REGLER. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLER. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning Allmänt förhållningssätt 2 Särskilda parkeringsregler 3 Avfall och sopor 3 Plantering av träd 3 Skötsel av gemensamma ytor och utrymmen 4 Gemensam utrustning i förrådet 5 Tomter 5 Överlåtelse av bostadsrätt (försäljning) 5-6 Utvändiga arbeten 7-8 Behov av hjälp vid fel i lägenheten 9 Vem ansvarar för vad Regler utgåva 08 Styrelsen Sid 1 av 11

2 Allmänt förhållningssätt Var aktsam och förvalta föreningens område väl. Stör ej grannar genom musik, buller, etc. Särskild varsamhet skall iakttas alla dagar mellan kl och För gräsklippning, spikning m.m. gäller att ej utföra dessa sysslor på morgonen (före kl ) och kvällar (efter kl ). Låt ej barn rita på byggnader, skada träd, buskar, planteringar, m.m. Målsman är ersättningsskyldig för uppkomna skador. Husdjur skall vara kopplade och får ej rastas inom området, djurägaren är ansvarig för eventuell sanering. Gatan är ett sk. Gångfartsområde. Detta innebär att fordon får ej parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. Tvätta ej bilen inom området. Fönsterspröjsen får ej tas bort, dessa tillhör föreningen. Grillar och torkvindor skall placeras på ett sådant sätt att grannar ej blir störda, dvs. ej vid tomtgräns. Bollspel på annan yta än det egna skötselområdet skall ej förekomma. Bilkörning på södra och norra vägen får endast ske i samband med i- och/eller urlastning. Dessa vägar måste hållas fria för eventuella utryckningsfordon. Parabolantenn får ej monteras upp Parkering skall ske i garage, på garageuppfart eller på markerad parkeringsplats. Gästparkeringen är i första hand till för våra gäster. Permanent parkering på gatorna är förbjudet. Utförligare regler kring parkeringen redovisas på nästa sida. Regler utgåva 09 Styrelsen Sid 2 av 11

3 Särskilda Parkeringsregler Alla hushåll med 2 bilar som har ett garage eller en parkeringsplats kommer att få 1 P-tillstånd & 1 Gästkort. Ett hushåll med rätt till P-tillstånd har inte rätt till mer än endast 1. Observera att det hushåll som har garage + ett garageuppfart erhåller endast ett gästkort 4 st extra parkeringstillstånd ( 24 timmars ) är gränsen för vad ett hushåll kan få. Förbokas max 1 månad i förväg. Tänk på att Ni kan låna också gästkort från varandra Om bilen säljs skall P-tillståndet återlämnas Om huset säljs går P-tillståndet över till köparen om denne äger 2 bilar. Om inte återlämnas det till styrelsen Först till kvarn gäller på P-platserna Avfall och sopor Tidningspapper och glas får ej placeras i soprummet. Detta avfall lämnas på återvinningsplatsen vid korsningen Friarelyckan - Stora Tolseredsvägen. Tänk på att plastsäckar, krukor o. dyl. inte är komposterbart! Wellpapp ska vikas ihop och placeras i avsedd rullställning i soprummet. Grovsopor (t.ex. cyklar, barnvagnar, möbler, julgranar, större buskar & träd) och farligt avfall (t.ex. lysrör, batterier, färgrester, oljor, elektronik, TV, radio) bortforslas på egen bekostnad. Närmaste återvinningscentral finns ovanför Tagene bilprovning. Tänk på att packa soporna väl, varje sopkärl á 600 liter kostar ca 5.000:- per år. Och för allas trivsel, se till att locket på sopkärlet är STÄNGT när Du har kastat Dina sopor. Plantering av träd Plantering av träd får ej ske inom ett avstånd av 2 meter på ömse sidor av fjärrvärmeledningarna. Regler utgåva 09 Styrelsen Sid 3 av 11

4 Skötsel av gemensamma ytor och utrymmen Daglig tillsyn och åtgärd i soprum Eventuella sopor på golven tas upp och läggs i kärlen. Wellpappkartonger skall delas och vikas ihop. Nedsölade golv spolas vid behov av med vatten. Övriga ytor En daglig tillståndsrunda av föreningens yttre skall företas. Oegentligheter som ej omedelbart kan lösas rapporteras vidare till respektive samordnare eller styrelsen. Det kan t.ex. vara sådant som dålig snöröjning eller skador på fastighet. Åtgärder vid behov Klippning av gräset utefter Friarelyckan mellan gångvägen och parkeringsplatserna. Gräslängden bör ej tillåtas överstiga 10 cm, klippt gräs kan lämpligen ligga kvar efter klippning. De gemensamma rabatterna utefter Friarelyckan skall endast hållas rena från eventuellt löst skräp. Ogräsrensning och kantklippning utförs på våroch höststäddagarna. Vinterväghållning Föreningen köper denna tjänst av entreprenör, men då det är påkallat (när det snöat eller vid halt väglag) ska det kompletteringsflisas/sandas eller skottas där det behövs. Utsidan av soprumsdörrar är exempel på sådana områden. Regler utgåva 09 Styrelsen Sid 4 av 11

5 Gemensam utrustning i förrådet Motorgräsklippare skall endast användas till klippning av gemensamma gräsytor. Klippning av egna gräsytor med föreningens motorgräsklippare tillåts endast om gräset blivit så långt att det svårligen kan ansas med handgräsklippare. Medlem som använder den sista gräsklipparbensinen i dunken ser till att den fylls upp igen. Dunken rymmer 5 liter och oktantalet ska vara 95 blyfri. Ersättning för utlägg fås mot kvitto av föreningens kassör. Trädgårdsverktygen med undantag av skottkärran skall endast användas till föreningens gemensamma ytor. Tomter Medlemmar med tomtbaksida utan naturlig åtkomst annat än genom lägenhet, äger rätt att för utvändig åtkomst vid tyngre sysslor som t.ex. gräsklippning eller skottkärrekörning beträda angränsande grannars tomter. Detta gäller lägenheterna Russvägen 15, 16, 28, 30, 36, 38, 27, 29, 35 och 37. Överlåtelse av bostadsrätt (försäljning) Eftersom stadgarna inte talar om försäljning utan i stället om överlåtelse används i fortsättningen den benämningen. Beakta följande steg vid överlåtelse: 1 Föreningsinformation och genomgång Under den tid som föregår själva kontraktsskrivandet är det ofta önskemål från mäklare och/eller köpare om att få se föreningens årsredovisningar eller andra handlingar samt att få ställa frågor om ekonomin. Dokumenten, se punkt 6, ska vara arkiverade i lägenhetspärmen. Samma dokument är också tillgängliga hos styrelsen som också kan kontaktas rörande föreningsfrågor som ekonomi, etc. 2 Anmälan om överlåtelse Blankett avseende anmälan om överlåtelse skall fyllas i och undertecknas av både säljare och köpare och överlämnas till styrelsen. Blankett för detta tillhandahålls av styrelsen. Detta dokument ligger till grund för medlemsansökan för köparen. Styrelsen tar en kreditupplysning av alla nya medlemmar. 3 Överlåtelse- och pantsättningsavgift Dessa avgifter tas enligt föreningsstadgarna 8 ut i samband med överlåtelse. Dock begränsas pantsättningsavgiften till att gälla enbart vid försäljning. Överlåtelse- och pantsättningsavgift är 2,5 % resp. 1 % av gällande basbelopp. Säljare är ansvarig för att avgiften betalas. Regler utgåva 09 Styrelsen Sid 5 av 11

6 4 Vattenavräkning Aktuell bostadsrättsinnehavare svarar alltid för vattenförbrukningsavstämning. Har det under den gångna avläsningsperioden varit bostadsrättsöverlåtelse tar den nya innehavaren över eventuell återbetalning eller skuld. Det är upp till parterna själva att göra upp om hur de vill reglera vattenavräkningen. 5 Fjärrvärme- och elavläsning Avläsning av dessa mätare kan utföras av antingen säljare eller köpare eller båda tillsammans. Mätarställningen rings eller skickas sedan in till distributören. Avläsningen kan vid osäkerhet också beställas av resp. leverantör. 6 Lägenhetsdokumentation Det åligger bostadsrättsägaren att hålla viss lägenhetsrelaterad dokumentation tillgänglig och uppdaterad. Denna lägenhetsspecifika dokumentation, utom maskinbruksanvisningar och områdesskötselritningar, arkiveras också av styrelsen. Denna dokumentation överlämnas till ny bostadsrättsägare och omfattar minst följande: a) Föreningens stadgar b) Årsredovisningar c) Protokoll från årsstämma d) Regler (denna skrift) e) Lägenhetsritning f) Områdesskötselritning (= "tomten") g) Maskin- och fjärrvärmebruksanvisningar Regler utgåva 09 Styrelsen Sid 6 av 11

7 Utvändiga arbeten Generellt: Alla utvändiga arbeten ska innan utförandet föregås av en intern bygglovsansökan. Den ska innehålla en skalenlig ritning på byggnationen och närmast berörda grannars skriftliga godkännande. Handlingen lämnas sedan över till styrelsen för slutgiltigt godkännande och arkivering. För uterum krävs även bygglov från Stadsbyggnadskontoret. (Kopia på beslut lämnas till styrelsen.) Häckar och staket utmed skötselområdesgräns räknas inte som utvändigt arbete och undantas därför. Dock bör, för undvikande av tvist, grannens skriftliga medgivande finnas. Detta kan arkiveras av styrelsen om så önskas. 1. På baksida av lägenhet kan antingen altan med trägolv, stenplattor eller uterum anläggas. (Uterum endast för 4:or & 5:or) 1a. Heltäckande del av staket runt altan/uteplats får vara max 110 cm över mark exkl. räcke eller annan överliggare. Räcke eller överliggare för t.ex. ampelupphängningar Heltäckande del 1b. Placering av uterum får ej ske över fjärrvärmeledning och ej heller närmre än 20cm till resp. grannlägenhet. Leverantör: Byggsats från någon av leverantörerna Novoroom eller Willab. Alternativt lösvirke från tidigare nämnda. Mått: Djup: Minimum 3m - Max 3,5m Höjd: Max 2,5m (Från den gula träpanelens underkant) Bredd: För 4:or = Minimum 4m - Max 4,6m För 5:or = Minimum 4m Max 6,5m Till detta får det tillkomma ett burspråk på max 0,7m djup & max halva längden av den totala bredden (2-3,25m) Färg: Material: Vitt trä och/eller vit/omålad aluminiumram Trä & glas eller enbart glas Trä = Stående träpanel Glas = Fönster & dörrar i glas med aluminiumram Tak: Plasttak med 5 graders lutning. OBS! Ska alltid vara 5 grader oavsett uterummets djup och Tillräckligt tjockt för att klara snöras från befintlig fastighet! Regler utgåva 09 Styrelsen Sid 7 av 11

8 Golv: Glas: Valfritt Enkel eller dubbel Burspråk: Helt i glas eller stående träpanel & glas Isolering: Valfritt. Uterummet får däremot inte byggas så att det kan användas som Åretruntboende. Om detta sker kommer en omräkning av andelstalen att göras. Ledningar: Inga vatten- eller fjärrvärmeledningar får ändras eller dras om! Endast elledningar får dras om och dras till uterummet. Detta ska dock utföras av behörig elektriker. Skärmväggar: Om två grannar bygger uterum och avståndet mellan Uterummen är mindre än 1m, skall den befintliga Skärmväggen tas bort. Lägenhetsinnehavarna ombesörjer själva bortfraktandet. Underhåll: Lägenhetsinnehavare är själva skyldiga att underhålla det yttre och inre av sina uterum. Skador: Vid skada i samband med byggnation av uterum eller Framtida skador på uterum och befintlig fastighet, som beror på byggfel av uterum, så är det respektive lägenhetsinnehavares försäkring som gäller. Det utgår ingen ersättning från föreningen. 1c. Maxhöjd, inkl. eventuella räcken, för övriga staket eller häckar skall vara 110 cm. Dock undantages häck/staket i anslutning till utfart, utgång eller hörn mot gata. Där skall maxhöjd vara 80 cm i enlighet med anvisningar i Trafikkontorets broschyr KLIPP HÄCKEN INNAN OLYCKAN ÄR FRAMME. 2. På framsida får stenplattor och trägolv anläggas. Staket runt uteplats får byggas i samma färger som huset (gul, vit, grön samt i naturell trä). Max höjd 110 cm. 3. Nya skärmar mellan lägenheter får endast uppföras i enlighet med av Mjöbäck uppsatta skärmar. Skärmens dimensioner samt färg skall då vara enligt befintliga skärmar annars är den att betrakta som staket. 4. Lekstugor får uppföras, dock får de yttre måtten ej överstiga L=150 cm, B=95 cm och H=140 cm. Färg ska harmoniera med övrig färgsättning. Sedvanligt bygglovsförfarande (se generellt) ska användas. Regler utgåva 09 Styrelsen Sid 8 av 11

9 Behov av hjälp vid fel i lägenheten Om fel i lägenheten uppstår och du själv inte kan åtgärda felet finns följande hjälp att tillgå: 1) Akuta problem dygnet runt Vi kan alltid ringa vår Jourtelefon Argus Vakt/ Securitas. OBS! Den som utnyttjar tjänsten får räkna med att själv stå för kostnaden om inte felen anses vara av sådan art som föreningen normalt ska stå för, se exempel i Vem ansvarar för vad - listan. Har skada uppkommit genom medlems oaktsamhet är denne alltid kostnadsansvarig, oavsett vad som sägs i Vem ansvarar för vad - listan, se nästa sida. 2) Behov av hjälp vid Ej akuta problem Vid behov av hjälp men som ej är akut kan vår gemensamma "fastighetsreparatör" kontaktas. Reparatören hjälper kostnadsfritt till med det som står som föreningens ansvar i Vem ansvarar för vad - listan, se nästa sida. OBS! Telefontid är Fastighetsreparatör: Arne Wessberg Russvägen 4 Tel: , hem: Regler utgåva 09 Styrelsen Sid 9 av 11

10 Vem ansvarar för vad: Område Medlem Förening Ytterdörr Dörrblad, karm, foder, utsida Dörrblad, karm, foder, insida Låscylinder, låskistor och beslag Handtag och beslag Ringklocka Brevlåda Tätningslister Belysning vid ytterdörr Golv, tak, dörrar och väggar Ytbeläggning golv i rum Tätskikt i våtutrymme Underliggande beläggning i golv Ytbeläggning innervägg och tak Underliggande beläggning i innervägg och tak Vädringsventil inkl filter Innerdörrar inkl. foder, tröskel, lås Fönster Invändig målning av karmar och bågar samt mellan bågar Yttre målning Glas Spanjolett inkl handtag Fönsterbänk Tätningslister Spröjs 10 års garanti VVS Badkar, handfat och tvättho WC-stol (porslin + sits) WC-stol vatten och avlopp inkl mekanik Avloppsledningar inkl. rensning Golvbrunn, vattenlås, galler inkl rensning Golvvärmeslingor Fjärrvärmeanläggning Alla vattenledningar inkl. packningar Duschkabin Duschslang inkl handtag Vattenblandare inkl packningar Ventilation Ventilationsdon Ventilationsfläkt Ventilationskanaler Regler utgåva 09 Styrelsen Sid 10 av 11

11 Fasad Fasad, yttre underhåll/målning Fönsterbleck Lägenhetsskiljande skärmväggar Egna skärmväggar och andra utvändiga arbeten Vitvaror Kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare Köksfläkt El Ursprunglig* installation inkl. ledningar Ursprungliga* eluttag och kontakter Telefonkontakter Glober till badrums/toalettbelysning Allmän ytterbelysning Övrigt Garageportar inkl handtag, lås Hatthylla Inredningssnickerier Förrådsdörr Garage och förrådsbyggnad yttre fasad Garage och förrådsbyggnad invändigt Soprum, styrelserum inkl. dörr Tegelpannor Hängrännor och stuprör *med ursprunglig menas utrustning som var installerad vid fastighetens slutbesiktning eller utrustning som bekostats och installerats av föreningen vid senare tillfälle. Regler utgåva 09 Styrelsen Sid 11 av 11

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26 Rev: Innehåll Brf Räntaregård Att bo i bostadsrätt... 5 Rättigheter och skyldigheter... 5 Vem ansvarar för vad?... 5 Underhållsplan... 5 Andelstal och månadsavgift... 5 Styrelse... 5 Valberedning... 6

Läs mer

Information för boende i. Brf Örtagården. Vallentuna

Information för boende i. Brf Örtagården. Vallentuna Information för boende i Brf Örtagården Vallentuna Senast reviderad december 2013 2 Bostadsrättsföreningen Örtagården bildades 1984. Husen uppfördes av Skanska på en tomt som tidigare varit trädgårdsmästeri.

Läs mer

Lyckebo. Till dig som bor i vår förening!

Lyckebo. Till dig som bor i vår förening! Lyckebo Till dig som bor i vår förening! Ett bostadsområde är ett samhälle i miniatyr och precis som i samhället regleras de inbördes förhållandena av skrivna och oskrivna lagar som måste respekteras om

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Informationsskrift. Styrelsen för bostadsrättsföreningen Risten består av åtta personer fördelat på: Ordförande Vice ordförande tillika kontaktperson

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Karteschen 8

Bostadsrättsföreningen Karteschen 8 November 2011 Sida 1 (7) Bostadsrättsföreningen Karteschen 8 Furusundsgatan 16, 115 37 Stockholm Information och trivselregler November 2011 Sida 2 (7) Välkommen till Bostadsrättsföreningen Karteschen

Läs mer

Org.nr: 76605-0967. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04

Org.nr: 76605-0967. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04 Org.nr: 76605-0967 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04 Detta häfte är tänkt att efter genomläsning finnas till hands när det uppstår problem. Förvara det därför lättåtkomligt!

Läs mer

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare tar del av denna information om fastigheten så att du vet vad som gäller i föreningen. Som bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar.

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar. Ordningsregler Bäste medlem, Läs igenom dessa ordningsregler samt föreningens stadgar. Om det är något du undrar över eller tycker är oklart, kontakta styrelsen. Som medlemmar i vår bostadsrättsförening

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER Styrelsen har skapat ordningsregler för att öka trivseln för alla medlemmar och boende i vår förening. Ordningsreglerna är ett komplement till våra stadgar!

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

BOENDEPRAKTIKA. Trivselregler för oss som bor i Gransätra

BOENDEPRAKTIKA. Trivselregler för oss som bor i Gransätra BOENDEPRAKTIKA Trivselregler för oss som bor i Gransätra Utgiven i december 2006 Gransätra ABC- Boendepraktika Här har vi samlat en del information, trivselregler och bestämmelser, som gäller oss som bor

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER BOSTADSRÄTTSFÖRENING KÄLLAN Brf Källan ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Brf Brotorp A - Ö 2012-09-26

Brf Brotorp A - Ö 2012-09-26 BRF Brotorp A-Ö Brf Brotorp A - Ö 2012-09-26 Brotorp A - Ö Information och regler Styrelsen har sammanställt information och regler för vår förening. Tanken är att alla skall få kännedom om hur vissa saker

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg 3 168 60 Bromma Org.nr 716421-3345 1 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 13 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

Så vårdar vi vårt hus

Så vårdar vi vårt hus Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens

Läs mer

3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen

3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen Brf Tornet 2 1. Bostadsinformation Här finner du inledande information från JM om din nya bostad. 2. Bostadsfakta Här kan du själv sätta in din Bostadsfakta. 3. Bokning och upplåtelseavtal Här kan du förvara

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö 1 INFORMATIONSBROSCHYR. Inledning Den här skriften är ämnad för dig som bor i bostadsrättsföreningen Oljekrukan, att använda som ett litet uppslagsverk över vad som gäller föreningen. Spar den och överlämna

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer