Direktiv N 2012:05. Utredare: Thomas B Johansson. Huvudsekreterare: Per Kågeson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direktiv N 2012:05. Utredare: Thomas B Johansson. Huvudsekreterare: Per Kågeson"

Transkript

1 Direktiv N 2012:05 Utredare: Thomas B Johansson Huvudsekreterare: Per Kågeson

2 Identifiera åtgärder som reducerar transportsektorns beroende av fossila bränslen i linje med målet en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och visionen om ett klimatneutralt Sverige år 2050 Åtgärderna ska kunna genomföras successivt och i sådan takt att viktiga steg tas mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt uppfyllande av visionen för 2050

3 Ge begreppet fossiloberoende fordonsflotta en innebörd som stöder regeringens arbete med visionen för 2050 Presentera förslag till styrmedel som leder till att tillgången på hållbara förnybara drivmedel och el motsvarar framtida efterfrågan Åtgärderna skall vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiva och förenliga med EU:s regler samt med Sveriges övriga internationella åtaganden

4 Fri handel med bioenergi och drivmedel EU:s energiskattedirektiv (ETD) begränsar rätten att undanta biodrivmedel från beskattning. ETD är under omarbetning utgången oviss. EU:s statsstödsregler Vi kan inte förbjuda fordon som typgodkänts av EU Begränsad mängd (hållbar) biomassa nationellt och globalt

5 Avsikten är att lämna förslag till styrmedel som underlättar omställningen till fossilfri vägtrafik Styrmedlen måste vara långsiktiga och till sin grundläggande konstruktion kunna fungera oavsett i vilken riktning den tekniskt/ekonomiska utvecklingen går Sverige kommer att behöva både generella och selektiva styrmedel de förra måste vara teknikneutrala men inte de senare Riktade stöd bör vara tidsbegränsade och avse lovande teknologier med stor potential för kostnadsreduktion

6

7

8 Utsläppen av växthusgaser (främst CO2) kan reduceras genom åtgärder som: ersätter fossila drivmedel med förnybara (inkl. el) gör fordonen mera energieffektiva; verkar återhållande på efterfrågan på transporter; gör transportarbetet mera energieffektivt

9 Energi (fossil och förnybar) Infrastruktur, vägar, järnvägar, hamnar, etc. Fordon och infrastruktur Fordons tillverkning FORDON+ ENERGI (FOSSIL; BIO; EL Material, inkl. utvinning och produktion TRANSPORTER PERSON OCH GODS, VÄG, JÄRNVÄG, LUFTFART, SJÖFART Drivmedel Framställning av drivmedel (fossil och bio) och el Material, inkl. utvinning och produktion Energi (fossil och förnybar)

10 Samhällsfunktioner Trafik- och transportarbete Fordonseffektivitet Drivmedelsval Energianvändning Referensprogno s Stadsplanering, parkering, reseavdrag, trängselskatter Kilometerskatt Kollektivtrafik Bonus-malus Förmånsskatt Kvotplikt Investeringsstöd CO 2 -utsläpp Biobränsleanvändning

11 [Fkm per fordonstyp] Referensprognos Trafik- och transportarbete per fordonstyp Effekter Åtgärder och Styrmedel Återkoppling Befintlig fordonsflotta Nyregistrering Skrotning Återkoppling [Fkm per fordonstyp] Energianvändning per fordons/motortyp [TWh drivmedel per fordonstyp] [% per fordonstyp] Effekter nya fordon och på flotta Åtgärder och styrmedel [% effektivisering och fördelning per fordons/motortyp] [TWh el per fordonstyp] Styrmedel Fossila [TWh] Fördeln. drivmedel Fördeln. el Elmix Elprod. Styrmedel Export Biodriv. prod. + import [TWh] Klimatpåverkan och energianvändning

12 Exempel på utfall från TRV 2050 scenario (direkta utsläpp) Kvarstående fossil energi Energieffektivisering Förnybar energi (inkl el) Transportsnålt samhälle

13 Inhemsk produktion av första generationens biodrivmedel kommer att vara otillräcklig Potentialen för andra generationens biodrivmedel är större om de svenska producenterna förmår konkurrera om råvarorna Sverige har bättre förutsättningar för bioenergi än de flesta länder och borde därför inte totalt sett förbruka mer bioenergi än vad vi själva kan producera Det går inte att med styrmedel garantera att svensk efterfrågan täcks av svensk produktion

14 Hur kommer EU ETS att utvecklas och hur reagerar kraftindustrin på ökande knapphet? Kanske står valet mellan CCS, gaskombikondens, förnybar kraft och inblandning av torrifierade pellets i befintliga kolkraftverk (med mycket kort ledtid) Hur påverkar ökad efterfrågan på pellets priset på skogsavfall och massaved? Kan energieffektivare byggnader frigöra bioenergi för transporter?

15 Elektrifiering av gator och vägar kommer liksom storskalig användning av vätgas, DME, fordonsgas och LBG att kräva distributionsnät Näten kommer inte att vara kortsiktigt lönsamma Vem tar ansvar för investeringarna? När är det dags att bestämma sig för vilken eller vilka av näten som ska byggas?

16 Hållbar stadsplanering Trängselskatt, parkeringspolicy och avgifter 5 6 Trafikledning och trafikinformation > 0,3 > 0,3 Bilpooler och biluthyrning 5 7 Samåkning - - E-handel 0,1-2 0,1-2 Resfritt 4 6 Total potential (exkl. koll. och hastighet)

17 Trafikledning och trafikinformation > 0,3 > 0,3 Samordnade godstransporter i staden 3 5 Ruttoptimering och ökad fyllnadgrad godstransporter 9 15 Längre och tyngre lastbilar 4 10 Total potential 15 27

18 Styrmedel, förändring av regelverk dessa kommer beskrivas ytterligare i kapitel 15. I samband med fördjupad beskrivning och konsekvensutredning kan de både förändras, strykas och ersättas med andra. Rekommendationer dessa vänder sig till aktörer inom sektorn t.ex. kommuner Uppdrag till myndigheter (kap 15?) Forskningsbehov och kunskapsuppbyggnad

19 Viktig pusselbit för att åstadkomma fossilfri trafik Potential procent effektivare nya lätta fordon 50 g/km (cert) kan nås med 40 procent eldrift 30 procent effektivare nya tunga fordon Stadsbussar och distributionslastbilar eldrivna 24% 1% Personbil Lätt lastbil 4% 8% 63% Buss Tung lastbil Motorcykel och moped

20 Vanligt med kontrakt där kostnad för bränsle eller bränsleprishöjning läggs på transportköparen Avsaknad av standardiserad metod att mäta och redovisa bränsleförbrukning/co2 för komplett fordon Avsaknad av styrmedel för effektivare fordon Andra parametrar styr, t.ex. motoreffekt Kalkyl görs inte på livscykelkostnad utan bara på första 2-3 åren för fjärrlastbilar Många små tillverkare av trailer och påbyggnader Lastbil och släp olika ägare Begränsningar i mått och viktdirektiv Elektrifiering samtidig utveckling av fordon och infrastruktur Däckval flera parametrar styr, regummerade däck saknar märkning

21 Demoprogram test av olika lösningar som minskar färdmotstånd etc kommunikation av resultat till köpare via hemsida eller liknande Undantag fordonsskatt utökas till hybridlastbil Miljözonsregelverk euro 6 även för lätta fr.o.m tysta och rena från 2026 Koldioxiddifferentierad fordonsskatt etc kan troligen inte bli aktuellt före lämnas till kommande utredning

22 Standard för att mäta och redovisa bränsleförbrukning/co2 Tillgängliggörande av information Koldioxidregelverk för tunga fordon Krav på däck, skärpning och krav på regummerade

23 Sverige är en liten marknad Informationen om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp är inte tillräckligt tillgänglig Provmetoden inkluderar inte alla viktiga driftsförhållanden Informationen är bedöms inte trovärdig Kalkyl görs inte på livscykelkostnad utan bara på första åren Många andra parametrar styr, ex komfort, prestanda, möjlighet att dra släp etc. Ökade avgaskrav på dieseldrivna fordon

24 Utveckling av provmetoder så att den relativa utvecklingen i kraven även sker i verkligheten Koldioxidkrav bortom g/km 2025 och 50 g/km 2030 Krav på däck, skärpning och krav på dubbdäck

25 o differentierad fordonsskatt och ny miljöbilsdefinition o bonus/malus o ändrade förmånsskatteregler o tillfälligt stöd till teknologier med goda framtidsutsikter

26

27 g CO 2 /km Total Norway Petrol Norway Diesel Norway Total EU

28 1. Differentiering efter fordonsvikt? 2. Linjärt eller progressivt incitament? 3. Ska CO2-incitamentet var steglöst? 4. Samma incitament oavsett köpare Teknik- och konkurrensneutralt? 7. Differentierad registreringsavgift eller differentierad fordonsskatt?

29 Bonus malus system Förändring av fordonsskatt med miljöbilsdefinition Översyn supermiljöbilspremien Översyn förmånsregelverk Energideklaration av personbilar typ vitvarumärkning av nya personbilar även för begagnade fordon? även för lätta lastbilar? Energimärkning Toyota Prius Laddhybrid El och Bensin Mer energieffektiv Mindre energieffektiv Energianvändning totalt 24 kwh/100km Energianvändning bränsle 19 kwh/100km Energianvändning el 5 kwh/100km Räckvidd el 2,5 mil Koldioxidutsläpp 49 g/km Bränsleförbrukning 2,1 l/100km B Förutom bränsleeffektiviteten har körsättet och andra icke-tekniska faktorer betydelse för den faktiska bränsleförbrukningen och mängden koldioxidutsläpp. Koldioxid är en av de växthusgaser som bidrar mest till växthuseffekten. En broschyr om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med uppgift om alla nya personbilsmodeller kan erhållas gratis på varje försäljningsställe, antingen genom att bilförsäljaren överlämnar ett exemplar av broschyren eller att konsumenten själv får tillgång till en dator med utskriftsmöjlighet. Broschyren Nybilsguiden utges av Konsumentverket och innehåller även ytterligare information. Konsumenten kan beställa broschyren via telefon eller Internet, alternativt ladda ner broschyren från Konsumentverkets webbplats,

30 Näringsdepartementet har usett sakkunniga. Utredaren är bemyndigad att utse expertgrupper och har gjort så: Effektivare transportsystem Effektivare fordon Biobränslen Eldrivna fordon Styrmedel

31 Utredningen lägger ut beställt underlagsmaterial på hemsidan liksom en del egna utkast till kapiteltexter Vi tar gärna emot konkreta förslag till åtgärder och styrmedel

32 Thomas B. Johansson Per Kågeson Kristina Holmgren Olle Hådell Håkan Johansson Lina Jonsson Jonas Westin Hillevi Hejenstedt lina.

33 Tack!

Fossilfrihet på väg. Skogsägartinget 6-7 februari 2014, Sånga Säby. Thomas B Johansson

Fossilfrihet på väg. Skogsägartinget 6-7 februari 2014, Sånga Säby. Thomas B Johansson Fossilfrihet på väg Skogsägartinget 6-7 februari 2014, Sånga Säby Thomas B Johansson Uppdraget i korthet Identifiera åtgärder och styrmedel så att viktiga steg tas mot en fossiloberoende fordonsflotta

Läs mer

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer

Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 19 maj 2014 Näringsdepartementets diarienummer: N/2014/743/E Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende!

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! 16 december 2013 överlämnades slutbetänkandet Fossilfrihet på väg till it- och energiminister Anna- Karin Hatt, med en lång rad förslag på hur Sveriges

Läs mer

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012 2012-06-04 Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012 Bakgrund Den tekniska utvecklingen för fordon, fartyg

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm stockholm.se - för ett fossilfritt Stockholm Aug, 2013 Dnr: 2013-9174; Bilaga 1 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson:

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Klimatneutral trafik i Göteborg

Klimatneutral trafik i Göteborg Klimatneutral trafik i Göteborg Att minska klimatpåverkan från vägtrafiken till en globalt hållbar och rättvis nivå Rapport 1:2012 Trafikkontoret Strategisk planering ISSN 1103-1530 Innehåll Inledning.

Läs mer

PUBLIKATION 2007:111. Klimatneutrala godstransporter. en vetenskaplig förstudie

PUBLIKATION 2007:111. Klimatneutrala godstransporter. en vetenskaplig förstudie PUBLIKATION 2007:111 Klimatneutrala godstransporter på väg en vetenskaplig förstudie Förord En effektivt fungerande godstransportsektor är en nödvändig del av ett modernt tillväxtorienterat samhälle. Samtidigt

Läs mer

Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET

Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET Banverket Energimyndigheten Luftfartsstyrelsen Naturvårdsverket Sjöfartsverket Vägverket RAPPORT 5778

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

Ett koldioxidneutralt

Ett koldioxidneutralt 25 Ett koldioxidneutralt Sverige Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 25 ska Sverige inte längre bidra till växthuseffekten. Visionen är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll. Det övergripande

Läs mer

Beskattning av elbilar och laddhybrider

Beskattning av elbilar och laddhybrider Beskattning av elbilar och laddhybrider Per Kågeson Nature Associates 2009-06-17 På uppdrag av Bil Sweden 1. Bakgrund Det förefaller troligt att eldrivna vägfordon, främst personbilar, kommer att bli ett

Läs mer

Minus 40 procent till 2020 så går det till

Minus 40 procent till 2020 så går det till Minus 40 procent till 2020 så går det till Prognos över hur framtida temperaturutveckling väntas påverka antalet människor som berörs av olika klimatrelaterade problem. Källa: Parry et al.: Millions at

Läs mer

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden Anders Ahlbäck x Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Chalmers och Göteborgs universitet. Sammanfattning Under 2012 har KNEGs 15 medlemmar

Läs mer

Sveriges första rapport om utvecklingen av förnybar energi enligt artikel 22 i Direktiv 2009/28/EG.

Sveriges första rapport om utvecklingen av förnybar energi enligt artikel 22 i Direktiv 2009/28/EG. Sveriges första rapport om utvecklingen av förnybar energi enligt artikel 22 i Direktiv 2009/28/EG. Förord Denna rapport utgör Sveriges första rapportering enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer

Juli 2014. Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030?

Juli 2014. Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Juli 2014 Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Sammanfattning Idag uppgår den svenska användningen av biobränslen, avfall och torv för energiändamål

Läs mer

Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider (KAMEL)

Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider (KAMEL) Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider (KAMEL) ER 2009:20 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

miljömålen bilagor bilagor till den fördjupade utvärderingen

miljömålen bilagor bilagor till den fördjupade utvärderingen miljömålen bilagor bilagor till den fördjupade utvärderingen 2008 Förord Inför Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av hur arbetet går med att nå miljömålen uppdrogs till målmyndigheter och sektorsmyndigheter

Läs mer