Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet"

Transkript

1 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Fastställd av rektor Dnr: 1-781/2015 Gäller från och med Ersätter Rektors besluts- och delegationsordning dnr 1-445/2014

2 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet INNEHÅLL 1 Rektors uppgifter Rektors beslut Rektors delegering av beslutsbefogenhet Prorektor Vicerektor Verksamhetsstyrelser Gemensamt för verksamhetsstyrelserna Underorgan till verksamhetsstyrelserna och särskilda uppdrag Samverkan med fakultetens medlemmar Styrelsen för forskning Styrelsen för forskarutbildning Styrelsen för utbildning Universitetsdirektör Bibliotekschef Verksamhetschef för komparativ medicin Föreståndare för enheten för toxikologiska vetenskaper, Södertälje Prefekt Begränsningar i delegation till prefekt... 8 Bilagor: Anvisningar och mallar för institutioner Anvisningar och mallar för verksamhetsstyrelser Diarienummer: 1-781/2015 Dnr för föregående version: 1-445/2014 Beslutsdatum: Giltighetstid: Gäller tillsvidare fr.o.m Beslut: Dokumenttyp: Rektor Regler Handläggs av avdelning/enhet: Beredning med: Universitetsförvaltningens avdelningschefer Revidering med avseende på: Förändring avseende rektors beslut om budget och resursfördelning, forskningsstrategiska kommitténs upphörande, förtydliganden m a p begränsningar av prefektens beslutsbefogenheter samt avseende ansvar för arbetsmiljöuppgifter. Därutöver redaktionella korrigeringar.

3 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 1 (9) 1 Rektors uppgifter I 2 kap. 2 högskoleförordningen (HF) anges i vilka frågor Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, ska fatta beslut. Vissa preciseringar framgår av konsistoriets besluts- och handläggningsordning. Övriga frågor avgörs av rektor i närvaro av universitetsdirektören eller dennes ersättare om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning eller konsistoriet har beslutat något annat. Rektor får delegera sina uppgifter om inte annat är särskilt föreskrivet (2 kap 13 HF). 1.1 Rektors beslut Beslut i frågor som inte ankommer på konsistoriet eller som rektor inte delegerat till verksamhetsstyrelse, prefekt eller annan befattningshavare avgörs av rektor i närvaro av universitetsdirektören. Rektors beslutsområde omfattar bland annat nedanstående: Forskning, utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå - uppdrag till verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner, - inrättande och avveckling av program, yrkesexamen, huvudområde eller generell examen, - indragning av rätt till handledning och andra resurser vid utbildning på forskarnivå, - ingående av överenskommelse/avtal med svenska eller utländska lärosäten avseende dubbla, multipla eller gemensamma examina, - universitets- och verksamhetsövergripande avtal och avsiktsförklaringar avseende internationellt samarbete. Organisation - institutionsindelning och institutionsbenämning. Personal - anställning av professor, - förordnande av prefekt, - inledande av MBL-förhandling i samband med arbetsbrist. Ekonomi - efter konsistoriets övergripande rambeslut; om budgetramar till verksamhetsstyrelserna samt om resursfördelning till universitetsgemensamma funktioner efter förslag från berörda organ. Lokaler - beslut om inhyrning av ny lokal för KI:s räkning vid en årshyra överstigande fem miljoner kronor. Allmän förvaltning - remissyttranden och övriga yttranden från Karolinska Institutet som inte avges av konsistoriet, - universitetsgemensamma riktlinjer och regler som inte delegerats till annan, - hänskjutande av ärenden till personalansvarsnämnd och disciplinnämnd, - status som studentkår.

4 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 2 (9) 2 Rektors delegering av beslutsbefogenhet Den som delegerats en uppgift har tillsynsplikt och skyldighet att agera och rapportera, om uppgifterna inte sköts på ett korrekt vis. Delegationen innebär ett ansvar för att en betryggande intern styrning och kontroll upprätthålls inom det delegerade ansvarsområdet. Beslut om delegation ska upprättas och kvitteras skriftligen samt diarieföras. Rektor kan återkalla en delegation helt eller delvis och själv återta beslutanderätten. Ett på delegation fattat beslut som inneburit myndighetsutövning mot enskild och varit gynnande kan inte återkallas. 2.1 Prorektor Prorektor är rektors ställföreträdare och förordnas av konsistoriet. Uppgifter därutöver beslutas av rektor. 2.2 Vicerektor Rektor kan förordna vicerektor för särskilda uppgifter. Uppdragets innehåll och omfattning beslutas av rektor. 2.3 Verksamhetsstyrelser Gemensamt för verksamhetsstyrelserna Verksamhetsstyrelserna är styrelsen för forskning, styrelsen för forskarutbildning och styrelsen för utbildning. Dessa ska utöver vad som anges i Karolinska Institutets organisationsplan, ansvara för de uppgifter rektor delegerat. Dekan har det yttersta ansvaret för styrelsens verksamhet och att den bedrivs inom ramen för beslutad budget. Dekan ska samordna respektive styrelses verksamhet med den verkställande ledningen på det sätt rektor bestämmer. Verksamhetsstyrelserna ska samordna sina verksamheter avseende organisation och arbetsformer på sätt som dekanerna överenskommer. Samordningen ska särskilt ske i frågor avseende 1. resursfördelning, 2. rekrytering, 3. infrastruktur.

5 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 3 (9) Verksamhetsstyrelserna ansvarar inom respektive ansvarsområde för: 1. kvalitet, 2. verksamhetsutveckling, 3. uppföljning, 4. utvärdering, 5. information, 6. omvärldsbevakning, 7. riktlinjer och regler inom respektive verksamhetsområde. Varje verksamhetsstyrelse beslutar utöver vad som anges i Karolinska Institutets organisationsplan och enligt rektors besluts- och delegationsordning om en arbets-, besluts- och delegationsordning för respektive styrelse. Verksamhetsstyrelserna får uppdra åt institution att medverka i ärendeberedning samt att på delegation fatta beslut i vissa ärenden. Beslut om delegation ska upprättas och kvitteras skriftligen samt diarieföras. Verksamhetsstyrelserna kan delegera attesträtt till avdelningschef inom universitetsförvaltningen Underorgan till verksamhetsstyrelserna och särskilda uppdrag En verksamhetsstyrelse får inrätta underorgan och delegera beslutanderätten till underorgan om inte annat är särskilt angivet. Vicedekan Rektor kan efter samråd med berörda dekaner besluta om att frågor inom ett verksamhetsområde ska handhas av en vicedekan och i anslutning därtill besluta om organisation för uppgiften. Vicedekan utses av rektor. Rekryteringsutskott Det finns ett rekryteringsutskott gemensamt för de tre verksamhetsstyrelserna. I utskottet finns nio ordinarie ledamöter. Varje styrelse utser två ordinarie ledamöter och två suppleanter i utskottet. Studentkårerna utser två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Rekryteringsutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda anställningar av professorer (inbegripet adjungerade professorer och gästprofessorer) universitetslektorer (inbegripet adjungerade universitetslektorer) och biträdande universitetslektorer. Rektor utser ordföranden i rekryteringsutskottet på gemensamt förslag av de tre dekanerna. Ordföranden har vicedekans ställning. Styrelsen för forskning beslutar i samverkan med de två andra verksamhetsstyrelserna om former för rekryteringsutskottets verksamhet utöver vad som regleras i Karolinska Institutets anställningsordning eller av rektor. Ordföranden ska vara ledamot av styrelsen för forskning. För den händelse den som utses till ordförande inte redan är ledamot av styrelsen för forskning adjungeras han eller hon som ledamot i styrelsen.

6 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 4 (9) Docenturnämnd Det finns en docenturnämnd med tolv ordinarie ledamöter som är gemensam för de tre verksamhetsstyrelserna. Varje styrelse utser tre ledamöter. Studentkårerna utser två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Docenturnämndens uppgift är att bedöma och besluta i ärenden som avser ansökan om docentur vid Karolinska Institutet. Docenturnämndens beslut kan inte överklagas. Rektor utser ordföranden i docenturnämnden på gemensamt förslag av de tre dekanerna. Styrelsen för utbildning beslutar i samverkan med de två andra verksamhetsstyrelserna former för docenturnämndens verksamhet utöver vad som regleras i Karolinska Institutets regler för docentur eller av rektor Samverkan med fakultetens medlemmar Det kollegiala inflytandet utövas fortlöpande av valda representanter i de tre verksamhetsstyrelserna och deras underorgan liksom av fakultetens lärarrepresentanter i konsistoriet. Ett bredare engagemang av rådgivande karaktär bland fakultetens medlemmar organiseras i former som beslutas av de tre verksamhetsstyrelserna gemensamt och leds av dekanerna Styrelsen för forskning Styrelsen för forskning ansvarar särskilt för: 1. att forskningen ges bästa möjliga förutsättningar att vidareutvecklas, 2. att styr- och incitamentsystem leder mot KI:s högt ställda mål för forskningen, 3. strategisk rekrytering av nationella och internationella toppkrafter, samt säkrandet av återväxt genom satsningar på unga forskare, 4. rekrytering av lärare (professorer och lektorer) i samverkan med styrelsen för utbildning och styrelsen för forskarutbildning. Med ansvaret följer rätt att: 1. efter samråd med rektor besluta om styrelsens budget och resursfördelning, 2. besluta om vissa forskningsinfrastrukturer 3. teckna universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om forskning inklusive postdocutbyten Styrelsen för forskarutbildning Styrelsen för forskarutbildning (utbildning på forskarnivå) ansvarar särskilt för: 1. organisering av utbildning på forskarnivå, 2. att doktorander ges goda förutsättningar för att få en utbildning av hög kvalitet, 3. regelbunden uppföljning och analys av behov och förutsättningar för utbildning på forskarnivå, 4. övergripande pedagogisk utveckling av utbildning på forskarnivå 5. medverkan i rekrytering av lärare.

7 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 5 (9) Med ansvaret följer rätt att: 1. efter samråd med rektor besluta om styrelsens budget och resursfördelning, 2. besluta om antagning till utbildning på forskarnivå, 3. fastställa ämne samt allmän studieplan för ämne i vilket utbildning på forskarnivå anordnas, 4. fastställa individuell studieplan, 5. utse handledare för doktorand, 6. utse betygsnämnd och opponent, 7. fatta beslut om utfärdande av examensbevis, 8. teckna universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om utbildning på forskarnivå Styrelsen för utbildning Styrelsen för utbildning (utbildning på grundnivå och avancerad nivå) ansvarar särskilt för 1. dimensionering av utbildningsprogram och kurser, 2. övergripande pedagogisk utveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3. att utveckla och befästa studenternas möjligheter till inflytande över utbildningarna, 4. medverkan i utveckling av infrastruktur för utbildningsverksamheten, 5. regelbunden uppföljning av utvecklingen inom utbildningsområdet och analys av behov och förutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 6. att det finns goda förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning, 7. samverkan med Stockholms läns landsting och övriga aktörer i utbildningsfrågor, 8. medverkan i rekrytering av lärare. Med ansvaret följer rätt att: 1. efter samråd med rektor besluta om styrelsens budget och resursfördelning, 2. fördela utbildningsuppdrag till institutionerna, 3. fastställa riktlinjer för utbildningsnämndens sammansättning och uppdrag, 4. fastställa utbildningsplaner, 5. fatta beslut om utfärdande av examensbevis, 6. utse examinator, 7. teckna internationella avtal om studentutbyte samt universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 2.4 Universitetsdirektör Universitetsdirektören har under rektor det övergripande ansvaret för Karolinska Institutets verksamhet i administrativt avseende varav följer rätt att fatta universitetsövergripande beslut. Med uppdraget som universitetsdirektör följer rätt att: 1. inom delegationsbemyndigandet, teckna Karolinska Institutets firma, 2. fatta beslut i ärenden om utlämnande av allmän handling,

8 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 6 (9) 3. besluta om regler och riktlinjer för Karolinska Institutets verksamhet i administrativt avseende, 4. fatta beslut i antagningsärenden till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 5. teckna avtal om uppdragsutbildning. Universitetsdirektören får efter samråd med prefekt och administrativ chef, i syfte att trygga effektivitet och kvalitet inom universitetsadministrationen, fatta beslut om en institutions administration. Universitetsdirektören har i fråga om universitetsförvaltningen det ansvar och de generella befogenheter som tillkommer prefekt. Universitetsdirektören får delegera sina beslutsbefogenheter till annan befattningshavare vid universitetsförvaltningen. 2.5 Bibliotekschef Bibliotekschefen leder verksamheten vid Karolinska Institutets bibliotek. Bibliotekschefen har i fråga om universitetsbiblioteket det ansvar och de generella befogenheter som tillkommer prefekt. Bibliotekschefen får delegera sina beslutsbefogenheter till annan befattningshavare vid universitetsbiblioteket. 2.6 Verksamhetschef för komparativ medicin Verksamheten vid komparativ medicin leds av en verksamhetschef. Denne har under rektor det övergripande ansvaret för Karolinska Institutets samlade infrastruktur för djurförsök enligt rektors beslut om inrättande av komparativ medicin (dnr 5808/09-640). Med uppdraget följer en rätt att fatta universitetsövergripande beslut. I uppdraget som verksamhetschef vid komparativ medicin ingår att: - vara tillståndshavare för djuranläggningar vid Karolinska Institutet, - företräda Karolinska Institutets djurförsöksverksamhet och agera som kontaktperson gentemot media i samverkan med kommunikationsavdelningen, - ansvara för regler och anvisningar för avvikelsehantering inom djurförsöksverksamheten och att det sker i samverkan med universitetsförvaltningen och styrelsen för forskning. Vid institution där prefekt utsetts som tillståndshavare innan komparativ medicin inrättades kan prefekten vara tillståndshavare i enlighet med djurskyddslagen (1988:534). Godkänd föreståndare för djuranläggning utses av Jordbruksverket efter förslag från Karolinska Institutet.

9 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 7 (9) Verksamhetschefen vid komparativ medicin får delegera sina beslutsbefogenheter till prefekt eller motsvarande. Verksamhetschefen har i fråga om komparativ medicin det ansvar och de generella befogenheter som tillkommer prefekt. 2.7 Föreståndare för enheten för toxikologiska vetenskaper, Södertälje Verksamheten vid enheten för toxikologiska vetenskaper, Södertälje leds av en föreståndare. Föreståndaren har i fråga om enheten för toxikologiska vetenskaper det ansvar och de generella befogenheter som tillkommer prefekt. Föreståndaren för enheten för toxikologiska vetenskaper, Södertälje, får delegera sina beslutsbefogenheter till annan befattningshavare vid enheten. 2.8 Prefekt Prefekts ansvar omfattar all verksamhet vid institution. Beslutsfattandet vid institutionen ska ske i enlighet med författningar samt de riktlinjer, regler och anvisningar som gäller vid Karolinska Institutet. Prefekt jämställs med föreståndare för vetenskaplig institution enligt läkemedelslagen (SFS 1992:859) med tillhörande förordningar och föreskrifter. Vid institution där prefekt utsetts som tillståndshavare innan komparativ medicin inrättades kan prefekten vara tillståndshavare i enlighet med djurskyddslagen (SFS 1988:534). Det ankommer på prefekt att, inom ramen för de ekonomiska resurser, såväl anslag och bidrag som uppdragsmedel, som anvisats för institutionens verksamhet, ansvara och fatta beslut i alla institutionens angelägenheter. Prefekten leder institutionens vetenskapliga verksamhet, dvs. forskning och utbildning. Till stöd för prefektens ansvar för institutionens verksamhet ska finnas en befattning som administrativ chef. Med uppdraget som prefekt följer en rätt att, inom delegationsbemyndigandet, teckna Karolinska Institutets firma för institutionens räkning. Prefekt får, om inte annat är särskilt angivet, delegera sin beslutsrätt. Prefekt ska besluta om arbetsordning innefattande organisationsplan samt besluts- och delegationsordning för institutionen enligt fastställd mall (bilaga). Delegationen innefattar ansvar för arbetsmiljöuppgifter avseende institutionen, vilket innebär att verka för en god arbetsmiljö samt att risker i arbetet förebyggs. Specificerade arbetsmiljöuppgifter för prefekt återfinns i bilaga. Arbetsmiljöuppgifter får delegeras (fördelas) vidare om det föreligger ett behov och där krav på kunskaper, befogenheter och resurser är uppfyllda (se bilaga mall för kvittens av delegering (fördelning) av arbetsmiljöuppgifter). Prefekt har

10 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 8 (9) ansvar för att följa upp hur delegeringen fungerar och vid behov göra revideringar. I den mån kunskaper, befogenheter eller resurser är otillräckliga för att arbetsmiljön ska kunna säkerställas ska den delegerade uppgiften omgående returneras till prefekt Begränsningar i delegation till prefekt Beslut fattas av rektor eller den som delegerats uppgiften. I följande ärenden får prefekt inte fatta beslut: 1. mottagande eller användande av medel för investeringar i byggnader, 2. upptagande av lån, 3. placering på annat sätt än på Karolinska Institutets konton anslutna till Riksgäldskontoret, 4. avyttring av inredning eller utrustning vars värde överstiger kronor, 5. hyresavtal med extern part avseende lokaler, 6. avtal om uppdragsutbildning, 7. överenskommelse om dubbel, multipel eller gemensam examen, 8. avtal om studentutbyte på grundnivå och avancerad nivå, 9. anställning av professor och adjungerad professor, 10. tvist om anställningsvillkor, 11. uppsägning på grund av arbetsbrist samt ärenden som prövas av KI:s personalansvarsnämnd eller statens ansvarsnämnd, 12. pensions- och grupplivfrågor samt andra försäkringsfrågor, 13. ärende rörande samverkan mellan KI-anställds verksamhet och Karolinska Institutet, 14. begäran om utlämnande av allmän handling som hänskjutits till myndigheten för beslut, 15. yttrande över överklagat beslut som avser annat än tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I följande ärenden ska prefekt fatta beslut efter samråd med annan befattningshavare, vilket innebär att ett samrådsförfarande ska ha ägt rum innan prefekten fattar sitt beslut: A) Rektor 16. Lönesättning av universitetslektor och professor. B) Universitetsdirektören 17. Anställning och lönesättning av administrativ chef. C) Personaldirektören 18. Lönesättning av ekonomi- och personalansvarig vid institutionen. I följande ärenden ska prefekt fatta beslut i förening med annan befattningshavare, vilket innebär att beslutet inte är giltigt med mindre än att både prefekt och angiven befattningshavare undertecknat.

11 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 9 (9) B) Universitetsdirektören 19. Avtal om bidrag eller uppdragsverksamhet med andra svenska finansiärer än forskningsråd eller stiftelser (såsom Cancerfonden, Hjärt- Lungfonden) om avtalet avser belopp som överstiger kronor eller sträcker sig över längre tid än tre år. Övriga finansieringsavtal, med undantag av de som framgår av p. 22 nedan, överstigande kronor. Vid accepterande av prispengar eller donation, från såväl svenska som internationella bidragsgivare ska beslut fattas i förening med universitetsdirektören om beloppet överstiger kronor eller sträcker sig över längre tid än tre år. C) Personaldirektören 20. Andra anställningsförmåner än lön såsom t.ex. tjänstebil, fler semesterdagar, fria hemresor. D) Chefen för inköps- och upphandlingsenheten 21. Avtal avseende upphandling, inköp, hyra eller leasing som överstiger kronor eller sträcker sig över längre tid än tre år. E) Avdelningschefen vid avdelningen för lednings- och forskningsstöd eller enhetschefen vid Grants Office 22. Ansökan till EU, National Institutes of Health (NIH) och andra utländska bidragsgivare, och finansieringsavtal med dessa bidragsgivare eller med koordinator utsedd av dessa. F) IT-direktören 23. Investeringar och förändringar i nätverksinfrastruktur G) Vicerektor för internationella frågor 24. Institutionsövergripande avtal (en eller flera institutioner) om samverkan med institution (eller motsvarande enhet) vid utländskt lärosäte eller annan utländsk forsknings- eller utbildningsinstitution. Om avtalet avser ekonomiska frågor gäller även punkt 19 ovan. Ekonomidirektören ersätter universitetsdirektören vid förhinder med avseende på punkten 19. Universitetsdirektören ersätter chefen för inköps- och upphandlingsenheten vid förhinder avseende punkten 21. Universitetsdirektören eller dennes ställföreträdare kan alltid inträda istället för nämnda befattningshavare (C F). Ovan nämnda befattningshavare (C F) får i ovanstående ärenden inte delegera beslutsrätt vidare. Prefekt får i beslut som ska ske efter samråd eller i förening med ovan nämnda befattningshavare inte delegera sin beslutsrätt. Vid förhinder för prefekt får dock ställföreträdande prefekt träda i prefekts ställe.

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Fastställd av rektor, 2014-10-28 Dnr: 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 Ersätter delegationsordning dnr 1-602/2013 Rektors besluts-

Läs mer

Delegationsordning för Karolinska Institutet

Delegationsordning för Karolinska Institutet Delegationsordning för Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-03-01 Dnr 901/11-010 ersätter Besluts- och delegationsordning, dnr 456/09-010 Delegationsordning för Karolinska Institutet Dnr 901/11-010

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Arbets-, besluts- och delegationsordning

Arbets-, besluts- och delegationsordning Arbets-, besluts- och delegationsordning Styrelsen för utbildning Dnr 1-230/2015 Fastställd av styrelsen 2015-04-15 Ersätter Arbets- och delegationsordning, dnr 2007/11-010 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12.

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutad av rektor 2014-03-25, dnr 10-2012-725. Ersätter

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Anvisningar och mallar för institution

Anvisningar och mallar för institution Anvisningar och mallar för institution Bilaga till rektors besluts- och Dnr 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 1) Mall för organisationsplan med besluts- och 2) Mall för delegering av besluts- och

Läs mer

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter UFV 2014/1003 Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter Fastställt av rektor 2014-09-16 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning 3 Rättsliga förutsättningar

Läs mer

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2015-09-04, dnr 10-2010-2598. Ersätter organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05. Organisationsplan för Högskolan

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Fastställd av konsistoriet 2015-11-30 Dnr: 1-705/2015 Gäller från och med 2016-01-01 Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr STYR 2014/310 1 2014-04-23 Konstnärliga fakulteten i Malmö Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 23 april 2014. Detta

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/764 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitetsstyrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2016/39 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitets styrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2014/764 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitets styrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

Arbetsordning för Malmö högskola

Arbetsordning för Malmö högskola Dnr Mahr 12-2012/530 Arbetsordning för Malmö högskola Fastställd av högskolestyrelsen 2012-09-28 1. Inledning 3 2. Generella begrepp och beslutande grupper 3 Begreppet vetenskaplig kompetens 3 Beslutande

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (10) BESLUT 2014-03-13 SU FV-1.2.2-0886-14 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden

Läs mer

Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden A /08

Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden A /08 Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-06 A10 4277/08 Delegations- och handläggningsordning för utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden och en vid utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Arbetsordning för Juridiska fakulteten

Arbetsordning för Juridiska fakulteten JURFAK 2014/78 Arbetsordning för Juridiska fakulteten Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ledningsorgan 3 2.1 Fakultetskollegium 3 2.2 Fakultetsnämnd/Institutionsstyrelse

Läs mer

Karolinska Institutet Regler och anvisningar för anknytning. Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med

Karolinska Institutet Regler och anvisningar för anknytning. Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med 2017-07-01 Regler och anvisningar för anknytning Dnr 1-556/2017 Innehåll Regler... 4 Tillämpningsområde... 4 Allmänna förutsättningar... 4 Förutsättningar

Läs mer

REKTORS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (ROB) 1 kap. HÖGSKOLANS LEDNING UNDER STYRELSEN

REKTORS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (ROB) 1 kap. HÖGSKOLANS LEDNING UNDER STYRELSEN HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 072-14 REKTORS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (ROB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) beslutat om övergripande

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa allmänna avtalsärenden samt avtalsärenden rörande utbildning och forskning

Universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa allmänna avtalsärenden samt avtalsärenden rörande utbildning och forskning IMIMI/ 57t /1914-1(6) Universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa allmänna avtalsärenden samt avtalsärenden rörande utbildning och forskning Med stöd av rektors delegation av beslutanderätten

Läs mer

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola BESLUT 1 2014-12-01 Dnr STYR 2014/1146 LTHs kansli Kanslichef Fredrik Palm qvist Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola I tidigare beslut har LTHs rektor fastställt delegation

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Förvaltningschefens vidaredelegation

Förvaltningschefens vidaredelegation Förvaltningschefens vidaredelegation Fastställd av t.f. Chatarina Larson 2014-02-27 Dnr: FS 1.2.4-372-14 Denna plan ersätter tidigare vidaredelegation fastställd av 2011-10-01 Typ av dokument: Beslutad

Läs mer

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Sida 1 av 12 Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Beslutad av rektor den 25 februari 2014 (MDH 1.1.2-32/13) och giltig från och med samma datum. Ersätter tidigare beslut av rektor

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING Sidan 1 av 10 2016-10-21 Dnr 2016-114-434 Fastställd av högskolestyrelsen 2016-09-07 ARBETSORDNING Sidan 2 av 10 Innehåll 1. INLEDNING... 3 Begreppet vetenskaplig kompetens... 3 2. DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT...

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU 31-0897-11 Dokument nr. 1 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011 04 15 att gälla fr.o.m. 2012 01 10 1 (14) 1. Inledning... 2

Läs mer

Rektors delegation av beslutanderätt

Rektors delegation av beslutanderätt Beslutsdatum: 2016-06-14 2016/1582 1 (2) Beslutande: Rektor Handläggare: Johan Andersson Ansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2016-06-14 Revideras senast: 2017-05-31 Rektors

Läs mer

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande:

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande: Lokal delegationsordning Institutionen för datavetenskap Beslutsdatum: 2016-02-17 Ikraftträdande: 2016-03-01 Sida 2(5) Dekanus och fakultetsnämnds delegation till prefekt 3.2.5 Prov, examination och betyg

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr: STYR 2016/291 2016-03-16 Konstnärliga fakulteten i Malmö Konstnärliga fakultetsstyrelsen Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

2.6.1 Allmänt Får ej delegeras Inom anvisade ramar besluta om medelstilldelning. X

2.6.1 Allmänt Får ej delegeras Inom anvisade ramar besluta om medelstilldelning. X UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Överbibliotekarien Delegationsordning 2013-11-01 tills vidare Delegationsordning vid UmUB kopplad till rektors beslut om delegationsordning för Umeå universitet (dnr UmU 100119011).

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Reviderad 2015-02-19 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Förvaltningschefens delegation

Förvaltningschefens delegation Förvaltningschefens Fastställd av 2011-09-30 Giltighetstid: 2011-10-01 och tills vidare Ansvarig enhet: Universitetsförvaltningen Dnr: UmU 100-1190-11 Typ av dokument: Regel Delegationen utgår från den

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder. Regler för anställning efter 67 års ålder Gäller från och med

Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder. Regler för anställning efter 67 års ålder Gäller från och med Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder Regler för anställning efter 67 års ålder Gäller från och med 2017-07-01 Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder

Läs mer

Slutattestinstruktion

Slutattestinstruktion Dnr: ST 2013/166-1.1 Slutattestinstruktion Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Innehåll Slutattestinstruktion 3 Intern kontroll 3 Fakultet 6 Utgångspunkter 6 Universitetsförvaltning 8 Utgångspunkter

Läs mer

Hur styrs SLU och särskilt utbildningen?

Hur styrs SLU och särskilt utbildningen? Hur styrs SLU och särskilt utbildningen? eller Vem har makten inom SLU? Presentation på mötet om strategiska utbildningsfrågor den 22 augusti 2016 Johan Torén och Linnéa Littorin med bidrag från Sune Lindh

Läs mer

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 1 (11) BESLUT 2014-04-23 Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-04-23. Besluts- och delegationsordning för den Samhällsvetenskapliga

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Arbetsordning för Uppsala universitet

Arbetsordning för Uppsala universitet UFV 2015/1342 Arbetsordning för Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2016-12-14 Innehållsförteckning 1 kap. Inledning 4 2 kap. Generella begrepp 4 Personer med vetenskaplig kompetens 4 Delegation

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 (reviderad 2016-06-21) Sid 2 (9) Innehåll 1 Namn... 3 2 Bakgrund... 3 3 Syfte... 4 3.1 Uppdrag... 4

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Kompletterar Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr: UmU 100-2700-11). Lärarhögskolans styrelses beslut 2012-12-18

Läs mer

Delegation och beslut

Delegation och beslut Delegation och beslut BESLUT 2015-12-09 2 Innehåll Fakultetsnämndens delegation till prefekt... 3 Dekanus delegation till prefekt... 4 Delegation inom institutionen... 13 3 Fakultetsnämndens delegation

Läs mer

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Kompletterar Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr: UmU 100-2700-11). Lärarhögskolans styrelses beslut 2012-02-08

Läs mer

Lokalt samverkansavtal för KI

Lokalt samverkansavtal för KI Lokalt samverkansavtal för KI 1 Samverkan för utveckling Det centrala avtalet, Samverkan för utveckling, beskriver de utgångspunkter, syfte och inriktning som utgör grunden för KIs lokala samverkansavtal.

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Revidering av rektors delegation av beslutanderätt

Revidering av rektors delegation av beslutanderätt Beslut 2011-03-14 MDH 1.1.2 1090/10 Revidering av rektors delegation av beslutanderätt Handläggare Johan Andersson beslutar att fastställa rektors delegation av beslutanderätt enligt bilaga. Delegationen

Läs mer

Besluts och delegationsordning

Besluts och delegationsordning Skapat av Johanna Stellan, adm.chef Besluts och delegationsordning Delegationer till skolchefen och dennes vidaredelegationer Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Gällande från 2015-10-15. Sammanfattning

Läs mer

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2014-12-18 Dnr SU FV-1.1.2-0138-14 Rikard Skårfors Utbildningsledare Planeringsavdelningen Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet Detta beslut gäller från och

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

Arbetsordning vid Högskolan i Skövde

Arbetsordning vid Högskolan i Skövde Arbetsordning vid Högskolan i Skövde Arbetsordningen är fastställd av styrelsen 11 december 2014 och den träder ikraft 1 januari 2015. Arbetsordningen innehåller organisationsplan och beslutsordning. Ändring

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Arbetsordning LUNDS UNIVERSITET

Arbetsordning LUNDS UNIVERSITET Arbetsordning LUNDS UNIVERSITET ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 3 Dnr LS 2010/625 11 november 2011 Arbetsordning för Lunds universitet Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 8p högskoleförordningen (1993:100),

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna samt rådgivande val av dekaner och prodekaner Dnr 1-620/2013 Fastställd 2013-12-02 Reviderad 2014-02-19 Regler för val

Läs mer

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning 629/2011 1 (6) Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 5.4

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå 901 87 Umeå Dokumenttyp: Regler Område: Personal Ansvarig enhet: Personalenheten Fastställd av: Rektor Datum: 2014-06-17 Giltighetstid: 2014-07-01 och tv Dnr: FS 1.1.2-803-14

Läs mer

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler Sid 1 (5) Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler 1. Bakgrund Universitetsstyrelsen fattade den 11 juni 2009 ett inriktningsbeslut avseende Akademiskt och

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Universitetsdirektörens delegationsordning

Universitetsdirektörens delegationsordning Dnr: ST 2013/32-1.1 Regeldokument Universitetsdirektörens delegationsordning Beslutat av Universitetsdirektör Gäller från 2013-05-07 Inledning Inom ramen för rektors delegation till universitetsdirektören

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen BESLUT 1 (6) 2016-02-12 Dnr STYR 2016/153 Universitetsstyrelsen Arbetsordning för universitetsstyrelsen Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 2016-02-12 och ersätter

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från me LINKÖPINGS UNIVERSITET LIU-2017-01676 1(7) vid Linköpings universitet version 1.1 Gäller från 2017-05-01 L1U-2017-0167 2(7) 1 Styra och leda verksamheten 1.1 Planera och styra verksamheten I denna process

Läs mer

Universitetets organisation. www.gu.se

Universitetets organisation. www.gu.se Universitetets organisation Universitetsstyrelse ska bland annat besluta om Universitetets organisation Årsredovisning, budget, intern styrning och kontroll Antagningsordning Arbetsordning Anställningsordning

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer