Årsregister Författarregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsregister 2011. Författarregister"

Transkript

1 Årsregister 2011 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Agrell, Joachim Företagsförmedling mervärdesskattepliktigt eller inte? (rättsfall) André, Peder Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret Förhandsbesked direkt skatt första halvåret von Bahr, Stig Resning och EU-rätten. Några reflektioner i anslutning till RÅ 2010 ref Berglund, Martin Skattenytt Internationellt direkt beskattning Beyer, Carl Möjlighet att utföra styrelseuppdrag genom bolag Carlsson, Stefan Skatteverkets förslag till ändringar i 40 kap. inkomstskattelagen (och några egna tankar) Cejie, Katia Skattenytt Internationellt direkt beskattning Skattenytt Internationellt direkt beskattning Skattenytt Internationellt direkt beskattning Skattenytt Internationellt direkt beskattning Skattenytt Internationellt direkt beskattning Skattenytt Internationellt direkt beskattning Dahlberg, Mattias Förhållandet mellan skatteavtal och rent intern rätt i anledning av domen i Greklandsfallet Dörrheide, Petra Avdragsrätten för utgifter för ett pågående forskningsprojekt Erasmie, Anders Möjlighet att utföra styrelseuppdrag genom bolag Ericsson, Helena Företagsförmedling mervärdesskattepliktigt eller inte? (rättsfall) von Euler, Birgitta Arbetsgivaravgifter (rättsfall) Ewalds, Nina Problem med särskilda löneskatten på pensionskostnader i internationella situationer Fall, Johan Företagsskatterna utreds Fri, Mattias Aktuellt om mervärdesskatt Bra och mindre bra domskäl Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt Mervärdesskatt (rättsfall) Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt

2 Gerson, Anna Europeiska kommissionens förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas en kommentar Grundström, Karl-Johan Skatteavtal går före intern rätt i vart fall som huvudregel (rättsfall) Gunne, Cecilia Beskattning av fåmansföretag (rättsfall) Gäverth, Leif Regeringsrättens domskäl tre goda och olika exempel Haapaniemi, Monica Fastighetsbeskattning m.m. (rättsfall) Hannila, Annika Skattetillägg vid felaktigt debiterad mervärdesskatt (rättsfall) Hansson, Ulrika Skatteverket tar onödigt stryptag på tryckeribranschen Hellenius, Richard Företagsskatterna utreds Hilling, Maria Etableringsfrihet (rättsfall EU-domstolen) Fri rörlighet för kapital (rättsfall EU-domstolen) Fri rörlighet för tjänster (rättsfall EU-domstolen) Fusionsdirektivet (rättsfall EU-domstolen) Moder-dotterbolagsdirektivet (rättsfall EU-domstolen) Direktivet om indirekta skatter på kapitalanskaffning (rättsfall EU-domstolen) Skattenytt Internationellt direkt beskattning Hiort af Ornäs, Lena Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan Holstad, Per Domarjäv i skattemål (rättsfall) Håkansson, Ingvar Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Höglund, Mats Tredjemansrevision grundad på bankkontons slutsiffra Jansson, Barbro Kommentar till kammarrättens dom (mål nr , , ) avdrag för renovering av byggnad Jilkén, Daniel Högsta förvaltningsdomstolen prövar Lundinregeln (rättsfall) Johansson, Jesper Ränteavdragsbegränsningar med anledning av att kapital är fungibelt Jonsson, Fredrik Övriga indirekta skatter (rättsfall EU-domstolen) Karlsson, Henrik Mer om ideella föreningar och moms Karlsson, Tomas Mervärdesskatt (rättsfall EU-domstolen)

3 EU-kommissionens Grönbok The long road to legal certainty Kellgren, Jan Är allmänmotiveringarna i våra skattepropositioner ändamålsenliga? Några reflektioner kring etik, politik, legitimitet, öppenhet och komplexitet Kleerup, Jan Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt Mervärdesskatt (rättsfall) Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt Mervärdesskatt vid förmedling av bolagsandelar (rättsfall) Aktuellt om mervärdesskatt Kleist, David Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt ordningen återställd? (rättsfall) Larsson, Hans Peter Beskattning av idrottskoncerner några synpunkter av marknadsmässig karaktär (debatt) Larsson, Johan Tjänstebeskattning av negativ JAU möjlig? Leidhammar, Börje Processuella frågor, m.m. (rättsfall) Lindberg, Lillon Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpningen av ettårs- och sexmånadersregeln? Lindencrona, Gustaf Internationell skatterätt (rättsfall) Linder, Johan Utgör jäv grund för resning? (debatt) Lindkvist, Gustav Rätt till ombud vid förhör och utredning hos Skatteverket? Några funderingar med anledning av förslag till nytt EU-direktiv Magnusson, Ulf Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden (rättsfall) Melbi, Ingrid Till vägledning för rättstillämpningen eller Varför är Regeringsrätten så restriktiv med sina domskäl? Koncernbeskattning (rättsfall) Omstruktureringar (rättsfall) Melz, Peter Överlåtelser till underpris eller ej? implicita ersättningar Minnesord över Per Thorell Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattning (rättsfall) Speciella företag (rättsfall) Övriga juridiska personer (rättsfall) Moëll, Christina Anmälan av Mikaela Sonnerby Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet (recension) Möller, Lars Genomsyn av rättshandlingar Neway Herrman, John Regeringsrätten och skatteflyktslagen mönster eller monster?

4 Nilsson, Peter Kort om K3-reglerna för årsredovisningsföretag Norberg, Claes Minnesord över Per Thorell Ohlsson, Fredrik Skattetillägg vid felaktigt debiterad mervärdesskatt (rättsfall) Olsson, Bo-Arne Mer om ideella föreningar och moms Olsson, Stefan EU-domstolens avgörande i C84/09 X v Skatteverket, gemenskapsinterna förvärv av segelbåtar (rättsfall) Punktskatteregistreringens betydelse för skattskyldigheten (rättsfall) Otteland, Conny Utgör jäv grund för resning? (debatt) Persson Österman, Roger Redaktören har ordet (förord) Inkomst av kapital (rättsfall) Välkomna tillbaka från sommarens hetta! (förord) Pettersén Uggla, Emelie Undantaget för förmedling av finansiella tjänster och dess omfattning (rättsfall) Påhlsson, Robert Skatterättspraxis i utveckling principer för rättsfallsanalys Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall) Rabe, Gunnar EU-fördraget, statliga stöd (rättsfall EUdomstolen) Rendahl, Pernilla Litteratur Förord Litteratur Litteratur Litteratur Litteratur Litteratur Litteratur Ny genomförandeförordning på momsområdet Litteratur Renström, Staffan Skönsbeskattning av arbetsgivaravgifter Roupe, Jacob M. Är skatten på gamla uppskov förenlig med regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag? (debatt) Maria Nelsons avhandling: Utflyttning av aktiebolag en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EUrätten (recension) Rundin, Ksenia Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpningen av ettårs- och sexmånadersregeln? Sahlén, Karl-Magnus Dubbelbeskattning vid förmedling av elektroniska tjänster Selting, Leonie Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt Fastigheter i och utom byggnadsrörelse tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning

5 Silfverberg, Christer Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag på kostnadsersättningar till utomlands bosatta personer (rättsfall) Inkomst av tjänst (rättsfall) Starberg, Daniel Avkastningsskatt och andra pensionsfrågor (rättsfall) Svanberg, Marianne Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret Svensson, Bo Upplösning av negativ goodwill (rättsfall) Skatterättslig etik Söderman, Mikael Reducerad fastighetsskatt för vindkraftverk otillåtet statligt stöd? Sörensson, Carl Något om Skatteverkets förslag till fördjupad samverkan med storföretagen Tegnander, Hans Regeringsrättens klarläggande om ränteinkomster hos privatbostadsföretag (rättsfall) Tivéus, Ulf Lätt fånget lätt förgånget. En kommentar till RÅ 2010 ref. 113 (rättsfall) Tjernberg, Mats Regeringsrätten och skatteflyktslagen mönster eller monster? Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall) Westrin, Pernilla Beskattning av idrottskoncerner några synpunkter av marknadsmässig karaktär (debatt) Wiberg, Magnus Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan Wiklund, Anette Undantaget för förmedling av finansiella tjänster och dess omfattning (rättsfall) Virhammar, Emil Mervärdesskatt vid förmedling av bolagsandelar (rättsfall) Virin, Niclas Derivattransaktioner ska beskattas i inkomstslaget kapital även om derivaten används som säkringsinstrument i näringsverksamhet. Dags för lagstiftning Wiséen, Pär Magnus På kollisionskurs med armlängdsprincipen? (debatt) Witting, Michael Koncernbidragsrätt efter koncernintern aktieöverlåtelse till ett under året förvärvat lagerbolag Ågren, Bengt Beskattning av idrottskoncern Öberg, Jesper Mervärdesskatt (rättsfall EU-domstolen)

6 Sakordsregister Allmänmotiveringar: Är allmänmotiveringarna i våra skattepropositioner ändamålsenliga? Några reflektioner kring etik, politik, legitimitet, öppenhet och komplexitet (Kellgren) Arbetsgivaravgifter: Arbetsgivaravgifter (rättsfall, von Euler) Armlängdsprincipen: På kollisionskurs med armlängdsprincipen? (debatt, Wiséen) Avdrag: Avdragsrätten för utgifter för ett pågående forskningsprojekt (Dörrheide) Kommentar till kammarrättens dom (mål nr , , ) avdrag för renovering av byggnad (rättsfall, Jansson) Avkastningsskatt: Avkastningsskatt och andra pensionsfrågor (rättsfall, Starberg) Byggnadsrörelse: Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt(selting) Fastigheter i och utom byggnadsrörelse tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning (Selting) Derivat: Derivattransaktioner ska beskattas i inkomstslaget kapital även om derivaten används som säkringsinstrument i näringsverksamhet. Dags för lagstiftning (Virin) Domskäl: Regeringsrättens domskäl tre goda och olika exempel (Gäverth) Bra och mindre bra domskäl (Fri) Till vägledning för rättstillämpningen eller Varför är Regeringsrätten så restriktiv med sina domskäl? (Melbi) Etik: Skatterättslig etik (Svensson) Ettårs- och sexmånadersregeln: Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpningen av ettårs- och sexmånadersregeln? (Rundin, Lindberg) EU: Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie) EU-domstolens avgörande i C84/09 X v Skatteverket, gemenskapsinterna förvärv av segelbåtar (rättsfall, Olsson) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie, Berglund) Etableringsfrihet (rättsfall, Hilling) Fri rörlighet för kapital (rättsfall, Hilling) Fri rörlighet för tjänster (rättsfall, Hilling) Fusionsdirektivet (rättsfall, Hilling) Moder-dotterbolagsdirektivet (rättsfall, Hilling) Direktivet om indirekta skatter på kapitalanskaffning (rättsfall, Hilling) EU-fördraget, statliga stöd, (rättsfall, Rabe)

7 Mervärdesskatt (rättsfall, Karlsson, Öberg) Övriga indirekta skatter (rättsfall, Jonsson) EU-kommissionens Grönbok The long road to legal certainty (Karlsson) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Hilling) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie) Europeiska kommissionens förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas en kommentar (Gerson) Fastighetsbeskattning: Fastighetsbeskattning m.m. (rättsfall, Haapaniemi) Fastighetsförvaltande bolag: Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden(rättsfall, Magnusson) Finanssektorn: Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan (Hiort af Ornäs, Wiberg) Fördjupad samverkan Något om Skatteverkets förslag till fördjupad samverkan med storföretagen (Sörensson) Företagsskatter: Företagsskatterna utreds (Fall, Hellenius) Förhandsbesked: Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2010 (André) Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret 2010 (Svanberg) Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2011 (André) Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret 2011 (Svanberg) Genomsyn: Genomsyn av rättshandlingar (Möller) Gratisaktier: Lätt fånget lätt förgånget. En kommentar till RÅ 2010 ref. 113 (rättsfall, Tivéus) Idrottskoncern: Beskattning av idrottskoncern (Ågren) Beskattning av idrottskoncerner några synpunkter av marknadsmässig karaktär (debatt, Westrin, Larsson) Inkomstskatt: Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattning (rättsfall, Melz) Inkomst av tjänst (rättsfall, Silfverberg) Inkomst av kapital (rättsfall, Persson Österman) Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall, Påhlsson) Beskattning av fåmansföretag (rättsfall, Gunne) Koncernbeskattning (rättsfall, Melbi) Omstruktureringar (rättsfall, Melbi) Speciella företag (rättsfall, Melz) Övriga juridiska personer (rättsfall, Melz) Internationell skatterätt (rättsfall, Lindelcrona) Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall, Tjernberg)

8 Processuella frågor, m.m. (rättsfall, Leidhammar) Jäv: Domarjäv i skattemål (rättsfall, Holstad) K3-regler: Kort om K3-reglerna för årsredovisningsföretag (Nilsson) Koncernbidrag: Koncernbidragsrätt efter koncernintern aktieöverlåtelse till ett under året förvärvat lagerbolag (Witting) Litteratur: Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Lundinregeln: Högsta förvaltningsdomstolen prövar Lundinregeln (rättsfall, Jilkén) Mervärdesskatt: Undantaget för förmedling av finansiella tjänster och dess omfattning (rättsfall, Pettersén Uggla, Wiklund) Företagsförmedling mervärdesskattepliktigt eller inte? (rättsfall, Agrell, Ericsson) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Skattetillägg vid felaktigt debiterad mervärdesskatt (debatt, Ohlsson, Hannila) Mervärdesskatt (rättsfall, Fri, Kleerup) Mer om ideella föreningar och moms (Karlsson, Olsson) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Dubbelbeskattning vid förmedling av elektroniska tjänster (Sahlén) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Mervärdesskatt vid förmedling av bolagsandelar (rättsfall, Virhammar, Kleerup) Ny genomförandeförordning på momsområdet (Rendahl) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Skatteverket tar onödigt stryptag på tryckeribranschen (debatt, Hansson) Minnesord: Minnesord över Per Thorell (Norberg, Melz) Negativ goodwill: Upplösning av negativ goodwill (rättsfall, Svensson) Ombud: Rätt till ombud vid förhör och utredning hos Skatteverket? Några funderingar med anledning av förslag till nytt EU-direktiv (Lindkvist) Paragrafregister: Paragrafregister 2010 års rättsfall

9 Privatbostadsföretag: Regeringsrättens klarläggande om ränteinkomster hos privatbostadsföretag (rättsfall, Tegnander) Punktskatt: Punktskatteregistreringens betydelse för skattskyldigheten (rättsfall, Olsson) Recensioner: Anmälan av Mikaela Sonnerby Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet (Moëll) Maria Nelsons avhandling: Utflyttning av aktiebolag en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten (Roupe) Resning: Resning och EU-rätten. Några reflektioner i anslutning till RÅ 2010 ref. 61 (von Bahr) Utgör jäv grund för resning? (debatt, Otteland, Linder) Ränteavdragsbegränsningar: Ränteavdragsbegränsningar med anledning av att kapital är fungibelt (Johansson) Rättsfallsanalys: Skatterättspraxis i utveckling principer för rättsfallsanalys (Påhlsson) Rättsfallsregister: Rättsfallsregister 2010 års rättsfall SINK: Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag på kostnadsersättningar till utomlands bosatta personer (rättsfall, Silfverberg) Skatteavtal: Skatteavtal går före intern rätt i vart fall som huvudregel (rättsfall, Grundström) Förhållandet mellan skatteavtal och rent intern rätt i anledning av domen i Greklandsfallet (Dahlberg) Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt ordningen återställd? (rättsfall, Kleist) Skatteflyktslagen: Regeringsrätten och skatteflyktslagen mönster eller monster? (Tjernberg, Neway Herrman) Skönsbeskattning: Skönsbeskattning av arbetsgivaravgifter (Renström) SLP: Problem med särskilda löneskatten på pensionskostnader i internationella situationer (Ewalds) Styrelseuppdrag: Möjlighet att utföra styrelseuppdrag genom bolag (Erasmie, Beyer) Ställningstaganden: Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Sökordsregister: Sökordsregister 2010 års rättsfall Tjänstebeskattning: Tjänstebeskattning av negativ JAU möjlig? (Larsson)

10 Tredjemansrevision: Tredjemansrevision grundad på bankkontons slutsiffra (Höglund) Underprisöverlåtelse: Överlåtelser till underpris eller ej? implicita ersättningar (Melz) Underskott: Skatteverkets förslag till ändringar i 40 kap. inkomstskattelagen (och några egna tankar) (Carlsson) Uppskov: Är skatten på gamla uppskov förenlig med regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag? (debatt, Roupe) Vindkraftverk: Reducerad fastighetsskatt för vindkraftverk otillåtet statligt stöd? (Söderman)

Årsregister 2013. Författarregister

Årsregister 2013. Författarregister Årsregister 2013 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Aasprong Dyrnes, Cecilie Momsregistrering i Norge Norske regler om «momsombud» endres fra 1. juli 2013 5 261 Abdali, Hussein Huvudsaklighets-

Läs mer

Årsregister 2004. Författarregister

Årsregister 2004. Författarregister 776 Årsregister 2004 ÅRSREGISTER 2004 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Alhager, Eleonor: Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang 7 8 480 Anclow, Per: Fastighetstaxering

Läs mer

996 årsregister 2014. Årsregister 2014. Författarregister

996 årsregister 2014. Årsregister 2014. Författarregister 996 årsregister 2014 Årsregister 2014 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Abdali, Hussein Lagändringar avseende moms 4 239 Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal 11 878 Almgren, Ewa Tryckerimomsen

Läs mer

Innehållsregister 1999

Innehållsregister 1999 806 Innehållsregister 1999 FÖRFATTARREGISTER Adolfsson, Ronald: Advokat och hockeyspelare, artist eller knegare... 10 637 Flygplansleasingmålen en nödlandning?... 12 789 Aldén, Stefan: Förmån av fri lånedator...

Läs mer

Å R S R E G I S T E R 2 0 0 7 781

Å R S R E G I S T E R 2 0 0 7 781 Å R S R E G I S T E R 2 0 0 7 781 Årsregister 2007 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Aldestam, Mona Utgör regional sänkning av statlig skatt statligt stöd enligt EG:s statstödsregler? 5 243 Alhager,

Läs mer

Årsregister 2008. Författarregister

Årsregister 2008. Författarregister ÅRSREGISTER 2008 801 Årsregister 2008 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Agrell, Joachim Regeringsrättens dom om mervärdesskatteplikt vid läkarkonsultationer via internet (rättsfall) 4 205 Aldestam,

Läs mer

Innehållsregister 2001

Innehållsregister 2001 744 INNEHÅLL 2001 Innehållsregister 2001 Författarregister Aldestam, Mona: Skatteåtgärder som statligt stöd enligt artikel 87 i unionsfördraget... 3 87 Alhager, Eleonor: EG-rättsliga aspekter på avdragsrätt

Läs mer

Namn & titel Häfte Sida

Namn & titel Häfte Sida ÅRSREGISTER 2015 Årsregister FÖRFATTARREGISTER Namn & titel Häfte Sida Abrahamsson, Lena Skatteverket välkomnar synpunkter 11 794 Ahl, Gustav Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis 11 775 Algotsson,

Läs mer

Innehållsregister 2000

Innehållsregister 2000 INNEHÅLL 2000 731 Innehållsregister 2000 Författarregister Alhager, Magnus och Bergmann, Elisabeth: Något om diskrimineringsförbuden i EG-rätten och dubbelbeskattningsavtalen... 4 171 Anclow, Per: Fastighetstaxering

Läs mer

Årsregister Författarregister

Årsregister Författarregister ÅRSREGISTER 2009 827 Årsregister 2009 1 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Agrell, Joachim När föreligger ett enkelt bolag? Skatterättsnämndens förhandsbesked meddelat 8 maj 2009 12 799 Alhager,

Läs mer

Årsregister Författarregister

Årsregister Författarregister Årsregister 2006 ÅRSREGISTER 2006 745 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Alhager, Eleonor Förfarandemissbruk en analys av EG-domstolens domar i målen Halifax, BUPA och University of Huddersfield

Läs mer

Årsregister 2005. Författarregister

Årsregister 2005. Författarregister Årsregister 2005 ÅRSREGISTER 2005 761 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Alhager, Eleonor: Något om den svenska uttagsbeskattningen på momsområdet efter EG- domstolens dom i Hotel Scandic Gåsabäck

Läs mer

Innehållsregister 2002

Innehållsregister 2002 INNEHÅLL 2002 743 Innehållsregister 2002 Författarregister Alhager, Eleonor: Kringgående av moms... 3 104 Verksamhetsgren i inkomstskatten... 12 671 Alhager, Magnus: Fusion av helägt aktiebolag särskilt

Läs mer

Förord. Om författarna

Förord. Om författarna Förord Beskattning av kulturverksamhet är ett område som kan få väldigt stor påverkan på den enskilde, samtidigt som en stor del av de aktiva inom kultursfärerna inte i första hand bedriver sin verksamhet

Läs mer

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt HFD 2015 ref 48 Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet

Läs mer

Innehållsregister 1998

Innehållsregister 1998 INNEHÅLL 1998 885 Innehållsregister 1998 FÖRFATTARREGISTER Adolphsson, Andreas: Allmän fastighetstaxering av lantbruksenheter 1998 åsätts korrekta värden?... 7 8 441 Aldén, Stefan: Regelkonkurrensproblem

Läs mer

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt Momsföreläsning Introduktion till momsbeskattning Föreläsning den 1 december 2014, Mikaela Sonnerby Disposition Bakgrund till momsbeskattning Grundläggande bestämmelser Urval av specialregler Bakgrund

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Momsföreläsning 1. Grundläggande om moms. Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby

Momsföreläsning 1. Grundläggande om moms. Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsföreläsning 1 Grundläggande om moms Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsprinciper Generell skatt på konsumtion -Indirekt skatt -Flerledsskatt Bakgrund till momsbeskattning Rättskällor

Läs mer

This is a published version of a paper published in Skattenytt.

This is a published version of a paper published in Skattenytt. Uppsala University This is a published version of a paper published in Skattenytt. Citation for the published paper: Cejie, K. (2011) "Skattenytt internationellt - direkt beskattning" Skattenytt, 61(10):

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Februari 2015 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att reglerna om fiktiv avräkning

Läs mer

Uttagsbeskattning. Withdrawal taxation. Masteruppsats. Affärsjuridiska programmen termin 10. Linköpingsuniversitet. Författare: Tomas Jägenstedt

Uttagsbeskattning. Withdrawal taxation. Masteruppsats. Affärsjuridiska programmen termin 10. Linköpingsuniversitet. Författare: Tomas Jägenstedt LIU-IEI-FIL-A--12-01325 SE Masteruppsats Affärsjuridiska programmen termin 10 Linköpingsuniversitet Uttagsbeskattning Withdrawal taxation Författare: Tomas Jägenstedt Handledare: Maria Nelson Vårterminen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Innehållsregister 1998

Innehållsregister 1998 INNEHÅLL 1998 885 Innehållsregister 1998 FÖRFATTARREGISTER Adolphsson, Andreas: Allmän fastighetstaxering av lantbruksenheter 1998 åsätts korrekta värden?... 7 8 441 Aldén, Stefan: Regelkonkurrensproblem

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Isenkluster AB, 559013-5041 Ombud: AA och BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Skattejurist Fredrik Richter PwC Box 2043 550 02 Jönköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 Ombud: Lars Haraldsson Haraldsson Consulting AB Kvinnebyvägen 123 589 33 Linköping MOTPART Skatteverket

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 Målnummer: 3435-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-12-19 Rubrik: Lagrum: Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag

Läs mer

Cluster based curves : H40K. Post

Cluster based curves : H40K. Post Cluster based curves : HK.5 5 6 7 8 9 5 6.5.5.5.5.5.5 Mattias Allberg Ulf Karlsson Johan Ahlström Claes Turesson 5 Ilpo Viippola 6 Stefan Sandahl 7 Fredrik Nordström 8 Anders Håkansson 9 Henrik Lindblad

Läs mer

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ).

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 16 Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande

Läs mer

Förord. Om författarna

Förord. Om författarna Förord Fastighetsbeskattningen är ett brett område med bestämmelser för allt från privatpersoner med bostadsrätter och egnahem till stora byggbolag med fastighetsbestånd i miljardklassen. Den här boken

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) Ombud för samtliga: Skattejurist Benny Lundin Lundin

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Hans Sundberg Advokatfirman Wagnsson Östra Storgatan 3 611 34 Nyköping MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Bolaget ansåg att 17 kap. 5 är en särskild skatterättslig regel utan koppling till redovisningen.

Bolaget ansåg att 17 kap. 5 är en särskild skatterättslig regel utan koppling till redovisningen. HFD 2015 ref 68 En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelagen förutsätter att skillnaden mellan värdet i redovisningen och ett lägre skattemässigt värde tas upp som en reserv

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref. 20 I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som låntagare av aktier utger till långivaren behandlas som utgift för avyttringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Begreppet beneficial owner från ett svenskt perspektiv David Kleist. Översikt. Kortfattat om begreppets funktion. Ägare. Förvaltare.

Begreppet beneficial owner från ett svenskt perspektiv David Kleist. Översikt. Kortfattat om begreppets funktion. Ägare. Förvaltare. Begreppet beneficial owner från ett svenskt perspektiv David Kleist Skatteforskningsdagen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 13 mars 2014 Översikt Bakgrund till användningen av begreppet beneficial

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt HFD 2016 ref. 61 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående och placerat försäljningsintäkten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

This is a published version of a paper published in Skattenytt.

This is a published version of a paper published in Skattenytt. Uppsala University This is a published version of a paper published in Skattenytt. Citation for the published paper: Cejie, K. (2010) "Ny dom av EU-domstolen: återigen dags att ändra SINK och A-SINK?"

Läs mer

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt HFD 2015 ref 17 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt

Läs mer

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512)

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512) HFD 2015 ref 59 Artikel 24 i det nordiska skatteavtalet hindrar att en delägare i ett danskt dödsbo beskattas i Sverige för den del av en framtida kapitalvinst vid försäljning av ärvda aktier som dödsboet

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 18 maj 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. AA 2. BB 3. Länna Möbler AB, 556311-2936 4. Peboda AB, 556294-6219 5. Peboda

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART HSB Nordvästra Skåne ekonomisk förening Ombud: AA SET Konsulter KB Järnvägsgatan

Läs mer

Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked. HFD 2013 ref 23 Undantagen från skattskyldighet enligt sexmånaders- och ettårsreglerna har inte ansetts tillämpliga på utbetalning från vinstandelsstiftelse. Vid beskattningen av utbetalningen ska avräkning

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Polfärskt Trophy 202 Klass Placering A klass Namn Rond Spel.kat. Spelform Slagtävling Klubb CBA -4/RO S-HCP Datum 202-07-25 Resultat Petter Ölund AM Sommarro Golf 4

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 389 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 54 Vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern har den avtalade ersättningen för respektive fastighet ansetts kunna ligga till grund för beskattningen.

Läs mer

13 kap. 2 och 4, 22 kap. 3 och 7 och 23 kap. 2, 3, 9 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229)

13 kap. 2 och 4, 22 kap. 3 och 7 och 23 kap. 2, 3, 9 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2016 ref. 35 Vid uppdelning av verksamheten i en koncern på två företag genom en serie korsvisa överlåtelser till underpris har respektive företag direkt eller indirekt genom dotterföretag erhållit

Läs mer

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A CREW / MK TEAM WESTOM SENIORER PLAC. NR NAMN / ANMÄLARE 1 52 Andreas Dahlberg Team Pekka Power RESULTAT KLUBB BIL O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 TOT FINAL Mora MK Saab 7 7 7 7 7 35 A 2 67 Robert Engelbrektsson Lidköpings

Läs mer

Skatterättsligt Forum

Skatterättsligt Forum Skatterättsligt Forum Indirekt skatt 12 oktober 2010 SKF-domen Inledare: Oskar Henkow, Lunds Universitet Kommentator: Bodil Persson, Skatteverket Disputation! Den 15 oktober disputerar Mikaela Sonnerby

Läs mer

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. HFD 2014 ref 27 Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. Lagrum: 13 kap. 1 och 2, 39 kap. 25 inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor

Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU12 Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2010/11:14) till ändringar

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

IND. RESULTAT VÅRMÖNSTRINGEN 2008

IND. RESULTAT VÅRMÖNSTRINGEN 2008 1 Johnny Schödin Sundsvalls SSK A 3 284 S 2 Örjan Jansson Härnösands PSK A 3 281 S 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK A 3 279 S 4 Jan Danielsson Härnösands PSK A 3 277 S 5 Ulf Strindlund Kramfors PSK

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 maj 2012 KLAGANDE 1. SalénHuset AB, 556662-7245 Ombud: Advokat Bill Andréasson Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm 2. Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 september 2014 KLAGANDE 1. Aktiebolaget Familjebostäder, 556035-0067 2. Aktiebolaget Stockholmshem, 556035-9555 3. Aktiebolaget Svenska

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Rabe och Johan Bojs Det svenska skattesystemet Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning Avdelning II: Bakgrund och principer 21 IS 1. Historik 23 1.1 Utvecklingenframtillär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2016:1075 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2012 Klass Parklass Rond 1 Spelform Greensome, CBA Poängbogey Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Datum 2012-06-17 Resultat Särskiljning 1 S Malek/Y

Läs mer

Kalmar Skellefteå 62 69

Kalmar Skellefteå 62 69 SMTD 2005 Open Plats Spelare Klubb Totalpoäng Antal tävlande: Helsingborg Kalmar Skellefteå 62 69 Stockholm 64 75 1 Markus Källström Brunna, Stockholm 392,50 2 99,00 2 99,00 1 100,00 6,5 94,50 2 Jesper

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ).

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 22 Andelar i en utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en specialfond vid tillämpningen av bestämmelserna om schablonintäkt i inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt?

Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt? Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete med praktik i finansrätt, särskilt skatterätt 30 högskolepoäng Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt? En studie om verksamhetens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Skatteavtal går före intern rätt i vart fall som huvudregel

Skatteavtal går före intern rätt i vart fall som huvudregel k a r l - j o h a n g r u n d s t r ö m Skatteavtal går före intern rätt i vart fall som huvudregel Regeringsrätten har den 14 december 2010 avgjort de s.k. treaty override-målen. 1 Till mångas lättnad

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Aktuella skattefrågor inför årets deklaration Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Agenda Allmänt om bolagsdeklarationen Att tänka på när man gör de skattemässiga justeringarna Vanliga

Läs mer

Plac St.nr. Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Totalt 36 5 Anders Wiklund Uppsala BGK 40 31 35 35,3 9 106 37 45 Marcus Persson Skoghalls BGK 40 37 29

Plac St.nr. Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Totalt 36 5 Anders Wiklund Uppsala BGK 40 31 35 35,3 9 106 37 45 Marcus Persson Skoghalls BGK 40 37 29 Resultat Plac Nr Namn Klubb V1 V2 V3 Tot Snitt Diff 1 Uppsala BGK 5 Anders Wiklund Uppsala BGK 40 31 35 106 35,3 10 Karin Wiklund Uppsala BGK 30 34 34 98 32,7 24 Jens Näslund Uppsala BGK 34 40 31 105 35,0

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU5 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 2014/15:129 Utvidgning av

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 363. Fastighet... 431. Internationellt...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 363. Fastighet... 431. Internationellt... Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7 Mervärdesskatt... 281 Sociala avgifter... 363 Fastighet... 431 Internationellt... 489 Punktskatter... 703 Skatteförfarande... 829 Redovisning... 971 Brott och

Läs mer

resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson

resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson 8 Robert Karlsson 9 Kerstin Frändegård 10 Märit Sandqvist

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Norrtälje Simklubbs Topp Tolv

Norrtälje Simklubbs Topp Tolv Norrtälje Simklubbs Topp Tolv 2015-05-17 50m Frisim 1 Martin Magnusson 0:24.79 2015 1 Kia Kilpinen 0:27.41 2011 2 Adam Alstermark 0:25.06 2013 2 Emma Karell 0:27.73 2011 3 Lars Kvarfordh 0:25.4 1974 3

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 Målnummer: 4676-97 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1998-09-24 Rubrik: Lagrum: Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern har

Läs mer

Verksamhetsgren i inkomstskatten

Verksamhetsgren i inkomstskatten SKATTENYTT 2002 671 Eleonor Alhager Verksamhetsgren i inkomstskatten Denna artikel handlar om begreppet verksamhetsgren. Detta begrepp är av central betydelse för omstruktureringsformerna underprisöverlåtelse

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Björnträffen 2016-05-05

Björnträffen 2016-05-05 Björnträffen 2016-05-05 C 3 träff fig. poäng 1 Lars Hagman Hedemora PK 48 31 19 S 2 David Lindström Bollnäs PSK 47 31 20 S 3 Peter Rusback Borlänge PK 47 31 18 S 4 Ronnie Ryttare Gagnef-Mockfjärd PSK 47

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2) 123 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innebär att arbetsinkomster

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer