BRF Titteridammshöjden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF Titteridammshöjden"

Transkript

1 BRF Titteridammshöjden 1. Informationspärmen 1:1 Presentation 2. Bostadsrättsföreningen 2:1 Föreningen 2:2 Stadgar och ordningsregler 2.3 Försäljning och pantsättning av er bostadsrätt 2:4 Uttag ur den inre fonden 2:5 Årsredovisning 2:6 Årsmötesprotokoll 3. Styrelsen 3:1 Styrelserepresentanter 3:2 Förvaltningen 4. Felanmälan 4:1 Vad du gör, och vart du vänder dej vid felanmälan 5 Bestämmelser 5:1 Huset och tomten; snöröjning 5:2 Ombyggnad och byggnadslov 5:3 Försäkringar 5:4 Trafik och parkering 5:5 Städområden 5:6 Husdjur 6. Underhåll och teknik 6:1 Huset 6:2 Värme 6:3 Ventilation 6:4 El 6:5 Vatten, avlopp och sophämtning 6:6 Kabel-TV 7. Kvartersgården 7:1 Utlåning och ordningsregler 8. Meddelanden och information 8:1 Allmänna meddelanden och information

2 BRF Titteridammshöjden FLIK 1:1 Informationspärmen Presentation Du har nu kvitterat ut Föreningens nya informationspärm, som vi förutsätter att du som medlem och bostadsrättshavare läser igenom. Vi vill ge dej lite information om Föreningen och området, vilka bestämmelser som gäller, husens uppbyggnad, skötsel, underhåll och drift samt några tips. Syftet med pärmen är också att du snabbt skall kunna hitta svaret på de vanligaste frågorna, och enkelt kunna samla aktuell information. Pärmen är uppbygd efter ett fliksystem, och informationen kommer att märkas med den flik, där den skall sättas in. Pärmen tillhör bostadsrätten och skall vid försäljning överlämnas till köparen! Om pärmen saknas skall bostadsrättshavaren (säljaren) ersätta Föreningen, så att en ny pärm kan anskaffas. STYRELSEN

3 BRF Titteridammshöjden FLIK 2:1 Bostadsrättsföreningen Föreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som bostadsrättshavaren äger en andel i. För att få en andel betalar man en insats, och till andelen finns rätten att utnyttja en lägenhet på obestämd tid. Bostadsrättshavaren äger inte sin lägenhet, utan det gör den ekonomiska föreningen. En bostadsrätt räknas som lös egendom i juridisk mening. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter regleras av Föreningens stadgar bostadsrättslagen (Brl) och svensk lagstiftning. För kostnaderna tillämpas självkostnadsprincipen utan vinstintresse. En årlig budget ger underlag för månadsavgiften (hyran), som skall vara betald senast sista vardagen före varje kalendermånads början (Fs: 4). Till detta får varje bostadsrättshavare betala sina driftskostnader för värme, el, kallvatten och sophämtning, samt det inre underhållet av lägenheten. På årsmötet väljer medlemmarna styrelse och granskar förvaltningen, som först har granskats av revisorerna. Varje bostadsrätt har en (1) röst, och beslut på föreningsstämman tas i de flesta fall med enkel majoritet. För att få rösta krävs att bostadsrättshavaren inte har några skulder till Föreningen (Fs: 39). Bostadsrättsföreningen Titteridammshöjden är en fristående förening, som består av 89 st småhus med garage eller carport samt en kvartersgård. Husen består av fyra olika typer (A,B,C och D), och har placerats inom området i olika gemensamma grupper, som framgår av situationsplanen 2:1-1. Husen har ritats av Contecton Arkitektkontor och byggts av Platzer Bygg AB, och färdigställdes för inflyttning under Hela området består av en enda stor tomt, varför inga avstyckningar till respektive bostadsrätt har gjorts. Intill området ligger Titteridamm som grundats ut och iordningställts av Göteborgs Fritidsförvaltning. Dammen ägs av Göteborgs kommun.

4 BRF Titteridammshöjden FLIK 2:3 Bostadsrättsföreningen Försäljning av bostadsrätten Försäljning av en bostadsrätt regleras av Föreningens stadgar (Fs: 3 och 5). Följande riktlinjer skall följas: -En kopia av köpeavtalet, ansökan om utträde resp medlemskap samt en kreditupplysning på köparen/-na skall vara styrelsen tillhanda i god tid inför ordinarie styrelsemöte, som vanligtvis hålls första helgfria måndagen i varje månad utom i juli och augusti. -Blanketter för ansökan om utträde resp medlemskap kan fås av kassören, mäklaren eller banken. -Kreditupplysning på köparen/-na begär ni att mäklaren eller banken skaffar. Om Föreningen skaffar kreditupplysningen svarar säljaren för kostnaderna. -Med ansökningshandlingarna och kreditupplysningen som underlag beslutar styrelsen om köparen kan antagas som medlem i Föreningen, och säljaren beviljas utträde. -Köparen får således inte flytta in förrän han/hon har antagits som medlem i Föreningen, och säljaren har beviljats utträde. -I samband med försäljningen tar Föreningen ut en överlåtelseavgift, som regleras av stadgarna (Fs: 4). För att tillvarata Föreningens intressen gör representanter från styrelsen tillsammans med köpare och säljare en besiktning av bostadsrätten, varvid ett protokoll skrivs. Pantsättning av bostadsrätten I samband med pantsättning av en bostadsrätt skall handlingarna överlämnas till styrelsen för påskrift och registrering. Föreningen tar ut en pantsättningsavgift, som regleras av stadgarna (Fs: 4).

5 Brf Titteridammshöjden Flik 2:3 Bostadsrättsföreningen Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. I enlighet med våra stadgar ( 4) har styrelsen beslutat att Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 2,5% av gällande basbelopp (f.n. 1060:- maj 2010) i samband med försäljning av en bostadsrätt, samt en pantsättningsavgift på 1% av gällande basbelopp (f.n. 424:- maj 2010) vid pantsättning av en bostadsrätt. Överlåtelseavgiften betalas av säljaren och kommer att faktureras av Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC), till vilka betalning även skall ske. Pantsättningsavgiften betalar pantsättaren och kommer att faktureras av Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC), till vilka betalning även skall ske. Avgiften uttages i samtliga fall där bank eller kreditinstitut fordrar kontroll och underskrift av Föreningen.

6 BRF Titteridammshöjden FLIK 2:4 Bostadsrättsföreningen Uttag ur inre fonden Avsättning av kapital till den inre fonden har avslutats , men innestående medel står till medlemmarnas disposition tills fonden har tömts. För att du skall kunna ta ut innestående medel på ditt konto skall bifogad ansökan (2:4-1) fyllas i. Saknas blanketten kan en ny hämtas hos kassören. Utbetalningen tar några veckor och sker från SBC.

7 BRF Titteridammshöjden FLIK 2:4-1 Bostadsrättsföreningen Ansökan om uttag ur den inre fonden Bostadsrätt nr: Datum: Bostadsrättshavare: Följande belopp kr önskar jag ta ut från den inre fonden för att användas till Namnteckning: Ansökan lämnas till kassören eller i kvartersgårdens brevlåda! Klipp här! klipp här! Ansökan om uttag ur den inre fonden Bostadsrätt nr: Datum: Bostadsrättshavare: Följande belopp kr önskar jag ta ut från den inre fonden för att användas till Namnteckning: Ansökan lämnas till kassören eller i kvartersgårdens brevlåda!

8 BRF Titteridammshöjden FLIK 3:1 Styrelsen Styrelsen Styrelserepresentanter för Ordförande Ingemar Sandström hus 49 tel: V. ordförande Ulf Nordeke hus 19 tel: ; Kassör/ Hasse Scharpff hus 18 tel: ; materialförvaltare Sekreterare Thomas Ramstedt hus 38 tel: Ledamot Lotta Öquist hus 85 tel: Suppleant Johan Gromark hus 67 tel: Suppleant Bashar Maseh hus 4 tel: Styrelsen sammanträder vanligtvis första helgfria måndagen i varje månad utom i juli och augusti. Ärenden för styrelsen att behandla, ska vara oss tillhanda i god tid före ett styrelsemöte via en styrelserepresentant, föreningens brevlåda vid kvartersgården eller till Eventuella motioner inför årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast före februari månads utgång (Fs: 35).

9 BRF Titteridammshöjden FLIK 3:2 Styrelsen Förvaltning Föreningens förvaltningsarbete sköts av Sveriges Bostadsrätts Centrum (SBC), Kungsgatan 20, Box 2503, Göteborg; Tel I arbetet ingår bl.a. att bevaka hyresinbetalningar, upprätta årsbokslut och deklarationer, betalning av attesterade fakturor, inbetalning av skatter mm. SBC hjälper till vid komplicerad bostadsrättsjuridik och anordnar kurser.

10 BRF Titteridammshöjden FLIK 4:1-0 Felanmälan Rutiner vid felanmälan och service för ventilationsanläggningarna. Under en längre tid har medlemmar ringt in felanmälan till Sigmatron AB på lördagar och söndagar, samt begärt att reparationen ska ske då, trots att felet varit känt länge. Detta orsakar Föreningen extra arbetskostnader som t. ex. jourtillägg, övertidstillägg samt skapar viss irritation. I samarbete med Sigmatron AB har styrelsen beslutat följande: All felanmälan ska göras per telefon till Sigmatron AB: Tid: Vardagar på telefon På telefonsvararen uppger Ni namn, hus nr, eget tel. nummer samt felets art. Sigmatron AB kommer att kontakta Er så snart som möjligt! Allt servicearbete utföres på vardagar under dagtid efter överenskommelse. Om något fel uppstår, där felanmälan inte kan göras enligt ovan, och felet kan förorsaka Föreningen stora ekonomiska kostnader, då kontaktar Ni någon av nedanstående personer för förslag på lämpliga åtgärder: Ingemar Sandström Tel: Hasse Scharpff

11 BRF Titteridammshöjden FLIK 4:1-1 Felanmälan Vad du gör Vart du vänder dig vid felanmälan Vid brand eller större översvämning Kontakta 112! Om det inte är bråttom ring Räddningstjänsten Storgöteborg Anmäl händelsen till Styrelsen och ditt hemförsäkringsbolag. Vid vattenskada och stopp i avlopp Om vatten strömmar ut i huset, STÄNG av vattnet med kranarna på båda sidor om vattenmätaren, som finns längst ner i värmecentralen, samt försök ta reda på var vattnet kommer i från. Kontakta någon i styrelsen eller SIGMATRON AB; Tel för förslag på åtgärder. Gör en anmälan till Föreningens försäkringsrepresentant resp ditt hemförsäkringsbolag. Om du får stopp i avloppet så försök att rensa det. Hjälper inte detta, kontakta SIGMATRON AB, eller någon i styrelsen för förslag på åtgärder. Vid fel på ventilationsanläggningarna Läs igenom instruktionerna för resp anläggning och försök att åtgärda eller lokalisera felet efter bästa förmåga. Kvarstår felet, kontakta SIGMATRON AB; Tel för vidare åtgärder. Vid elfel Skruva ur säkringen i husets gruppcentral för den grupp där elfelet misstänks och kontakta SIGMATRON AB eller någon i styrelsen för förslag på åtgärder. Vid glasskada Täck för den trasiga rutan, kontakta ditt hemförsäkringsbolag för vidare åtgärder, samt informera någon i styrelsen. Forts nästa sida!

12 BRF Titteridammshöjden FLIK 4:1-2 Felanmälan Vid inbrott eller inbrottsförsök Ring polisen: tel , samt kontakta ditt försäkringsbolag och informera någon i styrelsen. Vid misstänkt fel på Kabel-TV-nätet Kontrollera att din TV, video och ev. dekoder fungerar riktigt och är rätt inställd, samt att antennsladdarna är hela och rätt anslutna i uttagen. Kontakta en nära granne för kontroll om signalfelet även finns där. Har grannen samma fel som du på TV-signalen kan felet finnas i Föreningens anläggning eller i COMHEM:s nät. Föreningen har tecknat ett serviceavtal med COMHEM. Gör felanmälan till COMHEM alla dagar mellan klockan på telefon Vid ohyra Kontakta Styrelsen för förslag på åtgärder. Vid fel på gatubelysningen Om någon gatlampa inte lyser i vårt område kontaktar du materialförvaltaren, som Ser till att felet blir åtgärdat. Övrig information Det ekonomiska ansvaret mellan Föreningen och bostadsrättshavaren regleras av stadgarna (Fs: 11). Föreningen betalar reparationerna för värme-och ventilationsanläggningarna, under förutsättning att bostadsrättshavaren inte har orsakat skadan eller felet. Om Föreningens försäkring behöver utnyttjas för bostadsrättshavarens skador, betalar han/hon självrisken. Vi har inget avtal med t.ex. Securitas eller annat servicebolag!

13 BRF Titteridammshöjden FLIK 5:1 Bestämmelser Bestämmelser Huset och tomten Enl stadgarna (Fs: 12) får bostadsrättshavaren inte företa någon avsevärd förändring av lägenheten utan skriftlig ansökan och tillstånd av styrelsen. Till lägenheten räknas såväl byggnaden som omgivande mark. Vid exteriör förändring av byggnaden eller större markförändringar krävs också skriftligt godkännande av närmast berörda grannar. I en del fall krävs även byggnadslov. Husens yttre färgsättning bestäms av styrelsen! Som exempel på exteriör förändring kan t.ex. nämnas uppsättning av parabolantenn på byggnaden eller inbyggnad av balkong, uteplats och carport. Till större markförändringar räknas t.ex. trädfällning och staketuppsättning. Du är skyldig att sköta omgivande mark genom t.ex. klippning av gräs, buskar och häckar mm. Snöröjning och halkbekämpning av våra gemensamma gator, trottoarer och P-platser sköts av en av Föreningen kontrakterad entreprenör. Du ansvarar för den snöskottning och sandning som behövs på "din" mark.

14 BRF Titteridammshöjden FLIK 5:2 Bestämmelser Ombyggnad och byggnadslov Förutom godkännande av styrelsen och närmast berörda grannar krävs ofta också byggnadslov vid större förändringar på byggnad och mark. När byggnadslov krävs framgår av bilagor 5:2-1-5:2-3. Byggnadslov sökes hos Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, Göteborg. Besöksadress är Köpmansgatan 20, Tel All rådgivning och upplysning är kostnadsfri. Förslag på olika myndigheter och verk som du kan behöva kontakta finns i bilaga 5:2-4.

15 BRF Titteridammshöjden FLIK 5:3 Bestämmelser Försäkringar Bostadsrättsföreningen äger hus och mark och har tecknat villaförsäkring, som omfattar samtliga hus med mark. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade av Föreningen, varför du bara behöver teckna en egen hemförsäkring, som även kan kompletteras med en speciell bostadsrättsförsäkring. Kom i håg att alla godkända tillbyggnader inte omfattas av föreningens villaförsäkring, utan du måste själv teckna en egen försäkring för detta! Diskutera gärna ditt försäkringsskydd med ditt försäkringsbolag! Enl stadgarna (Fs: 11) skall bostadsrättshavaren på egen bekostnad svara för att lägenhetens inre utrymmen hålls i gott skick. Detta innebär att om föreningens försäkring utnyttjas för skador på t.ex. rummens innerväggar, tak och golv, fönster och dörrar samt fukt eller vattenskador i kök, badrum eller övriga utrymmen, betalar bostadsrättshavaren självrisken som gäller för skadan, om skadan orsakats inne ifrån lägenheten. Självrisken kan elimineras med den speciella bostadsrättsförsäkringen.

16 BRF Titteridammshöjden FLIK 5:4-1 Bestämmelser Trafik och parkering Inom området gäller hastighetsbegränsningen MAX 20 km/h! Samtliga fordon skall framföras med största möjliga försiktighet inom området för att undvika olyckor och störande ljud. Kräv av era ungdomar att dom undviker okynneskörning med moped i området! VISA HÄNSYN! Inom Titteridammshöjden gäller parkeringsförbud på samtliga gator och vändplatser, för att bl.a. inte hindra utryckningsfordon och snöröjning. Vi som bor i området skall i första hand parkera fordonen i våra garage och carportar, eller framför dessa om det finns plats. Finns det flera bilar i ett hushåll, får markerade parkeringsplatser inom området användas för parkering, om plats saknas framför garage eller carport. Besökande får även använda de gemensamma parkeringsplatserna (36 st). Det finns speciellt skyltade parkeringsplatser för besökande (8 st), och dessa platser får inte utnyttjas av oss som bor i området. Parkering av släpkärror på de gemensamma parkeringsplatserna är bara tillåtet i samband med lastning och lossning (ej långtidsparkering). Uppställning av husvagnar på de gemensamma parkeringsplatserna är bara tillåtet i samband med utrustning resp avrustning inför t.ex. semester. Tiden är begränsad till maximalt en (1) vecka per gång. Parkering av fordon som inte ryms inom en parkeringsruta är förbjuden. Uppställning av fordon som är oskattade och belagda med körförbud ( skrotbilar ) är förbjudet. De bostadsrättshavare (hus 23-32) som har tillgång till parkeringsplatser i gemensamhets- garagen är skyldiga att se till att resp garageport är stängd och låst. -Detta är även en försäkringsfråga!

17 BRF Titteridammshöjden FLIK 5:4-2 Bestämmelser Parkeringsregler På förekommen anledning vill vi informera om (se även flik 5:4): Husvagnar Långtidsparkering av husvagnar är INTE tillåtet på våra gemensamma parkeringsplatser. Uppställning av husvagnar får här bara ske i samband med utrustning eller avrustning inför t. ex semester mm under max en (1) vecka. Krävs längre tid får dom parkeras framför garage eller carportar om de inte hindrar övrig trafik. Fordon Långtidsparkering av fordon som är avställda eller har körförbud är INTE tillåtet på våra gemensamma parkeringsplatser i området. Dessa får i så fall parkeras framför garage eller carportar om de inte hindrar övrig trafik. Släpvagnar Långtidsparkering av släpkärror på de gemensamma parkeringsplatserna är INTE tillåtet. Krävs det längre tid får dom parkeras framför garage eller carportar om de inte hindrar övrig trafik. Besöksparkering Parkeringsplatser som skyltats Endast för besökande skall INTE användas av oss som bor här. Dessa platser är BARA avsedda för gäster och besökande.

18 BRF Titteridammshöjden FLIK 5:5 Bestämmelser Städområden En gemensam vår-resp höststädning genomförs under en lördag/söndag i slutet av april resp oktober varje år. -Kallelse delas ut till alla! Containrar placeras ut i området för skräp o dyl. För att undvika olyckor ber vi er uppmana barnen att inte klättra i eller på containrarna. Observera att miljöfarligt avfall inte får slängas i containrarna! Var miljöfarligt avfall får slängas framgår av Miljökatalogen A-Ö, Göteborg. Korv, öl och läsk bjuder Föreningen på vid kvartersgården kl på lördag. För att få ett bra resultat bör så många som möjligt ställa upp, både barn och vuxna. Ställ upp och var solidarisk med övriga grannar och medlemmar!

19 BRF Titteridammshöjden FLIK 5:6 Bestämmelser HUSDJUR Hundar skall hållas kopplade inom området, och det är ägarens ansvar att se till att exkrementer från djuret plockas upp. Katter skall hållas under sådan uppsikt att de inte förorenar i sandlådor eller grannarnas rabatter. Hund- och kattägare har det fulla ansvaret för sitt djur enl Hälsovårdsnämndens stadgar om husdjur.

20 BRF Titteridammshöjden FLIK 6:1 Underhåll och teknik Husets underhåll Enl stadgarna (Fs: 11) svarar bostadsrättshavaren för husets inre underhåll samt målning av träpartier samt lasering av fönster, dörrar och karmar. För att kunna hålla underhållskostnaderna på en rimlig nivå, bör du göra följande underhållsarbeten på huset: Yttre underhåll vart annat år -Lasering av fönster, dörrar och dörrkarmar.*) -Inoljning av entre'trall och balkonggolv samt utvändiga trätrappor.*) -Förnyad målning utomhus av utsatta träpartier.*) Yttre underhåll vid behov -Rengöring av hängrännor. -Målning av fönsterbleck.*) -Målning av soprumsluckor.*) -Byte av ruttna brädor utomhus.**) -Byte av trasiga takpannor.*) Stegar finns att låna på väggen bakom kvartersgården! *) Föreningen bekostar lasyr, träolja, färg och takpannor, kontakta materialförvaltaren! **) Brädor mm anskaffar du själv, och Föreningen betalar mot kvitto. Om du inte klarar arbetet själv, kan Föreningen anlita lämplig hantverkare. Övrig information om husets inre och yttre underhåll, se bilagor 6:1-1-6:1-7!

21 BRF Titteridammshöjden FLIK 6:2 Underhåll och teknik Värme och varmvatten Husens värmeförsörjning sker med s.k. primäransluten fjärrvärme från Göteborg Energi AB, och resp bostadsrättshavare faktureras efter sin förbrukning av Göteborg Energi AB (Fs: 4). Värmecentralen finns placerad i resp grovkök, och i värmeväxlaren sker överföringen av värme dels till radiatorerna (elementen), dels till tappvarmvattensystemet. 1. Radiatorsystemet (värmesystemet) Inställning av värmecentralen framgår av bilagor 6:2-1-6:2-6. Varmvattnet till radiatorerna (elementen) pumpas ut med hjälp av en elektrisk cirkulationspump, som är monterad i värmecentralen. Strömförbrukningen för pumpen är mycket liten. Om pumpen stängs av med strömbrytaren under en längre tid (en vecka eller mer), finns risk för att den inte startar när den kopplas in igen. Pumpen blir överhettad och förstörs! Det är också viktigt att trycket i radiatorsystemet är rätt. Stäng inte av cirkulationspumpen i syfte att spara ström! För att reglera värmen i resp rum är radiatorerna utrustade med en termostatventil, som reglerar vattenflödet genom resp radiator (element). Radiatorerna luftas vid behov genom att försiktigt lossa luftningsnippeln, som sitter på radiatorns överdel, varvid ev luft släpps ut. När vatten kommer ut dras nippeln åt igen. Glöm inte att fylla på nytt vatten till radiatorkretsen med påfyllningskranen. 2. Tappvarmvatten För att reglera värmen hos varmvattnet i kranarna finns en blandningsventil i värmeväxlaren. Ventilen är inställbar mellan 38 till 65 grd C genom inblandning av kallvatten till inställd temperatur. 3. Övrig information I värmecentralen finns två säkerhetsventiler, en (röd) för radiatorkretsarna och en (blå) för kallvattensystemet. Om dessa skulle börja läcka rinner vatten ut i resp "skvallerrör" och ner i avloppsbrunnen under värmecentralen. Var observant på detta, eftersom läckage via den röda ventilen gör att vattnet i radiatorsystemet försvinner och cirkulationspumpen skär ihop. Läckage via den blå ventilen gör att kallvatten rinner ut, vilket innebär höga kostnader för din kallvattenförbrukning. Om något fel skulle uppstå i systemet följer du instruktionerna under flik 4:1-1!

22 BRF Titteridammshöjden FLIK 6:3 Underhåll och teknik Ventilation Husets ventilationssystem är av fabr. Ventex, och skall ge en energisnål luftväxling med en luftomsättning varannan timma. Systemet är konstruerat så att friskluften som tas utifrån via en ventil på väggen förvärms av en värmeväxlare där rumsluften tillåts passera innan den ventileras ut. Den förvärmda friskluften blåses in via takventiler i varje rum utom i kök, och våtutrymmen, där luften sugs ut. Ventilationsaggregatet är placerat på vinden, och underhåll och skötsel framgår av bilagor 6:3-1-6:3-4. Det är viktigt att filtren byts när dessa har delats ut. Filtret i spiskupan rentvättas med jämna mellanrum. Glöm inte att göra rent takventilerna i resp rum och våtutrymmen samt friskluftsventilen på väggen minst en gång om året. Om något fel skulle uppstå i systemet följer du instruktionerna under flik 4:1-1!

23 BRF Titteridammshöjden FLIK 6:4 Underhåll och teknik EL Förutom hushållsel (belysning, spis, kyl, frys, tvättmaskin mm) krävs det elektrisk ström till värmesystemets reglercentral och cirkulationspump samt ventilationssystemets fläktar (2 st), reglerdon och tillsatsvärme. Från spänningsnätet kommer elströmmen in till en huvudcentral som finns i ett skåp utanför huset. Där finns några huvudsäkringar och en elmätare, som registrerar resp hus strömförbrukning. Varje bostadsrättshavare faktureras efter sin förbrukning av Göteborgs Energi AB (Fs: 4). De elektriska uttagen för varje hus är kopplade i en sk gruppcentral där säkringarna finns. Gruppcentralen finns i ett skåp i hallen. Färgmärkningen på den lilla brickan som lossnar när en säkring går anger hur stor belastning som säkringen tål: Grön= 6 A ; Röd= 10 A ; Grå= 16 A Ha några extra säkringar hemma för eventuella behov! Det är förbjudet att själv göra större ändringar i den elektriska installationen. Uppstår det brand till följd av detta kan brandförsäkringen bli ogiltig. Bostadsrättshavarens ansvar regleras av stadgarna (Fs: 11). Om något fel uppstår följer du instruktionerna under flik 4:1-1!

24 BRF Titteridammshöjden FLIK 6:5 Underhåll och teknik Vatten och avlopp Bostadsrättshavarens ansvar regleras av stadgarna (Fs: 11). Huvudavstängningskranen för allt vatten finns placerad vid kallvattenmätaren, som finns längst ner i värmecentralen. Följande underhållsrutiner är lämpliga att följa regelbundet (minst två gånger om året): -Vattenlås från tvättställ och diskbänk rengöres. -Avloppsbrunnar i tvättrum, badrum och duschrum rengöres. -Duschstrilar och kranar rengöres vid behov från kalkavlagringar. -Slangar och slanganslutningar till tvätt-och diskmaskin kontrolleras regel bundet mot läckage, vilket ger kostsamma vattenskador för dej. Se även bilagor 6:5-1-6:5-6. OBS! Stäng av vattenkranarna till tvätt-och diskmaskin när dessa inte används! -Slangbrott ger översvämning! -Ta bort vattenslang och kopplingar från vattenutkastaren inför vintern. Sönderfrysning av utkastaren ger kostsamma vattenskador för dej! Naturligtvis får inte dambindor, blöjor, kattsand o.dyl. spolas ner i toaletter! VA-verket fakturerar Föreningen kvartalsvis för totalförbrukat kallvatten. Varje hus har en egen kallvattenmätare, som är placerad längst ner i värmecentralen. En gång om året (november månad) läser vi av mätaren, och Föreningen fakturerar varje bostadsrättshavare efter sin förbrukning (Fs: 4). Om något fel uppstår följer du anvisningarna under flik 4:1-1! Sophämtning Sophämtningen sköts i Göteborg av RENOVA, som via Kretsloppsnämnden fakturerar resp bostadsrättshavare för vald storlek på plastkärlet samt säck för biologiskt avfall (Fs: 4).

25 BRF Titteridammshöjden FLIK 6:6 Underhåll och teknik Kabel-TV Området är utrustat med centralantennanläggning av typen HIP-NET och anslutet till COMHEM. Föreningen har ett gruppavtal med Comhem, vilket betyder att alla hus är anslutna till Comhems tjänster: TV (basutbud), Internet (hastighet 50/10) samt telefoni. Avgiften för dessa tjänster ingår i månadsavgiften. Tilläggstjänster kan beställas hos Comhem på tfn Dessa betalas då direkt till Comhem, av respektive medlem. Föreningen har en hemsida med länken: Om något fel skulle uppstå, som kan tänkas bero på vår anläggning, följer du instruktionerna under flik 4:1-2!

26 BRF Titteridammshöjden FLIK 7:1 Kvartersgården Utlåning av kvartersgården Kvartersgården får lånas kostnadsfritt av Föreningens medlemmar och barnen för lämpliga och sunda aktiviteter, som inte syftar till ekonomisk vinning (typ inträde, försäljning och liknande). Hänsyn skall visas kringboende! Nyckeln kvitteras ut hos materialförvaltaren av medlemmen, även om det är barnen som skall låna kvartersgården. Ordningsregler efter avslutade aktiviteter: -Borden skall ställas i ordning och vara avtorkade och stolarna skall placeras vid borden. -Golven skall vara rengjorda. -Allt skräp och papper (även från toaletten) skall medtagas. -Ljuset skall vara släckt, vattenkranar och fönster stängda och ytterdörren skall vara låst. -Kaffebryggare/pumptermos skall vara tömd och rengjord, diskbänken skall vara avtorkad. -Materialförvaltaren besiktigar lokalen när nyckeln återlämnats! All skadegörelse på lokalen eller dess utrustning ersätts ekonomiskt, eller med eget arbete av den medlem som har kvitterat ut nyckeln till kvartersgården.

27 BRF Titteridammshöjden FLIK 8:1 Mars 2008 Information Allmän information Tapetbord Föreningen har ett tapetbord, som du kan låna genom att kontakta materialförvaltaren. Högtrycksspruta Det finns en högtrycksspruta i Föreningen som du kan få låna. Kontakta materialförvaltaren. Stegar Föreningen har några stegar i olika längder som du får låna. Stegarna finns upphängda på väggen bakom kvartersgården. Glöm inte att hänga tillbaks dom! Lasyr, träolja, färg och tegelpannor Föreningen har ett litet förråd av dessa produkter i kvartersgården. Om du behöver något för att sköta underhållet av huset, kontaktar du vår materialförvaltare.

28 BRF Titteridammshöjden FLIK 8:1-1 Information Varning för vattenskador i huset! Efter vintern kan det finnas en möjlighet att vattenutkastaren har frusit i huset. För att undvika vattenskador i huset och stora kostnader för Er och Föreningen upp manar vi ALLA att kontrollera så vatten INTE sprutar ut under köks- eller diskbänk när Ni använder vattenutkastaren igen. Ta för vana att ALLTID kontrollera detta! Stäng också av vattenkranarna till diskmaskiner och tvättmaskiner mm när dom INTE används. Ett slangbrott ger översvämning med stora kostnader för Er. Flik 8:1-1 Information Januari 1996

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

Brf Brotorp A - Ö 2012-09-26

Brf Brotorp A - Ö 2012-09-26 BRF Brotorp A-Ö Brf Brotorp A - Ö 2012-09-26 Brotorp A - Ö Information och regler Styrelsen har sammanställt information och regler för vår förening. Tanken är att alla skall få kännedom om hur vissa saker

Läs mer

Brf Finnboda Hage A-Ö

Brf Finnboda Hage A-Ö Brf Finnboda Hage A-Ö A-Ö 2015-01-26 Sida 1 Inledning Andelstal Andrahandsuthyrning Ansvar för bostadsrätten Balkonger / terrasser Besiktning och avhjälpande åtgärder Bostadsrätthavare Brandsäkerhet Bredband

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer 2011-09-26 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Lägenhetspärm för. Brf. Mästerlotsen 1

Lägenhetspärm för. Brf. Mästerlotsen 1 Lägenhetspärm för Brf. Mästerlotsen 1 1 Innehållsförteckning 1. Om vår förening 1-1 Lite fakta om vår förening sid 3 1-2 Faktaruta om lägenheter och gemensamma utrymmen sid 4 1-3 Föreningens bastu sid

Läs mer

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö 1 INFORMATIONSBROSCHYR. Inledning Den här skriften är ämnad för dig som bor i bostadsrättsföreningen Oljekrukan, att använda som ett litet uppslagsverk över vad som gäller föreningen. Spar den och överlämna

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Läs den - Spara den - Du kan komma att behöva den! Se även din hemsida: www.spikverket.se (Rev. 2007-02-05)

Läs den - Spara den - Du kan komma att behöva den! Se även din hemsida: www.spikverket.se (Rev. 2007-02-05) Läs den - Spara den - Du kan komma att behöva den! Se även din hemsida: www.spikverket.se (Rev. 2007-02-05) SIDOANVISNINGAR Sid Välkommen till kv Spikverket......1 Ansvar, hänsyn och samarbetsvilja......2

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING

VÄLKOMMEN TILL. Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING VÄLKOMMEN TILL Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING INNEHÅLL Kort om Brf Mörbyskogen Nr 2 3 Brf och medlemmarna.. 3 Föreningens stadgar 3 Föreningsstämman 4 Styrelsen.. 4 Information

Läs mer

Information till Radhusägarna på Diskusgatan och Kulstötargatan. Reviderad april 2015 Rönnby Byalag Samfällighetsförening Styrelsen

Information till Radhusägarna på Diskusgatan och Kulstötargatan. Reviderad april 2015 Rönnby Byalag Samfällighetsförening Styrelsen Information till Radhusägarna på Diskusgatan och Kulstötargatan Reviderad april 2015 Rönnby Byalag Samfällighetsförening Styrelsen Samfällighetsföreningen... 3 Vårt område... 3 Gemensamhetsanläggningar...

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A- Ö i Brf Lilla Bantorget

Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A- Ö i Brf Lilla Bantorget 1 Brf Lilla Bantorget, org. nr. 769617-1524 Säte: Stockholm Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A- Ö i Brf Lilla Bantorget Inledning Den här informationen riktar sig till dig som

Läs mer

Org.nr: 76605-0967. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04

Org.nr: 76605-0967. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04 Org.nr: 76605-0967 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04 Detta häfte är tänkt att efter genomläsning finnas till hands när det uppstår problem. Förvara det därför lättåtkomligt!

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby!

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! Boendeinformation Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! I denna Boendeinformation finns Allmän information om Brf Venus Ordningsregler I Boendepärmen, som utdelas till alla bostadsrättshavare,

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR OM FÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 5 SAMFÄLLIGHETER 5 TORGET 5 BLÅ GARAGET UTRIKESMINISTERN 5 VÄRMEFÖRENINGEN STATSMINISTERN 5 MEDLEMSINFORMATION

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer