Kallelse Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Sammanträdesdatum 2014-02-19"

Transkript

1 Kallelse Sammanträdesdatum Plats Inlandsrummet- och carlstensrummet Tid Onsdagen den 19 februari kl 9:00-17:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Maria Pehrson (M) Vakant Göran Oskarson (FP) Håkan Olsson (FP) Gun-Marie Daun (KD) Ove Wiktorsson (C) Morgan Persson (UP) Mona-Britt Gillerstedt (S) Mona Haugland (S) Mats Frisell (S) Glenn Ljunggren (S) Maria Kjellberg (MP) Ersättare Mikael Wintell (M) Jane Bredin (M) Charlotta Windeman (M) Marcus Nordfeldt (M) Inger Rasmusson (FP) Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Mohamed Hama Ali (S) Hadi Ala (S) Johan Holmberg (S) Linda Åshamre (S) Björn Saletti (V) Anders Holmensköld (M) Ordförande Theresa Härsjö-Björk Sekreterare KOMMUNSTYRELSEN ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Kallelse Sammanträdesdatum Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses Förslag till justeringsdag: 24 februari 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs 4 Kommunchefens rapport Magnus Gyllestad informerar Kl. 09:15-09:45 - Månadsrapport - Föregående protokoll Antecknas Ärenden som stannar i kommunstyrelsen 5 KS2013/ Preliminärt bokslut 2013 Föredragande: Lars Davidsson Kl. 09:45-10:00 Bilaga 6 KS2014/51-1 Kommuninvest Årsstämma 2014 Föredragande: Lars Davidsson Kl. 10:00-10:15 Bilaga Antecknas Enligt förvaltningen Ärenden till kommunfullmäktige 7 KS2014/154-1 Rambudget Föredragande: Lars Davidsson Kl. 10:15-11:15 Bilaga Enligt ekonomiberedningen KOMMUNSTYRELSEN

3 Kallelse Sammanträdesdatum KS2012/ Bildande av bolaget Södra Bohusläns VA (SBVA) gemensam driftorganisation för VAverksamheten i Kungälv, Tjörn och Stenungssund Föredragande: Leif Johansson Kl. 11:15-11:45 Bilaga Enligt förvaltningen Lunch cirka kl. 12:00-13:00 9 KS2011/ Verksamhetsövergång till SOLTAK AB Föredragande: Magnus Gyllestad Närvarande: Ulla-Britt Ek, Peggy Hamnström, Pia Jakobsson Kl. 13:00-13:30 Bilaga 10 KS2013/ Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f-i socialtjänstlagen (SoL) samt enligt 28 f-i, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2013,kvartal 3 Föredragande: Lena Colliard Kl. 13:30-13:45 Bilaga Enligt förvaltningen Enligt SMN Antecknas Ärenden som stannar i kommunstyrelsen 11 KS2010/ Information Kongahälla Västra genomförande Föredragande: Monica Wincentsson Kl. 13:45-14:00 Bilaga Antecknas Ärenden till kommunfullmäktige 12 KS2011/ Huvudmannaskap för sopsugsanläggning, Kongahällatomten Bilaga Enligt SU KOMMUNSTYRELSEN

4 Kallelse Sammanträdesdatum KS2013/ Verksamhetsinriktning för bygglov 2014 Bilaga 14 KS2014/99-1 Förordnande av vigselförrättare Bilaga 15 KS2014/205 Ändrade arvodesnivåer till valförrättare i samband med valen 2014 Bilaga 16 KS2013/ Havsområden för vindbruk i Kungälvs kommun Bilaga Enligt MOBN Enligt förvaltningen Enligt valnämnden Enligt SU Ärenden som stannar i kommunstyrelsen 17 KS2014/217 Social investeringsplan multikompetenta team i förskolan Föredragande: Patrik Skog Närvarande: Lisa Strandberg-Werlenius och Jonas Arngården. Kl. 14:30-14:45 Bilaga 18 KS2010/543 Uppföljning flyktingpolitisk handlingsplan Föredragande: Jonas Arngården Kl. 14:45-15:00 Bilaga 19 KS2013/968-6 Förslag om uppdrag avseende handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn Bilaga 20 KS2013/ Beslut om projektering av överföringsledningar Björkås-Vävra-Solberga Bilaga Enligt förvaltningen Enligt förvaltningen Enligt SoU Enligt förvaltningen KOMMUNSTYRELSEN

5 Kallelse Sammanträdesdatum KS2013/86-4 Beslut om utställning av förslag till vattenskyddsområde för Göta älv Bilaga 22 KS2013/563-9 Remissvar avseende Vägplan, väg 168 Ekelöv- Kareby, val av lokaliseringsalternativ Bilaga 23 KS2013/983-7 Remissvar gällande Länsstyrelsens förslag till översyn och revidering av riksintresseområden för friluftsliv i Västra Götalands län Bilaga 24 KS2013/973-5 Yttrande avseende Toftebergets V/A samfällighets tillgång till kommunalt vatten Bilaga 25 KS2013/ Planansökan Ödsmål 3.24 Bilaga 26 KS2014/20-2 Remissvar avseende hållbar återföring av fosfor Bilaga Enligt SU Enligt SU Enligt SU/förvaltningen Omedelbar justering Enligt SU Enligt SU Enligt SU Fika cirka klockan 15:30-15:45 27 KS2012/ Beslut om APN (aktivitetskort på nätet) som nytt rapportsystem för Lokalt aktivitetsstöd - efter återremiss Bilaga 28 KS2013/ Klöverbackens skolas lokala styrelse Bilaga 29 KS2014/19-2 Rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer inom Västra Götaland Bilaga 30 KS2013/ Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Bilaga Enligt BU Enligt BU Enligt SoU Enligt SoU KOMMUNSTYRELSEN

6 Kallelse Sammanträdesdatum KS2013/1965 Avsiktsförklaring kring besöksnäringen i Bohuslän Bilaga 32 KS2014/215 Uppdrag till förvaltningen angående taxor för kommunens idrottsanläggningar Bilaga Beslut Beslut Ärenden till kommunfullmäktige 33 KS2013/ Lärandeberedningens förslag till IT-strategi för Kungälvs kommun Bilaga 34 KS2014/140 Äldreomsorgsplan Bilaga Enligt lärandeberedningen Enligt Välfärdsberedningen Svar på motioner 35 KS2011/357-4 Svar på motion från ungdomsfullmäktige om att bygga om utesimbadet till ett äventyrsbad Bilaga 36 KS2012/ Svar på motion om att bygga ny frisbeegolfbana Bilaga 37 KS2013/ Svar på motion om fritidsgård i centrala Kungälv Bilaga 38 KS2013/ Svar på motion om trygga jobb med möjlighet till en trygg framtid Bilaga 39 KS2013/64-4 Svar på motion om att installera GPS i socialtjänstens bilar Bilaga Enligt BU Enigt BU Enligt förvaltningen Enligt förvaltningen Enligt SoU KOMMUNSTYRELSEN

7 Kallelse Sammanträdesdatum Revisionsrapporter 40 KS2013/ Granskning av sektor vård och äldreomsorg, kvalitetsledningssystem Bilaga 41 KS2013/ Granskning av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges strategiska mål Bilaga 42 KS2013/ Granskning av den kommunala vuxenutbildningen Bilaga 43 KS2013/ Granskning av grundskolan, studiemål behörighet Bilaga 44 KS2011/464-4 Svar på revisionsrapport om samverkan i elevärenden - granskning av styrelsens övergripande styrning och uppföljning Bilaga 45 KS2012/ Svar på revisionsrapport om granskning av ungdomsverksamheten i Kungälvs kommun Bilaga 46 KS2013/1820 Svar på revisionsrapport Kommunledningssektorn/kommunkansli och juridik Bilaga 47 KS2012/ Svar på revisionsrapport angående försäljningen av Båtellet Bilaga tillkommer Remitteras Remitteras Remitteras Remitteras Enigt BU Enligt förvaltningen Enligt förvaltningen Enigt politisk arbetsgrupp Övrigt 48 KS2013/ Val av ledamot till sociala utskottet - Hadi Ala (S) Beslut KOMMUNSTYRELSEN

8 Kallelse Sammanträdesdatum KS2013/ Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen för perioden 30 december 2013 till 4 februari 2014 Bilaga 50 KS2013/ Redovisning av ordförandebeslut Bilaga 51 Anmälan av delegeringsbeslut Bilaga Antecknas Antecknas Antecknas 52 Rapporter Antecknas KOMMUNSTYRELSEN

9 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Lena Ohlén Preliminärt bokslut 2013 (Dnr KS2013/1856-3) Sammanfattning Förvaltningen redovisar det preliminära bokslutet Förslag till beslut i kommunstyrelsen Informationen antecknas till protokollet. Magnus Gyllestad kommunchef Lars Davidsson chefsekonom Expedieras till: För kännedom till: ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

10 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Lars Davidsson Kommuninvest Årsstämma 2014(Dnr KS2014/51-1) Sammanfattning Kungälvs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningen håller sin årsstämma den 10 april. Anders Holmensköld (M) föreslås företräda Kungälvs kommun. På årsstämman kommer frågan om Kommuninvests kapitaluppbyggnad att behandlas. Skärpta EU-regler innebär att banker och finansinstitut måste stärka sitt kapital. Årsstämman ska ta ställning till föreningsstyrelsens förslag till hur den befintliga modellen för kapitaluppbyggnad kan vidareutvecklas. Kommunsektorn lånar för närvarande cirka 700 miljarder kronor totalt. Kommunernas bank, Kommuninvest står för cirka 300 miljarder kronor. Kommuninvests egna kapital uppgår till 3 miljarder kronor (eller 1 % i bruttosoliditet). Bankkrisen inom EU genererar högre krav på bruttosoliditet för alla sorters banker. Det nya kravet förväntas bli 1.5% och träda i kraft 2016/2017. Krav på bruttosoliditet blir då 6 miljarder (1.5% på beräknad utlåning 400 mdr) De nya 3 miljarder kronor kan delägarna (kommunerna) tillföra genom: Extra inbetalning, som ger en sänkt räntenivå på befintliga lån, eller Acceptera en högre räntenivå på befintliga lån. En extra inbetalning (i storleksordningen 25 miljoner kronor, till en årlig kostnad av 0,5 miljoner kronor vid en ränta om 2 procent) genererar en sänkt räntenivå på befintliga lån med ca 0.2 procentenheter, vilket ger en sänkt räntekostnad på 1.4 miljoner kronor per år, efter omsättning. Bakgrund Den senaste finanskrisen visade att bankerna hade otillräckliga riskbuffertar. Det är anledningen till att EU från och med januari 2014 inför ett nytt regelverk med tuffare kapitalkrav på banker och kreditinstitut. Syftet är att stärka motståndskraften i banksektorn och därigenom minska sannolikheten för nya finansiella kriser. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

11 2(6) Inom Kommuninvest har under 2013 arbetats fram ett förslag för en utvecklad modell för kapitaluppbyggnad. Förslaget diskuteras på medlemssamråden i januari och februari Därefter kommer beslut att fattas på föreningsstämman i april Eftersom den nya modellen innebär stadgeändringar krävs att beslut fattas på två på varandra följande stämmor. Definitivt beslut fattas därför på stämman I enlighet med ägardirektiven pågår inom Kommuninvest en långsam kapitaluppbyggnad via egna vinstmedel. Vinsterna byggs upp genom att Kommuninvest tar ut ökade marginaler mellan upp- och utlåning. För att synliggöra det ökade resultatet för ägarna delas överskottet ut till medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Denna så kallade återbäringsmodell antogs på föreningsstämmorna 2012 och Föreningsstämmorna beslutade också att överskottsutdelningen skulle gå tillbaka till Kommuninvest i form av en ny obligatorisk medlemsinsats. Den första överskottsutbetalningen skedde på 2011 års resultat och blev 276 miljoner kronor. Av detta återfördes 100 procent till Kommuninvest. För 2012 blev överskottsutdelningen 778 miljoner kronor varav 768 miljoner kronor betalades in i nytt insatskapital. Överskottsutdelningens storlek baseras på ränta på insatt kapital samt återbäring utifrån affärsvolym. Återbäringen motsvarade 18 respektive 42 räntepunkter på den genomsnittliga utlåningsvolymen 2011 respektive Återbäringsmodellen innebär att räntan är något högre än vanligt på Kommuninvests lån. Det är dock viktigt att komma ihåg att den ökade vinsten stannar i bolaget och att varje medlems andel successivt blir mer och mer värd. Utöver den pågående kapitalförstärkningen via resultatet genomfördes 2010 en emission av förlagslån om 1 miljard kronor till medlemmarna i Kommuninvest. Kommuninvests mål med förstärkningen av det egna kapitalet är att nå en bruttosoliditetsgrad på 1,5 procent. Bruttosoliditetsgraden uttrycker kvoten mellan kapital och totala tillgångar och åtaganden. Per den 30 juni 2013 uppgick Kommuninvests kapitalbas i relation till balansomslutningen till 0,90 procent. Utmaningen ligger i att öka denna nivå samtidigt som balansomslutningen växer. Enligt Kommuninvests beräkningar kommer balansomslutningen att växa till omkring 400 miljarder vid utgången av Givet att bruttosoliditetskravet blir 1,5 procent behöver Kommuninvest ha 6 miljarder i eget kapital. Varför har Kommuninvest infört återbäring? Kommuninvest i Sverige AB påbörjade efter finanskrisen 2008/2009 en kapitaluppbyggnad för att a) förbättra förmågan att möta en situation där någon affärsmotpart får problem samt b) kunna möta nya högre krav på kapitalisering i kreditinstitut. Kapitaluppbyggnaden har hittills skett via resultatupparbetning samt emission av ett förlagslån. Modellen för överskottsutdelning togs fram för att se till att medlemmarnas innehav i

12 3(6) Kommuninvest ekonomisk förening på ett rättvist sätt speglade den värdetillväxt som skett i dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Beslutet att införa modellen och att finansiera kapitaluppbyggnaden huvudsakligen via utlåningsmarginalen har fattats genom enhälliga stämmobeslut som föregicks av ett omfattande samråd mellan medlemmarna. Kan medlemmarna räkna med återbäring varje år? Kan återbäringen utebli helt? Under förutsättning att Kommuninvest fortsätter att uppvisa positiva resultat är det troligt att föreningsstämman föreslås fortsätta med återbäringen. Men om resultatutvecklingen inte medger överskottsutdelning eller om föreningen av andra skäl bedömer att resultatet inte kan användas för återbäring förändras förutsättningarna. Hur stor kommer återbäringen att bli? Att garantera eller prognosticera en viss nivå på återbäringen är vanskligt, eftersom storleken är avhängig Kommuninvests resultatnivå som kan variera och ytterst beror på beslut som föreningsstämman fattar varje år. Återbäringen 2012 och 2013 motsvarade 17 respektive 42 räntepunkter i förhållande till Kommuninvests genomsnittliga nominella utlåningsvolym under respektive återbäringsgrundande verksamhetsår. Sker återbäringen med automatik eller kräver varje återbäring ett beslut på föreningsstämman? Såväl återbäring som inbetalning av nytt insatskapital kräver varje år ett nytt beslut på föreningsstämman. Varför har Kommuninvests utlåningsmarginaler höjts? Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har beslutat om en långsiktig kapitaluppbyggnad för att Kommuninvest ska kunna möta de förväntade framtida kapitalkraven. Kapitaluppbyggnaden ska enligt ägardirektiven främst ske via resultatet, vilket gör att utlåningsmarginaler har behövt höjas. Föreningsstyrelsen arbetade under 2013 med att ta fram förslag på förnyade former för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. Syftet är att vidareutveckla den befintliga modellen för kapitaluppbyggnad och skapa förutsättningar för att bygga ett starkt Kommuninvest som lever upp till den nya, skärpta EU-lagstiftningen. Med den utvecklade modellen ökar valfriheten för den enskilda medlemmen om hur kapitaltillskott ska ske. Den utvecklade modellen innehåller också förslag till ett mer rättvist och jämlikt system för medlemsinsatser. Utöver detta ger föreningsstyrelsen en lösning till hur kapitalet snabbt ska kunna förstärkas vid en oförutsedd händelse eller regeländring.

13 4(6) Kommuninvests nuvarande modell bygger på förstärkning av kapitalet genom höjda lånemarginaler och ökad vinst. Målsättningen är att kapitaluppbyggnaden i första hand ska ske på detta vis också i fortsättningen. Den vidareutvecklade modellen ger dock alternativ till nya former för kapitaluppbyggnad samt en möjlighet till snabbare bidrag till kapitaluppbyggnaden för de medlemmar som så önskar. Nedan följer en sammanfattning av huvudpunkterna i föreningsstyrelsens förslag: Den viktigaste formen för kapitaluppbyggnaden är medlemmarnas insatskapital. Det finns en stor variation mellan olika medlemmar gällande hur mycket de bidragit med i insatskapital. Medlemsinsatserna varierar beroende på hur länge kommunen eller landstinget varit medlem, samt i vilken utsträckning medlemmen utnyttjat Kommuninvests tjänster och därmed fått återbäring på sin del av affärsvolymen. För ökad rättvisa mellan medlemmarna och ökad förmåga hos Kommuninvest att nå de nya bruttosoliditetskraven inom EU, föreslår föreningsstyrelsen en ny miniminivå för medlemsinsatsernas storlek. Föreningsstyrelsen föreslår också att införa en övre nivå för medlemsinsatser. Den ska tydliggöra vilka skyldigheter ett medlemskap för med sig. Medlemmar som snabbt når upp till den övre nivån ska få fördelar, exempelvis behålla mer av återbäringen (dvs. slippa betala in hela eller delar av årsinsatser). Det skapar incitament till att snabba på kapitaliseringsprocessen. Kommuninvest måste ha beredskap för att utöka kapitalbasen med andra former än enbart insatskapital. Därför föreslår föreningsstyrelsen att genomföra stadgeändringar som tillåter kompletterande kapitaluppbyggnad genom frivilliga överinsatser och förlagsinsatser. De frivilliga överinstanserna kan enbart erbjudas till medlemmar. Det utgår ränta på placeringen och placeringen kan återbetalas om medlemmen så vill. Förlagsinsatser syftar till att underlätta kapitaluppbyggnaden i ekonomiska föreningar. Kommuninvest avser begränsa kretsen av investerare till medlemmar samt deras närstående organisationer. Föreningsstyrelsen föreslår en stadgeändring för att förbättra Kommuninvests finansiella beredskap vid regeländringar, myndighetsbeslut eller en större oförutsedd förlust. Stadgarna utformas så att en ordinarie eller extra föreningsstämma kan besluta om en snabb kapitalanskaffning. Möjligheten ska enbart användas som en försäkring i nödfall och går till så att föreningsstämman beslutar att medlemmarna omgående ska inbetala en viss del av sina stadgeenliga insatsskyldigheter. Medlemmar som satt in lägst insatskapital kommer att stå för

14 5(6) de större delarna av försäkringslösningen. Extra kapitaluppbyggnad kommer att begränsas av den övre insatsnivån per medlem. Verksamhetens bedömning Att Sveriges kommuner har tillgång till finansiering via Kommuninvest är av strategisk betydelse. Grunden till detta ligger i att Kommuninvest bedöms ha högsta möjliga kreditvärdighet, vilket inte de Svenska bankerna har. Den höga kreditvärdigheten är förutsättningen för goda lånevillkor. Som en del av medlen för att bygga upp kapitalet tar Kommuninvest ut ett högre pris (ränta) vid upplåning. Eftersom medlemmarna, kommunerna, ges återbäring ur vinstmedlen är det högre priset egentligen en chimär. Detta till trots försvåras utvärderingen av låneofferter. Förvaltningen ser därför helst att kapitaluppbyggnaden sker på annat vis. Ekonomisk bedömning En extra inbetalning (i storleksordningen 25 miljoner kronor, till en årlig kostnad av 0,5 miljoner kronor vid en ränta om 2 procent) genererar en sänkt räntenivå på befintliga lån med ca 0.2 procentenheter, vilket ger en sänkt räntekostnad på 1.4 miljoner kronor per år, efter omsättning. Förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ordförande Anders Holmensköld (m) utses att som ombud representera Kungälvs kommun på årsstämma 2014 i Kommuninvest ekonomisk förening. Ombudet får i uppdrag att rösta för föreningsstyrelsens förslag En ny miniminivå och en övre nivå för medlemsinsatsernas storlek Stadgeändringar som tillåter kompletterande kapitaluppbyggnad genom frivilliga överinsatser och förlagsinsatser.

15 6(6) Stadgeändring för att förbättra Kommuninvests finansiella beredskap vid regeländringar, myndighetsbeslut eller en större oförutsedd förlust. Magnus Gyllestad kommunchef Lars Davidsson chefsekonom Expedieras till: e För kännedom till:

16 Beredningsskrivelse 1(3) Handläggarens namn Pia Jakobsson och Lars Davidsson Rambudget (Dnr KS2014/154-1) Sammanfattning Kommunfullmäktiges beredningar lämnar förslag till Rambudget , med utsikt mot Årets tema är styrkedjan/styrmodellen. Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att utarbeta årsplan för 2015 och lägga förslag till investeringsbudget för perioden , med utblick mot Miljö- och byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden och överförmyndarnämnden föreslås få i uppdrag att inom ramen för nämndens uppdrag och givna förutsättningar till kommunstyrelsen, lämna förslag till mål och verksamhetsinriktning för 2015 De helägda bolagen, Kungälv Energi AB, BOKAB och Bagahus AB, föreslås få i uppdrag att i samband med budget och investeringsplan, enligt ägardirektiv, till kommunstyrelsen redovisa hur man kan medverka till att kommunfullmäktiges strategiska mål uppfylls. Bakgrund Förslaget till Rambudget ett samlat dokument från alla beredningar, med ekonomiberedningen som sammanhållande. Att utarbeta en rambudget för kommunen i ett 4-årsperspektiv innebär inte bara att bedöma den totala ekonomiska ramen som kommunen har till sitt förfogande. Det handlar också om att balansera denna ekonomiska ram mot långsiktiga politiska ambitioner och mål. Bedömning Underlag för beräkningar Skatter och generella statsbidrag beräknas med senast kända prognos från Sveriges kommuner och landsting. Befolkningsutvecklingen beräknas med Kungälvs kommuns befolkningsprognos , med utblick mot 2022, som underlag Budgetarbete och budgetbeslut under april, Kommunstyrelsen Beslutar om budgetriktlinjer Beslutar om uppdrag till kommunchefen ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

17 2(3) 15 oktober, Kommunstyrelsen Beslutar om Årsplan 2015, det vill säga resultatmål och driftbudget samt förslag till investeringsbudget. 13 november, Kommunfullmäktige Beslutar om investeringsbudget, upplåning, fastställer kommunstyrelsens resultatmål och antecknar kommunstyrelsens beslut om Årsplan 2015 Finansiella mål och långsiktighet Beredningen har strävat efter och uppnått stor enighet i formuleringen av finansiella mål. En långsiktig ekonomi förutsätter stabila planeringsförutsättningar. De finansiella målen bör därför gälla långsiktigt. För att tydliggöra kommunstyrelsens ansvar, föreslår beredningen att kommunfullmäktige genom det budgeterade överskottet, tar ansvar för skatteintäkternas avvikelser. Kommunstyrelsen ges därmed ett tydligt ansvar för verksamhetens nettokostnader. Beredningen föreslår vidare att budget för hela den politiska organisationen och anslaget för kommunfullmäktiges oförutsedda behov inte läggs in i kommunstyrelsens budgetuppdrag. Driftkostnader och verksamhetsutrymme Beredningen har strävat efter att lägga förslag till en realistisk budget och bedömer att kommunstyrelsen nu ges goda förutsättningar att planera och genomföra verksamheten Investering, exploatering och finansiering De stora investeringsramar som föreslås kräver en hög grad av lånefinansiering. Det är mycket angeläget att investeringar genomförs på ett sådant sätt att driftkostnadsökningar begränsas. Beredningen föreslår därför att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsammans med förslag till investeringsbudget bilägga driftkostnadskalkyler till alla investeringar i byggnader och lokaler. Beredningen har endast lagt in försiktiga beräkningar av inkomster för markförsäljning med mera. På lång sikt skall såväl exploaterings- som VA-verksamhet vara fullt finansierade genom försäljningsinkomster och avgifter. Upplåningsbehovet minskar i slutet av perioden och bör kunna minska än mer. Uppdrag till myndighetsnämnder och helägda bolag Ända sedan vår nya organisation trädde i kraft (2007) har kommunfullmäktiges hela budgetuppdrag, Rambudgeten, riktats till kommunstyrelsen. Kommunens verksamhet omfattar dock mer än vad som drivs inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Beredningen föreslår därför att kommunfullmäktige ger uppdrag även till myndighetsnämnder och helägda bolag. Bilagor Förslag till Rambudget för Kungälvs kommun , med finansiell utblick mot 2022 Förslag till Styrmodell för Kungälvs kommun Socialdemokraternas förslag Utvecklingspartiets förslag Folkpartiet Liberalernas förslag

18 3(3) Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Strategiska förutsättningar, strategiska och finansiella mål fastställs för planperioden Skattesatsen till den borgerliga primärkommunen fastställs till 21,44 kr (tjugoen kronor och fyrtiofyra ören) per skattekrona, det vill säga oförändrad skattesats. 3. Kommunstyrelsens driftram för 2015 fastställs enligt resultaträkning till 1 957,0 Mkr. 4. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta årsplan för Årsplanen ska innehålla resultatmål enligt Modell för styrningen i Kungälvs kommun, samt detaljbudget. Årsplanen ska redovisas i kommunfullmäktige i november. 5. Uppdrag ges till ekonomiberedningen att utarbeta detaljbudget för den politiska organisationen inom ramen 18,0 Mkr, enligt resultaträkning. 6. Kommunstyrelsens investeringsram för 2015 fastställs enligt finansieringsanalys till 650,0 Mkr, varav 450,0 Mkr för skattefinansierad verksamhet och 200,0 Mkr för avgiftsfinansierad. 7. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till investeringsplan för beslut i kommunfullmäktige i november. Planen ska omfatta åren och innehålla utblick mot Med förslaget skall följa driftkostnadskalkyler. 8. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att under 2015 följa upp verksamheten och redovisa måluppfyllelsen. Redovisning till kommunfullmäktige skall ske per april och augusti. 9. Uppdrag ges till miljö- och byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden och överförmyndarnämnden att 1. Inom ramen för nämndens uppdrag och givna förutsättningar till kommunstyrelsen, lämna förslag till mål och verksamhetsinriktning för 2015, 2. Följa upp mål, program och andra planer samt redovisa uppföljningen till kommunstyrelsen, 3. Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att mål, program och planer kan genomföras. 10. Uppdrag ges till kommunens ägarombud på bolagsstämmorna för Kungälv Energi AB, BOKAB och Bagahus AB ( Bolagen ) att föreslå 1. Bolagen skall i samband med budget och investeringsplan, enligt ägardirektiv, till kommunstyrelsen redovisa hur man kan medverka till att kommunfullmäktiges strategiska mål uppfylls. Bengt Gustafsson (m) Beredningsledare Jonas Andersson (s) Vice beredningsledare Expedieras till: För kännedom till:

19 Rambudget för Kungälvs Kommun med finansiell utblick mot 2022 Innehåll Sid 2 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Inledning Tema: Styrkedjan/styrmodellen Möteskalender Strategiska förutsättningar Strategiska mål Finansiella mål Kommentarer kring rambudgetförslaget Sid 8 Resultaträkning och Finansieringsanalys Sid 9 Finansiell utblick mot åren

20 2(14) Inledning Fortsatt samlat budgetgrepp från KF:s beredningar För att ytterligare understryka vikten av långsiktigt kommunalt tänkande lägger beredningarna fram en rambudget som sträcker sig ända fram till år Vi behöver arbeta i en längre tidshorisont för att kunna visa på hur både ett eftersatt investeringsbehov och ett tillväxtrelaterat investeringsbehov kan mötas. Det handlar om att balansera de ekonomiska ramarna mot långsiktiga politiska ambitioner och mål. Det vi från beredningarna lyfter fram i årets rambudget är framför allt relaterat till lagstadgad kärnverksamhet och de stora investeringsbehoven. Ekonomiberedningens kommentarer kring förslaget till rambudget , med utblick mot 2022 Arbetet med rambudget startade i oktober Då fastställdes också årets tema styrkedjan. Vi föreslår ett antal förändringar i och förenklingar av styrkedjan för att göra den lättare att förstå och att tillämpa. Styrkedjan i sin nya utformning beskrivs närmare i en sammanfattning nedan, samt i ett PM som bifogas rambudgetdokumentet. De kommunala verksamheterna visar även 2013 god följsamhet mot budget och vi kan konstatera att anslagna ramar har kunnat hållas. Det redovisade slutresultatet (prognos) 23,5 MSEK belastas av finansiella kostnader på ca 70 MSEK. Rensat från jämförelsestörande poster är verksamhetens resultat gott. Ekonomiberedningen omprövar årligen de finansiella målen för kommunen. Beredningen står fast vid bedömningen att kommunen på sikt behöver ett överskott i storleksordningen 4 % (motsvarande drygt 80 MSEK). Detta överskottsmål bedömer vi dels möjligt att nå och dels nödvändigt för att i ett längre perspektiv tillåta en rimlig nettokostnadsutveckling och för att möta det kraftigt ökade investeringsbehovet de kommande åren. Vi rustar för stora framtida utmaningar! Kungälv står precis som många andra kommuner inför ekonomiska utmaningar som kommer att kräva mycket av oss. Vi har en befolkningsstruktur som gör att allt färre förvärvsarbetande skall försörja allt fler äldre. En kontinuerlig fortsatt tillväxt kan delvis kompensera denna demografiska förändring, men vi kommer ändå att få känna av de ekonomiska effekterna av detta. Ekonomiberedningens uppfattning är att vi står inför ett läge med en skattebas som ökar långsammare än kostnaderna för den framtida samlade verksamheten (tillväxt, demografiska förändringar med ökande krav på kommunal service mm), tillsammans med faktorer vi själva inte kan påverka, som statsbidragens och skatteutjämningssystemets utveckling och den internationella konjunkturen. Dessa faktorer påverkar kommunens förmåga att nå KF:s uppsatta överskottsmål. En av de viktigaste utmaningarna är att ta fram åtgärder som gör att vi kan klara dessa framtida utmaningar. De verktyg som kan användas är kontinuerlig effektivisering i kommunens verksamheter (vi utgår från att förvaltningsorganisationen effektiviseras med minst 1 % per år), alternativa finansieringar av välfärdens tjänster och anläggningar, eller skattehöjningar. Vi bör också kontinuerligt se över sådan verksamhet som inte är tvingande enligt kommunallagen, som ett led i att minska verksamhetens kostnader.

21 3(14) Ekonomiberedningen vill trycka på vikten av att vi är medvetna om dessa utmaningar och att vi bygger upp en beredskap i alla led för att kunna hantera dem. Kommunen har sedan 2013 börjat sätta av en del av sitt överskott till socioekonomiska investeringar. Det primära syftet med socioekonomiska investeringar är att kunna hjälpa människor tidigt och undvika att människor far illa. En positiv bieffekt av dessa satsningar förväntas vara att de samhällsekonomiska kostnaderna minskar. Socioekonomiska investeringar kan vara ett sätt att minska framtida kostnader för kommunen. Finansiella förutsättningar för tillväxt! Det är inte bara de ekonomiska förutsättningarna som måste finnas för att kunna genomföra stora investeringar. Det handlar lika mycket om investeringsplanering, planarbete, projektorganisation och resurser. Trots stora behov av upprustning och nybyggnation i kommunens fastigheter har utfallet av investeringarna varit lågt 2012 och Idag finns en relativt god bild av kommunens långsiktiga investeringsbehov. Det är bland annat denna bild som föranleder oss att beskriva investeringsutrymmet i ett mer långsiktigt finansiellt perspektiv. Kommunen behöver fortsatt fokus på investeringarna Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en kraftigt ökad ram för skattefinansierade investeringar. Vi ser årliga nivåer för de närmaste åren på MSEK. Om vi räknar in avgiftsfinansierade investeringar och exploateringsinvesteringar blir de totala investeringsbeloppen MSEK/år de kommande åren! Dessa nivåer innebär påtagligt ökad upplåning, men med högre driftsöverskott och avskrivningar kan kommunen ändå finansiera investeringarna utan att urholka den löpande verksamheten. Det finns stora investeringsbehov i bland annat skollokaler som måste rymmas inom ramen för skattefinansierade investeringar. Investeringar i VA finansieras av anslutningsavgifter och investeringar i nya bostads- och verksamhetsområden betalas av exploatörer och fastighetsägare. Ekonomiberedningen vill rikta fokus mot investeringsverksamheten och påtala vikten av att nödvändiga investeringar genomförs. Utöver ett tillräckligt ekonomiskt utrymme för investeringar krävs också anpassning av organisation och resurser för att klara genomförandet. Arbetet med att fördela och prioritera investeringsbehoven så att de står i rimlig paritet med tillgängliga medel måste fortsätta! Underlagen för investeringsbeslut måste vara väl genomarbetade och skall förutom investeringsbelopp och tidsramar också beskriva investeringens driftskostnadskonsekvenser. För att få tillräcklig överblick behöver kommunen ta fram långsiktiga investeringsplaner med tidshorisonten 10 år. Kommunens lokalkostnader förefaller vara omotiverat höga. Kommunfullmäktige har antagit en reviderad fastighetsstrategi (2013) som har som ett av sina syften att säkerställa en långsiktig ekonomisk lokalförsörjning. Det är av stor betydelse att fastighetsstrategin följs, att kommunens lokaler och anläggningar underhålls på ett korrekt sätt och att nödvändiga investeringar görs för att undvika dyra och kortsiktiga lösningar av våra lokalbehov.

22 4(14) Tema styrkedjan/styrmodellen Styrkedjan målstyrning och kvalitetsuppföljning Som en bilaga till detta rambudgetdokument finns ett PM som mer detaljerat beskriver den nya styrkedjan och dess principer. Den huvudsakliga förändringen består i att vi delar in verksamhetens styrning i två delar en politisk målstyrning (riktade strategiska mål inom prioriterade områden) samt förvaltningens löpande uppföljning av verksamheten, dess måluppfyllelse och kvalitet. Genom att dela upp styrmodellen i målstyrning (politiken) och verksamhetsstyrning och genomförande (förvaltningen) så kan ledamöterna i kommunfullmäktige fokusera på de viktigaste kommunala förändringsområdena. Effekt Medborgare, brukare, elev, besökare, kund Politisk målstyrning i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka Politiken initierar och beslutar om förändringar - från kommunfullmäktige och vidare i styrkedjan ned till berörda enheter i förvaltningen. Besluten beskrivs i form av mål där de genomförda förändringarna blir en del av den omfattande verksamhet som förvaltningen genomför och följer upp. Med den nya styrkedjan kan vi kraftigt minska antalet strategiska mål, samt rikta ökat fokus mot genomförande och uppföljning inom politiskt prioriterade områden. Se vidare bilagt PM för styrkedjan!

23 5(14) Budgetprocess under 2014/Möteskalender 13 mars, Kommunfullmäktige Beslutar om rambudget , med utblick mot åren Beslutar om uppdrag till kommunstyrelsen, myndighetsnämnder och helägda bolag Mars/april, Kommunstyrelsen (KS ordförande) kvitterar uppdraget April, Kommunstyrelsens budgetdagar med medverkan från ekonomiberedningen 30 april, Kommunstyrelsen Beslutar om budgetriktlinjer Beslutar om uppdrag till kommunchefen 15 oktober, Kommunstyrelsen Beslutar om Årsplan 2015, det vill säga resultatmål och driftbudget samt förslag till investeringsbudget. 13 november, Kommunfullmäktige Beslutar om investeringsbudget, upplåning, fastställer kommunstyrelsens resultatmål och antecknar kommunstyrelsens beslut om Årsplan 2015

24 6(14) Strategiska förutsättningar God ekonomisk hushållning I kommunallagen anges att det för den kommunala verksamheten ska finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Grundläggande är att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Kungälvs kommuns styrmodell, antagen av KF samt uppdaterad version 2014 som föreslås antas av kommunfullmäktige i samband med beslut om rambudget , beskriver modellen för styrning och uppföljning. Strategiska mål för perioden Kommunfullmäktiges verksamhetsmål som tillsammans med de finansiella målen, ska styra mot god ekonomisk hushållning i Kungälvs kommun: För att klara behovet av äldreomsorg i framtiden behövs fler seniorboenden och trygghetsboenden, centralt och i kommundelarna. De socioekonomiska resurserna skall riktas till barn, unga och föräldrar i behov av särskilt stöd. Med en trygg miljö, ordning och studiero, samt tydligare föräldra- och lärarroller, skapas en god plattform för lärande. Med högre anslutningsgrad möjliggörs en snabbare VA-utbyggnad till kommundelarna. Trafiksituationen i Kode måste lösas. Finansiella mål för perioden Överskottsmålet är 4 procent av skatter och statsbidrag. Den ekonomiska påfrestning som pensionsutbetalningarna medför skall lindras genom försäkringslösning Soliditeten skall öka under planperioden. De skattefinansierade investeringarna bör begränsas till det finansiella utrymme som åstadkoms genom driftöverskott och avskrivningar. Kommentarer till de finansiella målen Ekonomiberedningen har formulerat ekonomiska mål och nyckeltal för Kungälvs kommuns ekonomi från ett långsiktigt perspektiv. Målen uttrycks som delar av det totala inflödet av skatter och statsbidrag.

25 7(14) Den ram som kommunfullmäktige sedan överlämnar till kommunstyrelsen för varje år är en produkt av de finansiella målen och skatteintäkterna. Överskottsmål 4 procent Det är nödvändigt att nå ett driftöverskott i kommunen som kan lämna utrymme för viktiga investeringar och säkerställa att inga ytterligare förskjutningar sker av kostnader sett ur ett generationsperspektiv. Demografiska förändringar slår igenom med större kraft först efter Det är därför viktigt att ta höjd för detta de närmast kommande åren. Kommunens investeringar (byggande av fasta tillgångar) måste betalas över en period av 33 år. Eftersom byggandet av anläggningar har varit omfattande på senare år måste en allt större del avsättas för avskrivning (anläggningarnas värdeminskning). Kommunens anställda har en fordran på kommunen för pensioner som skall betalas ut i framtiden. Kommunen har först på senare år börjat avsätta pengar för detta. Antalet pensionärer ökar och det innebär att utbetalningarna sker till allt högre belopp årligen under planperioden. De socioekonomiska investeringarna är kostnader i strikt ekonomisk bemärkelse. Dessa kostnader skall inte räknas med i bedömningen av om överskottsmålet är uppnått eller inte. Försäkringslösning för pensionerna Under den närmaste tio-årsperioden kommer pensionsutbetalningarna att öka varje år. Genom att kommunen nu har lyckats att avsätta pengar (282 MSEK i bokslut 2013) till framtida utbetalningar av pensioner och detta kan användas som grundplåt till den upphandlade försäkringslösningen kommer den årliga påfrestningen på likviditet och kostnader att begränsas. Härigenom underlättas också för kommunstyrelsen att driva verksamheten inom de ekonomiska ramar kommunfullmäktige anger. Ökad upplåning möjliggör väsentligt högre investeringsnivåer men påverkar driftkostnaden! Nya anläggningar och investeringar måste värderas både ur ett nyttoperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. Med det tidigare antagna målet att de skattefinansierade investeringarna skall rymmas inom det utrymme som åstadkoms genom driftöverskott och avskrivningar görs en finansiell begränsning. De extraordinära investeringsbehov vi ser innebär att vi måste frångå denna begränsning under ett antal år, med en betydligt högre grad av lånefinansiering. Eftersom andelen icke skattefinansierade investeringar (VA-investeringar och exploateringsinvesteringar) kommer att öka kraftigt under den kommande 4-årsperioden är det angeläget att tydligt särredovisa dem, eftersom de egentligen inte påverkar kommunens driftsbudget i det långa perspektivet. Men de utgör en allt större del av den totala investeringsvolymen som vissa år når upp till 600 MSEK. Soliditeten skall öka Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, eller omvänt, hur stor andel av kommunens tillgångar som är lånefinansierade. Soliditeten kan öka genom att driftsöverskottet används till investeringar (enligt ovan) eller att man betalar av på sina skulder. Under planperioden kommer soliditeten att sjunka under enskilda år på grund av hög investeringsnivå och därmed hög upplåning. Under planperioden i stort ökar den.

26 8(14) RESULTATRÄKNING Bokslut Prognos Budget Förslag Förslag Förslag Förslag Mkr 10,0 25,0 35,0 40,0 50,0 Verksamhetens nettokostn , , , , , , ,0 Varav k ommunfullmäk tige -18,0-18,0 Varav k ommunstyrelsen , ,0 Jämförelsestörande verks Avskrivningar -88,6-92,3-95,0-105,0-110,0-120,0-130,0 Verksamhetens nettokostn , , , , , , ,0 Skatteintäkter (inkl fast avg) 1 942, , , , , , ,0 Finansiella kostnader, netto -54,6-127,7-59,0-70,0-90,0-110,0-130,0 Jämförelsestörande finansiella Förändring av eget kapital 88,3-23,5 35,0 60,0 90,0 90,0 95,0 Resultat/skatteintäkter 4,55% -1,17% 1,69% 2,75% 3,91% 3,74% 3,79% Nettokostnadsökning -2,71% 6,35% 4,13% 4,22% 3,54% 3,91% 3,53% Skatteintäktsökning 2,84% 3,79% 2,86% 5,35% 5,26% 4,57% 4,16% FINANSIERINGSANALYS Bokslut Prognos Budget Förslag Förslag Förslag Förslag Mkr Förändring av eget kapital 88,3-23,5 35,0 60,0 90,0 90,0 95,0 Av- och nedskrivningar 88,6 92,3 95,0 105,0 110,0 120,0 130,0 Förändring av pensionsskuld 22,4 90,0 Medel från verksamheten 199,3 158,8 130,0 165,0 200,0 210,0 225,0 Förändr. kortfristiga fordringar -352,6 Förändr. kortfristiga skulder 3,2 Förändring likv. medel drift -150,1 158,8 130,0 165,0 200,0 210,0 225,0 Investeringar Förändring värdepapper 293,8 Exploatering -100,0-50,0-25,0-50,0-50,0 Nettoinvest skattefin verks -177,8-160,9-300,0-450,0-300,0-250,0-250,0 Nettoinvest avgiftsfin verks -25,8-250,0-200,0-175,0-175,0-175,0 Förändring likv. medel inv. 116,0-186,7-650,0-700,0-500,0-475,0-475,0 Finansiering Upplåning 175,0 24,0 570,0 655,0 370,0 390,0 315,0 Upplåning bolag 130,0 40,0 95,0 60,0 65,0 Amortering -173,0-180,0-160,0-165,0-185,0-130,0 Övriga förändring 34,4 Förändring likv. medel fin. 36,4 24,0 520,0 535,0 300,0 265,0 250,0 Total förändring likv medel 2,3-3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Finansiell utblick mot åren (14)

28 10(14) Resultat, Mkr Bokslut Bokslut Prognos Budget Intäkter Kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Förändring av eget kapital Procentuell förändring nettokostnad -2,54% 6,22% 3,56% 3,79% 3,16% 4,01% 3,40% 3,73% 4,02% 3,86% 3,52% nettokostnad exkl avskrivning -1,48% 6,35% 4,12% 4,22% 3,54% 3,91% 3,53% 3,41% 3,74% 3,60% 3,27% skatteintäkt 2,81% 3,86% 2,83% 5,35% 5,26% 4,57% 4,16% 4,19% 4,41% 4,04% 4,06% Resultat/skatteintäkter 4,53% -1,14% 1,69% 2,75% 3,91% 3,74% 3,79% 3,83% 3,85% 3,70% 3,73% Befolkningsprognos/-tal Befolkningsökning 0,94% 0,98% 1,49% 0,98% 0,97% 0,95% 0,94% 0,90% 0,87% Likviditet, Mkr Bokslut Prognos Budget Ingående balanser Kassa, bank Placerat för pensionsändamål Fordran på kommunbolag Pensionsskuld Långfristiga skulder Kassaflöde Löpande verksamhet, resultat Löpande verksamhet, avskrivning Placering Investerings skattefinans Investering avgiftsfinans Exploatering, utgift Exploatering, inkomst Upplåning Kassaflöde netto Utgående balanser Kassa, bank Placerat för pensionsändamål Fordran på kommunbolag Pensionsskuld Långfristiga skulder

29 11(14) Utgående balanser, Mkr Bok Bok Prog Budg Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav kassa varav placerat för pensionsändamål varav fordran på koncernföretag SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Långfristiga skulder varav pensionsskuld varav låneskuld Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Nyckeltal Soliditet 8,89% 11,55% 9,67% 9,33% 9,60% 10,87% 12,62% 13,66% 15,00% 16,24% 17,51% 18,46% Förändring av pensionsskuld 2,23% 2,27% -2,22% -2,27% -2,33% -23,81% -3,13% -3,23% -3,33% -3,45% 0,00% Förändring av låneskuld 17,20% 2,86% 57,42% 39,43% 15,86% 12,09% 10,18% 8,68% 7,48% 6,64% 5,78% Nyckeltal Prognos Kostnader Befolkningsprognos/-tal Investering skattefinans Befolkningsprognos/-tal Låneskuld Befolkningsprognos/-tal Resultat Befolkningsprognos/-tal Nettokostnad/invånare Investering/invånare Låneskuld/invånare Resultat/invånare Låneskuld/invånare Resultat/invånare *

30 12(14) Skatteintäktsökning Nettokostnadsökning

31 13(14) Låneskuld, utgående balans, Mkr Soliditet

32 14(14) Resultat per invånare Investering per invånare

33 Folkpartiet Liberalerna i Kungälv Vi gör skillnaden Vi vill mer Rambudget och Strategiska mål Folkpartiet Liberalerna i Kungälv Vi gör skillnaden Vi vill mer 1

34 Folkpartiet Liberalerna i Kungälv Vi gör skillnaden Vi vill mer Att leva tillsammans i ett tolerant, jämställt och demokratiskt samhälle (Folkpartiet Liberalerna delar den av Demokratiberedningen framtagna ståndpunkten) Vår kommun skall alltid vara en framstående kommun vad gäller möjligheter för våra medborgare att vara delaktiga i den demokratiska beslutsprocessen oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet och bakgrund. Kommunfullmäktiges beredningar skall ha tydligt fokus på medborgarnas delaktighet. I Kungälvs kommun ska det vara lätt att ta del av de gemensamma resurserna och komma i kontakt med tjänstemän och politiker. Ny teknik möjliggör för alla medborgare att påverka de politiska processerna genom förslag och opinionsbildning via nätet. Vår verksamhet skall präglas av jämställdhetsintegrering, där jämställdhetsperspektivet syns i allt från de politiska besluten till mötet med kommunens invånare. I vår växande kommun är det av yttersta vikt att inse att integrationsarbetet kommer att ha betydelse för att vi skall växa även ur aspekten jämlikhet mellan människor av olika kulturell och etnisk härkomst. Våra verksamheter skall i alla avseenden ta ansvar för att klyftor ur härkomstsynpunkt motarbetas. Detta kräver samarbete mellan kommunens alla verksamheter. Projekt som främjar tolerans och respekt mellan människor behöver utvecklas.. Att vara barn, lära för livet och utvecklas som människa (Folkpartiet Liberalerna delar den av Lärandeberedningen framtagna ståndpunkten) Ett samhälle som vill växa, i alla avseenden, är beroende av en välfungerande barnomsorg. Barnomsorgen måste finnas nära hemmet, skapa trygghet och vara pedagogiskt utvecklande. Barnens sociala utveckling och kunskapsuppbyggnad är central för all vår pedagogiska verksamhet från förskola till gymnasium. Ett starkt samhälle är ett samhälle som både förmår varje individ att odla sin särart och samtidig ger trygghet och gemenskap åt grupper och enskilda. Samhällets styrka bygger på det sociala kapital som uppstår i ett samhälle där människor möts, utvecklar tillit och känner ett gemensamt ansvar för varandra. Skolan är den viktigaste institutionen för att bygga detta gemensamma sociala kapital, i samspel mellan personal, elever, föräldrar och andra vuxna. Därför får segregation vare sig uppstå eller förstärkas av skolan. Våra kommunala skolor skall vara så starka att de kan omsluta alla elever, förmå dem att växa både som individer och medborgare. Skolan är vårt främsta verktyg för tillväxt och är vår främsta arena för integration och demokratisk fostran. Sveriges bästa skola betyder att vi har den skola som förmår att skapa största möjliga utveckling hos största möjliga grupp elever. Alla barn/elever ska synliggöras genom att gruppens storlek anpassas efter barnens/elevernas behov. Vi skall höja ambitionen med elevhälsan. Vi vill lyfta fram kulturens betydelse för hälsa och för möjligheten att växa som människa. Bibliotek, fritidsgårdar, idrottsplatser, hembygdsgårdar och museer är exempel på viktiga kunskapskällor och samlingsplatser. Den investering som kommunen har gjort i konstverk skall underhållas på ett professionellt sätt och göras mer tillgängliga för kommunens invånare. 2

35 Vår välfärd Folkpartiet Liberalerna i Kungälv Vi gör skillnaden Vi vill mer Grundfundamentet i en välmående kommun är medborgarnas välgång och hälsa. Från ny i världen till åldersrik skall kommunen svara för att ge trygghet och omsorg i livets alla skeenden. Med ett socioekonomiska perspektiv skall vi ge stödinsatser i tidiga åldrar för att främja såväl den enskilda människans välgång som att använda de gemensamma resurserna på bästa sätt. Tidiga förebyggande insatser i samarbete mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och vårdcentral skall prägla vårt tanke- och arbetssätt. Kommunen skall aktivt verka för att utjämna socioekonomiska skillnader mellan våra olika områden och vara en aktiv part tillsammans med kommunens företagare för att hjälpa ungdomar in i yrkeslivet. Att bli åldersrik i Kungälvs kommun skall innebära att man kan leva ett aktivt liv och vara trygg. Olika former av boenden skall byggas och planeras i ett tidigt skede för att möta utmaningen som ökningen av en åldersrik befolkning innebär. Framtidsfrågor och hållbar utveckling Kungälvs innevånare skall känna att kommunen med god kunskap sköter förvaltningen av våra resurser på ett långsiktigt hållbart sätt, det är den bästa garantin för att behålla välståndet. Detta attraherar också fler privatpersoner och företag att vilja flytta till kommunen. Det krävs en god långsiktig framförhållning för att kunna göra rätt prioriteringar mellan olika behov när det gäller bostäder och industri- näringslivs-, och servicebyggnation, jord-, skogsoch vattenbruk samt fritid och turism. Gällande översiktsplan ger en riktlinje och vi vill utveckla både centrala Kungälv och serviceorterna. Det måste bli lättare att få en ny bostad i kommunen och enklare för de som söker bostad från andra kommuner. Takten i bostadsbyggandet måste ökas, centralt som i serviceorterna med en blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer. Serviceorternas utveckling är extra viktig för att skapa fortsatt underlag för förskola, skola, fritidsverksamhet och äldreomsorg. Kollektivtrafiken, pendelparkeringar, gång och cykelbanor skall underlätta för invånarna att transportera sig inom tätorten och mellan tätorten och serviceorterna. Samtidigt skall gångoch cykelbanorna också utgöra en resurs för invånarnas fritid och för besöksnäringen i kommunen. 3

36 Vår ekonomi Folkpartiet Liberalerna i Kungälv Vi gör skillnaden Vi vill mer Kungälvs kommun har en bra ekonomi och en trygg solid finansiell ställning. Kommunen har erhållet "Finansiell elitlicens" och har inget behov av att ytterligare förstärka sin soliditet. Folkpartiet Liberalerna prioriterar därför satsningar i förbättrad kvalitet, i vård, skola och omsorg, före ett krav på ytterligare ökad vinst/överskott i kommunens verksamhet. Ett överskottsmål på mellan 2-3 % av den skattefinansierade verksamheten, kombinerat med ett krav på att soliditeten under perioden skall hållas mellan 9-12%, säkerställer kommunens ekonomiska ställning. Folkpartiet Liberalerna föreslår vidare att pensionsskulden särredovisas, då omvärldsfaktorer så som det aktuella ränteläget, bokföringsmässigt, har stor inverkan på det årliga resultatet i kommunens verksamhet. Folkpartiet Liberalerna föreslår även att försäkringspremien från AMF, särredovisas då detta har visas sig under de senaste åren haft en mycket stor inverkan på Kungälvs kommuns resultat och överskott. Om det mot förmodan det minskade överskottsmålet, som Folkpartiet Liberalerna föreslår, skulle innebära att kommunens soliditet under perioden underskrida 9% kommer Folkpartiet Liberalerna att verka för att ett ökat överskottsmål i kommunens verksamhet. I ekonomiberednings redovisning framgår det att de planerade investeringarna, under perioden, för den skattefinansierade verksamheten är 300 MSEK per verksamhetsår. Med de erfarenheter som erhållits från tidigare år och med den tveksamhet som förvaltningsledningen framfört över möjligheterna att genomföra investeringsplanen i sin helhet konstaterar vi att det finansiella nettot per kalenderår påverkas betydligt om investeringarna endast genomförs som tidigare år, alltså med hälften av de planerade investeringarna. Om investeringarna endast uppgår till 150 MSEK/år under planperioden så innebär det en finansiell nettoförbättring på 6 MSEK/år vid en ränta på 4 %. Naturligtvis kalkylerat på hel lånefinansiering. Balansräkning och soliditet kommer även att påverkas väsentligt. 4

37 Folkpartiet Liberalerna i Kungälv Vi gör skillnaden Vi vill mer Folkpartiet Liberalernas finansiella och strategiska mål Finansiella mål Överskottsmålet skall under perioden vara 2-3% Soliditeten skall under perioden vara 9-12 % Oförändrad skattesats, 21,44 kr Strategiska mål Att leva tillsammans i ett tolerant, jämställt och demokratiskt samhälle Vi skall med hjälp av modern teknik ge kommunens invånare möjlighet att lägga förslag till beslut inom kommunens kompetensområde. Erfarenheterna från Toleransprojektet skall tas som utgångspunkt för att undersöka hur motsvarande arbete skulle kunna bedrivas bland vuxna. Att vara barn, lära för livet och utvecklas som människa Alla lärare i Kungälv skall ges möjlighet att kompetensutvecklas inom sina ämnesområden i vilka man behörigen undervisar till ett värde motsvarande 3,5 % av en genomsnittlig lärarlön inklusive PA. En central vikariepool skall inrättas för att garantera lärarledda lektioner och minska kollegial vikariering. Kulturskolans tillgänglighet skall utökas i en sådan riktning att tillgängligheten är jämt fördelad över kommunens alla delar oaktat geografiska och demografiska förutsättningar. Vår välfärd Sociala investeringar skall minska utanförskapet och jämna ut förutsättningarna för alla barn och ungdomar att leva ett liv de väljer själva oavsett vilket bostadsområde de växer upp i. För att minska behovet av omsorgstjänster skall arbete inledas för en förbättrad kommunal lokaltrafik som ger äldre en möjlighet att själva klara vardagen. Framtidsfrågor och hållbar utveckling Det av kommunfullmäktige beslutade miljöledningssystemet skall införas. Ett lokalt miljömål för andelen ekologisk mat/livsmedel skall sättas till 25 %. 5

38 Folkpartiet Liberalerna i Kungälv Vi gör skillnaden Vi vill mer Förslag till beslut i kommunfullmäktige I enlighet med Folkpartiets Liberalernas förslag till rambudget för Kungälvs kommun föreslås Kommunfullmäktige besluta att: 1. Folkpartiet Liberalernas strategiska förutsättningar, strategiska och finansiella mål fastställs för planperioden Skattesatsen till den borgerliga primärkommunen fastställs till 21,44 kr (tjugoen kronor och fyrtiofyra ören) per skattekrona, det vill säga oförändrad skattesats. 3. Kommunstyrelsens driftram för 2015 fastställs enligt resultaträkning till 1 957,0 Mkr. 4. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta årsplan för Årsplanen ska innehålla resultatmål enligt Modell för styrningen i Kungälvs kommun, samt detaljbudget. Årsplanen ska redovisas i kommunfullmäktige i november. 5. Uppdrag ges till ekonomiberedningen att utarbeta detaljbudget för den politiska organisationen inom ramen 18,0 Mkr, enligt resultaträkning. 6. Kommunstyrelsens investeringsram för 2015 fastställs enligt finansieringsanalys till 650,0 Mkr, varav 450,0 Mkr för skattefinansierad verksamhet och 200,0 Mkr för avgiftsfinansierad. 7. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till investeringsplan för beslut i kommunfullmäktige i november. Planen ska omfatta åren och innehålla utblick mot Med förslaget skall följa driftkostnadskalkyler. 8. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att under 2015 följa upp verksamheten och redovisa måluppfyllelsen. Redovisning till kommunfullmäktige skall ske per april och augusti. 9. Uppdrag ges till miljö- och byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden och överförmyndarnämnden att a) inom ramen för nämndens uppdrag och givna förutsättningar till kommunstyrelsen, lämna förslag till mål och verksamhetsinriktning för 2015, b) program och planer genomförs. c) följa upp mål, program och andra planer samt redovisa uppföljningen till kommunstyrelsen, 10. Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att mål, ges till kommunens ägarombud på bolagsstämmorna för Kungälv Energi AB, BOKAB och Bagahus AB (Bolagen) att föreslå: a) Bolagen skall i samband med budget och investeringsplan, enligt ägardirektiv, till kommunstyrelsen redovisa hur man kan medverka till att kommunfullmäktiges strategiska mål uppfylls. 6

39 Styrmodell för Kungälvs kommun Ekonomiberedningen Styrning Den kommunala verksamhetens styrning består av två delar - politisk målstyrning som grundar sig på politisk vilja till förändring, samt förvaltningens verksamhetsstyrning (kvalitetsuppföljning av den löpande verksamheten). Genom att dela upp styrmodellen i målstyrning (politiken) och verksamhetsstyrning och genomförande (förvaltningen) så kan de politiska målen i kommunfullmäktige fokusera på de viktigaste kommunala förändringsområdena. Effekt Medborgare, brukare, elev, besökare, kund Politisk målstyrning i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka Politiken initierar och beslutar om förändringar - från kommunfullmäktige och vidare i styrkedjan ned till berörda enheter i förvaltningen. Besluten beskrivs i form av mål där de genomförda förändringarna blir en del av den omfattande verksamhet som förvaltningen genomför och följer upp. Det politiska styrsystemet omfattar såväl, ekonomi, verksamhet och kvalitet samt skall svara upp mot lagen om god ekonomisk hushållning. Styrkedjan visar hur målen från kommunfullmäktige och kommunstyrelse genomsyrar verksamheten och ytterst brukarmötet. Med hjälp av styrkedjan styrs arbetet med politisk beredning, planering, verkställande och uppföljningar. Målen formuleras i medborgarperspektivet. Målstyrningen skall inriktas på politiskt beslutade förändringar. Det är därför viktigt att fokusera på få mål som ska vara tydliga och mätbara.

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Plats Inlandsrummet- och carlstensrummet Tid Onsdagen den 19 februari kl 9:00-17:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Rambudget för Kungälvs Kommun 2014-2017

Rambudget för Kungälvs Kommun 2014-2017 Rambudget för Kungälvs Kommun 2014-2017 med finansiell utblick mot 2021 Innehåll Sid 2 Sid 6 Inledning Tema: Socioekonomi Sid 7 Kommentarer kring rambudgetförslaget 2014-2017 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Möteskalender

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-02-19 Sida 1 (74)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-02-19 Sida 1 (74) Sida 1 (74) Plats och tid Inlandsrummet- och carlstensrummet klockan 9:00-17:00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordföranden Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordföranden Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mats Widén Ekonomistaben +46155245345 2015-09-21 LS-LED15-1252-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

Läs mer

Kapitaluppbyggnaden. Version fyra: 2014-09-26

Kapitaluppbyggnaden. Version fyra: 2014-09-26 Kapitaluppbyggnaden Version fyra: 2014-09-26 Minnen från finanskrisen 2008 www.kommuninvest.se 2 Med syfte att undvika framtida finanskriser har EU ökat trycket på finansbranschen Ökade krav på företagsledning

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

VECKOBREV. PERSPEKTIV Insikt i aktuella frågor Augusti 2014

VECKOBREV. PERSPEKTIV Insikt i aktuella frågor Augusti 2014 PERSPEKTIV Insikt i aktuella frågor Augusti 2014 VECKOBREV Marknadsrapport från Kommuninvest v.27 2011 Kommuninvests framtida kapitaluppbyggnad, mot bakgrund av 2014 års stämmobeslut Förändrade stadgar

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening

Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening Bakgrund Den senaste finanskrisen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Mimers Hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-15:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-01-15

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-01-15 Dagordning beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses. justeringsdag: måndagen den 20 januari 2014 3 Kommunchefens rapport Magnus Gyllestad informerar kl. 09:15-09:45 - Månadsrapport - Föregående protokoll

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka Policy Diarienummer: KS2016/0383 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Ekonomiberedningen Beslutad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 14:30-14:35 Beslutande Mats Frisell (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015 Tjänsteutlåtande Finanschef 2015-09-07 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2015:133 20461 Kommunstyrelsen Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-05-21

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-05-21 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-05-21 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen den 21 maj, kl. 17:00-22:00 Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare KOMMUNFULLMÄKTIGE ADRESS Stadshuset 442

Läs mer

Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015 till Kommuninvest

Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015 till Kommuninvest KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:485-045 Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-29232 2015-09-09 1/3 Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015 till Kommuninvest Förslag till beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Carlstensrummet, Stadshuset klockan 11:00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Jan Niklasson (C) Mohamed Hama Ali (S) Marcus Nordfeldt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11.00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Mohamed Hama Ali

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 16:00-16:30 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 19:00-19:40 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Charlotta Windeman (M) Ersättare

Läs mer

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-11-03 306 Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS 2015-113 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-11-10 264 Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Bohusrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 19-26 Ordförande Lennart Jonsson (M)

Läs mer

Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad

Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad Sida 1/6 Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning Planen har behandlats av styrelsen 2014-12-11 och därefter fastställts 2015-03-11 samt redovisats för föreningsstämman

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Kommuninvests föreningsstämma 2015 - stadgeändringar

Kommuninvests föreningsstämma 2015 - stadgeändringar Tjänsteutlåtande Finanschef 2015-03-02 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2015:133 20461 Kommunstyrelsen Kommuninvests föreningsstämma 2015 - stadgeändringar Förslag till

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015 Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-08-13 Ks/2015:131 043 Statsbidrag/kommunbidrag Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet, Stadshuset, klockan 13:00-17:00 ande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) 40-45, Oppositionsledare klockan 13.00-16.45 Mikael Wintell (M) 40-43,

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset plan 3, Hamnen klockan 08:30-13:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Susanne Jönsson (S) Jan Tollesson (L) Sekreterare Paragraf

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-10-08

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-10-08 Plats Sessionssalen, Stadshuset Tid Torsdagen den 8 oktober kl. 17:30-22:00 Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare I anslutning till sammanträdet ges möjligheten att ta del av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning. BRF TORNHUSET 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF TORNHUSET 1/ / Org nr Årsredovisning BRF TORNHUSET 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 769606-7193 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Mimers hus sammaträdesrum A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) 1-3, 5-6 kl 13.00-14.50 Jan Niklasson

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr Årsredovisning Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 716438-9319 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Dagordning vid ordinarie årsstämma

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer