Kulturella och religiösa faktorer i sjuksköterskans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturella och religiösa faktorer i sjuksköterskans"

Transkript

1 Hälsa och samhälle Kulturella och religiösa faktorer i sjuksköterskans bemötande/omvårdnad av döende. En litteraturstudie som belyser vilka kunskaper en sjuksköterska bör ha, då hon möter döende judar, muslimer och buddhister. ANNA GUNNESSON LAURA ODEBERGER Examensarbete Kurs OV1052 Sjuksköterskeprogrammet Januari 2004 Malmö högskola Hälsa och samhälle Malmö e-post: postmasterhs.mah.se

2 Kulturella och religiösa faktorer i sjuksköterskans bemötande/omvårdnad av döende. En litteraturstudie som belyser vilka kunskaper en sjuksköterska bör ha, då hon möter döende judar, muslimer och buddhister. Anna Gunnesson Laura Odeberger Gunnesson, A & Odeberger, L. Kulturella och religiösa kunskaper en sjuksköterska bör ha, då hon möter döende judar, muslimer och buddhister. En litteraturstudie. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Examensarbete i omvårdnad 10 p. Malmö högskola, Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad (2004). Syftet med vår litteraturstudie var att granska och sammanställa kvalitativa artiklar för att få kunskap om vilken kulturell och religiös kunskap samt förståelse man som sjuksköterska bör ha, då man möter och vårdar döende patienter från andra kulturer och religioner än sin egen. Vi ville även få veta vilken syn judar, muslimer och buddhister har på döendet och döden i samband med sin egen eller sina anhörigas död. Litteraturstudien baseras på sex vetenskapliga artiklar. Resultatet visar en del av den kulturella och religiösa kunskap en sjuksköterska bör ha. Vidare visar resultatet att det finns likheter och skillnader mellan judendomen, islam och buddhismen. Detta bör en sjuksköterska känna till i sitt yrkesutövande. Det är även viktigt att veta att det finns individuella skillnader. Genom kunskap kan vi undvika många konflikter och missförstånd. Sjuksköterskor har idag bristande kunskap om andra kulturer och religioner och forskningen inom området är begränsad. Nyckelord: buddhister, döden, döende, judar, kultur, muslimer, omvårdnad, religion. 2

3 Cultural and religious factors of a nurse treatment/caring of the dying. A literature review, which illuminates what knowledge a nurse ought to have when she meets dying Jews, Muslims and Buddhists. Anna Gunnesson Laura Odeberger Gunnesson, A & Odeberger, L. Cultural and religious knowledge a nurse ought to have when she meets dying Jews, Muslims and Buddhists. Examination paper, 10 credit points, Nursing programme, Malmö University, Health and Society, Department of Nursing (2004). The aim with our literature study was to examine and compile qualitative articles to receive knowledge about the cultural and religious cognizance and also the understanding a nurse ought to have, when she meets and nurses dying patients from other cultures and religions than her own. We also had intention to find out which outlook Jews, Muslims and Buddhists have on dying and death associated with their own or death within family. The literature study is based on six scientific articles. The result shows a part of the cultural and religious knowledge a nurse ought to have. Further on, the result shows that there are similarities and differences between the Judaism, the Islam and the Buddhism. This is cognizance a nurse ought to know about in her profession. It is also of utmost importance to have knowledge about the existing individual differences. Throughout knowledge we may avoid an amount of conflicts and misunderstandings. Nurses today have a lack of knowledge about other cultures and religions and the research within the field is defined. Keywords: Buddhists, death, dying, Jews, culture, Muslims, care, religion. 3

4 FÖRORD Vi vill rikta ett stort TACK till vår handledare, Kerstin Gebru som med stor noggrannhet, beundransvärt tålamod, djup kunskap och sitt glada humör har väglett oss genom vårt arbete. Vi vill även tacka våra familjer, som stått ut med vår ständiga frånvaro, både fysiskt och psykiskt. Malmö den 2 januari 2004 Anna och Laura 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 7 BAKGRUND 8 Kultur livsåskådning religion 9 Kulturrelativism och kulturetnocentrism 10 Kulturrelativistisk inställning 11 Kulturetnocentrisk inställning 11 Den judiska kulturen Att vara jude 11 Det judiska livet 11 Det judiska hemmet 12 Maten 12 Män och kvinnor 12 Den islamiska kulturen Att vara muslim 12 Koranen 13 Sharia 13 Islams fem pelare 13 Det islamiska familjelivet 14 Man Kvinna 14 Maten 14 Den buddhistiska kulturen Att vara buddhist 14 Elefanten 15 Människans uppgift 15 Samhället 16 Hem och familjeliv 16 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 17 METOD 17 RESULTAT 20 Generell kunskap om kultur och religion inför döendet och döden som en sjuksköterska bör ha 20 Specifik kunskap om judar inför döendet och döden som en sjuksköterska bör ha 22 Omvårdnadsspecifika faktorer som underlättar den judiska patientens, dess släktingars och anhörigas möte med döden 23 Specifik kunskap om muslimer inför döendet och döden som en sjuksköterska bör ha 24 Omvårdnadsspecifika faktorer som underlättar den muslimska patientens, dess släktingars och anhörigas möte med döden 26 Specifik kunskap om buddhister inför döendet och döden som en sjuksköterska bör ha 27 Omvårdnadsspecifika faktorer som underlättar den buddhistiska patientens, dess släktingars och anhörigas möte med döden 28 Resultatsammanfattning 29 Likheter och Skillnader 29 5

6 DISKUSSION 30 Resultatdiskussion 32 Generell kunskap 32 Judar 34 Muslimer 36 Buddhister 38 Slutsatser 38 REFERENSER 40 BILAGOR 42 Bilaga 1: Artikelgranskning enligt Polit, Beck och Hungler (2001) 43 Bilaga 2: Ordlista 44 Bilaga 3: Artikelgranskning 45 6

7 INLEDNING Vi ska alla den vägen vandra Oberoende av ålder, kön, etniskt ursprung eller kultur, skall vi alla någon dag knacka på dödens port. Vi kan inte alltid påverka när, vid vilken ålder eller av vad vi ska dö. Det vi däremot kan påverka är upplevelsen av tiden innan och omkring själva dödsögonblicket. Kanske inte själva, på grund av ålderdom, sjukdom eller andra hinder, men vi har oftast andra människor omkring oss. Släktingar, anhöriga (grannar och vänner m fl) och vårdpersonal kan hjälpa till med det praktiska i vardagen, t ex hygienen samt med att ge det stöd man kan behöva för att, in i det sista, orka bejaka sin egen identitet. Det är viktigt att döden, i all sin storhet, blir så kulturellt och religiöst anpassad som möjligt. Det behövs mer kunskap om kulturellt anpassad vård för att avhjälpa de eventuella brister som förekommer mellan vårdpersonal och patienter med annan kulturell/religiös bakgrund (Gebru, 2003). Vi är alla olika, även inför döden. Får vi bara vara oss själva, med de värderingar och normer vi är vana vid, är det kanske lättare att träda över dödens tröskel. Enligt Hanssen (1998) är våra föreställningar och värderingar till stor del påverkade av den kultur vi vuxit upp i. Föreställningarna och värderingarna utgör i sin tur grunden för hur vi beter oss, uttrycker våra tankar och känslor, lever och dör. Kulturen är ett tankeunderlag som hjälper individen att strukturera sin omgivning en referensram som överförs från en generation till en annan. I början av 1980-talet var de asylsökande, i Sverige, så få att man enligt Gebru (1996) inte framställde någon statistik över antalet asylsökande. Det var först 1987 som statistiken blev fullständig. Sedan dess har antalet asylsökande varierat, dels med oron ute i världen dels med vilken invandringspolitik som drivits i Sverige. Malmö som är en invandrartät stad, hade den 1 januari 2003, invånare. Av dessa var invandrare (utrikes födda eller andragenerations invandrare), alltså 24 procent av Malmös totalbefolkning. Det fanns 161 nationaliteter representerade i samma område (SCB, 2003). Statistiken visar enligt Invandrarförvaltningens tidskrift Tro i Malmö (1997), att det år 1995 fanns cirka judar, 250 buddhister och muslimer i Malmö. Enligt Becirov (2003) har dock Malmös muslimer idag ökat till Vi anser att man även måste ha i åtanke att det utöver dessa personer finns judar, buddhister och muslimer som inte är med i statistiken eftersom de inte finns registrerade i något trossamfund. Det mångkulturella samhället har kommit för att stanna och migrationen kommer att öka (Gebru, 1996), vilket i sin tur kommer att leda till att fler invandrare med annan kultur än den dominerande kommer att dö i Sverige. Varje år utexamineras ca 200 sjuksköterskor vid Malmö högskola och de flesta av dem kommer att arbeta inom hälso- och sjukvården. Genom sitt yrkesutövande kommer förmodligen många av dessa att möta patienter, deras släktingar och anhöriga som kommer från andra kulturer än den omvårdnadsgivande sjuksköt- 7

8 erskans, och många av dessa patienter kommer att vara döende och dö. Det är viktigt att dessa sjuksköterskor har transkulturell kunskap, förförståelse och förståelse för den döende människans värderingar, normer, seder, bruk, tankar, funderingar och känslor. BAKGRUND Döden har enligt Socialstyrelsen (1981) en ofantlig betydelse för livets alla områden som en av tillvarons allt överskuggande realiteter. I alla stora världsreligioner, kulturer och läror är dödsproblematiken ett centralt tema. Döden tillhör varje människolivs stora frågor och rädslor. Det är därför av största vikt att utgå från varje persons individuella synsätt på hur han/hon ser på sitt döende och sin död. Det finns enligt Jensen m fl (1996) olika aspekter på döden till exempel medicinska och psykologiska. De medicinska aspekterna kan gälla frågor som hjärtoch hjärndöd och de psykologiska aspekterna kan gälla hela upplevelsen inför döendet som dödsångest, förlust av självkontroll, identitet och medmänniskor. Vad som däremot enligt Socialstyrelsen (1981) kan vara svårare att komma till insikt om, få förståelse för och kunskap om är de sociala och kulturella skillnader inför döden som finns mitt ibland oss. Döendet och döden är ett område där sociala, etniska och kulturella värderingar har stor betydelse även om man inte gärna vill medge det. Om den döende dessutom bekänner sig till en religion eller kultur som skiljer sig från den vårdande sjuksköterskans, eller tillhör en etnisk minoritetsgrupp, är det ännu svårare för sjuksköterskan och annan vårdpersonal (läkare, undersköterska och sjukvårdsbiträde) att veta vad han/hon skall göra för att underlätta döendet för patienten. Tyvärr påverkas, enligt Rodhe och Nylund (1991), även de anhörigas inställning till döden och deras sorg kan bli negativ av sådan brist på kunskap och förståelse hos vårdpersonal och inte så sällan färgar det i praktiken patientens egen syn på sig själv. Gebru (2003) framhåller att det är en extra utmaning för personalen att vårda döende patienter med en annan kulturell bakgrund, eftersom meningen i döendet skapas på olika sätt i varje kultur. Att vårda döende patienter ställer enligt Gebru (2003) stora krav på vårdpersonalens förmåga till helhetssyn. Kraven ökar ytterligare då patienten har en annan religiös eller kulturell bakgrund. Kultur och religion påverkar ofta medvetet eller omedvetet människors värderingar och attityder. Detta gäller särskilt vid sådana avgörande händelser som när en människa går bort. Då kan religionen och kulturen enligt Jensen m fl (1996) och Socialstyrelsen (1981) bli mycket viktiga även om de inte annars är det i det dagliga livet. Rodhe och Nylund (1991) framhäver att alla som tillhör en viss kultur inte behöver följa samma regler och ha samma önskemål. De kan ha bott i skilda delar av världen, där kulturen och religionen kan ha utvecklats olika. Eftersom religion, tradition och kultur hör nära samman, kan önskemålen ändras efter en tids vistelse i ett annat land. De Marinis (1998) menar att det inte finns en person från en kultur som är den andra lik och betonar att var och en är en individ som delar en gemensam kulturell grund med andra (s 30). 8

9 För att alla människor skall behandlas på lika villkor vad gäller döendet och omhändertagandet av den döde samt dennes anhöriga krävs egentligen inte mer än att samma respekt visas för alla oberoende av religiös, etnisk eller kulturell tillhörighet och att man så långt som möjligt försöker tillmötesgå deras önskemål. De Marinis (1998) menar att det är omvårdnaden av den döende människan som människa som är avgörande för god vård i livets slutskede. Detta kan enligt Socialstyrelsen (1981) verka som ett onödigt påpekande, men samtidigt kan det i vissa fall vara svårt att förstå regler och önskemål som kanske står i strid med de värderingar och normer var och en av oss har inom oss, och som blivit djupt rotade i den egna personligheten. För att nå förståelse för andra människor och deras sätt att se på världen måste man enligt Dahlberg (1997), ha en viss förförståelse och kunskap om deras värld och ur vilket perspektiv de ser på den. Socialstyrelsen (1981) framhäver vikten av att varje patient har rätt att uppleva att han/hon har rätt att dö på det sätt han/hon vill och önskar. Det är ett oundgängligt krav om man vill respektera hans/hennes personlighet och hans/hennes egen upplevelse av den sista tiden. Detta kommer dessutom att stanna i de efterlevandes minne och alltid kasta en skugga bakåt (s 10). Kultur livsåskådning religion Hanssen definierar kultur som de färdigheter, idéer och sätt att vara på som människor har tillägnat sig som medlemmar i ett samhälle (1998, s 19). Det är kulturen som bestämmer människans bild av sig själv, av världen och om vad som är riktigt och oriktigt. Tankeunderlaget, eller kulturen, manifesterar sig enligt Hanssen i människors liv och levnad som ett karakteristiskt sätt att organisera tillvaron på. Detta ger medlemmarna av en bestämd kultur igenkännande särdrag, som t ex klädedräkt, språk, matvanor och religiös utövning. Men de kan också ha mer utmärkande drag som reaktioner vid smärta, fruktan, glädje och sorg. Vidare menar Hanssen att det som avgör livssynen, är vilken inställning individen har till sig själv, till sina medmänniskor och till omvärlden. Livssynen avgör också hur erfarenheter och händelser upplevs och tolkas. Alla människor sorterar, väljer ut och tolkar sina intryck av det som uppfattas som bra och riktigt. Livsåskådning och religion har enligt Jensen m fl (1996) ett mycket nära samband i de flesta samhällen. Gemensamt för de två begreppen är enligt Hanssen (1998) att båda innebär en helhetssyn på tillvaron och säger något om meningen med människors liv. Rodhe och Nylund (1991) menar att begreppet religion så som man använder det idag, är en ganska modern västerländsk produkt. I många av världens kulturer finns inget ord som motsvarar allt det, som man i västvärlden lägger in i det. Själva ordet är dock gammalt. Det är latin och har som grundbetydelse bindning eller bundenhet. Bland forntidens romare menade man förmodligen bundenhet till tradition och sed. Människor hölls samman av gemensamma seder och bruk, en gemensam rituell kod. Det var enligt Rodhe och Nylund en medborglig dygd att respektera dessa fäderneärvda regler. Denna respekt uttrycktes med ordet religio. Om man använder ordet i just denna mening kan man säga att religion förekommer hos alla folk och kulturer. 9

10 Rodhe och Nylund (1991) menar att om man undersöker innehållet i ett folks seder och bruk, finner man snart att de rymmer en mängd reflektioner över livet och döden. Sederna och bruken har en insida, en mening. Man finner också att seder och bruk kan leva kvar långt efter det att människorna tappat kontakt med dess innebörd. De får ett egenvärde. De allra flesta etniska svenskar håller kvar vid seden att döpa sina barn, gå i kyrkan vid någon stor helg, viga sig där framför allt låta sina avlidna begravas i kristen form. I åtskilliga fall har man obetydlig kontakt med själva innehållet i dessa handlingar. Motsvarande finner man i samhällen över hela världen. Jensen m fl (1996) hävdar att kultur och religion är så hårt sammanflätade att det är svårt att urskilja vad som är vad. Det är då enklare att se det som en helhet där de båda delarna är beroende av varandra. Hanssen (1998) menar att religioner uppstår i kulturella sammanhang och innehåller symboler, dogmer, värdesystem och normer. Man kan säga att ett trossystem i stor utsträckning går ut på att beskriva livet och definiera det i förhållande till tankar om naturen och det övernaturliga. Trossystem rymmer en bestämd uppfattning om livets tillblivelse och dess utslocknande och det markerar på ett speciellt sätt att ett nytt liv börjar och att ett gammalt tar slut (a a). Madeleine Leininger är en omvårdnadsteoretiker som redan på 1940-talet började fundera över hur sjuksköterskan skulle få en helhetsbild av patientens situation i ett mångkulturellt samhälle. Leininger är en teoretiker med kultur som fokus. Leininger ser kultur som en sammanfattning för de uppfattningar om hur man, när man tillhör en viss grupp, bör hålla sig frisk, leva samt hur man bör dö. Genom sin kulturtillhörighet har individen en sorts färdiga lösningar för sina problem. Kulturen lärs in och förs sedan vidare från generation till generation. Den kulturella gruppen konfronteras hela tiden med nya problem och nya lösningar måste skapas, om de gamla inte längre fungerar. Kulturen är därför föränderlig. Leininger menar att i kulturmöten finns en tendens för den dominerande kulturgruppen att påtvinga sin kultur på den mindre dominerande kulturgruppen. En grundläggande kunskap om likheter och olikheter mellan kulturer kan hjälpa sjuksköterskan att öppna sina sinnen. Sjuksköterskan kan då få ett holistiskt synsätt och på så sätt kunna ge kulturspecifik professionell omvårdnad. Leininger benämner denna omvårdnad som transkulturell. Teorin Culture Care Diversity and Universality fokuserar på att utveckla kunskaper om omvårdnad av människor med olika kulturella arv och olika sätt att leva. Teorin anger ett nytt sätt att upptäcka samt ett nytt sätt att se på omvårdnadskunskapen. Leiningers Sunrise - modell skall ge en begreppsmässig översikt av Culture Care -teorins komponenter. I modellen anges olika begreppsområden och komponenter som en sjuksköterska måste beakta för att kunna ge en kulturkongruent omvårdnad (Leininger,1995). Kulturrelativism och kulturetnocentrism Förmodligen kommer det alltid att uppstå känsliga spörsmål och svårigheter när två kulturer möts. Man tar sina egna traditioner, idéer och beteendemönster för givna. Ett sätt att tänka och handla på är det riktiga sättet. Hanssen (1998) menar att det är först i kontakten med människor från andra kulturer som man blir varse om att det kan finnas olika meningar om vad som är riktiga tankar, idéer och handlingar. 10

11 Kulturrelativistisk inställning Om man har en kulturrelativistisk attityd menar Hanssen (1998) att man anser att det inte finns någon kultur som är bättre än någon annan. En kulturrelativistisk person är intresserad av att lära sig om den främmande kulturen och försöka förstå, varför människor i den tänker och handlar som de gör. En kulturrelativist önskar varken att påverka eller bedöma den andra kulturen. Kulturetnocentrisk inställning Enligt Hanssen (a a) anser den som har en kulturetnocentrisk attityd att den egna kulturen omfattar de bästa föreställningarna och värderingarna och eventuellt de enda acceptabla. Man saknar förmågan eller viljan till att förstå andra kulturers världsbild. En kulturetnocentrisk person utgår alltså från att den egna kulturen är överlägsen och en sådan inställning riskerar att leda till feltolkningar, fördömanden och konflikter. Vidare menar Hanssen att etnocentrism uppstår till följd av bristande kontakt med eller kunskap om andra kulturer. Det viktigaste är dock inte vilken av ovanstående inställningar man har, utan att ha respekt för den enskilda individen samt dennes vilja och önskningar istället för att stirra sig blind på den kultur han/hon kommer ifrån (a a). Den judiska kulturen Att vara jude Vem är jude? Enligt Rodhe och Nylund (1991) är den jude som har en judisk mor eller som väljer att bli jude, men svaret är lite mer invecklat än så. Att vara jude har även en religiös, kulturell, historisk och social innebörd. Wood (1995) menar att en jude tror på en enda Gud, håller sabbat en dag i veckan, tycker om judiska sånger, äter särskild mat och använder speciella uttryck. Hon framhåller också att judar tillhör ett folk som är 4000 år gammalt och att de måste ha en förståelse för att händelser som skedde i det förflutna påverkar deras liv idag. Erman och Norgren (2000) anser att judar helst vill vara och umgås med andra judar och på så sätt känna att alla judar hör ihop, i både tanke, själ och handling. Det finns enligt Wood (1995) inget hebreiskt ord för judendom eller ens för religion. Det hebreiska ordet för det judiska sättet att leva, nämligen att följa den judiska lagen, är halaka, vilket betyder att gå. Många judar är enligt Wood inte särskilt religiösa eller troende. Ofta firar de judiska högtider, men de utövar inte sin religion i alla delar eller utövar den över huvud taget inte. De kallas ibland kulturella judar. En del av dem tror inte ens på Gud. Erman och Norgren (2000) menar att de kulturella judarna tycker att den judiska religionen och kulturen är för svår att följa eller att judendomen inte har förändrats tillräckligt mycket i den moderna världen. Det judiska livet De olika stadierna i en människas liv markeras enligt Jensen m fl (1996) inom judendomen, som inom de flesta kulturer, med olika ceremonier. De har oftast en biblisk motivering och har i första hand omfattat männen, även om det senaste århundradet har inneburit förändringar på denna punkt. För männen är den första ceremonin de genomgår, enligt Hanssen (1998), omskärelsen på åttonde dagen. Vid tretton års ålder blir pojken enligt Jensen m fl (1996) bar mitvah och religiöst myndig och ansvarig för sitt religiösa liv. Flickan blir bat mitsvah vid tolv års ålder. 11

12 Det judiska hemmet Enligt Erman och Norgren (2000) har hemmet stor betydelse för judarna. Alla viktiga händelser i en människas liv och alla högtider firas och högtidlighålls i hemmet synagogan kommer först i andra hand. Det är enligt Wood (1995) främst i hemmet som barnen lär sig om sin religion, kultur och historia. De lär sig genom att utföra judiska handlingar, som att vidröra den så kallade mezuzan (liten behållare innehållande en bit pergamentrulle med text ur Toran) vid dörren till sitt hem och sedan kyssa sina fingrar. Andra handlingar kan vara att lägga pengar i en insamlingsbössa, genom att hjälpa till inför sabbaten och genom att diskutera vad som är rätt och fel. Maten Det moderna livet påverkar enligt Wood (1995) judar lika mycket som alla andra. De kan slänga i sig en snabb frukost i köket och äta middag framför TV: n, precis som vem som helst, men de försöker att äta tillsammans åtminstone en gång om dagen. Under sabbaten äter man dock alltid tillsammans. Renlighetskraven när det gäller kosten är enligt Hanssen (1998) stränga inom judendomen. Tillåten föda kallas koscher. Det kött man äter får inte innehålla blod, och därför slaktas djuren enligt särskilda ritualer. Efteråt tvättas djurkropparna enligt Jensen m fl (1996) med vatten och salt för att blodet ska dras ur. Rena djur är enligt Hanssen (1998) nötboskap, får, getter, höns, änder, kalkoner samt fisk med fjäll och fenor. Orena djur är hästar, svin, harar, rovdjur, fisk utan fjäll och fenor (t ex ål) samt skaldjur. Mjölk får inte blandas samman med kött, vare sig under tillagningen eller vid serveringen. Enligt Wood (1995) kommer det från en vers i Toran Koka inte en killing i dess modersmjölk (s 27) och ska påminna judarna om känslorna mellan en mor och hennes barn. Enligt denna tolkning är kött en symbol för döden, medan mjölk är en symbol för livet och därför får de två inte blandas. Ortodoxa judar har separata uppsättningar porslin och bestick för mjölk respektive kötträtter. Hanssen (1998) menar att judar inte kan servera en mjölkbaserad sås till en kötträtt samt att de inte kan dricka kaffe med mjölk direkt efter en köttmåltid. Män och kvinnor Män och kvinnor har ibland olika uppgifter när judiska högtider firas. Kvinnan brukar enligt Wood (1995) vara den som tänder de levande ljusen inför sabbaten, medan mannen välsignar brödet. Judiska män och kvinnor ser på varandra som jämlikar. Man hjälps åt med det mesta t ex matlagning, städning och badning av barnen (Erman och Norgren, 2000). Den islamiska kulturen Att vara muslim Vem är muslim? Enligt Jensen m fl (1996) är det mycket som ryms under beteckningen islam. Det är en tro och världsåskådning som anger ritualer, andakt och religiös upplevelse, livsmönster och värderingar, kultur och rättstradition, referensramar för religiöst och politiskt språkbruk, gemenskap, men också våldsamma kontroverser. Utgångspunkten är dock i grund och botten gudstron. 12

13 Ordet islam är arabiska och översätt vanligen med underkastelse. Man skall enligt Rodhe och Nylund (1991) underkasta sig Guds vilja, sådan den meddelas i den heliga skriften Koranen. En annan översättning av ordet islam är fred, frid. Den som hör till islam kallas muslim. Enligt Samuelsson (1999) anser muslimer att den är muslim, som har en muslimsk fader och ingen annan, medan Rodhe och Nylund (1991) menar att den, som väljer att leva sitt liv efter Koranen, även han/hon kan vara muslim. Koranen Koranen är islams heliga skrift, som enligt muslimerna har utgått direkt från Allah. Hanssen (1998) menar att boken är rättesnöret för hur muslimer ska leva. Att tillhöra Allahs gemenskap kräver obetingad lojalitet med Hans vilja, och en konsekvent inordning i Hans plan för människorna. Koranen utgör enligt Jensen m fl (1996) både en religiös och en kulturell vägledning samt grundlagen för islamisk lagstiftning. Den utgör enligt Hanssen (1998) Allahs fullständiga vägledning till hela mänskligheten. Religionen är en livsstil och måste förstås och definieras på ett annorlunda sätt än etniska svenskar är vana vid. Hanssen menar vidare att muslimerna anser att religionen är ett med kulturen och livsformen samt att den inte har något med trons djup att göra. Islam är offentlighetens religion och kultur. Religionen omfattar alla aspekter på människolivet och omsluter individen från vaggan till graven. Ingen skillnad finns mellan sekulära och religiösa värden: religion, kultur, kosthållning, utbildning, ekonomi och medicinsk orientering är en helhet. Koranen reglerar såväl individens vardagsliv som sättet att leda ett företag. Sharia Sharia är den islamiska lagen. Termen sharia betyder vägen till vattenhålet, det vill säga människans väg till Gud, som är livets källa, med vetskapen att det finns mer än en väg till samma vattenkälla. I den svenska debatten ses sharia som en färdig och slutgiltig lag som inte är möjlig att förändra. En grundläggande orsak till denna uppfattning är att de flesta muslimer själva diskuterar sharia i dessa termer. Muslimerna pratar ofta om att sharia är Guds lag och att den därför är oföränderlig (Quis & Roald, 2003). Islams fem pelare För en muslim gäller enligt Erman och Norgren (2000) fem huvudplikter och dessa utgör islams fem pelare : 1. Genom att ständigt upprepa trosbekännelsen vittnar människan om sin tro och tillhörighet. 2. Fem gånger om dagen bör en troende förrätta bön. Man kan be var som helst, men fredagens middagsbön bör ske i gemensamt gudstjänstrum. Bönetider kan flyttas eller sammanföras för att passa olika situationer. 3. Alla har skyldighet att dela med sig av sitt överflöd genom allmosor. Formen för givandet kan växla. 4. Under en hel månad, Ramadan, skall muslimerna fasta och då avhålla sig från, mat, dryck och sexuellt umgänge från solens uppgång till dess nedgång. De sjuka behöver inte fasta. 5. Genom vallfärden till Mecka markeras muslimernas samhörighet med varandra och med traditionen. 13

14 Både som religiös person och som samhällsmedlem har en muslim enligt Hanssen (1998) skyldighet att underkasta sig sina föräldrar, sin släkt och Allah. Det islamiska familjelivet Familjen utgör själva fundamentet för samhällets funktion. Samspelet inom familjen styrs enligt Hanssen (1998) av strikt hierarki. När beslut skall fattas, rådfrågas och åtlyds familjens överhuvud, som oftast är den äldste manlige släktingen (t ex farfar, morfar, farbror, morbror). Mönstret följs också när en individ befinner sig i Skandinavien medan resten av medlemmarna däribland de äldre har stannat kvar i t ex Pakistan. Man Kvinna Islam har en patriarkalisk samhällssyn. Lagarna gäller i regel främst männens liv och straffen för överträdelser är hårdare för män än för kvinnor (Rodhe och Nylund, 1991; Hanssen, 1998). Jensen m fl (1996) menar däremot att kvinnorna straffas strängare än männen vid lagbrott. Rodhe & Nylund (1991) menar att kvinnorna inte har samma självständiga ansvar. Vidare menar de att kvinnan har i de islamiska länderna ofta betraktats som mannens egendom och har hållits i avskildhet i hemmet för att inte träffa någon annan man än sin äkta make. Ofta har hon utomhus uppträtt beslöjad. Enligt Hanssen (1998) är det enligt islamisk lag förbjudet för en kvinna att ha fysisk kontakt med en man som inte är hennes make, pappa, bror eller son. Detta kan ställa till med problem inom sjukvården, eftersom det t ex finns färre kvinnliga gynekologer än manliga. Hanssen menar att kvinnorna är väldigt generade över sina kroppar. När en kvinna beger sig utanför hemmets dörrar måste hon alltid åtföljas av en man. Om maken eller pappan följer med henne, är det alltid han som svarar på de frågor som ställs till hustrun eller till dottern. Muslimer kan hysa vissa fördomar mot sjuksköterskor och barnmorskor. I sjuksköterskans arbetsuppgifter kan ingå fysisk kontakt med det motsatta könet, och både sjuksköterskor och barnmorskor har enligt Hanssen (a a) med så kallade orena funktioner att göra, t ex hjälpa någon av det motsatta könet med hygienen eller handskas med urin och avföring. Renhet är något principiellt betydelsefullt inom islam det hävdas att renhet utgör halva tron. Man kan varken röra vid Koranen, be eller gå in i en moské om man är rituellt oren. Eftersom vänsterhanden enligt Jensen m fl (1996) är toaletthanden, kan den varken användas till att äta med eller hälsa med. Maten Principen om renhet präglar även kosthållningen. Koranen innehåller enligt Hanssen (1998) strikta kostföreskrifter, eftersom måltiderna är en helig handling för den rättrogne. Produkter av svin och fisk utan fjäll och fenor (b l a ål), inälvsmat, självdöda djur och alkohol är strängeligen förbjudna. Djuren måste slaktas enligt särskilda bestämmelser. All mat som enligt de rituella normerna är ätlig kallas halal. Den buddhistiska kulturen Att vara buddhist Ordet buddhist kommer av det indiska ordet Buddha och betyder upplyst. Inom buddhismen gäller det enligt Rodhe och Nylund (1991) att på egen hand men med hjälp av lärare, finna den rätta insikten om livet. 14

15 Jensen m fl (1996) menar att de flesta inte ser buddhismen som någon religion, utan som en filosofi och ett sätt att leva. Arvon (1993) framhåller att buddhismen både är en religion och en kultur samt att buddhistens hela vardag, sätt att tänka och handla på, baseras på den täta sammanflätning som dessa två utgör. Någon tro på Gud som världens skapare och på uppenbarelser av honom finns enligt Rodhe och Nylund (1991) inte inom buddhismen. Alla buddhister följer Buddhas lära men de tolkar den på olika sätt vilket i sin tur enligt Hanssen (1998) leder till att de lever på olika sätt. Många buddhister är t ex vegetarianer, medan andra inte har något emot att äta kött. Rodhe och Nylund (1991) anser att de buddhistiska tankarna i många länder har blandats med andra föreställningar, kulturer och traditioner, så att det blir svårt att avgöra vilka som skall kallas buddhister. Enligt Jensen m fl (1996) finns det ingen organisation som kan avgöra vad som är rätt buddhism. Elefanten Enligt Hewitt (1995) berättade Buddha följande historia när munkar rapporterade till honom att heliga män grälade om sin trosuppfattning: En gång bjöd en kung in alla blinda män till sitt palats. Sedan sa han åt en tjänare att föra in en elefant. Tjänaren gjorde så och sa: En elefant är här. Och han bad varje blind man att känna på olika delar av djuret. Därpå kom kungen och bad de blinda att beskriva vad en elefant är för något. De som hade känt på huvudet sa: `Ers Höghet, elefanten är som en kruka. De som hade känt på örat sa: `Den är som en sädesrensningskorg. Beten liknades vid en stång, snabeln vid ett plogskaft, kroppen vid ett sädesmagasin, foten vid en pelares fot, rumpan vid en mortel, svansen vid en mortelstöt och svansspetsen vid en sopkvast. Sedan började de gräla och bråka. `Jag har rätt. Du har fel. Och det slutade med slagsmål. Buddha sa: att den som tror att just han har rätt, och alla andra har fel, påminner om de blinda som trodde att en del av elefanten var hela djuret (s 21). Människans uppgift I sin första predikan formulerade Buddha, enligt Rodhe och Nylund (1991), sin syn på livet i fyra heliga sanningar : 1. Allt liv är lidande (födelse är lidande, åldrande är lidande, sjukdom är lidande, samvaro med det man inte tycker om är lidande, frånvaro från det man tycker om är lidande, att mista vad man vill ha är lidande). 2. Lidandets orsak är begäret (livstörst, som leder från återfödelse till återfödelse; begär efter nöjen, efter existens, efter sådant som är förgängligt). 3. Lidandet upphör genom att begäret utplånas, förintas. 4. Vägen till begärets förintande och därmed lidandets upphörande är åttafaldig: rätt insikt, rätt beslut, rätt tal, rätt handling, rätt yrke, rätt strävan rätt medvetenhet, rätt meditation. 15

16 Hewitt (1995) menar att alla sidorna av den åttafaldiga vägen måste finnas med i människornas vardag. Buddhister ska försöka att tänka osjälviskt och med medkänsla. De ska tala sanning och tala på ett sätt som kan vara till hjälp för andra och vara vänliga och omtänksamma i allt de gör. Buddhister ska välja arbeten som är nyttiga och inte skadar människor eller miljö. De ska anstränga sig att leva klokt och främja det goda. Att som buddhist vara vaksam och tänka rätt innebär vidare enligt Hewitt, att vara medveten om vad man tänker, känner och gör, så att man inte uppträder på ett sätt man får ångra senare. Samhället Medlidandet, som enligt Rodhe och Nylund (1991) bör prägla buddhisternas liv i denna lidandets värld, skall inte bara vara passivt utan bör också ta sig uttryck i social aktivitet. Att göra goda gärningar för att hjälpa medmänniskor och djur är aldrig meningslöst. Hewitt (1995) menar att alla är fångna i samma lidandets kretslopp och behöver varandras hjälp. Varje god gärning bidrar till en minskning av lidandet. Inga goda gärningar är förgäves eftersom varje gärning förr eller senare obönhörligen bär frukt. Inom buddhismen finns det enligt Rodhe och Nylund (1991) en uppdelning mellan vanliga buddhister och munkar. Det är lekmännen, de vanliga buddhisterna som skall sköta samhällsuppgifterna, medan munkarnas uppgift är att studera, meditera och undervisa. Hem och familjeliv Eftersom de flesta människor arbetar under veckorna, och de flesta barn går i skolan, är söndagen enligt Hewitt (1995) en bra dag att umgås, träffa vänner, äta tillsammans och besöka ett kloster om det finns möjlighet. Andakt och meditation kan äga rum hemma. En familj sätter upp ett altare i en del av ett rum eller till och med i ett litet särskilt rum. På altaret står enligt Rodhe och Nylund (1991) en Buddha-staty, ljus, rökelse och friska blommor. Detta ska påminna familjemedlemmarna om Buddha och den godhet som alla kan utveckla. Blommorna vissnar ner naturligt och förändras på det sättet, precis som allting annat förändras. Enligt Hewitt (1995) ställer en del buddhister också vatten och små offergåvor med mat på altaret. Det är brukligt att buga sig för altaret av vördnad och tacksamhet för Buddha, och som ett tecken på ödmjukhet. Altaret är en plats för familjen att slå sig ner framför, och kanske sjunga och meditera tillsammans. Många familjer försöker hinna med att meditera morgon och kväll, genom att sitta i tysthet tillsammans med händerna i knäet och ögonen helt eller delvis slutna. Enligt Hewitt (1995) menade Buddha att man kan meditera när man sitter, står, går eller ligger. Föräldrar försöker hjälpa sina barn att förstå vikten av att alltid visa respekt och generositet mot alla människor och Hewitt menar att för att kunna leva som en buddhist i det dagliga livet så måste man följa de fem moralbuden: 1. Skada inte levande varelser. 2. Låt bli att stjäla. 3. Använd inte sexualiteten för att skada dig själv eller andra. 4. Ljug inte och tala inte illa om andra. 5. Använd inte drycker och droger som skadar hjärna och kropp. 16

17 På grund av det första moralbudet väljer munkar, nunnor och många andra buddhister att bli vegetarianer. Men munkarna och nunnorna måste ta emot all mat de får, även kött och äta det (Rodhe & Nylund, 1991). SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Den kulturella och religiösa mångfalden i Sverige och i Malmö är stor. Detta i sin tur leder till att personer från andra kulturer än vår egen (etniskt svenska), dör på svenska sjukhus och i sina hem. Det borde vara en trygghet, både för sjuksköterskan och för patienten, om sjuksköterskan besitter någon form av kulturell och religiös grundkunskap och förståelse om patientens kulturella tillhörighet. Det är av största värde för en människa att få vara den specifika individ som han/ hon är. Döden är oftast en fruktad händelse för de flesta av oss och då är det desto viktigare att man som sjuksköterska ger omvårdnad utifrån den drabbades egna kulturella och religiösa perspektiv. Detta kan kanske ge ökad trygghet och leda till att det blir lättare att lämna jordelivet bakom sig. Syftet med vår litteraturstudie var att granska och sammanställa kvalitativa artiklar och på så sätt få kunskap om vilken kulturell och religiös kunskap och förståelse man som sjuksköterska bör ha, då man möter och vårdar döende personer från andra kulturer och religioner än sin egen. Vi ville även få veta vilken syn judar, muslimer och buddhister har på döendet och döden i samband med deras egen eller deras anhörigas död. Frågeställningar: 1. Vilka kulturella och religiösa kunskaper inför döendet och döden bör en sjuksköterska ha generellt? 2. Vilka kulturella och religiösa kunskaper inför döendet och döden bör en sjuksköterska specifikt ha beträffande judar, muslimer och buddhister? 3. Vilka omvårdnadsspecifika faktorer underlättar den judiska, muslimska och buddhistiska patientens, dess släktingars och anhörigas möte med döden? I vår litteraturstudie använder av vi oss av begreppen släktingar och anhöriga. Med släktingar menar vi personer som är bundna till personen genom blodsband t ex moder, fader, syskon, mor- och farföräldrar, döttrar och söner. Med anhöriga menar vi personer som står patienten mer eller mindre nära, t ex make, sambo, flick- och pojkvänner, vänner, goda grannar, nära arbetskamrater. METOD Vår litteraturstudie baseras på kurslitteratur, annan facklitteratur men främst sökningar i databasen PubMed. Vi har även använt oss av databasen CINAHL. Vi sökte även på andra databaser, men vi ansåg att PubMed var den mest givande samt att den var mest omfattande inom vårt studieområde. Det var svårt att finna 17

18 vetenskapliga artiklar och många av de vi fann var artiklar som inte var vetenskapligt grundade. Våra sökord varierade under sökningen. Eftersom vårt ämne är ett område med få artikelträffar har vi fått använda oss av flera sökord och olika kombinationer av dessa. Våra begränsningar har vi också fått ändra under de olika sökningarna på grund av de få träffar vi till en början fick. T ex använde vi oss till en början av för snäva begränsningar då det gällde årtalen. Vi påbörjade våra sökningar med begränsning mellan åren och 2000-talet. Slutligen valde vi dock att utöka sökningarna mellan åren 1980 till Våra vetenskapliga artiklar är dock från och 2000-talet. Vi valde också att begränsa artiklarna till engelska och att de skulle röra människor i vuxen ålder, 19 år och äldre. Vi påbörjade dock våra sökningar med att även söka efter svenska artiklar men utan resultat. Se tabell 1-4. Förutom databassökningen sökte vi vetenskapliga artiklar i tidskriften Journal of Transcultural Nursing på Malmö Högskola, Hälsa och samhälles bibliotek. Detta var den tidskriften vi fick fram genom våra databassökningar som kunde ge oss material och som fanns tillgänglig på biblioteket. Trots att det inte framgår i våra tabeller, har vi även sökt på judar. Vi har använt oss av ordet i många olika former och olika sökord därtill. Vi fann dock inget som var specifikt för judar och som var relevant för oss. Orsaken till att dessa sökningar inte finns dokumenterade i våra tabeller är att, vi gjorde dessa sökningar i början, för att prova oss fram och se vad som fanns tillgängligt. Den enda artikel, om judar, som var av värde för oss, var den artikel vi fann i tidskriften Journal of Transcultural Nursing. Tabell 1. Sammanfattning av söksystem i databasen PubMed. Limits: All adult 19+, , English, human, only items with abstract Sökord Träffar Granskade Använda /Beställda Attitudes to death AND Culture Tabell 2. Sammanfattning av söksystem i databasen PubMed. Limits: All adult 19+, , English, human, only items with abstract Sökord Träffar Granskade Använda /Beställda Culture AND Death 18

19 Tabell 3. Sammanfattning av söksystem i databasen PubMed. Limits: All adult 19+, , English, human, only items with abstract Sökord Träffar Granskade Använda /Beställda Dying patients AND Quality AND Cultural needs Cultural variations AND Care AND Dying Cultural AND Dying Vi beställde 15 stycken artiklar genom fjärrlån på Malmö Högskola Hälsa och Samhälles bibliotek. När vi 5 veckor senare fick artiklarna sorterades 12 av artiklarna bort eftersom de inte uppfyllde Polit, Beck och Hunglers (2001) kriterier för en vetenskaplig artikel. De 2 andra artiklarna fick vi fram i fulltext. 1 av artiklarna fann vi i tidskriften Journal of Transcultural Nursing. Tabell 4. Sammanfattning av söksystem i databasen CINAHL Sökord Träffar Granskade/ Använda Beställda Death AND Buddhist AND Clients Death AND Muslims AND Care Två artiklar fann vi på databasen CINAHL och dessa beställde vi som fjärrlån genom Malmö Högskola Hälsa och samhälles bibliotek. När vi en vecka senare fick artiklarna upptäckte vi att båda var kvantitativa samt att en av dem inte var vetenskaplig. Den kvantitativa som var vetenskaplig, valde vi bort eftersom vi gör en kvalitativ studie. Sammanlagt fick vi fram 6 artiklar som vi ansåg passa vår litteraturstudie. Våra artiklar har granskats utifrån Polit, Beck och Hungler (2001) kriterier för en vetenskaplig artikel samt utifrån våra egna förkunskaper. Artiklarna har även 19

20 granskats utifrån dess innehåll, där relevansen till vårt arbete har varit avgörande (se bil 1). Vid bearbetningen av artiklarna läste vi först artiklarna var för sig och sedan diskuterade vi artiklarna tillsammans. Detta på grund av att vi skulle vara säkra på att vi hade uppfattat artiklarna på samma sätt och därefter kunna sammanställa resultatet. Granskningen av artiklarna (se bil 3). Vi har valt att ha med en ordlista som bilaga för att på så sätt underlätta för läsaren ifall han/hon skulle undra över ett specifikt ords innebörd (se bil 2). RESULTAT Här nedan presenteras vårt resultat utifrån de sex vetenskapliga artiklar vi fann och som besvarar våra frågeställningar. Vi har delat in resultatredovisningen i olika underrubriker så att våra frågeställningar tydligt besvaras samt att det blir mer överskådligt och mer lättläst. Generell kunskap om kultur och religion inför döendet och döden som en sjuksköterska bör ha Om man som person kommer till ett annat land med en annan dominerande kultur än ens egen, tar man på olika sätt till sig den nya kulturen. Då döden närmar sig eller hälsan försämras, brukar man som person oftast använda sig av sin egen ursprungliga kultur och de traditioner som tillhör döendet och döden. Dessa traditioner kommer sedan att vara viktiga och tillämpas när personen befinner sig inom sjukvården (Sarhill m fl, 2001). I en studie gjord av Kayser-Jones (2002) visar resultatet att det finns en brist på uppmärksamhet, rörande kulturella behov inför döden, och hon menar att det behövs framtida forskning gällande icke-engelsk talande patienter. Av deltagarna i studien var majoriteten vita, en tredjedel var kineser, en tiondel var afroamerikaner, en liten del var från Filippinerna och några personer gick under annan kategori. En av undersökningsfrågorna ville få fram vilka kulturella faktorer som påverkar upplevelsen att dö. Det deltagarna poängterar, var vikten av att vara tillfreds med Gud innan man dog. Var man tillfreds med Gud ansågs det lättare att lämna livet bakom sig och somna in. De kulturella behov som en sjuksköterska bör ta hänsyn till är b l a kommunikation. De deltagare som var från Asien, var de flesta oförmögna att tala engelska. Detta innebar att de inte kunde fråga efter hjälp då de behövde hjälp av vårdpersonalen i olika situationer. De som inte hade sin familj i landet eller i närheten blev socialt isolerade. Deltagarna från Asien nämner också maten som ett kulturellt behov som vårdpersonal bör ta hänsyn till. Det är en stor omställning för en person från Asien med den tillhörande matkulturen, att vänja sig vid den västerländska matkulturen. I studien nämns en asiatisk kvinna som inte kunde behärska språket. Hon hade inga släktingar i landet och talade med en kinesisk dialekt som endast en socialarbetare på sjukhuset kunde förstå. Då socialarbetaren besökte kvinnan var hon glad och öppen, de andra dagarna var hon ensam och ledsen. Hon frågade socialarbetaren om hon inte kunde besöka henne varje dag. Kvinnan tyckte inte om den västerländska maten. Hon berättade för socialarbetaren att hon 20

21 var hungrig nästan dygnet runt. Under en månad hade hon tappat flera kilo i vikt. Under den sista veckan i livet, blev kvinnan oförmögen till att röra sin arm. Vårdpersonalen blev tillsagd att hjälpa kvinnan vid måltiderna, men ingen hjälpte henne. Hon fick kämpa för att få i sig lite bröd, ris och dricka på egen hand (Kayser-Jones, 2002). I en studie gjord av Steinhauser m fl (2000) undersökte de hur man som människa kan få en så tillfredsställande död som möjligt. Detta gjordes genom observationer av patienter, familjer och vårdare. Av deltagarna i studien var nästan två tredjedelar protestanter, nästan en tredjedel var katoliker och resterande identifierade dem själva som judar. I den västerländska kulturen brukar den sista tiden innan man dör, vara en process där man pratar om sitt liv och ser tillbaka på alla upplevelser man haft med sin familj och sina vänner. Kommer man från en annan kultur brukar denna tid, fram till dödsögonblicket, innehålla många kulturella och religiösa ritualer som är viktiga för patienten och familjen. Även de kulturspecifika ritualerna efter döden är viktiga. En sjuksköterska i studien beskriver sina upplevelser med en familj från en annan kultur: They asked to bring in their religious representative. It was important to them that the patient be completely bathed as she was dying as well as when she was dead. I had some weird looks from physicians who were saying, You are wasting your time. That wasn t an effective intervention. But it was because when all was said and done, they (the family) had accepted it (Steinhauser m fl, 2000, s 5). Förhållandet mellan sjukvårdspersonalen, patienten och anhöriga är viktigt. Sjukvårdspersonalen har en stor påverkan på vårdkvalitén under patientens sista tid kvar i livet. Sjukvårdspersonalen påverkar hur både patientens och de anhörigas upplevelser av döendet blir (Kayser-Jones, 2002). Kayser-Jones (2002) betonar vikten av tillit mellan vårdpersonal och patient. En man som nyligen emigrerat från Filippinerna sade att många av de döende patienterna kommer till en punkt då de inte längre litar på andra personer. De döende litar inte heller på sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna i sin tur har inte tid till att bygga upp en bra relation med god kommunikation och tillit, eftersom hon/han har ansvar för många andra patienter. Vidare betonar Kayser-Jones att vårdpersonal inte har någon utbildning i hur man skall bemöta döende patienter varken från sin egen eller en annan kultur (a a). Forskning angående kulturella behov för familjen och vårdpersonal i slutet av livet är begränsad. De deltagare i studien som var från Skottland, tyckte det var viktigt att deras själsliga behov blev tillgodosedda. De tyckte att det borde finnas speciella rum på sjukhusen där man, som patient kunde be i fred eller endast reflektera över sin pågående situation. Som patient var det viktigt att vårdpersonalen informerade dem om det fanns någon präst de kunde träffa eller tidpunkter under dagen då de kunde besöka kyrkan (Kayser-Jones, 2002). En afro-amerikansk kvinna och en kinesisk kvinna i studien beskrev vikten av att tillämpa de kulturella traditionerna i slutet av livet. De menade att kultur endast är viktig då den ses som en helhet med patientens unika historia, familjkonstellation 21

22 och den socioekonomiska statusen (Kayser-Jones, 2002). I studien gjord av Steinhauser (2000), nämns sex olika komponenter för en god död. En av komponenterna är att bekräfta patienten som en hel person, vilket bl a innebär att ta hänsyn till de själsliga och kulturella behov patienten och familjen har, samt vikten av en öppen kommunikation mellan patient och vårdpersonal. En princip vid vården i livets slutskede är att fastställa och hantera psykosociala, sociala samt själsliga/religiösa problem. I den palliativa vården är det viktigt att hantera bl a kulturella problem och behov. Därför är det nödvändigt med forskning som identifierar de kulturella problemen från patientens och dess familjs perspektiv (Kayser-Jones, 2002). Vad som anses vara en god död, skapas inte endast av den person som är döende, utan av hela familjen, vännerna och sjukvårdspersonalen som finns i den döende personens närhet (Steinhauser m fl, 2000). I sjukvården förekommer det att äldre patienter som blir inlagda på sjukhus automatiskt får blöja. Även om den äldre patienten inte är inkontinent, får han/hon blöja dygnet runt. Om patienten inte kan tala språket, kan det anses vara lättare för vårdpersonalen att sätta på en blöja, då man inte genom kommunikation kan ta reda på om han/hon är inkontinent. En äldre kinesisk patient nämner i studien att ingen kunde förstå honom eftersom han inte kunde behärska det engelska språket. Han berättade att han ville hem och att han inte hade någon att prata med då han låg inlagd på sjukhuset. Han berättade att en av anledningarna till att han ville hem var, att han på sjukhuset var tvungen att bära en blöja. På kvällarna och nätterna, då han behövde gå på toaletten, vägrade sjukvårdspersonalen att hjälpa honom dit. De menade att han kunde göra vad han behövde i blöjan. Mannen förstod inte varför de inte ville hjälpa honom till toaletten. Han kunde själv gå dit, men behövde en hjälpande hand (Steinhauser m fl, 2000). Deltagarna i studien förklarar hur viktigt det är att se patienten som en unik person och att se patienten som en helhet. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen tilltalar patienten med respekt och inte endast ser patienten som en sjukdom utan kan förstå att denna person har en plats i livet med värderingar och förkärlek (Steinhauser m fl, 2000). I studien gjord av Kayser-Jones (2002) tar hon upp upplevelser av döden och vilka faktorer som påverkar dödssituationen på ett positivt eller negativt sätt. Studien visar att det fanns brist på kunskap angående kulturella behov inför döden. Det fanns brist på kunnig personal och kommunikationen mellan sjukvårdpersonal och patient samt dennes familj var dålig. Kommunikationen är en mycket viktig faktor som påverkar upplevelsen av döden i allra högsta grad. Patienten och dennes familj måste känna tillit och förtroende för vårdpersonalen. Döende patienter och deras anhöriga värderade högt en öppen och fortlöpande kommunikation med sjukvårdspersonalen. Speciellt viktigt var detta när det fanns behov av att kunna uttrycka sina känslor, ställa frågor och kunna berätta sin syn på den pågående händelsen. Specifik kunskap om judar inför döendet och döden som en sjuksköterska bör ha Samtlig text som presenteras under denna rubrik baseras på Bonura m fl (2001). Bonura m fl belyser i sin studie, kulturkongruent vård under sista tiden i livet för judiska patienter och deras familjer. De attityder som judar har till döden är influerade av tron om ett liv efter döden och ett lidande. Den teori som används i den- 22

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Här finner du fakta om fyra av dem. Den femte är som ni redan vet, kristendomen.

Här finner du fakta om fyra av dem. Den femte är som ni redan vet, kristendomen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA Här finner du fakta om fyra av dem. Den femte är som ni redan vet, kristendomen. Syfte Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Sv Kort orientering Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive religion föddes. Kristendomen, till exempel, har fått

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

Världsreligionerna i sammanfattning

Världsreligionerna i sammanfattning Världsreligionerna i sammanfattning Gud Kristendom, judendom och islam är monoteistiska religioner, det vill säga det finns bara en gud. (Mono betyder en, och tei betyder ungefär gud.) Buddhismen har egentligen

Läs mer

Buddhistisk tempel i Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand.

Buddhistisk tempel i Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand. Buddhism Buddhistisk tempel i Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand. Buddha Den upplyste i tempel Phitsanulok, Thailand. Siddharta Gautama Buddha Buddhismen: - Buddhismen tillhör en av världsreligionerna

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln

Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln ISLAM Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln Gabriel för första gången och börjar mottag guds

Läs mer

Referensdokument Dokumentnamn

Referensdokument Dokumentnamn Referensdokument Dokumentnamn 9.1 A. OMHÄNDERTAGANDE AV SVÅRT SJUKA OCH DÖENDE Äldreförvaltningen Indikator Äldreförvaltningen Processindikator Vård i livets slut Område 9 Enhet Äldreboenden, korttidsboende

Läs mer

Döendet. Palliativa rådet

Döendet. Palliativa rådet Döendet Palliativa rådet Övergå till palliativ vård i livets slut Sjukdomsförloppet kan se olika ut och pågå under olika lång tid bl.a. beroende av diagnos patienten har Palliativ vård i livets slutskede

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Världsreligioner i Sverige

Världsreligioner i Sverige Filmfakta Ämne: Religionskunskap Ålder: Från 13 år (H) Speltid: 5 x 10 minuter Svenskt tal med svensk text som tillval Produktion: Jonte Sköld Produktion i samarbete med Kunskapsmedia AB STUDIEHANDLEDNING

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Muslimer och vården. Muslimer och vården

Muslimer och vården. Muslimer och vården Av: Islamiska Informationsföreningen Muslimer och vården Islam är inte en religion enligt gängse begrepp. Detta har många inom vården fått uppleva eftersom antalet bekännare till islam snabbt ökar - speciellt

Läs mer

vad är buddhismen? MEMENTO

vad är buddhismen? MEMENTO Vad är buddhismen? För cirka 2500 år sedan i Indien nådde Siddharta Gautama under djup meditation upplysning och blev en Buddha. Det var grunden för buddhismen. Till skillnad från andra världsreligioner

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning.

Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning. Islam Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning. Ju mörkare blå färg, ju större andel muslimer Länder med många muslimer Grundare och helig

Läs mer

Döden är något naturligt.

Döden är något naturligt. Döden är något naturligt. För en buddhist är döden något naturligt.om man förstår att allting förändras och att förändringen tillhör livet. Ja då blir livet mycket lättare. Det finns många meditations

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

Religionskunskap. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven

Religionskunskap. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven Religionskunskap Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Religion Judendom Kristendom Islam

Religion Judendom Kristendom Islam Religion Judendom Kristendom Islam Tror på Jahve (Gud) Väntar på Messias Gud Treenigheten Gud, Jesus och den helige Ande Helig bok/skrift Bibeln: Gamla testamentet Bibeln: Gamla testamentet och Nya testamentet

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

! Namn: Det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer i världen. I Sverige bor det ungefär

! Namn: Det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer i världen. I Sverige bor det ungefär Islam Det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer i världen. I Sverige bor det ungefär 350 000 muslimer. Islam betyder att lyda Gud. En person som tror på islam kallas muslim. Tro Gud (Allah) skapade världen.

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

torsdag 25 oktober 12 BUDDHISMEN

torsdag 25 oktober 12 BUDDHISMEN BUDDHISMEN Legenden om Buddha Föddes som son till en furste i norra Indien ca 500 f.kr och fick namnet Siddharta Gautama Spåddes att antingen bli stor furste eller stor religiös ledare Överbeskyddades

Läs mer

Till religionsprovet fredag vecka 50

Till religionsprovet fredag vecka 50 Till religionsprovet fredag vecka 50 Provet kommer vara precis som vanligt, där det finns fakta, ord och resonemangsdel. Allt detta har vi gått igenom i klassen! Islam betyder att lyda Gud. En person som

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahams barn Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahamitiska religioner Mose grundade judendom. Jesus grundade kristendom. Muhammed grundade islam. Abraham Abraham är stamfader till de

Läs mer

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk:

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk: Varför integration i livet och segregation i döden? Ingela Olsson När jag först fick denna rubrik att tala om på SKKF:s konferens, lät jag den bara vila i mitt huvud. Men efterhand började jag leva mig

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS:

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Region Stockholms innerstad Sida 1 (7) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Sida 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Islam. Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler

Islam. Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler Islam Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler Gud Guds namn: Allah Guds egenskaper Gud är en, det finns bara en enda Gud, monoteism Gud finns i en annan dimension (osynlig) Gud har

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA

Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA Var och hur uppstår Islam? Islam uppstår på den Arabiska halvön Enligt Koranen får Muhammed uppdraget av Gud att sprida ett budskap till alla människor

Läs mer

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 Upptäck Religion Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 DEL 1 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL VAD ÄR RELIGION? KRISTENDOMEN JUDENDOMEN ISLAM TEMA: ETIK HINDUISMEN BUDDHISMEN Religioner och andra ANALYS

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

Muslimska patienter i reproduktiv sjukvård

Muslimska patienter i reproduktiv sjukvård Muslimska patienter i reproduktiv sjukvård Möjligheter och dilemman SFOG 31 augusti 2017 Jonna Arousell Doktorand Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala universitet Handledare: Birgitta Essén,

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

Andlig vård Andliga behov bland buddhistiska cancerpatienter. Buddhism. Buddhism i Thailand

Andlig vård Andliga behov bland buddhistiska cancerpatienter. Buddhism. Buddhism i Thailand Andlig vård Andliga behov bland buddhistiska cancerpatienter Pranee Lundberg Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala Universitet Buddhism Enligt karma bestäms detta liv av det förra livet.

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Hinduism och Buddhism

Hinduism och Buddhism och En snabbgenomgång av dessa religioner Av: Alice Vahlén Dessa punkter tas upp: Uppståndelse; Plats och Tid Gudar Heliga skrifter Traditioner Religionerna i samhället Genusperspektiv Levnadsregler och

Läs mer

Starka reaktioner mot det budskap han predikade

Starka reaktioner mot det budskap han predikade ISLAM MUHAMMAD 570 e.kr föddes Muhammed i Mekka. Kameldrivare, karavanledare. Gift med rik änka (Khadidja) 610 e.kr mottog den ursprungliga koranen från Guds sändebud (ängeln Gabriel/ Jibrail ) Kunde inte

Läs mer

kapitel får du läsa om:

kapitel får du läsa om: 'slam är den största religionen i Mellanöstern, i delar av Asien och i norra Afrika. Den som tillhör religionen islam kallas muslim. Det finns muslimer över hela världen. Muslimer ber till samma Gud som

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

Dags för ramadan Özlem Sara Cekic

Dags för ramadan Özlem Sara Cekic SIDAN 1 Boken handlar om: Det är dags för ramadan. Detta år ska Ayse också få prova på, att fasta. Mamma säger, att Ayse får fasta några timmar varje dag, men hon bestämmer sig för att fasta hela dagarna.

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng. Religionshistoria I Abrahamitiska religioner, 7,5 hp Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att

Läs mer

Buddhism. "Gå den gyllene medelvägen"

Buddhism. Gå den gyllene medelvägen Buddhism "Gå den gyllene medelvägen" Buddhism ca 400 miljoner i världen! ca 20 000 i Sverige Vad tror en buddhist på? 1. Jag tar min tillflykt till Buddha. 2. Jag tar min tillflykt till läran. 3. Jag tar

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik prövning religionskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Religionskunskap, grundläggande Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Instruktioner och omfattning Prövningen

Läs mer

Det första ägnas åt studier. Man läser ur skrifterna och utbildar sig. Barn lär sig att respektera äldre.

Det första ägnas åt studier. Man läser ur skrifterna och utbildar sig. Barn lär sig att respektera äldre. Jonatan Stjärnborg ID3A Jämförelse av riter, traditioner och levnadssätt. Hinduism, Buddhism och Judendom Hinduism Riter: Det finns fyra olika stadier i en hindus liv. Det första ägnas åt studier. Man

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Att möta människor av annan ras, med annan kultur och religion.

Att möta människor av annan ras, med annan kultur och religion. Skolningsdag Pörkenäs 17.5.2011 FLYKTINGAR, INVANDRARE, ROMER Att möta människor av annan ras, med annan kultur och religion. Bakgrund av nödtvång eller frivilligt ensamma eller tillsammans med sin familj

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan. Hinduism & Buddhism. Läxförhör. torsdag v.35 hinduismen torsdag v. 36 buddhismen

Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan. Hinduism & Buddhism. Läxförhör. torsdag v.35 hinduismen torsdag v. 36 buddhismen Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan Hinduism & Buddhism Planering Läxförhör Inlämning v. 34-35 Hinduism v. 36 Buddhism v. 37 Jobba med inlämningar (textanalys och jämförande text) torsdag v.35

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

MÄNNISKAN INFÖR LIVETS OCH DÖDENS MYSTERIUM. EXISTENTIELL ENSAMHET. OM HOPP OCH MENING VID LIVETS SLUT

MÄNNISKAN INFÖR LIVETS OCH DÖDENS MYSTERIUM. EXISTENTIELL ENSAMHET. OM HOPP OCH MENING VID LIVETS SLUT MÄNNISKAN INFÖR LIVETS OCH DÖDENS MYSTERIUM. EXISTENTIELL ENSAMHET. OM HOPP OCH MENING VID LIVETS SLUT Ersta 120419 DÖDENS MYSTERIUM DEFINITION Att vara död är att totalt och oåterkalleligt ha förlorat

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Vår tro Vår tro går ut på att tro på vår Gud och Jesus. Genom Jesus Kristus visar Gud sin kärlek och genom sin Ande ger han kraft och hopp. Vi tror på att Gud

Läs mer

ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr

ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Starka reaktioner mot det budskap han predikade

Starka reaktioner mot det budskap han predikade ISLAM MUHAMMAD 570 e.kr föddes Muhammed i Mekka. Kameldrivare, karavanledare. Gift med rik änka (Khadidja) 610 e.kr mottog den ursprungliga koranen från Guds sändebud (ängeln Gabriel/ Jibrail ) Kunde inte

Läs mer

DEN SOM ALLAH SWT VÄLJER ATT VÄGLEDA KAN ABSOLUT INGEN VILSE LEDA, OCH DEN SOM ALLAH VÄLJER ATT VILSELEDA KAN INGEN VÄGLEDA..

DEN SOM ALLAH SWT VÄLJER ATT VÄGLEDA KAN ABSOLUT INGEN VILSE LEDA, OCH DEN SOM ALLAH VÄLJER ATT VILSELEDA KAN INGEN VÄGLEDA.. KHOTBA FREDAG 27/6 2014 BISMILAH AL RAHMAN AL RAHIM ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT VI TACKAR ALLAH OCH BER ALLAH SWT OM SKYDD OCH VÄGLEDNING PÅ DEN RÄTTA VÄGEN. OCH VI BER ALLAH SWT ATT

Läs mer

När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede.

När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede. När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede. Peter Strang, överläkare, professor i palliativ medicin Karolinska Institutet, Stockholm Stockholms

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

En djupare bild av Gud

En djupare bild av Gud En djupare bild av Gud Av:Johannes Djerf - The Sounds Living in America Detta är en riktigt go låt med en klockren refräng som säger att vi lever inte i amerika, men vi är inte ledsna. När låten kom för

Läs mer

Att våga prioritera det existentiella samtalet

Att våga prioritera det existentiella samtalet Att våga prioritera det existentiella samtalet Vad innebär existentiella frågor? När man drabbas av svår sjukdom handlar det inte bara om en sjuk kropp Livets, själva existensens grundvalar skakas Det

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Sova över Lärarmaterial

Sova över Lärarmaterial Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Özlem Sara Cekic Boken handlar om: Ayse, Vilma och Lisa är tre kompisar. Flickorna planerar att de ska sova över hos Vilma, men Ayse är helt säker på att hon inte får.

Läs mer

Buddism och hinduism. Religioner i öst

Buddism och hinduism. Religioner i öst Buddism och hinduism Religioner i öst Hinduismens början Den religiösa tron i Indien är uråldrig, vi vet inte hur gammal den är. Människor som funnits på den indiskahalvön har tillsmmans genom årtusende

Läs mer

Pedagogisk planering Världsreligionerna 9A

Pedagogisk planering Världsreligionerna 9A Pedagogisk planering Världsreligionerna 9A Syfte I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper och analysen om religioner och andra livsåskådningar, i det egna samhället och på andra håll

Läs mer

Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature.

Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature. Litteraturstudier Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature. Bakgrund/inledning Vi tycker att bakgrunden i artikeln

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen 5.17 Hälsokunskap Hälsokunskap är ett läroämne som vilar på tvärvetenskaplig grund och har som mål att främja kunskap som stödjer hälsa, välbefinnande och trygghet. Utgångspunkten för läroämnet är respekt

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Det blev starka och upprörda känslor mot det budskap Muhammad predikade Monoteismen(tron på en gud) Alla ska vara med och ta ansvar Domedagen (Guds

Det blev starka och upprörda känslor mot det budskap Muhammad predikade Monoteismen(tron på en gud) Alla ska vara med och ta ansvar Domedagen (Guds Islam Muhammad 570 e.kr föddes Muhammad i Mekka. Kameldrivare, karavanledare. Gift med rik änka (Khadidja) 610 e.kr mottog den ursprungliga koranen från Guds sändebud (ängeln Gabriel/ Jibril ) Muhammad

Läs mer

JESUS BERÄTTAR & UNDERVISAR (PREDIKAR)= REGLER FÖR KRISTNA

JESUS BERÄTTAR & UNDERVISAR (PREDIKAR)= REGLER FÖR KRISTNA Religioner JESUS BERÄTTAR & UNDERVISAR (PREDIKAR)= REGLER FÖR KRISTNA 1. Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem a. Vad menade han? b. Vad tror ni att han skulle

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer