Årsregister Författarregister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsregister 2011. Författarregister"

Transkript

1 Årsregister 2011 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Agrell, Joachim Företagsförmedling mervärdesskattepliktigt eller inte? (rättsfall) André, Peder Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret Förhandsbesked direkt skatt första halvåret von Bahr, Stig Resning och EU-rätten. Några reflektioner i anslutning till RÅ 2010 ref Berglund, Martin Skattenytt Internationellt direkt beskattning Beyer, Carl Möjlighet att utföra styrelseuppdrag genom bolag Carlsson, Stefan Skatteverkets förslag till ändringar i 40 kap. inkomstskattelagen (och några egna tankar) Cejie, Katia Skattenytt Internationellt direkt beskattning Skattenytt Internationellt direkt beskattning Skattenytt Internationellt direkt beskattning Skattenytt Internationellt direkt beskattning Skattenytt Internationellt direkt beskattning Skattenytt Internationellt direkt beskattning Dahlberg, Mattias Förhållandet mellan skatteavtal och rent intern rätt i anledning av domen i Greklandsfallet Dörrheide, Petra Avdragsrätten för utgifter för ett pågående forskningsprojekt Erasmie, Anders Möjlighet att utföra styrelseuppdrag genom bolag Ericsson, Helena Företagsförmedling mervärdesskattepliktigt eller inte? (rättsfall) von Euler, Birgitta Arbetsgivaravgifter (rättsfall) Ewalds, Nina Problem med särskilda löneskatten på pensionskostnader i internationella situationer Fall, Johan Företagsskatterna utreds Fri, Mattias Aktuellt om mervärdesskatt Bra och mindre bra domskäl Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt Mervärdesskatt (rättsfall) Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt

2 Gerson, Anna Europeiska kommissionens förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas en kommentar Grundström, Karl-Johan Skatteavtal går före intern rätt i vart fall som huvudregel (rättsfall) Gunne, Cecilia Beskattning av fåmansföretag (rättsfall) Gäverth, Leif Regeringsrättens domskäl tre goda och olika exempel Haapaniemi, Monica Fastighetsbeskattning m.m. (rättsfall) Hannila, Annika Skattetillägg vid felaktigt debiterad mervärdesskatt (rättsfall) Hansson, Ulrika Skatteverket tar onödigt stryptag på tryckeribranschen Hellenius, Richard Företagsskatterna utreds Hilling, Maria Etableringsfrihet (rättsfall EU-domstolen) Fri rörlighet för kapital (rättsfall EU-domstolen) Fri rörlighet för tjänster (rättsfall EU-domstolen) Fusionsdirektivet (rättsfall EU-domstolen) Moder-dotterbolagsdirektivet (rättsfall EU-domstolen) Direktivet om indirekta skatter på kapitalanskaffning (rättsfall EU-domstolen) Skattenytt Internationellt direkt beskattning Hiort af Ornäs, Lena Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan Holstad, Per Domarjäv i skattemål (rättsfall) Håkansson, Ingvar Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Höglund, Mats Tredjemansrevision grundad på bankkontons slutsiffra Jansson, Barbro Kommentar till kammarrättens dom (mål nr , , ) avdrag för renovering av byggnad Jilkén, Daniel Högsta förvaltningsdomstolen prövar Lundinregeln (rättsfall) Johansson, Jesper Ränteavdragsbegränsningar med anledning av att kapital är fungibelt Jonsson, Fredrik Övriga indirekta skatter (rättsfall EU-domstolen) Karlsson, Henrik Mer om ideella föreningar och moms Karlsson, Tomas Mervärdesskatt (rättsfall EU-domstolen)

