Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 18 Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg (m) Marie-Louise Löwenbeck (m) Elisabeth Rydström (c) vice ordf Ove Ekström (c) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Jaana Tilles (s) Ing-Marie Elfström (s) Roland Ahl (s) Gunnel Orselius-Dahl (fp) Ersättare Lars Filipoff (m), tjg 18 Stig Alexandersson (m) Malin Edberg (m) Ann-Charlotte Höglund (c) Thomas Arctaedius (s) Ulf Nordlinder (s) Jörgen Hellberg (fp) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommundirektör Annika Wallenskog Näringslivschef Lars Lundqvist 1 Kommunsekreterare Marianne Sarberg Roland Ahl (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Ordförande Marianne Sarberg Paragrafer 1-20 Justerande Örjan Lid Elisabeth Rydström 18 Roland Ahl Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (34)

2 Innehållsförteckning: Informationsärenden...3 Ägardirektiv - Försäljning av fastigheter inom AB Össebyhus...4 Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun...5 Reviderad policy för upphandling i Vallentuna kommun...6 Överföring av budget för nytt kulturmiljöprogram...8 Justering av budgetram för Miljövårdsplanering...9 Svar på motion (s)- Äldreombudsman...11 Reviderad Alkohol- och drogpolicy för unga...12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen SoL för 3:e kvartalet Beslut om planeringsprocess och tidplan för kommunplanen Utredning om skolornas ekonomi rapport...16 Karby Tennisklubb Överlåtelse av tennishall...18 Installation av värmeslingor på Vallentuna IP...20 Kommunstyrelsens verksamhetsplan KS/VP Omfördelning från KSOF:s driftbudget Nämndernas verksamhetsplaner Beslutsattestanter för kommunstyrelsen...25 Detaljplan för Okvista 4 arbetsområde omfattande del av Olhamra 1: Val av s-ledamot till arbetsutskottet...29 Anmälningslista...30 Sid 2 (34)

3 Informationsärenden KS 1 Beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen. Ärenden 1. Näringsliv, industriområden Näringslivschef Lars Lundqvist 2. Skadeståndskrav, barn- och elevombudet BO Raimo Vuojärvi (m) Ärende till nästa kommunstyrelse 9/3. Svar senast 11/3 till BO. 3 (34)

4 Ägardirektiv - Försäljning av fastigheter inom AB Össebyhus KS 2 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att ge ett ägardirektiv till AB Össebyhus styrelse att: 1. köpa ett lagerbolag som blir dotterbolag till AB Össebyhus 2. försälja fastigheterna Karby 3:90 i Karby och Backa 9:11, 9:19, och 9:25 i Kårsta. Yrkanden Jaana Tilles (s) yrkar avslag till försäljning av fastigheterna. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Reservationer Jaana Tilles (s), Ing-Marie Elfström (s) och Roland Ahl (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tilles yrkande. Ärendet Vallentuna kommuns bostadsbolag AB Össebyhus äger fastigheter i centrala Vallentuna (Mörbyfastigheten på Fornminnesvägen), i Brottby (Karbyfastigheten) och i Kårsta (Backafastigheterna). Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att gå ut på marknaden i syfte att sälja de delar av AB Össebyhus som varit föremål för extern värdering. Dessa fastigheter är Karby 3:90 samt Backa 9:11, 9:19, och 9:25. Kommunen avser att tills vidare behålla fastigheten Mörby 1 i AB Össebyhus. Kommunen har anlitat mäklare för försäljningen och fått in bud från några intressenter. Kommunledningskontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge ett ägardirektiv till AB Össebyhus styrelse att: - köpa ett lagerbolag som blir dotterbolag till AB Össebyhus - försälja fastigheterna Karby 3:90 och Backa 9:11, 9:19, och 9:25 Arbetsutskottet har den 15 januari 4/09 lämnat ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse KF 4 (34)

5 Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun KS 3 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. Kommunstyrelsen beslutar om redaktionella ändringar: -punkt 4.8 andra stycket begär att få budgetera. -ta bort att sid 9 sista stycket. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar om redaktionella ändringar. Ärendet Regler för styrning och uppföljning antogs av kommunfullmäktige Sedan dess har förfarandet för planeringsprocessen ändrat sig något och strukturen på mål har förändrats samt att uppdrag tagits bort från kommunplanen. KSAU har även gett i uppdrag till ekonomichefen att förtydliga tillämpningsföreskrifter där koncernnyttan alltid ska beaktas samt att skriva om reglerna för överföring av över- respektive underskott i bokslut. Nämnd ska fortfarande kunna föra med sig över- respektive underskott men först kunna använda dessa det år då det finns utrymme i kommunens budget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige vilket utrymme varje nämnd kan budgetera. Med detta förfarande är det alltid de övergripande finansiella målen som styr över enskilda nämnders förbrukning av resurser. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en revidering av Kommunal Författningssamling Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. Arbetsutskottet har den 15 januari 11/09 beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun, reviderad av KS , kommunal författningssamling KF 5 (34)

6 Reviderad policy för upphandling i Vallentuna kommun KS 4 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Policy för upphandling i Vallentuna kommun. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att anordna ett seminarium kring gemensamma etiska riktlinjer för Vallentuna kommun under året. Kommunstyrelsen beslutar om redaktionell ändring: - sid 11 Vallentuna kommun ska.. se över infinitivformer. Yrkanden Jaana Tilles (s) yrkar som första tillägg att alla arbetare ska åtnjuta fackföreningsfrihet och ha rätt till kollektiv förhandling enligt svensk lagstiftning. Jaana Tilles (s) yrkar som andra tillägget att uppdra till förvaltningen att etiska riktlinjer formuleras i upphandlingspolicyn. Elisabeth Rydström (c) yrkar avslag på Tilles första tilläggsyrkande. Elisabeth Rydström (c) yrkar avslag på Tilles andra tilläggsyrkande samt yrkar vidare att frågan om etiska riktlinjer ska ställas i sammanhang med andra policys i kommunen och lyftas fram i samband med, t ex ett seminarium. Lars-Bertil Ohlsson (kd) biträder yrkande om att ta fram en gemensam etisk policy för Vallentuna. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar om redaktionell ändring. Ordföranden ställer först proposition på Tilles första tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ordföranden ställer därefter proposition på Tilles andra yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på Rydströms yrkande, biträtt av Ohlsson, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att anordna ett seminarium under året i denna fråga. Ärendet Vallentuna kommun har idag en policy för upphandling som fastställdes av komunfullmäktige 31 oktober 2005 och som därefter har reviderats vid tre tillfällen. Den nya lagen om offentlig upphandling 6 (34)

7 (Lag 2007:1091, Lag 2007:1092) ställer nya krav vilket innebär att policyn återigen behöver skrivas om. Policyn syftar till att alla kommunens verksamheter ska följa lagen och att kommunen ska teckna så fördelaktiga avtal som möjligt. De riktlinjer som tidigare fanns i upphandlingspolicyn är också de, under revidering. De nya riktllinjerna kommer att finnas i kommunens upphandlingsbok. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad policy för upphandling i Vallentuna kommun. Arbetsutskottet har den 15 januari 20/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet: Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag till ny upphandlingspolicy för Vallentuna kommun, reviderad av KS KF 7 (34)

8 Överföring av budget för nytt kulturmiljöprogram KS 5 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att budgeterade medel om 300 tkr under 2009 för nytt kulturmiljöprogram flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Ärendet Kommunstyrelsen ansvarar för den översiktliga planeringen för kommunen. Enligt kommunplan ska en ny översiktsplan arbetas fram under Som underlag för kommande översiktsplan har kulturnämnden i uppdrag att i samråd med övriga nämnder utarbeta ett förslag till ett nytt kulturmiljöprogram. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och ett nytt kulturmiljöprogram pågår. Medel motsvarande 300 tkr för kulturmiljöprogrammet finns inom kommunstyrelsens budget för Fysisk planering under Kulturnämnden interndebiterar idag kommunstyrelsen för arbetet. Eftersom arbetet med kulturmiljövårdsprogrammet bedrivs inom kulturförvaltningen föreslår planeringsenheten att budgeten om 300 tkr för 2009 för nytt kulturmiljöprogram flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Detta skulle minska det administrativa arbetet med interdebitering och ekonomisk uppföljning. Kommunledningskontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budgeterade medel om 300 tkr under 2009 för nytt kulturmiljöprogram flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Arbetsutskottet har den 15 januari 22/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse KF 8 (34)

9 Justering av budgetram för Miljövårdsplanering KS 6 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att de 200 tkr som finns budgeterade inom kommunstyrelsens verksamhet, för medlemsavgift för Oxundaåns vattensamverkan och verksamhet vid före detta naturum vid Angarnsjöängen, förs över till samhällsbyggnadsnämndens budget fr o m 2009 för detta ändamål. Samhällsbyggnadsnämnden tar därmed över ansvaret för verksamheterna. Yrkande Jaana Tilles (s) yrkar att pengarna ska öronmärkas så att de går till MTM för detta ändamål. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tilllägg för detta ändamål. Ärendet Inom kommunstyrelsens budgetram finns 200 tkr inom verksamhet 260 Miljöskydd, för medlemsavgift för Oxundaåns vattensamverkan och för verksamhet vid före detta naturum vid Angarnsjöängen. Diskussioner pågår med Länsstyrelsen om hur en verksamhet för besökare ska kunna drivas vid den byggnad som tidigare har fungerat som naturum. Miljövårdsplanering ingår i samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Förvaltningen deltar i Oxundaåns vattensamverkan. Planeringsenheten föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden också får budgetansvaret för denna samverkan. För att samla resurserna för kommunens miljövårdsplanering föreslår planeringsenheten att också återstående 50 tkr, som är avsatta för bl a verksamhet vid fd naturum, förs över till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunledningskontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de 200 tkr som finns budgeterade inom kommunstyrelsens verksamhet för medlemsavgift för Oxundaåns vattensamverkan och verksamhet vid före detta naturum vid Angarnsjöängen förs över till samhällsbyggnadsnämndens budget fr o m Samhällsbyggnadsnämnden tar därmed över ansvaret för verksamheterna. 9 (34)

10 Arbetsutskottet har den 15 januari 23/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse KF 10 (34)

11 Svar på motion (s)- Äldreombudsman KS 7 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Yrkande Jaana Tilles (s) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Jaana Tilles (s), Ing-Marie Elfström (s) och Roland Ahl (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tilles yrkande. Ärendet På kommunfullmäktige den 6 oktober 2008 lämnade Karin Dahl- Strandin (s) en motion där hon föreslår att Vallentuna kommun ska inrätta en tjänst som Äldreombudsman. Anledningen till detta är enligt motionen att det moderna samhället ställer allt högre krav på invånarna att förstå kommunikationsteknik och nya regler, vilket försvårar för äldre som kan uppleva sig hotade av detta. Äldreombudsmannen skulle då kunna hjälpa till att hitta rätt vägar i samhällssystemet, ge goda råd och kunna slussa personer rätt. Motionen har remitterats till pensionärsrådet och socialnämnden. Kommunledningskontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om äldreombudsman. Arbetsutskottet har den 15 januari 17/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Motion (s) Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Remissvar socialnämnden 130/08 Remissvar pensionärsrådet 32/08 11 (34)

12 Reviderad Alkohol- och drogpolicy för unga KS 8 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden för att utreda vilket stöd socialnämnden har i lagstiftningen för tillståndsgivningen för formuleringen präglas av ett stort socialt ansvar. Yrkande Ordföranden Örjan Lid (m) yrkar återremiss till socialnämnden för att utreda vilket stöd socialnämnden har för formuleringen, på sid 24, p 3, som börjar med Under rubriken... präglas av ett stort socialt ansvar, i lagstiftningen för tillståndsgivningen. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden för ytterligare beredning. Ärendet År 2007 lämnade fritidsnämnden ett förslag till alkohol- och drogpolicy, som en bilaga till det barn- och ungdomspolitiska programmet, till kommunstyrelsen. Policyn antogs inte då kommunstyrelsen avvaktade revideringen av det barn- och ungdomspolitiska programmet. Sedan år 2007 har Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) tillsammans med Stockholms läns landsting utarbetat en gemensam Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. I denna policy ingår bland annat riktlinjer för att förhindra missbruk bland unga. Kommunstyrelsen beslutade den 24 november år 2008, 176 att anta den gemensamma policyn. Den gemensamma policyn är anpassad till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevård som publicerades i mars år Kommunfullmäktige antog den Barn- och ungdomspolitiska programmet den 1 september år 2008, 57. När detta var antaget förslogs även att Alkohol- och drogpolicyn, som ska vara en bilaga till programmet, skulle antas. Programmet behandlades på kommunstyrelsen möte den 17 september år 2008, 121, då det beslutades att Alkohol- och drogpolicyn skulle remitteras till socialnämnden innan den antogs som en bilaga till programmet. Socialnämnden behandlade frågan på sitt möte den 18 november år 2008 och noterade då att vissa punkter behöver tilläggas eller omformuleras för att anpassas till den gemensamma policyn för Stockholms Län och för att tydligare påvisa socialnämndens roll. 12 (34)

13 I bifogat förslag till reviderad policy har socialnämndens förslag till revideringar inarbetats i alkohol- och drogpolicyn. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att revidera alkohol- och drogpolicyn i enlighet med socialnämndens remissvar och överlämna den reviderade policyn till kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige beslutar vidare att alkohol- och drogpolicyn ska vara en bilaga till det barn- och ungdomspolitiska programmet Arbetsutskottet har den 15 januari 16/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Protokollsutdrag och tjänsteskrivelse från socialnämndens möte den 18 november 129/08 2. Alkohol- och drogpolicy, tidigare förslag och reviderat förslag Exp: Socialnämnden Handl (bevakning) Akt (kommande ärenden) 13 (34)

14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen SoL för 3:e kvartalet 2008 KS 9 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna socialnämndens rapport för 3:e kvartalet 2008 och lägger den till handlingarna. Ärendet Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionshindrade samt individoch familjeomsorg. Rapporteringen till Länsstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. Enligt kap 16 kap 6 h SoL ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till kommunfullmäktige. Statistikrapport från socialnämnden, daterad , visar att socialnämnden har rapporterat 2 (två) ej verkställda beslut. Besluten avser särskilt boende inom området äldre och funktionshindrade. Behovet har tillgodosetts genom placering på korttidsboende. Inga avbrott i verkställighet, som ej verkställts på nytt, finns att rapportera. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutar att godkänna socialnämndens rapport för 3:e kvartalet 2008 och lägger den till handlingarna. Arbetsutskottet har den 15 januari 18/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse Statistikrapport, daterad KF 14 (34)

15 Beslut om planeringsprocess och tidplan för kommunplanen KS 10 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tid- och aktivitetsplan för arbetet med kommunplan Ärendet Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till tid- och aktivitetsplan för kommunplanprocessen Processen bygger på den kommunala författningssamlingens Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun, stycke 1.1 Kommunplan. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslås besluta om tid- och aktivitetsplan för arbetet med kommunplan Arbetsutskottet har den 15 januari 12/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Tid- och aktivitetsplan för arbetet med kommunplan Exp: Handl Akt 15 (34)

16 Utredning om skolornas ekonomi rapport KS 11 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag: 1. att i enlighet med förslaget från barn- och ungdomsnämnden, bjuda in konsulten till ett gemensamt seminarium med politiker och tjänstemän från KS och BUN. En viktig målgrupp är rektorerna. Syftet med seminariet är att gå igenom rapporten och prioritera de åtgärder som behöver genomföras för att förbättra styrning och uppföljning inom skolan så att kopplingen mellan mål och medel tydliggörs och att koncernnytta uppnås. 2. att utreda hela kommunens principer för hyressättning med målet att få en ny hyresmodell som syftar till ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Ärendet Kommunstyrelsen gav den 28 april 2008 kommunstaben i uppdrag att göra en genomgående analys/utredning över skolornas ekonomi där hyresutredning skulle ingå. Bakgrunden till uppdraget var att de kommunala förskolorna och grundskolorna under flera år haft svårt att klara av att driva verksamheten inom den ekonomiska ramen. Resurserna fördelas framförallt genom skolpeng och till följd av det ekonomiska utfallet på de kommunala skolorna har skolpengens storlek kommit att diskuteras. Kommunledningen ville genomföra en närmare analys av den kommunala skolans styrning med betoning på ekonomistyrning. En stor fråga som också diskuterats är problematiken med skolans hyressättning, därför var denna ett utpekat fokusområde i uppdraget. Kommunstyrelsen och staben ansåg att det var viktigt att göra en opartisk utredning varför konusulten Ernst&Young, med stor erfarenhet på området, anlitades. Rapporten har gått på remiss till barn- och ungdomsnämnden för yttrande. Kommunledningskontorets synpunkter KLK anser att rapporten från Ernst&Young utgör en bra analys och ett bra underlag för förbättrad styring och ökad koncernnytta inom skolans verksamhet. Modell för hyressättning och lokalorganisation är komplex och det är viktigt att kommunen tar fram en modell som håller över tiden och uppnår en effektiv styrning av lokalutnyttjandet. Staben anser därför att det att rekommendera att anlita Ernst&Young även i denna fråga då de besitter kunskaper om hyresmodeller som tillämpas både i kommuner och andra organisationer. Varför staben föreslår samma konsult att genomföra detta uppdrag är att de är väl 16 (34)

17 insatta i kommunen efter att ha genomfört analysen av skolornas ekonomi. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag: 1. att i enlighet med förslaget från barn- och ungdomsnämnden, bjuda in konsulten till ett gemensamt seminarium med politiker och tjänstemän från KS och BUN. En viktig målgrupp är rektorerna. Syftet med seminariet är att gå igenom rapporten och prioritera de åtgärder som behöver genomföras för att förbättra styrning och uppföljning inom skolan så att kopplingen mellan mål och medel tydliggörs och att koncernnytta uppnås. 2. att utreda hela kommunens principer för hyressättning med målet att få en ny hyresmodell som syftar till ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Arbetsutskottet har den 15 januari 13/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet: Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Vallentuna kommun, analys av skolans ekonomistyrning rapport , Ernst&Young 2. Barn och ungdomsnämndens yttrande Exp: BUN K.dir Handl (för åtgärd) Akt 17 (34)

18 Karby Tennisklubb Överlåtelse av tennishall KS 12 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet för att upprätta ett förslag till hyresavtal. Yrkande Ordföranden Örjan Lid (m) yrkar återremiss till arbetsutskottet för att upprätta ett förslag till hyresavtal. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Ärendet Kommunen arrenderade år 2000 ut del av fastigheten Vallentuna Karby 3:92 till Karby Tennisklubb varefter klubben uppförde en tennishall på ofri grund på arrendestället. Kommunen gick i borgen för av Karby Tennisklubb upptagna lån för uppförande av tennishallen. Byggnaden pantförskrevs genom säkerhetsöverlåtelse undertecknad / Efter en period av problem med ekonomin och försämrad likviditet i Karby Tennisklubb, som resulterade i upprepade förseningar av betalningar på borgenslånet hos Swedbank, blev resultatet att Kommunen som borgensman löste lånet hos Swedbank med kapitalskuld om kr, Som följd av detta överförs tennishallen till fastigheten Karby 3:92 som ägs av kommunen. Förfarandet regleras i den säkerhetsöverlåtelse som slöts mellan parterna i augusti Efter att kommunstyrelsen godkänt avtalet om överlåtelse är kommunen ägare av tennishallen och ämnar hyra ut denna till Karby tennisklubb. Det har pågått en förhandling om hyra mellan kommunen och tennisklubben sedan september månad Det finns tyvärr inget påskrivet avtal ännu, då tennisklubben ej accepterar villkoren för en självkostnadshyra. Målet från kommunledningskontoret och fritidsförvaltning är dock att hyresavtalet ska vara klart i januari Kommunen har fakturerat en preliminär retroaktiv hyra för perioden sep-dec Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet mellan Vallentuna kommun och Karby Tennisklubb angående överlåtelse av tennishall. 18 (34)

19 Arbetsutskottet har den 15 januari 19/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Avtal mellan Vallentuna Kommun och Karby Tennisklubb angående tennishall m m inom del av fastigheten Karby 3:92, med säkerhetsöverlåtelsen från år 2000 Skrivelse från ordförande i Karby Tennis Klubb, Exp: Handl (för åtgärd) Akt (kommande ärenden) 19 (34)

20 Installation av värmeslingor på Vallentuna IP KS 13 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs i avvaktan på fritidsnämndens sammanträde och beslut. Yrkande Ordföranden Örjan Lid (m) yrkar bordläggning i avvaktan på fritidsnämndens sammanträde och beslut samma kväll. Ärendet Fritidsnämnden har framfört avsikt att i samband med byggandet av konstgräsplaner även anlägga värmeslingor eftersom investeringsmedel anvisade i kommunplan även skulle räcka till detta. Av miljö- och driftkostnadsskäl har kommunstyrelsen tidigare beslutat att inte anslå medel för att anlägga värmeslingor på konstgräsplanerna, vilket inte klart framgick av beslutet i kommunplanen. Därför förtydigas avsikten från kommunstyrelsen i nytt beslut. Arbetsutskottet föreslår den 15 januari 6/09 kommunstyrelsen besluta att inte medge fritidsnämnden rätt att upphandla anläggande av värmeslingor i någon av de båda konstgräsplanerna på Vallentuna IP. Anslagna medel får endast användas till avsedda investeringar, dvs två konstgräsplaner, en grusplan, en läktare och omklädningsrum. Eventuellt överskott ska redovisas till kommunstyrelsen Exp: Fritidsnämnden Handl (bevakning nästa KS) Akt (kommande ärenden) 20 (34)

21 Kommunstyrelsens verksamhetsplan KS/VP KS 14 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för Ärendet Kommunstyrelsen antog den 24 november 2008 verksamhetsplanen för gällande mål och investeringsbudget. Man beslutade dock att senarelägga antagande av driftbudgeten i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut att anta kommunplanen för den 15 december Kommunledningskontoret har nu kompletterat kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudgeten utifrån beslutad kommunplan för Dessutom har investeringsplanen för 2010 justerats ned med 2 mnkr avseende turism enligt beslutad kommunplan. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för enligt bilaga. Arbetsutskottet har den 15 januari 10/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan Exp: Handl Akt 21 (34)

22 Omfördelning från KSOF:s driftbudget 2008 KS 15 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar omfördela budgetmedel från anslaget för oförutsedda utgifter 2008 enligt förslag. Efter slutavräkning i samband med årsbokslutet 2008 omfördelas belopp för motsvarande exakta kostnader upp till 3 mnkr totalt för elkostnader till samhällsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden, samt upp till 2,5 mnkr för täckning av för lågt kalkylerat PO-pålägg till finansieringsenheten. Ärendet I budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) 2008 öronmärktes 2,5 mnkr för ökade elkostnader samt 3 mnkr som en reserv för täckning av för lågt kalkylerat personalomkostnadspålägg. Avsikten var att omfördela budgeten till respektive nämnd i samband med årsbokslutet. Då slutavräkningarna ännu inte är klara och bokslutsåret ännu inte har stängts kan inte exakta belopp anges. De uppskattade kostnaderna framgår av tabellen nedan. Elkostnadsökningarna beräknas uppgå till 2,8 mnkr, det vill säga 0,3 mnkr mer än vad som har öronmärkts. Samtidigt förväntas de verkliga personalomkostnaderna överstiga det interna kalkylerade PO-pålägget med 2,5 mnkr, det vill säga 0,5 mnkr lägre än vad som har reserverats. Budgetmedel avseende Från Till Belopp (mnkr) Ökade elkostnader för Tuna Fastigheter KSOF SBN 1,2 Ökade elkostnader för vägbelysning KSOF SBN 1 Ökade elkostnader för Vallentuna IP och Kvarnbadet KSOF FN 0,6 För lågt kalkylerat PO-pålägg KSOF Finansieringsenheten 2,5 Beslut om omfördelning av KSOF-medel bör fattas omgående för att rätt budget för 2008 per nämnd ska framgå av verksamhetsberättelserna. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen från budgeten för oförutsedda utgifter beviljar att medel upp till 3 mnkr totalt omfördelas till samhällsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden för ökade elkostnader samt att medel upp till 2,5 mnkr omfördelas till fi- 22 (34)

23 nansieringsenheten för täckning av för lågt kalkylerat PO-pålägg. Den outnyttjade reserven för PO-pålägg kan därmed användas till att ge nämnderna full täckning för ökade elkostnader. Flytt av budgetmedel sker då slutavräkningarna har fastställts till de exakta belopp som kostnaderna uppgår till. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning av budgetmedel från anslaget för oförutsedda utgifter 2008 enligt kommunstabens förslag. Efter slutavräkning i samband med årsbokslutet 2008 omfördelas belopp för motsvarande exakta kostnader upp till 3 mnkr totalt för elkostnader till samhällsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden samt upp till 2,5 mnkr för täckning av för lågt kalkylerat PO-pålägg till finansieringsenheten. Arbetsutskottet har den 15 januari 24/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Exp: Samhällsbyggnadsnämnden Fritidsnämnden Revisorer Ekonomiavdelningen Handl Akt 23 (34)

24 Nämndernas verksamhetsplaner KS 16 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen noterar nämndernas verksamhetsplaner. Ärendet Samtliga nämnder har utarbetat verksamhetsplaner för i enlighet med kommunal författningssamling Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. Verksamhetsplanerna ska bygga på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen. Nämnderna ska dels fatta beslut om de kommungemensamma mål som berör respektive nämnd samt fastställa egna mål. De ekonomiska ramarna ska stämma överens med beslutet om kommunplanens ramar. Kommuledningskontorets synpunkter Samtliga nämnder har bra kvalitet på verksamhetsplanerna. De följer gemensamma mallar och budget och mål stämmer med vad kommunfullmäktige har beslutat i kommunplanen De flesta av nämndernas egna mål är tydliga och mätbara. De nämnder som ännu ej har beslutat sina planer är överförmyndarnämnden, kommunstyrelsen och fritidsnämden. Beslut för dessa nämnder förväntas ske den 26/1-09. Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet då nämndernas förslag inte inkommit till sammanträdet den 15 januari. Kommunplanen blev inte antaganden förrän i dec Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Samtliga nämnders verksamhetsplaner Exp: Akt Handl Alla nämnder (protokoll) 24 (34)

25 Beslutsattestanter för kommunstyrelsen KS 17 KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar om attesträtter enligt förslag 2009 A. Ärendet Till följd av vissa ansvars- och befattningsförändringar inom kommunledningskontoret behöver ett nytt attestantbeslut fattas. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om attesträtter enligt förslag 2009 A. Arbetsutskottet har den 15 januari 14/09 beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Beslutsattestanter 2009 A, drift 2. Beslutsattestanter 2009 A, investeringar Exp: Ekonomiavdelningen Akt 25 (34)

26 Detaljplan för Okvista 4 arbetsområde omfattande del av Olhamra 1:14 KS 18 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att omedelbart avbryta det pågående planarbetet med Okvista 4 i avvaktan på ett nytt direktiv från kommunstyrelsen. Beslutet är fattat mot bakgrund av det pågående arbetet med översiktsplanen och i avvaktan på kommande strukturplan över Vallentuna tätort. Kommunstyrelsen avstår därmed att yttra sig över detaljplanen. Anteckning Ordföranden Örjan Lid (m) förklarar sig jävig och deltar inte i behandlingen av ärendet. Lars Filipoff (m) tjänstgör. Elisabeth Rydström (c) tjänstgör som ordförande. Yrkanden Gunnel Orselius Dahl (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Lars-Bertil Ohlsson (kd) och Raimo Vuojärvi (m) biträder bifallsyrkandet. Ove Ekström (c) yrkar i första hand avslag på arbetsutskottets förslag, och om detta går igenom yrkas tillägget att ändra skyddsavståndet från 200 m och till 100m. Jaana Tilles (s) ställer fråga till kommundirektören om kommunstyrelsen har rätt att avbryta detaljplanearbetet. Kommundirektören svarar att kommunstyrelsen beslutar om att ge planuppdrag, och om inte avsikten med planuppdraget följs, återremitteras ärendet till nämnden. Kommunstyrelsen avbryter pågående planläggning för att ge nya direktiv till samhällsbyggnadsnämnden. Jaana Tilles (s) biträder i första hand Ekströms avslagsyrkande, samt om detta går igenom, yrkas tillägget att marken inte ska säljas utan hyras ut. Ing-Marie Elfström (s) biträder yrkandet. Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag mot Ekströms avslagsyrkande med stöd av Tilles och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Därmed faller de båda tilläggsyrkandena. 26 (34)

27 Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslag Med 7 ja-röster (Raimo Vuojärvi (m), Jane Schultzberg (m), Marie- Louise Löwenbeck (m), Lars Filipoff (m), Elisabeth Rydström (c), Gunnel Orselius-Dahl (fp) och Lars-Bertil Ohlsson (kd)) mot 4 nejröster (Ove Ekström (c), Jaana Tilles (s), Ing-Marie Elfström (s) och Roland Ahl (s)) beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. Reservationer Jaana Tilles (s), Ing-Marie Elfström (s) och Roland Ahl (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tilles yrkande. Ärendet Planområdet ligger söder om Okvistavägen utmed Arningevägen, ca 2 km sydost om Vallentuna centrum. Syftet är att genom detaljplanering möjliggöra utbyggnad av industri, kontor och handel inom planområdet för Okvista 4 för att tillgodose den efterfrågan som finns på mark för dessa verksamheter i Vallentuna kommun. Inom området föreslås verksamheter som industri och lager, kontor samt handel med skrymmande varor. Skyddsavstånd redovisas mot angränsande befintliga och planerade bostäder, vilket innebär att endast verksamheter med skyddsavstånd om högst 50 m, 100 m respektive 200 m får förekomma inom planområdet. Förslag till detaljplan för Okvista 4 arbetsområde, omfattande del av Olhamra 1:14 m fl fastigheter har enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 16 januari 2007 varit ute på samråd under tiden den 23 januari till den 9 mars Inkomna yttranden vid samrådet och förslag till ändringar framgår av särskild samrådsredogörelse. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vidare att förslaget till detaljplan kan medföra betydande miljöpåverkan med avseende på miljö, hälsa, hushållning med mark och vatten och andra naturresurser i enlighet med reglerna om miljöbedömningar för planer och program. En miljöbedömning har därför utförts och en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Samhällsbyggnadsnämnden har den 9 januari 2009 beslutat att ställa ut detaljplanen för Okvista 4 arbetsområde med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för granskning. Arbetsutskottet har den 15 januari 5/09 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att omedelbart 27 (34)

28 avbryta det pågående planarbetet med Okvista 4 i avvaktan på ett nytt direktiv från kommunstyrelsen. Beslutet är fattat mot bakgrund av det pågående arbetet med översiktsplanen och i avvaktan på kommande strukturplan över Vallentuna tätort. Kommunstyrelsen avstår därmed att yttra sig över detaljplanen. Handlingar i ärendet Utställningshandlingar Exp: Samhällsbyggnadsnämnden Handl (bevakning) Akt (kommande ärenden) 28 (34)

29 Val av s-ledamot till arbetsutskottet KS 19 Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen utser Jaana Tilles (s) som ledamot i arbetsutskottet efter Hans Strandin. Ing-Marie Elfström (s) utses som ersättare i arbetsutskottet efter Jaana Tilles. Arbetsutskottet har den 15 januari 21/09 föreslagit kommunstyrelsen utser Jaana Tilles (s) som ledamot i arbetsutskottet efter Hans Strandin. Exp: Alla valda Valberedningsnämnden Matrikel, prenumerationer, sändlistor MHN Personalservice, MKN Akt 29 (34)

30 Anmälningslista KS 20 Meddelas och läggs till handlingarna 1 Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Omedelbar justering. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott Mälardalsrådets rådsmöte AB Össebyhus-Styrelsemöte Sundbybergs stad sammanträdesprotokoll -Gemensamt räddningstjänstförbund mellan Danderyd, Lidingö, Nacka, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vaxholm, Vallentuna, Värmdö samt Österåker och avveckling av Solna Sundbybergs brandförsvarsförbund Södra Roslagens Brandförsvarsförbund Förbundsstyrelsen Södra Roslagens Brandförsvarsförbund Förbundsstyrelsen Käppalaförbundets arbetsutskott Handikapprådet Södra Roslagens Brandförsvarsförbund Vallentunavatten AB Styrelsemöte 1-5 Bifogas justering gällande VA-taxa fr.o.m. den 1 januari Barn- och ungdomsnämnden Val av ny ledamot och ersättare till arbetsutskottet. 30 (34)

31 2 Delegationsbeslut 2.1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2.2 Kommunstyrelsens ordförande Dnr /3 Löpnr 29 Vallentuna kommuns yttrande I samråd med kommunerna Upplands Väsby och Sigtuna gällande Förstudie 268 E4-Grana Dnr /11 Kommunförbundet Stockholms Län Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län baserat på bestämmelserna i Skollagen 5 kap om erbjudande av utbildning och mottagande av sökande. Se bilaga. Dnr /14 Pressmeddelande Vallentuna köper mark av Stockholms stad. 2.3 Kommundirektör Dnr Avtal om Frivilliga resursgrupper-frg Mellan Vallentuna kommun och Vallentuna Civilförsvarsförening 2.4 Chefsekonom 2.5 Näringslivs- och arbetsmarknadschef 3 Cirkulär 08:75 Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsdomstolens dom 2008 nr 81 Beräkning av anställningstid för intermittent anställd 08: Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI. 08:77 Ny diskrimineringslag (2008:567) träder i kraft Några nyheter på arbetslivets område 08: Behörig lärare ej berättigad till skadestånd av kommunen i Strömsund då obehörig lärare anställts. 08: Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år (34)

32 08: Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år : Basbelopp för år : Överenskommelse rörande RiB 07 med SKTF och Kommunal 08: Lag (2008:962) om valfrihetssystem har nu antagits av riksdagen och kommer att träda i kraft den 1 januari : Seniorbostäder Kommunkartläggning 2008, rapport bifogas. 08: Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform 08: Budgetförutsättningar för åren : Ändringar i föräldrabalken fr.o.m. den 1 januari 2009 påverkar överförmyndarverksamhetens arbete inom flera områden. 09: Undantaget vid offentlig upphandling i LOU/LUF som avser fastighet, byggnad m.m. gäller bara befintliga byggnader och inte byggnader som ska uppföras. 4 Diverse skrivelser Kommuninnevånare Förslag till besparing på att använda lågenergilampor i kommunens lokaler Naturskyddsföreningen Stockholms län Yttrande över Förstudie om spårburen trafik i Stockholm nordost. Medborgarskrivelse Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen Styrelsen i Roslagens polisförening Polissatsning uteblir i Roslagens polismästardistrikt där konsekvensen blir att allmänheten blir lidande! Svenska Stadsnäts föreningen - Pressmeddelande Öppet brev till Sveriges politiker och beslutsfattare från Svenska stadsnätsföreningen - Öppen IT-infrastruktur- EU anser Sverige vara föregångsland. Glesbygdsverket Årsbok för Sveriges gles- och landsbygder (34)

33 5 Statliga och kommunala beslut Käppalaförbundet Budget 2009 och verksamhetsplan finns att hämta på Länsstyrelsen i Stockholms Län -Beslut Om upphävande av landskapsbildsskydd kring Vallentuna kyrka samt del av Björkby- Kyrkvikens naturreservat. Statens Folkhälsoinstitut Inbjudan till projektansökningar för att minska tobaksbruket i Sverige ska intensifieras. Redovisning av samtliga insatser ska ske till Regeringen senast den 1 mars Svenska Kommunalförbundet Stockholms län Missiv Regional strategi för jämställdhet i Stockholms län Krisberedskapsmyndigheten Resultat av enkät avseende robusthet i kommunalteknisk försörjning. Sveriges Kommuner och Landsting Öppna jämförelser 2008, Vård och omsorg om äldre. Räddningsverket Nedläggning av Räddningsverket Rosersberg sker den 31 december Sveriges Kommuner och Landsting En översikt Aktuellt på äldreområdet Skrift bifogas. Sveriges Kommuner och Landsting Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter en utmaning för kommuner, landsting och regioner. Migrationsverket Årets sista informations- och prognosbrev För mer information och statistik över mottagning 2008 Gå in på Pliktverket Landsting och kommuns skyldighet att årligen till Totalförsvarets pliktverk anmäla alla 17-åringar med funktionshinder. Länsstyrelsen i Stockholms län Beslut med beteckning Överklagande i fråga om detaljplan för Tegelbruket omfattande fastigheten Vallentuna Åby 1:127 och del av fastigheterna 1:125, 1:94, Vallentuna Mörby 1:26, 1:297, Ormsta 1:190, m.fl. fastigheter i Vallentuna kommun. 33 (34)

34 Länsstyrelsen i Stockholms län Beslut i Mål nr 7-09 rotel 551 Överprövning enligt lagen (2008:1091) om offentlig upphandling, (LOU; nu fråga om interimistiskt förordnande. Sökande Cedervall Arkitekter AB. Länsrätten i Stockholms län Beslut i Mål nr rotel 225 Överprövning enligt lagen (2007:1091 ) om offentlig upphandling- LOU för Structor Mark AB avseende ramavtal för projektledningstjänster. Karl-Erik Nilsson. Tack för all uppvaktning på min 90-års dag. 6 Inbjudan, kurser, konferenser SÖRAB Inbjudan till ägarmöte den 4 mars 2009 för information om bolagets framtida investerings- och kapitaliseringsbehov 34 (34)

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Kommunsekreterare Marianne Sarberg

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Kommunsekreterare Marianne Sarberg Kommunstyrelsen 2009-01-26 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Kommunsekreterare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2009 kl 9-12

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2009 kl 9-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2009 kl 9-12 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 5 Elisabeth

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 Kommunstyrelsen extra 2008-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 ande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 september 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 september 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-09-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 september 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 117 Raimo Vuojärvi (m)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Extra Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Beslutande Ersättare Örjan Lid (M), ordförande Raimo

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00 18.10 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, AnnCharlotte Höglund

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-04-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagdag den 12 april 2007 kl 10.00-12.15 Örjan Lid (m),

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef 52-55

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef 52-55 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-06-07 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagdag den 10 maj 2007 kl 09.00-10.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS ) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS 2013.405)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00-18:40 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C) vice ordf, Raimo Vuojärvi (M),

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset,Vallentun, Kl. 18.00 18.30 ande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C),

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2008 kl 15-17

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-10-14 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 14 oktober 2008, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 13 juni 2007 kl 08.00-11.30

Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 13 juni 2007 kl 08.00-11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-06-13 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 13 juni 2007 kl 08.00-11.30 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP)

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP) 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.20 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha

Läs mer

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo 1 ( 12) P lats och tid Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl. 19.00-21.oo Ledamöter Raimo Vuojärvi (M), Hans Heneby (M), AnnCharlotte Höglund (C), Roswitha Melzer (FP), Bodil Umegård (S), Thomas

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kommunstyrelsen 2009-11-30 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kallade tjänstemän Tf Kommundirektör

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Förskolenämnden 1999-02-09 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 23 februari 1999 Justeringens plats Angarnsrummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS ) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-06 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS 2011.075) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 31 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 31 oktober 2003 kl. 07.30-10.45 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl 2000-09-26 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl 19.00-21.20 Lars Rundgren (m), ordförande Erik Sköldeberg (kd)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid IFO sammanträdesrum kl. 13:00-15:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Mikael Andersson (S) Stigert

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer