ålder. Egenskaperna och ersättningarna i fordonsförsäkringar bygger på gällande villkor. Grundfakta om försäkringen Försäkringsavtal och försäkringsbrev Ditt försäkringsskydd bygger på ett försäkringsavtal, som utgörs av försäkringsvillkor, försäkringsbrev och de val som du gjort när du tecknat försäkringen. Försäkringsskyddets omfattning, självriskbelopp och pris grundar sig på dina val. I försäkringsbrevet beskrivs det huvudsakliga innehållet i försäkringsavtalet samt den försäkrade egendomen. Läs alltid noggrant försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren eftersom de tillsammans utgör innehållet i din försäkring. Försäkringen börjar och upphör Försäkringen börjar gälla genast eller vid en önskad tidpunkt, men tidigast då du gjort försäkringsansökan på vår webbplats eller per telefon. Försäkringen kan upphöra till exempel vid en på förhand överenskommen tidpunkt, om försäkringen är tidsbegränsad om du säger upp försäkringen skriftligt om du försummar att betala premien. Fordonsförsäkringen upphör när du säljer ditt fordon. Ändringar i avtalet Finska Skadeförsäkring ger årligen ett meddelande om eventuella väsentliga ändringar i avtalets innehåll eller i premierna. Du i din tur ska meddela om du till exempel flyttar utomlands eller om det sker andra förändringar som kan påverka premien eller de ersättningar som betalas utifrån försäkringen. Sparbankens försäkringar Fordonsförsäkring Produktfakta 7

8 Premien ska betalas på förfallodagen Vi skickar ett inbetalningskort till dig i god tid, senast 30 dygn före förfallodagen. Om premien eller en del av den inte betalats före förfallodagen, skickas en påminnelse. Om premien inte betalas trots påminnelsen, skickar Finska Skadeförsäkring ett meddelande om uppsägning. Då har du ännu 14 dygn kvar att betala premien. Försäkringspremien uppbärs för hela den tid under vilken försäkringen gällt, det vill säga fram till utgången av uppsägningstiden. Ansökan om ersättning Du bör anmäla skadan så fort som möjligt. Anmälan kan göras på vår webbplats, per telefon eller vid behov även per post. Vid ansökan om ersättning behövs uppgifter om skadefallet och den skadade personen eller egendomen. Vi meddelar dig vilka uppgifter vi behöver för att kunna fatta ersättningsbeslutet. Rätten till försäkringsersättning kan föråldras. Ersättning ska sökas inom ett år efter att ersättningssökanden fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den därav föranledda skadepåföljden. I alla fall ska ersättningskravet framföras inom tio år från skadefallet eller, om försäkringen gäller skadeståndsskyldighet, efter att skadepåföljden uppkommit. Kom ihåg att spara alla verifikat gällande ditt ersättningsärende i minst ett år, eftersom Finska Skadeförsäkring kan begära dem av dig vid behov. Sökande av ändring Om du är missnöjd med vårt beslut, bör du först kontakta oss. Dessutom kan du få gratis rådgivning hos Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden och konsumenttvistenämnden. Försäkrings- och finansrådgivningen och Försäkringsnämnden Porkalagatan 1, Helsingfors telefon fine.fi Konsumenttvistenämnden Tavastvägen 3 PB 306, Helsingfors telefon kuluttajariita.fi Du kan också lämna ditt ärende till tingsrätten för avgörande. Du kan väcka talan vid tingsrätten på din hemort. skadeort eller vid Esbo tingsrätt inom tre år efter att vi gett vårt beslut. Behandling av konfidentiella uppgifter I försäkringsverksamheten behandlas personuppgifter om kunderna. Vi skaffar nödvändiga uppgifter av kunden själv, instanser som kunden befullmäktigat, såsom vårdanstalter, av offentliga register som förs av myndigheter, och Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen samt sörjer för våra kunders integritetsskydd. För att säkerställa en hög kvalitet hos vår kundservice spelar vi in de telefonsamtal som vi för med våra kunder. Finansinspektionen övervakar bolagets verksamhet Myndigheten som övervakar Finska Skadeförsäkring Ab:s verksamhet är Finansinspektionen. Finansinspektionen PB 103, Helsingfors telefon finanssivalvonta.fi Sparbankens försäkringar Fordonsförsäkring Produktfakta 8

9 Försäkringsmapp 24/7 Faktureringsinformation och andra tjänster säästöpankinvakuutukset.fi/vakuutuskansio Kundservice vardagar 9 17 Ersättningar, försäkringar och fakturerin * Nödtjänst 24h Brådskande nöd- och olycksfall *0,084 /samtal + (0,06 /min, mobil 0,17 /min), köandet är avgiftsbelagt. Säästöpankin vakuutukset (Suomen Vahinkovakuutus Oy), Lars Soncks båge Esbo (ej servicekontor)

PRODUKTFAKTA FORDON 1

PRODUKTFAKTA FORDON 1 PRODUKTFAKTA FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.5.2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fordonsförsäkring 5 Trafikförsäkring 6 Oförsäkrade fordon 6 Bonus sänker premien 7 Om du inte använder ditt fordon 8 Vad ersätter trafikförsäkringen?

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

De bäst kydde FÖR DIN BIL

De bäst kydde FÖR DIN BIL De bäst kydde FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR

Läs mer

Trafikförsäkring. försäkringsvillkor

Trafikförsäkring. försäkringsvillkor Trafikförsäkring försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2017 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde för försäkringsvillkoren 3 2 Giltighetsområde för försäkringen 3 3 Trafikförsäkringsavtalets giltighetstid

Läs mer

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 1.10.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR

Läs mer

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig

Läs mer

VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING.

VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Försäkringshandledningen gäller från 20.5.2017 2 Varje kund hos Volvia Försäkringar kör en Volvo. Vi tror att Volvia Försäkring är den bästa försäkringen för

Läs mer

FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN Renault Försäkring. Bilförsäkringen, som du inte behöver fundera på.

FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN Renault Försäkring. Bilförsäkringen, som du inte behöver fundera på. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN 1.1.2017 Renault Försäkring. Bilförsäkringen, som du inte behöver fundera på. 2 Njut av friheten att köra. Vi tar hand om dina försäkringar. Bästa service för din Renault.

Läs mer

Unika Ford Försäkring GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Unika Ford Försäkring GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Unika Ford Försäkring GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 1.10.2017 VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN. Försäkringshandledningen gäller från

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN. Försäkringshandledningen gäller från BMW Financial Services När du älskar att köra. UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 1.10.2017. www.bmwvakuutus.fi VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM

Läs mer

Det bästa skyddet FÖR DIN BIL. Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från

Det bästa skyddet FÖR DIN BIL. Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från Det bästa skyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 1.10.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA OPEL FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. www.opelvakuutus.fi

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN 20.2.2016 VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivning gäller från 1.7.2014 Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 2.4.2017 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivning gäller från 1.1.2013. Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat någon annan...

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 2.4.2017 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Orubbliga Subaru Försäkring

Orubbliga Subaru Försäkring Orubbliga Subaru Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.7.2012 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE

FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE 2010 FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE Med våra försäkringar får du ett bra skydd för både dig och ditt fordon. Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen rekommenderar vi alltid att du också tecknar en frivillig

Läs mer

unika mini försäkring

unika mini försäkring unika mini försäkring Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från Ö 700 E

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från Ö 700 E Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2017 Ö 700 E www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2017 Ö 700 E INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION 1 1. OMFATTNING 3 2. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta

FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta Aktia Skadeförsäkring FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2014. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 15.11.201 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR LII , gäller från

TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR LII , gäller från 1 FÖRSÄKRINGSVILLKORENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 1 2 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE... 1 3 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL... 1 4 FÖRSÄKRINGSAVTALET... 1 4.1 Försäkringstagarens upplysningsplikt innan ett försäkringsavtal

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Kattavaa turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Helposti ja edullisesti autonoston yhteydessä. Hinta alkaen 23 /kk

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FORDONSFÖRSÄKRINGAR 4 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 6 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT 6 2.1 Begränsningar 6 3 FÖRSÄKRINGSSKYDD 7 3.1

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Unika. Innehåll. Försäkringshandledningen gäller gäller

Unika. Innehåll. Försäkringshandledningen gäller gäller Unika Ford Försäkring Försäkringshandledningen gäller gäller från 30.9.2009 16.5.2009 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafi kförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring

INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring Försäkrings- och finansrådgivningen 2011, Mira Aarre 2 En krockad bil kan inlösas med stöd av trafikförsäkringen eller den frivilliga bilförsäkringen, ofta kallad

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015 Folksam Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F Gäller fr.o.m. 2.9.2015 INNEHÅLL 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. Produktbeskrivning

Försäkringar för ditt fordon. Produktbeskrivning Försäkringar för ditt fordon Produktbeskrivning Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2017. Våra försäkringstjänster finns alltid tillgängliga vahinkoapu.op.fi

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder 1 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Innehållsförteckning Trafik- och

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Trafikförsäkringen ersätter skador

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Bilförsäkringsvillkor för Subaru Försäkring

Bilförsäkringsvillkor för Subaru Försäkring Bilförsäkringsvillkor för Subaru Försäkring VILLKOR ASU 623.1, GÄLLER FRÅN 1.3.2008 Försäkringsskyddet i Subaru Försäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren.

Läs mer

Kaskoförsäkringsvillkor för MetroAuto Försäkring

Kaskoförsäkringsvillkor för MetroAuto Försäkring Kaskoförsäkringsvillkor för MetroAuto Försäkring villkor ame 662.1, gäller från 8.3.2010 Försäkringsskyddet i MetroAuto Försäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna

Läs mer

KASKOFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR AUT 640.18, gäller från 16.5.2015

KASKOFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR AUT 640.18, gäller från 16.5.2015 Kaskoförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren. VISSA ALLMÄNNA REGLER I KASKOFÖRSÄKRINGEN... 1 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET... 1 2

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21G. Gäller fr.o.m

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21G. Gäller fr.o.m Folksam Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21G Gäller fr.o.m. 1.1.2017 INNEHÅLL 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde 3. Försäkringens innehåll

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Fordonsförsäkring. försäkringsvillkor

Fordonsförsäkring. försäkringsvillkor Fordonsförsäkring försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2017 Innehållsförteckning Allmänt om fordonsförsäkringar 3 Försäkringsperiod Bonusrätt Minimipremie Uppsägning av försäkringen Tillämplig lag 1 Försäkringens

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor 22A

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor 22A Trafikförsäkring Försäkringsvillkor 22A Gäller från 2.4.2017 Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde... 1 2. Försäkringens giltighetsområde... 1 3. Försäkringens innehåll... 1 4. Försäkringsavtal...

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. Produktguide

Försäkringar för ditt fordon. Produktguide Försäkringar för ditt fordon Produktguide Bilskydd trafikförsäkring och kaskoförsäkring Produktguide från 1.6.2017. OP är det rätta valet 1 Uppmuntran 3 En till säker trafikkultur I OPs nya trafikförsäkring

Läs mer

Kaskoförsäkringsvillkor för MINI Försäkring

Kaskoförsäkringsvillkor för MINI Försäkring Kaskoförsäkringsvillkor för MINI Försäkring villkor ami 615.9, gäller från 19.5.2012 Försäkringsskyddet i MINI Försäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren.

Läs mer

Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring

Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring villkor abm 690.9, gäller från 19.5.2012 Försäkringsskyddet i BMW Försäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren.

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.9.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FORDONSFÖRSÄKRINGAR 4 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 6 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT 6 2.1 Begränsningar 6 3 FÖRSÄKRINGSSKYDD 7 3.1

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING

PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hemförsäkring skydd för ditt hem och din famill 5 Vilken typ av bostad bor du i? 6 Hur kan du försäkra ditt hem och din egendom?

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 06000 13457-00000 Registreringsnummer Fabrikat Nissan XXX Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon Försäkringstagare DnbNor Brukare

Läs mer

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01 TERRÄNGHJULING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Terränghjuling Gäller från 2015-01-01 Terränghjuling Vår terränghjulingsförsäkring ger ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Försäkringsskyddet i FordFörsäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren.

Försäkringsskyddet i FordFörsäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren. Försäkringsskyddet i FordFörsäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren. VISSA ALLMÄNNA REGLER I KASKOFÖRSÄKRINGEN... 1 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET...

Läs mer

Mopedförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Mopedförsäkring. Gäller från 2015-01-01 MOPEDFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Mopedförsäkring Gäller från 2015-01-01 Mopedförsäkring Med våra mopedförsäkringar får du ett bra skydd för dig och din moped. Detta är endast en översiktlig

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2013 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2013. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance transport tung lastbil och släp Försäkringen för tung lastbil och släp är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring

Läs mer

Personbilsförsäkring

Personbilsförsäkring Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och Lastbil Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition

Läs mer

Personbil & lätt lastbil

Personbil & lätt lastbil Personbil & lätt lastbil Vår ambition är att du alltid ska vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för företagsägda personbilar, lätta lastbilar och släp anpassas efter din verksamhet. Vi håller

Läs mer

Personbilsförsäkring. Omfattning

Personbilsförsäkring. Omfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer