Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 18 Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg (m) Marie-Louise Löwenbeck (m) Elisabeth Rydström (c) vice ordf Ove Ekström (c) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Jaana Tilles (s) Ing-Marie Elfström (s) Roland Ahl (s) Gunnel Orselius-Dahl (fp) Ersättare Lars Filipoff (m), tjg 18 Stig Alexandersson (m) Malin Edberg (m) Ann-Charlotte Höglund (c) Thomas Arctaedius (s) Ulf Nordlinder (s) Jörgen Hellberg (fp) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommundirektör Annika Wallenskog Näringslivschef Lars Lundqvist 1 Kommunsekreterare Marianne Sarberg Roland Ahl (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Ordförande Marianne Sarberg Paragrafer 1-20 Justerande Örjan Lid Elisabeth Rydström 18 Roland Ahl Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (34)

2 Innehållsförteckning: Informationsärenden...3 Ägardirektiv - Försäljning av fastigheter inom AB Össebyhus...4 Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun...5 Reviderad policy för upphandling i Vallentuna kommun...6 Överföring av budget för nytt kulturmiljöprogram...8 Justering av budgetram för Miljövårdsplanering...9 Svar på motion (s)- Äldreombudsman...11 Reviderad Alkohol- och drogpolicy för unga...12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen SoL för 3:e kvartalet Beslut om planeringsprocess och tidplan för kommunplanen Utredning om skolornas ekonomi rapport...16 Karby Tennisklubb Överlåtelse av tennishall...18 Installation av värmeslingor på Vallentuna IP...20 Kommunstyrelsens verksamhetsplan KS/VP Omfördelning från KSOF:s driftbudget Nämndernas verksamhetsplaner Beslutsattestanter för kommunstyrelsen...25 Detaljplan för Okvista 4 arbetsområde omfattande del av Olhamra 1: Val av s-ledamot till arbetsutskottet...29 Anmälningslista...30 Sid 2 (34)

3 Informationsärenden KS 1 Beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen. Ärenden 1. Näringsliv, industriområden Näringslivschef Lars Lundqvist 2. Skadeståndskrav, barn- och elevombudet BO Raimo Vuojärvi (m) Ärende till nästa kommunstyrelse 9/3. Svar senast 11/3 till BO. 3 (34)

4 Ägardirektiv - Försäljning av fastigheter inom AB Össebyhus KS 2 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att ge ett ägardirektiv till AB Össebyhus styrelse att: 1. köpa ett lagerbolag som blir dotterbolag till AB Össebyhus 2. försälja fastigheterna Karby 3:90 i Karby och Backa 9:11, 9:19, och 9:25 i Kårsta. Yrkanden Jaana Tilles (s) yrkar avslag till försäljning av fastigheterna. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Reservationer Jaana Tilles (s), Ing-Marie Elfström (s) och Roland Ahl (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tilles yrkande. Ärendet Vallentuna kommuns bostadsbolag AB Össebyhus äger fastigheter i centrala Vallentuna (Mörbyfastigheten på Fornminnesvägen), i Brottby (Karbyfastigheten) och i Kårsta (Backafastigheterna). Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att gå ut på marknaden i syfte att sälja de delar av AB Össebyhus som varit föremål för extern värdering. Dessa fastigheter är Karby 3:90 samt Backa 9:11, 9:19, och 9:25. Kommunen avser att tills vidare behålla fastigheten Mörby 1 i AB Össebyhus. Kommunen har anlitat mäklare för försäljningen och fått in bud från några intressenter. Kommunledningskontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge ett ägardirektiv till AB Össebyhus styrelse att: - köpa ett lagerbolag som blir dotterbolag till AB Össebyhus - försälja fastigheterna Karby 3:90 och Backa 9:11, 9:19, och 9:25 Arbetsutskottet har den 15 januari 4/09 lämnat ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse KF 4 (34)

5 Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun KS 3 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. Kommunstyrelsen beslutar om redaktionella ändringar: -punkt 4.8 andra stycket begär att få budgetera. -ta bort att sid 9 sista stycket. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar om redaktionella ändringar. Ärendet Regler för styrning och uppföljning antogs av kommunfullmäktige Sedan dess har förfarandet för planeringsprocessen ändrat sig något och strukturen på mål har förändrats samt att uppdrag tagits bort från kommunplanen. KSAU har även gett i uppdrag till ekonomichefen att förtydliga tillämpningsföreskrifter där koncernnyttan alltid ska beaktas samt att skriva om reglerna för överföring av över- respektive underskott i bokslut. Nämnd ska fortfarande kunna föra med sig över- respektive underskott men först kunna använda dessa det år då det finns utrymme i kommunens budget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige vilket utrymme varje nämnd kan budgetera. Med detta förfarande är det alltid de övergripande finansiella målen som styr över enskilda nämnders förbrukning av resurser. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en revidering av Kommunal Författningssamling Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. Arbetsutskottet har den 15 januari 11/09 beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun, reviderad av KS , kommunal författningssamling KF 5 (34)

6 Reviderad policy för upphandling i Vallentuna kommun KS 4 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Policy för upphandling i Vallentuna kommun. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att anordna ett seminarium kring gemensamma etiska riktlinjer för Vallentuna kommun under året. Kommunstyrelsen beslutar om redaktionell ändring: - sid 11 Vallentuna kommun ska.. se över infinitivformer. Yrkanden Jaana Tilles (s) yrkar som första tillägg att alla arbetare ska åtnjuta fackföreningsfrihet och ha rätt till kollektiv förhandling enligt svensk lagstiftning. Jaana Tilles (s) yrkar som andra tillägget att uppdra till förvaltningen att etiska riktlinjer formuleras i upphandlingspolicyn. Elisabeth Rydström (c) yrkar avslag på Tilles första tilläggsyrkande. Elisabeth Rydström (c) yrkar avslag på Tilles andra tilläggsyrkande samt yrkar vidare att frågan om etiska riktlinjer ska ställas i sammanhang med andra policys i kommunen och lyftas fram i samband med, t ex ett seminarium. Lars-Bertil Ohlsson (kd) biträder yrkande om att ta fram en gemensam etisk policy för Vallentuna. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar om redaktionell ändring. Ordföranden ställer först proposition på Tilles första tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ordföranden ställer därefter proposition på Tilles andra yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på Rydströms yrkande, biträtt av Ohlsson, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att anordna ett seminarium under året i denna fråga. Ärendet Vallentuna kommun har idag en policy för upphandling som fastställdes av komunfullmäktige 31 oktober 2005 och som därefter har reviderats vid tre tillfällen. Den nya lagen om offentlig upphandling 6 (34)

7 (Lag 2007:1091, Lag 2007:1092) ställer nya krav vilket innebär att policyn återigen behöver skrivas om. Policyn syftar till att alla kommunens verksamheter ska följa lagen och att kommunen ska teckna så fördelaktiga avtal som möjligt. De riktlinjer som tidigare fanns i upphandlingspolicyn är också de, under revidering. De nya riktllinjerna kommer att finnas i kommunens upphandlingsbok. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad policy för upphandling i Vallentuna kommun. Arbetsutskottet har den 15 januari 20/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet: Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag till ny upphandlingspolicy för Vallentuna kommun, reviderad av KS KF 7 (34)

8 Överföring av budget för nytt kulturmiljöprogram KS 5 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att budgeterade medel om 300 tkr under 2009 för nytt kulturmiljöprogram flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Ärendet Kommunstyrelsen ansvarar för den översiktliga planeringen för kommunen. Enligt kommunplan ska en ny översiktsplan arbetas fram under Som underlag för kommande översiktsplan har kulturnämnden i uppdrag att i samråd med övriga nämnder utarbeta ett förslag till ett nytt kulturmiljöprogram. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och ett nytt kulturmiljöprogram pågår. Medel motsvarande 300 tkr för kulturmiljöprogrammet finns inom kommunstyrelsens budget för Fysisk planering under Kulturnämnden interndebiterar idag kommunstyrelsen för arbetet. Eftersom arbetet med kulturmiljövårdsprogrammet bedrivs inom kulturförvaltningen föreslår planeringsenheten att budgeten om 300 tkr för 2009 för nytt kulturmiljöprogram flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Detta skulle minska det administrativa arbetet med interdebitering och ekonomisk uppföljning. Kommunledningskontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budgeterade medel om 300 tkr under 2009 för nytt kulturmiljöprogram flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Arbetsutskottet har den 15 januari 22/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse KF 8 (34)

9 Justering av budgetram för Miljövårdsplanering KS 6 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att de 200 tkr som finns budgeterade inom kommunstyrelsens verksamhet, för medlemsavgift för Oxundaåns vattensamverkan och verksamhet vid före detta naturum vid Angarnsjöängen, förs över till samhällsbyggnadsnämndens budget fr o m 2009 för detta ändamål. Samhällsbyggnadsnämnden tar därmed över ansvaret för verksamheterna. Yrkande Jaana Tilles (s) yrkar att pengarna ska öronmärkas så att de går till MTM för detta ändamål. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tilllägg för detta ändamål. Ärendet Inom kommunstyrelsens budgetram finns 200 tkr inom verksamhet 260 Miljöskydd, för medlemsavgift för Oxundaåns vattensamverkan och för verksamhet vid före detta naturum vid Angarnsjöängen. Diskussioner pågår med Länsstyrelsen om hur en verksamhet för besökare ska kunna drivas vid den byggnad som tidigare har fungerat som naturum. Miljövårdsplanering ingår i samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Förvaltningen deltar i Oxundaåns vattensamverkan. Planeringsenheten föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden också får budgetansvaret för denna samverkan. För att samla resurserna för kommunens miljövårdsplanering föreslår planeringsenheten att också återstående 50 tkr, som är avsatta för bl a verksamhet vid fd naturum, förs över till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunledningskontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de 200 tkr som finns budgeterade inom kommunstyrelsens verksamhet för medlemsavgift för Oxundaåns vattensamverkan och verksamhet vid före detta naturum vid Angarnsjöängen förs över till samhällsbyggnadsnämndens budget fr o m Samhällsbyggnadsnämnden tar därmed över ansvaret för verksamheterna. 9 (34)

10 Arbetsutskottet har den 15 januari 23/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse KF 10 (34)

11 Svar på motion (s)- Äldreombudsman KS 7 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Yrkande Jaana Tilles (s) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Jaana Tilles (s), Ing-Marie Elfström (s) och Roland Ahl (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tilles yrkande. Ärendet På kommunfullmäktige den 6 oktober 2008 lämnade Karin Dahl- Strandin (s) en motion där hon föreslår att Vallentuna kommun ska inrätta en tjänst som Äldreombudsman. Anledningen till detta är enligt motionen att det moderna samhället ställer allt högre krav på invånarna att förstå kommunikationsteknik och nya regler, vilket försvårar för äldre som kan uppleva sig hotade av detta. Äldreombudsmannen skulle då kunna hjälpa till att hitta rätt vägar i samhällssystemet, ge goda råd och kunna slussa personer rätt. Motionen har remitterats till pensionärsrådet och socialnämnden. Kommunledningskontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om äldreombudsman. Arbetsutskottet har den 15 januari 17/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Motion (s) Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Remissvar socialnämnden 130/08 Remissvar pensionärsrådet 32/08 11 (34)

12 Reviderad Alkohol- och drogpolicy för unga KS 8 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden för att utreda vilket stöd socialnämnden har i lagstiftningen för tillståndsgivningen för formuleringen präglas av ett stort socialt ansvar. Yrkande Ordföranden Örjan Lid (m) yrkar återremiss till socialnämnden för att utreda vilket stöd socialnämnden har för formuleringen, på sid 24, p 3, som börjar med Under rubriken... präglas av ett stort socialt ansvar, i lagstiftningen för tillståndsgivningen. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden för ytterligare beredning. Ärendet År 2007 lämnade fritidsnämnden ett förslag till alkohol- och drogpolicy, som en bilaga till det barn- och ungdomspolitiska programmet, till kommunstyrelsen. Policyn antogs inte då kommunstyrelsen avvaktade revideringen av det barn- och ungdomspolitiska programmet. Sedan år 2007 har Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) tillsammans med Stockholms läns landsting utarbetat en gemensam Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. I denna policy ingår bland annat riktlinjer för att förhindra missbruk bland unga. Kommunstyrelsen beslutade den 24 november år 2008, 176 att anta den gemensamma policyn. Den gemensamma policyn är anpassad till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevård som publicerades i mars år Kommunfullmäktige antog den Barn- och ungdomspolitiska programmet den 1 september år 2008, 57. När detta var antaget förslogs även att Alkohol- och drogpolicyn, som ska vara en bilaga till programmet, skulle antas. Programmet behandlades på kommunstyrelsen möte den 17 september år 2008, 121, då det beslutades att Alkohol- och drogpolicyn skulle remitteras till socialnämnden innan den antogs som en bilaga till programmet. Socialnämnden behandlade frågan på sitt möte den 18 november år 2008 och noterade då att vissa punkter behöver tilläggas eller omformuleras för att anpassas till den gemensamma policyn för Stockholms Län och för att tydligare påvisa socialnämndens roll. 12 (34)

13 I bifogat förslag till reviderad policy har socialnämndens förslag till revideringar inarbetats i alkohol- och drogpolicyn. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att revidera alkohol- och drogpolicyn i enlighet med socialnämndens remissvar och överlämna den reviderade policyn till kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige beslutar vidare att alkohol- och drogpolicyn ska vara en bilaga till det barn- och ungdomspolitiska programmet Arbetsutskottet har den 15 januari 16/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Protokollsutdrag och tjänsteskrivelse från socialnämndens möte den 18 november 129/08 2. Alkohol- och drogpolicy, tidigare förslag och reviderat förslag Exp: Socialnämnden Handl (bevakning) Akt (kommande ärenden) 13 (34)

14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen SoL för 3:e kvartalet 2008 KS 9 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna socialnämndens rapport för 3:e kvartalet 2008 och lägger den till handlingarna. Ärendet Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionshindrade samt individoch familjeomsorg. Rapporteringen till Länsstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. Enligt kap 16 kap 6 h SoL ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till kommunfullmäktige. Statistikrapport från socialnämnden, daterad , visar att socialnämnden har rapporterat 2 (två) ej verkställda beslut. Besluten avser särskilt boende inom området äldre och funktionshindrade. Behovet har tillgodosetts genom placering på korttidsboende. Inga avbrott i verkställighet, som ej verkställts på nytt, finns att rapportera. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutar att godkänna socialnämndens rapport för 3:e kvartalet 2008 och lägger den till handlingarna. Arbetsutskottet har den 15 januari 18/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse Statistikrapport, daterad KF 14 (34)

15 Beslut om planeringsprocess och tidplan för kommunplanen KS 10 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tid- och aktivitetsplan för arbetet med kommunplan Ärendet Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till tid- och aktivitetsplan för kommunplanprocessen Processen bygger på den kommunala författningssamlingens Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun, stycke 1.1 Kommunplan. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslås besluta om tid- och aktivitetsplan för arbetet med kommunplan Arbetsutskottet har den 15 januari 12/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Tid- och aktivitetsplan för arbetet med kommunplan Exp: Handl Akt 15 (34)

16 Utredning om skolornas ekonomi rapport KS 11 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag: 1. att i enlighet med förslaget från barn- och ungdomsnämnden, bjuda in konsulten till ett gemensamt seminarium med politiker och tjänstemän från KS och BUN. En viktig målgrupp är rektorerna. Syftet med seminariet är att gå igenom rapporten och prioritera de åtgärder som behöver genomföras för att förbättra styrning och uppföljning inom skolan så att kopplingen mellan mål och medel tydliggörs och att koncernnytta uppnås. 2. att utreda hela kommunens principer för hyressättning med målet att få en ny hyresmodell som syftar till ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Ärendet Kommunstyrelsen gav den 28 april 2008 kommunstaben i uppdrag att göra en genomgående analys/utredning över skolornas ekonomi där hyresutredning skulle ingå. Bakgrunden till uppdraget var att de kommunala förskolorna och grundskolorna under flera år haft svårt att klara av att driva verksamheten inom den ekonomiska ramen. Resurserna fördelas framförallt genom skolpeng och till följd av det ekonomiska utfallet på de kommunala skolorna har skolpengens storlek kommit att diskuteras. Kommunledningen ville genomföra en närmare analys av den kommunala skolans styrning med betoning på ekonomistyrning. En stor fråga som också diskuterats är problematiken med skolans hyressättning, därför var denna ett utpekat fokusområde i uppdraget. Kommunstyrelsen och staben ansåg att det var viktigt att göra en opartisk utredning varför konusulten Ernst&Young, med stor erfarenhet på området, anlitades. Rapporten har gått på remiss till barn- och ungdomsnämnden för yttrande. Kommunledningskontorets synpunkter KLK anser att rapporten från Ernst&Young utgör en bra analys och ett bra underlag för förbättrad styring och ökad koncernnytta inom skolans verksamhet. Modell för hyressättning och lokalorganisation är komplex och det är viktigt att kommunen tar fram en modell som håller över tiden och uppnår en effektiv styrning av lokalutnyttjandet. Staben anser därför att det att rekommendera att anlita Ernst&Young även i denna fråga då de besitter kunskaper om hyresmodeller som tillämpas både i kommuner och andra organisationer. Varför staben föreslår samma konsult att genomföra detta uppdrag är att de är väl 16 (34)

17 insatta i kommunen efter att ha genomfört analysen av skolornas ekonomi. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag: 1. att i enlighet med förslaget från barn- och ungdomsnämnden, bjuda in konsulten till ett gemensamt seminarium med politiker och tjänstemän från KS och BUN. En viktig målgrupp är rektorerna. Syftet med seminariet är att gå igenom rapporten och prioritera de åtgärder som behöver genomföras för att förbättra styrning och uppföljning inom skolan så att kopplingen mellan mål och medel tydliggörs och att koncernnytta uppnås. 2. att utreda hela kommunens principer för hyressättning med målet att få en ny hyresmodell som syftar till ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Arbetsutskottet har den 15 januari 13/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet: Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Vallentuna kommun, analys av skolans ekonomistyrning rapport , Ernst&Young 2. Barn och ungdomsnämndens yttrande Exp: BUN K.dir Handl (för åtgärd) Akt 17 (34)

18 Karby Tennisklubb Överlåtelse av tennishall KS 12 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet för att upprätta ett förslag till hyresavtal. Yrkande Ordföranden Örjan Lid (m) yrkar återremiss till arbetsutskottet för att upprätta ett förslag till hyresavtal. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Ärendet Kommunen arrenderade år 2000 ut del av fastigheten Vallentuna Karby 3:92 till Karby Tennisklubb varefter klubben uppförde en tennishall på ofri grund på arrendestället. Kommunen gick i borgen för av Karby Tennisklubb upptagna lån för uppförande av tennishallen. Byggnaden pantförskrevs genom säkerhetsöverlåtelse undertecknad / Efter en period av problem med ekonomin och försämrad likviditet i Karby Tennisklubb, som resulterade i upprepade förseningar av betalningar på borgenslånet hos Swedbank, blev resultatet att Kommunen som borgensman löste lånet hos Swedbank med kapitalskuld om kr, Som följd av detta överförs tennishallen till fastigheten Karby 3:92 som ägs av kommunen. Förfarandet regleras i den säkerhetsöverlåtelse som slöts mellan parterna i augusti Efter att kommunstyrelsen godkänt avtalet om överlåtelse är kommunen ägare av tennishallen och ämnar hyra ut denna till Karby tennisklubb. Det har pågått en förhandling om hyra mellan kommunen och tennisklubben sedan september månad Det finns tyvärr inget påskrivet avtal ännu, då tennisklubben ej accepterar villkoren för en självkostnadshyra. Målet från kommunledningskontoret och fritidsförvaltning är dock att hyresavtalet ska vara klart i januari Kommunen har fakturerat en preliminär retroaktiv hyra för perioden sep-dec Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet mellan Vallentuna kommun och Karby Tennisklubb angående överlåtelse av tennishall. 18 (34)

19 Arbetsutskottet har den 15 januari 19/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Avtal mellan Vallentuna Kommun och Karby Tennisklubb angående tennishall m m inom del av fastigheten Karby 3:92, med säkerhetsöverlåtelsen från år 2000 Skrivelse från ordförande i Karby Tennis Klubb, Exp: Handl (för åtgärd) Akt (kommande ärenden) 19 (34)

20 Installation av värmeslingor på Vallentuna IP KS 13 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs i avvaktan på fritidsnämndens sammanträde och beslut. Yrkande Ordföranden Örjan Lid (m) yrkar bordläggning i avvaktan på fritidsnämndens sammanträde och beslut samma kväll. Ärendet Fritidsnämnden har framfört avsikt att i samband med byggandet av konstgräsplaner även anlägga värmeslingor eftersom investeringsmedel anvisade i kommunplan även skulle räcka till detta. Av miljö- och driftkostnadsskäl har kommunstyrelsen tidigare beslutat att inte anslå medel för att anlägga värmeslingor på konstgräsplanerna, vilket inte klart framgick av beslutet i kommunplanen. Därför förtydigas avsikten från kommunstyrelsen i nytt beslut. Arbetsutskottet föreslår den 15 januari 6/09 kommunstyrelsen besluta att inte medge fritidsnämnden rätt att upphandla anläggande av värmeslingor i någon av de båda konstgräsplanerna på Vallentuna IP. Anslagna medel får endast användas till avsedda investeringar, dvs två konstgräsplaner, en grusplan, en läktare och omklädningsrum. Eventuellt överskott ska redovisas till kommunstyrelsen Exp: Fritidsnämnden Handl (bevakning nästa KS) Akt (kommande ärenden) 20 (34)

21 Kommunstyrelsens verksamhetsplan KS/VP KS 14 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för Ärendet Kommunstyrelsen antog den 24 november 2008 verksamhetsplanen för gällande mål och investeringsbudget. Man beslutade dock att senarelägga antagande av driftbudgeten i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut att anta kommunplanen för den 15 december Kommunledningskontoret har nu kompletterat kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudgeten utifrån beslutad kommunplan för Dessutom har investeringsplanen för 2010 justerats ned med 2 mnkr avseende turism enligt beslutad kommunplan. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för enligt bilaga. Arbetsutskottet har den 15 januari 10/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan Exp: Handl Akt 21 (34)

22 Omfördelning från KSOF:s driftbudget 2008 KS 15 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar omfördela budgetmedel från anslaget för oförutsedda utgifter 2008 enligt förslag. Efter slutavräkning i samband med årsbokslutet 2008 omfördelas belopp för motsvarande exakta kostnader upp till 3 mnkr totalt för elkostnader till samhällsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden, samt upp till 2,5 mnkr för täckning av för lågt kalkylerat PO-pålägg till finansieringsenheten. Ärendet I budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) 2008 öronmärktes 2,5 mnkr för ökade elkostnader samt 3 mnkr som en reserv för täckning av för lågt kalkylerat personalomkostnadspålägg. Avsikten var att omfördela budgeten till respektive nämnd i samband med årsbokslutet. Då slutavräkningarna ännu inte är klara och bokslutsåret ännu inte har stängts kan inte exakta belopp anges. De uppskattade kostnaderna framgår av tabellen nedan. Elkostnadsökningarna beräknas uppgå till 2,8 mnkr, det vill säga 0,3 mnkr mer än vad som har öronmärkts. Samtidigt förväntas de verkliga personalomkostnaderna överstiga det interna kalkylerade PO-pålägget med 2,5 mnkr, det vill säga 0,5 mnkr lägre än vad som har reserverats. Budgetmedel avseende Från Till Belopp (mnkr) Ökade elkostnader för Tuna Fastigheter KSOF SBN 1,2 Ökade elkostnader för vägbelysning KSOF SBN 1 Ökade elkostnader för Vallentuna IP och Kvarnbadet KSOF FN 0,6 För lågt kalkylerat PO-pålägg KSOF Finansieringsenheten 2,5 Beslut om omfördelning av KSOF-medel bör fattas omgående för att rätt budget för 2008 per nämnd ska framgå av verksamhetsberättelserna. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen från budgeten för oförutsedda utgifter beviljar att medel upp till 3 mnkr totalt omfördelas till samhällsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden för ökade elkostnader samt att medel upp till 2,5 mnkr omfördelas till fi- 22 (34)

23 nansieringsenheten för täckning av för lågt kalkylerat PO-pålägg. Den outnyttjade reserven för PO-pålägg kan därmed användas till att ge nämnderna full täckning för ökade elkostnader. Flytt av budgetmedel sker då slutavräkningarna har fastställts till de exakta belopp som kostnaderna uppgår till. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning av budgetmedel från anslaget för oförutsedda utgifter 2008 enligt kommunstabens förslag. Efter slutavräkning i samband med årsbokslutet 2008 omfördelas belopp för motsvarande exakta kostnader upp till 3 mnkr totalt för elkostnader till samhällsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden samt upp till 2,5 mnkr för täckning av för lågt kalkylerat PO-pålägg till finansieringsenheten. Arbetsutskottet har den 15 januari 24/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Exp: Samhällsbyggnadsnämnden Fritidsnämnden Revisorer Ekonomiavdelningen Handl Akt 23 (34)

24 Nämndernas verksamhetsplaner KS 16 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen noterar nämndernas verksamhetsplaner. Ärendet Samtliga nämnder har utarbetat verksamhetsplaner för i enlighet med kommunal författningssamling Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. Verksamhetsplanerna ska bygga på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen. Nämnderna ska dels fatta beslut om de kommungemensamma mål som berör respektive nämnd samt fastställa egna mål. De ekonomiska ramarna ska stämma överens med beslutet om kommunplanens ramar. Kommuledningskontorets synpunkter Samtliga nämnder har bra kvalitet på verksamhetsplanerna. De följer gemensamma mallar och budget och mål stämmer med vad kommunfullmäktige har beslutat i kommunplanen De flesta av nämndernas egna mål är tydliga och mätbara. De nämnder som ännu ej har beslutat sina planer är överförmyndarnämnden, kommunstyrelsen och fritidsnämden. Beslut för dessa nämnder förväntas ske den 26/1-09. Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet då nämndernas förslag inte inkommit till sammanträdet den 15 januari. Kommunplanen blev inte antaganden förrän i dec Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Samtliga nämnders verksamhetsplaner Exp: Akt Handl Alla nämnder (protokoll) 24 (34)

25 Beslutsattestanter för kommunstyrelsen KS 17 KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar om attesträtter enligt förslag 2009 A. Ärendet Till följd av vissa ansvars- och befattningsförändringar inom kommunledningskontoret behöver ett nytt attestantbeslut fattas. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om attesträtter enligt förslag 2009 A. Arbetsutskottet har den 15 januari 14/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Beslutsattestanter 2009 A, drift 2. Beslutsattestanter 2009 A, investeringar Exp: Ekonomiavdelningen Akt 25 (34)

26 Detaljplan för Okvista 4 arbetsområde omfattande del av Olhamra 1:14 KS 18 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att omedelbart avbryta det pågående planarbetet med Okvista 4 i avvaktan på ett nytt direktiv från kommunstyrelsen. Beslutet är fattat mot bakgrund av det pågående arbetet med översiktsplanen och i avvaktan på kommande strukturplan över Vallentuna tätort. Kommunstyrelsen avstår därmed att yttra sig över detaljplanen. Anteckning Ordföranden Örjan Lid (m) förklarar sig jävig och deltar inte i behandlingen av ärendet. Lars Filipoff (m) tjänstgör. Elisabeth Rydström (c) tjänstgör som ordförande. Yrkanden Gunnel Orselius Dahl (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Lars-Bertil Ohlsson (kd) och Raimo Vuojärvi (m) biträder bifallsyrkandet. Ove Ekström (c) yrkar i första hand avslag på arbetsutskottets förslag, och om detta går igenom yrkas tillägget att ändra skyddsavståndet från 200 m och till 100m. Jaana Tilles (s) ställer fråga till kommundirektören om kommunstyrelsen har rätt att avbryta detaljplanearbetet. Kommundirektören svarar att kommunstyrelsen beslutar om att ge planuppdrag, och om inte avsikten med planuppdraget följs, återremitteras ärendet till nämnden. Kommunstyrelsen avbryter pågående planläggning för att ge nya direktiv till samhällsbyggnadsnämnden. Jaana Tilles (s) biträder i första hand Ekströms avslagsyrkande, samt om detta går igenom, yrkas tillägget att marken inte ska säljas utan hyras ut. Ing-Marie Elfström (s) biträder yrkandet. Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag mot Ekströms avslagsyrkande med stöd av Tilles och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Därmed faller de båda tilläggsyrkandena. 26 (34)

27 Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslag Med 7 ja-röster (Raimo Vuojärvi (m), Jane Schultzberg (m), Marie- Louise Löwenbeck (m), Lars Filipoff (m), Elisabeth Rydström (c), Gunnel Orselius-Dahl (fp) och Lars-Bertil Ohlsson (kd)) mot 4 nejröster (Ove Ekström (c), Jaana Tilles (s), Ing-Marie Elfström (s) och Roland Ahl (s)) beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. Reservationer Jaana Tilles (s), Ing-Marie Elfström (s) och Roland Ahl (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tilles yrkande. Ärendet Planområdet ligger söder om Okvistavägen utmed Arningevägen, ca 2 km sydost om Vallentuna centrum. Syftet är att genom detaljplanering möjliggöra utbyggnad av industri, kontor och handel inom planområdet för Okvista 4 för att tillgodose den efterfrågan som finns på mark för dessa verksamheter i Vallentuna kommun. Inom området föreslås verksamheter som industri och lager, kontor samt handel med skrymmande varor. Skyddsavstånd redovisas mot angränsande befintliga och planerade bostäder, vilket innebär att endast verksamheter med skyddsavstånd om högst 50 m, 100 m respektive 200 m får förekomma inom planområdet. Förslag till detaljplan för Okvista 4 arbetsområde, omfattande del av Olhamra 1:14 m fl fastigheter har enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 16 januari 2007 varit ute på samråd under tiden den 23 januari till den 9 mars Inkomna yttranden vid samrådet och förslag till ändringar framgår av särskild samrådsredogörelse. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vidare att förslaget till detaljplan kan medföra betydande miljöpåverkan med avseende på miljö, hälsa, hushållning med mark och vatten och andra naturresurser i enlighet med reglerna om miljöbedömningar för planer och program. En miljöbedömning har därför utförts och en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Samhällsbyggnadsnämnden har den 9 januari 2009 beslutat att ställa ut detaljplanen för Okvista 4 arbetsområde med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för granskning. Arbetsutskottet har den 15 januari 5/09 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att omedelbart 27 (34)

28 avbryta det pågående planarbetet med Okvista 4 i avvaktan på ett nytt direktiv från kommunstyrelsen. Beslutet är fattat mot bakgrund av det pågående arbetet med översiktsplanen och i avvaktan på kommande strukturplan över Vallentuna tätort. Kommunstyrelsen avstår därmed att yttra sig över detaljplanen. Handlingar i ärendet Utställningshandlingar Exp: Samhällsbyggnadsnämnden Handl (bevakning) Akt (kommande ärenden) 28 (34)

29 Val av s-ledamot till arbetsutskottet KS 19 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen utser Jaana Tilles (s) som ledamot i arbetsutskottet efter Hans Strandin. Ing-Marie Elfström (s) utses som ersättare i arbetsutskottet efter Jaana Tilles. Arbetsutskottet har den 15 januari 21/09 föreslagit kommunstyrelsen utser Jaana Tilles (s) som ledamot i arbetsutskottet efter Hans Strandin. Exp: Alla valda Valberedningsnämnden Matrikel, prenumerationer, sändlistor MHN Personalservice, MKN Akt 29 (34)

30 Anmälningslista KS 20 Meddelas och läggs till handlingarna 1 Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Omedelbar justering. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott Mälardalsrådets rådsmöte AB Össebyhus-Styrelsemöte Sundbybergs stad sammanträdesprotokoll -Gemensamt räddningstjänstförbund mellan Danderyd, Lidingö, Nacka, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vaxholm, Vallentuna, Värmdö samt Österåker och avveckling av Solna Sundbybergs brandförsvarsförbund Södra Roslagens Brandförsvarsförbund Förbundsstyrelsen Södra Roslagens Brandförsvarsförbund Förbundsstyrelsen Käppalaförbundets arbetsutskott Handikapprådet Södra Roslagens Brandförsvarsförbund Vallentunavatten AB Styrelsemöte 1-5 Bifogas justering gällande VA-taxa fr.o.m. den 1 januari Barn- och ungdomsnämnden Val av ny ledamot och ersättare till arbetsutskottet. 30 (34)

31 2 Delegationsbeslut 2.1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2.2 Kommunstyrelsens ordförande Dnr /3 Löpnr 29 Vallentuna kommuns yttrande I samråd med kommunerna Upplands Väsby och Sigtuna gällande Förstudie 268 E4-Grana Dnr /11 Kommunförbundet Stockholms Län Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län baserat på bestämmelserna i Skollagen 5 kap om erbjudande av utbildning och mottagande av sökande. Se bilaga. Dnr /14 Pressmeddelande Vallentuna köper mark av Stockholms stad. 2.3 Kommundirektör Dnr Avtal om Frivilliga resursgrupper-frg Mellan Vallentuna kommun och Vallentuna Civilförsvarsförening 2.4 Chefsekonom 2.5 Näringslivs- och arbetsmarknadschef 3 Cirkulär 08:75 Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsdomstolens dom 2008 nr 81 Beräkning av anställningstid för intermittent anställd 08: Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI. 08:77 Ny diskrimineringslag (2008:567) träder i kraft Några nyheter på arbetslivets område 08: Behörig lärare ej berättigad till skadestånd av kommunen i Strömsund då obehörig lärare anställts. 08: Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år (34)

32 08: Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år : Basbelopp för år : Överenskommelse rörande RiB 07 med SKTF och Kommunal 08: Lag (2008:962) om valfrihetssystem har nu antagits av riksdagen och kommer att träda i kraft den 1 januari : Seniorbostäder Kommunkartläggning 2008, rapport bifogas. 08: Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform 08: Budgetförutsättningar för åren : Ändringar i föräldrabalken fr.o.m. den 1 januari 2009 påverkar överförmyndarverksamhetens arbete inom flera områden. 09: Undantaget vid offentlig upphandling i LOU/LUF som avser fastighet, byggnad m.m. gäller bara befintliga byggnader och inte byggnader som ska uppföras. 4 Diverse skrivelser Kommuninnevånare Förslag till besparing på att använda lågenergilampor i kommunens lokaler Naturskyddsföreningen Stockholms län Yttrande över Förstudie om spårburen trafik i Stockholm nordost. Medborgarskrivelse Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen Styrelsen i Roslagens polisförening Polissatsning uteblir i Roslagens polismästardistrikt där konsekvensen blir att allmänheten blir lidande! Svenska Stadsnäts föreningen - Pressmeddelande Öppet brev till Sveriges politiker och beslutsfattare från Svenska stadsnätsföreningen - Öppen IT-infrastruktur- EU anser Sverige vara föregångsland. Glesbygdsverket Årsbok för Sveriges gles- och landsbygder (34)

33 5 Statliga och kommunala beslut Käppalaförbundet Budget 2009 och verksamhetsplan finns att hämta på Länsstyrelsen i Stockholms Län -Beslut Om upphävande av landskapsbildsskydd kring Vallentuna kyrka samt del av Björkby- Kyrkvikens naturreservat. Statens Folkhälsoinstitut Inbjudan till projektansökningar för att minska tobaksbruket i Sverige ska intensifieras. Redovisning av samtliga insatser ska ske till Regeringen senast den 1 mars Svenska Kommunalförbundet Stockholms län Missiv Regional strategi för jämställdhet i Stockholms län Krisberedskapsmyndigheten Resultat av enkät avseende robusthet i kommunalteknisk försörjning. Sveriges Kommuner och Landsting Öppna jämförelser 2008, Vård och omsorg om äldre. Räddningsverket Nedläggning av Räddningsverket Rosersberg sker den 31 december Sveriges Kommuner och Landsting En översikt Aktuellt på äldreområdet Skrift bifogas. Sveriges Kommuner och Landsting Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter en utmaning för kommuner, landsting och regioner. Migrationsverket Årets sista informations- och prognosbrev För mer information och statistik över mottagning 2008 Gå in på Pliktverket Landsting och kommuns skyldighet att årligen till Totalförsvarets pliktverk anmäla alla 17-åringar med funktionshinder. Länsstyrelsen i Stockholms län Beslut med beteckning Överklagande i fråga om detaljplan för Tegelbruket omfattande fastigheten Vallentuna Åby 1:127 och del av fastigheterna 1:125, 1:94, Vallentuna Mörby 1:26, 1:297, Ormsta 1:190, m.fl. fastigheter i Vallentuna kommun. 33 (34)

34 Länsstyrelsen i Stockholms län Beslut i Mål nr 7-09 rotel 551 Överprövning enligt lagen (2008:1091) om offentlig upphandling, (LOU; nu fråga om interimistiskt förordnande. Sökande Cedervall Arkitekter AB. Länsrätten i Stockholms län Beslut i Mål nr rotel 225 Överprövning enligt lagen (2007:1091 ) om offentlig upphandling- LOU för Structor Mark AB avseende ramavtal för projektledningstjänster. Karl-Erik Nilsson. Tack för all uppvaktning på min 90-års dag. 6 Inbjudan, kurser, konferenser SÖRAB Inbjudan till ägarmöte den 4 mars 2009 för information om bolagets framtida investerings- och kapitaliseringsbehov 34 (34)

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-08-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 14 april 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19. Kommunstyrelsen 2000-03-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-10-27 1(57) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40 Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 oktober 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-02-21 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Patric Andersson, Ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer