Frågor till Sälj hela skiten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor till Sälj hela skiten"

Transkript

1 Frågor till Sälj hela skiten Inledningen s och avsnittet Privatiseringens former s Vad är välfärd för dig? När och hur möter du välfärd i ditt dagliga liv? Ge exempel. 2. Curanda i Nacka är det privata hemtjänstföretaget som säljer hemtjänst i kommunen enligt kundvalsmodellen. Företaget (arbetsgivaren) sattes i blockad i januari Ta reda på vad kundvalsmodellen betyder (se t ex s 167) och vad blockad är och varför blockader används av fackliga organisationer. 3. Vet du hur äldreomsorgen drivs i din kommun idag? Har du någon äldre släkting eller vän till familjen som bor i ett äldreboende eller har hemtjänst? Vilka äger/driver det äldreboendet/hemtjänsten? Kanske har du själv arbetat inom hemtjänsten eller på ett äldreboende? Vilka driver den verksamheten? 4. Vad menas egentligen med privatisering? 5. Vilka olika former av privatisering finns det? Läs sidorna i boken. Kan du ge några exempel på de olika formerna av privatisering i din kommun? Kapitel 1: Hur var det nu igen? s Vad menar författarna med nyspråk när det talas om välfärdstjänsterna? Ge exempel. (s 15 16) 2. Vilken definition använder författarna av gemensam välfärd? Instämmer du i den definitionen? (s 15) 3. Varför och när byggdes den gemensamma välfärden upp i Sverige? (s 16 20) 4. Vem var Keynes och hur kan man sammanfatta keynesianism? (s 18 19) 1

2 5. Välfärdsprojektet var inte unikt för vårt land. Men på vilket sätt skiljer sig den generella välfärdsmodellen som byggdes upp i Sverige och i våra skandinaviska grannländer mot det samhälle som växte fram i USA? (s 20 22) 6. På vilket sätt kan man säga att välfärdsprojketet också har varit ett jämställdhetsprojekt och ett demokratiprojekt? (s 22 23) Kapitel 2: Privatiseringarna tar mark s Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher som kom till makten 1979, ville inte bara förändra samhället, utan också själen. Bland annat genom privatiseringar. Hur resonerade hon? På vilket sätt kan privatiseringar förändra människors sätt att tänka? (s 27 30) 2. På s beskriver författarna hur den globala ekonomin förändrades under 1970 talet. Vad menas när man talar om den globalisering som inleddes då? På vilket sätt påverkade globaliseringen välfärdsstaten? 3. Författarna beskriver en propagandaapparat som hjälpte till att driva fram privatiseringsvågen från 1970 talet och framåt. Finns det en sådan propagandapparat idag? Ge exempel på vem/vilka som propagerar för vad. (s 32 34) 4. Hur ser en nyliberal på relationen mellan staten och marknaden? Och hur ser en nyliberal på den gemensamma välfärden? (s 34 37) 5. Vad hände i Chile efter militärkuppen 11 september 1973 då den demokratiskt valde president Allende mördades och diktatorn Augusto Pinochet kom till makten? På vilket sätt var den politik som fördes där viktig för andra länder? (s 34 36) Kapitel 3: Det dolda systemskiftet s Sammanfatta mycket kort några saker som författarna menar ledde fram till att den gemensamt ägda offentliga sektorn började att privatiseras. 2. Vad menar författarna när de kallar valet 1985 för systemskiftesvalet? (s 42 43) 3. CityAkuten och Pysslingen är två företag som författarna kallar testballonger. Vad menar de? (s 43 44) 4. På sidan 45 talas det om näringslivets lobbyister. Vad är en lobbyist? 5. Är en stor offentlig sektor bra eller dålig för samhällsekonomin? (s 47 49) 6. Vad hände med jämlikhetssträvandena i Sverige efter 1981? 7. I kapitlet nämns decentralisering (s 45), Yuppie eran (s 50) och Murens fall (s 50). Vad menas? 8. Författarna hänvisar till Olof Palme (socialdemokraternas partiledare , Sveriges statsminister samt fram till dess han mördades i februari 1986) och hans tal om privatiseringar. Sammanfatta mycket kort Palmes kritik av vinstdrift av välfärdstjänsterna. (s 44 45) 2

3 Kapitel 4: Den enda vägen s Här beskrivs några samhälleliga fenomen som inträffade efter regeringen Bildts valseger 1991 företeelser som kan finnas oavsett regering. Förklara: a) Konjunkturpolitik (s 52) b) Monopol (s 52) c) Entreprenad (s 52) d) Populism (s 53) e) osthyvlar och köttyxor (s 54) f) den enda vägen (s 59) talets nedskärningspolitik under den moderatledda regeringen Bildt och under den socialdemokratiska regeringen Persson, innebar bl a att ett par hundratusen jobb försvann. Nämn några negativa konsekvenser av detta. (s 54) 3. Vilka fem avgörande förändringar kännetecknar valfrihetsrevolutionen enligt författarna? (s 55) 4. Vad betyder a) roll back neoliberalization tillbakarullning genom nyliberalism som först lanserades av den brittiska premiärministern Margaret Thatcher? (s 55) b) roll out neoliberalization utrullning av neoliberalism? (s 56) 5. Författarna beskriver hur New Public Management (NPM) i sin renaste form infördes i Sverige på 1990 talet då en skattefinansierad privartisering blev huvudlinjen för kommunal och landstingsdriven verksamhet. Vad betyder skattefinansierad privatisering? (s 54 59) 6. Skriv ned några argument för och emot den skattefinansierade privatiseringen. (s 54 59) 7. Vad är LOU och varför infördes den lagen? (s 58 59) 8. På vilket sätt är systemet med skolpeng och privata friskolor ett kundvalsystem? (s 60 61) 9. Vilken är statens uppgift enligt regeringen Bildt? (s 61 62) 10. Fundera över vad du tycker är statens uppgift. Är det fel att en stat (ett lands medborgare) äger vissa företag/bolag? Varför varför inte? 11. I Sverige har vi inte längre en Post och postkontor som i andra länder. Istället kan posten finnas hos ICA, Hemköp, Statoil, kvarterets tobaksaffär eller någon annanstans. Vad tycker du om det och vilka erfarenheter har du av postens service? (s 62 63) 12. Vad är naturliga monopol? Ge exempel. (s 63) 13. Vad innebar den nya ombildningslagen som beslutades av riksdagen 1992 för de allmänyttiga bostadsföretagen och vanliga hyreslägenheter? (s 64 65) 14. Vilka är välfärdens så kallade kärnområden? (s 66) Håller du med om det eller tycker du att andra eller fler välfärdssektorer/områden borde höra till kärnområdena? 3

4 15. Ge exempel på stora dramatiska förändringar som genomfödes åren under den socialdemokratiska regeringen. (s 66 67) 16. Varför var den fackliga organisationen Kommunalarbetarförbundet så återhållsamt eller vacklande i sin kritik av/syn på privatisering av vård, skola och omsorg? (s 67 68) 17. Vad har allmänheten, folket, tyckt om privat vinstdriven vård, omsorg och skola? (s 69) 18. En lag 2005 ersatte den tillfälliga stopplagen från 2001 om förbud för landstingen att sälja eller överlämna drift av akutsjukhus till någon med vinstintresse. Vad innebär lagen från 2005? Vad betyder gräddfiler? (s 70 71) 19. Vilka var dåvarande socialminister Lars Engqvists (s) problematiseringar och argument mot vinstdrivna sjukhus? (s 71) 20. Vad kom den statliga Regelutredningen 2005 fram till om prisutvecklingen inom post, järnväg, el, taxi och flyg? (s 72) 21. Vad innebar Laval konflikten 2004 och EG domstolens Laval dom 2007? (s 73 76) Kapitel 5: Den nya vågen s Vid det allmänna valet i september 2006 vann den borgerliga alliansen. Vilket parti leder alliansregeringen och vilka partier ingår i alliansen? (s 77) 2. Författarna skriver att alliansen erövrade det klassiska problemformuleringsprivilegiet. Vad menas med det? (s 77) 3. Vad menar alliansen och statsminister Reinfeldt med arbetslinjen? (s 78 79) skrev Fredrik reinfeldt boken Det sovande folket. Hur beskrev han svenskarna där? (s 78) Håller du med eller inte? Varför varför inte? 5. Författarna talar om ett nyspråk. (s 79 80, 84) Vad menas? Ge exempel. 6. Vad betyder det att det civila samhället måste komplettera den gemensamma välfärden? (s 80). Ge exempel. Vad tycker du om detta? Finns det problem med detta? 7. Författarna beskriver hur alliansregeringen vann valet 2006 utan att ha privatiseringspolitiken i sitt valmanifest, för att sedan bedriva en djärv och mycket snabb privatiseringspolitik. (s 80 81) Ge några exempel på de beslut som regeringen fattat. 8. Regeringen har sålt helt eller delvis många stora statligt ägda företag, bl a Telia Sonera AB, Vin & Sprit AB och Apoteket. De statliga verken Luftfartsverket, Banverket och Vägverket ska styckas och bolagiseras. (s 81 84). Samtidigt finns det enligt författarna en smygprivatisering. På vilket sätt har en sådan smyprivatisering skett inom Arbetsförmedlingen enligt bokens författare? 9. Högskolor och universitet ska enligt den så kallade Autonomiutredningen upphöra att vara statliga myndigheter och istället övergå till en ny friare ofentlig verksamhetsform. (s 85) Vad tror du händer om högskolor/universitet övergår i privat 4

5 ägo? Känner du till exempel från andra länder där högre utbildning ägs och drivs av privata ägare? Var? Hur fungerar det? 10. Granska diagrammet på sidan 87 över utveckligen av allmännyttans hyreslägenheter och bostadsrätter i Stockholm. Vilka slutsatser drar du? 11. Regeringen Reinfeldt ersatte den så kallade stopplagen med en startlag Vad innebär den? (s 88 89) 12. Vinsten som drivkraft ger långsiktig hållbarhet. Vinst är en kraft för effektivare vård. (s 88) Tror du/vet du om dessa påståenden stämmer eller inte? Hur kan du/vi ta reda på det? 13. Vad innebär lagförslaget Vårdval i primärvården Vilken huvudkritik har riktats mot förslaget? (s 89 91) 14. Granska stapeldiagrammet på sidan 92 som visar hur kommuner och landsting handlat välfärdstjänster respektive sjuk och hälsoård hos olika utförare. Vilka slutsatser drar du? 15. Författarna beskriver en marknad inom vård, skola oc omsorg som aldrig sviktar, inte ens i osäkra tider. Kunder finns alltid och pengarna (inkomsterna) sinar aldrig eftersom det är skattepengar (offentligt finansierad) verksamhet. Kan man kalla denna verksamhet för konkurrens på en verklig marknad? Varför varför inte? 16. Hur menar författarna att man kan påverka välfärdstjänsterna (kvalitet och kvantitet) på andra sätt än som en kund på en marknad? (s 93) Tror du att man kan påverka kvalitet och kvantitet av välfärdstjänsterna om verksamheten drivs i privat regi med vinst som mål? 17. Vad innebär utmaningsrätten i Stockholm? (s 95) 18. Vad skiljer Stockholm från övriga Sverige i fråga om olika privatiseringar av välfärdstjänsterna? (s 94 97) Kapitel 6: Marknaden fungerar allt blev dyrare s Friskolorna har ökat mycket det senaste decenniet, främst i Stockholm och övriga storstadsregioner. De flesta friskolor idag ägs av kommersiella vinstdrivande och stora utbildningsbolag eller koncerner. Vilka var de tidiga argumenten för att starta friskolor överhuvudtaget från regeringens sida? Blev det så som man sade? (s 99, ) 2. Författarna beskriver friskolebranschen som en miljardindustri som är en lågriskbransch med säkra skattefinansierade intäkter (s 99). Vad innebär det? 3. Friskolorna är inte skyldiga att ge alla elever med olika slags behov en studieplats trots att de är skattefinansierade. (s ) Vad tycker du om den ordningen? 4. Hur skapas vinst i friskolorna? (s 102) Har du några egna erfarenheter av friskoleverksamhet? Ge exempel. 5. På vilket sätt kan en konkurrensutsatt skola att med oseriösa metoder påverka 5

6 betygssättning? Varför händer detta? (s ) 6. Bidrar friskolorna till demokrati och en jämlik och likvärdig utbildning för alla? Bidrar friskolorna till social rörlighet och ett integrerat samhälle? (s ). Varför varför inte? 7. Vad har hänt sedan äldreomsorgen börjat privatiseras i kommunerna i fråga om a) kostnader? (s , ) b) administrativa kostnader? (s 104) c) personalens arbetsvillkor (löner, arbetsförhållanden, inflytande, arbetsmiljö, jämställdhet, yttrandefrihet/meddelarfrihet)? (s ) d) kvalitet för de äldre (personaltäthet, respekt, kontakt, hälsa, tid, mat osv)? (s ) e) företagskultur (fiffel)? (s 107) 8. Fundera över begreppet valfrihet. Vad betyder det? Är den personliga friheten större eller självklarare i privat driven verksamhet (t ex äldreomsorgen) än i kommunalt driven verksamhet? (s 108) 9. Känner du någon äldre som bor på äldreboende eller har hemtjänst i sitt hem? Vilka äger/driver äldreboendet/hemtjänsten? Vilka erfarenheter har du och din anhörige/vän av detta? Kanske har du eller någon du känner arbetat på ett älreboende eller inom hemtjänst? Vilka är dina erfarenheter? 10. USA har inte haft någon allmän sjukförsäkring som i Sverige och många andra europeiska länder. Det är en stor fråga som den nyvalde president Obama och hans regering arbetar med just nu. Författarna beskriver hur USA:s privata sjukvårdssystem är betydligt dyrare än motsvarande i samhällen med offentliga system. Sjukvårdskostnaderna i USA ligger på ca 15% av landets BNP (bruttonationalprodukt). I Sverige är moltsvarande siffra 9%. Varför är det då så svårt för USA att ändra system? Och varför är det så starka krafter i Sverige som vill att vi ska ha en ökad privatfinansierad sjukvård? (s 109 ) 11. Vilka drivkrafter och faktorer anger författarna för att privat sjukvård tycks leda till lägre effektivitet och högre kostnader? (s 111) 12. En fråga att undersöka! När Vårdval Stockholm infördes, var och vilka närakuter lades ned respektive behölls eller expanderade? 13. Vad har kommersialiseringen av vård betytt för tillgången till vård? Har jämlikheten ökat, minskat eller inte förändrats alls? (s ) 14. Hur mycket uppskattas den svenska marknaden inom vård och omsorg vara värd i kronor/år enligt författarna? (s 113) 15. Vilka företag dominerar den privata sjukvårdsbranschen och vilka är ägarna? (s 113) 16. Vad säger sjukvårdens portalparagraf? (s 113) 17. Vad betyder uttrycket the inverse law of care? (s 114) 18. Summera vad som hänt på bostadsmarknaden sedan början av 1990 talet i fråga om ägande av lägenheter och hyreskostnader. (s ) 19. Vad betyder 6

7 a) Allmännytta? b) Självkostnadsprincip c) Bostadsrätt d) Marknadshyror e) Gated communities f) Social housing? (s ) 20. Elsektorn som var ett naturligt monopol har förändrats. Produktionen har skiljts från distributionen, och en elbörs har skapats. (s 117 ) Vad har resultatet blivit och vilken/vilka är orsakerna till det? (s ) 21. Vad har hänt med Posten sedan den började att konkurrensutsättas? (s ) 22. Har marknadiseringen av tågtrafiken lett till nya fördelar för resenärerna och för personalen? Vad vilka? Varför varför inte? 23. Vilka argument finns för och emot statligt ägande av företag? (s 124 ) 24. Vilka har principerna varit för de offentligt ägda, icke vinstdrivna välfärdstjänsterna enligt författarna? (s ) 25. Vilka är principerna för de kommersiellt drivna välfärdstjänsterna enligt författarna (s ) Kapitel 7: Den stora omvandlingen s David Harvey har skrivit A Brief History of Neoliberalism. Han beskriver privatiseringarna som accumulation (ansamling) genom fråntagande. Medborgarna har fråntagits mycket av det de tidigare ägde och kontrolerade gemensamt. Håller du med om den beskrivningen? Varför varför inte? (s ) 2. Jämför två vinstexempel: AcadeMedia AB:s vinst på 110 mijoner kronor som motsvarar kostnaden för ca 250 lärare och Attendo Care AB:s vinst på 220 miljoner kronor som motsvarar kostnader för ca 250 undersköterskor eller 300 vårdbiträden (båda exemplen från 2007). Vad tycker du är rätt och rimligt? Bolagens vinster på skattefinansierad välfärdsverksamhet eller möjlighet att anställa fler i skola/vård? (s ) 3. En konsekvens av privatiseringarna av välfärdstjänsterna som författarna pekar på, är att inte bara samhällets gemensamma resurser omfördelas utan också makten över resurserna. Demokratisk kontroll via valda kommun, landstings och riksdagspolitiker övergår till privat kontroll av aktieägare och styrelser i privata företag där själva företagsledningen inte är demokratsikt vald av medborgarna. Medborgarnas insyn, kontroll och rättssäkerhet riskerar därmed att minska. Detsamma gäller i princip för statliga verk som gjorts om till vinstdrivande bolag. Hur ser du på den här utvecklingen? (s 136 ) 4. Hur menar författarna att själva innebörden i demokratin har förskjutits som en konsekvens av privatiseringarna? (s 138) 5. Vad krävs enligt författarna för att människors inflytande över välfärden ska öka? 7

8 (s 140) 6. På vilket sätt menar författarna att den nya privatiserade välfärden är ett hot mot jämställdheten mellan kvinnor och män? (s 148) 7. Författarna frågar i slutet av kapitel 7: ska man kunna tjäna pengar på allt? (s 149) Vad tycker du? Finns det andra principer och verksamheter som absolut ska ägas och drivas av oss medborgare gemensamt? Kapitel 8: En annan värld är möjlig och förbaskat nödvändig s Författarna nämner två helt skilda motståndsrörelser mot den globala privatiseringsvågen. Vilka är de och på vilket sätt skiljer de sig åt? (s 152) 2. I rubrikerna (s ) sammanfattas några av de centrala delarna i det välfärdsprojekt som författarna menar är nödvändigt. Vilka är de? Formulera gärna om rubrikerna med egna ord. 3. I Norge har norska Kommunalarbetarförbundet utvecklat en metod för att förbättra den kommunala välfärden genom demokratiska arbetssätt. Vad kallas metoden och vad går den ut på? (s 157) 4. Vad krävs för att vi ska kunna ha en bra välfärd för alla enligt författarna? (s 159) 5. Granska diagrammet på sidan 160 över andel svenskar som kan tänka sig höjd skatt för bättre välfärd (undersökningen gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Synnovate 2008). Vad säger resultatet om svenskarnas vilja till en solidariskt och via skattesedeln finansierad välfärd? Vad tycker du själv? 6. Under mellanrubriken En annan värld är möjlig (s ) ger författarna en mängd förslag som kan vända den globala utvecklingen med växande klyftor, exploatering av människor, arbetslöshet osv. Skriv ned förslagen i punktform och fundera över om du tycker att några av förslagen är bra/dåliga och om några är viktigare än andra. Varför? 7. På de sista sidorna (s ) resonerar författarna om varför så många inte engagerar sig för och kämpar för jämlikhet, rättvisa och välfärd åt alla. Vad tror du förklaringen är till att så många inte bryr sig? Vad tror du händer om bara några få medborgare engagerar sig i vårt nu och vår framtid? 8

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden ögre kvalitet i välfärden Jobbkongressen 2009 Häfte G Solidariteten och ansvar för välfärden Högre kvalitet i välfärden Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Svar på tal om vinster i

Svar på tal om vinster i 2 Svar på tal om vinster i En argumentsamling om vinstlobbyisternas myter ställda mot verkligheten. välfärden KATALYS INSTITUT FÖR FACKLIG IDÉUTVECKLING Katalys vill förändra svensk politik Katalys institut

Läs mer

Studiehandledning Bokslut Reinfeldt

Studiehandledning Bokslut Reinfeldt Studiehandledning till Bokslut Reinfeldt Om den borgerliga regeringens politik och konsekvenserna av denna av Christer Persson, Stefan Carlén, Daniel Suhonen Ordfront Förlag Studiehandledning Bokslut Reinfeldt

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer

VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL

VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL Det pågår ett klasskrig och det är min klass, de rika, som för kriget och

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Välfärd bortom staten och kapitalet. Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden. Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne

Välfärd bortom staten och kapitalet. Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden. Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne Välfärd bortom staten och kapitalet Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne Den här skriften ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila

Läs mer

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Rätt att färdas väl genom livet

Rätt att färdas väl genom livet Rätt att färdas väl genom livet Motionerna nummer 344 576 Motioner i huvudsak om Vårt val av välfärdsmodell (344-367) Barnen främst (368-398) En skola som ger kunskap och trygghet åt alla (399-458) Ett

Läs mer

RAPPORT 2015:2 OSÄKRA NU HOTAS JOBBEN I VÄLFÄRDSBRANSCHEN

RAPPORT 2015:2 OSÄKRA NU HOTAS JOBBEN I VÄLFÄRDSBRANSCHEN RAPPORT 2015:2 100 000 OSÄKRA NU HOTAS JOBBEN I VÄLFÄRDSBRANSCHEN 2 100 000 OSÄKRA DET ÄR MYCKET SOM STÅR PÅ SPEL OMKRING 100 000 PERSONER I HUVUDSTADSREGIONEN STOCKHOLM UPPSALA ARBETAR I PRIVATA VÄLFÄRDSBOLAG.

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

Motsättningar i välfärdsstaten

Motsättningar i välfärdsstaten Motsättningar i välfärdsstaten 1 Fredrik Samuelsson Det finns vitt skilda uppfattningar inom vänstern om hur välfärdsstaten den offentliga sektorn ska förstås. Å ena sidan finns det de som skönmålar den

Läs mer

Hur klarar vi äldreomsorgen?

Hur klarar vi äldreomsorgen? Hur klarar vi äldreomsorgen? Äldreomsorgen har genomgått stora förändringar under senare år. De totala resurserna har minskat samtidigt som antalet äldre över 80 år har ökat. Konkurrensutsättning och valfrihet

Läs mer

Sälj inte ut våra sjukhus!

Sälj inte ut våra sjukhus! Sälj inte ut våra sjukhus! Socialdemokraterna tar fighten mot moderaternas planer på en privatiseringsrevolution av sjukvården i Stockholms län 2(14) 3(14) Sammanfattning Socialdemokraterna har granskat

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

En framtidsspaning: Välfärden, valfriheten & vinsten.

En framtidsspaning: Välfärden, valfriheten & vinsten. En framtidsspaning: Välfärden, valfriheten & vinsten. Välfärden, valfriheten & vinsten. Nowa kommunikation Det är normalt inte särskilt kontroversiellt när ansvariga inom den offentliga sektorn köper tjänster

Läs mer

TILL SALU. Privatiseringarnas pris. En analys av privatiseringspolitikens konsekvenser i Stockholm och resten av landet

TILL SALU. Privatiseringarnas pris. En analys av privatiseringspolitikens konsekvenser i Stockholm och resten av landet TILL SALU Privatiseringarnas pris En analys av privatiseringspolitikens konsekvenser i Stockholm och resten av landet En rapport av Klas Rönnbäck på uppdrag av Vänsterpartiet i Stockholms stadshus. Maj

Läs mer

De galna åren - politisk journalistik 1990-1995

De galna åren - politisk journalistik 1990-1995 De galna åren - politisk journalistik 1990-1995 Peter Antman Peter Antman äger upphovsrätten till denna text, om inget annat specifikt anges. Den får därför inte spridas vidare i något kommersiellt eller

Läs mer

konkurrensens konsekvenser

konkurrensens konsekvenser konkurrensens konsekvenser Laura Hartman (red.) Konkurrensens konsekvenser Vad händer med svensk välfärd? SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25

Läs mer

Får kvinnor tjäna pengar på barn? Om vinst och kapitalism i förskolan Carolin Dahlman

Får kvinnor tjäna pengar på barn? Om vinst och kapitalism i förskolan Carolin Dahlman Får kvinnor tjäna pengar på barn? Om vinst och kapitalism i förskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2003

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI INLEDNING Ung Vänster är ett socialistiskt förbund. Men vi går inte in i den här valrörelsen med fokus på att förklara, berätta eller ens spekulera i hur ett socialistiskt

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Svensk a välfärdsstrukturer

Svensk a välfärdsstrukturer 24 Individer och gemenskaper Svensk a välfärdsstrukturer Sunderby sjukhus, Luleå/Boden, Norrbottens läns landsting. När politiker använder begreppet välfärd betyder det oftast vård, skola och omsorg. Välfärds

Läs mer

rapport nr 18/2010 Vinstvarning! Ska privat vinst vara tillåten i skattefinansierade verksamheter? Av Anne-Marie Lindgren

rapport nr 18/2010 Vinstvarning! Ska privat vinst vara tillåten i skattefinansierade verksamheter? Av Anne-Marie Lindgren rapport nr 18/2010 Vinstvarning! Ska privat vinst vara tillåten i skattefinansierade verksamheter? Av Anne-Marie Lindgren Rapporten Vinstvarning! utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i maj 2010 Författare:

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer