Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta"

Transkript

1 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 1 av 17 Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö Vad du som medlem bör veta Version 2.0 Sida 1

2 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 2 av 17 Innehållsförteckning 1. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ATT BO I BOSTADSRÄTT STYRELSEEXPEDITIONEN/FÖRENINGENS BREVLÅDA STADGAR STYRELSEARBETET FÖRENINGSSTÄMMA ÅRSMÖTE BRF ÖLAND A TILL Ö AKTSAMHET ANDRAHANDSUTHYRNING AVFALLSHANTERING AVGIFT BADRUM BRANDVARNARE BREDBAND BARNVAGNSRUM BALKONGLÅDOR CYKELRUM DISK- OCH TVÄTTMASKIN, TORKUTRUSTNING ENERGI OCH SOPOR HÅLL KOSTNADERNA NERE EGNA ARBETEN I LÄGENHETEN FASTIGHETSSERVICE OCH STÄDNING FÖRSÄLJNING, SÅ GÅR DU TILLVÄGA HEMFÖRSÄKRING HISS HUSDJUR KABEL-TV KÄLLARE OCH VINDSFÖRRÅD LJUDREGLER MATTPISKNING NYCKLAR PARKERINGSPLATSER PORTLÅS RÖKNING SKADEDJUR STYRELSEEXPEDITIONEN/FÖRENINGENS BREVLÅDA TRAPPUPPGÅNGAR OCH ANDRA GEMENSAMMA UTRYMMEN TRÄDGÅRDSARBETE UNDER ÅRET TRÄDGÅRDSREDSKAP TVÄTTSTUGAN UNDERHÅLLSPLAN UTELÅST VENTILATION UTDRAG UR BOSTADSRÄTTSLAGEN BILAGA Sida 2

3 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 3 av 17 Sida 3

4 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 4 av 17 Vi har tagit fram informationen för att enkelt informera om de rättigheter och skyldigheter du som bostadsrättsinnehavare har i vår gemensamma förening. Vi hoppas givetvis att innehållet ska uppskattas och vara enkelt att ta till sig. Kom gärna med kommentarer - ris eller ros, om något saknas eller är felaktigt. Med vänlig hälsning Styrelsen. Sida 4

5 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 5 av Rättigheter och Skyldigheter Att bo i en bostadsrätt innebär att man är medlem i en ekonomisk förening. Föreningen äger fastigheterna. Du är bostadsrättsinnehavare och har nyttjanderätt till din lägenhet. Detta innebär bl. a - Du själv bestämmer och ansvarar för när och om lägenheten skall renoveras. - Du kan sälja din lägenhet när du vill. - Du och alla andra medlemmar delar på ansvaret för föreningen och huset. - Varje år hålls en stämma där medlemmarna beslutar om viktiga frågor och väljer en styrelse som sköter det löpande arbetet under året. I en bostadsrättsförening äger, ansvarar och förvaltar medlemmarna tillsammans föreningens fastigheter och tillgångar. Var och en ansvarar för sin lägenhet, men också för fastigheten och utemiljön. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen genom årsredovisningen. En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som boendekostnad (månadsavgift). Som medlem har man möjlighet att påverka regler för boendet och bostandard genom att t ex begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte eller genom att skriva en motion som tas upp på föreningsstämman. En gång om året (april/maj) hålls en föreningsstämma och då är du som medlem med och väljer styrelse och revisorer. Kontakta valberedningen om du har intresse av att arbeta i bostadsrättsföreningen. Som medlem kan du lämna motioner till årsstämman. Under året sköts det löpande arbetet inom föreningen av styrelsen, som ansvarar för den tekniska driften samt den ekonomiska förvaltningen av föreningen. Huvudreglerna för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslagen, föreningens stadgar och medlemsmöten är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa. Se utdrag av bostadsrättslagen i slutet av denna skrift. Några enkla regler Att bo en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla ska ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla regler. Hänsyn Visa hänsyn mot dina grannar genom att tänka på att ditt golv är dina grannars tak och att du delar väggar med dina grannar. TV/Stereo eller liknande på hög volym kan störa dina grannar. Det är särskilt viktigt efter kl. 22. När du/ni ordnar fest i bostaden var vänlig och meddela dina grannar detta, t ex genom att i förväg ringa på hos dem eller genom informationslapp. Om du är tveksam om ditt ljud stör grannarna så fråga dem Säkerhet och ansvar Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta för att förhindra inbrott. Ur brandsäkerhets- och utrymning synpunkt är det viktigt att hålla trapphusen fria, förvara därför inga barnvagnar, cyklar, pulkor etc. i trapphusen. Sida 5

6 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 6 av Att Bo i Bostadsrätt 2.1 Styrelseexpeditionen/föreningens brevlåda Är placerad på Björnvägen 11, entréplan. I brevlådan lägger du dina nycklar om du inte är hemma när någon av föreningen beställd reparatör/yrkesman behöver tillträde till din lägenhet. 2.2 Stadgar Stadgar är den regelsamling som tjänar som rättesnöre för boende och styrelse. De är till största delen baserade på olika lagar, t.ex. bostadrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar, och är registrerade av Länsstyrelsen. Du har fått ett eget exemplar av dessa stadgar. Det är din skyldighet att känna till stadgarna. Läs och fråga om det är något du undrar över! 2.3 Styrelsearbetet Vår styrelse har ett mycket stort ansvar. I princip har styrelsen fullständig beslutanderätt över alla förekommande frågor i föreningen. Arbetsuppgifterna för styrelsen är av varierande slag det handlar bl.a. om avgifters storlek och underhåll av hus och mark. Vidare ska medlemmarna informeras om arbetets gång med kontinuerliga informationsblad. Sakkunskap eller föreningsvana behövs i styrelsen, men det är inte A och O för att sitta med i styrelsen. Viktigast är att ha känsla för demokrati, engagemang och tid. Det praktiska arbetet lär du dig med tiden. Har du lust att vara med? Meddela valberedningen eller styrelsen att du är intresserad! 2.4 Föreningsstämma årsmöte Föreningsstämma är det tillfälle där medlemmarna fattar beslut i föreningens angelägenheter. Ordinarie stämma (årsmöte) hålls en gång årligen, några månader efter verksamhetsårets utgång. Då behandlas styrelsens årsredovisning och väljer styrelse och revisorer. Extra stämma kan hållas när styrelsen anser någon fråga så viktig att medlemmarna bör besluta, om revisorn anser det eller när minst 10 % av medlemmarna så önskar. Till Brf Ölands årsmöte är alla boende välkomna! Som medlem har du vid stämman möjlighet att påverka din boendemiljö, boendekostnad och andra gemensamma ting Röstning och Fullmakt Beslut tas på föreningsstämman genom röstning och därför görs en förteckning över de närvarande medlemmarna som fastställs som röstlängd. En röst per bostadsrätt. En bostadsrättshavare som inte kan närvara har möjlighet att rösta genom att ge ett ombud en fullmakt. Ingen får dock vara ombud för mer än en medlem/bostadsträtt. Sida 6

7 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 7 av Årsredovisningen Vid ordinarie föreningsstämma ska medlemmarna granska styrelsens arbete under den gångna perioden, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Årsredovisningen är den sammanfattning som består av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse Motioner Inför föreningsstämman är det också fritt för medlemmarna att komma med förslag, s.k. motioner. För att styrelsen skall få en chans att fundera kring och yttra sig över förslagen säger stadgarna att alla motioner skall vara skriftliga och att de skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan stämman skall hållas. De kan besvaras på tre sätt: 1. Styrelsen tycker att förslaget är utmärkt föreslår stämman att anta motionen i sin helhet. 2. Styrelsen tycker förslaget är bra, men det kanske finns bättre lösningar? föreslår stämman tillsätter en arbetsgrupp. 3. Styrelsen motsätter sig förslaget föreslår stämman att avslå motionen. Men det är du och de andra medlemmarna på stämman som beslutar! Sida 7

8 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 8 av Brf Öland A till Ö I det följande skriver vi kort om ting som berör oss alla i vår förening. Saknar du något och/eller har förslag till nya rubriker är vi i styrelsen glada att du tipsar oss. Vårt mål är att göra en informativ och aktuell skrift som svarar på frågor och ger lust att veta mera! 3.1 Aktsamhet Ett ord som väl beskriver boendet här i Brf Öland. Hus, gräsmattor, buskar, uppgång, tvättstuga, hiss ja, allt är vår gemensamma egendom. Ju mindre som förstörs och behöver repareras/bytas ut, desto lägre omkostnader för föreningen och mindre behov att höja avgifterna. För visst är det trevligt att bo i vårdade omgivningar? 3.2 Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrningen kan beviljas av styrelsen enligt bostadsrättslagen och stadgarna. Den beviljas för beaktansvärda skäl som: - Att du på grund av oförutsedd händelse måste vistas en tid på annan ort, - På grund av sjukdom, arbete eller studier tillfälligt måste bosätta dig på annan ort. Mellan dig och den tänkta andrahandshyresgästen skall upprättas ett avtal genom vilket hyresgästen avsäger sig besittningsskyddet. Detta avtal som registreras hos hyresnämnden skyddar dig från att mista besittningsrätten den dag du vill flytta tillbaka. 3.3 Avfallshantering Utanför huset har vi sophus med sopbehållare. Dessa sopbehållare är avsedda för hushållsopor, pappersinsamling och för matavfall, förvaringspåsar finns i pannrummet. Större mängder wellpapp, stora emballage, julgranar, trasiga möbler, gamla cyklar, trädgårdsmöbler eller annat hushållsavfall som inte kan slängas bland de vanliga soporna, är grovsopor och skall slängas vid avfallsstationerna på Lidingö. Se Lidingö stads hemsida för mer information. 3.4 Avgift Varje månad betalar du en avgift till föreningen, den av styrelsen fastställda årsavgiften dividerad med 12 månader. Den är avsedd att täcka din del av våra gemensamma kostnader för drift och underhåll. Denna kan jämföras med hyran man betalar i en hyresrätt. Avgiftsavierna kommer inför varje kvartal. Avgift betalas i förskott, senast den sista vardagen månaden före. Undrar du över något på avin? Tag kontakt med föreningens ekonomiansvarige Jan Hellman på Hellmans redovisningbyrå; Sida 8

9 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 9 av Badrum Som bostadrättsinnehavare är det din skyldighet att tillse att ytskiktet inte utsätts för större belastning än det tål. Du skall känna till vad stadgarna säger om t.ex. ansvar och underhållsskyldighet. Du skall också veta vad du kan och inte kan göra. Om det är något du undrar över, skall du ta reda på hur det förhåller sig. Du skall tillse att fogarna mellan både kakelplattor och klinkerplattor är hela och att ventilationen fungerar och ofördröjligen anmäla eventuella skador. Tag kontakt med någon i styrelsen i detta fall. Glöm inte att komplettera din hemförsäkring med en bostadsrättsförsäkring! 3.6 Brandvarnare Om brandvarnare saknas rekommenderas det att åtminstone en installeras. En brandskumshållare finns vid entréplan. 3.7 Bredband Något fast bredband finns i dagsläget inte inom föreningen utan vill boende ha bredband får man själv ombesörja beställning av internetuppkoppling från lämplig bredbandsoperatör antingen som ADSL eller mobilt. 3.8 Barnvagnsrum Några särskilda barnvagnsrum finns inte inom föreningen, men plats finns i cykelrummet. 3.9 Balkonglådor De skall hänga på räckets insida. Ta det försiktigt när du vattnar. Grannen under vill inte ha blomvatten på sitt balkonggolv Cykelrum Cykelrum finns i källaren. Föreningen ansvarar inte för det som förvaras i dessa utrymmen och det är medlemmarna själva som skall hålla ordning där. Cyklar får inte förvaras i trapphusen. Mopeder får inte förvaras i cykelrum pga brandrisk Disk- och tvättmaskin, torkutrustning Om du tänker installera något av detta, eller kanske det redan finns i lägenheten, måste det göras på rätt sätt. Tänk på att elarbeten endast får göras av en behörig elektriker. Vid anslutning till vatten får maskinen inte anslutas på kranen, utan en särskild koppling med avstängningskran måste användas. Felaktiga anslutningar orsakar ofta att grannar fått kallvatten istället för varmvatten, med irritation och dyrt extraarbete som följd. Arbetskostnad för åtgärd vid felaktig anslutning debiteras den medlem som orsakat felet. Tänk på att stänga av vattnet till maskinerna när du reser bort. Sida 9

10 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 10 av Energi och sopor håll kostnaderna nere I en bostadsrättsförening är det medlemmarna som gemensamt ansvarar för föreningens kostnader. Med en liten ansträngning kan var och en på ett enkelt sätt medverka till att hålla två tunga utgiftsposter, energi och sopor, på en rimlig nivå. Låt inte varmvattnet rinna i onödan, vädra inte på vintern med elementen påslagna och sortera dina sopor Egna arbeten i lägenheten Ibland vill man förnya och komplettera sin bostadsrätt. När det gäller väsentliga förändringar behövs styrelsens godkännande. Skriv några rader och eventuellt bifoga en skiss, så behandlas frågan på nästa styrelsemöte. För allas säkerhet ska fackman anlitas vid förändring av el- eller vatteninstallation, t.ex. vid inkoppling av disk- eller tvättmaskin. Då kan vattenläckage undvikas i framtiden. Vid eventuella skador till följd av felaktig installation kan bostadsrättsinnehavaren hållas ansvarig. Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för och bekostar själv underhåll och reparationer inne i lägenheten. Du som själv införskaffat ny badrumsinredning, kök etc. ansvarar själv för underhåll och reparationer av dessa. Du står själv för de reparationer och det underhåll som lägenheten kräver. Mycket av detta är saker som du kan göra själv, t.ex. måla och tapetsera. Här är det din egen smak som bestämmer. Du skall dock känna till att det i t.ex. våtutrymmen finns särskilda anvisningar som skall följas. Att stryka på färg och anta att det blir vattentätt räcker inte! Borra hål i väggen och sätta upp saker behöver vi alla göra ibland och det är givetvis helt ok. Välj upphängning efter väggmaterialet och tänk på var du borrar, så du inte borrar in i kabelrör. Förutom att det kan vara livsfarligt kan det skapa problem för dina grannar och dig själv. Generellt för alla arbeten kan sägas att de skall vara utförda på ett fackmannamässigt sätt för utseende/funktion och det kan också finnas krav på behörighet för utförandet. Fråga först så slipper du trassel i efterhand! Störande arbeten får ej göras efter klockan vardagar och lördagar. Söndagar och helgdagar ska det vara tyst Fastighetsservice och städning Föreningen har i dagsläget ingen fastighetsservice på heltid. Om t.ex. en lampa på ditt våningsplan inte fungerar, byt gärna själv, nya ska finnas i pannrummet. Kontakta styrelsen om du t.ex. har fel på element eller kranar som droppar. Fel och lös egendom som spis, diskmaskin, kylskåp etc. anmäler du inte hit, utan ordnar reparationen själv. Dessa reparationer betalar du själv. Ett tips kolla propparna om någon av vitvarorna strejkar! Städning av trappuppgång sker varje vecka, något glesare under sommarmånaderna. Sida 10

11 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 11 av Försäljning, så går du tillväga När du har beslutat dig för att sälja är det några saker du bör känna till. Först skall du bestämma ett pris, undersök marknaden och ta reda på priser för jämförbara objekt. Du kan även låta värdera lägenheten. Antingen tar du kontakt med en mäklare, som utför uppdraget mot betalning, eller säljer du den själv. När du och köparen är överens om köpesumman skriver ni lämpligen ett köpeavtal. Därefter kontaktar du som säljare styrelsen för att den nya medlemmen skall godkännas av styrelsen och kunna väljas in i föreningen. Observera att föreningen tar ut en överlåtelseavgift på kr och en pantsättningsavgift på 500 kr av ny medlem, detta fr.o.m Anlitar du mäklare skall han/hon göra hela jobbet. Mäklaren är både säljarens och köparens ombud Hemförsäkring Ett måste för ditt boende. Som bostadsrättsinnehavare har du underhållsansvar för din bostadsrätt. Detta ansvar bestäms i föreningens stadgar och i bostadsrättslagen. När du tecknar hemförsäkring ska den tecknas med bostadsrättstillägg. Tillägget kan bl. a täcka skador som du som bostadsrättsinnehavare kan orsaka i lägenheten. Bostadsrättsföreningen har en fastighetsförsäkring som täcker de skador som kan uppstå i fastighetens allmänna utrymmen Hiss Om problem uppstår med hissen kontakta styrelsen. Men innan du ringer: - Kolla så att inte hissdörren står öppen på något annat våningsplan - På helger och röda dagar, fundera över huruvida det går att leva med felet till nästa vardag och ring då. Utryckningar under helgen är dyrt Husdjur Med husdjur följer ett stort ansvar, inte bara mot djuret, utan också mot dina grannar. Det innebär att hundar hålls kopplade och ägare/hundrastare tar upp avföringen efter den, katter inte släpps vind för våg och att djurägaren i övrigt ser till att grannar och kringboende inte störs av djuret(en). Husdjur får inte tas med in i tvättstugan Kabel-TV Något centralt kabel-tv system finns i dagsläget inte inom föreningen utan vill boende ha kabel-tv får man själv ombesörja beställning från lämplig leverantör. För marksänd kabel-tv gäller Boxer Källare och Vindsförråd Till varje lägenhet ingår ett källarförråd och ett vindsförråd som du får tillgång till i och med köpet av din lägenhet. Håll alltid dessa utrymmen stängda. Saker som inte får plats i förråden får inte förvaras utanför dem och skall avyttras på lämpligt sätt. Sida 11

12 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 12 av Ljudregler I ett flerfamiljshus med grannar tätt inpå är det viktigt att de ordningsregler som finns följs av alla. Behöver du renovera/reparera din lägenhet tänk på att användandet av maskiner och handverktyg medför kraftiga störningar. Borra- och bankatider är: vardagar , lördagar , söndagar och helgdagar får ingen störande verksamhet förekomma. Men jag jobbar ju då, när skall jag kunna renovera min lägenhet? Tyvärr, du får ta ledigt från jobbet eller anlita hantverkare. Dina grannar jobbar också och behöver sin vila. Fest vill man ju kanske ha ibland och det är helt ok. Men tänk på att förlägga den till en fredags- eller lördagskväll. Informera grannarna med informationsblad. Be dina gäster vara tysta i trappuppgången när de går hem. Att varje fredag och lördag ha högljudda fester är inte okej. Kommer upprepade klagomål från grannar leder det till åtgärder från föreningen Mattpiskning Bakom huset finns en piskställning. Du får inte piska på balkongen Nycklar Nycklar till lägenheten ordnar du som lägenhetsinnehavare själv. Skulle du sakna nyckel till port, tvättstuga, cykelrum, källare eller vind kontakta styrelsen Parkeringsplatser Föreningen disponerar 12 parkeringsplatser. Besöksparkering är den plats som finns framför trädet vid huvudentrén. Inom föreningen finns en intern platskö, till vilken man anmäler sig via styrelsen skriftligen. Skulle eventuell ledig plats finnas, kan hushåll som redan har plats, få hyra denna, till dess att nyinflyttad medlem på tur i kölistan och som ännu ej tilldelats plats, gör anspråk på platsen. Första dag att ställa sig i kö är på tillträdesdagen Portlås Porten är låst med en fyrsiffrig kod. Om du inte har portkoden kontakta någon i styrelsen. Vid byte av portkod informeras medlemmarna. Den inre delen av entrén består av en anslagstavla med föreningens boendeförteckning vilken underhålls och uppdateras av styrelsen. Annan väsentlig sitter på anslagstavlan Rökning I våra gemensamma utrymmen är rökning förbjuden. Väljer du att släcka en cigarett utanför porten, var vänlig och tag hand om fimpen! Förutom att små barn, djur och andra nyfikna kan bli förgiftade om de smakar på resterna av din cigarett, så ser det inte trevligt ut. Det är naturligtvis förbjudet att slänga ut fimpar ut från balkongen. Sida 12

13 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 13 av Skadedjur Får du problem med skadedjur i lägenheten kontakta genast Anticimex. Detta bekostar du på egen hand. Om du misstänker att skadedjuren kan ha spridit sig i fastigheten kontakta styrelsen Styrelsens/föreningens brevlåda Är placerad på Björnvägen 11, entréplan. I brevlådan lägger du dina nycklar om du inte är hemma när någon av föreningen beställd reparatör/yrkesman behöver tillträde till din lägenhet. Här lägger du också dina motioner eller andra brev som du vill förmedla till styrelsen Trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen Vi ansvarar tillsammans för entré, cykelrum, vind och övriga gemensamma lokaler. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som tillhör respektive lägenhet och låter övriga utrymmen vara fria och underlättar för lokalvårdare och fastighetsskötare att utföra sina sysslor. Observera att det gemensamma utrymmet inne i porten och på de olika våningsplanen inte tillhör lägenheten och inte får användas som förvaringsutrymme för personliga tillhörigheter Trädgårdsarbete under året Två gånger om året kallas medlemmarna till trädgårdsstädning för allas vår trevnad. Det är önskvärt att alla medlemmar deltar och hjälper till. Om man mot alla odds inte kan delta kan man städa själv vid annat tillfälle. Det är jättebra om du vill hjälpa till att hålla området runt huset snyggt under hela året. Vid årsmötena brukar en trädgårdsgrupp tillsättas på frivillig basis. Denna grupp utför inte allt arbete utan planerar arbetet och involverar medlemmarna. Under vinterhalvåret behöver medlemmarna ställa upp med snöskottning. Tidscheman där medlemmar får en vecka var för skottning brukar sättas upp av trädgårdsgruppen. Vid frågor eller önskemål till trädgårdsarbetet, vänligen kontakta trädgårdsgruppen Trädgårdsredskap Föreningen har skottkärra, häcksax och diverse andra trädgårdsredskap vilka finns i cykelrummet Tvättstugan Finns på bottenplan. Vid bokning av tvättstugan så använder du det blad som hänger i tvättstugan. Tvättider är varje dag och Har bokad person inte börjat tvätta två timmar efter tvättidens start är det okej för annan medlem att använda tiden. Sida 13

14 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 14 av 17 Vi bostadsrättshavare står gemensamt för slitage, ström och vattenförbrukning i tvättstugorna de är således till för oss i Brf Öland och inga andra! Undvik att torka kläder i torkskåp och torktumlare längre än nödvändigt Underhållsplan Föreningen har sedan 2006 en underhållsplan. Underhållsplan är till för att föreningen metodiskt ska underhålla och renovera hela vårt fastighetsbestånd och säkra att de är väl underhållna nu och i framtiden. Underhållsplanen är till för föreningens gemensamma utrymmen exempelvis lekplatser, grönområden, avlopp etc. För mer information om vad som har gjorts de senaste åren (exempelvis takrenovering, eldstadsrenovering, stambyte, tvättstuga m.m.) vänligen kontakta styrelsemedlem Utelåst Har man av någon anledning låst sig ute kontaktas låssmed för att komma in i bostaden. Vid tillkallande av låssmed är det du själv som står för kostnader Ventilation Vår fastighet har självdrag. En OVK (obligatorisk ventilationskontroll) genomfördes hösten Det är inte tillåtet att montera egna frånluftsfläktar eftersom dessa kan medföra att ditt matos blåser in till grannen och att den vid OVK n inställda ventilationen i huset rubbas. Sida 14

15 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 15 av Utdrag ur Bostadsrättslagen Hur bostadsrättsinnehavaren får använda lägenheten Paragraf 6 bostadsrättsinnehavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. Om en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål innehas med bostadsrätt av en juridisk person får lägenheten endast användas för att i sin helhet upplåtas i andra hand som permanent bostad, om inte något annat har avtalats. Paragraf 7 bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar 1. Ingrepp i en bärande konstruktion, 2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 3. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärds som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Paragraf 8 bostadsrättsinnehavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. Paragraf 9 När bostadsrättsinnehavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättsinnehavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för at bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättsinnehavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt paragraf 12 tredje stycket 2. Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen, skall föreningen 1. Ge bostadsrättsinnehavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, och 2. Om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna. Sida 15

16 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 16 av 17 Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättsinnehavaren med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning. Om bostadsrättsinnehavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer formulär till underrättelse som avses i andra stycket 2. Sida 16

17 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 17 av 17 Bilaga Att anslå i entréer och dela ut till medlemmarna efter varje årsmöte/förändring. Telefonlista till styrelsemedlemmar Följande medlemmar är ledamöter i styrelsen under perioden maj 2014 till maj 2015: Sonia Lopez (Ordförande), Erik Hultgren, Filippa Lundqvist, Johan Säfström, Användbara telefonnummer Anticimex Elektriker (Lidingö Elektrotekniska) Hellmans Ekonomi Låssmed (Lidingö Låsservice) Rörmokare (Stockholm Rens & Spol) Boxer (Nätverks-ID NW00128) Sida 17

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

INFORMATION OM BRF. BARABO

INFORMATION OM BRF. BARABO INFORMATION OM BRF. BARABO Fastigheten Filippavägen 2 i Lund ägs av Bostadsrättsföreningen Barabo. Brf Barabo ägs i sin tur av bostadsrättsinnehavarna i föreningen. Brf. Barabo har en styrelse som har

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 Andrahandsuthyrning Vill du hyra ut i andra hand p.g.a. arbete, studie på annan ort, sambotest eller något annat giltigt skäl så ska du ansöka om tillstånd

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan.

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Sida 1 av 6 Ordningsregler Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Gemensamma utrymmen och gården Vi måste alla

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda. Vanliga frågor Föreningen Avgiftshöjning Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Föreningen är äkta Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 Områdesbevakningen nattetid sker fortlöpande. Styrelsen önskar synpunkter från Er för att kunna utvärdera om bevakningen har haft någon effekt. Har stölderna

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3

Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3 Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3 Trivselreglerna ska inte ses som pekpinnar utan som en grund för ett tryggt och säkert boende i en förening där alla känner ansvar och värnar om sitt eget boende

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSHUSET TRE PORTALER

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSHUSET TRE PORTALER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSHUSET TRE PORTALER Välkommen till Bostadsrättsföreningen Kungshuset Tre portaler! Januari 2012 Styrelsen har sammanställt en informationsfolder med fakta om föreningen och

Läs mer