3 EU-kommissionens Grönbok The long road to legal certainty Kellgren, Jan Är allmänmotiveringarna i våra skattepropositioner ändamålsenliga? Några reflektioner kring etik, politik, legitimitet, öppenhet och komplexitet Kleerup, Jan Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt Mervärdesskatt (rättsfall) Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt Mervärdesskatt vid förmedling av bolagsandelar (rättsfall) Aktuellt om mervärdesskatt Kleist, David Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt ordningen återställd? (rättsfall) Larsson, Hans Peter Beskattning av idrottskoncerner några synpunkter av marknadsmässig karaktär (debatt) Larsson, Johan Tjänstebeskattning av negativ JAU möjlig? Leidhammar, Börje Processuella frågor, m.m. (rättsfall) Lindberg, Lillon Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpningen av ettårs- och sexmånadersregeln? Lindencrona, Gustaf Internationell skatterätt (rättsfall) Linder, Johan Utgör jäv grund för resning? (debatt) Lindkvist, Gustav Rätt till ombud vid förhör och utredning hos Skatteverket? Några funderingar med anledning av förslag till nytt EU-direktiv Magnusson, Ulf Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden (rättsfall) Melbi, Ingrid Till vägledning för rättstillämpningen eller Varför är Regeringsrätten så restriktiv med sina domskäl? Koncernbeskattning (rättsfall) Omstruktureringar (rättsfall) Melz, Peter Överlåtelser till underpris eller ej? implicita ersättningar Minnesord över Per Thorell Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattning (rättsfall) Speciella företag (rättsfall) Övriga juridiska personer (rättsfall) Moëll, Christina Anmälan av Mikaela Sonnerby Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet (recension) Möller, Lars Genomsyn av rättshandlingar Neway Herrman, John Regeringsrätten och skatteflyktslagen mönster eller monster?

4 Nilsson, Peter Kort om K3-reglerna för årsredovisningsföretag Norberg, Claes Minnesord över Per Thorell Ohlsson, Fredrik Skattetillägg vid felaktigt debiterad mervärdesskatt (rättsfall) Olsson, Bo-Arne Mer om ideella föreningar och moms Olsson, Stefan EU-domstolens avgörande i C84/09 X v Skatteverket, gemenskapsinterna förvärv av segelbåtar (rättsfall) Punktskatteregistreringens betydelse för skattskyldigheten (rättsfall) Otteland, Conny Utgör jäv grund för resning? (debatt) Persson Österman, Roger Redaktören har ordet (förord) Inkomst av kapital (rättsfall) Välkomna tillbaka från sommarens hetta! (förord) Pettersén Uggla, Emelie Undantaget för förmedling av finansiella tjänster och dess omfattning (rättsfall) Påhlsson, Robert Skatterättspraxis i utveckling principer för rättsfallsanalys Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall) Rabe, Gunnar EU-fördraget, statliga stöd (rättsfall EUdomstolen) Rendahl, Pernilla Litteratur Förord Litteratur Litteratur Litteratur Litteratur Litteratur Litteratur Ny genomförandeförordning på momsområdet Litteratur Renström, Staffan Skönsbeskattning av arbetsgivaravgifter Roupe, Jacob M. Är skatten på gamla uppskov förenlig med regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag? (debatt) Maria Nelsons avhandling: Utflyttning av aktiebolag en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EUrätten (recension) Rundin, Ksenia Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpningen av ettårs- och sexmånadersregeln? Sahlén, Karl-Magnus Dubbelbeskattning vid förmedling av elektroniska tjänster Selting, Leonie Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt Fastigheter i och utom byggnadsrörelse tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning

5 Silfverberg, Christer Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag på kostnadsersättningar till utomlands bosatta personer (rättsfall) Inkomst av tjänst (rättsfall) Starberg, Daniel Avkastningsskatt och andra pensionsfrågor (rättsfall) Svanberg, Marianne Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret Svensson, Bo Upplösning av negativ goodwill (rättsfall) Skatterättslig etik Söderman, Mikael Reducerad fastighetsskatt för vindkraftverk otillåtet statligt stöd? Sörensson, Carl Något om Skatteverkets förslag till fördjupad samverkan med storföretagen Tegnander, Hans Regeringsrättens klarläggande om ränteinkomster hos privatbostadsföretag (rättsfall) Tivéus, Ulf Lätt fånget lätt förgånget. En kommentar till RÅ 2010 ref. 113 (rättsfall) Tjernberg, Mats Regeringsrätten och skatteflyktslagen mönster eller monster? Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall) Westrin, Pernilla Beskattning av idrottskoncerner några synpunkter av marknadsmässig karaktär (debatt) Wiberg, Magnus Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan Wiklund, Anette Undantaget för förmedling av finansiella tjänster och dess omfattning (rättsfall) Virhammar, Emil Mervärdesskatt vid förmedling av bolagsandelar (rättsfall) Virin, Niclas Derivattransaktioner ska beskattas i inkomstslaget kapital även om derivaten används som säkringsinstrument i näringsverksamhet. Dags för lagstiftning Wiséen, Pär Magnus På kollisionskurs med armlängdsprincipen? (debatt) Witting, Michael Koncernbidragsrätt efter koncernintern aktieöverlåtelse till ett under året förvärvat lagerbolag Ågren, Bengt Beskattning av idrottskoncern Öberg, Jesper Mervärdesskatt (rättsfall EU-domstolen)

6 Sakordsregister Allmänmotiveringar: Är allmänmotiveringarna i våra skattepropositioner ändamålsenliga? Några reflektioner kring etik, politik, legitimitet, öppenhet och komplexitet (Kellgren) Arbetsgivaravgifter: Arbetsgivaravgifter (rättsfall, von Euler) Armlängdsprincipen: På kollisionskurs med armlängdsprincipen? (debatt, Wiséen) Avdrag: Avdragsrätten för utgifter för ett pågående forskningsprojekt (Dörrheide) Kommentar till kammarrättens dom (mål nr , , ) avdrag för renovering av byggnad (rättsfall, Jansson) Avkastningsskatt: Avkastningsskatt och andra pensionsfrågor (rättsfall, Starberg) Byggnadsrörelse: Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt(selting) Fastigheter i och utom byggnadsrörelse tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning (Selting) Derivat: Derivattransaktioner ska beskattas i inkomstslaget kapital även om derivaten används som säkringsinstrument i näringsverksamhet. Dags för lagstiftning (Virin) Domskäl: Regeringsrättens domskäl tre goda och olika exempel (Gäverth) Bra och mindre bra domskäl (Fri) Till vägledning för rättstillämpningen eller Varför är Regeringsrätten så restriktiv med sina domskäl? (Melbi) Etik: Skatterättslig etik (Svensson) Ettårs- och sexmånadersregeln: Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpningen av ettårs- och sexmånadersregeln? (Rundin, Lindberg) EU: Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie) EU-domstolens avgörande i C84/09 X v Skatteverket, gemenskapsinterna förvärv av segelbåtar (rättsfall, Olsson) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie, Berglund) Etableringsfrihet (rättsfall, Hilling) Fri rörlighet för kapital (rättsfall, Hilling) Fri rörlighet för tjänster (rättsfall, Hilling) Fusionsdirektivet (rättsfall, Hilling) Moder-dotterbolagsdirektivet (rättsfall, Hilling) Direktivet om indirekta skatter på kapitalanskaffning (rättsfall, Hilling) EU-fördraget, statliga stöd, (rättsfall, Rabe)

7 Mervärdesskatt (rättsfall, Karlsson, Öberg) Övriga indirekta skatter (rättsfall, Jonsson) EU-kommissionens Grönbok The long road to legal certainty (Karlsson) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Hilling) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie) Europeiska kommissionens förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas en kommentar (Gerson) Fastighetsbeskattning: Fastighetsbeskattning m.m. (rättsfall, Haapaniemi) Fastighetsförvaltande bolag: Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden(rättsfall, Magnusson) Finanssektorn: Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan (Hiort af Ornäs, Wiberg) Fördjupad samverkan Något om Skatteverkets förslag till fördjupad samverkan med storföretagen (Sörensson) Företagsskatter: Företagsskatterna utreds (Fall, Hellenius) Förhandsbesked: Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2010 (André) Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret 2010 (Svanberg) Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2011 (André) Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret 2011 (Svanberg) Genomsyn: Genomsyn av rättshandlingar (Möller) Gratisaktier: Lätt fånget lätt förgånget. En kommentar till RÅ 2010 ref. 113 (rättsfall, Tivéus) Idrottskoncern: Beskattning av idrottskoncern (Ågren) Beskattning av idrottskoncerner några synpunkter av marknadsmässig karaktär (debatt, Westrin, Larsson) Inkomstskatt: Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattning (rättsfall, Melz) Inkomst av tjänst (rättsfall, Silfverberg) Inkomst av kapital (rättsfall, Persson Österman) Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall, Påhlsson) Beskattning av fåmansföretag (rättsfall, Gunne) Koncernbeskattning (rättsfall, Melbi) Omstruktureringar (rättsfall, Melbi) Speciella företag (rättsfall, Melz) Övriga juridiska personer (rättsfall, Melz) Internationell skatterätt (rättsfall, Lindelcrona) Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall, Tjernberg)

8 Processuella frågor, m.m. (rättsfall, Leidhammar) Jäv: Domarjäv i skattemål (rättsfall, Holstad) K3-regler: Kort om K3-reglerna för årsredovisningsföretag (Nilsson) Koncernbidrag: Koncernbidragsrätt efter koncernintern aktieöverlåtelse till ett under året förvärvat lagerbolag (Witting) Litteratur: Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Lundinregeln: Högsta förvaltningsdomstolen prövar Lundinregeln (rättsfall, Jilkén) Mervärdesskatt: Undantaget för förmedling av finansiella tjänster och dess omfattning (rättsfall, Pettersén Uggla, Wiklund) Företagsförmedling mervärdesskattepliktigt eller inte? (rättsfall, Agrell, Ericsson) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Skattetillägg vid felaktigt debiterad mervärdesskatt (debatt, Ohlsson, Hannila) Mervärdesskatt (rättsfall, Fri, Kleerup) Mer om ideella föreningar och moms (Karlsson, Olsson) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Dubbelbeskattning vid förmedling av elektroniska tjänster (Sahlén) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Mervärdesskatt vid förmedling av bolagsandelar (rättsfall, Virhammar, Kleerup) Ny genomförandeförordning på momsområdet (Rendahl) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Skatteverket tar onödigt stryptag på tryckeribranschen (debatt, Hansson) Minnesord: Minnesord över Per Thorell (Norberg, Melz) Negativ goodwill: Upplösning av negativ goodwill (rättsfall, Svensson) Ombud: Rätt till ombud vid förhör och utredning hos Skatteverket? Några funderingar med anledning av förslag till nytt EU-direktiv (Lindkvist) Paragrafregister: Paragrafregister 2010 års rättsfall

9 Privatbostadsföretag: Regeringsrättens klarläggande om ränteinkomster hos privatbostadsföretag (rättsfall, Tegnander) Punktskatt: Punktskatteregistreringens betydelse för skattskyldigheten (rättsfall, Olsson) Recensioner: Anmälan av Mikaela Sonnerby Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet (Moëll) Maria Nelsons avhandling: Utflyttning av aktiebolag en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten (Roupe) Resning: Resning och EU-rätten. Några reflektioner i anslutning till RÅ 2010 ref. 61 (von Bahr) Utgör jäv grund för resning? (debatt, Otteland, Linder) Ränteavdragsbegränsningar: Ränteavdragsbegränsningar med anledning av att kapital är fungibelt (Johansson) Rättsfallsanalys: Skatterättspraxis i utveckling principer för rättsfallsanalys (Påhlsson) Rättsfallsregister: Rättsfallsregister 2010 års rättsfall SINK: Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag på kostnadsersättningar till utomlands bosatta personer (rättsfall, Silfverberg) Skatteavtal: Skatteavtal går före intern rätt i vart fall som huvudregel (rättsfall, Grundström) Förhållandet mellan skatteavtal och rent intern rätt i anledning av domen i Greklandsfallet (Dahlberg) Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt ordningen återställd? (rättsfall, Kleist) Skatteflyktslagen: Regeringsrätten och skatteflyktslagen mönster eller monster? (Tjernberg, Neway Herrman) Skönsbeskattning: Skönsbeskattning av arbetsgivaravgifter (Renström) SLP: Problem med särskilda löneskatten på pensionskostnader i internationella situationer (Ewalds) Styrelseuppdrag: Möjlighet att utföra styrelseuppdrag genom bolag (Erasmie, Beyer) Ställningstaganden: Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Sökordsregister: Sökordsregister 2010 års rättsfall Tjänstebeskattning: Tjänstebeskattning av negativ JAU möjlig? (Larsson)

10 Tredjemansrevision: Tredjemansrevision grundad på bankkontons slutsiffra (Höglund) Underprisöverlåtelse: Överlåtelser till underpris eller ej? implicita ersättningar (Melz) Underskott: Skatteverkets förslag till ändringar i 40 kap. inkomstskattelagen (och några egna tankar) (Carlsson) Uppskov: Är skatten på gamla uppskov förenlig med regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag? (debatt, Roupe) Vindkraftverk: Reducerad fastighetsskatt för vindkraftverk otillåtet statligt stöd? (Söderman)

Årsregister 2004. Författarregister

Årsregister 2004. Författarregister 776 Årsregister 2004 ÅRSREGISTER 2004 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Alhager, Eleonor: Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang 7 8 480 Anclow, Per: Fastighetstaxering

Läs mer

Årsregister 2008. Författarregister

Årsregister 2008. Författarregister ÅRSREGISTER 2008 801 Årsregister 2008 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Agrell, Joachim Regeringsrättens dom om mervärdesskatteplikt vid läkarkonsultationer via internet (rättsfall) 4 205 Aldestam,

Läs mer

Å R S R E G I S T E R 2 0 0 7 781

Å R S R E G I S T E R 2 0 0 7 781 Å R S R E G I S T E R 2 0 0 7 781 Årsregister 2007 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Aldestam, Mona Utgör regional sänkning av statlig skatt statligt stöd enligt EG:s statstödsregler? 5 243 Alhager,

Läs mer

Innehållsregister 2000

Innehållsregister 2000 INNEHÅLL 2000 731 Innehållsregister 2000 Författarregister Alhager, Magnus och Bergmann, Elisabeth: Något om diskrimineringsförbuden i EG-rätten och dubbelbeskattningsavtalen... 4 171 Anclow, Per: Fastighetstaxering

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

Uttagsbeskattning. Withdrawal taxation. Masteruppsats. Affärsjuridiska programmen termin 10. Linköpingsuniversitet. Författare: Tomas Jägenstedt

Uttagsbeskattning. Withdrawal taxation. Masteruppsats. Affärsjuridiska programmen termin 10. Linköpingsuniversitet. Författare: Tomas Jägenstedt LIU-IEI-FIL-A--12-01325 SE Masteruppsats Affärsjuridiska programmen termin 10 Linköpingsuniversitet Uttagsbeskattning Withdrawal taxation Författare: Tomas Jägenstedt Handledare: Maria Nelson Vårterminen

Läs mer

This is a published version of a paper published in Skattenytt.

This is a published version of a paper published in Skattenytt. Uppsala University This is a published version of a paper published in Skattenytt. Citation for the published paper: Cejie, K. (2011) "Skattenytt internationellt - direkt beskattning" Skattenytt, 61(10):

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Februari 2015 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att reglerna om fiktiv avräkning

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt HFD 2015 ref 17 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt

Läs mer

Innehållsregister 1998

Innehållsregister 1998 INNEHÅLL 1998 885 Innehållsregister 1998 FÖRFATTARREGISTER Adolphsson, Andreas: Allmän fastighetstaxering av lantbruksenheter 1998 åsätts korrekta värden?... 7 8 441 Aldén, Stefan: Regelkonkurrensproblem

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 Målnummer: 3435-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-12-19 Rubrik: Lagrum: Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 54 Vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern har den avtalade ersättningen för respektive fastighet ansetts kunna ligga till grund för beskattningen.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 maj 2012 KLAGANDE 1. SalénHuset AB, 556662-7245 Ombud: Advokat Bill Andréasson Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm 2. Skatteverket

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt?

Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt? Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete med praktik i finansrätt, särskilt skatterätt 30 högskolepoäng Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt? En studie om verksamhetens

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 Målnummer: 4676-97 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1998-09-24 Rubrik: Lagrum: Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern har

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Rabe och Johan Bojs Det svenska skattesystemet Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning Avdelning II: Bakgrund och principer 21 IS 1. Historik 23 1.1 Utvecklingenframtillär

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Verksamhetsgren i inkomstskatten

Verksamhetsgren i inkomstskatten SKATTENYTT 2002 671 Eleonor Alhager Verksamhetsgren i inkomstskatten Denna artikel handlar om begreppet verksamhetsgren. Detta begrepp är av central betydelse för omstruktureringsformerna underprisöverlåtelse

Läs mer

Oxfordsystemet Instruktioner för fotnoter och källförteckningar

Oxfordsystemet Instruktioner för fotnoter och källförteckningar Universitetsbiblioteket Oxfordsystemet Instruktioner för fotnoter och källförteckningar Fotnoter Inom rättsvetenskapen används vanligtvis det s.k. Oxfordsystemet, dvs. det system med fotnoter längst ner

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2) 123 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innebär att arbetsinkomster

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Handelsbolagslösningen

Handelsbolagslösningen Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Handelsbolagslösningen En studie av skatteuppläggets lagenlighet och dess förhållande till nya underprisregler för handelsbolag Tillämpade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt

Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt l e o n i e selt i n g Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt I artikeln resonerar författaren kring frågan om det är eller bör vara någon skillnad i innebörden av begreppet

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor i n g v a r h å k a n s s o n Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverket gör löpande ställningstaganden i olika skatterättsliga frågor. Syftet med dem är att uppnå en enhetlig och

Läs mer

Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden

Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden k a r l - j o h a n g r u n d s t r ö m Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden Ända sedan Regeringsrättens avgöranden i RÅ 2008 ref. 24 och RÅ 2008 not 61 har det förelegat osäkerhet om förhållandet

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning KURSPLAN AUKTORISATIONSUTBILDNING STEG 2 EXTERN REDOVISNING MOTSVARANDE 10 HP SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning LÄRANDEMÅL efter genomgången kurs ska följande

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

HFD 2014 ref 62. Lagrum: 9 kap. 2 och 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 62. Lagrum: 9 kap. 2 och 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 62 Ett företag vars verksamhet är inriktad på ekologiska produkter har inte fått avdrag för utgifter för att kompensera för den klimatpåverkan som följer av bolagets transporter. Förhandsbesked

Läs mer

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar?

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? u l f ma g n u s s o n Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden Skatterättsnämnden och Förvaltningsrätten i Göteborg

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

När föreligger utdelning skatterättsligt?

När föreligger utdelning skatterättsligt? SKATTENYTT 2008 225 Peter Melz När föreligger utdelning skatterättsligt? Synpunkter mot bakgrund av RÅ 2007 not. 161 Regeringsrätten har i en rad domar bedömt om utdelning från aktiebolag förelegat skatterättsligt.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 91

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 91 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 91 Målnummer: 7569-08 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-11-25 Rubrik: En i Sverige bosatt person äger och är den som fattar placeringsbesluten i ett norskt aktieförvaltande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Överlåtelse av framtida rätt till utdelning i 3:12-bolag

Överlåtelse av framtida rätt till utdelning i 3:12-bolag SKATTENYTT 2009 273 Karl-Johan Grundström Överlåtelse av framtida rätt till utdelning i 3:12-bolag Skatterättsnämnden har genom två nyligen avgjorda förhandsbesked funnit att ägare till kvalificerade andelar

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Målnummer: 5143-13 Avdelning:

Målnummer: 5143-13 Avdelning: Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2014 ref. 9 Målnummer: 5143-13 Avdelning: Avgörandedatum: 2014-02-24 Rubrik: Avbrott i utlandsvistelsen vid tillämpning av sexmånadersregeln (I) och ettårsregeln (II).

Läs mer

Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan.

Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan. Schema VT 2015 Litteratur Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan. Handels-, Associations- och avtalsrätt Vecka 4 Måndag 19 januari

Läs mer

This is a published version of a paper published in Skattenytt.

This is a published version of a paper published in Skattenytt. Uppsala University This is a published version of a paper published in Skattenytt. Citation for the published paper: Cejie, K. (2011) "Skattenytt internationellt: direkt beskattning" Skattenytt, 61(7/8):

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13 Målnummer: 4510-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-02-20 Rubrik: Fråga om avdrag enligt bestämmelserna om vinstandelsränta. Förhandsbesked

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 Målnummer: 3761-02 Avdelning: Plenum Avgörandedatum: 2004-01-29 Rubrik: Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget för över egendom

Läs mer

Inga förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen

Inga förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen 560 SKATTENYTT 2015 ANDERS HULTQVIST Inga förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen Länge har möjligheten till förhandsbesked varit medlet att snabbt få fram prejudikat i ovissa skattefrågor. När generalklausulen

Läs mer

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis 2015 SKATTENYTT 775 GUSTAV AHL Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis Den 23 oktober 2013 meddelade Högsta domstolen (HD) dom i ett mål om stämpelskatt, NJA 2013 s. 886. I målet bedömdes en fastighetsöverlåtelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Omsättningsland för utbildningstjänster är det möjligt att göra en EG-konform tolkning av de svenska reglerna?

Omsättningsland för utbildningstjänster är det möjligt att göra en EG-konform tolkning av de svenska reglerna? SKATTENYTT 2009 255 Fredrik Lund och Torbjörn Boström Omsättningsland för utbildningstjänster är det möjligt att göra en EG-konform tolkning av de svenska reglerna? Skatteverket har i ett ställningstagande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Paketering av fastigheter

Paketering av fastigheter Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng Paketering av fastigheter Lagertillgång eller kapitaltillgång? Författare: Emma Danielsson Handledare: Jan Bjuvberg

Läs mer

This is a published version of a paper published in Skattenytt. Access to the published version may require subscription.

This is a published version of a paper published in Skattenytt. Access to the published version may require subscription. Uppsala University This is a published version of a paper published in Skattenytt. Citation for the published paper: Cejie, K. (2011) "Skattenytt internationellt - direkt beskattning: Aktuellt om EU-domstolens

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Underskottsavdrag vid ägarbyte

Underskottsavdrag vid ägarbyte Underskottsavdrag vid ägarbyte Författare: Sofie Andersson Högre kurs i företagsbeskattningsrätt (747A06) Vårterminen 2015 Handledare: Jan Kellgren Affärsjuridiska programmet, Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Skattebefriade subjekts möjligheter att åberopa dubbelbeskattningsavtal

Skattebefriade subjekts möjligheter att åberopa dubbelbeskattningsavtal S K A T T E N Y T T 2 0 0 7 411 David Kleist Skattebefriade subjekts möjligheter att åberopa dubbelbeskattningsavtal 1 Inledning Som förutsättning för att en person ska medges förmåner enligt ett dubbelbeskattningsavtal

Läs mer

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-11-24 131 440306-08/113 Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

16 Fusioner och fissioner

16 Fusioner och fissioner 445 16 Fusioner och fissioner 37 kap. IL, bet. 1994/95:SkU10, prop. 1994/95:52, SOU 1994:100, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, prop. 1998/99:15 s. 211-229 och 285-290, SOU 1998:1 s. 217-237 och 300-306, bet. 1999/2000:SkU2,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 mars 2009 KLAGANDE TietoEnator Sverige AB, 556052-7466 Ombud: Anders Lilja Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar

Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar UDV 747A06 2014 Föresläsning 1 IEI, LiU 747A06, Högre kurs i företagsskatterätt, 2015 747G13, Högre kurs i företagsbeskattning 2015 Jan Kellgren Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar

Läs mer

Inledande synpunkter på de rättsliga aspekterna på icke-fiskala skatter

Inledande synpunkter på de rättsliga aspekterna på icke-fiskala skatter Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådets seminarium den 30 31 oktober 2008 Professor Peter Melz Juridisk generalrapportör Inledande synpunkter på de rättsliga aspekterna på icke-fiskala skatter Avsikten

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 114

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 114 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 114 Målnummer: 2593-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2010-12-02 Rubrik: Lagrum: En försäkringsersättning som avsett förlorad arbetsinkomst har beskattats trots

Läs mer

Ett nytt besök hos chefen för Skatteverket, generaldirektören Ingemar Hansson

Ett nytt besök hos chefen för Skatteverket, generaldirektören Ingemar Hansson i n g r i d melbi, alexandra alm & roger persson österman Ett nytt besök hos chefen för Skatteverket, generaldirektören Ingemar Hansson 2010 intervjuade Skattenytt den då nytillträdde generaldirektören

Läs mer

FASTIGHETSPAKETERING

FASTIGHETSPAKETERING Linn Karlsson FASTIGHETSPAKETERING Alltid ett godkänt förfarande? Packaging of real estate Always approved tax avoidance? Skatterätt Magisteruppsats Termin: VT 2012 Handledare: Mats Höglund Förord Med

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Nu, sen eller aldrig om avdragsrätt för konsulttjänster i samband med omstruktureringar

Nu, sen eller aldrig om avdragsrätt för konsulttjänster i samband med omstruktureringar Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats HT 2004 Nu, sen eller aldrig om avdragsrätt för konsulttjänster i samband med omstruktureringar Författare: Anna-Karin Eifrém

Läs mer

Skatteverkets möjligheter till värderingskorrigeringar

Skatteverkets möjligheter till värderingskorrigeringar Skatteverkets möjligheter till värderingskorrigeringar Af NICK DIMITRIEVSKI 1 Artikeln återspeglar det inlägg som författaren gjorde vid det s.k. Århus- Lund skattenätverksseminariet på Juridiska institutionen,

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv

Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv PM2 Företagsbeskattning, 747A06 Jan Kellgren LINKÖPINGS UNIVERSITET Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv Therése Helander Inledning Enligt huvudregeln i 16 kap. 1 Inkomstskattelagen

Läs mer

Industrivärden-domarna en analys

Industrivärden-domarna en analys SvSkT1&inlaga.book Page 60 4onda6, 4arch ;, 2008 11:2? A4 60 Anders Hultqvist Industrivärden-domarna en analys Av Anders Hultqvist 1 Bakgrund Det var många som med spänning väntade på Regeringsrättens

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Missa inte Fastighetsdagen!

Missa inte Fastighetsdagen! Missa inte Fastighetsdagen! Stockholm 8 november 2012 Malmö 17 januari 2013 Göteborg 17 april 2013 Utbildningar och böcker för dig som arbetar i eller med Fastighetsbranschen Skatt Moms Redovisning Revision

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren?

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? ~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? Sofia Färm Ingela Holmer Johanna Nilsson Förord Denna uppsats är en kandidatuppsats som är skriven vid Högskolan

Läs mer

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse.

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. HFD 2014 ref 1 En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. Lagrum: 3 kap. 25 mervärdesskattelagen (1994:200) AB Cerbo (bolaget)

Läs mer