Årsregister Författarregister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsregister 2011. Författarregister"

Transkript

1 Årsregister 2011 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Agrell, Joachim Företagsförmedling mervärdesskattepliktigt eller inte? (rättsfall) André, Peder Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret Förhandsbesked direkt skatt första halvåret von Bahr, Stig Resning och EU-rätten. Några reflektioner i anslutning till RÅ 2010 ref Berglund, Martin Skattenytt Internationellt direkt beskattning Beyer, Carl Möjlighet att utföra styrelseuppdrag genom bolag Carlsson, Stefan Skatteverkets förslag till ändringar i 40 kap. inkomstskattelagen (och några egna tankar) Cejie, Katia Skattenytt Internationellt direkt beskattning Skattenytt Internationellt direkt beskattning Skattenytt Internationellt direkt beskattning Skattenytt Internationellt direkt beskattning Skattenytt Internationellt direkt beskattning Skattenytt Internationellt direkt beskattning Dahlberg, Mattias Förhållandet mellan skatteavtal och rent intern rätt i anledning av domen i Greklandsfallet Dörrheide, Petra Avdragsrätten för utgifter för ett pågående forskningsprojekt Erasmie, Anders Möjlighet att utföra styrelseuppdrag genom bolag Ericsson, Helena Företagsförmedling mervärdesskattepliktigt eller inte? (rättsfall) von Euler, Birgitta Arbetsgivaravgifter (rättsfall) Ewalds, Nina Problem med särskilda löneskatten på pensionskostnader i internationella situationer Fall, Johan Företagsskatterna utreds Fri, Mattias Aktuellt om mervärdesskatt Bra och mindre bra domskäl Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt Mervärdesskatt (rättsfall) Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt

2 Gerson, Anna Europeiska kommissionens förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas en kommentar Grundström, Karl-Johan Skatteavtal går före intern rätt i vart fall som huvudregel (rättsfall) Gunne, Cecilia Beskattning av fåmansföretag (rättsfall) Gäverth, Leif Regeringsrättens domskäl tre goda och olika exempel Haapaniemi, Monica Fastighetsbeskattning m.m. (rättsfall) Hannila, Annika Skattetillägg vid felaktigt debiterad mervärdesskatt (rättsfall) Hansson, Ulrika Skatteverket tar onödigt stryptag på tryckeribranschen Hellenius, Richard Företagsskatterna utreds Hilling, Maria Etableringsfrihet (rättsfall EU-domstolen) Fri rörlighet för kapital (rättsfall EU-domstolen) Fri rörlighet för tjänster (rättsfall EU-domstolen) Fusionsdirektivet (rättsfall EU-domstolen) Moder-dotterbolagsdirektivet (rättsfall EU-domstolen) Direktivet om indirekta skatter på kapitalanskaffning (rättsfall EU-domstolen) Skattenytt Internationellt direkt beskattning Hiort af Ornäs, Lena Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan Holstad, Per Domarjäv i skattemål (rättsfall) Håkansson, Ingvar Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Höglund, Mats Tredjemansrevision grundad på bankkontons slutsiffra Jansson, Barbro Kommentar till kammarrättens dom (mål nr , , ) avdrag för renovering av byggnad Jilkén, Daniel Högsta förvaltningsdomstolen prövar Lundinregeln (rättsfall) Johansson, Jesper Ränteavdragsbegränsningar med anledning av att kapital är fungibelt Jonsson, Fredrik Övriga indirekta skatter (rättsfall EU-domstolen) Karlsson, Henrik Mer om ideella föreningar och moms Karlsson, Tomas Mervärdesskatt (rättsfall EU-domstolen)

3 EU-kommissionens Grönbok The long road to legal certainty Kellgren, Jan Är allmänmotiveringarna i våra skattepropositioner ändamålsenliga? Några reflektioner kring etik, politik, legitimitet, öppenhet och komplexitet Kleerup, Jan Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt Mervärdesskatt (rättsfall) Aktuellt om mervärdesskatt Aktuellt om mervärdesskatt Mervärdesskatt vid förmedling av bolagsandelar (rättsfall) Aktuellt om mervärdesskatt Kleist, David Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt ordningen återställd? (rättsfall) Larsson, Hans Peter Beskattning av idrottskoncerner några synpunkter av marknadsmässig karaktär (debatt) Larsson, Johan Tjänstebeskattning av negativ JAU möjlig? Leidhammar, Börje Processuella frågor, m.m. (rättsfall) Lindberg, Lillon Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpningen av ettårs- och sexmånadersregeln? Lindencrona, Gustaf Internationell skatterätt (rättsfall) Linder, Johan Utgör jäv grund för resning? (debatt) Lindkvist, Gustav Rätt till ombud vid förhör och utredning hos Skatteverket? Några funderingar med anledning av förslag till nytt EU-direktiv Magnusson, Ulf Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden (rättsfall) Melbi, Ingrid Till vägledning för rättstillämpningen eller Varför är Regeringsrätten så restriktiv med sina domskäl? Koncernbeskattning (rättsfall) Omstruktureringar (rättsfall) Melz, Peter Överlåtelser till underpris eller ej? implicita ersättningar Minnesord över Per Thorell Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattning (rättsfall) Speciella företag (rättsfall) Övriga juridiska personer (rättsfall) Moëll, Christina Anmälan av Mikaela Sonnerby Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet (recension) Möller, Lars Genomsyn av rättshandlingar Neway Herrman, John Regeringsrätten och skatteflyktslagen mönster eller monster?

4 Nilsson, Peter Kort om K3-reglerna för årsredovisningsföretag Norberg, Claes Minnesord över Per Thorell Ohlsson, Fredrik Skattetillägg vid felaktigt debiterad mervärdesskatt (rättsfall) Olsson, Bo-Arne Mer om ideella föreningar och moms Olsson, Stefan EU-domstolens avgörande i C84/09 X v Skatteverket, gemenskapsinterna förvärv av segelbåtar (rättsfall) Punktskatteregistreringens betydelse för skattskyldigheten (rättsfall) Otteland, Conny Utgör jäv grund för resning? (debatt) Persson Österman, Roger Redaktören har ordet (förord) Inkomst av kapital (rättsfall) Välkomna tillbaka från sommarens hetta! (förord) Pettersén Uggla, Emelie Undantaget för förmedling av finansiella tjänster och dess omfattning (rättsfall) Påhlsson, Robert Skatterättspraxis i utveckling principer för rättsfallsanalys Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall) Rabe, Gunnar EU-fördraget, statliga stöd (rättsfall EUdomstolen) Rendahl, Pernilla Litteratur Förord Litteratur Litteratur Litteratur Litteratur Litteratur Litteratur Ny genomförandeförordning på momsområdet Litteratur Renström, Staffan Skönsbeskattning av arbetsgivaravgifter Roupe, Jacob M. Är skatten på gamla uppskov förenlig med regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag? (debatt) Maria Nelsons avhandling: Utflyttning av aktiebolag en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EUrätten (recension) Rundin, Ksenia Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpningen av ettårs- och sexmånadersregeln? Sahlén, Karl-Magnus Dubbelbeskattning vid förmedling av elektroniska tjänster Selting, Leonie Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt Fastigheter i och utom byggnadsrörelse tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning

5 Silfverberg, Christer Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag på kostnadsersättningar till utomlands bosatta personer (rättsfall) Inkomst av tjänst (rättsfall) Starberg, Daniel Avkastningsskatt och andra pensionsfrågor (rättsfall) Svanberg, Marianne Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret Svensson, Bo Upplösning av negativ goodwill (rättsfall) Skatterättslig etik Söderman, Mikael Reducerad fastighetsskatt för vindkraftverk otillåtet statligt stöd? Sörensson, Carl Något om Skatteverkets förslag till fördjupad samverkan med storföretagen Tegnander, Hans Regeringsrättens klarläggande om ränteinkomster hos privatbostadsföretag (rättsfall) Tivéus, Ulf Lätt fånget lätt förgånget. En kommentar till RÅ 2010 ref. 113 (rättsfall) Tjernberg, Mats Regeringsrätten och skatteflyktslagen mönster eller monster? Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall) Westrin, Pernilla Beskattning av idrottskoncerner några synpunkter av marknadsmässig karaktär (debatt) Wiberg, Magnus Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan Wiklund, Anette Undantaget för förmedling av finansiella tjänster och dess omfattning (rättsfall) Virhammar, Emil Mervärdesskatt vid förmedling av bolagsandelar (rättsfall) Virin, Niclas Derivattransaktioner ska beskattas i inkomstslaget kapital även om derivaten används som säkringsinstrument i näringsverksamhet. Dags för lagstiftning Wiséen, Pär Magnus På kollisionskurs med armlängdsprincipen? (debatt) Witting, Michael Koncernbidragsrätt efter koncernintern aktieöverlåtelse till ett under året förvärvat lagerbolag Ågren, Bengt Beskattning av idrottskoncern Öberg, Jesper Mervärdesskatt (rättsfall EU-domstolen)

6 Sakordsregister Allmänmotiveringar: Är allmänmotiveringarna i våra skattepropositioner ändamålsenliga? Några reflektioner kring etik, politik, legitimitet, öppenhet och komplexitet (Kellgren) Arbetsgivaravgifter: Arbetsgivaravgifter (rättsfall, von Euler) Armlängdsprincipen: På kollisionskurs med armlängdsprincipen? (debatt, Wiséen) Avdrag: Avdragsrätten för utgifter för ett pågående forskningsprojekt (Dörrheide) Kommentar till kammarrättens dom (mål nr , , ) avdrag för renovering av byggnad (rättsfall, Jansson) Avkastningsskatt: Avkastningsskatt och andra pensionsfrågor (rättsfall, Starberg) Byggnadsrörelse: Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt(selting) Fastigheter i och utom byggnadsrörelse tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning (Selting) Derivat: Derivattransaktioner ska beskattas i inkomstslaget kapital även om derivaten används som säkringsinstrument i näringsverksamhet. Dags för lagstiftning (Virin) Domskäl: Regeringsrättens domskäl tre goda och olika exempel (Gäverth) Bra och mindre bra domskäl (Fri) Till vägledning för rättstillämpningen eller Varför är Regeringsrätten så restriktiv med sina domskäl? (Melbi) Etik: Skatterättslig etik (Svensson) Ettårs- och sexmånadersregeln: Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpningen av ettårs- och sexmånadersregeln? (Rundin, Lindberg) EU: Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie) EU-domstolens avgörande i C84/09 X v Skatteverket, gemenskapsinterna förvärv av segelbåtar (rättsfall, Olsson) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie, Berglund) Etableringsfrihet (rättsfall, Hilling) Fri rörlighet för kapital (rättsfall, Hilling) Fri rörlighet för tjänster (rättsfall, Hilling) Fusionsdirektivet (rättsfall, Hilling) Moder-dotterbolagsdirektivet (rättsfall, Hilling) Direktivet om indirekta skatter på kapitalanskaffning (rättsfall, Hilling) EU-fördraget, statliga stöd, (rättsfall, Rabe)

7 Mervärdesskatt (rättsfall, Karlsson, Öberg) Övriga indirekta skatter (rättsfall, Jonsson) EU-kommissionens Grönbok The long road to legal certainty (Karlsson) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Hilling) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie) Skattenytt Internationellt direkt beskattning (Cejie) Europeiska kommissionens förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas en kommentar (Gerson) Fastighetsbeskattning: Fastighetsbeskattning m.m. (rättsfall, Haapaniemi) Fastighetsförvaltande bolag: Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden(rättsfall, Magnusson) Finanssektorn: Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan (Hiort af Ornäs, Wiberg) Fördjupad samverkan Något om Skatteverkets förslag till fördjupad samverkan med storföretagen (Sörensson) Företagsskatter: Företagsskatterna utreds (Fall, Hellenius) Förhandsbesked: Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2010 (André) Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret 2010 (Svanberg) Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2011 (André) Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret 2011 (Svanberg) Genomsyn: Genomsyn av rättshandlingar (Möller) Gratisaktier: Lätt fånget lätt förgånget. En kommentar till RÅ 2010 ref. 113 (rättsfall, Tivéus) Idrottskoncern: Beskattning av idrottskoncern (Ågren) Beskattning av idrottskoncerner några synpunkter av marknadsmässig karaktär (debatt, Westrin, Larsson) Inkomstskatt: Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattning (rättsfall, Melz) Inkomst av tjänst (rättsfall, Silfverberg) Inkomst av kapital (rättsfall, Persson Österman) Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall, Påhlsson) Beskattning av fåmansföretag (rättsfall, Gunne) Koncernbeskattning (rättsfall, Melbi) Omstruktureringar (rättsfall, Melbi) Speciella företag (rättsfall, Melz) Övriga juridiska personer (rättsfall, Melz) Internationell skatterätt (rättsfall, Lindelcrona) Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall, Tjernberg)

8 Processuella frågor, m.m. (rättsfall, Leidhammar) Jäv: Domarjäv i skattemål (rättsfall, Holstad) K3-regler: Kort om K3-reglerna för årsredovisningsföretag (Nilsson) Koncernbidrag: Koncernbidragsrätt efter koncernintern aktieöverlåtelse till ett under året förvärvat lagerbolag (Witting) Litteratur: Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Litteratur (Rendahl) Lundinregeln: Högsta förvaltningsdomstolen prövar Lundinregeln (rättsfall, Jilkén) Mervärdesskatt: Undantaget för förmedling av finansiella tjänster och dess omfattning (rättsfall, Pettersén Uggla, Wiklund) Företagsförmedling mervärdesskattepliktigt eller inte? (rättsfall, Agrell, Ericsson) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Skattetillägg vid felaktigt debiterad mervärdesskatt (debatt, Ohlsson, Hannila) Mervärdesskatt (rättsfall, Fri, Kleerup) Mer om ideella föreningar och moms (Karlsson, Olsson) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Dubbelbeskattning vid förmedling av elektroniska tjänster (Sahlén) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Mervärdesskatt vid förmedling av bolagsandelar (rättsfall, Virhammar, Kleerup) Ny genomförandeförordning på momsområdet (Rendahl) Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri) Skatteverket tar onödigt stryptag på tryckeribranschen (debatt, Hansson) Minnesord: Minnesord över Per Thorell (Norberg, Melz) Negativ goodwill: Upplösning av negativ goodwill (rättsfall, Svensson) Ombud: Rätt till ombud vid förhör och utredning hos Skatteverket? Några funderingar med anledning av förslag till nytt EU-direktiv (Lindkvist) Paragrafregister: Paragrafregister 2010 års rättsfall

9 Privatbostadsföretag: Regeringsrättens klarläggande om ränteinkomster hos privatbostadsföretag (rättsfall, Tegnander) Punktskatt: Punktskatteregistreringens betydelse för skattskyldigheten (rättsfall, Olsson) Recensioner: Anmälan av Mikaela Sonnerby Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet (Moëll) Maria Nelsons avhandling: Utflyttning av aktiebolag en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten (Roupe) Resning: Resning och EU-rätten. Några reflektioner i anslutning till RÅ 2010 ref. 61 (von Bahr) Utgör jäv grund för resning? (debatt, Otteland, Linder) Ränteavdragsbegränsningar: Ränteavdragsbegränsningar med anledning av att kapital är fungibelt (Johansson) Rättsfallsanalys: Skatterättspraxis i utveckling principer för rättsfallsanalys (Påhlsson) Rättsfallsregister: Rättsfallsregister 2010 års rättsfall SINK: Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag på kostnadsersättningar till utomlands bosatta personer (rättsfall, Silfverberg) Skatteavtal: Skatteavtal går före intern rätt i vart fall som huvudregel (rättsfall, Grundström) Förhållandet mellan skatteavtal och rent intern rätt i anledning av domen i Greklandsfallet (Dahlberg) Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt ordningen återställd? (rättsfall, Kleist) Skatteflyktslagen: Regeringsrätten och skatteflyktslagen mönster eller monster? (Tjernberg, Neway Herrman) Skönsbeskattning: Skönsbeskattning av arbetsgivaravgifter (Renström) SLP: Problem med särskilda löneskatten på pensionskostnader i internationella situationer (Ewalds) Styrelseuppdrag: Möjlighet att utföra styrelseuppdrag genom bolag (Erasmie, Beyer) Ställningstaganden: Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson) Sökordsregister: Sökordsregister 2010 års rättsfall Tjänstebeskattning: Tjänstebeskattning av negativ JAU möjlig? (Larsson)

10 Tredjemansrevision: Tredjemansrevision grundad på bankkontons slutsiffra (Höglund) Underprisöverlåtelse: Överlåtelser till underpris eller ej? implicita ersättningar (Melz) Underskott: Skatteverkets förslag till ändringar i 40 kap. inkomstskattelagen (och några egna tankar) (Carlsson) Uppskov: Är skatten på gamla uppskov förenlig med regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag? (debatt, Roupe) Vindkraftverk: Reducerad fastighetsskatt för vindkraftverk otillåtet statligt stöd? (Söderman)

Årsregister 2004. Författarregister

Årsregister 2004. Författarregister 776 Årsregister 2004 ÅRSREGISTER 2004 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Alhager, Eleonor: Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang 7 8 480 Anclow, Per: Fastighetstaxering

Läs mer

Paketering av fastigheter

Paketering av fastigheter Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng Paketering av fastigheter Lagertillgång eller kapitaltillgång? Författare: Emma Danielsson Handledare: Jan Bjuvberg

Läs mer

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren?

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? ~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? Sofia Färm Ingela Holmer Johanna Nilsson Förord Denna uppsats är en kandidatuppsats som är skriven vid Högskolan

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 Målnummer: 3435-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-12-19 Rubrik: Lagrum: Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag

Läs mer

3 kap. 25 mervärdesskattelagen

3 kap. 25 mervärdesskattelagen Örebro Universitet Akademi Juridik Juristprogrammet Examensarbete 30 hp HT 2011 3 kap. 25 mervärdesskattelagen Undantag för mervärdesskatt vid överlåtelse av verksamhet Författare: Andreas Lundqvist Handledare:

Läs mer

Handelsbolagslösningen

Handelsbolagslösningen Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Handelsbolagslösningen En studie av skatteuppläggets lagenlighet och dess förhållande till nya underprisregler för handelsbolag Tillämpade

Läs mer

Fåmansbolag i utländska kapitalförsäkringar

Fåmansbolag i utländska kapitalförsäkringar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Karlsson Fåmansbolag i utländska kapitalförsäkringar En skatterättslig studie av fåmansbolag som kapitalbas i utländska kapitalförsäkringar Examensarbete

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

update skattegrupp Se upp med negativ goodwill Översyn av företagsbeskattningen April 2011

update skattegrupp Se upp med negativ goodwill Översyn av företagsbeskattningen April 2011 April 2011 update aktuella frågor FRÅN SETTERWALLS skattegrupp Se upp med negativ goodwill Om köpeskillingen för en verksamhet uppgår till ett lägre belopp än det verkliga värdet för förvärvade nettotillgångar

Läs mer

Inkomstskatt. Supplement till. en läro- och handbok i skatterätt

Inkomstskatt. Supplement till. en läro- och handbok i skatterätt Supplement till Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt sven-olof lodin gustaf lindencrona peter melz christer silfverberg teresa simon-almendal Författarna och Studentlitteratur 1 Kopieringsförbud

Läs mer

den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder

den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder 112403Naringsidkaren_ORI.indd 1 11-07-19 15.19.08 112403Naringsidkaren_ORI.indd 2 11-07-19 15.19.08 Peter Nilsson Den enskilde näringsidkarens tillgångar

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg. Supplement till. Inkomstskatt. en lärobok och handbok i skatterätt

Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg. Supplement till. Inkomstskatt. en lärobok och handbok i skatterätt Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg Supplement till Inkomstskatt en lärobok och handbok i skatterätt Art.nr 3416 ISBN 978-91-44-05958-7 Upplaga 10:1 Sven-Olof Lodin, Gustaf

Läs mer

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER?

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? SKATTEMÄSSIGA KONSEKVENSER VID PAKETERING AV FASTIGHETER

Läs mer

Representation = legala mutor?

Representation = legala mutor? I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Representation = legala mutor? - Gränsen mellan representation enligt 16 kap. 2 IL och mutor eller andra otillbörliga belöningar enligt 9 kap. 10

Läs mer

31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte)

31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte) Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte), Avsnitt 31 685 31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58

Läs mer

Fastighetspaketering

Fastighetspaketering Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet Examensarbete med praktik för juristprogrammet, 30 HP Fastighetspaketering Skatterättsliga & civilrättsliga konsekvenser av direkt

Läs mer

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar Betänkande av Skatteincitamentsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

Läs mer

Lån från utländska holdingbolag

Lån från utländska holdingbolag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Andrea Lindblom Lån från utländska holdingbolag Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Mats Tjernberg Skatterätt Termin 9 Innehåll SUMMARY 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

Affärsmässigt motiverad

Affärsmässigt motiverad Affärsmässigt motiverad - en analys av begreppet i ränteavdragsbegränsningsreglerna Masteruppsats i affärsjuridik (skatterätt) Författare: Robin Månsson Handledare: Roger Persson-Österman Framläggningsdatum

Läs mer

Kapitaltillskott inom bolagssektorn

Kapitaltillskott inom bolagssektorn 11 Daniel Jilkén och Carl-Magnus Uggla Kapitaltillskott inom bolagssektorn 1 Inledning Bakgrund och syfte 1 Ett aktiebolag kan öka sitt egna kapital på ett flertal sätt; bl.a. genom nyteckning av aktier,

Läs mer

Låneförbudets koncernundantag

Låneförbudets koncernundantag Rättsvetenskap Avancerad nivå, Enskilt arbete 30 hp Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Örebro Universitet HT 2011 Låneförbudets koncernundantag - En skatterättslig analys av ett utvidgat

Läs mer

(andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s.

(andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s. 609 31 Uppskov med beskattningen vid aktiebyten (andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s. 187-210 Sammanfattning

Läs mer

Skatteverkets möjligheter till värderingskorrigeringar

Skatteverkets möjligheter till värderingskorrigeringar Skatteverkets möjligheter till värderingskorrigeringar Af NICK DIMITRIEVSKI 1 Artikeln återspeglar det inlägg som författaren gjorde vid det s.k. Århus- Lund skattenätverksseminariet på Juridiska institutionen,

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Val mellan olika normtyper i rättstillämpningen RÅ 2004 ref. 1 som illustration

Val mellan olika normtyper i rättstillämpningen RÅ 2004 ref. 1 som illustration Val mellan olika normtyper i rättstillämpningen RÅ 2004 ref. 1 som illustration 1 Inledning 1 Det är naturligt att det valda ämnet i en vänbok anknyter till någon av mottagarens gärningar, gärna en som

Läs mer

Saken i internprissättningsmål

Saken i internprissättningsmål SKATTENYTT 2004 99 Leif Gäverth Saken i internprissättningsmål I artikeln diskuteras bl.a. hur processföremålet bör avgränsas i internprissättningsmål mot bakgrund av hur saken definieras i taxeringslagen

Läs mer

Verksam i betydande omfattning

Verksam i betydande omfattning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jesper Forster Verksam i betydande omfattning Avseende kapitalförvaltande fåmansföretag JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer