DAGVATTENUTREDNING FÖR LYCKE-RYR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGVATTENUTREDNING FÖR LYCKE-RYR"

Transkript

1 RAPPORT DAGVATTENUTREDNING FÖR LYCKE-RYR SLUTRAPPORT

2

3 Sammanfattning I samband med detaljplanarbetet för bostäder vid Stora Ryr, har Tyréns AB fått i uppdrag av Rangifer AB att utföra en dagvattenutredning för området. Tyréns kommer även att föreslå hur vattennätet kan dras i området ifall anslutning till kommunalt vatten skulle bli aktuellt för de fastigheter vars ägare så önskar. I uppdraget ingår också att rita upp samfällighetsföreningens spillvattennät i plan efter det underlag som tillhandahållits. Området delas upp i två delområden: - Område A består främst av skog och berg i dagen med dåliga infiltrationsmöjligheter. Bostäder finns i området och dagvattnet från dessa fastigheter leds via diken med självfall till lågpunkten invid väg Område B består även det av skog och berg i dagen, samt ett område med bostäder. Det finns även en bäck inom området, varifrån det mesta av flödet kommer ifrån. Längst ner i området finns en översvämningsproblematik vid kraftiga regn. Trumman under väg 570 kan inte ta emot flödet. Det finns därmed behov av en större trumma under vägen, alternativt fördröjning inom område B. Område B har redan idag en översvämningsproblematik. Effekten av nybyggnation i området har undersökts och kommer inte att påverka den befintliga situationen nämnvärt. Dagvattenproblematiken kommer främst från en bäck uppströms i område B. Dagvattnet leds med självfall genom området till en trumma under väg 570 som är underdimensionerad. För att lösa problemet krävs en ny trumma eller fördröjningsåtgärder. I rapporten redovisas beräkningar för olika lösningsalternativ. I område A föreslås inga förändringar då dagvattnet som tillkommer från tomt 2 är försumbart. Det finns här heller inga översvämningsproblem i dagsläget. Dagvattentrumman som leder vatten under vägen bör rensas från sediment och växtlighet. I område B föreslås en omdirigering av dagvatten med hjälp av en kulvert som leder dagvattnet ner i det befintliga makadamdiket. En ny trumma under vägen föreslås. Även andra alternativ med fördröjningsmagasin har undersökts. Priser för alternativen redovisas i rapporten. Skötsel och underhåll är viktigt. Dagvattensystemet i området bör ses över och rensas från sediment och växtlighet. I rapporten föreslås både slutna och öppna dagvattenlösningar. Slutlig dimensionering, placering och utformning av dagvattenlösningen föreslås utföras i samband med detaljprojektering. 3(21)

4 Innehållsförteckning 1 Syfte Underlag Beskrivning av utredningsområdet Orientering Placering av nya tomter Befintliga förhållanden och VA-anläggningar Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten Utredning av översvämningsproblematik i Stora Ryr Förslag till dagvattenhantering Dimensioneringsförutsättningar Dimensionering Avrinningsområde A Avrinningsområde B Förslag till utförande Förslag A - Dagvattenhantering i avrinningsområde B Förslag B - Dagvattenhantering i avrinningsområde B Förslag C Bygga en trumma under väg Information om dagvattenlösningar Dagvattenkassetter Öppna fördröjningsmagasin Kostnadsberäkning Kostnadsberäkning för förslag A (förkastat) Kostnadsberäkning för förslag B (förkastat) Kostnadsberäkning för förslag C Drift- och underhållskostnader Förslag på dricksvattennät Slutsats Referenser Bilagor (21)

5 1 Syfte I dagsläget har Stora Ryr översvämningsproblem vid kraftiga regn. Det planeras ytterligare fyra bostäder i området. Bostäderna skall inte bidra till översvämningsproblematiken. I rapporten ingår att analysera dagvattenflöden och föreslå lösningar. I området finns ett spillvattennät som ägs av den lokala samfällighetsföreningen. I uppdraget ingår att rita upp nätet som en dwg-fil i plan efter det underlag som erhållits från föreningen. Vissa fastigheter i området vill ansluta till kommunalt vatten. Förslag på hur vattenledningar ska dras i området ges i rapporten. Syftet med utredningen är att inom planområdet: Utreda förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och fördröjning av dagvatten. Föreslå lösningar för dagvattenhanteringen. Ta fram relationsritningar i plan för befintligt spillvattennät. Föreslå hur vattenledningen skall dras och kopplas till kommunens nät. Kostnadsberäkning på de åtgärder som föreslås. 2 Underlag Följande material har tillhandahållits av beställaren: Primärkarta. Fastighetskarta med höjdkurvor. Enkätsvar vatten/dagvatten från boende i området. Underlag för samfällighetens spillvattennät. I arbetet med utredningen har även Svenskt Vattens publikationer P90, P104 och P105 använts. 5(21)

6 3 Beskrivning av utredningsområdet 3.1 Orientering Planområdet är beläget i Kungälvs kommun och ligger i Ryr området, se figur 1. Området är totalt 6 ha. Området består till stora delar av berg i dagen och skog. De lägre nivåerna består av postglacial finlera. Figur 1. Utredningsområdet (gröna området) i Stora Ryr. Norr om planområdet utgörs marken av åkrar. Nivån är här ca +14 m. Väst-, syd- och öst om området utgörs marken av berg i dagen samt mycket skog. Inom planområdet varierar nivåerna mellan +52 m till +16 m. De skogbevuxna områdena är till största del blandskog som består utav ek, bok, gran osv. Söder om planområdet ligger Kärna bokskogs naturreservat. Planområdet består av 15 tomter, byggda på olika nivåer i trappsteg, se figur 2. Branta partier förekommer. 6(21)

7 3.2 Placering av nya tomter Detaljplanen för Lycke-Ryr har som syfte att möjliggöra byggnation av ytterligare fyra tomter, se figur 2. Tre av tomterna placeras vid den nedersta nivån. Tomt 1 enligt figuren är placerad på en högre nivå. Den exakta utformningen av detaljplanen är i skrivande stund inte klar, men områdena där tomterna kommer att avstyckas är bestämda. Tomternas areor är uppskattade utifrån en ritning som tillhandahållits av Rangifer AB. Figur 2. Planområde med nya tomter i Stora Ryr. Infiltrationsmöjligheterna inom planområdet är begränsade. Lokal fördröjning inom tomterna är emellertid möjlig. Dagvattnet leds sedan med självfall vidare i dikessystem till lägre nivåer. Dagvattenlösningar inne på tomtmark behandlas endast kort i den här utredningen, men bidraget härifrån till dagvattenavrinningen inom planområdet kommer att beräknas. 7(21)

8 3.3 Befintliga förhållanden och VA-anläggningar Avrinningsområdet för Stora Ryr har tagits fram med hjälp av en höjdmodell, se figur 3. Det finns två delområden, A och B. Dagvattnet från tomterna 1,3 och 4 leds till utlopp B, medan tomt 2 kommer att belasta utlopp A se även figur 2. Ytvattnet som genereras i område A avvattnas via ett separat dike och bidrar därmed inte till översvämningsproblematiken i område B. Figur 3. Avrinningsområde i Stora Ryr. - Avrinningsområde A är till största delen obebyggt, med ett fåtal bostäder finns i de lägre partierna. Området består mestadels av berg i dagen och lövskog. Inom området kommer ytvattnet att ledas med självfall till utlopp A, se figur 3. - Avrinningsområde B, utgörs av stora partier skog och berg. Flertalet av bostäderna inom planområdet ligger här. Dagvattenledningar finns inte i området. Ytvatten transporteras via öppna diken, dräneringsledningar och makadamdiken ned till utlopp B. 8(21)

9 Ytliga vattenvägar har kartlagts med hjälp av en höjdmodell i AutoCad Civil 3D. Det finns inga instängda områden varken i område A eller B. Vattnet rinner från högre partier till lägre med självfall. Den största mängden dagvatten kommer från bäcken i område B. Bäcken har sitt ursprung i bergen sydost om planområdet. I bostadsområdet leds vattnet i andra riktningar med hjälp av diken ner till de båda utloppen. I bostadsområdet finns befintliga spillvattenledningar och dagvattenledningar, se figur 4. Dagvattenlösningarna på tomtmark består huvudsakligen av ledningar som leder dagvattnet från husen ner till närmsta dike. Dagvattnet samlas slutligen på andra sidan väg 570. Spillvattenledningen går genom hela området och leds ner till en pumpstation, som pumpar spillvattnet vidare till kommunens tryckledning på andra sidan vägen. Ledningens material är plast och har dimensionen 160 mm. Kommunalt dricksvatten finns inte i området. Bostäderna får vatten från en privat brunn. Några av fastighetsägarna i området är intresserade av att ansluta till kommunalt vatten, som också det finns på andra sidan vägen. Förslag till hur vattennätet kan dras i området kommer att ges i rapporten. Figur 4. Spillvattennätet i Stora Ryr. Dagvattenlösningar från enkätsvar på tomtmark redovisas också Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. I delar av planområdet går berget i dagen. Infiltrationsmöjligheterna för dagvatten är ogynnsamma. Ytvattnet behöver avledas genom öppna diken, ledningar eller öppna dagvattenlösningar. Åkermarken norr om planområdet dit dagvattnet leds utgörs av postglacial 9(21)

10 lera. Infiltrationsmöjligheterna är även här begränsade. Detta medför att dagvatten måste fördröjas innan det leds till recipient Utredning av översvämningsproblematik i Stora Ryr Bostäderna i Stora Ryr är byggda ovanpå berg eller endast på tunna jordtäcken. Ytvatten som genereras i de övre delarna av avrinningsområdet rinner ner till de lägre nivåerna där den större delen av tomterna är placerade. Vid fältbesök undersöktes området. Den mest förekommande metoden för att kontrollerat avleda ytvatten i området är diken och kulvertar, se figur 5. Vid flera av vägarna leds dagvattnet via diken längs med båda sidorna av vägen. Dikena går så småningom över i dräneringsledningar som leder vattnet under markytan i några meter för att sedan åter övergå till öppna diken. Figur 5. Diken vid båda sidorna av vägen i Stora Ryr. In- och utloppen till kulvertarna och dräneringsledningarna är till stor del eftersatta när det gäller skötsel. Många är igenväxta och svåra att lokalisera, se figur 6. Detta kan skapa problem i dagvattentransporten. Rensning och skötsel bör ske regelbundet efter behov. Görs inte detta kan ledningarna dämma igen av sediment som ansamlas i dem och det kan skapa översvämningar i andra delar av området. 10(21)

11 Figur 6. Inlopp till kulvert vid en av vägarna i Stora Ryr. Ytvatten som genereras överst i område B transporteras längs med området ner till diket vid utlopp B, se figur 7. Ytvattnet transporteras från diket i bilden in i en trumma under vägen och över i vägdiket på andra sidan. Vid kraftiga regn ansamlas vatten i diket nära busskuren och det blir översvämning. Ytvattnet drar med sig grus och sten och leder till uppgrundning i dikena nedströms. Diket gör en 90 graders sväng vilket inte är att föredra av hydrauliska skäl. Eventuellt kommer ett dike två med 45 graders vinklar att behöva anläggas för att förbättra situationen. Av bostäderna som befinner sig längst ner i planområdet är det bara en bostad vars dagvatten är anslutet till diket i område B. Övriga av dessa bostäder ansluter till ett separat dike i område A och bidrar därmed inte till översvämningsproblematiken i område B. Figur 7. Diket som transporterar dagvatten till utlopp B. Huvudvägen upp i området har diken längs med båda sidorna, se figur 8. Det vänstra makadamdiket har nyligen blivit anlagt och transporterar dagvatten från de övre delarna av området. På den högra sidan av vägen, finns ett befintligt öppet dike och högre upp en kulvert. Här föreslås att dagvattnet leds över till makadamdiket för att möjliggöra avstyckning av tomt 2 11(21)

12 (se figur 2). Några diken och dräneringsledningar i området är i bättre skick än andra, vilket visar att skötseln av dem görs sporadiskt. Figur 8. Nytt makadamdike på den vänstra sidan av vägen och på motsatt sida ett öppet dike. En bäck i den sydöstra delen av avrinningsområdet transporterar dagvatten från berg- och skogsmarken där och ner till dikessystemet i område B, se figur 9. Vid kraftiga regn har boende i området uppmärksammat att det kommer stora flöden från bäcken. Allt detta dagvatten hamnar i det makadamfyllda diket längs med huvudvägen och sedan vidare ut i diket vid utlopp B. Figur 9. Bäck som ansluter till det makadamfyllda diket vid vägen upp i området. Under fältbesök mättes dimensionen för dagvattenledningen som leder dagvattnet från område B via trumman under väg 570. Ledningen har dimensionen 300 mm. Inloppet består av betong, medan utloppet är i metall och i mycket dåligt skick. Detta bör åtgärdas omedelbart, se figur 10. Ledningen under vägen från område A går inte att lokalisera på grund av all växtlighet, vilket måste åtgärdas. Här kunde alltså inte dimensionen mätas. Det får tills vidare antas att dagvattnet infiltrerar i vägdiket eller letar sig in i ledningen. 12(21)

13 Figur 10. Trumman under väg 570 som avleder dagvatten från område B. 13(21)

14 4 Förslag till dagvattenhantering 4.1 Dimensioneringsförutsättningar Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P90 har använts för att beräkna dimensionerande flöden, se ekvation 1: = ( ) (1) där A = dimensionerande flöde, [l/s] = avrinningsområdets area, [ha] = avrinningskoefficient [-] ( ) = dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha] = regnets varaktighet Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P90. Intensiteten är en funktion av både återkomsttid och varaktighet. Återkomsttiden har i den här utredningen valts till 10 år med hänsyn till uppdämning till marknivå se tabell 4.5 i P90. Områdestypen är ej instängt område utanför citybebyggelse. Både korta och långa regn beaktas i utredningen varaktigheterna i beräkningarna har valts till 10 minuter respektive 60 minuter. Intensiteten beräknas enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation 2: Å = 190 Å ( ), +2 (2) där Å Å = regnintensitet, [l/s*ha] = regnvaraktighet, [minuter] = Återkomsttid För framtida scenarier multipliceras intensiteten med en klimatfaktor. Denna har valts till 1,25 för korta regn (<=60 minuter) och till 1,2 för långa regn (>60 minuter). 4.2 Dimensionering Befintliga- och framtida flöden från planområdet har beräknats och redovisas i detta avsnitt. 14(21)

15 4.2.1 Avrinningsområde A I avrinningsområde A finns ingen översvämningsproblematik. I tabell 1 redovisas nuvarande dagvattenflöde från avrinningsområde A. Tabell 1. Nuvarande dagvattenflöde från avrinningsområde A. Yta A [ha] Φ Ared [ha] i(10) [l/s*ha] Qdim [l/s] i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s] Bergig skogsmark 2 0,1 0, Villor 1,490 0,15 0, >1000m 2 Summa: 3,5 0, Nuvarande dagvattenflöde som uppkommer i område A vid ett 10-års regn med varaktigheten 10 minuter är 121 l/s. Motsvarande värde på flödet för varaktigheten 60 minuter är 38 l/s. Efter exploatering antas att tomt 2 (enligt figur 2) kommer att belasta avrinningsområde A. I tabell 2 redovisas framtida dagvattenflöde från avrinningsområde A. Tabell 2. Flöden efter att tomt 2 byggts till i området. Yta A [ha] Φ Ared [ha] i(10) [l/s*ha] Qdim [l/s] i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s] Bergig skogsmark 2,00 0,1 0, Villor 1,49 0,15 0, >1000m 2 Tomt 0,06 0,15 0, Summa: 3,6 0, Av tabellen framgår att flödet ökar marginellt i avrinningsområde A efter byggnation av tomt 2 och det bör inte skapa några översvämningsproblem. 15(21)

16 4.2.2 Avrinningsområde B I avrinningsområde B är nuvarande dagvattenflöde 336 l/s (Å=10, = 10), se tabell 3. Tabell 3. Nuvarande dagvattenflöden från avrinningsområde B. Yta A [ha] Φ Ared [ha] i(10) [l/s*ha] Qdim [l/s] i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s] Bergig skogsmark 2,82 0,15 0, Villor 6,48 0,1 0, >1000m 2 Villor 0,71 0,15 0, >1000m 2 Summa: 10 1, Då tomt 1 bebyggs antas dagvattnet från fastigheten ledas till utloppet i avrinningsområde B. Då tillkommer ett flöde på 4 l/s - se tabell 4. Skillnaden är försumbar med hänsyn till översvämningsrisken. Tabell 4. Flöden efter att tomt 1 tillkommit i avrinningsområde B. Yta A [ha] Φ Ared [ha] i(10) [l/s*ha] Qdim [l/s] i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s] Bergig skogsmark 2,82 0,15 0, Villor 6,48 0,1 0, >1000m 2 Villor 0,71 0,15 0, >1000m 2 Tomt 1 0,09 0,15 0, Summa: 10 1, Det är trumman under väg 570 som är flaskhalsen för dagvattenavrinningen från område B. Det behövs ett utjämningsmagasin för att förebygga översvämning, alternativt en ny större trumma under vägen. Tomt 3 och tomt 4 belastar inte magasinet. Flödet från dessa fastigheter har uppskattats till 11,3 l/s. Då det inte finns inmätningar av ledningsnät eller trummor i området, har en teoretisk kapacitet tagits fram för befintlig trumma under vägen. Tillgänglig kapacitet har minskats med bidragen från tomt 3 och tomt 4 för att få dimensionerande utflöde från magasinet. Utflödet har avgörande betydelse för magasinsvolymen. Trumman beräknas ha kapaciteten 75,4l/s vilket medför att magasinet måste ha en avtappning på 64,1l/s. Det krävs då en utjämningsvolym på 195,8 m Förslag till utförande Nedan presenteras tre alternativ som kan lösa översvämningsproblematiken i Stora Ryr, avrinningsområde B. Inga lösningar presenteras för avrinningsområde A eftersom inga översvämningsproblem har förekommit där. 16(21)

17 4.3.1 Förslag A - Dagvattenhantering i avrinningsområde B Lösningen innebär att diket som går längs med den högra sidan av vägen (se figur 8), omdirigeras till den vänstra sidan. Det befintliga makadamdiket klarar av den mängd dagvatten som genereras i området. Diket på den högra sidan omdirigeras för att en tomt skall styckas av i området där diket går i nuläget. Det befintliga makadamdiket kommer att belastas med ytterligare 45 l/s. Makadamdiket bör klara tillskottet då beräkningar visar att den klarar av ett flöde på 685 l/s. Dagvattenledningen som dras föreslås ha dimensionen 250 PP. För att lösa översvämningsproblematiken föreslås i detta alternativ dagvattenmagasin i form av dagvattenkassetter. Dagvattenkassetter har en hålrumsvolym på 95 %. Då ytan där magasinet bör placeras är begränsat, kommer dagvattenkassetter utnyttja utrymmet bäst. Det är trumman under vägen som är den begränsande faktorn. Alltså måste dagvattnet fördröjas uppströms trumman. Dagvattenmagasinet bör ha en area på 344 m 2. Exakt placering av ledningar och magasin tas fram vid detaljprojektering. Innan magasinet placeras en slamavskiljare. Från denna leds vatten in i magasinet via en ledning som föreslås ha dimensionen 400 mm och lutning 46. Utgående ledning från magasinet till vägdiket (där trumman tar vid) föreslås ha dimensionen 315 PP och lutningen 7. En backventil monteras på ledningen som förhindrar att dagvattnet tar sig in i magasinet från vägdiket. Föreslagna dimensioner behöver ses över i samband med detaljprojektering. Magasinet kan byggas utan att behöva byta makadamdiket. Dock behöver ett nytt öppet dike anläggas - detta för att få bättre hydrauliska förutsättningar Förslag B - Dagvattenhantering i avrinningsområde B Lösning B är lik lösning A då det även här föreslås ett nytt öppet dike och en ny ledning som för över dagvattnet ner i makadamdiket. Det som skiljer lösningarna åt är att här föreslås en öppen fördröjningsyta. Vattnet tillåts stiga i den öppna fördröjningsytan vid kraftiga regn, medan avtappning sker i kontrollerade former till trumman. Ett öppet fördröjningsmagasin kommer enbart att få en temporär vattenyta, vilket medför att man kan använda området till andra ändamål när det är torrt väder Förslag C Bygga en trumma under väg 570 Översvämningsproblematiken uppstår på grund av att trumman under vägen är underdimensionerad. I lösning C föreslås att det dras en ny trumma under vägen. Material och dimension bör vara PP 560 mm. Om lutningen är minst 7, kommer den nya ledningen kunna hantera den mängd dagvatten som generas vid kraftiga regn. För att förhindra igenslamning i trumman kan sandfång installeras i ändarna på trumman. Detta håller driftkostnaderna nere och ser till att trumman behåller sin hydrauliska kapacitet. Lösning C rekommenderas och redovisas i bilaga Information om dagvattenlösningar Dagvattenkassetter Fördröjningsmagasin kan utföras med dagvattenkassetter, figur 11. Hålrumsvolymen är ca 95 %, vilket ger ett effektivt utnyttjande av ytan som krävs. Fördelar med dagvattenkassetter jämfört med makadamfyllda magasin är vidare att det finns möjligheter till inspektion, rensning och spolning. För att hela volymen ska kunna nyttjas måste magasinet anläggas ovan eller utan kontakt med grundvattnet. Kassetterna ska omges av en geotextil för att hålla smuts och jord utanför magasinet. En tät duk kan vara ett alternativ ifall det inte finns möjlighet att placera kassetterna under grundvattenytan. 17(21)

18 Figur 11. Dagvattenkassetter. Källa: Uponor Öppna fördröjningsmagasin Fördröjningsmagasinet kan utföras på många olika sätt och det är området där magasinet skall anläggas som får styra över magasinets utseende. Öppna magasin kan kombineras med andra användningsområden, då magasinet inte ges någon permanent vattenspegel. En vattenyta kommer att bildas vid kraftiga regn men töms succesivt när regent avtar. Magasinet dräneras i botten för att kunna användas snabbt efter kraftiga regn. Slänterna bör vara flacka 1:4-1:10 med hänsyn till säkerhet. 18(21)

19 5 Kostnadsberäkning Nedan presenteras en uppskattad kostnadsberäkning och ungefärliga driftkostnader. Exakta kostnadsberäkningar görs vid detaljprojektering då slutliga dimensioner tas fram.. Investeringskostnad för de föreslagna lösningarna har uppskattats med hjälp av Á-prislista markarbeten från Norconsult, april Då priserna på á-prislistan är äldre har en procentsats på 10 % lagts till i priserna för att motsvara dagens entreprenadkostnader. Byggherrekostnader, som exempelvis byggledningskostnader och projekteringskostnader har inte tagits med i beräkningarna. En procentsats på 15 % har lagts till på entreprenadkostnaderna för att symbolisera oförutsedda kostnader som kan uppstå. 5.1 Kostnadsberäkning för förslag A (förkastat) I området kommer ett magasin att behövas. Dagvattenkassetter föreslås. För dagvattenkassetter uppskattas priset till 9 200kr/m 3, kostnaden för fördröjningsmagasinet uppskattas till kr. Diket som går längs med den högra sidan av huvudvägen upp i området föreslås omdirigeras. Ledningen som behövs uppskattas ha en längd av 9m och kostnaden uppskattas till 5000kr/m vilket ger kostnaden kr. För att leda in vattnet i det föreslagna magasinet behövs det grävas ett nytt öppet dike, kostnaden uppskattas till 500 kr/m, vilket medför att kostnaden för att gräva ett dike kan uppskattas till kr. Den totala kostnaden för förslag A blir kr. 5.2 Kostnadsberäkning för förslag B (förkastat) Om däremot fördröjning av vatten väljs att göras i en öppen yta, kan kostnaden uppskattas till 1200kr/m 2. Ett öppet dagvattenmagasin uppskattas kosta kr. Diket kommer också att behöva grävas om i denna lösning, vilket ger samma pris som vid förslag A, kr Ledningen kommer även den att behövas för att leda över dagvattnet, kostnaden blir kr. Den totala kostnaden för förslag B skulle då bli kr. 5.3 Kostnadsberäkning för förslag C Att anlägga en ny trumma under väg 570 uppskattas till kr/m. Den totala längden på trumman är 10m, alltså uppskattas kostnaden bli kr. Om sandfång skulle installeras på vardera änden av trumman skulle kostnaden bli kr. Alltså 6 000kr/st. Den totala kostnaden för förslag C skulle då bli kr. 5.4 Drift- och underhållskostnader En ny dagvattenledning har lång livslängd. Drift- och underhållskostnaderna kan förändras med tiden. Slamspolning kan t ex behövas för att förhindra att sediment lagras. Drift av ett kassettmagasin kan uppskattas ligga mellan kr per år för slamtömning, beroende på hur väl magasinet har förslutits vid byggnationsstadiet. 19(21)

20 Underhållskostnader för en öppen fördröjningsyta är beroende av utformningen och är därmed svåra att uppskattas. Men underhåll som kan behövas är i form av gräsklippning, bortrensning av skräp och kontroll av funktion. Drift och underhållskostnader för en trumma är små om underhåll görs kontinuerligt. Det kontinuerliga underhållet består av att rensa trummans inlopp och utlopp samt av att ta bort sediment i trummans botten. 6 Förslag på dricksvattennät Förslag på placering av ett nytt dricksvattennät i området presenteras i figur 12 och i bilaga 2. Ledningarna ska ligga på frostfritt djup, vilket innebär ca 1,2 m under markytan. Den bästa placeringen för vattennätet är vid spillvattennätet. Vattenledningar är trycksatta, vilket medför att hänsyn till självfall inte behöver tas. Exakt utformning av vattennätet bör göras vid detaljprojekteringen. Figur 12. Förslag på dricksvattennät. I utredningen föreslås även en förlängning av spillvattennätet för att inkludera de nya bostäderna. 20(21)

21 7 Slutsats Problemen i Stora Ryr kan lösas på flera sätt. I denna rapport föreslås en ny trumma under väg 570, som kan hantera den mängd dagvatten som generas i området. Lösning C är den minst kostsamma åtgärden av de föreslagna lösningarna. Kostnaden skulle bli ca kr. Lokal fördröjning vid bostäderna har inte tagits i beaktning då volymen som kommer därifrån endast försumbart bidrar till översvämningsproblematiken i området. 8 Referenser Svenskt Vatten, Publikation P90 (2004): Svenskt Vatten, Publikation P104 (2011): Svenskt Vatten, Publikation P105 (2011): Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Hållbar dag- och dränvattenhantering. 9 Bilagor Bilaga 1. Föreslagen dagvattenhantering. Bilaga 2. Befintligt VA och förslag till dricksvattenlösning 21(21)

22 560 PP Tomt 2 Ny kulvert 250 PP Tomt 3 Tomt 4 Tomt 1 Bilaga 1, Alternativ C Föreslagen dagvattenhantering Dagvattenutredning Lycke - Ryr

23 Tomt 2 Tomt 3 Tomt 4 Tomt 1 Bilaga 2 Befintligt VA och förslag till dricksvattenlösning Dagvattenutredning Lycke - Ryr

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Uponor IQ Utjämningsmagasin

Uponor IQ Utjämningsmagasin Uponor IQ Utjämningsmagasin 1 2013 32010 6.3 Utjämningsmagasin Inledning Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används i hela Norden. De många erfarenheterna av systemet gör att det är väl

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM KUNGÄLVS KOMMUN Detaljplaneområde Vena 1:3 VA-UTFORMNING GBG VA-SYSTEM LISA EKSTRÖM SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT Innehållsförteckning 1 Orientering 2 2 VA och dagvatten 2 2.1 Vatten 2 2.2 Spillvatten

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Prästgård 1:11 Granskningshandling 2009-08 Carina Henriksson 2009-08-xx Prästgård 1:11 Översiktlig VA-utredning till planprogram för Måtorp 2:6 och

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Lianne de Jonge Handläggare Lianne de Jonge Telefon +4610 505 32 09 Mobil Beställare Mölndals stad E-mail lianne.dejonge@afconsult.com Datum 07/03/2016 Projekt ID 719997

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se VA-utredning Skogsdungen Storvreta www.bjerking.se Sida 2 (6) VA-utredning Uppdragsnamn Skogsdungen Storvreta Uppsala kommun VA-utredning HSB Uppsala Hans Johansson Box 1103 75141 Uppsala Uppdragsgivare

Läs mer

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun.

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. 2015-08-17 Rev 2015-10-07 Torsten Olofsson Aqua Engineer AB 1 (6) Innehåll 1 Orientering... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Befintliga VA-förhållanden...

Läs mer

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE ÅF INFRASTRUCTURE, GÖTEBORG ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Sverige Telefon 071-10 505 00 00, huvudkontor i Stockholm, www.afconsult.com

Läs mer

Dagvattenutredning Södertälje bussdepå. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik

Dagvattenutredning Södertälje bussdepå. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Södertälje bussdepå Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Vår referens Vatten- och ledningsteknik, Vendy Lymeus Rapport Namnteckning Granskad av Åke Svensson Godkänd av Lisa Söderbaum Innehållsförteckning

Läs mer

Tommy Giertz.

Tommy Giertz. D A G V A T T E N 1 Tommy Giertz tommy.giertz@byv.kth.se 2 DAGVATTENLEDNING VATTENLEDNING AVLOPPSRENINGSVERK SJÖ VATTENVERK VATTENTORN SPILLVATTENLEDNING RECIPIENT 3 UTFORMNING OCH TEKNIK 4 Bildyta - Välj

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia Dagvattenutredning Myresjöhus AB, Taberg, Jönköpings kommun Pontarius AB Jönköping Tobias Johansson 1 Orientering På uppdrag av Myresjöhus AB har Pontarius utarbetat föreliggande dagvattenutredning avseende

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18 Beställare: WALLHAMNBOLAGEN AB Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlen Peter Wallander Uppdragsnr: 991233002 Filnamn och sökväg: U:\Uppdrag\Tjörn\Wallhamn utvidgning

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN

FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN UNDERLAGSRAPPORT TILL DETALJPLAN MAGASINET1 OCH INTENDENTEN3 FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN KONCEPT 2015-09-28 Uppdrag 258868, DP Magasinet 1 och Intendenten 3 i Hässleholm Titel på rapport: Förutsättningar

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN, KNÄPPLAN VÄSTRA HJO KOMMUN. Nytt bostadsområde

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN, KNÄPPLAN VÄSTRA HJO KOMMUN. Nytt bostadsområde DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN, KNÄPPLAN VÄSTRA HJO KOMMUN Nytt bostadsområde 2017-03-28 DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN, KNÄPPLAN VÄSTRA HJO KOMMUN Nytt bostadsområde KUND Hjo kommun Torggatan

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

FÖRHANDSKOPIA DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD. Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg

FÖRHANDSKOPIA DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD. Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg FÖRHANDSKOPIA 2013-11-29 Upprättad av: David Nilsson DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

PM2 DAGVATTEN HAGAVÄGEN

PM2 DAGVATTEN HAGAVÄGEN 01-11 Bakgrund I samband med de förberedande arbetena med detaljplanering av rubricerat område har Sundsvalls kommun beslutat att utföra en fördjupad studie avseende hur dagvatten kan hanteras inom ramen

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning för ny detaljplan Toverud 1:19, 1:22 mfl.

Dagvattenutredning för ny detaljplan Toverud 1:19, 1:22 mfl. Sida1(7) Hammarö Dagvattenutredning för ny detaljplan Toverud 1:19, 1:22 mfl. Datum: 2015-03-19 Utförd av: Magnus Johansson VA-projektör EQC Östergötland AB Sida2(7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Uppdragsnr: 10144353 1 (11) PM Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Komplettering 2011-04-07 Bakgrund PEAB Bostad AB och Skanska Nya Hem AB i samarbete med Upplands-Bro kommun har beslutat att ta fram

Läs mer

Genom att utnyttja markens egenskaper för avledning av dagvatten uppnås både ekonomiska såväl som miljömässiga vinster

Genom att utnyttja markens egenskaper för avledning av dagvatten uppnås både ekonomiska såväl som miljömässiga vinster UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR DAGVATTENKASSETTER OCH TUNNLAR Genom att utnyttja markens egenskaper för avledning av dagvatten uppnås både ekonomiska såväl som miljömässiga vinster 05 2011 32007 5.10 Uponor

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun Uddevalla den 7 juni 01 Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1: Tjörns kommun Vatten- och avloppsanläggningar Utredning Gamla skolan Åstol 1 Allmänt Den gamla skolan på Åstol skall byggas om

Läs mer

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Uppdragsnr: 10173223 1 (7) PM Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Förutsättningar Karlskrona kommun planerar för ett nytt bostadsområde i Mölletorp och i samband med det har WSP fått

Läs mer

Teknisk försörjning 1(5) Kvarnforsen-Klev 4:4 mfl, Bovallstrand, Sotenäs kommun Ny detaljplan för industiområde /rev

Teknisk försörjning 1(5) Kvarnforsen-Klev 4:4 mfl, Bovallstrand, Sotenäs kommun Ny detaljplan för industiområde /rev Teknisk försörjning 1(5) AQUA CANAL Teknisk försörjning 2(5) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Vikefjord där Klevån mynnar. Klevån har de förutsättningar som behövs för att fisk

Läs mer

Dagvattenutredning Kållered köpstad

Dagvattenutredning Kållered köpstad Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2015-06-01 Project ID 702224 Client Mölndals Kommun Dagvattenutredning Kållered köpstad ÅF-Infrastructure

Läs mer

Behovsutredning Dagvatten. FOJAB Arkitekter i Malmö AB. Del av Kronetorp 1:1. Malmö 2010-03-15

Behovsutredning Dagvatten. FOJAB Arkitekter i Malmö AB. Del av Kronetorp 1:1. Malmö 2010-03-15 FOJAB Arkitekter i Malmö AB Malmö 2010-03-15 Datum 2010-03-15 Uppdragsnummer 61671037978 Utgåva/Status D. Galbraith V. Lidström L. Sjögren Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Kv Vildvinet 2014-06-27 Dagvattenutredning ilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J jörk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik A Sammanfattning På uppdrag av Uddevalla kommun har ALP genomfört en

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Eskilstuna Dagvattenutredning

Eskilstuna Dagvattenutredning Valsverket 3-5 Eskilstuna PM Dagvattenutredning 2016-09-02 Structor Uppsala AB Mats Ekström 753 20 UPPSALA Tel. 018-888 08 50 www.structor.se Sida 1 av 10 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 2 1.1. Underlag... 2 2.1

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Dagvatten-PM, Klockstapeln Tengbom Upprättad av: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1 Befintliga ledningar... 5 1.2 Markförutsättningar... 5 2. Dimensionering... 6 3. Metoder... 7 3.1 Fördröjning

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun DOKUMENT: VA-UTREDNING DATUM: REVIDERING: VA-utredning www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 50 00 Fax 010-211 50 55 VA-utredning En Va-utredning har som en del

Läs mer

Dagvattenutredning Säfsen

Dagvattenutredning Säfsen SÄFSENS FASTIGHETER Dagvattenutredning Säfsen Falun 2012-01-04 Dagvattenutredning Datum 2012-01-04 Uppdragsnummer Michael Eriksson Malin Eriksson Lars Jansson Uppdragsledare Handläggare Granskare i Innehållsförteckning

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer