Högkapacitetsfordon, Infrastruktur och Trafiksäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högkapacitetsfordon, Infrastruktur och Trafiksäkerhet"

Transkript

1 Högkapacitetsfordon, Infrastruktur och Trafiksäkerhet NVF seminarium 19 mars 2013 i Arlanda, Sverige. Rapport nr. 1/2013 Utskott: Fordon och Transporter

2 Författare: Titel: Serie: Utgivningsort: Tryck: Mårten JOHANSSON, Sverige Johan GRANLUND, Sverige Högkapacitetsfordon, Infrastruktur och Trafiksäkerhet NVF-rapport: 1/2013 Stockholm, Sverige 2013 NVF-rapporterna kan beställas via respektive lands sekretariat per telefon, fax, e-post eller post. Se kontaktuppgifterna på näst sista sidan. En uppdaterad rapportförteckning finns på förbundets nordiska hemsida,

3 Högkapacitetsfordon, Infrastruktur och Trafiksäkerhet NVF seminarium 19 mars 2013 i Arlanda, Sverige. Rapport nr. 1/2013 Utskott: Fordon och Transporter

4 Innehållsförteckning sidan 1. Innehållsförteckning 4 2. Förord 5 3. Sammanfattning 7 4. Yhteenveto 8 5. Summary 9 6. Högkapacitetsfordon, infrastruktur och trafiksäkerhet Referat Svensk Åkeritidning 14 4

5 Förord Denna rapport är en sammanfattning av NVF seminariet Högkapacitetsfordon, Infrastruktur och Trafiksäkerhet som genomfördes den 19 mars 2013 i Arlanda, Sverige, med 90 deltagare. Ett varmt tack till moderator, föredragshållarna och deltagare i paneldebatt: Mikael Nilsson, Sveriges Åkeriföretag, moderator Björn Stafbom, Näringsdepartementet Sverige, paneldebatt Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag Anita Jormsjö, Transportstyrelsen Sverige Anders Berndtsson, Trafikverket Sverige Thomas Holmstrand, Trafikverket Sverige Peter Engström, Cliffton Sverige Kari Saari, Trafikministeriet Finland Hans Ahola, Ahola Transport Finland Johan Granlund, Vectura Sverige Arrangör för seminariet var Nordiskt Vägforum Fordon och Transporter, NVF, ett nordiskt kunskapskluster med specialister som samverkar för effektivisering och utveckling av godstransporter på väg. Arbetet i NVF fokuserar på tre områden, Best Practise för tunga fordon inklusive högkapacitetsfordon, fordonskontroll och samverkan mellan fordon och väg. Rapporten har koordinerats inom NVF och sammanställts av Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag och Johan Granlund, Vectura. NVF Fordon och Transporters ordförande i respektive nordiskt land har beretts tillfälle att bidra med synpunkter. Till alla som medverkat till seminariets genomförande och med värdefulla synpunkter i denna rapport riktas ett varmt tack. Stockholm i augusti 2013 Mårten Johansson NVF Fordon och Transporter, Sverige ordförande 5

6 6

7 Sammanfattning Samhällets utmaning på transportområdet är att klara av en ökad mobilitet till låga kostnader och samtidigt minska negativ påverkan inom miljö, infrastruktur och trafiksäkerhet. Högkapacitetsfordon för godstransport på väg är en del av lösningen att möta samhällets ökade behov av effektiva transporter. 85 procent av antalet ton gods som transporteras på väg inom EU sker på sträckor under 150 km och har därför inget alternativt transportsätt. För att optimera vägars användning och nyttopotentialen hos högkapacitetsfordon bör bärförmåga och kapacitet hos vägnät och broar analyseras och, där så är möjligt, klassas upp. Med ökad tillåten längd på fordonskombinationer så kan bruttovikter ökas samtidigt som infrastrukturkostnader kan hållas låga. Ökad tillåten bruttovikt för fordonskombinationer utan att öka tillåten fordonslängd innebär att infrastrukturkostnaderna blir högre. Teknisk utveckling av fordon baseras på många internationella regelverk och standarder. Försök i Sverige med lastbilar med bruttovikter upp till 90 ton och ca 30 m långa har varit framgångsrika inom trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan per ton transporterat gods. Ett större antal högkapacitetsfordon kan göra större skillnad och stor nytta för samhället. I stället för småskaliga försök med godkännande av varje enskild fordonskombination så bör framgångsreceptet snarast skalas upp i omfattning. Finland har också föreslagit användning av högkapacitetsfordon, där avsikten är att högsta tillåtna bruttovikt höjs till 76 ton. Sverige, Finland, Nederländerna, Danmark och Norge tillåter idag användning av 25,25 m långa modulfordon med 60 tons bruttovikt. Det finns en stor potential för länder att effektivisera godstransporter på väg och samtidigt minska miljöpåverkan genom användning av modulfordon och högkapacitetsfordon. Regelverk och procedurer bör därför tas fram som snabbar upp och underlättar en ökad användning av högkapacitetsfordon baserat på ökat transportbehov och krav från intressenter från alla transportslag. Såväl infrastruktur som regelverk för högkapacitetsfordon bör utvecklas för att underlätta implementering av bättre och mer effektiv transport av gods. 7

8 Yhteenveto Yhteiskunnan haasteena liikennesektorilla on selviytyä kasvavasta liikkumistarpeesta alhaisilla kustannuksilla ja samanaikaisesti vähentää negatiivista vaikutusta ympäristöön, infrastruktuuriin ja liikenneturvallisuuteen. Korkean kapasiteetin kuljetukset (HCTkuljetukset) tieliikenteen tavaraliikenteessä ovat yksi ratkaisutapa yhteiskunnan kasvaviin tarpeisiin koskien tehokkaita kuljetuksia. 85 prosenttia tavaraliikenteen tonnimääristä, jotka kuljetetaan tiellä EU:n alueella, tapahtuu alle 150km:n matkoilla ja siksi niille ei ole olemassa vaihtoehtoista kuljetustapaa. Kasvanut tarve tieverkon ja siltojen kantavuudelle ja kapasiteetille tulee analysoida, jotta voidaan optimoida teiden ja HCT- kuljetusten käyttö. Ajoneuvojen suuremmalla sallitulla pituusrajoituksella voidaan kokonaismassaa nostaa samalla kun infrastruktuurikustannukset voidaan pitää matalina. Suurempi sallittu ajoneuvon kokonaismassa ilman suurempaa sallittua ajoneuvopituutta tarkoittaa kalliimpia infrastruktuurikustannuksia. Ajoneuvojen tekninen kehitys perustuu moniin kansainvälisiin säännöksiin ja standardeihin. Ruotsin kokeilu kokonaismassaltaan 90 tonnin ja noin 30 metrin pituisten kuorma-autojen osalta on ollut menestys liikenneturvallisuudelle ja vähentänyt ympäristövaikutuksia per kuljetettu tonnikilometri. Suurempi määrä HCT -kuljetuksia voi saada aikaan suuremmat erot ja suuren hyödyn yhteiskunnalle. Pienten väliaikaisten jokaisen ajoneuvoyhdistelmän hyväksymisen sijaan tulisi pikaisesti avata laajemmin. Suomi on myös ehdottanut siirtymistä käyttämään korkean kapasiteetin kuljetuksia, joiden kokonaismassa on 76 tonnia. Ruotsi, Suomi, Hollanti, Tanska ja Norja hyväksyvät myös 25,25m pitkien ja 60t kokonaismassaisten moduuliyhdistelmien käytön. Useammillekin Euroopan maille pitäisi löytyä suuri potentiaali tehostaa tavaraliikennettä teillä ja samalla vähentää ympäristövaikutuksia käyttämällä moduuliyhdistelmiä ja HCT-kuljetuksia. Esiin täytyykin ottaa säännökset ja menettelytavat, jotka nopeuttavat ja helpottavat HCT - kuljetusten kasvavaa käyttöä, joka johtuu kasvaneesta kuljetustarpeesta ja eri kuljetusmuotojen mielenkiinnosta. Myös infrastruktuuria tulee kehittää helpottamaan parempien ja tehokkaampien tavarakuljetusten suorittamiseksi. 8

9 Summary Society's challenge in road transport is to cope with increased mobility at lower cost while reducing negative impacts on the environment, infrastructure and road safety. High Capacity Vehicles (HCV) for road freight and transport is part of the solution to meet society's growing need for efficient transportation. Nowadays, 85 per cent of the tonnage of freight transported by road in the EU takes place at distances below 150 km and therefore have no alternative mode of transport. To optimize the use of roads and commercial potential of high capacity vehicles, the bearing capacity and geometric capacity of the road network and its bridges should be analyzed and, where possible, rated up. By increasing permitted lengths of vehicle combinations, the gross weight can be increased and infrastructure costs can be kept down. By increasing the permitted gross weight of vehicle combinations, without increasing the permitted length, the infrastructure cost will increase. Technical developments of vehicles are based on many international regulations and standards. Trials carried out in Sweden with trucks with gross weights of up to 90 tons and about 30 meters long have been successful regarding road safety and reduced environmental impact per tonne of goods transported. A larger number of HCV can make a difference and greatly benefit society. Instead of small trials with temporary approval of each single vehicle combination, more large scale, in depth trials should be urgently carried out. Finland has also suggested the use of HCV, where the gross weight will be raised to 76 tonnes. Sweden, Finland, the Netherlands, Denmark and Norway allow the use of m long module vehicles of 60 tonnes gross weight. There is large potential for countries to improve the efficiency of road haulage, while reducing environmental impact through the use of modular vehicles and HCV. Legislative procedures should be developed to expedite and facilitate the implementation of HCV based on growing demand and interest from stakeholders from all transport modes. Infrastructure as well as regulations and legislation for HCV should be further developed in order to facilitate the implementation of better and more efficient transport operations. 9

10 Högkapacitetsfordon, infrastruktur och trafiksäkerhet Ett 90 tal personer från alla Nordiska länder samlades den 19 mars 2013 i Arlanda, Sverige för att delta i NVF seminariet högkapacitetsfordon, infrastruktur och trafiksäkerhet. I denna rapport finns en kort introduktion till de föredrag som hölls på seminariet samt relaterade länkar med PPT bilder från föredragshållarna. Seminariet öppnades av moderator Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag. Godstransporter på väg med modulfordon inom 25,25 m och 60 ton tillåts i Sverige, Finland, Nederländerna, Danmark och Norge. Sverige har gått vidare i arbetet att effektivisera godstransporter och minska miljöpåverkan genom försök med HCV, High Capacity Vehicle, där fordonen är längre än 25,25 meter och har bruttovikter över 60 ton. Finland planerar att öka bruttovikterna på fordon upp till 76 ton. Internationella erfarenheter av högkapacitetsfordon är goda. Erfarenheter från användning av olika koncept av HCV redovisades bl.a. i september 2012 på HVTT12 symposiet, Heavy Vehicle Transport Technology, i Stockholm där 133 internationella experter från 28 länder samlades under tre dagar med NVF som värd. Dokumentation från HVTT12 finns på hemsidan Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag presenterade arbetet inom NVF utskott Fordon och Transporter. Utmaningen är att öka mobilitet för gods och personer och samtidigt minska negativ påverkan i samhället som trafikolyckor, emissioner, slitage, trängsel mm. Ca hälften av dödsolyckorna med tunga fordon inblandade är med mötande trafik. Att hindra fordon att komma över på fel körbana har stor betydelse för trafiksäkerheten. Antalet lastbilsfronter är en annan trafiksäkerhetsfaktor där större fordon ökar transportkapaciteten på väg samtidigt som antalet lastbilsfronter minskar. De reglerade utsläppen av avgaser har minskat upp till 98 procent från Euro 0 år 1990 till Euro VI Fokus är nu på att minska koldioxidutsläppen, dels genom låginblandning med koldioxidneutralt bränsle men också genom användning av alternativa bränslen. HCV är också att effektivt sätt att minska negativ påverkan i samhället i förhållande till den nytta som HCV bidrar med. 85 procent av antalet ton gods som transporteras på väg inom EU sker på sträckor under 150 km och har därför inget alternativt transportsätt. EU-kommissionen har nu påbörjat en översyn av regler i direktiv 96/53/EC om vikt- och dimension för tunga fordon. Försök med High Capacity Transport i Sverige presenterades av Anita Jormsjö, Transportstyrelsen i Sverige. Anita handlägger dispensansökningar om försök med högkapacitetsfordon i Sverige. Hon sammanfattade regelverken, berättade om pågående försök och utredningar, samt vad försöken kan ge svar på. Anita visade videofilmer från flera stabilitets- och manövertest med tunga och långa fordonskombinationer. Filmerna ger en indikation på att de HCT-ekipage som testas har god trafiksäkerhet. Kursstabiliteten vid olika manövrar, så som dubbelt körfältsbyte, är imponerande god. Jämfört med traditionell semitrailer betedde sig de filmade ekipagen bättre. Även med tre släpkärror spåras lastbilen mycket fint vid körning på allmän landsväg med tvära kurvor och snäva korsningar. 10

11 Ett exempel på demonstrationsprojekt är ETT-projektet, En Trave Till, för timmertransport. ETT genomförts med fordon som är 30 m långa och har en bruttovikt på 90 ton. Projektet har hittills sparat in liter diesel och förebyggt utsläpp av 225 ton koldioxid. Antalet fordon för att transportera drygt ton virke sammanlagt km har reducerats med 45 procent. På Transportstyrelsens hemsida (www.transportstyrelsen.se) finns information om procedurer för att få tillstånd att genomföra försök med högkapacitetsfordon. Hur kan HCT fordon bidra till att nå klimatmålen i Sverige är rubriken på det föredrag som hölls av Anders Berndtsson, Trafikverket. Högkapacitetsfordon är ett bra sätt att arbeta med ständig förbättring på miljöområdet enligt Berndtsson. Han berättade om DUO2 projektet, där en dragbil med två påhängsvagnar kopplats samman med dolly. Ekipaget är 32 m långt och får väga 80 ton. DUO2 har visats spara 27 procent bränsle/ ton gods jämfört med internationella dragbilar som bara kör med en påhängsvagn. Jämförs istället mot modulfordon inom 25,25 m maxlängd, sparar DOU2-ekipaget ca 16 procent bränsle per ton gods. Baserat på slutsatser från VTI, Chalmers, Skogforsk, KNEG, Trafikverket m.fl. studier så medverkar dessa längre och tyngre fordon på ett bra sätt till minskad miljöpåverkan. Thomas Holmstrand, Trafikverket, föreläste om Möjligheter och begränsningar i väginfrastrukturen för HCT fordon i Sverige. Thomas berättade att stora delar av vägnätet har hög kapacitet för fordons mått och bruttovikt. Dessa sträckor kan därmed utnyttjas mer rationellt genom att möjliggöra transporter med högkapacitetsfordon. Behovet av nya investeringar i vägar och broar kan då minskas. Trafikverket medger därför nu viktdispenser för vissa försöksprojekt för att möjliggöra forskning på fältet och som ger ny kunskap. Trafikverkets analys av broars bärighet, baserat på bl a huvudvägarna E4, E6, E18, E20, 32, 55 och 56, indikerar att det behövs ca 2,1 miljarder kronor för bärighetshöjande åtgärder till 74 ton med 25 metersfordon, eller 3,4 miljarder för 80 tons fordon. Med längre fordon, t.ex. 32 meter, blir behovet av bärighetshöjande åtgärder på dessa vägar istället ca 1 miljard kronor för 74 ton och 1,5 miljarder för 80 ton. Längre fordon är alltså gynnsamt för broarna. Det finns sannolikt en mycket stor nytta för samhället och näringslivet med bärighetshöjande åtgärder, men nyttan har ännu inte hunnit beräknas. Malmtransporter 90 ton på 10 axlar / Pajalaprojektet, presenterades av Peter Engström, Cliffton Mining. I Kaunisvaara (norra Sverige) lastas järnmalmskoncentrat på 10-axliga fordonskombinationer för att transporteras 162 km till Pitkäjärvi/Svappavaara för att där lastas på tåg för vidare transport på Malmbanan till Atlanthamnen i Narvik (Norge). Lastbilarna med fyra axlar och trippelboggi drar sexaxliga släpvagnar. Ekipagen lastar 63,8 ton inom 90 tons bruttovikt. De första fordonen testkördes i april 2012 och 2015 skall 250 förare köra 63 ekipage var sjunde minut. Detta innebär transport av 4,6 miljoner ton årligen. Kari Sari, Trafikministeriet Finland, berättade om Finlands förslag att öka vikterna på lastbilar upp till 76 ton. Förslaget har notifierats till EU kommissionen och Finland avvaktar svar. Fyraxliga lastbilar föreslås öka bruttovikten från 32 till 35 ton, femaxliga lastbilar från 38 till 42 ton. Modulkombinationer med 8 axlar föreslås öka bruttovikten från 60 till 64 ton och om 65 procent av vikten är fördelad på dubbelmonterade hjul så föreslås 68 11

12 tons bruttovikt. Kombinationer med 9 axlar höjs på samma sätt från 60 till 69 ton eller max 76 ton med viss andel dubbelmonterade hjul. Vid bruttovikter över 68 ton skall minst 20 procent av vikten vara på drivande axlar. Under en övergångsperiod på 5 år föreslås en temporär höjning av tvåaxliga lastbilars bruttovikt från 18 till 20 ton och treaxliga lastbilar från 26 till 28 ton samt sjuaxliga modulkombinationer till 64 tons bruttovikt. Tillåten fordonshöjd ökas från 4,2 till 4,4 m. (Anm.: EU har bifallit och Finland genomför de föreslagna höjningarna av tillåten kapacitet i okt 2013). Hans Ahola, Ahola Transport, talade om Hur vill transportnäringen att HCT-regler ska utformas. Ahola menade att Finland borde samarbeta mer med Sverige och följa de exempel på HCT fordon som Sverige tar fram. De finska förslagen till ökade bruttovikter medför specialkonstruktioner som gör det dyrt att anpassa sig till ändrade regler. Johan Granlund, Vectura, gav sin syn på Förvaltning av vägars geometri, bärighet, trafikseparering, vägkant och skyddsanordningar. Johan visade att mötesseparering med mitträcke är en viktig trafiksäkerhetsåtgärd för att hindra mötande fordon att köra in i lastbilars front. Hälften av dödsolyckorna med tung lastbil inblandad sker med mötande trafik. Vidare behöver vissa kritiska platser i infrastrukturen få kraftigare vägräcken eftersom befintliga räcken inte är dimensionerade för de tyngsta fordonen. Det behövs en klassning för vägräcken med tillräcklig krockkapacitet för att stoppa tyngre lastbilsekipage än 38 ton. Det finns också brist på bra rastplatser för yrkestrafik och HCT fordon. Vägnätet är gammalt och till stor del byggt för långsammare vagnar än dagens motoriserade fordon. Vägarnas geometri bör därför ses över och förvaltas på ett mer professionellt sätt. Många av dagen kurvor har fel dosering vilket bl a innebär risk för vattensamling och därmed halkolyckor. Dessa vägsäkerhetsrisker åtgärdas sällan när ny beläggning läggs ut. Tyngre fordon innebär ökade krav på jämnare vägbana för att inte öka störande markvibration till närboende. När man talar om vägars bärighet är ofta vägkanten kritisk. Johan presenterade kortfattat den metod för dimensionering av vägars bärighet nära vägkanten, vilken är dokumenterad i NVF-rapport Förslag till nya vikter och dimensioner i Norge: Vid möte med utskott NVF Fordon och Transporter dagen efter det öppna HCTseminariet presenterade Thomas Tangvik-Magnussen hur vikter och dimensioner ändras. Remissperioden avslutades den 21 december Avsikten är att dels följa rättsakterna 96/53/EC och 2007/46/EC, dels tillämpa nationella undantag. Nationellt tillåts 19,5 m långa vagntåg och 17,5 m semitrailervagntåg. Högsta bruttovikt är 50 ton. Timmerfordons längd 22 m, föreslås öka på vissa vägar till 24 m. Timmerfordons bruttovikt föreslås öka till 60 ton. Fyraxliga släp med axelavstånd >5,8 m föreslås få 32 tons bruttovikt. Modulkombinationer på 25,25 m och 60 tons bruttovikt tillåts, men är på vissa vägar begränsade till 50 ton. Transport av 45 fots container tillåts under vissa förutsättningar. Båtar och husmoduler med en bredd upp till 3,25 m kan transporteras på vissa vägar. Regler för dispenstrafik utan tidsbegränsning behålls med singel-/boggi-/trippel-axellaster 11/21/26 ton och 65 tons bruttovikt. Mobilkranar och betongpumpbilar föreslås 12/24/28 ton med bruttovikt 65 ton på vissa vägar utan tidsbegränsning. Med tidsbegränsning föreslås också 12/24/30 ton och bruttovikt 100 ton på vissa vägar. 12

13 Länkar till föredragshållarnas bildspel (pdf) NVF Fordon och Transporter, Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag Försök med High Capacity Transport (HCT) fordon i Sverige, Anita Jormsjö, Transportstyrelsen Hur kan HCT fordon bidra till att nå klimatmålen i Sverige, Anders Berndtsson, Trafikverket Möjligheter och begränsningar i väginfrastrukturen för HCT fordon i Sverige, Thomas Holmstrand, Trafikverket Malmtransporter 90 ton på 10 axlar / Pajalaprojektet, Peter Engström, Cliffton Förslag till ökad bruttovikt 76 ton i Finland, Kari Saari, Trafikministeriet Hur vill transportnäringen att HCT regler skall utformas, Hans Ahola, Ahola Transport Förvaltning av vägars geometri, bärighet, trafikseparering, vägkant, skyddsanordningar. Johan Granlund, Vectura Video på sid 6: Forslag til endringer i kapitel 5 om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg i Norge, Thomas Tangvik-Magnussen, Statens vegvesen 13

14 TEKNIK LÄNGRE OCH TYNGRE Mycket att vinna på högkapacitetsfordon Såväl hinder som möjligheter togs upp när Nordiskt Vägforum bjöd in till seminarium om högkapacitetsfordon. TEXT OCH FOTO: ANDERS SILJEVALL E n trave till, Ett-demo och Pajalaprojektet är några av de senaste årens försöksprojekt när det handlar om längre och tyngre fordon. Det var just dessa som var i fokus på Nordiskt Vägforums seminarium Högkapacitetsfordon, infrastruktur och trafiksäkerhet. På plats fanns bland annat myndigheter och näringsliv. När vi får en förfrågan från en entreprenör tittar vi på om vi kan få ny kunskap genom att bevilja försöksprojektet. De gånger som vi har sagt nej har det ofta berott på att underlaget för ansökningen inte har varit tillräckligt utförligt, menar Anita Jormsjö på Transportstyrelsen, som hanterar en del av dispenserna. Mikael Nilsso Ande 62 S V EN SK Å K ER I T I D N ING NR rs Berndt sson Anders Berndtsson på Trafikverket pratade om hur högkapacitetsfordonen kan bidra till att nå de svenska klimatmålen: För företagen kan det innebära betydande besparingar. Att köra med ETT-ekipage kan till exempel innebära en besparing med 20 procent bränsle per fraktat ton, jämfört med konventionella timmerbilar. Men hur kommer samhället i stort att förändras? Gör en konservativ beräkning, och säg att fem procent av transporterna skulle gå med längre och n Thomas Holm strand

15 tyngre fordon. Det skulle innebära att koldioxidutsläppet minskar med två procent. Vinsten kan verka liten ur ett samhälleligt perspektiv, men ur ett aktörsperspektiv är det en jättestor vinst, konstaterar Anders Berndtsson. Han berättar också om planerna på att införa ett kontrollsystem för alla längre och tyngre fordon som rulllar. Tanken är att just säkra upp så att alla med dispens faktiskt följer regelverket. Kontrollen görs av GPS och en svart låda i varje bil. Bland annat kontrolleras hastigheter samt kör- och vilotider. En fråga som brukar komma i anslutning till diskussionerna om tyngre fordon är förstås den om ökad belastning på vägnätet. En med koll är Thomas Holmstrand, specialist i transportdispensfrågor: Broarna är svaga länkar i vägnätet. För att kunna köra med tyngre fordon över en del av dem krävs upprustningar för miljarder. Enligt vår prognos bör ett utpekat statligt vägnät som klarar högre bruttovikt vara klart till Ännu längre fram i tiden kan det bli möjligt att också tillåta högre axeltryck, men det är inte aktuellt i nuläget, säger Thomas Holmstrand. MÅNGA HAR HÖRT talas om de 90 ton tunga malmtransporterna som nu går mellan Kaunisvaara och Pitkäjärvi. Peter Engström, avdelningschef på Cliffton Mining, var på plats för att berätta om Pajalaprojektet, eller Route 395 som han kallar det. I februari 2012 skrev Cliffton kontrakt med Northland Resources om malmtransporter från gruvan i Kaunisvara. Att köra med 90 ton tunga lastbilar på dåliga vägar ställer stora krav. I dispensen framgår att fordonen ska hålla minst fyra minuters avstånd från varandra och det ska kunna styrkas att man har kört ensam över broar. Dialogen med Trafikverket har varit jättebra för vår del. Det pågår ett upprustningsarbete av vägarna och det är roligt att vi som näring får våra röster hörda av myndigheterna, tycker Peter Engström. I Finland ligger nu ett förslag om att den maximala bruttovikten ska ökas från 60 upp till 74 ton, och att maxhöjden ska förlängas från 4,2 till 4,4 meter. I början av maj i år kommer beskedet om det blir någon regeländring: Finland har samma slags grundindustri och transportsystem. Därför är det viktigt att höra vad som görs i Sverige. Om vi höjer maxvikterna bör inte Sverige dröja för länge med att göra samma sak, säger Kari Saari på finska Trafikministeriet. Han betonar dock att regeländringarna än så länge bara är förslag. Den finske storåkaren Hans Ahola, med Ahola Transport, var inte odelat positiv till den föreslagna höjningen av bruttovikten. Vi åkare är eniga om att det vore tillräckligt att öka maxvikten till 64 ton med befintliga axlar. En större ökning skulle innebära att stora investeringar behövs, och det skulle snedvrida konkurrensen. Ju tyngre och längre fordon, desto viktigare med bra vägar med rätt lutning. Det som är bra för dessa fordon är bra för all tung trafik, menar Vecturas vägyteexpert Johan Granlund. DET VIKTIGASTE tycker han är att väglutningen blir korrekt, även när gamla vägar underhålls. Vid nya vägbyggen är det självklart att man designar lutningarna i förhållande till kurvornas radie och fartgräns. Men när det kommer till underhåll av gamla vägar är det inte sällan som vägbanans geometri blir farligare efter åtgärd. En av mina käpphästar är att inte bara asfalten ska underhållas, utan också geometrin. Det går alltid att göra den lite bättre, säger Johan Granlund. Han berättar också att dödliga singelolyckor är fem gånger vanligare i ytter- än i innerkurvor. Detta beror på att en fellutning kan innebära att fordonet slungas över den mötande vägbanan. Med tyngre fordon ställs ännu högre krav på att vägbanan är jämn eftersom de oftast har en högre tyngdpunkt, vilket gör att de kränger mer under ojämnt underlag, säger Johan Granlund. Han tycker också att fler åtgärder bör göras för att skapa en hållbar infrastruktur: Genom vägseparering förhindras många av den vanligaste typen av dödsolyckor där lastbilar är inblandade att mötande trafikanter kör in i en lastbilsfront. Även med relativt klena vägräcken förebyggs hälften av dödsolyckorna, säger Johan Granlund. I Sverige finns 350 rastplatser på kilometer landsväg. Det är alldeles för lite, menar Johan Granlund. Sveriges Åkeriföretags ordförande Mikael Nilsson var moderator under seminariet. Han konstaterar att många av transportbranschens problem skulle gå att lösa med hjälp av högkapacitetsfordon. Det är intressant att det redan nu finns så många lösningar. Även om det rör sig om enstaka projekt går det att utveckla dem. Vi har ju redan den mesta kunskapen. Utmaningen framöver blir att nå ut till politikerna för att få igenom de lagändringar som krävs, säger han till Svensk Åkeritidning. Björn Stafborn DEN POLITISKA VÄGEN Nordiskt vägforums seminarium avslutades med en debatt mest pratade Björn Stafborn från Näringsdepartementet och Anders Berndtsson på Trafikverket. Vi för fram förslag till EUkommissionen och redovisar våra försök med tyngre fordon. Däremot måste vi ta hänsyn till de reaktioner vi får. På kontinenten finns en annan syn på lasbilstrafiken. Många länder har ett mer utvecklat tågnät för transporter, säger Björn Stafborn på Näringsdepartementet. Anders Berndtsson på Trafikverket betonade vikten av att arbeta aktivt med att få igenom förändringar, och inte bara vänta på att ett politiskt beslut ska komma. Elektrifiering av vägnätet är ett exempel på det. Där har en process satts igång. Tekniken är inte särskilt avancerad. Det svåra är att få alla att vilja jobba för att idéerna ska bli verklighet. Det enda sättet är att samarbeta. Man kan inte gå och hoppas på att berörd minister helt plötsligt går med på att finansiera ett projekt, konstaterar Anders Berndtsson. Anita Jormsj Pe Hans Ahola Kari Saari ter Engs tröm SV EN SK ÅKERITIDNI NG NR ö

16 NVF Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 DK-1022 København K Danmark Telefon telefax E-post: NVF c/o Vägförvaltningen Postbox 33 FIN Helsingfors Finland Telefon telefax E-post: NVF c/o Landsverk Box 78 FO-110 Torshavn Færøerne Telefon telefax E-post: NVF c/o Vegagerdin Borgartun 7 IS-105 Reykjavik Island Telefon telefax E-post: NVF c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep NO-0033 Oslo Norge Telefon telefax E-post: NVF c/o Trafikverket SE Borlänge Sverige Telefon växel direkt E-post: NVF-rapporterna kan beställas via respektive lands sekretariat per telefon, fax, e-post eller post. Se kontaktuppgifterna på näst sista sidan. En uppdaterad rapportförteckning finns på förbundets nordiska hemsida, 16

17

HCT-fordon NVF-seminarie Arlanda, Stockholm. Thomas Holmstrand Trafikverket

HCT-fordon NVF-seminarie Arlanda, Stockholm. Thomas Holmstrand Trafikverket HCT-fordon NVF-seminarie 2013-03-19 Arlanda, Stockholm Thomas Holmstrand Trafikverket Möjligheter och begränsningar i väginfrastrukturen för HCT-fordon i Sverige 2 2013-04-02 Möjligheter och begränsningar

Läs mer

Mårten Johansson, ordf marten.johansson@akeri.se Sveriges Åkeriföretag. Johan Granlund, sekr johan.granlund@vv.se Vägverket Konsult

Mårten Johansson, ordf marten.johansson@akeri.se Sveriges Åkeriföretag. Johan Granlund, sekr johan.granlund@vv.se Vägverket Konsult Mårten Johansson, ordf marten.johansson@akeri.se Sveriges Åkeriföretag Johan Granlund, sekr johan.granlund@vv.se Vägverket Konsult NVF utmaning Mobilitet -Personer -Gods Betalningsvilja Kostnader 2008

Läs mer

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet.

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet. Datum Vår beteckning 1(7) 2014-10-20 2014-19 Er beteckning N2014/3453/TE N2014/3454/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE

Läs mer

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G 1 Utmaningen Mobilitet Gods Människor Kostnad Villighet att

Läs mer

Effektivisera lastbilstransporterna genom att bättre utnyttja fordonens kapacitet. Höj Trafikförordningens bruttoviktsbegränsning till 76 ton.

Effektivisera lastbilstransporterna genom att bättre utnyttja fordonens kapacitet. Höj Trafikförordningens bruttoviktsbegränsning till 76 ton. 2013-06-14 Helena Sjögren helena.sjogren@skogsindustrierna.org 08-762 72 35 072-585 72 35 Morgondagens fordon finns redan idag! Effektivisera lastbilstransporterna genom att bättre utnyttja fordonens kapacitet.

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

Anpassning av infrastrukturen för tunga fordon. NVF- 4 december. Petter Åsman

Anpassning av infrastrukturen för tunga fordon. NVF- 4 december. Petter Åsman Anpassning av infrastrukturen för tunga fordon NVF- 4 december Petter Åsman High Capacity Transports - Ett FoIprogram inom CLOSER FoI-program: Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport (HCT-programmet).

Läs mer

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Först några utgångspunkter The main conclusion of the analysis is that the introduction of Mega- Trucks would be beneficial

Läs mer

Heavy Vehicle Transport Technology Symposia HVTT13:

Heavy Vehicle Transport Technology Symposia HVTT13: 1 (5) 28.10-31.10 2014 Heavy Vehicle Transport Technology Symposia : Internationella trender samt reflektioner efter symposiet International Forum for Road Transport Technology (IFRTT) är ett globalt nätverk

Läs mer

High Capacity Transports, HCT. Långa och tunga godstransporter i Sverige

High Capacity Transports, HCT. Långa och tunga godstransporter i Sverige High Capacity Transports, HCT Långa och tunga godstransporter i Sverige 1 Regler Nationella regler Internationella regler Trafikförordningen 4 kap 17 Rådets direktiv 96/53/EG 24 meter (25,25) / 60 ton

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

Sam-modalitet i praktiken - utveckling och samhällsekonomisk utvärdering av landtransportsystem för långväga transporter

Sam-modalitet i praktiken - utveckling och samhällsekonomisk utvärdering av landtransportsystem för långväga transporter Sam-modalitet i praktiken - utveckling och samhällsekonomisk utvärdering av landtransportsystem för långväga transporter Johan Ericson Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI) Tekniska mässan,

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet - SKL 2015-02-17. Kenneth Natanaelsson & Lars Bergman

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet - SKL 2015-02-17. Kenneth Natanaelsson & Lars Bergman Tyngre fordon på det allmänna vägnätet - SKL 2015-02-17 Kenneth Natanaelsson & Lars Bergman Utnyttja befintlig infrastruktur optimalt ETT-fordonet 30 meter, 90 ton 4 travar, 11 axlar Rundvirkesfordon idag

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

LÄNGRE OCH TYNGRE FORDON

LÄNGRE OCH TYNGRE FORDON LÄNGRE OCH TYNGRE FORDON Ulric Långberg Branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag 1 FRAMTIDEN GÄLLER OSS ALLA! Jag är glad att hålet inte är på vår sida 1 Inrikes godstransporter efter varukategori fördelade

Läs mer

HCT. High Capacity Transports. Henrik von Hofsten

HCT. High Capacity Transports. Henrik von Hofsten HCT High Capacity Transports Henrik von Hofsten Finansiering (2015) MSEK Ramanslag, skogsbranschen 38 Ramanslag, staten 38 Fonder 35 Uppdrag 15 Övriga anslag, skogsbruket 32 Kommunikation 6 Övrigt 5 Total

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

Möte med NVF Fordon och Transporter

Möte med NVF Fordon och Transporter Minnesanteckningar 1 (6) 03-04.05.2010 Torshavn Möte med NVF Fordon och Transporter Närvarande Sverige (SE): Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag (ordförande) Johan Granlund, Vectura (sekreterare) Anita

Läs mer

AB Volvo. Datum Telefon direkt Telefax Vår referens

AB Volvo. Datum Telefon direkt Telefax Vår referens AB Volvo Attn: Näringsdepartementet Datum Telefon direkt Telefax Vår referens 2014-10-17 031 3225912 Se nedan Remissvar: Förslag och bedömningar baserade på rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

ETT, modulsystem för skogen & DUO2. Forskningsprojekt för ökad transporteffektivitet

ETT, modulsystem för skogen & DUO2. Forskningsprojekt för ökad transporteffektivitet ETT, modulsystem för skogen & DUO2 Forskningsprojekt för ökad transporteffektivitet Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar genom att: skapa värde för kunden inom

Läs mer

HCT - Årskonferens. Vad händer kring införandet 74 ton? Kenneth Natanaelsson Strategisk planering. TMALL 0141 Presentation v 1.0

HCT - Årskonferens. Vad händer kring införandet 74 ton? Kenneth Natanaelsson Strategisk planering. TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 HCT - Årskonferens Vad händer kring införandet 74 ton? Kenneth Natanaelsson Strategisk planering 2 3 Regeringen uppdrar åt Trafikverket att analysera förutsättningarna för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2017:610 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Regeringen föreskriver 1 att 4 kap. 14 och

Läs mer

Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet. (N2014/3453/TE, N2014/3454/TE)

Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet. (N2014/3453/TE, N2014/3454/TE) 2014-10-16 Sida 1 av 5 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet. (N2014/3453/TE, N2014/3454/TE) Statens

Läs mer

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se +46 70 671 13 85 teknikchef Sveriges åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERING FÖR PERIODEN

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERING FÖR PERIODEN 2016-02-26 1 (5) Vår beteckning Dnr 55/2015 Er beteckning/diarienummer N2015/4305/TIF Yttrande Kontaktperson i detta ärende John Woxström Näringsdepartementet 070-936 07 99 n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Linjemärkning innebär reflextejp som anger horisontella dimensioner på fordon.

Linjemärkning innebär reflextejp som anger horisontella dimensioner på fordon. Datum Vår beteckning 2005-12-05 reflex0512mj Er beteckning Sändlista: Näringsdepartementet, Per Björklund, Charlotte Ottosson Vägverket, Sören Hedberg, Göran Andersson För kännedom: Scania, Anders Lundström

Läs mer

Bättre miljö med färre lastbilar

Bättre miljö med färre lastbilar Bättre miljö med färre lastbilar Kenneth Ramberg, Transport & Infrastruktur Augusti 2004 Tre korta blir två långa om EU gör som Sverige och Finland Bättre miljö med färre lastbilar Tre korta blir två långa

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

ETT, modulsystem för skogen & DUO2. Forskningsprojekt för ökad transporteffektivitet

ETT, modulsystem för skogen & DUO2. Forskningsprojekt för ökad transporteffektivitet ETT, modulsystem för skogen & DUO2 Forskningsprojekt för ökad transporteffektivitet Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar genom att: skapa värde för kunden inom

Läs mer

ETT Modular System for Timber Transport

ETT Modular System for Timber Transport ETT Modular System for Timber Transport A three-year test in Sweden Claes Löfroth Skogforsk Lena Larsson Volvo Thomas Asp Swedish Transport Administration Vision Reduce CO 2 by 20% to 2020 We have to do

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Effektiviseringspotential. HCT-system. Fallstudie Örebro 2015-03-20

Effektiviseringspotential. HCT-system. Fallstudie Örebro 2015-03-20 Effektiviseringspotential med HCT-system Fallstudie Örebro 2015-03-20 Innehåll Vad och varför HCT? Beskrivning fallstudier: Zinkgruvan Mining och Kopparbergs Bryggeri Resultat Slutsatser Rekommendationer

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Regeringen Näringsdepartementet Stockholm

Regeringen Näringsdepartementet Stockholm Remissvar 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2013-04-25 N2013/2150/TE Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring

Läs mer

High Capacity Transport HCT, HCT-fordonens utveckling TTF konferens, Mantorp

High Capacity Transport HCT, HCT-fordonens utveckling TTF konferens, Mantorp High Capacity Transport HCT, HCT-fordonens utveckling TTF konferens, Mantorp 2016-04-20 APRIL 2016 SIDE 1 Vem är jag? Svensk med >30 års internationell erfarenhet från transportbranschen Bott i Sverige,

Läs mer

NVF Fordon och Transporter Utskottsmöte i Stockholm 2008-09-18

NVF Fordon och Transporter Utskottsmöte i Stockholm 2008-09-18 Minnesanteckningar Bilaga: Förteckning över utskottets ledamöter och projekt i Excel-fil. 1 Arbetsmötet öppnas Utskottets ordförande Mårten Johansson hälsar välkommen till Stockholm Danderyd och öppnar

Läs mer

Yttrande över Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet

Yttrande över Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet n.registrator@regeringskansliet.se peter.kalliopuro@regeringskansliet.se Uppsala 2014-10-20 Yttrande över Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna

Läs mer

Möte med NVF Fordon och Transporter

Möte med NVF Fordon och Transporter Mötesanteckningar 1 (6) Närvarande Möte med NVF Fordon och Transporter Sverige (SE): Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag (ordförande) Johan Granlund, Vectura (sekreterare) Anita Jormsjö, Transportstyrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2010 Innehållsförteckning Vägnätet... 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser... 3 Vikt- och dimensionsbestämmelser... 4 Max axeltryck...

Läs mer

Vägen till ETT lyckat samarbete

Vägen till ETT lyckat samarbete Vägen till ETT lyckat samarbete Lena Larsson & Lennart Cider AB Volvo År 2 År 3 År 4 År 5 Vision Projektmål År 1 Strategi Aktivitet 2010-10-19 Bild 1 Miljöhänsyn Ett av Volvos Kärnvärden Minska CO 2 utsläppen

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2014:419-032 Stab 2014-09-11 1/3 Handläggare Lennart Nilsson Tel. 0152-292 76 Regionförbundet Sörmland Box 325 611 27 Nyköping Remiss: Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Vindkraftens inverkan på Vägarna

Vindkraftens inverkan på Vägarna VINDKRAFTTEKNIKER EXAMENSARBETE 15 P Datum (2012-03-14) Vindkraftens inverkan på Vägarna Elev: Sebastian Nordlund Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Här ska vi ta en liten koll på hur vindkraftens

Läs mer

Hur skall det gå till på vägarna?

Hur skall det gå till på vägarna? Hur skall det gå till på vägarna? Roger Berger, utbildningsledare för tunga fordon, Murtans Trafikskola, Falkenberg. Lennart Svensson, författare av Körkortsboken samt trafikskolechef på Murtans. Inledning

Läs mer

Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige. Henrik Pålsson Docent, Förpackningslogistik Lunds universitet

Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige. Henrik Pålsson Docent, Förpackningslogistik Lunds universitet Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige Henrik Pålsson Docent, Förpackningslogistik Lunds universitet henrik.palsson@plog.lth.se Involverade organisationer Arbetsgrupp: Lunds universitet (koordinator)

Läs mer

DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013

DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013 Inbjudan till DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013 Måndag 25 november Ferjefri E39: Vision, inspiration och utmaningar Arrangerad av Konstruktionscentrum vid Chalmers Ett samarrangemang mellan Chalmers,

Läs mer

Er ref: Peter Kalliopuro Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org Diarienr: N2014/3453/TE, 08-762 72 30 N2014/3454/TE 070-202 98 69

Er ref: Peter Kalliopuro Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org Diarienr: N2014/3453/TE, 08-762 72 30 N2014/3454/TE 070-202 98 69 2014-10-20 Er ref: Peter Kalliopuro Karolina Boholm Stefan Andersson karolina.boholm@skogsindustrierna.org Diarienr: N2014/3453/TE, 08-762 72 30 N2014/3454/TE 070-202 98 69 Yttrande över regeringsuppdraget

Läs mer

High Capacity Transport. Presentation av Sveriges första 74 tons Bulkfordon.

High Capacity Transport. Presentation av Sveriges första 74 tons Bulkfordon. High Capacity Transport Presentation av Sveriges första 74 tons Bulkfordon. I begynnelsen Anders Andersson grundade åkeriet år 1872 Ett av de första stadigvarande transportuppdragen var när vi började

Läs mer

Hastighetsbegränsning i de nordiska länderna. Nordiskt Trafiksäkerhetsforum, Bergen 16.5.2013 Riikka Rajamäki

Hastighetsbegränsning i de nordiska länderna. Nordiskt Trafiksäkerhetsforum, Bergen 16.5.2013 Riikka Rajamäki Hastighetsbegränsning i de nordiska länderna Nordiskt Trafiksäkerhetsforum, Bergen 16.5.2013 Riikka Rajamäki 2 Innehåll Beslutande organ Bashastighet Motorvägar Landsvägar Inom tätort Bussar, lastbilar

Läs mer

Elektrifiering av Svenska gruvtransporter - en realistisk framtid

Elektrifiering av Svenska gruvtransporter - en realistisk framtid Elektrifiering av Svenska gruvtransporter - en realistisk framtid Answers for infrastructure and cities. Elektrifiering av transporter då.. Page 2 ..och nu. Page 3 Varför elektrifierade gruvtransporter?

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Transportindustriförbundet (STIF) har tagit del av ovanstående remiss per den och önskar inlämna remissvar med anledning därav.

Transportindustriförbundet (STIF) har tagit del av ovanstående remiss per den och önskar inlämna remissvar med anledning därav. Näringsdepartementet Maria Gelin, Enhetschef 103 33 Stockholm Stockholm 2015-11-27 N2015/6110/MRT Angående: Remissvar Framställan från Transportstyrelsen om ändring i trafikförordningen (1998:1276) Transportindustriförbundet

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon

Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon Innehållsförteckning Vägnätet... 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser... 3 Vikt- och dimensionsbestämmelser... 4 Max axeltryck... 7

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag Hastighets gränser ur ett svenskt perspektiv Trafikdag 2012 TIDIGARE HASTIGHETSSYSTEM I SVERIGE UTOM TÄTTBEBYGGT OMRÅDE: kommunen beslutar om tättbebyggt område generellt 70 km/tim och på motorväg 110

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Nollvisionen från ide till verklighet. Roger Johansson

Nollvisionen från ide till verklighet. Roger Johansson Nollvisionen från ide till verklighet Roger Johansson EUROPEISKA UNIONENS RÅD, ANSER att antalet dödade och skadade i trafikolyckor fortfarande är oacceptabelt högt, BETONAR vikten av att motorvägar, vägar,

Läs mer

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd Allmänt om dragbilar Allmänt om dragbilar Dragbilar är avsedda att dra påhängsvagn och är därför utrustade med vändskiva för att göra det möjligt att enkelt byta släpfordon. För att kunna utnyttja dragbilen

Läs mer

Flexitrain verkar på marknaden för transporttjänster inom segmentet lastbilar på järnväg. Strategin är att vara prisledande jämfört med

Flexitrain verkar på marknaden för transporttjänster inom segmentet lastbilar på järnväg. Strategin är att vara prisledande jämfört med Flexitrain verkar på marknaden för transporttjänster inom segmentet lastbilar på järnväg. Strategin är att vara prisledande jämfört med vägtransporter och andra järnvägslösningar. Marknadssegmentet lastbilar

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier 1 Emissionsberäkning BVH För att kunna göra en bedömning av det samhällsekonomiska värdet av åtgärder i farleden genom så behöver förändringarna i möjligaste mån kvantifieras. En av de parametrar som kommer

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (10) påhängsvagnar mellan Falköping och Skara. Dnr/Beteckning TSF

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (10) påhängsvagnar mellan Falköping och Skara. Dnr/Beteckning TSF Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Pär Ekström Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av förlängning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1

TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1 25 TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1 BILAGA A Avstånd i meter mellan Högsta tillåtna Avstånd i meter mellan Högsta tillåtna fordonets eller for- bruttovikt

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket KNEG..? Bildades 2006 med den gemensamma målsättningen att: Halvera utsläppen

Läs mer

NordFOU projektledarmöte 14 mars 2012 Erfarenheter från två tunnelprojekt

NordFOU projektledarmöte 14 mars 2012 Erfarenheter från två tunnelprojekt NordFOU projektledarmöte 14 mars 2012 Erfarenheter från två tunnelprojekt Bernt Freiholtz Bakgrund (internationellt) Brandkatastrofer i vägtunnlar 1999-2001 EU s vitbok om trafiksäkerhet 2001 EU s direktiv

Läs mer

Bedöms vara samhällsekonomiskt positivt via positiva effekter såsom:

Bedöms vara samhällsekonomiskt positivt via positiva effekter såsom: NVF Seminarium 21 januari 2016: Myndighetens uppdrag - Inriktning/Mål/Vision Lena Erixon, Trafikverket Varför upplåta ett vägnät för tyngre fordon Bedöms vara samhällsekonomiskt positivt via positiva effekter

Läs mer

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd ...för att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan Vad är Trafikverket? I huvudsak en sammanslagning av Vägverket och

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Pernilla Ngo

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Pernilla Ngo GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Pernilla Ngo White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

Förbundet Svenska Hamnar

Förbundet Svenska Hamnar Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika Ingår i TransportGruppen 95 % av

Läs mer

[9201] Trafikförordning (1998:1276)

[9201] Trafikförordning (1998:1276) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 [9201] Ändrad enligt SFS 1999:240, 1999:547, 1999:719, 1999:721, 1999:835, 2000:289, 2000:456, 2000:869, 2001:357, 2001:667, 2001:753, 2002:943, 2003:818, 2004:285,

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Ansökan om dispens för tung transport

Ansökan om dispens för tung transport Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Ansökan

Läs mer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten

Läs mer

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Gas och LNG för hållbara transporter Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Olle Hådell 7 februari 2012 Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter krävs om samhället

Läs mer

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet Hans Brändström/Ulf Andersson Näringsdepartementet SWEDTRAINs styrelse genom Magnus Davidsson Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet SWEDTRAIN är branschföreningen

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Nordiskt vägforum.

Nordiskt vägforum. Nordiskt vägforum www.nvfnorden.org Om NVF Nordiskt vägforum (NVF) grundades i Stockholm den 19 juni 1935. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har varit med från början, medan Färöarna kom med

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

Ulf Hammarberg, DHL Magnus Swahn, NTM En dialog om samarbete för bättre miljöprestanda

Ulf Hammarberg, DHL Magnus Swahn, NTM En dialog om samarbete för bättre miljöprestanda Ulf Hammarberg, DHL Magnus Swahn, NTM En dialog om samarbete för bättre miljöprestanda ISO 14001 och ständig förbättring 1. Policy Genomför förbättrings -aktiviteter 5. Act 2. Plan Fastställ nuläget 4.

Läs mer

Trafiksäkerhetseffekter av HCT. HCT Årskonferens 2015

Trafiksäkerhetseffekter av HCT. HCT Årskonferens 2015 Trafiksäkerhetseffekter av HCT HCT Årskonferens 2015 2015-08-28 jesper.sandin@vti.se SAFER presentation for Japan SAFER Goals Phase 1 #1 071220 Aktiviteter och projekt Litteraturstudier Andra länders erfarenheter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö;

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; beslutade den 28 maj 2014. TSFS 2014:32 Utkom från trycket den 11 juni 2014 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014

Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014 Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014 Innehåll Klimat och transportsektorn Det ohållbara transportsystemet utveckling och drivkrafter Klimatmålen

Läs mer

Fossilfria godstransporter idag och i morgon. Urban Wästljung Public and Environmental Affairs

Fossilfria godstransporter idag och i morgon. Urban Wästljung Public and Environmental Affairs Fossilfria godstransporter idag och i morgon Urban Wästljung Public and Environmental Affairs Tanktransportdagarna 2015 Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen

Läs mer

regiongavleborg.se/elvag Elväg E16 utanför Sandviken

regiongavleborg.se/elvag Elväg E16 utanför Sandviken Elväg E16 utanför Sandviken 2030 beräknas vägtransporterna ha ökat med 59% Tryck på fossiloberoende och miljö ökar, trend mot eldrift tydlig Ca 86% av Sveriges transporterna går på väg Eldriven gummihjulstrafik

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman 1 Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS Petter Åsman Trender-Transportsystemets digitalisering Självkörande fordon Samverkande system (fordon- infrastruktur) Reglering av tillträde

Läs mer

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Bestämmelser som gäller lastsäkring, övervakning av lastsäkring samt påföljder Vägtrafiklagen, 3 och 87 Fordonslagen 9 Förordning om använding

Läs mer

Möjlighetsstudie Barentsbanan 2012-12-17

Möjlighetsstudie Barentsbanan 2012-12-17 Möjlighetsstudie Barentsbanan 2012-12-17 Åtgärdsvalsrapport Malmtransporter prioriteringar 1. Upprustning väg E 45, Lv 395, Rv99 Svappavaara Kaunisvaara 2. Genvägen Junosuando Kaunisvaara 3. Säkerhetsåtgärder,

Läs mer