Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N E)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E)"

Transkript

1 Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N E) Power Circle inkommer här med kommentarer på utredningen Fossilfrihet på väg. Power Circle instämmer i utredningens tolkning begreppet fossilbränsleoberoende fordonsflotta som 80 % reduktion av klimatpåverkande gaser till 2030 från vägtrafik, med delmål på 30 % till 2020 och 60 % till Denna tolkning är högst rimlig och bidrar till en välkommen konkretisering av det något oprecisa uttrycket. Vidare ger nedbrytningen i delmål en ökad möjlighet att regelbundet följa upp utvecklingen och ständigt ha ett relativt närliggande och konkret mål att sträva mot. Power Circle har sedan snart tio år arbetat med frågor om hur el och elkraftteknik kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Bland dessa frågor har el som fordonsbränsle, elektrifierade fordon och infrastruktur för laddning varit en av flera prioriterade frågor under en längre tid. Power Circle besitter därför expertkunskap på dessa områden. Det är av den anledningen naturligt att främst ge organisationens syn på de delar av utredningen som berör elektrifiering. Inledningsvis kan konstateras att Power Circle stödjer utredningens övergripande positiva syn på elektrifiering av fordon och el som drivmedel. Introduktion av el som fordonsbränsle och en på sikt storskalig användning även i andra fordon än spårbundna, är en grundförutsättning för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år Power Circle ser el som ett av många klimatsmarta bränslen som krävs för att nå målet, och instämmer i utredningens bild av att framtidens flora av drivmedel kommer att behöva vara betydligt bredare än idag för att nå det ambitiösa målet. Det bör ändå understrykas att elens största fördel är att betydliga utsläppsreduktioner möjliggörs parallellt med en mycket god energieffektivitet. Inget annat alternativ kommer i närheten av elektrifiering i fråga om energieffektivitet och just effektivare energianvändning är ett av de mål som har visat sig svårast att uppnå t.ex i Sveriges mål. Vidare är produktion av förnybar el och distribution av densamma tekniska frågor som sedan länge är besvarade. Det finns inte heller några uppenbara begränsningar i att producera de kvantiteter som behövs för bruk i fordon. Den totala nettoexporten av el under 2012 uppgick till ungefär samma storleksordning som skulle krävas om hela transportsektorn var elektrifierad. Och idag motsvarar den årliga vindkraftsproduktionen inom landet ungefär de energimängder som skulle krävas om alla personbilar var elektriska. Solceller med en yta på ca 20 kvadratmeter ger en elproduktion som ger ungefär 1500 mil körsträcka med elbil och alternativen kan mångfaldigas. Utredningen ger en relativt god bild av nuläge och potentialer för elektrifiering, men med ett dominerande inslag av linjärt tänkande. Teknikutveckling, trender och marknadsgenombrott är sällan linjära. Det kan påpekas att det finns stor chans till att de potentialer som beskrivs i utredningen är ännu större, då utredningen konsekvent använder mycket försiktiga antaganden om exempelvis batteriteknologiers utveckling och dess hastighet samt framtida prisnivåer. Förutom rena teknikgenombrott, som är sällsynta men helt kan ändra spelplanen, kommer också de skaleffekter som ökande produktion av litiumjonbatterier, kraftelektronik och elmotorer ger påverka den framtida prisbilden av en elektrifierad drivlina högst väsentligt. Denna positiva spiral har redan 1 av 5

