Halvårsrapport Januari-juni

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport Januari-juni"

Transkript

1 Halvårsrapport Januari-juni 2014

2 RLS Global AB Halvårsrapport januari juni 2014 Rubicon Life Science lägger stort fokus på ökad bearbetning av marknaden genom utökade distributörskontakter och utbildning. 1 januari - 30 juni i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)» Nettoomsättningen Q2 uppgick till 0,7 MSEK (0,7).» Rörelseresultatet före avskrivningar Q2 uppgick till -5,73 MSEK (-5,58).» Rörelseresultatet efter avskrivningar Q2 uppgick till -5,96 MSEK (-5,76).» Resultatet efter skatt Q2 uppgick till -5,78 MSEK (-5,79)» Resultatet per aktie Q2 var -0,23 SEK (-0,06).» Likvida medel den 30 juni uppgick till 0 MSEK (0,3).» Soliditeten uppgick till 42 % (64).» Bolaget har under februari genomfört en nyemission som före emissionskostnader tillfört Bolaget 4 MSEK. Kassaflödesanalys» Kassaflöde från den löpande verksamheten TSEK» Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 TSEK» Kassaflöde från finansieringsverksamheten TSEK» Periodens kassaflöde -364 TSEK» Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 365 TSEK» Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 1 TSEK Viktiga händelser under perioden Marknaden» Försäljningen ökar för Perisolv 0,43 MSEK (0,03 MSEK).» Regedent har kommit igång med sin försäljning av Perisolv i Europa och feedbacken från marknaden är positiv.» Personliga besök på djursjukhus runt om i Sverige har skapat stort intresse för Verio+. Prover är utlämnade och behandlingar utförs på klinikerna.» Förhandlingar med distributör i Mexico har inletts. Carisolv uppmärksammas av professionen» Umeå högskola återinför Carisolv som en obligatorisk del i undervisningen för tandläkarstudenter.» Pilotutbildningen inom Minimalinvasiv Operativ Kariesbehandling för hygienister har genomförts och efterfrågan på nya kurstillfällen är stor. FOU -projekt» Den kliniska studien rörande Periimplantit är sammanfattad i en artikel som skickas in Q3. Forskarna bakom studien kommer att presentera resultaten med en poster på den internationella IADR-mässan i Dubrovnik i september.» Veterinärsstudien på Blå Stjärnan pågår och 1/10 av djuren har passerat.» Avhandlingsarbete inom kariesdiagnostik pågår.» Klinisk studie gällande parodontit är i slutskedet och sammanställs under Q3-Q4.» Klinisk studie på infekterade sår på SU pågår. RUBICON LIFE SCIENCE 2

3 Viktiga händelser efter perioden Organisationsförändringar för att stärka säljfokus» Kenth Hanssen tillträder som ny VD.» Magnus Olsson, tidigare Straumann och Nobel Biocare, rekryteras till ny sälj- och marknadschef. Magnus har en gedigen erfarenhet och ett mycket stort nätverk inom parodområdet vilket kommer att öppna dörrar för Perisolv på prioriterade marknader. FOU-projekt» Den kliniska studien på diabetesfotsår vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Frölunda spec. sjukhus m m: en fjärdedel av patienterna är färdigbehandlade och resterande kommer att färdigbehandlas under Q3-Q4.» Patientprover ifrån den kliniska studien analyseras parallellt och färdigställs under Q4. Detta är ett Vinnova-finansierat projekt som kommer att delrapporteras under Q3. CE-märkning pågår och räknas vara färdigt i och med att den kliniska studien är avslutad Q4. Försäljning kan då starta efter Q4 (-14)» För att styrka resultaten ifrån den kliniska patientstudien på periimplantit har även mikrobiologistudier utförts. Dessa kommer att analyseras under Q3 och sammanställs under Q4. Förväntan är att man även ska se en tydlig mikrobiell skillnad efter behandling med vårt preparat.» Den kliniska studien på the New Carisolv system är färdig och sammanställs under Q3-Q4. Resultaten kommer att publiceras i en vetenskaplig artikel av internationella forskare. Övertecknad nyemission» En övertecknad nyemission tillför bolaget under juli månad ca 10 MSEK före emissionskostnader. RUBICON LIFE SCIENCE 3

4 Halvårsrapport 2014 RUBICON LIFE SCIENCE 4

5 VD-kommentar Fokus på utbildningsinsatser och ökad försäljning RLS Global fortsätter omvandlingen till ett mer säljinriktat bolag, där samarbetet med det internationella bolaget Regedent utvecklas enligt våra förväntningar. De första beställningarna från den europeiska marknaden är ett påtagligt bevis. Det ekonomiska utfallet av samarbetet med Regedent kommer bli mer påtagligt redan under Q3 och Q4. Perioden Q2 har präglats av fokusering kring paketeringen av produkternas evidens, samtidigt som vår aktiva marknadsbearbetning har lett till inledande diskussioner med potentiella distributörer på intressanta marknader. Våra produkter är sprungna ut kloraminteknologin och i säljsamtal behöver säljaren ha goda baskunskaper för att göra produkterna rättvisa. Vi utvecklar och intensifierar därför samarbetet med våra distributörer i syfte att höja kunskapsnivån och skapa förutsättningar för en ökad försäljning. Säljmaterial har uppdaterats och vi tillför hela tiden nya insikter om produkternas unika egenskaper. En anpassning av Perisolv till den internationella marknaden har genomförts under första halvåret och vi har nu skapat en plattform för vidare expansion till andra regioner med stor potential. Ett bra exempel är den mexikanska marknaden där vi slutförhandlar med en etablerad distributör. Dessutom är flera användarstudier initierade ute hos välkända namn inom framförallt parodontologin i Europa och responsen från ledande opinionsbildare är mycket positiv. Även perioden framåt kommer att präglas av starkt säljfokus och i linje med det har vi rekryterat Magnus Olsson som ny sälj- och marknadschef. Magnus kommer tidigare från Straumann och Nobel Biocare och bidrar både med sin erfarenhet från branschen och sitt nätverk av opinionsbildare och beslutsfattare inom parodontologin. Den kombinationen kommer att öppna viktiga dörrar för bland annat Perisolv. Avslutningsvis några rader om vårt FoU-arbete som har högsta prioritet tillsammans med fokuseringen på den ökade försäljningen. Det pågår en periimplantitstudie, där den kliniska delen är sammanfattad i en artikel som skickas in under Q3. Forskarna bakom studien kommer att presentera resultaten på den internationella IADR-mässan i Dubrovnik september. Jag återkommer till resultatet av studien och respons från branschen i nästa VD-kommentar. Göteborg aug 2014 Kenth Hanssen VD, RLS Global AB RUBICON LIFE SCIENCE 5

6 Risker och osäkerhetsfaktorer RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. Marknadsrelaterade risker Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas bland annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att pröva nya metoder samt deras förmåga att öka effektiviteten. Vidare kan det krävas myndighetsgodkännanden för att produkter skall kunna säljas. Verksamhetsrelaterade risker Misslyckanden i FoU-projekt till följd av utebliven effekt, felaktiga metodval eller antaganden, produktionsstörningar, förseningar i leveranser och lansering samt missbedömningar av efterfrågan och tillväxttakten. Finansiella risker Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av kapital för att kunna slutföra omställningen till ett fungerande försäljnings- och produktbolag. Denna omställning är väl beskriven i tidigare utgivet underlag i samband med nyemission. Det avgörande skedet som skall vända kassaflödet har beskrivits som fas II, Operation Reunite. Bolagets finansiering sker långsiktigt och med respekt för aktieägarnas önskan att se en stadig värdetillväxt. Kapital som tillförts Bolaget genom höstens emission bidrar till bryggfinansiering fram till sommaren Under perioden fram till dess kommer Bolagets ledning att fortsätta arbetet med att säkra finansieringen av fas II, Operation Reunite i Bolagets affärsplan. En investering i RLS Global AB är en risk, men också en möjlighet till god avkastning. Genom att Vinnova delfinansierar Bolagets viktiga FoUprojekt, ökar möjligheterna att kommersialisera nya produkter samtidigt som dessa aktiviteter är kapitalkrävande under 2014 och Kommentar till resultat- och balansräkning Under perioden har man genomfört en nyemission, i februari tillförde denna emission 3,98 TSEK. Nettoomsättningen för första halvåret 2014 uppgår till 0,74 MSEK (0,68), vilket motsvarar en ökning på ca 9 % jämfört med samma period Under 2014 har bolaget fortsatt att skriva av de immateriella tillgångarna. Denna avskrivning har påverkat första halvåret 2014 med ca 178 TSEK. Periodens resultat är i nivå med samma period föregående år. Kostnaderna är högre än föregående år men även intäkterna är högre, vilket resulterar i ett något bättre resultat än januari-juni Nästa rapport Nästa rapport är delårsrapport avseende Q3, som lämnas den 28 november RUBICON LIFE SCIENCE 6

7 Övrig information För ytterligare information om RLS Global ABs verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer. Göteborg den 29 augusti 2014 RLS Global AB Joachim Cederblad Styrelseordförande Jan Fornell Rune Löderup Christer Hägglund Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot För frågor hänvisas till Kenth Hanssen VD e-post: telefon: +46( 0) Kenth Hanssen VD RLS Global AB RUBICON LIFE SCIENCE 7

8 Sammanfattning av finansiell information RESULTATRÄKNING (KSEK) RLS GLOBAL AB 2014 JAN- JUNI 2013 JAN- JUNI NETTOOMSÄTTNING RÖRELSENS KOSTNADER INNAN AVSKRIVNINGAR RÖRELSERESULTAT AVSKRIVNINGAR RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR FINANSIELLT NETTO RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT PÅ PERIODENS RESULTAT 0 0 PERIODENS RESULTAT BALANSRÄKNING (KSEK) RLS GLOBAL AB 30 JUNI JUNI 2013 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER KORTFRISTIGA FORDRINGAR KASSA, BANK OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL NOT KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER RUBICON LIFE SCIENCE 8

9 NYCKELTAL RLS GLOBAL AB 2014 JAN- JUNI 2013 JAN- JUNI ANTAL AKTIER VID PERIODENS SLUT GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER SOLIDITET (%) AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%) AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (%) EGET KAPITAL PER AKTIE, SEK 0,08 0,34 RESULTAT/AKTIE FÖRE UTSPÄDNING, SEK -0,24-0,06 RESULTAT/AKTIE EFTER UTSPÄDNING, SEK -0,24-0,06 P/E-TAL NEG NEG NOT 1. EGET KAPITAL (KSEK) RLS GLOBAL AB 30 JUNI JUNI 2013 EGET KAPITAL VID ÅRETS INGÅNG NYEMISSION EMISSIONSKOSTNADER PERIODENS RESULTAT EGET KAPITAL VID ÅRETS UTGÅNG KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) RLS GLOBAL AB 2014 JAN- JUNI 2013 JAN- JUNI KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRIST. PLACERINGAR VID PERIODENS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRIST. PLACERINGAR VID PERIODENS SLUT RUBICON LIFE SCIENCE 9

Delårsrapport januari-mars 2015

Delårsrapport januari-mars 2015 Delårsrapport januari-mars 2015 RLS Global AB Delårsrapport januari mars 2015 RLS Global AB lägger stort fokus på de kliniska studierna inom både sårvård och dental. Uppföljning av säljaktiviteter från

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL 1 ÅRET I KORTHET Januari En unik utbildning öppnar dörren för tandhygienister att behandla enklare kariesangrepp. Utbildningen genomförs vid Göteborgs universitet Sahlgrenska

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 Koncern fjärde kvartalet, 1 oktober 31 december 2014 Nettoomsättning 6 355 ksek (6 762) Resultat efter skatt -564 ksek (-92) Resultat per aktie uppgick till -0,01

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI Organisationsförändringar och kostnadsnedskärningar efter ett svagt andra kvartal. För att möta lågkonjunkturen genomför Mobyson strukturella förändringar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) Crown Energy AB (publ) Delårsrapport 2012-06-30 Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01--2012-06-30. Några jämförelsetal för motsvarande period 2011 har inte medtagits då koncernförhållande inte förelåg

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ)

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) INDIVIDUALLY USTOMIZED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) NIQUE a BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Koncernredovisning enligt IFRS upprättades första gången i och med årsredovisningen

Läs mer

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland,

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer