Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma Djurskyddet Sverige"

Transkript

1 Verksamhetsplan Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje maj 2014

2 2

3 Innehållsförteckning DJURSKYDDETS VISION: 5 FRAMGÅNGSFAKTORER: 5 DJURSKYDDETS VERKSAMHETSIDÉ: 5 PLANERING FÖR ÅREN VI SKA BLI FLER 6 VI SKA BLI MER KÄNDA 6 Kommunikation till medlemmar och allmänhet 7 Tidningen Djurskyddet 7 Webbtidningen 7 Webbplatsen, sociala medier och nyhetsbrev 7 Informationsmaterial till föreningar, medlemmar och allmänhet 7 Förbundskansliets service till medlemmar och allmänhet 8 Synas i debatten 8 VI SKA BLI STARKARE 8 Gemensamma stadgar inom organisationen 8 Föreningarna 9 Ekonomi 9 Stöd till föreningarna 9 Förbundets ekonomi 9 Samarbete med andra organisationer 10 Utöka samarbetet med likasinnade organisationer 10 VI SKA FÖRBÄTTRA FÖR DJUREN! 10 Politisk påverkan 10 Påverka riksdagspartierna 10 Påverka myndigheter, organisationer och företag 10 REDE 11 AKTUELLA DJURSKYDDSFRÅGOR 11 Jakt- och rovdjursfrågor 11 Sällskapsdjur & pälsdjur 12 Lantbruksdjur 13 Hästar 14 3

4 4

5 Verksamhetsplan DJURSKYDDETS VISION: Ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske på ett smärtfritt sätt. Varje människa måste ta ansvar för djur i sin omgivning. Djur som lever under vårt beskydd innebär ett stort ansvar för djurägaren, men även den som äter mat som tillverkats av eller producerats av djur har ett ansvar för hur djuren levt. Därför kräver vi av politiker att lagar skyddar djuren. Vi vill också påverka alla människor till att utveckla ett empatiskt förhållningssätt till djur. FRAMGÅNGSFAKTORER: För att nå visionen Ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur präglas Djurskyddet av tre kärnvärden empati, kompetens och att vi gör skillnad. Dessa kärnvärden är vägledande i vårt dagliga arbete. Empati: Djurskyddet Sverige har sin grund i empati och medkänsla för djur. Vi menar att djur är kännande varelser med behov som skiljer sig, både mellan arter och mellan individer. Detta vill vi förmedla utåt till andra människor och därför ska det märkas i vår kommunikation. Kompetens: I vår organisation finns stor kunskap om djur och djurskydd. Vi baserar våra policys och uttalanden på erfarenhet, vetenskap och etik. Detta ökar vår trovärdighet då människor ska kunna lita på att det vi säger är sant. Det kräver av oss att vi är pålästa och aktuella. Vi gör skillnad: Vi agerar både praktiskt och via vårt kommunikationsarbete. Vi väcker egna aktuella djurskyddsfrågor och agerar när andra väckt frågor eller gjort utspel. En kanal vi använder oss av är att påverka politiker, en annan är att vi hjälper djur till ett bättre liv genom vår djurhemsverksamhet. Vi tar ansvar för djuren där samhället inte gör det och därmed gör vi skillnad, både på kort och på lång sikt. DJURSKYDDETS VERKSAMHETSIDÉ: Vi skyddar djur genom att långsiktigt påverka lagar och regler samt enskilda människors agerande för att stärka djurens skydd. Detta sker främst på förbundsnivå av förbundsstyrelse och kansliet, men även lokalföreningarna har ett viktigt uppdrag i att påverka beslutsfattare och enskilda människor lokalt. Vi påverkar genom lobbying, alltså direkt påverkan på politiker och andra beslutsfattare, men även genom att få uppmärksamhet för aktuella djurskyddsfrågor i media samt på social medier och därmed skapa opinion. Vi deltar också i olika myndigheters arbete genom deras utsedda arbetsgrupper och som en remissinstans. Med vårt värdegrundsmaterial REDE (Respekt, Empati, Djur, Etik) jobbar vi med attitydpåverkan i förskolor och skolor. Vi räddar djur genom att göra praktisk skillnad för övergivna och andra behövande djur som behöver nya kärleksfulla hem. Det arbetet utförs praktiskt av våra lokala föreningar som driver djur- och jourhemsverksamhet. Vi är den enda svenska landsomfattande organisationen som både utför praktiskt djurskyddsarbete, i form av att ta 5

6 hand om djur som lämnats till oss, hjälper till vid myndigheternas omhändertaganden och samt ordnar omplaceringar, och ett långsiktigt påverkansarbete för ett starkare djurskydd. Djur måste ges högre status och högre krav ska ställas på djurägare. Men det tar tid att påverka och att få till stånd nya lagar och regler samt en attitydförändring. Under tiden vägrar vi att stillasittande se på när djur överges och far illa. Därför är vi stolta över att kunna göra skillnad för djur, både på kort och på lång sikt. Planering för åren VI SKA BLI FLER Fler medlemmar innebär en större tyngd i våra kontakter med politiker, makthavare och media. Fler medlemmar ger också en bättre ekonomi och ökar möjligheterna att kunna utföra mer arbete, då vi är fler som kan dela på uppgifterna. Vidare ger fler medlemmar också en ökad synlighet och spridning av vår information och kunskap om djurskydd. Att antalet direktanslutna medlemmar ökar till personer till den 31 december Att antalet månadsgivare ökar till personer till den 31 december Genom att påvisa fördelarna med ett medlemskap hos Djurskyddet Sverige, både för befintliga medlemmar men också för att få nya. Genom att förbundet uppmanar våra nuvarande medlemmar att värva en vän samt annonsering via sociala medier såsom Facebook. Genom att skicka direktadresserade brev till tänkbara medlemmar inom vissa utvalda grupper. Genom att starta ungdomsförbundet Djurskyddet Ungdom och rekrytera medlemmar dit. Att antalet föreningar ökar till 65 stycken samt att anslutna föreningar ökar sitt medlemsantal med 10 procent. Genom att förbundet informerar om Djurskyddet och att medlemmar ges tydlig information om hur det går till att starta en förening. Genom att föreningarna samarbetar och tipsar varandra om lyckade medlemsvärvningsinsatser. Genomföra en rekryteringskampanj riktad mot framför allt de orter där det idag saknas föreningar och/eller djurhem/jourhem. VI SKA BLI MER KÄNDA En förutsättning för att nå fler medlemmar och få fler att vilja stödja oss både ekonomiskt och i sakfrågor är att människor känner till oss. Idag behöver vår organisation bli mer känd i samhället, både hos beslutsfattare och privatpersoner. Vi kan inte uppnå detta genom kostsam annonsering, istället bör vi utnyttja vår lokala förankring och sprida information om oss i sociala medier och andra kostnadseffektiva kanaler. Att alla föreningar inom Djurskyddet Sverige ska ha ordet Djurskyddet med i sitt namn för att vi som organisation ska stärka vår identitet. Genom att förbundet endast betalar ut bidrag till de föreningar som har Djurskyddet i sitt namn och använder den gemensamma logotypen. För att förbundet ska anta nya föreningar krävs att de har antagit ett namn där ordet Djurskyddet ingår. 6

7 Kommunikation till medlemmar och allmänhet Tidningen Djurskyddet Att medlemmar och andra intresserade genom tidningen får aktuell och relevant djurskyddskunskap förpackad på ett läsvärt och motiverande sätt. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. Innehållet ska spegla förbundets verksamhet och innehålla aktuella artiklar om djurskydd. På ledarplats och i Sista ordet finns möjlighet att ytterligare belysa förbundspolitik och djurdkyddsfrågor. Webbtidningen. Att via webbtidningen nå ut till fler än våra medlemmar och redan intresserade. Att webbtidningen publicerar nyheter minst två gånger i veckan och att dessa nyheter också sprids på sociala medier. Webbplatsen, sociala medier och nyhetsbrev Öka kännedomen om oss som organisation och vad vi står för samt öka kunskapen kring djurskydd. Öka antalet besökare på vår webbplats och på vår Facebooksida. Vi ska vara aktiva på Facebook och andra sociala medier. Förbundet ska skicka nyhetsbrev en gång per månad till prenumeranter via e-post. Fortsätta utveckla vår webbplats Informationsmaterial till föreningar, medlemmar och allmänhet Öka kännedomen om oss som organisation och vad vi står för, samt öka kunskapen kring djurskydd. Ta fram relevant informationsmaterial som kan användas av enskilda medlemmar och våra lokalföreningar Ge stöd till föreningarna för att ta fram eget informationsmaterial. 7

8 Förbundskansliets service till medlemmar och allmänhet Att de som kontaktar förbundet får återkoppling inom rimlig tid, innebärande: - Förfrågningar via e-post ska besvaras inom två arbetsdagar. - Nya medlemmar, faddrar och gåvogivare ska få ett brev från förbundet inom en vecka. - Medlemmar som inte betalar sin medlemsavgift får en påminnelse efter en månad. - Fler föreningar ska använda det nya medlemsregistret Administrationen på förbundets kansli svarar för service och utskick. Kansliet fortsätter att informera föreningarna om det nya medlemsregistret. Synas i debatten Att snabbt kunna kommentera och agera när djurskyddsfrågor hamnar i samhällsdebatten. Att själva lyfta relevanta djurskyddsfrågor i debatten. Förbundsstyrelse och kansli ska ha fortsatt aktiv nyhetsbevakning och reagera tidigt vid signaler om att ett brännande ämnesområde uppmärksammas. Pressmeddelanden och/eller kommentarer i media ska kunna komma ut på kort varsel. Styrelseledamöterna ska ha utsedda specialområden som de ska behärska, för att hjälpa kansliet med fakta och uttalanden. På förhand ta fram underlag i frågor som förbundet vill driva. VI SKA BLI STARKARE I vår organisation finns en fantastisk kunskap, erfarenhet och kraft att vilja förbättra situationen för djuren. För att organisationen ska kunna växa och bli starkare måste alla dra åt samma håll och stötta varandra. Föreningarna är grunden för organisationen och förbundet har därför ett stort ansvar i att ge stöd till dem. Organisationen behöver även ha en stabil ekonomisk grund samt en väl fungerande organisation och kansli för att kunna utföra det viktiga djurskyddsarbetet. Gemensamma stadgar inom organisationen Att alla föreningar anslutna till förbundet har likalydande stadgar. De stadgar som antogs av förbundsstämman år 2010 ska antas av alla anslutna föreningar. Revidering av befintliga stadgar. 8

9 Föreningarna Att föreningarna får det administrativa stöd de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Förbundet prioriterar det administrativa stödet till föreningarna, bland annat genom att kansliet aktivt kontaktar de föreningar som inte självmant hör av sig. Föreningarna som heter Djurskyddet och använder loggan har möjlighet att få en webbplats under djurskyddet.se utan kostnad samt en e-postadress. Föreningarna erbjuder hjälp från kansliet med att ta fram original till informationsmaterial för tryck, som sedan bekostas av föreningen själv. Kansliet fortsätter att utbilda föreningarna i medlemsregistret, ArcMember. Styrelsemedlemmar och kanslipersonal besöker de föreningar som så önskar. Att föreningarna är uppdaterade på aktuella frågor och aktivt deltar i utvecklingen av organisationen. Föreningarna har en aktiv dialog med kansliet för att hålla både sig själva och kansliet uppdaterade i aktuella frågor. Förbundet arrangerar ordförandekonferens i februari Förbundsstämma genomförs i maj Föreningsdagar genomförs i april Ekonomi Stöd till föreningarna Att stödja föreningarnas arbete genom bidrag. Anslutna föreningar kan ansöka om bidrag för löpande verksamhet, kastrering av katter samt marknadsföringsaktiviteter. Bidrag betalas ut till föreningarna utifrån gällande regelverk. Översyn av bidragsregelverket genomförs. Förbundets ekonomi Djurskyddet Sverige ska ha en budget i balans. Fortsätta arbeta med insamlingsfrågor. Hitta nya inkomstkällor, som exempelvis företagssamarbeten. Att förbundets styrelse är fortsatt kostnadsmedveten. 9

10 Samarbete med andra organisationer Utöka samarbetet med likasinnade organisationer Samarbete med andra organisationer som har samma eller likartade åsikter som förbundet i aktuella frågor. Genom gemensamma projekt vi dra nytta av varandra. Förbundet ska delta på aktiviteter där tänkbara samarbetspartners finns. Vi ska aktivt bjuda in tänkbara samarbetspartners till diskussioner. VI SKA FÖRBÄTTRA FÖR DJUREN Syftet med vår organisation är att skapa ett bättre djurskydd för sällskapsdjur, lantbruksdjur och vilda djur. Vi gör praktiskt skillnad bland annat genom att ge många djur nya hem via vår lokalföreningar. Långsiktigt förändrar vi genom att påverka, företag och andra makthavare. Vi ska också förbättra människors attityder till djur och djurskydd. Genom vårt skol- och förskolearbete kan vi påverka tidigt, eftersom attityder grundläggs i unga år. Politisk påverkan Påverka riksdagspartierna Att en ny och förbättrad djurskyddslag antas snarast som stärker landets djurskydd. Gärna med samma omfattning och utgångspunkt som i den statliga utredningens förslag. Att motioner och propositioner som överensstämmer med våra politiska krav läggs fram till riksdagen. Förbundet ska träffa representanter för riksdagspartierna för att diskutera våra viktigaste frågor. Vi ska löpande förse riksdagsledamöter med information om djurskyddsfrågor och underlag inför den allmänna motionstiden. Förbundet ska finnas på plats på viktiga politiska evenemang som Almedalsveckan. Agera i Eurogroup for animals Att påverka EU-länderna till bättre djurskydd. Genom internationellt samarbete och att driva våra frågor både nationellt och internationellt. Hämta information om hur djurskyddsfrågorna förändras i andra länder. Att möta kandidater som är aktuella för val till EU-parlamentet för att diskutera och informera om djurskydd nationellt och internationellt. Påverka myndigheter, organisationer och företag Att förbundets synpunkter ska efterfrågas och ge effekt. Vi ska delta aktivt i Jordbruksverket referensgrupper där vi erbjuds plats och be att få vara med i grupper där vi inte är representerade. 10

11 Vara aktiva i att svara på remisser från myndigheter och andra. Finnas representerade vid hearings och konferenser som rör djurskydd. Samarbeta med och påverka andra organisationer. Lyfta aktuella djurskyddsfrågor med företag och organisationer, när så är möjligt, Arbeta aktivt för att påverka inom KRAV och Svenskt Sigill. REDE Att förbundet fortsätter sprida REDE och Mini-REDE till skolor och förskolor. Förbundet tillsammans med föreningarna och andra engagerade fortsätter att informera om REDE och Mini-REDE till skolor och förskolor. Att lärare och förskolelärare erbjuds utbildning inom REDE och Mini-REDE till självkostnadspris. Förbundet ska fortsätta samarbetet med Lill-Skansen. Att förbundet prioriterar att söka långsiktig finansiering till REDE och Mini-REDE. AKTUELLA DJURSKYDDSFRÅGOR Jakt- och rovdjursfrågor Att den statliga jaktlagsutredningen lämnar förslag där djurskyddshänsyn tas. Att fortsätta arbetet med att uppvakta och påverka den pågående utredningen av jaktlagstiftningen. Genom att tidigt vara med i debatten och på så sätt påverka jakt- och viltfrågor. Påverka makthavare och andra att fatta de djurskyddsvänligaste alternativen i jakt- och rovdjursfrågor. Att fortsätta arbeta med jakt- och rovdjursfrågor genom lobbying och samverkan med andra organisationer. Förbundet ska delta i debatter som rör djurskydd inom jakt- och rovdjursfrågor. Aktivt delta på seminarier och möten. Fortsätta samarbeta med andra organisationer inom området rovdjur och jakt. Att sprida korrekt information om rovdjur ur ett djurskyddsperspektiv. Genomföra informationsmöten ute i landet under hela året. Bjuda in experter som står för fakta, exempelvis viltspårare eller folk från Nordens Ark. Rovdjursbroschyren ska spridas till alla våra föreningar ute i landet. Fortsätta driva förbundets ståndpunkter och påverka viktiga frågor såsom den föreslagna licensjakten på säl, grytjakten, uppfödning av utsättningsfåglar för jakt, fällfångst, licensjakt på varg, snarjakten, användandet av 11

12 lockfåglar och vinterjakten på älg. Förbundet ska fortsätta vara med tidigt i debatten med exempelvis pressutspel och politisk påverkan. Sällskapsdjur & pälsdjur Att få en lag om obligatorisk märkning av katter samt kastrering av utekatter. Att förbundet via styrelsen, kansliet och föreningarna, aktivt lobbar för lagförslaget gentemot riksdag och regering tills det gått igenom. Att öka kunskapen hos djurägare och blivande djurägare. Förbundet ska fortsätta samarbetet med Blocket. Sprida information till djurägare och blivande djurägare genom broschyrer och information på förbundets webbplats. Hålla en fortlöpande dialog med zoohandeln om hur försäljningen av djur ska kunna bli ännu mer seriös. Förbundet ska finnas representerade på Husdjursmässan i Stockholm för att där sprida information om djur och djurskydd. Att få en k-märkning av katter (k= kastrerad). Genom att påverka veterinärer och Jordbruksverket. Att få ett stopp för dagens minkuppfödning. Genom att påverka politiker att driva krav på förbättring eller nedläggning av minkfarmer. Genomföra en kampanj för att belysa minkarnas situation. Att arbeta för djurfria cirkusar i Sverige. Lobba för att förslaget om förbud mot elefanter och sjölejon går igenom, men helst ett generellt förbud mot djur på cirkus. Att minska djurs lidande på grund av smällare och fyrverkerier genom att privatpersoner inte tillåts använda 12

13 sådan pyroteknik. Fortsätta samarbeta med andra organisationer och påverka politiker. Driva kampanjer både centralt och lokalt för att få ett förbud. Lantbruksdjur Arbeta för att förbättra djurtransporterna. Samarbete med svenska EU-parlamentariker som arbetar med frågan. Påverka genom Eurogroup for Animals och andra organisationer. Föreningarna arbetar med frågan genom att ha träffar där de visar film om djurtransporter och där medlemmarna sedan kan påverka genom att till exempel skicka brev till EU-parlamentariker. Uppvakta Jordbruksverket och be dem kräva av länsstyrelserna att det görs fler kontroller av djurtransporter. Arbeta för att få ett stopp på kirurgisk kastrering av smågrisar. Uppvaktning av företag där vi begär att de bara säljer kött från grisar som inte är kirurgiskt kastrerade. Skriva debattartiklar centralt samt förse föreningarna med debattartiklar och insändare de kan skicka in till lokal media. Vara aktiv i referensgruppen för gris på Jordbruksverket. Inte acceptera en försämring av djurskyddet inom svensk grisuppfödning. Aktivt följa förändringen av reglerna för grisuppfödning. Ett aktivt deltagande i Jordbruksverkets djurskyddsråd och i referensgruppen för gris. Vid behov lyfta problemet i debattinlägg och på sociala medier. Se till att kraven på bete till nötkreatur bibehålls. Aktivt följa förändringen av reglerna för nötkreatursuppfödning. Ett aktivt deltagande i Jordbruksverkets djurskyddsråd och i referensgruppen för nöt. Vid behov lyfta problemet i debattinlägg och på sociala medier. Förbättra situationen för vallade djur. Följa upp för att försäkra oss om att SKK:s antagna policy följs. Uppvakta fåravelsförbundet. 13

14 Att minska antalet avmagrade får. Att uppvakta och utbilda Djurhälsovården och Jordbruksverket. Få till en bojkott av merinoull från Australien. Förbundet ska informera om mulesing och de långa transporterna i samband med uppfödningen av merinofåren via sina kanaler. Ett aktivt deltagande i Jordbruksverkets djurskyddsråd och referensgruppen för får och get. Vid behov lyfta problemet i debattinlägg, namninsamling och på sociala medier. Förbundet ska uppvakta handeln och informera om varför de bör bojkotta merinoull från Australien. Öka djurskyddsmedvetenheten hos konsumenterna om hur djur som används till livsmedel och kläder behandlas. Förbundet ska ha en fortsatt dialog med handeln i djurskyddsfrågor och om djurvänliga produkter. Vi ska aktivt arbeta inom organisationen Sveriges konsumenter där vi är medlemmar. Vi ska utveckla vår app så mycket som möjligt med tillgängliga resurser. Hästar Att förbättra situationen för hästar som används vid tävling och träning. Förbundet ska påverka exempelvis Svensk Ridsport och Svensk Travsport att själva ta initiativ för att förbättra djurskyddet för hästarna inom sporten. Vi vill lyfta fram goda exempel på lyckosamma projekt som förbättrat djurskyddet för tränings- och tävlingssituationer. Förbundet ska informera om hästarnas situation på tränings- och tävlingsbanorna. Ett aktivt deltagande i Jordbruksverkets djurskyddsråd och referensgruppen för häst. Få igenom ett totalt spöförbud inom travet. Få näringen att minska spöanvändandet genom högre böter och andra strängare interna regler. Ett aktivt deltagande i Jordbruksverkets djurskyddsråd och referensgruppen för häst. Vid behov lyfta problemet i debattinlägg, namninsamling och på sociala medier. Lobbying hos politiker. Att förbättra situationen för hästar som används för hobbyridning. 14

15 Få näringen att förbättra djurskyddet hos hobbyhästar. Ett aktivt deltagande i Jordbruksverkets djurskyddsråd och referensgruppen för häst. Vid behov lyfta problemet i debattinlägg, namninsamling och på sociala medier. Lobbying hos politiker. Förbundet och föreningarna ska delta på seminarier och möten där dessa djur berörs och påverka genom att delta i debatten. Kunskapsspridning på lämpligt sätt.. Förbättra anmälningsbenägenheten hos veterinärer och annan djurhälsopersonal när det gäller hästar som far illa. Genom att påverka Jordbruksverket att ta fram vägledningar och enkla verktyg som djurhälsopersonalen kan använda sig av vid anmälan. Få näringen att ta fram rutiner för att underlätta för personalen att anmäla missförhållanden, samt att arbetsgivaren då också stöttar sin personal. Arbeta för att hästutrustning med merinoull inte säljs och används. Utreda hur vanligt det är, samt ta reda vilka importörer som tar in och säljer utrustning som innehåller merinoull (kan till exempel finnas i täcken och stoppning i sadlar). Om behovet av information kvarstår, påverka importörerna att sluta sälja merinoull. Sprida kunskapen om merinoull till allmänheten och då speciellt till hästägare. Arbeta för att ändra i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning 2 kap 1 - vi vill att meningen hästar bör hållas tillsammans med artfränder ändras till hästar ska hållas med artfränder. Få näringen att informera om vikten av artfränder. Ett aktivt deltagande i Jordbruksverkets djurskyddsråd och referensgruppen för häst. Vid behov lyfta problemet i debattinlägg, namninsamling och på sociala medier. Lobbying hos politiker. Påverka de remissinstanser som argumenterade för det svagare ordvalet bör i förskriften i stället för det betydligt kraftfullare ska. 15

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

Pälsfria listan. Din guide för det lokala arbetet!

Pälsfria listan. Din guide för det lokala arbetet! Pälsfria listan Din guide för det lokala arbetet! Djurens Rätt arbetar centralt med att få klädföretag att ansluta sig till Pälsfria listan. Även enskilda lokala butiker landet runt är väldigt välkomna

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Detta gäller! 2012-2013

Detta gäller! 2012-2013 Detta gäller! 2012-2013 Förord Förbundsstämman är Förbundet Vi Ungas högsta beslutande organ. Förbundsstämman styr Förbundet Vi Unga genom att fastställa en rad dokument: Förbundet Vi Ungas stadgar (senast

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Svenska Migränförbundet Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Migränförbundets stämma har varje år antagit verksamhetsplan och budget, som gällt det innevarande året. Eftersom en stor

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223 Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se Kundtjänst 0771-223 223 TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND

Läs mer

SÅ MÅR DJUREN SOM GER OSS ULL OCH DUN

SÅ MÅR DJUREN SOM GER OSS ULL OCH DUN SÅ MÅR DJUREN SOM GER OSS ULL OCH DUN En guide för den medvetne konsumenten DJURVÄNLIGA 1 konsumenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att handla djurvänligt 3 Ull 4 Mer hud ger mer ull 4 Mulesing - hud skärs bort

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Verksamheten 2010-2011

Verksamheten 2010-2011 Verksamheten 2010-2011 Foto: Istockphoto Vi gör skillnad! Djurskyddsarbete kan ibland kännas tröstlöst. Våra föreningar tvingas varje vecka säga nej till djur som behöver nya hem, helt enkelt för att våra

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Valberedningens förslag Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Louis de Geer konsert & konferens Norrköping 12-13 maj 2012 2 Valberedningens förslag 2012 till Djurskyddet Sverige Styrelse 2012-2014 Ordförande

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET 1 Svenska Migränförbundet, -04-08 Förslag till VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET - Verksamhetsplan och budget presenteras i ett sammanhållet dokument. Under varje resultatenhet presenteras verksamheter (projekt)

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Målsättningar 2019 och aktiviteter 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN. Målsättningar 2019 och aktiviteter 2015-2017 14. a) VERKSAMHETSPLAN Målsättningar 2019 och aktiviteter 2015-2017 Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) består av medlemmar och bygger på deras engagemang. Våra långsiktiga målsättningar och den

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet KOMMUNIKATIONS OCH Svenska Ridsportförbundet 1 Innehåll Syfte, vision inriktningsmål.sid 3 Långsiktiga, kortsiktiga mål sid 4 Inriktningsmål sid 5 Inriktningsmål sid 7 Inriktningsmål, uppdrag sid 8 Kanalstrategi

Läs mer

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter 201-03-21 Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-807 Stockholm RHC Årsmöte 201 RHC Styrelse 2014 Ledamöter och suppleanter Ordförande Maj Hellström avgick 141206 Vice ordf och ordf fr 141206 Suzanne

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Motion 12 Motion 13 Motion 14. med utlåtanden

Motion 12 Motion 13 Motion 14. med utlåtanden Motion 12 Motion 13 Motion 14 med utlåtanden 37 Motion 12 Motion angående samverkan med ifrågasatt nöjesarrangör. Det är nog inte så ovanligt att en lokal hyresgästförening sponsrar eller gör PR tör något

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tar över kommunernas ansvar för kontroller av djurskydd

Läs mer

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Din hjälp är viktig För oss i Djurens Rätt är det självklart att djur ska ha det bra. Verkligheten ser tyvärr ofta annorlunda ut.

Läs mer

Djurskyddspolisen i Stockholms län

Djurskyddspolisen i Stockholms län Djurskyddspolisen i Stockholms län Den här satsningen leder till mindre lidande för både människor och djur. Det går att använda flera mjuka instrument som förelägganden och tillsyn. Det gör att vi kan

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2015 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2015. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Hundar. Rättigheter och ansvar. Information 2009. Miljö & Teknik. Svenska kennelklubben 08-795 30 00 info@.skkse www.skk.se

Hundar. Rättigheter och ansvar. Information 2009. Miljö & Teknik. Svenska kennelklubben 08-795 30 00 info@.skkse www.skk.se Hundar Svenska kennelklubben 08-795 30 00 info@.skkse www.skk.se Rättigheter och ansvar Länsstyrelsen i Skåne län 040/044 25 20 00 lansstyrelsen@m.lst.se www.lansstyrelsen.se/skane Jordbruksverket 036-15

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig på som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för kontroller

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan!

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! - Handlingsförslag för kretsar av kretsar från IKFF:s samrådsmöte 2006 Hej IKFF medlemmar! På Samrådsmötet i Stockholm den 28 oktober 2006

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

VI MÅSTE FORTSÄTTA KÄMPA FÖR DJUREN!

VI MÅSTE FORTSÄTTA KÄMPA FÖR DJUREN! verksamheten 2009 INNEHÅLL 4 Vilka är vi och vad gör vi? Djurskyddet Sverige är med sina drygt 14 000 medlemmar och 57 anslutna djurskyddsföreningar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. 5 Året

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan ontrollsystemet: regelverket, riskbaserade kontroller, handläggning, bondens rättigheter och skyldigheter Regelverket ontrollsystemet ontroll, handläggn ing Hemma hos bonden Efter kontrollen En 30-minuters

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Djurvänlig turism. Så hjälper du djuren på semestern. Vi hette tidigare WSPA. worldanimalprotection.se. (World Society for the Protection of Animals)

Djurvänlig turism. Så hjälper du djuren på semestern. Vi hette tidigare WSPA. worldanimalprotection.se. (World Society for the Protection of Animals) Djurvänlig turism Så hjälper du djuren på semestern worldanimalprotection.se Vi hette tidigare WSPA (World Society for the Protection of Animals) Djurshower är underhållning på djurens bekostnad Djurshower

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet GULA HÄFTET! Innehåller punkt 24-37 Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet Här finns också förslag till förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Fö retagarna Huddinge

Fö retagarna Huddinge Företagarna i Huddinge verkar för goda kontakter mellan företagen, kommunen, näringslivet och övriga delar av samhället. Vårt motto är att det ska vara enkelt att driva företag! Fö retagarna Huddinge Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben Svenska Brukshundklubben Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (VD) Svenska Brukshundklubbens kongress maj 2015 Foto: Åsa Lindholm Ulf Uddman VD Svenska Kennelklubben SBK kongress 2015 Verksamhetssiffror inom

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

KRÄNKNINGAR, HOT, MISSHANDEL

KRÄNKNINGAR, HOT, MISSHANDEL Pressrelease från Stoppa Gatuvåldet: 27 april 2009 KRÄNKNINGAR, HOT, MISSHANDEL Det kan inte ha undgått dig att våldet i vårt samhälle ökar. Våldet går nu även ner i åldrarna. Var finns föräldrarna och

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping Djurskyddet Sverige Virkesvägen 10 120 30 Stockholm 08-673 35 11 info@djurskyddet.se www.djurskyddet.se Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Motion 1. -att Familjejordbrukarna tar i med krafttag för att få bort all olämplig personal inom djurskyddsmyndigheterna på alla plan.

Motion 1. -att Familjejordbrukarna tar i med krafttag för att få bort all olämplig personal inom djurskyddsmyndigheterna på alla plan. Motion 1 Till Familjejordbrukarnas Riksförbund. ~' Tillämpningen av djurskyddet i Sverige har urartat så långt att många djurskyddshandl~ggare och länsveterinärer utövar ren terror mot landets djurägare.

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Punkt 1 Mötesordföranden Christina Nordin inledde mötet med att hälsa deltagarna välkomna till konsumentrådets möte. Ordföranden började med

Läs mer

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Fakta Enligt en stor nationell kartläggning 6) är det uppskattningsvis cirka 15% av befolkningen som får allergibesvär av pälsdjur. Pälsdjur avger

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling

Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling 1 Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling Journalnummer: 2010-903 Projektnamn: Stödmottagare: Kontaktpersoner: Djurvälfärd kompetensutveckling i djurskyddskontroll inom svensk animalieproduktion.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer