BRF Titteridammshöjden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF Titteridammshöjden"

Transkript

1 BRF Titteridammshöjden 1. Informationspärmen 1:1 Presentation 2. Bostadsrättsföreningen 2:1 Föreningen 2:2 Stadgar och ordningsregler 2.3 Försäljning och pantsättning av er bostadsrätt 2:4 Uttag ur den inre fonden 2:5 Årsredovisning 2:6 Årsmötesprotokoll 3. Styrelsen 3:1 Styrelserepresentanter 3:2 Förvaltningen 4. Felanmälan 4:1 Vad du gör, och vart du vänder dej vid felanmälan 5 Bestämmelser 5:1 Huset och tomten; snöröjning 5:2 Ombyggnad och byggnadslov 5:3 Försäkringar 5:4 Trafik och parkering 5:5 Städområden 5:6 Husdjur 6. Underhåll och teknik 6:1 Huset 6:2 Värme 6:3 Ventilation 6:4 El 6:5 Vatten, avlopp och sophämtning 6:6 Kabel-TV 7. Kvartersgården 7:1 Utlåning och ordningsregler 8. Meddelanden och information 8:1 Allmänna meddelanden och information

2 BRF Titteridammshöjden FLIK 1:1 Informationspärmen Presentation Du har nu kvitterat ut Föreningens nya informationspärm, som vi förutsätter att du som medlem och bostadsrättshavare läser igenom. Vi vill ge dej lite information om Föreningen och området, vilka bestämmelser som gäller, husens uppbyggnad, skötsel, underhåll och drift samt några tips. Syftet med pärmen är också att du snabbt skall kunna hitta svaret på de vanligaste frågorna, och enkelt kunna samla aktuell information. Pärmen är uppbygd efter ett fliksystem, och informationen kommer att märkas med den flik, där den skall sättas in. Pärmen tillhör bostadsrätten och skall vid försäljning överlämnas till köparen! Om pärmen saknas skall bostadsrättshavaren (säljaren) ersätta Föreningen, så att en ny pärm kan anskaffas. STYRELSEN

3 BRF Titteridammshöjden FLIK 2:1 Bostadsrättsföreningen Föreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som bostadsrättshavaren äger en andel i. För att få en andel betalar man en insats, och till andelen finns rätten att utnyttja en lägenhet på obestämd tid. Bostadsrättshavaren äger inte sin lägenhet, utan det gör den ekonomiska föreningen. En bostadsrätt räknas som lös egendom i juridisk mening. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter regleras av Föreningens stadgar bostadsrättslagen (Brl) och svensk lagstiftning. För kostnaderna tillämpas självkostnadsprincipen utan vinstintresse. En årlig budget ger underlag för månadsavgiften (hyran), som skall vara betald senast sista vardagen före varje kalendermånads början (Fs: 4). Till detta får varje bostadsrättshavare betala sina driftskostnader för värme, el, kallvatten och sophämtning, samt det inre underhållet av lägenheten. På årsmötet väljer medlemmarna styrelse och granskar förvaltningen, som först har granskats av revisorerna. Varje bostadsrätt har en (1) röst, och beslut på föreningsstämman tas i de flesta fall med enkel majoritet. För att få rösta krävs att bostadsrättshavaren inte har några skulder till Föreningen (Fs: 39). Bostadsrättsföreningen Titteridammshöjden är en fristående förening, som består av 89 st småhus med garage eller carport samt en kvartersgård. Husen består av fyra olika typer (A,B,C och D), och har placerats inom området i olika gemensamma grupper, som framgår av situationsplanen 2:1-1. Husen har ritats av Contecton Arkitektkontor och byggts av Platzer Bygg AB, och färdigställdes för inflyttning under Hela området består av en enda stor tomt, varför inga avstyckningar till respektive bostadsrätt har gjorts. Intill området ligger Titteridamm som grundats ut och iordningställts av Göteborgs Fritidsförvaltning. Dammen ägs av Göteborgs kommun.

4 BRF Titteridammshöjden FLIK 2:3 Bostadsrättsföreningen Försäljning av bostadsrätten Försäljning av en bostadsrätt regleras av Föreningens stadgar (Fs: 3 och 5). Följande riktlinjer skall följas: -En kopia av köpeavtalet, ansökan om utträde resp medlemskap samt en kreditupplysning på köparen/-na skall vara styrelsen tillhanda i god tid inför ordinarie styrelsemöte, som vanligtvis hålls första helgfria måndagen i varje månad utom i juli och augusti. -Blanketter för ansökan om utträde resp medlemskap kan fås av kassören, mäklaren eller banken. -Kreditupplysning på köparen/-na begär ni att mäklaren eller banken skaffar. Om Föreningen skaffar kreditupplysningen svarar säljaren för kostnaderna. -Med ansökningshandlingarna och kreditupplysningen som underlag beslutar styrelsen om köparen kan antagas som medlem i Föreningen, och säljaren beviljas utträde. -Köparen får således inte flytta in förrän han/hon har antagits som medlem i Föreningen, och säljaren har beviljats utträde. -I samband med försäljningen tar Föreningen ut en överlåtelseavgift, som regleras av stadgarna (Fs: 4). För att tillvarata Föreningens intressen gör representanter från styrelsen tillsammans med köpare och säljare en besiktning av bostadsrätten, varvid ett protokoll skrivs. Pantsättning av bostadsrätten I samband med pantsättning av en bostadsrätt skall handlingarna överlämnas till styrelsen för påskrift och registrering. Föreningen tar ut en pantsättningsavgift, som regleras av stadgarna (Fs: 4).

5 Brf Titteridammshöjden Flik 2:3 Bostadsrättsföreningen Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. I enlighet med våra stadgar ( 4) har styrelsen beslutat att Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 2,5% av gällande basbelopp (f.n. 1060:- maj 2010) i samband med försäljning av en bostadsrätt, samt en pantsättningsavgift på 1% av gällande basbelopp (f.n. 424:- maj 2010) vid pantsättning av en bostadsrätt. Överlåtelseavgiften betalas av säljaren och kommer att faktureras av Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC), till vilka betalning även skall ske. Pantsättningsavgiften betalar pantsättaren och kommer att faktureras av Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC), till vilka betalning även skall ske. Avgiften uttages i samtliga fall där bank eller kreditinstitut fordrar kontroll och underskrift av Föreningen.

6 BRF Titteridammshöjden FLIK 2:4 Bostadsrättsföreningen Uttag ur inre fonden Avsättning av kapital till den inre fonden har avslutats , men innestående medel står till medlemmarnas disposition tills fonden har tömts. För att du skall kunna ta ut innestående medel på ditt konto skall bifogad ansökan (2:4-1) fyllas i. Saknas blanketten kan en ny hämtas hos kassören. Utbetalningen tar några veckor och sker från SBC.

7 BRF Titteridammshöjden FLIK 2:4-1 Bostadsrättsföreningen Ansökan om uttag ur den inre fonden Bostadsrätt nr: Datum: Bostadsrättshavare: Följande belopp kr önskar jag ta ut från den inre fonden för att användas till Namnteckning: Ansökan lämnas till kassören eller i kvartersgårdens brevlåda! Klipp här! klipp här! Ansökan om uttag ur den inre fonden Bostadsrätt nr: Datum: Bostadsrättshavare: Följande belopp kr önskar jag ta ut från den inre fonden för att användas till Namnteckning: Ansökan lämnas till kassören eller i kvartersgårdens brevlåda!

8 BRF Titteridammshöjden FLIK 3:1 Styrelsen Styrelsen Styrelserepresentanter för Ordförande Ingemar Sandström hus 49 tel: V. ordförande Ulf Nordeke hus 19 tel: ; Kassör/ Hasse Scharpff hus 18 tel: ; materialförvaltare Sekreterare Thomas Ramstedt hus 38 tel: Ledamot Lotta Öquist hus 85 tel: Suppleant Johan Gromark hus 67 tel: Suppleant Bashar Maseh hus 4 tel: Styrelsen sammanträder vanligtvis första helgfria måndagen i varje månad utom i juli och augusti. Ärenden för styrelsen att behandla, ska vara oss tillhanda i god tid före ett styrelsemöte via en styrelserepresentant, föreningens brevlåda vid kvartersgården eller till Eventuella motioner inför årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast före februari månads utgång (Fs: 35).

9 BRF Titteridammshöjden FLIK 3:2 Styrelsen Förvaltning Föreningens förvaltningsarbete sköts av Sveriges Bostadsrätts Centrum (SBC), Kungsgatan 20, Box 2503, Göteborg; Tel I arbetet ingår bl.a. att bevaka hyresinbetalningar, upprätta årsbokslut och deklarationer, betalning av attesterade fakturor, inbetalning av skatter mm. SBC hjälper till vid komplicerad bostadsrättsjuridik och anordnar kurser.

10 BRF Titteridammshöjden FLIK 4:1-0 Felanmälan Rutiner vid felanmälan och service för ventilationsanläggningarna. Under en längre tid har medlemmar ringt in felanmälan till Sigmatron AB på lördagar och söndagar, samt begärt att reparationen ska ske då, trots att felet varit känt länge. Detta orsakar Föreningen extra arbetskostnader som t. ex. jourtillägg, övertidstillägg samt skapar viss irritation. I samarbete med Sigmatron AB har styrelsen beslutat följande: All felanmälan ska göras per telefon till Sigmatron AB: Tid: Vardagar på telefon På telefonsvararen uppger Ni namn, hus nr, eget tel. nummer samt felets art. Sigmatron AB kommer att kontakta Er så snart som möjligt! Allt servicearbete utföres på vardagar under dagtid efter överenskommelse. Om något fel uppstår, där felanmälan inte kan göras enligt ovan, och felet kan förorsaka Föreningen stora ekonomiska kostnader, då kontaktar Ni någon av nedanstående personer för förslag på lämpliga åtgärder: Ingemar Sandström Tel: Hasse Scharpff

11 BRF Titteridammshöjden FLIK 4:1-1 Felanmälan Vad du gör Vart du vänder dig vid felanmälan Vid brand eller större översvämning Kontakta 112! Om det inte är bråttom ring Räddningstjänsten Storgöteborg Anmäl händelsen till Styrelsen och ditt hemförsäkringsbolag. Vid vattenskada och stopp i avlopp Om vatten strömmar ut i huset, STÄNG av vattnet med kranarna på båda sidor om vattenmätaren, som finns längst ner i värmecentralen, samt försök ta reda på var vattnet kommer i från. Kontakta någon i styrelsen eller SIGMATRON AB; Tel för förslag på åtgärder. Gör en anmälan till Föreningens försäkringsrepresentant resp ditt hemförsäkringsbolag. Om du får stopp i avloppet så försök att rensa det. Hjälper inte detta, kontakta SIGMATRON AB, eller någon i styrelsen för förslag på åtgärder. Vid fel på ventilationsanläggningarna Läs igenom instruktionerna för resp anläggning och försök att åtgärda eller lokalisera felet efter bästa förmåga. Kvarstår felet, kontakta SIGMATRON AB; Tel för vidare åtgärder. Vid elfel Skruva ur säkringen i husets gruppcentral för den grupp där elfelet misstänks och kontakta SIGMATRON AB eller någon i styrelsen för förslag på åtgärder. Vid glasskada Täck för den trasiga rutan, kontakta ditt hemförsäkringsbolag för vidare åtgärder, samt informera någon i styrelsen. Forts nästa sida!

12 BRF Titteridammshöjden FLIK 4:1-2 Felanmälan Vid inbrott eller inbrottsförsök Ring polisen: tel , samt kontakta ditt försäkringsbolag och informera någon i styrelsen. Vid misstänkt fel på Kabel-TV-nätet Kontrollera att din TV, video och ev. dekoder fungerar riktigt och är rätt inställd, samt att antennsladdarna är hela och rätt anslutna i uttagen. Kontakta en nära granne för kontroll om signalfelet även finns där. Har grannen samma fel som du på TV-signalen kan felet finnas i Föreningens anläggning eller i COMHEM:s nät. Föreningen har tecknat ett serviceavtal med COMHEM. Gör felanmälan till COMHEM alla dagar mellan klockan på telefon Vid ohyra Kontakta Styrelsen för förslag på åtgärder. Vid fel på gatubelysningen Om någon gatlampa inte lyser i vårt område kontaktar du materialförvaltaren, som Ser till att felet blir åtgärdat. Övrig information Det ekonomiska ansvaret mellan Föreningen och bostadsrättshavaren regleras av stadgarna (Fs: 11). Föreningen betalar reparationerna för värme-och ventilationsanläggningarna, under förutsättning att bostadsrättshavaren inte har orsakat skadan eller felet. Om Föreningens försäkring behöver utnyttjas för bostadsrättshavarens skador, betalar han/hon självrisken. Vi har inget avtal med t.ex. Securitas eller annat servicebolag!

13 BRF Titteridammshöjden FLIK 5:1 Bestämmelser Bestämmelser Huset och tomten Enl stadgarna (Fs: 12) får bostadsrättshavaren inte företa någon avsevärd förändring av lägenheten utan skriftlig ansökan och tillstånd av styrelsen. Till lägenheten räknas såväl byggnaden som omgivande mark. Vid exteriör förändring av byggnaden eller större markförändringar krävs också skriftligt godkännande av närmast berörda grannar. I en del fall krävs även byggnadslov. Husens yttre färgsättning bestäms av styrelsen! Som exempel på exteriör förändring kan t.ex. nämnas uppsättning av parabolantenn på byggnaden eller inbyggnad av balkong, uteplats och carport. Till större markförändringar räknas t.ex. trädfällning och staketuppsättning. Du är skyldig att sköta omgivande mark genom t.ex. klippning av gräs, buskar och häckar mm. Snöröjning och halkbekämpning av våra gemensamma gator, trottoarer och P-platser sköts av en av Föreningen kontrakterad entreprenör. Du ansvarar för den snöskottning och sandning som behövs på "din" mark.

14 BRF Titteridammshöjden FLIK 5:2 Bestämmelser Ombyggnad och byggnadslov Förutom godkännande av styrelsen och närmast berörda grannar krävs ofta också byggnadslov vid större förändringar på byggnad och mark. När byggnadslov krävs framgår av bilagor 5:2-1-5:2-3. Byggnadslov sökes hos Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, Göteborg. Besöksadress är Köpmansgatan 20, Tel All rådgivning och upplysning är kostnadsfri. Förslag på olika myndigheter och verk som du kan behöva kontakta finns i bilaga 5:2-4.

15 BRF Titteridammshöjden FLIK 5:3 Bestämmelser Försäkringar Bostadsrättsföreningen äger hus och mark och har tecknat villaförsäkring, som omfattar samtliga hus med mark. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade av Föreningen, varför du bara behöver teckna en egen hemförsäkring, som även kan kompletteras med en speciell bostadsrättsförsäkring. Kom i håg att alla godkända tillbyggnader inte omfattas av föreningens villaförsäkring, utan du måste själv teckna en egen försäkring för detta! Diskutera gärna ditt försäkringsskydd med ditt försäkringsbolag! Enl stadgarna (Fs: 11) skall bostadsrättshavaren på egen bekostnad svara för att lägenhetens inre utrymmen hålls i gott skick. Detta innebär att om föreningens försäkring utnyttjas för skador på t.ex. rummens innerväggar, tak och golv, fönster och dörrar samt fukt eller vattenskador i kök, badrum eller övriga utrymmen, betalar bostadsrättshavaren självrisken som gäller för skadan, om skadan orsakats inne ifrån lägenheten. Självrisken kan elimineras med den speciella bostadsrättsförsäkringen.

16 BRF Titteridammshöjden FLIK 5:4-1 Bestämmelser Trafik och parkering Inom området gäller hastighetsbegränsningen MAX 20 km/h! Samtliga fordon skall framföras med största möjliga försiktighet inom området för att undvika olyckor och störande ljud. Kräv av era ungdomar att dom undviker okynneskörning med moped i området! VISA HÄNSYN! Inom Titteridammshöjden gäller parkeringsförbud på samtliga gator och vändplatser, för att bl.a. inte hindra utryckningsfordon och snöröjning. Vi som bor i området skall i första hand parkera fordonen i våra garage och carportar, eller framför dessa om det finns plats. Finns det flera bilar i ett hushåll, får markerade parkeringsplatser inom området användas för parkering, om plats saknas framför garage eller carport. Besökande får även använda de gemensamma parkeringsplatserna (36 st). Det finns speciellt skyltade parkeringsplatser för besökande (8 st), och dessa platser får inte utnyttjas av oss som bor i området. Parkering av släpkärror på de gemensamma parkeringsplatserna är bara tillåtet i samband med lastning och lossning (ej långtidsparkering). Uppställning av husvagnar på de gemensamma parkeringsplatserna är bara tillåtet i samband med utrustning resp avrustning inför t.ex. semester. Tiden är begränsad till maximalt en (1) vecka per gång. Parkering av fordon som inte ryms inom en parkeringsruta är förbjuden. Uppställning av fordon som är oskattade och belagda med körförbud ( skrotbilar ) är förbjudet. De bostadsrättshavare (hus 23-32) som har tillgång till parkeringsplatser i gemensamhets- garagen är skyldiga att se till att resp garageport är stängd och låst. -Detta är även en försäkringsfråga!

17 BRF Titteridammshöjden FLIK 5:4-2 Bestämmelser Parkeringsregler På förekommen anledning vill vi informera om (se även flik 5:4): Husvagnar Långtidsparkering av husvagnar är INTE tillåtet på våra gemensamma parkeringsplatser. Uppställning av husvagnar får här bara ske i samband med utrustning eller avrustning inför t. ex semester mm under max en (1) vecka. Krävs längre tid får dom parkeras framför garage eller carportar om de inte hindrar övrig trafik. Fordon Långtidsparkering av fordon som är avställda eller har körförbud är INTE tillåtet på våra gemensamma parkeringsplatser i området. Dessa får i så fall parkeras framför garage eller carportar om de inte hindrar övrig trafik. Släpvagnar Långtidsparkering av släpkärror på de gemensamma parkeringsplatserna är INTE tillåtet. Krävs det längre tid får dom parkeras framför garage eller carportar om de inte hindrar övrig trafik. Besöksparkering Parkeringsplatser som skyltats Endast för besökande skall INTE användas av oss som bor här. Dessa platser är BARA avsedda för gäster och besökande.

18 BRF Titteridammshöjden FLIK 5:5 Bestämmelser Städområden En gemensam vår-resp höststädning genomförs under en lördag/söndag i slutet av april resp oktober varje år. -Kallelse delas ut till alla! Containrar placeras ut i området för skräp o dyl. För att undvika olyckor ber vi er uppmana barnen att inte klättra i eller på containrarna. Observera att miljöfarligt avfall inte får slängas i containrarna! Var miljöfarligt avfall får slängas framgår av Miljökatalogen A-Ö, Göteborg. Korv, öl och läsk bjuder Föreningen på vid kvartersgården kl på lördag. För att få ett bra resultat bör så många som möjligt ställa upp, både barn och vuxna. Ställ upp och var solidarisk med övriga grannar och medlemmar!

19 BRF Titteridammshöjden FLIK 5:6 Bestämmelser HUSDJUR Hundar skall hållas kopplade inom området, och det är ägarens ansvar att se till att exkrementer från djuret plockas upp. Katter skall hållas under sådan uppsikt att de inte förorenar i sandlådor eller grannarnas rabatter. Hund- och kattägare har det fulla ansvaret för sitt djur enl Hälsovårdsnämndens stadgar om husdjur.

20 BRF Titteridammshöjden FLIK 6:1 Underhåll och teknik Husets underhåll Enl stadgarna (Fs: 11) svarar bostadsrättshavaren för husets inre underhåll samt målning av träpartier samt lasering av fönster, dörrar och karmar. För att kunna hålla underhållskostnaderna på en rimlig nivå, bör du göra följande underhållsarbeten på huset: Yttre underhåll vart annat år -Lasering av fönster, dörrar och dörrkarmar.*) -Inoljning av entre'trall och balkonggolv samt utvändiga trätrappor.*) -Förnyad målning utomhus av utsatta träpartier.*) Yttre underhåll vid behov -Rengöring av hängrännor. -Målning av fönsterbleck.*) -Målning av soprumsluckor.*) -Byte av ruttna brädor utomhus.**) -Byte av trasiga takpannor.*) Stegar finns att låna på väggen bakom kvartersgården! *) Föreningen bekostar lasyr, träolja, färg och takpannor, kontakta materialförvaltaren! **) Brädor mm anskaffar du själv, och Föreningen betalar mot kvitto. Om du inte klarar arbetet själv, kan Föreningen anlita lämplig hantverkare. Övrig information om husets inre och yttre underhåll, se bilagor 6:1-1-6:1-7!

21 BRF Titteridammshöjden FLIK 6:2 Underhåll och teknik Värme och varmvatten Husens värmeförsörjning sker med s.k. primäransluten fjärrvärme från Göteborg Energi AB, och resp bostadsrättshavare faktureras efter sin förbrukning av Göteborg Energi AB (Fs: 4). Värmecentralen finns placerad i resp grovkök, och i värmeväxlaren sker överföringen av värme dels till radiatorerna (elementen), dels till tappvarmvattensystemet. 1. Radiatorsystemet (värmesystemet) Inställning av värmecentralen framgår av bilagor 6:2-1-6:2-6. Varmvattnet till radiatorerna (elementen) pumpas ut med hjälp av en elektrisk cirkulationspump, som är monterad i värmecentralen. Strömförbrukningen för pumpen är mycket liten. Om pumpen stängs av med strömbrytaren under en längre tid (en vecka eller mer), finns risk för att den inte startar när den kopplas in igen. Pumpen blir överhettad och förstörs! Det är också viktigt att trycket i radiatorsystemet är rätt. Stäng inte av cirkulationspumpen i syfte att spara ström! För att reglera värmen i resp rum är radiatorerna utrustade med en termostatventil, som reglerar vattenflödet genom resp radiator (element). Radiatorerna luftas vid behov genom att försiktigt lossa luftningsnippeln, som sitter på radiatorns överdel, varvid ev luft släpps ut. När vatten kommer ut dras nippeln åt igen. Glöm inte att fylla på nytt vatten till radiatorkretsen med påfyllningskranen. 2. Tappvarmvatten För att reglera värmen hos varmvattnet i kranarna finns en blandningsventil i värmeväxlaren. Ventilen är inställbar mellan 38 till 65 grd C genom inblandning av kallvatten till inställd temperatur. 3. Övrig information I värmecentralen finns två säkerhetsventiler, en (röd) för radiatorkretsarna och en (blå) för kallvattensystemet. Om dessa skulle börja läcka rinner vatten ut i resp "skvallerrör" och ner i avloppsbrunnen under värmecentralen. Var observant på detta, eftersom läckage via den röda ventilen gör att vattnet i radiatorsystemet försvinner och cirkulationspumpen skär ihop. Läckage via den blå ventilen gör att kallvatten rinner ut, vilket innebär höga kostnader för din kallvattenförbrukning. Om något fel skulle uppstå i systemet följer du instruktionerna under flik 4:1-1!

22 BRF Titteridammshöjden FLIK 6:3 Underhåll och teknik Ventilation Husets ventilationssystem är av fabr. Ventex, och skall ge en energisnål luftväxling med en luftomsättning varannan timma. Systemet är konstruerat så att friskluften som tas utifrån via en ventil på väggen förvärms av en värmeväxlare där rumsluften tillåts passera innan den ventileras ut. Den förvärmda friskluften blåses in via takventiler i varje rum utom i kök, och våtutrymmen, där luften sugs ut. Ventilationsaggregatet är placerat på vinden, och underhåll och skötsel framgår av bilagor 6:3-1-6:3-4. Det är viktigt att filtren byts när dessa har delats ut. Filtret i spiskupan rentvättas med jämna mellanrum. Glöm inte att göra rent takventilerna i resp rum och våtutrymmen samt friskluftsventilen på väggen minst en gång om året. Om något fel skulle uppstå i systemet följer du instruktionerna under flik 4:1-1!

23 BRF Titteridammshöjden FLIK 6:4 Underhåll och teknik EL Förutom hushållsel (belysning, spis, kyl, frys, tvättmaskin mm) krävs det elektrisk ström till värmesystemets reglercentral och cirkulationspump samt ventilationssystemets fläktar (2 st), reglerdon och tillsatsvärme. Från spänningsnätet kommer elströmmen in till en huvudcentral som finns i ett skåp utanför huset. Där finns några huvudsäkringar och en elmätare, som registrerar resp hus strömförbrukning. Varje bostadsrättshavare faktureras efter sin förbrukning av Göteborgs Energi AB (Fs: 4). De elektriska uttagen för varje hus är kopplade i en sk gruppcentral där säkringarna finns. Gruppcentralen finns i ett skåp i hallen. Färgmärkningen på den lilla brickan som lossnar när en säkring går anger hur stor belastning som säkringen tål: Grön= 6 A ; Röd= 10 A ; Grå= 16 A Ha några extra säkringar hemma för eventuella behov! Det är förbjudet att själv göra större ändringar i den elektriska installationen. Uppstår det brand till följd av detta kan brandförsäkringen bli ogiltig. Bostadsrättshavarens ansvar regleras av stadgarna (Fs: 11). Om något fel uppstår följer du instruktionerna under flik 4:1-1!

24 BRF Titteridammshöjden FLIK 6:5 Underhåll och teknik Vatten och avlopp Bostadsrättshavarens ansvar regleras av stadgarna (Fs: 11). Huvudavstängningskranen för allt vatten finns placerad vid kallvattenmätaren, som finns längst ner i värmecentralen. Följande underhållsrutiner är lämpliga att följa regelbundet (minst två gånger om året): -Vattenlås från tvättställ och diskbänk rengöres. -Avloppsbrunnar i tvättrum, badrum och duschrum rengöres. -Duschstrilar och kranar rengöres vid behov från kalkavlagringar. -Slangar och slanganslutningar till tvätt-och diskmaskin kontrolleras regel bundet mot läckage, vilket ger kostsamma vattenskador för dej. Se även bilagor 6:5-1-6:5-6. OBS! Stäng av vattenkranarna till tvätt-och diskmaskin när dessa inte används! -Slangbrott ger översvämning! -Ta bort vattenslang och kopplingar från vattenutkastaren inför vintern. Sönderfrysning av utkastaren ger kostsamma vattenskador för dej! Naturligtvis får inte dambindor, blöjor, kattsand o.dyl. spolas ner i toaletter! VA-verket fakturerar Föreningen kvartalsvis för totalförbrukat kallvatten. Varje hus har en egen kallvattenmätare, som är placerad längst ner i värmecentralen. En gång om året (november månad) läser vi av mätaren, och Föreningen fakturerar varje bostadsrättshavare efter sin förbrukning (Fs: 4). Om något fel uppstår följer du anvisningarna under flik 4:1-1! Sophämtning Sophämtningen sköts i Göteborg av RENOVA, som via Kretsloppsnämnden fakturerar resp bostadsrättshavare för vald storlek på plastkärlet samt säck för biologiskt avfall (Fs: 4).

25 BRF Titteridammshöjden FLIK 6:6 Underhåll och teknik Kabel-TV Området är utrustat med centralantennanläggning av typen HIP-NET och anslutet till COMHEM. Föreningen har ett gruppavtal med Comhem, vilket betyder att alla hus är anslutna till Comhems tjänster: TV (basutbud), Internet (hastighet 50/10) samt telefoni. Avgiften för dessa tjänster ingår i månadsavgiften. Tilläggstjänster kan beställas hos Comhem på tfn Dessa betalas då direkt till Comhem, av respektive medlem. Föreningen har en hemsida med länken: Om något fel skulle uppstå, som kan tänkas bero på vår anläggning, följer du instruktionerna under flik 4:1-2!

26 BRF Titteridammshöjden FLIK 7:1 Kvartersgården Utlåning av kvartersgården Kvartersgården får lånas kostnadsfritt av Föreningens medlemmar och barnen för lämpliga och sunda aktiviteter, som inte syftar till ekonomisk vinning (typ inträde, försäljning och liknande). Hänsyn skall visas kringboende! Nyckeln kvitteras ut hos materialförvaltaren av medlemmen, även om det är barnen som skall låna kvartersgården. Ordningsregler efter avslutade aktiviteter: -Borden skall ställas i ordning och vara avtorkade och stolarna skall placeras vid borden. -Golven skall vara rengjorda. -Allt skräp och papper (även från toaletten) skall medtagas. -Ljuset skall vara släckt, vattenkranar och fönster stängda och ytterdörren skall vara låst. -Kaffebryggare/pumptermos skall vara tömd och rengjord, diskbänken skall vara avtorkad. -Materialförvaltaren besiktigar lokalen när nyckeln återlämnats! All skadegörelse på lokalen eller dess utrustning ersätts ekonomiskt, eller med eget arbete av den medlem som har kvitterat ut nyckeln till kvartersgården.

27 BRF Titteridammshöjden FLIK 8:1 Mars 2008 Information Allmän information Tapetbord Föreningen har ett tapetbord, som du kan låna genom att kontakta materialförvaltaren. Högtrycksspruta Det finns en högtrycksspruta i Föreningen som du kan få låna. Kontakta materialförvaltaren. Stegar Föreningen har några stegar i olika längder som du får låna. Stegarna finns upphängda på väggen bakom kvartersgården. Glöm inte att hänga tillbaks dom! Lasyr, träolja, färg och tegelpannor Föreningen har ett litet förråd av dessa produkter i kvartersgården. Om du behöver något för att sköta underhållet av huset, kontaktar du vår materialförvaltare.

28 BRF Titteridammshöjden FLIK 8:1-1 Information Varning för vattenskador i huset! Efter vintern kan det finnas en möjlighet att vattenutkastaren har frusit i huset. För att undvika vattenskador i huset och stora kostnader för Er och Föreningen upp manar vi ALLA att kontrollera så vatten INTE sprutar ut under köks- eller diskbänk när Ni använder vattenutkastaren igen. Ta för vana att ALLTID kontrollera detta! Stäng också av vattenkranarna till diskmaskiner och tvättmaskiner mm när dom INTE används. Ett slangbrott ger översvämning med stora kostnader för Er. Flik 8:1-1 Information Januari 1996

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 2013 i november VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 Vår förening bildades 1978 och den består av 84 lägenheter som samtliga är bostadsrätter. Att bo i bostadsrätt. Att köpa en bostadsrätt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken BRF FALKEN UPPSALA Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättföreningen Falken. Org nr 717600-1308. 2 Ändamål och verksamhet. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos oss!

Välkommen som hyresgäst hos oss! Välkommen som hyresgäst hos oss! Information till dig som bor hos Hässlehem Vi på Hässlehem hälsar dig välkommen till ditt nya hem samt till oss som bostadsföretag. I denna folder har vi samlat en del

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd!

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! OBS! Tillhör Brf-pärmen ETT TRYCK SOM DETTA KAN FORT BLI INAKTUELLT! AKTUELLA NAMN OCH TFN FINNS ALLTID

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 Inledning Detta när en omarbetad utgåva som kompletterar den ursprungliga pärm som bifogades fastigheten vid nyförsäljningen, Syftet

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART Att köpa bostadsrätt Att köpa bostadsrätt är för de flesta människor en av de största affärerna i livet. Det är många nya begrepp att sätta sig in i såsom bokningsavtal, upplåtelseavtal, slutbetalning

Läs mer

Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening

Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening Kort beskrivning med råd och tips Denna skrift, innehåller en översiktlig beskrivning över hur en bostadsrättsförening är tänkt att fungera. Eftersom skriften är allmänt

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Nya styrelsen 2010-2011 På föreningsstämman (årsmötet) som avhölls i föreningslokalen Gläntan i maj valdes föreningens styrelse

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm.

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2015-11-24 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Lobo. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon AB Hörnstenen Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm och Skåne. Företaget är medlem i Fastighetsägarna Sverige. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5)

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Solrosen Gröna gränd 7 19, 831 36 ÖSTERSUND. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA BRF Kyrkbacken i Solna STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kyrkbacken i Solna Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta

Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta 1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta med ändringar 5, 8, och tillägg 6.7., 11, 14 på medlemsmöte den 22 april 2006 och årsmötet 29 maj 2006 1 Föreningens namn Föreningens namn; Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Information till nya medlemmar

Information till nya medlemmar Bostadsrättsföreningen Stensveden Utgåva 3 2012-12-18 Information till nya medlemmar Vår förening är en fristående bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening,

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt TILL DIG SOM FLYTTAR Information och tips för dig som bor i hyresrätt Kontakta gärna ditt bostadsföretag om det är något du undrar över. Viktigt att tänka på När du ska flytta är det en del att hålla reda

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? 35-43 i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 35 Bostadsrättshavarens ansvar Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i

Läs mer

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun. Sidan 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRNTALLEN 1 I LINKÖPING. ANTAGNA VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 2 NOVEMBER 2006. REVIDERADE VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2011. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3. Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande , ,

UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3. Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande , , 1 6 april 2015 Adress Baltzar von Platens Gata 6 112 42 STOCKHOLM Organisationsnummer: 716420-0599 UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3 Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande 08-26 70 28, 0707 73 66 74, joakimohrbeck@hotmail.com

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA 2016 02 09 HANS JANSSON VAD ÄR DET EGENTLIGEN JAG HAR KÖPT? NI ÄGER HUSET TILLSAMMANS! En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21)

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) 1 Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) Innehåll 1 Föreningsnamn... 4 2 Ändamål och verksamhet... 4 3 Föreningens säte... 4 4 Inträde i föreningen... 4 5 Antagande av medlem... 4 6 Vägrat medlemskap...

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016 Stadgarna skall i förekommande fall läsas tillsammans med bostadsrättslagen (SFS 1991:614). I de delar som inte reglerats

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer