Beslut om bildande av scenkonstbolag i Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om bildande av scenkonstbolag i Östergötland"

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG 1(4) Ledningsstaben Richard Widén RS Regionsstyrelsen Beslut om bildande av scenkonstbolag i Östergötland I juni 2014 beslutade Landstingsfullmäktige att tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommun bilda ett scenkonstbolag. Fullmäktige i respektive organisation har fattat likalydande beslut. Besluten föregicks av den så kallade Scenkonstbolagsutredningen som gjordes 2013 och av en konsekvensanalys som gjordes av tjänstemannaledningarna i landstinget och kommunerna. Med utgångspunkt i fullmäktigebesluten har underlag för att bilda ett scenkonstbolag som omfattar de verksamheter som idag drivs i Stiftelsen Östergötlands länsteater och Norrköping Symfoniorkester AB utarbetats tillsammans med Linköping och Norrköping. Bolaget förslås få namnet Scenkonstbolaget i Östergötland AB. Följande underlag bifogas: - Aktieägaravtal - Bolagsordning - Ägardirektiv Förutom dessa dokument styrs bolagets verksamhet av de uppdrag som formuleras av ägarna med utgångspunkt i länets kulturplan. Regionutvecklingsnämnden ansvarar också på fullmäktiges uppdrag för det årliga driftsbidraget till bolaget samt att löpande följa upp verksamhetens innehåll. Av inriktningsbeslutet från juni 2014 framgår att fördelningen av bidraget till verksamheten ska ändras i samband med bolagsbildningen, så att Region Östergötland och Linköpings kommun utökar sitt bidrag och Norrköpings kommun minskar sitt bidrag. Nettoförändring blir en utökning med 5,4 Mkr för Under 2015 fördelar scenkonstbolagets styrelse i samråd med ägarna det utökade bidraget till verksamheten. Från och med år 2016 fördelas driftsbidraget utifrån det uppdrag som ägarna definierat.

2 BESLUTSUNDERLAG 2(4) Ledningsstaben Richard Widén RS Finansieringen av respektive ägare år 2015 framgår av nedanstående tabell: Finansiering 2014 år (Mkr) Indexuppräkning för 2015 Förändring bidrag 2015 (Mkr) Totalt 2015 (Mkr) Andel (%) Region 28,6 a 0,8 b +7,9 37,3 52,0 Östergötland 47,3 c 0,2 d 47,5 Norrköpings 58 1,6 b -5,7 53,9 33,1 Kommun Linköpings 20,5 0,5 b +3,2 24,3 14,9 Kommun SUMMA 154,4 3,1 +5,4 162,9 100 I förslaget till aktieägaravtal är ägarna överens om att driftsbidragen från och med 2016 årligen ska räknas upp med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Förslaget är vidare att ägande av scenkonstbolaget fördelas på samma sätt som finansieringen: Ägarandel Region Östergötland 52,0 % Norrköpings Kommun 33,1 % Linköpings Kommun 14,9 % SUMMA 100 % I och med att scenkonstbolaget bildas kommer ägarnas verksamhetsbidrag att gå till det nya bolaget istället för till Stiftelsen Östergötlands Länsteater respektive Norrköping Symfoniorkester AB. Därmed finns inte längre förutsättningar för att driva berörda verksamheter vidare i nuvarande form. Avsikten är att en verksamhetsövergång görs från Norrköping Symfoniorkester AB till det nya bolaget. För Stiftelsen Östergötlands Länsteater, så är avsikten att avveckla verksamheten så snart det är möjligt i enlighet med stadgarna och andra regelverk. Scenkonstbolagets behov av kapital kan inte fastställas innan det pågående arbetet med så kallade företagsbesiktningar färdigställts. Förslaget är därför att scenkonstbolagets styrelse utreder bolagets kapitalbehov och att ägarna gemensamt kapitaliserar bolaget på den nivå man finner lämpligt. a Medel från Region Östergötland. b Beslutad indexuppräkning för 2015 på regionala medel 2,7%. c Medel från Statens kulturråd. d Beslutad indexuppräkning för 2015 på medel från Statens kulturråd 0,5%.

3 BESLUTSUNDERLAG 3(4) Ledningsstaben Richard Widén RS För att underlätta avvecklingen av stiftelsen har huvudmännen utsett samma personer till styrelsen i såväl scenkonstbolaget som Stiftelsen Östergötlands länsteater. Vidare är avsikten att så snart verksamheten bedrivs i det nya Bolaget utse en tjänstemannastyrelse för stiftelsen med uppgift att hantera dess avveckling. Ägarna är vidare överens om att tillhandahålla tjänstemannastöd för att underlätta bolagsbildningen och avvecklingen av stiftelsen tills dess att bolaget är i drift och en verkställande direktör finns på plats. Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t a t t a t t a t t a t t a t t a t t a t t Region Östergötland tillsammans med Linköpings kommun och Norrköpings kommun bildar ett aktiebolag med det föreslagna namnet Scenkonstbolaget i Östergötland AB. för ändamålet förvärva 52,0 % av aktierna i ett så kallat lagerbolag med ett aktiekapital på kr. fastställa förslag till bolagsordning. fastställa förslag till ägardirektiv. godkänna förslag till aktieägaravtal. verksamhetsbidraget till Stiftelsen Östergötlands länsteater och Norrköping Symfoniorkester AB ska utbetalas till Scenkonstbolaget när detta är bildat. bolagets styrelse i samråd med ägarna ansvarar för fördelningen av det utökade verksamhetsbidraget år besluten gäller under förutsättning att Linköpings och Norrköpings kommun fattar motsvarande beslut.

4

5 Utkast AKTIEÄGARAVTAL mellan Region Östergötland Norrköpings kommun Linköpings kommun avseende Scenkonstbolaget i Östergötland AB

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Parter... 3 Bakgrund Definitioner Bolaget och dess verksamhet Bolagsordning Ägardirektiv Ägardialog Iakttagande av aktieägaravtalet Bolagets finansiering Vinstdisposition Offentlighetsprincipen Styrelsens sammansättning Styrelsens verksamhet Beslutsfattande i styrelsen Bolagsstämma Verkställande direktör Revisor Lekmannarevisorer Firmateckning Pantsättning och deposition Lagen om handelsbolag och enkla bolag Värdering Fullständig reglering Bestämmelses ogiltighet Passivitet Ändringar Avtalstid och Avtalets upphörande Tvist / 12

7 Parter A. Region Östergötland, org. nr [infoga], nedan kallat Regionen B. Norrköping kommun, org. nr C. Linköpings kommun, org. nr Parterna kallas nedan enskilt för Ägare och gemensamt för Ägarna. Bakgrund Mot bakgrund av olika genomförda utredningar bland annat Framtidens kultur i Östergötland en satsning på scenkonst (Regionförbundet Östsam oktober 2012) och Scenkonstutredningen i Östergötland (Regionförbundet Östsam augusti 2013) har Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun beslutat att bilda ett gemensamägt bolag med det föreslagna namnet Scenkonstbolaget i Östergötland AB ( Bolaget ). Bolaget ska omfatta de verksamheter som bedrivs av Östgötateatern och Symfoniorkestern i Norrköping ( SON ). Syftet med Bolaget är att skapa förutsättningar för förbättrade verksamheter, utökat samarbete och ett långsiktigt ekonomiskt engagemang från Ägarna. Ägarnas målsättning med Bolaget är att: - långsiktigt säkerställa den höga kvalitet som i dag finns inom scenkonst och övrig kultur i regionen, - verka för att kulturen ska nå fler och därigenom bidra till att stärka länets attraktivitet. - säkerställa en ändamålsenlig organisation och styrning för att göra det enklare för kulturinstitutionerna att erbjuda högklassiga produkter även i framtiden, - freda den konstnärliga kärnverksamheten men hitta vägar att frigöra resurser för utveckling inom hela den regionala kultursektorn 1. Definitioner 1.1 Avtalet Avser detta aktieägaravtal med bilagor 1.2 Bolaget Avser Scenkonstbolaget i Östergötland AB, org. nr [infoga] 1.3 SON Avser Norrköpings symfoniorkester 1.4 Regionen Avser Region Östergötland 1.5 Östgötateatern Avser Stiftelsen Östergötlands länsteater 1.6 Ägare Avser Region Östergötland, Norrköpings kommun 3 / 12

8 eller Linköpings kommun 1.7 Ägarna Avser Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun 2. Bolaget och dess verksamhet 2.1 Ägarna äger tillsammans, med nedan angiven fördelning, samtliga 1000 aktier i Scenkonstbolaget i Östergötland AB, org. nr 556 ( Bolaget ). Region Östergötland; 520 aktier, motsvarande 52,0 % av aktierna Norrköping kommun; 331 aktier, motsvarande 33,1 % av aktierna Linköpings kommun; 149 aktier, motsvarande 14,9 % av aktierna. 2.2 Bolagets verksamhet består av tre delar. En ledningsfunktion och två konstnärliga verksamhetsgrenar, i form av en konsertverksamhet och en teaterverksamhet. 2.3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med en fast symfoniorkester och med Östergötland som bas spela symfonisk musik, bedriva olika former av konsertverksamhet och verksamhet med inspelningar. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att med en fast teaterensemble och med Östergötland som bas producera och spela teater och utföra andra kulturprogram. Bolaget kan även ägna sig åt rådgivning inom teaterverksamheten samt upplåta eller sälja utrustning. Bolaget har vidare till uppgift att säkerställa de konstnärliga verksamheternas särart. 2.4 Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för tillämpliga kommunala befogenheter. Verksamheten ska vidare bedrivas i enlighet med från tid till annan gällande ägardirektiv och uppdragsbeskrivning från Ägarna. Verksamhet som Bolaget utför på uppdrag av annan än Ägarna kan bedrivas på affärsmässig grund. 2.5 Fullmäktige hos respektive Ägare ska fastställa det gemensamma ändamålet med Bolagets verksamheter, vilket ska framgå av bolagsordningen. 2.6 Den geografiska spridningen inom Östergötland av Bolagets verksamheter ska, så långt det är praktiskt möjligt, spegla ägarförhållandena i Bolaget, där Regionen representerar hela länets befolkning. 3. Bolagsordning 3.1 Bolaget ska ha den bolagsordning som framgår av Bilaga 3.1. Skulle bestämmelse i detta Avtal strida mot bolagsordningen i dess nuvarande eller framtida lydelse ska Avtalet gälla 4 / 12

9 före bolagsordningen i förhållandet mellan Ägarna. Om bolagsordningen ändras med iakttagande av föreskrifterna i detta Avtal ska bolagsordningen i dess nya lydelse biläggas Avtalet. 4. Ägardirektiv 4.1 Ägarna ska utfärda ägardirektiv för Bolaget. Av direktivet ska bland annat framgå att Bolagets verksamhet ska grundas på från tid till annan av Ägarna fastställd uppdragsbeskrivning. 4.2 Ägardirektivet ska fastställas av bolagsstämman och av behörigt organ hos respektive Ägare. 5. Ägardialog 5.1 Ägarna förbinder sig att träffas minst två gånger per år (inklusive dialoger enligt punkt 5.2 och 5.3 nedan) för ägardialog i syfte att harmonisera samarbetet rörande Bolaget. 5.2 Ägarna ska i april varje år ha dialog för att ta ställning till styrelsens förslag till strategisk plan för Bolagets verksamhet, budget för de kommande tre verksamhetsåren och verksamhetsbeställning för det nästkommande året. 5.3 Ägarna ska i oktober varje år ha dialog för att ta ställning till eventuell justering av ägardirektivet samt diskutera Bolagets styrning och uppföljning. 5.4 Regionen kallar till ägardialoger enligt punkt ovan. 6. Iakttagande av aktieägaravtalet 6.1 Ägarna förbinder sig att - genom ombud eller genom av dem utsedda styrelseledamöter och suppleanter - vid bolagsstämmor, styrelsesammanträden och annars utöva sin rösträtt och i övrigt agera på sådant sätt att bestämmelserna i Avtalet iakttas. 7. Bolagets finansiering 7.1 Vardera Ägare åtar sig att bidra till finansieringen av Bolagets verksamhet genom att lämna årliga driftsbidrag enligt nedanstående fördelning. Finansieringen utgör den samlade regionala finansieringen av Bolaget. Beloppen baseras på 2015 års nivå och räknas upp enligt punkt 7.2 Region Östergötland; (52,0 % av den årliga driftskostnaden eller) 84,8 miljoner kronor Norrköpings kommun; (33,1 % av den årliga driftskostnaden eller) 53,9 miljoner kronor Linköpings kommun; (14,9 % av den årliga driftskostnaden eller) 24,3 miljoner kronor 5 / 12

10 7.2 Driftsbidragen enligt punkt 7.1 ovan ska för kommande år (tex 2016) räknas upp med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som det beräknas i april innevarande år (tex 2015). 7.3 Ägarna har rätt att ändra storleken av driftsbidragen enligt punkt 7.1 ovan. Sådan ändring ska vara föremål för ägardialog enligt punkt 5.2 ovan och förutsätter för sin giltighet att Ägarna är överens om ändringen. 7.4 Om Ägare önskar beställa verksamhet av Bolaget utöver vad som omfattas av Ägarnas gemensamma uppdragsbeskrivning till Bolaget, ska Ägaren och Bolaget i särskilt avtal reglera finansieringen av den beställda extra verksamheten. 7.5 Tilläggsbeställning enligt punkt 7.4 ovan kan enbart avse Bolagets ordinarie verksamhet. Om tilläggsbeställningen är av sådan art och omfattning att den kan påverka den ordinarie verksamheten, ska styrelsen ta ställning till beställningen och innan beslut fattas ha dialog med Ägarna enligt punkt 5.1 ovan. 7.6 Ägarna ska verka för att Bolaget utökar sin verksamhet till att omfatta fler kulturinstitutioner inom Östergötlands län. 8. Vinstdisposition 8.1 Vinstutdelning ska inte ske. 9. Offentlighetsprincipen 9.1 Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar - och med de begränsningar som följer av offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) - gälla också handlingar hos Bolaget. 10. Styrelsens sammansättning 10.1 Styrelsen ska bestå av sju ledamöter med sju suppleanter. Fyra av ledamöterna och suppleanterna utses av Regionen. Två ledamöter och suppleanter utses av Norrköpings kommun. En ledamot och en suppleant utses av Linköpings kommun. Ledamöterna och suppleanterna utses av respektive Ägares fullmäktige Ordförande utses av Regionen. Vice ordförande utses av Norrköpings kommun. Andre vice ordförande utses av Linköpings kommun. Ordföranden ska ha utslagsröst i styrelsen. 6 / 12

11 10.3 Suppleant får endast tjänstgöra i stället för ledamot som utsetts av samma Ägare. Även suppleant, som inte trätt in i ledamots ställe, får närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden Styrelsen kan adjungera ytterligare ledamöter till styrelsens sammanträden. Adjungerad ledamot ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Styrelsen fastställer i övrigt vilka rättigheter och skyldigheter som ska gälla för adjungerad ledamot Ägarna ska gemensamt söka undantag från lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda eller träffa överenskommelse med de anställda om att de ska ha rätt att närvara vid styrelsesammanträdena i Bolaget, rätt att yttra sig, rätt att framställa yrkanden, rätt att delta i överläggningarna och rätt att få sin mening antecknad i protokollet men att de inte ska ha någon beslutanderätt. Arbetstagarledamöterna ska heller inte få delta i handläggningen av ärenden som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller andra frågor där en facklig organisation på arbetsplatsen har ett väsentligt intresse som kan strida mot Bolagets. 11. Styrelsens verksamhet 11.1 Styrelsen ska upprätta skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen ska revideras varje år genom beslut av styrelsen. Styrelsen ska vidare upprätta skriftlig instruktion om arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören och de konstnärliga ledarna/verksamhetscheferna. Styrelsen ska även upprätta skriftliga instruktioner för insamling och rapportering till styrelsen av sådana uppgifter, som behövs för styrelsens bedömning av om bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt Styrelsen ska hålla sammanträden i den omfattning som framgår av den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen för styrelsens arbete Kallelse till styrelsesammanträde ska ske genom ordförandens försorg. Kallelse med tillfredsställande underlag ska vara ledamöter och suppleanter till handa senast sju dagar före sammanträdet. Om samtliga ledamöter och i förekommande fall tjänstgörande suppleanter, är ense därom får beslut fattas på styrelsesammanträdet även om kallelse skett senare än nyss angivits. Beslut per capsulam får fattas om samtliga ledamöter deltar i beslutet. 12. Beslutsfattande i styrelsen 12.1 Med undantag för vad som föreskrivs i punkt 12.2 nedan fattas beslut vid styrelsesammanträde i enlighet med aktiebolagslagens regler om beslutsförhet och majoritetskrav. 7 / 12

12 12.2 Oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar krävs för beslut av styrelsen i nedanstående frågor att minst fem ledamöter (eller, i förekommande fall, suppleanter) är närvarande och röstar för beslutet: Upptagande av lån, pantsättning eller ställande av annan säkerhet Överlåtelse eller förvärv av fast egendom och överlåtelse eller förvärv av andel i bolag/förening som förvaltar fast egendom Avtal om förvärv, överlåtelse, upplåtelse av nyttjanderätt till eller pantsättning av annan än fast egendom såsom exempelvis aktie eller annat värdepapper, patent, varumärke, upphovsrätt, know-how eller annan immaterialrätt, maskin eller inventarie, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamheter Avtal eller beslut om bildande, etablering, förvärv, överlåtelse, nedläggning eller avveckling av dotterföretag eller intresseföretag, av rörelse eller del av rörelse samt avtal och/eller beslut om samgående med annat företag Väsentlig organisatorisk förändring Fastställande av Bolagets budget Tillsättande, entledigande och avskedande av VD samt fastställande av anställnings- och ersättningsvillkor för VD Ändring av firmateckningsrätten Annan fråga av väsentlig betydelse för Bolaget (om och i den mån sådant beslut enligt aktiebolagslagen kan fattas av styrelsen) 12.3 Om beslut i ett ärende inte kan fattas vid det styrelsesammanträde där ärendet tas upp på grund av att styrelsen inte är beslutsför eller på grund av att erforderlig majoritet inte uppnås, ska ärendet bordläggas och tas upp på nytt styrelsesammanträde. Detta ska hållas tidigast 14 och senast 28 dagar efter det första sammanträdet. Om beslut inte heller kan fattas på det senare sammanträdet ska frågan anses ha förfallit. Om ärendet avser fråga där beslut måste fattas enligt lag, ska dock beslut vid det andra sammanträdet fattas med tillämpning av aktiebolagslagens regler om beslutsförhet och majoritetskrav och således utan att det förhöjda majoritetskravet i punkt 12.2 ovan behöver iakttas För de frågor som anges i punkt 12.2 ovan har Ägare rätt att på styrelsesammanträde begära att frågan hänskjuts till bolagsstämma. Om sådan begäran framställs på styrelsesammanträde, är styrelsen förhindrad att fatta beslut i frågan. I stället ska beslut i sådan fråga fattas på bolagsstämma med iakttagande av de majoritetskrav som framgår av punkt 13.3 nedan. 13. Bolagsstämma 13.1 Årsstämma ska hållas i Norrköping. 8 / 12

13 13.2 Med undantag för vad som föreskrivs i punkt 13.3 nedan fattas beslut på bolagsstämma i enlighet med aktiebolagslagens regler om majoritetskrav För giltigt beslut i nedanstående frågor krävs - oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar - att samtliga aktieägare biträder beslutet på bolagsstämman: Ändring av ändamålet med Bolagets verksamhet Ändring av bolagsordningen Upphörande av verksamhet Ändring av Bolagets aktiekapital Tillskott av kapital från Ägarna till Bolaget (i den mån sådant beslut enligt aktiebolagslagen ska fattas på bolagsstämma) Överlåtelse eller förvärv av fast egendom och överlåtelse eller förvärv av andel i bolag/förening som förvaltar fast egendom Beslut om att Bolaget ska träda i frivillig likvidation Val av revisor Annan fråga av väsentlig betydelse för Bolaget 13.4 Fråga om enhällighet enligt punkt 13.3 ovan kan uppnås ska prövas vid ett sammanträde, som ska hållas omedelbart före bolagsstämman. Konstateras därvid att erforderlig majoritet inte kommer att uppnås, ska bolagsstämman ställas in och ärendet tas upp på ny bolagsstämma. Denna ska hållas tidigast 14 och senast 28 dagar efter den första stämman. Om det vid sådant sammanträde som sägs i första meningen ånyo konstateras att beslut inte heller kan fattas vid denna andra stämma, ska frågan anses ha förfallit. Om ärendet avser fråga där beslut måste fattas enligt lag, ska dock beslut vid denna andra stämma fattas med tillämpning av aktiebolagslagens regler om majoritetskrav och således utan att det förhöjda majoritetskravet i punkt 13.3 ovan behöver iakttas. 14. Verkställande direktör 14.1 Styrelsen beslutar i samråd med Ägarna om tillsättande, entledigande och avskedande av verkställande direktör samt om anställnings- och ersättningsvillkor för verkställande direktören. 15. Revisor 15.1 Till revisor i Bolaget ska bolagsstämman utse ett registrerat revisionsbolag. Huvudsansvarig revisor ska vara auktoriserad. 9 / 12

14 16. Lekmannarevisorer 16.1 Fullmäktige hos respektive Ägare ska utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant i Bolaget. 17. Firmateckning 17.1 Bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av tre styrelseledamöter i förening, varav Ägarna ska ha utsett en vardera Verkställande direktören har rätt att teckna Bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder i enlighet vad som anges i aktiebolagslagen (2005:551). 18. Pantsättning och deposition 18.1 Ägare får inte pantförskriva aktie i Bolaget. 19. Lagen om handelsbolag och enkla bolag 19.1 Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska inte vara tillämplig på detta Avtal. Om Avtalet likväl skulle medföra att Ägarna anses ha ingått ett enkelt bolag och grund för likvidation föreligger enligt den nyss nämnda lagen ska det enkla bolaget trots detta inte träda i likvidation. I stället ska den Ägare till vilken likvidationsgrund är hänförlig utträda ur det enkla bolaget Vid utträde enligt punkt 19.1 ovan har övriga Ägare rätt att i förhållande till sitt aktieinnehav i Bolaget lösa ut den utträdande Ägarens aktier i Bolaget för 75 % av aktiernas värde. Skulle endast någon eller några av de icke utträdande Ägarna önska utnyttja sin lösningsrätt, har denne eller dessa rätt men inte skyldighet att lösa in samtliga den utträdande Ägarens aktier i Bolaget. Rätt för Ägare att lösa in aktier enligt denna punkt 19 förfaller om Ägaren inte senast 30 dagar efter det att aktiernas värde bestämts i enlighet med punkt 20 nedan i skriftligt meddelande till den utträdande Ägaren förklarar att Ägaren önskar fullfölja inlösen av den utträdande Ägarens aktier. 20. Värdering 20.1 Kan Ägarna inte enas om värdet på aktier ska Bolagets värde bestämmas av tre oberoende värderingsmän som samtliga ska utses av ordföranden för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Värderingsmännen ska fastställa Bolagets marknadsvärde. Deras utlåtande(n) ska avges senast 30 dagar efter att de utsågs. Om värderingsmännen inte är eniga, ska det värde som två av dem enas om gälla och i annat fall ska det värde som vare sig är högst eller lägst gälla. Varje aktie i Bolaget ska anses ha den andel av det sålunda 10 / 12

15 fastställda värdet som svarar mot aktiens andel av Bolagets kapital. Kostnaderna för värderingsmännen ska bäras av berörda Ägare i förhållande till deras aktieinnehav i Bolaget 21. Fullständig reglering 21.1 Detta Avtal med dess bilagor utgör Ägarnas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal med bilagor. 22. Bestämmelses ogiltighet 22.1 Skulle någon bestämmelse (eller del därav) i Avtalet befinnas ogiltig ska Avtalet i övrigt bestå. Om ogiltigheten väsentligen påverkar Ägares utbyte av eller prestation enligt Avtalet ska dock skälig jämkning av Avtalet ske. 23. Passivitet 23.1 Ägares underlåtenhet att utöva någon rättighet enligt Avtalet eller att påtala visst förhållande ska inte anses innebära att Ägaren frånfallit sin rätt i sådant avseende Skulle Ägare vilja avstå från att utnyttja viss rättighet eller att påtala visst förhållande ska sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall. 24. Ändringar 24.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av samtliga Ägare för att vara gällande. 25. Avtalstid och Avtalets upphörande 25.1 Detta Avtal gäller från och med då samtliga Parter undertecknat avtalet och tills vidare. Ägare kan säga upp Avtalet att upphöra två år efter uppsägningen. Uppsägning ska vara skriftlig Ägarna är införstådda med att ägandet av Bolaget är ett långsiktigt gemensamt ansvar och om uppsägning av Avtalet sker ska omedelbart förhandlingar upptas mellan Ägarna om hur Bolagets verksamhet ska säkerställas efter avtalstidens utgång. 26. Tvist 26.1 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman, som utses av Institutet. 11 / 12

16 26.2 Berörda Ägare ska dela lika på samtliga Institutets kostnader och skiljemannens arvode, såvida inte förfarandet föranletts av Ägares grova vårdslöshet eller uppsåtliga handling eller om skiljemannen finner att Ägare inlett skiljeförfarandet uppenbarligen i onödan. I sådana fall ska nämnda kostnader erläggas av berörda Ägare i enlighet med skiljemannens beslut eller skiljedom. Skiljemannen äger också i beslut eller skiljedom meddela annan fördelning av kostnaderna om skiljemannen skulle finna att en fördelning enligt ovan skulle leda till ett uppenbarligen oskäligt resultat. Detta Avtal har upprättats i tre (3) exemplar av vilka Ägarna har tagit var sitt. Linköping den Linköpings kommun Lena Micko Kommunstyrelsens ordförande Joakim Kärnborg Kommundirektör Norrköping den Norrköping kommun Lars Stjernkvist Kommunstyrelsens ordförande Åsa Byman Falck Kommundirektör Linköping den Region Östergötland Mats Johansson Regionstyrelsens ordförande Barbro Naroskyin Regiondirektör 12 / 12

17 1(3) Utkast Bolagsordning för Scenkonstbolaget i Östergötland AB Fastställd av kommunfullmäktige i Norrköping den, kommunfullmäktige i Linköping den., regionfullmäktige i Östergötland den och av bolagsstämman den 1 Firma Bolagets firma är Scenkonstbolaget i Östergötland AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Norrköping, Östergötlands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med en fast symfoniorkester och med Östergötland som bas spela symfonisk musik, bedriva olika former av konsertverksamhet och verksamhet med inspelningar. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att med en fast teaterensemble och med Östergötland som bas producera och spela teater och utföra andra kulturprogram. Bolaget kan även ägna sig åt rådgivning inom teaterverksamheten samt upplåta eller sälja utrustning. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarnas ställe. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets huvudsakliga syfte är inte att göra vinst. Bolagets syfte är att främja och bidra till utveckling av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland samt att bidra till att stärka länets attraktivitet. Verksamhet som bolaget utför åt ägarna ska ske med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska se till att fullmäktige i respektive Norrköpings och Linköpings kommuner samt i Region Östergötland får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

18 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 2(3) 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst 1000 aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av sju ledamöter med sju suppleanter. Styrelsen utses av fullmäktige i Norrköpings kommun (två ledamöter, två suppleanter), Linköpings kommun (en ledamot, en suppleant) och Region Östergötland (fyra ledamöter, fyra suppleanter) för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommun- och regionfullmäktige. Ordförande utses av Regionen. Vice ordförande utses av Norrköpings kommun. Andre vice ordförande utses av Linköpings kommun. Ordföranden ska ha utslagsröst i styrelsen. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman ett revisionsbolag, där huvudrevisorn ska vara auktoriserad. Revisionsbolagets uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska kommunfullmäktige i respektive Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland vardera utse en lekmannarevisor och en suppleant för denne. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarnas officiella adresser tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av dagordningen 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

19 7. Framläggande av årsredovisningen (i förekommande fall koncernårsredovisningen), revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 3(3) 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkningen (i förekommande fall även koncernresultat- och koncernbalansräkningen) b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den/de fastställda balansräkningen/arna c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 11. Notering om fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer 12. Fastställande av ägardirektiv (i förekommande fall) 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 14. Stämmans avslutande 13 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 14 Kommunstyrelsens och regionstyrelsens inspektionsrätt Kommunstyrelsen i respektive Norrköpings kommun och Linköpings kommun samt regionstyrelsen i Region Östergötland har utan hinder av sekretess rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper i den utsträckning det behövs för att nämnda styrelser ska kunna utöva sin uppsiktsplikt över bolaget. Styrelserna har även i övrigt rätt att inspektera bolaget och dess verksamhet. 15 Likvidation Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar fördelas mellan Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland i förhållande till ägandet. 16 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i respektive Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland

20 1(5) Utkast Ägardirektiv för Scenkonstbolaget i Östergötland AB För den verksamhet som bedrivs i Scenkonstbolaget i Östergötland AB ( Bolaget ) gäller detta ägardirektiv utfärdat av Norrköpings kommun den, Linköpings kommun den, respektive Region Östergötland den. och fastställt av bolagsstämman i Bolaget den. 1. GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOLAGET 1.1. Bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med en fast symfoniorkester och med Östergötland som bas spela symfonisk musik, bedriva olika former av konsertverksamhet och verksamhet med inspelningar. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att med en fast teaterensemble och med Östergötland som bas producera och spela teater och utföra andra kulturprogram. Bolaget kan även ägna sig åt rådgivning inom teaterverksamheten samt upplåta eller sälja utrustning Bolagets syfte Bolagets syfte är att främja och bidra till utveckling av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland samt att bidra till att stärka länets attraktivitet. Bolaget ska vidare säkerställa att verksamheternas särart bibehålls och utvecklas Verksamhetens mål Ägarnas mål med verksamheten anges i uppdragsbeskrivningen till Bolaget. Målen ska utformas så att de kan jämföras med Bolagets prestation över tiden samt med andra jämförbara verksamheter. Bolaget ansvarar för att ta fram jämförelsetal Klimat- och miljömål Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska upprätta mätbara mål.

21 1.5. Ekonomiska och finansiella mål 2(5) Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från Bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Bolaget ska höja ambitionsnivån för sin verksamhet i enlighet med ägardirektivet, dock endast i den takt som Bolagets ekonomi tillåter. Verksamheten ska bedrivas så att kostnaderna för densamma täcks genom driftsbidrag från ägarna, genom försäljningsintäkter och genom intäkter från samarbetsparter. Soliditeten, som ett uttryck för Bolagets finansiella risknivå, ska anpassas efter affärsriskerna och hållas stabil över tiden. Målsättningen ska vara en soliditet som inte understiger 30% Ägarnas styrning av bolaget Bolaget står i sin verksamhet under ägarnas uppsikt. Det ankommer på Bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktören att följa av Ägarna fastställda riktlinjer och regler för styrning av bolag och andra av Ägarna utfärdade direktiv för verksamheten om de ej står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning. Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med bolagsordningen. Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala kompetensen. Verksamhet som Bolaget utför åt ägarna ska ske med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip Bolagets bolagsstämmor Styrelsen har att kalla till bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma ska tillställas dels ägarna dels av ägarna utsedda stämmoombud. Kallelsen ska ske på sätt som föreskrivs i bolagsordningen. Kallelsen ska åtföljas av handlingar tillhörande de ärenden som ska behandlas av stämman. Inför ordinarie bolagsstämma ska kallelsen åtföljas av undertecknad årsredovisning, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport, styrelsens förslag till arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Eftersom Ägarnas fullmäktige eller styrelsen, utifrån ärendets art, har att utfärda instruktion till stämmoombudet ska Bolaget senast åtta veckor före planerad bolagsstämma lämna skriftlig förhandsinformation om tidpunkt för bolagsstämma och plats samt om de ärenden som kommer att behandlas på stämman. 2. BOLAGETS LEDNING Styrelsen ska årligen upprätta en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen ska också upprätta en skriftlig instruktion om arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktör och de konstnärliga ledarna/ verksamhetscheferna. Styrelsen ska vidare upprätta skriftliga instruktioner för insamling och rapportering till styrelsen av sådana uppgifter, som behövs för styrelsens bedömning av om bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

22 3(5) 2.1. Beslutsfattande i styrelsen Oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar krävs för beslut av styrelsen i nedanstående frågor att minst fem ledamöter (eller, i förekommande fall, suppleanter) är närvarande och röstar för beslutet: - Upptagande av lån, pantsättning eller ställande av annan säkerhet - Överlåtelse eller förvärv av fast egendom och överlåtelse eller förvärv av andel i bolag/förening som förvaltar fast egendom - Avtal om förvärv, överlåtelse, upplåtelse av nyttjanderätt till eller pantsättning av annan än fast egendom såsom exempelvis aktie eller annat värdepapper, patent, varumärke, upphovsrätt, know-how eller annan immaterialrätt, maskin eller inventarie, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamheter. - Avtal eller beslut om bildande, etablering, förvärv, överlåtelse, nedläggning eller avveckling av dotterföretag eller intresseföretag, av rörelse eller del av rörelse samt avtal och/eller beslut om samgående med annat företag - Väsentlig organisatorisk förändring - Fastställande av Bolagets budget - Tillsättande, entledigande och avskedande av VD samt fastställande av anställnings- och ersättningsvillkor för VD - Ändring av firmateckningsrätten - Annan fråga av väsentlig betydelse för Bolaget (om och i den mån sådant beslut enligt aktiebolagslagen kan fattas av styrelsen) 2.2. Gemensam ledning och administration För att skapa förutsättningar för effektiv styrning och ledning av de operativa frågorna ska Bolaget ha en gemensam ledningsfunktion för konsertverksamheten och teaterverksamheten. I ledningen ska en konstnärlig ledare för respektive verksamhetsgren ingå. Dessa utses av VD i samråd med styrelsen. Bolaget ska vidare ha en gemensam funktion för de administrativa resurser som erfordras för driften av verksamheterna. 3. INSYN OCH INFORMATION Bolaget skall hålla Ägarna informerade om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. Det åligger Bolaget att utan dröjsmål översända följande handlingar till Ägaren: - protokoll från bolagsstämma - protokoll från styrelsesammanträde - Bolagets årsredovisning - revisionsberättelse och granskningsrapport - affärsplan och budget - övriga handlingar av vikt för Ägaren

23 3.1. Rapportering om Bolagets verksamhet Planering och uppföljning av bolagets verksamhet ska göras enligt Region Östergötlands instruktioner. 4(5) Bolaget ska senast den 15 mars varje år till ägarna lämna underlag till budget för den kommande treårsperioden, varav underlaget för det första året ska vara mer detaljerat och för de två följande åren mer översiktligt. Av budgetunderlaget ska framgå hur Bolaget arbetar med de uppställda målen. Om Bolaget i samband med utarbetandet av den detaljerade budgeten för det nästkommande kalenderåret finner avvikelser jämfört med det till ägarna i mars överlämnade budgetunderlaget, ska avvikelserna och orsakerna till dessa meddelas ägarna. Bolagets tidplan för framtagande av nästkommande kalenderårs budget ska vara sådan att slutligt budgetförslag finns framtaget i god tid innan ägarna fattar beslut om budget. Bolaget ska fortlöpande hålla ägarna väl informerade om sina verksamheter. Bolaget ska dessutom underrätta ägarna så snart betydande avvikelser från planer och budgetar föreligger. Vid negativa ekonomiska avvikelser ska redovisas vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas. Bolaget ska i övrigt lämna sådana rapporter avseende verksamheterna som kommunstyrelserna i Norrköping respektive Linköping och regionstyrelsen i Region Östergötland behöver för utövande av sin uppsiktsplikt över Bolaget. Bolaget ska i enlighet med beslutad tidplan varje år redovisa föregående års verksamhet i kulturdatabasen.se. Bolaget ansvarar vidare för redovisning till Kulturrådet av de regionala uppdragen om konsertverksamhet och teaterverksamhet. 4. BESLUT AV FULLMÄKTIGE Följande frågor för bedrivande av verksamhet i aktiebolag ska beslutas av Ägarnas fullmäktige: - Försäljning av bolag i sin helhet eller delar av bolag - Fusion av företag - Förvärv eller bildande av dotterföretag - Förvärv eller försäljning av Bolaget ägda fastigheter - Försäkringar för styrelseledamöter och lekmannarevisorer - Fastställande av bolagsordning - Val av styrelse och lekmannarevisorer 5. OFFENTLIGHETSPRINCIPEN I aktiebolag, i vilka regionen och kommunerna utövar ett rättsligt bestämmande, har Ägarna att tillse att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar även i tillämpliga delar skall gälla handlingar i aktiebolaget.

24 Bolaget har att i tillämpliga delar hålla Bolagets handlingar tillgängliga för medborgarna såsom föreskrivs i 2 kap 3 Offentlighets- och sekretesslagen. 5(5) Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller med de begränsningar som anges i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 6. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad som följer av god redovisningssed, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av kommunala syftet med Bolaget och dess verksamhet. 7. SÄRSKILT UPPDRAG FÖR ÅR 2015 För år 2015 finns inga särskilda uppdrag utöver vad som anges i uppdragsbeskrivningen..

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning.

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-28 Blad 10 Ks 76 Au 86 Dnr 98/2012-534 Reviderade aktieägaravtal, bolagsordningar och överenskommelse för stadsnät i Svealand

Läs mer

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till beslut i kommunfullmäktige. Anna Thore reserverar sig mot beslutet.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till beslut i kommunfullmäktige. Anna Thore reserverar sig mot beslutet. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 18 december 2012 90 Bildande av bolag tillsammans med näringslivet för utveckling av flyget Bakgrund Ola Johansson redovisade förslaget

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten 14 OKTOBER 2008 Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten Bakgrund I denna promemoria redovisas processen med framtagning av nya styrdokument (bolagsordning och aktieägaravtal)

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

7:1 7:2 7:3 7:4 7:5 7:6 7:7 7:8 2013-11-16 7:9 Bolagsordning Fastställd av kommunfullmäktige i Eskilstuna 2013-12-12 och av kommunfullmäktige Strängnäs 2013-12-16. Bolagets firma 1 Bolagets firma är Eskilstuna

Läs mer

Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-05)

Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-05) Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-05) Innehållsförteckning: 1 Parter... 4 2 Definitioner... 4 3 Aktieägaravtalets syfte, Aktieägare och Aktieägarnas åtagande... 5 4 Bolagsordning... 5 5 Parkeringsbolaget...

Läs mer

Regionförbundet Örebro län Förbundsordning Förbundsordning Antagen av förbundsfullmäktige 2006-10-12 Fastställd av medlemmarna 2007-02-01 Förbundsordning för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-23 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-296 Susanne Aman Kommunstyrelsen Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till

Läs mer

Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-04)

Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-04) Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-04) Innehållsförteckning: 1 Parter... 4 2 Definitioner... 4 3 Aktieägaravtalets syfte, Aktieägare och Aktieägarnas åtagande... 5 4 Bolagsordning... 5 5 Parkeringsbolaget...

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Köp av aktier i Industrikompetens i Östergötland AB

Köp av aktier i Industrikompetens i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Industrikompetens i Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10)

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10) Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL mellan Sala kommun och Heby kommun 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Parter. 3 2. Definitioner.... 3 3. Bakgrund 4 4. Bolaget och dess Verksamhet... 4 5. Styrelse...

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

1. Parter 2. Bakgrund 3. Ägarandelar och planerad emission 3.1 Fördelning av aktier

1. Parter 2. Bakgrund 3. Ägarandelar och planerad emission 3.1 Fördelning av aktier Aktieägaravtal sid 2 (9) Innehåll 1. Parter 3 2. Bakgrund 3 3. Ägarandelar och planerad emission 3 3.1 Fördelning av aktier 3 3.2 Emission 4 3.3 Efterföljande tillträde 4 4. Lojalitetsplikt 4 5. Bolaget

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 92(98) 59./. Bilaga. Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten Kommunens utredare i rubricerat ärende

Läs mer