AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL"

Transkript

1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Napa Invest AB TM & Söner AB Sumes Invest AB Macke Invest AB och Upplands Väsby kommun avseende samtliga aktier i Grundstenen u.n.ä Fastigheten i Väsby AB [dag månad år] SW /1

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner Bakgrund Överlåtelse Äganderättens övergång Köpeskilling Skuldreglering Villkor Tillträde Faran för Fastigheten m.m Skalbolagsdeklaration Köparens särskilda åtagande efter Tillträdesdagen Säljarnas särskilda åtagande till och med Tillträdesdagen Säljarnas förvaltningsåtagande efter Tillträdesdagen Säljarnas Garantier Försäkring Friskrivning Påföljder och begränsning av Säljarnas ansvar m.m Sekretess och tillkännagivande Övriga bestämmelser Tvistelösning och tillämplig lag BILAGEFÖRTECKNING 2.1 Köpeavtal Fastigheten 5.2 Proformabalansräkning och beräkning av den Preliminära Köpeskillingen 8.2(iii) Bolagsordning Registreringsbevis och bolagsordning FDS-utdrag (Fastighetsdatautdrag) Förteckning över Nyttjanderättsavtal Aviseringslista 15 Försäkringsbrev

3 3 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Detta Avtal har på Avtalsdagen träffats mellan: 1. Napa Invest AB, org. nr , c/o Messo, Siriusgatan 61, Märsta ( Säljare 1 ); 2. TM & Söner AB, org. nr , c/o Messo Friggagatan 12, Märsta ( Säljare 2 ); 3. Sumes Invest AB, org. nr , c/o Messo, Ängsvägen 8, Märsta ( Säljare 3 ); 4. Macke Invest AB, org. nr , c/o Acar, Steninge Allé 4, Märsta ( Säljare 4 ); och 5. Upplands Väsby kommun, org. nr , Box 86, Upplands Väsby, ( Köparen ). 1-4 benämns gemensamt Säljarna. 1. Definitioner Aktierna Avtal Avtalsdagen Bankdag Bolaget avser samtliga aktier, 500 st., i Bolaget. avser detta aktieöverlåtelseavtal och samtliga bilagor därtill. avser dagen för undertecknandet av detta Avtal. avser sådan dag då svenska affärsbankkontor håller öppet för allmänheten för utförande av bankärenden på bankkontor. avser Grundstenen u.n.ä Fastigheten i Väsby AB, org. nr Eget Kapital avser eget kapital i Bolaget definierat enligt 5 kap 14 årsredovisningslagen (1995:1154), exklusive obeskattade reserver, fastställt enligt Redovisningsprinciperna. Fastigheten Garantierna Köparen Nedra Runby 4:2 i Upplands Väsby kommun. avser de garantier som lämnas av Säljarna i punkt 13. har den betydelse som anges i ingressen.

4 4 Köpeskillingen har den betydelse som anges i punkt 5. Part Parterna Proformabalansräkning Redovisningsprinciperna Preliminära Köpeskillingen Skuldbeloppet Säljarna avser Säljarna eller Köparen, var för sig. avser Säljarna och Köparen, gemensamt. en för Bolaget upprättad proformabalansräkning per Tillträdesdagen, bilaga 5.2. avser de redovisningsprinciper som skall tilllämpas enligt årsredovisningslagen (1995:1554), bokföringslagen (1999:1078) och god redovisningssed i Sverige samt de principer Bolaget sedan tidigare tillämpat. tjugofem miljoner fyratusenetthundranio ( ) kronor beräknad i enlighet med bilaga 5.2. [Justeras utifrån proforma och stämpelskatt] Sexmiljoner niohundra nittiofemtusen åttahundranittioen ( ) kronor. har den betydelse som anges i ingressen. Tillträdesbokslutet har den betydelse som anges i punkt 5.8. Tillträdesdagen den 1 juli 2015 eller, om villkoren i punkt 7 (Villkor) då inte uppfyllts, fem Bankdagar efter det att nämnda villkor uppfyllts (eller sådan annan dag som Parterna skriftligen överenskommer). Tillträdet har den betydelse som anges i punkt 8. Överenskommet Fastighetsvärde det mellan Parterna överenskomna värdet om trettiotvå miljoner ( ) kronor. 2. Bakgrund 2.1 Bolaget har denna dag förvärvat Fastigheten från NAM Fastigheter AB ( NAM ) i enlighet med bilagd kopia av köpeavtal, Bilaga 2.1. Bolaget äger därmed Fastigheten. Bolaget bedriver ingen annan verksamhet än att äga och förvalta Fastigheten. 2.2 Var och en av Säljarna innehar 125 aktier i Bolaget tillsammans utgörande Aktierna enligt följande:

5 5 Säljare 1 aktierna Säljare 2 aktierna Säljare 3 aktierna Säljare 4 aktierna Överlåtelse 3.1 På de villkor som anges i Avtalet överlåter Säljarna Aktierna, med samtliga tillhörande rättigheter från och med Tillträdesdagen till Köparen för Köpeskillingen. 3.2 På Tillträdesdagen ska Köparen erhålla och Säljarna avlämna Aktierna varvid de åtgärder som anges i punkt 8 (Tillträde) ska fullgöras. 4. Äganderättens övergång Äganderätten till Aktierna övergår på Köparen i och med Tillträdets genomförande. 5. Köpeskilling 5.1 Köpeskillingen uppgår till ett belopp motsvarande: (a) (b) Eget Kapital enligt Tillträdesbokslutet; plus skillnaden mellan (i) Överenskommet Fastighetsvärde och (ii) Fastighetens bokförda värde enligt Tillträdesbokslutet. 5.2 I enlighet med de uppgifter som framgår av Proformabalansräkningen, bilaga 5.2, har Parterna preliminärt beräknat Köpeskillingen till ett belopp motsvarande den Preliminära Köpeskillingen. 5.3 Köparen ska betala kronor [Justeras utifrån proforma och stämpelskatt] av den Preliminära Köpeskillingen på Tillträdesdagen genom insättning på Säljarnas respektive bankkonto enligt följande: Säljare kronor, SEB Säljare kronor, SEB Säljare kronor, pg konto Nordea Säljare kronor, SEB Parterna är överens om att Köparen innehåller kronor av Köpeskillingen intill dess att Säljarna och NAM:s förvaltningsåtagande enligt punkt 13 i detta Avtal är fullgjort. Köparen innehåller dessa medel som säkerhet för att Säljarna och NAM fullgör sitt förvaltningsåtagande och som säkerhet för Säljarnas förpliktelser i övrigt enligt detta Avtal.

6 6 5.5 Säljarna ska upprätta ett särskilt bokslut för Bolaget per Tillträdesdagen ( Tillträdesbokslutet ) och baserat på det bokslutet beräkna Köpeskillingen och Skuldbeloppet. Tillträdesbokslutet ska upprättas i enlighet med Redovisningsprinciperna. Säljarna ska ombesörja avläsning av avläsningsbara förbrukningsmängder (som el-, fjärrvärmeoch vattenförbrukning) på Fastigheten på Tillträdesdagen. 5.6 Säljarna ska senast 30 Bankdagar efter Tillträdets genomförande tillställa Köparen Tillträdesbokslutet tillsammans med skriftlig uppgift om Köpeskillingens och Skuldbeloppets storlek och beräkning. 5.7 Fastställande av Köpeskillingen och Skuldbeloppet Om Köparen har några anmärkningar mot Tillträdesbokslutet eller beräkningen av Köpeskillingen eller Skuldbeloppet ska Köparen senast 30 Bankdagar efter den dag Köparen erhöll handlingarna enligt punkt 5.5 underrätta Säljarna därom. Underrättelsen ska ange på vilka punkter Köparen har en avvikande uppfattning Om Köparen inte inom den angivna perioden avsänt sådan underrättelse ska Tillträdesbokslutet och Köpeskillingens storlek och beräkning vara bindande för Parterna. Om Köparen inom den perioden avsänt sådan underrättelse ska Tillträdesbokslutet och Köpeskillingens storlek och beräkning vara bindande för Parterna i de delar Köparens underrättelse inte anger avvikande uppfattning. I sistnämnda fall ska Parterna inom 10 Bankdagar efter det att Säljarna erhöll Köparens underrättelse gemensamt uppdra åt en auktoriserad revisor att i de delar Parterna är oense skyndsamt fastställa och underrätta Parterna om innehållet i Tillträdesbokslutet och om Köpeskillingens storlek och beräkning med för Parterna bindande verkan Om Parterna inom nämnda period inte enats om en sådan revisor som anges i punkten har var och en av dem rätt att uppdra åt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut att utse en auktoriserad revisor att i de delar Parterna är oense skyndsamt fastställa och underrätta Parterna om innehållet i Tillträdesbokslutet och om Köpeskillingens storlek och beräkning med för Parterna bindande verkan. Kostnaden för revisor och Skiljedomsinstitutet enligt denna punkt skall delas lika mellan Parterna. 5.8 Med förbehåll för vad som anges i punkten 5.3 ovan ska Köparen, om Köpeskillingen överstiger den Preliminära Köpeskillingen, inom 10 Bankdagar efter det att Köpeskilling fastställts med bindande verkan för Parterna betala skillnadsbeloppet, krona för krona, i den del Köpeskillingen sålunda överstiger den Preliminära Köpeskillingen, till Säljarnas i punkt 5.3 nämnda bankkonto. Om Köpeskillingen understiger den Preliminära Köpeskillingen ska Säljarna inom nämnda period betala skillnadsbeloppet, krona för krona, i den del Köpeskillingen sålunda understiger den Preliminära Köpeskillingen, till av Köparen anvisat bankkonto. På skillnadsbeloppet ska ingen ränta utgå.

7 7 6. Skuldreglering 7. Villkor Köparen ska tillse att Skuldbeloppet slutligt regleras. Köparen ska tillse att Bolaget betalar Skuldbeloppet på Tillträdesdagen genom insättning på bankkonto hos [bank] , Köparens skyldighet att fullgöra Avtalet är villkorat av: (a) (b) (c) att Bolaget tillträder Fastigheten enligt bilaga 2.1 och NAM utfärdar köpebrev senast på Tillträdesdagen innan genomförandet av Tillträdet; att det på Tillträdesdagen inte föreligger några väsentliga avvikelser från Säljarnas Garantier och att Säljarna skriftligen intygat detta per Tillträdesdagen; och att kommunfullmäktige godkänt detta Avtal och sådant godkännande vunnit laga kraft. 7.2 Köparen får när som helst helt eller delvis efterge villkoren i punkt Om något av villkoren i punkt 7.1 inte uppfylls får Köparen när som helst före Tillträdets genomförande genom meddelande till Säljarna säga upp Avtalet till omedelbart upphörande, dock att punkt 19 (Övriga bestämmelser) och punkt 20 (Tvistelösning och tillämplig lag) förblir gällande mellan Parterna. 8. Tillträde 8.1 Tillträdet ska genomföras på Upplands Väsbys kommuns kontor på Tillträdesdagen. 8.2 Vid Tillträdet ska uppfyllandet av villkoren i punkt 7 (Villkor) verifieras, varefter följande åtgärder ska genomföras: (a) Köparen ska: (i) (ii) (iii) (iv) betala den Preliminära Köpeskillingen i enlighet med punkt 5 (Köpeskilling); tillse att Bolaget betalar Skuldbeloppet i enlighet med punkt 6 (Skuldreglering); tillse att kommunfullmäktige fattar beslut om ny bolagsordning för Bolaget i enlighet med samt utser nya styrelseledamöter, revisor och en lekmannarevisor för tiden från och med Tillträdesdagen intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige samt därvid hålla extra bolagsstämma i Bolaget i enlighet med det nu anförda och entlediga nuvarande stämmovalda styrelseledamöter med omedelbar verkan; och ge in ändringsanmälan avseende förändringen enligt (iii) ovan till Bolagsverket så att anmälan omedelbart kommer Bolagsverket till handa.

8 8 (v) Köparen ska förbereda protokoll och övriga nödvändiga handlingar för ovan nämnda stämma och anmälan och utan dröjsmål efter genomförandet av Tillträdet vederbörligen slutföra anmälan. (b) Säljarna ska: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) kvittera mottagandet av betalningen av den Preliminära Köpeskillingen enligt punkt 5.3 genom att utfärda och till Köparen överlämna kvittens; kvittera Skuldbeloppet genom att utfärda och till Köparen överlämna kvittens; till Köparen överlämna aktiebrev representerande Aktierna, vederbörligen transporterade till Köparen, tillsammans med eventuellt tillhörande kuponger; tillse att Köparen vederbörligen införs i Bolagets aktiebok som ägare av Aktierna och överlämna aktieboken till Köparen; till Köparen överlämna en s.k. generalfullmakt enligt vilken Bolaget befullmäktigar av Köparen angivna personer att självständigt och utan inskränkning förvalta och företräda Bolaget tills dess att förändringen av styrelseledamöterna enligt punkt 8.2 blivit registrerad; överlämna alla i Fastigheten uttagna pantbrev till Köparen; (vii) utfärda och till Köparen överlämna handling motsvarande en handling enligt 8 a kap. 15 och 17 mervärdesskattelagen (1994:200) samt också kopior av eventuella sådana handlingar som utfärdats av eventuellt tidigare ägare av Fastigheten; (viii) till Köparen överlämna brev undertecknat av respektive nuvarande funktionär enligt vilket de inte har några krav eller anspråk på Bolaget i anledning av sina uppdrag; och (ix) ställa Bolaget och Fastigheten (inklusive anläggningar och byggnader) till Köparens förfogande samt också överlämna till Köparen (eller ställa till Köparens förfogande) alla handlingar beträffande Fastigheten och Bolaget i övrigt som Säljarna innehar och som kan vara av betydelse för Bolaget i egenskap av ägare av Fastigheten eller för Köparen i egenskap av ägare till Bolaget eller för Bolagets förvaltning av Fastigheten (som räkenskapsmaterial, hyresavtal och andra avtal i original, tekniska manualer, kodnycklar, ritningar, kartor och bygglovshandlingar). 8.3 Med den begränsning som följer av punkt 8.4 är Tillträdet genomfört när samtliga åtgärder i punkt 8.2 fullgjorts och dessa åtgärder ska, trots att de av praktiska skäl inte kunnat fullgöras samtidigt, anses fullgjorda samtidigt. 8.4 Om Tillträdet inte kan genomföras på Tillträdesdagen och beror det inte på Köparen eller något förhållande på Köparens sida får Köparen:

9 9 (a) bestämma att Tillträdet ska anses genomfört trots att alla åtgärder i punkt 8.3 inte fullgjorts, i vilket fall de utestående åtgärderna ska fullgöras snarast möjligt; (b) (c) fastställa och underrätta Säljarna om ny Tillträdesdag som inte infaller senare än 20 Bankdagar efter den ursprungliga Tillträdesdagen (och om Tillträdet helt eller delvis inte kan genomföras sådan ny Tillträdesdag är denna punkt 8.5 ånyo tillämplig, dock att ny Tillträdesdag får fastställas högst två gånger); eller genom meddelande till Säljarna säga upp Avtalet till omedelbart upphörande, varvid dock punkt 19 (Övriga bestämmelser) och punkt 20 (Tvistelösning och tillämplig lag) förblir gällande mellan Parterna. 9. Faran för Fastigheten m.m. 9.1 Om Fastigheten skadas eller försämras innan Tillträdets genomförande ska Avtalet trots det fullgöras dock att Köparen har rätt till avdrag på Köpeskillingen. Om skadan eller försämringen är av väsentlig betydelse för Köparen eller Bolaget får dock Köparen när som helst före dock senast 5 dagar efter Tillträdets genomförande genom meddelande till Säljarna säga upp Avtalet till omedelbart upphörande, varvid dock punkt 19 (Övriga bestämmelser) och punkt 20 (Tvistelösning och tillämplig lag) förblir gällande mellan Parterna och varvid Parternas respektive prestationer ska återgå. 9.2 En skada eller försämring ska alltid anses vara av väsentlig betydelse om Bolagets kostnad för att avhjälpa skadan eller försämringen beräknas överstiga kronor. Avdraget på Köpeskillingen ska ske med det belopp som motsvarar Bolagets kostnad för att avhjälpa skadan eller försämringen. Om skadan eller försämringen har uppkommit på grund av att Säljarna eller Bolaget varit vårdslös har Köparen dessutom rätt till ersättning för den skada Köparen eller Bolaget åsamkas med anledning av skadan. 10. Skalbolagsdeklaration Säljarna ska på egen bekostnad tillse att Bolaget inom 60 dagar från Tillträdesdagen upprättar och ger in skalbolagsdeklaration för Bolaget med anledning av överlåtelsen av Aktierna till Köparen. 11. Köparens särskilda åtagande efter Tillträdesdagen Köparen ska tillse att de styrelseledamöter som avgår eller entledigas i samband med Tillträdet beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning vid nästa årsstämma i Bolaget, dock förutsatt att Bolagets revisor tillstyrkt detsamma. 12. Säljarnas särskilda åtagande till och med Tillträdesdagen Säljarna ska under tiden från Avtalsdagen till och med Tillträdesdagen se till att Bolaget:

10 10 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) fortsätter att bedriva verksamheten på sedvanligt och normalt sätt och i enlighet med de principer som tillämpats före Avtalsdagen, såvida annat inte skriftligen medgivits av Köparen; bibehåller samtliga sina försäkringar; snarast och i enlighet med tillämpliga försäkringsvillkor anmäler varje försäkringsfall som berör Bolaget; inte ingår, säger upp eller ändrar något avtal eller ådrar sig någon ny förpliktelse som medför en kostnad eller innebär en investering överstigande kronor i något enskilt fall (samtliga belopp exklusive mervärdesskatt) utan Köparens samtycke (som inte oskäligen får förvägras eller fördröjas); inte ingår eller ändrar något avtal eller gör något nytt åtagande som inte när som helst kan sägas upp utan kostnad så att det upphör att gälla inom högst en månad, eller som faller utanför Bolagets normala verksamhet, eller som medför eller kan medföra sammanlagda årliga kostnader överstigande kronor, exklusive mervärdesskatt, utan Köparens samtycke (som inte oskäligen får förvägras eller fördröjas); inte förvärvar eller avyttrar - eller ingår avtal om att förvärva eller avyttra någon väsentlig tillgång mot ett vederlag vars värde överstiger kronor, exklusive mervärdesskatt, utan Köparens samtycke (som inte oskäligen får förvägras eller fördröjas); inte ingår eller säger upp hyresavtal eller nyttjanderättsavtal utan Köparens samtycke (som inte oskäligen får förvägras eller fördröjas); inte förvärvar - eller ingår avtal om att förvärva - aktier, andelar eller andra intressen i bolag, föreningar eller andra associationer; inte upptar lån eller ådrar sig andra skulder utan Köparens samtycke (som inte oskäligen får förvägras eller fördröjas); inte deltar i en transaktion eller något arrangemang som kan föranleda skyldighet att betala skatt utöver sådana skatter som uppkommer som följd av Bolagets normala verksamhet; inte ställer ut någon form av borgensåtagande, ansvarförbindelse eller liknande som syftar till att säkerställa tredje mans förpliktelser eller att skapa någon ny belastning i någon av Bolagets tillgångar; inte tilldelar, emitterar, inlöser eller återköper aktier, optioner, warranter, konvertibler eller någon annan form av värdepapper som berättigar till förvärv av, konvertering eller utbyte till aktier eller andelar i Bolaget; (m) inte beslutar eller genomför vinstutdelning eller någon annan form av värdeöverföring; eller (n) ändrar sin bolagsordning.

11 Säljarnas förvaltningsåtagande efter Tillträdesdagen 13.1 Inom ramen för detta Avtal vilken även har värderats i samband med bestämmandet av Överenskommet Fastighetsvärde åtar sig Säljarna och NAM gemensamt att förvalta Fastigheten i dess helhet (och Bolaget, tillämpliga delar) från och med Tillträdesdagen till och med den 31 maj Förvaltningsåtagandet upphör automatiskt att gälla angivet datum utan föregående uppsägning Säljarna och NAM ska som gemensamt arvode för förvaltningen enligt föregående punkt erhålla ett arvode motsvarande skillnaden mellan Bolagets samtliga intäkter och Bolagets samtliga kostnader och utgifter (inklusive mervärdesskatt). Avdrag ska göras för samtliga kostnader förenade med Fastigheten inklusive Bolagets administrativa kostnader. Bolaget ska kvartalsvis betala avgiften i efterhand mot faktura från Säljarna, dock ska betalningarna ske baserat på ett antagande om ett driftnetto om [**] kronor vilket utgör grunden för faktureringen under varje kalenderår varefter avräkning ska ske senast 28 februari nästkommande år. För undvikande av tvivel, Köparen garanterar inte driftnettot Säljarna och NAM:s åtaganden ska i detalj preciseras i ett protokoll på Tillträdesdagen dock att Parterna överenskommelse innefattar i vart fall följande: a) Förvaltningsuppdraget avser totalförvaltning och omfattar såväl teknisk som ekonomisk förvaltning. Förvaltningsuppdraget skall utföras fackmannamässigt, skickligt och noggrant. b) Bokföring kommer ombesörjas av Köparen anlitad bokföringsfirma. Säljarna ska tillhandahålla samtliga underlag i god tid för att bokföringsfirman ska kunna utföra sitt uppdrag. Köparens kostnader för bokföringsfirman utgör kostnad som ska räknas av mot hyresintäkterna. c) Det ekonomiska förvaltningsuppdraget innebär att Säljarna för Köparen och Bolagets räkning skall förvalta gällande hyresavtal, eventuella övriga nyttjanderättsavtal/servitutsavtal/officialupplåtelser, och i förekommande fall träffa nya hyresavtal och/eller andra nyttjanderättsavtal. Säljarna ska uppbära och redovisa samtliga intäkter från dessa upplåtelser samt ansvara för och bekosta samtliga kostnader och utgifter för Fastigheten. d) Bolagets skriftliga samtycke krävs för alla dispositioner för Bolagets räkning över Fastigheten som avser servitut, officialupplåtelser och planfrågor. e) De hyresavtal och övriga avtal som Säljarna eventuellt tecknar för Bolagets räkning skall träffas på villkor som inte strider mot lag och detta Avtal. Säljarna får inte utan Bolagets skriftliga samtycke träffa hyresavtal eller andra nyttjanderättsavtal (eller ändringar/tillägg till sådana avtal). Säljarna är införstådda med att Köparen och Bolaget avser att avveckla samtliga hyresavtal på Fastigheten under 2017 och 2018 för att möjliggöra ny detaljplan och rivning av vissa av de befintliga byggnaderna. Samtliga hyresgäster måste, i möjligaste mån, vara utflyttade den 31 maj 2018.

12 12 f) Säljarna ska vid var tid följa de instruktioner som Köpare och/eller Bolaget ger avseende förvaltningen såsom exempelvis uppsägningar av hyresavtal. g) Säljarna ska hålla Bolaget löpande informerat om förvaltningen och månadsvis avge en skriftlig rapport om förvaltningen. h) Säljarna skall tillse och gentemot Bolaget ansvara för och bekosta att åtgärder avseende Fastigheten som åligger Bolaget enligt avtal och tillse att hyresgästerna och/eller andra nyttjanderättshavare utför och i övrigt iakttar sina skyldigheter enligt avtal. Säljarna företräder Bolaget i alla frågor som avser förhållandet till hyresgästerna och/eller andra nyttjanderättshavare. i) Säljarna ansvarar för och bekostar samtliga de åtgärder som erfordras avseende drift, skötsel, underhåll, utbyte och andra åtgärder för att upprätthålla Fastigheten och till Fastigheten eventuellt hörande servitut, nyttjanderätter och andra rättigheter eller andelar i gemensamhetsanläggningar, i allt väsentligt det skick och den funktionsstandard som Fastigheten var i på Tillträdesdagen. Säljarna skall efter förvaltningsuppdragets slutförande avlämna Fastigheten i godtagbart skick. j) Säljarna ska ansvara för att Fastigheten uppfyller vid var tid gällande bestämmelser och eventuella förelägganden eller motsvarande från myndigheter eller motsvarande. k) Det åligger Säljarna att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet kan komma att kräva för Fastigheten. För att uppfylla detta åtagande ska Bolaget enligt överenskommelse tillhandahålla Säljarna en skriftlig fullmakt att representera Bolaget i förhållande till nämnda parter avseende nämnda ärenden. Säljarna ska samråda med Bolaget innan Säljarna vidtar åtgärder enligt ovan. Vid ombyggnadsåtgärder på eller andra ingrepp i Fastigheten som utförs av eller på uppdrag av Säljarna åligger det Säljarna att ansvara för och bekosta hanteringen av miljöfarligt eller hälsovådligt avfall i enlighet med gällande regler. l) Säljarna äger uppdra åt annan professionell fastighetsförvaltare att handha den tekniska förvaltningen av Fastigheten. Säljarna är dock alltid ansvariga gentemot Bolaget för att samtliga förpliktelser som åligger Säljarna enligt detta Avtal fullgörs. m) Säljarna ska stå för samtliga egna kostnader inklusive kostnader för underentreprenörer förknippade med utförande av förvaltningen. n) Säljarna ska tillse att samtliga kostnader och utgifterna för Fastigheten betalas i rätt tid innefattande men inte begränsat till: a. Fastighetsskatt b. Försäkringspremier för fastighetsförsäkring

13 Säljarnas Garantier 14.1 Aktierna c. Säljarna ska själva och på egen bekostnad tillse att befintliga och erforderliga förbindelser för el, gas, värme, kyla, vatten, avlopp, ventilation, avfall och sopor m.m. tillhandahålls Fastigheten och ska svara för all drift, underhåll och utbyte av förbindelserna. Säljarna ska ingå egna abonnemang med leverantörer av dessa tjänster och således betala de löpande kostnaderna härför. Detsamma gäller sandning och snöröjning osv. Säljarna garanterar att de uppgifter som anges nedan under denna punkt är riktiga per (om inget annat särskilt anges) såväl Avtalsdagen som Tillträdesdagen ( Säljarnas Garantier ) Bolagets utestående aktiekapital uppgår till kronor fördelat på 500 aktier (dvs. Aktierna), vilka alla har vederbörligen emitterats, tilldelats, betalats och registrerats, och inga beslut eller åtgärder för att öka eller minska eller som kan medföra ökning eller minskning av aktiekapitalet (t.ex. emission av teckningsoptioner eller konvertibler) har vidtagits Säljarna är ensam ägare till Aktierna och har ensam rätt att utöva rösträtten och alla andra till Aktierna hörande rättigheter Aktierna är inte föremål för panträtt eller optionsrätt eller annat förhållande som begränsar eller kan begränsa dess överlåtbarhet eller som ger eller kan ge någon annan person rätt till dem Säljarna innehar aktiebrev representerande samtliga Aktierna och Säljarnas äganderätt är införd i aktieboken Bolagsförhållanden Bolaget är ett vederbörligen bildat svenskt privat aktiebolag och inga beslut eller åtgärder för att Bolaget ska ställa in sina betalningar, inleda ackordsförhandlingar, gå i likvidation, försättas i konkurs, bli föremål för företagskonstruktion eller annan förvaltning eller för avveckling av Bolaget eller av Bolagets verksamhet eller för utseende av likvidator eller förvaltare för Bolaget eller Fastigheten har vidtagits eller är förestående Bolagets gällande registreringsbevis och bolagsordning framgår av bilaga (Registreringsbevis och bolagsordning)och inga beslut eller åtgärder för att ändra eller som kan medföra ändring av några av dess uppgifter eller bestämmelser har vidtagits Bolaget varken äger eller kontrollerar, direkt eller indirekt, aktie, andel eller annat intresse eller kapital i annan juridisk person eller annat företag och har heller inte tidigare ägt eller kontrollerat sådant intresse eller kapital.

14 Bolaget har inte gett ut några kapitalandelslån eller vinstandelslån Det har inte skett några värdeöverföringar från eller lämnats några lån eller ställts några säkerheter av Bolaget i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och det har inte beslutats om värdeöverföring från Bolaget Bolagets protokoll och andra bolagshandlingar, böcker och annan räkenskapsinformation är korrekt, komplett och i god ordning, har upprättats och förvaras i enlighet med tillämpliga författningar, finns i Bolagets besittning och Bolaget har inte har mottagit meddelande om fel eller brister där i Alla dokument och beslut som enligt tillämpliga författningar ska ges in till myndighet eller liknande eller vars giltighet eller bestånd är beroende av ingivande till eller registrering hos myndighet eller liknande har vederbörligen getts in till och registrerats hos relevant myndighet eller liknande Finansiellt Bolaget är ett s.k. lagerbolag och har inte bedrivit någon verksamhet innan detta Avtals ingående och därmed sitt förvärv av Fastigheten. Bolagets aktiekapital är intakt och kassan om kronor kan omedelbart fritt disponeras av Köparen Bolaget äger inga och har inte tidigare ägt andra tillgångar än Fastigheten Bolagets fordringar per Tillträdesdagen kommer att inflyta till i Tillträdesbokslutet angivna belopp senast 60 dagar efter Tillträdets genomförande Sedan Skuldbeloppet reglerats har Bolaget per Tillträdesdagen inga skulder Bolagets verksamhet är inte belastad med företagsinteckning och Bolaget har inte ställt säkerhet eller ingått ansvarförbindelse för annan Bolaget är inte och har heller inte varit skyldig att upprätta kontrollbalansräkning enligt 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) Skatt Bolaget har i alla avseenden fullgjort sin deklarationsskyldighet och annan rapporteringsskyldighet på rätt sätt enligt tillämpliga författningar Bolaget kommer inte att påföras några skatter eller offentliga avgifter eller andra pålagor (inklusive skattetillägg, dröjsmålsräntor och förseningsavgifter och liknande) hänförlig till omständigheter eller förhållanden som gällt eller inträffat före Tillträdesdagen som inte framgår av Tillträdesbokslutet Fastigheten har det taxeringsvärde och den typkod som framgår av bilaga och det finns ingen anledning (förutom vanlig värdestegring) att höja detta taxeringsvärde eller ändra denna typkod Fastighetens skattemässiga värde uppgår per Avtalsdagen till kronor.

15 Bolaget har ansökt om registrering för frivillig skatteskyldighet för mervärdesskatt till Skatteverket eller rätteligen ansökt om att få ta över sådan skattskyldighet hos Skatteverket för samtliga lokaler i Fastigheten för vilka mervärdesskatt debiteras eller har debiterats hyresgästerna Bolagets registrering avseende mervärdesskatt överensstämmer med de enligt hyresavtalen uthyrda ytorna samt att den totala uthyrningsbara ytan angiven i Skatteverkets beslut om frivillig skattskyldighet återspeglar de verkliga ytorna Bolaget har inte gjort felaktiga avdrag för ingående moms och att de av Bolaget upprättade och till Köparen överlämnade handlingarna motsvarande jämkningshandlingar är korrekta och fullständiga samt återspeglar Bolagets momshantering avseende gjorda investeringar Personal Bolaget har inga och har inte tidigare haft några anställda och heller inga anlitade konsulter som ur arbets- eller skatterättslig synvinkel kan anses anställd av Bolaget I samband med överlåtelsen av Aktierna enligt detta Avtal kommer ingen personal ha rätt till anställning i Bolaget Fastigheten Bolaget äger ensam Fastigheten och inga hinder föreligger för Bolaget att ensam få lagfart på Fastigheten. Bolagets förvärv av Fastigheten från NAM kommer inte medföra att NAM hamnar på obestånd eller att NAM aktiekapital förbrukas till mer än hälften eller motsvarande och att Bolaget av sådan anledning eller annan anledning behöver låta Fastigheten gå tillbaka till NAM Fastigheten besväras inte av andra sökta eller beviljade inteckningar, inskrivningar, nyttjanderätter eller andra belastningar (exempelvis gemensamhetsanläggningar) än som framgår av bilaga (FDS-utdrag) respektive punkt Fastigheten samt i Fastigheten uttagna inteckningar är inte föremål för panträtt Samtliga föremål på Fastigheten (inklusive i anläggningar och byggnader) som kan utgöra fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 3 jordabalken är tillbehör till Fastigheten och till fullo betalda Fastigheten är per Avtalsdagen inte föremål för andra nyttjanderättsavtal än de som framgår av bilaga (Nyttjanderättsavtal), vilka avtals fullständiga gällande villkor är dokumenterade och framgår klart av respektive avtalsdokuments ordalydelse, varför det bl.a. inte finns några utestående löften om hyresrabatter eller om hyresgästanpassningar, reparationer, nyanskaffningar eller andra investeringar (utöver sedvanligt underhåll) som inte framgår klart av relevant avtalsdokuments ordalydelse, samt vilka avtal som är giltiga och bindande i enlighet med deras respektive villkor. Bolaget har vederbörligen fullgjort sina skyldigheter under dessa avtal och Bolaget har per Av-

16 16 talsdagen varken lämnat eller mottagit uppsägning eller meddelande om avtalsbrott beträffande något av dem För april 2015 gällande och utdebiterade hyror och ersättning för annat nyttjande i enlighet med i punkt nämnda avtal framgår av bilaga (Utdebiterade hyror) Ingen hyresgäst eller nyttjanderättshavare i övrigt i Fastigheten har någon skuld till Säljarna, eller juridisk person som ingår i samma koncern som Säljarna eller närstående person till Säljarna eller sådan juridisk person Ingen hyresgäst i Fastigheten har till följd av omständighet eller förhållande som gällt eller inträffat före Tillträdesdagen rätt till nedsättning eller återbetalning av hyra För Fastigheten förfallna debiterade offentliga avgifter och anslutningsavgifter (som gatukostnader och avgifter för anslutning av el, fjärrvärme och VA) är vederbörligen betalda För Fastigheten föreskrivna besiktningar och andra kontroller avseende brandlarm, el, hissar, köldmedia, skyddsrum, sprinkleranläggningar, ventilation och liknande är vederbörligen genomförda och alla eventuella fel, brister och påpekanden är åtgärdade med godkänt resultat Verksamhet 14.8 Avtal Bolaget bedriver inte och har inte tidigare bedrivit annan verksamhet än att äga och förvalta Fastigheten och Bolaget har rätt att bedriva sin verksamhet på oförändrat sätt och på oförändrade villkor efter Tillträdesdagen. Bolagets alla avtal andra än de som nämns i punkt har ingåtts på för relevant bransch sedvanliga villkor, deras fullständiga gällande villkor är dokumenterade och framgår klart av respektive avtalsdokuments ordalydelse och är giltiga och bindande i enlighet med deras respektive villkor. Bolaget har vederbörligen fullgjort sina skyldigheter under dessa avtal och Bolaget har per Avtalsdagen varken lämnat eller mottagit uppsägning eller meddelande om avtalsbrott beträffande något av dem Miljö och tillstånd Alla åtgärder på Fastigheten (inklusive i anläggningar och byggnader) (som t.ex. ny-, om- eller tillbyggnad eller ändrat användningssätt) har vidtagits med och i enlighet med tillämpliga planer, nödvändiga bygg-, mark- och rivningslov och andra myndighetstillstånd och i övrigt i enlighet med tillämpliga författningar Fastigheten (inklusive anläggningar och byggnader) används och har använts i enlighet med tillämpliga planer, bygg-, mark- och rivningslov och andra myndighetstillstånd och i övrigt i enlighet med tillämpliga författningar.

17 Säljarna eller andra bolag inom samma koncern som Säljarna samt Bolaget har inte inom Fastigheten (inklusive anläggningar, byggnader, grundvatten, mark och vatten) bedrivit verksamhet som är eller kan vara miljö- eller hälsofarlig Krav och tvister Varken Bolaget eller Fastigheten är part i eller föremål för rättegång, skiljeförfarande, administrativt eller annat förfarande eller annan tvist och ingen sådan rättegång, skiljeförfarande, förfarande eller tvist hänförlig till omständighet eller förhållande som gällt eller inträffat före Tillträdesdagen kommer att uppkomma Det finns inga domar, beslut eller förelägganden från domstol, skiljenämnd eller myndighet (i) som Säljarna, Bolaget eller någon annan är skyldig att efterkomma och som inte vederbörligen efterkommits eller (ii) som begränsar Säljarnas eller Bolagets rådighet eller som annars medför förpliktelse eller inskränkning beträffande Fastigheten eller Bolaget och ingen sådan dom, beslut, föreläggande eller liknande hänförlig till omständigheter eller förhållanden som gällt eller inträffat före Tillträdesdagen kommer att meddelas Övrigt Den information som framgår av Avtalet eller som av eller på uppdrag av Säljarna har gjorts tillgänglig för Köparen (eller dennes rådgivare) i samband med undersökningarna, besiktningarna eller förhandlingarna som föregått Avtalet var korrekt, fullständig och inte missvisande när den gjordes tillgänglig och är korrekt, fullständig och inte missvisande. Säljarna har informerat Köparen (eller dennes rådgivare) om alla omständigheter och förhållanden som Säljarna förstått eller borde ha förstått är av betydelse för Köparens undersökning och värdering av Fastigheten, Aktierna eller Bolaget i övrigt eller annars för förvärvet av Aktierna enligt Avtalet. 15. Försäkring Säljarna åtar sig att tillse att Fastigheten till och med Tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad av Bolaget inklusive Bolagets verksamhet i övrigt i enlighet med det försäkringsbrev som framgår av bilaga 15 (Försäkringsbrev). 16. Friskrivning Köparen har beretts tillfälle att genomföra en s.k. due diligence undersökning av Fastigheten. Med undantag för Säljarnas ansvar för avvikelse från Säljarnas Garantier respektive vad i övrigt angivits i Avtalet har Säljarna inget ansvar under eller i anledning av Avtalet eller annars med anknytning till den indirekta överlåtelsen av Fastigheten och överlåtelsen av Aktierna.

18 Påföljder och begränsning av Säljarnas ansvar m.m Påföljder Köparen har inte rätt till några andra påföljder med anledning av avvikelse från Säljarnas Garantier än de som uttryckligen anges i Avtalet I händelse av avvikelse från någon av Säljarnas Garantier får Köparen kräva att Säljarna utan kostnad, oskälig olägenhet och på ett rimligt tillfredsställande sätt för Köparen och Bolaget avhjälper avvikelsen eller avtalsbrottet och dess konsekvenser (i den utsträckning sådant avhjälpande kan ske) inom skälig tid efter Köparens reklamation av avvikelsen eller avtalsbrottet i enlighet med punkt (Reklamation) eller (om sådant avhjälpande inte sker) avdrag på Köpeskillingen beräknat enligt punkt Avdrag på Köpeskillingen ska ske med ett belopp som motsvarar den skada eller förlust som Köparen eller Bolaget lider med anledning av avvikelsen Begränsningar av Säljarnas ansvar Säljarnas ansvar för avvikelser från Säljarnas Garantier är föremål för begränsningarna i denna punkt 16, dock att inga begränsningar ska gälla avvikelser från Säljarnas Garantier i punkterna , till och med , och till och med och punkt Reklamation Köparen får inte göra gällande enskilt krav på avvikelse från Garantierna om inte Köparen inom 50 dagar efter det att Köparen märkt de omständigheter eller förhållanden som kravet grundas på avsänt meddelande till Säljarna om kravet samt, så långt som är praktiskt möjligt, kravets belopp (reklamation) Preskription Köparen förlorar rätten att göra gällande enskilt krav om inte Säljarna mottagit reklamation av kravet i enlighet med punkt (Reklamation): (a) senast, vad gäller krav baserat på avvikelse från någon av Säljarnas Garantier i punkt 14.4 (Skatt), sex år efter Tillträdets genomförande; (b) senast, vad gäller krav baserat på avvikelse från Säljarnas Garanti i punkt (Miljö och tillstånd), tio år efter Tillträdets genomförande; eller (c) senast, vad gäller andra krav, 36 månader efter Tillträdets genomförande. 18. Sekretess och tillkännagivande 18.1 Parterna ska samråda kring innehåll och tidpunkt för pressmeddelanden och information till anställda och berörda hyresgäster och leverantörer och annan offentlig information som har samband med överlåtelsen av Aktierna enligt Avtalet.

19 Innehållet i såväl Avtalet som de diskussioner och förhandlingar som föregått Avtalet ska behandlas strikt konfidentiellt och inte avslöjas för någon tredje man utan den andra Partens föregående skriftliga samtycke (vars samtycke inte oskäligen får fördröjas eller vägras). Denna sekretesskyldighet gäller dock inte information i den utsträckning (i) Part behöver använda eller avslöja den i syfte att uppfylla skyldighet enligt Avtalet, (ii) Part behöver använda eller avslöja den i syfte att tillvarata sina intressen i samband med en tvist i anledning av Avtalet eller för att annars genomdriva någon rättighet enligt Avtalet, (iii) Part behöver avslöja den enligt tillämplig författning, behörig domstols, skiljenämnds eller myndighets dom eller beslut, tillämpligt avtal med börs eller annan marknadsplats eller tillämpliga börs- eller marknadsplatsregler eller (iv) den vid tidpunkten för användandet eller avslöjandet är allmänt känd eller tillgänglig för allmänheten på annat sätt än på grund av eget brott mot Avtalet. Part som gör gällande att någon av undantagsbestämmelserna är tillämplig har bevisbördan för att så är fallet. 19. Övriga bestämmelser 19.1 Vid försenad betalning har den Part eller, i förekommande fall, Bolaget till vilken betalning ska erläggas rätt till dröjsmålsränta, som utgår på den obetalda delen från den dag betalning skulle ha erlagts tills dess full betalning erlagts enligt den räntefot som följer av 6 räntelagen (1975:635) Säljarna ska, Parterna emellan, bekosta den stämpelskatt som uppkommer genom Bolagets förvärv av Fastigheten (genom att ett belopp motsvarande stämpelskatten reserveras i Proformabalansräkningen och Tillträdesbokslutet) Part ska, om inte annat anges i Avtalet, bära sina utgifter hänförliga till upprättandet, förhandlandet, ingåendet eller fullgörandet av Avtalet För att vara bindande för Part ska tillägg till eller ändring av Avtalet, inklusive till eller av denna punkt 18.3, vara skriftlig och vederbörligen undertecknad av denne Om kompetent domstol, skiljenämnd eller myndighet skulle finna att någon bestämmelse i Avtalet är ogiltig eller icke-verkställbar ska den bestämmelsen (och alla övriga bestämmelser) vara fortsatt gällande och verkställbar i den utsträckning tilllämplig lag tillåter och Parterna ska lojalt förhandla med varandra i syfte att överenskomma om nödvändiga förändringar av Avtalet för att vidmakthålla Avtalets struktur, syfte och anda Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor Avtalet rör och ersätter alla tidigare och samtida förhandlingar och överenskommelser, skriftliga såväl som muntliga, mellan Parterna med anknytning därtill För att vara bindande för Part ska dennes eftergift av rättighet eller påföljd enligt Avtalet vara skriftlig och vederbörligen undertecknad av denne. Ingen eftergift helt eller delvis av sådan rättighet eller påföljd förhindrar annat eller senare utövande eller åberopande av aktuell eller annan sådan rättighet eller påföljd.

20 Alla meddelanden och annan kommunikation i anledning av Avtalet ska vara skriftliga på svenska och ska anses ha mottagits av mottagande Part vid överlämnandet (om det levererats personligen), nästföljande bankdag (om det skickats med fax och den avsändande faxmaskinen bekräftat fullständig överföring), två bankdagar efter avlämnandet för befordran med bud (om det avlämnats till välrenommerat bud och budet lämnar bekräftelse på leverans) eller fem bankdagar efter avlämnande för postbefordran (om det skickats som rekommenderat brev med eller utan mottagningsbevis) till eller på mottagande Parts nedan angivna adress eller faxnummer (eller till eller på sådan annan adress eller faxnummer som mottagande Part meddelat avsändaren för detta ändamål): Om till Säljarna (för samtliga Säljares räkning): [Namn på Säljarna] Attention: [namn/titel] [Adress] Om till Köparen: Upplands Väsby kommun Attention: Anne-Sophie Arbegard Box 86, Upplands Väsby 19.9 Säljarna får helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till bolag som ägs av Säljarna. 20. Tvistelösning och tillämplig lag 20.1 Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras genom allmän domstol. Första instans ska vara Attunda tingsrätt Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Avtalet har upprättats i två exemplar på angivet datum, varav Parterna tagit var sitt. Ort: Datum: UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Ort: Datum: NAPA INVEST AB [Namn på företrädare] [Namn på företrädare]

21 21 TM & SÖNER AB [Namn på företrädare] SUMES INVEST AB [Namn på företrädare] MACKE INVEST AB [Namn på företrädare] Gällande punkt 13 i Avtalet NAM FASTIGHETER AB [Namn på företrädare]

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SÄLJARNA (såsom definierat nedan), och. SKL Företag AB. rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SÄLJARNA (såsom definierat nedan), och. SKL Företag AB. rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SÄLJARNA (såsom definierat nedan), och SKL Företag AB rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. DEFINITIONER OCH TOLKNING... 1 3. Överlåtelse och Tillträde...

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan å ena sidan Täby kommun, org nr 212000-0118 183 80 TÄBY ( Säljaren ) och å andra sidan Täby Holding AB, org nr 556XXX-XXXX ( Köparen ) Avseende överlåtelse av aktierna i Täby

Läs mer

Försäljning av Kalmar Biogas AB

Försäljning av Kalmar Biogas AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2013-01-28 KS 2013/ Kommunfullmäktige Försäljning av Kalmar Biogas AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar Kommunbolag

Läs mer

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN DANDERYDS SJUKHUS AB OCH SÄLJARNA UPPTAGNA I BILAGA 1 HÄRTILL AVSEENDE PRIMA LIV I DANDERYD AB

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN DANDERYDS SJUKHUS AB OCH SÄLJARNA UPPTAGNA I BILAGA 1 HÄRTILL AVSEENDE PRIMA LIV I DANDERYD AB AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN DANDERYDS SJUKHUS AB OCH SÄLJARNA UPPTAGNA I BILAGA 1 HÄRTILL AVSEENDE PRIMA LIV I DANDERYD AB 2004-07-01 2 MELLAN 1. Danderyds Sjukhus AB, 556575-6169 (nedan kallat

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SKL Företag AB och [KOMMUN] rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE... 1 3. KÖPESKILLING... 1 4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna KÖPEAVTAL avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga Fastighet:

Läs mer

K p- och exploateringsavtal

K p- och exploateringsavtal K p- och exploateringsavtal Detta avtal ("Avtalet") har denna dag ingåtts mellan: (i) Haparanda kommun (212000-2775), Torget 9, 953 85 Haparanda ("Kommunen"); och (ii) Avalanche Capita) AB (556665-9024),

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Österåkers Golf AB och Österåkers kommun ang. ÖGAB Fastighet 6 AB Mellan å ena sidan Österåkers Golf AB (556315-4227), Hagby 1:1, 184 92 Åkersberga, nedan kallad Säljaren,

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM]

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] [UTKAST 2016-05-10] AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] INDEX 1. Bakgrund... 3 2. Överlåtelseförklaring...

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Skala 1:2000. Del av Sågverket 1 ca kvm. Byggnad riven

Skala 1:2000. Del av Sågverket 1 ca kvm. Byggnad riven Skala 1:2000 1 Del av Sågverket 1 ca 25 000 kvm Byggnad riven Aktieöverlåtelseavtal mellan Mjölby kommun och Tankman Fordonsteknik AB avseende aktierna i Mjölby Sågverket Fastighet AB daterat den [infoga]

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner.

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner. Bilaga 2 Styrelsen i Avensia Innovation AB ( Bolaget ) har den 3 november 2011 beslutat att ställa ut köpoptioner i Avensia AB ( Avensia ), org nr 556721-7582, nedan benämnda Köpoptionerna. [YY] pers.nr

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer]

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] MALL 1(8) Avtal om samarbete mellan [Part A]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer], med adress [adress]; och [Part B]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] med adress [adress];

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i firman Gjutaren i Torshälla AB, org.

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i firman Gjutaren i Torshälla AB, org. Kommunstyrelsen 2016-02-24 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:172 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 2016-02-19 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Långängens fastighets AB 556667-4809 och Österåkers Kommun Orgnr. rörande samtliga aktier i NYAB XXXXXX-YYYY Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Överlåtelse 3 3

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer...

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer... Köpekontrakt PARTER Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon Köpare Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn Födelseår Passnummer Eventuellt chipnummer /

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Författningssamling. Aktieägaravtal Smålandshamnar AB. Senast reviderad av kommunfullmäktige , 98. Gäller från och med

Författningssamling. Aktieägaravtal Smålandshamnar AB. Senast reviderad av kommunfullmäktige , 98. Gäller från och med Författningssamling Aktieägaravtal Smålandshamnar AB Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-09-12, 98 Gäller från och med 2016-09-27 Aktieägaravtal Detta avtal har ingåtts nedannämnda dag mellan 1)

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 1(5) AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL avseende aktierna i Stockholms Terminal AB 2(5) Detta aktieöverlåtelseavtal ( Avtalet ) har träffats mellan (1) Jernhusen AB, org nr 556584-2027, Box 520, 101 30 Stockholm (

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer