KRISPLAN Lyckeby skolområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISPLAN Lyckeby skolområde"

Transkript

1 KRISPLAN Lyckeby skolområde INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Krisgrupp och telefonlista 2-3 Krisplan 4-5 Samlingslokal 5 Obehöriga i skolan 6 Olyckor 6 Våld eller hot mot personal elev 6 Anmälan till socialtjänst 6 Elev som försvinner 7 Barn som ej hämtas 7 Drogpåverkad förälder 8 Sexuella övergrepp 8 Brand 9 Bombhot 9 Elev som mister nära anhörig 10 Dödsfall elev 10 Dödsfall personal 11 Inför begravning 11 BILAGOR 1. Utrymningsplan 2. Riktlinjer och rutiner vid anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen 3. Kris- och sorgereaktioner 4. Samtals tips 5. Litteraturtips 6. Brevmall meddelande hem om händelsen 7. Brevmall meddelande hem om begravning KRISGRUPPENS ARBETSGÅNG - Checklista aktivering - Agenda - Checklista dokumentation - Lägesbild - Loggbok - Råd vid mediakontakter

2 När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans Krisgrupp kontaktas omgående. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Se arbetsgång för Krisgruppen, flik nr 2. KRISGRUPP TELEFONLISTA Krisgruppen på Spandelstorpskolan Namn Roll Tfn/Mobil Hemtelefon Annika Holmqvist Lundh Rektor- pressansvarig / Susanne Wallin Eriksson Rektor / Marie Lindberg Skolsköterska / Sandra Folkesson Lärare särskolan Malin Nilsson Lärare särskolan Kättilsmåla Jens Norrman Spandelstorp Britt-Marie Stenholm Skolassistent / / Telefonlista externa resurser Namn Roll Mobil Växel/fast telefon SOS Akut hjälp 112 Blekinge Landsting Sjukvård Polis Räddningstjänsten Blekinge Brandkår Giftinformationscentralen Sjukhuspräst (vxl) Barn- o Ungdomspsykiatrin Arbetsmiljöinspektionen POSOM Kommunhälsan / Karlskrona kommuns vxl Göran Palmér Förvaltningschef Kunskapsförvaltningen Tf Helen Allevang Verksamhetschef Försäkringskassan Försäkringsfrågor (Kommunledningsförvaltningen Lyckeby ledningsgrupp Annika Holmqvist Lundh Judit Berés Lagerquist Per-Olov Mattsson Ulf Nilsson Martin Andersson Susanne Wallin Eriksson / /

3 Lyckeby ledningsgrupp Eva Axelsson Mona Nilsson Charlotte Kansikas Ulrika Johnson Rollfördelning i krisgruppen: Rektorer: Fakta och information vad som hänt till personalen. Kontakter utanför skolan, t ex journalister. Skolsköterska: Medicinska fakta och information. Debriefing, känslor och tankar med rektor som bisittare. Skolassistent: Sammankallande. Ansvarar för att alla blir informerade kollar närvaro vid info-möten, ansvarar för att upprätta en larmlista och hålla den aktuell. Skriver loggbok/diariet med anteckningar om dag, klockslag, händelse, beslut och ansvariga. Kontakter: En person (bestäms från fall till fall) håller kontakt med drabbad familj. 3

4 KRISPLAN Enhet: Spandelstorpskolan/Kättilsmåla skola Att skapa beredskap att hantera kriser som berör elever och personal. VID AKUTA KRISER Medlem i krisgruppen kontaktas Krisgruppen samlas Rektor informerar skolans personal Information från skolan sköts av rektor inklusive massmedia Se arbetsgång för Krisgruppen, flik nr 2 KRISLÅDA FINNS I PERSONALRUMMET (på Spandelstorp i telefon rummet, särskolan kontoret och i Kättilsmåla) Lådan innehåller ljus, tändstickor, vit duk, ram till foto, litteratur. Intill finns 3-5 filtar. KRISPÄRM Krispärm finns hos rektor, skoladministratör, personalrum, skolsköterska, idrottshall, yttre fritidshem och respektive lagledare. REVIDERING Ansvarig: Skoladministratör. Telefonnummer till krisgruppen och all personal uppdateras kontinuerligt. Telefonnummer till vårdnadshavare, inkl. arbetet, uppdateras kontinuerligt. Telefonnummer till medarbetare och resp. anhöriga uppdateras kontinuerligt. Krispärmen revideras årligen. KRISGRUPPEN LEDER OCH FÖRDELAR ARBETET Krisgruppen samlas eventuellt med extern resursperson och kartlägger situationen. En bedömning görs av effekt på elever och personal samt vilken information som först ska delges. Med jämna mellanrum summeras läget och personal informeras. Information: Familjen Om händelsen (Vid dödsfall polisen kontaktas om vem och hur budskapet framförs). Om skolans vidare åtgärder. Personal Fakta kring händelsen Vilka stödåtgärder som satts in Planer för vidare åtgärder Hantering av massmedia Ledig personal och informeras Klassen och eventuellt övriga elever Om händelsen Om skolans åtgärder Hur vi går vidare 4

5 Stödåtgärder Eventuellt minnesrum Samtalsstöd (skolsköterska, kurator mm) SAMLINGSLOKAL Utrymningsplan, se bilaga 1 1. Gymnastiksal 2. a) F 3 och särskolan till Sagolundens lekhall b) 4 6 till LKC:s (Vedebyskolans) aula c) Kättilsmåla förskola Skolans NÖDUTRYMNINGSPLAN finns uppsatt i alla rum på skolan. 5

6 OBEHÖRIGA I SKOLAN 1. Om du möter en okänd person i skolan, fråga vem det är och ärendet. 2. Obehöriga besökare avvisas. Alla hjälps åt. 3. Låt dig inte provoceras. Vid behov hämta hjälp. 4. Informera skolledningen. 5. Olaga intrång polisanmäls av skolledningen eller av vidtalad utsedd personal. OLYCKOR 1. Kalla på skolsköterska och/eller klasslärare. 2. Vid allvarlig olycka ring 112 för ambulans och/eller polis. 3. Den som bäst känner den skadade följer med till läkare eller med i ambulansen. 4. Lämplig person tar hand om eventuella vittnen till olyckan. 5. Skolledningen informeras. 6. Berörda familjer informeras av skolledningen eller av vidtalad utsedd person. (Vid olycka med dödlig utgång underrättas familjen av sjukhus, polis eller präst.) 7. Klassläraren informeras och håller fortsatt kontakt med hemmen. 8. Klassläraren eller annan lämplig person informerar klassen. 9. Eventuellt samlas krisgrupp för vidare åtgärder. 10. Vid behov kontaktas skyddsombud och en arbetsskadeanmälan görs. Att tänka på: Tala öppet och konkret om vad som hänt. Låt eleverna talar om sina tankar och känslor. Fråga om eleverna vill ringa hem. Försök se till att ingen kommer hem till tomt hus. VÅLD ELLER HOT MOT PERSONAL - ELEV 1. Bryt undervisningen och/eller ta hand om utsatt person. 2. Notera vittnen. 3. Kontakta skolledningen/klasslärare. 4. Vid behov tillkalla polis. 5. Kontakta hemmet. 6. All personal informeras. 7. Klassläraren eller annan lämplig person informerar klassen. 8. Vid behov kontaktas skyddsombud och en arbetsskadeanmälan görs. 9. Eventuell polisanmälan görs av skolledningen. ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNST 1. Enligt socialtjänstlagen SoL 14 kap 1 har du som arbetar med barn och unga anmälningsskyldighet om du misstänker att ett barn far illa. Se bil 2 2. Anmälan kan ringas in, men är att föredra skriftligt. Ska diarieföras. 3. Vid misstanke eller oro kontakta elevhälsoteamet för stöd och konsultation. 6

7 ELEV SOM FÖRSVINNER 1. Elev som avviker från skolan kontakta hemmet. 2. Vid utflykt - ring skolledningen och informera om försvinnandet. 3. Ring 112 och larma. 4. Hemmet informeras av skolledningen eller av vidtalad utsedd person. 5. Kontaktperson utses för samarbete med familj och polis. 6. Lämplig person tar hand om och informerar klasskamraterna. Preventiva åtgärder vid utflykter eller liknande Ha alltid med mobiltelefon, klasslista och föräldrars telefonnummer. Lämna uppgifter om utflykter och deltagarlista till expeditionen. BARN SOM EJ HÄMTAS 1. Ring föräldrar för information. 2. Kontakta närmast anhörig (se kontaktlista i klasspärm i personalhallen), för hämtning. 3. Kontakta rektor, som vid behov kontaktar socialtjänsten. 7

8 DROGPÅVERKAD FÖRÄLDER 1. Lämna inte ut barnet. 2. Kontakta den andra föräldern eller annan anhörig. 3. Ta hjälp av kollegor. Ta tillsammans personen till ett avskilt rum och kontakta skolledningen. 4. Om personen inte är hanterbar kontaktas polis för handräckning. 5. Vid upprepade tillfällen kontaktas socialtjänsten SEXUELLA ÖVERGREPP Vid alla tecken/signaler på att brott eller övergrepp kan ha begåtts: Kontakta omedelbart någon ur elevhälsoteamet! A. Utanför skolan 1. Anmälan till socialtjänsten. 2. Om familjen ej är involverad informeras vårdnadshavare skyndsamt av elevhälsoteamet. 3. Elevhälsoteamet informerar berörda pedagoger. 4. Vidare arbete planeras i samverkan med socialtjänsten. B. Övergrepp i skolan 1. Föräldrar informeras av elevhälsoteamet. Så mycket information som möjligt ska lämnas. Familjen får hjälp med kontakt för krishjälp (BUP, socialtjänsten mm). 2. Krisgruppen sammankallas. Beslut fattas om att avskilja den påstådda förövaren under utredningstiden. 3. Anmälan till polis och socialtjänst. 4. Verksamhetschef och BUN informeras av rektor. 5. Information, se Vid akuta kriser, sid 4. 8

9 BRAND 1. Om brandlarmet ej ljuder sätt igång larmet omgående. 2. Utrym enligt utrymningsplanen. 3. Krisgruppen samlas för eventuella vidare åtgärder. BOMBHOT 1. Vid telefonhot: Den som svarar försöker få ut så mycket information som möjligt. Lyssna noga på vad som sägs rösten, karaktären mm. Anteckna tidpunkt. Brev hot överlämnas till rektor eller ställföreträdande. 2. Rektor eller dennes ersättare enligt telefonlistan informeras. 3. Rektor (EHT) kontaktar polis för bedömning av allvaret i hotet. 4. Eventuellt Utrymning. 5. Krisgruppen sammankallas. 6. Efter bombhot inleds lektionen/dagen med information och bearbetning i klassrummet med respektive lärare. 9

10 ELEV SOM MISTER NÄRA ANHÖRIG 1. Familjen tillfrågas om elevens klasskamrater får underrättas. 2. Läraren/skolan tar initiativ till kontakt för att visa att man bryr sig om det som har hänt och vill hjälpa till på bästa möjliga sätt. Elever mår oftast bäst av att börja i skolan så snart som möjligt. 3. Klasskamraterna kan lättare ge stöd och visa omtanke om de vet vad den drabbade vill att de ska säga eller göra när hen kommer tillbaka. 4. Klassläraren följer upp eleven och har tät kontakt med hemmet. 5. Alla pedagoger är observanta på elevens sorgereaktioner. DÖDSFALL ELEV 1. Krisgruppen sammankallas. Personal underrättas. Glöm ej information till icke närvarande personal. 2. Kontrollera om eleven har syskon i skolan. Det är extra viktigt att denna klasslärare informeras snarast. 3. Rektor utser den person som ska ta kontakt med hemmet. (Vid dödsfall underrättar alltid polisen de anhöriga). Utsedd person fortsätter ha kontakt med familjen så länge det behövs. 4. Involvera det stöd som behövs (kurator, präst, POSOM eller dylikt). 5. Personalen samlas för gemensam information. 6. Den beröra klassen underrättas av sin klasslärare. (Se bilaga 4) 7. Skolans övriga klasser informeras av sina respektive klasslärare. (Se bilaga 4) 8. När samtliga klasser har underrättats hissas flaggan på halv stång. 9. Rektor tar kontakt med verksamhetschefen. 10. Krisgruppen samlas återkommande och ger kontinuerlig information till personalen vid behov. 11. Glöm inte föräldrainformation. Rektor ansvarar. 12. Information, se Vid akuta kriser, sid Arrangera en minnesplats. 14. Krisgruppen samlas några veckor senare för utvärdering av åtgärderna i samband med dödsfallet. De åtgärder som vidtas måste naturligtvis anpassas till om det var ett väntat dödsfall, efter en lång tids sjukdom eller om det är ett plötsligt dödsfall t ex genom olyckshändelse eller självmord. 10

11 DÖDSFALL personal 1. Krisgruppen sammankallas. Personal underrättas. Glöm ej information till icke närvarande personal. 2. Rektor utser den person som ska ta kontakt med hemmet. (Vid dödsfall underrättar alltid polisen de anhöriga). Utsedd person fortsätter ha kontakt med familjen så länge det behövs. 3. Involvera det stöd som behövs (kurator, präst, POSOM eller dylikt). 4. Personalen samlas för gemensam information. 5. Om den avlidna personalen har klass underrättas denna av någon ur elevhälsoteamet. (Se bilaga 4) 6. Skolans övriga klasser informeras av sina respektive klasslärare. (Se bilaga 4) 7. När samtliga klasser har underrättats hissas flaggan på halv stång. 8. Rektor tar kontakt med verksamhetschefen. 9. Krisgruppen samlas återkommande och ger kontinuerlig information till personalen vid behov. 10. Glöm inte föräldrainformation. Rektor ansvarar. 11. Information, se Vid akuta kriser, sid Arrangera en minnesplats. 13. Krisgruppen samlas några veckor senare för utvärdering av åtgärderna i samband med dödsfallet. De åtgärder som vidtas måste naturligtvis anpassas till om det var ett väntat dödsfall, efter en lång tids sjukdom eller om det är ett plötsligt dödsfall t ex genom olyckshändelse eller självmord. INFÖR BEGRAVNING 1. Rektor eller av rektor utsedd person kontaktar de anhöriga om de önskar låta eleverna delta i begravningen. 2. Elevhälsoteamet rådgör med lärarna vilka elever som i så fall kan komma ifråga. 3. Berörda elever får med sig ett meddelande hem då begravningsdag är fastställd. 4. I berörd klass diskuteras ingående vad som sker vid en begravning. 5. På begravningsdagen samlas klasserna en stund tillsammans med sina klasslärare. Elever som behöver ha med sig sina vårdnadshavare bör få lov till det. Begravningsdagen hissas flaggan på halv stång och efter akten på hel stång. 11

12 Bilaga 1 Utrymningsplan 12

13 Bilaga 2 RIKTLINJER OCH RUTINER VID ANMÄNINGSSKYDLIGHET ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar som far illa på något sätt. Rutinerna är utarbetade av Barn och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen. Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap 1. I SoL finns en bestämmelse om att alla som arbetar inom myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom har en skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om något som kan innebära att Socialtjänsten måste ingripa till skydd för ett barn. Anmälningsplikten förutsätter inte att det är klarlagt att socialtjänsten behöver ingripa, även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta ska anmälas om de tyder på att ett barn kan vara i behov av stöd eller hjälp från Socialtjänstens sida. Att bedöma om kriterierna för att göra en anmälan är uppfyllda eller inte är ibland en svår uppgift men det är inte anmälarens sak att utreda och avgöra allvaret i barnets situation, det är Socialtjänstens uppgift. Information om anmälningsskyldigheten vid oro för barn. Information och rutiner finns i verksamhetshandboken på Barn och ungdomsförvaltningens intranät tillgänglig för samtliga anställda. Min förvaltning/verksamhetshandbok/särskilt stöd. Ansvarig chef ska i samband med nyanställning informera om sekretess, och anmälningsskyldigheter. Blankett finns tillgänglig i verksamhetshandboken. Vid varje uppstart efter sommaruppehållet, ska lagstiftning och riktlinjer uppmärksammas i personalmöte. Inom skolans elevhälsa har kuratorerna en särskild kompetens inom området och kan vara ett gott stöd. Exempel på situationer som bör föranleda ställningstagande om anmälan enligt 14 kap 1 SoL Av karaktären kränkningar: Fysisk misshandel inklusive sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld. Psykisk misshandel, t.ex. systematiska kränkningar, nedvärdering, hot. Otillbörligt utnyttjande, t.ex. sexuellt utnyttjande, tvingas att utföra ansträngande kroppsarbete, tvingas till för stort självständigt ansvar i förhållande till ålder. Av karaktären omsorgsbrist: Brister i fysisk omsorg såsom vanvård, misskötsel i fråga om hygien, kläder, om barnet ej får lämplig hälso- och sjukvård eller tandvård, lämnas utan tillsyn eller erforderligt skydd. Brister i känslomässig omsorg, t.ex. trygghet och stimulans eftersätts p.g.a. missbruk eller psykisk ohälsa eller sjukdom hos föräldrar. Djupgående konflikter mellan föräldrarna som har negativ inverkan - barnet får sitta emellan. Andra förhållanden i hemmet, t.ex. missförhållandena beror i första hand ej på vårdnadshavare/förälder utan på sambo. Det kan även handla om familjevåld, bristande anknytning eller sjukligt symbiotiskt förhållande barn-föräldrar. 13

14 Av karaktären eget beteende: Misstanke om att ett barn eller ungdom missbrukar alkohol eller narkotika. Uppgifter om att ett barn eller ungdom begår brott eller på annat sätt, t.ex. genom kraftfullt utagerande beteende, visar tecken på att utvecklas ogynnsamt. Vuxnas ansvar att se barn som far illa Du som arbetar med barn och ungdomar har ett stort och viktigt ansvar i att se och uppmärksamma de barn som mår dåligt. Att inse att barn har det svårt och far illa är ofta ångestfyllt och väcker motstånd, det kan upplevas som en tung plikt att anmäla sina misstankar till socialtjänsten. Det kanske saknas tydliga belägg för oron och det kan finnas en osäkerhet angående situationen och om den är tillräckligt allvarlig för att en anmälan ska vara motiverad. Om du fattar misstanke finns det säkert goda skäl. Det är också viktigt att komma ihåg att en misstanke räcker för en anmälan. Även om anmälningsplikten är personlig, så kan du alltid få stöd av din chef. Det är också viktigt att det på arbetsplatsen finns kända rutiner för hur man skall agera om man misstänker att ett barn far illa. Konsultation Om du känner dig osäker på om du skall göra en anmälan eller inte, kan du med fördel även ringa och konsultera en socialsekreterare eller en chef inom socialtjänsten. För att undvika missförstånd är det bäst att säga att det är fråga om konsultation och inte nämna namn på det barn eller den ungdom och familj du vill diskutera. Socialtjänsten kan ge råd i frågor om anmälningar och om hur du ska gå tillväga. Anmälan Anmälan görs till Socialtjänsten, telefon: Vid akuta situationer görs en muntlig anmälan som därefter ska kompletteras med en skriftlig anmälan. Det finns en blankett i det här informationsmaterialet innehållande frågor avseende den information som bör omfattas av en anmälan. Skriftlig anmälan ska diarieföras i det skolområde det gäller. Du ska informera din förskolechef/rektor att en anmälan är gjord. För den som anmäler kan det finnas en oro för hur vårdnadshavarna ska reagera och för att anmälan ska uppfattas som en misstroendeförklaring mot dem. Bra att veta är att många visar förståelse för att en anmälan görs och en del blir också tacksamma och lättade. Givetvis kan reaktionerna bli olika, när något som en familj har försökt dölja kommer till andras kännedom kan det väcka ilska och besvikelse. Hur man anmäler Socialtjänsten har vid oro för ett barn möjlighet att ge konsultation där du kan vara anonym. Telefon: (ordinarie kontorstid) Stödteamets psykologer kan hjälpa till inför det samtal som sker med vårdnadshavarna. Anmälan kan göras per telefon men ska kompletteras med skriftlig anmälan på den blankett som finns i verksamhetshandboken. Min förvaltning/verksamhetshandbok/särskilt stöd/ Om anmälan bedöms vara akut och utanför kontorstid ring polisen och begär social beredskap. 14

15 Anmälan ska diarieföras på respektive skolområde och sekretessbeläggas. Skriftliga anmälningar skickas * i slutet kuvert och internpostkuvert adresserat till Socialförvaltningen. * med vanlig post till Socialförvaltningen Karlskrona kommun Karlskrona. * alternativt lämnas personligen i receptionen kommunhuset, vån 4. OBS! Endast dessa adresser får användas. Viktigt för anmälare att veta Anmälningsskyldigheten är ett personligt ansvar och den är ovillkorlig. Anmäl eller konsultera socialtjänsten även i tveksamma och svårbedömda fall. Det är socialtjänstens uppgift att undersöka uppgifterna. Den som omfattas av anmälningsskyldigheten kan inte vara anonym. Om anmälan görs ska information om detta som regel ges till vårdnadshavarna, undantag finns dock. Vid akut oro kring ett barns situation SKA anmälaren ta direkt kontakt med socialtjänsten för att göra en anmälan. OBS! Utifrån skyddsaspekten ska det vid misstanke om att barnet utsatts för någon form av kränkning i hemmet eller av vårdnadshavare, tas kontakt med socialtjänsten innan barnets vårdnadshavare informeras om anmälan. Ett barn kan i och med att anmälan görs utsättas för ytterligare risker och det är därför viktigt att rådgöra med socialtjänsten. En anmälan ska vara skriftlig. Vid brådskande fall går det bra att göra en muntlig anmälan och därefter komplettera och bekräfta denna med en skriftlig anmälan. Vänta inte på att någon förändring ska ske! Det räcker inte med att anmäla och sedan vänta på att något skall hända. Ta ny kontakt med socialtjänsten om förhållandena för barnet fortsätter att vara dåliga efter anmälan eller om du uppfattar det som om ingenting händer. Det är viktigt att det ges fortlöpande information till socialtjänsten om det som kan behöva tillföras utredningen. Den som gjort en anmälan är skyldig att informera socialtjänsten när förhållandena har ändrats. Om anmälan är gjord Den som anmält kan bli inbjuden till möte med socialtjänst och vårdnadshavare. Efter cirka 14 dagar kan du få veta om en utredning startat eller inte. Övrig återkoppling från socialtjänstens handläggare kan variera, beroende på anmälningens karaktär. Om ingen utredning startar är det inget skäl för att inte anmäla igen om situationen är sådan att oron kvarstår, ökar eller nya händelser sker. Socialtjänstens arbete när anmälan gjorts När socialtjänsten har tagit emot en anmälan kan anmälaren om det är lämpligt vara med vid första träffen med familjen. Återföring till anmälaren kan som alternativ ske telefonledes och information lämnas ut om vårdnadshavarna samtycker till det. 15

16 Socialtjänstens uppgift är att utifrån anmälan och övriga uppgifter om barnets situation ta ställning till om en utredning skall inledas eller ej, det görs en s.k. förhandsbedömning där ställning tas till om utredning ska inledas eller ej. Anmälaren får veta vad förhandsbedömningen kommit fram till via internpost. I Karlskrona kommun arbetar socialtjänsten med BBIC (Barnets Behov I Centrum) ett enhetligt system för dokumentation och uppföljning av socialtjänstens insatser för barn och ungdomar. BBIC bygger på en helhetssyn på barns och ungas utveckling inom en rad områden som fysisk och psykisk hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling etc. Barnets behov är utgångspunkten men det är viktigt att komma ihåg att föräldrarnas förmåga påverkar barnets utveckling. Den unges omgivning, familj och miljö är också av stor betydelse. För förskolor och skolor innebär BBIC t.ex. att ett s.k. konsultationsdokument ska fyllas i under utredningens gång, detta gäller även i ärenden där de inte själva är anmälare. Syftet med konsultationsdokumentet är att socialtjänsten ska få en god bild av barnets situation i förskolan eller skolan. Socialtjänstens verksamhet bygger på frivillighet och det är inte alltid en anmälan och utredning leder till att familjen tackar ja till ett erbjudande om stöd. En utredning som läggs ned utan åtgärd kan ändå vara betydelsefull, eftersom familjen kontaktas och därmed har blivit medveten om hur andra ser på barnets situation. Det är endast i mycket allvarliga fall som tvångsvård kan bli aktuell i form av åtgärder enligt lagen om vård av unga (LVU). Socialtjänsten har sträng sekretess, vilket innebär att uppgifter om klienters personliga förhållanden inte får lämnas ut till obehöriga, för att lämna ut informationen krävs samtycke från barnets vårdnadshavare. Det kan därför hända att anmälaren efter en anmälan inte får veta vad som händer med barnet under kontakten med socialtjänsten. Handläggande socialsekreterare arbetar aktivt med att inhämta samtycke från vårdnadshavaren om att information får lämnas ut till berörda samarbetsparter. De flesta föräldrar samtycker till att viktig information lämnas ut till berörda myndigheter. Det kan t.ex. handla om att förskolan eller skolan får veta att barnet och familjen får insatser från socialtjänsten. Är du osäker eller har du frågor? Har du frågor angående anmälningar, utredningar eller något annat som rör socialtjänstens arbete med barn och ungdomar, tveka inte att ta kontakt med socialtjänsten. Telefonnummer: Kontinuerligt samarbete mellan socialtjänst och förskola/skola Samarbete i varje enskilt ärende sker så långt som lagstiftningen tillåter. Särskilda mötesforum för förskolechefer och rektorer ska anordnas två gånger per grupp och år, i syfte att göra avstämning av generellt samarbete och där behov av revidering av riktlinjer och rutiner uppmärksammas. Ansvar för deltagande: gemensamt Ansvar för att fastställa mötestillfällen: Barn och ungdomsförvaltningen En gång per halvår erbjuder socialförvaltningen en allmän information till personal inom förskola/skola. Ansvar för informationen: Socialförvaltningen Ansvar för att fastställa datum: Kunskapsförvaltningen (Barn och ungdomsförvaltningen) 16

17 De övriga samarbetsforum som finns (GPS, kommunrådet, SIG) har minimum en utsedd kontaktperson per förvaltning. På respektive förvaltning finns en utsedd befattningshavare med ansvar för att dessa riktlinjer och rutiner följs upp och revideras vid behov. 17

18 Bilaga 3 KRIS- OCH SORGEREAKTIONER När man skall beskriva kriser och deras förlopp anses det vara fyra faser som är de vanliga. Här beskriver vi dessa faser mycket kortfattat. Vill man lära sig mer om detta hänvisar vi till lämplig litteratur i litteraturförteckningen. CHOCKFASEN Denna fas varar från några korta ögonblick upp till några dygn. Kännetecken: svårt att ta in och förstå vad som händer förvirring och hysteriska reaktioner förtvivlan olika kroppsliga symptom såsom hjärtklappning, darrningar, yrsel, illamående. REAKTIONSFASEN Denna fas kan pågå upp till ett par månader. Kännetecken sårbarhet ångest sömnsvårigheter sorg och depression ilska och aggressivitet koncentrationssvårigheter isolering skuld, skam och självförebråelser. REPARATIONSFASEN Denna fas kan pågå från någon till några månader efter det inträffade till ca ett år. Kännetecken isoleringen bryts personen vågar blicka framåt NYORIENTERINGSFASEN Under denna period ser personen möjligheter i det fortsatta livet och börjar långsamt acceptera det som inträffat. 18

19 OLIKA SORGEREAKTIONER HOS BARN Ur: När det krisar i skolan, (Norblom Rahm, 1998) Sorgereaktioner kan se olika ut beroende på barnets ålder. Detta är en kortfattad sammanställning av olika sorgereaktioner hos barn. Vill man lära sig mer om detta hänvisar vi till lämplig litteratur i litteraturförteckningen. Kännetecken ångest sömnsvårigheter trots skolsvårigheter, koncentrationssvårigheter ledsnad skuldkänslor ilska, vrede olika kroppsliga symptom t ex magont minnen fantasier. Det är naturligtvis alltid viktigt att ha en öppen och ärlig kommunikation med den som är drabbad av något svårt. Tänk därför på att: ge klara och tydliga besked ge åldersadekvata förklaringar undvika omskrivningar 19

20 Bilaga 4 SAMTALSTIPS Några råd till dig som lärare inför mötet med din klass Det är viktigt att Du som lärare ger eleverna tid att samtala om det som hänt. Om Du tycker att det är svårt att vara ensam så ta kontakt med någon ur elevvårdsteamet. Vid samtalen är det bra att ha en viss struktur: Inledning Berätta vad som hänt så konkret som möjligt. Jag har något tråkigt att informera om som en del kanske redan hört Det har hänt något som alla upplever som svårt En mycket tragisk händelse Det är även viktigt att få reda på hur eleverna har fått reda på vad som hänt och när. Det skapar en helhet. Framför allt får man här tillfälle att rätta till missförstånd och hindra ryktesspridning. Visste någon om det här? Hur tänkte ni då? Har ni råkat ut för något liknande? Försök inte trösta med ord som Det är inte så farligt. Hjälp barnen att sörja istället för att trösta dem. Var närvarande och våga visa att ni ställer upp, att ni finns, att ni deltar. Våga visa er egen sorg och bestörtning. Var inte rädd för gråten. Det är kroppens eget sätt att uttrycka en stark känsla. Håller man tillbaka den stoppar man också känslan som då kan dyka upp långt senare. Dela in klassen i grupper för ytterligare diskussion. Ett sätt att få ur sig sorgen är att klä den i ord. Samtidigt är det första steget av en bearbetning som senare kan hjälpa en vidare. OBS! Alla elever hade kanske inte goda relationer till den döde. Förmedla då några regler för samtal i grupp. Ingen får kritiseras eller retas för vad man sagt eller hur man reagerat. Vem som helst kan tala för sig själv, men inte för någon annan. Alla behöver inte prata. Påpeka för eleverna att eventuell kontakt med pressen sköts av rektor. 20

21 AVSLUTNING Samla ihop intrycken. Förbered eleverna på kommande reaktioner t.ex. svårigheter att koncentrera sig. Rekommendera eleverna att samtala med föräldrar och kamrater. Uppmana eleverna att ta kontakt med dig eller någon annan om de behöver samtala ytterligare om det som hänt. Lämna ev. ditt telefonnummer och visa att du när som helst är beredda att fortsätta samtalet. När den sörjande för elfte gången berättar samma sak är han inte hjälpt av att höra: Det där har jag redan hört En del av bearbetningen består av att just älta det som skett. Var observant om det är någon elev som reagerar kraftigt. Skuldkänslor kan uppkomma. Eventuellt kan man säga: Varje människa har ansvar för sitt eget liv. Man kan inte ta på sig eventuell skuld för vad någon annan har gjort. Var dig själv. Försök inte vara psykolog, präst eller läkare om du inte är det. Vi gömmer oss ofta bakom våra yrkesroller. Här är det bara medmänsklighet, medkänsla och medlidande som gäller. Det finns aldrig så välmenande råd som hjälper utan lyssna, ta in, bekräfta och var delaktig. Ett bra omhändertagande. Det krävs inga övermänniskor för att följa dess punkter, endast medmänniskor. Man ska veta att sorgearbetet är en normal och nödvändig process. Man ska vara tillsammans med den sörjande inte lösa deras problem. Man ska erkänna andras smärta, lära sig att gå in i den och inte avlägsna den. Man ska lyssna till vad den sörjande berättar. Man ska låta dem upprepa sig, gång på gång. Man ska tala så lite som möjligt och undvika varje försök till tröst som innebär ett förringande av förlusten. Man ska acceptera att alla har sitt eget sätt att sörja och att ingen sorg är riktig eller felaktig. Ingen är tvungen att rättfärdiga sina känslor. Man ska uppmuntra dem som har en gemensam sorg att dela den med varandra om de kan. Man ska erkänna att de sörjande har lidit en förlust. Man ska inte hindra någon från att inse att den döde aldrig kommer tillbaka. Man ska ge efterlämnande tid att sörja. Man ska erkänna den sörjandes behov att bearbeta smärtan och visa alla sina känslor utan att fördöma. Man ska ge barn tillfälle att delta i sorgeprocessen tillsammans med de vuxna. Man ska komma ihåg att många som erbjuder omedelbart stöd ofta försvinner efter ett tag. Man ska inte låta ett avvisande hindra en från att återkomma med nya erbjudanden om hjälp. Man ska uppmuntra de sörjande att leva och älska igen - men inte förrän de känner sig redo för det. 21

22 Bilaga 5 LITTERATURTIPS: Årskurs 0-3 Boktitel Adjö Herr Muffin Arvids hemlighet En stjärna vid namn Ajax Flicka och kajorna Författare Ulf Nilsson och Anna-Clara Tidholm Kristina Westerlund och Fibben Hald Ulf Stark och Stina Wirsén Riita Jalonen och Kristiina Louhi Årskurs 4-6 Adjö då, pappa! Bara molnen flyttar stjärnorna Bröderna Lejonhjärta Så känns sorg Desirée Kemi-Wikzén Torun Lian Astrid Lindgren Mattias Danielsson Dikter: Vuxen: 22

23 Bilaga 6 Brev till vårdnadshavare/föräldrar Till vårdnadshavare för Klass. har idag mottagit det tragiska beskedet att har avlidit. Detta är naturligtvis något som vi alla, i synnerhet eleverna i klassen, berörs starkt av. Under de närmaste dagarna kommer vi därför att ägna tid åt att samtala om det som har hänt. Det är mycket betydelsefullt för eleverna att ni också i hemmet talar öppet om det inträffade. Tveka inte att ta kontakt med oss för ytterligare upplysningar eller hjälp. Spandelstorp- o Kättilsmåla skola / Lärare Tfn. Rektor Tfn. 23

24 Bilaga 7 Brev till vårdnadshavare/föräldrar Till vårdnadshavare för Det är nu bestämt att kommer att begravas...dagen den / kl. Deltagande i begravningen är givetvis frivillig och den som vill närvara är välkommen i föräldrars eller någon annan vuxens sällskap. Spandelstorp-Kättilsmåla skola.. / Lärare Tfn.. Rektor Tfn 24

25 FLIK 2 KRISGRUPPENS ARBETSGÅNG Checklista - Aktivering Informera rektor/ förskolechef Kontakta enligt telefonlista, Kontrollera att larm gått fram till berörda personer Finns det fler berörda som behöver larmas? Kontrollera samlingslokal och utrustning Informera övriga som är i behov av information Förbered krisledningsgruppens möte genom att sammanställa en lägesbild, bilaga X Kom ihåg att dokumentera; för egna minnesanteckningar, loggbok och fotografera Whiteboard/blädderblock, bilaga X 25

26 Agenda krisledningsgrupp/ledningsgenomgång Leds av ansvarig på plats. Agendan kan med fördel användas vid alla möten/genomgångar under hela händelsens förlopp. Närvaro Mål och syfte Läget i stort Läget för berörda verksamheter och drabbade Inriktning för förvaltningens verksamhet Redogör för kritiska aktiviteter Informationsläge vad vet vi och vad behöver vi veta? Samverkan med andra aktörer/myndigheter vilka behöver vi larma, kontakta eller informera? Personalläge hur många är vi, vilka behöver vi, expertis, plan för uthållighet? Samband, transporter och försörjning av organisation Sammanfattning, riktlinjer och prioriteringar för fortsatt arbete Fördelning av uppgifter Frågor Tid och plats för nästa möte 26

27 Checklista för dokumentation Mallar och utrustning finns att hämta... För loggbok (använd mall, bilaga 8) Registrera personal För mötesprotokoll, sammanställ och distribuera Fotografera Whiteboard och blädderblock kontinuerligt (skicka bilder från mobiltelefon till e-post om möjligt) Spela in möten/genomgångar och maila ljudfiler till alla deltagare (med mobiltelefon, diktafon, MP3-spelare) Spela in telefon- och videokonferenser (funktionen finns i de flesta konferenssystem) 27

28 Lägesbild Rita upp följande rutor på White board eller motsvarande och fyll i. Komplettera vid behov med kartor, arbetsplan, tablåer och andra dokument runt omkring för att få en samlad bild av det gällande läget. Mål för krisledningsgruppen: Händelse: Pågående aktiviteter: Sannolik utveckling: Resurser: 28

29 Loggbok Datum: Gällande händelse: Tid Händelse/aktivitet Beslut/Åtgärder/Anteckningar Detta loggboksblad är avslutat Datum: Signatur: 29

30 Råd vid mediakontakter Alltid vid mediakontakter - Ta god tid på dig - Tänk efter innan du svarar - Håll dig inom ditt eget område - Säg om du inte vet, kan eller får svara på frågan - Håll dig till fakta - Antag att allt är on the record - Var bestämd, rättvis och ärlig Aldrig vid mediakontakter - Ljuga, gissa eller ha egna teorier - Bli upprörd eller arg - Låta situationen eller reportern stressa dig - Använda fikonspråk eller fackspråk - Diskutera sekretessbelagd information - Tala om sådant som är utanför ditt yrkesområde 30

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten

Att anmäla till socialtjänsten sida 1 2011-12-08 Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL sida 2 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten...3 Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor KRISPLAN Norsjö kommuns skolor Innehåll Krisledningsgruppen och kontaktpersoner... 4 Viktiga nummer... 5 Allvarlig olycka/händelse i skolan... 6 Akuta åtgärder på olycksplatsen... 6 Information till Rektor...

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn? Posomgrupp? Resursskolan Karlskrona kommun 2013/14 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter: - Larm - Skolans krisgrupp

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN Mål: Att skapa beredskap för hantering av kriser som berör elever, personal och anhöriga Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer s 2 Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Senast uppdaterad 2009-04-23 2009-09-17 1 Innehållsförteckning Sida 3, Viktiga telefonnummer 4, Solhemsskolans krisgrupp Handlingsplaner 5, Fysisk misshandel 6, Akut

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS NYKÖPINGS GYMNASIUM Lå 2013-2014 Uppdaterad 2013-10-15 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Nyköpings gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Förskolans tillsynsansvar

Förskolans tillsynsansvar Förskolans tillsynsansvar Råd och stöd Ett häfte med praktisk information För medarbetare vid Porsöns kommunala förskolor: Stranden, Sundet och Udden Innehållsförteckning Del 1 Tillsynsansvar och kriser

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun LERUM800, v 1.0, 2007-06-15 Datum 2014-09-10 Hulans enhet Krishanteringsplan För Hulans enhet 2014-2015 Lerums kommun Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Hulanskolan Hulans

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan reviderad 2014-09-10 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR CASTORSKOLAN Bjurholms kommun Innehåll Inledning... 3 Krisgruppens ansvarsområden:... 3 Krisgruppens kontinuerliga arbete:... 4 Aktuell sammansättning...

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan

Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan Viktoriaskolan Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan reviderad Örebro hösten 2015 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man hamnat i en sådan

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturförvaltningen Oktober 2008 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA Mål Policy Alla, oberoende av ålder, kön

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 Reviderad 2013-12-10 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Krisledningsgrupp sid 4 Telefonlista sid 5 Allvarlig olycka/händelse i förskolan sid 6 Allvarlig olycka

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

SICKLA SKOLA. Handlingsplan vid olika krissituationer 2011-09-30

SICKLA SKOLA. Handlingsplan vid olika krissituationer 2011-09-30 SICKLA SKOLA och FÖRSKOLOR Handlingsplan vid olika krissituationer 2011-09-30 INNEHÅLL: flik Viktigt att tänka på 1 Krisgrupp och telefonlista 2 Samlingslokaler 3 Att hantera media vid kris 4 Brand och

Läs mer

KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Reviderad 2014-09-02

KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Reviderad 2014-09-02 KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Aktuella telefonnummer finns i bilaga 4. ELEVS DÖDSFALL KRISPLAN VID ELEVS

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

KRIS HANTERINGS PLAN 2014 Saxnäs skola, fritids och förskola

KRIS HANTERINGS PLAN 2014 Saxnäs skola, fritids och förskola KRIS HANTERINGS PLAN 2014 Saxnäs skola, fritids och förskola Med en gemensam krisplan för skola, fritids och förskola kan personalen få stöd av varandra då respektive verksamheter är små och då ensamarbete

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN Gällande Älvdalens Förskolor, skolor och fritidshem 1 Reviderad 20131001 KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN FÖR FÖRSKOLOR, GRUNDSKOLAN ÄLVDALEN F-9 OCH FRITIDSHEM I ÄLVDALEN Målsättning Kris-

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 3 mars 2014 Karlfeldtgymnasiets krisplan Om en allvarlig olycka eller dödsfall inträffar där elev, lärare eller övrig personal på skolan är inblandad skall

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad Januari 2012 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla krisreaktioner

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun

Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun 2012 10 01 Reviderad av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg Innehåll Krisgruppens medlemmar Handlingsplaner vid olika typer

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Checklista vid akutsituation (5:12 Ektorpsringens krisprogram)

Checklista vid akutsituation (5:12 Ektorpsringens krisprogram) För dig Personal, som tar emot krisbesked 1. Tag fram Mottagningsblanketten Fyll i! Checklista vid akutsituation (5:12 Ektorpsringens krisprogram) 2. Meddela rektor Anders Eriksson Om rektor inte är tillgänglig

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26 Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig för krisplanen Leder

Läs mer

Stavsborgsskolans. handlingsplan. vid. olika krissituationer

Stavsborgsskolans. handlingsplan. vid. olika krissituationer Stavsborgsskolan 2006-04-16 Stavsborgsskolans handlingsplan vid olika krissituationer Mars 2006 Stavsborgsskolan Expedition tfn 08-718 88 14 E-post: Lars.Hultberg@nacka.se Almvägen 2 Rektor tfn 08-718

Läs mer

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 HANDLINGSPLAN VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 1 Innehåll MÅL... 3 AKUT OMHÄNDERTAGANDE... 3 OMHÄNDERTAGANDE

Läs mer

Krisplan Tundalsskolan

Krisplan Tundalsskolan Augusti 2015 Krisplan Tundalsskolan [Välj datum] Robertsfors kommun Barn- och utbildningskontoret KRISPLAN TUNDALSSKOLAN Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Uppföljning och utvärdering

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN KRIS och BEREDSKAPSPLAN för KVARNGÄRDESSKOLAN Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppens medlemmar Resurspersoner och organisationer Checklista vid olycksfall på skolan Handlingsprogram vid olika

Läs mer

Krishanteringsplan vid:

Krishanteringsplan vid: Krishanteringsplan vid: Familjecentralen Långaveka förskola - Långavekaskolan Långåsskolan Långås förskola Morups förskola Ormvråkens förskola Skogstorpsskolan Solhagens förskola Smedjans förskola Vitklöverns

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN. KRISTIANSTAD Lå 14/15

BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN. KRISTIANSTAD Lå 14/15 BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER PÅ C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN I KRISTIANSTAD Lå 14/15 Innehåll Telefonnummer... 2 Ansvarsfördelning vid händelse av kris... 3 Akut större händelse utanför skolan...

Läs mer

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Enheten för personal- och organisationsutveckling Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Studentprästerna, universitetshälsan och studenthälsan är en möjlig resurs i svåra situationer

Läs mer

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s.

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s. Krisplan - Studeranderelaterade situationer Reviderad 27.8.2015 Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2 Studerande - svår olycka s. 3 Studerande - dödsfall s. 4 Personal - svår olycka s. 5 Personal dödsfall

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer