volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN"

Transkript

1 volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN

2 2

3 VI ANTAR utmaningen. Jordens klimatsystem är i obalans. Att vrida utvecklingen rätt är en av de största utmaningar som mänskligheten ställts inför. Det är också den i särklass viktigaste miljöfrågan för oss som arbetar inom transportsektorn. Hur ska vi kunna tillgodose det ständigt ökande behovet av transporter, skapa lönsamhet för våra kunder och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser? Utan transporter stannar samhället. Men om utvecklingen fortsätter som hittills når vi så småningom en återvändsgränd. På rätt väg På Volvo Lastvagnar har vi en optimistisk syn på framtiden och en stark tilltro till mänsklig innovationsförmåga. Vi har aldrig haft tillgång till djupare kunskap eller större resurser än vi har idag. Genom ständiga förbättringar av befintlig teknik och ett successivt införande av nya lösningar kan vi nå långt. Bränsleeffektivare fordon, smartare logistik, nya bränslen och drivsystem det finns många exempel på hur vi arbetar för att minska miljöpåverkan från de lastbilar vi tillverkar. Faktum är att vi redan kommit en bra bit på väg. En modern Volvo-lastbil drar 20 procent mindre bränsle och släpper ut 20 procent mindre koldioxid än en motsvarande lastbil gjorde för 20 år sedan. Samtidigt har utsläppen av luftföroreningar som kväveoxider och partiklar minskat med 84 respektive 94 procent. Men resan är långt ifrån slut. På sidan 8 presenterar vi vår hybridlastbil. Den drar upp till 35 procent mindre bränsle än dagens mest bränslesnåla lastbilar. Den släpper ut mindre luftföroreningar och är betydligt tystare. Den är med andra ord ett utmärkt exempel på hur framsynt teknik kan bidra till att minska miljöpåverkan och samtidigt ge bättre ekonomi för våra kunder. För att också minska klimatpåverkan från vår produktion har vi beslutat att alla våra anläggningar ska vara koldioxidneutrala från och med Vid sidan av klimatfrågan finns ytterligare ett antal fokusområden för vårt miljöarbete. Utsläppen av miljö- och hälsopåverkande emissioner, trängsel, buller, materialanvändning och resursförbrukning är de viktigaste. Den här broschyren behandlar dem alla. 3

4 Volvo Lastvagnars miljöarbete omfattar en rad olika miljöfrågor. Från globala problem som utsläppen av klimatpåverkande gaser till den lokala avfallshanteringen vid våra fabriker. Alla är viktiga, men några väger tyngre än andra. 4

5 Alla miljöfrågor är viktiga. Några är viktigare. KLIMATFRÅGAN. Transportsektorn som helhet, med vägtransporter, flyg-, tåg- och fartygstrafik, svarar för ca 25 procent av de globala utsläppen av koldioxid från mänsklig verksamhet. Och andelen ökar i takt med transportbehovet. Att nya fordon ständigt blir bränsleeffektivare och därmed också släpper ut mindre koldioxid, är bra men inte tillräckligt. För att verkligen Transportsektorns utsläpp av koldioxid är ett växande problem. åstadkomma resultat krävs också satsningar på ny bränslebesparande teknik, ett effektivare utnyttjade av befintliga fordon och en ökad användning av förnyelsebara bränslen. LUFTKVALITET. Allt strängare lagstiftning och en intensiv motorutveckling har kraftigt minskat utsläppen av luftföroreningar som kväveoxider, partiklar, kolväten och kolmonoxid. Under de senaste 20 åren har utsläppen av hälsooch miljöpåverkande avgasemissioner från nya lastbilar i EU, USA och Japan minskat med 84 till 94 procent. Med de nya lagkrav som kommer att träda i kraft inom några år kommer utsläppen att sänkas till nivåer som är 100 gånger lägre än under 1980-talet. Under senare år har också en rad andra länder runt om i världen skärpt sin emissionslagstiftning. BULLER. Buller från trafiken utgör ett växande hälsoproblem. Att ständigt utsättas för höga ljudnivåer är stressande och kan leda till förhöjt blodtryck, sömnsvårigheter och huvudvärk. Vid hastigheter högre än 50 km/h är det framför allt kontakten mellan däck och vägbana som orsakar buller. TRÄNGSEL OCH TRAFIKSTOCKNINGAR. I många delar av världen ökar antalet fordon i snabb takt. Trängsel och trafikstockningar är vardag i de flesta storstadsregioner. För att minska problemen och effektivisera transporterna måste alla transportslag utnyttjas på ett bättre sätt än idag. Det kräver stora satsningar på infrastruktur och logistik och att den befintliga lastkapaciteten används på ett optimalt sätt. Långsiktigt måste oljeberoendet brytas. UTNYTTJANDET AV NATURRESURSER. Den mest uppenbara naturresurs som transportsektorn tar i anspråk är den olja som används för att driva fordonen. Många forskare anser att nyproduktionen av olja inte kommer att kunna hålla jämna steg med den ökande efterfrågan. Långsiktigt måste oljeberoendet brytas. Än så länge har vi bara sett början på en utveckling där alternativa bränslen och drivsystem kommer att ta en större andel av marknaden. Att hushålla med begränsade resurser innebär också att vi måste arbeta resurseffektivt vid tillverkningen av nya fordon, att undvika farliga ämnen och att återanvända eller återvinna så stora delar som möjligt. 5

6 Miljöarbetet ÄR EN DEL AV VÅR VARDAG. Volvo Lastvagnar har en lång historia av framgångsrikt miljöarbete, som resulterat både i allt mer miljöanpassade fordon och lägre miljöpåverkan från våra egna anläggningar och transporter. Idag är miljöarbetet en del av vår vardag. För att de åtgärder vi vidtar ska bli så verkningsfulla som möjligt, tillämpar vi en helhetssyn som beaktar miljöpåverkan i varje fas av våra produkters livscykel. 6

7 Miljöarbetet börjar på ritbordet. Genom att använda miljöeffektsbedömningar i produktutvecklingsprocessen kan våra konstruktörer tidigt få en uppfattning om hur olika alternativa material och processer påverkar miljön. För att få en detaljerad bild av hur en produkt påverkar miljön från vaggan till graven använder vi livscykelbedömningar (LCA). De visar bland annat att 80 till 90 procent av den miljöpåverkan som en lastbil genererar uppstår under användningsfasen, främst beroende på bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid och andra emissioner. Därför har utvecklingen av bränsleeffektiva fordon och motorer en helt central roll i vårt miljöarbete. Vi undviker skadliga ämnen. För att minska användningen av miljöskadliga ämnen i våra produkter har vi bland annat begränsningslistor för kemikalier och verktyg som gör det enkelt att tillämpa dem. Vissa kemikalier är helt förbjudna att använda inom Volvo, andra får bara användas i begränsad omfattning. Till exempel har vi fasat ut bromerade flamskyddsmedel från textilier och plaster. Asbestfria bromsbelägg är sedan många år standard i Volvos lastbilar. Samarbete med leverantörer. En stor del av de material och komponenter som ingår i en Volvo-lastbil tillverkas av andra företag. Vi har därför ett långtgående samarbete på miljöområdet med leverantörer och entreprenörer. Krav på återförsäljare och verkstäder. Vi ställer också miljökrav på våra återförsäljare och verkstäder. Kraven omfattar bland annat detaljerade regler för hantering av oljor, vätskor, elektronik, plaster och andra typer av avfall. Dessutom ställs krav på att återförsäljarna ska bedriva ett ständigt förbättringsarbete för att minska utsläpp till mark, luft och vatten. Minimikrav på produkter. Vår ambition är att erbjuda kunder över hela världen lastbilar med så goda miljöegenskaper som möjligt. Förutom att uppfylla de lokala lagkraven för till exempel avgasemissioner och buller ställer vi därför också egna minimikrav på våra produkters miljöprestanda. Från och med 2007 ska alla våra lastbilar minst uppfylla emissionskraven enligt Euro 3 eller US 04 oavsett var i världen de säljs. Den yttre ljudnivån får inte vara högre än 86 dba. Konstruerad för återvinning. Volvos lastbilar konstrueras för att vara enkla att demontera och återvinna när de väl tjänat ut. Ungefär 90 procent av materialinnehållet kan återanvändas eller återvinnas. Många komponenter renoveras av Volvo och får nytt liv som bytesdelar. Ungefär 30 procent av innehållet i en ny lastbil är tillverkat av återvunnet material. Många komponenter renoveras och får nytt liv som bytesdelar. Renare och resurseffektivare produktion. Vi strävar efter att ständigt minska resursförbrukning och utsläpp från våra produktionsanläggningar. Mer om det hittar du på sid 15. Vi deltar i samhällsutvecklingen. Volvo Lastvagnar deltar i en positiv samhällsutveckling både globalt och lokalt. Vi för en aktiv dialog med politiker, myndigheter, skolor och organisationer av olika slag och bidrar med kunskap från vårt verksamhetsfält, inte minst då det gäller frågor om miljö och säkerhet. På många av våra produktionsorter är Volvo en stor arbetsplats, med ansvar att erbjuda våra medarbetare goda arbetsförhållanden och se till att inte påverka omgivningen negativt. Volvokoncernens uppförandekod, Miljöprinciper. Resurseffektivitet. Volvokoncernens produkter och processer är utformade på ett sätt som effektivt utnyttjar energi och råvaror och minimerar avfall och restprodukter över produktens livslängd. Försiktighetsprincipen. Volvokoncernen tillämpar försiktighetsprincipen genom att undvika material och metoder som kan medföra miljö- och hälsorisker, när lämpliga alternativ är tillgängliga. Miljöprestanda. Volvokoncernen genomför regelbundet revision, uppföljning och rapportering av miljöpåverkan med särskild vikt på utvärdering av eventuella risker med befintliga och framtida produkter och processer. 7

8 En rullande revolution. Volvo Hybrid. Det är inte ofta revolutioner inträffar i lastbilsvärlden. Men hybridteknikens genombrott gör skäl för namnet. Den gör det möjligt att sänka bränsleförbrukning och koldixoidutsläpp för en lastbil med upp till 35 procent. Vid tomgångskörning, i köer och vid lastning och lossning är emissionerna lika med noll. Dessutom sänks ljudnivån kraftigt. Volvos hybrid-lastbil är fortfarande på utvecklingsstadiet. Men inom några år kommer de första serietillverkade Volvo-hybriderna att börja synas i stadstrafiken. Volvos hybridlastbil kan sänka bränsleförbrukningen med upp till 35 procent, jämfört med en konventionell lastbil. Så fungerar hybriden. Den huvudsakliga kraftkällan i Volvos hybridlösning är en dieselmotor som kan drivas med antingen konventionell eller biologiskt förnyelsebar dieselolja. Den kompletteras av en elmotor som framför allt används vid start, acceleration och tomgångskörning. När dieselmotorn är igång laddas elmotorns batterier. Även bromsenergin som frigörs vid inbromsningar lagras i batterierna. Ett intelligent styrsystem ser till att driften alltid sker på ett optimalt och bränsleeffektivt sätt. 8

9 Alternativa bränslen och drivsystem för tunga fordon. Det finns inget energislag som ensamt kan ersätta oljan. Istället växer det nu fram ett brett spektrum av olika bränslealternativ och drivsystem som lämpar sig för olika ändamål. Volvo deltar aktivt i utvecklingen och har i första hand valt att fokusera på de alternativ som uppfyller höga krav på både energieffektivitet och låg miljöpåverkan från råvaruutvinning till förbrukning. Dimetyleter (DME). Av de alternativa bränslen som diskuteras idag är DME det bränsle som ger bäst total energieffektivitet. Det kan tillverkas av både fossil och biologiskt förnyelsebar råvara och användas i en dieselmotor utan större modifieringar av motorn. För att DME ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ krävs investeringar i produktion och infrastruktur. Biodiesel. Ett förnyelsebart bränsle som kan tillverkas av olika biologiska råvaror, som t ex oljeväxter. Det enklaste och snabbaste sättet att öka användningen av biodiesel och därmed minska utsläppen av koldioxid, utan ingrepp i fordon eller motorer, är att tillåta en iblandning på upp till fem procent i konventionell dieselolja. Tillgången till biodiesel begränsas av odlingspotential. Den totala energieffektiviteten är relativt låg. Metan. Finns i form av fossil naturgas, eller förnyelsebar biogas. Kräver konvertering av dieselmotorn till s k ottodrift, vilket bland annat innebär att verkningsgraden försämras. Låga emissioner och låg ljudnivå är de viktigaste fördelarna. Med biogas som bränsle elimineras nettoutsläppen av koldioxid vid förbränningen. Metan är ett alternativ för fordon i stadstrafik eller i regioner med god tillgång till gas. Hybrider. Radikalt mycket bränsleeffektivare än konventionella drivsystem. Kombinerar olika drivkällor och energilagringssystem, t ex dieselmotor och batterier. Tar tillvara bromsenergi. Kan sänka bränsleförbrukningen för en lastbil med upp till 35 procent. Också ljudnivån är betydligt lägre än för konventionella fordon. Bränsleceller. Extremt ren men än så länge mycket kostnadskrävande teknik, som kräver stora utvecklingsinsatser för att bli kommersiellt intressant för tunga fordon. Kan i första hand bli ett komplement för drift av lastbilens hjälpsystem. 9

10 Dieselmotorn. Energieffektivast hittills. När debatten fokuserar allt mer på alternativa bränslen och drivsystem är det lätt att glömma bort fördelarna med den teknik som redan finns till hands. På Volvo är vi övertygade om att dieselmotorn också i fortsättningen kommer att utgöra den huvudsaklig kraftkällan i tunga lastbilar. Och vi har goda skäl till det. 10

11 Oöverträffad bränsleeffektivitet. Dieselmotorn har en maximal verkningsgrad på ca 45 procent. Det innebär att energin i bränslet utnyttjas mycket effektivt och att utsläppen av koldioxid blir låga i förhållande till det arbete som uträttas. På 20 år har bränsleförbrukningen för nya lastbilar sänkts med ca 20 procent, främst tack vare utvecklingen av effektivare motorer och transmissioner. En modern Volvo-lastbil förenar låg bränsleförbrukning med låga emissioner. Mycket låga emissionsnivåer. En modern dieselmotor med avgasefterbehandling ger mycket låga utsläpp av miljöoch hälsopåverkande ämnen som partiklar och kväveoxider. Inom några år kommer utsläppen att vara nere på nivåer som är 100 gånger lägre än Bränsleflexibel. Dieselmotorn kan anpassas för många olika bränslealternativ, som syntetisk dieselolja, dimetyleter, alkoholer eller gas. Kan kombineras med andra system. Genom att kombinera dieselmotorn med en elmotor och intelligent styrning i en hybrid, kan bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp sänkas kraftigt. Tillförlitlig och konkurrenskraftig konstruktion. Volvos kunder är beroende av att tekniken fungerar bekymmersfritt under alla förhållanden. Varje oplanerat stopp är ett ekonomiskt avbräck. Dieselmotorns höga tillförlitlighet och konkurrenskraftiga kostnad är därför också viktiga aspekter. TEKNIK FÖR MORGONDAGENS KRAV. För att möta myndigheternas ständigt hårdare emissionskrav erbjuder Volvo olika lösningar optimerade för de förutsättningar som råder på olika marknader. Volvos dieselmotorer ger en verkningsgrad på upp till 45 procent. I USA som har världens nu strängaste lagkrav för utsläpp av kväveoxider (US 07) har Volvo tagit fram en ny serie motorer med mycket låga emissioner och bibehållen god bränsleekonomi. Motorerna är utrustade med EGR (Exhaust Gas Recirculation) för avgasåterföring och partikelfilter. I Europa används huvudsakligen motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction). Det är ett system för avgasefterbehandling som gör det möjligt att möta både dagens och kommande emissionskrav samtidigt som bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid sänks. Volvo arbetar nu med att utveckla en lösning där EGR och SCR kan kombineras för att ytterligare optimera prestanda, emissioner och bränsleeffektivitet. Lägre utsläpp med effektivare transporter. Effektiva och därmed mindre miljöbelastande transporter handlar inte bara om motorer och bränslen. Det handlar också om att effektivisera själva transportprocessen. Volvo har flera lösningar som gör det möjligt att transportera mer last med färre lastbilar och därigenom radikalt minska utsläppen per tonkilometer. System för transportledning. Med Volvo Lastvagnars system för fordonsoch transportledning Dynafleet blir det enklare för transportföretagen att ha full kontroll över samtliga lastbilarna i flottan, vilket gör det möjligt att avsevärt förbättra utnyttjandet av befintlig kapacitet. Det innebär att man minskar körningen med halvtomma eller tomma lastbilar och därmed reducerar bränsleförbrukning och luftföroreningar. Systemet kan också ge ständigt aktuell information via internet om hur mycket bränsle varje lastbil förbrukar. Större och färre fordon. Volvo arbetar aktivt för att större fordonskombinationer ska tillåtas på större vägar. Med tyngre och längre ekipage kan två fordon göra samma jobb som tre gör idag. Det kan minska trängseln på vägarna och samtidigt reducera bränsleförbrukning och emissioner betydligt. 25,25-meterskombinationer är sedan länge tillåtna i Sverige och Finland. Holland har genomfört tester med positivt resultat och även flera delstater i Tyskland har visat stort intresse. I Australien finns ett liknande system som kallas för B- double. 11

12 Världens första KOLDIOXIDNEUTRALA fordonsfabrik. I september 2005 tog Volvo Lastvagnar ett radikalt beslut. För att minska vår klimatpåverkan, bestämde vi oss för att vår produktionsanläggning i Tuve, Göteborg skulle bli världens första koldioxidneutrala fordonsfabrik. Genom att effektivisera energianvändningen och byta ut fossila energikällor mot vindkraft och biobränslen kan nettoutsläppen av koldioxid elimineras. Nu gör vi samma sak vid våra anläggningar i Gent och Umeå. De tre anläggningarna svarar för hälften av Volvo Lastvagnars totala produktion. Målet är att samtliga större produktionsanläggningar ska vara koldioxidneutrala Vid Volvos produktionsanläggningar ersätts fossila energikällor med vindkraft och biobränslen. 12

13 13

14 14 Sedan år 2000 sponsrar Volvo do Brasil Den Ekologiska Karavanen en teatergrupp som ger föreställningar om miljöfrågor för lastbilsförare, vid truckstops och mässor.

15 Ansvarsfull produktion. På fyra år lyckades vi sänka energiförbrukningen per tillverkad lastbil med en tredjedel. Nu ersätter vi fossil energi med förnyelsebar i större delen av vår produktion. Branschens renaste måleri, slutna system för vattenanvändning och utökade satsningar på återvinning är andra exempel på vad miljöarbetet resulterat i vid våra produktionsanläggningar. Global miljöstandard är grunden. Hela Volvokoncernen jobbar efter samma globala miljöstandard för produktion, med miniminivåer och mål för kemikalieanvändning, förbrukning av energi och vatten, emissioner till luft och vatten samt avfall och buller. För att säkerställa att arbetet vid anläggningarna bedrivs i den riktning som föreskrivs i koncernens miljöstandard, är hela Volvo Lastvagnar certifierat enligt ISO Energi. Lägre förbrukning på väg mot koldioxidneutral produktion. Mellan 2001 och 2005 minskade energiförbrukning och koldioxidutsläpp per producerad lastbil med 30 procent. Genom nya effektiviseringar ska utvecklingen fortsätta i samma riktning. Samtidigt ska användningen av olja och kol för uppvärmning upphöra helt. På sikt ska alla våra produktionsanläggningar bli koldioxidneutrala. Målet till 2008 är att energiförbrukningen per tillverkad lastbil ska vara 24 procent lägre än Våra produktionsanläggningar i Tuve, Umeå och Gent ska vara 100 procent koldioxidneutrala. Vatten. Vi sparar och renar. För att minska vattenförbrukningen har samtliga Volvos majoritetsägda anläggningar antingen egna reningsverk eller är anslutna till externa reningsanläggningar. Allt fler inför Hos Volvo do Brasil renas allt vatten som används vid tillverkningen, innan det återförs till naturen. också slutna system för processvatten, till exempel anläggningarna i Hosakote utanför Bangalore i Indien och i New River Valley i USA. Målet till 2008 är att vattenförbrukningen ska vara 30 procent lägre än Luftföroreningar. Låga nivåer blir lägre. Tack vare övergången till renare energislag för uppvärmning har utsläppen av kväveoxider och svaveldioxid från våra anläggningar sänkts till mycket låga nivåer. Även utsläppen av lösningsmedel har under senare år sänkts kraftigt. Lösningsmedelsutsläppen från vårt hyttmåleri i Umeå är bland de lägsta i branschen, och långt under vad lagstiftningen kräver. Avfall. Mindre mängder, kontrollerad hantering. Miljöfarligt avfall tas omhand på ett kontrollerat sätt vid samtliga anläggningar. Andra typer av avfall, som till exempel papper och plast, källsorteras och återvinns i allt större utsträckning. Målet till 2008 är att minska den totala mängden avfall med 15 procent jämfört med Avfall till deponi ska minska med 30 procent. Mer än 75 procent av avfallet ska återvinnas. Transporter. Ökad effektivitet och lägre utsläpp. Volvo Lastvagnar och Volvo Logistics har under lång tid arbetat framgångsrikt för att effektivisera transporterna till och från Volvos fabriker. Bättre kapacitetsutnyttjade och bättre styrning av godsflöden har lett till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av luftföroreningar. Arbetet har uppmärksammats även utanför Volvo och 2006 tilldelades Volvo Logistics Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) Bra Miljöval-intyg av logistikföretaget Green Cargo. Volvo Logistics har också medverkat till att utbilda förare hos anlitade åkerier i bränsleeffektiv körning. 15

16 FAKTA Globala utsläpp av antropogen koldioxid, totalt 28 Gt per år. Övriga transporter 2 % Flyg 3 % Personbilar 5,5 % Bränsleförbrukning Volvo-lastbilar l/100 km 50 Fartyg 1,5 % Lastbilar6 % 45 Kraftproduktion 25 % Förbränning av biomassa 15 % % Hushåll 23 % Industri 19 % } 15 % Transportsektorn står för en ökande andel av de globala utsläppen av antropogen koldioxid. Källa: UNEP Report on the automotive industry as a partner for sustainable development, Transporter i världen fördelade på transportslag Miljarder kilometer Bränsleförbrukningen för Volvos lastbilar har reducerats med ca 40 procent sedan Fortfarande finns potential för ytterligare sänkningar. Miljöpåverkan från en lastbil i fjärrtrafik. 58 % % Personbilar Motorcyklar Lätta lastbilar Tunga lastbilar Behovet av transporter förväntas fortsätta att växa under de kommande åren. Källa: UNEP Report on the automotive industry as a partner for sustainable development, % Material och produktion Bränsle (resurs och produktion) Emissioner inkl CO 2 5 % Underhåll Sett över en livscykel fördelar sig en lastbils miljöpåverkan enligt ovan. Mellan 80 och 90 procent uppstår under den tid lastbilen används. Återvinning 5 % Oljeproduktionen i världen. Lagkrav, ljud. Ljud från förbipasserande tung lastbil, s k Drive-by noise db(a) Australia (>270kW) 86 US (80dB(A) with other test method) 84 Australia ( kw) Japan Brazil (>320 kw) Verklig produktion Prognos Den globala oljeproduktionen kan förväntas nå sin höjdpunkt inom ett årtionde. Källa: CJ Campbell, EU, Korea Under senare år har flera länder skärpt bullerkraven för tunga lastbilar. 16

17 Miljödata för Volvos produktionsanläggningar. Bedömning av energieffektivitet för olika bränslen. Energieffektivitet 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Diesel DME (naturgas) Fossila Naturgas Syntetisk diesel (naturgas) DME (trä, svartlut) Syntetisk diesel (trä, svartlut) DME (trä) Syntetisk diesel (trä) Förnyelsebara RME (rapsolja) EU Biogas (avfall) Etanol (vete) EU Etanol (majs) USA Etanol (sockerrör) Brasilien Etanol (cellulosa) g/kwh Energi och CO 2 Energiförbrukning Emissioner CO Energi (MWh)/ tillverkade enheter 7,0 6,25 5,5 4,75 4, Förbrukning energi (GWh) Emissioner CO 2 (tonx100) Energiförbrukning (MWh)/tillverkade enheter Vatten Förbrukning Förbrukning (m 3 )/ tillverkade enheter ,5 Energieffektivitet % CO 2 -ekvivalenter, g/kwh Diagrammet visar en bedömning av olika bränslens energieffektivitet och utsläpp av växthusgaser under en livscykel, från råvaruutvinning till förbränning. Dimetyleter (DME), framställt genom förgasning av svartlut från träråvara är det förnyelsebara bränsle som teoretiskt har bäst energieffektivitet. Källa: Volvo ,5 15,5 13, ,5 Möjlig körsträcka per hektar och år, tung lastbil. Raps till RME Vete till etanol Energiskog (Salix) till etanol Energiskog (Salix) till syntetisk diesel Energiskog (Salix) till syntetisk diesel via svartlut Energiskog (Salix) till metanol Energiskog (Salix) till DME Energiskog (Salix) till metanol via svartlut Energiskog (Salix) till DME via svartlut Vattenförbrukning (m 3 x100) Vattenförbrukning (m 3 )/tillverkade enheter Lösningsmedel Emissioner Emissioner/tillverkade enheter ,6 5, Km/hektar och år. Ett sätt att jämföra energieffektiviteten för olika alternativa bränslen, är att undersöka hur lång sträcka ett fordon kan drivas med hjälp av bränsle utvunnet av råvara från ett hektar mark ,0 4,7 4,4 Lagkrav, emissioner. Utsläpp av kväveoxider och partiklar från tunga lastbilar. PM (g/kwh) Emissioner (ton) Lösningsmedel (kg)/tillverkade enheter Utsläppen ökade tillfälligt 2006 på grund av produktionsförändringar JAP ST US-04 Eu2 Farligt avfall Ton Kg/tillverkade enheter Eu US-07 Jap LT Eu5 Eu NO X (g/kwh) I USA, Japan och EU har utsläppen av kväveoxider och partiklar från nya lastbilar successivt sänkts till dagens mycket låga nivåer Farligt avfall (ton) Farligt avfall (kg)/tillverkade enheter 22 Ökningen under de senaste åren är relaterad till ändringar i lagstiftning och ökad extern behandling. Tillverkningen av motorer omfattas inte av ovanstående data utan sker inom Volvokoncernens affärsenhet Volvo Powertrain. 17

18 Delat ANSVAR DUBBEL GLÄDJE. En lastbil som körs och underhålls på rätt sätt ger en låg miljöbelastning och låga driftskostnader. En lastbil som hanteras felaktigt drar mer bränsle, släpper ut mer luftföroreningar och sliter hårdare på däck och vägar. Med andra ord går god transportekonomi och låg miljöpåverkan hand i hand. Därför slutar inte vårt miljöarbete med att lastbilen levereras. Tvärtom samarbetar vi gärna med våra kunder för att på olika sätt minska miljöpåverkan under hela lastbilens livslängd. Hur påverkar din lastbil miljön? För att våra kunder och andra som vill kunna se hur två av våra mest sålda lastbilar (Volvo FH och Volvo FM) påverkar miljön har vi som första lastbilstillverkare tagit fram en miljövarudeklaration med information om Volvo Lastvagnar erbjuder förarutbildning i bränsleeffektiv körning. materialval, energiförbrukning, utsläpp m m. Den är framför allt avsedd som ett hjälpmedel för de företag som vill kunna redovisa miljöpåverkan från sina transporter för sina kunder. Till miljövarudeklarationen finns också ett webbaserat verktyg som gör att Volvo- ägare kan lägga in egna värden för till exempel körsträcka eller motorvariant och se hur just hans eller hennes lastbil påverkar miljön. Rätt körstil sparar bränsle. Hur mycket bränsle en lastbil drar beror i hög grad på hur den körs. Därför erbjuder vi våra kunder flera möjligheter att påverka bränsleförbrukningen i rätt riktning. Förarutbildningar för bränsleeffektiv körning finns i flera varianter, bland annat erbjuder Volvo en interaktiv webbaserad utbildning. Ett annat exempel är Volvos system för transportinformation, Dynafleet, som ger kunden full kontroll över hur varje fordon körs och hur mycket bränsle som förbrukas. Erfarenheterna visar att en kombination av de båda åtgärderna kan ge bränslebesparingar på mellan 5 och 15 procent. Utsläppen av koldioxid sänks i motsvarande grad. Ett korrekt underhåll vinner alla på. För att lastbilens miljöegenskaper ska bibehållas under hela dess livslängd ställs också krav på hur den sköts och underhålls. Volvos återförsäljare och verkstäder arbetar mot ISO och följer detaljerade krav på hur oljor och vätskor ska tas om hand, vilka delar som ska användas m m. Det är också viktigt att lastbilen hanteras och körs på rätt sätt och att den tankas med ett högkvalitativt bränsle. Volvo Lastvagnar tillhandahåller både utförlig information vid leverans och fortbildning av förare. En trygg miljö för föraren. Volvos lastbilar konstrueras också med tanke på förarens hälsa och välbefinnande. Luften inne i hytten renas från damm och pollen genom ett effektivt luftfilter. De material som används i hytten är utvalda för att minska risken för kontaktallergier och exem.textilierna är certifierade enligt Öko-Tex Standard 100, en ledande standard för märkning av hälso- och miljögodkända textilier. 18

19 19

20 volvo trucks. driving progress Volvo Truck Corporation RSP Svenska. Tryckt i Sverige.

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

KLIMATPÅVERKAN OCH LUFTKVALITET

KLIMATPÅVERKAN OCH LUFTKVALITET KLIMATPÅVERKAN OCH LUFTKVALITET Två centrala frågor för Volvos miljöarbete AB Volvo (publ) 405 08 Göteborg Telefon 031-66 00 00 www.volvo.com Nr. 949-001-2002-04 Inledning 3 äl fungerande transporter är

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning Volvo FE Hybrid Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning En ren och lönsam framtidslösning Volvo Lastvagnar har över tjugo års erfarenhet av hybridteknologi. Redan 1985 presenterades

Läs mer

Miljöfordon. Fredrik Ohlsson Produktchef Norden

Miljöfordon. Fredrik Ohlsson Produktchef Norden Miljöfordon Fredrik Ohlsson Produktchef Norden Dettifoss 200 ton per sekund Dramatiskt ökande transport behov Lagstiftning, en kraftfull grön resurs PM (g/kwh) 0.36 Eu1 (1993) Existerande och planerad

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Gas och LNG för hållbara transporter Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Olle Hådell 7 februari 2012 Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter krävs om samhället

Läs mer

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW.

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Alternative fuels Regional Manager Sales, Trucks VATTEN LUFT Vad är egentligen ett ton CO 2? 10 m diameter

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Kraftfulla vägar till framtiden

Kraftfulla vägar till framtiden Kraftfulla vägar till framtiden INNEÅLL Inledning 3 Den största utmaningen någonsin 4 Vilken väg skall vi välja? 6 Nya dieselmotorer 8 Naturgas/Biogas 10 DME 12 ybrider 14 Bränsleceller 16 Tillsammans

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar

Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar NYA VOLVO METANDIESEL Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar Kommer dina lastbilar att hålla ditt företag konkurrenskraftigt i morgon? Två stora utmaningar Ditt företag står säkert väl rustat för

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Lars Mårtensson, Miljöchef Volvo Lastvagnar AB Maria Blechingberg, Miljöcontroller Göteborg Energi AB Några få grader gör stor skillnad Förbränning

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete Presentation vid Kristianstads kommuns miljöfika, 2014-09-18 Annika Jönsson myschenker e-business EDI DB Schenkers övergripande miljömål Vårt mål är att

Läs mer

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Bilismens miljöproblem Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Många typer av miljöpåverkan Avgasemissioner Buller Slitagepartiklar Klimatpåverkan Markanvändning, barriäreffekter och landskapspåverkan

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08 HUR STÄLLER VI EFFEKTIVA MILJÖKRAV I UPPHANDLINGAR? Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL ATT VÄLJA RÄTT MOTOR. DIESEL. BENSIN. HYBRID. ELEKTRISK. Utvecklingen av motorer har tagit enorma steg de senaste åren. BMWs diesel-, bensin- och plug-in hybridmotorer är inget

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco

TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Regional Manager, Sales & Marketing

Läs mer

Motorbränslen från biomassa via svartlutsförgasning

Motorbränslen från biomassa via svartlutsförgasning Motorbränslen från biomassa via svartlutsförgasning g Anders Neld www.chemrec.se Framtidsbilder för transportsektorn/ksla 1 Dec 2, 2010 Starka drivkrafter för bränsle från skogen Allmänt Försörjningstrygghet

Läs mer

Milstolpar för en bättre miljö inom transport- och logistikområdet

Milstolpar för en bättre miljö inom transport- och logistikområdet Milstolpar för en bättre miljö inom transport- och logistikområdet Renova först i Sverige med gasdrivna sopbilar - 1994 45 sopbilar drivs idag med gas Miljötvätthall 1996 (uppgraderad 2007) 15 sopbilar

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Feature: Klimatsmarta lastbilar

Feature: Klimatsmarta lastbilar Pressinformation Feature: Klimatsmarta lastbilar En produkts livscykel är inte längre smart PR utan smart affärsverksamhet. Det är i dag omöjligt för företagen att ignorera de egna produkternas inverkan

Läs mer

Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel?

Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel? Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel? Maria Grahn Chalmers, Energi och miljö, Fysisk Resursteori Onsdagsföreläsning 1 mars 2006 Energisystemet (el, värme och transportbränslen)

Läs mer

Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen

Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen Energianvändning i olika sektorer Mtoe 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Transportsektorn

Läs mer

Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM. Stockholm,

Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM. Stockholm, Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM Stockholm, 2011-02-10 DAX30 CO 2 Emissions 2009 ALTERNATIVE OPENING SLIDE Company Emissions [Mio. tonnes CO 2 ] 144.9 * 1c 290.6 *1a 90.0 *2a

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken. Hur kommer framtidens fordonspark att förändras?

Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken. Hur kommer framtidens fordonspark att förändras? Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken Hur kommer framtidens fordonspark att förändras? Olle Hådell 6 juli 2011 Annual production (Gb/yr) Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Leader in Sustainable Transport. Krister Thulin

Leader in Sustainable Transport. Krister Thulin Leader in Sustainable Transport 1 Krister Thulin krister.thulin@scania.com Scanias syn på hållbara transporter Smartare transporter Energieffektivitet Alternativa drivmedel De fyra drivkrafterna för hållbara

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas?

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-11-25 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets precisering

Läs mer

Ett fossilfritt Sverige hur kan det uppnås? NOG seminarium 9 april 2014 Olle Hådell

Ett fossilfritt Sverige hur kan det uppnås? NOG seminarium 9 april 2014 Olle Hådell Ett fossilfritt Sverige hur kan det uppnås? NOG seminarium 9 april 2014 Annual production (Gb/yr) Fossilfri fordonstrafik I dag används ung 80 TWh i det svenska vägtransportsystemet De kritiska frågorna

Läs mer

Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv

Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv Maria Grahn Fysisk resursteori, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg maria.grahn@fy.chalmers.se Energisystemet (el, värme och transportbränslen) står

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

TIME MACHINE LIMITED EDITION

TIME MACHINE LIMITED EDITION TIME MACHINE LIMITED EDITION Banbrytande ögonblick Från det att Volvo Lastvagnar år 1956 lanserade sin första, frambyggda stadslastbil och fram till dagens superavancerade fjärrtransportbilar har företaget

Läs mer

Klimatpåverkan, försurning, övergödning, luftförorening, förbrukning av icke förnybara naturresurser.

Klimatpåverkan, försurning, övergödning, luftförorening, förbrukning av icke förnybara naturresurser. Direkt = mycket stor = stor = medelstor Lätta vägtransporter (typ personbilstransport eller liknande inom arbetet) Utsläpp till luft av CO, NO x, SO x, CO, Partiklar, förnybara naturresurser. Miljöpåverkan

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker.

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Maria Grahn SP systemanalys Chalmers, Energi och Miljö Koordinator

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd ...för att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan Vad är Trafikverket? I huvudsak en sammanslagning av Vägverket och

Läs mer

Egenkontrollkampanj transportföretag 2008

Egenkontrollkampanj transportföretag 2008 MILJÖFÖRVALTNINGEN Egenkontrollkampanj transportföretag 2008 Tillsyn av transporter En rapport från Miljöförvaltningen Katarina Olsson och Emma Nordling Juni 2009, dnr: 2008-003085-206 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012. Olle Hådell

Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012. Olle Hådell Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012 Olle Hådell Annual production (Gb/yr) Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle.

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle. 2014-03- 14 Trafikkontoret Avdelning Avfall Nils Lundkvist nils.lundkvist@stockholm.se Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Ett hållbart samhälle 2013-09-26 Sida 2 1 Insamling av hushållsavfall

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Alternativa drivmedel och ny fordonsteknik. Marcus Olsson Volvo Lastvagnar Sverige

Alternativa drivmedel och ny fordonsteknik. Marcus Olsson Volvo Lastvagnar Sverige Alternativa drivmedel och ny fordonsteknik Marcus Olsson Volvo Lastvagnar Sverige Dettifoss 200 ton per sekund Lagstiftning, en kraftfull grön resurs PM (g/kwh) 0.36 Eu1 (1993) Existerande och planerad

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Tre kommersiellt tillgängliga biodrivmedel Etanol Biodiesel

Läs mer

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 Vad är LNG och vad kan den göra för miljön? Naturgasen kondenseras till flytande

Läs mer

-Vägverkets hållning när det gäller energieffektiva fordon och alternativa bränslen

-Vägverkets hållning när det gäller energieffektiva fordon och alternativa bränslen -Vägverkets hållning när det gäller energieffektiva fordon och alternativa bränslen Janne Lindgren Vägverket Region Mitt Projektledare Hållbara resor och transporter 30 Ton CO2/capita - Acceptabla nivåer

Läs mer

Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor

Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor Jonas Eskilsson Emma Olsson Projektuppgift inom kursen Simulering och optimering av energisystem D Handledare: Lars Bäckström

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Den linjära ekonomins utveckling

Den linjära ekonomins utveckling Cirkulär ekonomi Maria Långberg Hållbarhetsdirektör SSAB 12 november, 2015 Den linjära ekonomins utveckling Industriella revolutionen möjliggjorde utvinning av råvaror och produktion till låg kostnad I

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

POSTTIDNING A Framme nästa dag

POSTTIDNING A Framme nästa dag DPD MILJÖVARUDEKLARATION POSTTIDNING A Framme nästa dag Brevlådan töms Måndag-fredag Sönd- & helgdag För post till hela Sverige och övriga Världen 18.00 Sista minuten Endast Storgatan 13 20.00 Sista minuten

Läs mer

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Jan Lindgren Projektledare Miljö och trafiksäkerhet Vägverket Region Mitt 2009-12-02 Vägverket 1 Disposition Vad är hållbara nivåer? Hur ser de

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Fö4 Vägtransporter. Agenda. Fordon och begränsningar (1) Johanna Törnquist Krasemann. Vägtransporters förutsättningar

Fö4 Vägtransporter. Agenda. Fordon och begränsningar (1) Johanna Törnquist Krasemann. Vägtransporters förutsättningar Fö4 Vägtransporter Agenda Vägtransporters förutsättningar Resursutnyttjande och betalande frakt Farligt gods på väg ADR Klimatpåverkan och tekniska lösningar Vägverket, politiska styrmedel och avgifter

Läs mer

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö Nordic Road Safety AB 2017-09-06 GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL 2030 3 SVERIGES KLIMATMÅL 3 TRAFIKVERKETS

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Feature: DME vägen mot en hållbar stad?

Feature: DME vägen mot en hållbar stad? Pressinformation Feature: DME vägen mot en hållbar stad? Om 50 år bor det fler människor i storstäder än vad det i dag gör på hela planeten. Att försörja dessa växande metropoler på ett ekologiskt hållbart

Läs mer