Beslut om bildande av scenkonstbolag i Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om bildande av scenkonstbolag i Östergötland"

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG 1(4) Ledningsstaben Richard Widén RS Regionsstyrelsen Beslut om bildande av scenkonstbolag i Östergötland I juni 2014 beslutade Landstingsfullmäktige att tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommun bilda ett scenkonstbolag. Fullmäktige i respektive organisation har fattat likalydande beslut. Besluten föregicks av den så kallade Scenkonstbolagsutredningen som gjordes 2013 och av en konsekvensanalys som gjordes av tjänstemannaledningarna i landstinget och kommunerna. Med utgångspunkt i fullmäktigebesluten har underlag för att bilda ett scenkonstbolag som omfattar de verksamheter som idag drivs i Stiftelsen Östergötlands länsteater och Norrköping Symfoniorkester AB utarbetats tillsammans med Linköping och Norrköping. Bolaget förslås få namnet Scenkonstbolaget i Östergötland AB. Följande underlag bifogas: - Aktieägaravtal - Bolagsordning - Ägardirektiv Förutom dessa dokument styrs bolagets verksamhet av de uppdrag som formuleras av ägarna med utgångspunkt i länets kulturplan. Regionutvecklingsnämnden ansvarar också på fullmäktiges uppdrag för det årliga driftsbidraget till bolaget samt att löpande följa upp verksamhetens innehåll. Av inriktningsbeslutet från juni 2014 framgår att fördelningen av bidraget till verksamheten ska ändras i samband med bolagsbildningen, så att Region Östergötland och Linköpings kommun utökar sitt bidrag och Norrköpings kommun minskar sitt bidrag. Nettoförändring blir en utökning med 5,4 Mkr för Under 2015 fördelar scenkonstbolagets styrelse i samråd med ägarna det utökade bidraget till verksamheten. Från och med år 2016 fördelas driftsbidraget utifrån det uppdrag som ägarna definierat.

2 BESLUTSUNDERLAG 2(4) Ledningsstaben Richard Widén RS Finansieringen av respektive ägare år 2015 framgår av nedanstående tabell: Finansiering 2014 år (Mkr) Indexuppräkning för 2015 Förändring bidrag 2015 (Mkr) Totalt 2015 (Mkr) Andel (%) Region 28,6 a 0,8 b +7,9 37,3 52,0 Östergötland 47,3 c 0,2 d 47,5 Norrköpings 58 1,6 b -5,7 53,9 33,1 Kommun Linköpings 20,5 0,5 b +3,2 24,3 14,9 Kommun SUMMA 154,4 3,1 +5,4 162,9 100 I förslaget till aktieägaravtal är ägarna överens om att driftsbidragen från och med 2016 årligen ska räknas upp med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Förslaget är vidare att ägande av scenkonstbolaget fördelas på samma sätt som finansieringen: Ägarandel Region Östergötland 52,0 % Norrköpings Kommun 33,1 % Linköpings Kommun 14,9 % SUMMA 100 % I och med att scenkonstbolaget bildas kommer ägarnas verksamhetsbidrag att gå till det nya bolaget istället för till Stiftelsen Östergötlands Länsteater respektive Norrköping Symfoniorkester AB. Därmed finns inte längre förutsättningar för att driva berörda verksamheter vidare i nuvarande form. Avsikten är att en verksamhetsövergång görs från Norrköping Symfoniorkester AB till det nya bolaget. För Stiftelsen Östergötlands Länsteater, så är avsikten att avveckla verksamheten så snart det är möjligt i enlighet med stadgarna och andra regelverk. Scenkonstbolagets behov av kapital kan inte fastställas innan det pågående arbetet med så kallade företagsbesiktningar färdigställts. Förslaget är därför att scenkonstbolagets styrelse utreder bolagets kapitalbehov och att ägarna gemensamt kapitaliserar bolaget på den nivå man finner lämpligt. a Medel från Region Östergötland. b Beslutad indexuppräkning för 2015 på regionala medel 2,7%. c Medel från Statens kulturråd. d Beslutad indexuppräkning för 2015 på medel från Statens kulturråd 0,5%.

3 BESLUTSUNDERLAG 3(4) Ledningsstaben Richard Widén RS För att underlätta avvecklingen av stiftelsen har huvudmännen utsett samma personer till styrelsen i såväl scenkonstbolaget som Stiftelsen Östergötlands länsteater. Vidare är avsikten att så snart verksamheten bedrivs i det nya Bolaget utse en tjänstemannastyrelse för stiftelsen med uppgift att hantera dess avveckling. Ägarna är vidare överens om att tillhandahålla tjänstemannastöd för att underlätta bolagsbildningen och avvecklingen av stiftelsen tills dess att bolaget är i drift och en verkställande direktör finns på plats. Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t a t t a t t a t t a t t a t t a t t a t t Region Östergötland tillsammans med Linköpings kommun och Norrköpings kommun bildar ett aktiebolag med det föreslagna namnet Scenkonstbolaget i Östergötland AB. för ändamålet förvärva 52,0 % av aktierna i ett så kallat lagerbolag med ett aktiekapital på kr. fastställa förslag till bolagsordning. fastställa förslag till ägardirektiv. godkänna förslag till aktieägaravtal. verksamhetsbidraget till Stiftelsen Östergötlands länsteater och Norrköping Symfoniorkester AB ska utbetalas till Scenkonstbolaget när detta är bildat. bolagets styrelse i samråd med ägarna ansvarar för fördelningen av det utökade verksamhetsbidraget år besluten gäller under förutsättning att Linköpings och Norrköpings kommun fattar motsvarande beslut.

4

5 Utkast AKTIEÄGARAVTAL mellan Region Östergötland Norrköpings kommun Linköpings kommun avseende Scenkonstbolaget i Östergötland AB

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Parter... 3 Bakgrund Definitioner Bolaget och dess verksamhet Bolagsordning Ägardirektiv Ägardialog Iakttagande av aktieägaravtalet Bolagets finansiering Vinstdisposition Offentlighetsprincipen Styrelsens sammansättning Styrelsens verksamhet Beslutsfattande i styrelsen Bolagsstämma Verkställande direktör Revisor Lekmannarevisorer Firmateckning Pantsättning och deposition Lagen om handelsbolag och enkla bolag Värdering Fullständig reglering Bestämmelses ogiltighet Passivitet Ändringar Avtalstid och Avtalets upphörande Tvist / 12

7 Parter A. Region Östergötland, org. nr [infoga], nedan kallat Regionen B. Norrköping kommun, org. nr C. Linköpings kommun, org. nr Parterna kallas nedan enskilt för Ägare och gemensamt för Ägarna. Bakgrund Mot bakgrund av olika genomförda utredningar bland annat Framtidens kultur i Östergötland en satsning på scenkonst (Regionförbundet Östsam oktober 2012) och Scenkonstutredningen i Östergötland (Regionförbundet Östsam augusti 2013) har Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun beslutat att bilda ett gemensamägt bolag med det föreslagna namnet Scenkonstbolaget i Östergötland AB ( Bolaget ). Bolaget ska omfatta de verksamheter som bedrivs av Östgötateatern och Symfoniorkestern i Norrköping ( SON ). Syftet med Bolaget är att skapa förutsättningar för förbättrade verksamheter, utökat samarbete och ett långsiktigt ekonomiskt engagemang från Ägarna. Ägarnas målsättning med Bolaget är att: - långsiktigt säkerställa den höga kvalitet som i dag finns inom scenkonst och övrig kultur i regionen, - verka för att kulturen ska nå fler och därigenom bidra till att stärka länets attraktivitet. - säkerställa en ändamålsenlig organisation och styrning för att göra det enklare för kulturinstitutionerna att erbjuda högklassiga produkter även i framtiden, - freda den konstnärliga kärnverksamheten men hitta vägar att frigöra resurser för utveckling inom hela den regionala kultursektorn 1. Definitioner 1.1 Avtalet Avser detta aktieägaravtal med bilagor 1.2 Bolaget Avser Scenkonstbolaget i Östergötland AB, org. nr [infoga] 1.3 SON Avser Norrköpings symfoniorkester 1.4 Regionen Avser Region Östergötland 1.5 Östgötateatern Avser Stiftelsen Östergötlands länsteater 1.6 Ägare Avser Region Östergötland, Norrköpings kommun 3 / 12

8 eller Linköpings kommun 1.7 Ägarna Avser Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun 2. Bolaget och dess verksamhet 2.1 Ägarna äger tillsammans, med nedan angiven fördelning, samtliga 1000 aktier i Scenkonstbolaget i Östergötland AB, org. nr 556 ( Bolaget ). Region Östergötland; 520 aktier, motsvarande 52,0 % av aktierna Norrköping kommun; 331 aktier, motsvarande 33,1 % av aktierna Linköpings kommun; 149 aktier, motsvarande 14,9 % av aktierna. 2.2 Bolagets verksamhet består av tre delar. En ledningsfunktion och två konstnärliga verksamhetsgrenar, i form av en konsertverksamhet och en teaterverksamhet. 2.3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med en fast symfoniorkester och med Östergötland som bas spela symfonisk musik, bedriva olika former av konsertverksamhet och verksamhet med inspelningar. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att med en fast teaterensemble och med Östergötland som bas producera och spela teater och utföra andra kulturprogram. Bolaget kan även ägna sig åt rådgivning inom teaterverksamheten samt upplåta eller sälja utrustning. Bolaget har vidare till uppgift att säkerställa de konstnärliga verksamheternas särart. 2.4 Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för tillämpliga kommunala befogenheter. Verksamheten ska vidare bedrivas i enlighet med från tid till annan gällande ägardirektiv och uppdragsbeskrivning från Ägarna. Verksamhet som Bolaget utför på uppdrag av annan än Ägarna kan bedrivas på affärsmässig grund. 2.5 Fullmäktige hos respektive Ägare ska fastställa det gemensamma ändamålet med Bolagets verksamheter, vilket ska framgå av bolagsordningen. 2.6 Den geografiska spridningen inom Östergötland av Bolagets verksamheter ska, så långt det är praktiskt möjligt, spegla ägarförhållandena i Bolaget, där Regionen representerar hela länets befolkning. 3. Bolagsordning 3.1 Bolaget ska ha den bolagsordning som framgår av Bilaga 3.1. Skulle bestämmelse i detta Avtal strida mot bolagsordningen i dess nuvarande eller framtida lydelse ska Avtalet gälla 4 / 12

9 före bolagsordningen i förhållandet mellan Ägarna. Om bolagsordningen ändras med iakttagande av föreskrifterna i detta Avtal ska bolagsordningen i dess nya lydelse biläggas Avtalet. 4. Ägardirektiv 4.1 Ägarna ska utfärda ägardirektiv för Bolaget. Av direktivet ska bland annat framgå att Bolagets verksamhet ska grundas på från tid till annan av Ägarna fastställd uppdragsbeskrivning. 4.2 Ägardirektivet ska fastställas av bolagsstämman och av behörigt organ hos respektive Ägare. 5. Ägardialog 5.1 Ägarna förbinder sig att träffas minst två gånger per år (inklusive dialoger enligt punkt 5.2 och 5.3 nedan) för ägardialog i syfte att harmonisera samarbetet rörande Bolaget. 5.2 Ägarna ska i april varje år ha dialog för att ta ställning till styrelsens förslag till strategisk plan för Bolagets verksamhet, budget för de kommande tre verksamhetsåren och verksamhetsbeställning för det nästkommande året. 5.3 Ägarna ska i oktober varje år ha dialog för att ta ställning till eventuell justering av ägardirektivet samt diskutera Bolagets styrning och uppföljning. 5.4 Regionen kallar till ägardialoger enligt punkt ovan. 6. Iakttagande av aktieägaravtalet 6.1 Ägarna förbinder sig att - genom ombud eller genom av dem utsedda styrelseledamöter och suppleanter - vid bolagsstämmor, styrelsesammanträden och annars utöva sin rösträtt och i övrigt agera på sådant sätt att bestämmelserna i Avtalet iakttas. 7. Bolagets finansiering 7.1 Vardera Ägare åtar sig att bidra till finansieringen av Bolagets verksamhet genom att lämna årliga driftsbidrag enligt nedanstående fördelning. Finansieringen utgör den samlade regionala finansieringen av Bolaget. Beloppen baseras på 2015 års nivå och räknas upp enligt punkt 7.2 Region Östergötland; (52,0 % av den årliga driftskostnaden eller) 84,8 miljoner kronor Norrköpings kommun; (33,1 % av den årliga driftskostnaden eller) 53,9 miljoner kronor Linköpings kommun; (14,9 % av den årliga driftskostnaden eller) 24,3 miljoner kronor 5 / 12

10 7.2 Driftsbidragen enligt punkt 7.1 ovan ska för kommande år (tex 2016) räknas upp med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som det beräknas i april innevarande år (tex 2015). 7.3 Ägarna har rätt att ändra storleken av driftsbidragen enligt punkt 7.1 ovan. Sådan ändring ska vara föremål för ägardialog enligt punkt 5.2 ovan och förutsätter för sin giltighet att Ägarna är överens om ändringen. 7.4 Om Ägare önskar beställa verksamhet av Bolaget utöver vad som omfattas av Ägarnas gemensamma uppdragsbeskrivning till Bolaget, ska Ägaren och Bolaget i särskilt avtal reglera finansieringen av den beställda extra verksamheten. 7.5 Tilläggsbeställning enligt punkt 7.4 ovan kan enbart avse Bolagets ordinarie verksamhet. Om tilläggsbeställningen är av sådan art och omfattning att den kan påverka den ordinarie verksamheten, ska styrelsen ta ställning till beställningen och innan beslut fattas ha dialog med Ägarna enligt punkt 5.1 ovan. 7.6 Ägarna ska verka för att Bolaget utökar sin verksamhet till att omfatta fler kulturinstitutioner inom Östergötlands län. 8. Vinstdisposition 8.1 Vinstutdelning ska inte ske. 9. Offentlighetsprincipen 9.1 Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar - och med de begränsningar som följer av offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) - gälla också handlingar hos Bolaget. 10. Styrelsens sammansättning 10.1 Styrelsen ska bestå av sju ledamöter med sju suppleanter. Fyra av ledamöterna och suppleanterna utses av Regionen. Två ledamöter och suppleanter utses av Norrköpings kommun. En ledamot och en suppleant utses av Linköpings kommun. Ledamöterna och suppleanterna utses av respektive Ägares fullmäktige Ordförande utses av Regionen. Vice ordförande utses av Norrköpings kommun. Andre vice ordförande utses av Linköpings kommun. Ordföranden ska ha utslagsröst i styrelsen. 6 / 12

11 10.3 Suppleant får endast tjänstgöra i stället för ledamot som utsetts av samma Ägare. Även suppleant, som inte trätt in i ledamots ställe, får närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden Styrelsen kan adjungera ytterligare ledamöter till styrelsens sammanträden. Adjungerad ledamot ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Styrelsen fastställer i övrigt vilka rättigheter och skyldigheter som ska gälla för adjungerad ledamot Ägarna ska gemensamt söka undantag från lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda eller träffa överenskommelse med de anställda om att de ska ha rätt att närvara vid styrelsesammanträdena i Bolaget, rätt att yttra sig, rätt att framställa yrkanden, rätt att delta i överläggningarna och rätt att få sin mening antecknad i protokollet men att de inte ska ha någon beslutanderätt. Arbetstagarledamöterna ska heller inte få delta i handläggningen av ärenden som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller andra frågor där en facklig organisation på arbetsplatsen har ett väsentligt intresse som kan strida mot Bolagets. 11. Styrelsens verksamhet 11.1 Styrelsen ska upprätta skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen ska revideras varje år genom beslut av styrelsen. Styrelsen ska vidare upprätta skriftlig instruktion om arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören och de konstnärliga ledarna/verksamhetscheferna. Styrelsen ska även upprätta skriftliga instruktioner för insamling och rapportering till styrelsen av sådana uppgifter, som behövs för styrelsens bedömning av om bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt Styrelsen ska hålla sammanträden i den omfattning som framgår av den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen för styrelsens arbete Kallelse till styrelsesammanträde ska ske genom ordförandens försorg. Kallelse med tillfredsställande underlag ska vara ledamöter och suppleanter till handa senast sju dagar före sammanträdet. Om samtliga ledamöter och i förekommande fall tjänstgörande suppleanter, är ense därom får beslut fattas på styrelsesammanträdet även om kallelse skett senare än nyss angivits. Beslut per capsulam får fattas om samtliga ledamöter deltar i beslutet. 12. Beslutsfattande i styrelsen 12.1 Med undantag för vad som föreskrivs i punkt 12.2 nedan fattas beslut vid styrelsesammanträde i enlighet med aktiebolagslagens regler om beslutsförhet och majoritetskrav. 7 / 12

12 12.2 Oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar krävs för beslut av styrelsen i nedanstående frågor att minst fem ledamöter (eller, i förekommande fall, suppleanter) är närvarande och röstar för beslutet: Upptagande av lån, pantsättning eller ställande av annan säkerhet Överlåtelse eller förvärv av fast egendom och överlåtelse eller förvärv av andel i bolag/förening som förvaltar fast egendom Avtal om förvärv, överlåtelse, upplåtelse av nyttjanderätt till eller pantsättning av annan än fast egendom såsom exempelvis aktie eller annat värdepapper, patent, varumärke, upphovsrätt, know-how eller annan immaterialrätt, maskin eller inventarie, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamheter Avtal eller beslut om bildande, etablering, förvärv, överlåtelse, nedläggning eller avveckling av dotterföretag eller intresseföretag, av rörelse eller del av rörelse samt avtal och/eller beslut om samgående med annat företag Väsentlig organisatorisk förändring Fastställande av Bolagets budget Tillsättande, entledigande och avskedande av VD samt fastställande av anställnings- och ersättningsvillkor för VD Ändring av firmateckningsrätten Annan fråga av väsentlig betydelse för Bolaget (om och i den mån sådant beslut enligt aktiebolagslagen kan fattas av styrelsen) 12.3 Om beslut i ett ärende inte kan fattas vid det styrelsesammanträde där ärendet tas upp på grund av att styrelsen inte är beslutsför eller på grund av att erforderlig majoritet inte uppnås, ska ärendet bordläggas och tas upp på nytt styrelsesammanträde. Detta ska hållas tidigast 14 och senast 28 dagar efter det första sammanträdet. Om beslut inte heller kan fattas på det senare sammanträdet ska frågan anses ha förfallit. Om ärendet avser fråga där beslut måste fattas enligt lag, ska dock beslut vid det andra sammanträdet fattas med tillämpning av aktiebolagslagens regler om beslutsförhet och majoritetskrav och således utan att det förhöjda majoritetskravet i punkt 12.2 ovan behöver iakttas För de frågor som anges i punkt 12.2 ovan har Ägare rätt att på styrelsesammanträde begära att frågan hänskjuts till bolagsstämma. Om sådan begäran framställs på styrelsesammanträde, är styrelsen förhindrad att fatta beslut i frågan. I stället ska beslut i sådan fråga fattas på bolagsstämma med iakttagande av de majoritetskrav som framgår av punkt 13.3 nedan. 13. Bolagsstämma 13.1 Årsstämma ska hållas i Norrköping. 8 / 12

13 13.2 Med undantag för vad som föreskrivs i punkt 13.3 nedan fattas beslut på bolagsstämma i enlighet med aktiebolagslagens regler om majoritetskrav För giltigt beslut i nedanstående frågor krävs - oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar - att samtliga aktieägare biträder beslutet på bolagsstämman: Ändring av ändamålet med Bolagets verksamhet Ändring av bolagsordningen Upphörande av verksamhet Ändring av Bolagets aktiekapital Tillskott av kapital från Ägarna till Bolaget (i den mån sådant beslut enligt aktiebolagslagen ska fattas på bolagsstämma) Överlåtelse eller förvärv av fast egendom och överlåtelse eller förvärv av andel i bolag/förening som förvaltar fast egendom Beslut om att Bolaget ska träda i frivillig likvidation Val av revisor Annan fråga av väsentlig betydelse för Bolaget 13.4 Fråga om enhällighet enligt punkt 13.3 ovan kan uppnås ska prövas vid ett sammanträde, som ska hållas omedelbart före bolagsstämman. Konstateras därvid att erforderlig majoritet inte kommer att uppnås, ska bolagsstämman ställas in och ärendet tas upp på ny bolagsstämma. Denna ska hållas tidigast 14 och senast 28 dagar efter den första stämman. Om det vid sådant sammanträde som sägs i första meningen ånyo konstateras att beslut inte heller kan fattas vid denna andra stämma, ska frågan anses ha förfallit. Om ärendet avser fråga där beslut måste fattas enligt lag, ska dock beslut vid denna andra stämma fattas med tillämpning av aktiebolagslagens regler om majoritetskrav och således utan att det förhöjda majoritetskravet i punkt 13.3 ovan behöver iakttas. 14. Verkställande direktör 14.1 Styrelsen beslutar i samråd med Ägarna om tillsättande, entledigande och avskedande av verkställande direktör samt om anställnings- och ersättningsvillkor för verkställande direktören. 15. Revisor 15.1 Till revisor i Bolaget ska bolagsstämman utse ett registrerat revisionsbolag. Huvudsansvarig revisor ska vara auktoriserad. 9 / 12

14 16. Lekmannarevisorer 16.1 Fullmäktige hos respektive Ägare ska utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant i Bolaget. 17. Firmateckning 17.1 Bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av tre styrelseledamöter i förening, varav Ägarna ska ha utsett en vardera Verkställande direktören har rätt att teckna Bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder i enlighet vad som anges i aktiebolagslagen (2005:551). 18. Pantsättning och deposition 18.1 Ägare får inte pantförskriva aktie i Bolaget. 19. Lagen om handelsbolag och enkla bolag 19.1 Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska inte vara tillämplig på detta Avtal. Om Avtalet likväl skulle medföra att Ägarna anses ha ingått ett enkelt bolag och grund för likvidation föreligger enligt den nyss nämnda lagen ska det enkla bolaget trots detta inte träda i likvidation. I stället ska den Ägare till vilken likvidationsgrund är hänförlig utträda ur det enkla bolaget Vid utträde enligt punkt 19.1 ovan har övriga Ägare rätt att i förhållande till sitt aktieinnehav i Bolaget lösa ut den utträdande Ägarens aktier i Bolaget för 75 % av aktiernas värde. Skulle endast någon eller några av de icke utträdande Ägarna önska utnyttja sin lösningsrätt, har denne eller dessa rätt men inte skyldighet att lösa in samtliga den utträdande Ägarens aktier i Bolaget. Rätt för Ägare att lösa in aktier enligt denna punkt 19 förfaller om Ägaren inte senast 30 dagar efter det att aktiernas värde bestämts i enlighet med punkt 20 nedan i skriftligt meddelande till den utträdande Ägaren förklarar att Ägaren önskar fullfölja inlösen av den utträdande Ägarens aktier. 20. Värdering 20.1 Kan Ägarna inte enas om värdet på aktier ska Bolagets värde bestämmas av tre oberoende värderingsmän som samtliga ska utses av ordföranden för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Värderingsmännen ska fastställa Bolagets marknadsvärde. Deras utlåtande(n) ska avges senast 30 dagar efter att de utsågs. Om värderingsmännen inte är eniga, ska det värde som två av dem enas om gälla och i annat fall ska det värde som vare sig är högst eller lägst gälla. Varje aktie i Bolaget ska anses ha den andel av det sålunda 10 / 12

15 fastställda värdet som svarar mot aktiens andel av Bolagets kapital. Kostnaderna för värderingsmännen ska bäras av berörda Ägare i förhållande till deras aktieinnehav i Bolaget 21. Fullständig reglering 21.1 Detta Avtal med dess bilagor utgör Ägarnas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal med bilagor. 22. Bestämmelses ogiltighet 22.1 Skulle någon bestämmelse (eller del därav) i Avtalet befinnas ogiltig ska Avtalet i övrigt bestå. Om ogiltigheten väsentligen påverkar Ägares utbyte av eller prestation enligt Avtalet ska dock skälig jämkning av Avtalet ske. 23. Passivitet 23.1 Ägares underlåtenhet att utöva någon rättighet enligt Avtalet eller att påtala visst förhållande ska inte anses innebära att Ägaren frånfallit sin rätt i sådant avseende Skulle Ägare vilja avstå från att utnyttja viss rättighet eller att påtala visst förhållande ska sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall. 24. Ändringar 24.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av samtliga Ägare för att vara gällande. 25. Avtalstid och Avtalets upphörande 25.1 Detta Avtal gäller från och med då samtliga Parter undertecknat avtalet och tills vidare. Ägare kan säga upp Avtalet att upphöra två år efter uppsägningen. Uppsägning ska vara skriftlig Ägarna är införstådda med att ägandet av Bolaget är ett långsiktigt gemensamt ansvar och om uppsägning av Avtalet sker ska omedelbart förhandlingar upptas mellan Ägarna om hur Bolagets verksamhet ska säkerställas efter avtalstidens utgång. 26. Tvist 26.1 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman, som utses av Institutet. 11 / 12

16 26.2 Berörda Ägare ska dela lika på samtliga Institutets kostnader och skiljemannens arvode, såvida inte förfarandet föranletts av Ägares grova vårdslöshet eller uppsåtliga handling eller om skiljemannen finner att Ägare inlett skiljeförfarandet uppenbarligen i onödan. I sådana fall ska nämnda kostnader erläggas av berörda Ägare i enlighet med skiljemannens beslut eller skiljedom. Skiljemannen äger också i beslut eller skiljedom meddela annan fördelning av kostnaderna om skiljemannen skulle finna att en fördelning enligt ovan skulle leda till ett uppenbarligen oskäligt resultat. Detta Avtal har upprättats i tre (3) exemplar av vilka Ägarna har tagit var sitt. Linköping den Linköpings kommun Lena Micko Kommunstyrelsens ordförande Joakim Kärnborg Kommundirektör Norrköping den Norrköping kommun Lars Stjernkvist Kommunstyrelsens ordförande Åsa Byman Falck Kommundirektör Linköping den Region Östergötland Mats Johansson Regionstyrelsens ordförande Barbro Naroskyin Regiondirektör 12 / 12

17 1(3) Utkast Bolagsordning för Scenkonstbolaget i Östergötland AB Fastställd av kommunfullmäktige i Norrköping den, kommunfullmäktige i Linköping den., regionfullmäktige i Östergötland den och av bolagsstämman den 1 Firma Bolagets firma är Scenkonstbolaget i Östergötland AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Norrköping, Östergötlands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med en fast symfoniorkester och med Östergötland som bas spela symfonisk musik, bedriva olika former av konsertverksamhet och verksamhet med inspelningar. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att med en fast teaterensemble och med Östergötland som bas producera och spela teater och utföra andra kulturprogram. Bolaget kan även ägna sig åt rådgivning inom teaterverksamheten samt upplåta eller sälja utrustning. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarnas ställe. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets huvudsakliga syfte är inte att göra vinst. Bolagets syfte är att främja och bidra till utveckling av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland samt att bidra till att stärka länets attraktivitet. Verksamhet som bolaget utför åt ägarna ska ske med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska se till att fullmäktige i respektive Norrköpings och Linköpings kommuner samt i Region Östergötland får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

18 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 2(3) 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst 1000 aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av sju ledamöter med sju suppleanter. Styrelsen utses av fullmäktige i Norrköpings kommun (två ledamöter, två suppleanter), Linköpings kommun (en ledamot, en suppleant) och Region Östergötland (fyra ledamöter, fyra suppleanter) för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommun- och regionfullmäktige. Ordförande utses av Regionen. Vice ordförande utses av Norrköpings kommun. Andre vice ordförande utses av Linköpings kommun. Ordföranden ska ha utslagsröst i styrelsen. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman ett revisionsbolag, där huvudrevisorn ska vara auktoriserad. Revisionsbolagets uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska kommunfullmäktige i respektive Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland vardera utse en lekmannarevisor och en suppleant för denne. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarnas officiella adresser tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av dagordningen 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

19 7. Framläggande av årsredovisningen (i förekommande fall koncernårsredovisningen), revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 3(3) 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkningen (i förekommande fall även koncernresultat- och koncernbalansräkningen) b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den/de fastställda balansräkningen/arna c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 11. Notering om fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer 12. Fastställande av ägardirektiv (i förekommande fall) 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 14. Stämmans avslutande 13 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 14 Kommunstyrelsens och regionstyrelsens inspektionsrätt Kommunstyrelsen i respektive Norrköpings kommun och Linköpings kommun samt regionstyrelsen i Region Östergötland har utan hinder av sekretess rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper i den utsträckning det behövs för att nämnda styrelser ska kunna utöva sin uppsiktsplikt över bolaget. Styrelserna har även i övrigt rätt att inspektera bolaget och dess verksamhet. 15 Likvidation Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar fördelas mellan Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland i förhållande till ägandet. 16 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i respektive Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland

20 1(5) Utkast Ägardirektiv för Scenkonstbolaget i Östergötland AB För den verksamhet som bedrivs i Scenkonstbolaget i Östergötland AB ( Bolaget ) gäller detta ägardirektiv utfärdat av Norrköpings kommun den, Linköpings kommun den, respektive Region Östergötland den. och fastställt av bolagsstämman i Bolaget den. 1. GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOLAGET 1.1. Bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med en fast symfoniorkester och med Östergötland som bas spela symfonisk musik, bedriva olika former av konsertverksamhet och verksamhet med inspelningar. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att med en fast teaterensemble och med Östergötland som bas producera och spela teater och utföra andra kulturprogram. Bolaget kan även ägna sig åt rådgivning inom teaterverksamheten samt upplåta eller sälja utrustning Bolagets syfte Bolagets syfte är att främja och bidra till utveckling av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland samt att bidra till att stärka länets attraktivitet. Bolaget ska vidare säkerställa att verksamheternas särart bibehålls och utvecklas Verksamhetens mål Ägarnas mål med verksamheten anges i uppdragsbeskrivningen till Bolaget. Målen ska utformas så att de kan jämföras med Bolagets prestation över tiden samt med andra jämförbara verksamheter. Bolaget ansvarar för att ta fram jämförelsetal Klimat- och miljömål Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska upprätta mätbara mål.

21 1.5. Ekonomiska och finansiella mål 2(5) Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från Bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Bolaget ska höja ambitionsnivån för sin verksamhet i enlighet med ägardirektivet, dock endast i den takt som Bolagets ekonomi tillåter. Verksamheten ska bedrivas så att kostnaderna för densamma täcks genom driftsbidrag från ägarna, genom försäljningsintäkter och genom intäkter från samarbetsparter. Soliditeten, som ett uttryck för Bolagets finansiella risknivå, ska anpassas efter affärsriskerna och hållas stabil över tiden. Målsättningen ska vara en soliditet som inte understiger 30% Ägarnas styrning av bolaget Bolaget står i sin verksamhet under ägarnas uppsikt. Det ankommer på Bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktören att följa av Ägarna fastställda riktlinjer och regler för styrning av bolag och andra av Ägarna utfärdade direktiv för verksamheten om de ej står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning. Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med bolagsordningen. Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala kompetensen. Verksamhet som Bolaget utför åt ägarna ska ske med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip Bolagets bolagsstämmor Styrelsen har att kalla till bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma ska tillställas dels ägarna dels av ägarna utsedda stämmoombud. Kallelsen ska ske på sätt som föreskrivs i bolagsordningen. Kallelsen ska åtföljas av handlingar tillhörande de ärenden som ska behandlas av stämman. Inför ordinarie bolagsstämma ska kallelsen åtföljas av undertecknad årsredovisning, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport, styrelsens förslag till arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Eftersom Ägarnas fullmäktige eller styrelsen, utifrån ärendets art, har att utfärda instruktion till stämmoombudet ska Bolaget senast åtta veckor före planerad bolagsstämma lämna skriftlig förhandsinformation om tidpunkt för bolagsstämma och plats samt om de ärenden som kommer att behandlas på stämman. 2. BOLAGETS LEDNING Styrelsen ska årligen upprätta en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen ska också upprätta en skriftlig instruktion om arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktör och de konstnärliga ledarna/ verksamhetscheferna. Styrelsen ska vidare upprätta skriftliga instruktioner för insamling och rapportering till styrelsen av sådana uppgifter, som behövs för styrelsens bedömning av om bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

22 3(5) 2.1. Beslutsfattande i styrelsen Oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar krävs för beslut av styrelsen i nedanstående frågor att minst fem ledamöter (eller, i förekommande fall, suppleanter) är närvarande och röstar för beslutet: - Upptagande av lån, pantsättning eller ställande av annan säkerhet - Överlåtelse eller förvärv av fast egendom och överlåtelse eller förvärv av andel i bolag/förening som förvaltar fast egendom - Avtal om förvärv, överlåtelse, upplåtelse av nyttjanderätt till eller pantsättning av annan än fast egendom såsom exempelvis aktie eller annat värdepapper, patent, varumärke, upphovsrätt, know-how eller annan immaterialrätt, maskin eller inventarie, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamheter. - Avtal eller beslut om bildande, etablering, förvärv, överlåtelse, nedläggning eller avveckling av dotterföretag eller intresseföretag, av rörelse eller del av rörelse samt avtal och/eller beslut om samgående med annat företag - Väsentlig organisatorisk förändring - Fastställande av Bolagets budget - Tillsättande, entledigande och avskedande av VD samt fastställande av anställnings- och ersättningsvillkor för VD - Ändring av firmateckningsrätten - Annan fråga av väsentlig betydelse för Bolaget (om och i den mån sådant beslut enligt aktiebolagslagen kan fattas av styrelsen) 2.2. Gemensam ledning och administration För att skapa förutsättningar för effektiv styrning och ledning av de operativa frågorna ska Bolaget ha en gemensam ledningsfunktion för konsertverksamheten och teaterverksamheten. I ledningen ska en konstnärlig ledare för respektive verksamhetsgren ingå. Dessa utses av VD i samråd med styrelsen. Bolaget ska vidare ha en gemensam funktion för de administrativa resurser som erfordras för driften av verksamheterna. 3. INSYN OCH INFORMATION Bolaget skall hålla Ägarna informerade om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. Det åligger Bolaget att utan dröjsmål översända följande handlingar till Ägaren: - protokoll från bolagsstämma - protokoll från styrelsesammanträde - Bolagets årsredovisning - revisionsberättelse och granskningsrapport - affärsplan och budget - övriga handlingar av vikt för Ägaren

23 3.1. Rapportering om Bolagets verksamhet Planering och uppföljning av bolagets verksamhet ska göras enligt Region Östergötlands instruktioner. 4(5) Bolaget ska senast den 15 mars varje år till ägarna lämna underlag till budget för den kommande treårsperioden, varav underlaget för det första året ska vara mer detaljerat och för de två följande åren mer översiktligt. Av budgetunderlaget ska framgå hur Bolaget arbetar med de uppställda målen. Om Bolaget i samband med utarbetandet av den detaljerade budgeten för det nästkommande kalenderåret finner avvikelser jämfört med det till ägarna i mars överlämnade budgetunderlaget, ska avvikelserna och orsakerna till dessa meddelas ägarna. Bolagets tidplan för framtagande av nästkommande kalenderårs budget ska vara sådan att slutligt budgetförslag finns framtaget i god tid innan ägarna fattar beslut om budget. Bolaget ska fortlöpande hålla ägarna väl informerade om sina verksamheter. Bolaget ska dessutom underrätta ägarna så snart betydande avvikelser från planer och budgetar föreligger. Vid negativa ekonomiska avvikelser ska redovisas vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas. Bolaget ska i övrigt lämna sådana rapporter avseende verksamheterna som kommunstyrelserna i Norrköping respektive Linköping och regionstyrelsen i Region Östergötland behöver för utövande av sin uppsiktsplikt över Bolaget. Bolaget ska i enlighet med beslutad tidplan varje år redovisa föregående års verksamhet i kulturdatabasen.se. Bolaget ansvarar vidare för redovisning till Kulturrådet av de regionala uppdragen om konsertverksamhet och teaterverksamhet. 4. BESLUT AV FULLMÄKTIGE Följande frågor för bedrivande av verksamhet i aktiebolag ska beslutas av Ägarnas fullmäktige: - Försäljning av bolag i sin helhet eller delar av bolag - Fusion av företag - Förvärv eller bildande av dotterföretag - Förvärv eller försäljning av Bolaget ägda fastigheter - Försäkringar för styrelseledamöter och lekmannarevisorer - Fastställande av bolagsordning - Val av styrelse och lekmannarevisorer 5. OFFENTLIGHETSPRINCIPEN I aktiebolag, i vilka regionen och kommunerna utövar ett rättsligt bestämmande, har Ägarna att tillse att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar även i tillämpliga delar skall gälla handlingar i aktiebolaget.

24 Bolaget har att i tillämpliga delar hålla Bolagets handlingar tillgängliga för medborgarna såsom föreskrivs i 2 kap 3 Offentlighets- och sekretesslagen. 5(5) Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller med de begränsningar som anges i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 6. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad som följer av god redovisningssed, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av kommunala syftet med Bolaget och dess verksamhet. 7. SÄRSKILT UPPDRAG FÖR ÅR 2015 För år 2015 finns inga särskilda uppdrag utöver vad som anges i uppdragsbeskrivningen..

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-23 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-296 Susanne Aman Kommunstyrelsen Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00 Kallelse årsstämma i Inera AB 2015 2015 04 15 Till: Landstings-/regionstyrelsens ordf (motsv) Landstings-/regiondirektören (motsv) För kännedom: Styrelsen för Inera AB KALLELSE till Ordinarie årsstämma

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antaget av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 Detta ägardirektiv avser Bostads AB Svedalahem, nedan kallat

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Antagen av styrelsen den [datum] 2007

Antagen av styrelsen den [datum] 2007 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 1 (7) 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Mälarhamnar AB ( Bolaget ) regleras av aktiebolagslagen (2005:551)

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 28 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0411 KF Revidering av bolagsordning för StrömstaNet Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

1. Parter 2. Bakgrund 3. Ägarandelar och planerad emission 3.1 Fördelning av aktier

1. Parter 2. Bakgrund 3. Ägarandelar och planerad emission 3.1 Fördelning av aktier Aktieägaravtal sid 2 (9) Innehåll 1. Parter 3 2. Bakgrund 3 3. Ägarandelar och planerad emission 3 3.1 Fördelning av aktier 3 3.2 Emission 4 3.3 Efterföljande tillträde 4 4. Lojalitetsplikt 4 5. Bolaget

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Aktieägaravtal Rail Point AB

Aktieägaravtal Rail Point AB Styrdokument Aktieägaravtal Rail Point AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.16) Godkänd av kommunfullmäktige, 7 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 7 2 (8) 3 (8) Aktieägaravtal

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK 1 REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK fastställt av Sparbanksstämman 2012.05.11 1. FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT STYRELSENS SÄTE 1. Sparbankens firma är Virserums Sparbank. 2. Virserums Sparbanks verksamhetsområde

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer