volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN"

Transkript

1 volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN

2 2

3 VI ANTAR utmaningen. Jordens klimatsystem är i obalans. Att vrida utvecklingen rätt är en av de största utmaningar som mänskligheten ställts inför. Det är också den i särklass viktigaste miljöfrågan för oss som arbetar inom transportsektorn. Hur ska vi kunna tillgodose det ständigt ökande behovet av transporter, skapa lönsamhet för våra kunder och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser? Utan transporter stannar samhället. Men om utvecklingen fortsätter som hittills når vi så småningom en återvändsgränd. På rätt väg På Volvo Lastvagnar har vi en optimistisk syn på framtiden och en stark tilltro till mänsklig innovationsförmåga. Vi har aldrig haft tillgång till djupare kunskap eller större resurser än vi har idag. Genom ständiga förbättringar av befintlig teknik och ett successivt införande av nya lösningar kan vi nå långt. Bränsleeffektivare fordon, smartare logistik, nya bränslen och drivsystem det finns många exempel på hur vi arbetar för att minska miljöpåverkan från de lastbilar vi tillverkar. Faktum är att vi redan kommit en bra bit på väg. En modern Volvo-lastbil drar 20 procent mindre bränsle och släpper ut 20 procent mindre koldioxid än en motsvarande lastbil gjorde för 20 år sedan. Samtidigt har utsläppen av luftföroreningar som kväveoxider och partiklar minskat med 84 respektive 94 procent. Men resan är långt ifrån slut. På sidan 8 presenterar vi vår hybridlastbil. Den drar upp till 35 procent mindre bränsle än dagens mest bränslesnåla lastbilar. Den släpper ut mindre luftföroreningar och är betydligt tystare. Den är med andra ord ett utmärkt exempel på hur framsynt teknik kan bidra till att minska miljöpåverkan och samtidigt ge bättre ekonomi för våra kunder. För att också minska klimatpåverkan från vår produktion har vi beslutat att alla våra anläggningar ska vara koldioxidneutrala från och med Vid sidan av klimatfrågan finns ytterligare ett antal fokusområden för vårt miljöarbete. Utsläppen av miljö- och hälsopåverkande emissioner, trängsel, buller, materialanvändning och resursförbrukning är de viktigaste. Den här broschyren behandlar dem alla. 3

4 Volvo Lastvagnars miljöarbete omfattar en rad olika miljöfrågor. Från globala problem som utsläppen av klimatpåverkande gaser till den lokala avfallshanteringen vid våra fabriker. Alla är viktiga, men några väger tyngre än andra. 4

5 Alla miljöfrågor är viktiga. Några är viktigare. KLIMATFRÅGAN. Transportsektorn som helhet, med vägtransporter, flyg-, tåg- och fartygstrafik, svarar för ca 25 procent av de globala utsläppen av koldioxid från mänsklig verksamhet. Och andelen ökar i takt med transportbehovet. Att nya fordon ständigt blir bränsleeffektivare och därmed också släpper ut mindre koldioxid, är bra men inte tillräckligt. För att verkligen Transportsektorns utsläpp av koldioxid är ett växande problem. åstadkomma resultat krävs också satsningar på ny bränslebesparande teknik, ett effektivare utnyttjade av befintliga fordon och en ökad användning av förnyelsebara bränslen. LUFTKVALITET. Allt strängare lagstiftning och en intensiv motorutveckling har kraftigt minskat utsläppen av luftföroreningar som kväveoxider, partiklar, kolväten och kolmonoxid. Under de senaste 20 åren har utsläppen av hälsooch miljöpåverkande avgasemissioner från nya lastbilar i EU, USA och Japan minskat med 84 till 94 procent. Med de nya lagkrav som kommer att träda i kraft inom några år kommer utsläppen att sänkas till nivåer som är 100 gånger lägre än under 1980-talet. Under senare år har också en rad andra länder runt om i världen skärpt sin emissionslagstiftning. BULLER. Buller från trafiken utgör ett växande hälsoproblem. Att ständigt utsättas för höga ljudnivåer är stressande och kan leda till förhöjt blodtryck, sömnsvårigheter och huvudvärk. Vid hastigheter högre än 50 km/h är det framför allt kontakten mellan däck och vägbana som orsakar buller. TRÄNGSEL OCH TRAFIKSTOCKNINGAR. I många delar av världen ökar antalet fordon i snabb takt. Trängsel och trafikstockningar är vardag i de flesta storstadsregioner. För att minska problemen och effektivisera transporterna måste alla transportslag utnyttjas på ett bättre sätt än idag. Det kräver stora satsningar på infrastruktur och logistik och att den befintliga lastkapaciteten används på ett optimalt sätt. Långsiktigt måste oljeberoendet brytas. UTNYTTJANDET AV NATURRESURSER. Den mest uppenbara naturresurs som transportsektorn tar i anspråk är den olja som används för att driva fordonen. Många forskare anser att nyproduktionen av olja inte kommer att kunna hålla jämna steg med den ökande efterfrågan. Långsiktigt måste oljeberoendet brytas. Än så länge har vi bara sett början på en utveckling där alternativa bränslen och drivsystem kommer att ta en större andel av marknaden. Att hushålla med begränsade resurser innebär också att vi måste arbeta resurseffektivt vid tillverkningen av nya fordon, att undvika farliga ämnen och att återanvända eller återvinna så stora delar som möjligt. 5

6 Miljöarbetet ÄR EN DEL AV VÅR VARDAG. Volvo Lastvagnar har en lång historia av framgångsrikt miljöarbete, som resulterat både i allt mer miljöanpassade fordon och lägre miljöpåverkan från våra egna anläggningar och transporter. Idag är miljöarbetet en del av vår vardag. För att de åtgärder vi vidtar ska bli så verkningsfulla som möjligt, tillämpar vi en helhetssyn som beaktar miljöpåverkan i varje fas av våra produkters livscykel. 6

7 Miljöarbetet börjar på ritbordet. Genom att använda miljöeffektsbedömningar i produktutvecklingsprocessen kan våra konstruktörer tidigt få en uppfattning om hur olika alternativa material och processer påverkar miljön. För att få en detaljerad bild av hur en produkt påverkar miljön från vaggan till graven använder vi livscykelbedömningar (LCA). De visar bland annat att 80 till 90 procent av den miljöpåverkan som en lastbil genererar uppstår under användningsfasen, främst beroende på bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid och andra emissioner. Därför har utvecklingen av bränsleeffektiva fordon och motorer en helt central roll i vårt miljöarbete. Vi undviker skadliga ämnen. För att minska användningen av miljöskadliga ämnen i våra produkter har vi bland annat begränsningslistor för kemikalier och verktyg som gör det enkelt att tillämpa dem. Vissa kemikalier är helt förbjudna att använda inom Volvo, andra får bara användas i begränsad omfattning. Till exempel har vi fasat ut bromerade flamskyddsmedel från textilier och plaster. Asbestfria bromsbelägg är sedan många år standard i Volvos lastbilar. Samarbete med leverantörer. En stor del av de material och komponenter som ingår i en Volvo-lastbil tillverkas av andra företag. Vi har därför ett långtgående samarbete på miljöområdet med leverantörer och entreprenörer. Krav på återförsäljare och verkstäder. Vi ställer också miljökrav på våra återförsäljare och verkstäder. Kraven omfattar bland annat detaljerade regler för hantering av oljor, vätskor, elektronik, plaster och andra typer av avfall. Dessutom ställs krav på att återförsäljarna ska bedriva ett ständigt förbättringsarbete för att minska utsläpp till mark, luft och vatten. Minimikrav på produkter. Vår ambition är att erbjuda kunder över hela världen lastbilar med så goda miljöegenskaper som möjligt. Förutom att uppfylla de lokala lagkraven för till exempel avgasemissioner och buller ställer vi därför också egna minimikrav på våra produkters miljöprestanda. Från och med 2007 ska alla våra lastbilar minst uppfylla emissionskraven enligt Euro 3 eller US 04 oavsett var i världen de säljs. Den yttre ljudnivån får inte vara högre än 86 dba. Konstruerad för återvinning. Volvos lastbilar konstrueras för att vara enkla att demontera och återvinna när de väl tjänat ut. Ungefär 90 procent av materialinnehållet kan återanvändas eller återvinnas. Många komponenter renoveras av Volvo och får nytt liv som bytesdelar. Ungefär 30 procent av innehållet i en ny lastbil är tillverkat av återvunnet material. Många komponenter renoveras och får nytt liv som bytesdelar. Renare och resurseffektivare produktion. Vi strävar efter att ständigt minska resursförbrukning och utsläpp från våra produktionsanläggningar. Mer om det hittar du på sid 15. Vi deltar i samhällsutvecklingen. Volvo Lastvagnar deltar i en positiv samhällsutveckling både globalt och lokalt. Vi för en aktiv dialog med politiker, myndigheter, skolor och organisationer av olika slag och bidrar med kunskap från vårt verksamhetsfält, inte minst då det gäller frågor om miljö och säkerhet. På många av våra produktionsorter är Volvo en stor arbetsplats, med ansvar att erbjuda våra medarbetare goda arbetsförhållanden och se till att inte påverka omgivningen negativt. Volvokoncernens uppförandekod, Miljöprinciper. Resurseffektivitet. Volvokoncernens produkter och processer är utformade på ett sätt som effektivt utnyttjar energi och råvaror och minimerar avfall och restprodukter över produktens livslängd. Försiktighetsprincipen. Volvokoncernen tillämpar försiktighetsprincipen genom att undvika material och metoder som kan medföra miljö- och hälsorisker, när lämpliga alternativ är tillgängliga. Miljöprestanda. Volvokoncernen genomför regelbundet revision, uppföljning och rapportering av miljöpåverkan med särskild vikt på utvärdering av eventuella risker med befintliga och framtida produkter och processer. 7

8 En rullande revolution. Volvo Hybrid. Det är inte ofta revolutioner inträffar i lastbilsvärlden. Men hybridteknikens genombrott gör skäl för namnet. Den gör det möjligt att sänka bränsleförbrukning och koldixoidutsläpp för en lastbil med upp till 35 procent. Vid tomgångskörning, i köer och vid lastning och lossning är emissionerna lika med noll. Dessutom sänks ljudnivån kraftigt. Volvos hybrid-lastbil är fortfarande på utvecklingsstadiet. Men inom några år kommer de första serietillverkade Volvo-hybriderna att börja synas i stadstrafiken. Volvos hybridlastbil kan sänka bränsleförbrukningen med upp till 35 procent, jämfört med en konventionell lastbil. Så fungerar hybriden. Den huvudsakliga kraftkällan i Volvos hybridlösning är en dieselmotor som kan drivas med antingen konventionell eller biologiskt förnyelsebar dieselolja. Den kompletteras av en elmotor som framför allt används vid start, acceleration och tomgångskörning. När dieselmotorn är igång laddas elmotorns batterier. Även bromsenergin som frigörs vid inbromsningar lagras i batterierna. Ett intelligent styrsystem ser till att driften alltid sker på ett optimalt och bränsleeffektivt sätt. 8

9 Alternativa bränslen och drivsystem för tunga fordon. Det finns inget energislag som ensamt kan ersätta oljan. Istället växer det nu fram ett brett spektrum av olika bränslealternativ och drivsystem som lämpar sig för olika ändamål. Volvo deltar aktivt i utvecklingen och har i första hand valt att fokusera på de alternativ som uppfyller höga krav på både energieffektivitet och låg miljöpåverkan från råvaruutvinning till förbrukning. Dimetyleter (DME). Av de alternativa bränslen som diskuteras idag är DME det bränsle som ger bäst total energieffektivitet. Det kan tillverkas av både fossil och biologiskt förnyelsebar råvara och användas i en dieselmotor utan större modifieringar av motorn. För att DME ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ krävs investeringar i produktion och infrastruktur. Biodiesel. Ett förnyelsebart bränsle som kan tillverkas av olika biologiska råvaror, som t ex oljeväxter. Det enklaste och snabbaste sättet att öka användningen av biodiesel och därmed minska utsläppen av koldioxid, utan ingrepp i fordon eller motorer, är att tillåta en iblandning på upp till fem procent i konventionell dieselolja. Tillgången till biodiesel begränsas av odlingspotential. Den totala energieffektiviteten är relativt låg. Metan. Finns i form av fossil naturgas, eller förnyelsebar biogas. Kräver konvertering av dieselmotorn till s k ottodrift, vilket bland annat innebär att verkningsgraden försämras. Låga emissioner och låg ljudnivå är de viktigaste fördelarna. Med biogas som bränsle elimineras nettoutsläppen av koldioxid vid förbränningen. Metan är ett alternativ för fordon i stadstrafik eller i regioner med god tillgång till gas. Hybrider. Radikalt mycket bränsleeffektivare än konventionella drivsystem. Kombinerar olika drivkällor och energilagringssystem, t ex dieselmotor och batterier. Tar tillvara bromsenergi. Kan sänka bränsleförbrukningen för en lastbil med upp till 35 procent. Också ljudnivån är betydligt lägre än för konventionella fordon. Bränsleceller. Extremt ren men än så länge mycket kostnadskrävande teknik, som kräver stora utvecklingsinsatser för att bli kommersiellt intressant för tunga fordon. Kan i första hand bli ett komplement för drift av lastbilens hjälpsystem. 9

10 Dieselmotorn. Energieffektivast hittills. När debatten fokuserar allt mer på alternativa bränslen och drivsystem är det lätt att glömma bort fördelarna med den teknik som redan finns till hands. På Volvo är vi övertygade om att dieselmotorn också i fortsättningen kommer att utgöra den huvudsaklig kraftkällan i tunga lastbilar. Och vi har goda skäl till det. 10

11 Oöverträffad bränsleeffektivitet. Dieselmotorn har en maximal verkningsgrad på ca 45 procent. Det innebär att energin i bränslet utnyttjas mycket effektivt och att utsläppen av koldioxid blir låga i förhållande till det arbete som uträttas. På 20 år har bränsleförbrukningen för nya lastbilar sänkts med ca 20 procent, främst tack vare utvecklingen av effektivare motorer och transmissioner. En modern Volvo-lastbil förenar låg bränsleförbrukning med låga emissioner. Mycket låga emissionsnivåer. En modern dieselmotor med avgasefterbehandling ger mycket låga utsläpp av miljöoch hälsopåverkande ämnen som partiklar och kväveoxider. Inom några år kommer utsläppen att vara nere på nivåer som är 100 gånger lägre än Bränsleflexibel. Dieselmotorn kan anpassas för många olika bränslealternativ, som syntetisk dieselolja, dimetyleter, alkoholer eller gas. Kan kombineras med andra system. Genom att kombinera dieselmotorn med en elmotor och intelligent styrning i en hybrid, kan bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp sänkas kraftigt. Tillförlitlig och konkurrenskraftig konstruktion. Volvos kunder är beroende av att tekniken fungerar bekymmersfritt under alla förhållanden. Varje oplanerat stopp är ett ekonomiskt avbräck. Dieselmotorns höga tillförlitlighet och konkurrenskraftiga kostnad är därför också viktiga aspekter. TEKNIK FÖR MORGONDAGENS KRAV. För att möta myndigheternas ständigt hårdare emissionskrav erbjuder Volvo olika lösningar optimerade för de förutsättningar som råder på olika marknader. Volvos dieselmotorer ger en verkningsgrad på upp till 45 procent. I USA som har världens nu strängaste lagkrav för utsläpp av kväveoxider (US 07) har Volvo tagit fram en ny serie motorer med mycket låga emissioner och bibehållen god bränsleekonomi. Motorerna är utrustade med EGR (Exhaust Gas Recirculation) för avgasåterföring och partikelfilter. I Europa används huvudsakligen motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction). Det är ett system för avgasefterbehandling som gör det möjligt att möta både dagens och kommande emissionskrav samtidigt som bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid sänks. Volvo arbetar nu med att utveckla en lösning där EGR och SCR kan kombineras för att ytterligare optimera prestanda, emissioner och bränsleeffektivitet. Lägre utsläpp med effektivare transporter. Effektiva och därmed mindre miljöbelastande transporter handlar inte bara om motorer och bränslen. Det handlar också om att effektivisera själva transportprocessen. Volvo har flera lösningar som gör det möjligt att transportera mer last med färre lastbilar och därigenom radikalt minska utsläppen per tonkilometer. System för transportledning. Med Volvo Lastvagnars system för fordonsoch transportledning Dynafleet blir det enklare för transportföretagen att ha full kontroll över samtliga lastbilarna i flottan, vilket gör det möjligt att avsevärt förbättra utnyttjandet av befintlig kapacitet. Det innebär att man minskar körningen med halvtomma eller tomma lastbilar och därmed reducerar bränsleförbrukning och luftföroreningar. Systemet kan också ge ständigt aktuell information via internet om hur mycket bränsle varje lastbil förbrukar. Större och färre fordon. Volvo arbetar aktivt för att större fordonskombinationer ska tillåtas på större vägar. Med tyngre och längre ekipage kan två fordon göra samma jobb som tre gör idag. Det kan minska trängseln på vägarna och samtidigt reducera bränsleförbrukning och emissioner betydligt. 25,25-meterskombinationer är sedan länge tillåtna i Sverige och Finland. Holland har genomfört tester med positivt resultat och även flera delstater i Tyskland har visat stort intresse. I Australien finns ett liknande system som kallas för B- double. 11

12 Världens första KOLDIOXIDNEUTRALA fordonsfabrik. I september 2005 tog Volvo Lastvagnar ett radikalt beslut. För att minska vår klimatpåverkan, bestämde vi oss för att vår produktionsanläggning i Tuve, Göteborg skulle bli världens första koldioxidneutrala fordonsfabrik. Genom att effektivisera energianvändningen och byta ut fossila energikällor mot vindkraft och biobränslen kan nettoutsläppen av koldioxid elimineras. Nu gör vi samma sak vid våra anläggningar i Gent och Umeå. De tre anläggningarna svarar för hälften av Volvo Lastvagnars totala produktion. Målet är att samtliga större produktionsanläggningar ska vara koldioxidneutrala Vid Volvos produktionsanläggningar ersätts fossila energikällor med vindkraft och biobränslen. 12

13 13

14 14 Sedan år 2000 sponsrar Volvo do Brasil Den Ekologiska Karavanen en teatergrupp som ger föreställningar om miljöfrågor för lastbilsförare, vid truckstops och mässor.

15 Ansvarsfull produktion. På fyra år lyckades vi sänka energiförbrukningen per tillverkad lastbil med en tredjedel. Nu ersätter vi fossil energi med förnyelsebar i större delen av vår produktion. Branschens renaste måleri, slutna system för vattenanvändning och utökade satsningar på återvinning är andra exempel på vad miljöarbetet resulterat i vid våra produktionsanläggningar. Global miljöstandard är grunden. Hela Volvokoncernen jobbar efter samma globala miljöstandard för produktion, med miniminivåer och mål för kemikalieanvändning, förbrukning av energi och vatten, emissioner till luft och vatten samt avfall och buller. För att säkerställa att arbetet vid anläggningarna bedrivs i den riktning som föreskrivs i koncernens miljöstandard, är hela Volvo Lastvagnar certifierat enligt ISO Energi. Lägre förbrukning på väg mot koldioxidneutral produktion. Mellan 2001 och 2005 minskade energiförbrukning och koldioxidutsläpp per producerad lastbil med 30 procent. Genom nya effektiviseringar ska utvecklingen fortsätta i samma riktning. Samtidigt ska användningen av olja och kol för uppvärmning upphöra helt. På sikt ska alla våra produktionsanläggningar bli koldioxidneutrala. Målet till 2008 är att energiförbrukningen per tillverkad lastbil ska vara 24 procent lägre än Våra produktionsanläggningar i Tuve, Umeå och Gent ska vara 100 procent koldioxidneutrala. Vatten. Vi sparar och renar. För att minska vattenförbrukningen har samtliga Volvos majoritetsägda anläggningar antingen egna reningsverk eller är anslutna till externa reningsanläggningar. Allt fler inför Hos Volvo do Brasil renas allt vatten som används vid tillverkningen, innan det återförs till naturen. också slutna system för processvatten, till exempel anläggningarna i Hosakote utanför Bangalore i Indien och i New River Valley i USA. Målet till 2008 är att vattenförbrukningen ska vara 30 procent lägre än Luftföroreningar. Låga nivåer blir lägre. Tack vare övergången till renare energislag för uppvärmning har utsläppen av kväveoxider och svaveldioxid från våra anläggningar sänkts till mycket låga nivåer. Även utsläppen av lösningsmedel har under senare år sänkts kraftigt. Lösningsmedelsutsläppen från vårt hyttmåleri i Umeå är bland de lägsta i branschen, och långt under vad lagstiftningen kräver. Avfall. Mindre mängder, kontrollerad hantering. Miljöfarligt avfall tas omhand på ett kontrollerat sätt vid samtliga anläggningar. Andra typer av avfall, som till exempel papper och plast, källsorteras och återvinns i allt större utsträckning. Målet till 2008 är att minska den totala mängden avfall med 15 procent jämfört med Avfall till deponi ska minska med 30 procent. Mer än 75 procent av avfallet ska återvinnas. Transporter. Ökad effektivitet och lägre utsläpp. Volvo Lastvagnar och Volvo Logistics har under lång tid arbetat framgångsrikt för att effektivisera transporterna till och från Volvos fabriker. Bättre kapacitetsutnyttjade och bättre styrning av godsflöden har lett till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av luftföroreningar. Arbetet har uppmärksammats även utanför Volvo och 2006 tilldelades Volvo Logistics Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) Bra Miljöval-intyg av logistikföretaget Green Cargo. Volvo Logistics har också medverkat till att utbilda förare hos anlitade åkerier i bränsleeffektiv körning. 15

16 FAKTA Globala utsläpp av antropogen koldioxid, totalt 28 Gt per år. Övriga transporter 2 % Flyg 3 % Personbilar 5,5 % Bränsleförbrukning Volvo-lastbilar l/100 km 50 Fartyg 1,5 % Lastbilar6 % 45 Kraftproduktion 25 % Förbränning av biomassa 15 % % Hushåll 23 % Industri 19 % } 15 % Transportsektorn står för en ökande andel av de globala utsläppen av antropogen koldioxid. Källa: UNEP Report on the automotive industry as a partner for sustainable development, Transporter i världen fördelade på transportslag Miljarder kilometer Bränsleförbrukningen för Volvos lastbilar har reducerats med ca 40 procent sedan Fortfarande finns potential för ytterligare sänkningar. Miljöpåverkan från en lastbil i fjärrtrafik. 58 % % Personbilar Motorcyklar Lätta lastbilar Tunga lastbilar Behovet av transporter förväntas fortsätta att växa under de kommande åren. Källa: UNEP Report on the automotive industry as a partner for sustainable development, % Material och produktion Bränsle (resurs och produktion) Emissioner inkl CO 2 5 % Underhåll Sett över en livscykel fördelar sig en lastbils miljöpåverkan enligt ovan. Mellan 80 och 90 procent uppstår under den tid lastbilen används. Återvinning 5 % Oljeproduktionen i världen. Lagkrav, ljud. Ljud från förbipasserande tung lastbil, s k Drive-by noise db(a) Australia (>270kW) 86 US (80dB(A) with other test method) 84 Australia ( kw) Japan Brazil (>320 kw) Verklig produktion Prognos Den globala oljeproduktionen kan förväntas nå sin höjdpunkt inom ett årtionde. Källa: CJ Campbell, EU, Korea Under senare år har flera länder skärpt bullerkraven för tunga lastbilar. 16

17 Miljödata för Volvos produktionsanläggningar. Bedömning av energieffektivitet för olika bränslen. Energieffektivitet 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Diesel DME (naturgas) Fossila Naturgas Syntetisk diesel (naturgas) DME (trä, svartlut) Syntetisk diesel (trä, svartlut) DME (trä) Syntetisk diesel (trä) Förnyelsebara RME (rapsolja) EU Biogas (avfall) Etanol (vete) EU Etanol (majs) USA Etanol (sockerrör) Brasilien Etanol (cellulosa) g/kwh Energi och CO 2 Energiförbrukning Emissioner CO Energi (MWh)/ tillverkade enheter 7,0 6,25 5,5 4,75 4, Förbrukning energi (GWh) Emissioner CO 2 (tonx100) Energiförbrukning (MWh)/tillverkade enheter Vatten Förbrukning Förbrukning (m 3 )/ tillverkade enheter ,5 Energieffektivitet % CO 2 -ekvivalenter, g/kwh Diagrammet visar en bedömning av olika bränslens energieffektivitet och utsläpp av växthusgaser under en livscykel, från råvaruutvinning till förbränning. Dimetyleter (DME), framställt genom förgasning av svartlut från träråvara är det förnyelsebara bränsle som teoretiskt har bäst energieffektivitet. Källa: Volvo ,5 15,5 13, ,5 Möjlig körsträcka per hektar och år, tung lastbil. Raps till RME Vete till etanol Energiskog (Salix) till etanol Energiskog (Salix) till syntetisk diesel Energiskog (Salix) till syntetisk diesel via svartlut Energiskog (Salix) till metanol Energiskog (Salix) till DME Energiskog (Salix) till metanol via svartlut Energiskog (Salix) till DME via svartlut Vattenförbrukning (m 3 x100) Vattenförbrukning (m 3 )/tillverkade enheter Lösningsmedel Emissioner Emissioner/tillverkade enheter ,6 5, Km/hektar och år. Ett sätt att jämföra energieffektiviteten för olika alternativa bränslen, är att undersöka hur lång sträcka ett fordon kan drivas med hjälp av bränsle utvunnet av råvara från ett hektar mark ,0 4,7 4,4 Lagkrav, emissioner. Utsläpp av kväveoxider och partiklar från tunga lastbilar. PM (g/kwh) Emissioner (ton) Lösningsmedel (kg)/tillverkade enheter Utsläppen ökade tillfälligt 2006 på grund av produktionsförändringar JAP ST US-04 Eu2 Farligt avfall Ton Kg/tillverkade enheter Eu US-07 Jap LT Eu5 Eu NO X (g/kwh) I USA, Japan och EU har utsläppen av kväveoxider och partiklar från nya lastbilar successivt sänkts till dagens mycket låga nivåer Farligt avfall (ton) Farligt avfall (kg)/tillverkade enheter 22 Ökningen under de senaste åren är relaterad till ändringar i lagstiftning och ökad extern behandling. Tillverkningen av motorer omfattas inte av ovanstående data utan sker inom Volvokoncernens affärsenhet Volvo Powertrain. 17

18 Delat ANSVAR DUBBEL GLÄDJE. En lastbil som körs och underhålls på rätt sätt ger en låg miljöbelastning och låga driftskostnader. En lastbil som hanteras felaktigt drar mer bränsle, släpper ut mer luftföroreningar och sliter hårdare på däck och vägar. Med andra ord går god transportekonomi och låg miljöpåverkan hand i hand. Därför slutar inte vårt miljöarbete med att lastbilen levereras. Tvärtom samarbetar vi gärna med våra kunder för att på olika sätt minska miljöpåverkan under hela lastbilens livslängd. Hur påverkar din lastbil miljön? För att våra kunder och andra som vill kunna se hur två av våra mest sålda lastbilar (Volvo FH och Volvo FM) påverkar miljön har vi som första lastbilstillverkare tagit fram en miljövarudeklaration med information om Volvo Lastvagnar erbjuder förarutbildning i bränsleeffektiv körning. materialval, energiförbrukning, utsläpp m m. Den är framför allt avsedd som ett hjälpmedel för de företag som vill kunna redovisa miljöpåverkan från sina transporter för sina kunder. Till miljövarudeklarationen finns också ett webbaserat verktyg som gör att Volvo- ägare kan lägga in egna värden för till exempel körsträcka eller motorvariant och se hur just hans eller hennes lastbil påverkar miljön. Rätt körstil sparar bränsle. Hur mycket bränsle en lastbil drar beror i hög grad på hur den körs. Därför erbjuder vi våra kunder flera möjligheter att påverka bränsleförbrukningen i rätt riktning. Förarutbildningar för bränsleeffektiv körning finns i flera varianter, bland annat erbjuder Volvo en interaktiv webbaserad utbildning. Ett annat exempel är Volvos system för transportinformation, Dynafleet, som ger kunden full kontroll över hur varje fordon körs och hur mycket bränsle som förbrukas. Erfarenheterna visar att en kombination av de båda åtgärderna kan ge bränslebesparingar på mellan 5 och 15 procent. Utsläppen av koldioxid sänks i motsvarande grad. Ett korrekt underhåll vinner alla på. För att lastbilens miljöegenskaper ska bibehållas under hela dess livslängd ställs också krav på hur den sköts och underhålls. Volvos återförsäljare och verkstäder arbetar mot ISO och följer detaljerade krav på hur oljor och vätskor ska tas om hand, vilka delar som ska användas m m. Det är också viktigt att lastbilen hanteras och körs på rätt sätt och att den tankas med ett högkvalitativt bränsle. Volvo Lastvagnar tillhandahåller både utförlig information vid leverans och fortbildning av förare. En trygg miljö för föraren. Volvos lastbilar konstrueras också med tanke på förarens hälsa och välbefinnande. Luften inne i hytten renas från damm och pollen genom ett effektivt luftfilter. De material som används i hytten är utvalda för att minska risken för kontaktallergier och exem.textilierna är certifierade enligt Öko-Tex Standard 100, en ledande standard för märkning av hälso- och miljögodkända textilier. 18

19 19

20 volvo trucks. driving progress Volvo Truck Corporation RSP Svenska. Tryckt i Sverige.

MILJÖREDOVISNING SCANIA 1998

MILJÖREDOVISNING SCANIA 1998 MILJÖREDOVISNING SCANIA 1998 INNEHÅLL Verkställande direktörens kommentar 1 Scania idag 2 Transportsektorn och omvärlden 4 Scanias miljöarbete 6 Forskning och utveckling för framtiden 10 Scanias lastbilar

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

PUBLIKATION 2007:111. Klimatneutrala godstransporter. en vetenskaplig förstudie

PUBLIKATION 2007:111. Klimatneutrala godstransporter. en vetenskaplig förstudie PUBLIKATION 2007:111 Klimatneutrala godstransporter på väg en vetenskaplig förstudie Förord En effektivt fungerande godstransportsektor är en nödvändig del av ett modernt tillväxtorienterat samhälle. Samtidigt

Läs mer

VÅRT MÅL: NOLLUTSLÄPP...4 Tre huvudutmaningar Toyotas strategi

VÅRT MÅL: NOLLUTSLÄPP...4 Tre huvudutmaningar Toyotas strategi Toyota och miljön INNEHÅLL Idag för MORGONDAGEN...3 VÅRT MÅL: NOLLUTSLÄPP...4 Tre huvudutmaningar Toyotas strategi Toyotas lösningar idag...6 Hybridbilar Historien om (Toyota) Hybrid Synergy Drive Hur

Läs mer

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö.

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Svenskt Näringsliv 2008, 114 82 Stockholm, www.svensktnaringsliv.se Formgivning: Leif, en reklambyrå. Tryck: Åtta.45. Papper:

Läs mer

Nu kommer resultaten

Nu kommer resultaten Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden Anders Ahlbäck x Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Chalmers och Göteborgs universitet. Sammanfattning Under 2012 har KNEGs 15 medlemmar

Läs mer

Västsverige på väg Möjligheter, utmaningar och behov för fordonsindustrin 2008

Västsverige på väg Möjligheter, utmaningar och behov för fordonsindustrin 2008 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2008:1 ISSN 1650-7965 Västsverige på väg Möjligheter, utmaningar och behov för fordonsindustrin 2008 Det finns 62 500 anställda inom västsvensk fordonsindustri.

Läs mer

KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden

KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden Anders Ahlbäck x Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Chalmers och Göteborgs universitet 1 KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden, 2009

Läs mer

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012 Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS VERKSAMHETSLÄNDER Norge Sverige Estland Danmark Lettland Polen Inledning 3 Mot ett miljöföretag i världsklass Transporter,

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Sparsam körning. Idag släpper en genomsnittlig svensk ut ca 7,5 ton CO2 per person och år (Naturvårdsverket). öka inom de närmaste 100 åren kommer

Sparsam körning. Idag släpper en genomsnittlig svensk ut ca 7,5 ton CO2 per person och år (Naturvårdsverket). öka inom de närmaste 100 åren kommer 275 Tar vi sparsam körning på allvar? Varje dag transporteras tusentals ton gods över hela vårt land. En effektiv fungerade godstransportsektor är en nödvändig del för att ett modernt samhälle som ska

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

Volvo Personvagnar AB 2010/11 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET

Volvo Personvagnar AB 2010/11 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET Volvo Personvagnar AB 2010/11 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER 1 VD-ORD 2 3 SIDAN 4 HÅLLBARHETSANSATS 4 5 OMVÄRLD 6 7 ONE TONNE LIFE 8 9 LÖNSAMHET 10 11 MILJÖ ELEKTRIFIERING 12

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ Foto: Andrew Penner, Dreamstime.com Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 3CC 0-100 på cirka tio sekunder och detta utan några som helst utsläpp. 18 Håller oljan på att ta slut? 2 Etanol

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET

ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET SCANIAS AFFÄRSIDÉ är att erbjuda sina kunder fordon och tjänster av hög kvalitet för kvalifi cerade varu-

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2011/12 E85 D 95 Hållbarhet i drivmedelsbranschen är det möjligt? Varför hållbarhetsredovisning? OKQ8 inser att arbetet med miljö, etik och mänskliga rättigheter

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED

VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED 75% JÄMFÖRT MED EN VANLIG DIESELBUSS. DEN TOTALA ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Rapport förstudie SBUF-projekt: Miljöoptimerade transporter i byggbranschen

Rapport förstudie SBUF-projekt: Miljöoptimerade transporter i byggbranschen 1(38) Rapport förstudie SBUF-projekt: Miljöoptimerade transporter i byggbranschen 2(38) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning förstudie 3 2. Miljöarbetet inom byggbranschens transporter idag En kunskapsöversikt

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer