Återkoppling från yrkesföraren av tung lastbil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återkoppling från yrkesföraren av tung lastbil"

Transkript

1 Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng på grundnivå Återkoppling från yrkesföraren av tung lastbil Hur vi kan förbättra utbildningen av yrkesförare och därmed också öka trafiksäkerheten. The feedback from professional drivers of heavy trucks How we can improve the training of professional drivers and thus improve road safety. Jeanette Henriksson-Krusell Lärarutbildning 180 hp Lärarexamen YRK 180 hp Examinator: Jan Härdig Handledare: Haukur Viggosson

2 2

3 Tackord Jag vill rikta ett stort TACK till alla som tagit sig tid och ärligt delat med sig av sig själva i min enkätundersökning. 3

4 4

5 Sammanfattning Jag arbetar på gymnasieskolan, Fordonsprogrammet Transportteknik där jag medverkar i utbildningen av elever till yrkesförare på tung lastbil och även buss. Min enkätundersökning är avgränsad till enbart lastbilschaufförer. Jag upplever att det saknas relevant återkoppling från yrkesförare där det framgår om yrkesförare följer de regler och föreskrifter som ingår i deras yrkesutövning. Denna undersökning belyser i vilken utsträckning yrkesföraren i arbetslivet följer gällande regler och föreskrifter. Den belyser vilka brister som finns, inom vilka område och i vilka sammanhang dessa är. Detta kan i mitt arbete leda fram till om något i utbildningen behöver förändras eller om det framkommer något område som vi skulle behöva fokusera mer på i vår utbildning av yrkesförare på tung lastbil. Syftet är att se om det behövs ett omvärderande av utbildningen som utvisar var eller på vad som mer fokus i utbildningen behövs. Hur vi kan förbättra utbildningen av yrkesförare och därmed också öka trafiksäkerheten. Min undersökning är av empirisk och kvantitativ karaktär. Tidsåtgång är en termin med halvfarts studerande. Jag har använt mig av enkätunderlag från yrkesförare som varit verksamma olika lång tid, samt tagit del av redan befintlig fakta. Områdena som undersökningen behandlar genom enkätfrågorna är lastsäkring, trafikregler, kör- och vilotider, lagar- såsom exempelvis överlast och smuggling, kompetens, behörighet, fortbildning och hälsa. Min frågeställning var om yrkesföraren följer de regler och föreskrifter som ingår i dennes yrkesutövning? Och svaret måste på det stora hela bli, - ja. Sen finns det områden som vi kan förbättra, och det var ju mitt syfte att försöka få fram om det behövs ett omvärderande av utbildningen som utvisar var eller på vad som mer fokus i utbildningen behövs. Genom min undersökning har jag kommit fram till att vi i utbildningen av yrkesförare behöver lägga ännu mer tid, och som jag ser det, ännu mer praktisk användning av färdskrivare och kör- och vilotidsbestämmelser. Jag har också kommit till en slutsats att vi behöver lägga ännu mera fokus på lastberäkningar och godshantering. Min undersökning visar även på att en yrkesförare idag faktiskt har en omfattande utbildning och oftast med specialinriktning för just det ändamålet de utför. Detta tycker jag känns tryggt och det bidrar till statushöjande av yrket och förhoppningsvis en yrkesstolthet hos chauffören. Nyckelord: Fordonsprogrammet, Transportteknik, yrkesförare, yrkesutbildning, yrkeslärare, tung lastbil och enkätundersökning. 5

6 6

7 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Definition av yrkesförare på tung lastbil, och tung lastbil med tungt släp Rollen som yrkesförare Syfte och frågeställning Avgränsningar Syfte frågeställning Litteraturgenomgång Metod och genomförande Urvalsgruppen Genusperspektiv Reliabilitet och validitet Etiska aspekter Resultat, analys och teoretisk tolkning Slutsats och diskussion Diskussion Slutsats Fortsatt forskning Referenser Bilaga 1. Missivbrev Bilaga 2. Enkätundersökning

8 8

9 1. Bakgrund Jag arbetar på gymnasieskolan, Fordonsprogrammet Transportteknik där jag medverkar i utbildningen av elever till yrkesförare på tung lastbil och även buss. Jag har själv tidigare varit yrkeschaufför på tunga fordon och har därmed mina egna erfarenheter. Samtidigt är detta en bransch som hela tiden är under utveckling, den styrs och påverkas inte bara av marknaden utan även av många regelverk från olika myndighetsinstanser. Jag ville undersöka om yrkesförare följer de regler och föreskrifter som ingår i deras yrkesutövning för att utvärdera om vi kan förbättra utbildningen av yrkesförare på tunga fordon. 1.1 Definition av yrkesförare på tung lastbil, och tung lastbil med tungt släp. En tung lastbil är en lastbil med en totalvikt som överstiger 3,5 ton. Likaså är ett tungt släp ett fordon med en totalvikt över 3,5 ton.(http://www.riksdagen.se/sv/dokument- Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs /) En yrkesförare är en person som kör lastbil yrkesmässigt. Med yrkesmässigt menas trafik där personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods.( 1.2 Rollen som yrkesförare Att vara yrkesförare innebär att kunna framföra en lastbil på ett trafiksäkert sätt. Därmed måste hen hålla sig uppdaterad på förändringar inom trafiklagar och vägmärken. Hen måste veta regler för lastsäkring och lagar om kör- och vilotider. Vidare bör en yrkesförare ha kunskap och kännedom om hälsa och ergonomi, säkerhet och kundfokus, samt i viss mån internationella regler. 2. Syfte och frågeställning 2.1 Avgränsningar Eftersom jag arbetar med att utbilda yrkesförare har jag valt att avgränsa min studie till att handla om faktorer hos människan som skulle kunna påverka trafiksäkerheten. Jag måste då börja med att ta reda på var bristerna är. 9

10 2.2 Syfte Syftet är att se om det behövs ett omvärderande av utbildningen som utvisar var eller på vad som mer fokus i utbildningen behövs. Hur vi kan förbättra utbildningen av yrkesförare och därmed också öka trafiksäkerheten. 2.3 frågeställning Frågeställningen är således: Följer yrkesföraren de regler och föreskrifter som ingår i dennes yrkesutövning? 3. Litteraturgenomgång Att en olycka uppstår kan givetvis bero på många olika faktorer, antingen var för sig eller tillsammans. Faktorer som spelar en roll för en olycka: - människan utbildning, felbedömningar, erfarenhet, ålder, hälsa/sjukdom, alkohol/-droger, trötthet, användning av skyddsutrustning. - fordonet/fordonen märke, årsmodell, ev. fordonsbrister, hastighet, deformation, skyddsutrustning. - yttre förhållande tid, plats, olyckor som direkt kan relateras till fel på vägbanans utformning eller beläggningens skick. Jag har valt att avgränsa min studie till att endast handla om människan och kommer därför inte att gå in på de andra faktorerna. Ca 20 % av alla vägtrafikolyckor med dödlig utgång involverar tunga lastbilar. Utredaren Johan Strandroth på Vägverket har gjort en djupstudieanalys av dödsolyckor med tunga lastbilar. De vanligaste orsakerna till dödsolyckor med lastbil, är mötesolyckor med personbil, omkörnings- och upphinnandeolyckor. (http://www.nvfnorden.org/lisalib/getfile.aspx?itemid=2068). I en artikel publicerad i Svenska Dagbladet den 18 oktober 2001 kan man läsa att tung trafik är inblandad i var femte dödsolycka trots att de utgör mindre än två procent av fordonsparken. Det är dock sällan det är lastbilschauffören som är vållande. Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Roger Johansson säger att olyckorna oftast beror på dålig uppmärksamhet, framför allt från personbilsförarnas sida. (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lastbilar-bakom-manga-olyckor_ svd) 10

11 Statistik från Vägverket visar på att ca fall per år klassas som självmord, alltså förare i personbilar som avsiktligt frontalkrockar med ett tyngre fordon. (Publikation nr: 2002:146 Johan Strandroths studie punkterade myten att utländska chaufförer är överrepresenterade i olycksstatistiken. Äldre lastbilar och äldre personbilar förekommer oftare i olyckor med dödlig utgång. Den vanligaste olyckstypen där lastbilsförare skadas, är vältolyckor i samband med instabilitet enligt Anna Wrige som är chef för Volvo Lastvagnars haverikommission. (Tung lastbilstrafik dödsfälla. Nationalencyklopedin, hämtad ). Som jag nämnt tidigare skadas och dödas varje år många människor i trafiken och då en olycka skett brukar man peka på att den mänskliga faktorn är den största som på något sätt bidragit till händelseförloppet. Resultat från Vti s 1 rapport 613 om yrkesförares syn på regelefterlevnad i trafiken visar på att har man identifierat tre olika typer av mänskliga felhandlingar: misstag, rutinfel och medvetna felhandlingar. Misstag kan bero på att föraren felbedömer hastigheten på ett annat fordon. Det kan också handla om att föraren blir bländad och därför inte ser en fotgängare som uppehåller sig vid vägrenen. Rutinfel handlar om slarv eller glömska, föraren glömmer att ta på sig bilbältet eller lägger i fel växel. Medvetna felhandlingar beskrivs som avvikelser från rutiner som i vanliga fall skall skydda individen från fara. Det kan handla om att föraren inte följer de regler som finns och kör betydligt fortare än tillåtet eller att han/hon kör om ett fordon även om sikten är skymd. För att minska antalet olyckor pekar forskningen på att det främst är medvetna felhandlingar man bör koncentrera sig på eftersom dessa handlingar utgör huvudorsaken till trafikolyckor snarare än misstag och felsteg. (Gras, Cunill, Sullman, Planes och Aymerich, 2004; Parker, West, Stradling och Manstead, 1995a; Reason, et. al., 1990; Stradling och Parker, 1996; Sullman, Meadows och Pajo, 2002). Forskningen har funnit att medvetna felhandlingar inte beror på bristande körvana utan på förarens attityder och deras normer, hur han/hon värderar det egna beteendet. För att minska antalet medvetna felhandlingar behövs en ökad insikt om de faktorer som motiverar detta beteende. Föreställning om beteendet och Värdering av effekt Attityd till beteendet Föreställning om normen och Viljan till anpassning Subjektiv norm Intention Beteende Föreställning av kontroll och Upplevda resurser Upplevd kontroll av beteendet Figur 1 Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1989). 1 Vti Statens väg- och transportforskningsinstitut. 11

12 Enligt teorin påverkas beteendet direkt av intentionen, som i sin tur påverkas av attityden till beteendet, den subjektiva normen samt den upplevda kontrollen av beteendet. Attityden är ett uttryck för individens samlade värdering av vilka konsekvenser ett speciellt handlade skulle få. Den subjektiva normen mäter en form av grupptryck och beskriver hur andra skulle reagera om beteendet utfördes. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att den inte mäter hur andra faktiskt skulle reagera utan istället vad individen tror. Upplevd kontroll av beteendet är den subjektiva upplevelsen av den egna förmågan att bemästra situationen och inte den faktiska förmågan (Schifter och Ajzen, 1985). Denna förmåga kan vara baserad på tidigare erfarenheter, egna eller andras. Dessa variabler är definierade som tre oberoende funktioner, som var och en för sig i olika grad påverkar intentionen. Den streckade linjen mellan upplevd kontroll av beteendet och beteende visar på att sambandet kan vara antingen direkt eller indirekt beroende på graden av kontroll. Teorin utgår ifrån att en individ kan ha flera olika föreställningar om en speciell handling, men styrs av relativt få, som kallas framträdande föreställningar. Tre olika framträdande föreställningar har beskrivits: föreställning om beteendet, föreställning om normen och föreställning av kontroll. Föreställning om beteendet är kopplat till hur viktigt man tycker dessa föreställningar är. Föreställning om normen är kopplad till om man vill anpassa sig till denna norm. Föreställning av kontroll är kopplat till den egna upplevda förmågan och hur lätt eller svårt något upplevs. Föreställningen av kontroll, som minskar eller ökar de tänkta svårigheterna, är påverkad av tidigare erfarenheter, antingen egna eller andras. Hur lätt eller svårt något är beror också på vilka möjligheter som står till buds. Ju mer information och ju färre hinder en individ anser sig själv ha, desto starkare är känslan av kontroll. I Vti s studie uppger förarna som orsaker till de medvetna överträdelserna är att de anser att tempot är högt och att konkurrensen med andra företag kan leda till att man bryter mot reglerna. När det gäller användning av otillåtna ämnen i kroppen av yrkesförare under sitt yrkesutövande har jag tagit del av en studie, även den gjord av Vti 2, angående förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige. Studien visade på att bland förare på väg var 97,5 procent negativa för alla substanser. Alkohol ingick inte i studien eftersom endast förare som först visat negativt utandningsprov deltog. Illegala droger förekom hos 0,4 procent av förarna och läkemedel förekom hos 2,1 procent. I 0,02 procent av förarna förekom en kombination av illegala droger och läkemedel. De vanligaste illegala drogerna bland förare på väg var amfetaminer och THC (cannabis) som vardera förekom i 0,2 procent av förarna. Smärtstillande opiodier var det vanligaste förekommande läkemedlet med en prevalens på 1,1 procent. Sömnmedel förekom i 0,5 procent och lugnande medel i 0,3 procent av förarna på väg. När resultaten delas upp efter ålder och kön kan konstateras att den totala prevalensen var högre hos kvinnor och äldre förare, beroende på en högre förekomst av läkemedel. Resultaten bör dock tolkas med försiktighet eftersom de är behäftade med stor osäkerhet, (Förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige, Vti publikation, notat ). 2 Vti Statens väg- och transportforskningsinstitut. 12

13 4. Metod och genomförande Förutom relevant litteratur inom ämnet har jag genomfört en enkätundersökning bland yrkesförare. Dessa yrkesförare har jag kommit i kontakt med genom branschorganisationer och personliga kontakter. Jag valde att söka upp min urvalsgrupp personligen på branschorganisationsdagar. Detta gjorde jag för att jag dels ville ha förarnas spontana direkta svar, att mindre risk för eventuell påläsning inom ämnet skulle kunna påverka deras svar. Men även med vetskap att många yrkesförare är mest praktiker hade jag med en annan metod t.ex. en enkät via nätet genast sållat bort viktig fakta från personer som kanske inte har tillgång till internet, har mailadress eller är så bra på att hantera datorer. Metoden valde jag också med tanke på enkelheten, det enda de behövde göra var att avvara lite tid. Jag fick också en hög svarsfrekvens, hela 82 %. 4.1 Urvalsgruppen Åttiotvå personer av etthundra tillfrågade har fyllt i en enkät. Den stora majoriteten av dem har varit yrkeschaufförer i tio år eller längre, ca 20 procent av dem har varit yrkeschaufförer mellan fem och tio år, och endast ett par av dem mellan ett och fem år. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att de tillfrågade nog är förare med god kännedom om branschen och stor personlig erfarenhet. Åldersspridningen på urvalsgruppen är ganska bred, tjugofyra stycken är mellan fyrtiosex och sextiofem år, tjugosex stycken är mellan trettio och fyrtiofem år, och arton stycken är mellan arton och tjugonio år Genusperspektiv Då endast tre kvinnliga yrkeschaufförer deltagit kan jag bekräfta att det fortfarande är ett mansdominerat yrke. Två av de kvinnliga deltagarna är i åldersgruppen arton till tjugonio år, medan den tredje av dem är över fyrtiosex år. Av denna information kan man kanske tänka att branschen är på väg, men går långsamt mot jämställdhet mellan könen. 4.2 Reliabilitet och validitet Reliabiliteten eller tillförlitligheten på enkätundersökningen har jag bedömt som hög, och mycket hög. Denna bedömning har jag gjort utifrån bedömningar såsom: aktuell aktiv målgrupp deltagarmängden uppskattad ärlighet antal besvarade frågor självständiga kommentarer och åsikter utvärdering av tänkta kontrollfrågor 13

14 Validiteten, d.v.s. undersökningen ska mäta det den är avsedd att mäta. Områdena som undersökningen behandlar genom enkätfrågorna är: lastsäkring, trafikregler, kör- och vilotider, lagar- såsom exempelvis överlast och smuggling, kompetens/behörighet/fortbildning hälsa. 4.3 Etiska aspekter Som också framgår i mitt missivbrev försäkrar jag att jag håller mig till de forskningsetiska regler som vanligtvis gäller med tanke på anonymitet, dvs. varken namn eller firmas namn kommer att kunna identifieras i mitt examensarbete. Samt att enkäten endast kommer att användas till det beskrivna ändamålet. Att undersökningen är helt frivillig och kan avbrytas närhelst respondenten vill. 5. Resultat, analys och teoretisk tolkning Här kan man utläsa att ca 50 procent alltid använder bilbältet medan de som slarvar eller aldrig använder bilbältet tillsammans uppgår till en ganska stor grupp. När jag undersökte vilken åldersgrupp som slarvade mest var det förvånansvärt nog den yngre gruppen, år. Detta måste vi inom utbildningen alltså försöka uppmärksamma mer. 14

15 Vad gäller lastsäkring verkar det ändå som om det fungerar bra över lag. Anledningar till slarv har många angett tidsbrist eller att godset är svårt att lastsäkra. Av dessa kommentarer skulle man kunna tänka sig att det kanske hade varit bra med lite avancerade praktiska övningar i lastsäkring inom chaufförers fortbildning (YKB 3 ). Ur diagrammet kan man utläsa att trötthet, eller helt enkelt tillräcklig vila, behöver vi prata mer om. I vårt numera tjugofyra timmars samhälle är det viktigt att varje individ lär sig hitta sin egen balans med tillräcklig vila och sömn av god kvalitet. Sedan 2007 ingår det i utbildningen av nya B - körkortstagare 4. 3 YKB yrkeskompetensbevis. Obligatorisk utbildning för lastbils- (och busschaufförer). 35 timmar vart femte år för körkortstagare innan För körkortstagare efter 2009 behövs en grundutbildning på 280 timmar om du är under 21 år, annars 140 timmar. 4 B körkort är körkort för personbil. 15

16 Här hade man önskat att det endast var färg i en av staplarna, men det är trots allt 6.3 procent som har kört med något otillåtet medel i kroppen. Ingen av dessa var i åldersgruppen Endast en har uppgett vad för ämne han tagit, och det var värktabletter. Det känns trots allt positivt att det inte var i den yngre åldersgruppen då jag tänker mig att de yngre oftare kör mer obekväma tider och nätter och kanske skulle kunnat tänka sig att använda något för att lättare hålla sig vakna. Kontinuerlig information om detta ämne behövs alltid. Ur tabellen kan utläsas att fusk med kör- och vilotiderna är bland det vanligaste kravet en yrkesförare bryter mot. Som frågan är ställd handlar det om medvetet fusk från förarens sida. Detta är allvarligt då en icke utvilad förare kan utgöra en trafikfara. Inom detta område förekommer regelbundet kontroller hos åkeriföretag och ute på vägarna med stora bötesbelopp som påföljder, trots detta förekommer det oseriösa åkare som t.o.m. uppmuntrar till fusk. Förhoppningsvis är de flesta åkare seriösa och enligt TYA 5 s regionala branschråd är god kunskap om kör- och vilotiderna nr.1 på branschens topp-5 önskelista om vad en nybliven förare bör kunna. (Seminarium, TYA s regionala råd i Skåne, Lars Johansson, ). 5 TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd 16

17 Ur min undersökning framgår inte hur mycket vikt över tillåtna krav som har körts. Kunskap om lastvikter och konsekvenser behövs uppenbarligen. Nämnas kan att detta ingår i YKBfortbildningen av redan verksamma chaufförer. Tydligen förekommer s.k. svartarbete en del i denna bransch, något för oss inom yrkesutbildningen att diskutera mer i ett större samhällsperspektiv. Det finns säkert fler branscher där svartarbete både är mer förekommande och även givetvis mindre förekommande. 17

18 Det är mycket glädjande att det inte verkar förekomma någon nämnvärd smuggling, särskilt med tanke på det geografiska läget för min undersökning. Undersökningen har gjorts med förare i Sveriges södra region (mestadels Malmö). Av de förare som uppgett att de smugglat är det endast en som uppgett vad, och det var sprit. Människosmuggling som uppges som ett stort problem i vissa länder och regioner känns avlägset i min undersökning. Som kan utläsas ur tabellen har chaufförerna inte bara utbildning, utan också rätt utbildning för det de utövar. 18

19 Majoriteten är positiva till fortbildning. Några kommentarer från de som svarat nej: - att det är en ekonomisk fråga. - att den bästa fortbildningen får man bakom ratten. - att det inte behövs. Min frågeställning har inte gått djupare in på utgången av trafikolyckan, det kan alltså vara allt från lättare materielskador till dödsolyckor. Man måste komma ihåg att detta är en yrkesgrupp som tillbringar sin arbetsdag på vägarna, utifrån det anser jag att tabellen bekräftar tidigare nämnd statistik (avsnitt 1.3). Självklart arbetar vi hela tiden med nollvisionen 6 i åtanke. 6 Nollvisionen - det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. 19

20 Trafikreglerna verkar följas, det är bra. Observera att uppgifterna som står angivna om vad det bryts mot, är förarnas egna kommentarer. Majoriteten av de tillfrågade manliga chaufförerna anser sig inte vara överviktiga. Av de kvinnliga tillfrågade anser sig två av tre vara överviktiga. 20

21 Endast ett fåtal har hälsoproblem, vilket är mycket glädjande tycker jag. Jag tycker också att det är intressant att de få problem som finns har en så bred spridning. Att det inte är enbart ryggproblem eller hjärt- och kärlsjukdomar, utan någon psykisk och några olika fysiska åkommor. Observera att uppgifterna som står angivna om vad det är för åkomma, är förarnas egna kommentarer. Nästan hälften av de tillfrågade anser att nya förare saknar kunskap om något i yrket. Här är ett urval av vad de anser saknas: - Arbetslivserfarenhet. - Erfarenhet. - Förstånd. 21

22 - Man sett har dålig kunskap om godshanteringen, rör sig fel m.m. - Om hur man skall bete sig i trafiken och på olika företag. - Respekt för fordonen dom kör. - Vinterkörning. - Erfarenhet och öppenhet, mycket praktik innan jobb brukar lösa det. - Trafikvett - Överskattar lastsäkring, och kör och vilotider. - Hänsyn - Trafikregler. - Trafikvett - Ödmjukhet inför sin uppgift. Yrkesstolthet. - Avstånd, hastighet. - Bulk. (Bulktransporter) - Det vore konstigt annars. - Det är inte guld som glimmar. Många har skrivit att det saknas erfarenhet, och det är väl inte så konstigt tycker jag. Vi utbildare jobbar ständigt på att ha nära kontakt med branschen och hela tiden utveckla varandras förståelse. Det är inte lätt alltid, ute i branschen är det mycket ekonomin som styr och ibland känns det som om förståelsen för en nybliven förare som faktiskt aldrig har varit ute i någon form av arbetsliv utan faktiskt kommer direkt från grundskola och sen gymnasium är liten. Även om ett yrkesprogram är mycket inriktat på det riktiga arbetslivet har eleven egentligen aldrig riktigt använt sina nyvunna kunskaper i arbetslivet, och att då ställa krav på att denna person ska kunna prestera lika mycket som en med flera års erfarenhet kan för många nya bli en sådan stress och press att de inte klarar av det. Jag anser att vi som utbildar kanske ska prata lite mer med eleverna om attityder och ödmjukhet inför sin uppgift och att branschen tar ett stort ansvar och tar väl hand om de nyblivna förarna, och som en skriver, lär dem lite yrkesstolthet. En annan fråga i min enkät handlade om vad de tycker en snart nybliven förare bör lära sig på sin praktik. Jag hoppas att förarna som svarade nedanstående inser att de har pratat mycket om sitt eget ansvar och vad de bör tänka på att lära en praktikant när de har en med sig. Här är ett urval av vad de anser bör läras på praktiken: - Trafikreglerna. - Allt han/hon kan få del av. - Att allting inte alltid fungerar på det sättet som står i teorin. - Att vara motiverad till jobbet. - Hur yrket fungerar. - Kör och vilotiderna!!! Godshantering! - Lastsäkring, och inte bror duktig. - Lyssna på äldre. - Läsa karta, hur fraktsedlar funkar. - Praktisk lastsäkring. - Sköta sig och göra reklam för sig själv. 22

23 - Sunt förnuft. - Trafik och lastningssäkerhet, kundbemötande. - Att lära sig vad saker ock ting tar i tid. Något som ständigt frågas av kunder och planering - Yrket, öva upp den sociala förmågan. - Aldrig säga nej till jobb! - Att allt kan man inte läsa sig till. - Att få insikt i hur ett åkeri fungerar. - Att lära sig förstå ansvar. - Att man lastar rätt, lastsäkrar, håller hastighet, kör och vilotider, använder blinker. - Att verkligen få vara aktiv i det moment man utbildas för. Undvika passivt bisittande. - Hur man uppför sig hos kunder - lagar, regler. - Lastning och lossning + undvika fusk. - Lastsäkring, lära sig hitta utan GPS, halkkörning. - Respekt för medtrafikanter. - Ta ansvar och visa hänsyn. - Ta det lugnt med bil och utrustning. Reparationer kostar mer än ett missat lass. - Tempo. - Att vara lyhörda och ta det lugnt. Ingen blir proffs man lär sig alltid något nytt. - Allt praktiskt med godshantering, hantera bakgavellyft och H-truck, fraktsedlar m.m. - Att ha med sig kvalitetstänket redan från början. Dubbelkolla så att man gör rätt! - Handhavande av utrustning, och god översikt av trafikbilden. - Lasta och lossa och inte fuska. - Lastregler och kör- och vilotid. - Säker körning, last (vikt) fördelning. - Hålla tider, jobba tills man är färdig, vara trevlig mot kunden. - Kostnader för onödiga reparationer. - Serviceanda En reflektion jag har gjort är att inte en enda har nämnt någonting om backning, antingen är förståelsen för detta stor eller så är detta något som nyblivna förare är duktiga på. Kundbemötande och sociala färdigheter är intressant att så många tar upp tycker jag. 23

24 6. Slutsats och diskussion 6.1 Diskussion Min frågeställning var om yrkesföraren följer de regler och föreskrifter som ingår i dennes yrkesutövning? Och svaret måste på det stora hela bli, - ja. Sen finns det områden som vi kan förbättra, och det var ju mitt syfte att försöka få fram om det behövs ett omvärderande av utbildningen som utvisar var eller på vad som mer fokus i utbildningen behövs. Min undersökning har gett mig underlag för vad vi bör lägga mer fokus på i utbildningen av yrkesförare. Inte bara genom min egen undersökning har jag kommit fram till att vi i utbildningen av yrkesförare behöver lägga ännu mer tid, och som jag ser det, ännu mer praktisk användning av färdskrivare och kör- och vilotidsbestämmelser utan också genom Skånes branschråd med representanter från fem ledande transportnäringar, fack och branschorganisation som uttryckt goda kunskaper inom kör- och vilotider som högsta önskemål hos en ny chaufför. Det är ibland svårt att öva realistisk praktiskt inom detta område då en elevs arbetsdag ser annorlunda ut än yrkesförarens. Inom detta område har praktiken stor betydelse för elevens verklighetsförankring som jag ser det. Jag har också kommit till en slutsats att vi behöver lägga ännu mera fokus på lastberäkningar och godshantering. Det visade sig att detta är något som även redan yrkesverksamma chaufförer behöver, därför är det bra att dessa saker ingår i deras obligatoriska fortbildning (YKB). Tyvärr är den oftast endast teoretisk där. Jag tror den hade blivit ännu bättre med praktiska problem och faktiska situationer att lösa även för de redan verksamma chaufförerna, dels för att det är så de faktiskt jobbar dagligdags och så de bäst tar till sig ny kunskap. Spänna spännband kan de, så det är inte det jag menar att de ska öva utan att tonvikten läggs mer på lastvikter och udda/annorlunda last, förskjutna tyngdpunkter, samlastning och omlastning vid delleveranser. Ungdomarna i gymnasiet skulle behöva känna av verklighetsförankringen mer med t.ex. mer verkliga uppdrag och tidspress. Att goda kunskaper om trafikregler verkar finnas är jättebra, dock tycks det slarvas en del med bilbältesanvändning. Det som förvånade mig särskilt var att de var flest yngre som slarvade med detta. I elevernas utbildning måste vi absolut lägga mer vikt vid bältets betydelse och konsekvenser vid icke bältesanvändning. Teknik i fordonet såsom alkolås eller ISA-system 7 används än så länge i begränsad omfattning. I vissa fordon finns det även spärrar som gör att man inte kan köra fortare än en bestämd hastighet. Många yrkesförare är mycket positiva till olika tekniska system. Man får dock vara uppmärksam så att inte hjälpmedlen passiviserar föraren och tar ifrån honom/henne det egna ansvaret. Om man hänvisar till tidigare forskning, verkar det vara som mest fokus bör läggas på just attityder, då tidigare forskning påvisar att det flesta regelbrott yrkesförare gör är medvetna sådana. Här har branschen också ett stort ansvar då man funnit att upplevelsen av andra förare 7 Intelligent stöd för anpassning av hastighet 24

25 påverkar det egna beteendet, vad man ser att andra gör reflekterar vad som anses vara normalt snarare än vad man bör göra. Yrkesförarna som bryter mot reglerna upplever, i högre grad än de som följer reglerna att konsekvensen av beteendet är positiv och att personer i dess omgivning accepterar förseelsen. För oss utbildare kan det rent konkret handla om utbildningsinsatser där man istället för att fokusera på negativa konsekvenser utgår från förarnas delvis positiva syn på sitt beteende. Attityder om ren kriminalitet inom branschen såsom stöld, droganvändning eller smuggling känns än så länge inte som något större problem, men behöver absolut diskuteras. Det som kan behöva diskuteras lite djupare enligt min undersökning är s.k. svartarbete. Inom skolan diskuterar vi ofta attityder och förhållningssätt, livsstilar och vikten av att sova och äta rätt. Det var med stor glädje jag utläste resultatet om chaufförernas hälsa, och då ska vi komma ihåg att de flesta i urvalsgruppen varit verksamma yrkeschaufförer i tio år eller mer. Däremot kan vi aldrig nog diskutera hur farligt det kan vara att köra när man är för trött, och att man har begränsningar även som ung och frisk, särskilt i ett samhälle som är igång 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Det är roligt att yrkeskåren över lag verkar positiva till fortbildning och engagerade i utveckling inom branschen och nya chaufförer även om bransch och utbildning, som jag ser det, kan fortsätta öka förståelsen för varandra. 6.2 Slutsats Min undersökning visar på att en yrkesförare idag faktiskt har en omfattande utbildning och oftast med specialinriktning för just det ändamålet de utför. Detta tycker jag känns tryggt och det bidrar till statushöjande av yrket och förhoppningsvis en yrkesstolthet hos chauffören. Att jag delat upp tabellerna i manliga och kvinnliga är egentligen ganska irrelevant då jag anser att den kvinnliga urvalsgruppen är för liten för att representera en hel grupp, men jag hade ett visst intresse av att dela upp dem och tyckte personligen att det var lite roligt. 6.3 Fortsatt forskning Jag har kommit fram till att vi kan förbättra utbildningen av yrkesförare och därmed också öka trafiksäkerheten. Detta är som jag ser det, hela tiden en pågående utveckling där ny kunskap och forskning kontinuerligt bidrar till förändringar för fortsatt ökad trafiksäkerhet. Där anser jag VTI 8 vara en stor och ledande aktör, trots att det nog ofta uppfattas som om de jobbar i bakgrunden. Det kunde vara intressant att ta reda på mer om genusperspektivet inom yrkesförare. Är det mer jämställt inom bussbranschen? eller kör fler kvinnor buss och fler män lastbil? o.s.v. Ett annat intressant ämne är yrkesförares hälsa. Är där något speciellt hälsoproblem som drabbar yrkesförare? Man kan också ta med ett genusperspektiv, t.ex. om vad en man respektive kvinna anser vara övervikt. 8 VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut. 25

26 7. Referenser Förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige. Vti publikation, notat Gras, Cunill, Sullman, Planes och Aymerich, 2004; Parker, West, Stradling och Manstead, 1995a; Reason, et. al., 1990; Stradling och Parker, 1996; Sullman, Meadows och Pajo, hämtad hämtad hämtad hämtad Publikation nr: 2002:146, hämtad hämtad hämtad Seminarium, TYA s regionala råd i Skåne, Lars Johansson, Tung lastbilstrafik dödsfälla. Nationalencyklopedin, hämtad TYAs rapport: rekrytering av lastbilsförare Vti aktuellt, 1/2011. Yrkesförares syn på regelefterlevnad i trafiken. Vti publikation, rapport 613,

27 Bilaga 1. Missivbrev 27

28 Bilaga 2. Enkätundersökning 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Examensarbete. 15 högskolepoäng. Gymnasieelevers attityder till alkohol och bilkörning. En undersökning på en svensk gymnasieskola.

Examensarbete. 15 högskolepoäng. Gymnasieelevers attityder till alkohol och bilkörning. En undersökning på en svensk gymnasieskola. Lärarutbildningen IS Examensarbete 15 högskolepoäng Gymnasieelevers attityder till alkohol och bilkörning En undersökning på en svensk gymnasieskola. High School Student s attitude towards alcohol and

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Verklighetens klassamhälle

Verklighetens klassamhälle Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Verklighetens klassamhälle - en studie av sambandet mellan socioekonomisk klass och betyg Reality of class society Mikael

Läs mer

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Homework assistance in upper secondary mathematics using the Internet Farzad Fakhim

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Vad tycker elever om naturvetenskap?

Vad tycker elever om naturvetenskap? Rapport IBG-LP 07-001 Vad tycker elever om naturvetenskap? En studie gällande elevers inställning, föräldrarnas utbildningsnivå och könsskillnader Anna Ivarsson Lisa Ranudd Janina Sundström Institutionen

Läs mer

Motivation i restaurangbranschen

Motivation i restaurangbranschen Institutionen för mat, hälsa och miljö Motivation i restaurangbranschen En studie utifrån Herzbergs Tvåfaktorteori samt Adairs Åttastegsmodell Jenny Hallgren Maria Hjort Kandidatuppsats 15hp Restaurangmanagerprogrammet,

Läs mer

HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING. Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013

HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING. Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013 HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013 Robert Johansson Handledare: Jonas Mellin Examinator: Thomas Fischer

Läs mer

Undersökning om transportelevers inlärningsstilar

Undersökning om transportelevers inlärningsstilar Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap VAL-projektet Examensarbete 15 Högskolepoäng Undersökning om transportelevers inlärningsstilar A Study on Learning Styles

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst Examensarbete KPU 15 högskolepoäng, grundnivå En didaktisk studie i bokföringens ädla konst The noble art of accounting - a didactic study Qun Du Andersson Jan-Erik Selenius Lärarexamen 210 hp Examinator:

Läs mer

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center Fakulteten för Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Vt 2015 Examensarbete i fritidspedagogik 15 högskolepoäng, grundnivå Läxor och läxhjälp

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6

Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6 Malmö Högskola Lärande och samhälle Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6 Seven teachers views on the tablet in grades 4-6 Sandra Blad Dafina

Läs mer

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen - En studie om arbetsmiljön för personliga assistenter inom Frösunda Examensarbete för kandidat inom huvudområdet arbetsvetenskap Cecilia Jansson Handledare:

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Barn i utsatta livssituationer

Barn i utsatta livssituationer Malmö högskola Lärarutbildningen Individ & Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Barn i utsatta livssituationer En intervjustudie om pedagogernas kunskap om att tyda signaler hos barn som far illa Children

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

Studenters användaracceptans vid införing av SharePoint som intranät.

Studenters användaracceptans vid införing av SharePoint som intranät. Institution för informatik Studenters användaracceptans vid. Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Carolina Kongstad Anita Suta Handledare: Carl Cederström

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer