Frågor till Sälj hela skiten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor till Sälj hela skiten"

Transkript

1 Frågor till Sälj hela skiten Inledningen s och avsnittet Privatiseringens former s Vad är välfärd för dig? När och hur möter du välfärd i ditt dagliga liv? Ge exempel. 2. Curanda i Nacka är det privata hemtjänstföretaget som säljer hemtjänst i kommunen enligt kundvalsmodellen. Företaget (arbetsgivaren) sattes i blockad i januari Ta reda på vad kundvalsmodellen betyder (se t ex s 167) och vad blockad är och varför blockader används av fackliga organisationer. 3. Vet du hur äldreomsorgen drivs i din kommun idag? Har du någon äldre släkting eller vän till familjen som bor i ett äldreboende eller har hemtjänst? Vilka äger/driver det äldreboendet/hemtjänsten? Kanske har du själv arbetat inom hemtjänsten eller på ett äldreboende? Vilka driver den verksamheten? 4. Vad menas egentligen med privatisering? 5. Vilka olika former av privatisering finns det? Läs sidorna i boken. Kan du ge några exempel på de olika formerna av privatisering i din kommun? Kapitel 1: Hur var det nu igen? s Vad menar författarna med nyspråk när det talas om välfärdstjänsterna? Ge exempel. (s 15 16) 2. Vilken definition använder författarna av gemensam välfärd? Instämmer du i den definitionen? (s 15) 3. Varför och när byggdes den gemensamma välfärden upp i Sverige? (s 16 20) 4. Vem var Keynes och hur kan man sammanfatta keynesianism? (s 18 19) 1

2 5. Välfärdsprojektet var inte unikt för vårt land. Men på vilket sätt skiljer sig den generella välfärdsmodellen som byggdes upp i Sverige och i våra skandinaviska grannländer mot det samhälle som växte fram i USA? (s 20 22) 6. På vilket sätt kan man säga att välfärdsprojketet också har varit ett jämställdhetsprojekt och ett demokratiprojekt? (s 22 23) Kapitel 2: Privatiseringarna tar mark s Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher som kom till makten 1979, ville inte bara förändra samhället, utan också själen. Bland annat genom privatiseringar. Hur resonerade hon? På vilket sätt kan privatiseringar förändra människors sätt att tänka? (s 27 30) 2. På s beskriver författarna hur den globala ekonomin förändrades under 1970 talet. Vad menas när man talar om den globalisering som inleddes då? På vilket sätt påverkade globaliseringen välfärdsstaten? 3. Författarna beskriver en propagandaapparat som hjälpte till att driva fram privatiseringsvågen från 1970 talet och framåt. Finns det en sådan propagandapparat idag? Ge exempel på vem/vilka som propagerar för vad. (s 32 34) 4. Hur ser en nyliberal på relationen mellan staten och marknaden? Och hur ser en nyliberal på den gemensamma välfärden? (s 34 37) 5. Vad hände i Chile efter militärkuppen 11 september 1973 då den demokratiskt valde president Allende mördades och diktatorn Augusto Pinochet kom till makten? På vilket sätt var den politik som fördes där viktig för andra länder? (s 34 36) Kapitel 3: Det dolda systemskiftet s Sammanfatta mycket kort några saker som författarna menar ledde fram till att den gemensamt ägda offentliga sektorn började att privatiseras. 2. Vad menar författarna när de kallar valet 1985 för systemskiftesvalet? (s 42 43) 3. CityAkuten och Pysslingen är två företag som författarna kallar testballonger. Vad menar de? (s 43 44) 4. På sidan 45 talas det om näringslivets lobbyister. Vad är en lobbyist? 5. Är en stor offentlig sektor bra eller dålig för samhällsekonomin? (s 47 49) 6. Vad hände med jämlikhetssträvandena i Sverige efter 1981? 7. I kapitlet nämns decentralisering (s 45), Yuppie eran (s 50) och Murens fall (s 50). Vad menas? 8. Författarna hänvisar till Olof Palme (socialdemokraternas partiledare , Sveriges statsminister samt fram till dess han mördades i februari 1986) och hans tal om privatiseringar. Sammanfatta mycket kort Palmes kritik av vinstdrift av välfärdstjänsterna. (s 44 45) 2

3 Kapitel 4: Den enda vägen s Här beskrivs några samhälleliga fenomen som inträffade efter regeringen Bildts valseger 1991 företeelser som kan finnas oavsett regering. Förklara: a) Konjunkturpolitik (s 52) b) Monopol (s 52) c) Entreprenad (s 52) d) Populism (s 53) e) osthyvlar och köttyxor (s 54) f) den enda vägen (s 59) talets nedskärningspolitik under den moderatledda regeringen Bildt och under den socialdemokratiska regeringen Persson, innebar bl a att ett par hundratusen jobb försvann. Nämn några negativa konsekvenser av detta. (s 54) 3. Vilka fem avgörande förändringar kännetecknar valfrihetsrevolutionen enligt författarna? (s 55) 4. Vad betyder a) roll back neoliberalization tillbakarullning genom nyliberalism som först lanserades av den brittiska premiärministern Margaret Thatcher? (s 55) b) roll out neoliberalization utrullning av neoliberalism? (s 56) 5. Författarna beskriver hur New Public Management (NPM) i sin renaste form infördes i Sverige på 1990 talet då en skattefinansierad privartisering blev huvudlinjen för kommunal och landstingsdriven verksamhet. Vad betyder skattefinansierad privatisering? (s 54 59) 6. Skriv ned några argument för och emot den skattefinansierade privatiseringen. (s 54 59) 7. Vad är LOU och varför infördes den lagen? (s 58 59) 8. På vilket sätt är systemet med skolpeng och privata friskolor ett kundvalsystem? (s 60 61) 9. Vilken är statens uppgift enligt regeringen Bildt? (s 61 62) 10. Fundera över vad du tycker är statens uppgift. Är det fel att en stat (ett lands medborgare) äger vissa företag/bolag? Varför varför inte? 11. I Sverige har vi inte längre en Post och postkontor som i andra länder. Istället kan posten finnas hos ICA, Hemköp, Statoil, kvarterets tobaksaffär eller någon annanstans. Vad tycker du om det och vilka erfarenheter har du av postens service? (s 62 63) 12. Vad är naturliga monopol? Ge exempel. (s 63) 13. Vad innebar den nya ombildningslagen som beslutades av riksdagen 1992 för de allmänyttiga bostadsföretagen och vanliga hyreslägenheter? (s 64 65) 14. Vilka är välfärdens så kallade kärnområden? (s 66) Håller du med om det eller tycker du att andra eller fler välfärdssektorer/områden borde höra till kärnområdena? 3

4 15. Ge exempel på stora dramatiska förändringar som genomfödes åren under den socialdemokratiska regeringen. (s 66 67) 16. Varför var den fackliga organisationen Kommunalarbetarförbundet så återhållsamt eller vacklande i sin kritik av/syn på privatisering av vård, skola och omsorg? (s 67 68) 17. Vad har allmänheten, folket, tyckt om privat vinstdriven vård, omsorg och skola? (s 69) 18. En lag 2005 ersatte den tillfälliga stopplagen från 2001 om förbud för landstingen att sälja eller överlämna drift av akutsjukhus till någon med vinstintresse. Vad innebär lagen från 2005? Vad betyder gräddfiler? (s 70 71) 19. Vilka var dåvarande socialminister Lars Engqvists (s) problematiseringar och argument mot vinstdrivna sjukhus? (s 71) 20. Vad kom den statliga Regelutredningen 2005 fram till om prisutvecklingen inom post, järnväg, el, taxi och flyg? (s 72) 21. Vad innebar Laval konflikten 2004 och EG domstolens Laval dom 2007? (s 73 76) Kapitel 5: Den nya vågen s Vid det allmänna valet i september 2006 vann den borgerliga alliansen. Vilket parti leder alliansregeringen och vilka partier ingår i alliansen? (s 77) 2. Författarna skriver att alliansen erövrade det klassiska problemformuleringsprivilegiet. Vad menas med det? (s 77) 3. Vad menar alliansen och statsminister Reinfeldt med arbetslinjen? (s 78 79) skrev Fredrik reinfeldt boken Det sovande folket. Hur beskrev han svenskarna där? (s 78) Håller du med eller inte? Varför varför inte? 5. Författarna talar om ett nyspråk. (s 79 80, 84) Vad menas? Ge exempel. 6. Vad betyder det att det civila samhället måste komplettera den gemensamma välfärden? (s 80). Ge exempel. Vad tycker du om detta? Finns det problem med detta? 7. Författarna beskriver hur alliansregeringen vann valet 2006 utan att ha privatiseringspolitiken i sitt valmanifest, för att sedan bedriva en djärv och mycket snabb privatiseringspolitik. (s 80 81) Ge några exempel på de beslut som regeringen fattat. 8. Regeringen har sålt helt eller delvis många stora statligt ägda företag, bl a Telia Sonera AB, Vin & Sprit AB och Apoteket. De statliga verken Luftfartsverket, Banverket och Vägverket ska styckas och bolagiseras. (s 81 84). Samtidigt finns det enligt författarna en smygprivatisering. På vilket sätt har en sådan smyprivatisering skett inom Arbetsförmedlingen enligt bokens författare? 9. Högskolor och universitet ska enligt den så kallade Autonomiutredningen upphöra att vara statliga myndigheter och istället övergå till en ny friare ofentlig verksamhetsform. (s 85) Vad tror du händer om högskolor/universitet övergår i privat 4

5 ägo? Känner du till exempel från andra länder där högre utbildning ägs och drivs av privata ägare? Var? Hur fungerar det? 10. Granska diagrammet på sidan 87 över utveckligen av allmännyttans hyreslägenheter och bostadsrätter i Stockholm. Vilka slutsatser drar du? 11. Regeringen Reinfeldt ersatte den så kallade stopplagen med en startlag Vad innebär den? (s 88 89) 12. Vinsten som drivkraft ger långsiktig hållbarhet. Vinst är en kraft för effektivare vård. (s 88) Tror du/vet du om dessa påståenden stämmer eller inte? Hur kan du/vi ta reda på det? 13. Vad innebär lagförslaget Vårdval i primärvården Vilken huvudkritik har riktats mot förslaget? (s 89 91) 14. Granska stapeldiagrammet på sidan 92 som visar hur kommuner och landsting handlat välfärdstjänster respektive sjuk och hälsoård hos olika utförare. Vilka slutsatser drar du? 15. Författarna beskriver en marknad inom vård, skola oc omsorg som aldrig sviktar, inte ens i osäkra tider. Kunder finns alltid och pengarna (inkomsterna) sinar aldrig eftersom det är skattepengar (offentligt finansierad) verksamhet. Kan man kalla denna verksamhet för konkurrens på en verklig marknad? Varför varför inte? 16. Hur menar författarna att man kan påverka välfärdstjänsterna (kvalitet och kvantitet) på andra sätt än som en kund på en marknad? (s 93) Tror du att man kan påverka kvalitet och kvantitet av välfärdstjänsterna om verksamheten drivs i privat regi med vinst som mål? 17. Vad innebär utmaningsrätten i Stockholm? (s 95) 18. Vad skiljer Stockholm från övriga Sverige i fråga om olika privatiseringar av välfärdstjänsterna? (s 94 97) Kapitel 6: Marknaden fungerar allt blev dyrare s Friskolorna har ökat mycket det senaste decenniet, främst i Stockholm och övriga storstadsregioner. De flesta friskolor idag ägs av kommersiella vinstdrivande och stora utbildningsbolag eller koncerner. Vilka var de tidiga argumenten för att starta friskolor överhuvudtaget från regeringens sida? Blev det så som man sade? (s 99, ) 2. Författarna beskriver friskolebranschen som en miljardindustri som är en lågriskbransch med säkra skattefinansierade intäkter (s 99). Vad innebär det? 3. Friskolorna är inte skyldiga att ge alla elever med olika slags behov en studieplats trots att de är skattefinansierade. (s ) Vad tycker du om den ordningen? 4. Hur skapas vinst i friskolorna? (s 102) Har du några egna erfarenheter av friskoleverksamhet? Ge exempel. 5. På vilket sätt kan en konkurrensutsatt skola att med oseriösa metoder påverka 5

6 betygssättning? Varför händer detta? (s ) 6. Bidrar friskolorna till demokrati och en jämlik och likvärdig utbildning för alla? Bidrar friskolorna till social rörlighet och ett integrerat samhälle? (s ). Varför varför inte? 7. Vad har hänt sedan äldreomsorgen börjat privatiseras i kommunerna i fråga om a) kostnader? (s , ) b) administrativa kostnader? (s 104) c) personalens arbetsvillkor (löner, arbetsförhållanden, inflytande, arbetsmiljö, jämställdhet, yttrandefrihet/meddelarfrihet)? (s ) d) kvalitet för de äldre (personaltäthet, respekt, kontakt, hälsa, tid, mat osv)? (s ) e) företagskultur (fiffel)? (s 107) 8. Fundera över begreppet valfrihet. Vad betyder det? Är den personliga friheten större eller självklarare i privat driven verksamhet (t ex äldreomsorgen) än i kommunalt driven verksamhet? (s 108) 9. Känner du någon äldre som bor på äldreboende eller har hemtjänst i sitt hem? Vilka äger/driver äldreboendet/hemtjänsten? Vilka erfarenheter har du och din anhörige/vän av detta? Kanske har du eller någon du känner arbetat på ett älreboende eller inom hemtjänst? Vilka är dina erfarenheter? 10. USA har inte haft någon allmän sjukförsäkring som i Sverige och många andra europeiska länder. Det är en stor fråga som den nyvalde president Obama och hans regering arbetar med just nu. Författarna beskriver hur USA:s privata sjukvårdssystem är betydligt dyrare än motsvarande i samhällen med offentliga system. Sjukvårdskostnaderna i USA ligger på ca 15% av landets BNP (bruttonationalprodukt). I Sverige är moltsvarande siffra 9%. Varför är det då så svårt för USA att ändra system? Och varför är det så starka krafter i Sverige som vill att vi ska ha en ökad privatfinansierad sjukvård? (s 109 ) 11. Vilka drivkrafter och faktorer anger författarna för att privat sjukvård tycks leda till lägre effektivitet och högre kostnader? (s 111) 12. En fråga att undersöka! När Vårdval Stockholm infördes, var och vilka närakuter lades ned respektive behölls eller expanderade? 13. Vad har kommersialiseringen av vård betytt för tillgången till vård? Har jämlikheten ökat, minskat eller inte förändrats alls? (s ) 14. Hur mycket uppskattas den svenska marknaden inom vård och omsorg vara värd i kronor/år enligt författarna? (s 113) 15. Vilka företag dominerar den privata sjukvårdsbranschen och vilka är ägarna? (s 113) 16. Vad säger sjukvårdens portalparagraf? (s 113) 17. Vad betyder uttrycket the inverse law of care? (s 114) 18. Summera vad som hänt på bostadsmarknaden sedan början av 1990 talet i fråga om ägande av lägenheter och hyreskostnader. (s ) 19. Vad betyder 6

7 a) Allmännytta? b) Självkostnadsprincip c) Bostadsrätt d) Marknadshyror e) Gated communities f) Social housing? (s ) 20. Elsektorn som var ett naturligt monopol har förändrats. Produktionen har skiljts från distributionen, och en elbörs har skapats. (s 117 ) Vad har resultatet blivit och vilken/vilka är orsakerna till det? (s ) 21. Vad har hänt med Posten sedan den började att konkurrensutsättas? (s ) 22. Har marknadiseringen av tågtrafiken lett till nya fördelar för resenärerna och för personalen? Vad vilka? Varför varför inte? 23. Vilka argument finns för och emot statligt ägande av företag? (s 124 ) 24. Vilka har principerna varit för de offentligt ägda, icke vinstdrivna välfärdstjänsterna enligt författarna? (s ) 25. Vilka är principerna för de kommersiellt drivna välfärdstjänsterna enligt författarna (s ) Kapitel 7: Den stora omvandlingen s David Harvey har skrivit A Brief History of Neoliberalism. Han beskriver privatiseringarna som accumulation (ansamling) genom fråntagande. Medborgarna har fråntagits mycket av det de tidigare ägde och kontrolerade gemensamt. Håller du med om den beskrivningen? Varför varför inte? (s ) 2. Jämför två vinstexempel: AcadeMedia AB:s vinst på 110 mijoner kronor som motsvarar kostnaden för ca 250 lärare och Attendo Care AB:s vinst på 220 miljoner kronor som motsvarar kostnader för ca 250 undersköterskor eller 300 vårdbiträden (båda exemplen från 2007). Vad tycker du är rätt och rimligt? Bolagens vinster på skattefinansierad välfärdsverksamhet eller möjlighet att anställa fler i skola/vård? (s ) 3. En konsekvens av privatiseringarna av välfärdstjänsterna som författarna pekar på, är att inte bara samhällets gemensamma resurser omfördelas utan också makten över resurserna. Demokratisk kontroll via valda kommun, landstings och riksdagspolitiker övergår till privat kontroll av aktieägare och styrelser i privata företag där själva företagsledningen inte är demokratsikt vald av medborgarna. Medborgarnas insyn, kontroll och rättssäkerhet riskerar därmed att minska. Detsamma gäller i princip för statliga verk som gjorts om till vinstdrivande bolag. Hur ser du på den här utvecklingen? (s 136 ) 4. Hur menar författarna att själva innebörden i demokratin har förskjutits som en konsekvens av privatiseringarna? (s 138) 5. Vad krävs enligt författarna för att människors inflytande över välfärden ska öka? 7

8 (s 140) 6. På vilket sätt menar författarna att den nya privatiserade välfärden är ett hot mot jämställdheten mellan kvinnor och män? (s 148) 7. Författarna frågar i slutet av kapitel 7: ska man kunna tjäna pengar på allt? (s 149) Vad tycker du? Finns det andra principer och verksamheter som absolut ska ägas och drivas av oss medborgare gemensamt? Kapitel 8: En annan värld är möjlig och förbaskat nödvändig s Författarna nämner två helt skilda motståndsrörelser mot den globala privatiseringsvågen. Vilka är de och på vilket sätt skiljer de sig åt? (s 152) 2. I rubrikerna (s ) sammanfattas några av de centrala delarna i det välfärdsprojekt som författarna menar är nödvändigt. Vilka är de? Formulera gärna om rubrikerna med egna ord. 3. I Norge har norska Kommunalarbetarförbundet utvecklat en metod för att förbättra den kommunala välfärden genom demokratiska arbetssätt. Vad kallas metoden och vad går den ut på? (s 157) 4. Vad krävs för att vi ska kunna ha en bra välfärd för alla enligt författarna? (s 159) 5. Granska diagrammet på sidan 160 över andel svenskar som kan tänka sig höjd skatt för bättre välfärd (undersökningen gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Synnovate 2008). Vad säger resultatet om svenskarnas vilja till en solidariskt och via skattesedeln finansierad välfärd? Vad tycker du själv? 6. Under mellanrubriken En annan värld är möjlig (s ) ger författarna en mängd förslag som kan vända den globala utvecklingen med växande klyftor, exploatering av människor, arbetslöshet osv. Skriv ned förslagen i punktform och fundera över om du tycker att några av förslagen är bra/dåliga och om några är viktigare än andra. Varför? 7. På de sista sidorna (s ) resonerar författarna om varför så många inte engagerar sig för och kämpar för jämlikhet, rättvisa och välfärd åt alla. Vad tror du förklaringen är till att så många inte bryr sig? Vad tror du händer om bara några få medborgare engagerar sig i vårt nu och vår framtid? 8

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014.

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. 1a Maj, en dag att fira, men framförallt en dag att politiskt manifestera mot högerpolitik i Sverige och Europa. En dag att tydlig stå upp för våra värderingar om rättvisa,

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare.

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare. Första Maj tal. Kamrater, det känns riktigt kul att få stå här i Emmaboda idag och få prata på första maj. De jag hade tänkta prata med er om idag är varför vi inte kan låta Borgarna vinna valet. Men innan

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland?

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marta Szebehely marta.szebehely@socarb.su.se Professor i socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Innehåll Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Effekter på kostnader, kvalitet etc? Debatten efter SNS-boken Konkurrensens

Läs mer

Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt

Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt Anders Morin December 2012 Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt En rapport från Framtidens vård, skola, omsorg För att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter 15:e forskardagen 18 mars 2014 Gun-Britt Trydegård Bygger på kapitel i kommande antologi

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

Mötesdeltagare! Gustav Möllers princip endast det bästa är gott nog åt folket bär in i framtiden.

Mötesdeltagare! Gustav Möllers princip endast det bästa är gott nog åt folket bär in i framtiden. ! Nu är vi samlade igen. De flesta av oss har firat första maj många gånger. För någon är det kanske första gången. Men visst är det så att det inte spelar någon roll hur många gånger man deltagit i ett

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Sälj inte ut våra sjukhus!

Sälj inte ut våra sjukhus! Sälj inte ut våra sjukhus! Socialdemokraterna tar fighten mot moderaternas planer på en privatiseringsrevolution av sjukvården i Stockholms län 2(14) 3(14) Sammanfattning Socialdemokraterna har granskat

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine Vår rapport Vad kännetecknar den svenska välfärdsmodellen? Vad åstadkommer den och hur ser det

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Einkarekstur sjúkrahúsa

Einkarekstur sjúkrahúsa Einkarekstur sjúkrahúsa Reynslan í Svíthjód Birgir Jakobsson 1 Översikt Svenska sjukvårdssystemet Capio/S:t Görans sjukhus AB Olika driftsformer i Sverige Jämförelser mellan driftsformer Personliga reflektioner

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser

Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser Lärarnas

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal PM 2014-08-28 Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal Kunskapsresultaten faller och ojämlikheten ökar i den svenska skolan. Forskning visar att det enskilt viktigaste

Läs mer

Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv. Partnerskap för välfärd

Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv. Partnerskap för välfärd Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv Partnerskap för välfärd 1 Krisen och välfärden 2 Svenskens perspektiv - Längre tid som pensionär - Ökade krav på valfrihet Konsekvenser: - Allt högre krav på levnadsstandarden

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Capio St Görans sjukhus 9 skäl för drift i egen regi.

Capio St Görans sjukhus 9 skäl för drift i egen regi. Capio St Görans sjukhus 9 skäl för drift i egen regi. Sammanställt av Göran Dahlgren Vid en bedömning av om St Görans sjukhus bör drivas av ett kommersiellt vårdföretag eller i egen regi bör bl.a. följande

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv Mats Brandt Kommundirektör i Malax Vågar vi släppa kontrollen? - har vi modet att...? - vågar vi riskera att...? Svenska erfarenheter Allmändebatten

Läs mer

Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden. Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius

Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden. Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius Reflektioner Svenska kyrkan och diakoni (anstalter) Gunnar Edqvists artikel i SKT

Läs mer

Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna

Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna 2006-07-20 Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna En rapport om högeralliansens förslag till ny trafikförsäkring 2(9) Sammanfattning Alla ska få en god kvalitativ vård med hög tillgänglighet

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

MAKTMODERATEN REINFELDT

MAKTMODERATEN REINFELDT Detta visste du inte om MAKTMODERATEN REINFELDT Läs om hur mycket Reinfeldt tjänar på sina egna budgetförslag. Och hur du förlorar. Läs också om Reinfeldts skamlösa kontakter och ideal. www.ssu.se Innehåll

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden ögre kvalitet i välfärden Jobbkongressen 2009 Häfte G Solidariteten och ansvar för välfärden Högre kvalitet i välfärden Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer

ordning och reda i välfärden

ordning och reda i välfärden i ordning och reda i välfärden Innehållsförteckning ORDNING OCH REDA I VÄLFÄRDEN... 3 UI1 Utlåtande ordning och reda i välfärden... 4 ORDNING OCH REDA I VÄLFÄRDEN Partistyrelsens utlåtande över motionerna

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Svensk a välfärdsstrukturer

Svensk a välfärdsstrukturer 24 Individer och gemenskaper Svensk a välfärdsstrukturer Sunderby sjukhus, Luleå/Boden, Norrbottens läns landsting. När politiker använder begreppet välfärd betyder det oftast vård, skola och omsorg. Välfärds

Läs mer

Svenska folket om politiskt ledarskap

Svenska folket om politiskt ledarskap Novus Opinion Svenska folket om politiskt ledarskap 29 juni 2009 Arne Modig Svenska folket om politiskt ledarskap Hur ser väljarna idag på ledande politiker? Vad tror man styr partiledarna? Kommer partiledarnas

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Dagmar, City Akuten! Till detta kom de fackliga organisationernas

Dagmar, City Akuten! Till detta kom de fackliga organisationernas HUR GICK DET MED SYSTEMSKIFTET? ANDERS JOHNSON Sedan valet 1991 har stora delar av den offentliga sektorn iffektiviserats. Det har skettgenom bland annat privatiseringar och genom införande av konkurrens

Läs mer

Politiska argument för och emot konkurrensutsättning av välfärdstjänster

Politiska argument för och emot konkurrensutsättning av välfärdstjänster Politiska argument för och emot konkurrensutsättning av välfärdstjänster Bakgrundsrapport till SNS forskningsprogram Från Välfärdsstat till Välfärdssamhälle 2012-10-24 1 Kontakt Cecilia Bruzelius email:

Läs mer

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Agenda 1. BAKGRUND, SYFTE OCH NÅGRA ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER 2. ERFARENHETER

Läs mer

Anbud, privatisering, söka om sitt jobb, styckepris

Anbud, privatisering, söka om sitt jobb, styckepris Om New Public Management och hur Skottland lämnade det Välfärdstatens begynnelse Offentliga välfärdstjänster inrättades på sin tid för att motverka exploatering och otrygghet samt för att kompensera för

Läs mer

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Insatser för äldre och för funktionshindrade

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Socialdemokratin kan redovisa goda resultat av 80-talets regeringspolitik.

Socialdemokratin kan redovisa goda resultat av 80-talets regeringspolitik. TILL VÄLJARNA I HÖSTENS VAL VALET GÄLLER RÄTTVISAN Socialdemokratins uppgift inför valet är att skapa klarhet om vår praktiska politik och om de värderingar som styr socialdemokratin. Vi vill skapa förståelse

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer