Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Lars-Gunnar Hellström (c) Jan Enarsson (m) Hans Dahlström (s) ersättare för Lisbeth Lundberg (s) Bodil Johansson (c) ersättare för Karin Helmersson (c) Karin Heideman (m) ersättare för Roger Stålbrand (m) Övriga deltagande Cecilia Olsson, ersättare (s) Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Bernt Jonsson, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Anders Karlsson, ersättare (fp) Susanne Karlsson, ekonom, till och med 208 Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Anette Arbman, ekonomichef Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Sivert Hugosson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Mats Arnér Ordförande Inger Rydbrink Justerande Sivert Hugosson Paragrafer Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagsnedtagande Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Inger Rydbrink G:\Samarbete\Protokoll\Kommunstyrelsen\2010\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 462 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 202 Budgetuppföljning januari-september 2010 för Nybro kommun. 203 Budget 2011 och verksamhets- och ekonomiplan för kommunstyrelsen. 204 Godkännande av till revisionen ingiven delårsrapport januari-juni 2010 för Nybro kommun. 205 Revisionens granskning av Delårsrapport per 30 juni Revisionens granskning av Äldreomsorgen meningsfull vardag, aktiviteter och social innehåll. 207 Tjänstegarantier för de kommunala bolagen. 208 Justering av kommunstyrelseförvaltningens organisation och kommunstyrelsens överlämnande av ansvar för viss verksamhet. 209 Koncernstruktur Nybro kommun och bildande av nytt bolag. 210 Etableringsinsatser/integration för nyanlända i Nybro E-strategi, e-vision och övrig strategisk IT-styrning i Nybro kommun. 212 Besvarande av medborgarförslag om att ny avfallsanläggning i Moskogen inte på något sätt får försämra Nybro kommuns anläggning i Smedstorp nu eller i framtiden. 213 Besvarande av motion angående hjälp vid bostadsbyte. 214 Besvarande av motion om att anlägga en mindre konstfrusen isbana för allmänheten i anslutning till ishallen. 215 Statistikrapport från omsorgsnämnden över gynnande beslut, som inte har blivit verkställda inom tre månader. 216 Anmälan av delegationsbeslut. 217 Aktuellt från Regionförbundet. 218 Anmälningar a-f.

3 Sammanträdesdatum 463 Intäkt/ Kostnadsslag, tkr 202 Dnr 10/0005 Budgetuppföljning januari-september 2010 för Nybro kommun Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet, som det ser ut i redovisningen per den 6 oktober Riktpunkten för perioden uppgår till 75 procent. Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2009 Bokslut 2009 Intäkter ,3% 75,7% Personalkostnader ,0% 75,5% Övriga kostnader ,0% 78,7% Kapitalkostnader ,6% Bruttokostnader ,7% 76,6% Nettokostnader ,4% 77,0% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 76,4 procent, vilket är 1,4 procent högre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar drygt kronor beräknat mot riktpunkten. Vid föregående år vid motsvarande tidpunkt låg nettokostnadsförbrukningen på 77 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljning per nämnd med respektive nämnds aktuella årsprognos eller per juni 2010 (delårsrapporten). I bilagan redovisas också årsprognos för kommunen som helhet. Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 175,9% 48,8% 105,5% 98,5% 102,7% 100,3% 100,2% 101,7% Bud ökning 183,8% 47,4% 100,2% 104,1% 104,3% 108,3% 95,2% 104,3% 43,0% Totalt sett ligger det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna något över riktpunkten även mot föregående års motsvarande utfall. Likviditet Per den 30 september 2010 uppgick de likvida medlen till drygt kronor. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar ekonomichefen Anette Arbman budgetuppföljning per den 25 oktober 2010, som inkluderar löner för oktober månad Budgetuppföljningen visar helårsprognos på kronor.

4 Sammanträdesdatum (forts) Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Anette Arbman, ekonomichef Ekonomienheten Akten

5 Sammanträdesdatum Dnr 10/0054 Budget 2011 och verksamhets- och ekonomiplan för kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010, 126, om direktiv och ramar för budget 2011 och verksamhetsplan Driftbudget För kommunstyrelsen finns följande tilldelning (driftbudget) med nettokostnader (tkr), för perioden: Siffrorna inkluderar följande justeringar: kronor från barn- o utbildningsnämnden till måltidsservice 2011, 2012 och kronor justering av felaktig budgetering av skogsintäkter 2012 och Omfördelning föreslås från kommunstyrelsens övergripande resurs för följande ändamål: Medborgarkontor med kronor särskilt uppdrag om att medborgarkontor ska skapas, gavs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 april 2010, 178. Ungdomssatsning/ungdomsprojekt kronor denna satsning ska ske genom arbetsmarknadsenheten. För att höja servicenivå, på grund av ökade krav på tillgänglighet till vårdjournaler m m under dygnets alla timmar, behöver IT-enheten tillföras kronor. I förhållande till kommunfullmäktiges beslut om ramtilldelning föreslås utökning av budgetramen för följande: Medfinansiering av Leader kronor denna kostnad har tidigare finansierats med kommunfullmäktiges oförutsedda medel. Nybro kommun har ett avtal om ett visst bidragsbelopp om närmare kronor, varav kronor saknas.

6 Sammanträdesdatum (forts) Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2010, 174, om NYbrogruppen, att i samband med antagande av budget för 2011 anvisa kronor för projekt Yrkeshögskola i Nybro kommun. Budget för omstruktureringskostnader kronor det saknas medel för omstrukturering (personalomställningar) och beslut om vissa pensionskostnader. Investeringsbudget För kommunstyrelsen innebar beslutet i juni 2010 följande tilldelning (investeringsbudget): I förhållande till kommunfullmäktiges beslut om ramtilldelning föreslås utökning av budgetramen för följande: kronor för iordningställande av lokaler och utrustning för medborgarkontor i förvaltningshuset kronor för e-tjänster, med hänsyn taget till kommande e-strategi. I bilaga redovisas dels tilldelad ram för kommunstyrelsen 2011, dels hur kommunstyrelsens nettoram fördelas på de olika verksamheterna inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. I bilagan framgår jämförelse med bokslut 2008 och budget Ordföranden Inger Rydbrink (s) redovisar att majoritetspartierna föreslår förändring i arbetsutskottets förslag, vilket innebär att föreslagen omfördelning från kommunstyrelsens övergripande resurs ej genomförs utan att tillkommande kostnader för medborgarkontor, ungdomssatsning/ungdomsprojekt och anslag för höjd servicenivå inom IT-enheten finansieras via begäran om utökning av budgetramen. Karin Heideman (m) konstaterar att innebörden av majoritetens förslag innebär en utökning av ramen för kommunstyrelsen med kronor. Christina Davidson (c) redovisar att centerpartiet återkommer med förslag när budgeten i sin helhet ska behandlas i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ajournerar sig fem minuter.

7 Sammanträdesdatum (forts) Christina Davidson (c) redovisar för allianspartierna att majoriteten tagit fram nya förutsättningar för budgeten, därför deltar ej allianspartierna i beslutet. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag dels arbetsutskottets förslag, dels majoritetens förslag. Ordföranden ställer propositionsordning på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag, vilket innebär att tillkommande kostnader för medborgarkontor, ungdomssatsning/ungdomsprojekt och anslag för höjd servicenivå inom IT-enheten finansieras via utökning av budgetramen. I övrigt är beslutet enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till budget 2011 och verksamhets- och ekonomiplan samt att redovisa förslaget till kommunfullmäktige, tillsammans med övriga nämnder. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

8 Sammanträdesdatum Dnr 10/0165 Godkännande av till revisionen ingiven delårsrapport januari-juni 2010 för Nybro kommun Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2010, 171 att återremittera förslag om godkännande av delårsrapport januari-juni 2010 för Nybro kommun till kommunstyrelsen. Orsak till återremissen var att delårsrapporten till viss del justerats vad gäller innehållet på första sidan efter kommunstyrelsens behandling av förslaget. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömning att justeringen ej behöver föranleda en ny granskning av revisorerna. Skillnaden mellan den version som redovisades under augusti 2010 till kommunstyrelsen och den som redovisades till kommunfullmäktige är att i den senare versionen var följande text borttagen: Sveriges ekonomi Den svenska ekonomin är nu på väg att återhämta sig. Bakom vändningen ligger en expansiv ekonomisk politik och en snabb omsvängning i efterfrågan på svenska exportvaror. Framöver väntas stigande konsumtion och investeringar bli allt viktigare motorer för återhämtningen. Samtidigt hotas återhämtningen av statsfinansiella problem i omvärlden. BNP bedöms i år växa med 3,7 procent. Åren 2011 och 2012 dämpas tillväxten något till 3,0 respektive 2,8 procent. Det är nu tydligt att den svenska ekonomin är på väg att återhämta sig efter den snabba nedgången under senare delen av 2008 och början av Första kvartalet 2010 var BNP hela 3 procent högre jämfört med ett år tidigare och BNP bedöms fortsätta att växa i god takt framöver. Läget på arbetsmarknaden håller också på att förbättras. Sysselsättningen har ökat under det senaste halvåret och ledande indikatorer pekar på en fortsatt uppgång. Bakom vändningen i ekonomin ligger, enligt Konjunkturinstitutet, framför allt en expansiv ekonomisk politik och en snabb omsvängning i den internationella efterfrågan på svenska exportvaror. Sammantaget har utvecklingen bidragit till att förtroendeindikatorer för såväl företagen, som hushållen har stigit kraftigt. Hushållen har börjat dra ner på försiktighetssparandet och konsumtionen var drygt 3 procent högre det första kvartalet i år än motsvarande kvartal i fjol. Under samma period steg exporten med 4 procent. Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Enligt kommunallagen ska minst en delårsrapport behandlas i kommunfullmäktige. Syftet med delårsrapporten och dess förvaltningsberättelse är framförallt att få en avstämning av det ekonomiska läget efter årets sex första månader, men också att få en prognos för resultatet för helåret 2010.

9 Sammanträdesdatum (forts) Delårsrapporten ska enligt lag innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten för perioden januari-juni 2010 omfattar: Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys I föreliggande delårsrapport saknas sammanställd redovisning för koncernen. Det finns heller inga krav på att detta ska finnas. Kommunens bolag kommer att rapportera deras ekonomiska utfall per den 31 augusti Bolagen upprättar två delårsrapporter dels per april, dels per augusti I delårsrapporten för kommunen ingår nämndernas och styrelsens prognos för årsutfallet och mål- och verksamhetskommentarer. Kommunfullmäktige beslutade i december 2009 om budgeten. Budgeterat ekonomiskt resultat uppgick då till kronor. Det redovisade utfallet efter sex månader 2010 visar på ett positivt resultat om kronor. Avstämning av mål Kommunfullmäktige har sedan tidigare fastställt finansiellt mål, som avser resultatnivå samt avsättning för kommande pensioner. Avstämning av detta mål återfinns i delårsrapporten. Inom kommunens nämnder och styrelsen finns också sedan tidigare mål antagna, men de har inte varit kopplade till god ekonomisk hushållning. En process inleddes under 2008, som sedan fortsatt under 2009 med att arbeta igenom, aktualisera och vidareutveckla övergripande mål, som ska gälla för nämnder, styrelsen och kommunala bolag. Vision och övergripande inriktningsmål är numera processade och beslutade. De övergripande målen ska fungera som vägvisare för nämndernas och bolagens mål. Målen ska bland annat vara mätbara, realistiska, utvärderingsbara och finansierade. Samtliga nämnder har nu beslutat om mål och dessa har redovisats för kommunstyrelsen, som begärt kompletteringar och förtydliganden för att målen ska klara de uppställda kraven. Målen finns angivna i förvaltningsberättelsen och i verksamhetsberättelserna, där de också utvärderas eller följs upp i den utsträckning som är möjlig per juni månad 2010.

10 Sammanträdesdatum (forts) Ekonomisk prognos Historiskt har tidigare prognoser oftast varit mer negativa än vad det verkliga utfallet blev. En orsak till detta kan vara att prognoserna haft styrande effekt, det vill säga åtgärder har vidtagits för att minska de negativa avvikelserna. I delårsrapporten ges en årsprognos för kommunen som helhet på kronor, där det är inberäknat minus kronor för nämnderna exklusive va, där också tagits hänsyn till de senaste skatteprognoserna och prognoserna avseende statsbidrag m m. Nästa skatteprognos kommer kring den 17 augusti Vid kommunstyrelsens behandling av förslaget den 30 augusti 2010 redovisade och kommenterade ekonomichefen Anette Arbman förslag till delårsbokslutet. Revisionen har granskat rapporten och redovisat vissa kommentarer. Bland annat önskas verbal kommentar till prognosen. Synpunkterna kommer att beaktas vid kommande tillfällen. Ekonomichefen kommenterade särskilt personaluppföljningen, där det bland annat noteras att antalet tillsvidaretjänster minskat i förhållande till föregående år. Dessutom noterades att korttidsfrånvaron ökat. Kommunstyrelsen har, , föreslagit kommunfullmäktige besluta att, efter granskning av Nybro kommuns revision, därefter överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige för fastställande. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet läste ordföranden Bernt Jonsson (s) upp revisorernas utlåtande. Revisorernas ordförande Anders Carlsson uttryckte osäkerhet om vilken av versionerna som revisorerna hade granskat. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar ordföranden Inger Rydbrink (s) orsak till justering av dokumentet efter kommunstyrelsens behandling av ärendet den 30 augusti 2010, inför kommunfullmäktiges behandling av delårsbokslutet den 27 september 2010, 171. Christina Davidson (c) yrkar att den version, som kommunstyrelsen beslutade om den 30 augusti 2010, 156, ska vara förslaget till kommunfullmäktige. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag dels arbetsutskottets förslag, dels Christina Davidsons m fl:s förslag. Ordföranden ställer propositionsordning på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

11 Sammanträdesdatum (forts) Mot beslutet reserverar sig allianspartierna, det vill säga ledamöterna från centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport januari-juni 2010 för Nybro kommun. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

12 Sammanträdesdatum Dnr 10/0165 Revisionens granskning av Delårsrapport per 30 juni 2010 Revisorerna har överlämnat en revisionsrapport (bilaga) i vilken man begär svar till den 30 november 2010 på de kommentarer och synpunkter som lämnas i revisionsrapporten. I granskningsrapporten framkommer nedanstående: att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Resultatet kommer att innebära att kommunen har möjlighet att nå de finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt. När det gäller kommunens möjligheter att nå de verksamhetsmål, som kommunfullmäktige, fastställt gör vi ingen annan bedömning än den som kommunen gjort. Revisorerna anser att måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är bristfälligt verifierade i delårsrapporten. Revisorerna kräver att verifiering av måluppfyllelsen förbättras i årsredovisningen för 2010, detta för att man med säkerhet ska kunna uttala sig om måluppfyllelsen. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar Christina Davidson (c) att allianspartierna ej deltar i beslutet, som en konsekvens av beslutet om godkännande av till revisionen ingiven delårsrapport Kommunstyrelsen beslutar att överlämna granskningsrapporten till kommunstyrelseförvaltningen för redovisning av kommentarer till kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 2010 samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Kommunstyrelsen i november 2010 Akten

13 Sammanträdesdatum Dnr 10/0193 Revisionens granskning av Äldreomsorgen meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll Revisorerna i Nybro kommun har gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av äldreomsorgen med fokus på det sociala innehållet i verksamheten, om det finns tillräckligt med aktiviteter samt om brukarna upplever att vardagen är meningsfull. Kommunen har enligt socialtjänstlagen ett ansvar för att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och säkerställa en skälig levnadsnivå. Enligt de nationella målen och till stora delar enligt kommunens egna mål, ska de äldre: 1. kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, 2. kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. 3. bemötas med respekt och 4. ha tillgång till god vård och omsorg. I rapporten (bilaga) ställs ett antal frågor som revisionen redovisar svar på. Sammanfattningsvis redovisas: 1. Omsorgsnämnden säkerställer inte på ett tillräckligt sätt att kvaliteten är tillfredsställande inom de delar av äldreomsorgen som granskats. 2. Nämnden behöver tydligare styra upp äldreomsorgens mer sociala delar, såsom aktivering och stimulering, brukarnas behov av samtal och hur en meningsfullhet ska uppnås för brukarna. En inventering av brukarnas behov av aktivering och stimulering behöver genomföras. Aktiveringsverksamheten bör härefter breddas och anpassas efter vad som framkommer. 3. Det utvecklingsarbete, som har påbörjats inom aktiveringsverksamheten vid Strandvägen, behöver utvecklas ytterligare samt spridas vidare i kommunens äldreomsorg. 4. Nämnden måste aktivt se till att varmvattenbassängen vid Strandvägen, till ett rimligt pris, kan nyttjas av brukarna inom äldreomsorgen. Det måste betraktas som anmärkningsvärt att så ej har skett. 5. Nämnden måste förbättra den administrativa ärendehanteringen så att rättssäkerheten för enskilda brukare ökar. Idag finns brister i både bedömnings- och beslutsprocess samt i upprättande av arbets- respektive genomförandeplaner.

14 Sammanträdesdatum (forts) 6. Nämnden måste säkerställa så att det regelbundet följs upp att brukarna upplever sin vardag som meningsfull. Revisorerna har begärt att få svar från omsorgsnämnden på sina bedömningar till den 30 november Kommunstyrelsen beslutar att begära att få ta del av omsorgsnämndens svar till revisorerna, att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Omsorgsnämnden Akten

15 Sammanträdesdatum Dnr 06/0318 Tjänstegarantier för de kommunala bolagen Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2010, 151, att ge de kommunala bolagen i uppdrag att återredovisa senast den 30 september 2010 vilka tjänstegarantier som gäller för respektive bolag. Nybro Bostads AB redovisar via vd att man arbetar på en konkurrensutsatt marknad och alltid måste arbeta för kundens bästa. Bolagets mål är att ha nöjda hyresgäster, som Har ett tryggt leende på läpparna. AB Nybro Brunn redovisar via vd att man arbetar utifrån de kommungemensamma tjänstegarantierna, vilka innebär: För telefonservice och besök garanteras att kontakt ska i första hand skapas med den sökta personen. I andra hand ska den kontaktsökande personen få en kontakt förmedlad med en annan person och tillfälle ska ges att framföra ärende och information när den sökta personen kan anträffas och/eller en möjlighet ska ges att lämna ett meddelande i en personlig röstbrevlåda. Vid muntlig, e-post eller annan skriftlig förfrågan (ej vid ansökan) ska du snarast eller senast inom fem arbetsdagar erhållit kontakt med, eller svar från ansvarig tjänsteman. Tjänstegaranti Nybro Energi AB Du som har kontakt med oss ska möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål. Vi lovar Snabb och rationell handläggning. Sakligt och positivt bemötande. Lika behandling enligt gällande lagar och bestämmelser. Vid felanmälan av el- och fjärrvärmeleverans påbörjas felavhjälpning inom en timma. Installationsärenden, föranmälan och förfrågningar behandlas inom tio arbetsdagar. Kabelvisning utförs kostnadsfritt inom tre arbetsdagar.

16 Sammanträdesdatum (forts) Inger Rydbrink (s) yrkar på återremiss till bolagen dels för behandling av förslagen i respektive styrelse, dels för omarbetning av förslagen till tjänstegarantier så att dessa blir mer verksamhetsanpassade och uppföljningsbara. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras för framtagning av nya förslag till tjänstegarantier, som ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 december Utdrag till: AB Nybro Brunn Nybro Bostads AB Nybro Elnät AB/Nybro Energi AB Akten

17 Sammanträdesdatum Dnr 06/0039 Justering av kommunstyrelseförvaltningens organisation och kommunstyrelsens överlämnande av ansvar för viss verksamhet Vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti 2010, 167, redovisade tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist förslag till justering av kommunstyrelseförvaltningens organisation och kommunstyrelsens överlämnande av ansvar för viss verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärende till kommunstyrelseförvaltningen för inhämtande av synpunkter på förslaget från kultur-fritidsnämnden och tekniska nämnden. Sammanfattning av förslaget I syfte att klargöra kommunstyrelsens ansvarområden omorganiseras nuvarande kultur-fritidsenhet till en egen förvaltning under ledning av en förvaltningschef. Kultur-fritidsnämnden får också ansvar för de lokala turismfrågorna (ej Glasriket ). Samtidigt flyttas kost- och städverksamheten till tekniska nämndens ansvarsområde, där den tidigare varit organiserad. Ärendets beredning Förslaget har tagits fram av tillförordnade kommundirektören i samråd med chefen för tekniska förvaltningen, städchefen och chefstjänstemän på kulturfritidsenheten. Rekrytering av måltidschef pågår. Kommunfullmäktiges ordförande, tidigare kultur-fritidsnämndens ordförande, har också informerats. Samråd med de fackliga organisationerna genomfördes före beslut (under augusti månad 2010). Konsekvensbeskrivning Föreliggande förslag till justerad organisation ger: kommunstyrelsen större möjligheter till fokusering på de strategiska frågorna och den tillsynsskyldighet som kommunstyrelsen, enligt kommunallagen, har att utöva, samtidigt kultur-, fritid-, kost- och städverksamheterna större möjligheter till verksamhetsutveckling,

18 Sammanträdesdatum (forts) tekniska nämnden möjlighet att ta ett helhetsansvar för de fastigheter, som idag hanteras kultur-fritidsenheten, kommunstyrelseförvaltningen möjlighet att i ökad utsträckning avsätta personella resurser för upphandlingsfrågor. Bakgrund 2007 blev kultur-fritidsförvaltningen en del av kommunstyrelseförvaltningen. Under 2009 flyttades kost- och städverksamheten till kommunstyrelseförvaltningen. Det har inneburit att kommunstyrelsens ansvarsområde har utvidgats med verksamheter som inte i första hand kan beskrivas som huvudsakligen strategiska eller av tillsynskaraktär, vilket får anses vara kommunstyrelsens huvuduppgifter. Kommentarer Det kan i efterhand konstateras att kommunstyrelsens övertagande av kulturoch fritidsfrågorna tyvärr inneburit att de inte fått den uppmärksamhet och de möjligheter till utveckling som de förtjänat. Tydliga exempel är de allmänkulturella frågorna och den lokala turismen. Kultur-fritidsenheten har genom beslut, som fattats långt tidigare ett fastighetsansvar, som bör övergå till tekniska nämnden. Om så sker jämställs ansvaret, t ex med det ansvar som barn- och utbildningsnämnden har för de fastigheter som de bedriver verksamhet i. Kost- och städverksamheten är två serviceverksamheter och där motivet till ny organisationstillhörighet var att bilda en serviceenhet under en nyinrättad nämnd. I serviceenheten skulle också annan service organiseras, t ex fastighetsunderhåll, tryckeri m m. Eftersom något inrättande av servicenämnd och därmed utökad serviceenhet inte längre är aktuell (kommunstyrelsen den 31 maj 2010, 108), är det naturligt att de rubricerade verksamheterna, så snart det är praktiskt möjligt, återgår till tekniska nämnden och förvaltningen. Tekniska chefen har framfört synpunkter på att det, när det gäller återföringen av kostverksamheten, bör rekryteringen av ny måltidschef och inledande organisationsöversyn vara avklarad innan överföringen sker.

19 Sammanträdesdatum (forts) Ekonomi I samband med beslut om budget för 2011 måste medel ställas till kultur-fritidsnämndens förfogande avseende turismfrågorna. (Behovet av medel för turismfrågorna 2011 kvarstår oberoende av var ansvaret för frågan ligger.) I övrigt är såväl kost-, städ-, som kultur-fritidsenheternas budgetsummor klart definierade och avgränsade i kommunstyrelsens budget, vilket gör en överflyttning av motsvarande medel till kultur-fritidsnämnden respektive tekniska nämnden okomplicerad i samband med kommunfullmäktiges beslut om årsbudget för Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 31 maj 2010, 108. Kommunfullmäktiges beslut 21 juni 2011, 126. Kultur-fritidsnämndens yttrande Kultur-fritidsnämnden beslutade, med anledning av förslagen, vid sitt sammanträde den 5 oktober 2010, 68, att i första hand ställa sig positiv till att kultur-fritidsnämnden erhåller en egen förvaltning under ledning av ny förvaltningschef under förutsättning av att nämnden tillförs i ram ytterligare cirka kronor för täckande av personal- och övriga tillkommande kostnader, att i andra hand genomföra alternativet med att nämnden tillförs resurser motsvarande cirka kronor för att möjliggöra förstärkning inom förvaltningen för bibehållande av befintlig organisation, att ställa sig positiv till medverkan i tillsättning av arbetsgrupp för fördjupad analys av konsekvenser vid överförande av driftansvar för anläggningar till teknisk förvaltning för senare genomförande, att, under förutsättning av att resurser tillförs kultur-fritidsnämnden för att anställa förvaltningschef och att kultur-fritidsnämnden därigenom ska ansvara för turismfrågorna, behöver kultur-fritidsnämnden tillföras kronor för tjänster som turistassistenter samt att, om inte förvaltningen tilldelas resurser för ny förvaltningschef, föreslås turismfrågorna även framgent handläggas som en strategisk fråga under kommunstyrelsen.

20 Sammanträdesdatum (forts) Tekniska nämndens yttrande Tekniska nämnden beslutade, med anledning av förslagen, vid sitt sammanträde den 7 oktober 2010, 78: Kultur-fritidsverksamheten När nuvarande hyressystem infördes 1994 valde kultur-fritidsnämnden att behålla ansvaret för driftverksamheten. Skälet var att verksamheten och driften är nära integrerad i flera av byggnaderna och att det därför är viss svårighet att bestämma gränsen emellan. Tekniska förvaltningen har ansvar för underhållet av fastigheterna. Man kan säga att kultur-fritidsnämnden har kallhyra. Under åren har det varit en del diskussion mellan förvaltningarna om vad som är drift och vad som är underhåll. Vi är från tekniska förvaltningens sida beredda att med våra kollegor på kultur och fritid diskutera fram var ansvarsgränsen tekniskt och ekonomiskt oss emellan ska gå. Det kan dock ta viss tid. Städverksamheten Här ser vi ingen svårighet att flytta ansvaret för verksamheten vid årsskiftet eller till och med tidigare. Måltidsverksamheten Här pågår rekrytering av ny kostchef, liksom planer om upphandling av måltidsverksamheten i två områden. Beroende på resultatet krävs därefter anpassning av organisationen. Ingen av aktiviteterna är slutförd. Tekniska förvaltningen anser att kommunstyrelsen och dess förvaltning bör slutföra de redovisade aktiviteter, vilka man påbörjat. Detta arbete torde rimligen inte vara klart till årsskiftet. Övrigt Det är naturligt att städ- och måltidsverksamheterna, vid en flyttning av ansvaret till tekniska förvaltningen, även får sina kontorslokaler tillsammans med övrig verksamhet. Med de lokalförändringar som skett tidigare under året är det inte alldeles enkelt att genomföra. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet förtydligar tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist, att med helhetsansvaret för kultur- och fritidsfastigheterna avses överföring även av teknisk personal.

21 Sammanträdesdatum (forts) Karin Heideman (m) yrkar att beslut om att ansvar för lokala turismfrågorna avvaktas till senare beslutstillfälle och att utredning görs av för- och nackdelar med placering av den lokala turismen hos antingen kultur-fritidsnämnden eller hos AB Nybro Brunn. Sammanträdet ajournerar sig fem minuter. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag dels arbetsutskottets förslag, dels Karin Heidemans m fl:s förslag. Ordföranden ställer propositionsordning på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Mot beslutet reserverar sig ledamöterna från moderaterna och kristdemokraterna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kultur-fritidsnämnden inrättar en tjänst som förvaltningschef för kulturfritidsförvaltningen från och med 1 januari 2011, att kultur-fritidsnämnden ansvarar för de lokala turismfrågorna, att överföra helhetsansvaret för kultur- och fritidsfastigheterna till tekniska nämnden från och med 1 januari 2011, att finansieringsfrågan hanteras i budgetarbetet för 2011 samt att överföra verksamhetsansvar för måltidsverksamheten och städverksamheten till tekniska nämnden från och med 1 januari Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

22 Sammanträdesdatum Dnr 10/0168 Koncernstruktur Nybro kommun och bildande av nytt bolag I samband med kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2009, 211, om godkännande av köp av Nybro Värmecentral AB energianläggning och del av fastigheten Tallen 55, aktualiserades behov av översyn av koncernstrukturen för Nybro kommun och dess bolag. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti 2010, 168, redovisade tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist aktuell lägesrapport och kommenterade det fortsatta arbetet: 1. Dialog ägare/bolagsstyrelser, juni-december Beslut om koncernstruktur (kommunstyrelsen i augusti och september/ oktober och kommunfullmäktige i november 2010). 3. Beslut om företagspolicy, ägaridé, ägardirektiv, bolagsordning (kommunstyrelsen i december 2010 och kommunfullmäktige i januari 2011). 4. Ägaren bjuder in bolagens vd:ar till kommunfullmäktige i mars/april 2011 för att lämna rapport Så här jobbar vårt bolag med vår del av kommunnyttan. 5. Avstämning den 9 augusti 2011: - Vad har förändrats/utvecklats(+/-)? - Vad behöver justeras? Vid sammanträdet föreslås att det även kan vara lämpligt att informera nya kommunfullmäktige om ärendet vid deras första sammanträde den 8 november Som ett led i arbetet med bildande av ny koncernstruktur behövs ett nytt bolag. Detta bolag behövs som nytt holdingbolag. För att kunna utnyttja koncernbidragsrätten fullt ut i underkoncernen behöver det nya bolaget köpa AB Nybro Brunn. På så sätt finns koncernbidragsrätten kvar i underkoncernen. Överföring bör även ske av fastigheten Tallen 55 under I nedanstående handlingsplan beskrivs även alternativ, som kan bli aktuella för Dessa aktiviteter kräver dock nytt beslut i kommunfullmäktige. Kommunen bildar ett aktiebolag, Nybro Holding AB (lagerbolag) under 2010.

23 Sammanträdesdatum (forts) Nybro Holding AB förvärvar under 2010 aktier i AB Nybro Brunn för bokfört värde. Nybro Värmecentral AB förvärvar under 2010 fastigheten Nybro Tallen 55 för bokfört värde/skattemässigt värde av Fastigheter i Nybro AB. Nybro Holding AB förvärvar under 2011 dotter- och dotterdotterbolagsaktierna i AB Nybro Brunn för marknadsvärde (Nybro Elnät AB och Nybro Energi AB) respektive bokfört värde (Nybro Värmecentral AB, Nybro Bostads AB). Nybro Holding AB förvärvar under 2011 aktierna i Nybro Fastigheter AB för bokfört värde. Genom att detta förvärv görs först under 2011 behålls koncernbidragsrätten mellan Nybro Värmecentral AB och Fastigheter i Nybro AB under 2010, vilket kan vara av betydelse när det gäller en eventuell underprisöverlåtelse av fastigheten Nybro Tallen 55. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist svar på fråga om vilka fastigheter som kommunkoncernens bolag äger. Dessa är: AB Nybro Brunn Tallen 57 Bonaren 7 Bonaren 4 Tikaskruv 9:7 Energibolagen Tallen 55 Kontorsfastigheten i kvarteret Mejseln Ordföranden redovisar att den fortsatta beslutsprocessen innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid dess sammanträde den 29 november 2010 kommer att få ta ställning till förslag om: Nybro Holding AB:s förvärv under 2010 av aktier i AB Nybro Brunn för bokfört värde samt Nybro Värmecentral AB:s förvärv under 2010 av fastigheten Nybro Tallen 55 för bokfört värde/skattemässigt värde av Fastigheter i Nybro AB. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

24 Sammanträdesdatum (forts) att Nybro kommun bildar ett aktiebolag Nybro Holding AB (lagerbolag) under 2010, att förslag om tilltänkt bolag, Nybro Holding AB:s förvärv under 2010 av aktier i AB Nybro Brunn för bokfört värde, behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 2010 samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

25 Sammanträdesdatum Dnr 10/0205 Etableringsinsatser/integration för nyanlända i Nybro Socialchefen Hans-Gunnar Hovbäck, har på uppdrag av tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist, utrett (bilaga) ansvarsfrågan för etableringsinsatser/integration för nyanlända i Nybro och då även lämnat förslag till det framtida flyktingmottagandet. Sammanfattning Från och med 1 december 2010 förändras ansvarsfördelningen för etableringen av nyanlända i Sverige. Arbetsförmedlingen övertar det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna och svarar för att underlätta och påskynda de nyanländas möjligeter till bosättning, arbete och självförsörjning. Vidare kommer Försäkringskassan att överta huvudansvaret för de nyanländas försörjning under etableringsfasen. Kommunerna svarar, som tidigare, för mottagande och bostadsförsörjning, SFI och annan undervisning och samhällsorientering. Kommunen ansvar vidare för att ge försörjningsstöd till de nyanlända, som inte omfattas av etableringsinsatserna. Kommunernas ansvar för flyktingar som mottagits före den 1 december 2010 kvarstår oförändrat under minst 2 år från det man inflyttat i kommunen. I anledning av förändringen har fråga om flyktingmottagningens organisationstillhörighet och det fortsatta mottagandet aktualiserats. Under nuvarande avtalstid, , har ansvaret för flyktingmottagningen delats mellan kommunstyrelsen och individ- och familjenämnden. Kommunstyrelsen har haft ett övergripande ekonomiskt ansvar, medan nämnden haft verksamhetsansvaret. Det senare framgår av reglementet för individ- och familjenämnden. Detta har, ur ett styrnings- och ledningsperspektiv, ifrågasatts. I denna utredning föreslås därför att det fulla ansvaret överflyttas till individ- och familjenämnden på samma sätt som gäller för annan verksamhet. Samtidigt betonas vikten av att kommunstyrelsen fortsatt följer de ekonomiska effekterna av kommunens etableringsinsatser för att dessa inte ska urholka individ- och familjenämndens möjligheter att fullfölja övrig lagstadgad verksamhet. Vidare att flyktingmottagningens ekonomiska underskott för tidigare mottagning nollställs i samband med 2010 års bokslut. Det är dessutom angeläget att kommunstyrelsen tar ställning till vilka nivåer som ska gälla för de ersättningar som betalas ut från integrationsenheten till barn- och utbildningsnämnden. Vidare bör frågan om eventuell upphandling av SFI aktualiseras. Här föreslås att Nybro kommun tecknar nytt avtal med länsstyrelsen om mottagande av 30 flyktingar per år från och med den 1 januari 2011 och avtal om mottagande av ytterligare fem ensamkommande flyktingar.

26 Sammanträdesdatum (forts) Ärendet I samband med att ansvarsfördelningen för etableringsinsatserna för nyanlända flyktingar i Sverige förändras från och med , har frågan angående flyktingmottagningens organisation i Nybro aktualiserats. Den lösning som tidigare valts, som innebär att kommunstyrelsen har det övergripande ekonomiska ansvaret och individ- och familjenämnden det organisatoriska och administrativa ansvaret för verksamheten, har ur ett lednings- och styrningsperspektiv ifrågasatts. Det bedöms att ansvaret från och med den 1 januari 2011 fullt ut bör läggas på individ- och familjenämnden på samma sätt som gäller för annan verksamhet. Konsekvensbeskrivning Genom den nya lagstiftningen förändras ansvarsfördelningen för nyanländas etablering i Sverige. I första hand är det Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, som får ta över delar av det ansvar som tidigare åvilade mottagande kommuner. Innehållet i den nya lagstiftningen beskrivs närmare under avsnittet Bakgrund här nedan. Kommunens ansvar för flyktingmottagning Kommunerna kommer enligt de nya reglerna att ha kvar ansvar för mottagande och bostadsförsörjning, att ge praktisk hjälp vid bosättningen, SFI och annan vuxenutbildning, lagreglerad samhällsorientering, skola, förskola och barnomsorg, sociala insatser och ansvar för att de flyktingar som inte omfattas av statens etableringsinsatser av olika skäl får möjligheter till sin försörjning. För de flyktingar som mottagits före 1 december 2010 gäller samma lagstiftning och ansvarsfördelning som tidigare. Det innebär att kommunen har samma ansvar för dessa personers etablering, utbildning och försörjning, som idag, det vill säga introduktionsinsatser, bostadsanvisning, SFI, praktik och introduktionsersättning. För de personer som tas emot under hösten 2010 gäller detta ansvar således fram till och med hösten 2012 med avslut den 30 november Den, för dessa flyktingar oförändrade ansvarsfördelningen, innebär att flyktingmottagningens dimensionering och bemanning trots den i övrigt förändrade ansvarsfördelningen, inledningsvis i stort måste behållas oförändrad.

27 Sammanträdesdatum (forts) I januari 2011 finns enligt beräkning 107 personer, barn, unga och vuxna, som tagits emot fram till och med den 30 november 2010 kvar i Nybro kommun. Under hösten 2010 har de personer, som togs emot under 2008 börjat att lämna flyktingmottagningen. De går vidare som självförsörjande kommuninvånare eller till ett fortsatt beroende av ekonomiskt bistånd genom individ- och familjenämnden. Glädjande nog har ett ganska stort antal nått självförsörjning trots att vi befunnit oss i en lågkonjunktur. Under våren och fortsättningsvis lämnar tidigare mottagna i en takt om cirka 15 personer per kvartal flyktingmottagningen. Detta kommer, trots gjorda ansträngningar, att innebära ökade kostnader för individ- och familjenämnden. Ordföranden föreslår, med anledning av frågeställningar som ställts inför kommunstyrelsens behandling av ärendet om bland annat nämndsansvar för flyktingmottagningen, att ärendet återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. Utdrag till: Hans-Gunnar Hovbäck, socialchef Akten

28 Sammanträdesdatum Dnr 10/0202 E-strategi, e-vision och övrig strategisk IT-styrning i Nybro kommun Bakgrund Utvecklingen av informationsteknologi har nått mognadsfasen. E-tjänster sammanlänkas mellan myndigheterna för att erbjuda en mer förädlad tjänst till medborgarna och till näringslivet. Medborgarna och näringslivet har behov av att dygnet runt ha tillgång till och utnyttja service- och informationsutbudet hos offentliga myndigheter. Kraven på service ökar, samtidigt som de ekonomiska resurserna minskar inom den kommunala verksamheten. Möjligheten att förbättra den kommunala servicen, med hjälp av informationsteknologi, driver på IT-utvecklingen i kommunerna presenterade regeringen sitt mål för e-förvaltningen så enkelt som möjligt för så många som möjligt. När kommunerna flyttar fokus från IT-infrastuktur till verksamhetsutveckling väljer kommunerna att ersätta IT-strategi styrdokumentet med e-strategi styrdokument. E-strategi beskriver hur kommunen utnyttjar informationsteknologi för att utveckla sin verksamhet inom områden administrativa tjänster (e-förvaltning), traditionella webbtjänster (e-tjänster) och tjänster som ökar demokratiseringsprocessen i samhället (e-demokrati). Att utforma en strategi är ett hjälpmedel för ledningen för att styra och utveckla verksamhetens riktning på lång sikt. Så som styrmodellen för e- strategin är utformad i Nybro kommun, ger den beslutsfattare ett aktivt verktyg för att styra verksamhetsutvecklingen i kommunen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utrycker vad som krävs för att fullt utnyttja informationstekniken som utvecklingsverktyg: det krävs ett ledarskap, som har ett strategiskt, processinriktat förhållningssätt kring utveckling av verksamhet. Först då går det att till fullo driva en verksamhetsutveckling, som utnyttjar den nya teknikens utveckling. Varför e-strategi för Nybro kommun? Nybro kommun har infört en basinfrastruktur för kommunens IT-tjänster och nu är det är möjligt för Nybro kommun att förändra fokus inom IT-området från teknik till verksamhetsutveckling. Samtidigt finns det behov av att ersätta den föregående IT-strategin med en ny. Därför är det naturligt att Nybro kommun ersätter IT-strategi styrdokumentet med e-strategi styrdokument för att skapa riktlinjer om hur informationsteknologi ska utnyttjas för att utveckla den kommunala verksamheten.

29 Sammanträdesdatum (forts) E-strategi ger förtroendevalda ett aktivt verktyg att styra och påverka verksamhetsutvecklingen på en övergripande nivå i Nybro kommun. E-strategi ger förtroendevalda direkt inverkan vilka av de tre delområden; e-demokrati, e-tjänster, e-förvaltning, som ska prioriteras. E-strategin i Nybro kommun beskriver de tre delområden, som ingår och hur dessa delområden samverkar i den kommunala verksamheten. I bilaga redovisas: I Kapitel 3 beskrivs e-strategins strategiska handlingsvägar. I Kapitel 4 beskrivs exempel på utvecklingsprojekt inom e-strategin. I Kapitel 5 och 6 beskrivs organisation, styrning och ekonomi. I Kapitel 7 redovisas e-vision för Nybro kommun. I Kapitel 8 redovisas övrig strategisk styrning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa e-strategi och e-vison för Nybro kommun samt att överlämna e-strategi och e-vision till budgetberedningen för anvisning av budget för dess genomförande. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

30 Sammanträdesdatum Dnr 10/0034 Besvarande av medborgarförslag om att ny avfallsanläggning i Moskogen inte på något sätt får försämra Nybro kommuns anläggning i Smedstorp nu eller i framtiden Lars Hammargren har den 8 februari 2010 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Med anledning av KSRR:s eventuella byggande av ny avfallsstation i Moskogen och därmed även Nybro kommuns beslutande av borgensåtagande. Jag föreslår att Nybro kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg till sitt tidigare beslut: Att ny avfallsanläggning i Moskogen inte på något sätt får försämra Nybro kommuns anläggning i Smedstorp nu eller i framtiden. Lars Hammargen Tomtestigen Nybro Medborgarförslaget har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslutade kommunfullmäktige att medborgarförslaget fick lämnas. Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att remittera förslaget till kommunstyrelsen för besvarande inom sex månader. Yttrande Nybro kommun ingår, tillsammans med Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner i Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR). I förbundsordningen redovisas förbundets ändamål, som är: Kommunalförbundets uppgift är att ansvara för medlemskommunernas strategiska planering av frågor, som rör avfallshantering, uppgifter om insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara för enligt 15 kap. Miljöbalken med tillhörande lagstiftning.

31 Sammanträdesdatum (forts) När kommunalförbundet har hand om en angelägenhet, som det finns bestämmelser om i en särskild författning, ska den författningens bestämmelser om kommuner gälla för kommunalförbundet. Kommunalförbundet ansvarar för den tillsyn enligt 26 kap. Miljöbalken, som följer av bestämmelser i 15 kap. Miljöbalken och därtill kopplade föreskrifter som meddelats med stöd av balken. Att som i medborgarförslaget föreslå att ny avfallsanläggning i Moskogen inte på något sätt får försämra Nybro kommuns anläggning i Smedstorp nu eller i framtiden, innebär en begränsning, som kan betyda att helheten blir sämre för avfallskollektivet både inom kommunalförbundet och för Nybro som kommun. Att begränsa framtida satsningar, som kan vara till fördel för miljön med att besluta enligt medborgarförslaget, bör inte ske. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget samt att därmed anse medborgarförslaget som besvarat. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

32 Sammanträdesdatum Dnr 10/0018 Besvarande av motion angående hjälp vid bostadsbyte Ledamöterna Mariann Karlsson (v), Anders Svensson (v) och Bo Johansson (v) har den 22 januari 2010 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Många äldre kommer en dag till en punkt, där de kanske inte orkar sköta trädgård och villa, men är tillräckligt friska för att inte söka särskilt boende utan kan tänka sig att flytta till lägenhet. Det kan dock vara ett stort beslut och praktiskt svårt att genomföra om man inte har närstående som kan hjälpa till. Det kan även vara svårt att klara en flytt från egen lägenhet eller villa till särskilt boende om man är ensamstående. Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: att kommunen hittar en lösning för att underlätta för de äldre invånarna, som inte har närstående, att få hjälp med eventuellt flytt från villa till lägenhet eller särskilt boende samt att kommunen undersöker möjligheten att skapa ett forum för att underlätta byte av bostad mellan yngre invånare med eventuell familj och de äldre invånarna i kommunen. För Vänsterpartiet i Nybro Mariann Karlsson Anders Svensson Bo Johansson Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari 2010, 21, att remittera motionen till kommunstyrelsen och för beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari 2010, 43, att remittera motionen till omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, Nybro Bostads AB, Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet för besvarande inom sex månader.

33 Sammanträdesdatum (forts) Omsorgsnämndens yttrande Omsorgsnämnden har förståelse för att äldre, men även yngre personer med funktionsnedsättningar, som saknar anhöriga eller annat socialt nätverk, har problem med att klara allt praktiskt, som ett bostadsbyte innebär. För att underlätta för de äldre och personer med funktionsnedsättning, som saknar närstående, gäller det att information om bland annat flyttfirmor, hyresvärdar, städfirmor etc är lättillgängliga för berörda. Omsorgsförvaltningen har liksom övrig kommunal verksamhet, som är berörd, ett stort ansvar för att hjälpa till med information, som underlättar bostadsbyten för äldre och personer med funktionsnedsättning. När det gäller information kan även närstående vara i behov av råd och stöd hur man går tillväga vid bostadsbyten. Äldreombudsmannen är en mycket bra resurs, som kan hjälpa till med att fylla i blanketter och ge tips och råd om vilka praktiska lösningar som kan underlätta bostadsbytet. I samband med motionens förslag, att undersöka möjligheten till att skapa ett forum för att underlätta byte av bostad mellan yngre invånare med eventuell familj och de äldre invånarna i kommunen, vill omsorgsnämnden påtala vikten av att en kommunal bostadsförsörjningsplan upprättas. Omsorgsnämnden beslutade den 15 juni 2010, 44, att anta föreliggande förslag till yttrande över motion hjälp vid bostadsbyte som sitt eget samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut. Nybro Bostads AB:s yttrande Tre ledamöter i vänsterpartiet föreslår att kommunen hittar en lösning för att underlätta för de äldre invånarna, som inte har närstående, att få hjälp med eventuell flytt från villa till lägenhet eller särskilt boende. Nybro Bostads AB har inte resurser att hjälpa till med detta och dessutom skulle vi då konkurrera med privata flytt- och städfirmor, vilket inte skulle vara bra med hänsyn till de ändringar i konkurrenslagen, som trädde i kraft den 1 januari Ledamöterna föreslår också att kommunen undersöker möjligheten att skapa ett forum för att underlätta byte av bostad mellan yngre invånare med en eventuell familj och de äldre invånarna i kommunen.

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 8 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.40-10.20 ande Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden Protokoll 2012-09-26 Tid och plats Onsdagen den 26 september 2012, Åsasalen, 13.30-14.05 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (19) Ärendelista 28 oktober Ärende till kommunfullmäktige: 14 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Regional

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer