Handlingsplan vid krissituationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan vid krissituationer"

Transkript

1 Röbäcks skolområde Handlingsplan vid krissituationer för Linblommans skola, Linnéaskolan, Kasamarks skola och Röbäcks skola Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Per Eklund Dokumentinformation Handlingsplanen revideras varje läsårsstart Dokumentnamn Handlingsplan för krissituationer Dokumentansvarig Carola Ingelsson Fastställd/Upprättad Röbäcks skolområde Reviderad Version 4.0 Giltighetstid Tillsvidare

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Krisgruppens mål 3 Handlingsplan 4 Allvarlig händelse under tid i skola/förskola 4 Allvarlig händelse under helg och lov 5 Rutiner vid dödsfall av barn/elev eller skolpersonal 5 Rutiner vid dödsfall av nära anhörig till barn/elev 5 Inför begravningen 5 Ansvarsfördelning 6 Klassrumssamtal Debriefing 7 Känslofasen 8 Avslutningsfasen 8 Telefonlista - Krisgruppen 9 Litteraturlista för personal och barn/elever 10 Krislåda Linblomman/Linneskolan 11 Krislåda Röbäcks skola 11 Krislåda Kasamarks skola 12 Råd till personal 12 Tänka på i mötet med sörjande 14 2

3 Krisgruppens mål Handlingsplanen och krisgruppen ska verka för ett snabbt agerande i olika krissituationer och vara till hjälp och stöd för alla berörda. All personal ska ha tagit del av handlingsplanen för krishantering vid skolorna. Planen ska omfatta alla elever och personal i Röbäcks skolområde och planen utgår från Rädda barnens bok Beredskapsplan för skolan - Barn i kris, som finns i skolornas krislådor. Vid skolorna finns en lokal krisgrupp bestående av rektor, skolsköterska, skolkurator, verksamhetsrepresentanter samt vid behov en kontaktperson från kyrkan. Rektor är sammankallande till de årliga träffarna vid terminsstart och ansvarar för att handlingsplanen följs. Krisgruppen skall kontinuerligt fortbilda sig. Vart tredje år genomförs fortbildning i någon form med all skolpersonal i krishantering/första hjälpen. Krisgruppen träffas i mars månad varje år för revidering av Handlingsplan för krissituationer. Verksamhetsrepresentant i krisgruppen ska: Ansvara för att gå igenom krisplanen i arbetslagen. Ansvara för att samla in telefonlistor från mentorer/klasslärare på elevernas anhöriga till anhörigpärmen. Ansvara för att inför revidering av Handlingsplan för krissituationer, samla in synpunkter från arbetslagen. Ansvara för att överlämna uppdraget till ny representant. Krisgruppen ska: Ansvara för krislådan Ansvara för att hålla förbandslådan intakt (skolsköterska). Rektor ska: Ansvara för att informera ny personal om krisplanen. Ansvara för att en anhöriglista på personal upprättas. Ansvara för att hanslingsplanen följs. Sammankalla krisgruppen; vid terminsstart för genomgång och översyn av handlingsplan vid krishantering samt vid akuta händelser på skolan informera övriga skolor i området, om det anses nödvändigt. Ansvara för att fortbildning. Skolområdeschef ska: Ansvara för att RSO:s krisgrupper träffas i mars varje år för översyn av planen. 3

4 HANDLINGSPLAN I Beredskapsplan för skolan - Barn i kris finns exempel på hur man hanterar olika krissituationer. Vi har här utarbetat en handlingsplan för åtgärder som skall vidtas om en allvarlig händelse inträffarunder tiden i skolan, där vi med allvarlig händelse avser en händelse där en större grupp elever och/eller personal blir berörda (olycka, dödsfall eller andra allvarliga tillbud). ALLVARLIG HÄNDELSE UNDER TIDEN I SKOLA 1. Medicinsk första hjälp. Första hjälp av personal vid skolan. 2. Ambulans och polis tillkallas via Vårdnadshavare underrättas så snart det är möjligt och helst av den som har mest information att ge. Undantag vid dödsfall då anhöriga skall underrättas av polis. Någon som känner familjen bör dock följa med. 4. Krisgruppen underrättas, Rektor ansvarar för detta. Någon ur krisgruppen avdelas för att finnas tillhands i personalrummet på skolan. Övriga i krisgruppen och annan berörd personal tar hand om kringstående i mindre grupper. 5. Press/media hänvisas alltid först till rektor och skall förhindras att göra spontana intervjuer. 6. Krisgruppen underrättar personal, även de som inte finns på plats, om fakta kring händelsen och om åtgärder som vidtagits. Rektor informerar övriga skolor i området och om så behövs ber om hjälp med personal, i första hand från skolornas lokala krisgrupper. 7. Klassrumssamtal/gruppsamtal utförs av lärare och vid behov av någon från krisgruppen (se bilaga 1, sid 8) innan skoldagens slut. Barn/elever skickas aldrig hem utan samtal). 8. Skriftlig information utformas/mångfaldigas, som komplement till den muntliga information som tidigare förmedlats till eleverna och för att informera föräldrar. 9. Stöd ges till berörda personal. Möte med skolans personal för att tala ut om vad som hänt och för att planera fortsatta åtgärder. För fortsatt krisarbete se Beredskapsplan för skolan - Barn i kris. Använd krislådan. 4

5 ALLVARLIG HÄNDELSE UNDER HELG OCH LOV 1. Krisgrupp och personal underrättas. 2. Vid behov ringer runt till rektor till berörda och informerar. Det kan också ske information via mejllistor om det anses lämpligt. 3. Vid längre skollov tar krisgrupp/rektor kontakt med kontaktperson på kyrkan för dess öppethållande och samarbete kring krisen/händelsen. Eleverna meddelas om möjligheten att söka stöd och hjälp hos kyrkan. Klassrums-/gruppsamtalet senareläggs till dess att klassen/gruppen kan samlas. RUTINER VID DÖDSFALL AV ELEV ELLER PERSONAL 1. Informera skolledningen. Den som får vetskap om det inträffade kontaktar rektor som i sin tur aktiverar krisgruppen på skolan. 2. En tid efter att polisen underrättat anhöriga om dödsfallet tar läraren eller någon från krisgruppen kontakt för att visa sitt deltagande i sorgen och för att tala om vilken information som skall ges i klassen/gruppen. 3. Klassen/gruppen informeras. Samla klassen/gruppen. Tänd ett ljus på skolbänken (ljus, ljusstake, duk, musik och diktbok finns i krislådan i personalrummet). OBS Bänken/elevens plats skall finnas kvar resten av terminen. Låt varje elev få tala om sin kamrat, vad han eller hon vet om händelsen och vad de känner. Låt alla barn/elever komma tills tals, men tvinga ingen. Målsättningen med samlingen är att eleverna skall gå hem med samma berättelse efter skoldagens slut. RIKTLINJER INFÖR BEGRAVNINGEN Skolan och kyrkan anordnar minnesstund. Prästen, läraren eller annan lämplig person tillfrågar de anhöriga om elevens kamrater har möjlighet att närvara vid begravningen. Diskutera med berörda elever vad som kommer att hända vid begravningen. Eleverna får en kortfattad skriftlig information om begravningen med sig hem. 5

6 ANSVARSFÖRDELNING VID DÖDSFALL Rektor: Informerar personalen om det inträffade. Det är viktigt att de vuxna ger samma information. Talar med vaktmästare om flaggning. Ombesörjer att det sänds blommor till familjen. Informerar övriga skolor på området. Informerar sig om begravning och vilka som skall deltaga. Utser person som vid lämplig tidpunkt samlar ihop den avlidnes tillhörigheter och överlämnar till familjen. Kontrollerar att eleven/ blir struken från klass/grupp, adresslistor och mailadresslistor (även personal i förekommande fall). Deltar i begravning och ombesörjer blommor. Klasslärare/handledare: Kontaktar krisgruppen för råd och stöd. Talar med anhöriga och gör eventuellt hembesök. Deltar i begravningen. Krisgruppen: Ska ge råd och stöd till personalen. Ska se till att sorgelådan finns på plats i personalrummet och att den är intakt med litteratur, duk, ram, ljusstake, ljus samt handlingsplan både före och efter användandet. RUTINER VID DÖDSFALL AV NÄRA ANHÖRIG TILL BARN/ELEV 1. Rektor informeras och gör en bedömning om krisgruppen ska samlas. 2. Om dödsfallet sker då eleven är i skolan underrättas eleven av polis och/eller anhörig. Personal följer med eleven till de anhöriga. 3. Klassläraren tar kontakt med anhöriga till eleven för att höra hur de vill att informationen ska lämnas till klasskamrater, samt hur skolan ska bemöta eleven när hon/han kommer tillbaka till skolan. 4 Ev. hålls klassrums-/gruppsamtal beroende på situationen. 6

7 Bilaga 1 KLASSRUMSSAMTAL-DEBRIEFING Klassrums-/gruppsamtalet bör hållas inom 2-48 timmar efter det att allvarlig händelse inträffat. När samtalet väl påbörjats avbryter man inte med några pauser (toabesök ska vara gjorda innan samtalet sätter igång). INLEDNING - Läraren redogör för vad som ska hända och varför. Ex. "När någon dör fylls vi av tankar och känslor som kan göra oss både ledsna, rädda och arga. Genom att prata om det kan man klara ut missförstånd och efteråt känna att det känns lite bättre." - Eleverna informeras om att de efter samtalet, inte får berätta för andra vad kamraterna har sagt. Gärna vad de själva har sagt, men inte kamraternas berättelser. - Ingen får efter samtalet reta någon för det dom sagt eller gjort under samtalet, därför att inga känslor är fel. - Var och en talar för sig själv. Ingen talar för någon annan. - Alla ska berätta om hur de fick reda på olyckan, av vem och när. - Alla ges möjlighet, men ingen ska tvingas, att säga något om sina känslor. FAKTAFASEN Den här punkten är till för att ge alla samma syn på det som inträffat. Läraren förmedlar information om olyckan och alla inblandade måste tala om på vilket sätt de, i den situation de var, uppfattat händelsen. Om de varit inblandad i olyckan eller omhändertagandet bör de också tala om på vilket sätt de varit inblandad och hur de agerade. Det här skapar en helhet för samtliga och klarar upp eventuella missförstånd. Frågeställningar - Vad gjorde du när olyckan inträffade? - Hur fick du reda på det som hänt? - Vem var det som berättade för dig? - När fick du reda på det? 7

8 KÄNSLOFASEN Kan indelas i en Tanke- och en Reaktions del Tankedelen Frågeställningar: -Vad tänkte du när du fick reda på det? (för att få deras reaktioner på katastrofen) -Vad var det värsta med händelsen för dig? (för att få fram traumats kärna för individen) Reaktionsdelen Reaktionsdelen kan glida in från tankedelen genom att man går igenom sinnesintryck. Frågeställningar: Vad har du sett? Vad har du hört? Vad har du känt? Vad har du luktat, o.s.v. Om någon berättar om en reaktion kan frågan ställas om någon annan känt/reagerat på liknande sätt. Eleverna kan kanske behöva ta till papper och penna för att på ett bra sätt kunna beskriva/uttrycka vad de känner i teckningar eller i ord. AVSLUTNINGSFASEN Sammanfattning Här sammanfattas allt det som kommit fram av tankar och reaktioner. Det är dock viktigt att man som samtalsledare här inte favoriserar några tankar eller uttryck. Alla tankar är precis lika viktiga. Hur går vi vidare Tala om vad de kan förvänta sig av kris- och sorgereaktioner, i allmänhet. Det kan exempelvis påverka minnet och ge koncentrationssvårigheter. Till äldre elever kan man gärna ge en kort skriftlig information om krisreaktioner. Ge eleverna rådet att prata med vårdnadshavare och vänner, skaffa information, skriva dikter, eventuellt göra något tillsammans med de efterlevande. Nästa samling Det räcker inte med att bara samtala vid ett tillfälle. Därför avslutas samlingen med att boka tid för nästa sammanträffande, 1-5 dygn senare beroende på omständigheter och skick. 8

9 TELEFONLISTA KRISGRUPPEN Linneaskolan, Linblomman, Röbäck och Kasamarks skolor Namn Arbete Hem Mobil Per Eklund Skolområdeschef Carina Axroth Rektor Ulrika Hällman Rektor Myrtle Nestander Rektor Anna-Lena Engman Skolsköterska Anne-May Viklund Kurator Lena Gelfgren Lärare Lb Malin Söderberg Lärare Lis Jenny JAkobsson Lärare Lis Stina Andersson Lärare Rb Ulrika Dennerlund Lärare Kas Röbäcks kyrka Mats Pelo Präst Diakon Svenska Kyrkans växel Lena Hellgren Kanslist Carola Ingelsson Kanslist Jan Pettersson Vaktmästare RESURSLISTA Namn Ambulans, Polis Brandkår 112 Kyrkans stödgrupp 112 POSUM, Umeå Kommun Polis ej Brådskande Sjukvård Tegs vårdcentral Sjukvårdsupplysningen NUS Akutmottagningen BUP, Barn och Ungdoms psyk psykiskt och socialt omhändertagande vi större katastrofer Socialtjänst Mottagningsenheten Elevhälsan Lars-Åke Nordström Tf Verksamhetschef Tolk Tolkförmedling Semantix

10 LITTERATURLISTA Sorg och omsorg Barn i sorg Kris och katastrof, en handbok för skolan Beredskapsplan i skolan Sorg, saknad och sammanhang När det krisar i skolan När det krisar i förskolan Atle Dyregrov, Magne Raundalen Atle Dyregrov Marianne Andersson Rädda Barnen Gunilla Brinck Karin Nordblom/Ulla Magnusson Karin Nordblom/Inger Krarup FÖRSLAG TILL LITTERATUR FÖR ELEVER Bröderna Lejonhjärta, Astrid Lindgren Alla åldrar Hur kunde hon? Annika Holm Åk 7-9 Lindansaren, Elsie Johansson Åk 7-9 I taket lyser stjärnorna, Johanna Thydell Åk 7-9 Solar Plexus, Marie-Chantal Long Åk 7-9 Dansa på min grav, Aidan Chambers Åk 7-9 Nora från Ingenstans, Anna Lyrevik Åk 7-9 FÖRSLAG TILL HÖGLÄSNING FÖR BARN Så var det när Olas farfar dog, Resan till Ugri-La-Brek, Sadaji och de tusen pappersdrakarna, Jag saknar dig, jag saknar dig, Dödenboken, Monica Gydal 5-9 år Thomas Tidholm 5-9 år Eleanor Coerr 9-12 år Peter Pohl från 9 år Pernilla Stalfelt från 6 år 10

11 Krislåda Linblomman/Linnéaskolan Plats: Glasskåpet vid entré till personalrummet Innehåll: Linblomman/Linnéaskolans/Röbäcks skolas handlingsplan vid krissituationer Nordblom, Magnusson Rahm; När det krisar i skolan, en handledning vid kris och katastrof, Gothia 2002 Ljus, värmeljus Ljusstake 4 st Tändstickor Dukar 4 st Ram 4 st Vas 3 st Blommor Musik CD 4 st Anteckningsböcker, pennor Anhöriglista till skolans personal, revideras varje höst vid skolstart Anhöriglistor till skolans elever finns på Linblomman i pärm vid telefonen på varje hemvist. Linnéaskolan vid telefon i arbetslagsrum Skolkatalog Skolan och elever i sorg. Dikter. Texter och dikter att läsa för elever Birkehorn, R: Praktisk krishantering. Litteratur för vuxna Dyregrov, A: Barn i sorg. Litteratur för vuxna Krislåda Röbäcks skola Plats: Rektors kontor i bokhyllan Innehåll: Linblomman/Linnéaskolans/Röbäcks skolas handlingsplan vid krissituationer Nordblom, Magnusson Rahm; När det krisar i skolan, en handledning vid kris och katastrof, Gothia 2002 Dukar 2 st Ljus Ljusstakar Tändstickor Ramar Blommor Anhöriglistor förskolans personal revideras varje höst Anhöriglistor till skolans elever finns i pärm i personalens arbetsrum Video Barns sorg är randig Böcker - När klassen berörs av dödsfall - Förbered barnen för livet - Beredd på det ofattbara 11

12 - Barns sorg - Sommarlandet - Stöttebrev - Plötsligt händer det 2 st Musik CD Krislåda Kasamark skola Plats: Skåpet i personalrummet Innehåll: Kasamarks skolas handlingsplan vid krissituationer. Ljus, värmeljus, ljusstakar Vita dukar 2 st Tändstickor/tändare Fotoram 1 st Vas 3 st Klassisk musik 2 st Anhöriglistor till skolans elever finns i en pärm vid broschyrstället i personalhallen (övre plan) samt att alla klasslärare har listan för sin klass. Listan revideras varje höst vid skolstart. Skolkatalog med elevernas hem telefonnummer. Böcker; När klassen berörs av dödsfall Skarpa lägen Visst får du gråta Mörker och ljus Min farfar och lammen Katten som älskade regn Barn i sorg Råd till personal 1. Var nära och närvarande. Visa att Du ställer upp, att Du finns och att Du deltar. Även om det är flera som visat sitt deltagande är det viktigt att veta att också Du vet. Våga visa Din egen sorg och bestörtning. 2. Försök inte släta över Ord som Det är inte så farligt blir till hån i den här situationen. Det här är det farligaste och hemskaste som kunde hända. Hjälp att sörja istället för att försöka trösta. 3. Lyssna aktivt Det finns inga så välmenande råd som hjälper. Men lyssna, ta in, bekräfta känslan. Var delaktig. 12

13 4. Var inte rädd för gråten. Att gråta är kroppens eget sätt att uttrycka en stark känsla. Håller man tillbaka gråten stoppar man också känslan. Och då dyker den upp senare, ibland efter många år. 5. Ge hjälp med orden. Fråga försiktigt hur det var, vad som hände, hur det kändes. Ett sätt att få ur sig något av sorgen är faktiskt att klä den i ord. Att tala om händelsen är det första steget av en bearbetning som senare kan gå vidare. 6. Boka ny tid. Se till att Du är tillgänglig även fortsättningsvis. Lämna Ditt telefonnummer och boka en ny tid som visar att Du är beredd att fortsätta samtalet. 7. Kom igen. En sorg av den här storleken är inte klar med ett samtal. Ta själv ansvaret för att höra efter hur det är. Om det inte går att träffas, skriv ett litet kort. I och med att ni skriver så finns ju också tanken där. 8. Ge sorgen tid. En del av bearbetningen består i att älta det som skett. När det är klart upphör upprepningarna av sig själva. Det är inte ovanligt att det tar ett halvår innan de inblandade verkligen kan gå vidare. 9. Var dig själv. Försök inte vara psykolog eller präst eller läkare om du inte är det. Här är det bara medmänsklighet, medkänsla och medlidande som gäller. Håll tyst Håll ut Häll i 13

14 TÄNKA PÅ i möte med sörjande Tänk på hur du själv skulle vilja bli bemött (Gyllene regeln) a inte beslut åt den sörjande, såsom: Hon är nog så chockad så hon vill nog inte ha några besök eller Han behöver nog lite lugn och ro så jag väntar med att ringa. veka inte att ringa, skriva, hälsa på så snart som möjligt även om du känner dig tafatt och saknar ord. rösta inte med tomma fraser som: Det var nog bäst som skedde eller Gud har nog en mening med allt. ig om du inte vet vad du ska säga. En tyst vän är bättre än ingen vän alls. appa inte modet om du i det akuta skedet av sorgen inte blir så väl mottagen. Den sörjande uppskattar säkert din omtanke men orkar kanske inte just då med ditt besök. röttna inte på att bry dig om din sörjande vän när vardagen kommer och kondoleansblommorna vissnat. En blick, ett brev eller frågan: Kan jag göra något för dig? betyder mycket. ro inte att du förstår hur den sörjande känner det. Varje sorgeprocess är unik och bara den sörjande själv vet hur det känns. ålamod behöver du utrusta dig med för att förstå den sörjande, för sorgen tar sin tid. Räkna med minst ett år. illåt den sörjande att känna det han/hon känner och säga det han/hon säger. Tillåt också de till synes absurda och groteska känslorna, drömmarna och fantasierna, om du till äventyrs skulle få förtroendet att ta del av dem. De är i högsta grad normala i en sorgeprocess. Förbud och pekpinnar försvårar, förlänger och kan i värsta fall förhindra vandringen genom sorgens mörka tunnel, tillbaka till livet. a på allvar den sörjandes önskan om att få vara sig själv, få slippa bjudningar, resor, aktiviteter m m. Bli inte orolig om den sörjande för en tid förkastar dina förslag till aktiviteter och istället isolerar sig. Respektera önskan men sluta inte att höra av dig. En kärleksfull väntan är den bästa hjälpen. Till sist: Allting har sin tid och varje företag under himmeln har sin stund. Födas har sin tid och dö har sin tid. Bryta ned har sin tid och bygga upp har sin. Gråta har sin tid och le har sin Riva sönder har sin tid och sy ihop har sin tid. Tiga har sin tid och tala har sin. (Ur Pred. 3:1-7) En sammanfattning av Peter Andréasson, f.d. sjukhuspräst i Umeå. 14

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats FLIK 1 Larmkedja Ring alltid Ingrid eller Siv Ingrid 18013, 0975/52021, 070/6425795 Siv 50100, 50192 073/0660561 Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats Tel arbete Tel hem

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN)

3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN) 1. KRISPLAN, Östra kommundelen 2. FÖRHÅLLNINGSSÄTT 3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN) 5. LÄRARES/PERSONALS DÖD 6.

Läs mer

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor 1. Inledning... 2 2. Om att hjälpa... 3 3. Skolans krisgrupp... 4 4. Krisgruppens uppgift... 5 5. Viktiga telefonnummer... 6 6. Allvarlig händelse under skoltid...

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

Krisplan för Granbackaskolan

Krisplan för Granbackaskolan Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning.

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03 Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18 Förslag till KRISHANTERING för MSDK Bilaga 1 Version 2011.03 Arbetsgrupp: Lars Malmberg Patrik Holmstedt Sanna Nedavaska Malmö Sportdykarklubb

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

OMFATTNING / BEGRÄNSNING KRISGRUPP

OMFATTNING / BEGRÄNSNING KRISGRUPP YDS Nau utilus Krishanterings- ma anual Innehållsförteckning 1. GENERELLT... 5 1.1. INLEDNING... 5 1.2. SYFTE... 5 1.3. VERSIONER... 5 1.4. REVISIONER... 5 1.5. ANSVAR... 5 1.6. OMFATTNING / BEGRÄNSNING...

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

ATT SKRIVA EN KRISPLAN

ATT SKRIVA EN KRISPLAN SVENSKA SCOUTRÅDET ATT SKRIVA EN KRISPLAN NÄR, HUR OCH VARFÖR MARIA LINDMARK 7/9/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 STEG FÖR STEG ATT SKRIVA EN KRISPLAN...5 STEG 1 Brainstorma!...5 STEG 2 Sortera

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 Krishantering LÅNGSIKTIG PLANERING Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 FÖRBEREDELSER Reserutiner 9 Kurser/utomhusaktiviteter

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1 Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Bilaga 13 Krishanteringsplan Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1 Referenser... 1 Syfte... 2 Grunder... 2 Risk och kris... 2 Ansvars-, lednings- och lydnadsförhållanden...

Läs mer

Ett steg i taget. när livet går i bitar

Ett steg i taget. när livet går i bitar Ett steg i taget när livet går i bitar Barncancerfonden Banérgatan 16, Box 5408 114 84 Stockholm www.barncancerfonden.se projektledare Johanna Perwe Produktion Snick-Snack AB Luntmakargatan 90 113 51 Stockholm

Läs mer