KRISPLAN Lyckeby skolområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISPLAN Lyckeby skolområde"

Transkript

1 KRISPLAN Lyckeby skolområde INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Krisgrupp och telefonlista 2-3 Krisplan 4-5 Samlingslokal 5 Obehöriga i skolan 6 Olyckor 6 Våld eller hot mot personal elev 6 Anmälan till socialtjänst 6 Elev som försvinner 7 Barn som ej hämtas 7 Drogpåverkad förälder 8 Sexuella övergrepp 8 Brand 9 Bombhot 9 Elev som mister nära anhörig 10 Dödsfall elev 10 Dödsfall personal 11 Inför begravning 11 BILAGOR 1. Utrymningsplan 2. Riktlinjer och rutiner vid anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen 3. Kris- och sorgereaktioner 4. Samtals tips 5. Litteraturtips 6. Brevmall meddelande hem om händelsen 7. Brevmall meddelande hem om begravning KRISGRUPPENS ARBETSGÅNG - Checklista aktivering - Agenda - Checklista dokumentation - Lägesbild - Loggbok - Råd vid mediakontakter

2 När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans Krisgrupp kontaktas omgående. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Se arbetsgång för Krisgruppen, flik nr 2. KRISGRUPP TELEFONLISTA Krisgruppen på Spandelstorpskolan Namn Roll Tfn/Mobil Hemtelefon Annika Holmqvist Lundh Rektor- pressansvarig / Susanne Wallin Eriksson Rektor / Marie Lindberg Skolsköterska / Sandra Folkesson Lärare särskolan Malin Nilsson Lärare särskolan Kättilsmåla Jens Norrman Spandelstorp Britt-Marie Stenholm Skolassistent / / Telefonlista externa resurser Namn Roll Mobil Växel/fast telefon SOS Akut hjälp 112 Blekinge Landsting Sjukvård Polis Räddningstjänsten Blekinge Brandkår Giftinformationscentralen Sjukhuspräst (vxl) Barn- o Ungdomspsykiatrin Arbetsmiljöinspektionen POSOM Kommunhälsan / Karlskrona kommuns vxl Göran Palmér Förvaltningschef Kunskapsförvaltningen Tf Helen Allevang Verksamhetschef Försäkringskassan Försäkringsfrågor (Kommunledningsförvaltningen Lyckeby ledningsgrupp Annika Holmqvist Lundh Judit Berés Lagerquist Per-Olov Mattsson Ulf Nilsson Martin Andersson Susanne Wallin Eriksson / /

3 Lyckeby ledningsgrupp Eva Axelsson Mona Nilsson Charlotte Kansikas Ulrika Johnson Rollfördelning i krisgruppen: Rektorer: Fakta och information vad som hänt till personalen. Kontakter utanför skolan, t ex journalister. Skolsköterska: Medicinska fakta och information. Debriefing, känslor och tankar med rektor som bisittare. Skolassistent: Sammankallande. Ansvarar för att alla blir informerade kollar närvaro vid info-möten, ansvarar för att upprätta en larmlista och hålla den aktuell. Skriver loggbok/diariet med anteckningar om dag, klockslag, händelse, beslut och ansvariga. Kontakter: En person (bestäms från fall till fall) håller kontakt med drabbad familj. 3

4 KRISPLAN Enhet: Spandelstorpskolan/Kättilsmåla skola Att skapa beredskap att hantera kriser som berör elever och personal. VID AKUTA KRISER Medlem i krisgruppen kontaktas Krisgruppen samlas Rektor informerar skolans personal Information från skolan sköts av rektor inklusive massmedia Se arbetsgång för Krisgruppen, flik nr 2 KRISLÅDA FINNS I PERSONALRUMMET (på Spandelstorp i telefon rummet, särskolan kontoret och i Kättilsmåla) Lådan innehåller ljus, tändstickor, vit duk, ram till foto, litteratur. Intill finns 3-5 filtar. KRISPÄRM Krispärm finns hos rektor, skoladministratör, personalrum, skolsköterska, idrottshall, yttre fritidshem och respektive lagledare. REVIDERING Ansvarig: Skoladministratör. Telefonnummer till krisgruppen och all personal uppdateras kontinuerligt. Telefonnummer till vårdnadshavare, inkl. arbetet, uppdateras kontinuerligt. Telefonnummer till medarbetare och resp. anhöriga uppdateras kontinuerligt. Krispärmen revideras årligen. KRISGRUPPEN LEDER OCH FÖRDELAR ARBETET Krisgruppen samlas eventuellt med extern resursperson och kartlägger situationen. En bedömning görs av effekt på elever och personal samt vilken information som först ska delges. Med jämna mellanrum summeras läget och personal informeras. Information: Familjen Om händelsen (Vid dödsfall polisen kontaktas om vem och hur budskapet framförs). Om skolans vidare åtgärder. Personal Fakta kring händelsen Vilka stödåtgärder som satts in Planer för vidare åtgärder Hantering av massmedia Ledig personal och informeras Klassen och eventuellt övriga elever Om händelsen Om skolans åtgärder Hur vi går vidare 4

5 Stödåtgärder Eventuellt minnesrum Samtalsstöd (skolsköterska, kurator mm) SAMLINGSLOKAL Utrymningsplan, se bilaga 1 1. Gymnastiksal 2. a) F 3 och särskolan till Sagolundens lekhall b) 4 6 till LKC:s (Vedebyskolans) aula c) Kättilsmåla förskola Skolans NÖDUTRYMNINGSPLAN finns uppsatt i alla rum på skolan. 5

6 OBEHÖRIGA I SKOLAN 1. Om du möter en okänd person i skolan, fråga vem det är och ärendet. 2. Obehöriga besökare avvisas. Alla hjälps åt. 3. Låt dig inte provoceras. Vid behov hämta hjälp. 4. Informera skolledningen. 5. Olaga intrång polisanmäls av skolledningen eller av vidtalad utsedd personal. OLYCKOR 1. Kalla på skolsköterska och/eller klasslärare. 2. Vid allvarlig olycka ring 112 för ambulans och/eller polis. 3. Den som bäst känner den skadade följer med till läkare eller med i ambulansen. 4. Lämplig person tar hand om eventuella vittnen till olyckan. 5. Skolledningen informeras. 6. Berörda familjer informeras av skolledningen eller av vidtalad utsedd person. (Vid olycka med dödlig utgång underrättas familjen av sjukhus, polis eller präst.) 7. Klassläraren informeras och håller fortsatt kontakt med hemmen. 8. Klassläraren eller annan lämplig person informerar klassen. 9. Eventuellt samlas krisgrupp för vidare åtgärder. 10. Vid behov kontaktas skyddsombud och en arbetsskadeanmälan görs. Att tänka på: Tala öppet och konkret om vad som hänt. Låt eleverna talar om sina tankar och känslor. Fråga om eleverna vill ringa hem. Försök se till att ingen kommer hem till tomt hus. VÅLD ELLER HOT MOT PERSONAL - ELEV 1. Bryt undervisningen och/eller ta hand om utsatt person. 2. Notera vittnen. 3. Kontakta skolledningen/klasslärare. 4. Vid behov tillkalla polis. 5. Kontakta hemmet. 6. All personal informeras. 7. Klassläraren eller annan lämplig person informerar klassen. 8. Vid behov kontaktas skyddsombud och en arbetsskadeanmälan görs. 9. Eventuell polisanmälan görs av skolledningen. ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNST 1. Enligt socialtjänstlagen SoL 14 kap 1 har du som arbetar med barn och unga anmälningsskyldighet om du misstänker att ett barn far illa. Se bil 2 2. Anmälan kan ringas in, men är att föredra skriftligt. Ska diarieföras. 3. Vid misstanke eller oro kontakta elevhälsoteamet för stöd och konsultation. 6

7 ELEV SOM FÖRSVINNER 1. Elev som avviker från skolan kontakta hemmet. 2. Vid utflykt - ring skolledningen och informera om försvinnandet. 3. Ring 112 och larma. 4. Hemmet informeras av skolledningen eller av vidtalad utsedd person. 5. Kontaktperson utses för samarbete med familj och polis. 6. Lämplig person tar hand om och informerar klasskamraterna. Preventiva åtgärder vid utflykter eller liknande Ha alltid med mobiltelefon, klasslista och föräldrars telefonnummer. Lämna uppgifter om utflykter och deltagarlista till expeditionen. BARN SOM EJ HÄMTAS 1. Ring föräldrar för information. 2. Kontakta närmast anhörig (se kontaktlista i klasspärm i personalhallen), för hämtning. 3. Kontakta rektor, som vid behov kontaktar socialtjänsten. 7

8 DROGPÅVERKAD FÖRÄLDER 1. Lämna inte ut barnet. 2. Kontakta den andra föräldern eller annan anhörig. 3. Ta hjälp av kollegor. Ta tillsammans personen till ett avskilt rum och kontakta skolledningen. 4. Om personen inte är hanterbar kontaktas polis för handräckning. 5. Vid upprepade tillfällen kontaktas socialtjänsten SEXUELLA ÖVERGREPP Vid alla tecken/signaler på att brott eller övergrepp kan ha begåtts: Kontakta omedelbart någon ur elevhälsoteamet! A. Utanför skolan 1. Anmälan till socialtjänsten. 2. Om familjen ej är involverad informeras vårdnadshavare skyndsamt av elevhälsoteamet. 3. Elevhälsoteamet informerar berörda pedagoger. 4. Vidare arbete planeras i samverkan med socialtjänsten. B. Övergrepp i skolan 1. Föräldrar informeras av elevhälsoteamet. Så mycket information som möjligt ska lämnas. Familjen får hjälp med kontakt för krishjälp (BUP, socialtjänsten mm). 2. Krisgruppen sammankallas. Beslut fattas om att avskilja den påstådda förövaren under utredningstiden. 3. Anmälan till polis och socialtjänst. 4. Verksamhetschef och BUN informeras av rektor. 5. Information, se Vid akuta kriser, sid 4. 8

9 BRAND 1. Om brandlarmet ej ljuder sätt igång larmet omgående. 2. Utrym enligt utrymningsplanen. 3. Krisgruppen samlas för eventuella vidare åtgärder. BOMBHOT 1. Vid telefonhot: Den som svarar försöker få ut så mycket information som möjligt. Lyssna noga på vad som sägs rösten, karaktären mm. Anteckna tidpunkt. Brev hot överlämnas till rektor eller ställföreträdande. 2. Rektor eller dennes ersättare enligt telefonlistan informeras. 3. Rektor (EHT) kontaktar polis för bedömning av allvaret i hotet. 4. Eventuellt Utrymning. 5. Krisgruppen sammankallas. 6. Efter bombhot inleds lektionen/dagen med information och bearbetning i klassrummet med respektive lärare. 9

10 ELEV SOM MISTER NÄRA ANHÖRIG 1. Familjen tillfrågas om elevens klasskamrater får underrättas. 2. Läraren/skolan tar initiativ till kontakt för att visa att man bryr sig om det som har hänt och vill hjälpa till på bästa möjliga sätt. Elever mår oftast bäst av att börja i skolan så snart som möjligt. 3. Klasskamraterna kan lättare ge stöd och visa omtanke om de vet vad den drabbade vill att de ska säga eller göra när hen kommer tillbaka. 4. Klassläraren följer upp eleven och har tät kontakt med hemmet. 5. Alla pedagoger är observanta på elevens sorgereaktioner. DÖDSFALL ELEV 1. Krisgruppen sammankallas. Personal underrättas. Glöm ej information till icke närvarande personal. 2. Kontrollera om eleven har syskon i skolan. Det är extra viktigt att denna klasslärare informeras snarast. 3. Rektor utser den person som ska ta kontakt med hemmet. (Vid dödsfall underrättar alltid polisen de anhöriga). Utsedd person fortsätter ha kontakt med familjen så länge det behövs. 4. Involvera det stöd som behövs (kurator, präst, POSOM eller dylikt). 5. Personalen samlas för gemensam information. 6. Den beröra klassen underrättas av sin klasslärare. (Se bilaga 4) 7. Skolans övriga klasser informeras av sina respektive klasslärare. (Se bilaga 4) 8. När samtliga klasser har underrättats hissas flaggan på halv stång. 9. Rektor tar kontakt med verksamhetschefen. 10. Krisgruppen samlas återkommande och ger kontinuerlig information till personalen vid behov. 11. Glöm inte föräldrainformation. Rektor ansvarar. 12. Information, se Vid akuta kriser, sid Arrangera en minnesplats. 14. Krisgruppen samlas några veckor senare för utvärdering av åtgärderna i samband med dödsfallet. De åtgärder som vidtas måste naturligtvis anpassas till om det var ett väntat dödsfall, efter en lång tids sjukdom eller om det är ett plötsligt dödsfall t ex genom olyckshändelse eller självmord. 10

11 DÖDSFALL personal 1. Krisgruppen sammankallas. Personal underrättas. Glöm ej information till icke närvarande personal. 2. Rektor utser den person som ska ta kontakt med hemmet. (Vid dödsfall underrättar alltid polisen de anhöriga). Utsedd person fortsätter ha kontakt med familjen så länge det behövs. 3. Involvera det stöd som behövs (kurator, präst, POSOM eller dylikt). 4. Personalen samlas för gemensam information. 5. Om den avlidna personalen har klass underrättas denna av någon ur elevhälsoteamet. (Se bilaga 4) 6. Skolans övriga klasser informeras av sina respektive klasslärare. (Se bilaga 4) 7. När samtliga klasser har underrättats hissas flaggan på halv stång. 8. Rektor tar kontakt med verksamhetschefen. 9. Krisgruppen samlas återkommande och ger kontinuerlig information till personalen vid behov. 10. Glöm inte föräldrainformation. Rektor ansvarar. 11. Information, se Vid akuta kriser, sid Arrangera en minnesplats. 13. Krisgruppen samlas några veckor senare för utvärdering av åtgärderna i samband med dödsfallet. De åtgärder som vidtas måste naturligtvis anpassas till om det var ett väntat dödsfall, efter en lång tids sjukdom eller om det är ett plötsligt dödsfall t ex genom olyckshändelse eller självmord. INFÖR BEGRAVNING 1. Rektor eller av rektor utsedd person kontaktar de anhöriga om de önskar låta eleverna delta i begravningen. 2. Elevhälsoteamet rådgör med lärarna vilka elever som i så fall kan komma ifråga. 3. Berörda elever får med sig ett meddelande hem då begravningsdag är fastställd. 4. I berörd klass diskuteras ingående vad som sker vid en begravning. 5. På begravningsdagen samlas klasserna en stund tillsammans med sina klasslärare. Elever som behöver ha med sig sina vårdnadshavare bör få lov till det. Begravningsdagen hissas flaggan på halv stång och efter akten på hel stång. 11

12 Bilaga 1 Utrymningsplan 12

13 Bilaga 2 RIKTLINJER OCH RUTINER VID ANMÄNINGSSKYDLIGHET ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar som far illa på något sätt. Rutinerna är utarbetade av Barn och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen. Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap 1. I SoL finns en bestämmelse om att alla som arbetar inom myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom har en skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om något som kan innebära att Socialtjänsten måste ingripa till skydd för ett barn. Anmälningsplikten förutsätter inte att det är klarlagt att socialtjänsten behöver ingripa, även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta ska anmälas om de tyder på att ett barn kan vara i behov av stöd eller hjälp från Socialtjänstens sida. Att bedöma om kriterierna för att göra en anmälan är uppfyllda eller inte är ibland en svår uppgift men det är inte anmälarens sak att utreda och avgöra allvaret i barnets situation, det är Socialtjänstens uppgift. Information om anmälningsskyldigheten vid oro för barn. Information och rutiner finns i verksamhetshandboken på Barn och ungdomsförvaltningens intranät tillgänglig för samtliga anställda. Min förvaltning/verksamhetshandbok/särskilt stöd. Ansvarig chef ska i samband med nyanställning informera om sekretess, och anmälningsskyldigheter. Blankett finns tillgänglig i verksamhetshandboken. Vid varje uppstart efter sommaruppehållet, ska lagstiftning och riktlinjer uppmärksammas i personalmöte. Inom skolans elevhälsa har kuratorerna en särskild kompetens inom området och kan vara ett gott stöd. Exempel på situationer som bör föranleda ställningstagande om anmälan enligt 14 kap 1 SoL Av karaktären kränkningar: Fysisk misshandel inklusive sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld. Psykisk misshandel, t.ex. systematiska kränkningar, nedvärdering, hot. Otillbörligt utnyttjande, t.ex. sexuellt utnyttjande, tvingas att utföra ansträngande kroppsarbete, tvingas till för stort självständigt ansvar i förhållande till ålder. Av karaktären omsorgsbrist: Brister i fysisk omsorg såsom vanvård, misskötsel i fråga om hygien, kläder, om barnet ej får lämplig hälso- och sjukvård eller tandvård, lämnas utan tillsyn eller erforderligt skydd. Brister i känslomässig omsorg, t.ex. trygghet och stimulans eftersätts p.g.a. missbruk eller psykisk ohälsa eller sjukdom hos föräldrar. Djupgående konflikter mellan föräldrarna som har negativ inverkan - barnet får sitta emellan. Andra förhållanden i hemmet, t.ex. missförhållandena beror i första hand ej på vårdnadshavare/förälder utan på sambo. Det kan även handla om familjevåld, bristande anknytning eller sjukligt symbiotiskt förhållande barn-föräldrar. 13

14 Av karaktären eget beteende: Misstanke om att ett barn eller ungdom missbrukar alkohol eller narkotika. Uppgifter om att ett barn eller ungdom begår brott eller på annat sätt, t.ex. genom kraftfullt utagerande beteende, visar tecken på att utvecklas ogynnsamt. Vuxnas ansvar att se barn som far illa Du som arbetar med barn och ungdomar har ett stort och viktigt ansvar i att se och uppmärksamma de barn som mår dåligt. Att inse att barn har det svårt och far illa är ofta ångestfyllt och väcker motstånd, det kan upplevas som en tung plikt att anmäla sina misstankar till socialtjänsten. Det kanske saknas tydliga belägg för oron och det kan finnas en osäkerhet angående situationen och om den är tillräckligt allvarlig för att en anmälan ska vara motiverad. Om du fattar misstanke finns det säkert goda skäl. Det är också viktigt att komma ihåg att en misstanke räcker för en anmälan. Även om anmälningsplikten är personlig, så kan du alltid få stöd av din chef. Det är också viktigt att det på arbetsplatsen finns kända rutiner för hur man skall agera om man misstänker att ett barn far illa. Konsultation Om du känner dig osäker på om du skall göra en anmälan eller inte, kan du med fördel även ringa och konsultera en socialsekreterare eller en chef inom socialtjänsten. För att undvika missförstånd är det bäst att säga att det är fråga om konsultation och inte nämna namn på det barn eller den ungdom och familj du vill diskutera. Socialtjänsten kan ge råd i frågor om anmälningar och om hur du ska gå tillväga. Anmälan Anmälan görs till Socialtjänsten, telefon: Vid akuta situationer görs en muntlig anmälan som därefter ska kompletteras med en skriftlig anmälan. Det finns en blankett i det här informationsmaterialet innehållande frågor avseende den information som bör omfattas av en anmälan. Skriftlig anmälan ska diarieföras i det skolområde det gäller. Du ska informera din förskolechef/rektor att en anmälan är gjord. För den som anmäler kan det finnas en oro för hur vårdnadshavarna ska reagera och för att anmälan ska uppfattas som en misstroendeförklaring mot dem. Bra att veta är att många visar förståelse för att en anmälan görs och en del blir också tacksamma och lättade. Givetvis kan reaktionerna bli olika, när något som en familj har försökt dölja kommer till andras kännedom kan det väcka ilska och besvikelse. Hur man anmäler Socialtjänsten har vid oro för ett barn möjlighet att ge konsultation där du kan vara anonym. Telefon: (ordinarie kontorstid) Stödteamets psykologer kan hjälpa till inför det samtal som sker med vårdnadshavarna. Anmälan kan göras per telefon men ska kompletteras med skriftlig anmälan på den blankett som finns i verksamhetshandboken. Min förvaltning/verksamhetshandbok/särskilt stöd/ Om anmälan bedöms vara akut och utanför kontorstid ring polisen och begär social beredskap. 14

15 Anmälan ska diarieföras på respektive skolområde och sekretessbeläggas. Skriftliga anmälningar skickas * i slutet kuvert och internpostkuvert adresserat till Socialförvaltningen. * med vanlig post till Socialförvaltningen Karlskrona kommun Karlskrona. * alternativt lämnas personligen i receptionen kommunhuset, vån 4. OBS! Endast dessa adresser får användas. Viktigt för anmälare att veta Anmälningsskyldigheten är ett personligt ansvar och den är ovillkorlig. Anmäl eller konsultera socialtjänsten även i tveksamma och svårbedömda fall. Det är socialtjänstens uppgift att undersöka uppgifterna. Den som omfattas av anmälningsskyldigheten kan inte vara anonym. Om anmälan görs ska information om detta som regel ges till vårdnadshavarna, undantag finns dock. Vid akut oro kring ett barns situation SKA anmälaren ta direkt kontakt med socialtjänsten för att göra en anmälan. OBS! Utifrån skyddsaspekten ska det vid misstanke om att barnet utsatts för någon form av kränkning i hemmet eller av vårdnadshavare, tas kontakt med socialtjänsten innan barnets vårdnadshavare informeras om anmälan. Ett barn kan i och med att anmälan görs utsättas för ytterligare risker och det är därför viktigt att rådgöra med socialtjänsten. En anmälan ska vara skriftlig. Vid brådskande fall går det bra att göra en muntlig anmälan och därefter komplettera och bekräfta denna med en skriftlig anmälan. Vänta inte på att någon förändring ska ske! Det räcker inte med att anmäla och sedan vänta på att något skall hända. Ta ny kontakt med socialtjänsten om förhållandena för barnet fortsätter att vara dåliga efter anmälan eller om du uppfattar det som om ingenting händer. Det är viktigt att det ges fortlöpande information till socialtjänsten om det som kan behöva tillföras utredningen. Den som gjort en anmälan är skyldig att informera socialtjänsten när förhållandena har ändrats. Om anmälan är gjord Den som anmält kan bli inbjuden till möte med socialtjänst och vårdnadshavare. Efter cirka 14 dagar kan du få veta om en utredning startat eller inte. Övrig återkoppling från socialtjänstens handläggare kan variera, beroende på anmälningens karaktär. Om ingen utredning startar är det inget skäl för att inte anmäla igen om situationen är sådan att oron kvarstår, ökar eller nya händelser sker. Socialtjänstens arbete när anmälan gjorts När socialtjänsten har tagit emot en anmälan kan anmälaren om det är lämpligt vara med vid första träffen med familjen. Återföring till anmälaren kan som alternativ ske telefonledes och information lämnas ut om vårdnadshavarna samtycker till det. 15

16 Socialtjänstens uppgift är att utifrån anmälan och övriga uppgifter om barnets situation ta ställning till om en utredning skall inledas eller ej, det görs en s.k. förhandsbedömning där ställning tas till om utredning ska inledas eller ej. Anmälaren får veta vad förhandsbedömningen kommit fram till via internpost. I Karlskrona kommun arbetar socialtjänsten med BBIC (Barnets Behov I Centrum) ett enhetligt system för dokumentation och uppföljning av socialtjänstens insatser för barn och ungdomar. BBIC bygger på en helhetssyn på barns och ungas utveckling inom en rad områden som fysisk och psykisk hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling etc. Barnets behov är utgångspunkten men det är viktigt att komma ihåg att föräldrarnas förmåga påverkar barnets utveckling. Den unges omgivning, familj och miljö är också av stor betydelse. För förskolor och skolor innebär BBIC t.ex. att ett s.k. konsultationsdokument ska fyllas i under utredningens gång, detta gäller även i ärenden där de inte själva är anmälare. Syftet med konsultationsdokumentet är att socialtjänsten ska få en god bild av barnets situation i förskolan eller skolan. Socialtjänstens verksamhet bygger på frivillighet och det är inte alltid en anmälan och utredning leder till att familjen tackar ja till ett erbjudande om stöd. En utredning som läggs ned utan åtgärd kan ändå vara betydelsefull, eftersom familjen kontaktas och därmed har blivit medveten om hur andra ser på barnets situation. Det är endast i mycket allvarliga fall som tvångsvård kan bli aktuell i form av åtgärder enligt lagen om vård av unga (LVU). Socialtjänsten har sträng sekretess, vilket innebär att uppgifter om klienters personliga förhållanden inte får lämnas ut till obehöriga, för att lämna ut informationen krävs samtycke från barnets vårdnadshavare. Det kan därför hända att anmälaren efter en anmälan inte får veta vad som händer med barnet under kontakten med socialtjänsten. Handläggande socialsekreterare arbetar aktivt med att inhämta samtycke från vårdnadshavaren om att information får lämnas ut till berörda samarbetsparter. De flesta föräldrar samtycker till att viktig information lämnas ut till berörda myndigheter. Det kan t.ex. handla om att förskolan eller skolan får veta att barnet och familjen får insatser från socialtjänsten. Är du osäker eller har du frågor? Har du frågor angående anmälningar, utredningar eller något annat som rör socialtjänstens arbete med barn och ungdomar, tveka inte att ta kontakt med socialtjänsten. Telefonnummer: Kontinuerligt samarbete mellan socialtjänst och förskola/skola Samarbete i varje enskilt ärende sker så långt som lagstiftningen tillåter. Särskilda mötesforum för förskolechefer och rektorer ska anordnas två gånger per grupp och år, i syfte att göra avstämning av generellt samarbete och där behov av revidering av riktlinjer och rutiner uppmärksammas. Ansvar för deltagande: gemensamt Ansvar för att fastställa mötestillfällen: Barn och ungdomsförvaltningen En gång per halvår erbjuder socialförvaltningen en allmän information till personal inom förskola/skola. Ansvar för informationen: Socialförvaltningen Ansvar för att fastställa datum: Kunskapsförvaltningen (Barn och ungdomsförvaltningen) 16

17 De övriga samarbetsforum som finns (GPS, kommunrådet, SIG) har minimum en utsedd kontaktperson per förvaltning. På respektive förvaltning finns en utsedd befattningshavare med ansvar för att dessa riktlinjer och rutiner följs upp och revideras vid behov. 17

18 Bilaga 3 KRIS- OCH SORGEREAKTIONER När man skall beskriva kriser och deras förlopp anses det vara fyra faser som är de vanliga. Här beskriver vi dessa faser mycket kortfattat. Vill man lära sig mer om detta hänvisar vi till lämplig litteratur i litteraturförteckningen. CHOCKFASEN Denna fas varar från några korta ögonblick upp till några dygn. Kännetecken: svårt att ta in och förstå vad som händer förvirring och hysteriska reaktioner förtvivlan olika kroppsliga symptom såsom hjärtklappning, darrningar, yrsel, illamående. REAKTIONSFASEN Denna fas kan pågå upp till ett par månader. Kännetecken sårbarhet ångest sömnsvårigheter sorg och depression ilska och aggressivitet koncentrationssvårigheter isolering skuld, skam och självförebråelser. REPARATIONSFASEN Denna fas kan pågå från någon till några månader efter det inträffade till ca ett år. Kännetecken isoleringen bryts personen vågar blicka framåt NYORIENTERINGSFASEN Under denna period ser personen möjligheter i det fortsatta livet och börjar långsamt acceptera det som inträffat. 18

19 OLIKA SORGEREAKTIONER HOS BARN Ur: När det krisar i skolan, (Norblom Rahm, 1998) Sorgereaktioner kan se olika ut beroende på barnets ålder. Detta är en kortfattad sammanställning av olika sorgereaktioner hos barn. Vill man lära sig mer om detta hänvisar vi till lämplig litteratur i litteraturförteckningen. Kännetecken ångest sömnsvårigheter trots skolsvårigheter, koncentrationssvårigheter ledsnad skuldkänslor ilska, vrede olika kroppsliga symptom t ex magont minnen fantasier. Det är naturligtvis alltid viktigt att ha en öppen och ärlig kommunikation med den som är drabbad av något svårt. Tänk därför på att: ge klara och tydliga besked ge åldersadekvata förklaringar undvika omskrivningar 19

20 Bilaga 4 SAMTALSTIPS Några råd till dig som lärare inför mötet med din klass Det är viktigt att Du som lärare ger eleverna tid att samtala om det som hänt. Om Du tycker att det är svårt att vara ensam så ta kontakt med någon ur elevvårdsteamet. Vid samtalen är det bra att ha en viss struktur: Inledning Berätta vad som hänt så konkret som möjligt. Jag har något tråkigt att informera om som en del kanske redan hört Det har hänt något som alla upplever som svårt En mycket tragisk händelse Det är även viktigt att få reda på hur eleverna har fått reda på vad som hänt och när. Det skapar en helhet. Framför allt får man här tillfälle att rätta till missförstånd och hindra ryktesspridning. Visste någon om det här? Hur tänkte ni då? Har ni råkat ut för något liknande? Försök inte trösta med ord som Det är inte så farligt. Hjälp barnen att sörja istället för att trösta dem. Var närvarande och våga visa att ni ställer upp, att ni finns, att ni deltar. Våga visa er egen sorg och bestörtning. Var inte rädd för gråten. Det är kroppens eget sätt att uttrycka en stark känsla. Håller man tillbaka den stoppar man också känslan som då kan dyka upp långt senare. Dela in klassen i grupper för ytterligare diskussion. Ett sätt att få ur sig sorgen är att klä den i ord. Samtidigt är det första steget av en bearbetning som senare kan hjälpa en vidare. OBS! Alla elever hade kanske inte goda relationer till den döde. Förmedla då några regler för samtal i grupp. Ingen får kritiseras eller retas för vad man sagt eller hur man reagerat. Vem som helst kan tala för sig själv, men inte för någon annan. Alla behöver inte prata. Påpeka för eleverna att eventuell kontakt med pressen sköts av rektor. 20

21 AVSLUTNING Samla ihop intrycken. Förbered eleverna på kommande reaktioner t.ex. svårigheter att koncentrera sig. Rekommendera eleverna att samtala med föräldrar och kamrater. Uppmana eleverna att ta kontakt med dig eller någon annan om de behöver samtala ytterligare om det som hänt. Lämna ev. ditt telefonnummer och visa att du när som helst är beredda att fortsätta samtalet. När den sörjande för elfte gången berättar samma sak är han inte hjälpt av att höra: Det där har jag redan hört En del av bearbetningen består av att just älta det som skett. Var observant om det är någon elev som reagerar kraftigt. Skuldkänslor kan uppkomma. Eventuellt kan man säga: Varje människa har ansvar för sitt eget liv. Man kan inte ta på sig eventuell skuld för vad någon annan har gjort. Var dig själv. Försök inte vara psykolog, präst eller läkare om du inte är det. Vi gömmer oss ofta bakom våra yrkesroller. Här är det bara medmänsklighet, medkänsla och medlidande som gäller. Det finns aldrig så välmenande råd som hjälper utan lyssna, ta in, bekräfta och var delaktig. Ett bra omhändertagande. Det krävs inga övermänniskor för att följa dess punkter, endast medmänniskor. Man ska veta att sorgearbetet är en normal och nödvändig process. Man ska vara tillsammans med den sörjande inte lösa deras problem. Man ska erkänna andras smärta, lära sig att gå in i den och inte avlägsna den. Man ska lyssna till vad den sörjande berättar. Man ska låta dem upprepa sig, gång på gång. Man ska tala så lite som möjligt och undvika varje försök till tröst som innebär ett förringande av förlusten. Man ska acceptera att alla har sitt eget sätt att sörja och att ingen sorg är riktig eller felaktig. Ingen är tvungen att rättfärdiga sina känslor. Man ska uppmuntra dem som har en gemensam sorg att dela den med varandra om de kan. Man ska erkänna att de sörjande har lidit en förlust. Man ska inte hindra någon från att inse att den döde aldrig kommer tillbaka. Man ska ge efterlämnande tid att sörja. Man ska erkänna den sörjandes behov att bearbeta smärtan och visa alla sina känslor utan att fördöma. Man ska ge barn tillfälle att delta i sorgeprocessen tillsammans med de vuxna. Man ska komma ihåg att många som erbjuder omedelbart stöd ofta försvinner efter ett tag. Man ska inte låta ett avvisande hindra en från att återkomma med nya erbjudanden om hjälp. Man ska uppmuntra de sörjande att leva och älska igen - men inte förrän de känner sig redo för det. 21

22 Bilaga 5 LITTERATURTIPS: Årskurs 0-3 Boktitel Adjö Herr Muffin Arvids hemlighet En stjärna vid namn Ajax Flicka och kajorna Författare Ulf Nilsson och Anna-Clara Tidholm Kristina Westerlund och Fibben Hald Ulf Stark och Stina Wirsén Riita Jalonen och Kristiina Louhi Årskurs 4-6 Adjö då, pappa! Bara molnen flyttar stjärnorna Bröderna Lejonhjärta Så känns sorg Desirée Kemi-Wikzén Torun Lian Astrid Lindgren Mattias Danielsson Dikter: Vuxen: 22

23 Bilaga 6 Brev till vårdnadshavare/föräldrar Till vårdnadshavare för Klass. har idag mottagit det tragiska beskedet att har avlidit. Detta är naturligtvis något som vi alla, i synnerhet eleverna i klassen, berörs starkt av. Under de närmaste dagarna kommer vi därför att ägna tid åt att samtala om det som har hänt. Det är mycket betydelsefullt för eleverna att ni också i hemmet talar öppet om det inträffade. Tveka inte att ta kontakt med oss för ytterligare upplysningar eller hjälp. Spandelstorp- o Kättilsmåla skola / Lärare Tfn. Rektor Tfn. 23

24 Bilaga 7 Brev till vårdnadshavare/föräldrar Till vårdnadshavare för Det är nu bestämt att kommer att begravas...dagen den / kl. Deltagande i begravningen är givetvis frivillig och den som vill närvara är välkommen i föräldrars eller någon annan vuxens sällskap. Spandelstorp-Kättilsmåla skola.. / Lärare Tfn.. Rektor Tfn 24

25 FLIK 2 KRISGRUPPENS ARBETSGÅNG Checklista - Aktivering Informera rektor/ förskolechef Kontakta enligt telefonlista, Kontrollera att larm gått fram till berörda personer Finns det fler berörda som behöver larmas? Kontrollera samlingslokal och utrustning Informera övriga som är i behov av information Förbered krisledningsgruppens möte genom att sammanställa en lägesbild, bilaga X Kom ihåg att dokumentera; för egna minnesanteckningar, loggbok och fotografera Whiteboard/blädderblock, bilaga X 25

26 Agenda krisledningsgrupp/ledningsgenomgång Leds av ansvarig på plats. Agendan kan med fördel användas vid alla möten/genomgångar under hela händelsens förlopp. Närvaro Mål och syfte Läget i stort Läget för berörda verksamheter och drabbade Inriktning för förvaltningens verksamhet Redogör för kritiska aktiviteter Informationsläge vad vet vi och vad behöver vi veta? Samverkan med andra aktörer/myndigheter vilka behöver vi larma, kontakta eller informera? Personalläge hur många är vi, vilka behöver vi, expertis, plan för uthållighet? Samband, transporter och försörjning av organisation Sammanfattning, riktlinjer och prioriteringar för fortsatt arbete Fördelning av uppgifter Frågor Tid och plats för nästa möte 26

27 Checklista för dokumentation Mallar och utrustning finns att hämta... För loggbok (använd mall, bilaga 8) Registrera personal För mötesprotokoll, sammanställ och distribuera Fotografera Whiteboard och blädderblock kontinuerligt (skicka bilder från mobiltelefon till e-post om möjligt) Spela in möten/genomgångar och maila ljudfiler till alla deltagare (med mobiltelefon, diktafon, MP3-spelare) Spela in telefon- och videokonferenser (funktionen finns i de flesta konferenssystem) 27

28 Lägesbild Rita upp följande rutor på White board eller motsvarande och fyll i. Komplettera vid behov med kartor, arbetsplan, tablåer och andra dokument runt omkring för att få en samlad bild av det gällande läget. Mål för krisledningsgruppen: Händelse: Pågående aktiviteter: Sannolik utveckling: Resurser: 28

29 Loggbok Datum: Gällande händelse: Tid Händelse/aktivitet Beslut/Åtgärder/Anteckningar Detta loggboksblad är avslutat Datum: Signatur: 29

30 Råd vid mediakontakter Alltid vid mediakontakter - Ta god tid på dig - Tänk efter innan du svarar - Håll dig inom ditt eget område - Säg om du inte vet, kan eller får svara på frågan - Håll dig till fakta - Antag att allt är on the record - Var bestämd, rättvis och ärlig Aldrig vid mediakontakter - Ljuga, gissa eller ha egna teorier - Bli upprörd eller arg - Låta situationen eller reportern stressa dig - Använda fikonspråk eller fackspråk - Diskutera sekretessbelagd information - Tala om sådant som är utanför ditt yrkesområde 30

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats FLIK 1 Larmkedja Ring alltid Ingrid eller Siv Ingrid 18013, 0975/52021, 070/6425795 Siv 50100, 50192 073/0660561 Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats Tel arbete Tel hem

Läs mer

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor 1. Inledning... 2 2. Om att hjälpa... 3 3. Skolans krisgrupp... 4 4. Krisgruppens uppgift... 5 5. Viktiga telefonnummer... 6 6. Allvarlig händelse under skoltid...

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer

Krisplan för Granbackaskolan

Krisplan för Granbackaskolan Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN)

3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN) 1. KRISPLAN, Östra kommundelen 2. FÖRHÅLLNINGSSÄTT 3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN) 5. LÄRARES/PERSONALS DÖD 6.

Läs mer

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 Krishantering LÅNGSIKTIG PLANERING Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 FÖRBEREDELSER Reserutiner 9 Kurser/utomhusaktiviteter

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Yrkesgemensam Handbok Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad 2007 Reviderad 2011 YRKESGEMENSAM HANDBOK Denna handbok vänder sig till dig som i ditt arbete eller i din organisation möter kvinnor,

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1 Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Bilaga 13 Krishanteringsplan Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1 Referenser... 1 Syfte... 2 Grunder... 2 Risk och kris... 2 Ansvars-, lednings- och lydnadsförhållanden...

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03 Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18 Förslag till KRISHANTERING för MSDK Bilaga 1 Version 2011.03 Arbetsgrupp: Lars Malmberg Patrik Holmstedt Sanna Nedavaska Malmö Sportdykarklubb

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Trygga Möten. Ett grundmaterial framtaget av projektet Uppdraget mot övergrepp/trygga Möten

Trygga Möten. Ett grundmaterial framtaget av projektet Uppdraget mot övergrepp/trygga Möten Trygga Möten Ett grundmaterial framtaget av projektet Uppdraget mot övergrepp/trygga Möten Reviderad upplaga 2008 Författare: Ulrika Einarsson, Karin Kindstedt, Maria B Wiktorsson, Carin Grundberg-Sandell

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer