NYHETSBREV. SEPAFs varumärkesplattform. Sveriges Patentbyråers Förening i samarbete med Patent- och registreringsverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV. SEPAFs varumärkesplattform. Sveriges Patentbyråers Förening i samarbete med Patent- och registreringsverket"

Transkript

1 NYHETSBREV Sveriges Patentbyråers Förening i samarbete med Patent- och registreringsverket Detta är det andra SEPAF och PRV:s gemensamma nyhetsbrev. Det kommer ut fyra gånger årligen och skickas ut till SPEAF medlemmar såväl som anställda på PRV. Håll till godo! SEPAFs varumärkesplattform Sepaf är såsom alla organisationer och företag utsatta för sin omgivning. Organisationer transformeras. Ibland när man sitter mitt i är transformationen inte heller synlig. Transformation betraktas bäst utifrån. Som kommunikationsansvarig för Sepaf är det viktigt att kommunicera rätt information. För Sepafs del blir det uppenbart när nya medlemmar knackar på dörren och frågar vad man tjänar på ett medlemskap. Det blir även aktuellt när gamla medlemmar inte längre vill vara med. Vår identitet har varit att representera byråerna som företag mer än de individuella ombuden vars intressen traditionellt skall tillgodoses hos andra organisationer. Vad Sepaf är bestämmer medlemmarna. Uppdelningen i ett flertal organisationer med medlemmar verksamma inom det industriella rättsskyddet har sin bakgrund. Effekterna är en avsaknad av en samlad kraft som kan driva frågor för branschen. Det uppkommer ett informationsvakuum som alla IP-organisationer i Sverige inte mäktar med att fylla främst för att de är så många. En lösning initierad från Sepaf var förslaget om IP-Sweden som samlande organisation för allt branschfolk. Vidare ville Sepaf ta över huvudmannaskapet för IP-akademin då utbildningsfrågan är central för våra företag. Exemplen är flera där Sepaf försöker driva frågor. Frågan är dock hur långt kan Sepaf driva frågor och vilka frågor skall Sepaf driva. Detta har en direkt koppling till Sepafs plånbok. Frågor som Sepaf inte skall syssla med skall inte finansieras med medlemmarnas pengar. För att får klarhet i Sepafs uppgifter fick styrelsen mandat att utifrån utförda enkäter och en workshop i samband med vårmötet i Lund (11/4) presentera ett styrdokument om Sepafs vision, mission, etc. Detta kommer ge ett bättre underlag för medlemmarna att under höstmötet bestämma inriktningen på Sepaf och därmed vilka kanaler och budskap som Sepaf skall föra fram. Ur ett kommunikativt perspektiv är detta en självklarhet för att utnyttja Sepafs medel på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt för bästa effekt. Jag väntar med spänning på vad medlemmarna vill. När det gäller detta nyhetsbrev och samarbetet med PRV fortskrider arbetet och planen är att framöver inkludera ett gemensamt forum för debatt. Thomas Randes, Styrelseledamot SEPAF, ansvarig för Marknadskommunikation/PR,

2 SEPAF:s höstmöte 2014 Vid vårmötet i Lund den 11:e april beslutades att föreningens höstmöte och stämma detta år kommer att äga rum i Stockholm den 17:e oktober. Kransell & Wennborg kommer att stå som värd för höstmötet. SEPAFs vårmöte 2014 Den 11 april gick SEPAFs årliga vårmöte av stapeln, denna gång i Lund under värdskap av Advokatbyrån Gulliksson och patentbyrån Ström & Gulliksson. Totalt närvarade 40 personer från 23 av SEPAFs medlemsbyråer under dagen. Utöver föreningens interna programpunkter - inklusive en verksamhetsredovisning från styrelsen och en diskussion om kriterier för medlemskap närvarade ett flertal inbjudna gästtalare. Bland annat talade Louise Petrelius (Justitiedepartementet) om senaste nytt gäl- lande den enhetliga patentdomstolen, Johan Frithioff (Howden Insurance Brookers) om de försäkringsvillkor som erbjuds SEPAF:s medlemsbyråer, samt Anna Danestig (PRV) om vad som är på gång på myndigheten inklusive det pågående samarbetet med SEPAF. Under slutet av dagen genomfördes en workshop i syfte att kartlägga medlemsbyråernas bild av SEPAF nuvarande och önskade roll som branschorganisation. Det arbetet kommer att ligga till grund för föreningens framtida varumärkesplattform och kommunikation. Är du som SEPAF-medlem intresserad av att arbeta aktivt i föreningen? Som tidigare meddelats har SEPAF upprättat en resurspool besående av individer på medlemsbyråerna som på årsbasis är beredda att lägga exempelvis 8, 16 eller 24 timmar på aktivt arbete i SEPAF. Föreningens styrelse, arbetsgrupper, remissutskott eller andra organ kan därefter få stöd och hjälp av personer i denna resurspool för operativt arbete. Genom resurspolen ökar SEPAF:s samlade styrka och förmåga att påverka branschen och omvärlden på såväl kort som lång sikt. Om du som läsare av detta nyhetsbrev är intresserad av att delta i denna resurspool, skicka då in din intresseanmälan till Skriv gärna några korta rader om vem du är, vilken byrå du företräder, samt vilken kategori av frågor som du är intresserad av att arbeta med. Ha koll på media SEPAF prenumererar sedan många år på mediebevakning för medlemmarnas räkning. Artiklar, som innehåller något av de sökord vi valt, skickas till oss dagligen. Efter att sammanställningen rensats från dubbletter och att irrelevanta artiklar tagits bort skickas den ut till byråerna en gång per vecka. Bevakningen omfattar dags-, fack- och branschpress i både tryckta och digitala medier samt radio och TV. Det här är ett ganska enkelt sätt att hålla sig uppdaterad om vad som skrivs om immaterialrättsbranschen. I slutet av april skickades för första gången artiklarna ut till samtliga anställda på SEPAF-byråer. Om någon av er mot förmodan inte är intresserad av att få bevakningen kan ni avbeställa den.

3 SII ger en helhetsbild SEPAF tar varje månad fram Sepaf Innovation Index, SII, där vi visar den senaste statistiken över svenska företags ansökningar om skydd för patent, varumärken och design. Siffrorna visar både nationella och internationella ansökningar, vilket ger en helhetsbild över de svenska företagens ansökningar. Det finns inte tillgängligt någon annanstans. Tanken med SII är att det ska vara till hjälp för våra byråer, beslutsfattare och analytiker så att de snabbt ska kunna identifiera och förstå trender. SII visar dels förändring de tre senaste månaderna jämfört med samma period föregående år dels rullande 12 månader med 2007 som basår. Öka intresset Varje månad kommuniceras SII till media med kommentarer till de förändringar som kan utläsas. Förändringarna från en månad till en annan är små och ofta är det svårt att hitta några intressanta infallsvinklar. Ett sätt att göra materialet mer spännande för media är att lyfta fram något företag som exempel. Här behöver Sepaf hjälp från er på byråerna! Vi har börjat diskutera att jämföra med andra relevanta index. Det kan vara utvecklingen i andra länder, jämförelser mellan teknikområden eller med andra branscher.

4 SEPAF:s påverkansarbete genom remisser Vid föreningens höstmöte i oktober 2011 påbörjades arbetet med att bygga upp tre permanenta remissutskott med ansvar för såväl operativt remissarbete som omvärlds-/ämnesbevakning. I dagsläget finns en väl fungerande organisation, processer samt en arbetsordning som stödjer SEPAF:s remissarbeten. Följande personer är ledamöter i de tre remissutskotten för: a) Patent b) Övrig IP c) Marknadspolitik: För tillfället arbetar SEPAF:s remissutskott aktivt med följande: Patentutskottet Remissvar på slutbetänkandet från patentlagsutredningen Kommentarer till Regeringskansliet avseende olika draft rules om europeiska patent med enhetlig verkan och enhetlig patentdomstol Övrig IP Remiss för Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (Fi2011/2850) Remiss till Justitiedepartementet avseende ny patent- och marknadsdomstol (DS 2014:2) Marknadspolitik Möten kring yrkeskvalifikationsdirektivet (U 2013:03). Frågan har bäring på den nya statliga auktorisation som finns för patentombud i Sverige. För frågor gällande SEPAF remissarbeten, vänligen kontakta Anders Tangen som är styrelsens kontaktperson för remissarbeten.

5 NYHETER FRÅN PRV: Förlängt mandat för Susanne Ås Sivborg Vår generaldirektör Susanne Ås Sivborg har beviljats förlängt mandat och fortsätter sitt nuvarande uppdrag som generaldirektör i ytterligare en treårsperiod. - Det är så klart jättekul att få fortsätta det påbörjande arbetet med att PRV ska vara det självklara centret för immaterialrätt i Sverige, säger Susanne. Det förlängda mandatet löper ut den 7 september Patentmeddelande på engelska Riksdagen har beslutat om ändring av patentlagen (PL) avseende nya språkregler för nationella ärenden med verkan från 1 juli Ändringen innebär att PRV då börjar meddela patent även på engelska. Beslut om detaljerade bestämmelser i patentkungörelsen sker förmodligen i slutet av maj eller början av juni. De nya reglerna tillämpas på ansökningar som lämnats in, eller fullföljts, till PRV från den 1 juli Utöver möjligheten att kunna meddela patent på engelska sker ändringar i regelverket som ger PRV en möjlighet att kommunicera på engelska under hela handläggningens gång. Det kan tyckas vara en liten ändring av patentlagen, men för PRV innebär det en grannlaga arbetsuppgift att genomföra de nödvändiga följdändringarna i patentprocessen. Vi på PRV har planerat för denna lagändring sedan mer än ett år tillbaka. Mallar för förelägganden och beslut mm har översatts till engelska och ska implementeras i patentprocessen för att stödja en handläggning helt på engelska. Själva patentprocessen anpassas till lagändringarna, en utmaning då vi har behövt arbeta utifrån en ansats eftersom det slutgiltiga reglementet i form av t ex patentkungörelsen (PK) inte författats ännu. Vad kommer då regeländringarna att innebära för PRV:s patenthandläggning? Av lagtexten framgår att sökanden i sin patentansökan ska välja meddelandespråk, svenska eller engelska, för ett eventuellt beviljat patent. Rent hanteringsmässigt innebär det att om sökanden lämnar in handlingarna på t ex svenska men väljer engelska som meddelandespråk, så kommer PRV att begära in översättning omgående. Meddelandespråk ska kunna gå att ändra fram till dess att den tekniska handläggningen påbörjas. När det gäller handläggningsspråk, dvs det språk som PRV:s utgående skrivelser är avfattade på, så kommer engelska som valmöjlighet endast att erbjudas i de fall då engelska är valt som meddelandespråk. Handläggningsspråk kan sökanden välja att byta under handläggningens gång. Patent kommer i och med lagändringen att kunna meddelas på engelska där sökande valt detta alternativ. De engelska patentkraven är de som då kommer att ha rättsverkan. Däremot måste det alltid finnas en svensk översättning av de beviljade patentkraven vid kungörelsen av patentet. Översättningen tillskrivs endast en informativ uppgift. Lagändringen kommer att innebära nya rutiner för handläggare i ärendeprocessen, men det sker även en viss rationalisering i och med ikraftträdandet. Exempelvis kommer i praktiken 16 månadersföreläggandet (begäran om översättning) att försvinna. Vi hoppas att denna förändring kommer att innebära ett större intresse för att skicka in nationella patentansökningar. Mer information om frågan kommer att finnas i nästa version av PRV:s egna nyhetsbrev som kommer ut i slutet av maj.

6 Den europeiska praxisen för svartvita märken PRV deltar i sammanlagt fem konvergensprogram inom OHIM som handlar om att harmonisera praxis inom varumärkes- och designområdena. Convergence programme 4 (CP4) rör skyddsomfånget för svartvita märken. När det gäller skyddsomfånget för svartvita märken har praxis varit skiftande bland medlemsländerna. En del länder, däribland Sverige, har ansett att skyddsomfånget för en varumärkesregistrering i svartvitt omfattar alla färger. Merparten av medlemsstaterna har dock arbetat med en praxis enligt principen what you see is what you get. I och med detta har man inom arbetsgruppen för CP4 velat ta fram en harmoniserad praxis där det är tydligare hur märken i svartvit eller gråskala måste skilja sig från varandra för att inte anses som identiska eller, ur ett användningsperspektiv, hur olika två märken måste vara för att inte anses som samma märke. Sverige har inte deltagit formellt i arbetsgruppen för CP4, men har kommit med kommentarer och inspel till gruppen genom hela projektet. I nuläget kan PRV dock inte implementera den nya praxisen eftersom detta skulle gå emot såväl förarbeten som nationella domstolsavgöranden från Patentbesvärsrätten (PBR). Detta har resulterat i en friskrivningstext i det nya praxisdokumentet där Sveriges, såväl som Norges och Danmarks ståndpunkt tydliggörs. Dessa våra grannländer har liknande legala hinder för att implementera denna praxis och har därmed också bidragit med varsin friskrivningstext i dokumentet. De ovan nämnda förarbetena återfinns i SOU 1958:10, s107. I utredningen har frågan om märkets registrering i färg eller svartvitt formulerats på följande sätt: I fråga om varumärkes färg eller färgkombination avser förslaget inte att ändra vad som redan är gällande rätt. Registrering medför sålunda, att märkesskyddet omfattar märket i envar färg eller färgkombination, såvida skyddet icke är inskränkt till blott viss eller vissa färger. I samband med registreringen äger sökanden, om han så önskar, utan att detta medför någon sådan inskränkning som nyss sagts, låta anteckna att märket är avsett att användas företrädesvis i viss färg eller färgsammansättning. I vissa fall kan särskiljningsförmågan ligga just i märkets färg eller färgkombination och vidare kan frågan om förväxlingsbarhet vara beroende av likhet beträffande färgen. Nedan belyses två relativt nyligen avgjorda rättsfall från PBR, där frågan om skyddsomfånget för svartvita märken uppkommit. Mål nr Europaskolan Strängnäs. Ur domskälen: Registreringen av varumärket är inte begränsad till vissa färger, varför ensamrätten till märket omfattar vilken färgkombination som helst. Mål nr Rosa Bandet. Ur domskälen: Gröna Bandet AB:s figurmärke utgörs av ett band i grön färg[ ]. Att Cancerfondens märke är registrerat utan begränsning till någon viss färg innebär att märkets skydd omfattar ett utförande i samtliga färger. PRV:s praxis är således oförändrad på så sätt att två märken ses som identiska om den enda skillnaden dem emellan är att det ena är i färg och det andra märket är en svartvit avbildning av märket. PRV kommer att tillämpa denna praxis även på EG-varumärken som motanförs som hinder mot senare ansökningar om registrering av varumärke i Sverige. Tvärt om blir det vid OHIM, där märken registrerade hos PRV kommer att tillerkännas ett skyddsomfång baserat på den eller de färger som märket givits in i.

7 Möt Anna Danestig, vår kontakt på PRV. Om du har frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet kan du med fördel vända dig till Anna Danestig. Anna arbetar på PRV som kundansvarig mot patentombud, advokatbyråer och branschorganisationer. Jag brukar se på min roll som kundombudsman med uppdrag att lyssna på kundernas behov och sedan framföra dem internt. PRV är ofta en mindre del av deras vardag när de vänder sig till oss ska det fungera bra och ge konkret nytta för just den kundens affärsstrategiska läge. Tidigare i karriären har Anna såväl drivit företag, ansökt om patent som arbetat på en konsultbyrå med immaterialrättsfrågor. På Cv:t står också en fil. mag. i innovation och entreprenörskap från Chalmers men även en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Min bakgrund och erfarenhet av att ha varit på slutkundssidan är mycket värdefull i min nuvarande roll och gör att jag förstår kundernas perspektiv. Anna berättar att kunder kan ha förutfattade meningar om att använda PRV på grund av gammal historik. Jag vill öka kunskapen om hur myndigheten fungerar idag: vi förbättrar ständigt våra administrativa rutiner, ser över praxis och har en hög kvalitet i handläggning av patentärenden. Glädjande nog väljer våra kunder PRV på sakliga och goda grunder för att de är nöjda och ser att vi gör ett bra jobb. I Annas arbete ingår att besöka ombuden och föra en nära dialog med dem. Hon ser det som viktigt att arbeta för ökad öppen- Anna Danestig, kundansvarig på Patent- och registreringsverket het: genom att ha uppdaterad information kan branschen göra ett bra jobb, något som i långa loppet stärker Sveriges konkurrenskraft. Jag kommer gärna ut på besök och ni är också varmt välkomna hit. Nu återstår bara min önskan om ett fortsatt gott samarbete genom det blir vi starka tillsammans! E-post, fax och traditionell post PRV tar varje dag emot stora mängder fax och ordinarie post. Det är ganska vanligt att ombud skickar in dubbla exemplar (först fax och sedan original per ordinarie post). I vissa fall är det väl motiverat, i andra är det varken ett krav från PRV eller ett till synes brådskande ärende. Vi på PRV arbetar nu med att se över varför detta görs och om det är möjligt dra ner på antalet inkommande fax. Förhoppningen är att minska antalet dubbletter för att spara tid för såväl oss som er. Frågan gäller i första hand fax och såväl patentärenden som design- och varumärkesärenden. Skickar du mycket fax till PRV? Hör gärna av dig till Anna Danestig för att ge oss din bild. Sveriges Patentbyråers förening SEPAF är en ideell organisation vars syfte är att främja patentbyråverksamhet i Sverige. Föreningen ska bland annat befrämja och upprätthålla etik och en hög yrkesskicklighet vid handläggning av frågor inom immaterialrättens område. Föreningens medlemmar är patentbyråer med hemvist i Sverige och som är verksamma inom immaterialrättens område. Patent- och registreringsverket På PRV arbetar vi med nya idéer i teknikens framkant - varje dag. Vi ger ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Inom alla våra områden erbjuder vi uppdragstjänster och kurser.

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Årsredovisning 2014. Patent- och registreringsverket

Årsredovisning 2014. Patent- och registreringsverket Årsredovisning 2014 Patent- och registreringsverket Vår verksamhetsidé PRV ska bygga, använda och tillgängliggöra kompetens för att handlägga, utbilda och informera med syfte att stärka innovationsförmåga

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN 2007-09-25 FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN Betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd SOU 2006:80 Ovan nämnda

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1 Vårt dnr: 2014-03221 Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Så söker du patent. så söker du patent

Så söker du patent. så söker du patent Så söker du patent Har du fått en idé och funderar på att söka patent? Här lotsar vi dig i patentdjungeln, reder ut krångliga begrepp och lägger grunden för en djupare förståelse av immaterialrätten. så

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

SÄKRA. En flygande start...

SÄKRA. En flygande start... Nummer 1 Oktober 2007 SÄKRA B E T A L N I N G A R En flygande start......för den nya föreningen. Representerad i insolvensutredningen, i dialog med Kronofogden, Konsumentverket och Datainspektionen. Fem

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Så söker du patent. Skyddar dina idéer. så söker du patent

Så söker du patent. Skyddar dina idéer. så söker du patent Så söker du patent Har du fått en idé och funderar på att söka patent? Här lotsar vi dig i patentdjungeln, reder ut krångliga begrepp och lägger grunden för en djupare förståelse av immaterialrätten. 1

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka.

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka. Det ska bli fantastiskt att träffa dig i Höganäs 7-9 september. Vi hoppas att du kommer väl förberedd till vårt högst beslutande möte. Tillsammans har vi makt att förändra! I detta häfte hittar du texter

Läs mer