siemens.se/ehighway ehighway Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter på elvägar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "siemens.se/ehighway ehighway Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter på elvägar."

Transkript

1 siemens.se/ehighway ehighway Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter på elvägar.

2 Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt ehighway en del av lösningen I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för elektrifierade vägar och Siemens koncept för elvägar ehighway. FN:s klimatpanel, IPCC, presenterade i september år 2013 sin femte utvärderingsrapport om klimatförändringarna. Frågans allvar bekräftades igen och konsekvenserna av att inte snabbt minska utsläppen av växthusgaser kan bli förödande. Inom EU är målsättningen att koldioxidutsläppen ska minska med procent till år 2050, från 1990 års nivå. I Sverige har riksdagen antagit visionen att vid år 2050 inte ha några nettoutsläpp alls av växthusgaser. Sverige har dessutom lagt fast ett mål om en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen till år Att nå klimatmålen innebär stora utmaningar för samhället. Detta gäller inte minst inom transportsektorn, som står för ungefär en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Tunga fordon står i sin tur för en fjärdedel av dessa utsläpp och det finns i dagsläget få alternativ till fossila drivmedel. Utsläppen från tung trafik har dessutom ökat med hela 44 procent sedan år 1990 och enligt Trafikverkets prognoser till år 2030 och år 2050 kommer utsläppen inte att minska. För att uppnå 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta, och de övergripande klimatmålen, krävs en kombination av en rad olika åtgärder. Det handlar om utveckling av förnybara drivmedel, nya fordonstekniker och en övergång från godstransporter på väg till järnväg och sjöfart. Men det kommer också att krävas nya, innovativa lösningar för vägtrafiken om utsläppen ska kunna minska i tillräcklig omfattning och tillräckligt snabbt för att bromsa klimatförändringen. I betänkandet av Utredningen om fossilfri fordonstrafik (FFF)* omnämns elvägar som en av de möjliga lösningarna. Vidare konstateras att elvägar, förutom en minskad energianvändning och utsläpp av koldioxid som följd, kan utnyttja befintlig infrastruktur och därmed till en relativt låg investeringskostnad öka transportkapaciteten. ehighway en del av lösningen. Elektrifiering av fordonstrafiken kommer att vara centralt för att minska trafikens klimatpåverkan. Att flytta över godstransporter från väg till järnväg kan ge stora energibesparingar och klimatvinster, men med dagens infrastruktur är dessa möjligheter begränsade. Järnvägen är redan i dag högt utnyttjad, och med tanke på kostnader och ledtider för att utöka kapaciteten kommer inte spårtrafik att vara tillräckligt för att möta transportsektorns klimatutmaningar. För personbilar kommer elbilar med batteridrift att kunna spela en central roll. Men för tunga godstransporter som rör sig över längre sträckor är batteridrift inte ett rimligt alternativ, inte ens med hänsyn tagen till framtida utveckling av batteritekniken. Både vikten och volymen av den nödvändiga batterikapaciteten skulle helt enkelt bli orimligt stor. Därtill blir laddeffekten för att fylla ett stort energilager på kort tid orimligt stor. Elvägar och ehighway Den grundläggande tekniken för så kallade elvägar är att fordonen drivs av el som tillförs utifrån under drift, i stället för elenergi som lagrats i ett batteri som finns i själva fordonet. Principen för detta är inte ny, det är i grunden samma teknik som elektrifierar järnvägen. Med modern teknik är det nu möjligt att även elektrifiera trafiken på vägarna i stor skala. Det finns olika tekniska möjligheter för elvägar (se faktaruta), som har olika mognadsgrad. Siemens har utvecklat ett koncept för tunga transporter på elvägar under namnet ehighway som är långt framskridet och som kan förverkligas inom några år i kommersiell drift och på offentlig väg. ehighway bygger, precis som för järnvägen, på att elen överförs till fordonet via luftledningar ovanför fordonet. På ovansidan av lastbilshyttens tak befinner sig en intelligent strömavtagare, vilken kan kopplas till och från vid olika hastigheter och kompenserar för lastbilens rörelser i sidled. Genom strömavtagaren matas strömmen ner till en elhybridmotor. Detta gör att lastbilen kan köras och användas som en konventionell lastbil. För de sträckor där det inte finns elförsörjning har lastbilen en hybridmotor, t.ex. driven av diesel eller biobränsle. ehighway kombinerar därmed beprövad järnvägsteknologi med flexibiliteten i vägtransporter. Befintlig infrastruktur kan utnyttjas, investeringskostnaderna är begränsade och tekniken är mycket energieffektiv, vilket gör lösningen samhällsekonomiskt mycket attraktiv. I samarbete med lastbilstillverkare Siemens har inlett ett samarbete med bl.a. Scania för att vidareutveckla konceptet ehighway. Genom att sammanföra Siemens teknik för att överföra el med Scanias kompetens inom elektrifiering av lastbilar, finns det stora möjligheter för Sverige att bli först i världen med eldrivna lastbilar och elvägar för kommersiellt bruk. Olika tekniker för elvägar Elöverföring via luftledning Denna lösning bygger på så kallad konduktiv överföring där fordonet kopplar upp sig via en strömavtagare mot en elledning ovanför fordonet. Systemet liknar de lösningar som används för tåg och trådbuss. Elöverföring från ledare i vägen Även denna lösning bygger på konduktiv överföring, men här ansluts fordonet till en strömförande skena i vägbanan. Trådlös överföring från ledare i vägen I denna lösning sker kraftöverföringen mellan fordon och vägbana trådlöst med hjälp av magnetfält som görs om till spänning. 2 *SOU 2013:84, kap

3 Bränsleekonomi (60 tons-långtradare) Så har vi räknat: Kostnad för diesel: 45 kr/mil Kostnad för eldrift : 8,5 kr/mil Årlig körsträcka: mil Årlig besparing: kr/år ehighway kan bli verklighet inom en snar framtid ehighway effekter på klimat, miljö och ekonomi ehighway bygger i grunden på väl beprövad teknik, som vidareutvecklats med hjälp av modern teknologi och anpassats till vägtrafikens förutsättningar. Den tekniska lösningen är så mogen att den snabbt kan kommersialiseras och byggas ut i stor skala. Redan inom några år skulle ehighway kunna användas för att elektrifiera massgodstransporter längs fasta rutter. Inom en snar framtid skulle det vara möjligt att bygga ut ehighway så att systemet täcker in de stora vägtrafikstråken där trafikvolymen är stor och de största klimatvinsterna kan göras. Det handlar exempelvis om triangeln Malmö-Göteborg-Stockholm, vägar i Mälardalen och längs Norrlandskusten. Eftersom ehighway i stor utsträckning bygger på befintlig teknik som kombinerats och anpassats till nya ändamål möjliggör ehighway en öppen marknad där flera olika aktörer tillåts konkurrera. Eldrift och minskade utsläpp En övergång från diesel till eldrift minskar utsläppen av koldioxid kraftigt. Exakt hur mycket beror på vilken el som används för att ersätta dieseln och hur stora utsläpp som den elproduktionen gett upphov till. Eftersom el i Sverige handlas på en nordisk marknad brukar man anta att utsläppen från el motsvarar de genomsnittliga utsläppen i den nordiska elmixen (cirka gram CO2/kWh). Utsläppen från svensk elproduktion är dock ännu lägre än den nordiska elmixen, normalt antagen till gram CO2/kWh. Källa: Klimatkompassen Svenskt näringsliv Klimat och miljö Utsläppen av koldioxid skulle minska markant vid en elektrifiering av den tunga trafiken. I Sverige och Norden är förutsättningarna särskilt goda för att uppnå stor klimatnytta eftersom en mycket stor andel av elproduktion kommer från förnybara energikällor eller kärnkraft med låga klimatutsläpp. Om de mest högtrafikerade stråken genom landet elektrifieras skulle det innebära att cirka två tredjedelar av all tung lastbilstrafik kan drivas av el istället för fossila bränslen. Utsläppen från dessa transporter uppgår i dag till cirka 2,9 miljoner ton per år. Enligt Trafikverkets prognos kommer utsläppen att öka till cirka 3,8 miljoner ton per år till år 2030, om den tunga trafiken fortsätter att drivas av fossil diesel. Elektrifiering av transporterna innebär i stället att utsläppen kan minska väsentligt, om man antar att den el som används motsvarar genomsnittet på den nordiska elmarknaden (se faktaruta till vänster). Eldrivna tunga transporter innebär dessutom en väsentligt mer effektiv energianvändning jämfört med dieseldrift, då en elmotor är cirka två gånger mer effektiv än en dieselmotor på en lastbil. En tillkommande fördel med ehighwaysystemet är möjligheten till återmatning av energi vid bromsning. En övergång från diesel till eldrift innebär också potentiellt stora vinster för den lokala luftkvaliteten. Investeringskostnader En satsning på ehighway innebär att man utnyttjar de redan gjorda investeringarna i det befintliga vägnätet och minskar behovet av storskaliga investeringar i ny infrastruktur för tunga transporter. Teknikkonsultföretaget Grontmij har i en rapport till Trafikverket och Energimyndigheten (2010) beräknat kostnaden till 10 miljoner kronor per kilometer. Trafikverket (2012) har uppskattat kostnaden till 6 18 miljoner kronor per kilometer, där en elektrifiering av sammanhängande längre vägnät väntas hamna i det nedre spannet. Företagsekonomiska vinster Ur företagsekonomisk synvinkel finns det stora vinster att hämta för åkeriföretag och transportköpare vid en övergång från diesel till eldrift (se faktaruta). Sänkta transportkostnader i kombination med minskat oljeberoende innebär stärkt konkurrenskraft för de betydande delar av svenskt industri som är beroende av välfungerande och kostnadseffektiva godstransporter, som exempelvis skogsindustrin. Grontmij räknar med att en övergång till eldrift kan spara in närmare 75 procent av bränslekostnaderna, baserat på dagens energipriser. En sänkning av bränslekostnaden från 45 kr/mil till 7 10 kr/mil vid en årlig körsträcka om mil resulterar i en årlig besparing om drygt kr. Svensk teknikexport Sverige har goda möjligheter att bli först i världen med kommersialisering av elvägar. Genom en fortsatt utveckling av ehighway kan en industriell utveckling ske i Sverige som möjliggör teknikexport till omvärlden. Detta skulle kunna resultera i ökad sysselsättning hos bland annat fordonstillverkare och teknikleverantörer. 4 5

4 Demonstrationsanläggning Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten har påbörjat en upphandling av demonstrationsanläggningar för elvägar. Syftet är att skapa ett kunskapsunderlag för industriella, kommersiella och politiska beslut om eventuell fortsatt utveckling och implementering av elvägar i det svenska vägtransportsystemet för tung trafik mellan 16 och 60 ton. Tanken är att olika leverantörer ska utveckla och demonstrera elvägar i realistiska förhållanden på allmän väg. Upphandlingen genomförs i flera steg, från inlämning av intresseanmälningar till avtal om att bygga en demonstrationsanläggning. Planen är att minst två leverantörer ska bygga sådana provsträckor i Sverige som kan tas i drift under år Med ehighway har Siemens en långt framskriden lösning för hur elvägar ska byggas upp i praktiken. Siemens har redan byggt en testanläggning utanför Berlin och har därför både praktisk erfarenhet och det tekniska kunnande som krävs. En demonstrationsanläggning för ehighway i Sverige kommer att kunna testa konceptet även i Sveriges kallare klimat. Nästa steg blir att utveckla kommersiella komponenter och system, uthållighetstester och pilotprojekt för att kunna genomföra ehighway i större skala, vilket kan genomföras inom ett relativt kort tidsperspektiv. Så fungerar ehighway ehighway bygger i grunden på beprövad teknologi från elektrifiering av järnvägar som utvecklats, uppdaterats och anpassats för vägtrafikens flexibilitet. Ovanför vägbanan finns luftledningar som förser fordonet med el. Eftersom det, till skillnad från järnvägen, inte finns en räls att mata tillbaka elen genom krävs dubbla elledningar. Kontaktledningarnas konstruktion möjliggör en säker strömförsörjning i hastigheter upp till 90 km/h. En skanner känner av om det finns en strömledning ovanför fordonet och fäller automatiskt upp en så kallad strömavtagare som befinner sig ovanför lastbilens tak. Strömavtagaren matar ner strömmen till bilens elmotor. Den intelligenta strömavtagaren kan under färden koppla till eller från kontaktledningen vilket gör att fordonet kan byta fil för att till exempel göra en omkörning, även i höga hastigheter. Fordonet fungerar därmed som en helt vanlig lastbil. Fordon för ehighway är utrustade med hybridmotorer (diesel/el). Detta innebär att fordonen kan användas lika flexibelt som konventionella fordon. På vanliga vägar som inte är utrustade med kontaktledning, eller vid omkörningar på elektrifierade vägar, växlar de istället över till en förbränningsmotor som går på t.ex. diesel eller biobränsle. Vid testanläggningen utanför Berlin har Siemens kunnat påvisa att tekniken fungerar problemfritt och är anpassningsbar till alla vägsituationer. Strömavtagaren klarar att enkelt koppla på och av luftledningen, antingen automatiskt eller genom förarens knapptryckningar, i hastigheter upp till 90 km/h. Den är samtidigt tillräckligt flexibel för att kunna kompensera för rörelse i sidled under färd utan att tappa kontakten med luftledningen. 6 7

5 Mer information om ehighway siemens.se/ehighway Rätt till ändringar förbehålles. Beställningsnummer: 2014IC-010A. Produktion: Xerox Mediacenter, juni Siemens AB. Siemens AB Infrastructure & Cities Johanneslundsvägen Upplands Väsby siemens.se/ehighway

Elektriska vägar omvärldsbevakning Oscar Olsson, Viktoria Swedish ICT

Elektriska vägar omvärldsbevakning Oscar Olsson, Viktoria Swedish ICT Elektriska vägar omvärldsbevakning Oscar Olsson, Viktoria Swedish ICT Bakgrund Elfordon har potential till en lovande framtid som ersättare eller komplement till dagens fossilbränsledrivna fordon. Fossilbränslefordon

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden

KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden Anders Ahlbäck x Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Chalmers och Göteborgs universitet 1 KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden, 2009

Läs mer

Trådbussar och trådlastbilar

Trådbussar och trådlastbilar Trådbussar och trådlastbilar Kunskapssammanställning Elforsk rapport 10:54 Per Ranch, Grontmij Juni 2010 Trådbussar och trådlastbilar Kunskapssammanställning Elforsk rapport 10:54 Per Ranch, Grontmij juni

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

Omvärldsanalys Electromobility

Omvärldsanalys Electromobility Omvärldsanalys Electromobility Sammanställning av utgåvor 2011 sammanfattning av 2011 års utgåvor (längre sammanfattning på nästa sida, följt av själva nyhetsbreven) Under året framträdde en bild av att

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Översiktlig bedömning av teknikutveckling och tilllämpning inom nyckelområden som ställer nya krav på att elnäten utvecklas - elfordon, vindkraft, solceller och energilagring

Läs mer

PUBLIKATION 2007:111. Klimatneutrala godstransporter. en vetenskaplig förstudie

PUBLIKATION 2007:111. Klimatneutrala godstransporter. en vetenskaplig förstudie PUBLIKATION 2007:111 Klimatneutrala godstransporter på väg en vetenskaplig förstudie Förord En effektivt fungerande godstransportsektor är en nödvändig del av ett modernt tillväxtorienterat samhälle. Samtidigt

Läs mer

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden Anders Ahlbäck x Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Chalmers och Göteborgs universitet. Sammanfattning Under 2012 har KNEGs 15 medlemmar

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Översiktlig bedömning av teknikutveckling och tillämpning inom nyckelområden som ställer nya krav på att elnäten utvecklas - elfordon, vindkraft, solceller

Läs mer

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer

Ett nordiskt energiscenario. Greenpeace förslag till en hållbar energiutveckling i Norden

Ett nordiskt energiscenario. Greenpeace förslag till en hållbar energiutveckling i Norden Ett nordiskt energiscenario Greenpeace förslag till en hållbar energiutveckling i Norden Greenpeace 26 1 Sammanfattning Det finns en stor global enighet om att vi ska motverka klimatförändringarna genom

Läs mer

Information om genomförd behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik

Information om genomförd behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 16 SL 2014-2911 Information om genomförd behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Naturl gtvis CYKEL+ÅRSTIDER = LYCKOKÄNSLA. Radioteaterchefen. Sid 2. påverkas av färre bilar i city Sid 4 CITYHANDELN

Naturl gtvis CYKEL+ÅRSTIDER = LYCKOKÄNSLA. Radioteaterchefen. Sid 2. påverkas av färre bilar i city Sid 4 CITYHANDELN ! Naturl gtvis Nr. 5 2012 Klimatsmarta städer och trafik Den ekonomiska krisen skapar unika möjligheter till att snabbare ställa om till ett klimatsmart samhälle Svante Axelsson Sid 2 Foto: T. Busch-Christensen

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012 2012-06-04 Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012 Bakgrund Den tekniska utvecklingen för fordon, fartyg

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Transporter Göteborg 2050

Transporter Göteborg 2050 Transporter Göteborg 2050 Ett hållbart transportsystem med: Närhet till det vardagliga Korta färder till fots och på två hjul Hög tillgänglighet till det regionala och det globala Flexibla och effektiva

Läs mer

Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 19 maj 2014 Näringsdepartementets diarienummer: N/2014/743/E Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Trosa Swedisol AB 2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09: ah av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik

Motion till riksdagen 2008/09: ah av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik NUMMER DELAD [ ] Flerpartimotion En rödgrön klimat- och energipolitik Motion till riksdagen 2008/09: ah av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Dag Lundblad 2012-09-19 Energikontoret Regionförbundet Örebro Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Bakgrund Transportsektorn i Sverige står för ca 40 procent av de klimatförstörande utsläppen. När fossilbränslen

Läs mer

Tack. Svenskt Näringsliv och McKinsey & Company vill tacka följande företag och organisationer för deras finansiella stöd:

Tack. Svenskt Näringsliv och McKinsey & Company vill tacka följande företag och organisationer för deras finansiella stöd: 1 McKinsey & Company är en global managementkonsultfirma. Med mer än 7 500 konsulter på 91 kontor i över 50 länder hjälper McKinsey ledande företag med strategi- och organisationsfrågor, operativa förbättringar

Läs mer

Roadmap: Sweden En strategisk agenda för innovation och utveckling av E-Mobility i Sverige

Roadmap: Sweden En strategisk agenda för innovation och utveckling av E-Mobility i Sverige Roadmap: Sweden En strategisk agenda för innovation och utveckling av E-Mobility i Sverige A Definitioner: E-Mobility: Står för Electromobility och avser elektrifiering av vägtransporter. Det omfattar

Läs mer