2 börjat. För litiumjonbatterier handlar det om årliga kostnadssänkningar på 20 %, en utvecklingstakt som motsvarar en halvering av batteripriserna var tredje år. Det finns ett antal konkreta förslag i utredningen som nedan kommenteras närmare; Beskattning av personbilar Det är mycket beklagligt att utredningen lämnar två förslag, utan att förmå att entydigt ta ställning för endera av dem. Detta är en fråga som inte bör utredas vidare, utan snarare krävs nu handling. Power Circle stödjer utredningens förslag om införandet av ett beskattningssystem av karaktären bonus- malus, som bland annat har implementerats i Frankrike för flera år sedan. Grundtanken med utredningens förslag, att stimulera de utsläppssnålaste personbilarna med en bonus som finansieras av att högre avgifter tas ut för personbilar med högre utsläpp av koldioxid, är mycket bra. Systemet måste göra det lätt att välja rätt! För att ge en accelererad stimulanseffekt bör modellen inte präglas av synsättet att varje gram koldioxid ska värderas lika. Istället bör de absolut bästa och sämsta fordonen tillåtas högre stimulans och straff. Detta är nödvändigt för att snabbt stimulera val av exempelvis elektrifierade bilar, både batteri- och bränslecellsdrivna. För att systemet ska vara enkelt att förstå och i varje läge vara tydligt i vilken bonus alternativt malus som utgår, bör nivåerna utformas i stegvisa grupper definierade av intervall av koldioxidutsläpp alternativt kopplas till en energimärkning liknande den som idag används för exempelvis vitvaror och bildäck. Systemet bör utformas långsiktigt, med regelbundna och från början annonserade justeringar eller kontrollstationer. Systemet bör, utöver personbilar, också innefatta lätta lastbilar. En mer akut fråga är supermiljöbilspremien. Med den försäljningstakt som laddhybrider och elbilar idag har, är Power Circles bedömning att premien tar slut innan årsskiftet. Det är därför av stor vikt att politiken snarast lämnar tydliga besked om vägen framåt. Power Circle stödjer utredningens förslag att med omedelbar verkan höja supermiljöbilspremien till kronor, med löfte om att premien gäller till dess att ett mer permanent och övergripande system finns på plats. Vad gäller förmånsbeskattning för personbilar och lätta lastbilar kan konstateras att dagens utformning fungerar som önskat och skapar goda förutsättningar för att stimulera fler att välja förmånsbilar med den miljömässig effektivaste tekniken. Vid eventuell översyn av systemets utformning bör denna andemening bevaras. Stöd till infrastruktur för laddning av elfordon Redan idag har ungefär halva den svenska befolkningen möjlighet att ladda ett elfordon i bostaden, ett småhus. Laddning av elbil eller laddhybrid över natten är hittills den form av laddning som står för absolut störst andel. Det är också en av de stora fördelarna med ett laddbart fordon det laddas på samma plats som det ändå står parkerat nattetid, och är fulladdat och klart att användas varje morgon. Detta ger ungefär halva befolkningen en viktig grundförutsättning för att överge det fossildrivna fordonet till förmån för ett eldrivet. Det kan därför konstateras att en väl utbyggd laddningsinfrastruktur fyller två viktiga syften; 1) Att erbjuda laddmöjlighet för dem som ej har möjlighet att ladda i hemmet och därigenom skapa grundförutsättningar för deras användande av laddbara fordon. Det bör noteras att de 2 av 5

3 allra flesta laddbara fordonen i dag säljs i storstadsområden som samtidigt har en hög andel lägenhetsboende. 2) Att öka de laddbara fordonens aktionsradie genom att erbjuda laddmöjlighet på platser där de ändå parkeras naturligt, s.k destinationsladdning. Detta kan exempelvis vara infarts/pendlarparkeringar, köpcenter, arbetsplatser etc. Det är viktigt att, baserat på ovan, slå fast att det behövs både publik laddmöjlighet och icke- publik laddmöjlighet. Power Circles åsikt är att båda dessa typer av laddplatser bör stödjas genom ett investeringsstöd. Power Circle ställer sig positiva till det av utredningen föreslagna investeringsstödet på 50 % av investeringskostnaden, dock maximalt kr. Detta bör gälla alla laddstationer för normalladdning (typiskt 1- fas 16 A, men även högre effekter möjligt). Två grundläggande krav bör uppfyllas för att erhålla investeringsstödet, 1) att kontakt för den nyligen beslutade standarden mod 3 typ 2 erbjuds (övriga kontakter valfritt) 2) att möjlig laddeffekt är minst 3,7 kw (1- fas 230v 16A). Utöver dessa krav bör givetvis varje laddstation vara tillgänglighetsanpassad. För laddstationer som är publika bör krav ställas på att de skyltas med tilläggstavla T24 Laddplats enligt Vägmärkesförordningen (2007:90) kap Om en nationell databas för laddinfrastruktur i Sverige finns i drift bör också krav ställas på att laddstationen skall registreras där. Power Circle har nyligen lämnat in en ansökan till Energimyndigheten om stöd för att skyndsamt etablera en sådan databas. Det är önskvärt att en publik laddstation är intelligent, d.v.s uppkopplad mot internet. Detta erbjuder många attraktiva möjligheter, bland annat att användaren av ett laddbart fordon kan se stationens tillgänglighet i realtid och att statistik om överförd energimängd kan samlas in. Därför är det lämpligt att styra mot en sådan utbyggnad. Detta kan ske genom att även ett sådant krav införs, eller att det maximala investeringsstödet för laddstationer med denna funktion utökas till kr. Det kan inte nog understrykas hur avgörande en väl fungerande och utbyggd laddinfrastruktur är för den fortsatta introduktionen av laddbara fordon. Det är därför viktigt med ett skyndsamt införande av rubricerat investeringsstöd, då det redan idag finns ett stort utbud av laddbara fordon att köpa samtidigt som beståndet av laddbara fordon i Sverige uppvisar tresiffriga procentuella tillväxttal på årsbasis. Taket på installationer bedöms vara rimligt och det är därefter naturligt att utvärdera resultatet av stödet och eventuella fortsatta åtgärder. Utredningen behandlar också snabbladdare för laddbara fordon, och pekar på dess betydelse för att öka aktionsradien och utöka användningsområdena för laddbara fordon. Power Circle instämmer i utredningens konstaterande att ett väl utbyggt nätverk av snabbladdningsstationer behövs. Power Circle vänder sig dock emot utredningens förslag på ytterligare utredningar i frågan. Istället förordas att ett investeringsstöd för snabbladdare, liknande det för normalladdare ovan, skyndsamt införs. En lämplig nivå på stödet bedöms vara 50 % av den totala investeringskostnaden, dock maximalt kr. Minsta krav för att erhålla stödet bör vara att den beslutade standarden för likstömsladdning, CCS2, erbjuds, att laddstationen är intelligent, skyltas på erforderligt sätt och, om tillgänglig, registreras i den nationella databasen för laddinfrastruktur. I ett första skede begränsas stödet till 500 installationer alternativt till en sammanlagd stödsumma på 125 mkr. 3 av 5

4 Både vid etablering av publik normalladdning och snabbladdning överlåts till marknadens aktörer att avgöra geografisk placering. Dock bör uppdrag ges åt Trafikverket att utreda vilka platser längs med de statliga vägarna (inklusive rastplatser etc.) som kan användas för att etablera laddstationer, både normal- och snabbladdning, samt vilka villkor som bör gälla. Tillstånd att etablera laddstationer på dessa platser kan sedan auktioneras ut till kommersiella aktörer. Liknande uppdrag kan lämnas till exempelvis Jernhusen. Det känns naturligt att staten här går före, inspiration kan hämtas från exempelvis Nederländerna. Detta kan bidra till ökad kommersialisering av laddning. För vissa ägare och förvaltare av statlig mark kanske etablering av laddstationer ryms inom ramen för befintligt uppdrag eller kan inkluderas framgent. För aktörer där detta ej är aktuellt kan auktionsförfarandet ovan tillämpas. Det vore en högst beklaglig utveckling om statligt ägd och förvaltad mark ej berördes av utbyggnaden av denna viktiga infrastruktur för koldioxidsnåla personbilar, motorcyklar och lätta lastbilar. Elektrifiering av tyngre fordon Utredningen förhåller sig mycket positiv till elektrifiering av stadsbussar. Utredningen konstaterar också att det finns potential för att en mycket stor andel av Sveriges stadsbussar kan elektrifieras till år Det har gjorts studier som pekar mot att stadsbussar redan idag är ekonomiskt konkurrenskraftiga jämfört med konventionella bussar, vilket också bekräftas av flera av Power Circles partnerföretag som är engagerade i frågan. Trots detta finns nästan inga elektriska bussar i Sverige idag. Detta beror sannolikt på att tekniken är ny och att det saknas drifterfarenhet. Det behövs därför ett introduktionsstöd som motiverar bussoperatörer att våga ta steget till helelektriska bussar. Tekniken finns att köpa idag, och används redan i större utsträckning på platser utanför Sverige. Utredningen förslår en supermiljöbusspremie, vilket Power Circle ser mycket positivt på. Ett stöd för att stimulera introduktionen av elektriska bussar skapar tystare städer, ökad energieffektivitet, mindre utsläpp av partiklar och kan utöver detta skapa intressanta industriella möjligheter då utveckling av elektriska bussar pågår hos flera företag i Sverige. För tunga lastbilar är batterielektrisk drift i större skala mindre intressant på kort sikt. Utredningen har flera förslag på hur dessa fordon kan drivas med biodrivmedel, vilka lämnas utan vidare kommentar. Elektrifiering kan däremot på medellång sikt spela en mycket viktig roll för att öka energieffektiviteten och minska fossilberoendet på de stora transportstråken, genom så kallade elvägar (flera tekniker för kontinuerlig överföring av el finns). Dessa tekniker bör skyndsamt verifieras och demonstreras, vilket har påbörjats genom den föredömliga innovationsupphandling som Trafikverket inlett tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten. Målsättningen för Sverige bör vara att ha ett storskaligt försök i drift långt innan år Power Circle understryker behovet av att dessa områden får erforderlig uppmärksamhet och stöd, då det förutom stor vikt för fossiloberoendet också har stora industriella uppsidor. Sverige har kompetent och konkurrenskraftig industri inom både tillverkning av tunga fordon och den elkraftteknik som behövs för att realisera elvägarna. Detta skulle kunna vara ett område där Sverige blir världsledande, då den internationella aktiviteten än så länge är låg. 4 av 5

5 Övriga kommentarer I detta yttrande avstår Power Circle från ytterligare kommentarer och hänvisar istället till remissvaret som lämnats av sekretariatet, som Power Circle stödjer och har bidragit till att författa. För Power Circle AB, Olle Johansson Verkställande direktör 5 av 5

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 19 maj 2014 Näringsdepartementets diarienummer: N/2014/743/E Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri

Läs mer

Roadmap: Sweden En strategisk agenda för innovation och utveckling av E-Mobility i Sverige

Roadmap: Sweden En strategisk agenda för innovation och utveckling av E-Mobility i Sverige Roadmap: Sweden En strategisk agenda för innovation och utveckling av E-Mobility i Sverige A Definitioner: E-Mobility: Står för Electromobility och avser elektrifiering av vägtransporter. Det omfattar

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm stockholm.se - för ett fossilfritt Stockholm Aug, 2013 Dnr: 2013-9174; Bilaga 1 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson:

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider (KAMEL)

Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider (KAMEL) Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider (KAMEL) ER 2009:20 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe tredje versionen Innehåll ALLMÄNNA AVSNITT... 4 1. Vilka olika typer av laddsystem finns det?... 5 2. Vilken typ

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Översiktlig bedömning av teknikutveckling och tilllämpning inom nyckelområden som ställer nya krav på att elnäten utvecklas - elfordon, vindkraft, solceller och energilagring

Läs mer

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen E-mission presenterar Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Dokumentinformation Titel: Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Serie nr: 2013:36 Projektnr:

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende!

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! 16 december 2013 överlämnades slutbetänkandet Fossilfrihet på väg till it- och energiminister Anna- Karin Hatt, med en lång rad förslag på hur Sveriges

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Översiktlig bedömning av teknikutveckling och tillämpning inom nyckelområden som ställer nya krav på att elnäten utvecklas - elfordon, vindkraft, solceller

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Vänsterpartiet svar 100615 Mikael Gustafsson, trafikpolitisk sakkunnig 1. Vilket parti representerar du? SVAR: Vänsterpartiet 2.

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL En förstudie rörande test och demomiljöer för elfordon i Sverige ELFORSK Power Circle Test Site Sweden 1 2

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Dag Lundblad 2012-09-19 Energikontoret Regionförbundet Örebro Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Bakgrund Transportsektorn i Sverige står för ca 40 procent av de klimatförstörande utsläppen. När fossilbränslen

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe andra versionen Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA om du vill sätta upp en laddstation... 4 Regler för att ansluta

Läs mer

Förstudie Electric Car Region

Förstudie Electric Car Region Förstudie Electric Car Region Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Förstudieupplägg... 4 Inventering potential elbilar... 5 Miljöbilspolicy... 6 Infrastruktur laddning... 6 Långsam laddning...

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Rapport 2013:41. Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen

Rapport 2013:41. Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapport 2013:41 Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapportnr: 2013:41 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Rapport framtagen av HRM Engineering

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1.

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1. TRAFFIC AB RAPPORT 2009:25 VERSION 1.0 Elbilar i Huddinge Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar Dokumentinformation Titel: Elbilar i Huddinge-

Läs mer