Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (41) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl Beslutande Se särkild närvarolista. Övriga deltagande Maria Jonsson, utredare Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Anders Nyström och Brith Fäldt Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, tisdag 8 april 2008, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Ronkainen Ordförande Justerande Lars-Olof Pettersson Anders Nyström Brith Fäldt Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift Inger Ronkainen

2 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 NÄRVAROFÖRTECKNING LEDAMÖTER N F Tjänstgörande ersättare N S Peter Roslund X S Maj-Britt Lindström X S Helena Stenberg X C Erik Berg X V Mohammed Jawad X M Lage Hortlund X S Björn Berglund X S Lena Vikberg X S Lars-Eric Lindgren X Ns Johnny Åström X S Leif Bogren X S Helga Hörker X Fp Ulla Persson X Kd Ina Järlsjö X S Rune Berglund X S Agneta Nilsson X C Christina Simonsson X V Maria Holmquist Ek X M Daniel Bergman X S Lars U Granberg X S Ann-Katrin Sämfors X Mp Magnus Alm X S Anna-Lena Pogulis X S Stig Rönnbäck X S Laila Stålnacke X Ns Ann-Christin Åström X S Christer Lindström X S Marita Björkman X C Majvor Sjölund X V Susanne Sandström X S Lennart Sundberg X S Agnetha Eriksson X S Anders Nyström X S Yvonne Häggström X C Andreas Nilsson X S Kjell Rögde X V Brith Fäldt X

3 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 LEDAMÖTER N F Tjänstgörande ersättare N M Elisabet Berg X M Ulf Karlsson X S Frida Heikki X S Leif Danielsson X Kd Lars Wikström X Ns Karl-Oskar Burlin X S Ruth Rahkola X Fp Åke Forslund X S Ferid Letic X C Farzana Aspari X C Erik Åslund X S Eva Sörensen X S Urban Norén X V Per Sandström X S Tommy Caesar X S Rolf Palage X M Ricard Grandin X S Ida Johansson X S Peter Lundqvist X S Lars-Olof Pettersson X

4 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 KF 69 Dnr 08/KS Försäljning av fastigheter, AB PiteBo Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag: att godkänna att AB PiteBo köper ett lagerbolag med aktiekapital på 100 tkr. att ändra lagerbolagets firmanamn till BFH i Piteå AB (1:a alt), Hyresbostäder i Piteå AB (2:a alt) och att anta ny bolagsordning för BFH i Piteå AB, enligt bilaga 88 a) att utse följande styrelseledamöter i BFH i Piteå AB Roland Carlsson, Lillpitevägen 19, Roknäs Gusten Granström, Hamngatan 57, Piteå Carl Johan Åhlund, Hemlundavägen 219, Piteå att utse följande ordförande och vice ordförande i BFH i Piteå AB till ordförande, Roland Carlsson, Lillpitevägen 19, Piteå till vice ordförande, Gusten Granström, Hamngatan 57, Piteå att utse följande lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i BFH i Piteå AB till lekmannarevisor, Monika Isaksson, Prästgårdsgatan 36 B, Piteå till lekmannarevisorssuppleant, Kristina Sundgren, Båtvägen 14, Rosvik att godkänna att efter AB PiteBo har förvärvat lagerbolaget BFH i Piteå AB, säljer AB PiteBo samtliga fastigheter enligt bilaga 88 b) till BFH i Piteå AB för skattemässigt bokfört värde att godkänna att AB PiteBo därefter säljer samtliga aktier i BFH i Piteå AB till HSB Norr Ek för tkr motsvarande fastighetsvärdet, därutöver även ersättning för eget kapital preliminärt beräknat till 500 tkr, och godkänna upprättad avsiktsförklaring, bilaga 88 b). I samband med tillträdet skall ovanstående valda ledamöter och lekmannarevisorer avgå från sina uppdrag i BFH i Piteå AB samt att uppdra till ordförande och VD i AB PiteBo att slutföra försäljningen. Yrkanden Ordförande Peter Roslund (s), Christer Lindström (s), Helena Stenberg (s), Magnus Alm (mp), Lage Hortlund (m), Johnny Åström (ns), Erik Berg (c), Lars Wikström (kd) och Åke Forslund (fp): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

5 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 Brith Fäldt (v) och Per Sandström (v): Avslag på förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag Nej-röst för Brith Fäldts (v) förslag. Omröstningsresultat 45 ja-röster, 5 nej-röster och 1 ledamot är frånvarande enligt till protokollet bifogad voteringslista. Ärendebeskrivning Styrelsen i AB PiteBo har uppdragit till bolagets VD att undersöka förutsättningarna att sälja del av bolagets fastighetsbestånd. Bakgrunden till uppdraget är i huvudsak följande: - spridning av risk vid en konjunkturnedgång med ökade vakanser och förlorade intäkter som följd - bolaget är högt belånat, en försäljning ger möjlighet till amortering av lån, ökat underhåll eller satsningar på nya projekt som gagnar och utvecklar hyresrätten - positivt med fler aktörer på hyresmarknaden i Piteå - områden med en tillräcklig volym som ger underlag för en köpare att skapa egen förvaltning Ett uppdrag att förmedla en fastighetsförsäljning har lämnats till fastighetsmäklarna Lundberg & Partners i Stockholm. Styrelsen i AB PiteBo har löpande informerats om hur ärendet utvecklats. Försäljningen omfattar områdena Klubbgärdet, Munksund och Furuberget, totalt 508 lägenheter eller ca 11% av PiteBo s bestånd. Efter försäljningen kommer PiteBo att ha ca lägenheter vilket motsvarar ca 45 % av lägenhetsbeståndet i Piteå kommun. Ett antal aktörer har visat intresse, och slutligen har en avsiktsförklaring upprättats med HSB Norr Ek för, som redovisade det högsta budet. Avsiktsförklaringen redovisas i bilaga 88 b)

6 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 Reavinsten beräknas netto uppgå till ca tkr efter försäljningen av fastigheterna och aktierna enligt nedan, men exklusive stämpelskatt, lagfartskostnader och fastighetsbildningskostnader etc. För att genomföra en försäljning av fastigheterna blir arbetsgången att AB PiteBo köper ett nytt lagerbolag ( BFH i Piteå AB) med ett aktiekapital på 100 tkr. BFH i Piteå AB kommer under en begränsad tid att utgöra dotterbolag till AB PiteBo. I samband med köpet av bolaget ska en styrelse med ordförande och vice ordförande tillsättas. Styrelseuppdraget är av interimskaraktär och sträcker sig fram till att en försäljning av aktierna verkställts. Även revisor, lekmannarevisor med suppleanter skall väljas och en ny bolagsordning, bilaga 88 a) ska antas. AB PiteBo ska därefter sälja det aktuella fastighetsbeståndet till BFH i Piteå AB för skattemässigt värde om ca tkr, mot en lånefordran på samma belopp. Bolaget ska sedan söka lagfart på de förvärvade fastigheterna samt utföra eventuell fastighetsreglering. Därefter ska samtliga aktier i BFH i Piteå AB (innehållande fastigheterna) säljas till HSB Norr Ek för, för tkr motsvarande fastighetsvärdet, därutöver även ersättning för eget kapital, preliminärt beräknat till 500 tkr. I samband med tillträdet ska de valda ledamöterna och lekamannarevisorerna avgå från sina uppdrag i BFH i Piteå AB. AB PiteBo har behandlat ärendet vid sammanträde 25 februari 2008 och godkänt försäljningen. Beslutet gäller under förutsättning av godkännande av Piteå Kommunföretag AB:s styrelse och av kommunfullmäktige. Piteå Kommunföretag AB, PIKAB har behandlat ärendet vid sammanträde 4 mars 2008 och godkänt försäljningen. Beslutet gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde 17 mars 2008, 88 och föreslår kommunfullmäktige godkänna försäljningen. Beslutsunderlag AB PiteBo:s protokoll 25 februari 2008, 12 Piteå Kommunföretags protokoll 3 mars 2008, 3 Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 11 mars 2008 Kommunstyrelsens protokoll 17 mars 2008, 88

7 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 VOTERINGSLISTA Votering KF 69 LEDAMÖTER Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår S Peter Roslund X S Maj-Britt Lindström X S Helena Stenberg X C Erik Berg X V Mohammed Jawad X M Lage Hortlund X S Björn Berglund X S Lena Vikberg X S Lars-Eric Lindgren X Ns Johnny Åström X S Leif Bogren S Helga Hörker X Fp Ulla Persson X Kd Ina Järlesjö X S Rune Berglund X S Agneta Nilsson X C Christina Simonsson X V Maria Holmquist Ek X M Daniel Bergman X S Lars U Granberg S Ann-Katrin Sämfors X Mp Magnus Alm X S Anna-Lena Pogulis X S Stig Rönnbäck X S Laila Stålnacke X Ns Ann-Christin Åström X S Christer Lindström X S Marita Björkman X C Majvor Sjölund X V Susanne Sandström X S Lennart Sundberg X S Agnetha Eriksson X S Anders Nyström X S Yvonne Häggström X

8 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 LEDAMÖTER Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår C Andreas Nilsson X S Kjell Rögde X V Brith Fäldt X M Elisabet Berg M Ulf Karlsson X S Frida Heikki X S Leif Danielsson X Kd Lars Wikström X Ns Karl-Oskar Burlin X S Ruth Rahkola X Fp Åke Forslund X S Ferid Letic X C Farzana Aspari C Erik Åslund X S Eva Sörensen S Urban Norén X V Per Sandström X S Tommy Caesar S Rolf Palage X M Ricard Grandin X S Ida Johansson S Peter Lundqvist X S Lars-Olof Pettersson X RESULTAT 45 5

9 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 KF 70 Dnr 07/KS Svar på motion angående möjligheterna att påbörja byggande av flerfamiljshus på Pitholm Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning Motionen Kjell Rögde (s) överlämnar en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade och anför följande: Piteå kommuns befolkning ökar år från år. Redan kan man därför notera en viss bostadsbrist, vilken bland annat resulterat i att Piteå ännu inte i full utsträckning kunnat ta emot flyktingar enligt kommunens utfästelse till Migrationsverket. Bland de bostadssökande i kommunen är efterfrågan på bostäder störst i centrala stan, Bergsviken och Pitholm. I centrum finns nu bara ett mindre antal tomter, som kan beräknas stå till förfogande för bebyggelse i en nära framtid. Efter ungefär två år finns inga disponibla tomter alls. Sådana finns däremot på Pitholmsområdet, som har många villor men mycket få hyreshus. Bland dem som bor i villorna finns många som gärna vill bo kvar inom området och bo i hyreshus där, när de säljer sina villor kanske till sina barn. En ökad efterfrågan på hyreslägenheter på Pitholm kan också påräknas, när travbaneprojektet står klart. Mot bakgrund av ovanstående yrkas därför att Piteå kommun snarast undersöker möjligheterna att påbörja byggande av flerfamiljshus på Pitholm. Enligt översiktsplanen finns ett område avsatt för villabebyggelse. Detta område måste därför kunna omvandlas till ett område för flerfamiljshus. Kommunfullmäktige har den 26 mars 2007, 83 beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Miljö- och byggnämndens yttrande den 21 januari 2008: Beslut: Miljö- och byggnämnden beslutar

10 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 att avvakta järnvägsutredningen för Norrbotniabanan innan man startar en planering av bostäder på Pitholm. Om det är intressant att bygga på Pitholm bör i första hand undersökas om det finns områden som kan kompletteras (förtätas), där det finns utbyggd infrastruktur, att godkänna remissvaret samt överlämna svaret till kommunstyrelsen. Redogörelse för ärendet Kjell Rödge (s) har överlämnat en motion, bilaga 11, till kommunfullmäktige angående rubricerande ärende och anför följande: Piteå kommuns befolkning ökar från år till år. Redan kan man därför notera en viss bostadsbrist, vilken bland annat resulterat i att Piteå ännu inte i full utsträckning kunnat ta emot flyktingar enligt kommunens utfästelse till Migrationsverket. Bland de bostadssökande i kommunen är efterfrågan på bostäder störst i centrala stan, Bergsviken och Pitholm. I centrum finns nu bara ett mindre antal tomter, som kan beräknas stå till förfogande för bebyggelse i en nära framtid. Efter ungefär två år finns inga disponibla tomter alls. Sådana finns däremot på Pitholmsområdet, som har många villor men mycket få hyreshus. Bland dem som bor i villorna finns många som gärna vill bo kvar inom området och bo hyreshus där, när de säljer sina villor kanske till sina barn. En ökad efterfrågan på hyresgäster på Pitholm kan också påräknas när travbaneprojektet står klart. Mot bakgrund av ovanstående yrkas därför: att Piteå kommun snarast undersöker möjligheterna att påbörja byggandet av flerfamiljshus på Pitholm. Enligt översiktsplanen finns ett område avsatt för villabebyggelse. Detta område måste därför kunna omvandlas till ett område för flerfamiljshus. Bedömning Området ligger inom översiktsplanen för Piteå stadsbygd. Kommunfullmäktige antog 2001 en översiktsplan för Piteå stadsbygd. Denna är en långsiktig plan för hur Piteå ska utvecklas till år Utgångspunkten för planen är visionen om att Piteå ska vara den trygga småstaden där det är attraktivt att leva och bo. Översiktsplanen är ett av de styrinstrument som kan användas för att förverkliga kommunens visioner samt nationella mål. Det finns efterfrågan på bostäder på Pitholm och i Munksund enligt gjorda enkäter.

11 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 Forts Norrbotniabanans placering i Piteå finns inlagd i översiktsplanen då den kommer att vara en viktig faktor för utvecklingen av Piteå kommun. Aktualiseringen av översiktsplanen kommer att ske under den nuvarande mandatperioden. Var Norrbotniabanan hamnar med ett resecentrum kommer att få en stor betydelse för stadens utveckling och gestaltning. Det föreslagna området ligger i närheten av en av korridorerna för Norrbotniabanan. I dagsläget vet vi inte var Norrbotniabanan kommer att hamna varför det kan vara svårt att starta en planering av bostäder i detta område. Ett nytt bostadsområde kräver ny infrastruktur med bl.a. vägar, vatten- och avlopp. Det är stora investeringar som skall till när man planerar mark som inte har anslutningar m.m. Vi bör titta på om man kan förtäta redan etablerade områden och nyttja redan befintliga investeringar i infrastruktur för att minska bl.a. vårt resande och närheten till allmänna kommunikationer. Motivering Miljö- och byggkontoret anser att man bör avvakta järnvägsutredningen för Norrbotniabanan innan man startar en planering av bostäder på Pitholm. Om det är intressant att bygga på Pitholm bör i första hand undersökas om det finns områden som kan kompletteras (förtätas), där det finns utbyggd infrastruktur. Kommunalrådet Peter Roslund anför följande: Trots att det har byggts många bostäder under de senaste åren har Piteå fortfarande en bristsituation, framförallt beträffande hyresrätter. Under nuvarande år färdigställs ett hundratal lägenheter, vilket kommer att vara ett välkommet tillskott för att upprätthålla en sund bostadsmarknad. Men oaktat detta tillskott av hyreslägenheter kommer det även kommande år att finnas behov av mer byggnationer av flerbostadshus. Det är viktigt att dessa planeras, så långt som möjligt, på områden som är efterfrågade. Vi vet att Pitholm är ett populärt bostadsområde enligt de önskemål som de som står i tomtkö har anmält. Det är också rimligt att tro, som motionären påstår, att många också ser Pitholm som ett attraktivt område även för hyreslägenheter. I översiktsplanen för stadsbygden finns ett stort område avsatt för planerade bostäder samt två reservområden för framtida bostäder. Dessa områden är inte tänkta för enbart småhus utan även för hyreslägenheter, varför man kan säga att det första planeringssteget för fler flerfamiljshus på Pitholmen redan är taget.

12 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 Jag delar dock Miljö- och Byggnämndens uppfattning att innan vi närmare diskuterar var vi kan starta ett detaljplanearbete med nya bostadsområden på Pitholmen bör vi avvakta ett beslut om Norrbotniabanans dragning då det föreslagna bostadsområdet på Pitholmen ligger i närheten av en av korridorerna för Norrbotniabanan. Norrrbotniabanan är en så viktig fråga för Piteå och regionen att den måste få första prioritet vad gäller framtida markanvändning. Utredningsarbetet kring Norrbotniabanans dragning drivs av Banverket och ett beslut kan tidigast komma nästa år. Om inte regeringen tillskjuter de ekonomiska resurser som Banverket behöver för att slutföra planeringen kan beskedet dröja längre. Mitt förslag blir därför att avvakta Banverkets ställningstagande om Norrbotniabanans dragning innan ett detaljplanearbete startas för ett nytt område för flerbostadshus. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 17 mars 2008, 60 bordlagt ärendet. Beslutsunderlag Miljö- och byggnämndens protokoll 21 januari 2008, 11 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 26 februari 2008 Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2008, 81

13 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 KF 71 Dnr 06/KS Svar på motion angående skyddat boende för våldsutsatta kvinnor Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag: att avslå motionen samt att ge socialnämnden i uppdrag att upprätta rutiner för hantering av skyddat och tillfälligt boende för våldsutsatta kvinnor. Yrkanden Helena Stenberg (s): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Per Sandström (v): Bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Reservationer Per Sandström (v) reserverar sig med instämmande av Maria Holmquist Ek (v) mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendebeskrivning Motionen Per Sandström (v) har i en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade anfört följande: Män, våldsamma män, män utan skrupler och utan vett eller sans. Sådana män går lösa på våra gator och torg här i Piteå. Dessa män går inte att identifiera, de finns i alla samhällsklasser och med alla möjliga bakgrunder. Klädstilarna varierar och man kan knappast avgöra deras våldsamma beteende genom utseende, klädstil, hygien, ekonomisk status, yrkesval eller vad man nu vill. Enda sättet att identifiera dessa tveksamma mänskliga varelser är dessvärre efter att deras offer, väljer att träda fram, göra en anmälan och orka hålla fast vid den. Dessa offer, kvinnor och även barn, har liten möjlighet att ta kontrollen över sin egen situation om dom inte får hjälp. Hjälpen måste vara vårt gemensamma ansvar, bortom partipolitiska värderingar. Männen, de våldsbenägna männen har en förmåga att spåra upp sina offer med en förbluffande träffsäkerhet. Det måste vi, kommunfullmäktige, hjälpas åt att förhindra och motarbeta med alla till buds stående medel. Vi har makten

14 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 att hjälpa dessa kvinnor. Vi skulle kunna välja att blunda för den verklighet som de utsatta kvinnorna och barnen lever i. Det vore naturligtvis bättre om vi kunde öppna ögonen och försöka hjälpa dessa kvinnor. Hjälpa dem att förändra sin situation och att ge dem en trygg och säker period att överväga vilka möjligheter de har. Hjälpa dem att förändra, eller rent av bryta det mönster som möjligen byggts upp under många år. I Piteå kommun finns ett kommunalt ägt bostadsbolag, Pitebo, vars första och viktigaste funktion borde vara att hålla ett bostadsbestånd värt namnet, allmännyttan. Utifrån detta skulle man kunna tro att bostadsbolaget har en funktion som går utöver de privata aktörernas åtaganden på marknaden. Det borde alltså vara möjligt att sluta ett avtal med Pitebo där lägenheter skulle kunna slumpvis lånas ut till kvinnojouren under en period av upp till tre månader. Det är dock viktigt att det inte är samma lägenhet under någon längre period, eftersom våldsmännen som sagt snabbt söker upp vittringen på sina offer. Lägenheterna skall inte heller bli några permanentboenden. Det är avsett att ge kvinnorna och barnen en frist under den period då deras liv kanske hänger på att deras adress är okänd. Vi yrkar därför - Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till PIKAB att upprätta avtal mellan kvinnojouren och Pitebo, avseende lån av lägenhet under en begränsad tid. - Att socialkontoret ombesörjer anskaffning av enkla nödvändigheter för det tillfälliga boendet. Kommunfullmäktige har den 25 september 2006, 155 beslutat att remittera ärendet tillkommunstyrelsen för beredning. Pitebos yttrande den 13 december 2006: Redan idag hyr vi ut lägenheter till den grupp motionären anger. Detta sker genom kontakter mellan kvinnojouren, socialförvaltningen och oss. Något avtal som reglerar detta finns inte. Idag är det stor efterfrågan av lägenheter. Vi ser vissa problem att snabbt och slumpvis låna ut lägenheter. För att säkerställa behovet kan alternativet vara att tomställa ett antal lägenheter som finns att tillgå när behov uppstår. Vi ser för vår del inget behov av avtal men anser övriga inblandade parter och vår ägare att sådant skall upprättas har vi ingenting emot detta.

15 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 Socialnämndens yttrande den 18 september 2007: Per Sandström (V) har överlämnat en motion till Kommunfullmäktige med hemställan angående skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till socialnämnden vars arbetsutskott har beslutat att remittera ärendet till Individ och familjeomsorgen för yttrande. PiteBo har också fått motionen för yttrande och har i sitt yttrande angett att lägenheter hyrs ut till målgruppen genom kontakter mellan Kvinnojouren, Socialförvaltningen (IFO) och Pitebo. Något avtal om detta finns inte mellan parterna. Rutinen innebär dock att målgruppen får företräde i bostadskön när behov uppstår. För att säkerställa att lägenheter alltid finns omedelbart tillgängliga när behov uppstår kan alternativet vara att tomställa lägenheter som står till målgruppens förfogande. Det innebär dock ett ekonomiskt åtagande för någon av parterna. Behovet av bostad för våldsutsatta kvinnor har hittills kunnat tillgodoses genom de rutiner som finns idag i samarbete mellan Kvinnojouren, Socialtjänsten, Pitebo och Fastighetskontoret. Det finns dock behov av att utarbeta rutiner för att så långt det är möjligt förkorta tiden till dess att dessa utsatta kvinnor kan få en egen bostad i syfte att förkorta den tid som de behöver vistas i Kvinnojourens skyddade boende. Socialnämnden tar den 19 september ställning till att ansöka om medel från Länsstyrelsen för att utveckla kvinnojoursverksamheten i Piteå. Utvecklingsprojektet, som ska avslutas under 2009, avser dels att klarlägga ansvarsfördelningen mellan Socialnämnden och Kvinnojouren i Piteå, dels att hitta lösningar för att långsiktigt säkerställa arbetet med stöd till våldsutsatta kvinnor i Piteå Kommun. Projektet omfattar också utveckling av samarbete och samverkan med andra aktörer i samhället, vars verksamhet har betydelse för det stöd som våldsutsatta kvinnor behöver, t ex Pitebo, Landstinget och Polisen. Inom ramen för det projektet ska frågan om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, vilket är en av de viktigare frågorna, utredas och rutiner utarbetas. Föreslås att motionen får anses besvarad med hänvisning till ovanstående skrivning. Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: Det är Socialförvaltningens ansvar att hantera dessa frågor och deras ansvar framgår av

16 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 socialtjänstlagen (SoL). Tidigare hade kommunen ett bör-krav när det gällde socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. I och med den proposition 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor har detta ändrats till ett skall-krav. Första juli 2007 skärptes Socialtjänstlagen i syfte att ge våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld det stöd och den hjälp som de behöver. Lagändringen innebär bland annat att socialnämnden särskilt skall beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Vidare ska socialnämnden också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna kan vara i behov av stöd och hjälp. Kommunen beslutade sig därför att upprätta ett projekt kring denna verksamhet och ansökte medel hos Länsstyrelsen för att bedriva det. Till projektet Socialtjänstens och kvinnojourens stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn fick kommunen totalt kronor fördelat på 1,5 år. Huvudmålet med projektet är att våldsutsatta kvinnor och deras barn ska få det stöd de behöver för att få en god livssituation, och att detta fungerar långsiktigt, genom att socialtjänsten tar sitt utökade ansvar samtidigt som fördelarna med en ideell kvinnojoursverksamhet bevaras. Projektet ska leda till att Piteå Kommun och Piteå kvinnojoursförening har ett avtal som tydligt reglerar ansvarsfördelning, arbetsuppgifter och samverkansformer sinsemellan och att det finns en fungerande samverkan med andra aktörer i samhället kring målgruppen. Pitebo har som ett helägt kommunalt bolag ett särskilt ansvar för utsatta människors boende. Det uppdraget har kommunfullmäktige gett Pitebo i den bostadspolitiska policyn. I ägardirektiven står det att bolagets huvuduppgift är att på uppdrag av Piteå kommun arbeta för att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner genom att trygga tillgången på bra bostäder inom kommunen. När det gäller behovet av bostad för våldsutsatta kvinnor har det hittills kunnat tillgodoses genom de rutiner som finns idag i samarbete mellan Kvinnojouren, Socialtjänsten, Pitebo och Fastighetskontoret. Inom ramen för det projektet ska frågan om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, vilket är en av de viktigare frågorna, utredas och rutiner utarbetas. Med anledning av ovanstående föreslår jag att motionen avslås och att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att utifrån projektets resultat upprätta rutiner för skyddat och tillfälligt boende för våldsutsatta kvinnor. Kommunstyrelsen föreslår vid sammanträde 3 mars 2008, 82 kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt att ge socialnämnden i uppdrag att upprätta rutiner för hantering av skyddat och tillfälligt boende för våldsutsatta kvinnor.

17 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 17 mars 2008, 61 bordlagt ärendet. Beslutsunderlag Yttrande från AB PiteåBo 13 december 2006 Socialnämndens protokoll 17 oktober 2007, 131 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 februari 2008 Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2008, 82

18 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 KF 72 Dnr 08/KS Svar på interpellation angående etiska upphandlingskrav Ina Järlesjö (kd) och Lars Wikström (kd) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 11 februari 2008, 42 överlämnat en interpellation till ansvarigt kommunalråd angående rubricerade. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 17 mars 2008, 62 bordlagt ärendet. Peter Roslund besvarar interpellationen skriftligen, bilaga 72 vid dagens sammanträde. Ina Järlesjö tackar för svaret.

19 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 KF 73 Dnr 08/KS Svar på interpellation angående upphandling av bilar Magnus Alm (mp) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 11 februari 2008, 43 överlämnat en interpellation till kommunalrådet Peter Roslund angående rubricerade. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 17 mars 63 bordlagt ärendet. Peter Roslund besvarar interpellationen skriftligen, bilaga 73 vid dagens sammanträde. Magnus Alm tackar för svaret.

20 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 KF 74 Dnr 08/KS Vänortsjubileum augusti 2008 Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag: att avsätta kr för att anordna ett 30- års jubileum av vänortssamarbetet mellan Piteå och St. Barth och Grindavik samt att anvisa medel ur det egna kapitalet. Ärendebeskrivning I Piteå insåg man tidigt betydelsen av internationella kontakter som ger möjligheter till ökade kunskaper om levnadsförhållanden och förutsättningar för andra människor livsvillkor och möjligheten av att långsiktigt vara del av internationella nätverk. Detta gäller för individer, företag och det offentliga samhället. Att vi i år firar 30 år av vänortssamarbete visar på att vi var tidigt ute och även om samarbetet med våra vänorter har varierat under åren så är de för närvarande aktiva med alla våra tre vänorter, Kandalaksha i Ryssland, franska St. Barth och isländska Grindavik. Genom de besök som gjorts i alla tre vänorter står det klart att det finns en vilja till fortsatt utveckling av kontakterna mellan Piteå och dess vänorter firas 30-års jubileum av vänortssamarbetet med St. Barth och Grindavik. Detta bör uppmärksammas, framförallt för att piteborna som ska få ökade kunskaper om våra vänorter och få känna en pust av den isländska vinden och en doft av den karibiska kulturen. 16 augusti 2008 är en lämplig dag att genomföra ett publikt arrangemang för piteborna då både Skärgårdsdagen och Kandalakshadagarna (16-17 augusti) går av stapeln och arrangemangen kan både komplettera varandra och samordnas. Vänortsparken som under sommaren kommer att få en ansiktslyftning blir platsen för arrangemanget. Bland annat kommer St. Barth-huset att kunna användas som utställningslokal och förhoppningsvis finns då en utställning på plats om både St. Barth, Grindavik och Kandalaksha. Programmet för dagen kommer att genomföras i samverkan med St.Barth föreningen och kan i dagsläget tänkas innehålla både karibisk musik, salsadans likaväl som isländsk musik och möjligheten att rida på islandshästar. Genom att arrangemang med ryska

21 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 förtecken pågår under dagen i Badhusparken så kommer hela stråket längs kanalen att vara ett familjefestområde i vänorternas tecken. I samband med dagen bör även en Grindavikspromenad invigas som ett komplement till de två stråk som finns med vänortsnamn. Gäster från Vänorterna Till 30- års jubileumet kommer 2-4 officiella gäster att bjudas in från våra tre vänorter som förutom att delta i själva firandet på Vänortsdagen ska erbjudas möjligheter att under några dagar besöka olika näringar och verksamheter i kommunen för att lära känna oss bättre. Enligt skrivet avtal och tradition står värdkommunen för boende och förplägnad medan gästerna själva betalar sina resor. Beräknade kostnader redovisas i bilaga 86. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 17 mars 2008, 64 bordlagt ärendet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 26 februari 2008 Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2008, 86

22 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 KF 75 Dnr 08/KS Socialtjänstens rapport över gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Ärendebeskrivning Socialtjänsten ska från 1 juli 2006 kvartalsvis rapportera uppgifter till kommunfullmäktige avseende gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader samt gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 SoL där verkställighet inte skett på nytt inom tre månader efter att verkställigheten avbrutits. Socialtjänsten lämnar rapport, bilaga 65. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 17 mars 2008, 65 bordlagt ärendet.

23 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 KF 76 Dnr 08/KS Delgivningsärende Beslut Kommunstyrlesen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga nedanstående delgivning till handlingarna. Ärendebeskrivning Räddnings- och beredskapsnämndens beslut 21 januari 2008, 4 angående taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor LSO och Lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 17 mars 2008, 66 bordlagt ärendet. Beslutsunderlag Räddnings- och beredskapsnämndens beslut 21 januari 2008, 4

24 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 KF 77 Dnr 08/KS Fyllnadsval huvudmän i Sparbanken Nord Beslut Kommunfullmäktige beslutar att utse följande nya huvudmän i Sparbanken Nord för mandattiden : S C Peter Lundkvist Klumgatan Piteå Andreas Nilsson Arnemarksvägen Arnemark Ärendebeskrivning Enligt Sparbanken Nords reglemente är huvudman som under löpande mandatperiod fyller 65 år skyldig att avgå vid ordinarie årsstämma det kalenderår han/hon uppnår den åldern. Två av huvudmännen, Kristina Karlsson (s) och Gunnel Jonsson (c) faller för åldersstrecket detta år och Sparbanken Nord har anhållit om att kommunfullmäktige utser 2 nya huvudmän för mandatperioden Beslutsunderlag Skrivelse från Sparbanken Nord, 5 februari 2008

25 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25 KF 78 Dnr 08/KS Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden Beslut Kommunfullmäktige beslutar att utse Ida Johansson (s), Bäckvallenvägen 255, Svensbyn till ny ersättare i socialnämnden återstående mandatperiod. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har vid sammanträde 11 februari 2008, 31 godkänt avsägelse från Susanne Wiklund (s) av uppdraget som ersättare i socialnämnden. Beslutslunderlag Kommunfullmäktiges beslut 11 februari 2008, 31

26 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26 KF 79 Dnr 08/KS Avsägelse av uppdrag som ledamot och tillika vice ordförande i AB PiteBo samt fyllnadsval Beslut Kommunfullmäktige beslutar: att utse Vailet Lindqvist (s), Storlångträsk 26, Långträsk till ny ledamot i AB PiteBo tiden till bolagsstämman 2011 samt att utse Anette Christoffersson (s), Sjögatan 10, Piteå till vice ordförande i AB PiteBo tiden till bolagsstämman Ärendebeskrivning Marina Nilsson (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot och tillika vice ordförande i AB PiteBo.

27 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 27 KF 80 Dnr 08/KS Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Beslut Kommunfullmäktige beslutar: att godkänna avsägelsen samt att hos länsstyrelsen anhålla om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Bo Lundberg (fp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Skrivelse från Bo Lundberg daterad 6 mars 2008

28 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 28 KF 81 Dnr 08/KS Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Beslut Kommunfullmäktige beslutar: att godkänna avsägelsen samt att hos länsstyrelsen anhålla om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Joel Karlsson (v) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Skrivelse från Joel Karlsson daterad 18 mars 2008

29 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 29 KF 82 Meddelande om nya ledamöter och nya ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen har den 27 februari och den 28 februari 2008 utsett följande nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige t.o.m. 31 oktober Ny ledamot Leif Bogren, socialdemokraterna som ersätter Anna Lindgren som avsagt sig uppdraget. Ny ledamot Ida Johansson, socialdemokraterna som ersätter Susanne Wiklund som avsagt sig uppdraget. Ny ledamot Maria Holmquist Ek, vänsterpartiet som ersätter Lennart Holm som avsagt sig uppdraget. Ny ersättare Ingergärd Bergvall, socialdemokraterna som ersätter Leif Bogren som utsetts till ordinarie ledamot. Ny ersättare Siv Gidblom, socialdemokraterna som ersätter Ida Johansson som utsetts till ordinarie ledamot. Ny ersättare Larry Nilsson, socialdemokraterna som ersätter Thomas Lindberg som avsagt sig uppdraget. Ny ersättare Gösta Turesson, vänsterpartiet som ersätter Maria Holmquist Ek som utsetts till ordinarie ledamot.

30 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 30 KF 83 Dnr 08/KS Motion angående klimatkonsekvens och sårbarhetsanalys Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Erik Berg (c) överlämnar en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade och anför följande: Piteå kommun har i fullmäktige den 24 september 2007 antagit en policy för säkerhetsarbete, där säkerhetsarbetet inriktar sig på följande områden, nämligen; skydd mot olyckor, krishantering, internt skydd samt informationssäkerhet. Undertecknad motionär gör den bedömningen att policyn i stora delar saknar en tydlig framförhållning vad gäller den klimatförändring vi står inför och har att hantera på ett så offensivt sätt, som det bara är möjligt att göra! Här lämnas några punkter till förslag som har direkt beröring till en offensiv klimatkonsekvens & sårbarhetsanalys. Kartlägga sårbarheten och sannolikheten för extrema väderhändelser och klimatförändringar på kort medellång och lång sikt, bedöma behov av förebyggande åtgärder samt kostnader för dessa. Bedöma kostnader för skador och skadeavhjälpande åtgärder. Redovisa åtgärder som redan vidtas. Bedöma konsekvenser för människors hälsa pga klimatförändringar Identifiera nyckelaktörer i samhället Identifiera organisatoriska brister vad gäller ansvar för beredskap Föreslå lagstiftningsåtgärder, organisationsförändringar eller ändrat myndighetsansvar (fredstida krishanteringssystemet) Föreslå effektivisering av det statliga bidragssystemet till förebyggande åtgärder (översvämningar, ras, skred) Redovisa erfarenheter av försäkringsskyddet samt bedöma behov av åtgärder.

31 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 31 Analysera behovet av fler och mer detaljerade klimatscenarier Klargöra behovet av ökad kunskap om sårbarhet för klimatförändringar inom olika samhällssektorer Konsekvenser för europasamarbetet, t.ex för bevarandet av biologisk mångfald Beskrivningar av konsekvenser, åtgärder och kostnader vid översvämning - Industrier (värmeverk, andra industrier) - Infrastruktur (vägar, järnvägar, cykel o gångstråk mm) - Bebyggelse (en- och flerbostadshus, offentliga byggnader mm) - Vattenförsörjning samt påverkan föroreningar - Areella näringar (jordbruk, skogsbruk, fiske) - Förlorad produktion/arbetsinkomst Med anledning av de ovan beskrivna förslagen som berör klimatkonsekvens & sårbarhetsanalys yrkar undertecknad Att motionen överlämnas till de myndigheter inom kommunen som har det övergripande ansvaret att hantera klimatkonsekvens & sårbarhetsanalys Att efter det att myndigheterna analyserat innehållet i motionen, redogör till fullmäktige vilka punkter som kan vara aktuella att ta till sig, sett utifrån ett piteå kommun perspektiv.

32 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 32 KF 84 Dnr 08/KS Motion angående framtagande av en handlingsplan för hur kulturhistoriska värdefulla byggnader inom kommunen ska kunna skyddas och bevaras för framtiden Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Ulla Persson (fp) och Åke Forslund (fp) överlämnar en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade och anför följande: Det kan förefalla paradoxalt att samtidigt som Piteå kommunfullmäktige för ett par år sedan med acklamation mottog en ny kulturmiljöplan, sammanställd av dåvarande antikvarien vid miljö & byggnadskontoret Sara Berg, ställs den ena efter den andra av våra mest värdefulla kulturhistoriska byggnader inför hot om förfall och/eller rivning. Planen är en utmärkt översikt över det mest intressanta husbeståndet i Piteå, (se ---), den ger bl.a. stilhistoriska kunskaper och råd om hur man som husägare ska förhålla sig till kulturarvet. Den som tagit del av innehållet inser att vi alla bär ett ansvar, såväl personligen som gemensamt, för att vår historia inte raderas ut. Vikten av detta har man insett på många andra håll landet runt, t.ex. i Robertsfors och i Ovanåkers kommun som är något av ett föredöme. Tyvärr har kulturmiljöplanen inte någon som helst tvingande verkan utan kan mest ses som ett bildningsinstrument och som en kunskapskälla för bl.a. berörda kommunpolitiker och handläggare. Behagar man följa anvisningarna så är allt väl men ofta drar andra överväganden, inte minst kortsiktiga ekonomiska, det längsta strået. Den husägare som har att ansvara för ett viktigt kulturobjekt måste stångas mot länsmyndigheter som alltför sällan har några resurser över för oss i Piteå kommun. Går man till kommunen så möts man också oftast av kalla handen. Alltför vanligt är att alla parter suckande ger upp och så går en byggnad sitt öde till mötes, förr eller senare. Alla beklagar vad som händer men konstaterar att det är för sent. Förfallet har gått för långt osv. Redan när kulturmiljöplanen togs påpekade insiktsfulla ledamöter att detta är bra nog men det räcker inge. Utvecklingen har gett pessimisterna rätt. Om vi menar allvar med alla vackra ord, så måste vi ta ytterligare steg mot målet, en kommunmiljö där historiens olika skikt är synliga och trivselskapande för både medborgare och tillresande turister. Då först lever vi upp till intentionerna bakom den plan denna församling en gång ställde sig bakom.

33 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 33 Folkpartiet föreslår därför följande: Att fullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt arbeta fram en handlingsplan för hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom kommunen ska kunna skyddas och bevaras för framtiden.

34 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 34 KF 85 Dnr 08/KS Interpellation angående anställande av en person att söka upp de äldre behövande Erik Berg (c) överlämnar en interpellation till kommunalrådet Peter Roslund angående rubricerade. Interpellationen redovisas i bilaga 85. Kommunfullmäktige godkänner densamma. Peter Roslund besvarar interpellationen om möjligt vid nästa sammanträde.

35 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 35 KF 86 Dnr 08/KS Fråga angående vilka rutiner kommunen har vid anställande av personal till förskolor, fritidshem och skolor Elisabet Berg (m) har överlämnat en fråga till kommunalrådet Helena Stenberg angående rubricerade. Frågan redovisas i bilaga 86. Kommunfullmäktige godkänner densamma. Helena Stenberg besvarar frågan vid nästa sammanträde eftersom frågeställaren inte är närvarande vid dagens möte.

36 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 36 KF 87 Dnr 08/KS Fråga angående anslagsöverföringar till projektet om infrastruktur Pitholm Elisabet Berg (m) har överlämnat en fråga till kommunalrådet Peter Roslund angående rubricerade. Frågan redovisas i bilaga 87. Kommunfullmäktige godkänner densamma. Peter Roslund besvarar frågan vid nästa sammanträde eftersom frågeställaren inte är närvarande vid dagens möte.

37 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 37 KF 88 Dnr 08/KS Fråga angående yttrande till Naturvårdsverket angående frågan om en etablering av kärnkraftsreaktorer i Pyhäjoki och Simo Magnus Alm (mp) överlämnar en fråga till kommunalrådet Peter Roslund angående rubricerade. Frågan redovisas i bilaga 88. Kommunfullmäktige godkänner densamma. Peter Roslund besvarar frågan vid dagens sammanträde enligt följande: Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till yttrande och kommunstyrelsens arbetsutskott har idag vid sitt sammanträde beslutat att anta yttrandet som sitt eget att tillställas Naturvårdsverket. I yttrandet uttrycker kommunen sin oro över en etablering av ett kärnkraftverk så nära Piteå och man påpekar konsekvenserna som Tjernobyl förde med sig. Man ifrågasätter också nyetablering av kärnkraft innan frågan om slutförvaring är löst. Man pekar också på att etableringen skulle påverka tillväxtfaktorer som turistnäringen och att det finns alternativa energikällor idag. Magnus Alm tackar för svaret.

38 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 38 KF 89 Dnr 08/KS Frågan angående remissyttrande över förslag att bygga ett kärnkraftverk i Simo, Pyhöjoki eller Kristinestad Majvor Sjölund (c) överlämnar en fråga till kommunalrådet Peter Roslund angående rubricerade. Frågan redovisas i bilaga 89. Kommunfullmäktige godkänner densamma. Peter Roslund besvarar frågan vid dagens sammanträde enligt följande: Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till yttrande och kommunstyrelsens arbetsutskott har idag vid sitt sammanträde beslutat att anta yttrandet som sitt eget att tillställas Naturvårdsverket. I yttrandet uttrycker kommunen sin oro över en etablering av ett kärnkraftverk så nära Piteå och man påpekar konsekvenserna som Tjernobyl förde med sig. Man ifrågasätter också nyetablering av kärnkraft innan frågan om slutförvaring är löst. Man pekar också på att etableringen skulle påverka tillväxtfaktorer som turistnäringen och att det finns alternativa energikällor idag. Majvor Sjölund (c) tackar för svaret.

39 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 39 KF 90 Dnr 08/KS Fråga angående kommunchefens närvaro vid kommunfullmäktiges sammanträden Maria Holmquist Ek (v) överlämnar en fråga till kommunalrådet Peter Roslund angående rubricerade. Frågan redovisas i bilaga 90. Kommunfullmäktige godkänner densamma. Peter Roslund besvarar frågan vid dagens sammanträde enligt följande: I Piteå kommun har vi inte som ett krav att kommunchefen eller någon annan förvaltningschef ska sitta med vid kommunfullmäktiges sammanträden. Det kan naturligtvis regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning vilka som ska sitta med vid sammanträdena. Jag tycker inte att det finns skäl att ställa krav att kommunchefen måste vara med. Däremot är det ett krav att vara uppdaterad, inte bara på besluten, utan även på diskussionerna. Maria Holmquist Ek tackar för svaret.

40 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 40 KF 91 Dnr 08/KS Medborgarförslag angående servering av torsk i skolan Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till teknik- och servicenämnden att besluta i ärendet. Ärendebeskrivning David Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag angående servering av torsk i skolan. Han anför i sitt medborgarförslag att kommunen ska sluta servera torsk i skolan eftersom torsken är utrotningshotad.

41 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 41 KF 92 Dnr 08/KS Interpellation angående remissyttrande till Naturvårdsverket beträffande kärnkraftsplaner i Finland Magnus Alm (mp) överlämnar en interpellation till kommunalrådet Peter Roslund angående rubricerade. Interpellationen redovisas i bilaga 92. Kommunfullmäktige godkänner densamma. Peter Roslund besvarar interpellationen om möjligt vid nästa sammanträde.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 23 mars 2015, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lage Hortlund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (64) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 17.20 ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Björn Berglund och

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (79) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 17.20 Beslutande Helena Stenberg (S), ordförande Rune Berglund (S) Peter Roslund (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordförande Majvor Sjölund (C) Helena Stenberg (S) Helén Lindbäck (KD) Lars-Olof

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Kommunfullmäktige 2007-05-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Kommunfullmäktige 2007-05-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-20.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Marlene Degerman och Anette

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Sekreterare: Ulf Bergsten. Ordförande: Sven-Erik Bodén.

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Sekreterare: Ulf Bergsten. Ordförande: Sven-Erik Bodén. 1 (41) : Sammanträdestid: Kl. 13.00 15.30 Sammanträdesplats: Beslutande: Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga deltagande: Bengt-Åke Biller, kommunchef, 100-122

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.35 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Harriet Leppäniemi (S), tj ers Helena Stenberg (S) Ulla Persson (FP), tj ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(51) 2009-09-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-23.20 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40 Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 oktober 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer