Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (41) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl Beslutande Se särkild närvarolista. Övriga deltagande Maria Jonsson, utredare Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Anders Nyström och Brith Fäldt Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, tisdag 8 april 2008, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Ronkainen Ordförande Justerande Lars-Olof Pettersson Anders Nyström Brith Fäldt Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift Inger Ronkainen

2 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 NÄRVAROFÖRTECKNING LEDAMÖTER N F Tjänstgörande ersättare N S Peter Roslund X S Maj-Britt Lindström X S Helena Stenberg X C Erik Berg X V Mohammed Jawad X M Lage Hortlund X S Björn Berglund X S Lena Vikberg X S Lars-Eric Lindgren X Ns Johnny Åström X S Leif Bogren X S Helga Hörker X Fp Ulla Persson X Kd Ina Järlsjö X S Rune Berglund X S Agneta Nilsson X C Christina Simonsson X V Maria Holmquist Ek X M Daniel Bergman X S Lars U Granberg X S Ann-Katrin Sämfors X Mp Magnus Alm X S Anna-Lena Pogulis X S Stig Rönnbäck X S Laila Stålnacke X Ns Ann-Christin Åström X S Christer Lindström X S Marita Björkman X C Majvor Sjölund X V Susanne Sandström X S Lennart Sundberg X S Agnetha Eriksson X S Anders Nyström X S Yvonne Häggström X C Andreas Nilsson X S Kjell Rögde X V Brith Fäldt X

3 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 LEDAMÖTER N F Tjänstgörande ersättare N M Elisabet Berg X M Ulf Karlsson X S Frida Heikki X S Leif Danielsson X Kd Lars Wikström X Ns Karl-Oskar Burlin X S Ruth Rahkola X Fp Åke Forslund X S Ferid Letic X C Farzana Aspari X C Erik Åslund X S Eva Sörensen X S Urban Norén X V Per Sandström X S Tommy Caesar X S Rolf Palage X M Ricard Grandin X S Ida Johansson X S Peter Lundqvist X S Lars-Olof Pettersson X

4 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 KF 69 Dnr 08/KS Försäljning av fastigheter, AB PiteBo Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag: att godkänna att AB PiteBo köper ett lagerbolag med aktiekapital på 100 tkr. att ändra lagerbolagets firmanamn till BFH i Piteå AB (1:a alt), Hyresbostäder i Piteå AB (2:a alt) och att anta ny bolagsordning för BFH i Piteå AB, enligt bilaga 88 a) att utse följande styrelseledamöter i BFH i Piteå AB Roland Carlsson, Lillpitevägen 19, Roknäs Gusten Granström, Hamngatan 57, Piteå Carl Johan Åhlund, Hemlundavägen 219, Piteå att utse följande ordförande och vice ordförande i BFH i Piteå AB till ordförande, Roland Carlsson, Lillpitevägen 19, Piteå till vice ordförande, Gusten Granström, Hamngatan 57, Piteå att utse följande lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i BFH i Piteå AB till lekmannarevisor, Monika Isaksson, Prästgårdsgatan 36 B, Piteå till lekmannarevisorssuppleant, Kristina Sundgren, Båtvägen 14, Rosvik att godkänna att efter AB PiteBo har förvärvat lagerbolaget BFH i Piteå AB, säljer AB PiteBo samtliga fastigheter enligt bilaga 88 b) till BFH i Piteå AB för skattemässigt bokfört värde att godkänna att AB PiteBo därefter säljer samtliga aktier i BFH i Piteå AB till HSB Norr Ek för tkr motsvarande fastighetsvärdet, därutöver även ersättning för eget kapital preliminärt beräknat till 500 tkr, och godkänna upprättad avsiktsförklaring, bilaga 88 b). I samband med tillträdet skall ovanstående valda ledamöter och lekmannarevisorer avgå från sina uppdrag i BFH i Piteå AB samt att uppdra till ordförande och VD i AB PiteBo att slutföra försäljningen. Yrkanden Ordförande Peter Roslund (s), Christer Lindström (s), Helena Stenberg (s), Magnus Alm (mp), Lage Hortlund (m), Johnny Åström (ns), Erik Berg (c), Lars Wikström (kd) och Åke Forslund (fp): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

5 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 Brith Fäldt (v) och Per Sandström (v): Avslag på förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag Nej-röst för Brith Fäldts (v) förslag. Omröstningsresultat 45 ja-röster, 5 nej-röster och 1 ledamot är frånvarande enligt till protokollet bifogad voteringslista. Ärendebeskrivning Styrelsen i AB PiteBo har uppdragit till bolagets VD att undersöka förutsättningarna att sälja del av bolagets fastighetsbestånd. Bakgrunden till uppdraget är i huvudsak följande: - spridning av risk vid en konjunkturnedgång med ökade vakanser och förlorade intäkter som följd - bolaget är högt belånat, en försäljning ger möjlighet till amortering av lån, ökat underhåll eller satsningar på nya projekt som gagnar och utvecklar hyresrätten - positivt med fler aktörer på hyresmarknaden i Piteå - områden med en tillräcklig volym som ger underlag för en köpare att skapa egen förvaltning Ett uppdrag att förmedla en fastighetsförsäljning har lämnats till fastighetsmäklarna Lundberg & Partners i Stockholm. Styrelsen i AB PiteBo har löpande informerats om hur ärendet utvecklats. Försäljningen omfattar områdena Klubbgärdet, Munksund och Furuberget, totalt 508 lägenheter eller ca 11% av PiteBo s bestånd. Efter försäljningen kommer PiteBo att ha ca lägenheter vilket motsvarar ca 45 % av lägenhetsbeståndet i Piteå kommun. Ett antal aktörer har visat intresse, och slutligen har en avsiktsförklaring upprättats med HSB Norr Ek för, som redovisade det högsta budet. Avsiktsförklaringen redovisas i bilaga 88 b)

6 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 Reavinsten beräknas netto uppgå till ca tkr efter försäljningen av fastigheterna och aktierna enligt nedan, men exklusive stämpelskatt, lagfartskostnader och fastighetsbildningskostnader etc. För att genomföra en försäljning av fastigheterna blir arbetsgången att AB PiteBo köper ett nytt lagerbolag ( BFH i Piteå AB) med ett aktiekapital på 100 tkr. BFH i Piteå AB kommer under en begränsad tid att utgöra dotterbolag till AB PiteBo. I samband med köpet av bolaget ska en styrelse med ordförande och vice ordförande tillsättas. Styrelseuppdraget är av interimskaraktär och sträcker sig fram till att en försäljning av aktierna verkställts. Även revisor, lekmannarevisor med suppleanter skall väljas och en ny bolagsordning, bilaga 88 a) ska antas. AB PiteBo ska därefter sälja det aktuella fastighetsbeståndet till BFH i Piteå AB för skattemässigt värde om ca tkr, mot en lånefordran på samma belopp. Bolaget ska sedan söka lagfart på de förvärvade fastigheterna samt utföra eventuell fastighetsreglering. Därefter ska samtliga aktier i BFH i Piteå AB (innehållande fastigheterna) säljas till HSB Norr Ek för, för tkr motsvarande fastighetsvärdet, därutöver även ersättning för eget kapital, preliminärt beräknat till 500 tkr. I samband med tillträdet ska de valda ledamöterna och lekamannarevisorerna avgå från sina uppdrag i BFH i Piteå AB. AB PiteBo har behandlat ärendet vid sammanträde 25 februari 2008 och godkänt försäljningen. Beslutet gäller under förutsättning av godkännande av Piteå Kommunföretag AB:s styrelse och av kommunfullmäktige. Piteå Kommunföretag AB, PIKAB har behandlat ärendet vid sammanträde 4 mars 2008 och godkänt försäljningen. Beslutet gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde 17 mars 2008, 88 och föreslår kommunfullmäktige godkänna försäljningen. Beslutsunderlag AB PiteBo:s protokoll 25 februari 2008, 12 Piteå Kommunföretags protokoll 3 mars 2008, 3 Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 11 mars 2008 Kommunstyrelsens protokoll 17 mars 2008, 88

7 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 VOTERINGSLISTA Votering KF 69 LEDAMÖTER Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår S Peter Roslund X S Maj-Britt Lindström X S Helena Stenberg X C Erik Berg X V Mohammed Jawad X M Lage Hortlund X S Björn Berglund X S Lena Vikberg X S Lars-Eric Lindgren X Ns Johnny Åström X S Leif Bogren S Helga Hörker X Fp Ulla Persson X Kd Ina Järlesjö X S Rune Berglund X S Agneta Nilsson X C Christina Simonsson X V Maria Holmquist Ek X M Daniel Bergman X S Lars U Granberg S Ann-Katrin Sämfors X Mp Magnus Alm X S Anna-Lena Pogulis X S Stig Rönnbäck X S Laila Stålnacke X Ns Ann-Christin Åström X S Christer Lindström X S Marita Björkman X C Majvor Sjölund X V Susanne Sandström X S Lennart Sundberg X S Agnetha Eriksson X S Anders Nyström X S Yvonne Häggström X

8 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 LEDAMÖTER Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår C Andreas Nilsson X S Kjell Rögde X V Brith Fäldt X M Elisabet Berg M Ulf Karlsson X S Frida Heikki X S Leif Danielsson X Kd Lars Wikström X Ns Karl-Oskar Burlin X S Ruth Rahkola X Fp Åke Forslund X S Ferid Letic X C Farzana Aspari C Erik Åslund X S Eva Sörensen S Urban Norén X V Per Sandström X S Tommy Caesar S Rolf Palage X M Ricard Grandin X S Ida Johansson S Peter Lundqvist X S Lars-Olof Pettersson X RESULTAT 45 5

9 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 KF 70 Dnr 07/KS Svar på motion angående möjligheterna att påbörja byggande av flerfamiljshus på Pitholm Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning Motionen Kjell Rögde (s) överlämnar en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade och anför följande: Piteå kommuns befolkning ökar år från år. Redan kan man därför notera en viss bostadsbrist, vilken bland annat resulterat i att Piteå ännu inte i full utsträckning kunnat ta emot flyktingar enligt kommunens utfästelse till Migrationsverket. Bland de bostadssökande i kommunen är efterfrågan på bostäder störst i centrala stan, Bergsviken och Pitholm. I centrum finns nu bara ett mindre antal tomter, som kan beräknas stå till förfogande för bebyggelse i en nära framtid. Efter ungefär två år finns inga disponibla tomter alls. Sådana finns däremot på Pitholmsområdet, som har många villor men mycket få hyreshus. Bland dem som bor i villorna finns många som gärna vill bo kvar inom området och bo i hyreshus där, när de säljer sina villor kanske till sina barn. En ökad efterfrågan på hyreslägenheter på Pitholm kan också påräknas, när travbaneprojektet står klart. Mot bakgrund av ovanstående yrkas därför att Piteå kommun snarast undersöker möjligheterna att påbörja byggande av flerfamiljshus på Pitholm. Enligt översiktsplanen finns ett område avsatt för villabebyggelse. Detta område måste därför kunna omvandlas till ett område för flerfamiljshus. Kommunfullmäktige har den 26 mars 2007, 83 beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Miljö- och byggnämndens yttrande den 21 januari 2008: Beslut: Miljö- och byggnämnden beslutar

10 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 att avvakta järnvägsutredningen för Norrbotniabanan innan man startar en planering av bostäder på Pitholm. Om det är intressant att bygga på Pitholm bör i första hand undersökas om det finns områden som kan kompletteras (förtätas), där det finns utbyggd infrastruktur, att godkänna remissvaret samt överlämna svaret till kommunstyrelsen. Redogörelse för ärendet Kjell Rödge (s) har överlämnat en motion, bilaga 11, till kommunfullmäktige angående rubricerande ärende och anför följande: Piteå kommuns befolkning ökar från år till år. Redan kan man därför notera en viss bostadsbrist, vilken bland annat resulterat i att Piteå ännu inte i full utsträckning kunnat ta emot flyktingar enligt kommunens utfästelse till Migrationsverket. Bland de bostadssökande i kommunen är efterfrågan på bostäder störst i centrala stan, Bergsviken och Pitholm. I centrum finns nu bara ett mindre antal tomter, som kan beräknas stå till förfogande för bebyggelse i en nära framtid. Efter ungefär två år finns inga disponibla tomter alls. Sådana finns däremot på Pitholmsområdet, som har många villor men mycket få hyreshus. Bland dem som bor i villorna finns många som gärna vill bo kvar inom området och bo hyreshus där, när de säljer sina villor kanske till sina barn. En ökad efterfrågan på hyresgäster på Pitholm kan också påräknas när travbaneprojektet står klart. Mot bakgrund av ovanstående yrkas därför: att Piteå kommun snarast undersöker möjligheterna att påbörja byggandet av flerfamiljshus på Pitholm. Enligt översiktsplanen finns ett område avsatt för villabebyggelse. Detta område måste därför kunna omvandlas till ett område för flerfamiljshus. Bedömning Området ligger inom översiktsplanen för Piteå stadsbygd. Kommunfullmäktige antog 2001 en översiktsplan för Piteå stadsbygd. Denna är en långsiktig plan för hur Piteå ska utvecklas till år Utgångspunkten för planen är visionen om att Piteå ska vara den trygga småstaden där det är attraktivt att leva och bo. Översiktsplanen är ett av de styrinstrument som kan användas för att förverkliga kommunens visioner samt nationella mål. Det finns efterfrågan på bostäder på Pitholm och i Munksund enligt gjorda enkäter.

11 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 Forts Norrbotniabanans placering i Piteå finns inlagd i översiktsplanen då den kommer att vara en viktig faktor för utvecklingen av Piteå kommun. Aktualiseringen av översiktsplanen kommer att ske under den nuvarande mandatperioden. Var Norrbotniabanan hamnar med ett resecentrum kommer att få en stor betydelse för stadens utveckling och gestaltning. Det föreslagna området ligger i närheten av en av korridorerna för Norrbotniabanan. I dagsläget vet vi inte var Norrbotniabanan kommer att hamna varför det kan vara svårt att starta en planering av bostäder i detta område. Ett nytt bostadsområde kräver ny infrastruktur med bl.a. vägar, vatten- och avlopp. Det är stora investeringar som skall till när man planerar mark som inte har anslutningar m.m. Vi bör titta på om man kan förtäta redan etablerade områden och nyttja redan befintliga investeringar i infrastruktur för att minska bl.a. vårt resande och närheten till allmänna kommunikationer. Motivering Miljö- och byggkontoret anser att man bör avvakta järnvägsutredningen för Norrbotniabanan innan man startar en planering av bostäder på Pitholm. Om det är intressant att bygga på Pitholm bör i första hand undersökas om det finns områden som kan kompletteras (förtätas), där det finns utbyggd infrastruktur. Kommunalrådet Peter Roslund anför följande: Trots att det har byggts många bostäder under de senaste åren har Piteå fortfarande en bristsituation, framförallt beträffande hyresrätter. Under nuvarande år färdigställs ett hundratal lägenheter, vilket kommer att vara ett välkommet tillskott för att upprätthålla en sund bostadsmarknad. Men oaktat detta tillskott av hyreslägenheter kommer det även kommande år att finnas behov av mer byggnationer av flerbostadshus. Det är viktigt att dessa planeras, så långt som möjligt, på områden som är efterfrågade. Vi vet att Pitholm är ett populärt bostadsområde enligt de önskemål som de som står i tomtkö har anmält. Det är också rimligt att tro, som motionären påstår, att många också ser Pitholm som ett attraktivt område även för hyreslägenheter. I översiktsplanen för stadsbygden finns ett stort område avsatt för planerade bostäder samt två reservområden för framtida bostäder. Dessa områden är inte tänkta för enbart småhus utan även för hyreslägenheter, varför man kan säga att det första planeringssteget för fler flerfamiljshus på Pitholmen redan är taget.

12 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 Jag delar dock Miljö- och Byggnämndens uppfattning att innan vi närmare diskuterar var vi kan starta ett detaljplanearbete med nya bostadsområden på Pitholmen bör vi avvakta ett beslut om Norrbotniabanans dragning då det föreslagna bostadsområdet på Pitholmen ligger i närheten av en av korridorerna för Norrbotniabanan. Norrrbotniabanan är en så viktig fråga för Piteå och regionen att den måste få första prioritet vad gäller framtida markanvändning. Utredningsarbetet kring Norrbotniabanans dragning drivs av Banverket och ett beslut kan tidigast komma nästa år. Om inte regeringen tillskjuter de ekonomiska resurser som Banverket behöver för att slutföra planeringen kan beskedet dröja längre. Mitt förslag blir därför att avvakta Banverkets ställningstagande om Norrbotniabanans dragning innan ett detaljplanearbete startas för ett nytt område för flerbostadshus. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 17 mars 2008, 60 bordlagt ärendet. Beslutsunderlag Miljö- och byggnämndens protokoll 21 januari 2008, 11 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 26 februari 2008 Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2008, 81

13 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 KF 71 Dnr 06/KS Svar på motion angående skyddat boende för våldsutsatta kvinnor Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag: att avslå motionen samt att ge socialnämnden i uppdrag att upprätta rutiner för hantering av skyddat och tillfälligt boende för våldsutsatta kvinnor. Yrkanden Helena Stenberg (s): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Per Sandström (v): Bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Reservationer Per Sandström (v) reserverar sig med instämmande av Maria Holmquist Ek (v) mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendebeskrivning Motionen Per Sandström (v) har i en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade anfört följande: Män, våldsamma män, män utan skrupler och utan vett eller sans. Sådana män går lösa på våra gator och torg här i Piteå. Dessa män går inte att identifiera, de finns i alla samhällsklasser och med alla möjliga bakgrunder. Klädstilarna varierar och man kan knappast avgöra deras våldsamma beteende genom utseende, klädstil, hygien, ekonomisk status, yrkesval eller vad man nu vill. Enda sättet att identifiera dessa tveksamma mänskliga varelser är dessvärre efter att deras offer, väljer att träda fram, göra en anmälan och orka hålla fast vid den. Dessa offer, kvinnor och även barn, har liten möjlighet att ta kontrollen över sin egen situation om dom inte får hjälp. Hjälpen måste vara vårt gemensamma ansvar, bortom partipolitiska värderingar. Männen, de våldsbenägna männen har en förmåga att spåra upp sina offer med en förbluffande träffsäkerhet. Det måste vi, kommunfullmäktige, hjälpas åt att förhindra och motarbeta med alla till buds stående medel. Vi har makten

14 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 att hjälpa dessa kvinnor. Vi skulle kunna välja att blunda för den verklighet som de utsatta kvinnorna och barnen lever i. Det vore naturligtvis bättre om vi kunde öppna ögonen och försöka hjälpa dessa kvinnor. Hjälpa dem att förändra sin situation och att ge dem en trygg och säker period att överväga vilka möjligheter de har. Hjälpa dem att förändra, eller rent av bryta det mönster som möjligen byggts upp under många år. I Piteå kommun finns ett kommunalt ägt bostadsbolag, Pitebo, vars första och viktigaste funktion borde vara att hålla ett bostadsbestånd värt namnet, allmännyttan. Utifrån detta skulle man kunna tro att bostadsbolaget har en funktion som går utöver de privata aktörernas åtaganden på marknaden. Det borde alltså vara möjligt att sluta ett avtal med Pitebo där lägenheter skulle kunna slumpvis lånas ut till kvinnojouren under en period av upp till tre månader. Det är dock viktigt att det inte är samma lägenhet under någon längre period, eftersom våldsmännen som sagt snabbt söker upp vittringen på sina offer. Lägenheterna skall inte heller bli några permanentboenden. Det är avsett att ge kvinnorna och barnen en frist under den period då deras liv kanske hänger på att deras adress är okänd. Vi yrkar därför - Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till PIKAB att upprätta avtal mellan kvinnojouren och Pitebo, avseende lån av lägenhet under en begränsad tid. - Att socialkontoret ombesörjer anskaffning av enkla nödvändigheter för det tillfälliga boendet. Kommunfullmäktige har den 25 september 2006, 155 beslutat att remittera ärendet tillkommunstyrelsen för beredning. Pitebos yttrande den 13 december 2006: Redan idag hyr vi ut lägenheter till den grupp motionären anger. Detta sker genom kontakter mellan kvinnojouren, socialförvaltningen och oss. Något avtal som reglerar detta finns inte. Idag är det stor efterfrågan av lägenheter. Vi ser vissa problem att snabbt och slumpvis låna ut lägenheter. För att säkerställa behovet kan alternativet vara att tomställa ett antal lägenheter som finns att tillgå när behov uppstår. Vi ser för vår del inget behov av avtal men anser övriga inblandade parter och vår ägare att sådant skall upprättas har vi ingenting emot detta.

15 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 Socialnämndens yttrande den 18 september 2007: Per Sandström (V) har överlämnat en motion till Kommunfullmäktige med hemställan angående skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till socialnämnden vars arbetsutskott har beslutat att remittera ärendet till Individ och familjeomsorgen för yttrande. PiteBo har också fått motionen för yttrande och har i sitt yttrande angett att lägenheter hyrs ut till målgruppen genom kontakter mellan Kvinnojouren, Socialförvaltningen (IFO) och Pitebo. Något avtal om detta finns inte mellan parterna. Rutinen innebär dock att målgruppen får företräde i bostadskön när behov uppstår. För att säkerställa att lägenheter alltid finns omedelbart tillgängliga när behov uppstår kan alternativet vara att tomställa lägenheter som står till målgruppens förfogande. Det innebär dock ett ekonomiskt åtagande för någon av parterna. Behovet av bostad för våldsutsatta kvinnor har hittills kunnat tillgodoses genom de rutiner som finns idag i samarbete mellan Kvinnojouren, Socialtjänsten, Pitebo och Fastighetskontoret. Det finns dock behov av att utarbeta rutiner för att så långt det är möjligt förkorta tiden till dess att dessa utsatta kvinnor kan få en egen bostad i syfte att förkorta den tid som de behöver vistas i Kvinnojourens skyddade boende. Socialnämnden tar den 19 september ställning till att ansöka om medel från Länsstyrelsen för att utveckla kvinnojoursverksamheten i Piteå. Utvecklingsprojektet, som ska avslutas under 2009, avser dels att klarlägga ansvarsfördelningen mellan Socialnämnden och Kvinnojouren i Piteå, dels att hitta lösningar för att långsiktigt säkerställa arbetet med stöd till våldsutsatta kvinnor i Piteå Kommun. Projektet omfattar också utveckling av samarbete och samverkan med andra aktörer i samhället, vars verksamhet har betydelse för det stöd som våldsutsatta kvinnor behöver, t ex Pitebo, Landstinget och Polisen. Inom ramen för det projektet ska frågan om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, vilket är en av de viktigare frågorna, utredas och rutiner utarbetas. Föreslås att motionen får anses besvarad med hänvisning till ovanstående skrivning. Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: Det är Socialförvaltningens ansvar att hantera dessa frågor och deras ansvar framgår av

16 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 socialtjänstlagen (SoL). Tidigare hade kommunen ett bör-krav när det gällde socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. I och med den proposition 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor har detta ändrats till ett skall-krav. Första juli 2007 skärptes Socialtjänstlagen i syfte att ge våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld det stöd och den hjälp som de behöver. Lagändringen innebär bland annat att socialnämnden särskilt skall beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Vidare ska socialnämnden också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna kan vara i behov av stöd och hjälp. Kommunen beslutade sig därför att upprätta ett projekt kring denna verksamhet och ansökte medel hos Länsstyrelsen för att bedriva det. Till projektet Socialtjänstens och kvinnojourens stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn fick kommunen totalt kronor fördelat på 1,5 år. Huvudmålet med projektet är att våldsutsatta kvinnor och deras barn ska få det stöd de behöver för att få en god livssituation, och att detta fungerar långsiktigt, genom att socialtjänsten tar sitt utökade ansvar samtidigt som fördelarna med en ideell kvinnojoursverksamhet bevaras. Projektet ska leda till att Piteå Kommun och Piteå kvinnojoursförening har ett avtal som tydligt reglerar ansvarsfördelning, arbetsuppgifter och samverkansformer sinsemellan och att det finns en fungerande samverkan med andra aktörer i samhället kring målgruppen. Pitebo har som ett helägt kommunalt bolag ett särskilt ansvar för utsatta människors boende. Det uppdraget har kommunfullmäktige gett Pitebo i den bostadspolitiska policyn. I ägardirektiven står det att bolagets huvuduppgift är att på uppdrag av Piteå kommun arbeta för att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner genom att trygga tillgången på bra bostäder inom kommunen. När det gäller behovet av bostad för våldsutsatta kvinnor har det hittills kunnat tillgodoses genom de rutiner som finns idag i samarbete mellan Kvinnojouren, Socialtjänsten, Pitebo och Fastighetskontoret. Inom ramen för det projektet ska frågan om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, vilket är en av de viktigare frågorna, utredas och rutiner utarbetas. Med anledning av ovanstående föreslår jag att motionen avslås och att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att utifrån projektets resultat upprätta rutiner för skyddat och tillfälligt boende för våldsutsatta kvinnor. Kommunstyrelsen föreslår vid sammanträde 3 mars 2008, 82 kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt att ge socialnämnden i uppdrag att upprätta rutiner för hantering av skyddat och tillfälligt boende för våldsutsatta kvinnor.

17 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 17 mars 2008, 61 bordlagt ärendet. Beslutsunderlag Yttrande från AB PiteåBo 13 december 2006 Socialnämndens protokoll 17 oktober 2007, 131 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 februari 2008 Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2008, 82

18 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 KF 72 Dnr 08/KS Svar på interpellation angående etiska upphandlingskrav Ina Järlesjö (kd) och Lars Wikström (kd) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 11 februari 2008, 42 överlämnat en interpellation till ansvarigt kommunalråd angående rubricerade. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 17 mars 2008, 62 bordlagt ärendet. Peter Roslund besvarar interpellationen skriftligen, bilaga 72 vid dagens sammanträde. Ina Järlesjö tackar för svaret.

19 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 KF 73 Dnr 08/KS Svar på interpellation angående upphandling av bilar Magnus Alm (mp) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 11 februari 2008, 43 överlämnat en interpellation till kommunalrådet Peter Roslund angående rubricerade. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 17 mars 63 bordlagt ärendet. Peter Roslund besvarar interpellationen skriftligen, bilaga 73 vid dagens sammanträde. Magnus Alm tackar för svaret.

20 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 KF 74 Dnr 08/KS Vänortsjubileum augusti 2008 Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag: att avsätta kr för att anordna ett 30- års jubileum av vänortssamarbetet mellan Piteå och St. Barth och Grindavik samt att anvisa medel ur det egna kapitalet. Ärendebeskrivning I Piteå insåg man tidigt betydelsen av internationella kontakter som ger möjligheter till ökade kunskaper om levnadsförhållanden och förutsättningar för andra människor livsvillkor och möjligheten av att långsiktigt vara del av internationella nätverk. Detta gäller för individer, företag och det offentliga samhället. Att vi i år firar 30 år av vänortssamarbete visar på att vi var tidigt ute och även om samarbetet med våra vänorter har varierat under åren så är de för närvarande aktiva med alla våra tre vänorter, Kandalaksha i Ryssland, franska St. Barth och isländska Grindavik. Genom de besök som gjorts i alla tre vänorter står det klart att det finns en vilja till fortsatt utveckling av kontakterna mellan Piteå och dess vänorter firas 30-års jubileum av vänortssamarbetet med St. Barth och Grindavik. Detta bör uppmärksammas, framförallt för att piteborna som ska få ökade kunskaper om våra vänorter och få känna en pust av den isländska vinden och en doft av den karibiska kulturen. 16 augusti 2008 är en lämplig dag att genomföra ett publikt arrangemang för piteborna då både Skärgårdsdagen och Kandalakshadagarna (16-17 augusti) går av stapeln och arrangemangen kan både komplettera varandra och samordnas. Vänortsparken som under sommaren kommer att få en ansiktslyftning blir platsen för arrangemanget. Bland annat kommer St. Barth-huset att kunna användas som utställningslokal och förhoppningsvis finns då en utställning på plats om både St. Barth, Grindavik och Kandalaksha. Programmet för dagen kommer att genomföras i samverkan med St.Barth föreningen och kan i dagsläget tänkas innehålla både karibisk musik, salsadans likaväl som isländsk musik och möjligheten att rida på islandshästar. Genom att arrangemang med ryska

21 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 förtecken pågår under dagen i Badhusparken så kommer hela stråket längs kanalen att vara ett familjefestområde i vänorternas tecken. I samband med dagen bör även en Grindavikspromenad invigas som ett komplement till de två stråk som finns med vänortsnamn. Gäster från Vänorterna Till 30- års jubileumet kommer 2-4 officiella gäster att bjudas in från våra tre vänorter som förutom att delta i själva firandet på Vänortsdagen ska erbjudas möjligheter att under några dagar besöka olika näringar och verksamheter i kommunen för att lära känna oss bättre. Enligt skrivet avtal och tradition står värdkommunen för boende och förplägnad medan gästerna själva betalar sina resor. Beräknade kostnader redovisas i bilaga 86. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 17 mars 2008, 64 bordlagt ärendet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 26 februari 2008 Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2008, 86

22 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 KF 75 Dnr 08/KS Socialtjänstens rapport över gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Ärendebeskrivning Socialtjänsten ska från 1 juli 2006 kvartalsvis rapportera uppgifter till kommunfullmäktige avseende gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader samt gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 SoL där verkställighet inte skett på nytt inom tre månader efter att verkställigheten avbrutits. Socialtjänsten lämnar rapport, bilaga 65. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 17 mars 2008, 65 bordlagt ärendet.

23 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 KF 76 Dnr 08/KS Delgivningsärende Beslut Kommunstyrlesen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga nedanstående delgivning till handlingarna. Ärendebeskrivning Räddnings- och beredskapsnämndens beslut 21 januari 2008, 4 angående taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor LSO och Lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 17 mars 2008, 66 bordlagt ärendet. Beslutsunderlag Räddnings- och beredskapsnämndens beslut 21 januari 2008, 4

24 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 KF 77 Dnr 08/KS Fyllnadsval huvudmän i Sparbanken Nord Beslut Kommunfullmäktige beslutar att utse följande nya huvudmän i Sparbanken Nord för mandattiden : S C Peter Lundkvist Klumgatan Piteå Andreas Nilsson Arnemarksvägen Arnemark Ärendebeskrivning Enligt Sparbanken Nords reglemente är huvudman som under löpande mandatperiod fyller 65 år skyldig att avgå vid ordinarie årsstämma det kalenderår han/hon uppnår den åldern. Två av huvudmännen, Kristina Karlsson (s) och Gunnel Jonsson (c) faller för åldersstrecket detta år och Sparbanken Nord har anhållit om att kommunfullmäktige utser 2 nya huvudmän för mandatperioden Beslutsunderlag Skrivelse från Sparbanken Nord, 5 februari 2008

25 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25 KF 78 Dnr 08/KS Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden Beslut Kommunfullmäktige beslutar att utse Ida Johansson (s), Bäckvallenvägen 255, Svensbyn till ny ersättare i socialnämnden återstående mandatperiod. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har vid sammanträde 11 februari 2008, 31 godkänt avsägelse från Susanne Wiklund (s) av uppdraget som ersättare i socialnämnden. Beslutslunderlag Kommunfullmäktiges beslut 11 februari 2008, 31

26 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26 KF 79 Dnr 08/KS Avsägelse av uppdrag som ledamot och tillika vice ordförande i AB PiteBo samt fyllnadsval Beslut Kommunfullmäktige beslutar: att utse Vailet Lindqvist (s), Storlångträsk 26, Långträsk till ny ledamot i AB PiteBo tiden till bolagsstämman 2011 samt att utse Anette Christoffersson (s), Sjögatan 10, Piteå till vice ordförande i AB PiteBo tiden till bolagsstämman Ärendebeskrivning Marina Nilsson (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot och tillika vice ordförande i AB PiteBo.

27 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 27 KF 80 Dnr 08/KS Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Beslut Kommunfullmäktige beslutar: att godkänna avsägelsen samt att hos länsstyrelsen anhålla om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Bo Lundberg (fp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Skrivelse från Bo Lundberg daterad 6 mars 2008

28 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 28 KF 81 Dnr 08/KS Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Beslut Kommunfullmäktige beslutar: att godkänna avsägelsen samt att hos länsstyrelsen anhålla om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Joel Karlsson (v) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Skrivelse från Joel Karlsson daterad 18 mars 2008

29 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 29 KF 82 Meddelande om nya ledamöter och nya ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen har den 27 februari och den 28 februari 2008 utsett följande nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige t.o.m. 31 oktober Ny ledamot Leif Bogren, socialdemokraterna som ersätter Anna Lindgren som avsagt sig uppdraget. Ny ledamot Ida Johansson, socialdemokraterna som ersätter Susanne Wiklund som avsagt sig uppdraget. Ny ledamot Maria Holmquist Ek, vänsterpartiet som ersätter Lennart Holm som avsagt sig uppdraget. Ny ersättare Ingergärd Bergvall, socialdemokraterna som ersätter Leif Bogren som utsetts till ordinarie ledamot. Ny ersättare Siv Gidblom, socialdemokraterna som ersätter Ida Johansson som utsetts till ordinarie ledamot. Ny ersättare Larry Nilsson, socialdemokraterna som ersätter Thomas Lindberg som avsagt sig uppdraget. Ny ersättare Gösta Turesson, vänsterpartiet som ersätter Maria Holmquist Ek som utsetts till ordinarie ledamot.

30 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 30 KF 83 Dnr 08/KS Motion angående klimatkonsekvens och sårbarhetsanalys Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Erik Berg (c) överlämnar en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade och anför följande: Piteå kommun har i fullmäktige den 24 september 2007 antagit en policy för säkerhetsarbete, där säkerhetsarbetet inriktar sig på följande områden, nämligen; skydd mot olyckor, krishantering, internt skydd samt informationssäkerhet. Undertecknad motionär gör den bedömningen att policyn i stora delar saknar en tydlig framförhållning vad gäller den klimatförändring vi står inför och har att hantera på ett så offensivt sätt, som det bara är möjligt att göra! Här lämnas några punkter till förslag som har direkt beröring till en offensiv klimatkonsekvens & sårbarhetsanalys. Kartlägga sårbarheten och sannolikheten för extrema väderhändelser och klimatförändringar på kort medellång och lång sikt, bedöma behov av förebyggande åtgärder samt kostnader för dessa. Bedöma kostnader för skador och skadeavhjälpande åtgärder. Redovisa åtgärder som redan vidtas. Bedöma konsekvenser för människors hälsa pga klimatförändringar Identifiera nyckelaktörer i samhället Identifiera organisatoriska brister vad gäller ansvar för beredskap Föreslå lagstiftningsåtgärder, organisationsförändringar eller ändrat myndighetsansvar (fredstida krishanteringssystemet) Föreslå effektivisering av det statliga bidragssystemet till förebyggande åtgärder (översvämningar, ras, skred) Redovisa erfarenheter av försäkringsskyddet samt bedöma behov av åtgärder.

31 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 31 Analysera behovet av fler och mer detaljerade klimatscenarier Klargöra behovet av ökad kunskap om sårbarhet för klimatförändringar inom olika samhällssektorer Konsekvenser för europasamarbetet, t.ex för bevarandet av biologisk mångfald Beskrivningar av konsekvenser, åtgärder och kostnader vid översvämning - Industrier (värmeverk, andra industrier) - Infrastruktur (vägar, järnvägar, cykel o gångstråk mm) - Bebyggelse (en- och flerbostadshus, offentliga byggnader mm) - Vattenförsörjning samt påverkan föroreningar - Areella näringar (jordbruk, skogsbruk, fiske) - Förlorad produktion/arbetsinkomst Med anledning av de ovan beskrivna förslagen som berör klimatkonsekvens & sårbarhetsanalys yrkar undertecknad Att motionen överlämnas till de myndigheter inom kommunen som har det övergripande ansvaret att hantera klimatkonsekvens & sårbarhetsanalys Att efter det att myndigheterna analyserat innehållet i motionen, redogör till fullmäktige vilka punkter som kan vara aktuella att ta till sig, sett utifrån ett piteå kommun perspektiv.

32 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 32 KF 84 Dnr 08/KS Motion angående framtagande av en handlingsplan för hur kulturhistoriska värdefulla byggnader inom kommunen ska kunna skyddas och bevaras för framtiden Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Ulla Persson (fp) och Åke Forslund (fp) överlämnar en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade och anför följande: Det kan förefalla paradoxalt att samtidigt som Piteå kommunfullmäktige för ett par år sedan med acklamation mottog en ny kulturmiljöplan, sammanställd av dåvarande antikvarien vid miljö & byggnadskontoret Sara Berg, ställs den ena efter den andra av våra mest värdefulla kulturhistoriska byggnader inför hot om förfall och/eller rivning. Planen är en utmärkt översikt över det mest intressanta husbeståndet i Piteå, (se ---), den ger bl.a. stilhistoriska kunskaper och råd om hur man som husägare ska förhålla sig till kulturarvet. Den som tagit del av innehållet inser att vi alla bär ett ansvar, såväl personligen som gemensamt, för att vår historia inte raderas ut. Vikten av detta har man insett på många andra håll landet runt, t.ex. i Robertsfors och i Ovanåkers kommun som är något av ett föredöme. Tyvärr har kulturmiljöplanen inte någon som helst tvingande verkan utan kan mest ses som ett bildningsinstrument och som en kunskapskälla för bl.a. berörda kommunpolitiker och handläggare. Behagar man följa anvisningarna så är allt väl men ofta drar andra överväganden, inte minst kortsiktiga ekonomiska, det längsta strået. Den husägare som har att ansvara för ett viktigt kulturobjekt måste stångas mot länsmyndigheter som alltför sällan har några resurser över för oss i Piteå kommun. Går man till kommunen så möts man också oftast av kalla handen. Alltför vanligt är att alla parter suckande ger upp och så går en byggnad sitt öde till mötes, förr eller senare. Alla beklagar vad som händer men konstaterar att det är för sent. Förfallet har gått för långt osv. Redan när kulturmiljöplanen togs påpekade insiktsfulla ledamöter att detta är bra nog men det räcker inge. Utvecklingen har gett pessimisterna rätt. Om vi menar allvar med alla vackra ord, så måste vi ta ytterligare steg mot målet, en kommunmiljö där historiens olika skikt är synliga och trivselskapande för både medborgare och tillresande turister. Då först lever vi upp till intentionerna bakom den plan denna församling en gång ställde sig bakom.

33 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 33 Folkpartiet föreslår därför följande: Att fullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt arbeta fram en handlingsplan för hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom kommunen ska kunna skyddas och bevaras för framtiden.

34 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 34 KF 85 Dnr 08/KS Interpellation angående anställande av en person att söka upp de äldre behövande Erik Berg (c) överlämnar en interpellation till kommunalrådet Peter Roslund angående rubricerade. Interpellationen redovisas i bilaga 85. Kommunfullmäktige godkänner densamma. Peter Roslund besvarar interpellationen om möjligt vid nästa sammanträde.

35 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 35 KF 86 Dnr 08/KS Fråga angående vilka rutiner kommunen har vid anställande av personal till förskolor, fritidshem och skolor Elisabet Berg (m) har överlämnat en fråga till kommunalrådet Helena Stenberg angående rubricerade. Frågan redovisas i bilaga 86. Kommunfullmäktige godkänner densamma. Helena Stenberg besvarar frågan vid nästa sammanträde eftersom frågeställaren inte är närvarande vid dagens möte.

36 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 36 KF 87 Dnr 08/KS Fråga angående anslagsöverföringar till projektet om infrastruktur Pitholm Elisabet Berg (m) har överlämnat en fråga till kommunalrådet Peter Roslund angående rubricerade. Frågan redovisas i bilaga 87. Kommunfullmäktige godkänner densamma. Peter Roslund besvarar frågan vid nästa sammanträde eftersom frågeställaren inte är närvarande vid dagens möte.

37 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 37 KF 88 Dnr 08/KS Fråga angående yttrande till Naturvårdsverket angående frågan om en etablering av kärnkraftsreaktorer i Pyhäjoki och Simo Magnus Alm (mp) överlämnar en fråga till kommunalrådet Peter Roslund angående rubricerade. Frågan redovisas i bilaga 88. Kommunfullmäktige godkänner densamma. Peter Roslund besvarar frågan vid dagens sammanträde enligt följande: Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till yttrande och kommunstyrelsens arbetsutskott har idag vid sitt sammanträde beslutat att anta yttrandet som sitt eget att tillställas Naturvårdsverket. I yttrandet uttrycker kommunen sin oro över en etablering av ett kärnkraftverk så nära Piteå och man påpekar konsekvenserna som Tjernobyl förde med sig. Man ifrågasätter också nyetablering av kärnkraft innan frågan om slutförvaring är löst. Man pekar också på att etableringen skulle påverka tillväxtfaktorer som turistnäringen och att det finns alternativa energikällor idag. Magnus Alm tackar för svaret.

38 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 38 KF 89 Dnr 08/KS Frågan angående remissyttrande över förslag att bygga ett kärnkraftverk i Simo, Pyhöjoki eller Kristinestad Majvor Sjölund (c) överlämnar en fråga till kommunalrådet Peter Roslund angående rubricerade. Frågan redovisas i bilaga 89. Kommunfullmäktige godkänner densamma. Peter Roslund besvarar frågan vid dagens sammanträde enligt följande: Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till yttrande och kommunstyrelsens arbetsutskott har idag vid sitt sammanträde beslutat att anta yttrandet som sitt eget att tillställas Naturvårdsverket. I yttrandet uttrycker kommunen sin oro över en etablering av ett kärnkraftverk så nära Piteå och man påpekar konsekvenserna som Tjernobyl förde med sig. Man ifrågasätter också nyetablering av kärnkraft innan frågan om slutförvaring är löst. Man pekar också på att etableringen skulle påverka tillväxtfaktorer som turistnäringen och att det finns alternativa energikällor idag. Majvor Sjölund (c) tackar för svaret.

39 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 39 KF 90 Dnr 08/KS Fråga angående kommunchefens närvaro vid kommunfullmäktiges sammanträden Maria Holmquist Ek (v) överlämnar en fråga till kommunalrådet Peter Roslund angående rubricerade. Frågan redovisas i bilaga 90. Kommunfullmäktige godkänner densamma. Peter Roslund besvarar frågan vid dagens sammanträde enligt följande: I Piteå kommun har vi inte som ett krav att kommunchefen eller någon annan förvaltningschef ska sitta med vid kommunfullmäktiges sammanträden. Det kan naturligtvis regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning vilka som ska sitta med vid sammanträdena. Jag tycker inte att det finns skäl att ställa krav att kommunchefen måste vara med. Däremot är det ett krav att vara uppdaterad, inte bara på besluten, utan även på diskussionerna. Maria Holmquist Ek tackar för svaret.

40 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 40 KF 91 Dnr 08/KS Medborgarförslag angående servering av torsk i skolan Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till teknik- och servicenämnden att besluta i ärendet. Ärendebeskrivning David Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag angående servering av torsk i skolan. Han anför i sitt medborgarförslag att kommunen ska sluta servera torsk i skolan eftersom torsken är utrotningshotad.

41 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 41 KF 92 Dnr 08/KS Interpellation angående remissyttrande till Naturvårdsverket beträffande kärnkraftsplaner i Finland Magnus Alm (mp) överlämnar en interpellation till kommunalrådet Peter Roslund angående rubricerade. Interpellationen redovisas i bilaga 92. Kommunfullmäktige godkänner densamma. Peter Roslund besvarar interpellationen om möjligt vid nästa sammanträde.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl 13.00-17.55 Beslutande Se särskild närvaroförteckning Övriga deltagande Lars Lindqvist, utredningschef Inger Ronkainen,

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 8 december 2014, kl. 12.30 13.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Brith Fäldt (V) Helena Stenberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lars-Olof Pettersson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-14.30 ande Peter Roslund (s), ordf Johnny Åström (ns) Helena Stenberg (s) Ulla Persson (fp), tj ers Lars-Olof Pettersson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10.00 Beslutande Marita Björkman-Forsman, ordförande (S) Per Lönnberg, vice ordförande (V) Marianne Hedkvist (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Eric Lindgren (S), tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (26) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.14.45-16.50 Beslutande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Maria Jonsson, utredare Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 28 januari 2002

Protokoll Kommunfullmäktige 28 januari 2002 Protokoll Kommunfullmäktige 28 januari 2002 Kf 1 Dnr KS01/329 024 Motion om placering av kommunens pensionsmedel, Leif Björnlod (mp) Leif Björnlod föreslår i motion att kommunen utreder möjligheten att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Andersson, byamännen Lars Sjölund, Piteå Byaforum Lena

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, torsdagen den 24 mars 2011

Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, torsdagen den 24 mars 2011 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-24 Platsochtid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-09.10, 10.00-12.15, 13.15-16.30 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl. 19.00-20.45 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att justera

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (79) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-21.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Lindqvist, utredningschef Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-09-22 1(7) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Claes Magnusson (M) Tommy Andersson

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag Sida 1 av 6 91 Diarienr: KS-2017/00588 Yttrande med anledning av överklagat beslut av fullmäktige 2017-06-19 (KS- 2017/00599) angående: Försäljning av delar av Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer