KRISPLAN Lyckeby skolområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISPLAN Lyckeby skolområde"

Transkript

1 KRISPLAN Lyckeby skolområde INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Krisgrupp och telefonlista 2-3 Krisplan 4-5 Samlingslokal 5 Obehöriga i skolan 6 Olyckor 6 Våld eller hot mot personal elev 6 Anmälan till socialtjänst 6 Elev som försvinner 7 Barn som ej hämtas 7 Drogpåverkad förälder 8 Sexuella övergrepp 8 Brand 9 Bombhot 9 Elev som mister nära anhörig 10 Dödsfall elev 10 Dödsfall personal 11 Inför begravning 11 BILAGOR 1. Utrymningsplan 2. Riktlinjer och rutiner vid anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen 3. Kris- och sorgereaktioner 4. Samtals tips 5. Litteraturtips 6. Brevmall meddelande hem om händelsen 7. Brevmall meddelande hem om begravning KRISGRUPPENS ARBETSGÅNG - Checklista aktivering - Agenda - Checklista dokumentation - Lägesbild - Loggbok - Råd vid mediakontakter

2 När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans Krisgrupp kontaktas omgående. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Se arbetsgång för Krisgruppen, flik nr 2. KRISGRUPP TELEFONLISTA Krisgruppen på Spandelstorpskolan Namn Roll Tfn/Mobil Hemtelefon Annika Holmqvist Lundh Rektor- pressansvarig / Susanne Wallin Eriksson Rektor / Marie Lindberg Skolsköterska / Sandra Folkesson Lärare särskolan Malin Nilsson Lärare särskolan Kättilsmåla Jens Norrman Spandelstorp Britt-Marie Stenholm Skolassistent / / Telefonlista externa resurser Namn Roll Mobil Växel/fast telefon SOS Akut hjälp 112 Blekinge Landsting Sjukvård Polis Räddningstjänsten Blekinge Brandkår Giftinformationscentralen Sjukhuspräst (vxl) Barn- o Ungdomspsykiatrin Arbetsmiljöinspektionen POSOM Kommunhälsan / Karlskrona kommuns vxl Göran Palmér Förvaltningschef Kunskapsförvaltningen Tf Helen Allevang Verksamhetschef Försäkringskassan Försäkringsfrågor (Kommunledningsförvaltningen Lyckeby ledningsgrupp Annika Holmqvist Lundh Judit Berés Lagerquist Per-Olov Mattsson Ulf Nilsson Martin Andersson Susanne Wallin Eriksson / /

3 Lyckeby ledningsgrupp Eva Axelsson Mona Nilsson Charlotte Kansikas Ulrika Johnson Rollfördelning i krisgruppen: Rektorer: Fakta och information vad som hänt till personalen. Kontakter utanför skolan, t ex journalister. Skolsköterska: Medicinska fakta och information. Debriefing, känslor och tankar med rektor som bisittare. Skolassistent: Sammankallande. Ansvarar för att alla blir informerade kollar närvaro vid info-möten, ansvarar för att upprätta en larmlista och hålla den aktuell. Skriver loggbok/diariet med anteckningar om dag, klockslag, händelse, beslut och ansvariga. Kontakter: En person (bestäms från fall till fall) håller kontakt med drabbad familj. 3

4 KRISPLAN Enhet: Spandelstorpskolan/Kättilsmåla skola Att skapa beredskap att hantera kriser som berör elever och personal. VID AKUTA KRISER Medlem i krisgruppen kontaktas Krisgruppen samlas Rektor informerar skolans personal Information från skolan sköts av rektor inklusive massmedia Se arbetsgång för Krisgruppen, flik nr 2 KRISLÅDA FINNS I PERSONALRUMMET (på Spandelstorp i telefon rummet, särskolan kontoret och i Kättilsmåla) Lådan innehåller ljus, tändstickor, vit duk, ram till foto, litteratur. Intill finns 3-5 filtar. KRISPÄRM Krispärm finns hos rektor, skoladministratör, personalrum, skolsköterska, idrottshall, yttre fritidshem och respektive lagledare. REVIDERING Ansvarig: Skoladministratör. Telefonnummer till krisgruppen och all personal uppdateras kontinuerligt. Telefonnummer till vårdnadshavare, inkl. arbetet, uppdateras kontinuerligt. Telefonnummer till medarbetare och resp. anhöriga uppdateras kontinuerligt. Krispärmen revideras årligen. KRISGRUPPEN LEDER OCH FÖRDELAR ARBETET Krisgruppen samlas eventuellt med extern resursperson och kartlägger situationen. En bedömning görs av effekt på elever och personal samt vilken information som först ska delges. Med jämna mellanrum summeras läget och personal informeras. Information: Familjen Om händelsen (Vid dödsfall polisen kontaktas om vem och hur budskapet framförs). Om skolans vidare åtgärder. Personal Fakta kring händelsen Vilka stödåtgärder som satts in Planer för vidare åtgärder Hantering av massmedia Ledig personal och informeras Klassen och eventuellt övriga elever Om händelsen Om skolans åtgärder Hur vi går vidare 4

5 Stödåtgärder Eventuellt minnesrum Samtalsstöd (skolsköterska, kurator mm) SAMLINGSLOKAL Utrymningsplan, se bilaga 1 1. Gymnastiksal 2. a) F 3 och särskolan till Sagolundens lekhall b) 4 6 till LKC:s (Vedebyskolans) aula c) Kättilsmåla förskola Skolans NÖDUTRYMNINGSPLAN finns uppsatt i alla rum på skolan. 5

6 OBEHÖRIGA I SKOLAN 1. Om du möter en okänd person i skolan, fråga vem det är och ärendet. 2. Obehöriga besökare avvisas. Alla hjälps åt. 3. Låt dig inte provoceras. Vid behov hämta hjälp. 4. Informera skolledningen. 5. Olaga intrång polisanmäls av skolledningen eller av vidtalad utsedd personal. OLYCKOR 1. Kalla på skolsköterska och/eller klasslärare. 2. Vid allvarlig olycka ring 112 för ambulans och/eller polis. 3. Den som bäst känner den skadade följer med till läkare eller med i ambulansen. 4. Lämplig person tar hand om eventuella vittnen till olyckan. 5. Skolledningen informeras. 6. Berörda familjer informeras av skolledningen eller av vidtalad utsedd person. (Vid olycka med dödlig utgång underrättas familjen av sjukhus, polis eller präst.) 7. Klassläraren informeras och håller fortsatt kontakt med hemmen. 8. Klassläraren eller annan lämplig person informerar klassen. 9. Eventuellt samlas krisgrupp för vidare åtgärder. 10. Vid behov kontaktas skyddsombud och en arbetsskadeanmälan görs. Att tänka på: Tala öppet och konkret om vad som hänt. Låt eleverna talar om sina tankar och känslor. Fråga om eleverna vill ringa hem. Försök se till att ingen kommer hem till tomt hus. VÅLD ELLER HOT MOT PERSONAL - ELEV 1. Bryt undervisningen och/eller ta hand om utsatt person. 2. Notera vittnen. 3. Kontakta skolledningen/klasslärare. 4. Vid behov tillkalla polis. 5. Kontakta hemmet. 6. All personal informeras. 7. Klassläraren eller annan lämplig person informerar klassen. 8. Vid behov kontaktas skyddsombud och en arbetsskadeanmälan görs. 9. Eventuell polisanmälan görs av skolledningen. ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNST 1. Enligt socialtjänstlagen SoL 14 kap 1 har du som arbetar med barn och unga anmälningsskyldighet om du misstänker att ett barn far illa. Se bil 2 2. Anmälan kan ringas in, men är att föredra skriftligt. Ska diarieföras. 3. Vid misstanke eller oro kontakta elevhälsoteamet för stöd och konsultation. 6

7 ELEV SOM FÖRSVINNER 1. Elev som avviker från skolan kontakta hemmet. 2. Vid utflykt - ring skolledningen och informera om försvinnandet. 3. Ring 112 och larma. 4. Hemmet informeras av skolledningen eller av vidtalad utsedd person. 5. Kontaktperson utses för samarbete med familj och polis. 6. Lämplig person tar hand om och informerar klasskamraterna. Preventiva åtgärder vid utflykter eller liknande Ha alltid med mobiltelefon, klasslista och föräldrars telefonnummer. Lämna uppgifter om utflykter och deltagarlista till expeditionen. BARN SOM EJ HÄMTAS 1. Ring föräldrar för information. 2. Kontakta närmast anhörig (se kontaktlista i klasspärm i personalhallen), för hämtning. 3. Kontakta rektor, som vid behov kontaktar socialtjänsten. 7

8 DROGPÅVERKAD FÖRÄLDER 1. Lämna inte ut barnet. 2. Kontakta den andra föräldern eller annan anhörig. 3. Ta hjälp av kollegor. Ta tillsammans personen till ett avskilt rum och kontakta skolledningen. 4. Om personen inte är hanterbar kontaktas polis för handräckning. 5. Vid upprepade tillfällen kontaktas socialtjänsten SEXUELLA ÖVERGREPP Vid alla tecken/signaler på att brott eller övergrepp kan ha begåtts: Kontakta omedelbart någon ur elevhälsoteamet! A. Utanför skolan 1. Anmälan till socialtjänsten. 2. Om familjen ej är involverad informeras vårdnadshavare skyndsamt av elevhälsoteamet. 3. Elevhälsoteamet informerar berörda pedagoger. 4. Vidare arbete planeras i samverkan med socialtjänsten. B. Övergrepp i skolan 1. Föräldrar informeras av elevhälsoteamet. Så mycket information som möjligt ska lämnas. Familjen får hjälp med kontakt för krishjälp (BUP, socialtjänsten mm). 2. Krisgruppen sammankallas. Beslut fattas om att avskilja den påstådda förövaren under utredningstiden. 3. Anmälan till polis och socialtjänst. 4. Verksamhetschef och BUN informeras av rektor. 5. Information, se Vid akuta kriser, sid 4. 8

9 BRAND 1. Om brandlarmet ej ljuder sätt igång larmet omgående. 2. Utrym enligt utrymningsplanen. 3. Krisgruppen samlas för eventuella vidare åtgärder. BOMBHOT 1. Vid telefonhot: Den som svarar försöker få ut så mycket information som möjligt. Lyssna noga på vad som sägs rösten, karaktären mm. Anteckna tidpunkt. Brev hot överlämnas till rektor eller ställföreträdande. 2. Rektor eller dennes ersättare enligt telefonlistan informeras. 3. Rektor (EHT) kontaktar polis för bedömning av allvaret i hotet. 4. Eventuellt Utrymning. 5. Krisgruppen sammankallas. 6. Efter bombhot inleds lektionen/dagen med information och bearbetning i klassrummet med respektive lärare. 9

10 ELEV SOM MISTER NÄRA ANHÖRIG 1. Familjen tillfrågas om elevens klasskamrater får underrättas. 2. Läraren/skolan tar initiativ till kontakt för att visa att man bryr sig om det som har hänt och vill hjälpa till på bästa möjliga sätt. Elever mår oftast bäst av att börja i skolan så snart som möjligt. 3. Klasskamraterna kan lättare ge stöd och visa omtanke om de vet vad den drabbade vill att de ska säga eller göra när hen kommer tillbaka. 4. Klassläraren följer upp eleven och har tät kontakt med hemmet. 5. Alla pedagoger är observanta på elevens sorgereaktioner. DÖDSFALL ELEV 1. Krisgruppen sammankallas. Personal underrättas. Glöm ej information till icke närvarande personal. 2. Kontrollera om eleven har syskon i skolan. Det är extra viktigt att denna klasslärare informeras snarast. 3. Rektor utser den person som ska ta kontakt med hemmet. (Vid dödsfall underrättar alltid polisen de anhöriga). Utsedd person fortsätter ha kontakt med familjen så länge det behövs. 4. Involvera det stöd som behövs (kurator, präst, POSOM eller dylikt). 5. Personalen samlas för gemensam information. 6. Den beröra klassen underrättas av sin klasslärare. (Se bilaga 4) 7. Skolans övriga klasser informeras av sina respektive klasslärare. (Se bilaga 4) 8. När samtliga klasser har underrättats hissas flaggan på halv stång. 9. Rektor tar kontakt med verksamhetschefen. 10. Krisgruppen samlas återkommande och ger kontinuerlig information till personalen vid behov. 11. Glöm inte föräldrainformation. Rektor ansvarar. 12. Information, se Vid akuta kriser, sid Arrangera en minnesplats. 14. Krisgruppen samlas några veckor senare för utvärdering av åtgärderna i samband med dödsfallet. De åtgärder som vidtas måste naturligtvis anpassas till om det var ett väntat dödsfall, efter en lång tids sjukdom eller om det är ett plötsligt dödsfall t ex genom olyckshändelse eller självmord. 10

11 DÖDSFALL personal 1. Krisgruppen sammankallas. Personal underrättas. Glöm ej information till icke närvarande personal. 2. Rektor utser den person som ska ta kontakt med hemmet. (Vid dödsfall underrättar alltid polisen de anhöriga). Utsedd person fortsätter ha kontakt med familjen så länge det behövs. 3. Involvera det stöd som behövs (kurator, präst, POSOM eller dylikt). 4. Personalen samlas för gemensam information. 5. Om den avlidna personalen har klass underrättas denna av någon ur elevhälsoteamet. (Se bilaga 4) 6. Skolans övriga klasser informeras av sina respektive klasslärare. (Se bilaga 4) 7. När samtliga klasser har underrättats hissas flaggan på halv stång. 8. Rektor tar kontakt med verksamhetschefen. 9. Krisgruppen samlas återkommande och ger kontinuerlig information till personalen vid behov. 10. Glöm inte föräldrainformation. Rektor ansvarar. 11. Information, se Vid akuta kriser, sid Arrangera en minnesplats. 13. Krisgruppen samlas några veckor senare för utvärdering av åtgärderna i samband med dödsfallet. De åtgärder som vidtas måste naturligtvis anpassas till om det var ett väntat dödsfall, efter en lång tids sjukdom eller om det är ett plötsligt dödsfall t ex genom olyckshändelse eller självmord. INFÖR BEGRAVNING 1. Rektor eller av rektor utsedd person kontaktar de anhöriga om de önskar låta eleverna delta i begravningen. 2. Elevhälsoteamet rådgör med lärarna vilka elever som i så fall kan komma ifråga. 3. Berörda elever får med sig ett meddelande hem då begravningsdag är fastställd. 4. I berörd klass diskuteras ingående vad som sker vid en begravning. 5. På begravningsdagen samlas klasserna en stund tillsammans med sina klasslärare. Elever som behöver ha med sig sina vårdnadshavare bör få lov till det. Begravningsdagen hissas flaggan på halv stång och efter akten på hel stång. 11

12 Bilaga 1 Utrymningsplan 12

13 Bilaga 2 RIKTLINJER OCH RUTINER VID ANMÄNINGSSKYDLIGHET ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar som far illa på något sätt. Rutinerna är utarbetade av Barn och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen. Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap 1. I SoL finns en bestämmelse om att alla som arbetar inom myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom har en skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om något som kan innebära att Socialtjänsten måste ingripa till skydd för ett barn. Anmälningsplikten förutsätter inte att det är klarlagt att socialtjänsten behöver ingripa, även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta ska anmälas om de tyder på att ett barn kan vara i behov av stöd eller hjälp från Socialtjänstens sida. Att bedöma om kriterierna för att göra en anmälan är uppfyllda eller inte är ibland en svår uppgift men det är inte anmälarens sak att utreda och avgöra allvaret i barnets situation, det är Socialtjänstens uppgift. Information om anmälningsskyldigheten vid oro för barn. Information och rutiner finns i verksamhetshandboken på Barn och ungdomsförvaltningens intranät tillgänglig för samtliga anställda. Min förvaltning/verksamhetshandbok/särskilt stöd. Ansvarig chef ska i samband med nyanställning informera om sekretess, och anmälningsskyldigheter. Blankett finns tillgänglig i verksamhetshandboken. Vid varje uppstart efter sommaruppehållet, ska lagstiftning och riktlinjer uppmärksammas i personalmöte. Inom skolans elevhälsa har kuratorerna en särskild kompetens inom området och kan vara ett gott stöd. Exempel på situationer som bör föranleda ställningstagande om anmälan enligt 14 kap 1 SoL Av karaktären kränkningar: Fysisk misshandel inklusive sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld. Psykisk misshandel, t.ex. systematiska kränkningar, nedvärdering, hot. Otillbörligt utnyttjande, t.ex. sexuellt utnyttjande, tvingas att utföra ansträngande kroppsarbete, tvingas till för stort självständigt ansvar i förhållande till ålder. Av karaktären omsorgsbrist: Brister i fysisk omsorg såsom vanvård, misskötsel i fråga om hygien, kläder, om barnet ej får lämplig hälso- och sjukvård eller tandvård, lämnas utan tillsyn eller erforderligt skydd. Brister i känslomässig omsorg, t.ex. trygghet och stimulans eftersätts p.g.a. missbruk eller psykisk ohälsa eller sjukdom hos föräldrar. Djupgående konflikter mellan föräldrarna som har negativ inverkan - barnet får sitta emellan. Andra förhållanden i hemmet, t.ex. missförhållandena beror i första hand ej på vårdnadshavare/förälder utan på sambo. Det kan även handla om familjevåld, bristande anknytning eller sjukligt symbiotiskt förhållande barn-föräldrar. 13

14 Av karaktären eget beteende: Misstanke om att ett barn eller ungdom missbrukar alkohol eller narkotika. Uppgifter om att ett barn eller ungdom begår brott eller på annat sätt, t.ex. genom kraftfullt utagerande beteende, visar tecken på att utvecklas ogynnsamt. Vuxnas ansvar att se barn som far illa Du som arbetar med barn och ungdomar har ett stort och viktigt ansvar i att se och uppmärksamma de barn som mår dåligt. Att inse att barn har det svårt och far illa är ofta ångestfyllt och väcker motstånd, det kan upplevas som en tung plikt att anmäla sina misstankar till socialtjänsten. Det kanske saknas tydliga belägg för oron och det kan finnas en osäkerhet angående situationen och om den är tillräckligt allvarlig för att en anmälan ska vara motiverad. Om du fattar misstanke finns det säkert goda skäl. Det är också viktigt att komma ihåg att en misstanke räcker för en anmälan. Även om anmälningsplikten är personlig, så kan du alltid få stöd av din chef. Det är också viktigt att det på arbetsplatsen finns kända rutiner för hur man skall agera om man misstänker att ett barn far illa. Konsultation Om du känner dig osäker på om du skall göra en anmälan eller inte, kan du med fördel även ringa och konsultera en socialsekreterare eller en chef inom socialtjänsten. För att undvika missförstånd är det bäst att säga att det är fråga om konsultation och inte nämna namn på det barn eller den ungdom och familj du vill diskutera. Socialtjänsten kan ge råd i frågor om anmälningar och om hur du ska gå tillväga. Anmälan Anmälan görs till Socialtjänsten, telefon: Vid akuta situationer görs en muntlig anmälan som därefter ska kompletteras med en skriftlig anmälan. Det finns en blankett i det här informationsmaterialet innehållande frågor avseende den information som bör omfattas av en anmälan. Skriftlig anmälan ska diarieföras i det skolområde det gäller. Du ska informera din förskolechef/rektor att en anmälan är gjord. För den som anmäler kan det finnas en oro för hur vårdnadshavarna ska reagera och för att anmälan ska uppfattas som en misstroendeförklaring mot dem. Bra att veta är att många visar förståelse för att en anmälan görs och en del blir också tacksamma och lättade. Givetvis kan reaktionerna bli olika, när något som en familj har försökt dölja kommer till andras kännedom kan det väcka ilska och besvikelse. Hur man anmäler Socialtjänsten har vid oro för ett barn möjlighet att ge konsultation där du kan vara anonym. Telefon: (ordinarie kontorstid) Stödteamets psykologer kan hjälpa till inför det samtal som sker med vårdnadshavarna. Anmälan kan göras per telefon men ska kompletteras med skriftlig anmälan på den blankett som finns i verksamhetshandboken. Min förvaltning/verksamhetshandbok/särskilt stöd/ Om anmälan bedöms vara akut och utanför kontorstid ring polisen och begär social beredskap. 14

15 Anmälan ska diarieföras på respektive skolområde och sekretessbeläggas. Skriftliga anmälningar skickas * i slutet kuvert och internpostkuvert adresserat till Socialförvaltningen. * med vanlig post till Socialförvaltningen Karlskrona kommun Karlskrona. * alternativt lämnas personligen i receptionen kommunhuset, vån 4. OBS! Endast dessa adresser får användas. Viktigt för anmälare att veta Anmälningsskyldigheten är ett personligt ansvar och den är ovillkorlig. Anmäl eller konsultera socialtjänsten även i tveksamma och svårbedömda fall. Det är socialtjänstens uppgift att undersöka uppgifterna. Den som omfattas av anmälningsskyldigheten kan inte vara anonym. Om anmälan görs ska information om detta som regel ges till vårdnadshavarna, undantag finns dock. Vid akut oro kring ett barns situation SKA anmälaren ta direkt kontakt med socialtjänsten för att göra en anmälan. OBS! Utifrån skyddsaspekten ska det vid misstanke om att barnet utsatts för någon form av kränkning i hemmet eller av vårdnadshavare, tas kontakt med socialtjänsten innan barnets vårdnadshavare informeras om anmälan. Ett barn kan i och med att anmälan görs utsättas för ytterligare risker och det är därför viktigt att rådgöra med socialtjänsten. En anmälan ska vara skriftlig. Vid brådskande fall går det bra att göra en muntlig anmälan och därefter komplettera och bekräfta denna med en skriftlig anmälan. Vänta inte på att någon förändring ska ske! Det räcker inte med att anmäla och sedan vänta på att något skall hända. Ta ny kontakt med socialtjänsten om förhållandena för barnet fortsätter att vara dåliga efter anmälan eller om du uppfattar det som om ingenting händer. Det är viktigt att det ges fortlöpande information till socialtjänsten om det som kan behöva tillföras utredningen. Den som gjort en anmälan är skyldig att informera socialtjänsten när förhållandena har ändrats. Om anmälan är gjord Den som anmält kan bli inbjuden till möte med socialtjänst och vårdnadshavare. Efter cirka 14 dagar kan du få veta om en utredning startat eller inte. Övrig återkoppling från socialtjänstens handläggare kan variera, beroende på anmälningens karaktär. Om ingen utredning startar är det inget skäl för att inte anmäla igen om situationen är sådan att oron kvarstår, ökar eller nya händelser sker. Socialtjänstens arbete när anmälan gjorts När socialtjänsten har tagit emot en anmälan kan anmälaren om det är lämpligt vara med vid första träffen med familjen. Återföring till anmälaren kan som alternativ ske telefonledes och information lämnas ut om vårdnadshavarna samtycker till det. 15

16 Socialtjänstens uppgift är att utifrån anmälan och övriga uppgifter om barnets situation ta ställning till om en utredning skall inledas eller ej, det görs en s.k. förhandsbedömning där ställning tas till om utredning ska inledas eller ej. Anmälaren får veta vad förhandsbedömningen kommit fram till via internpost. I Karlskrona kommun arbetar socialtjänsten med BBIC (Barnets Behov I Centrum) ett enhetligt system för dokumentation och uppföljning av socialtjänstens insatser för barn och ungdomar. BBIC bygger på en helhetssyn på barns och ungas utveckling inom en rad områden som fysisk och psykisk hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling etc. Barnets behov är utgångspunkten men det är viktigt att komma ihåg att föräldrarnas förmåga påverkar barnets utveckling. Den unges omgivning, familj och miljö är också av stor betydelse. För förskolor och skolor innebär BBIC t.ex. att ett s.k. konsultationsdokument ska fyllas i under utredningens gång, detta gäller även i ärenden där de inte själva är anmälare. Syftet med konsultationsdokumentet är att socialtjänsten ska få en god bild av barnets situation i förskolan eller skolan. Socialtjänstens verksamhet bygger på frivillighet och det är inte alltid en anmälan och utredning leder till att familjen tackar ja till ett erbjudande om stöd. En utredning som läggs ned utan åtgärd kan ändå vara betydelsefull, eftersom familjen kontaktas och därmed har blivit medveten om hur andra ser på barnets situation. Det är endast i mycket allvarliga fall som tvångsvård kan bli aktuell i form av åtgärder enligt lagen om vård av unga (LVU). Socialtjänsten har sträng sekretess, vilket innebär att uppgifter om klienters personliga förhållanden inte får lämnas ut till obehöriga, för att lämna ut informationen krävs samtycke från barnets vårdnadshavare. Det kan därför hända att anmälaren efter en anmälan inte får veta vad som händer med barnet under kontakten med socialtjänsten. Handläggande socialsekreterare arbetar aktivt med att inhämta samtycke från vårdnadshavaren om att information får lämnas ut till berörda samarbetsparter. De flesta föräldrar samtycker till att viktig information lämnas ut till berörda myndigheter. Det kan t.ex. handla om att förskolan eller skolan får veta att barnet och familjen får insatser från socialtjänsten. Är du osäker eller har du frågor? Har du frågor angående anmälningar, utredningar eller något annat som rör socialtjänstens arbete med barn och ungdomar, tveka inte att ta kontakt med socialtjänsten. Telefonnummer: Kontinuerligt samarbete mellan socialtjänst och förskola/skola Samarbete i varje enskilt ärende sker så långt som lagstiftningen tillåter. Särskilda mötesforum för förskolechefer och rektorer ska anordnas två gånger per grupp och år, i syfte att göra avstämning av generellt samarbete och där behov av revidering av riktlinjer och rutiner uppmärksammas. Ansvar för deltagande: gemensamt Ansvar för att fastställa mötestillfällen: Barn och ungdomsförvaltningen En gång per halvår erbjuder socialförvaltningen en allmän information till personal inom förskola/skola. Ansvar för informationen: Socialförvaltningen Ansvar för att fastställa datum: Kunskapsförvaltningen (Barn och ungdomsförvaltningen) 16

17 De övriga samarbetsforum som finns (GPS, kommunrådet, SIG) har minimum en utsedd kontaktperson per förvaltning. På respektive förvaltning finns en utsedd befattningshavare med ansvar för att dessa riktlinjer och rutiner följs upp och revideras vid behov. 17

18 Bilaga 3 KRIS- OCH SORGEREAKTIONER När man skall beskriva kriser och deras förlopp anses det vara fyra faser som är de vanliga. Här beskriver vi dessa faser mycket kortfattat. Vill man lära sig mer om detta hänvisar vi till lämplig litteratur i litteraturförteckningen. CHOCKFASEN Denna fas varar från några korta ögonblick upp till några dygn. Kännetecken: svårt att ta in och förstå vad som händer förvirring och hysteriska reaktioner förtvivlan olika kroppsliga symptom såsom hjärtklappning, darrningar, yrsel, illamående. REAKTIONSFASEN Denna fas kan pågå upp till ett par månader. Kännetecken sårbarhet ångest sömnsvårigheter sorg och depression ilska och aggressivitet koncentrationssvårigheter isolering skuld, skam och självförebråelser. REPARATIONSFASEN Denna fas kan pågå från någon till några månader efter det inträffade till ca ett år. Kännetecken isoleringen bryts personen vågar blicka framåt NYORIENTERINGSFASEN Under denna period ser personen möjligheter i det fortsatta livet och börjar långsamt acceptera det som inträffat. 18

19 OLIKA SORGEREAKTIONER HOS BARN Ur: När det krisar i skolan, (Norblom Rahm, 1998) Sorgereaktioner kan se olika ut beroende på barnets ålder. Detta är en kortfattad sammanställning av olika sorgereaktioner hos barn. Vill man lära sig mer om detta hänvisar vi till lämplig litteratur i litteraturförteckningen. Kännetecken ångest sömnsvårigheter trots skolsvårigheter, koncentrationssvårigheter ledsnad skuldkänslor ilska, vrede olika kroppsliga symptom t ex magont minnen fantasier. Det är naturligtvis alltid viktigt att ha en öppen och ärlig kommunikation med den som är drabbad av något svårt. Tänk därför på att: ge klara och tydliga besked ge åldersadekvata förklaringar undvika omskrivningar 19

20 Bilaga 4 SAMTALSTIPS Några råd till dig som lärare inför mötet med din klass Det är viktigt att Du som lärare ger eleverna tid att samtala om det som hänt. Om Du tycker att det är svårt att vara ensam så ta kontakt med någon ur elevvårdsteamet. Vid samtalen är det bra att ha en viss struktur: Inledning Berätta vad som hänt så konkret som möjligt. Jag har något tråkigt att informera om som en del kanske redan hört Det har hänt något som alla upplever som svårt En mycket tragisk händelse Det är även viktigt att få reda på hur eleverna har fått reda på vad som hänt och när. Det skapar en helhet. Framför allt får man här tillfälle att rätta till missförstånd och hindra ryktesspridning. Visste någon om det här? Hur tänkte ni då? Har ni råkat ut för något liknande? Försök inte trösta med ord som Det är inte så farligt. Hjälp barnen att sörja istället för att trösta dem. Var närvarande och våga visa att ni ställer upp, att ni finns, att ni deltar. Våga visa er egen sorg och bestörtning. Var inte rädd för gråten. Det är kroppens eget sätt att uttrycka en stark känsla. Håller man tillbaka den stoppar man också känslan som då kan dyka upp långt senare. Dela in klassen i grupper för ytterligare diskussion. Ett sätt att få ur sig sorgen är att klä den i ord. Samtidigt är det första steget av en bearbetning som senare kan hjälpa en vidare. OBS! Alla elever hade kanske inte goda relationer till den döde. Förmedla då några regler för samtal i grupp. Ingen får kritiseras eller retas för vad man sagt eller hur man reagerat. Vem som helst kan tala för sig själv, men inte för någon annan. Alla behöver inte prata. Påpeka för eleverna att eventuell kontakt med pressen sköts av rektor. 20

21 AVSLUTNING Samla ihop intrycken. Förbered eleverna på kommande reaktioner t.ex. svårigheter att koncentrera sig. Rekommendera eleverna att samtala med föräldrar och kamrater. Uppmana eleverna att ta kontakt med dig eller någon annan om de behöver samtala ytterligare om det som hänt. Lämna ev. ditt telefonnummer och visa att du när som helst är beredda att fortsätta samtalet. När den sörjande för elfte gången berättar samma sak är han inte hjälpt av att höra: Det där har jag redan hört En del av bearbetningen består av att just älta det som skett. Var observant om det är någon elev som reagerar kraftigt. Skuldkänslor kan uppkomma. Eventuellt kan man säga: Varje människa har ansvar för sitt eget liv. Man kan inte ta på sig eventuell skuld för vad någon annan har gjort. Var dig själv. Försök inte vara psykolog, präst eller läkare om du inte är det. Vi gömmer oss ofta bakom våra yrkesroller. Här är det bara medmänsklighet, medkänsla och medlidande som gäller. Det finns aldrig så välmenande råd som hjälper utan lyssna, ta in, bekräfta och var delaktig. Ett bra omhändertagande. Det krävs inga övermänniskor för att följa dess punkter, endast medmänniskor. Man ska veta att sorgearbetet är en normal och nödvändig process. Man ska vara tillsammans med den sörjande inte lösa deras problem. Man ska erkänna andras smärta, lära sig att gå in i den och inte avlägsna den. Man ska lyssna till vad den sörjande berättar. Man ska låta dem upprepa sig, gång på gång. Man ska tala så lite som möjligt och undvika varje försök till tröst som innebär ett förringande av förlusten. Man ska acceptera att alla har sitt eget sätt att sörja och att ingen sorg är riktig eller felaktig. Ingen är tvungen att rättfärdiga sina känslor. Man ska uppmuntra dem som har en gemensam sorg att dela den med varandra om de kan. Man ska erkänna att de sörjande har lidit en förlust. Man ska inte hindra någon från att inse att den döde aldrig kommer tillbaka. Man ska ge efterlämnande tid att sörja. Man ska erkänna den sörjandes behov att bearbeta smärtan och visa alla sina känslor utan att fördöma. Man ska ge barn tillfälle att delta i sorgeprocessen tillsammans med de vuxna. Man ska komma ihåg att många som erbjuder omedelbart stöd ofta försvinner efter ett tag. Man ska inte låta ett avvisande hindra en från att återkomma med nya erbjudanden om hjälp. Man ska uppmuntra de sörjande att leva och älska igen - men inte förrän de känner sig redo för det. 21

22 Bilaga 5 LITTERATURTIPS: Årskurs 0-3 Boktitel Adjö Herr Muffin Arvids hemlighet En stjärna vid namn Ajax Flicka och kajorna Författare Ulf Nilsson och Anna-Clara Tidholm Kristina Westerlund och Fibben Hald Ulf Stark och Stina Wirsén Riita Jalonen och Kristiina Louhi Årskurs 4-6 Adjö då, pappa! Bara molnen flyttar stjärnorna Bröderna Lejonhjärta Så känns sorg Desirée Kemi-Wikzén Torun Lian Astrid Lindgren Mattias Danielsson Dikter: Vuxen: 22

23 Bilaga 6 Brev till vårdnadshavare/föräldrar Till vårdnadshavare för Klass. har idag mottagit det tragiska beskedet att har avlidit. Detta är naturligtvis något som vi alla, i synnerhet eleverna i klassen, berörs starkt av. Under de närmaste dagarna kommer vi därför att ägna tid åt att samtala om det som har hänt. Det är mycket betydelsefullt för eleverna att ni också i hemmet talar öppet om det inträffade. Tveka inte att ta kontakt med oss för ytterligare upplysningar eller hjälp. Spandelstorp- o Kättilsmåla skola / Lärare Tfn. Rektor Tfn. 23

24 Bilaga 7 Brev till vårdnadshavare/föräldrar Till vårdnadshavare för Det är nu bestämt att kommer att begravas...dagen den / kl. Deltagande i begravningen är givetvis frivillig och den som vill närvara är välkommen i föräldrars eller någon annan vuxens sällskap. Spandelstorp-Kättilsmåla skola.. / Lärare Tfn.. Rektor Tfn 24

25 FLIK 2 KRISGRUPPENS ARBETSGÅNG Checklista - Aktivering Informera rektor/ förskolechef Kontakta enligt telefonlista, Kontrollera att larm gått fram till berörda personer Finns det fler berörda som behöver larmas? Kontrollera samlingslokal och utrustning Informera övriga som är i behov av information Förbered krisledningsgruppens möte genom att sammanställa en lägesbild, bilaga X Kom ihåg att dokumentera; för egna minnesanteckningar, loggbok och fotografera Whiteboard/blädderblock, bilaga X 25

26 Agenda krisledningsgrupp/ledningsgenomgång Leds av ansvarig på plats. Agendan kan med fördel användas vid alla möten/genomgångar under hela händelsens förlopp. Närvaro Mål och syfte Läget i stort Läget för berörda verksamheter och drabbade Inriktning för förvaltningens verksamhet Redogör för kritiska aktiviteter Informationsläge vad vet vi och vad behöver vi veta? Samverkan med andra aktörer/myndigheter vilka behöver vi larma, kontakta eller informera? Personalläge hur många är vi, vilka behöver vi, expertis, plan för uthållighet? Samband, transporter och försörjning av organisation Sammanfattning, riktlinjer och prioriteringar för fortsatt arbete Fördelning av uppgifter Frågor Tid och plats för nästa möte 26

27 Checklista för dokumentation Mallar och utrustning finns att hämta... För loggbok (använd mall, bilaga 8) Registrera personal För mötesprotokoll, sammanställ och distribuera Fotografera Whiteboard och blädderblock kontinuerligt (skicka bilder från mobiltelefon till e-post om möjligt) Spela in möten/genomgångar och maila ljudfiler till alla deltagare (med mobiltelefon, diktafon, MP3-spelare) Spela in telefon- och videokonferenser (funktionen finns i de flesta konferenssystem) 27

28 Lägesbild Rita upp följande rutor på White board eller motsvarande och fyll i. Komplettera vid behov med kartor, arbetsplan, tablåer och andra dokument runt omkring för att få en samlad bild av det gällande läget. Mål för krisledningsgruppen: Händelse: Pågående aktiviteter: Sannolik utveckling: Resurser: 28

29 Loggbok Datum: Gällande händelse: Tid Händelse/aktivitet Beslut/Åtgärder/Anteckningar Detta loggboksblad är avslutat Datum: Signatur: 29

30 Råd vid mediakontakter Alltid vid mediakontakter - Ta god tid på dig - Tänk efter innan du svarar - Håll dig inom ditt eget område - Säg om du inte vet, kan eller får svara på frågan - Håll dig till fakta - Antag att allt är on the record - Var bestämd, rättvis och ärlig Aldrig vid mediakontakter - Ljuga, gissa eller ha egna teorier - Bli upprörd eller arg - Låta situationen eller reportern stressa dig - Använda fikonspråk eller fackspråk - Diskutera sekretessbelagd information - Tala om sådant som är utanför ditt yrkesområde 30

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL 2013-06-10 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten... 3 Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen... 3

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten

Att anmäla till socialtjänsten sida 1 2011-12-08 Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL sida 2 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten...3 Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap

Läs mer

KRISPLAN. Vitsippans förskola

KRISPLAN. Vitsippans förskola KRISPLAN Vitsippans förskola 2016-2017 Larmlista 2016-04-29 Pia Bengtsson (förskolechef) 070-2702699 Pia Göthlin (pedagog) 0708-742779 Johanna Karlsson (pedagog) 073-0309454 Ida Allansson Nilsson (pedagog)

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad Krishanteringsplan Backaskolan Uppdaterad 170120 Innehåll Telefonlista Krisgruppen s 3 Telefonlista Organisationer s 3 Krisgruppens arbetsuppgifter s 4 Dödsfall - Personal s 5 I den berörda gruppen: I

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2015-2016 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

Krisplan Annelundsskolan del 2

Krisplan Annelundsskolan del 2 Bildning Krisplan Annelundsskolan del 2 Fastställd av skolledning och personal Reviderad 2016-02-11 Bildning Christina Larsson 046-73 98 00 Christina.Larsson@kavlinge.se Annelundsskolan Västergatan 15,

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Kansliet. Susann Swärd

Kansliet. Susann Swärd 2017-08-10 Kansliet Susann Swärd Anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa ANMÄLAN AV MISSTANKE OM BARN SOM FAR ILLA... 2 1.1 SÅ HÄR GÖR DU EN ANMÄLAN... 3 1.2 MÖJLIGHET ATT STÄLLA FRÅGOR...

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

Kris och handlingsplan

Kris och handlingsplan Kris och handlingsplan Vid oväntade händelser 2013-06-14 Nacka kommun inal Igelboda förskolas krisplan Kris är något som berör, något som händer som inte ska hända, kaotiskt, något som inte tillhör det

Läs mer

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge:

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge: HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Handlingsplanen ska hängas upp på alla förskoleavdelningar och i alla klassrum och fritidshem. Akut situation 1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men, vad kan man göra vid oro för att ett

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

RUTINER VID OLYCKSFALL...

RUTINER VID OLYCKSFALL... Senast reviderad 2003-11-21 Krismanual 1 RUTINER VID OLYCKSFALL... 2 2 RUTIN VID PÅGÅENDE INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 3 3 RUTIN EFTER INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 4 4 RUTIN VID DÖDSFALL I BARNGRUPPEN

Läs mer

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2013/14 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 Krisgruppen sammankallas vid: 1. Allvarlig olycka/dödsfall Elev/elever som är inblandade samt även personal. Viktigt med en bedömning

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet.

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Möllegårdens skola 2012-11-30 Handlingsplan vid våld eller hot om våld Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Identifierade risker Konflikt elev

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Reviderad 2016-04-26 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

Våld och hot RIKTLINJER

Våld och hot RIKTLINJER Våld och hot RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Syfte Syftet med riktlinjerna för våld och hot i arbetsmiljön är att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö samt ett garanterat omhändertagande vid händelse.

Läs mer

Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling

Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling Anmälan kan komma till kommunens kännedom på flera sätt: 1. Anmälan lämnas till en förskola/skola/gymnasieskola av personal eller enskild

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan/rutiner vid misstanke om sexuella trakasserier eller övergrepp mot barn/elever i förskoleverksamhet/skola

Kommunövergripande handlingsplan/rutiner vid misstanke om sexuella trakasserier eller övergrepp mot barn/elever i förskoleverksamhet/skola STRÄNGNÄS KOMMUN 2011-05-06 Utbildningskontoret Dnr 110/04-629 Kommunövergripande handlingsplan/rutiner vid misstanke om sexuella trakasserier eller övergrepp mot barn/elever i förskoleverksamhet/skola

Läs mer

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall.

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. 2012-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Krisplan Akuta telefonnummer 2

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

INNEHÅLL KRISPÄRM. Aktuella telefonnummer 1. Handlingsplan kriser 2. Område dödsfall/begravning Mallar 3. Katastrofer 4

INNEHÅLL KRISPÄRM. Aktuella telefonnummer 1. Handlingsplan kriser 2. Område dödsfall/begravning Mallar 3. Katastrofer 4 INNEHÅLL KRISPÄRM Aktuella telefonnummer 1 kriser 2 Område dödsfall/begravning Mallar 3 Katastrofer 4 Drogpåverkad vid hämtning av barn 5 När förälder inte hämtar barnet 6 Ett barn försvinner 7 Ensam vårdnadshavare/där

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Drogpolicy och Beredskapsplan

Drogpolicy och Beredskapsplan Drogpolicy och Beredskapsplan Drogpolicy Selånger FK är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet 2014 08 06, giltig tillsvidare Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet Inledning En kris kan uppstå oväntat. Därför har vi tagit fram det här dokumentet som ett stöd

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn? Posomgrupp? Resursskolan Karlskrona kommun 2013/14 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter: - Larm - Skolans krisgrupp

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

Krishantering för föreningen Olands Bugg & Swing Handlingsplan vid olycksfall och kriser

Krishantering för föreningen Olands Bugg & Swing Handlingsplan vid olycksfall och kriser Krishantering för föreningen Olands Bugg & Swing Handlingsplan vid olycksfall och kriser Fatsställd 17 augusti 2015 1 Innehåll 1. KRISPLANENS SYFTE... 3 2. KRISGRUPP OCH DESS SAMMANSÄTTNING... 3 3. KRISGRUPPENS

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturförvaltningen Oktober 2008 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA Mål Policy Alla, oberoende av ålder, kön

Läs mer

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor KRISPLAN Norsjö kommuns skolor Innehåll Krisledningsgruppen och kontaktpersoner... 4 Viktiga nummer... 5 Allvarlig olycka/händelse i skolan... 6 Akuta åtgärder på olycksplatsen... 6 Information till Rektor...

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS NYKÖPINGS GYMNASIUM Lå 2013-2014 Uppdaterad 2013-10-15 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Nyköpings gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information

Läs mer

Plan vid hot och våld Ådalsskolan

Plan vid hot och våld Ådalsskolan Plan vid hot och våld Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Avgränsning... 3 Definitioner... 3 Ansvar... 3 Polisanmälan... 4 Bryt den akuta situationen.... 4 Våld eller

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningsbyrån Socialtjänsten Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana

Läs mer

Att anmäla oro till socialtjänsten

Att anmäla oro till socialtjänsten Att anmäla oro till socialtjänsten www.upplands-bro.se Foto: Emese/Shutterstock.com Om anmälningsskyldigheten I kontakten med barn och familjer lägger vi ibland märke till saker som inte verkar stå rätt

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof 1 (6) HANTERING AV KRIS/KATASTROF I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma: Ring 112 3. Anteckna a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men vad kan du som vuxen göra om du är

Läs mer

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Senast uppdaterad 2009-04-23 2009-09-17 1 Innehållsförteckning Sida 3, Viktiga telefonnummer 4, Solhemsskolans krisgrupp Handlingsplaner 5, Fysisk misshandel 6, Akut

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun LERUM800, v 1.0, 2007-06-15 Datum 2014-09-10 Hulans enhet Krishanteringsplan För Hulans enhet 2014-2015 Lerums kommun Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Hulanskolan Hulans

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skola 1 Upprättad oktober 2015 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefonlistor s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer