Sociala representationer av alkohol och narkotika i fokusgruppintervjuer med 18-åringar och tonåringars föräldrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala representationer av alkohol och narkotika i fokusgruppintervjuer med 18-åringar och tonåringars föräldrar"

Transkript

1 Artikel Maria Abrahamson Sociala representationer av alkohol och narkotika i fokusgruppintervjuer med 18-åringar och tonåringars föräldrar Inledning Ungdom + alkohol = problem framstår numera som något av ett axiom i den allmänna debatten. Det har emellertid inte alltid varit ungdomen som problematiserats i första hand. Alkoholfrågan definierades länge som ett problem för arbetarklassen och kvinnorna (Bruun & Frånberg 1985). Ända in på 1960-talet betraktades ungdomar som i huvudsak tillhörande föräldrarnas sociala klass. Framträdandet av ungdomen som en social kategori tillförde en ny bild av hur den farliga klassen såg ut (Swärd 1998). Även om ungas alkoholdrickande inte helt kom att ersätta den tidigare farliga arbetarklassens drickande, kom det åtminstone att utgöra ett tillskott till föreställningarna om varifrån hotet kom (Gusfield 1995). I de officiella alkoholpolitiska programförklaringarna har ungdomar framträtt som den mest angelägna målgruppen för alkoholskadepreventiva insatser från det att Alkoholpolitiska utredningen tillsattes 1965 (SOU 1974:91) fram till de senaste Nationella handlingsplanerna för att förebygga alkoholskador (Prop. Forskningsprojektet Berusningens mening en jämförelse mellan män, kvinnor och generationer har finansierats av Vetenskapsrådet. A B S T R A C T M. Abrahamson: Social representations of alcohol and illegal drugs in focus group interviews with 18-year-olds and parents of teenagers Aims To analyse two generations associations to the words alcohol and illegal drugs Methods Focus groups were conducted with seven groups of 18-year-olds and four groups of parents of teenagers. The groups of young people and the groups of parents were in several respects each other s opposites. The young people were selected for focus group interviews because they drink and like to party. The parents were selected because they represent parents who take an active interest and care in young people s alcohol and drug habits. The focus group sessions started with the participants writing down all their associations, first to alcohol and then to illegal drugs, with two minutes for each topic. The processing was done by classifying all words under separate headings depending on the theme of the associations. Results The most striking similarities between the young people of the study and the parents are that the two generations have similar notions of the benefits of alcohol. These regard having fun together with other people, creating a party atmosphere and feelings of togetherness, and also that alcohol offers relaxation. Notions about the short-term negative effects of alcohol are also similar. The most obvious difference between the generations is that young people lack any words connoting the longterm negative consequences from alcohol use. When it comes to illegal drugs, disassociation from illegal drugs is the foremost similarity between the young people and the parents. The differences in the main are that the young people have more concrete associations as well as NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT V O L

2 value-free descriptions of the effects of using drugs and the times for using drugs. The parents describe the phenomenon more from a distance. Their associative paths extend to things that probably do not exist within their own sphere of reference. Another difference is that the young people sometimes have positive associations to drugs, which are missing among the parents. Conclusions In several ways young people and parents share the same ideas about alcohol and illegal drugs. In regard to alcohol they share the idea of the immediate beneficial properties of alcohol as well as its immediate negative consequences, ideas that seem culturally deep-rooted. In regard to drugs the associative picture given by young people and parents to a large extent also seems mutual, with respect to the predominantly negative picture. To a certain extent, however, the young people show in their associations that illegal drugs are a normal phenomena, while simultaneously showing that drugs are abnormal, and that most disassociate from them. Even in young people with positive connotations to drugs there are expressions of cautiousness and risk consciousness. Keywords Focus groups, social representations, word associations, parents of teenagers, young adults, alcohol, illegal drugs. 2000/01:20; Prop. 2005/06:30). Den forskning som handlar om ungdomar under myndig ålder, som ännu inte har lämnat föräldrahemmet, lyfter ofta fram föräldrarnas betydelse som kontrollörer och som rollmodeller och visar på familjen som dominerande skyddsfaktor för att motverka missbruk (Ferrer-Wreder et al. 2002; Pape & Storvoll 2005; Persson & Svensson 2005). Föräldrarnas ansvar för att kontrollera sina ungdomar är också något som starkt poängteras i det informationsmaterial som från officiellt håll delas ut till föräldrar (Bogren 2004). Den centrala roll ungdomar själva tillskriver föräldrarna lyfts även fram av Sato (2004, 48ff) och Skårner et al. (2005, 95 ff). Inom den del av ungdomsforskningen som handlar om de något äldre, så kallade unga vuxna, har berusningen ofta betraktats som funktionell för de grupper som har studerats (för översikter se Sulkunen 2002; Maunu & Millar 2005). Genom sitt skiftande sätt att dricka visar olika ungdomsgrupper vilka de är och vill bli. Genom alkoholen och drogerna återskapar de en klass- eller könsmässig identitet. Dessa studier tyder på en reproduktion av djupt rotade traditionella dryckesmönster. En annan inriktning betonar, i stället för samhälleliga strukturers påverkan, de ungas praktik inom ramen för olika kontext. Ungdomars dryckespraktik relateras till skiftande sammanhang och till deras egen självförståelse av denna praktik. Resultatet pekar mot de ungas självreglering till förmån för gruppsociala värden, där höggradig berusning blir ett hot mot det de unga värderar högst med alkoholen: känslan av gemenskap (Törrönen & Maunu 2005a; 2005b; Törrönen 2006). Dessa studier antyder en förändring jämfört tidigare generationers dryckesmönster, åtminstone i Finland (se även Tigerstedt & Törrönen 2005). Vad gäller narkotika utmärker sig fortfarande de nordiska länderna med sin låga narkotikakonsumtion bland ungdomar jämfört med övriga europeiska länder. I Sverige är den negativa inställningen förhärskande både i den svenska befolkningen som helhet (Hübner 2001) och bland ungdomar, även om flera studier visar att narkotika är påtagligt närvarande i unga människors liv både i deras tankar och erfarenheter (Lalander 2005; Sato 2004; Skårner et al. 2005). Bland svenska 16-åringar är det inte mer än 7 % som någon gång har testat cannabis, medan nivåerna i länder som Storbritannien, Frankrike, Schweiz och Tjeckien är runt 40 % (ESPAD 2004, 164). Å andra sidan visar senare års undersökningar av 344 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

3 svenska mönstrandes narkotikaerfarenhet att över 40 % någon gång har erbjudits att prova narkotika, vilket är mer än en fördubbling bara under 10 år (Guttormsson 2005, 76). Norska studier av den senaste 10-årsperioden visar även de en påtaglig ökning av narkotikaerfarenheterna och även en generationsspridning (Ødegård et al. 2002). Det har diskuterats om det inte i ett avseende är möjligt att tala om en normalisering av narkotikan även i Norden i den meningen att förekomsten av narkotika utgör en konkret del av många människors vardag (Hakkarainen & Tigerstedt 2003), om än inte i samma omfattning som i Storbritannien där användningen av narkotika alltmer har kommit att betraktas som normal och vardaglig (Parker & Measham 1998). Bilden är således mångfacetterad. Viss forskning lyfter fram ungas självständighet och nyskapande i förhållande till den äldre generationen medan annan forskning snarare pekar på de ungas beroendeställning och återskapande av en äldre generations förhållningssätt och värderingar. Samtidigt är det uppenbart att människor i de nordiska länderna på kort tid erfarit stora alkoholpolitiska förändringar och en ökad spridning av narkotika, något som torde ha påverkat både äldre och yngre, om inte alltid genom direkta erfarenheter så åtminstone genom massmedia. Det finns därför anledning att förvänta sig både likheter och skillnader mellan ungas och vuxnas föreställningar och värderingar av alkohol och narkotika. Syftet med föreliggande artikel är att granska vilka föreställningar och värderingar av alkohol och narkotika som framträder bland några grupper 18-åringar och några grupper tonårsföräldrar, när de i fokusgruppintervjuer fritt associerar till orden alkohol och narkotika. Metod och material Urval ungdomar och vuxna En fokusgrupp är ett tillfälle för meningsproduktion, där människor prövar och leker med tankar och idéer och där de tillsammans gör det som är oklart och vagt tydligare. Betoningen ligger vid kulturella snarare än individuella representationer. Med kultur avses här hur människor skapar mening inom en grupp eller ett samhälle. Det är därför en fördel om fokusgrupper är rekryterade från naturliga grupper och är någorlunda homogena i sin sammansättning. En naturlig grupp kännetecknas av att den har ett gemensamt projekt och att den har en historia med andra ord ett kollektivt minne (Bauer & Gaskell 1999, 175). Fokusgruppintervjuer genomfördes i en närförort till Stockholm. I förorten i fråga består befolkningen i huvudsak av arbetare och tjänstemän och bebyggelsen domineras av flerfamiljshus. Sammanlagt gjordes elva fokusgruppintervjuer. Sju grupper bestod av 18-åriga gymnasieungdomar och fyra grupper bestod av föräldrar med tonårsbarn. Deltagarna ingår i existerande sociala nätverk och valdes ut genom snöbollsurval (Biernacki & Waldorf 1981). Fokusgrupperna med ungdomar var sammansatta av 18-åringar som gick i gymnasiets sista årskurs i fyra olika program: natur, teknik, el och handel. Urvalet skedde på ett i förhållande till forskningsprojektets syfte strategiskt sätt. Syftet var att samla ungdomar för en diskussion om alkohol och narkotika. Jag besökte skolans samtliga avgångsklasser och N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

4 informerade om projektet, hur gruppintervjun skulle gå till och att jag ville intervjua några av dem som tyckte om att festa samt att intervjun skulle ske tillsammans med vänner de själva valde ut. Jag tog därefter kontakt med några av de ungdomar som anmält intresse av att deltaga och bad dem att bjuda in mellan fyra och fem av sina vänner till gruppintervjun. Kompositionen av grupperna blev på det sättet styrd av ungdomarna själva, vilket resulterade i att tre grupper bestod av enbart tjejer 1, två grupper av enbart killar och två grupper av både tjejer och killar. Totalt deltog 36 ungdomar, 22 tjejer och 14 killar. Deltagarna i fokusgrupperna med föräldrar rekryterades också genom ett snöbollsurval. De har barn i tonåren och bor i samma förort som de intervjuade ungdomarna. Jag kontaktade föräldrar som deltar i föräldravandringar eller som på andra sätt på frivillig basis är engagerade i det lokala alkohol- och drogpreventiva arbetet och bad dem bjuda in några av sina vänner till en gruppintervju. Sammanlagt intervjuades fyra grupper föräldrar bestående av femton kvinnor och fyra män 2. De ungdomar och föräldrar som ingick i urvalet utgjorde i några avseenden varandras motpoler. Ungdomarna valdes ut för att de dricker alkohol och tycker om att festa. Föräldrarna valdes ut för att representera föräldrar som är engagerade och ansvarstagande och som bekymrar sig över ungdomars alkohol- och drogvanor. Det borde således finnas anledning att förvänta sig tydliga skillnader mellan dessa ungdomars och föräldrars syn på alkohol och narkotika. Det finns också anledning att förvänta sig likheter genom fokusgruppmetodens speciella egenskaper. Den information som kommer fram i fokusgrupperna kan ses som ett möjligt sätt att i denna specifika kontext tala om alkohol och droger och kan därför ses som en del av en mer officiell diskurs om alkohol och droger. Fria associationer och sociala representationer Fokusgruppsammankomsternas första inslag var att deltagarna skrev ned alla sina associationer, först till ordet alkohol och sedan till ordet narkotika, under två minuter vardera (jfr Sato 2004). 3 Att ge ett ord som stimuli och be respondenterna att fritt associera till andra ord som dyker upp ger möjlighet att få ta del av en del av de sociala och kulturella föreställningar som finns knutna till ett fenomen. Genom fria associationer är det möjligt att reducera en del av de begränsningar och den påverkan som följer med andra undersökningsmetoder, där forskaren i förväg har ringat in fenomenet. Fria associationer till ord är något som ofta används inom forskningen om sociala representationer. Metoden har en projektiv dimension som gör den till en möjlig vägvisare för att upptäcka vilka element som bygger upp den föreställningsvärld som omger ett fenomen (Abric 1995; Orfali 2000; Wagner et al. 1996). Moscovici (1984; 1988) har, inspirerad av Durheims teori om kollektiva representationer, utvecklat teorin om sociala representationer. Teorin syftar primärt till att förstå vardagsvetandet: hur individer och grupper med vardagsvetandets hjälp skapar en stabil och förutsägbar värld (Markova 1996; Moscovici 1984; Chaib & Orfali 1995). Moscovici (1988, 214) beskriver de soci- 346 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

5 ala representationerna som ett tankesystem som påverkar såväl våra föreställningar om världen som våra handlingar i den. Enligt Moscovici bidrar de sociala representationerna till skapandet av en gemensam kunskap om omvärlden. Vi befinner oss i ett tänkande samhälle, där vi är omgivna av ord, tankar och idéer, både som individer och kollektiv. De sociala representationerna hjälper oss att förstå och konventionalisera nya objekt, personer och händelser som vi möter. När dessa sedan blivit en del av vår vardag och vi har format oss en vardagskunskap om dem tvingar de sig på oss och finns där redan innan vi har börjat tänka på dem (Moscovici a.a.). Teorin om sociala representationer är därför en socialkonstruktivistisk teori. Massmedia utpekas som en särskild faktor för att forma och artikulera sociala representationer (Chaib & Orfali 1995). Det moderna samhällets risker är särskilt användbara för massmedia eftersom de medger en möjlighet att skapa nyheter i avsaknad av nya händelser att rapportera. Det som dramatiseras är i stället faran av vad som skulle kunna hända (Joffe 1999; 2003). Teorin om sociala representationer betonar grupptillhörighet och kommunikation mellan människor för att förstå hur vi skapar föreställningar bland annat om de risker och positiva kvaliteter som vi förknippar med alkohol och droger. I dialogen under kaffepausen, på puben eller runt middagsbordet skapar vi oss en bild av dessa företeelser på ett sätt som är i samklang med föreställningarna hos den grupp som vi delar värderingar med och som vi känner att vi tillhör (Joffe 2003). Inom samhällsvetenskapen har teorin om sociala representationer använts för att förstå hur vardagskunskap skapas om en hel rad olika fenomen. Med fokusgruppmetodik gäller det t.ex. föreställningar om genmanipulerad mat (Wibeck 2002) och tobaksbruk bland tonåringar (Stjierna et al. 2004) och med ordassociationer t.ex. föreställningar om nationalism och sport (Orfali 2000). Begreppet sociala representationer används här för att referera till de symbolvärden och känslor som deltagarna i sina ordassociationer förknippar med alkohol och narkotika så som de framträder inom den särskilda kontexten för fokusgrupperna. Sociala representationer skall i det här sammanhanget ses som en ram för att förstå de olika föreställningarnas kulturella karaktär. Till den särskilda kontexten här hör att grupperna bjöds in för att diskutera sina positiva och negativa erfarenheter av alkohol och narkotika. Ungdomarna i egenskap av att de tycker om att festa och föräldrarna i egenskap av att vara ansvarstagande föräldrar. Bearbetningen gick till så att jag delade in alla ord i grupper under skilda rubriker beroende på vilket ämne associationerna handlade om. Indelningsgrunden föranleds i huvudsak av att den ligger nära motivet för intervjun. Rubrikerna är: positiva handlingar/känslor, negativa handlingar/ känslor, varken positiva eller negativa handlingar/känslor, negativa konsekvenser på sikt, typ av dryck/narkotika, tid, plats, personer och attribut. Uppdelningen av ord i olika kategorier var tämligen okomplicerad att genomföra och det var endast ett fåtal ord som det var tveksamt att klassificera. Indelningsgrunden medger också en möjlighet att på ett överskådligt sätt jämföra generationernas föreställningar om både alkohol och narkotika. N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

6 Resultat Sammanlagt skrev ungdomarna ned 342 associationer till ordet alkohol och föräldrarna 192 ord. Ungdomarnas sammanlagda antal associationer till ordet narkotika var 211 och föräldrarnas I det följande visas dels de relativa frekvenserna av fördelningen av ord under respektive rubrik och dels vilka ord som ungdomar och föräldrar har använt. Ungdomars och föräldrars associationer till ordet alkohol Nedan ges tre exempel på typiska associationer till ordet alkohol. Tjej 18 år: närhet, glad, illamående, bakis, ångest, löjlig, Bacardi Breezer, sprit, skratt, sprallig, Absolut Vodka, Ice, cider Kille 18 år: festa, tjejer, krogen, glad, socialare, storstan, dyrt, bakfull, minnesluckor Mamma 47 år: fest, dåligt omdöme, god mat, illamående, minnessvårigheter, otydligt tal, gott, dålig kontroll, upprymdhet, Systembolaget, vin, roligt En sammanställning av hur stor andel av orden som kunde hänföras till respektive ämnesrubrik visas i tabell 1. Fördelningen av de ämnen som förekommer i associationerna till ordet alkohol visar både påtagliga likheter och även skillnader mellan ungdomarna och föräldrarna. Den största likheten är att de positiva handlingarna och känslorna är dominerande i båda gruppernas associationer. Drygt en fjärdedel av alla ord har för båda grupperna positiva konnotationer. Ordvalen har också stora likheter, även om några av orden är vanligare bland ungdomar än föräldrar. För ungdomarnas del är de vanligaste orden kul, roligt, glad, skratt (42) 5. Därefter kommer fest (26) och gemenskap, lättare att umgås, socialt (13), sedan avkoppling, avslappning (8). Föräldrarnas vanligaste ordval är fest (16), därefter socialt, trevligt att umgås, lättar upp stämning (11), sedan till lika Tabell 1. Avrundad procentfördelning av associationer till ordet alkohol efter ämnesområden. Siffrorna inom parentes anger först antalet associationer av detta slag och sedan hur många personer som står bakom dessa föräldrar ungdomar % n=192 (18) % n=342 (35) positiva känslor/handlingar 25 (48/17) 27 (92/35)* negativa känslor/handlingar 28 (53/14) 18 (61/28) negativt på sikt 11 (22/10) - varken positiva eller negativa handlingar/känslor 8 (15/6) 6 (21/12) typ av alkoholdryck 8 (16/7) 17 (57/22) attribut 5 (9/8) 11 (40/17) platser 4 (8/7) 11 (39/17) personer 7 (14/7) 9 (30/20) tid 4 (7/6) 1 (2/2) Summa * (92/35) betyder att 35 personer står bakom 92 associationer. Spridningen av antalet ord per deltagare var inom ämnesområdena tämligen jämnt fördelad. Se också fotnot N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

7 delar skratt, roligt (7) och avslappning, avkoppling, lugnande (7) samt slutligen gott (6), vilket är en association till alkohol som endast förekommer en gång bland ungdomarna. Föreställningarna om vad det goda består av som båda generationerna förknippar med alkohol är som synes till mycket stor del gemensamma till sitt innehåll och de handlar framför allt om det positiva som händer mellan människor i de sammanhang där alkohol finns med. Till innehållet är även de negativa handlingar och känslor som förknippas med alkohol i hög grad lika för ungdomar och föräldrar, även om föräldrarna relativt sett använder fler av dessa ord i sina associationer. Ungdomarnas vanligaste negativa ordval är bakis, huvudvärk, ångest, deppad, trött (15). Nästan lika många ord handlar om att göra bort sig, pinsamt, löjlig m.fl. (13). Därefter kommer bråk, otryggt, strul (10). Äcklig smak, beskt, luktar illa (7) är ord som förekommer bland ungdomarna men däremot inte alls bland föräldrarna. Kräkas, illamående, spyor (5) och dyrt (5) är ungefär lika vanliga ordval bland ungdomar som föräldrar. Föräldrarnas negativa ordval domineras av göra bort sig, pinsamt, tappa kontrollen (21). Våld, bråk, slagsmål, konflikt (12) och bakfylla, huvudvärk, minnessvårigheter, trött (8) är hos föräldrarna precis som hos ungdomarna också vanliga negativa associationer till alkohol. Även om de ord som handlar om alkoholens negativa effekter på kort sikt är vanligare bland föräldrarna är innehållet huvudsakligen gemensamt för de två generationerna. Skillnaden är i första hand att föräldrarna använder fler ord som handlar om att göra bort sig socialt, medan ungdomarnas ordval är mer spritt på de olika kortsiktigt negativa företeelser som både ungdomar och föräldrar förknippar med alkohol. När det däremot handlar om ord som kan knytas till negativa följder av alkohol på längre sikt framträder en avsevärd skillnad mellan ungdomar och föräldrar i och med att dessa ord helt saknas bland ungdomarnas associationer. Föräldrarna däremot skriver en hel rad av den typ av associationer som handlar om alkoholens långsiktigt negativa konsekvenser. Det är ord som missbruk, beroende, beroendeframkallande, antabus, behandling, AA, straff, sjukdom, torken, död (19). Även långsiktigt negativa konsekvenser för andra personer förekommer här i form av skilsmässa, familjetragedi (3). En annan intressant skillnad i materialet är att ungdomarna ofta associerar till olika spritsorter och spritdrinkar (39). Något mindre vanligt var öl, stor stark, cider (14) och vin, rödvin (4). Ungdomarna skriver dessutom ovetande om varandra ofta samma drycker som de övriga i den intervjugrupp de ingår i. I en grupp dominerar Spin of Ice och Arctic, i en annan Bacardi Breezer och i en tredje Tequila. I ytterligare en grupp har alla deltagare skrivit öl. Föräldrarna associerar betydligt mer sällan till drycker. När de gör det är det mer allmänt och mindre specificerat i form av vin (9), sprit, whiskey (4) och öl (3). En annan skillnad i associationsbanorna mellan generationerna handlar om platser. Krogen, klubbar, pub (23) är de vanligaste orden bland ungdomarna som anger platser. Därefter följer ord som är knutna till semester och ledighet, som skidresa och namn på orter utomlands (12). Föräldrarna associerar som ungdomarna till semester- N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

8 orter och ledighet på landet (5). Dessutom har Systembolaget (3) nämnts av några. En skillnad som förmodligen hänger samman med att ungdomarna oftare associerar till krogliv är att de vanligaste attributen till alkoholen som de nämner är spel i olika former. Det är dart, biljard, fotbollsspel (9). Annat är mat (12) cigaretter (7), dans (7), musik (2) och pengar (2). Ingen förälder nämner något spel. I övrigt förekommer samma attribut som bland ungdomarna men mindre ofta. Associationer som kan knytas till särskilda tidpunkter nämns sällan. När det sker handlar det för både ungdomar och föräldrar om sommaren och helger. När personer nämns är det för ungdomarna till lika stor del vänner, kompisar (12) som tjejer, killar (12). En association finns till fullgubbar (1). Den liknar föräldrarnas mer problemanknutna associationer till personer som alkoholister, A-lagare (3). Föräldrarnas övriga associationer till personer är ungdomar, gäng, tonåringar, barn, familj (7), vänner (2) och politiker, chefer (2). Till ämnesområdet varken positiva eller negativa känslor/handlingar slutligen har först beskrivande ord som inte i sig innehåller negativa eller positiva konnotationer. Ungdomarnas ord av detta slag är full, berusad, lullig, ramla, vinglig (21). För föräldrarna tillkommer en serie ord av särskilt slag som alkoholpolitik, tull, tax-free, åldersgräns, promille, (9). Utöver dessa ord återfinns här samma ord som bland ungdomarna. Det är ord som berusning, vinglar, otydligt tal (6). Sammanfattningsvis är de tydligaste likheterna mellan ungdomar och föräldrar, avseende de ord som används för att associera till alkohol, framför allt de gemensamma föreställningarna om alkoholens goda sidor. Det handlar om att ha roligt tillsammans med andra människor, skapa feststämning och gemenskap och även att alkoholen skänker avkoppling. Föreställningarna om alkoholens negativa effekter på kort sikt är också gemensamma, även om ungdomarna nämner färre sådana effekter än föräldrarna. Här består föräldrarnas större antal associationer framför allt av ord som handlar om socialt pinsamma situationer. De tydligaste skillnaderna, där ungdomar och föräldrar avviker från varandra, är att ungdomarna inte använder några ord som kan förknippas med långsiktigt negativa konsekvenser av alkohol. Sådana effekter av alkohol verkar inte finnas med i deras föreställningsvärld. En annan skillnad är att ungdomar oftare associerar till sprit och krogliv och till det sociala umgänge som hänger ihop med kroglivet. Att krogen, puben eller klubben är en plats för att träffa vänner och för potentiella sexuella möten kan anas av att kompisar, vänner, tjejer, killar dominerar bland de ord ungdomarna använder när personer förekommer i deras associationer. När det gäller personer går föräldrarnas tankar i stället till ungdom, barn, familj och till problemdrickare. Ytterligare en skillnad handlar om alkoholens smak. Till 18-åringars föreställningsvärld om alkohol hör knappast att det skall smaka gott, som det gör för föräldragenerationen, snarare motsatsen. Flera associationer finns till äcklig smak och lukt. En hel del av de alkoholdrycker ungdomarna nämner är också söta drycker som cider och alkoläsk, som döljer smaken av alkohol. 350 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

9 Ungdomars och föräldrars associationer till ordet narkotika Nedan ges tre exempel på typiska associationer till ordet narkotika. Det är samma ungdomar och samma förälder som har skrivit dessa exempel som exemplen på associationer till ordet alkohol som visas ovan. Tjej 18 år: hög, röda ögon, hasch, amfetamin, kokain, farligt, onödigt, hemlösa, rika Kille 18 år: våldsam, lugn, beroende, farligt, olagligt, hasch, marijuana Mamma 47 år: Sergels torg, knarkare, dyrt, festdroger, misskötsel, avtrubbad, langare, apati, överdos, död Den kvantitativa sammanställningen av associationerna till ordet narkotika fördelat på ämnesområden visar vid en jämförelse mellan ungdomar och föräldrar lite större skillnader än motsvarande fördelning av ordet alkohol (tabell 2). Av ungdomarnas associationer till nar- kotika är de ord som kan betraktas som negativa känslor eller handlingar de dominerande. Det är ord som farligt, risker, olagligt, dumt, dåligt, inte bra, värdelöst, knäppt, smutsigt, äckligt (49) ångest, paranoid, må dåligt, förvirrad (19) och dyrt (2). Föräldrarna har relativt sett inte lika många ord av denna karaktär men ordvalet för att beskriva de omedelbart negativa effekterna av narkotika är påtagligt likt ungdomarnas. De vanligaste är farligt, olagligt, hemskt, skrämmande, vedervärdigt, smutsigt, äckligt (26), må dåligt, nere (5), hot, våld (4) och dyrt (3). När det handlar om orden som associerar till negativa konsekvenser av narkotika på längre sikt har ungdomarna skrivit avsevärt färre ord än föräldrarna. De ord ungdomarna använder är beroende, beroendeframkallande (12), psykos, hjärndödande (4), förstörda liv, misär, elände (5) och död (3). Tabell 2. Avrundad procentfördelning av associationerna till ordet narkotika efter ämnesområden. Siffrorna inom parentes anger först antalet associationer av detta slag och sedan hur många personer som står bakom dessa föräldrar ungdomar % n=153 (18) % n=211 (35) positiva känslor/handlingar 1 (1/1) 7 (15/13) negativa känslor/handlingar 25 (38/18) 33 (70/27)* negativt på sikt 46 (70/18) 12 (24/17) varken positiva eller negativa handlingar/känslor 3 (5/5) 15 (31/17) typ av narkotika 7 (11/4) 12 (26/14) attribut 3 (5/4) 3 (7/6) platser 8 (12/6) 6 (12/6) personer 7 (11/6) 10 (21/11) tid - 2 (5/3) Summa * (70/27) betyder att 27 personer står bakom 70 associationer. Spridningen av antalet ord per deltagare var inom ämnesområdena tämligen jämnt fördelad. Se också fotnot 4. N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

10 Föräldrarna har skrivit många fler ord av karaktären långsiktigt negativa konsekvenser. De associationer de använder är utslagen, hemlös, ensam, undergång, misär (21), beroende, beroendeframkallande, missbrukarvård (13), död, dödligt, livsfarligt (13) och hjärnskador, psykos, personlighetsförändringar (7). De har också några associationer som inte återfinns bland ungdomarna. De är kriminalitet, prostitution, brottslighet (11) och HIV, AIDS, gulsot (5). Ordvalen visar att innehållet i föräldrarnas föreställningar om narkotikans långsiktigt negativa påverkan stämmer väl överens med ungdomarnas. Det handlar framför allt om beroende, social utslagning, psykiska förändringar och död. Därutöver använder föräldrarna också ord som inbegriper kriminalitet och sjukdomar som bestående negativa följder av narkotika. Sammanlagt är det tretton ungdomar som har positiva associationer till ordet narkotika. De använder ord som avslappning, lugn, skönt (9) och fest, kul, spännande (6). Ingen av de tretton har dock skrivit enbart positiva ordassociationer. Som exemplet ovan från den 18-årige killen visar, blandas de positiva orden med negativa associationer. Det pekar mot att de ungdomar som beskriver positiva känslor förknippat med narkotika samtidigt också är medvetna om riskerna. En förälder har skrivit vacker röd blomma (opium), som alltså inte som ungdomarnas ord beskriver något som skulle kunna vara en egen erfarenhet av att ha använt drogen. I övrigt har ingen av föräldrarna skrivit någonting som kan ses som positivt. Några ord beskriver tillstånd, företeelser eller handlingar utan att värdera dem. Dessa ord används oftare av ungdomarna än av föräldrarna. Det är ord som hög, rödögd, sniffa, röka, testa, flummig, rave, hallucinationer (31). Samma ord återfinns bland föräldrarna men alltså avsevärt färre. De är hög, raveparty, påverkad, flummig (5). På liknande sätt namnger ungdomarna relativt föräldrarna betydligt fler narkotiska preparat, där de vanligaste är hasch, marijuana, cannabis, gräs (11), följt av kokain, amfetamin, ecstasy, opium (7). Några associationer är också mer ospecificerade som knark, läkemedel, medicin, tabletter, partydrog, plantor (8). Till innehållet följer föräldrarnas associationer liknande banor. Hasch, cannabis, gräs (5) är vanligast tillsammans med allmänna beteckningar för narkotiska preparat som knark, festdroger, piller, svampar (4). Opium, ecstasy (2) finns också med. En av föräldrarna har intressant nog skrivit hasch, inte lika farligt men inte bra. När det handlar om platser som förknippas med narkotika framträder ett ställe, som särskilt tydligt för båda grupperna representerar narkotika. Plattan, T-centralen, Sergels torg är den vanligaste enskilda associationen bland såväl ungdomar (4) som föräldrar (4). Bland ungdomarnas associationer finns därutöver några namngivna förorter i Stockholm (3), allmänna kommunikationer som buss, T-banan (2) och andra länder Thailand, Australien, Colombia (3). Föräldrarnas associationsbild är något mer distanserad från deras egen vardag än ungdomarnas. Utöver Sergels torg återfinns associationer till toaletter (2), knarkarkvart (2), Christiania (2) och Gyllne triangeln (2). Samma skillnad mellan några ungdomars näraliggande bilder och föräldrarnas mer avlägsna återfinns när associationsorden handlar om personer. De vanligaste 352 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

11 orden ungdomarna använder är uteliggare, lodare, hemlösa, knarkare, pundare, drägg, rika, rappare (16). Därutöver associerar några ungdomar till förnamn på personer som kan tänkas vara personer de känner (4) och föräldrar tycker inte om (1). De ord som handlar om personer för föräldrarnas del kännetecknas genomgående av distansen till det de beskriver. Det är ord som knarkare, skummisar, langare, horor, hallickar, heroinister, yuppies, hemlösa (11). Ytterligare en skillnad mellan några ungdomar och föräldragruppen är att ord för tid inte finns bland föräldrarna. Några ungdomar har däremot skrivit inte för ofta, sommar, nyår (5). Slutligen när det handlar om sådant som kan klassificeras som attribut sammanfaller bilden för ungdomar och föräldrar. Attributen är i lika stor utsträckning i båda grupperna sprutor, nålar, kanyler, pengar. Sammanfattningsvis är avståndstagande den största likheten mellan ungdomars och föräldrars associationer till ordet narkotika. Ungdomarna är till största delen avståndstagande och föräldrarna är nästan entydigt avståndstagande. Skillnaden är framför allt att ungdomarna har fler konkreta och näraliggande associationer. Det gäller såväl namn på personer, platser, narkotiska preparat som värderingsfria beskrivningar av effekter av narkotika och tidpunkter för att använda narkotika. Föräldrarna beskriver företeelsen narkotika mer på håll. Deras associationer går inte till sådant som skulle kunna ligga inom deras egen erfarenhetssfär. När föräldrarna associerar till personer som de förknippar med narkotika återfinns ingenting med anknytning till den egna familjen, som det gör när de associerar till alkohol. Föräldrarnas associationer är mer avlägsna. Företeelsen narkotika beskrivs på håll. Bilderna liknar massmedias skrämmande bilder av narkotika. Samma bilder finns hos ungdomarna men inte i samma utsträckning. En annan skillnad är att ungdomarna i några fall har positiva associationer till narkotika, vilket saknas bland föräldrarna. Tydligt är också att ungdomarna i mindre grad än föräldrarna delar det svarta framtidscenariot av narkotikans långsiktiga effekter. Tjejer och killar: likheter och skillnader Intrycket av likhet både mellan generationerna och även mellan tjejernas och killarnas associationsbilder av alkohol och narkotika är det dominerande. Vissa smärre skillnader framträder dock mellan tjejernas och killarnas associationer till ordet alkohol utifrån ord som saknas hos killarna. Ingen av killarna använder ord för alkoholens positiva kvaliteter som fniss, sprallig, skratt, skrattig, vilket fem av tjejerna gör. Inte heller använder killarna ord för alkoholens negativa sidor som pinsam, göra bort sig, löjlig som sju av tjejerna har gjort. Referenserna till söta alkoholdrycker, färdiga drinkblandningar (alkoläsk) och cider finns likaså bara bland åtta av tjejerna. Konklusioner och diskussion Den bild som framträder vid en jämförelse av två generationers fria associationer till orden alkohol och narkotika kännetecknas till största delen av likheter men också av vissa skillnader. På flera sätt delar ungdomar och föräldrar föreställningarna om alkohol och narkotika. Beträffande alkohol delar de synen på alkoholens omedelbart goda egenskaper lika väl som dess omedelbart dåliga N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

12 konsekvenser. Dessa föreställningar tycks ha en stark kulturell förankring. Beträffande narkotika är ungdomarnas och föräldrarnas associationsbilder också gemensamma när det handlar om den övervägande negativa bilden. På ett sätt visar dock ungdomarna här genom sina associationer att narkotikan är en normal företeelse, samtidigt som de också visar att den är onormal i den meningen att det hos de flesta finns ett tydligt avståndstagande. Även hos dem som har positiva konnotationer till narkotika finns uttryck för försiktighet och riskmedvetande. Däremot delar ungdomar och föräldrar inte synen på de långsiktiga riskerna. De risker som upptar föräldrarna, både med alkohol och med narkotika, är vad som kan hända i framtiden, vilka konsekvenserna är på längre sikt. Detta perspektiv är åtminstone beträffande alkohol helt frånvarande bland ungdomarnas associationer. För ungdomar framstår det som händer här och nu som det viktiga, såväl positivt som negativt. Resultatet av ungdomarnas och föräldrarnas associationer i detta avseende kan ha påverkats av urvalet på flera sätt. Föräldrarna å ena sidan är utvalda för att de tillhör en engagerad grupp som problematiserar alkohol och narkotika och aktivt försöker påverka sin närmiljö. Ungdomarna å andra sidan är utvalda för att de inte problematiserar alkoholdrickande. Eventuellt skulle andra föräldrar inte varit lika benägna att se så omfattande negativa konsekvenser av alkoholbruk och således kanske visat än större likheter med ungdomarna i sina associationsbanor. Ungdomar med mindre utvecklade alkoholvanor skulle förmodligen vara benägna att förknippa fler negativa följder både av alkohol- och narkotikabruk och i det avseendet kanske visat större likheter med föräldragruppen. De likheter som framträder mellan de två grupperna framstår i ljuset av urvalet därför som något oväntad. Riskbedömningsstudier som jämför ungas och vuxnas bedömningar av risker förknippade med alkohol och droger visar att det snarare är de vuxna och inte de unga som ger uttryck för känslor av osårbarhet (översikt av Millstein & Halpern-Felsher 2002). I tidiga tonår är uttrycken för känslor av risker som högst för att minska med stigande ålder. Emellertid betraktas utsattheten för risker vanligtvis som högre när den gäller andra än en själv. Tonårsföräldrar tenderar därför att betrakta sina egna ungdomar som mer sårbara och utsatta för risker än vad ungdomarna själva gör (Beyth-Marom m.fl. 1993; Cohn & Imai 1995). Dessutom betraktas utsattheten för risker i regel som högre av kvinnor än av män (Millstein & Halpern-Felsher 2002). Dessa resultat återspeglas förmodligen också i den föreliggande studien. Föräldragruppen består till övervägande del av kvinnor (mödrar) och det är troligt att de i sina associationer delvis ger uttryck för en oro som kretsar mer kring de egna tonårsbarnen än kring dem själva. I ett vidare sammanhang kan de fria associationerna betraktas som del av en officiell diskurs, som något det är möjligt att presentera i en gruppintervju. Föräldrarnas möjlighet att presenterar sig som något annat än ansvarsfulla och engagerade föräldrar är därför begränsad. Värderingar och motiv för agerande anpassas till den aktuella kontexten, utan att det för den skull innebär en manipulering i intervjusituationen. Betoningen av de långsiktiga riskerna kan därför förstås som en officiell 354 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

13 föräldradiskurs. De talar som ansvarstagande föräldrar med ungdomar för ögonen, ungdomar för vilka långsiktiga risker har liten relevans. Ett annat tänkande kan därför gälla i konkreta dryckessituationer. För ungdomarnas del är det på samma sätt möjligt att de tänker och känner på ett annat sätt när de dricker eller står inför möjligheten att testa droger. Några implikationer kan diskuteras av resultaten för alkohol- och drogpreventivt arbete. En påtaglig konsekvens för preventiva budskap om alkohol är att argument som handlar om de funktionsnedsättningar som riskerar att drabba långvariga alkoholkonsumenter förefaller sakna referenspunkter i 18-åringars föreställningsvärld, åtminstone så som den framträder genom ordassociationerna (se också Abrahamson 2003). Omedelbart negativa konsekvenser av alkohol tycks de ha lättare att relatera till, även om dessa inte heller har någon framträdande plats. I ett finländskt alkoholpreventionsprojekt var de lokala aktörerna överens om att ungdomars drickande var ett problem men vilket drickande som skulle läras ut var svårare att sätta fingret på (Holmila & Haavisto 1997). Är det så att problemet med ungdomars drickande är att de både dricker och talar om det på ett ungdomligt sätt? Det vill säga, drickandet sker ofta i stora grupper och ofta utomhus. Därigenom syns och hörs det mer än vuxnas drickande. Sättet att tala om drickandet är också ungdomligt i den meningen att en del av att vara ung är att oro för vad som kan hända när man är i medelåldern, har en liten plats i medvetandet både avseende drickande och annat. Resultaten här antyder att ungdomar är goda förvaltare fädernas dryckestraditioner. Den stora framträdande likheten mellan generationernas associationer är alkoholens starka ställning för att underlätta social trevnad och gemenskap. Frågan är därför i vilken grad ungdomsdrickandet är ett problem och i vilken grad den svenska dryckeskulturen är ett problem. Både ungdomar och föräldrar visar med sitt avståndstagande till narkotika att den officiella restriktiva svenska linjen har stöd. Frågan är kanske hur det kommer att se ut på sikt, allteftersom allt fler testar narkotika och skaffar sig egna erfarenheter eller har vänner som har dessa erfarenheter. Om man betraktar gruppintervjuerna som del av en officiell diskurs är det intressant att det för ungdomarnas del ryms ett erkännande av positiva egenskaper förknippat med droger, visserligen samtidigt som negativa egenskaper också nämns. En konsekvens för preventiva budskap om narkotika skulle i så fall vara att information, för att vara trovärdig, behöver ges på ett sammansatt och nyanserat sätt och inte uteslutande negativt i avskräckande syfte. Maria Abrahamson, fil.dr. Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) Stockholms universitet SE Stockholm E-post: N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

14 NOTER Noter 1) Jag använder beteckningarna tjej och kille eftersom det är vad ungdomarna kallar sig själva. (Se också Ambjörnsson 2004, 29). 2) Jag beskriver närmare hur intervjuerna gick till i Abrahamson (under tryckning). 3) En av ungdomarna och en av föräldrarna anlände till intervjun efter att associationsuppgiften redan var genomförd. I de resultat som presenteras här ingår därför endast 35 av de sammanlagt 36 ungdomarna och 18 av de sammanlagt 19 föräldrarna. 4) För ungdomarnas del varierade antalet associationer till ordet alkohol mellan 4 och 19. Medelvärdet (M) var 10 ord per person, genomsnittlig avvikelse från medelvärdet (Std) 4 och medianen (Md) 8. Deras associationer till ordet narkotika varierade mellan 1 och 12 svar, M = 6, Std = 3 och Md = 5. Föräldrarnas associationer till ordet alkohol varierade mellan 4 och 22 ord, M = 10, Std = 5 och Md = 9. Deras associationer till ordet narkotika varierade mellan 3 och 20 ord, M = 9, Std 4 och Md 9. 5) Siffrorna inom parenteserna hänvisar till antalet ord av detta slag. REFERENSER Abrahamson, M. (under tryckning): Young women s and men s different worlds of alcohol, fear and violence in focus group discussions with 18 year olds in Stockholm. Contemporary Drug Problems Abrahamson, M. (2003): Perceptions of heavy drinking and alcohol problems among young adults. Contemporary Drug Problems 30: Abric, J.-C. (1995): Metodologi för datainsamling vid studier av sociala representationer. I: Chaib, M. & Orfali, B. (red) (1995): Sociala representationer. Om vardagsvetandets sociala fundament. Göteborg: Daidalos Ambjörnsson, F. (2004): I en klass för sig. Genus klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront förlag Bauer, M.W. & Gaskell, G. (1999): Towards a paradigm for research on social representations. Journal for the Theory of Social Behaviour 29 (2): Beyth-Marom, R. & Austin, L. & Fischoff, B. & Palmgren, C. & Jacobs-Quadrel, M. (1993): Perceived consequences of risky behaviours: Adults and Adolescents. Development Psychology 29 (3): Biernacki, P. & Waldorf, D. (1981): Snowball sampling. Problems and techniques of chain referral sampling. Sociological Methods & Research 10 (2): Bruun, K. & Frånberg, P. (red) (1985): Den svenska supen. Stockholm: Prisma Bogren, A (2004): De rationella och de oberäkneliga. En analys av informationsmaterial till föräldrar om ungdomar, alkohol och droger. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 21(4-5): Chaib, M. & Orfali, B. (1995): Sociala representationer. Om vardagsvetandets sociala fundament. Göteborg: Daidalos Cohn, L.D. & Imai, W.K. (1995): Risk perception: Differences between adolescents and adults. Health Psychology 14 (3): ESPAD Report Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries (2004). Hibell, B. & Andersson, B. & Bjarnarsson, T. & Ahlström, S. & Balakireva, O. & Kokkevi, A. & Morgan, M. (eds). Stockholm: The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs, CAN Ferrer-Wreder, L. & Koutakis, N. & Stattin, H. (2002): Alkoholprevention i familjen. I verket: Andréasson, S. (red) Den svenska supen i det nya Europa. Nya villkor för alkoholprevention: en kunskapsöversikt. Stockholm: Folkhälsoinstitutet Gusfield, J. (1995): Contested Meanings. The Construction of Alcohol Problems. London, Madison: The University of Wisconsin Press Guttormsson, U. (2005): Mönstrandes alkoholvanor. Centralförbundet för alkohol- och 356 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

15 narkotikalupplysning. Rapport nr 86. Stockholm: CAN Hakkarainen, P. & Tigerstedt, C. (2003): Motsägelsernas narkotikapolitik normaliseringen av narkotikaproblemet i Finland. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 20 (2 3): Holmila, M. & Haavisto, K. (1997): The young and alcohol. In: Holmila, M. (ed.): Community Prevention of Alcohol Problems. London: Macmillan Press Ltd Hübner, L. (2001): Narkotika och alkohol i den allmänna opinionen. Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan. Rapport i socialt arbete 99. Stockholm: Stockholms universitet Joffe, H. (1999): Risk and the other. Cambridge: Cambridge University Press Joffe, H. (2003): Risk: From perception to social representation. British Journal of Social Psychology 42: Lalander, P. (2005): Mellan självvalt och påtvingat utanförskap. En analys av sju kvalitativa studier om unga narkotikaerfarna människors tankar om narkotika. Stockholm: Mobilisera mot narkotika. ka. Rapport nr. 10 Marková, I. (1996): Towards an epistemology of social representations. Journal for the Theory of Social Behaviour 26 (2): Maunu, A & Millar, E (2005): Societal structures or situated practices? A review of Nordic qualitative literature on recreational intoxicant-use among young adults in search of context, embodiment and gender. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift 22 (English Supplement): Millstein, S.G. & Halpern-Felsher, B.L. (2002): Perceptions of risk and vulnerability. Journal of Adolescent Health 31 (S): Moscovici, S. (1984): The Phenomenon of social representations. I: Farr, R. M. & Moscovici, S. (ed) (1984): Social Representations. pp Cambridge: Cambridge University Press Moscovici, S. (1988): Notes towards a description of Social Representations. European Journal of Social Psychology 18 (3): Orfali, B. (2000): Nationalism and sport: social representations and collective identity. The example of Vasaloppet. I: Chaib, M. & Orfali, B. (red.) (2000): Social representations and Communicative Processes. Jönköping: Jönköping University Press Pape, H. & Storvoll, E. (2005): Foreldrelangning og ungdomsfyll. Tidskrift for ungdomsforskning 5 (1): Parker, H. & Aldridge, J. & Measham, F. (1998): Illegal leisure. The normalization of adolscent recreational drug use. London: Rutledge Persson, A. & Svensson, K. (2005): Drogförebyggande arbete i skolan. Möjligheter och dilemman. Lund: Studentlitteratur Prop. 2000/01:20. Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador Prop. 2005/06:30. Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner Sato, H. (2004): Droger och identitetsskapande kulturella perspektiv på alkohol och narkotika i svenska ungdomsgrupper. Stockholm: Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet. Rapport 23 Skårner, A. & Donning, Y. & Månsson S.-A. (2005): Unga och droger om exponering och navigering i det svenska droglandskapet. Mobilisering mot narkotika (MOB). Rapport 9 SOU 1974: 91. Alkoholpolitik. Betänkande avgivet av Alkoholpolitiska utredningen. Stockholm: Liber förlag Stjierna, M.-L. & Olin Lauritzen, S. & Tillgen, P. (2004): Social thinking and cultural images: teenagers notions of tobacco use. Social Science and Medicine 59: Sulkunen, P (2002): Between culture and nature: intoxication in cultural studies of alcohol and drug use. Contemporary Drug Problems 29 (2): Swärd, H. (1998): Ungdomsproblem. I: Denvall, V. & Jacobson, T. (red.): Vardagsbegrepp i socialt arbete. Ideologi, teori och praktik. Stockholm: Norstedts Juridik AB Tigerstedt, C. & Törrönen, J. (2005): Förändras de finska dryckesvanorna? På jakt efter en kulturell ansats. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 22 (2): Törrönen, J. (2006): Unga vuxnas berusningar. Analys av dryckesvanornas dynamik i krogoch dryckesdagböcker. Nordisk alkohol- N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

16 och narkotikatidskrift 23 (1): Törrönen, J & Maunu, A (2005a): Going out, sociability, and cultural distinctions. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 22 (English supplement): Törrönen, J. & Maunu, A. (2005b): Lättsamma samkväm, intensiv samvaro. Alkoholen i unga vuxnas skildringar av krogkvällar. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 22 (6): Wagner, W. & Valencia, J. & Elajabarrieta, F. (1996): Relevance, discourse and the hot stable core of social representations A structural analysis of word associations. British Journal of Social Psychology 35: Wibeck, V. (2002): Genmat i fokus. Analyser at fokusgruppsamtal om genförändrade livsmedel. Linköping: Department of Communication studies Ødegård, E & Bretteville-Jensen, A.L & Skretting, A (2002): Utviklingen av narkotikamisbruket i Norge på 1990-talet. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 19 (2): N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

Alkohol och mötet mellan unga kvinnor och män

Alkohol och mötet mellan unga kvinnor och män MARIA ABRAHAMSON Alkohol och mötet mellan unga kvinnor och män Kombinationen alkohol och unga människor förknippas ofta med problem. Från de ungas horisont är perspektivet vanligtvis ett annat. Alkohol

Läs mer

När jag drack för mycket unga i 20-årsåldern berättar

När jag drack för mycket unga i 20-årsåldern berättar MARIA ABRAHAMSON När jag drack för mycket unga i 20-årsåldern berättar Bakgrund och syfte Mer alkohol konsumeras idag i Sverige än någonsin under de senaste 100 åren (Leifman & Trolldal 2002). Unga män

Läs mer

Nya grepp i preventionsarbetet? En granskning av Alkoholkommitténs och Mobilisering mot Narkotikas massmediekampanjer

Nya grepp i preventionsarbetet? En granskning av Alkoholkommitténs och Mobilisering mot Narkotikas massmediekampanjer Artikel PATRIK KARLSSON ANDERS BERGMARK Nya grepp i preventionsarbetet? En granskning av Alkoholkommitténs och Mobilisering mot Narkotikas massmediekampanjer Inledning Nyligen beskrevs den mest omfattande

Läs mer

Man får inte supa ihjäl sig enligt svensk lagstiftning!

Man får inte supa ihjäl sig enligt svensk lagstiftning! Artikel JESSICA PALM Man får inte supa ihjäl sig enligt svensk lagstiftning! Svenska socialarbetares tal om bruket av tvångsvård Sverige är tvångsvård av vuxna sedan lång I tid tillbaka ett inslag i den

Läs mer

Att bemästra missbruk hos ungdomar. Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer

Att bemästra missbruk hos ungdomar. Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer Att bemästra missbruk hos ungdomar Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer FoU i Väst/GR och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri: PR-Offset, Mölndal

Läs mer

Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter och strategier

Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter och strategier Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter och strategier Acta Wexionensia Nr 137/2008 Vårdvetenskap och socialt arbete Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Om jag fick önska då bygger jag mig nog en kåk

Om jag fick önska då bygger jag mig nog en kåk Om jag fick önska då bygger jag mig nog en kåk Tankar och önskningar hos ungdomar i gymnasiesärskolan och deras föräldrar om framtida boende och fritid FoU meddelande 2005:1 1 Institutionen för individ

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

När pappa tog sitt liv

När pappa tog sitt liv Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Masteruppsats Vt-2010 Handledare: Ulla Forinder När pappa tog sitt liv En narrativ studie av fyra unga kvinnors berättelser om erfarenheten

Läs mer

Socialtjänstens användning av standardiserade klientbedömningsinstrument ASI som retorik och praktik i två svenska kommuner

Socialtjänstens användning av standardiserade klientbedömningsinstrument ASI som retorik och praktik i två svenska kommuner Artikel MARIA ABRAHAMSON KALLE TRYGGVESSON Socialtjänstens användning av standardiserade klientbedömningsinstrument ASI som retorik och praktik i två svenska kommuner artikeln studeras hur ASI-intervjun

Läs mer

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan.

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Självständigt arbete Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Författare: Hanna Karlsson Helen Larsson Handledare: Elisabet Frithiof

Läs mer

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare Med andra ögon Naturmöten med invandrare RAPPORT 5808 APRIL 2008 Med andra ögon Naturmöten med invandrare Yusra Moshtat NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER?

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? 2002 Rapport nr 2 HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? Utvärdering av en filmdokumentär för självmordsprevention bland gymnasieellever Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök

Läs mer

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen?

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen? MATS RAMSTEDT Alkohol och äldre Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen? Inledning Den äldre befolkningens alkoholvanor negligerades länge inom svensk

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa Lärare, socialsekreterare och barn som far illa One should doubtless resist the temptation to simplify that which is not simple. Serge Moscovici och Willem Doise Studies from the Swedish Institute for

Läs mer

Alkohol och våld är sedan lång tid viktiga

Alkohol och våld är sedan lång tid viktiga Artikel KALLE TRYGGVESSON SANDRA L. BULLOCK Äsch, Om unga vuxnas syn på alkohol som ursäkt för våldsamma beteenden Alkohol och våld är sedan lång tid viktiga referenser i den svenska kulturen. Trots att

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar Forskningsrapport 2014:3 Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar - erfarenheter från Stockholms län Åsa Backlund Riitta Eriksson Katarina von Greiff Eva-Marie Åkerlund Rapporten kan

Läs mer

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje Uppsala Universitet Institutionen för sociologi. Socionomprogrammet. Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete 15 Hp, C-uppsats Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt

Läs mer

Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik?

Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik? Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik? En forskningsöversikt Helen Ekvall 2012 Göteborgs botaniska trädgård i samarbete med folkhälsokommitténs kansli i Västra Götalandsregionen En störning

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

INKLUDERING AV ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Vad betyder det och vad vet vi?

INKLUDERING AV ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Vad betyder det och vad vet vi? INKLUDERING AV ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Vad betyder det och vad vet vi? forskning i fokus nr 28 Claes Nilholm serien forskning i fokus vid myndigheten för skolutveckling Är en skriftserie som etablerats

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de?

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Läs mer

Rapport 2010:28. Det blir många nej. -konsumtionens meningar och villkor för barnfamiljer med knapp ekonomi

Rapport 2010:28. Det blir många nej. -konsumtionens meningar och villkor för barnfamiljer med knapp ekonomi Rapport 2010:28 Det blir många nej -konsumtionens meningar och villkor för barnfamiljer med knapp ekonomi Karin M Ekström och Torbjörn Hjort Det blir många nej - konsumtionens meningar och villkor för

Läs mer

HUR UNGA FLICKOR I ÅLDRARNA 12-19 ÅR PÅVERKAS PSYKISK AV MEDIA, I FÖRHÅLLANDE TILL SINA KROPPAR -En litteraturstudie

HUR UNGA FLICKOR I ÅLDRARNA 12-19 ÅR PÅVERKAS PSYKISK AV MEDIA, I FÖRHÅLLANDE TILL SINA KROPPAR -En litteraturstudie HUR UNGA FLICKOR I ÅLDRARNA 12-19 ÅR PÅVERKAS PSYKISK AV MEDIA, I FÖRHÅLLANDE TILL SINA KROPPAR -En litteraturstudie HOW YOUNG GIRLS AGED 12-19 YEARS ARE MENTALLY AFFECTED BY MEDIA IN RELATION TO THEIR

Läs mer