Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 18 Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg (m) Marie-Louise Löwenbeck (m) Elisabeth Rydström (c) vice ordf Ove Ekström (c) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Jaana Tilles (s) Ing-Marie Elfström (s) Roland Ahl (s) Gunnel Orselius-Dahl (fp) Ersättare Lars Filipoff (m), tjg 18 Stig Alexandersson (m) Malin Edberg (m) Ann-Charlotte Höglund (c) Thomas Arctaedius (s) Ulf Nordlinder (s) Jörgen Hellberg (fp) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommundirektör Annika Wallenskog Näringslivschef Lars Lundqvist 1 Kommunsekreterare Marianne Sarberg Roland Ahl (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Ordförande Marianne Sarberg Paragrafer 1-20 Justerande Örjan Lid Elisabeth Rydström 18 Roland Ahl Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (34)

2 Innehållsförteckning: Informationsärenden...3 Ägardirektiv - Försäljning av fastigheter inom AB Össebyhus...4 Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun...5 Reviderad policy för upphandling i Vallentuna kommun...6 Överföring av budget för nytt kulturmiljöprogram...8 Justering av budgetram för Miljövårdsplanering...9 Svar på motion (s)- Äldreombudsman...11 Reviderad Alkohol- och drogpolicy för unga...12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen SoL för 3:e kvartalet Beslut om planeringsprocess och tidplan för kommunplanen Utredning om skolornas ekonomi rapport...16 Karby Tennisklubb Överlåtelse av tennishall...18 Installation av värmeslingor på Vallentuna IP...20 Kommunstyrelsens verksamhetsplan KS/VP Omfördelning från KSOF:s driftbudget Nämndernas verksamhetsplaner Beslutsattestanter för kommunstyrelsen...25 Detaljplan för Okvista 4 arbetsområde omfattande del av Olhamra 1: Val av s-ledamot till arbetsutskottet...29 Anmälningslista...30 Sid 2 (34)

3 Informationsärenden KS 1 Beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen. Ärenden 1. Näringsliv, industriområden Näringslivschef Lars Lundqvist 2. Skadeståndskrav, barn- och elevombudet BO Raimo Vuojärvi (m) Ärende till nästa kommunstyrelse 9/3. Svar senast 11/3 till BO. 3 (34)

4 Ägardirektiv - Försäljning av fastigheter inom AB Össebyhus KS 2 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att ge ett ägardirektiv till AB Össebyhus styrelse att: 1. köpa ett lagerbolag som blir dotterbolag till AB Össebyhus 2. försälja fastigheterna Karby 3:90 i Karby och Backa 9:11, 9:19, och 9:25 i Kårsta. Yrkanden Jaana Tilles (s) yrkar avslag till försäljning av fastigheterna. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Reservationer Jaana Tilles (s), Ing-Marie Elfström (s) och Roland Ahl (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tilles yrkande. Ärendet Vallentuna kommuns bostadsbolag AB Össebyhus äger fastigheter i centrala Vallentuna (Mörbyfastigheten på Fornminnesvägen), i Brottby (Karbyfastigheten) och i Kårsta (Backafastigheterna). Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att gå ut på marknaden i syfte att sälja de delar av AB Össebyhus som varit föremål för extern värdering. Dessa fastigheter är Karby 3:90 samt Backa 9:11, 9:19, och 9:25. Kommunen avser att tills vidare behålla fastigheten Mörby 1 i AB Össebyhus. Kommunen har anlitat mäklare för försäljningen och fått in bud från några intressenter. Kommunledningskontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge ett ägardirektiv till AB Össebyhus styrelse att: - köpa ett lagerbolag som blir dotterbolag till AB Össebyhus - försälja fastigheterna Karby 3:90 och Backa 9:11, 9:19, och 9:25 Arbetsutskottet har den 15 januari 4/09 lämnat ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse KF 4 (34)

5 Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun KS 3 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. Kommunstyrelsen beslutar om redaktionella ändringar: -punkt 4.8 andra stycket begär att få budgetera. -ta bort att sid 9 sista stycket. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar om redaktionella ändringar. Ärendet Regler för styrning och uppföljning antogs av kommunfullmäktige Sedan dess har förfarandet för planeringsprocessen ändrat sig något och strukturen på mål har förändrats samt att uppdrag tagits bort från kommunplanen. KSAU har även gett i uppdrag till ekonomichefen att förtydliga tillämpningsföreskrifter där koncernnyttan alltid ska beaktas samt att skriva om reglerna för överföring av över- respektive underskott i bokslut. Nämnd ska fortfarande kunna föra med sig över- respektive underskott men först kunna använda dessa det år då det finns utrymme i kommunens budget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige vilket utrymme varje nämnd kan budgetera. Med detta förfarande är det alltid de övergripande finansiella målen som styr över enskilda nämnders förbrukning av resurser. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en revidering av Kommunal Författningssamling Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. Arbetsutskottet har den 15 januari 11/09 beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun, reviderad av KS , kommunal författningssamling KF 5 (34)

6 Reviderad policy för upphandling i Vallentuna kommun KS 4 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Policy för upphandling i Vallentuna kommun. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att anordna ett seminarium kring gemensamma etiska riktlinjer för Vallentuna kommun under året. Kommunstyrelsen beslutar om redaktionell ändring: - sid 11 Vallentuna kommun ska.. se över infinitivformer. Yrkanden Jaana Tilles (s) yrkar som första tillägg att alla arbetare ska åtnjuta fackföreningsfrihet och ha rätt till kollektiv förhandling enligt svensk lagstiftning. Jaana Tilles (s) yrkar som andra tillägget att uppdra till förvaltningen att etiska riktlinjer formuleras i upphandlingspolicyn. Elisabeth Rydström (c) yrkar avslag på Tilles första tilläggsyrkande. Elisabeth Rydström (c) yrkar avslag på Tilles andra tilläggsyrkande samt yrkar vidare att frågan om etiska riktlinjer ska ställas i sammanhang med andra policys i kommunen och lyftas fram i samband med, t ex ett seminarium. Lars-Bertil Ohlsson (kd) biträder yrkande om att ta fram en gemensam etisk policy för Vallentuna. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar om redaktionell ändring. Ordföranden ställer först proposition på Tilles första tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ordföranden ställer därefter proposition på Tilles andra yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på Rydströms yrkande, biträtt av Ohlsson, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att anordna ett seminarium under året i denna fråga. Ärendet Vallentuna kommun har idag en policy för upphandling som fastställdes av komunfullmäktige 31 oktober 2005 och som därefter har reviderats vid tre tillfällen. Den nya lagen om offentlig upphandling 6 (34)

7 (Lag 2007:1091, Lag 2007:1092) ställer nya krav vilket innebär att policyn återigen behöver skrivas om. Policyn syftar till att alla kommunens verksamheter ska följa lagen och att kommunen ska teckna så fördelaktiga avtal som möjligt. De riktlinjer som tidigare fanns i upphandlingspolicyn är också de, under revidering. De nya riktllinjerna kommer att finnas i kommunens upphandlingsbok. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad policy för upphandling i Vallentuna kommun. Arbetsutskottet har den 15 januari 20/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet: Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag till ny upphandlingspolicy för Vallentuna kommun, reviderad av KS KF 7 (34)

8 Överföring av budget för nytt kulturmiljöprogram KS 5 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att budgeterade medel om 300 tkr under 2009 för nytt kulturmiljöprogram flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Ärendet Kommunstyrelsen ansvarar för den översiktliga planeringen för kommunen. Enligt kommunplan ska en ny översiktsplan arbetas fram under Som underlag för kommande översiktsplan har kulturnämnden i uppdrag att i samråd med övriga nämnder utarbeta ett förslag till ett nytt kulturmiljöprogram. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och ett nytt kulturmiljöprogram pågår. Medel motsvarande 300 tkr för kulturmiljöprogrammet finns inom kommunstyrelsens budget för Fysisk planering under Kulturnämnden interndebiterar idag kommunstyrelsen för arbetet. Eftersom arbetet med kulturmiljövårdsprogrammet bedrivs inom kulturförvaltningen föreslår planeringsenheten att budgeten om 300 tkr för 2009 för nytt kulturmiljöprogram flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Detta skulle minska det administrativa arbetet med interdebitering och ekonomisk uppföljning. Kommunledningskontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budgeterade medel om 300 tkr under 2009 för nytt kulturmiljöprogram flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Arbetsutskottet har den 15 januari 22/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse KF 8 (34)

9 Justering av budgetram för Miljövårdsplanering KS 6 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att de 200 tkr som finns budgeterade inom kommunstyrelsens verksamhet, för medlemsavgift för Oxundaåns vattensamverkan och verksamhet vid före detta naturum vid Angarnsjöängen, förs över till samhällsbyggnadsnämndens budget fr o m 2009 för detta ändamål. Samhällsbyggnadsnämnden tar därmed över ansvaret för verksamheterna. Yrkande Jaana Tilles (s) yrkar att pengarna ska öronmärkas så att de går till MTM för detta ändamål. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tilllägg för detta ändamål. Ärendet Inom kommunstyrelsens budgetram finns 200 tkr inom verksamhet 260 Miljöskydd, för medlemsavgift för Oxundaåns vattensamverkan och för verksamhet vid före detta naturum vid Angarnsjöängen. Diskussioner pågår med Länsstyrelsen om hur en verksamhet för besökare ska kunna drivas vid den byggnad som tidigare har fungerat som naturum. Miljövårdsplanering ingår i samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Förvaltningen deltar i Oxundaåns vattensamverkan. Planeringsenheten föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden också får budgetansvaret för denna samverkan. För att samla resurserna för kommunens miljövårdsplanering föreslår planeringsenheten att också återstående 50 tkr, som är avsatta för bl a verksamhet vid fd naturum, förs över till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunledningskontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de 200 tkr som finns budgeterade inom kommunstyrelsens verksamhet för medlemsavgift för Oxundaåns vattensamverkan och verksamhet vid före detta naturum vid Angarnsjöängen förs över till samhällsbyggnadsnämndens budget fr o m Samhällsbyggnadsnämnden tar därmed över ansvaret för verksamheterna. 9 (34)

10 Arbetsutskottet har den 15 januari 23/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse KF 10 (34)

11 Svar på motion (s)- Äldreombudsman KS 7 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Yrkande Jaana Tilles (s) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Jaana Tilles (s), Ing-Marie Elfström (s) och Roland Ahl (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tilles yrkande. Ärendet På kommunfullmäktige den 6 oktober 2008 lämnade Karin Dahl- Strandin (s) en motion där hon föreslår att Vallentuna kommun ska inrätta en tjänst som Äldreombudsman. Anledningen till detta är enligt motionen att det moderna samhället ställer allt högre krav på invånarna att förstå kommunikationsteknik och nya regler, vilket försvårar för äldre som kan uppleva sig hotade av detta. Äldreombudsmannen skulle då kunna hjälpa till att hitta rätt vägar i samhällssystemet, ge goda råd och kunna slussa personer rätt. Motionen har remitterats till pensionärsrådet och socialnämnden. Kommunledningskontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om äldreombudsman. Arbetsutskottet har den 15 januari 17/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Motion (s) Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Remissvar socialnämnden 130/08 Remissvar pensionärsrådet 32/08 11 (34)

12 Reviderad Alkohol- och drogpolicy för unga KS 8 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden för att utreda vilket stöd socialnämnden har i lagstiftningen för tillståndsgivningen för formuleringen präglas av ett stort socialt ansvar. Yrkande Ordföranden Örjan Lid (m) yrkar återremiss till socialnämnden för att utreda vilket stöd socialnämnden har för formuleringen, på sid 24, p 3, som börjar med Under rubriken... präglas av ett stort socialt ansvar, i lagstiftningen för tillståndsgivningen. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden för ytterligare beredning. Ärendet År 2007 lämnade fritidsnämnden ett förslag till alkohol- och drogpolicy, som en bilaga till det barn- och ungdomspolitiska programmet, till kommunstyrelsen. Policyn antogs inte då kommunstyrelsen avvaktade revideringen av det barn- och ungdomspolitiska programmet. Sedan år 2007 har Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) tillsammans med Stockholms läns landsting utarbetat en gemensam Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. I denna policy ingår bland annat riktlinjer för att förhindra missbruk bland unga. Kommunstyrelsen beslutade den 24 november år 2008, 176 att anta den gemensamma policyn. Den gemensamma policyn är anpassad till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevård som publicerades i mars år Kommunfullmäktige antog den Barn- och ungdomspolitiska programmet den 1 september år 2008, 57. När detta var antaget förslogs även att Alkohol- och drogpolicyn, som ska vara en bilaga till programmet, skulle antas. Programmet behandlades på kommunstyrelsen möte den 17 september år 2008, 121, då det beslutades att Alkohol- och drogpolicyn skulle remitteras till socialnämnden innan den antogs som en bilaga till programmet. Socialnämnden behandlade frågan på sitt möte den 18 november år 2008 och noterade då att vissa punkter behöver tilläggas eller omformuleras för att anpassas till den gemensamma policyn för Stockholms Län och för att tydligare påvisa socialnämndens roll. 12 (34)

13 I bifogat förslag till reviderad policy har socialnämndens förslag till revideringar inarbetats i alkohol- och drogpolicyn. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att revidera alkohol- och drogpolicyn i enlighet med socialnämndens remissvar och överlämna den reviderade policyn till kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige beslutar vidare att alkohol- och drogpolicyn ska vara en bilaga till det barn- och ungdomspolitiska programmet Arbetsutskottet har den 15 januari 16/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Protokollsutdrag och tjänsteskrivelse från socialnämndens möte den 18 november 129/08 2. Alkohol- och drogpolicy, tidigare förslag och reviderat förslag Exp: Socialnämnden Handl (bevakning) Akt (kommande ärenden) 13 (34)

14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen SoL för 3:e kvartalet 2008 KS 9 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna socialnämndens rapport för 3:e kvartalet 2008 och lägger den till handlingarna. Ärendet Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionshindrade samt individoch familjeomsorg. Rapporteringen till Länsstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. Enligt kap 16 kap 6 h SoL ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till kommunfullmäktige. Statistikrapport från socialnämnden, daterad , visar att socialnämnden har rapporterat 2 (två) ej verkställda beslut. Besluten avser särskilt boende inom området äldre och funktionshindrade. Behovet har tillgodosetts genom placering på korttidsboende. Inga avbrott i verkställighet, som ej verkställts på nytt, finns att rapportera. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutar att godkänna socialnämndens rapport för 3:e kvartalet 2008 och lägger den till handlingarna. Arbetsutskottet har den 15 januari 18/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse Statistikrapport, daterad KF 14 (34)

15 Beslut om planeringsprocess och tidplan för kommunplanen KS 10 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tid- och aktivitetsplan för arbetet med kommunplan Ärendet Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till tid- och aktivitetsplan för kommunplanprocessen Processen bygger på den kommunala författningssamlingens Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun, stycke 1.1 Kommunplan. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslås besluta om tid- och aktivitetsplan för arbetet med kommunplan Arbetsutskottet har den 15 januari 12/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Tid- och aktivitetsplan för arbetet med kommunplan Exp: Handl Akt 15 (34)

16 Utredning om skolornas ekonomi rapport KS 11 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag: 1. att i enlighet med förslaget från barn- och ungdomsnämnden, bjuda in konsulten till ett gemensamt seminarium med politiker och tjänstemän från KS och BUN. En viktig målgrupp är rektorerna. Syftet med seminariet är att gå igenom rapporten och prioritera de åtgärder som behöver genomföras för att förbättra styrning och uppföljning inom skolan så att kopplingen mellan mål och medel tydliggörs och att koncernnytta uppnås. 2. att utreda hela kommunens principer för hyressättning med målet att få en ny hyresmodell som syftar till ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Ärendet Kommunstyrelsen gav den 28 april 2008 kommunstaben i uppdrag att göra en genomgående analys/utredning över skolornas ekonomi där hyresutredning skulle ingå. Bakgrunden till uppdraget var att de kommunala förskolorna och grundskolorna under flera år haft svårt att klara av att driva verksamheten inom den ekonomiska ramen. Resurserna fördelas framförallt genom skolpeng och till följd av det ekonomiska utfallet på de kommunala skolorna har skolpengens storlek kommit att diskuteras. Kommunledningen ville genomföra en närmare analys av den kommunala skolans styrning med betoning på ekonomistyrning. En stor fråga som också diskuterats är problematiken med skolans hyressättning, därför var denna ett utpekat fokusområde i uppdraget. Kommunstyrelsen och staben ansåg att det var viktigt att göra en opartisk utredning varför konusulten Ernst&Young, med stor erfarenhet på området, anlitades. Rapporten har gått på remiss till barn- och ungdomsnämnden för yttrande. Kommunledningskontorets synpunkter KLK anser att rapporten från Ernst&Young utgör en bra analys och ett bra underlag för förbättrad styring och ökad koncernnytta inom skolans verksamhet. Modell för hyressättning och lokalorganisation är komplex och det är viktigt att kommunen tar fram en modell som håller över tiden och uppnår en effektiv styrning av lokalutnyttjandet. Staben anser därför att det att rekommendera att anlita Ernst&Young även i denna fråga då de besitter kunskaper om hyresmodeller som tillämpas både i kommuner och andra organisationer. Varför staben föreslår samma konsult att genomföra detta uppdrag är att de är väl 16 (34)

17 insatta i kommunen efter att ha genomfört analysen av skolornas ekonomi. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag: 1. att i enlighet med förslaget från barn- och ungdomsnämnden, bjuda in konsulten till ett gemensamt seminarium med politiker och tjänstemän från KS och BUN. En viktig målgrupp är rektorerna. Syftet med seminariet är att gå igenom rapporten och prioritera de åtgärder som behöver genomföras för att förbättra styrning och uppföljning inom skolan så att kopplingen mellan mål och medel tydliggörs och att koncernnytta uppnås. 2. att utreda hela kommunens principer för hyressättning med målet att få en ny hyresmodell som syftar till ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Arbetsutskottet har den 15 januari 13/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet: Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Vallentuna kommun, analys av skolans ekonomistyrning rapport , Ernst&Young 2. Barn och ungdomsnämndens yttrande Exp: BUN K.dir Handl (för åtgärd) Akt 17 (34)

18 Karby Tennisklubb Överlåtelse av tennishall KS 12 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet för att upprätta ett förslag till hyresavtal. Yrkande Ordföranden Örjan Lid (m) yrkar återremiss till arbetsutskottet för att upprätta ett förslag till hyresavtal. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Ärendet Kommunen arrenderade år 2000 ut del av fastigheten Vallentuna Karby 3:92 till Karby Tennisklubb varefter klubben uppförde en tennishall på ofri grund på arrendestället. Kommunen gick i borgen för av Karby Tennisklubb upptagna lån för uppförande av tennishallen. Byggnaden pantförskrevs genom säkerhetsöverlåtelse undertecknad / Efter en period av problem med ekonomin och försämrad likviditet i Karby Tennisklubb, som resulterade i upprepade förseningar av betalningar på borgenslånet hos Swedbank, blev resultatet att Kommunen som borgensman löste lånet hos Swedbank med kapitalskuld om kr, Som följd av detta överförs tennishallen till fastigheten Karby 3:92 som ägs av kommunen. Förfarandet regleras i den säkerhetsöverlåtelse som slöts mellan parterna i augusti Efter att kommunstyrelsen godkänt avtalet om överlåtelse är kommunen ägare av tennishallen och ämnar hyra ut denna till Karby tennisklubb. Det har pågått en förhandling om hyra mellan kommunen och tennisklubben sedan september månad Det finns tyvärr inget påskrivet avtal ännu, då tennisklubben ej accepterar villkoren för en självkostnadshyra. Målet från kommunledningskontoret och fritidsförvaltning är dock att hyresavtalet ska vara klart i januari Kommunen har fakturerat en preliminär retroaktiv hyra för perioden sep-dec Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet mellan Vallentuna kommun och Karby Tennisklubb angående överlåtelse av tennishall. 18 (34)

19 Arbetsutskottet har den 15 januari 19/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Avtal mellan Vallentuna Kommun och Karby Tennisklubb angående tennishall m m inom del av fastigheten Karby 3:92, med säkerhetsöverlåtelsen från år 2000 Skrivelse från ordförande i Karby Tennis Klubb, Exp: Handl (för åtgärd) Akt (kommande ärenden) 19 (34)

20 Installation av värmeslingor på Vallentuna IP KS 13 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs i avvaktan på fritidsnämndens sammanträde och beslut. Yrkande Ordföranden Örjan Lid (m) yrkar bordläggning i avvaktan på fritidsnämndens sammanträde och beslut samma kväll. Ärendet Fritidsnämnden har framfört avsikt att i samband med byggandet av konstgräsplaner även anlägga värmeslingor eftersom investeringsmedel anvisade i kommunplan även skulle räcka till detta. Av miljö- och driftkostnadsskäl har kommunstyrelsen tidigare beslutat att inte anslå medel för att anlägga värmeslingor på konstgräsplanerna, vilket inte klart framgick av beslutet i kommunplanen. Därför förtydigas avsikten från kommunstyrelsen i nytt beslut. Arbetsutskottet föreslår den 15 januari 6/09 kommunstyrelsen besluta att inte medge fritidsnämnden rätt att upphandla anläggande av värmeslingor i någon av de båda konstgräsplanerna på Vallentuna IP. Anslagna medel får endast användas till avsedda investeringar, dvs två konstgräsplaner, en grusplan, en läktare och omklädningsrum. Eventuellt överskott ska redovisas till kommunstyrelsen Exp: Fritidsnämnden Handl (bevakning nästa KS) Akt (kommande ärenden) 20 (34)

21 Kommunstyrelsens verksamhetsplan KS/VP KS 14 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för Ärendet Kommunstyrelsen antog den 24 november 2008 verksamhetsplanen för gällande mål och investeringsbudget. Man beslutade dock att senarelägga antagande av driftbudgeten i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut att anta kommunplanen för den 15 december Kommunledningskontoret har nu kompletterat kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudgeten utifrån beslutad kommunplan för Dessutom har investeringsplanen för 2010 justerats ned med 2 mnkr avseende turism enligt beslutad kommunplan. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för enligt bilaga. Arbetsutskottet har den 15 januari 10/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan Exp: Handl Akt 21 (34)

22 Omfördelning från KSOF:s driftbudget 2008 KS 15 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar omfördela budgetmedel från anslaget för oförutsedda utgifter 2008 enligt förslag. Efter slutavräkning i samband med årsbokslutet 2008 omfördelas belopp för motsvarande exakta kostnader upp till 3 mnkr totalt för elkostnader till samhällsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden, samt upp till 2,5 mnkr för täckning av för lågt kalkylerat PO-pålägg till finansieringsenheten. Ärendet I budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) 2008 öronmärktes 2,5 mnkr för ökade elkostnader samt 3 mnkr som en reserv för täckning av för lågt kalkylerat personalomkostnadspålägg. Avsikten var att omfördela budgeten till respektive nämnd i samband med årsbokslutet. Då slutavräkningarna ännu inte är klara och bokslutsåret ännu inte har stängts kan inte exakta belopp anges. De uppskattade kostnaderna framgår av tabellen nedan. Elkostnadsökningarna beräknas uppgå till 2,8 mnkr, det vill säga 0,3 mnkr mer än vad som har öronmärkts. Samtidigt förväntas de verkliga personalomkostnaderna överstiga det interna kalkylerade PO-pålägget med 2,5 mnkr, det vill säga 0,5 mnkr lägre än vad som har reserverats. Budgetmedel avseende Från Till Belopp (mnkr) Ökade elkostnader för Tuna Fastigheter KSOF SBN 1,2 Ökade elkostnader för vägbelysning KSOF SBN 1 Ökade elkostnader för Vallentuna IP och Kvarnbadet KSOF FN 0,6 För lågt kalkylerat PO-pålägg KSOF Finansieringsenheten 2,5 Beslut om omfördelning av KSOF-medel bör fattas omgående för att rätt budget för 2008 per nämnd ska framgå av verksamhetsberättelserna. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen från budgeten för oförutsedda utgifter beviljar att medel upp till 3 mnkr totalt omfördelas till samhällsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden för ökade elkostnader samt att medel upp till 2,5 mnkr omfördelas till fi- 22 (34)

23 nansieringsenheten för täckning av för lågt kalkylerat PO-pålägg. Den outnyttjade reserven för PO-pålägg kan därmed användas till att ge nämnderna full täckning för ökade elkostnader. Flytt av budgetmedel sker då slutavräkningarna har fastställts till de exakta belopp som kostnaderna uppgår till. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning av budgetmedel från anslaget för oförutsedda utgifter 2008 enligt kommunstabens förslag. Efter slutavräkning i samband med årsbokslutet 2008 omfördelas belopp för motsvarande exakta kostnader upp till 3 mnkr totalt för elkostnader till samhällsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden samt upp till 2,5 mnkr för täckning av för lågt kalkylerat PO-pålägg till finansieringsenheten. Arbetsutskottet har den 15 januari 24/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Exp: Samhällsbyggnadsnämnden Fritidsnämnden Revisorer Ekonomiavdelningen Handl Akt 23 (34)

24 Nämndernas verksamhetsplaner KS 16 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen noterar nämndernas verksamhetsplaner. Ärendet Samtliga nämnder har utarbetat verksamhetsplaner för i enlighet med kommunal författningssamling Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. Verksamhetsplanerna ska bygga på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen. Nämnderna ska dels fatta beslut om de kommungemensamma mål som berör respektive nämnd samt fastställa egna mål. De ekonomiska ramarna ska stämma överens med beslutet om kommunplanens ramar. Kommuledningskontorets synpunkter Samtliga nämnder har bra kvalitet på verksamhetsplanerna. De följer gemensamma mallar och budget och mål stämmer med vad kommunfullmäktige har beslutat i kommunplanen De flesta av nämndernas egna mål är tydliga och mätbara. De nämnder som ännu ej har beslutat sina planer är överförmyndarnämnden, kommunstyrelsen och fritidsnämden. Beslut för dessa nämnder förväntas ske den 26/1-09. Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet då nämndernas förslag inte inkommit till sammanträdet den 15 januari. Kommunplanen blev inte antaganden förrän i dec Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Samtliga nämnders verksamhetsplaner Exp: Akt Handl Alla nämnder (protokoll) 24 (34)

25 Beslutsattestanter för kommunstyrelsen KS 17 KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar om attesträtter enligt förslag 2009 A. Ärendet Till följd av vissa ansvars- och befattningsförändringar inom kommunledningskontoret behöver ett nytt attestantbeslut fattas. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om attesträtter enligt förslag 2009 A. Arbetsutskottet har den 15 januari 14/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Beslutsattestanter 2009 A, drift 2. Beslutsattestanter 2009 A, investeringar Exp: Ekonomiavdelningen Akt 25 (34)

26 Detaljplan för Okvista 4 arbetsområde omfattande del av Olhamra 1:14 KS 18 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att omedelbart avbryta det pågående planarbetet med Okvista 4 i avvaktan på ett nytt direktiv från kommunstyrelsen. Beslutet är fattat mot bakgrund av det pågående arbetet med översiktsplanen och i avvaktan på kommande strukturplan över Vallentuna tätort. Kommunstyrelsen avstår därmed att yttra sig över detaljplanen. Anteckning Ordföranden Örjan Lid (m) förklarar sig jävig och deltar inte i behandlingen av ärendet. Lars Filipoff (m) tjänstgör. Elisabeth Rydström (c) tjänstgör som ordförande. Yrkanden Gunnel Orselius Dahl (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Lars-Bertil Ohlsson (kd) och Raimo Vuojärvi (m) biträder bifallsyrkandet. Ove Ekström (c) yrkar i första hand avslag på arbetsutskottets förslag, och om detta går igenom yrkas tillägget att ändra skyddsavståndet från 200 m och till 100m. Jaana Tilles (s) ställer fråga till kommundirektören om kommunstyrelsen har rätt att avbryta detaljplanearbetet. Kommundirektören svarar att kommunstyrelsen beslutar om att ge planuppdrag, och om inte avsikten med planuppdraget följs, återremitteras ärendet till nämnden. Kommunstyrelsen avbryter pågående planläggning för att ge nya direktiv till samhällsbyggnadsnämnden. Jaana Tilles (s) biträder i första hand Ekströms avslagsyrkande, samt om detta går igenom, yrkas tillägget att marken inte ska säljas utan hyras ut. Ing-Marie Elfström (s) biträder yrkandet. Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag mot Ekströms avslagsyrkande med stöd av Tilles och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Därmed faller de båda tilläggsyrkandena. 26 (34)

27 Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslag Med 7 ja-röster (Raimo Vuojärvi (m), Jane Schultzberg (m), Marie- Louise Löwenbeck (m), Lars Filipoff (m), Elisabeth Rydström (c), Gunnel Orselius-Dahl (fp) och Lars-Bertil Ohlsson (kd)) mot 4 nejröster (Ove Ekström (c), Jaana Tilles (s), Ing-Marie Elfström (s) och Roland Ahl (s)) beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. Reservationer Jaana Tilles (s), Ing-Marie Elfström (s) och Roland Ahl (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tilles yrkande. Ärendet Planområdet ligger söder om Okvistavägen utmed Arningevägen, ca 2 km sydost om Vallentuna centrum. Syftet är att genom detaljplanering möjliggöra utbyggnad av industri, kontor och handel inom planområdet för Okvista 4 för att tillgodose den efterfrågan som finns på mark för dessa verksamheter i Vallentuna kommun. Inom området föreslås verksamheter som industri och lager, kontor samt handel med skrymmande varor. Skyddsavstånd redovisas mot angränsande befintliga och planerade bostäder, vilket innebär att endast verksamheter med skyddsavstånd om högst 50 m, 100 m respektive 200 m får förekomma inom planområdet. Förslag till detaljplan för Okvista 4 arbetsområde, omfattande del av Olhamra 1:14 m fl fastigheter har enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 16 januari 2007 varit ute på samråd under tiden den 23 januari till den 9 mars Inkomna yttranden vid samrådet och förslag till ändringar framgår av särskild samrådsredogörelse. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vidare att förslaget till detaljplan kan medföra betydande miljöpåverkan med avseende på miljö, hälsa, hushållning med mark och vatten och andra naturresurser i enlighet med reglerna om miljöbedömningar för planer och program. En miljöbedömning har därför utförts och en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Samhällsbyggnadsnämnden har den 9 januari 2009 beslutat att ställa ut detaljplanen för Okvista 4 arbetsområde med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för granskning. Arbetsutskottet har den 15 januari 5/09 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att omedelbart 27 (34)

28 avbryta det pågående planarbetet med Okvista 4 i avvaktan på ett nytt direktiv från kommunstyrelsen. Beslutet är fattat mot bakgrund av det pågående arbetet med översiktsplanen och i avvaktan på kommande strukturplan över Vallentuna tätort. Kommunstyrelsen avstår därmed att yttra sig över detaljplanen. Handlingar i ärendet Utställningshandlingar Exp: Samhällsbyggnadsnämnden Handl (bevakning) Akt (kommande ärenden) 28 (34)

29 Val av s-ledamot till arbetsutskottet KS 19 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen utser Jaana Tilles (s) som ledamot i arbetsutskottet efter Hans Strandin. Ing-Marie Elfström (s) utses som ersättare i arbetsutskottet efter Jaana Tilles. Arbetsutskottet har den 15 januari 21/09 föreslagit kommunstyrelsen utser Jaana Tilles (s) som ledamot i arbetsutskottet efter Hans Strandin. Exp: Alla valda Valberedningsnämnden Matrikel, prenumerationer, sändlistor MHN Personalservice, MKN Akt 29 (34)

30 Anmälningslista KS 20 Meddelas och läggs till handlingarna 1 Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Omedelbar justering. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott Mälardalsrådets rådsmöte AB Össebyhus-Styrelsemöte Sundbybergs stad sammanträdesprotokoll -Gemensamt räddningstjänstförbund mellan Danderyd, Lidingö, Nacka, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vaxholm, Vallentuna, Värmdö samt Österåker och avveckling av Solna Sundbybergs brandförsvarsförbund Södra Roslagens Brandförsvarsförbund Förbundsstyrelsen Södra Roslagens Brandförsvarsförbund Förbundsstyrelsen Käppalaförbundets arbetsutskott Handikapprådet Södra Roslagens Brandförsvarsförbund Vallentunavatten AB Styrelsemöte 1-5 Bifogas justering gällande VA-taxa fr.o.m. den 1 januari Barn- och ungdomsnämnden Val av ny ledamot och ersättare till arbetsutskottet. 30 (34)

31 2 Delegationsbeslut 2.1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2.2 Kommunstyrelsens ordförande Dnr /3 Löpnr 29 Vallentuna kommuns yttrande I samråd med kommunerna Upplands Väsby och Sigtuna gällande Förstudie 268 E4-Grana Dnr /11 Kommunförbundet Stockholms Län Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län baserat på bestämmelserna i Skollagen 5 kap om erbjudande av utbildning och mottagande av sökande. Se bilaga. Dnr /14 Pressmeddelande Vallentuna köper mark av Stockholms stad. 2.3 Kommundirektör Dnr Avtal om Frivilliga resursgrupper-frg Mellan Vallentuna kommun och Vallentuna Civilförsvarsförening 2.4 Chefsekonom 2.5 Näringslivs- och arbetsmarknadschef 3 Cirkulär 08:75 Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsdomstolens dom 2008 nr 81 Beräkning av anställningstid för intermittent anställd 08: Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI. 08:77 Ny diskrimineringslag (2008:567) träder i kraft Några nyheter på arbetslivets område 08: Behörig lärare ej berättigad till skadestånd av kommunen i Strömsund då obehörig lärare anställts. 08: Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år (34)

32 08: Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år : Basbelopp för år : Överenskommelse rörande RiB 07 med SKTF och Kommunal 08: Lag (2008:962) om valfrihetssystem har nu antagits av riksdagen och kommer att träda i kraft den 1 januari : Seniorbostäder Kommunkartläggning 2008, rapport bifogas. 08: Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform 08: Budgetförutsättningar för åren : Ändringar i föräldrabalken fr.o.m. den 1 januari 2009 påverkar överförmyndarverksamhetens arbete inom flera områden. 09: Undantaget vid offentlig upphandling i LOU/LUF som avser fastighet, byggnad m.m. gäller bara befintliga byggnader och inte byggnader som ska uppföras. 4 Diverse skrivelser Kommuninnevånare Förslag till besparing på att använda lågenergilampor i kommunens lokaler Naturskyddsföreningen Stockholms län Yttrande över Förstudie om spårburen trafik i Stockholm nordost. Medborgarskrivelse Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen Styrelsen i Roslagens polisförening Polissatsning uteblir i Roslagens polismästardistrikt där konsekvensen blir att allmänheten blir lidande! Svenska Stadsnäts föreningen - Pressmeddelande Öppet brev till Sveriges politiker och beslutsfattare från Svenska stadsnätsföreningen - Öppen IT-infrastruktur- EU anser Sverige vara föregångsland. Glesbygdsverket Årsbok för Sveriges gles- och landsbygder (34)

33 5 Statliga och kommunala beslut Käppalaförbundet Budget 2009 och verksamhetsplan finns att hämta på Länsstyrelsen i Stockholms Län -Beslut Om upphävande av landskapsbildsskydd kring Vallentuna kyrka samt del av Björkby- Kyrkvikens naturreservat. Statens Folkhälsoinstitut Inbjudan till projektansökningar för att minska tobaksbruket i Sverige ska intensifieras. Redovisning av samtliga insatser ska ske till Regeringen senast den 1 mars Svenska Kommunalförbundet Stockholms län Missiv Regional strategi för jämställdhet i Stockholms län Krisberedskapsmyndigheten Resultat av enkät avseende robusthet i kommunalteknisk försörjning. Sveriges Kommuner och Landsting Öppna jämförelser 2008, Vård och omsorg om äldre. Räddningsverket Nedläggning av Räddningsverket Rosersberg sker den 31 december Sveriges Kommuner och Landsting En översikt Aktuellt på äldreområdet Skrift bifogas. Sveriges Kommuner och Landsting Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter en utmaning för kommuner, landsting och regioner. Migrationsverket Årets sista informations- och prognosbrev För mer information och statistik över mottagning 2008 Gå in på Pliktverket Landsting och kommuns skyldighet att årligen till Totalförsvarets pliktverk anmäla alla 17-åringar med funktionshinder. Länsstyrelsen i Stockholms län Beslut med beteckning Överklagande i fråga om detaljplan för Tegelbruket omfattande fastigheten Vallentuna Åby 1:127 och del av fastigheterna 1:125, 1:94, Vallentuna Mörby 1:26, 1:297, Ormsta 1:190, m.fl. fastigheter i Vallentuna kommun. 33 (34)

34 Länsstyrelsen i Stockholms län Beslut i Mål nr 7-09 rotel 551 Överprövning enligt lagen (2008:1091) om offentlig upphandling, (LOU; nu fråga om interimistiskt förordnande. Sökande Cedervall Arkitekter AB. Länsrätten i Stockholms län Beslut i Mål nr rotel 225 Överprövning enligt lagen (2007:1091 ) om offentlig upphandling- LOU för Structor Mark AB avseende ramavtal för projektledningstjänster. Karl-Erik Nilsson. Tack för all uppvaktning på min 90-års dag. 6 Inbjudan, kurser, konferenser SÖRAB Inbjudan till ägarmöte den 4 mars 2009 för information om bolagets framtida investerings- och kapitaliseringsbehov 34 (34)

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Kommunsekreterare Marianne Sarberg

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Kommunsekreterare Marianne Sarberg Kommunstyrelsen 2009-01-26 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Kommunsekreterare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-02-18 1(17) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 18.35, Ajournering 17.35-17.40 Beslutande Ledamöter Martin Normark (FP), ordf Leif Öjetoft (S) Monica Styhr (S)

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Se bilagd närvaro- och voteringslista

Se bilagd närvaro- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 Plats och tid Måndag 12 april 2010 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd närvaro- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 27 april 2002. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 27 april 2002. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 23 april 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 23 april 2002 kl 19.00-20.00 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer