volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN"

Transkript

1 volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN

2 2

3 VI ANTAR utmaningen. Jordens klimatsystem är i obalans. Att vrida utvecklingen rätt är en av de största utmaningar som mänskligheten ställts inför. Det är också den i särklass viktigaste miljöfrågan för oss som arbetar inom transportsektorn. Hur ska vi kunna tillgodose det ständigt ökande behovet av transporter, skapa lönsamhet för våra kunder och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser? Utan transporter stannar samhället. Men om utvecklingen fortsätter som hittills når vi så småningom en återvändsgränd. På rätt väg På Volvo Lastvagnar har vi en optimistisk syn på framtiden och en stark tilltro till mänsklig innovationsförmåga. Vi har aldrig haft tillgång till djupare kunskap eller större resurser än vi har idag. Genom ständiga förbättringar av befintlig teknik och ett successivt införande av nya lösningar kan vi nå långt. Bränsleeffektivare fordon, smartare logistik, nya bränslen och drivsystem det finns många exempel på hur vi arbetar för att minska miljöpåverkan från de lastbilar vi tillverkar. Faktum är att vi redan kommit en bra bit på väg. En modern Volvo-lastbil drar 20 procent mindre bränsle och släpper ut 20 procent mindre koldioxid än en motsvarande lastbil gjorde för 20 år sedan. Samtidigt har utsläppen av luftföroreningar som kväveoxider och partiklar minskat med 84 respektive 94 procent. Men resan är långt ifrån slut. På sidan 8 presenterar vi vår hybridlastbil. Den drar upp till 35 procent mindre bränsle än dagens mest bränslesnåla lastbilar. Den släpper ut mindre luftföroreningar och är betydligt tystare. Den är med andra ord ett utmärkt exempel på hur framsynt teknik kan bidra till att minska miljöpåverkan och samtidigt ge bättre ekonomi för våra kunder. För att också minska klimatpåverkan från vår produktion har vi beslutat att alla våra anläggningar ska vara koldioxidneutrala från och med Vid sidan av klimatfrågan finns ytterligare ett antal fokusområden för vårt miljöarbete. Utsläppen av miljö- och hälsopåverkande emissioner, trängsel, buller, materialanvändning och resursförbrukning är de viktigaste. Den här broschyren behandlar dem alla. 3

4 Volvo Lastvagnars miljöarbete omfattar en rad olika miljöfrågor. Från globala problem som utsläppen av klimatpåverkande gaser till den lokala avfallshanteringen vid våra fabriker. Alla är viktiga, men några väger tyngre än andra. 4

5 Alla miljöfrågor är viktiga. Några är viktigare. KLIMATFRÅGAN. Transportsektorn som helhet, med vägtransporter, flyg-, tåg- och fartygstrafik, svarar för ca 25 procent av de globala utsläppen av koldioxid från mänsklig verksamhet. Och andelen ökar i takt med transportbehovet. Att nya fordon ständigt blir bränsleeffektivare och därmed också släpper ut mindre koldioxid, är bra men inte tillräckligt. För att verkligen Transportsektorns utsläpp av koldioxid är ett växande problem. åstadkomma resultat krävs också satsningar på ny bränslebesparande teknik, ett effektivare utnyttjade av befintliga fordon och en ökad användning av förnyelsebara bränslen. LUFTKVALITET. Allt strängare lagstiftning och en intensiv motorutveckling har kraftigt minskat utsläppen av luftföroreningar som kväveoxider, partiklar, kolväten och kolmonoxid. Under de senaste 20 åren har utsläppen av hälsooch miljöpåverkande avgasemissioner från nya lastbilar i EU, USA och Japan minskat med 84 till 94 procent. Med de nya lagkrav som kommer att träda i kraft inom några år kommer utsläppen att sänkas till nivåer som är 100 gånger lägre än under 1980-talet. Under senare år har också en rad andra länder runt om i världen skärpt sin emissionslagstiftning. BULLER. Buller från trafiken utgör ett växande hälsoproblem. Att ständigt utsättas för höga ljudnivåer är stressande och kan leda till förhöjt blodtryck, sömnsvårigheter och huvudvärk. Vid hastigheter högre än 50 km/h är det framför allt kontakten mellan däck och vägbana som orsakar buller. TRÄNGSEL OCH TRAFIKSTOCKNINGAR. I många delar av världen ökar antalet fordon i snabb takt. Trängsel och trafikstockningar är vardag i de flesta storstadsregioner. För att minska problemen och effektivisera transporterna måste alla transportslag utnyttjas på ett bättre sätt än idag. Det kräver stora satsningar på infrastruktur och logistik och att den befintliga lastkapaciteten används på ett optimalt sätt. Långsiktigt måste oljeberoendet brytas. UTNYTTJANDET AV NATURRESURSER. Den mest uppenbara naturresurs som transportsektorn tar i anspråk är den olja som används för att driva fordonen. Många forskare anser att nyproduktionen av olja inte kommer att kunna hålla jämna steg med den ökande efterfrågan. Långsiktigt måste oljeberoendet brytas. Än så länge har vi bara sett början på en utveckling där alternativa bränslen och drivsystem kommer att ta en större andel av marknaden. Att hushålla med begränsade resurser innebär också att vi måste arbeta resurseffektivt vid tillverkningen av nya fordon, att undvika farliga ämnen och att återanvända eller återvinna så stora delar som möjligt. 5

6 Miljöarbetet ÄR EN DEL AV VÅR VARDAG. Volvo Lastvagnar har en lång historia av framgångsrikt miljöarbete, som resulterat både i allt mer miljöanpassade fordon och lägre miljöpåverkan från våra egna anläggningar och transporter. Idag är miljöarbetet en del av vår vardag. För att de åtgärder vi vidtar ska bli så verkningsfulla som möjligt, tillämpar vi en helhetssyn som beaktar miljöpåverkan i varje fas av våra produkters livscykel. 6

7 Miljöarbetet börjar på ritbordet. Genom att använda miljöeffektsbedömningar i produktutvecklingsprocessen kan våra konstruktörer tidigt få en uppfattning om hur olika alternativa material och processer påverkar miljön. För att få en detaljerad bild av hur en produkt påverkar miljön från vaggan till graven använder vi livscykelbedömningar (LCA). De visar bland annat att 80 till 90 procent av den miljöpåverkan som en lastbil genererar uppstår under användningsfasen, främst beroende på bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid och andra emissioner. Därför har utvecklingen av bränsleeffektiva fordon och motorer en helt central roll i vårt miljöarbete. Vi undviker skadliga ämnen. För att minska användningen av miljöskadliga ämnen i våra produkter har vi bland annat begränsningslistor för kemikalier och verktyg som gör det enkelt att tillämpa dem. Vissa kemikalier är helt förbjudna att använda inom Volvo, andra får bara användas i begränsad omfattning. Till exempel har vi fasat ut bromerade flamskyddsmedel från textilier och plaster. Asbestfria bromsbelägg är sedan många år standard i Volvos lastbilar. Samarbete med leverantörer. En stor del av de material och komponenter som ingår i en Volvo-lastbil tillverkas av andra företag. Vi har därför ett långtgående samarbete på miljöområdet med leverantörer och entreprenörer. Krav på återförsäljare och verkstäder. Vi ställer också miljökrav på våra återförsäljare och verkstäder. Kraven omfattar bland annat detaljerade regler för hantering av oljor, vätskor, elektronik, plaster och andra typer av avfall. Dessutom ställs krav på att återförsäljarna ska bedriva ett ständigt förbättringsarbete för att minska utsläpp till mark, luft och vatten. Minimikrav på produkter. Vår ambition är att erbjuda kunder över hela världen lastbilar med så goda miljöegenskaper som möjligt. Förutom att uppfylla de lokala lagkraven för till exempel avgasemissioner och buller ställer vi därför också egna minimikrav på våra produkters miljöprestanda. Från och med 2007 ska alla våra lastbilar minst uppfylla emissionskraven enligt Euro 3 eller US 04 oavsett var i världen de säljs. Den yttre ljudnivån får inte vara högre än 86 dba. Konstruerad för återvinning. Volvos lastbilar konstrueras för att vara enkla att demontera och återvinna när de väl tjänat ut. Ungefär 90 procent av materialinnehållet kan återanvändas eller återvinnas. Många komponenter renoveras av Volvo och får nytt liv som bytesdelar. Ungefär 30 procent av innehållet i en ny lastbil är tillverkat av återvunnet material. Många komponenter renoveras och får nytt liv som bytesdelar. Renare och resurseffektivare produktion. Vi strävar efter att ständigt minska resursförbrukning och utsläpp från våra produktionsanläggningar. Mer om det hittar du på sid 15. Vi deltar i samhällsutvecklingen. Volvo Lastvagnar deltar i en positiv samhällsutveckling både globalt och lokalt. Vi för en aktiv dialog med politiker, myndigheter, skolor och organisationer av olika slag och bidrar med kunskap från vårt verksamhetsfält, inte minst då det gäller frågor om miljö och säkerhet. På många av våra produktionsorter är Volvo en stor arbetsplats, med ansvar att erbjuda våra medarbetare goda arbetsförhållanden och se till att inte påverka omgivningen negativt. Volvokoncernens uppförandekod, Miljöprinciper. Resurseffektivitet. Volvokoncernens produkter och processer är utformade på ett sätt som effektivt utnyttjar energi och råvaror och minimerar avfall och restprodukter över produktens livslängd. Försiktighetsprincipen. Volvokoncernen tillämpar försiktighetsprincipen genom att undvika material och metoder som kan medföra miljö- och hälsorisker, när lämpliga alternativ är tillgängliga. Miljöprestanda. Volvokoncernen genomför regelbundet revision, uppföljning och rapportering av miljöpåverkan med särskild vikt på utvärdering av eventuella risker med befintliga och framtida produkter och processer. 7

8 En rullande revolution. Volvo Hybrid. Det är inte ofta revolutioner inträffar i lastbilsvärlden. Men hybridteknikens genombrott gör skäl för namnet. Den gör det möjligt att sänka bränsleförbrukning och koldixoidutsläpp för en lastbil med upp till 35 procent. Vid tomgångskörning, i köer och vid lastning och lossning är emissionerna lika med noll. Dessutom sänks ljudnivån kraftigt. Volvos hybrid-lastbil är fortfarande på utvecklingsstadiet. Men inom några år kommer de första serietillverkade Volvo-hybriderna att börja synas i stadstrafiken. Volvos hybridlastbil kan sänka bränsleförbrukningen med upp till 35 procent, jämfört med en konventionell lastbil. Så fungerar hybriden. Den huvudsakliga kraftkällan i Volvos hybridlösning är en dieselmotor som kan drivas med antingen konventionell eller biologiskt förnyelsebar dieselolja. Den kompletteras av en elmotor som framför allt används vid start, acceleration och tomgångskörning. När dieselmotorn är igång laddas elmotorns batterier. Även bromsenergin som frigörs vid inbromsningar lagras i batterierna. Ett intelligent styrsystem ser till att driften alltid sker på ett optimalt och bränsleeffektivt sätt. 8

9 Alternativa bränslen och drivsystem för tunga fordon. Det finns inget energislag som ensamt kan ersätta oljan. Istället växer det nu fram ett brett spektrum av olika bränslealternativ och drivsystem som lämpar sig för olika ändamål. Volvo deltar aktivt i utvecklingen och har i första hand valt att fokusera på de alternativ som uppfyller höga krav på både energieffektivitet och låg miljöpåverkan från råvaruutvinning till förbrukning. Dimetyleter (DME). Av de alternativa bränslen som diskuteras idag är DME det bränsle som ger bäst total energieffektivitet. Det kan tillverkas av både fossil och biologiskt förnyelsebar råvara och användas i en dieselmotor utan större modifieringar av motorn. För att DME ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ krävs investeringar i produktion och infrastruktur. Biodiesel. Ett förnyelsebart bränsle som kan tillverkas av olika biologiska råvaror, som t ex oljeväxter. Det enklaste och snabbaste sättet att öka användningen av biodiesel och därmed minska utsläppen av koldioxid, utan ingrepp i fordon eller motorer, är att tillåta en iblandning på upp till fem procent i konventionell dieselolja. Tillgången till biodiesel begränsas av odlingspotential. Den totala energieffektiviteten är relativt låg. Metan. Finns i form av fossil naturgas, eller förnyelsebar biogas. Kräver konvertering av dieselmotorn till s k ottodrift, vilket bland annat innebär att verkningsgraden försämras. Låga emissioner och låg ljudnivå är de viktigaste fördelarna. Med biogas som bränsle elimineras nettoutsläppen av koldioxid vid förbränningen. Metan är ett alternativ för fordon i stadstrafik eller i regioner med god tillgång till gas. Hybrider. Radikalt mycket bränsleeffektivare än konventionella drivsystem. Kombinerar olika drivkällor och energilagringssystem, t ex dieselmotor och batterier. Tar tillvara bromsenergi. Kan sänka bränsleförbrukningen för en lastbil med upp till 35 procent. Också ljudnivån är betydligt lägre än för konventionella fordon. Bränsleceller. Extremt ren men än så länge mycket kostnadskrävande teknik, som kräver stora utvecklingsinsatser för att bli kommersiellt intressant för tunga fordon. Kan i första hand bli ett komplement för drift av lastbilens hjälpsystem. 9

10 Dieselmotorn. Energieffektivast hittills. När debatten fokuserar allt mer på alternativa bränslen och drivsystem är det lätt att glömma bort fördelarna med den teknik som redan finns till hands. På Volvo är vi övertygade om att dieselmotorn också i fortsättningen kommer att utgöra den huvudsaklig kraftkällan i tunga lastbilar. Och vi har goda skäl till det. 10

11 Oöverträffad bränsleeffektivitet. Dieselmotorn har en maximal verkningsgrad på ca 45 procent. Det innebär att energin i bränslet utnyttjas mycket effektivt och att utsläppen av koldioxid blir låga i förhållande till det arbete som uträttas. På 20 år har bränsleförbrukningen för nya lastbilar sänkts med ca 20 procent, främst tack vare utvecklingen av effektivare motorer och transmissioner. En modern Volvo-lastbil förenar låg bränsleförbrukning med låga emissioner. Mycket låga emissionsnivåer. En modern dieselmotor med avgasefterbehandling ger mycket låga utsläpp av miljöoch hälsopåverkande ämnen som partiklar och kväveoxider. Inom några år kommer utsläppen att vara nere på nivåer som är 100 gånger lägre än Bränsleflexibel. Dieselmotorn kan anpassas för många olika bränslealternativ, som syntetisk dieselolja, dimetyleter, alkoholer eller gas. Kan kombineras med andra system. Genom att kombinera dieselmotorn med en elmotor och intelligent styrning i en hybrid, kan bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp sänkas kraftigt. Tillförlitlig och konkurrenskraftig konstruktion. Volvos kunder är beroende av att tekniken fungerar bekymmersfritt under alla förhållanden. Varje oplanerat stopp är ett ekonomiskt avbräck. Dieselmotorns höga tillförlitlighet och konkurrenskraftiga kostnad är därför också viktiga aspekter. TEKNIK FÖR MORGONDAGENS KRAV. För att möta myndigheternas ständigt hårdare emissionskrav erbjuder Volvo olika lösningar optimerade för de förutsättningar som råder på olika marknader. Volvos dieselmotorer ger en verkningsgrad på upp till 45 procent. I USA som har världens nu strängaste lagkrav för utsläpp av kväveoxider (US 07) har Volvo tagit fram en ny serie motorer med mycket låga emissioner och bibehållen god bränsleekonomi. Motorerna är utrustade med EGR (Exhaust Gas Recirculation) för avgasåterföring och partikelfilter. I Europa används huvudsakligen motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction). Det är ett system för avgasefterbehandling som gör det möjligt att möta både dagens och kommande emissionskrav samtidigt som bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid sänks. Volvo arbetar nu med att utveckla en lösning där EGR och SCR kan kombineras för att ytterligare optimera prestanda, emissioner och bränsleeffektivitet. Lägre utsläpp med effektivare transporter. Effektiva och därmed mindre miljöbelastande transporter handlar inte bara om motorer och bränslen. Det handlar också om att effektivisera själva transportprocessen. Volvo har flera lösningar som gör det möjligt att transportera mer last med färre lastbilar och därigenom radikalt minska utsläppen per tonkilometer. System för transportledning. Med Volvo Lastvagnars system för fordonsoch transportledning Dynafleet blir det enklare för transportföretagen att ha full kontroll över samtliga lastbilarna i flottan, vilket gör det möjligt att avsevärt förbättra utnyttjandet av befintlig kapacitet. Det innebär att man minskar körningen med halvtomma eller tomma lastbilar och därmed reducerar bränsleförbrukning och luftföroreningar. Systemet kan också ge ständigt aktuell information via internet om hur mycket bränsle varje lastbil förbrukar. Större och färre fordon. Volvo arbetar aktivt för att större fordonskombinationer ska tillåtas på större vägar. Med tyngre och längre ekipage kan två fordon göra samma jobb som tre gör idag. Det kan minska trängseln på vägarna och samtidigt reducera bränsleförbrukning och emissioner betydligt. 25,25-meterskombinationer är sedan länge tillåtna i Sverige och Finland. Holland har genomfört tester med positivt resultat och även flera delstater i Tyskland har visat stort intresse. I Australien finns ett liknande system som kallas för B- double. 11

12 Världens första KOLDIOXIDNEUTRALA fordonsfabrik. I september 2005 tog Volvo Lastvagnar ett radikalt beslut. För att minska vår klimatpåverkan, bestämde vi oss för att vår produktionsanläggning i Tuve, Göteborg skulle bli världens första koldioxidneutrala fordonsfabrik. Genom att effektivisera energianvändningen och byta ut fossila energikällor mot vindkraft och biobränslen kan nettoutsläppen av koldioxid elimineras. Nu gör vi samma sak vid våra anläggningar i Gent och Umeå. De tre anläggningarna svarar för hälften av Volvo Lastvagnars totala produktion. Målet är att samtliga större produktionsanläggningar ska vara koldioxidneutrala Vid Volvos produktionsanläggningar ersätts fossila energikällor med vindkraft och biobränslen. 12

13 13

14 14 Sedan år 2000 sponsrar Volvo do Brasil Den Ekologiska Karavanen en teatergrupp som ger föreställningar om miljöfrågor för lastbilsförare, vid truckstops och mässor.

15 Ansvarsfull produktion. På fyra år lyckades vi sänka energiförbrukningen per tillverkad lastbil med en tredjedel. Nu ersätter vi fossil energi med förnyelsebar i större delen av vår produktion. Branschens renaste måleri, slutna system för vattenanvändning och utökade satsningar på återvinning är andra exempel på vad miljöarbetet resulterat i vid våra produktionsanläggningar. Global miljöstandard är grunden. Hela Volvokoncernen jobbar efter samma globala miljöstandard för produktion, med miniminivåer och mål för kemikalieanvändning, förbrukning av energi och vatten, emissioner till luft och vatten samt avfall och buller. För att säkerställa att arbetet vid anläggningarna bedrivs i den riktning som föreskrivs i koncernens miljöstandard, är hela Volvo Lastvagnar certifierat enligt ISO Energi. Lägre förbrukning på väg mot koldioxidneutral produktion. Mellan 2001 och 2005 minskade energiförbrukning och koldioxidutsläpp per producerad lastbil med 30 procent. Genom nya effektiviseringar ska utvecklingen fortsätta i samma riktning. Samtidigt ska användningen av olja och kol för uppvärmning upphöra helt. På sikt ska alla våra produktionsanläggningar bli koldioxidneutrala. Målet till 2008 är att energiförbrukningen per tillverkad lastbil ska vara 24 procent lägre än Våra produktionsanläggningar i Tuve, Umeå och Gent ska vara 100 procent koldioxidneutrala. Vatten. Vi sparar och renar. För att minska vattenförbrukningen har samtliga Volvos majoritetsägda anläggningar antingen egna reningsverk eller är anslutna till externa reningsanläggningar. Allt fler inför Hos Volvo do Brasil renas allt vatten som används vid tillverkningen, innan det återförs till naturen. också slutna system för processvatten, till exempel anläggningarna i Hosakote utanför Bangalore i Indien och i New River Valley i USA. Målet till 2008 är att vattenförbrukningen ska vara 30 procent lägre än Luftföroreningar. Låga nivåer blir lägre. Tack vare övergången till renare energislag för uppvärmning har utsläppen av kväveoxider och svaveldioxid från våra anläggningar sänkts till mycket låga nivåer. Även utsläppen av lösningsmedel har under senare år sänkts kraftigt. Lösningsmedelsutsläppen från vårt hyttmåleri i Umeå är bland de lägsta i branschen, och långt under vad lagstiftningen kräver. Avfall. Mindre mängder, kontrollerad hantering. Miljöfarligt avfall tas omhand på ett kontrollerat sätt vid samtliga anläggningar. Andra typer av avfall, som till exempel papper och plast, källsorteras och återvinns i allt större utsträckning. Målet till 2008 är att minska den totala mängden avfall med 15 procent jämfört med Avfall till deponi ska minska med 30 procent. Mer än 75 procent av avfallet ska återvinnas. Transporter. Ökad effektivitet och lägre utsläpp. Volvo Lastvagnar och Volvo Logistics har under lång tid arbetat framgångsrikt för att effektivisera transporterna till och från Volvos fabriker. Bättre kapacitetsutnyttjade och bättre styrning av godsflöden har lett till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av luftföroreningar. Arbetet har uppmärksammats även utanför Volvo och 2006 tilldelades Volvo Logistics Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) Bra Miljöval-intyg av logistikföretaget Green Cargo. Volvo Logistics har också medverkat till att utbilda förare hos anlitade åkerier i bränsleeffektiv körning. 15

16 FAKTA Globala utsläpp av antropogen koldioxid, totalt 28 Gt per år. Övriga transporter 2 % Flyg 3 % Personbilar 5,5 % Bränsleförbrukning Volvo-lastbilar l/100 km 50 Fartyg 1,5 % Lastbilar6 % 45 Kraftproduktion 25 % Förbränning av biomassa 15 % % Hushåll 23 % Industri 19 % } 15 % Transportsektorn står för en ökande andel av de globala utsläppen av antropogen koldioxid. Källa: UNEP Report on the automotive industry as a partner for sustainable development, Transporter i världen fördelade på transportslag Miljarder kilometer Bränsleförbrukningen för Volvos lastbilar har reducerats med ca 40 procent sedan Fortfarande finns potential för ytterligare sänkningar. Miljöpåverkan från en lastbil i fjärrtrafik. 58 % % Personbilar Motorcyklar Lätta lastbilar Tunga lastbilar Behovet av transporter förväntas fortsätta att växa under de kommande åren. Källa: UNEP Report on the automotive industry as a partner for sustainable development, % Material och produktion Bränsle (resurs och produktion) Emissioner inkl CO 2 5 % Underhåll Sett över en livscykel fördelar sig en lastbils miljöpåverkan enligt ovan. Mellan 80 och 90 procent uppstår under den tid lastbilen används. Återvinning 5 % Oljeproduktionen i världen. Lagkrav, ljud. Ljud från förbipasserande tung lastbil, s k Drive-by noise db(a) Australia (>270kW) 86 US (80dB(A) with other test method) 84 Australia ( kw) Japan Brazil (>320 kw) Verklig produktion Prognos Den globala oljeproduktionen kan förväntas nå sin höjdpunkt inom ett årtionde. Källa: CJ Campbell, EU, Korea Under senare år har flera länder skärpt bullerkraven för tunga lastbilar. 16

17 Miljödata för Volvos produktionsanläggningar. Bedömning av energieffektivitet för olika bränslen. Energieffektivitet 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Diesel DME (naturgas) Fossila Naturgas Syntetisk diesel (naturgas) DME (trä, svartlut) Syntetisk diesel (trä, svartlut) DME (trä) Syntetisk diesel (trä) Förnyelsebara RME (rapsolja) EU Biogas (avfall) Etanol (vete) EU Etanol (majs) USA Etanol (sockerrör) Brasilien Etanol (cellulosa) g/kwh Energi och CO 2 Energiförbrukning Emissioner CO Energi (MWh)/ tillverkade enheter 7,0 6,25 5,5 4,75 4, Förbrukning energi (GWh) Emissioner CO 2 (tonx100) Energiförbrukning (MWh)/tillverkade enheter Vatten Förbrukning Förbrukning (m 3 )/ tillverkade enheter ,5 Energieffektivitet % CO 2 -ekvivalenter, g/kwh Diagrammet visar en bedömning av olika bränslens energieffektivitet och utsläpp av växthusgaser under en livscykel, från råvaruutvinning till förbränning. Dimetyleter (DME), framställt genom förgasning av svartlut från träråvara är det förnyelsebara bränsle som teoretiskt har bäst energieffektivitet. Källa: Volvo ,5 15,5 13, ,5 Möjlig körsträcka per hektar och år, tung lastbil. Raps till RME Vete till etanol Energiskog (Salix) till etanol Energiskog (Salix) till syntetisk diesel Energiskog (Salix) till syntetisk diesel via svartlut Energiskog (Salix) till metanol Energiskog (Salix) till DME Energiskog (Salix) till metanol via svartlut Energiskog (Salix) till DME via svartlut Vattenförbrukning (m 3 x100) Vattenförbrukning (m 3 )/tillverkade enheter Lösningsmedel Emissioner Emissioner/tillverkade enheter ,6 5, Km/hektar och år. Ett sätt att jämföra energieffektiviteten för olika alternativa bränslen, är att undersöka hur lång sträcka ett fordon kan drivas med hjälp av bränsle utvunnet av råvara från ett hektar mark ,0 4,7 4,4 Lagkrav, emissioner. Utsläpp av kväveoxider och partiklar från tunga lastbilar. PM (g/kwh) Emissioner (ton) Lösningsmedel (kg)/tillverkade enheter Utsläppen ökade tillfälligt 2006 på grund av produktionsförändringar JAP ST US-04 Eu2 Farligt avfall Ton Kg/tillverkade enheter Eu US-07 Jap LT Eu5 Eu NO X (g/kwh) I USA, Japan och EU har utsläppen av kväveoxider och partiklar från nya lastbilar successivt sänkts till dagens mycket låga nivåer Farligt avfall (ton) Farligt avfall (kg)/tillverkade enheter 22 Ökningen under de senaste åren är relaterad till ändringar i lagstiftning och ökad extern behandling. Tillverkningen av motorer omfattas inte av ovanstående data utan sker inom Volvokoncernens affärsenhet Volvo Powertrain. 17

18 Delat ANSVAR DUBBEL GLÄDJE. En lastbil som körs och underhålls på rätt sätt ger en låg miljöbelastning och låga driftskostnader. En lastbil som hanteras felaktigt drar mer bränsle, släpper ut mer luftföroreningar och sliter hårdare på däck och vägar. Med andra ord går god transportekonomi och låg miljöpåverkan hand i hand. Därför slutar inte vårt miljöarbete med att lastbilen levereras. Tvärtom samarbetar vi gärna med våra kunder för att på olika sätt minska miljöpåverkan under hela lastbilens livslängd. Hur påverkar din lastbil miljön? För att våra kunder och andra som vill kunna se hur två av våra mest sålda lastbilar (Volvo FH och Volvo FM) påverkar miljön har vi som första lastbilstillverkare tagit fram en miljövarudeklaration med information om Volvo Lastvagnar erbjuder förarutbildning i bränsleeffektiv körning. materialval, energiförbrukning, utsläpp m m. Den är framför allt avsedd som ett hjälpmedel för de företag som vill kunna redovisa miljöpåverkan från sina transporter för sina kunder. Till miljövarudeklarationen finns också ett webbaserat verktyg som gör att Volvo- ägare kan lägga in egna värden för till exempel körsträcka eller motorvariant och se hur just hans eller hennes lastbil påverkar miljön. Rätt körstil sparar bränsle. Hur mycket bränsle en lastbil drar beror i hög grad på hur den körs. Därför erbjuder vi våra kunder flera möjligheter att påverka bränsleförbrukningen i rätt riktning. Förarutbildningar för bränsleeffektiv körning finns i flera varianter, bland annat erbjuder Volvo en interaktiv webbaserad utbildning. Ett annat exempel är Volvos system för transportinformation, Dynafleet, som ger kunden full kontroll över hur varje fordon körs och hur mycket bränsle som förbrukas. Erfarenheterna visar att en kombination av de båda åtgärderna kan ge bränslebesparingar på mellan 5 och 15 procent. Utsläppen av koldioxid sänks i motsvarande grad. Ett korrekt underhåll vinner alla på. För att lastbilens miljöegenskaper ska bibehållas under hela dess livslängd ställs också krav på hur den sköts och underhålls. Volvos återförsäljare och verkstäder arbetar mot ISO och följer detaljerade krav på hur oljor och vätskor ska tas om hand, vilka delar som ska användas m m. Det är också viktigt att lastbilen hanteras och körs på rätt sätt och att den tankas med ett högkvalitativt bränsle. Volvo Lastvagnar tillhandahåller både utförlig information vid leverans och fortbildning av förare. En trygg miljö för föraren. Volvos lastbilar konstrueras också med tanke på förarens hälsa och välbefinnande. Luften inne i hytten renas från damm och pollen genom ett effektivt luftfilter. De material som används i hytten är utvalda för att minska risken för kontaktallergier och exem.textilierna är certifierade enligt Öko-Tex Standard 100, en ledande standard för märkning av hälso- och miljögodkända textilier. 18

19 19

20 volvo trucks. driving progress Volvo Truck Corporation RSP Svenska. Tryckt i Sverige.

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

KLIMATPÅVERKAN OCH LUFTKVALITET

KLIMATPÅVERKAN OCH LUFTKVALITET KLIMATPÅVERKAN OCH LUFTKVALITET Två centrala frågor för Volvos miljöarbete AB Volvo (publ) 405 08 Göteborg Telefon 031-66 00 00 www.volvo.com Nr. 949-001-2002-04 Inledning 3 äl fungerande transporter är

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Kraftfulla vägar till framtiden

Kraftfulla vägar till framtiden Kraftfulla vägar till framtiden INNEÅLL Inledning 3 Den största utmaningen någonsin 4 Vilken väg skall vi välja? 6 Nya dieselmotorer 8 Naturgas/Biogas 10 DME 12 ybrider 14 Bränsleceller 16 Tillsammans

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Lars Mårtensson, Miljöchef Volvo Lastvagnar AB Maria Blechingberg, Miljöcontroller Göteborg Energi AB Några få grader gör stor skillnad Förbränning

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker.

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Maria Grahn SP systemanalys Chalmers, Energi och Miljö Koordinator

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012. Olle Hådell

Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012. Olle Hådell Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012 Olle Hådell Annual production (Gb/yr) Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Klimatpåverkan, försurning, övergödning, luftförorening, förbrukning av icke förnybara naturresurser.

Klimatpåverkan, försurning, övergödning, luftförorening, förbrukning av icke förnybara naturresurser. Direkt = mycket stor = stor = medelstor Lätta vägtransporter (typ personbilstransport eller liknande inom arbetet) Utsläpp till luft av CO, NO x, SO x, CO, Partiklar, förnybara naturresurser. Miljöpåverkan

Läs mer

Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor

Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor Jonas Eskilsson Emma Olsson Projektuppgift inom kursen Simulering och optimering av energisystem D Handledare: Lars Bäckström

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Dags att välja väg. svensk raps det naturliga alternativet

Dags att välja väg. svensk raps det naturliga alternativet Dags att välja väg svensk raps det naturliga alternativet Nya krav i Europa ger nya möj EU förbrukar 150 miljoner m 3 diesel varje år Användningen av förnyelsebara bränslen ska öka successivt År 2005:

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Fö4 Vägtransporter. Agenda. Fordon och begränsningar (1) Johanna Törnquist Krasemann. Vägtransporters förutsättningar

Fö4 Vägtransporter. Agenda. Fordon och begränsningar (1) Johanna Törnquist Krasemann. Vägtransporters förutsättningar Fö4 Vägtransporter Agenda Vägtransporters förutsättningar Resursutnyttjande och betalande frakt Farligt gods på väg ADR Klimatpåverkan och tekniska lösningar Vägverket, politiska styrmedel och avgifter

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Målsättning: Projekten syftar till teoretisk- och i vissa fall experimentell fördjupning inom områdena termodynamik, klimatfysik och förbränning, med en tydlig

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Tre kommersiellt tillgängliga biodrivmedel Etanol Biodiesel

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete

Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete FOTO: THOMAS HARRYSSON Emma Johansson, tågvärd För den som vill vara med och bromsa klimatförändringen är bussförare

Läs mer

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Vårt miljöarbete Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Ett -klart beslut. Miljöarbete en självklarhet för oss i Posten Att arbeta aktivt

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten)

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) TRANSPORTER BILEN står för ca 25% av energianvändningen i ett normalhushåll. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) Bilens utsläpp av ämnen som påverkar den lokala miljön och klimatet

Läs mer

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Teknikerna har lyckats med det som länge verkade vara omöjligt: att minska bränsleförbrukningen men ändå uppfylla

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker.

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Långa resor. Fraktfartyg till Thailand eller ljusterapi i bassängen på Gustavsvik?

Långa resor. Fraktfartyg till Thailand eller ljusterapi i bassängen på Gustavsvik? Långa resor Fraktfartyg till Thailand eller ljusterapi i bassängen på Gustavsvik? Långa resor Utrikesresorna 3 ggr så många som på 80-talet Åkerman, 2008 Jämförelse av utsläpp mellan olika tranportslag

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton 2 2 modeller. Styr upp din produktivitet. Diesel- eller gasdriven Atlet Balance arbetshäst med precision Kraftfull, pålitlig

Läs mer

KLIMATBOKSLUT 2014. (Räkenskapsåret 2013) Toyota Sweden AB

KLIMATBOKSLUT 2014. (Räkenskapsåret 2013) Toyota Sweden AB KLIMATBOKSLUT 214 (Räkenskapsåret 213) Toyota Sweden AB FÖRORD Den globala klimatutmaningen Vårt klimat är i förändring. Sedan industrialismen tog fart har utsläppen av klimatpåverkande gaser till atmosfären

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal.

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal. Förbränningsmotorns utsläpp av koldioxid, CO2, påverkar klimatet negativt. Vi försöker minska användandet av våra bilar för att komma bort från problemet. Vi föreslår istället ett nytt koncept som man

Läs mer

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander.

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Global warming (GWP) in EPD Acidification (AP) in EPD Photochemical Oxidants e.g emissions of solvents VOC to air (POCP)

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer