VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen 2008-08-27"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti kl Ajournerat kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren Leif Ahlmark Åke Nilsson Anita Johansson Mikael Österberg Gunilla Prång Margaretha Löfgren, ej vid beh. av 208, Rune Andersson, vid beh. av 208, Gerd-Marie Carlsson, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Åke Nilsson Underskrift Sekreterare , , , Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Gunnar Hörnlund Justerande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift...

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti kl Ajournerat kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren Leif Ahlmark Åke Nilsson Anita Johansson Mikael Österberg Gunilla Prång Margaretha Löfgren, ej vid beh. av 208, Rune Andersson, vid beh. av 208, Gerd-Marie Carlsson, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Åke Nilsson Underskrift Sekreterare ,204,231 Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Gunnar Hörnlund Justerande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll ( 200,204,231) har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift...

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Vilhelmina ingenjörsbyrå AB Tekniska enheten Karl-Johan Ottosson Ks 189 Au 292 Dnr 08/Ks Förfrågan om markköp ur Granberg 1:52 Vilhelmina Ingenjörsbyrå. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina Ingenjörsbyrå genom Tommy Korsén ansöker om att få köpa markområdet mellan sin fastighet Granberg 1:83 och Videvägen, ca 2000 kvm (A) ur Granberg 1:52. Företaget befinner sig i en expanderande fas och anpassar f n f d Tvättens lokaler för att skapa produktionsmöjligheter för att kunna klara inneliggande order. Dessutom pågår ett utvecklingsprojekt som med stor sannolikt innebär att ytterligare en produkt kommer att tillverkas i Vilhelmina. Det är för att kunna säkerställa företagets utvecklingsmöjligheter som man vill köpa marken (område A eller område A+B) Harald Jakobsson Godstrafik AB ansökte om att få köpa detta markområde. Dessförinnan hade Vilhelmina Ingenjörsbyrå AB muntligen framfört önskemål om att senare få förvärva detta markområde. Kommunens näringsenhet arbetade samtidigt med tänkt etablering i Bilprovningens lokaler som då också skulle behöva även detta markområde. Detta resulterade i att ett arrendeavtal upprättades med Harald Jakobsson Godstrafik AB att nyttja detta område för uppställning av fordon från Detta arrendeavtal blev påskrivet för ca 2 veckor sedan och marken tänker han nyttja som upplag för matjord. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår att sälja markområdet till Vilhelmina Ingenjörsbyrå AB för kr och köparen står för alla avstyckningskostnader och kostnad för fastighetsreglering av område C till Granberg 1:60. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 189 (forts) Au 292 (forts) Dnr 08/Ks Förfrågan om markköp ur Granberg 1:52 Vilhelmina Ingenjörsbyrå. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att sälja markområdet till Vilhelmina Ingenjörsbyrå AB för kr och köparen står för alla avstyckningskostnader och kostnad för fastighetsreglering av område C till Granberg 1: Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att sälja markområdet till Vilhelmina Ingenjörsbyrå AB för kr Köparen står för alla avstyckningskostnader och kostnad för fastighetsreglering av område C till Granberg 1:60. att köpeavtalet kompletteras med exploateringsklausul. -

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kommunchefen Ks 190 Au 297 Ks 275 Au 430 Ks 219 Au 326 Dnr06/Ks Konvertering Isladan Tjärnvallen. Ärendebeskrivning Au Det aktuella läget med ökade energipriser på el har föranlett en fortsatt översyn av fastighetsbeståndet inom Vilhelmina kommun. Isladan är en storförbrukare av el för uppvärmning och tappvarmvatten. Objektet har tidigare varit föremål för översyn med konvertering och ventilationsåtgärder från direktverkande el till uppvärmning med fjärrvärme. Tidigare överslagsberäkningar har gjorts och KLIMP pengar samt OFF rot stöd har beviljats med 15 % resp 30 % på de beräknade kostnaderna. De tidigare beräknade kostnaderna (år 2004) uppgick till kr med Pay-off-tid på 6 år. Tekniska enheten har ansett efter kontakt med expert på energikartläggning av ishallar, att möjligheter finns till större besparingar med kortare Pay-off-tid. Ny uppdatering och beräkning av behovet anses nödvändighet och med konsultkostnad av kr för energikartläggning ges ett gott underlag för kommande beslut. OFF-rot stöd kan sökas med 32 % för energikartläggning dock senast Tekniska enheten anser objektet vara intressant och föreslår att arbetsutskottet tillstyrker medel för energikartläggning Förslag till beslut att tillstyrka medel för energikartläggning av isladan.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 190 (forts) Au 297 (forts) Ks 275 (forts) Au 430 (forts) Ks 219 (forts) Au 326 (forts) Dnr06/Ks Konvertering Isladan Tjärnvallen. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge att energikartläggning av isladan får genomföras inom ramen för anvisade medel för energiåtgärder. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att medge att energikartläggning av isladan får genomföras inom ramen för anvisade medel för energiåtgärder Au Under överläggning i ärendet tekniske chefen Stellan Lundmark. Tekniske chefen redovisar förslag till åtgärder i tre steg enligt följande: Steg 1 Steg 2 Steg kronor Pay-off tid 1 år kronor Pay-off tid 1 år kronor Återbetalningstid med off-rot stöd 5 år Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår arbetsutskottet besluta att tillskjuta medel enligt steg 1 med kronor för omgående åtgärder, att tillskjuta medel enligt steg 2 med kronor för ny energieffektiv belysning våren 2007, att budgetera kronor för ny FTX-ventilationsanläggning 2008.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 190 (forts) Au 297 (forts) Ks 275 (forts) Au 430 (forts) Ks 219 (forts) Au 326 (forts) Dnr06/Ks Konvertering Isladan Tjärnvallen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att inom ramen för anvisade medel för energiåtgärder, investeringsprojekt 2210, anvisa: kronor för omgående åtgärder enligt steg 1, kronor för ny energieffektiv belysning enligt steg 2 att erforderliga medel kronor för ny FTX-ventilationsanläggning enligt steg 3 får beaktas i beredningen av budget Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att inom ramen för anvisade medel för energiåtgärder, investeringsprojekt 2210, anvisa: kronor för omgående åtgärder enligt steg 1, kronor för ny energieffektiv belysning enligt steg 2 att erforderliga medel kronor för ny FTX-ventilationsanläggning enligt steg 3 får beaktas i beredningen av budget Au Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 190 (forts) Au 297 (forts) Dnr06/Ks Konvertering Isladan Tjärnvallen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut och Länsstyrelsens beviljande av disposition av villkorsmedel, delegera till kommunchefen att upphandla ombyggnads- och konverteringsarbeten Ks Kommunfullmäktige har , 54 beslutat att hos länsstyrelsen hemställa om utbetalning av särskilda villkorsmedel till Vilhelmina kommun uppgående till kronor i enlighet med ingiven ansökan. Länsstyrelsen har beslutat att medge Vilhelmina kommun disposition av villkorsmedel. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att delegera till kommunchefen att upphandla ombyggnads- och konverteringsarbeten för isladan Tjärnvallen..

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 VBS Conny Olofsson Ks /10-25 Au /31- Au 244 Dnr 08/KS Uppsägning av avtal mellan Vilhelmina kommun och Vilhelminabygdens skoterorganisation gällande Vilhelmina kommuns lokala skoterledsnät. Ärendebeskrivning Au Vilhelminabygdens skoterorganisation säger i skrivelse upp avtal gällande Vilhelmina kommuns lokala skoterledsnät p g a smärre ändringar i avtalsskrivningen samt att VBS kommer att ändra verksamhets- och räkenskapsår till perioden 1/9-31/8. Med anledning av ovanstående önskas det nya avtalet gälla fr o m Yttrande i ärendet har upprättats av fritidskonsulent Conny Olofsson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare. Au Yttrande har upprättats av fritidskonsulent Conny Olofsson sin redovisar förslag till avtal.. 1. Avtalsändring där förtydligande sker av kommunens roll som bidragsgivare med uppföljnings och kontrollansvar. Bilaga A och B 2. Justering av skötselanvisningar görs som tydliggörande. Bilaga C 3. Smärre justeringar av byggnadsanvisning med tillägg Bilaga D, D1 och D2. 4. Omklassificering görs löpande, via handläggning, vid ändrade förhållanden kring objekt så att avsedd funktion erhålls. Detta arbetas sen in vid revidering av översiktsplan. En översyn görs av Lantmäteriet vad gäller ny fjällkarta i sommar där aktuell och fungerande lednät arbetas in.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks 191 (forts) Au 303 (forts) Dnr 08/KS Uppsägning av avtal mellan Vilhelmina kommun och Vilhelminabygdens skoterorganisation gällande Vilhelmina kommuns lokala skoterledsnät. Under 2009 års budgethantering har utrymmet för skoterverksamhet minskats ned med 100 kkr dvs lika mycket som det administrativa bidraget till VBS. Detta gör att skoterledsfrågorna äventyras och kan till större delar gå tillbaka till en, icke önskvärd, kommunal handläggning. Conny Olofsson föreslår att avtal och reviderade anvisningar antas och att därmed ett tillskott sker till befintlig budget på 100 kkr, enligt förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att anta nya avtal och reviderade anvisningar Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att anta nya avtal och reviderade anvisningar. ----

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 192 Au 304 Dnr 08/Ks Regler gällande turordning och placering i förskoleverksamheten utifrån kö. Ärendebeskrivning Au Rektor förskola har till kultur- och utbildningsnämnden hemställt om beslut gällande regler för turordning och placering i förskoleverksamheten utifrån kö. Praktiska problem uppstår när barn som har rätt till gratis plats 15 tim/vecka då föräldrar är föräldralediga med yngre syskon kan få plats före ett barn där föräldrarna behöver plats på grund av arbete. I grannkommunerna Dorotea och Åsele har de ansvariga nämnderna tagit beslutet att barn till föräldrar som behöver plats i förskoleverksamheten på grund av arbete ska ha förtur till platser före barn före barn till föräldralediga med yngre syskon. Kultur och utbildningsnämnden har beslutat att hos kommunfullmäktige hemställa om ändring av tillämpningsreglerna i enlighet med Kultur- och utbildningsnämndens förslag: att i maxtaxa och tillämpningsregler skriva in ändringen att Vid en kösituation prioriteras barn till studerande/förvärvsarbetande föräldrar. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa om ändring av tillämpningsreglerna i enlighet med Kultur- och utbildningsnämndens förslag: att i maxtaxa och tillämpningsregler skriva in ändringen att Vid en kösituation prioriteras barn till studerande/förvärvsarbetande föräldrar. ----

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 192 (forts) Dnr 08/Ks Regler gällande turordning och placering i förskoleverksamheten utifrån kö. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson för S och V avslag på kultur- och utbildningsnämndens förslag att vid kö-situation prioriteras barn till studerande/förvärvsarbetande förälder. Vi ser svårigheter med tillämpningen av förtursreglerna mellan barn med särskilda behov och den föreslagna skrivningen. Bästa sättet att lösa problemet är en fullt utbyggd barnomsorg. Joakim Risberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Anita Johansson yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Yttrande avges vidare av Eva Hed, Agneta Mattson och Göran Hahlin. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att ändra tillämpningsreglerna i enlighet med kultur- och utbildningsnämndens förslag: att i maxtaxa och tillämpningsregler skriva in ändringen att Vid en kösituation prioriteras barn till studerande/- förvärvsarbetande föräldrar. Reservation avges av Åke Nilsson (S), Anita Johansson (S), Mikael Österberg (S), Gunilla Prång (S) och Margaretha Löfgren (V). ----

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Arbetsutskottet Ks 193 Au 323 Au 162 Au 2 Ks 328 Au 468 Au 454 Au /1-2 Ks /35- Au /12- Au 92 Dnr 05/Ks Ändring av detaljplan för Torget. Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 1 4 beslutat att anvisa kronor för ombyggnad av centrum/torgområdet, att anvisa erforderliga medel kronor - ur ofördelade investeringsmedel. Teknisk chef Stellan Lundmark har upprättat förslag till handlingsplan för detaljplaneändring Torget. Förslag till beslut att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra detaljplaneändring enligt upprättad handlingsplan. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till presidiet, kommunchefen och tekniske chefen att ytterligare bereda ärendet. Au Yttrande i ärendet har upprättats av tekn.chef Stellan Lundmark som påtalar att det är viktigt att alla berörda får komma med sina synpunkter innan detaljplaneändringen genomförs. För detta bör kanske en arbetsgrupp utses.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Au 323 (forts) Ks 193 (forts) Au 162 (forts) Au 2 (forts) Ks 328 (forts) Au 468 (forts) Au 454 (forts) Au 427 (forts) Ks 146 (forts) Au 216 (forts) Au 92 (forts) Dnr 05/Ks Ändring av detaljplan för Torget. Förslag till beslut: att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra detaljplaneändring av området kring centrum med bilaga 2 som underlag för förändringen. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att avvakta med planändring till dess förslag om utformning av torg och parkering föreligger, att uppdra till tekniske chefen att ta fram anbud på projektering av Torget och parkering. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att utse en styrgrupp bestående av två politiker från kommunstyrelsen, en politiker från miljö- och byggnadsnämnden samt kommunchefen och tekniske chefen för arbete med torgets utformning. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att kommunstyrelsen bör utse Åke Nilsson att ingå i styrgruppen. Maria Kristoffersson yrkar att kommunstyrelsen bör utse Gunnar Hörnlund att ingå i styrgruppen.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Au 323 (forts) Ks 193 (forts) Au 162 (forts) Au 2 (forts) Ks 328 (forts) Au 468 (forts) Au 454 (forts) Au 427 (forts) Ks 146 (forts) Au 216 (forts) Au 92 (forts) Dnr 05/Ks Ändring av detaljplan för Torget. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Anita Johanssons och Maria Kristofferssons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att utse en styrgrupp bestående av två politiker från kommunstyrelsen, en politiker från miljö- och byggnadsnämnden samt kommunchefen och tekniske chefen för arbete med torgets utformning, att utse Åke Nilsson och Gunnar Hörnlund att från kommunstyrelsen ingå i styrgruppen. Au Under överläggning i ärendet deltar tekniske chefen Stellan Lundmark och arkitekt Anders Glassel. Arkitekt Anders Glassel presenterar skisser avseende alternativa förslag till utformning av torg m.m. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera att arkitekt Anders Glassel ska ta fram ytterligare en skiss utifrån de förslag som framkommit vid dagens sammanträde att förslagen ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Au 323 (forts) Ks 193 (forts) Au 162 (forts) Au 2 (forts) Ks 328 (forts) Au 468 (forts) Au 454 (forts) Au 427 (forts) Ks 146 (forts) Au 216 (forts) Au 92 (forts) Dnr 05/Ks Ändring av detaljplan för Torget. Au Under överläggning i ärendet deltar arkitekt Anders Glassel och teknisk chef Stellan Lundmark. Arkitekt Anders Glassel redovisar ny skiss avseende utformning av Torg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ärendet får ytterligare beredas. Ks Ordföranden redogör för det pågående arbetet med framtagande av förslag till utformning av torg i Vilhelmina. Yttrande i ärendet avges av Maria Kristoffersson, Gunnar Hörnlund, Bernt Dahlberg, Leif Ahlmark, Rune Andersson, Katarina Hahlin, Lars Eliasson, Bengt Bergsten, Ewa Hed och Anita Johansson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera redovisningen, att ärendet får ytterligare beredas. Au Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. Tekniske chefen redovisar skisser avseende utformning av torg.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Au 323 (forts) Ks 193 (forts) Au 162 (forts) Au 2 (forts) Ks 328 (forts) Au 468 (forts) Au 454 (forts) Au 427 (forts) Ks 146 (forts) Au 216 (forts) Au 92 (forts) Dnr 05/Ks Ändring av detaljplan för Torget. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera redovisningen, att inbjuda arkitekt Anders Glassel till kommunstyrelsens sammanträde för presentation av alternativa förslag för tillskapande av torg. - Ks Kommunchef Karl-Johan Ottosson redovisar de tre förslag som i dagsläget föreligger. Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till arbetsutskottet att sammanställa förslagen för utställning för allmänheten under januari månad Anita Johansson yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges av Rune Anderson, Margareta Löfgren, Lars Eliasson, Bernt Dahlberg, Sara Norman, Rickard Norberg, Helen Gavelin, Joakim Risberg, Katarina Hahlin och Hans Eriksson. Efter avslutad överläggning och gjord proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 193 (forts) Au 323 (forts) Au 162 (forts) Au 2 (forts) Ks 328 (forts) Au 468 (forts) Au 454 (forts) Au 427 (forts) Ks 146 (forts) Au 216 (forts) Au 92 (forts) Dnr 05/Ks Ändring av detaljplan för Torget. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till arbetsutskottet att sammanställa förslagen för utställning för allmänheten under januari månad Au Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. Teniske chefen presenterar de tre förslag till utformning av torg som föreligger. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till tekniske chefen Stellan Lundmark att ombesörja annonsering, utställning samt anordnande av träff för allmänheten där förslagen presenteras enligt följande: Annonsering- vecka 3 Utställning vecka 4 Träff för allmänheten 30 januari. Au Sammanställning har upprättats avseende avgivna röster enligt följande:

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 193 (forts) Au 323 (forts) Au 162 (forts) Au 2 (forts) Ks 328 (forts) Au 468 (forts) Au 454 (forts) Au 427 (forts) Ks 146 (forts) Au 216 (forts) Au 92 (forts) Dnr 05/Ks Ändring av detaljplan för Torget. Alternativ 1 fick 131 röster fick 17 röster fick 4 röster Inte positiv till något resultat 4 röster Mot alternativ 3 3 röster Totalt avgivna röster 159 Under överläggning i ärendet deltar tekniske chefen Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera redovisat resultat av allmänhetens omröstning, att uppdra till tekniske chefen att bereda ärendet vidare. Au Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing. Lars Sjölin. Skiss över hur torget kan utformas samt en en grov kostnadskalkyl har tagits fram. Kalkylen uppgår till kronor. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare till kommunstyrelsens sammanträde 27 augusti 2008.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 193 (forts) Dnr 05/Ks Ändring av detaljplan för Torget. Ks Yttrande i ärendet avges av Margareta Löfgren, Agneta Mattsson, Katarina Hahlin, Åke Nilsson och Leif Ahlmark. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera redovisad kostnadskalkyl, att uppdra till arbetsutskottet att fortsätta arbetet med utformning av torg.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Jan-Ola Borg Riskbyggen AB Ks 194 Au 325 Ks 188 Au 241 Dnr07/Ks Upphandling av fastighetsförvaltning. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsen har , 74 beslutat att anta anbud från Riksbyggen avs förvaltning av Vilhelmina kommuns fastigheter från perioden med möjlighet till förlängning år. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att förlänga avtalet med Riksbyggen 1 år avseende förvaltning av Vilhelmina kommuns fastigheter. Yttrande i ärendet avges av Lars Eliasson och Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsens beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förlänga avtalet med Riksbyggen t.o.m avseende förvaltning av Vilhelmina kommuns fastigheter.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 194 (forts) Au 325 (forts) Dnr07/Ks Upphandling av fastighetsförvaltning. Au Byggnadsinsp. Jan Ola Borg meddelar att Vilhelmina kommun måste säga upp avtalet med Riksbyggen avseende fastighetsförvaltning innan årsskiftet 08/09 för att det inte skall förlängas automatiskt. Kommunstyrelsen föreslås förlänga avtalet ett år till Efter det är avtalstiden slut och eventuell förfrågning måste göras. Detta bör startas under sommaren 2009 så att beslut om entreprenör kan antas av kommunfullmäktige i december Förslag till beslut att förlänga gällande avtal om fastighetsförvaltning av kommunens fastigheter till ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att förlänga gällande avtal avseende fastighetsförvaltning med Riksbyggen till Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förlänga gällande avtal avseende fastighetsförvaltning med Riksbyggen till

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kommunchefen Ks 195 Au 326 Au 299 Dnr08/Ks Försäljning av fastigheten Klimpfjäll 3:86, f d skola och dagis. Ärendebeskrivning Au Kultur- och utbildningsnämnden har lagt ner familjedagsverksamheten i Klimpfjäll ( ). Detta innebär att en lokal på ca 160 kvm står tom frånsett att Föreningen Nävagjort, nyttjar 15 kvm (wg 110 kvm) för tre vävstolar. Kontrakt et har upphört att gälla men föreningen betalar fortfarande kr/år och finns kvar i lokalen. Lokalen kostade (vht 1184) kr för år för år 2006 och kr för Klimpfjälls Idrotts och Intresseförening (KIIF) via Rune Ingman har i brev påtalat att föreningen vill vara med i kommande diskussioner om den lokal där dagiset varit inrymt. KIIF ser gärna att detta hus i framtiden ägs/förvaltas på ett sådant sätt att det kan användas för gemensamma aktiviteter i byn. KIIF äger seden 1997 f d skolan och arrenderar därtill mark (ca 2000 kvm med förlängning 1 år i taget). Klimpfjäll 3:86, 6580 kvm, är klassat A, dvs Område för allmänt ändamål. Fastigheten är vackert belägen ovanför fotbollsplanen och husvagnscampingen och bör om planändring gör, kunna vara väldigt attraktiv på fastighetsmarknaden. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår att via fastighetsmäklare försälja hela eller större delar (inkl. f d dagis) av Klimpfjäll ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att ta en diskussion med KIIF samt att återuppta ärendet den 12 augusti

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 195 (forts) Au 326 (forts) Dnr08/Ks Försäljning av fastigheten Klimpfjäll 3:86, f d skola och dagis. Au Samråd har hållits med Rune Ingman, företrädare för KIIF som inte ser något problem med att fastigheten försäljes. KIIF återkommer med definitivt ställningstagande i början av augusti. Kommunchefen meddelar att KIIF i kontakt med kommunchefen meddelat att de ställer sig positiva till att fastigheten försäljes. Förslag till beslut: att genom mäklare försälja huset med lämplig tomt 1000 m2. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att genom mäklare försälja huset med lämplig tomt 1000 m2. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till kommunchefen att anordna en träff i Klimpfjäll där allmänheten ges möjlighet att framföra sina synpunkter. Yttrande avges vidare av Eva Hed och Leif Ahlmark. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att anordna en träff i Klimpfjäll där allmänheten ges möjlighet att framföra sina synpunkter i ärendet.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Projektledaren Jan-Ola Borg Ks 196 Au /21-24 Au /33-34 Au 29 Dnr 07/Ks Översyn av översiktsplan. Ärendebeskrivning Au Frågan om översyn av översiktsplan har aktualiserats genom att ansökan om bygglov för ett vindkraftverk på Latikberget inkommit från Svevind AB. Inget beslut om ställningstagande i detta enskilda ärende har tagits. Kommunstyrelsen har , 148 beslutat att skyndsamt se över översiktsplanen i den del som avser vindkraft med syfte att hitta lämpliga platser för lokalisering av vindkraftverk. Vidare har arbetsutskottet , 400 att uppdra till tekniska enheten att i samråd med näringsenheten genomföra en översyn av översiktsplanen i de delar som avser vindkraft. Teknisk chef Stellan Lundmark redovisar i skrivelse : För närvarande är det flera intressenter som har varit i kontaktat med kommunen när det gäller etablering av vindkraft. Dessa vill etablera på områden som inte finns med i gällande översiktsplan. Etableringarna gäller både enstaka kraftverk och parker med ca 15 stycken vindkraftverk. Vindkraften har moderniserats och blivit effektivare så därför är inte kommunens fjällvärd huvudområde för etablering av vindkraft utan de har riktat intresset för områden i kommunens södra och östra del.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 196 (forts) Au 327 (forts) Au 60 (forts) Au 29 (forts) Dnr 07/Ks Översyn av översiktsplan. Material har framtagits utvisande vindkartläggning i kommunen, framtida projekt och den nuvarande översiktsplanen. Tekniske chefen förslår kommunstyrelsens arbetsutskottet besluta att sända ut bifogat material på remiss till de politiska partierna, att remisstiden för förslag till reviderad översiktsplan sätts till , att i samarbete inom 3-kommungruppen anlita konsult för revidering av översiktsplanen. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till tekniske chefen att ytterligare bereda ärendet i samråd med näringsenheten. Au Kommunstyrelsen har , 49 beslutat att översiktsplanen omarbetas under förutsättning att kommunen erhåller ett 80-%igt bidrag till planeringen. Tekniske chefen Stellan Lundmark redovisar i skrivelse förslag till genomförande av översyn av översiktsplanen. Tekniske chefen föreslår kommunstyrelsen besluta: att efter samråd med näringsenheten redovisas förslag till beslut till kommunstyrelsens au

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Ks 196 (forts) Au 327 (forts) Au 60 (forts) Au 29 (forts) Dnr 07/Ks Översyn av översiktsplan. Yttrande i ärendet har upprättat av näringsenheten. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att avsnittet vindkraft ska särskilt prioriteras. Au Förslag till vindkraftsplan för Södra Lappland redovisas som ett samlat dokument där förutsättningar och möjligheter för vindkraftsetablering i hela området redovisas. Det är därför viktigt att både generella strategier och specifika ställningstaganden bygger på samsyn mellan berörda kommuner. Beträffande övergripande lokalisering har utredaren föreslagit tre olika etableringsnivåer: Nivå Principens innebörd i korthet Restriktiv Generös Genomsnittlig Allmänt restriktiv alt. Utpekande av områden där vindkraft ska prioriteras. Övriga områden undantas från all etablering. Allmänt generös alt. Utpekande av stoppområden där etablering ej ska tillåtas. Övriga områden är öppna för etablering genom prövning enligt befintligt regelverk. Kombinationsalternativ; Utpekande av såväl områden där vindkraft ska prioriteras som stoppområden. Etablering inom övriga områden prövas enligt befintligt regelverk. Beträffande avgränsning av områden inom Vilhelmina kommun, där utbyggnad av vindkraft ej ska tillåtas, föreslås kommunstyrelsen i Vilhelmina besluta

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 196 (forts) Au 327 (forts) Dnr 07/Ks Översyn av översiktsplan. att fastslå absolut avgränsat stoppområde för etablering av vindkraft enligt bifogad karta (bilaga 2) med motivering att området omfattar obrutet fjäll och skyddsområden, såsom riksintressen och reservat, för natur- och kulturvård, rennäring och friluftsliv samt att utkomster från turistnäringen, vilken i stor utsträckning bygger på orördhet, är av avgörande betydelse för befolkning i området. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att kommunstyrelsen bör besluta om en generösare hållning till vindkraft enligt följande: att stoppområdet omfattar den västligaste delen av vår kommun. Exakt gränsdragning kan vi inte uttala oss om idag men vi anser att det föreslagna stoppområdets östra gräns kan flyttas mer västerut. Övriga områden som utgörs av restriktioner i form av riksintressen, reservat eller andra begränsningar får hanteras i samband med prövning av varje etablering av vindkraftverk. Leif Ahlmark och Katarina Hahlin yrkar bifall till Åke Nilssons yrkande. Yttrande avges vidare av Agneta Mattsson, Anita Johansson, Göran Hahlin, Rune Andersson, Rickard Norberg, Eva Hed och Margareta Löfgren.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 196 (forts) Au 327 (forts) Dnr 07/Ks Översyn av översiktsplan. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att stoppområdet omfattar den västligaste delen av Vilhelmina kommun. Exakt gränsdragning kan kommunstyrelsen inte uttala sig om idag men kommunstyrelsen anser att det föreslagna stoppområdets östra gräns kan flyttas mer västerut. Övriga områden som utgörs av restriktioner i form av riksintressen, reservat eller andra begränsningar får hanteras i samband med prövning av varje etablering av vindkraftverk. -

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Kommunchefen Ks 197 Au 328 Au 291 Dnr 08/Ks Ansökan om arrende av mark Klimpfjäll 3:1 för husvagnscampingen. Ärendebeskrivning Au Tre företag i Klimpfjäll, Fjällmålet, Christers Måleri, Allservice och gonordic avser att bilda ett kooperativ med syfte att driva och utveckla turismen i Klimpfjällsområdet. Företagen eller kooperativet önskar att arrendera marken för campingområdet och avser att driva husvagnscampingen som en fungerande och serviceinriktad anläggning med kvalité. Raure Fastigheter med driftbolaget Kultsjödalens Högfjällshotell arrenderar idag anläggningen och har byggnader till ett taxeringsvärde av kr (2006) på detta område. Raure Fastigheter med driftsbolaget Kultsjödalens Högfjällshotell har meddelat intresse att få arrendera ytterligare mark för att kunna utöka antalet husvagnsplatser från 22 till st. Raure Fastigheter avser också att uppföra en ny servicebyggnad. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår att meddela Fjällmålet, Christers Måleri & Allservice och gonordic att Vilhelmina kommun redan har arrenderat ut området med husvagnscampingen på Klimpfjäll 3:1 och ge kommunchefen i uppdrag att upprätta nytt skriftligt avtal med nuvarande arrendator som ersätter nuvarande avtal. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela Fjällmålet, Christers Måleri & Allservice och gonordic att Vilhelmina kommun redan har arrenderat ut området med husvagnscampingen på Klimpfjäll 3:1,

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Ks 197 (forts) Au 328 (forts) Dnr 08/Ks Ansökan om arrende av mark Klimpfjäll 3:1 för husvagnscampingen. att uppdra till kommunchefen att upprätta nytt skriftligt avtal med nuvarande arrendator som ersätter nuvarande avtal. Avtalet ska vara ett 3-kontrakt med möjlighet till förlängning och att avtalet ej är går att överlåta.. Uppsägningstid 6 månader och arrende kr/år Au Samråd har skett med Raure fastigheter, Rune Ingman KIIF. Ingman ser inget problem med denna lösning men återkommer i början av augusti med KIIF:s ställningstagande. Förslag till beslut: att arrendera ut området enligt skiss med förbehållet att fotbollsplanen skall kunna användas som fotbollsplan under perioden 1 juni till 31 september årligen under arrendeperioden, samt en uppsägningstid om 6 månader. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att arrendera ut området enligt upprättat arrendeavtal med förbehållet att fotbollsplanen skall kunna användas som fotbollsplan under perioden 1 juni till 31 september årligen under arrendeperioden, samt en uppsägningstid om 6 månader. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att anordna en träff i Klimpfjäll där allmänheten ges möjlighet att framföra sina synpunkter i ärendet.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Lars Sjölin Ekonomi Ks 198 Au 329 Dnr 08/Ks Vägbelysning i Grundfors. Ärendebeskrivning Au Skrivelse har inkommit från Ulf Berglund, Grundfors där han önskar att en belysningspunkt anläggs vid hans anslutningsväg mot allmänna vägen Yttrande i ärendet har upprättats av gva-ing Lars Sjöhlin. Av yttrandet framgår att med den policy som kommunen har så skulle det kunna placeras en belysningspunkt på kommunens bekostnad vid vägen för fastigheten Grundfors 1:64 förutsatt att sökanden är boende och skriven på fastigheten. Med den medelstilldelning som är och den kö som finns så kan det bli aktuellt Under överläggning i ärendet deltar gva-ing Lars Sjölin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge att en belysningspunkt uppsättes vid anslutningsvägen mot allmänna vägen 1098 under år 2008, att medel anvisas ur inv.proj Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att medge att en belysningspunkt uppsättes vid anslutningsvägen mot allmänna vägen 1098 under år 2008, att medel anvisas ur inv.proj

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Kultur- och utbildningsnämnden Ks /25- Au /Ks Hemställan om åtgärder vid förskolan Täppan. Ärendebeskrivning Au Framställan har inkommit till kultur- och utbildningsnämnden från boende på fastigheten Sågen 5 med krav på åtgärder mot intrång och övertramp som barn och personal vid förskolan Täppan åsamkar dem. Kultur- och utbildningsnämnden har , 115 beslutat att hemställa hos trafiknämnden om beslut i frågan utifrån följande alternativ: - Att vägsträckan som går längsmed staketet stängs av för biltrafik mellan kl , måndag till fredag, redan till skolstart ht 2008, - Att alternativt betongsuggor ställs ut på vägen för att minska möjligheten att cykla/köra fort på den angivna sträckan och ev ytterligare en del av vägen gentemot Föreningsgatan. - Att alternativt ett skyltat övergångsställe upprättas vid platsen där grindarna i staketet kommer att placeras för att underlätta övergång, - Att behövlig vägsträcka helt stängs av. Yttrande har upprättats av gva-ing Lars Sjöhlin. Av yttrandet framgår att avstängning av gatan medför att vändzoner behöver upprättas och om vissa tider skall tillämpas behövs även bommar med tillhörande skötsel. Hastigheten på den aktuella sträckan är redan begränsad till 30 km/tim. Den lämpligaste åtgärden är att ett övergångsställe etableras. Det får förutsättas att den nya lekplatsen utrustas med staket och att vägpassager sker tillsammans med personal. Under överläggning i ärendet deltar gva-ing Lars Sjölin.

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Ks 199 (forts) Au 330 (forts) 08/Ks Hemställan om åtgärder vid förskolan Täppan. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL TRAFIKNÄMNDEN Trafiknämnden beslutar att ett övergångsställe anläggs på Tallåsvägen vid förskolan Täppan. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att ärendet återgår till kultur- och utbildningsnämnden för beslut. Yttrande i ärendet avges vidare av Katarina Hahlin, Joakim Risberg, Bernt Dahlberg och Göran Hahlin. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att ärendet återgår till kultur- och utbildningsnämnden för beslut

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Lars Sjölin Ekonomi Ks 200 Au 332 Kfm 55 Ks 140 Au 229 Au 224 Au /2-7 Ks 71 Ny bil Au 109 Dnr08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll Ärendebeskrivning Au Ingenjör Assar Hedman redovisar i skrivelse : 1. Uppdrag Utreda kommunala insatser avseende VA i Kittelfjäll på grund av kommande exploatering av fritidshus, samt att beräkna och fördela kostnader för investeringen på kommande nyttjare. 2. Förutsättningar Exploatörer i Kittelfjäll har till Vilhelmina kommun, genom detaljplaneansökningar och i förhandsdiskussioner, framfört planer på fritidshustomtområden. Efter ett informationsmöte i Henriksfjäll kan framräknas att ca 530 tomter planeras inom 5 år. Befintlig vatten och avloppsanläggning i Kittelfjäll klarar inte av denna utbyggnad. En översiktlig VA-utredning utförd av WSP redogör för de insatser som måste till för att säkerställa vattentillgången, samt att omhänderta avloppet på ett ur miljösynpunkt riktigt sätt. 3. Befintliga anläggningar Vilhelmina kommun har ett vattenverk utan fastställt skyddsområde beläget mitt i skidbacken inom Hotell Kittelfjälls område. Kapaciteten klarar med nöd nuvarande belastning.

36 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 Ks 200 (forts) Au 332 (forts) Kfm 55 (forts) Ks 140 (forts) Au 229 (forts) Au 224 (forts) Au 202 (forts) Ks 71 (forts) Au 109 (forts) Dnr08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. Avloppsreningsanläggningen uppförd som ett kemiskt fällningsverk beläget i södra delen mot Vojmån är dimensionerat för 800 Pe. (personekvivalenter). 4. Nödvändiga åtgärder för att säkerställa vattendistribution och mottagande av avlopp till en kommunal anläggning. Vattentillgången måste säkras.: Tekniska enheten föreslår att en ny vattentäkt med redan borrad brunn på fastigheten Kittelfjäll 1:112 provpumpas och att ledning ned till fastigheten Kittelfjäll 1:171 utförs. På den senare fastigheten uppförs en lågreservoar med tryckstegring. Denna åtgärd måste utföras 2008 om redan antagna detaljplaner ska kunna genomföras. Ett huvudledningssystem med anordningar, (pumpstationer tryckstegringar och tryckreduceringar), måste utföras för insamling av avlopp och distribution av vatten till de olika exploateringsområdena. Avloppsreningsanläggningen måste uppgraderas för att klara mottagning av de tillkommande flödena. 5. Beräkningar Nytt vattenverk med brunn. Beräknad kostnad inkl. projektering och provpumpning 7,0 milj. kronor. Projektering ledningar 1,5 milj. kronor Ledningar inkl. pumpstationer 9,7 milj. kronor Avloppsrening 18 milj. kronor

37 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37 Au 332 (forts) Ks 200 (forts) Kfm 55 (forts) Ks 140 (forts) Au 229 (forts) Au 224 (forts) Au 202 (forts) Ks 71 (forts) Au 109 (forts) Dnr08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. Upphandlingskostnader, byggherrekostnader, markfrågor samt oförutsett 4,7 milj. kronor. Grovt beräknad kostnad för att utför arbeten enl. punkt miljoner kronor 6 Fördelning av kapitalkostnader. Frågor: I vilken takt kommer utbyggnad att ske? När kommer kostnaderna? Hur många skall vara med och dela kostnaderna? Det kan antas att av planerade 530 st tomter kommer ca 400 st att utföras inom en 5 års period. Det kan antas på ovanstående förutsättning att ca 40 miljoner kronor kommer att behövas för de först 5 åren. Ny vattentäkt med tryckstegring skall inte helt belasta exploatörerna. Översiktligt anses att 1,5 miljoner kronor för vattenverket får belasta de nuvarande abonnenterna (VA-kollektivet). Resonemanget innebär att ca. 38,5 milj. kronor skall fördelas på 400 tomter, vilket ger :- / tomt. Tekniska enheten föreslår att om tomterna delas, eller att parhus uppförs skall varje lägenhet belastas en andel. Bilaga: Översiktlig karta i skala 1: Förslag till beslut: att avsätta medel till ny vattenanläggning i Kittelfjäll år 2008.

38 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38 Ks 200 (forts) Au 332 (forts) Kfm 55 (forts) Ks 140 (forts) Au 229 (forts) Au 224 (forts) Au 202 (forts) Ks 71 (forts) Dnr 08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark och ingenjör Assar Hedman. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ks Reviderat förslag från GVA-ingenjör Lars Sjölin föreligger. Av det reviderade förslaget framgår följande: Det kan antas på ovanstående förutsättning att ca 41 miljoner kronor kommer att behövas för de först 5 åren. Resonemanget innebär att ca. 40,0 milj. kronor skall fördelas på 400 tomter, vilket ger kr / tomt. Förslag till beslut: att avsätta medel till projektering av ny vattenanläggning i Kittelfjäll med kronor för år 2008, att avtal med respektive exploatör upprättas med förutsättningen att kronor exkl. moms/planerad bostadsenhet erlägges innan anslutning vid exploateringsgräns sker. Beloppet avser 2008 och uppräknas årligen med index enl. E med basmånad , att brukningsavgifter erläggs enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa,

39 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39 Ks 200 (forts) Au 332 (forts) Kfm 55 (forts) Ks 140 (forts) Au 229 (forts) Au 224 (forts) Au 202 (forts) Ks 71 (forts) Dnr 08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. att drift och underhåll av va-nät inom exploateringsområdet åvilar föreningen, att utbyggnad av kommunens va-anläggning sker i takt med behov och tillgång till medel. Under överläggning i ärendet yrkar Gunnar Hörnlund att kommunstyrelsen bör besluta att anvisa kronor ur kommunstyrelsens eget kapital till projektering av ny vattenanläggning i Kittelfjäll. Joakim Risberg och Göran Hahlin yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds yrkande. Åke Nilsson yrkar bifall till Hörnlunds förslag samt att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera förslaget i övrigt till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Yttrande i ärendet avges vidare av Margareta Löfgren, Lars Eliasson, Hans Eriksson, Inga-Lena Larsson, Anita Johansson, Agneta Mattsson, Bernt Dahlberg, Eva Hed, Rickard Norberg, Conny Lövgren och Mikael Österberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds resp. Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att anvisa kronor ur kommunstyrelsens eget kapital till projektering av ny vattenanläggning i Kittelfjäll,

40 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 40 Ks 200 (forts) Au 332 (forts) Kfm 55 (forts) Ks 140 (forts) Au 229 (forts) Au 224 (forts) Au 202 (forts) Ks 71 (forts) Dnr 08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. att återremittera ärendet i övrigt till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ärendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde i Kittelfjäll den 15 april Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning Au GVA-ing Lars Sjölin överlämnar förslag till avtal mellan Vilhelmina kommun och exploatör för två alternativ. GVA-ingenjören föreslår kommunstyrelsen besluta Alt tomter. Att avtal enl förslag med resp. exploatör upprättas med förutsättningen att kr/planerad bostadsenhet erläggs innan anslutning vid exploateringsgräns sker. Beloppet avser 2008 och uppräknas årligen med index enl. E med basmånad Alt tomter. Att avtal enl. förslag med resp. exploatör upprättas med förutsättningen att kr/planerad bostadsenhet erläggs innan anslutning vid exploateringsgräns sker. Beloppet avser 2008 och uppräknas årligen med index enl. E med basmånad

41 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 41 Ks 200 (forts) Au 332 (forts) Kfm 55 (forts) Ks 140 (forts) Au 229 (forts) Au 224 (forts) Au 202 (forts) Ks 71 (forts) Dnr 08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. att brukningsavgifter erläggs enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa att drift och underhåll av va-nät inom exploateringsområdet åvilar förening. att utbyggnad av kommunens va-anläggning sker i takt med behov och tillgång till medel. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark och GVA-ingenjör Lars Sjölin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ingenjören att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera avtalet med följande villkor: att hälften av summan kronor ( kronor) erläggs innan anslutningsarbetet påbörjas. Resterande belopp kronor erläggs innan anslutningen tas i bruk. att en anslutningspunkt ska gälla. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avtal enl reviderat förslag med resp. exploatör upprättas med förutsättningen att kr/planerad bostadsenhet erläggs innan anslutning vid exploateringsgräns sker. Beloppet avser 2008 och uppräknas årligen med index enl. E med basmånad , att brukningsavgifter erläggs enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa,

42 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 42 Ks 200 (forts) Au 332 (forts) Kfm 55 (forts) Ks 140 (forts) Au 229 (forts) Au 224 (forts) Au 202 (forts) Ks 71 (forts) Dnr 08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. att drift och underhåll av va-nät inom exploateringsområdet åvilar förening, att utbyggnad av kommunens va-anläggning sker i takt med behov och tillgång till medel. Ks Under överläggning i ärendet avges yttrande av Margareta Löfgren, Anita Johansson och Åke Nilsson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ingenjören att revidera avtalet. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avtal enl reviderat förslag med resp. exploatör upprättas med förutsättningen att kr/planerad bostadsenhet erläggs innan anslutning vid exploateringsgräns sker. Beloppet avser 2008 och uppräknas årligen med index enl. E med basmånad , att brukningsavgifter erläggs enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, att drift och underhåll av va-nät inom exploateringsområdet åvilar förening, att utbyggnad av kommunens va-anläggning sker i takt med behov och tillgång till medel.

43 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 43 Ks 200 (forts) Au 332 (forts) Kfm 55 (forts) Dnr 08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att avtal enl reviderat förslag med resp. exploatör upprättas med förutsättningen att kr/planerad bostadsenhet erläggs innan anslutning vid exploateringsgräns sker. Beloppet avser 2008 och uppräknas årligen med index enl. E med basmånad , att brukningsavgifter erläggs enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, att drift och underhåll av va-nät inom exploateringsområdet åvilar förening, att utbyggnad av kommunens va-anläggning sker i takt med behov och tillgång till medel. Au Gva ing Lars Sjöhlin meddelar i skrivelse att en översiktlig va-utredning har utförts av en konsult. Det mest akuta är att tillgodose med renvatten. För att påbörja utbyggnaden enligt de i utredningen framkomna alternativen så har anbud infordrats på utförande av nödvändig reservoar med tillhörande maskininstallation för leverans av renvatten till befintligt nät. Under överläggning i ärendet deltar gva-ing Lars Sjölin. Gva-ingenjören redovisar att ett anbud inkommit.

44 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 44 Ks 200 (forts) Au 332 (forts) Kfm 55 (forts) Dnr 08/Ks Exploateringsområden VA Kittelfjäll. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att anta anbud uppgående till kronor avgivet av Vägverket avseende utförande av reservoar med tillhörande maskininstallation, att erforderliga medel disponeras ur inv.proj Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att anta anbud uppgående till kronor avgivet av Vägverket avseende utförande av reservoar med tillhörande maskininstallation, att erforderliga medel disponeras ur inv.proj Paragrafen förklaras omedelbart justerad. -

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(159) Kommunstyrelsen 2008-06-04

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(159) Kommunstyrelsen 2008-06-04 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(159) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 4 juni 2008, kl. 10.00-16.50. Ajournering kl. 11.20-11.35, 14.45-15.15. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(64) Kommunstyrelsen 2006-10-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(64) Kommunstyrelsen 2006-10-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(64) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 18 oktober 2006, kl. 10.00.14.15. Beslutande Åke Nilsson ordf., ej vid beh. av 273 Lars Petersson, ej vid beh. av 282 Ewa

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(112) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(112) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(112) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 23 juni 2008, Kl 10.00-20.40.. Beslutande Leif Ahlmark ordf. Ann-Kristin Norman Åke Nilsson, ej 54 Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2008-06-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2008-06-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23 juni 2008, kl. 09.00-09.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren Inga-Lena

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 9 oktober 2008, kl. 10.00-15.35. Ajournerat kl. 15.00-15.20. Beslutande Åke Nilsson, ordf Joakim Risberg Rickard Norberg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 14 mars 2014 kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(180) Kommunstyrelsen 2008-04-02

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(180) Kommunstyrelsen 2008-04-02 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(180) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 2 april 2008, kl. 10.00-17.20. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg, ej vid beh. av 121 Rickard Norberg, ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

Ann-Marie Hermansson

Ann-Marie Hermansson Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 18 februari 2015 kl. 08:30-13:00 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Björn Martinsson, teknisk

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 25 februari 2008, kl. 10.00-13.40 Ajournering för lunch 11.50-12.55 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Robert Svensson Åke Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Ingemar Johansson (c) Caisa Abrahamsson (s) Robin Fransson (v) Simon Sundström, teknisk chef Ann-Kristin Karlsson, assistent.

Ingemar Johansson (c) Caisa Abrahamsson (s) Robin Fransson (v) Simon Sundström, teknisk chef Ann-Kristin Karlsson, assistent. Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-05-15 1 Plats och tid Kommunhuset, onsdag 2013-05-15, kl. 08.30-09.45 Beslutande Ingemar Johansson (c) Caisa Abrahamsson (s) Robin Fransson (v) Övriga deltagare Simon

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets Hus, tisdagen den 21 juni 2005, kl. 21.00-22.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Anita Johansson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2008-04-28 1(6) Plats och tid Åsele Folkets Hus 13 00 14 40 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) v ordf K Sune Almroth(s) Tommy Danielsson(s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) K Sune Almroth tjg ers, 103

Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) K Sune Almroth tjg ers, 103 Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2006-05-31 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 30 11 00 Beslutande Bert-Rune Dahlberg ordförande Brage Sundberg vice ordförande K Sune Almroth tjg ers, 103 Övriga

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 23 april, 2007 kl. 10.00-14.45. Ajournerat kl. 12.00-13.00, kl. 14.15-14.25. Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Roger Jönsson Åke Nilsson

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2010-10-25 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Åsele 09 00 11 45 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (s) ordf Christer Hedman (åp) vice ordf K Sune Almroth (s) Övriga deltagande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan

om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Djursholms KS 2005/0173 slott, måndag 28 mars 2011 kl 8.30-16.30 Paragrafer 40-51 Borgen Beslutande gällande ansökan om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan

Läs mer

Mats Pettersson Lennart Johansson Eric Palmqvist (SD), kl Förvaltningsbyggnaden, , kl. 10:30. Ann-Katrin Karlsson

Mats Pettersson Lennart Johansson Eric Palmqvist (SD), kl Förvaltningsbyggnaden, , kl. 10:30. Ann-Katrin Karlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 657 (662) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1,, kl. 08:00-10:00 Ajournering kl. 08.50-09.20 Ajournering kl. 09.45-09.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jeanette

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Plats och tid Folkets Hus, onsdagen den 30 augusti 2006, kl. 10.00-15.45. Ajournerat kl. 11.40-11.50. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson, ej 252 Lars Pettersson

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.45 1 (12) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2013-01-17 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 11 mars 2015 kl. 08:30-12:00, 13:00 14:30 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Justerare Björn Martinsson,

Läs mer

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-04-02 1 (10) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 2 april Kl: 08:30 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2003-11-05 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2003-11-05 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2003-11-05 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Planeringschef

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2011-02-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 34 Ishall i Sveg 35 Svegs Folkets Hus. Uppsägning av avtal. Kommunstyrelsen 2011-02-09 2 Plats och tid Folkets Hus,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer