Handlingsplan vid krissituationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan vid krissituationer"

Transkript

1 Röbäcks skolområde Handlingsplan vid krissituationer för Linblommans skola, Linnéaskolan, Kasamarks skola och Röbäcks skola Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Per Eklund Dokumentinformation Handlingsplanen revideras varje läsårsstart Dokumentnamn Handlingsplan för krissituationer Dokumentansvarig Carola Ingelsson Fastställd/Upprättad Röbäcks skolområde Reviderad Version 4.0 Giltighetstid Tillsvidare

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Krisgruppens mål 3 Handlingsplan 4 Allvarlig händelse under tid i skola/förskola 4 Allvarlig händelse under helg och lov 5 Rutiner vid dödsfall av barn/elev eller skolpersonal 5 Rutiner vid dödsfall av nära anhörig till barn/elev 5 Inför begravningen 5 Ansvarsfördelning 6 Klassrumssamtal Debriefing 7 Känslofasen 8 Avslutningsfasen 8 Telefonlista - Krisgruppen 9 Litteraturlista för personal och barn/elever 10 Krislåda Linblomman/Linneskolan 11 Krislåda Röbäcks skola 11 Krislåda Kasamarks skola 12 Råd till personal 12 Tänka på i mötet med sörjande 14 2

3 Krisgruppens mål Handlingsplanen och krisgruppen ska verka för ett snabbt agerande i olika krissituationer och vara till hjälp och stöd för alla berörda. All personal ska ha tagit del av handlingsplanen för krishantering vid skolorna. Planen ska omfatta alla elever och personal i Röbäcks skolområde och planen utgår från Rädda barnens bok Beredskapsplan för skolan - Barn i kris, som finns i skolornas krislådor. Vid skolorna finns en lokal krisgrupp bestående av rektor, skolsköterska, skolkurator, verksamhetsrepresentanter samt vid behov en kontaktperson från kyrkan. Rektor är sammankallande till de årliga träffarna vid terminsstart och ansvarar för att handlingsplanen följs. Krisgruppen skall kontinuerligt fortbilda sig. Vart tredje år genomförs fortbildning i någon form med all skolpersonal i krishantering/första hjälpen. Krisgruppen träffas i mars månad varje år för revidering av Handlingsplan för krissituationer. Verksamhetsrepresentant i krisgruppen ska: Ansvara för att gå igenom krisplanen i arbetslagen. Ansvara för att samla in telefonlistor från mentorer/klasslärare på elevernas anhöriga till anhörigpärmen. Ansvara för att inför revidering av Handlingsplan för krissituationer, samla in synpunkter från arbetslagen. Ansvara för att överlämna uppdraget till ny representant. Krisgruppen ska: Ansvara för krislådan Ansvara för att hålla förbandslådan intakt (skolsköterska). Rektor ska: Ansvara för att informera ny personal om krisplanen. Ansvara för att en anhöriglista på personal upprättas. Ansvara för att hanslingsplanen följs. Sammankalla krisgruppen; vid terminsstart för genomgång och översyn av handlingsplan vid krishantering samt vid akuta händelser på skolan informera övriga skolor i området, om det anses nödvändigt. Ansvara för att fortbildning. Skolområdeschef ska: Ansvara för att RSO:s krisgrupper träffas i mars varje år för översyn av planen. 3

4 HANDLINGSPLAN I Beredskapsplan för skolan - Barn i kris finns exempel på hur man hanterar olika krissituationer. Vi har här utarbetat en handlingsplan för åtgärder som skall vidtas om en allvarlig händelse inträffarunder tiden i skolan, där vi med allvarlig händelse avser en händelse där en större grupp elever och/eller personal blir berörda (olycka, dödsfall eller andra allvarliga tillbud). ALLVARLIG HÄNDELSE UNDER TIDEN I SKOLA 1. Medicinsk första hjälp. Första hjälp av personal vid skolan. 2. Ambulans och polis tillkallas via Vårdnadshavare underrättas så snart det är möjligt och helst av den som har mest information att ge. Undantag vid dödsfall då anhöriga skall underrättas av polis. Någon som känner familjen bör dock följa med. 4. Krisgruppen underrättas, Rektor ansvarar för detta. Någon ur krisgruppen avdelas för att finnas tillhands i personalrummet på skolan. Övriga i krisgruppen och annan berörd personal tar hand om kringstående i mindre grupper. 5. Press/media hänvisas alltid först till rektor och skall förhindras att göra spontana intervjuer. 6. Krisgruppen underrättar personal, även de som inte finns på plats, om fakta kring händelsen och om åtgärder som vidtagits. Rektor informerar övriga skolor i området och om så behövs ber om hjälp med personal, i första hand från skolornas lokala krisgrupper. 7. Klassrumssamtal/gruppsamtal utförs av lärare och vid behov av någon från krisgruppen (se bilaga 1, sid 8) innan skoldagens slut. Barn/elever skickas aldrig hem utan samtal). 8. Skriftlig information utformas/mångfaldigas, som komplement till den muntliga information som tidigare förmedlats till eleverna och för att informera föräldrar. 9. Stöd ges till berörda personal. Möte med skolans personal för att tala ut om vad som hänt och för att planera fortsatta åtgärder. För fortsatt krisarbete se Beredskapsplan för skolan - Barn i kris. Använd krislådan. 4

5 ALLVARLIG HÄNDELSE UNDER HELG OCH LOV 1. Krisgrupp och personal underrättas. 2. Vid behov ringer runt till rektor till berörda och informerar. Det kan också ske information via mejllistor om det anses lämpligt. 3. Vid längre skollov tar krisgrupp/rektor kontakt med kontaktperson på kyrkan för dess öppethållande och samarbete kring krisen/händelsen. Eleverna meddelas om möjligheten att söka stöd och hjälp hos kyrkan. Klassrums-/gruppsamtalet senareläggs till dess att klassen/gruppen kan samlas. RUTINER VID DÖDSFALL AV ELEV ELLER PERSONAL 1. Informera skolledningen. Den som får vetskap om det inträffade kontaktar rektor som i sin tur aktiverar krisgruppen på skolan. 2. En tid efter att polisen underrättat anhöriga om dödsfallet tar läraren eller någon från krisgruppen kontakt för att visa sitt deltagande i sorgen och för att tala om vilken information som skall ges i klassen/gruppen. 3. Klassen/gruppen informeras. Samla klassen/gruppen. Tänd ett ljus på skolbänken (ljus, ljusstake, duk, musik och diktbok finns i krislådan i personalrummet). OBS Bänken/elevens plats skall finnas kvar resten av terminen. Låt varje elev få tala om sin kamrat, vad han eller hon vet om händelsen och vad de känner. Låt alla barn/elever komma tills tals, men tvinga ingen. Målsättningen med samlingen är att eleverna skall gå hem med samma berättelse efter skoldagens slut. RIKTLINJER INFÖR BEGRAVNINGEN Skolan och kyrkan anordnar minnesstund. Prästen, läraren eller annan lämplig person tillfrågar de anhöriga om elevens kamrater har möjlighet att närvara vid begravningen. Diskutera med berörda elever vad som kommer att hända vid begravningen. Eleverna får en kortfattad skriftlig information om begravningen med sig hem. 5

6 ANSVARSFÖRDELNING VID DÖDSFALL Rektor: Informerar personalen om det inträffade. Det är viktigt att de vuxna ger samma information. Talar med vaktmästare om flaggning. Ombesörjer att det sänds blommor till familjen. Informerar övriga skolor på området. Informerar sig om begravning och vilka som skall deltaga. Utser person som vid lämplig tidpunkt samlar ihop den avlidnes tillhörigheter och överlämnar till familjen. Kontrollerar att eleven/ blir struken från klass/grupp, adresslistor och mailadresslistor (även personal i förekommande fall). Deltar i begravning och ombesörjer blommor. Klasslärare/handledare: Kontaktar krisgruppen för råd och stöd. Talar med anhöriga och gör eventuellt hembesök. Deltar i begravningen. Krisgruppen: Ska ge råd och stöd till personalen. Ska se till att sorgelådan finns på plats i personalrummet och att den är intakt med litteratur, duk, ram, ljusstake, ljus samt handlingsplan både före och efter användandet. RUTINER VID DÖDSFALL AV NÄRA ANHÖRIG TILL BARN/ELEV 1. Rektor informeras och gör en bedömning om krisgruppen ska samlas. 2. Om dödsfallet sker då eleven är i skolan underrättas eleven av polis och/eller anhörig. Personal följer med eleven till de anhöriga. 3. Klassläraren tar kontakt med anhöriga till eleven för att höra hur de vill att informationen ska lämnas till klasskamrater, samt hur skolan ska bemöta eleven när hon/han kommer tillbaka till skolan. 4 Ev. hålls klassrums-/gruppsamtal beroende på situationen. 6

7 Bilaga 1 KLASSRUMSSAMTAL-DEBRIEFING Klassrums-/gruppsamtalet bör hållas inom 2-48 timmar efter det att allvarlig händelse inträffat. När samtalet väl påbörjats avbryter man inte med några pauser (toabesök ska vara gjorda innan samtalet sätter igång). INLEDNING - Läraren redogör för vad som ska hända och varför. Ex. "När någon dör fylls vi av tankar och känslor som kan göra oss både ledsna, rädda och arga. Genom att prata om det kan man klara ut missförstånd och efteråt känna att det känns lite bättre." - Eleverna informeras om att de efter samtalet, inte får berätta för andra vad kamraterna har sagt. Gärna vad de själva har sagt, men inte kamraternas berättelser. - Ingen får efter samtalet reta någon för det dom sagt eller gjort under samtalet, därför att inga känslor är fel. - Var och en talar för sig själv. Ingen talar för någon annan. - Alla ska berätta om hur de fick reda på olyckan, av vem och när. - Alla ges möjlighet, men ingen ska tvingas, att säga något om sina känslor. FAKTAFASEN Den här punkten är till för att ge alla samma syn på det som inträffat. Läraren förmedlar information om olyckan och alla inblandade måste tala om på vilket sätt de, i den situation de var, uppfattat händelsen. Om de varit inblandad i olyckan eller omhändertagandet bör de också tala om på vilket sätt de varit inblandad och hur de agerade. Det här skapar en helhet för samtliga och klarar upp eventuella missförstånd. Frågeställningar - Vad gjorde du när olyckan inträffade? - Hur fick du reda på det som hänt? - Vem var det som berättade för dig? - När fick du reda på det? 7

8 KÄNSLOFASEN Kan indelas i en Tanke- och en Reaktions del Tankedelen Frågeställningar: -Vad tänkte du när du fick reda på det? (för att få deras reaktioner på katastrofen) -Vad var det värsta med händelsen för dig? (för att få fram traumats kärna för individen) Reaktionsdelen Reaktionsdelen kan glida in från tankedelen genom att man går igenom sinnesintryck. Frågeställningar: Vad har du sett? Vad har du hört? Vad har du känt? Vad har du luktat, o.s.v. Om någon berättar om en reaktion kan frågan ställas om någon annan känt/reagerat på liknande sätt. Eleverna kan kanske behöva ta till papper och penna för att på ett bra sätt kunna beskriva/uttrycka vad de känner i teckningar eller i ord. AVSLUTNINGSFASEN Sammanfattning Här sammanfattas allt det som kommit fram av tankar och reaktioner. Det är dock viktigt att man som samtalsledare här inte favoriserar några tankar eller uttryck. Alla tankar är precis lika viktiga. Hur går vi vidare Tala om vad de kan förvänta sig av kris- och sorgereaktioner, i allmänhet. Det kan exempelvis påverka minnet och ge koncentrationssvårigheter. Till äldre elever kan man gärna ge en kort skriftlig information om krisreaktioner. Ge eleverna rådet att prata med vårdnadshavare och vänner, skaffa information, skriva dikter, eventuellt göra något tillsammans med de efterlevande. Nästa samling Det räcker inte med att bara samtala vid ett tillfälle. Därför avslutas samlingen med att boka tid för nästa sammanträffande, 1-5 dygn senare beroende på omständigheter och skick. 8

9 TELEFONLISTA KRISGRUPPEN Linneaskolan, Linblomman, Röbäck och Kasamarks skolor Namn Arbete Hem Mobil Per Eklund Skolområdeschef Carina Axroth Rektor Ulrika Hällman Rektor Myrtle Nestander Rektor Anna-Lena Engman Skolsköterska Anne-May Viklund Kurator Lena Gelfgren Lärare Lb Malin Söderberg Lärare Lis Jenny JAkobsson Lärare Lis Stina Andersson Lärare Rb Ulrika Dennerlund Lärare Kas Röbäcks kyrka Mats Pelo Präst Diakon Svenska Kyrkans växel Lena Hellgren Kanslist Carola Ingelsson Kanslist Jan Pettersson Vaktmästare RESURSLISTA Namn Ambulans, Polis Brandkår 112 Kyrkans stödgrupp 112 POSUM, Umeå Kommun Polis ej Brådskande Sjukvård Tegs vårdcentral Sjukvårdsupplysningen NUS Akutmottagningen BUP, Barn och Ungdoms psyk psykiskt och socialt omhändertagande vi större katastrofer Socialtjänst Mottagningsenheten Elevhälsan Lars-Åke Nordström Tf Verksamhetschef Tolk Tolkförmedling Semantix

10 LITTERATURLISTA Sorg och omsorg Barn i sorg Kris och katastrof, en handbok för skolan Beredskapsplan i skolan Sorg, saknad och sammanhang När det krisar i skolan När det krisar i förskolan Atle Dyregrov, Magne Raundalen Atle Dyregrov Marianne Andersson Rädda Barnen Gunilla Brinck Karin Nordblom/Ulla Magnusson Karin Nordblom/Inger Krarup FÖRSLAG TILL LITTERATUR FÖR ELEVER Bröderna Lejonhjärta, Astrid Lindgren Alla åldrar Hur kunde hon? Annika Holm Åk 7-9 Lindansaren, Elsie Johansson Åk 7-9 I taket lyser stjärnorna, Johanna Thydell Åk 7-9 Solar Plexus, Marie-Chantal Long Åk 7-9 Dansa på min grav, Aidan Chambers Åk 7-9 Nora från Ingenstans, Anna Lyrevik Åk 7-9 FÖRSLAG TILL HÖGLÄSNING FÖR BARN Så var det när Olas farfar dog, Resan till Ugri-La-Brek, Sadaji och de tusen pappersdrakarna, Jag saknar dig, jag saknar dig, Dödenboken, Monica Gydal 5-9 år Thomas Tidholm 5-9 år Eleanor Coerr 9-12 år Peter Pohl från 9 år Pernilla Stalfelt från 6 år 10

11 Krislåda Linblomman/Linnéaskolan Plats: Glasskåpet vid entré till personalrummet Innehåll: Linblomman/Linnéaskolans/Röbäcks skolas handlingsplan vid krissituationer Nordblom, Magnusson Rahm; När det krisar i skolan, en handledning vid kris och katastrof, Gothia 2002 Ljus, värmeljus Ljusstake 4 st Tändstickor Dukar 4 st Ram 4 st Vas 3 st Blommor Musik CD 4 st Anteckningsböcker, pennor Anhöriglista till skolans personal, revideras varje höst vid skolstart Anhöriglistor till skolans elever finns på Linblomman i pärm vid telefonen på varje hemvist. Linnéaskolan vid telefon i arbetslagsrum Skolkatalog Skolan och elever i sorg. Dikter. Texter och dikter att läsa för elever Birkehorn, R: Praktisk krishantering. Litteratur för vuxna Dyregrov, A: Barn i sorg. Litteratur för vuxna Krislåda Röbäcks skola Plats: Rektors kontor i bokhyllan Innehåll: Linblomman/Linnéaskolans/Röbäcks skolas handlingsplan vid krissituationer Nordblom, Magnusson Rahm; När det krisar i skolan, en handledning vid kris och katastrof, Gothia 2002 Dukar 2 st Ljus Ljusstakar Tändstickor Ramar Blommor Anhöriglistor förskolans personal revideras varje höst Anhöriglistor till skolans elever finns i pärm i personalens arbetsrum Video Barns sorg är randig Böcker - När klassen berörs av dödsfall - Förbered barnen för livet - Beredd på det ofattbara 11

12 - Barns sorg - Sommarlandet - Stöttebrev - Plötsligt händer det 2 st Musik CD Krislåda Kasamark skola Plats: Skåpet i personalrummet Innehåll: Kasamarks skolas handlingsplan vid krissituationer. Ljus, värmeljus, ljusstakar Vita dukar 2 st Tändstickor/tändare Fotoram 1 st Vas 3 st Klassisk musik 2 st Anhöriglistor till skolans elever finns i en pärm vid broschyrstället i personalhallen (övre plan) samt att alla klasslärare har listan för sin klass. Listan revideras varje höst vid skolstart. Skolkatalog med elevernas hem telefonnummer. Böcker; När klassen berörs av dödsfall Skarpa lägen Visst får du gråta Mörker och ljus Min farfar och lammen Katten som älskade regn Barn i sorg Råd till personal 1. Var nära och närvarande. Visa att Du ställer upp, att Du finns och att Du deltar. Även om det är flera som visat sitt deltagande är det viktigt att veta att också Du vet. Våga visa Din egen sorg och bestörtning. 2. Försök inte släta över Ord som Det är inte så farligt blir till hån i den här situationen. Det här är det farligaste och hemskaste som kunde hända. Hjälp att sörja istället för att försöka trösta. 3. Lyssna aktivt Det finns inga så välmenande råd som hjälper. Men lyssna, ta in, bekräfta känslan. Var delaktig. 12

13 4. Var inte rädd för gråten. Att gråta är kroppens eget sätt att uttrycka en stark känsla. Håller man tillbaka gråten stoppar man också känslan. Och då dyker den upp senare, ibland efter många år. 5. Ge hjälp med orden. Fråga försiktigt hur det var, vad som hände, hur det kändes. Ett sätt att få ur sig något av sorgen är faktiskt att klä den i ord. Att tala om händelsen är det första steget av en bearbetning som senare kan gå vidare. 6. Boka ny tid. Se till att Du är tillgänglig även fortsättningsvis. Lämna Ditt telefonnummer och boka en ny tid som visar att Du är beredd att fortsätta samtalet. 7. Kom igen. En sorg av den här storleken är inte klar med ett samtal. Ta själv ansvaret för att höra efter hur det är. Om det inte går att träffas, skriv ett litet kort. I och med att ni skriver så finns ju också tanken där. 8. Ge sorgen tid. En del av bearbetningen består i att älta det som skett. När det är klart upphör upprepningarna av sig själva. Det är inte ovanligt att det tar ett halvår innan de inblandade verkligen kan gå vidare. 9. Var dig själv. Försök inte vara psykolog eller präst eller läkare om du inte är det. Här är det bara medmänsklighet, medkänsla och medlidande som gäller. Håll tyst Håll ut Häll i 13

14 TÄNKA PÅ i möte med sörjande Tänk på hur du själv skulle vilja bli bemött (Gyllene regeln) a inte beslut åt den sörjande, såsom: Hon är nog så chockad så hon vill nog inte ha några besök eller Han behöver nog lite lugn och ro så jag väntar med att ringa. veka inte att ringa, skriva, hälsa på så snart som möjligt även om du känner dig tafatt och saknar ord. rösta inte med tomma fraser som: Det var nog bäst som skedde eller Gud har nog en mening med allt. ig om du inte vet vad du ska säga. En tyst vän är bättre än ingen vän alls. appa inte modet om du i det akuta skedet av sorgen inte blir så väl mottagen. Den sörjande uppskattar säkert din omtanke men orkar kanske inte just då med ditt besök. röttna inte på att bry dig om din sörjande vän när vardagen kommer och kondoleansblommorna vissnat. En blick, ett brev eller frågan: Kan jag göra något för dig? betyder mycket. ro inte att du förstår hur den sörjande känner det. Varje sorgeprocess är unik och bara den sörjande själv vet hur det känns. ålamod behöver du utrusta dig med för att förstå den sörjande, för sorgen tar sin tid. Räkna med minst ett år. illåt den sörjande att känna det han/hon känner och säga det han/hon säger. Tillåt också de till synes absurda och groteska känslorna, drömmarna och fantasierna, om du till äventyrs skulle få förtroendet att ta del av dem. De är i högsta grad normala i en sorgeprocess. Förbud och pekpinnar försvårar, förlänger och kan i värsta fall förhindra vandringen genom sorgens mörka tunnel, tillbaka till livet. a på allvar den sörjandes önskan om att få vara sig själv, få slippa bjudningar, resor, aktiviteter m m. Bli inte orolig om den sörjande för en tid förkastar dina förslag till aktiviteter och istället isolerar sig. Respektera önskan men sluta inte att höra av dig. En kärleksfull väntan är den bästa hjälpen. Till sist: Allting har sin tid och varje företag under himmeln har sin stund. Födas har sin tid och dö har sin tid. Bryta ned har sin tid och bygga upp har sin. Gråta har sin tid och le har sin Riva sönder har sin tid och sy ihop har sin tid. Tiga har sin tid och tala har sin. (Ur Pred. 3:1-7) En sammanfattning av Peter Andréasson, f.d. sjukhuspräst i Umeå. 14

Beredskapsplan för krishantering på Svenska Skolan i Wien

Beredskapsplan för krishantering på Svenska Skolan i Wien Beredskapsplan för krishantering på Svenska Skolan i Wien "Håll fast, håll om, häll i, håll ut" (Fyra goda råd för att hjälpa dem som sörjer) Antagen av styrelsen december 2010 Uppdaterad september 2015

Läs mer

Beredskapsplan för krishantering på Svenska Skolan i Wien

Beredskapsplan för krishantering på Svenska Skolan i Wien Beredskapsplan för krishantering på Svenska Skolan i Wien "Häll i, håll om, håll ut" (Tre goda råd för att hjälpa dem som sörjer) Uppdaterad och antagen av styrelsen december 2010 1 Telefonlista krisgruppen

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Enheten för personal- och organisationsutveckling Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Studentprästerna, universitetshälsan och studenthälsan är en möjlig resurs i svåra situationer

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan

Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan Viktoriaskolan Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan reviderad Örebro hösten 2015 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man hamnat i en sådan

Läs mer

Krishanteringsplan vid:

Krishanteringsplan vid: Krishanteringsplan vid: Familjecentralen Långaveka förskola - Långavekaskolan Långåsskolan Långås förskola Morups förskola Ormvråkens förskola Skogstorpsskolan Solhagens förskola Smedjans förskola Vitklöverns

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26 Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig för krisplanen Leder

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun LERUM800, v 1.0, 2007-06-15 Datum 2014-09-10 Hulans enhet Krishanteringsplan För Hulans enhet 2014-2015 Lerums kommun Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Hulanskolan Hulans

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS NYKÖPINGS GYMNASIUM Lå 2013-2014 Uppdaterad 2013-10-15 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Nyköpings gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 Reviderad 2013-12-10 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Krisledningsgrupp sid 4 Telefonlista sid 5 Allvarlig olycka/händelse i förskolan sid 6 Allvarlig olycka

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 3 mars 2014 Karlfeldtgymnasiets krisplan Om en allvarlig olycka eller dödsfall inträffar där elev, lärare eller övrig personal på skolan är inblandad skall

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN Mål: Att skapa beredskap för hantering av kriser som berör elever, personal och anhöriga Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer s 2 Handlingsplan

Läs mer

1. Tillstånd som utlöses av yttre händelser, t.ex. dödsfall, invaliditet, svåra olyckor, våldshandlingar.

1. Tillstånd som utlöses av yttre händelser, t.ex. dödsfall, invaliditet, svåra olyckor, våldshandlingar. Kris och katastrof Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man hamnat i en sådan livssituation att ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionsmönster inte är tillräckliga

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris Handlingsplan vid kris Att skapa beredskap att hantera kriser som berör elever och personal INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga telefonnummer Handlingsmodell vid akuta kriser Krissituationer med olyckor och dödsfall

Läs mer

Checklista vid akutsituation (5:12 Ektorpsringens krisprogram)

Checklista vid akutsituation (5:12 Ektorpsringens krisprogram) För dig Personal, som tar emot krisbesked 1. Tag fram Mottagningsblanketten Fyll i! Checklista vid akutsituation (5:12 Ektorpsringens krisprogram) 2. Meddela rektor Anders Eriksson Om rektor inte är tillgänglig

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-02-25 1.0 Pär Blondell Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

KRISPLAN EMILIASKOLAN. Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov.

KRISPLAN EMILIASKOLAN. Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov. KRISPLAN EMILIASKOLAN Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov. Innehåll 1. Krisgrupp 3 2. Viktiga telefonnummer 3 3. Ärendegång vid olycka

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Senast uppdaterad 2009-04-23 2009-09-17 1 Innehållsförteckning Sida 3, Viktiga telefonnummer 4, Solhemsskolans krisgrupp Handlingsplaner 5, Fysisk misshandel 6, Akut

Läs mer

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter. LERUM400, v 1.0, 2007-04-19 HANDLINGSPLAN I KRISSITUATION 1 (5) 2008-10-08 2011-10-19 rev Lärande Knappekullaenheten Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

KRISPLAN Lärcentrum Mellerud Vuxenutbildningen

KRISPLAN Lärcentrum Mellerud Vuxenutbildningen Uppdaterad 2010-05-19 Borttaget: 03-11 KRISPLAN Lärcentrum Mellerud Vuxenutbildningen - 1 - INNEHÅLL KRISGRUPP Lärcentrum Mellerud... - 3 - KRISGRUPPENS ARBETSFÖRDELNING... - 4 - Generell arbetsgång...

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN. KRISTIANSTAD Lå 14/15

BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN. KRISTIANSTAD Lå 14/15 BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER PÅ C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN I KRISTIANSTAD Lå 14/15 Innehåll Telefonnummer... 2 Ansvarsfördelning vid händelse av kris... 3 Akut större händelse utanför skolan...

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun

Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun 2012 10 01 Reviderad av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg Innehåll Krisgruppens medlemmar Handlingsplaner vid olika typer

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma. Ring 112 3. Anteckna: a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad som har skett d. vem har skadats

Läs mer

Krisgruppen Bjärke enhet

Krisgruppen Bjärke enhet Krisgruppen Bjärke enhet Träffas varje år efter skoluppstarten och ser till så att all information, alla dokument, namn och telefonnummer är aktuella. Beredd på att samlas omgående på aktuell plats (om

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

KRISPLAN. för Slättängskolan 2013/2014

KRISPLAN. för Slättängskolan 2013/2014 KRISPLAN för Slättängskolan 2013/2014 Djupt, djupt inne i sorgens mörker, glimtar en annan sorts glädje fram, en allvarligare glädje, i grunden besläktad med sorg. Se magnolian! Den blommar nu! av Barbro

Läs mer

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Central krisgrupp Titel Namn Jobb Mobil Bostad Rektor Geneskolan Malin Petersson 26 53 62 073-086 68 44 765 27 Rektor Geneskolan Nicklas Wästlund 26

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL

HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL En låda med material märkt KRIS finns i lärarrummet. Lådan innehåller ljus, tändstickor, vit duk, ram att ha foto i, musik, litteratur, elevlista

Läs mer

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor KRISPLAN Norsjö kommuns skolor Innehåll Krisledningsgruppen och kontaktpersoner... 4 Viktiga nummer... 5 Allvarlig olycka/händelse i skolan... 6 Akuta åtgärder på olycksplatsen... 6 Information till Rektor...

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2)

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) Leksands folkhögskola Augusti 2012 Beredskapsplan vid krissituationer Vid en krissituation: 1.Se till att skadade/berörda får hjälp 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) 3.Skolans

Läs mer

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN Gällande Älvdalens Förskolor, skolor och fritidshem 1 Reviderad 20131001 KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN FÖR FÖRSKOLOR, GRUNDSKOLAN ÄLVDALEN F-9 OCH FRITIDSHEM I ÄLVDALEN Målsättning Kris-

Läs mer

OM NÅGOT HÄNDER HANDLINGSPLAN I AKUT KRISHANTERING FÖRSKOLA-FAMILJEDAGHEM- HELGFÖRSKOLA- SKOLA - FRITIDSHEM SIMRISLUNDSENHETEN

OM NÅGOT HÄNDER HANDLINGSPLAN I AKUT KRISHANTERING FÖRSKOLA-FAMILJEDAGHEM- HELGFÖRSKOLA- SKOLA - FRITIDSHEM SIMRISLUNDSENHETEN OM NÅGOT HÄNDER HANDLINGSPLAN I AKUT KRISHANTERING FÖRSKOLA-FAMILJEDAGHEM- HELGFÖRSKOLA- SKOLA - FRITIDSHEM SIMRISLUNDSENHETEN I stödgruppen ingår personerna i samverkansgruppen: Jan Nilsson 81 96 11 hem

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Reviderad 2014-09-02

KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Reviderad 2014-09-02 KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Aktuella telefonnummer finns i bilaga 4. ELEVS DÖDSFALL KRISPLAN VID ELEVS

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Krisplan Tundalsskolan

Krisplan Tundalsskolan Augusti 2015 Krisplan Tundalsskolan [Välj datum] Robertsfors kommun Barn- och utbildningskontoret KRISPLAN TUNDALSSKOLAN Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Uppföljning och utvärdering

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015. Vid svåra händelser i skolan

HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015. Vid svåra händelser i skolan HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015 Vid svåra händelser i skolan Vid behov av medicinsk första hjälp Vårdcentarlen/annan personal Kontakta SOS alarm 112, polis 021-15 20 00 eller i nödfall

Läs mer

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s.

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s. Krisplan - Studeranderelaterade situationer Reviderad 27.8.2015 Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2 Studerande - svår olycka s. 3 Studerande - dödsfall s. 4 Personal - svår olycka s. 5 Personal dödsfall

Läs mer

Kris och katastrofplan

Kris och katastrofplan Kris och katastrofplan för Förskolan Bränningevägen 2015 1 Innehåll Handlingsberedskap 3 Rutiner för ökad beredskap vid olyckor 3 Krisgruppen 4 Krisgruppens arbetsgång 5 Handlingsplan för större olyckor

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter 2 INNEHÅLL 1. Inledning samt målsättning..... 3 2. Arbetsfördelning vid kris.. 4 2.1 Krisgruppen vid social- och

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN KRIS och BEREDSKAPSPLAN för KVARNGÄRDESSKOLAN Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppens medlemmar Resurspersoner och organisationer Checklista vid olycksfall på skolan Handlingsprogram vid olika

Läs mer

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Ansvaret för en krissituation har samma chefer som i alla övriga sammanhang har ansvar för personal, studenter och verksamhet. Krisstödets

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning KRISPLAN FÖR Innehållsförteckning sid Bakgrund, syfte och mål 3 Vad är Kris? 4 Emotionell förstahjälp 5 Handlingsplan vid dödsfall 6 Självmord personal 7 Handlingsplan vid olycksfall 8 Handlingsplan vid

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

KRISPLAN för Tavelbäcksskolan

KRISPLAN för Tavelbäcksskolan KRISPLAN för Tavelbäcksskolan Reviderad 2012-12-19 Inledning Denna plan är utarbetad i samråd med personal på enheten och träder i kraft så snart en krissituation inträffat. Planen aktualiseras hos elever,

Läs mer

www.storfors.se Krisplan Läsåret 2015-2016 Handlingsplan vid kris, dödsfall bland elever, lärare och anhöriga Material för skolpersonal

www.storfors.se Krisplan Läsåret 2015-2016 Handlingsplan vid kris, dödsfall bland elever, lärare och anhöriga Material för skolpersonal www.storfors.se Krisplan Läsåret 2015-2016 Handlingsplan vid kris, dödsfall bland elever, lärare och anhöriga Material för skolpersonal Reviderad maj 2015 1 Att skapa beredskap att hantera kriser som berör

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

Psykosocial kris- och katastrofplan

Psykosocial kris- och katastrofplan Psykosocial kris- och katastrofplan Reviderad 2014-08-28 Vid varje katastrof/olycka ställs vi inför specifika problem som måste lösas. Det går inte att i en katastrofplan förutse alla möjliga situationer.

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna)

Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) 2007-01-08 LTH Ingenjörshögskolan Utbildningsservice YO Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) Krisgrupper - en

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden

Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden All verksamhet i skolor, förskolor, bibliotek, badhus mm drabbas någon gång av den plötsliga och smärtsamma händelsen när någon

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr

Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr LERUM100, v 1.0, 2007-11-13 1 (14) Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Box 4088 Mjörnbotorget 0302-52 17 52 www.lerum.se Pg 3 31 43-9 443 12 Gråbo 0302-52 17 78 (fax) larande@lerum.se

Läs mer

Krisplan för Kyrkerörsskolan

Krisplan för Kyrkerörsskolan Reviderad 2014-02-03 Krisplan för Kyrkerörsskolan Introduktion Det är betydelsefullt för Kyrkerörsskolan med en i förväg utarbetad plan för hantering av olika former av kriser. Syftet är att det finns

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR Rudolf Steinerskolan I Göteborg 20120423

KRISHANTERINGSPLAN FÖR Rudolf Steinerskolan I Göteborg 20120423 KRISHANTERINGSPLAN FÖR Rudolf Steinerskolan I Göteborg 20120423 Aktuell personal och telefonnummer Elsebeth Östergaard Rektor 031-21 04 14 mobil 0706 272724 Karin Hammarskjöld Skolsköterska 031-21 37 97

Läs mer

KRISPLAN. Föglö grundskola

KRISPLAN. Föglö grundskola 1 KRISPLAN Föglö grundskola 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dikt: Håll om mig 3 1. Stödgruppens funktion och medlemmar 4 2. Åtgärder vid plötsliga döds- och olycksfall 4 3. Om lärare/kollega dött eller om katastrof

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer

Handlingsplan vid krissituationer Handlingsplan vid krissituationer akuta åtgärder förebyggande åtgärder information Reviderad 2010-01-26 1 (22) Inledning Denna plan är utarbetad i samråd med personal på Orrvikens förskola/ skola träder

Läs mer