VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen 2008-08-27"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti kl Ajournerat kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren Leif Ahlmark Åke Nilsson Anita Johansson Mikael Österberg Gunilla Prång Margaretha Löfgren, ej vid beh. av 208, Rune Andersson, vid beh. av 208, Gerd-Marie Carlsson, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Åke Nilsson Underskrift Sekreterare , , , Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Gunnar Hörnlund Justerande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift...

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti kl Ajournerat kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren Leif Ahlmark Åke Nilsson Anita Johansson Mikael Österberg Gunilla Prång Margaretha Löfgren, ej vid beh. av 208, Rune Andersson, vid beh. av 208, Gerd-Marie Carlsson, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Åke Nilsson Underskrift Sekreterare ,204,231 Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Gunnar Hörnlund Justerande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll ( 200,204,231) har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift...

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Vilhelmina ingenjörsbyrå AB Tekniska enheten Karl-Johan Ottosson Ks 189 Au 292 Dnr 08/Ks Förfrågan om markköp ur Granberg 1:52 Vilhelmina Ingenjörsbyrå. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina Ingenjörsbyrå genom Tommy Korsén ansöker om att få köpa markområdet mellan sin fastighet Granberg 1:83 och Videvägen, ca 2000 kvm (A) ur Granberg 1:52. Företaget befinner sig i en expanderande fas och anpassar f n f d Tvättens lokaler för att skapa produktionsmöjligheter för att kunna klara inneliggande order. Dessutom pågår ett utvecklingsprojekt som med stor sannolikt innebär att ytterligare en produkt kommer att tillverkas i Vilhelmina. Det är för att kunna säkerställa företagets utvecklingsmöjligheter som man vill köpa marken (område A eller område A+B) Harald Jakobsson Godstrafik AB ansökte om att få köpa detta markområde. Dessförinnan hade Vilhelmina Ingenjörsbyrå AB muntligen framfört önskemål om att senare få förvärva detta markområde. Kommunens näringsenhet arbetade samtidigt med tänkt etablering i Bilprovningens lokaler som då också skulle behöva även detta markområde. Detta resulterade i att ett arrendeavtal upprättades med Harald Jakobsson Godstrafik AB att nyttja detta område för uppställning av fordon från Detta arrendeavtal blev påskrivet för ca 2 veckor sedan och marken tänker han nyttja som upplag för matjord. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår att sälja markområdet till Vilhelmina Ingenjörsbyrå AB för kr och köparen står för alla avstyckningskostnader och kostnad för fastighetsreglering av område C till Granberg 1:60. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 189 (forts) Au 292 (forts) Dnr 08/Ks Förfrågan om markköp ur Granberg 1:52 Vilhelmina Ingenjörsbyrå. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att sälja markområdet till Vilhelmina Ingenjörsbyrå AB för kr och köparen står för alla avstyckningskostnader och kostnad för fastighetsreglering av område C till Granberg 1: Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att sälja markområdet till Vilhelmina Ingenjörsbyrå AB för kr Köparen står för alla avstyckningskostnader och kostnad för fastighetsreglering av område C till Granberg 1:60. att köpeavtalet kompletteras med exploateringsklausul. -

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kommunchefen Ks 190 Au 297 Ks 275 Au 430 Ks 219 Au 326 Dnr06/Ks Konvertering Isladan Tjärnvallen. Ärendebeskrivning Au Det aktuella läget med ökade energipriser på el har föranlett en fortsatt översyn av fastighetsbeståndet inom Vilhelmina kommun. Isladan är en storförbrukare av el för uppvärmning och tappvarmvatten. Objektet har tidigare varit föremål för översyn med konvertering och ventilationsåtgärder från direktverkande el till uppvärmning med fjärrvärme. Tidigare överslagsberäkningar har gjorts och KLIMP pengar samt OFF rot stöd har beviljats med 15 % resp 30 % på de beräknade kostnaderna. De tidigare beräknade kostnaderna (år 2004) uppgick till kr med Pay-off-tid på 6 år. Tekniska enheten har ansett efter kontakt med expert på energikartläggning av ishallar, att möjligheter finns till större besparingar med kortare Pay-off-tid. Ny uppdatering och beräkning av behovet anses nödvändighet och med konsultkostnad av kr för energikartläggning ges ett gott underlag för kommande beslut. OFF-rot stöd kan sökas med 32 % för energikartläggning dock senast Tekniska enheten anser objektet vara intressant och föreslår att arbetsutskottet tillstyrker medel för energikartläggning Förslag till beslut att tillstyrka medel för energikartläggning av isladan.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 190 (forts) Au 297 (forts) Ks 275 (forts) Au 430 (forts) Ks 219 (forts) Au 326 (forts) Dnr06/Ks Konvertering Isladan Tjärnvallen. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge att energikartläggning av isladan får genomföras inom ramen för anvisade medel för energiåtgärder. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att medge att energikartläggning av isladan får genomföras inom ramen för anvisade medel för energiåtgärder Au Under överläggning i ärendet tekniske chefen Stellan Lundmark. Tekniske chefen redovisar förslag till åtgärder i tre steg enligt följande: Steg 1 Steg 2 Steg kronor Pay-off tid 1 år kronor Pay-off tid 1 år kronor Återbetalningstid med off-rot stöd 5 år Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår arbetsutskottet besluta att tillskjuta medel enligt steg 1 med kronor för omgående åtgärder, att tillskjuta medel enligt steg 2 med kronor för ny energieffektiv belysning våren 2007, att budgetera kronor för ny FTX-ventilationsanläggning 2008.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 190 (forts) Au 297 (forts) Ks 275 (forts) Au 430 (forts) Ks 219 (forts) Au 326 (forts) Dnr06/Ks Konvertering Isladan Tjärnvallen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att inom ramen för anvisade medel för energiåtgärder, investeringsprojekt 2210, anvisa: kronor för omgående åtgärder enligt steg 1, kronor för ny energieffektiv belysning enligt steg 2 att erforderliga medel kronor för ny FTX-ventilationsanläggning enligt steg 3 får beaktas i beredningen av budget Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att inom ramen för anvisade medel för energiåtgärder, investeringsprojekt 2210, anvisa: kronor för omgående åtgärder enligt steg 1, kronor för ny energieffektiv belysning enligt steg 2 att erforderliga medel kronor för ny FTX-ventilationsanläggning enligt steg 3 får beaktas i beredningen av budget Au Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 190 (forts) Au 297 (forts) Dnr06/Ks Konvertering Isladan Tjärnvallen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut och Länsstyrelsens beviljande av disposition av villkorsmedel, delegera till kommunchefen att upphandla ombyggnads- och konverteringsarbeten Ks Kommunfullmäktige har , 54 beslutat att hos länsstyrelsen hemställa om utbetalning av särskilda villkorsmedel till Vilhelmina kommun uppgående till kronor i enlighet med ingiven ansökan. Länsstyrelsen har beslutat att medge Vilhelmina kommun disposition av villkorsmedel. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att delegera till kommunchefen att upphandla ombyggnads- och konverteringsarbeten för isladan Tjärnvallen..

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 VBS Conny Olofsson Ks /10-25 Au /31- Au 244 Dnr 08/KS Uppsägning av avtal mellan Vilhelmina kommun och Vilhelminabygdens skoterorganisation gällande Vilhelmina kommuns lokala skoterledsnät. Ärendebeskrivning Au Vilhelminabygdens skoterorganisation säger i skrivelse upp avtal gällande Vilhelmina kommuns lokala skoterledsnät p g a smärre ändringar i avtalsskrivningen samt att VBS kommer att ändra verksamhets- och räkenskapsår till perioden 1/9-31/8. Med anledning av ovanstående önskas det nya avtalet gälla fr o m Yttrande i ärendet har upprättats av fritidskonsulent Conny Olofsson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare. Au Yttrande har upprättats av fritidskonsulent Conny Olofsson sin redovisar förslag till avtal.. 1. Avtalsändring där förtydligande sker av kommunens roll som bidragsgivare med uppföljnings och kontrollansvar. Bilaga A och B 2. Justering av skötselanvisningar görs som tydliggörande. Bilaga C 3. Smärre justeringar av byggnadsanvisning med tillägg Bilaga D, D1 och D2. 4. Omklassificering görs löpande, via handläggning, vid ändrade förhållanden kring objekt så att avsedd funktion erhålls. Detta arbetas sen in vid revidering av översiktsplan. En översyn görs av Lantmäteriet vad gäller ny fjällkarta i sommar där aktuell och fungerande lednät arbetas in.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks 191 (forts) Au 303 (forts) Dnr 08/KS Uppsägning av avtal mellan Vilhelmina kommun och Vilhelminabygdens skoterorganisation gällande Vilhelmina kommuns lokala skoterledsnät. Under 2009 års budgethantering har utrymmet för skoterverksamhet minskats ned med 100 kkr dvs lika mycket som det administrativa bidraget till VBS. Detta gör att skoterledsfrågorna äventyras och kan till större delar gå tillbaka till en, icke önskvärd, kommunal handläggning. Conny Olofsson föreslår att avtal och reviderade anvisningar antas och att därmed ett tillskott sker till befintlig budget på 100 kkr, enligt förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att anta nya avtal och reviderade anvisningar Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att anta nya avtal och reviderade anvisningar. ----

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 192 Au 304 Dnr 08/Ks Regler gällande turordning och placering i förskoleverksamheten utifrån kö. Ärendebeskrivning Au Rektor förskola har till kultur- och utbildningsnämnden hemställt om beslut gällande regler för turordning och placering i förskoleverksamheten utifrån kö. Praktiska problem uppstår när barn som har rätt till gratis plats 15 tim/vecka då föräldrar är föräldralediga med yngre syskon kan få plats före ett barn där föräldrarna behöver plats på grund av arbete. I grannkommunerna Dorotea och Åsele har de ansvariga nämnderna tagit beslutet att barn till föräldrar som behöver plats i förskoleverksamheten på grund av arbete ska ha förtur till platser före barn före barn till föräldralediga med yngre syskon. Kultur och utbildningsnämnden har beslutat att hos kommunfullmäktige hemställa om ändring av tillämpningsreglerna i enlighet med Kultur- och utbildningsnämndens förslag: att i maxtaxa och tillämpningsregler skriva in ändringen att Vid en kösituation prioriteras barn till studerande/förvärvsarbetande föräldrar. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa om ändring av tillämpningsreglerna i enlighet med Kultur- och utbildningsnämndens förslag: att i maxtaxa och tillämpningsregler skriva in ändringen att Vid en kösituation prioriteras barn till studerande/förvärvsarbetande föräldrar. ----

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 192 (forts) Dnr 08/Ks Regler gällande turordning och placering i förskoleverksamheten utifrån kö. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson för S och V avslag på kultur- och utbildningsnämndens förslag att vid kö-situation prioriteras barn till studerande/förvärvsarbetande förälder. Vi ser svårigheter med tillämpningen av förtursreglerna mellan barn med särskilda behov och den föreslagna skrivningen. Bästa sättet att lösa problemet är en fullt utbyggd barnomsorg. Joakim Risberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Anita Johansson yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Yttrande avges vidare av Eva Hed, Agneta Mattson och Göran Hahlin. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att ändra tillämpningsreglerna i enlighet med kultur- och utbildningsnämndens förslag: att i maxtaxa och tillämpningsregler skriva in ändringen att Vid en kösituation prioriteras barn till studerande/- förvärvsarbetande föräldrar. Reservation avges av Åke Nilsson (S), Anita Johansson (S), Mikael Österberg (S), Gunilla Prång (S) och Margaretha Löfgren (V). ----

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Arbetsutskottet Ks 193 Au 323 Au 162 Au 2 Ks 328 Au 468 Au 454 Au /1-2 Ks /35- Au /12- Au 92 Dnr 05/Ks Ändring av detaljplan för Torget. Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 1 4 beslutat att anvisa kronor för ombyggnad av centrum/torgområdet, att anvisa erforderliga medel kronor - ur ofördelade investeringsmedel. Teknisk chef Stellan Lundmark har upprättat förslag till handlingsplan för detaljplaneändring Torget. Förslag till beslut att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra detaljplaneändring enligt upprättad handlingsplan. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till presidiet, kommunchefen och tekniske chefen att ytterligare bereda ärendet. Au Yttrande i ärendet har upprättats av tekn.chef Stellan Lundmark som påtalar att det är viktigt att alla berörda får komma med sina synpunkter innan detaljplaneändringen genomförs. För detta bör kanske en arbetsgrupp utses.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Au 323 (forts) Ks 193 (forts) Au 162 (forts) Au 2 (forts) Ks 328 (forts) Au 468 (forts) Au 454 (forts) Au 427 (forts) Ks 146 (forts) Au 216 (forts) Au 92 (forts) Dnr 05/Ks Ändring av detaljplan för Torget. Förslag till beslut: att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra detaljplaneändring av området kring centrum med bilaga 2 som underlag för förändringen. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att avvakta med planändring till dess förslag om utformning av torg och parkering föreligger, att uppdra till tekniske chefen att ta fram anbud på projektering av Torget och parkering. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att utse en styrgrupp bestående av två politiker från kommunstyrelsen, en politiker från miljö- och byggnadsnämnden samt kommunchefen och tekniske chefen för arbete med torgets utformning. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att kommunstyrelsen bör utse Åke Nilsson att ingå i styrgruppen. Maria Kristoffersson yrkar att kommunstyrelsen bör utse Gunnar Hörnlund att ingå i styrgruppen.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Au 323 (forts) Ks 193 (forts) Au 162 (forts) Au 2 (forts) Ks 328 (forts) Au 468 (forts) Au 454 (forts) Au 427 (forts) Ks 146 (forts) Au 216 (forts) Au 92 (forts) Dnr 05/Ks Ändring av detaljplan för Torget. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Anita Johanssons och Maria Kristofferssons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att utse en styrgrupp bestående av två politiker från kommunstyrelsen, en politiker från miljö- och byggnadsnämnden samt kommunchefen och tekniske chefen för arbete med torgets utformning, att utse Åke Nilsson och Gunnar Hörnlund att från kommunstyrelsen ingå i styrgruppen. Au Under överläggning i ärendet deltar tekniske chefen Stellan Lundmark och arkitekt Anders Glassel. Arkitekt Anders Glassel presenterar skisser avseende alternativa förslag till utformning av torg m.m. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera att arkitekt Anders Glassel ska ta fram ytterligare en skiss utifrån de förslag som framkommit vid dagens sammanträde att förslagen ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Au 323 (forts) Ks 193 (forts) Au 162 (forts) Au 2 (forts) Ks 328 (forts) Au 468 (forts) Au 454 (forts) Au 427 (forts) Ks 146 (forts) Au 216 (forts) Au 92 (forts) Dnr 05/Ks Ändring av detaljplan för Torget. Au Under överläggning i ärendet deltar arkitekt Anders Glassel och teknisk chef Stellan Lundmark. Arkitekt Anders Glassel redovisar ny skiss avseende utformning av Torg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ärendet får ytterligare beredas. Ks Ordföranden redogör för det pågående arbetet med framtagande av förslag till utformning av torg i Vilhelmina. Yttrande i ärendet avges av Maria Kristoffersson, Gunnar Hörnlund, Bernt Dahlberg, Leif Ahlmark, Rune Andersson, Katarina Hahlin, Lars Eliasson, Bengt Bergsten, Ewa Hed och Anita Johansson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera redovisningen, att ärendet får ytterligare beredas. Au Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. Tekniske chefen redovisar skisser avseende utformning av torg.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Au 323 (forts) Ks 193 (forts) Au 162 (forts) Au 2 (forts) Ks 328 (forts) Au 468 (forts) Au 454 (forts) Au 427 (forts) Ks 146 (forts) Au 216 (forts) Au 92 (forts) Dnr 05/Ks Ändring av detaljplan för Torget. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera redovisningen, att inbjuda arkitekt Anders Glassel till kommunstyrelsens sammanträde för presentation av alternativa förslag för tillskapande av torg. - Ks Kommunchef Karl-Johan Ottosson redovisar de tre förslag som i dagsläget föreligger. Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till arbetsutskottet att sammanställa förslagen för utställning för allmänheten under januari månad Anita Johansson yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges av Rune Anderson, Margareta Löfgren, Lars Eliasson, Bernt Dahlberg, Sara Norman, Rickard Norberg, Helen Gavelin, Joakim Risberg, Katarina Hahlin och Hans Eriksson. Efter avslutad överläggning och gjord proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 193 (forts) Au 323 (forts) Au 162 (forts) Au 2 (forts) Ks 328 (forts) Au 468 (forts) Au 454 (forts) Au 427 (forts) Ks 146 (forts) Au 216 (forts) Au 92 (forts) Dnr 05/Ks Ändring av detaljplan för Torget. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till arbetsutskottet att sammanställa förslagen för utställning för allmänheten under januari månad Au Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. Teniske chefen presenterar de tre förslag till utformning av torg som föreligger. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till tekniske chefen Stellan Lundmark att ombesörja annonsering, utställning samt anordnande av träff för allmänheten där förslagen presenteras enligt följande: Annonsering- vecka 3 Utställning vecka 4 Träff för allmänheten 30 januari. Au Sammanställning har upprättats avseende avgivna röster enligt följande:

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 193 (forts) Au 323 (forts) Au 162 (forts) Au 2 (forts) Ks 328 (forts) Au 468 (forts) Au 454 (forts) Au 427 (forts) Ks 146 (forts) Au 216 (forts) Au 92 (forts) Dnr 05/Ks Ändring av detaljplan för Torget. Alternativ 1 fick 131 röster fick 17 röster fick 4 röster Inte positiv till något resultat 4 röster Mot alternativ 3 3 röster Totalt avgivna röster 159 Under överläggning i ärendet deltar tekniske chefen Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera redovisat resultat av allmänhetens omröstning, att uppdra till tekniske chefen att bereda ärendet vidare. Au Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing. Lars Sjölin. Skiss över hur torget kan utformas samt en en grov kostnadskalkyl har tagits fram. Kalkylen uppgår till kronor. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare till kommunstyrelsens sammanträde 27 augusti 2008.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 193 (forts) Dnr 05/Ks Ändring av detaljplan för Torget. Ks Yttrande i ärendet avges av Margareta Löfgren, Agneta Mattsson, Katarina Hahlin, Åke Nilsson och Leif Ahlmark. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera redovisad kostnadskalkyl, att uppdra till arbetsutskottet att fortsätta arbetet med utformning av torg.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Jan-Ola Borg Riskbyggen AB Ks 194 Au 325 Ks 188 Au 241 Dnr07/Ks Upphandling av fastighetsförvaltning. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsen har , 74 beslutat att anta anbud från Riksbyggen avs förvaltning av Vilhelmina kommuns fastigheter från perioden med möjlighet till förlängning år. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att förlänga avtalet med Riksbyggen 1 år avseende förvaltning av Vilhelmina kommuns fastigheter. Yttrande i ärendet avges av Lars Eliasson och Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsens beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förlänga avtalet med Riksbyggen t.o.m avseende förvaltning av Vilhelmina kommuns fastigheter.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 194 (forts) Au 325 (forts) Dnr07/Ks Upphandling av fastighetsförvaltning. Au Byggnadsinsp. Jan Ola Borg meddelar att Vilhelmina kommun måste säga upp avtalet med Riksbyggen avseende fastighetsförvaltning innan årsskiftet 08/09 för att det inte skall förlängas automatiskt. Kommunstyrelsen föreslås förlänga avtalet ett år till Efter det är avtalstiden slut och eventuell förfrågning måste göras. Detta bör startas under sommaren 2009 så att beslut om entreprenör kan antas av kommunfullmäktige i december Förslag till beslut att förlänga gällande avtal om fastighetsförvaltning av kommunens fastigheter till ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att förlänga gällande avtal avseende fastighetsförvaltning med Riksbyggen till Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förlänga gällande avtal avseende fastighetsförvaltning med Riksbyggen till

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kommunchefen Ks 195 Au 326 Au 299 Dnr08/Ks Försäljning av fastigheten Klimpfjäll 3:86, f d skola och dagis. Ärendebeskrivning Au Kultur- och utbildningsnämnden har lagt ner familjedagsverksamheten i Klimpfjäll ( ). Detta innebär att en lokal på ca 160 kvm står tom frånsett att Föreningen Nävagjort, nyttjar 15 kvm (wg 110 kvm) för tre vävstolar. Kontrakt et har upphört att gälla men föreningen betalar fortfarande kr/år och finns kvar i lokalen. Lokalen kostade (vht 1184) kr för år för år 2006 och kr för Klimpfjälls Idrotts och Intresseförening (KIIF) via Rune Ingman har i brev påtalat att föreningen vill vara med i kommande diskussioner om den lokal där dagiset varit inrymt. KIIF ser gärna att detta hus i framtiden ägs/förvaltas på ett sådant sätt att det kan användas för gemensamma aktiviteter i byn. KIIF äger seden 1997 f d skolan och arrenderar därtill mark (ca 2000 kvm med förlängning 1 år i taget). Klimpfjäll 3:86, 6580 kvm, är klassat A, dvs Område för allmänt ändamål. Fastigheten är vackert belägen ovanför fotbollsplanen och husvagnscampingen och bör om planändring gör, kunna vara väldigt attraktiv på fastighetsmarknaden. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår att via fastighetsmäklare försälja hela eller större delar (inkl. f d dagis) av Klimpfjäll ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att ta en diskussion med KIIF samt att återuppta ärendet den 12 augusti

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 195 (forts) Au 326 (forts) Dnr08/Ks Försäljning av fastigheten Klimpfjäll 3:86, f d skola och dagis. Au Samråd har hållits med Rune Ingman, företrädare för KIIF som inte ser något problem med att fastigheten försäljes. KIIF återkommer med definitivt ställningstagande i början av augusti. Kommunchefen meddelar att KIIF i kontakt med kommunchefen meddelat att de ställer sig positiva till att fastigheten försäljes. Förslag till beslut: att genom mäklare försälja huset med lämplig tomt 1000 m2. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att genom mäklare försälja huset med lämplig tomt 1000 m2. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till kommunchefen att anordna en träff i Klimpfjäll där allmänheten ges möjlighet att framföra sina synpunkter. Yttrande avges vidare av Eva Hed och Leif Ahlmark. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att anordna en träff i Klimpfjäll där allmänheten ges möjlighet att framföra sina synpunkter i ärendet.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Projektledaren Jan-Ola Borg Ks 196 Au /21-24 Au /33-34 Au 29 Dnr 07/Ks Översyn av översiktsplan. Ärendebeskrivning Au Frågan om översyn av översiktsplan har aktualiserats genom att ansökan om bygglov för ett vindkraftverk på Latikberget inkommit från Svevind AB. Inget beslut om ställningstagande i detta enskilda ärende har tagits. Kommunstyrelsen har , 148 beslutat att skyndsamt se över översiktsplanen i den del som avser vindkraft med syfte att hitta lämpliga platser för lokalisering av vindkraftverk. Vidare har arbetsutskottet , 400 att uppdra till tekniska enheten att i samråd med näringsenheten genomföra en översyn av översiktsplanen i de delar som avser vindkraft. Teknisk chef Stellan Lundmark redovisar i skrivelse : För närvarande är det flera intressenter som har varit i kontaktat med kommunen när det gäller etablering av vindkraft. Dessa vill etablera på områden som inte finns med i gällande översiktsplan. Etableringarna gäller både enstaka kraftverk och parker med ca 15 stycken vindkraftverk. Vindkraften har moderniserats och blivit effektivare så därför är inte kommunens fjällvärd huvudområde för etablering av vindkraft utan de har riktat intresset för områden i kommunens södra och östra del.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 196 (forts) Au 327 (forts) Au 60 (forts) Au 29 (forts) Dnr 07/Ks Översyn av översiktsplan. Material har framtagits utvisande vindkartläggning i kommunen, framtida projekt och den nuvarande översiktsplanen. Tekniske chefen förslår kommunstyrelsens arbetsutskottet besluta att sända ut bifogat material på remiss till de politiska partierna, att remisstiden för förslag till reviderad översiktsplan sätts till , att i samarbete inom 3-kommungruppen anlita konsult för revidering av översiktsplanen. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till tekniske chefen att ytterligare bereda ärendet i samråd med näringsenheten. Au Kommunstyrelsen har , 49 beslutat att översiktsplanen omarbetas under förutsättning att kommunen erhåller ett 80-%igt bidrag till planeringen. Tekniske chefen Stellan Lundmark redovisar i skrivelse förslag till genomförande av översyn av översiktsplanen. Tekniske chefen föreslår kommunstyrelsen besluta: att efter samråd med näringsenheten redovisas förslag till beslut till kommunstyrelsens au

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Ks 196 (forts) Au 327 (forts) Au 60 (forts) Au 29 (forts) Dnr 07/Ks Översyn av översiktsplan. Yttrande i ärendet har upprättat av näringsenheten. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att avsnittet vindkraft ska särskilt prioriteras. Au Förslag till vindkraftsplan för Södra Lappland redovisas som ett samlat dokument där förutsättningar och möjligheter för vindkraftsetablering i hela området redovisas. Det är därför viktigt att både generella strategier och specifika ställningstaganden bygger på samsyn mellan berörda kommuner. Beträffande övergripande lokalisering har utredaren föreslagit tre olika etableringsnivåer: Nivå Principens innebörd i korthet Restriktiv Generös Genomsnittlig Allmänt restriktiv alt. Utpekande av områden där vindkraft ska prioriteras. Övriga områden undantas från all etablering. Allmänt generös alt. Utpekande av stoppområden där etablering ej ska tillåtas. Övriga områden är öppna för etablering genom prövning enligt befintligt regelverk. Kombinationsalternativ; Utpekande av såväl områden där vindkraft ska prioriteras som stoppområden. Etablering inom övriga områden prövas enligt befintligt regelverk. Beträffande avgränsning av områden inom Vilhelmina kommun, där utbyggnad av vindkraft ej ska tillåtas, föreslås kommunstyrelsen i Vilhelmina besluta

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 196 (forts) Au 327 (forts) Dnr 07/Ks Översyn av översiktsplan. att fastslå absolut avgränsat stoppområde för etablering av vindkraft enligt bifogad karta (bilaga 2) med motivering att området omfattar obrutet fjäll och skyddsområden, såsom riksintressen och reservat, för natur- och kulturvård, rennäring och friluftsliv samt att utkomster från turistnäringen, vilken i stor utsträckning bygger på orördhet, är av avgörande betydelse för befolkning i området. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att kommunstyrelsen bör besluta om en generösare hållning till vindkraft enligt följande: att stoppområdet omfattar den västligaste delen av vår kommun. Exakt gränsdragning kan vi inte uttala oss om idag men vi anser att det föreslagna stoppområdets östra gräns kan flyttas mer västerut. Övriga områden som utgörs av restriktioner i form av riksintressen, reservat eller andra begränsningar får hanteras i samband med prövning av varje etablering av vindkraftverk. Leif Ahlmark och Katarina Hahlin yrkar bifall till Åke Nilssons yrkande. Yttrande avges vidare av Agneta Mattsson, Anita Johansson, Göran Hahlin, Rune Andersson, Rickard Norberg, Eva Hed och Margareta Löfgren.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 196 (forts) Au 327 (forts) Dnr 07/Ks Översyn av översiktsplan. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att stoppområdet omfattar den västligaste delen av Vilhelmina kommun. Exakt gränsdragning kan kommunstyrelsen inte uttala sig om idag men kommunstyrelsen anser att det föreslagna stoppområdets östra gräns kan flyttas mer västerut. Övriga områden som utgörs av restriktioner i form av riksintressen, reservat eller andra begränsningar får hanteras i samband med prövning av varje etablering av vindkraftverk. -

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Kommunchefen Ks 197 Au 328 Au 291 Dnr 08/Ks Ansökan om arrende av mark Klimpfjäll 3:1 för husvagnscampingen. Ärendebeskrivning Au Tre företag i Klimpfjäll, Fjällmålet, Christers Måleri, Allservice och gonordic avser att bilda ett kooperativ med syfte att driva och utveckla turismen i Klimpfjällsområdet. Företagen eller kooperativet önskar att arrendera marken för campingområdet och avser att driva husvagnscampingen som en fungerande och serviceinriktad anläggning med kvalité. Raure Fastigheter med driftbolaget Kultsjödalens Högfjällshotell arrenderar idag anläggningen och har byggnader till ett taxeringsvärde av kr (2006) på detta område. Raure Fastigheter med driftsbolaget Kultsjödalens Högfjällshotell har meddelat intresse att få arrendera ytterligare mark för att kunna utöka antalet husvagnsplatser från 22 till st. Raure Fastigheter avser också att uppföra en ny servicebyggnad. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår att meddela Fjällmålet, Christers Måleri & Allservice och gonordic att Vilhelmina kommun redan har arrenderat ut området med husvagnscampingen på Klimpfjäll 3:1 och ge kommunchefen i uppdrag att upprätta nytt skriftligt avtal med nuvarande arrendator som ersätter nuvarande avtal. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela Fjällmålet, Christers Måleri & Allservice och gonordic att Vilhelmina kommun redan har arrenderat ut området med husvagnscampingen på Klimpfjäll 3:1,

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Ks 197 (forts) Au 328 (forts) Dnr 08/Ks Ansökan om arrende av mark Klimpfjäll 3:1 för husvagnscampingen. att uppdra till kommunchefen att upprätta nytt skriftligt avtal med nuvarande arrendator som ersätter nuvarande avtal. Avtalet ska vara ett 3-kontrakt med möjlighet till förlängning och att avtalet ej är går att överlåta.. Uppsägningstid 6 månader och arrende kr/år Au Samråd har skett med Raure fastigheter, Rune Ingman KIIF. Ingman ser inget problem med denna lösning men återkommer i början av augusti med KIIF:s ställningstagande. Förslag till beslut: att arrendera ut området enligt skiss med förbehållet att fotbollsplanen skall kunna användas som fotbollsplan under perioden 1 juni till 31 september årligen under arrendeperioden, samt en uppsägningstid om 6 månader. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att arrendera ut området enligt upprättat arrendeavtal med förbehållet att fotbollsplanen skall kunna användas som fotbollsplan under perioden 1 juni till 31 september årligen under arrendeperioden, samt en uppsägningstid om 6 månader. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att anordna en träff i Klimpfjäll där allmänheten ges möjlighet att framföra sina synpunkter i ärendet.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Lars Sjölin Ekonomi Ks 198 Au 329 Dnr 08/Ks Vägbelysning i Grundfors. Ärendebeskrivning Au Skrivelse har inkommit från Ulf Berglund, Grundfors där han önskar att en belysningspunkt anläggs vid hans anslutningsväg mot allmänna vägen Yttrande i ärendet har upprättats av gva-ing Lars Sjöhlin. Av yttrandet framgår att med den policy som kommunen har så skulle det kunna placeras en belysningspunkt på kommunens bekostnad vid vägen för fastigheten Grundfors 1:64 förutsatt att sökanden är boende och skriven på fastigheten. Med den medelstilldelning som är och den kö som finns så kan det bli aktuellt Under överläggning i ärendet deltar gva-ing Lars Sjölin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge att en belysningspunkt uppsättes vid anslutningsvägen mot allmänna vägen 1098 under år 2008, att medel anvisas ur inv.proj Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att medge att en belysningspunkt uppsättes vid anslutningsvägen mot allmänna vägen 1098 under år 2008, att medel anvisas ur inv.proj

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Kultur- och utbildningsnämnden Ks /25- Au /Ks Hemställan om åtgärder vid förskolan Täppan. Ärendebeskrivning Au Framställan har inkommit till kultur- och utbildningsnämnden från boende på fastigheten Sågen 5 med krav på åtgärder mot intrång och övertramp som barn och personal vid förskolan Täppan åsamkar dem. Kultur- och utbildningsnämnden har , 115 beslutat att hemställa hos trafiknämnden om beslut i frågan utifrån följande alternativ: - Att vägsträckan som går längsmed staketet stängs av för biltrafik mellan kl , måndag till fredag, redan till skolstart ht 2008, - Att alternativt betongsuggor ställs ut på vägen för att minska möjligheten att cykla/köra fort på den angivna sträckan och ev ytterligare en del av vägen gentemot Föreningsgatan. - Att alternativt ett skyltat övergångsställe upprättas vid platsen där grindarna i staketet kommer att placeras för att underlätta övergång, - Att behövlig vägsträcka helt stängs av. Yttrande har upprättats av gva-ing Lars Sjöhlin. Av yttrandet framgår att avstängning av gatan medför att vändzoner behöver upprättas och om vissa tider skall tillämpas behövs även bommar med tillhörande skötsel. Hastigheten på den aktuella sträckan är redan begränsad till 30 km/tim. Den lämpligaste åtgärden är att ett övergångsställe etableras. Det får förutsättas att den nya lekplatsen utrustas med staket och att vägpassager sker tillsammans med personal. Under överläggning i ärendet deltar gva-ing Lars Sjölin.

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Ks 199 (forts) Au 330 (forts) 08/Ks Hemställan om åtgärder vid förskolan Täppan. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL TRAFIKNÄMNDEN Trafiknämnden beslutar att ett övergångsställe anläggs på Tallåsvägen vid förskolan Täppan. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att ärendet återgår till kultur- och utbildningsnämnden för beslut. Yttrande i ärendet avges vidare av Katarina Hahlin, Joakim Risberg, Bernt Dahlberg och Göran Hahlin. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att ärendet återgår till kultur- och utbildningsnämnden för beslut

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Lars Sjölin Ekonomi Ks 200 Au 332 Kfm 55 Ks 140 Au 229 Au 224 Au /2-7 Ks 71 Ny bil Au 109 Dnr08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll Ärendebeskrivning Au Ingenjör Assar Hedman redovisar i skrivelse : 1. Uppdrag Utreda kommunala insatser avseende VA i Kittelfjäll på grund av kommande exploatering av fritidshus, samt att beräkna och fördela kostnader för investeringen på kommande nyttjare. 2. Förutsättningar Exploatörer i Kittelfjäll har till Vilhelmina kommun, genom detaljplaneansökningar och i förhandsdiskussioner, framfört planer på fritidshustomtområden. Efter ett informationsmöte i Henriksfjäll kan framräknas att ca 530 tomter planeras inom 5 år. Befintlig vatten och avloppsanläggning i Kittelfjäll klarar inte av denna utbyggnad. En översiktlig VA-utredning utförd av WSP redogör för de insatser som måste till för att säkerställa vattentillgången, samt att omhänderta avloppet på ett ur miljösynpunkt riktigt sätt. 3. Befintliga anläggningar Vilhelmina kommun har ett vattenverk utan fastställt skyddsområde beläget mitt i skidbacken inom Hotell Kittelfjälls område. Kapaciteten klarar med nöd nuvarande belastning.

36 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 Ks 200 (forts) Au 332 (forts) Kfm 55 (forts) Ks 140 (forts) Au 229 (forts) Au 224 (forts) Au 202 (forts) Ks 71 (forts) Au 109 (forts) Dnr08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. Avloppsreningsanläggningen uppförd som ett kemiskt fällningsverk beläget i södra delen mot Vojmån är dimensionerat för 800 Pe. (personekvivalenter). 4. Nödvändiga åtgärder för att säkerställa vattendistribution och mottagande av avlopp till en kommunal anläggning. Vattentillgången måste säkras.: Tekniska enheten föreslår att en ny vattentäkt med redan borrad brunn på fastigheten Kittelfjäll 1:112 provpumpas och att ledning ned till fastigheten Kittelfjäll 1:171 utförs. På den senare fastigheten uppförs en lågreservoar med tryckstegring. Denna åtgärd måste utföras 2008 om redan antagna detaljplaner ska kunna genomföras. Ett huvudledningssystem med anordningar, (pumpstationer tryckstegringar och tryckreduceringar), måste utföras för insamling av avlopp och distribution av vatten till de olika exploateringsområdena. Avloppsreningsanläggningen måste uppgraderas för att klara mottagning av de tillkommande flödena. 5. Beräkningar Nytt vattenverk med brunn. Beräknad kostnad inkl. projektering och provpumpning 7,0 milj. kronor. Projektering ledningar 1,5 milj. kronor Ledningar inkl. pumpstationer 9,7 milj. kronor Avloppsrening 18 milj. kronor

37 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37 Au 332 (forts) Ks 200 (forts) Kfm 55 (forts) Ks 140 (forts) Au 229 (forts) Au 224 (forts) Au 202 (forts) Ks 71 (forts) Au 109 (forts) Dnr08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. Upphandlingskostnader, byggherrekostnader, markfrågor samt oförutsett 4,7 milj. kronor. Grovt beräknad kostnad för att utför arbeten enl. punkt miljoner kronor 6 Fördelning av kapitalkostnader. Frågor: I vilken takt kommer utbyggnad att ske? När kommer kostnaderna? Hur många skall vara med och dela kostnaderna? Det kan antas att av planerade 530 st tomter kommer ca 400 st att utföras inom en 5 års period. Det kan antas på ovanstående förutsättning att ca 40 miljoner kronor kommer att behövas för de först 5 åren. Ny vattentäkt med tryckstegring skall inte helt belasta exploatörerna. Översiktligt anses att 1,5 miljoner kronor för vattenverket får belasta de nuvarande abonnenterna (VA-kollektivet). Resonemanget innebär att ca. 38,5 milj. kronor skall fördelas på 400 tomter, vilket ger :- / tomt. Tekniska enheten föreslår att om tomterna delas, eller att parhus uppförs skall varje lägenhet belastas en andel. Bilaga: Översiktlig karta i skala 1: Förslag till beslut: att avsätta medel till ny vattenanläggning i Kittelfjäll år 2008.

38 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38 Ks 200 (forts) Au 332 (forts) Kfm 55 (forts) Ks 140 (forts) Au 229 (forts) Au 224 (forts) Au 202 (forts) Ks 71 (forts) Dnr 08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark och ingenjör Assar Hedman. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ks Reviderat förslag från GVA-ingenjör Lars Sjölin föreligger. Av det reviderade förslaget framgår följande: Det kan antas på ovanstående förutsättning att ca 41 miljoner kronor kommer att behövas för de först 5 åren. Resonemanget innebär att ca. 40,0 milj. kronor skall fördelas på 400 tomter, vilket ger kr / tomt. Förslag till beslut: att avsätta medel till projektering av ny vattenanläggning i Kittelfjäll med kronor för år 2008, att avtal med respektive exploatör upprättas med förutsättningen att kronor exkl. moms/planerad bostadsenhet erlägges innan anslutning vid exploateringsgräns sker. Beloppet avser 2008 och uppräknas årligen med index enl. E med basmånad , att brukningsavgifter erläggs enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa,

39 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39 Ks 200 (forts) Au 332 (forts) Kfm 55 (forts) Ks 140 (forts) Au 229 (forts) Au 224 (forts) Au 202 (forts) Ks 71 (forts) Dnr 08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. att drift och underhåll av va-nät inom exploateringsområdet åvilar föreningen, att utbyggnad av kommunens va-anläggning sker i takt med behov och tillgång till medel. Under överläggning i ärendet yrkar Gunnar Hörnlund att kommunstyrelsen bör besluta att anvisa kronor ur kommunstyrelsens eget kapital till projektering av ny vattenanläggning i Kittelfjäll. Joakim Risberg och Göran Hahlin yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds yrkande. Åke Nilsson yrkar bifall till Hörnlunds förslag samt att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera förslaget i övrigt till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Yttrande i ärendet avges vidare av Margareta Löfgren, Lars Eliasson, Hans Eriksson, Inga-Lena Larsson, Anita Johansson, Agneta Mattsson, Bernt Dahlberg, Eva Hed, Rickard Norberg, Conny Lövgren och Mikael Österberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds resp. Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att anvisa kronor ur kommunstyrelsens eget kapital till projektering av ny vattenanläggning i Kittelfjäll,

40 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 40 Ks 200 (forts) Au 332 (forts) Kfm 55 (forts) Ks 140 (forts) Au 229 (forts) Au 224 (forts) Au 202 (forts) Ks 71 (forts) Dnr 08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. att återremittera ärendet i övrigt till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ärendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde i Kittelfjäll den 15 april Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning Au GVA-ing Lars Sjölin överlämnar förslag till avtal mellan Vilhelmina kommun och exploatör för två alternativ. GVA-ingenjören föreslår kommunstyrelsen besluta Alt tomter. Att avtal enl förslag med resp. exploatör upprättas med förutsättningen att kr/planerad bostadsenhet erläggs innan anslutning vid exploateringsgräns sker. Beloppet avser 2008 och uppräknas årligen med index enl. E med basmånad Alt tomter. Att avtal enl. förslag med resp. exploatör upprättas med förutsättningen att kr/planerad bostadsenhet erläggs innan anslutning vid exploateringsgräns sker. Beloppet avser 2008 och uppräknas årligen med index enl. E med basmånad

41 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 41 Ks 200 (forts) Au 332 (forts) Kfm 55 (forts) Ks 140 (forts) Au 229 (forts) Au 224 (forts) Au 202 (forts) Ks 71 (forts) Dnr 08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. att brukningsavgifter erläggs enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa att drift och underhåll av va-nät inom exploateringsområdet åvilar förening. att utbyggnad av kommunens va-anläggning sker i takt med behov och tillgång till medel. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark och GVA-ingenjör Lars Sjölin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ingenjören att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera avtalet med följande villkor: att hälften av summan kronor ( kronor) erläggs innan anslutningsarbetet påbörjas. Resterande belopp kronor erläggs innan anslutningen tas i bruk. att en anslutningspunkt ska gälla. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avtal enl reviderat förslag med resp. exploatör upprättas med förutsättningen att kr/planerad bostadsenhet erläggs innan anslutning vid exploateringsgräns sker. Beloppet avser 2008 och uppräknas årligen med index enl. E med basmånad , att brukningsavgifter erläggs enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa,

42 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 42 Ks 200 (forts) Au 332 (forts) Kfm 55 (forts) Ks 140 (forts) Au 229 (forts) Au 224 (forts) Au 202 (forts) Ks 71 (forts) Dnr 08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. att drift och underhåll av va-nät inom exploateringsområdet åvilar förening, att utbyggnad av kommunens va-anläggning sker i takt med behov och tillgång till medel. Ks Under överläggning i ärendet avges yttrande av Margareta Löfgren, Anita Johansson och Åke Nilsson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ingenjören att revidera avtalet. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avtal enl reviderat förslag med resp. exploatör upprättas med förutsättningen att kr/planerad bostadsenhet erläggs innan anslutning vid exploateringsgräns sker. Beloppet avser 2008 och uppräknas årligen med index enl. E med basmånad , att brukningsavgifter erläggs enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, att drift och underhåll av va-nät inom exploateringsområdet åvilar förening, att utbyggnad av kommunens va-anläggning sker i takt med behov och tillgång till medel.

43 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 43 Ks 200 (forts) Au 332 (forts) Kfm 55 (forts) Dnr 08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att avtal enl reviderat förslag med resp. exploatör upprättas med förutsättningen att kr/planerad bostadsenhet erläggs innan anslutning vid exploateringsgräns sker. Beloppet avser 2008 och uppräknas årligen med index enl. E med basmånad , att brukningsavgifter erläggs enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, att drift och underhåll av va-nät inom exploateringsområdet åvilar förening, att utbyggnad av kommunens va-anläggning sker i takt med behov och tillgång till medel. Au Gva ing Lars Sjöhlin meddelar i skrivelse att en översiktlig va-utredning har utförts av en konsult. Det mest akuta är att tillgodose med renvatten. För att påbörja utbyggnaden enligt de i utredningen framkomna alternativen så har anbud infordrats på utförande av nödvändig reservoar med tillhörande maskininstallation för leverans av renvatten till befintligt nät. Under överläggning i ärendet deltar gva-ing Lars Sjölin. Gva-ingenjören redovisar att ett anbud inkommit.

44 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 44 Ks 200 (forts) Au 332 (forts) Kfm 55 (forts) Dnr 08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att anta anbud uppgående till kronor avgivet av Vägverket avseende utförande av reservoar med tillhörande maskininstallation, att erforderliga medel disponeras ur inv.proj Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att anta anbud uppgående till kronor avgivet av Vägverket avseende utförande av reservoar med tillhörande maskininstallation, att erforderliga medel disponeras ur inv.proj Paragrafen förklaras omedelbart justerad. -

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Plats och tid Folkets Hus, onsdagen den 30 augusti 2006, kl. 10.00-15.45. Ajournerat kl. 11.40-11.50. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson, ej 252 Lars Pettersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Innehållsförteckning Ärenden: Sid. 1. Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern 3-6 2. Snökanonanläggning i Kittelfjäll 7-18 3. Lokalanpassning

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 2013-09-25, kl. 10.00-17.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson -16.00 Margaretha Löfgren 16.00-

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Plats och tid Kommunförvaltningen, Tisdagen 20 maj 2014, kl. 08.00-15.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf. ej 112 Anita Johansson Ewa Hed ej 134 Gunilla Prång 112 ordf, ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2003, Kl. 10.00-17.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 15 juni 2009 Kl. 14.00-17.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Mikael Österberg Åke Nilsson Inga-Lena Larsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40 Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 oktober 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst Ledningsutskottet 2011-02-16 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/35 Ärendeförteckning 19-46 19 Förslag till inplacering av verksamheter i prioritetsklasser enligt Styrel 20 Förslag till styrande dokument

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer