Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta"

Transkript

1 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 1 av 17 Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö Vad du som medlem bör veta Version 2.0 Sida 1

2 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 2 av 17 Innehållsförteckning 1. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ATT BO I BOSTADSRÄTT STYRELSEEXPEDITIONEN/FÖRENINGENS BREVLÅDA STADGAR STYRELSEARBETET FÖRENINGSSTÄMMA ÅRSMÖTE BRF ÖLAND A TILL Ö AKTSAMHET ANDRAHANDSUTHYRNING AVFALLSHANTERING AVGIFT BADRUM BRANDVARNARE BREDBAND BARNVAGNSRUM BALKONGLÅDOR CYKELRUM DISK- OCH TVÄTTMASKIN, TORKUTRUSTNING ENERGI OCH SOPOR HÅLL KOSTNADERNA NERE EGNA ARBETEN I LÄGENHETEN FASTIGHETSSERVICE OCH STÄDNING FÖRSÄLJNING, SÅ GÅR DU TILLVÄGA HEMFÖRSÄKRING HISS HUSDJUR KABEL-TV KÄLLARE OCH VINDSFÖRRÅD LJUDREGLER MATTPISKNING NYCKLAR PARKERINGSPLATSER PORTLÅS RÖKNING SKADEDJUR STYRELSEEXPEDITIONEN/FÖRENINGENS BREVLÅDA TRAPPUPPGÅNGAR OCH ANDRA GEMENSAMMA UTRYMMEN TRÄDGÅRDSARBETE UNDER ÅRET TRÄDGÅRDSREDSKAP TVÄTTSTUGAN UNDERHÅLLSPLAN UTELÅST VENTILATION UTDRAG UR BOSTADSRÄTTSLAGEN BILAGA Sida 2

3 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 3 av 17 Sida 3

4 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 4 av 17 Vi har tagit fram informationen för att enkelt informera om de rättigheter och skyldigheter du som bostadsrättsinnehavare har i vår gemensamma förening. Vi hoppas givetvis att innehållet ska uppskattas och vara enkelt att ta till sig. Kom gärna med kommentarer - ris eller ros, om något saknas eller är felaktigt. Med vänlig hälsning Styrelsen. Sida 4

5 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 5 av Rättigheter och Skyldigheter Att bo i en bostadsrätt innebär att man är medlem i en ekonomisk förening. Föreningen äger fastigheterna. Du är bostadsrättsinnehavare och har nyttjanderätt till din lägenhet. Detta innebär bl. a - Du själv bestämmer och ansvarar för när och om lägenheten skall renoveras. - Du kan sälja din lägenhet när du vill. - Du och alla andra medlemmar delar på ansvaret för föreningen och huset. - Varje år hålls en stämma där medlemmarna beslutar om viktiga frågor och väljer en styrelse som sköter det löpande arbetet under året. I en bostadsrättsförening äger, ansvarar och förvaltar medlemmarna tillsammans föreningens fastigheter och tillgångar. Var och en ansvarar för sin lägenhet, men också för fastigheten och utemiljön. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen genom årsredovisningen. En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som boendekostnad (månadsavgift). Som medlem har man möjlighet att påverka regler för boendet och bostandard genom att t ex begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte eller genom att skriva en motion som tas upp på föreningsstämman. En gång om året (april/maj) hålls en föreningsstämma och då är du som medlem med och väljer styrelse och revisorer. Kontakta valberedningen om du har intresse av att arbeta i bostadsrättsföreningen. Som medlem kan du lämna motioner till årsstämman. Under året sköts det löpande arbetet inom föreningen av styrelsen, som ansvarar för den tekniska driften samt den ekonomiska förvaltningen av föreningen. Huvudreglerna för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslagen, föreningens stadgar och medlemsmöten är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa. Se utdrag av bostadsrättslagen i slutet av denna skrift. Några enkla regler Att bo en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla ska ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla regler. Hänsyn Visa hänsyn mot dina grannar genom att tänka på att ditt golv är dina grannars tak och att du delar väggar med dina grannar. TV/Stereo eller liknande på hög volym kan störa dina grannar. Det är särskilt viktigt efter kl. 22. När du/ni ordnar fest i bostaden var vänlig och meddela dina grannar detta, t ex genom att i förväg ringa på hos dem eller genom informationslapp. Om du är tveksam om ditt ljud stör grannarna så fråga dem Säkerhet och ansvar Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta för att förhindra inbrott. Ur brandsäkerhets- och utrymning synpunkt är det viktigt att hålla trapphusen fria, förvara därför inga barnvagnar, cyklar, pulkor etc. i trapphusen. Sida 5

6 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 6 av Att Bo i Bostadsrätt 2.1 Styrelseexpeditionen/föreningens brevlåda Är placerad på Björnvägen 11, entréplan. I brevlådan lägger du dina nycklar om du inte är hemma när någon av föreningen beställd reparatör/yrkesman behöver tillträde till din lägenhet. 2.2 Stadgar Stadgar är den regelsamling som tjänar som rättesnöre för boende och styrelse. De är till största delen baserade på olika lagar, t.ex. bostadrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar, och är registrerade av Länsstyrelsen. Du har fått ett eget exemplar av dessa stadgar. Det är din skyldighet att känna till stadgarna. Läs och fråga om det är något du undrar över! 2.3 Styrelsearbetet Vår styrelse har ett mycket stort ansvar. I princip har styrelsen fullständig beslutanderätt över alla förekommande frågor i föreningen. Arbetsuppgifterna för styrelsen är av varierande slag det handlar bl.a. om avgifters storlek och underhåll av hus och mark. Vidare ska medlemmarna informeras om arbetets gång med kontinuerliga informationsblad. Sakkunskap eller föreningsvana behövs i styrelsen, men det är inte A och O för att sitta med i styrelsen. Viktigast är att ha känsla för demokrati, engagemang och tid. Det praktiska arbetet lär du dig med tiden. Har du lust att vara med? Meddela valberedningen eller styrelsen att du är intresserad! 2.4 Föreningsstämma årsmöte Föreningsstämma är det tillfälle där medlemmarna fattar beslut i föreningens angelägenheter. Ordinarie stämma (årsmöte) hålls en gång årligen, några månader efter verksamhetsårets utgång. Då behandlas styrelsens årsredovisning och väljer styrelse och revisorer. Extra stämma kan hållas när styrelsen anser någon fråga så viktig att medlemmarna bör besluta, om revisorn anser det eller när minst 10 % av medlemmarna så önskar. Till Brf Ölands årsmöte är alla boende välkomna! Som medlem har du vid stämman möjlighet att påverka din boendemiljö, boendekostnad och andra gemensamma ting Röstning och Fullmakt Beslut tas på föreningsstämman genom röstning och därför görs en förteckning över de närvarande medlemmarna som fastställs som röstlängd. En röst per bostadsrätt. En bostadsrättshavare som inte kan närvara har möjlighet att rösta genom att ge ett ombud en fullmakt. Ingen får dock vara ombud för mer än en medlem/bostadsträtt. Sida 6

7 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 7 av Årsredovisningen Vid ordinarie föreningsstämma ska medlemmarna granska styrelsens arbete under den gångna perioden, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Årsredovisningen är den sammanfattning som består av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse Motioner Inför föreningsstämman är det också fritt för medlemmarna att komma med förslag, s.k. motioner. För att styrelsen skall få en chans att fundera kring och yttra sig över förslagen säger stadgarna att alla motioner skall vara skriftliga och att de skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan stämman skall hållas. De kan besvaras på tre sätt: 1. Styrelsen tycker att förslaget är utmärkt föreslår stämman att anta motionen i sin helhet. 2. Styrelsen tycker förslaget är bra, men det kanske finns bättre lösningar? föreslår stämman tillsätter en arbetsgrupp. 3. Styrelsen motsätter sig förslaget föreslår stämman att avslå motionen. Men det är du och de andra medlemmarna på stämman som beslutar! Sida 7

8 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 8 av Brf Öland A till Ö I det följande skriver vi kort om ting som berör oss alla i vår förening. Saknar du något och/eller har förslag till nya rubriker är vi i styrelsen glada att du tipsar oss. Vårt mål är att göra en informativ och aktuell skrift som svarar på frågor och ger lust att veta mera! 3.1 Aktsamhet Ett ord som väl beskriver boendet här i Brf Öland. Hus, gräsmattor, buskar, uppgång, tvättstuga, hiss ja, allt är vår gemensamma egendom. Ju mindre som förstörs och behöver repareras/bytas ut, desto lägre omkostnader för föreningen och mindre behov att höja avgifterna. För visst är det trevligt att bo i vårdade omgivningar? 3.2 Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrningen kan beviljas av styrelsen enligt bostadsrättslagen och stadgarna. Den beviljas för beaktansvärda skäl som: - Att du på grund av oförutsedd händelse måste vistas en tid på annan ort, - På grund av sjukdom, arbete eller studier tillfälligt måste bosätta dig på annan ort. Mellan dig och den tänkta andrahandshyresgästen skall upprättas ett avtal genom vilket hyresgästen avsäger sig besittningsskyddet. Detta avtal som registreras hos hyresnämnden skyddar dig från att mista besittningsrätten den dag du vill flytta tillbaka. 3.3 Avfallshantering Utanför huset har vi sophus med sopbehållare. Dessa sopbehållare är avsedda för hushållsopor, pappersinsamling och för matavfall, förvaringspåsar finns i pannrummet. Större mängder wellpapp, stora emballage, julgranar, trasiga möbler, gamla cyklar, trädgårdsmöbler eller annat hushållsavfall som inte kan slängas bland de vanliga soporna, är grovsopor och skall slängas vid avfallsstationerna på Lidingö. Se Lidingö stads hemsida för mer information. 3.4 Avgift Varje månad betalar du en avgift till föreningen, den av styrelsen fastställda årsavgiften dividerad med 12 månader. Den är avsedd att täcka din del av våra gemensamma kostnader för drift och underhåll. Denna kan jämföras med hyran man betalar i en hyresrätt. Avgiftsavierna kommer inför varje kvartal. Avgift betalas i förskott, senast den sista vardagen månaden före. Undrar du över något på avin? Tag kontakt med föreningens ekonomiansvarige Jan Hellman på Hellmans redovisningbyrå; Sida 8

9 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 9 av Badrum Som bostadrättsinnehavare är det din skyldighet att tillse att ytskiktet inte utsätts för större belastning än det tål. Du skall känna till vad stadgarna säger om t.ex. ansvar och underhållsskyldighet. Du skall också veta vad du kan och inte kan göra. Om det är något du undrar över, skall du ta reda på hur det förhåller sig. Du skall tillse att fogarna mellan både kakelplattor och klinkerplattor är hela och att ventilationen fungerar och ofördröjligen anmäla eventuella skador. Tag kontakt med någon i styrelsen i detta fall. Glöm inte att komplettera din hemförsäkring med en bostadsrättsförsäkring! 3.6 Brandvarnare Om brandvarnare saknas rekommenderas det att åtminstone en installeras. En brandskumshållare finns vid entréplan. 3.7 Bredband Något fast bredband finns i dagsläget inte inom föreningen utan vill boende ha bredband får man själv ombesörja beställning av internetuppkoppling från lämplig bredbandsoperatör antingen som ADSL eller mobilt. 3.8 Barnvagnsrum Några särskilda barnvagnsrum finns inte inom föreningen, men plats finns i cykelrummet. 3.9 Balkonglådor De skall hänga på räckets insida. Ta det försiktigt när du vattnar. Grannen under vill inte ha blomvatten på sitt balkonggolv Cykelrum Cykelrum finns i källaren. Föreningen ansvarar inte för det som förvaras i dessa utrymmen och det är medlemmarna själva som skall hålla ordning där. Cyklar får inte förvaras i trapphusen. Mopeder får inte förvaras i cykelrum pga brandrisk Disk- och tvättmaskin, torkutrustning Om du tänker installera något av detta, eller kanske det redan finns i lägenheten, måste det göras på rätt sätt. Tänk på att elarbeten endast får göras av en behörig elektriker. Vid anslutning till vatten får maskinen inte anslutas på kranen, utan en särskild koppling med avstängningskran måste användas. Felaktiga anslutningar orsakar ofta att grannar fått kallvatten istället för varmvatten, med irritation och dyrt extraarbete som följd. Arbetskostnad för åtgärd vid felaktig anslutning debiteras den medlem som orsakat felet. Tänk på att stänga av vattnet till maskinerna när du reser bort. Sida 9

10 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 10 av Energi och sopor håll kostnaderna nere I en bostadsrättsförening är det medlemmarna som gemensamt ansvarar för föreningens kostnader. Med en liten ansträngning kan var och en på ett enkelt sätt medverka till att hålla två tunga utgiftsposter, energi och sopor, på en rimlig nivå. Låt inte varmvattnet rinna i onödan, vädra inte på vintern med elementen påslagna och sortera dina sopor Egna arbeten i lägenheten Ibland vill man förnya och komplettera sin bostadsrätt. När det gäller väsentliga förändringar behövs styrelsens godkännande. Skriv några rader och eventuellt bifoga en skiss, så behandlas frågan på nästa styrelsemöte. För allas säkerhet ska fackman anlitas vid förändring av el- eller vatteninstallation, t.ex. vid inkoppling av disk- eller tvättmaskin. Då kan vattenläckage undvikas i framtiden. Vid eventuella skador till följd av felaktig installation kan bostadsrättsinnehavaren hållas ansvarig. Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för och bekostar själv underhåll och reparationer inne i lägenheten. Du som själv införskaffat ny badrumsinredning, kök etc. ansvarar själv för underhåll och reparationer av dessa. Du står själv för de reparationer och det underhåll som lägenheten kräver. Mycket av detta är saker som du kan göra själv, t.ex. måla och tapetsera. Här är det din egen smak som bestämmer. Du skall dock känna till att det i t.ex. våtutrymmen finns särskilda anvisningar som skall följas. Att stryka på färg och anta att det blir vattentätt räcker inte! Borra hål i väggen och sätta upp saker behöver vi alla göra ibland och det är givetvis helt ok. Välj upphängning efter väggmaterialet och tänk på var du borrar, så du inte borrar in i kabelrör. Förutom att det kan vara livsfarligt kan det skapa problem för dina grannar och dig själv. Generellt för alla arbeten kan sägas att de skall vara utförda på ett fackmannamässigt sätt för utseende/funktion och det kan också finnas krav på behörighet för utförandet. Fråga först så slipper du trassel i efterhand! Störande arbeten får ej göras efter klockan vardagar och lördagar. Söndagar och helgdagar ska det vara tyst Fastighetsservice och städning Föreningen har i dagsläget ingen fastighetsservice på heltid. Om t.ex. en lampa på ditt våningsplan inte fungerar, byt gärna själv, nya ska finnas i pannrummet. Kontakta styrelsen om du t.ex. har fel på element eller kranar som droppar. Fel och lös egendom som spis, diskmaskin, kylskåp etc. anmäler du inte hit, utan ordnar reparationen själv. Dessa reparationer betalar du själv. Ett tips kolla propparna om någon av vitvarorna strejkar! Städning av trappuppgång sker varje vecka, något glesare under sommarmånaderna. Sida 10

11 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 11 av Försäljning, så går du tillväga När du har beslutat dig för att sälja är det några saker du bör känna till. Först skall du bestämma ett pris, undersök marknaden och ta reda på priser för jämförbara objekt. Du kan även låta värdera lägenheten. Antingen tar du kontakt med en mäklare, som utför uppdraget mot betalning, eller säljer du den själv. När du och köparen är överens om köpesumman skriver ni lämpligen ett köpeavtal. Därefter kontaktar du som säljare styrelsen för att den nya medlemmen skall godkännas av styrelsen och kunna väljas in i föreningen. Observera att föreningen tar ut en överlåtelseavgift på kr och en pantsättningsavgift på 500 kr av ny medlem, detta fr.o.m Anlitar du mäklare skall han/hon göra hela jobbet. Mäklaren är både säljarens och köparens ombud Hemförsäkring Ett måste för ditt boende. Som bostadsrättsinnehavare har du underhållsansvar för din bostadsrätt. Detta ansvar bestäms i föreningens stadgar och i bostadsrättslagen. När du tecknar hemförsäkring ska den tecknas med bostadsrättstillägg. Tillägget kan bl. a täcka skador som du som bostadsrättsinnehavare kan orsaka i lägenheten. Bostadsrättsföreningen har en fastighetsförsäkring som täcker de skador som kan uppstå i fastighetens allmänna utrymmen Hiss Om problem uppstår med hissen kontakta styrelsen. Men innan du ringer: - Kolla så att inte hissdörren står öppen på något annat våningsplan - På helger och röda dagar, fundera över huruvida det går att leva med felet till nästa vardag och ring då. Utryckningar under helgen är dyrt Husdjur Med husdjur följer ett stort ansvar, inte bara mot djuret, utan också mot dina grannar. Det innebär att hundar hålls kopplade och ägare/hundrastare tar upp avföringen efter den, katter inte släpps vind för våg och att djurägaren i övrigt ser till att grannar och kringboende inte störs av djuret(en). Husdjur får inte tas med in i tvättstugan Kabel-TV Något centralt kabel-tv system finns i dagsläget inte inom föreningen utan vill boende ha kabel-tv får man själv ombesörja beställning från lämplig leverantör. För marksänd kabel-tv gäller Boxer Källare och Vindsförråd Till varje lägenhet ingår ett källarförråd och ett vindsförråd som du får tillgång till i och med köpet av din lägenhet. Håll alltid dessa utrymmen stängda. Saker som inte får plats i förråden får inte förvaras utanför dem och skall avyttras på lämpligt sätt. Sida 11

12 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 12 av Ljudregler I ett flerfamiljshus med grannar tätt inpå är det viktigt att de ordningsregler som finns följs av alla. Behöver du renovera/reparera din lägenhet tänk på att användandet av maskiner och handverktyg medför kraftiga störningar. Borra- och bankatider är: vardagar , lördagar , söndagar och helgdagar får ingen störande verksamhet förekomma. Men jag jobbar ju då, när skall jag kunna renovera min lägenhet? Tyvärr, du får ta ledigt från jobbet eller anlita hantverkare. Dina grannar jobbar också och behöver sin vila. Fest vill man ju kanske ha ibland och det är helt ok. Men tänk på att förlägga den till en fredags- eller lördagskväll. Informera grannarna med informationsblad. Be dina gäster vara tysta i trappuppgången när de går hem. Att varje fredag och lördag ha högljudda fester är inte okej. Kommer upprepade klagomål från grannar leder det till åtgärder från föreningen Mattpiskning Bakom huset finns en piskställning. Du får inte piska på balkongen Nycklar Nycklar till lägenheten ordnar du som lägenhetsinnehavare själv. Skulle du sakna nyckel till port, tvättstuga, cykelrum, källare eller vind kontakta styrelsen Parkeringsplatser Föreningen disponerar 12 parkeringsplatser. Besöksparkering är den plats som finns framför trädet vid huvudentrén. Inom föreningen finns en intern platskö, till vilken man anmäler sig via styrelsen skriftligen. Skulle eventuell ledig plats finnas, kan hushåll som redan har plats, få hyra denna, till dess att nyinflyttad medlem på tur i kölistan och som ännu ej tilldelats plats, gör anspråk på platsen. Första dag att ställa sig i kö är på tillträdesdagen Portlås Porten är låst med en fyrsiffrig kod. Om du inte har portkoden kontakta någon i styrelsen. Vid byte av portkod informeras medlemmarna. Den inre delen av entrén består av en anslagstavla med föreningens boendeförteckning vilken underhålls och uppdateras av styrelsen. Annan väsentlig sitter på anslagstavlan Rökning I våra gemensamma utrymmen är rökning förbjuden. Väljer du att släcka en cigarett utanför porten, var vänlig och tag hand om fimpen! Förutom att små barn, djur och andra nyfikna kan bli förgiftade om de smakar på resterna av din cigarett, så ser det inte trevligt ut. Det är naturligtvis förbjudet att slänga ut fimpar ut från balkongen. Sida 12

13 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 13 av Skadedjur Får du problem med skadedjur i lägenheten kontakta genast Anticimex. Detta bekostar du på egen hand. Om du misstänker att skadedjuren kan ha spridit sig i fastigheten kontakta styrelsen Styrelsens/föreningens brevlåda Är placerad på Björnvägen 11, entréplan. I brevlådan lägger du dina nycklar om du inte är hemma när någon av föreningen beställd reparatör/yrkesman behöver tillträde till din lägenhet. Här lägger du också dina motioner eller andra brev som du vill förmedla till styrelsen Trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen Vi ansvarar tillsammans för entré, cykelrum, vind och övriga gemensamma lokaler. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som tillhör respektive lägenhet och låter övriga utrymmen vara fria och underlättar för lokalvårdare och fastighetsskötare att utföra sina sysslor. Observera att det gemensamma utrymmet inne i porten och på de olika våningsplanen inte tillhör lägenheten och inte får användas som förvaringsutrymme för personliga tillhörigheter Trädgårdsarbete under året Två gånger om året kallas medlemmarna till trädgårdsstädning för allas vår trevnad. Det är önskvärt att alla medlemmar deltar och hjälper till. Om man mot alla odds inte kan delta kan man städa själv vid annat tillfälle. Det är jättebra om du vill hjälpa till att hålla området runt huset snyggt under hela året. Vid årsmötena brukar en trädgårdsgrupp tillsättas på frivillig basis. Denna grupp utför inte allt arbete utan planerar arbetet och involverar medlemmarna. Under vinterhalvåret behöver medlemmarna ställa upp med snöskottning. Tidscheman där medlemmar får en vecka var för skottning brukar sättas upp av trädgårdsgruppen. Vid frågor eller önskemål till trädgårdsarbetet, vänligen kontakta trädgårdsgruppen Trädgårdsredskap Föreningen har skottkärra, häcksax och diverse andra trädgårdsredskap vilka finns i cykelrummet Tvättstugan Finns på bottenplan. Vid bokning av tvättstugan så använder du det blad som hänger i tvättstugan. Tvättider är varje dag och Har bokad person inte börjat tvätta två timmar efter tvättidens start är det okej för annan medlem att använda tiden. Sida 13

14 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 14 av 17 Vi bostadsrättshavare står gemensamt för slitage, ström och vattenförbrukning i tvättstugorna de är således till för oss i Brf Öland och inga andra! Undvik att torka kläder i torkskåp och torktumlare längre än nödvändigt Underhållsplan Föreningen har sedan 2006 en underhållsplan. Underhållsplan är till för att föreningen metodiskt ska underhålla och renovera hela vårt fastighetsbestånd och säkra att de är väl underhållna nu och i framtiden. Underhållsplanen är till för föreningens gemensamma utrymmen exempelvis lekplatser, grönområden, avlopp etc. För mer information om vad som har gjorts de senaste åren (exempelvis takrenovering, eldstadsrenovering, stambyte, tvättstuga m.m.) vänligen kontakta styrelsemedlem Utelåst Har man av någon anledning låst sig ute kontaktas låssmed för att komma in i bostaden. Vid tillkallande av låssmed är det du själv som står för kostnader Ventilation Vår fastighet har självdrag. En OVK (obligatorisk ventilationskontroll) genomfördes hösten Det är inte tillåtet att montera egna frånluftsfläktar eftersom dessa kan medföra att ditt matos blåser in till grannen och att den vid OVK n inställda ventilationen i huset rubbas. Sida 14

15 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 15 av Utdrag ur Bostadsrättslagen Hur bostadsrättsinnehavaren får använda lägenheten Paragraf 6 bostadsrättsinnehavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. Om en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål innehas med bostadsrätt av en juridisk person får lägenheten endast användas för att i sin helhet upplåtas i andra hand som permanent bostad, om inte något annat har avtalats. Paragraf 7 bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar 1. Ingrepp i en bärande konstruktion, 2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 3. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärds som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Paragraf 8 bostadsrättsinnehavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. Paragraf 9 När bostadsrättsinnehavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättsinnehavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för at bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättsinnehavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt paragraf 12 tredje stycket 2. Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen, skall föreningen 1. Ge bostadsrättsinnehavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, och 2. Om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna. Sida 15

16 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 16 av 17 Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättsinnehavaren med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning. Om bostadsrättsinnehavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer formulär till underrättelse som avses i andra stycket 2. Sida 16

17 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 17 av 17 Bilaga Att anslå i entréer och dela ut till medlemmarna efter varje årsmöte/förändring. Telefonlista till styrelsemedlemmar Följande medlemmar är ledamöter i styrelsen under perioden maj 2014 till maj 2015: Sonia Lopez (Ordförande), Erik Hultgren, Filippa Lundqvist, Johan Säfström, Användbara telefonnummer Anticimex Elektriker (Lidingö Elektrotekniska) Hellmans Ekonomi Låssmed (Lidingö Låsservice) Rörmokare (Stockholm Rens & Spol) Boxer (Nätverks-ID NW00128) Sida 17

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Lokalinformation Information, tips och regler för boende på Rubingatan

Lokalinformation Information, tips och regler för boende på Rubingatan Flik 5 Lokalinformation Information, tips och regler för boende på Rubingatan -1- INNEHÅLLSFÖRTECKNING Expeditioner och information 3 Styrelseexpeditionen 3 Fastighetsservice 3 Rubin-Nytt 3 Informationsblad

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Nyhetsblad Skvadronen 20

Nyhetsblad Skvadronen 20 Nyhetsblad Skvadronen 20 2013 Hej kära granne! Först ett tack till er som var med och vårfixade! Vi hade verkligen en härlig förmiddag och fick gjort en hel del som vi alla har glädje av. Till er som inte

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN Bästa medlem, Det är absolut nödvändigt att du som medlem läser igenom detta häfte och föreningens stadgar samt förstår innebörden av dessa. Om det är något du undrar över eller inte förstår så kontakta

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Brf. Jaktvarvet. Polhemsgatan 3 112 36 Stockholm

Brf. Jaktvarvet. Polhemsgatan 3 112 36 Stockholm Brf. Jaktvarvet Polhemsgatan 3 112 36 Stockholm September 2007 Välkommen till Brf. Jaktvarvet Detta ABC innehåller information och boenderegler till medlemmarna i Brf. Jaktvarvet. Många bestämmelser är

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ÖSTERTULLSNYTT. Fasadrenoveringen fortsätter. Stämman genomförd. Markiser. Nödöppning av ytterdörr och lägenhetsdörr. Lokalen på Årstagatan 6

ÖSTERTULLSNYTT. Fasadrenoveringen fortsätter. Stämman genomförd. Markiser. Nödöppning av ytterdörr och lägenhetsdörr. Lokalen på Årstagatan 6 ÖSTERTULLSNYTT Styrelsen har sedan förra utgåvan av Östertullsnytt hunnit avverka ett stort antal ärenden. Några av de viktigaste sammanfattar vi här som information till er. Alla är välkomna att kontakta

Läs mer

Informationsfolder. Brf Mörbyskogen 1. Version Oktober 2014

Informationsfolder. Brf Mörbyskogen 1. Version Oktober 2014 1 Informationsfolder Brf Mörbyskogen 1 Version Oktober 2014 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo i bostadsrätt...

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR OM FÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 5 SAMFÄLLIGHETER 5 TORGET 5 BLÅ GARAGET UTRIKESMINISTERN 5 VÄRMEFÖRENINGEN STATSMINISTERN 5 MEDLEMSINFORMATION

Läs mer