Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leda övergången till mobila och Internetbaserade"

Transkript

1 Leda övergången till mobila och Internetbaserade tjänster Årsöversikt 2004

2 2 Koncernchefens kommentar 4 Hemmamarknaderna och marknaderna i öst två olika möjligheter 8 Leda övergången till mobila och Internetbaserade tjänster 10 Fokusera vår produktportfölj 13 Skapa en plattform för tillväxt 14 Ytterligare steg mot konkurrenskraftiga kostnadsnivåer 15 Ta tillvara möjligheterna i öst 16 Enkelhet och service 17 Ekonomisk översikt Koncernen 20 Ekonomisk översikt Geografiska resultatenheter 26 Ökad vinst per aktie. Återköpsprogram 28 Corporate Governance 30 Styrelse 31 Ledande befattningshavare 32 Bolagsstämma 2005 Kontakt Årsöversikt 2004 Årsöversikten är en kort sammanfattning av året som gått och en beskrivning av TeliaSoneras inriktning de närmaste åren. Årsöversikten är inte en legal Årsredovisning och är inte reviderad. Årsredovisning 2004 För att läsa eller beställa en papperskopia av TeliaSoneras Årsredovisning 2004, som är granskad och påskriven av bolagets revisorer, vänligen gå in på avsnittet Rapporter. Papperskopior av Årsredovisningen kan också beställas på telefon

3 TeliaSonera Januari december 2004 TeliaSonera tillämpar IFRS 3 från och med den 1 januari 2004, vilket innebär att avskrivning på goodwill upphört. 1 Nettoomsättningen uppgick till MSEK (81 772). Rörelseresultatet ökade till MSEK (13 140). Nettoresultatet ökade till MSEK (7 671) och resultatet per aktie steg till 2,77 SEK (1,64). Synergimålen från samgåendet uppnådda. Stark kundökning: 1,5 miljoner nya kunder i Norden och Baltikum 13 miljoner nya kunder i Eurasien, Ryssland och Turkiet Förvärv av Orange i Danmark, 100 procents ägande i Omnitel och konsolidering av Eesti Telekom. För att öka framtida konkurrenskraft och göra en anpassning till rådande marknadsförutsättningar har åtgärder identifierats för att sänka de årliga kostnaderna med 5 6 GSEK med full effekt inom tre år. Föreslagen utdelning 1,20 SEK per aktie (totalt 1,00 SEK). Återköp av aktier för cirka 10 GSEK genom ett publikt erbjudande kommer, som tidigare meddelats, att föreslås bolagsstämman i april Nyckeltal MSEK Nettoomsättning EBITDA 3 före engångsposter Marginal (%) 36,9 37,5 Resultat från intressebolag Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter och avskrivning på goodwill Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) 2,77 1,64 CAPEX Fritt kassaflöde ) Avskrivningar på goodwill 2003 uppgick till MSEK. 2) 2003 års siffror är redovisade pro forma. Det innebär att Telias finska mobilverksamhet och svenska kabel-tv verksamhet, vilka avyttrades andra kvartalet 2003, inte ingår. 3) Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före resultat från intressebolag. TELIASONERA ÅRSÖVERSIKT

4 Koncernchefens kommentar Bästa aktieägare, Vi är glada över att kunna rapportera ett rekordresultat för 2004 samtidigt som vi lyckats bibehålla eller förbättra våra marknadspositioner och göra ett antal strategiska förvärv. Efter att ha vänt förluster 2002 till ett rekordresultat 2003 känns det mycket tillfredsställande att ha nått ännu ett rekordresultat Det jämförbara rörelseresultatet ökade från 19 miljarder 2003 till närmare 21 miljarder 2004 på en marknad med kraftig volymtillväxt och intensiv prispress. Vi ökade också antalet kunder med 1,5 miljoner på hemmamarknaderna och med 13 miljoner på tillväxtmarknaderna i öst. Genom förvärv under 2004 kan vi nu konsolidera samtliga verksamheter i Baltikum förutom fastnätsverksamheten i Lettland. Integreringen av Orange i Danmark ger oss den storlek som behövs på den danska mobilmarknaden. Vi kan nu verkligen dra nytta av vår ledande ställning i Norden och Baltikum. Styrelsen och jag föreslår en ökad ordinarie utdelning och därutöver en återföring av ytterligare 30 miljarder kronor till aktieägarna under tre år. Detta gör troligen TeliaSonera-aktien till en av branschens mest högavkastande aktier i Europa. Samtidigt upprätthåller vi vår finansiella styrka och flexibilitet så vi kan göra ytterligare förvärv om tillfälle ges. Vårt fokus ligger på våra nuvarande geografiska marknader, där vi har betydande möjligheter att förbättra våra positioner. De planerade synergierna från samgåendet mellan Telia och Sonera har uppnåtts tidigare än beräknat. Vi har därmed visat att det är möjligt att utvinna synergier regionalt. Det gör oss också optimistiska när det gäller de långsiktiga möjligheterna att ytterligare utnyttja våra skalfördelar genom att ta bort dubblerade funktioner. I det här sammanhanget siktar vi på att skapa fler gemensamma och koncentrerade resurser på våra hemmamarknader i Norden och Baltikum. På tillväxtmarknaderna i öst kommer vi att utnyttja möjligheten till fortsatt tillväxt och värdeökning för våra aktieägare. I Ryssland och Turkiet har vi intensifierat dialogen med de största aktieägarna i syfte att stärka våra positioner. På hemmamarknaderna sker nu en allt snabbare övergång från fasta till mobila och Internetbaserade tjänster. Vi har två alternativ. Det ena är att hålla oss till vår nuvarande affär och därmed riskera en betydande nedgång i framtiden. Det andra är att ta ledningen i den förändring som kommer att äga rum under alla förhållanden. Vi har valt det senare alternativet. Under en treårig övergångsperiod kommer vi att förändra företaget radikalt med syftet att komma ut som vinnare; starkare, mer fokuserade och mer kostnadseffektiva. På grund av övergången till billigare tjänster och fortsatt prispress förväntar vi oss inte någon större tillväxt för koncernen som helhet under den här övergångsperioden. På längre sikt bör emellertid tillväxten normaliseras även på hemmamarknaderna. Satsningarna på tillväxt kommer att påskyndas och prioriteras utan att vi tappar fokus på att säkerställa konkurrenskraftiga kostnadsnivåer. Det finns flera möjligheter till tillväxt på hemmamarknaderna. Vi talar bara i genomsnitt fem minuter per dag i våra mobiltelefoner. Mobil data är i huvudsak enbart SMS och e-post i mobilen är en nära nog försumbar tjänst. Bredbandspenetrationen är fortfarande låg. Internetbaserade tjänster är i sin linda. Våra kunder kämpar fortfarande med att installera nya tjänster istället för att få hjälp genom assisterande tjänster. Mot bakgrund av detta har vi definierat vår fokuserade produktportfölj som ska bära den framtida tillväxten. Den innehåller bara en bråkdel av alla de tjänster som vi lagt till under de senaste hundra åren, men den innehåller också ett antal nya tjänster. Utvecklingen mot framtidens tjänster kommer naturligtvis 2 TELIASONERA ÅRSÖVERSIKT 2004

5 att ske gradvis utifrån kundernas krav och vad som är kommersiellt gångbart. En fokuserad produktportfölj leder också till en mer kostnadseffektiv verksamhet eftersom antalet tjänster är det som huvudsakligen driver kostnaderna. Vi har ett stort antal kommunikationsplattformar, ITsystem, processer och resurser, som vi byggt upp under årens lopp. Radikala förändringar är både möjliga och nödvändiga om vi långsiktigt ska överleva i denna konkurrensutsatta bransch. Vi måste uppnå konkurrenskraftiga kostnadsnivåer inom alla segment där vi är verksamma, även i jämförelse med våra mindre konkurrenter. Därför har vi bestämt oss för att agera nu utifrån vår marknadsstyrka och starka finansiella ställning. De initiativ, som vi hittills identifierat, kommer att minska de årliga kostnaderna med 5 6 miljarder kronor under den treåriga omställningsperioden. Själva omställningen kommer inledningsvis att innebära en kostnad, men ska ses som en investering i vår konkurrenskraft. Förändringarna kräver kompetensväxling och även en minskning av antalet anställda. Därför är det viktigare än någonsin med en tidig påverkan och ett genuint inflytande på processen från de anställdas sida. Vår avsikt är att ge de anställda bästa möjliga stöd i samtliga länder. TeliaSoneras inriktning är klar. Vi är inte den enda stora teleoperatören som behöver förnya sig, men vi är en av de första att utsättas för avregleringens effekter på en konkurrensutsatt hemmamarknad. Vad som kommer att utmärka en framgångsrik operatör är inte strategierna utan hur snabbt de är möjliga att genomföra. Vi är fast beslutna att ta ledningen i denna nödvändiga omställning. Vår vision om att enkelhet gör allting möjligt är mer giltig än någonsin. Vi tror att kombinationen av tjänster som är enkla att använda, som verkligen fungerar bra, som verkligen är användbara i det dagliga livet och en hög allmän servicenivå är det vinnande konceptet, snarare än att briljera med den bästa teknologin. Men vi är inte där ännu och det är därför som det är vår vision. Det är detta som kommer att skapa ny tillväxt i vår bransch. Slutligen vill jag tacka alla våra anställda som gjort 2004 till ett så framgångsrikt år. Vår kompetens och stora kundbas tillsammans med vår fokuserade produktportfölj och konkurrenskraftiga kostnadsnivåer kommer inte att vara lätt för andra på marknaden att hantera. Många av oss ser de förändringar som ligger framför oss och vill bidra. Det blir en utmaning för oss alla, men kommer också att ge utdelning till alla dem som vill vara med och skapa ett ännu starkare och vinnande TeliaSonera. Stockholm i mars 2005 Anders Igel Koncernchef och verkställande direktör TELIASONERA ÅRSÖVERSIKT

6 Hemmamarknaderna och marknaderna i öst två olika möjligheter TeliaSonera står inför ett antal utmaningar och möjligheter. Konkurrensen år hård på samtliga marknader och våra kunder förväntar sig allt mer av oss. Förutsättningarna Mogna Marknader Marknader med med hög marknader snabb övergång skiljer sig dock markant åt mellan våra tillväxt till nya tjänster hemmamarknader i Norden och Baltikum och våra mobila tillväxtmarknader i Eurasien, Ryssland och Turkiet. Ryssland De baltiska De nordiska Turkiet Eurasien länderna länderna Medan marknaderna i Norden och Baltikum kännetecknas av en väl etablerad konkurrens, stor mognad och en sammantaget måttlig tillväxt, möter vi i Eurasien, Ryssland och Turkiet en mycket stark tillväxt inom mobil kommunikation och en ännu så länge relativt måttlig konkurrens. Norden och Baltikum På hemmamarknaderna har TeliaSonera ett brett utbud av tjänster inom mobilt, fast, Internet och bredband (i Norge endast mobilt). Vi är klart marknadsledande i regionen. Vår position stärktes ytterligare under året när vi förvärvade mobiloperatören Orange i Danmark, de återstående aktierna i litauiska mobiloperatören Omnitel samt utökade ägandet i estniska Eesti Telekom till över 50 procent. Våra infrastrukturer är väl utbyggda, vi har starka varumärken och effektiva distributionskanaler. Den Mogna marknader på väg in i nästa fas TeliaSonera är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum och vår ambition är att ta ledningen i den övergång som nu pågår från fasta till mobila och Internetbaserade tjänster. Vi gör det genom att fokusera vår produktportfölj och anpassa våra nät och teknikplattformar. 4 TELIASONERA ÅRSÖVERSIKT 2004

7 Internet och intranät överallt Lättanvända mobila datatjänster TeliaSonera har under året gjort stora satsningar på att utveckla och förenkla tjänsterna. Telia utvecklade tjänsterna Telia Connect och Telia Connect Pro, som gör att kunderna lätt kan koppla upp sig till Internet och till företagets interna nätverk när de befinner sig utanför kontoret. Med Telia Connect Pro får kunden dessutom en säker förbindelse via VPN till Internet eller intranätet samt en funktion som gör att den snabbaste uppkopplingsvägen väljs automatiskt, det kan vara LAN, WLAN, ADSL, 3G eller GSM. Connecttjänsterna har lanserats även i Finland under varumärket Sonera Connect och i Litauen under varumärket Omni Connect. Mobila tillväxtmarknader i öst I Eurasien, Ryssland och Turkiet ska vi fortsätta dra nytta av den starka tillväxten inom mobil kommunikation och höja värdet av TeliaSoneras investeringar genom att förbättra lönsamheten och utöka ägandet i våra delägda mobiloperatörer om och när det blir möjligt. stora IT-mognaden bland kunderna ställer allt högre krav på tjänsternas funktionalitet och kvalitet. Vår totala omsättning i Norden och Baltikum uppgick till MSEK 2004 och låg därmed på ungefär samma nivå som året innan. Användningen av mobila tjänster ökar fortfarande trots den höga penetrationen, som närmar sig 100 procent i Norden och ligger mellan 60 och 90 procent i de baltiska länderna. Inom Internet och bredband är tillväxten stark på grund av fortfarande låga penetrationer. I de nordiska länderna beräknas mellan 11 och 17 procent av befolkningen ha bredband medan andelen i Baltikum är väsentligt lägre var tillväxten inom bredband särskilt kraftig i Sverige och Finland. Inom fast telefoni minskar antalet abonnemang år för år, både i Norden och Baltikum, på grund av övergången från fast till mobilt. På hemmamarknaderna låg omsättningen sammantaget på ungefär samma nivå 2004 som året innan och lönsamheten var stabil. I de nordiska länderna förväntades BNP växa mellan 1 och 3 procent under 2004 medan tillväxten i de baltiska länderna antas bli något kraftigare, upp till 7 procent. Eurasien, Ryssland och Turkiet Om tillväxten är måttlig i Norden och Baltikum så är den desto kraftigare i Eurasien, Ryssland och Turkiet. En snabbt växande befolkning, god ekonomisk utveckling och svaga infrastrukturer för fast telefoni har skapat en mycket stark efterfrågan på mobila tjänster och penetrationen är fortfarande låg, mellan 17 procent i Kazakstan och 51 procent i Ryssland. TELIASONERA ÅRSÖVERSIKT

8 På dessa marknader har TeliaSonera investerat enbart i mobil kommunikation. Våra operatörer har en stark ställning på sina respektive marknader och är med några få undantag marknadsledande. Vid årsskiftet uppgick antalet mobilkunder till sammanlagt 39,8 miljoner, en ökning med närmare 50 procent. Och lönsamheten har ökat i takt med omsättningen och antalet kunder. Två marknader två utmaningar Telekommarknaden står återigen inför genomgripande förändringar. Trenden är tydlig. Våra kunder väljer allt oftare tjänster baserade på mobila lösningar och Internet framför traditionella fasta tjänster. Det gör att TeliaSonera nu står inför två utmaningar. På hemmamarknaderna handlar det om att ställa om verksamheten och utöka utbudet av attraktiva mobila och Internetbaserade tjänster och på så sätt skapa en plattform för framtida tillväxt och lönsamhet. Vi behöver också vidta åtgärder så vi behåller vår lönsamhet genom att ständigt sträva efter konkurrenskraftiga kostnadsnivåer i alla segment där vi är verksamma. På mobilmarknaderna utanför Norden och Baltikum består utmaningen i att dra nytta av den kraftiga tillväxten och öka värdet av våra investeringar genom att förbättra lönsamheten och utöka ägandet när så blir möjligt. För TeliaSonera innebär utvecklingen stora möjligheter. Vi har tagit en stark marknadsposition de senaste åren. En position som vi nu bygger vidare på. S:t Petersburg Vladivostok Från kust till kust i Ryssland MegaFon fullföljer nu i snabb takt sin panryska strategi genom att etablera ett nationellt nät och lansera tjänster som fungerar i hela landet. Under året introducerades den första nationella tjänsten, First National. MegaFon startade sin verksamhet i S:t Petersburgområdet, en av Rysslands mest utvecklade områden vad gäller mobil kommunikation och som nu i stor utsträckning används som testmarknad för nya tjänster och erbjudanden. Vladivostok är en betydande hamnstad med invånare i den östra regionen där MegaFon började lansera tjänster under MegaFon erbjuder nu mobila tjänster i 71 av Rysslands 89 regioner.

9 TeliaSonera i Norden och Baltikum TeliaSonera omsatte MSEK i Norden och Baltikum under året, det vill säga ungefär lika mycket som Sverige och Finland, som är de största marknaderna, svarade för 72 procent av omsättningen. Tillväxten skedde inom mobil kommunikation, Internet och bredband medan efterfrågan på traditionella fasta telefonitjänster klingar av successivt. TeliaSonera har idag 22,8 miljoner kunder i Norden och Baltikum, en ökning med 7 procent sedan TeliaSonera i Eurasien TeliaSonera äger direkt och indirekt 74 procent av Fintur, som via lokala operatörer erbjuder mobila tjänster i Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien och Moldavien, länder med en sammanlagd befolkning av drygt 32 miljoner invånare. Samtliga operatörer har starka positioner på sina respektive marknader. Finturs omsättning steg 49 procent till MSEK under året och antalet kunder ökade med 1,5 miljoner till 3,9 miljoner. TeliaSonera i Ryssland I Ryssland äger TeliaSonera direkt och indirekt 43,8 procent av den tredje största mobiloperatören MegaFon, den enda operatören med licenser i Rysslands samtliga regioner, vilket gör att företaget når 144 miljoner invånare. MegaFon ökade omsättningen 80 procent från 815 MUSD under 2003 och kundbasen steg med 7,5 miljoner till 13,6 miljoner. TeliaSonera i Turkiet I Turkiet äger TeliaSonera direkt och indirekt 37,3 procent av landets ledande mobiloperatör Turkcell. Turkiet har 72 miljoner invånare och Turkcell är en av Europas största mobiloperatörer. Under året steg omsättningen 15 procent till MUSD. Turkcell lyckades förvärva 4,1 miljoner nya kunder och hade vid slutet av året 22,3 miljoner kunder. TeliaSonera International Carrier TeliaSonera erbjuder internationella grossisttjänster inom telefoni och data till andra operatörer i Europa och över Atlanten. Konkurrensen är mycket kraftig. Ett stort antal aktörer har etablerat sig, vilket skapat överkapacitet och kraftigt fallande priser. TeliaSonera International Carrier är en av de starkaste nätgrossisterna på marknaden.

10 Mobil Fast Övergång Internet Den i särklass starkaste trenden på telekommarknaden just nu är övergången från fasta till mobila och Internetbaserade tjänster. Det är kunderna som driver utvecklingen eftersom de strävar efter flexibilitet och kostnadseffektiva tjänster. Leda övergången till mobila och Internetbaserade tjänster Övergången från fasta till mobila och Internetbaserade tjänster är den i särklass mest kraftfulla trenden på telekommunikationsmarknaden just nu. Vi har upplevt stora förändringar tidigare. Automatiseringen. Digitaliseringen. Mobilitet. Internet. Bredband. Stora tekniska genombrott, som inneburit genomgripande förändringar. Men den här gången är det inte i första hand tekniken som driver utvecklingen, utan kunderna. De vill ha mobila lösningar, eftersom det ger frihet och flexibilitet. Och de vill ha Internetbaserade tjänster eftersom de är kostnadseffektiva och bygger på en världsstandard. Trenden är tydlig på samtliga TeliaSoneras hemmamarknader. Kunderna går över från fasta tjänster till tjänster baserade på mobilitet och Internet. Taltrafiken blir mobil eller flyttar över till Internet, företagens traditionella datakomtjänster går samma väg och allt fler hushåll väljer att skaffa bredband. TeliaSonera har en uttalad ambition att ta ledningen i den pågående förändringen. Vi är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum och vi ska alltid vara kundens första val. I detta sammanhang är vår vision Enkelhet gör allting möjligt en viktig del. Vi tror inte att kunderna bryr sig om vilken teknik de använder så länge man kan tala, skriva, roa sig och kommunicera. Det viktiga är att det är lättanvända och pålitliga tjänster, som fyller kundernas behov. Vilken teknik kommunikationen bygger på, är det bara TeliaSonera som ska behöva bry sig om. Vår produktportfölj har under årens lopp blivit omfattande och komplex. En del tjänster är standardiserade, men alltför många är skräddarsydda eller överlappar varandra. Och de är sammantaget alltför många. På dagens marknad är en alltför omfattande och bred produktportfölj inte en framkomlig väg. Därför fokuserar vi nu vår produktportfölj. Antalet tjänster ska minskas och inriktningen ska bli tydligare 8 TELIASONERA ÅRSÖVERSIKT 2004

11 och i linje med vad kunderna verkligen vill ha lättanvända tjänster som bygger på mobilitet och Internet. Så att både vi och våra kunder drar nytta av övergången till nya tjänster. Vi tror också att ett mer fokuserat utbud är ett bra sätt att minska våra kostnader. Med sänkta kostnader för hanteringen och underhållet av tjänster och färre nätplattformar och IT-system kan vi stärka vår konkurrenskraft och våra erbjudanden samtidigt som kunderna lättare kan överblicka vårt utbud. Kunderna på våra hemmamarknader rör sig i samma riktning, men befinner sig på olika stadier i utvecklingen. Den nordiska marknaden är inne i övergångsfasen, medan de baltiska länderna snabbt närmar sig denna fas. Oavsett mognadsgrad ska TeliaSonera utnyttja övergången till nya tjänster för att bygga en plattform för framtida tillväxt och lönsamhet på hemmamarknaderna. Vi bedömer att den omställning vi nu påbörjat kommer att ta omkring tre år. Under den perioden kommer TeliaSoneras tillväxt att vara begränsad. På längre sikt förväntar vi oss dock att tillväxten ska återgå till högre nivåer. Övergång från fast till mobilt i Norge Hos möbelleverantören Kinnarps i Norge finns ingen fast telefon i sikte. Företaget slutade att använda det traditionella fasta telenätet för tre år sedan för att gå över till mobilt och sedan 2002 är fasta telefoner endast ett minne blott. Företaget använder endast mobil kommunikation. Genom att använda den mobila tjänsten Trådlös bedrift från NetCom är Kinnarps anställda alltid tillgängliga oavsett om de är på kontoret, på tjänsteresa eller arbetar i hemmet. Den ökade tillgängligheten var det huvudsakliga skälet till att Kinnarps valde tjänsten Trådlös bedrift samtidigt som de fick lägre telefonkostnader på köpet.

12 Fokusera vår produktportfölj Ökad mobilitet, högre kapacitet och ett enklare handhavande. Våra kunder ställer allt högre krav på oss. Vi måste hela tiden leverera enklare och effektivare tjänster. TeliaSonera är den ledande aktören i Norden och Baltikum och vi ska självklart ha marknadens starkaste kunderbjudande. Under 2004 genomförde vi därför en grundlig översyn av vår produktportfölj. Ambitionen var att fokusera tjänsteutbudet men samtidigt behålla bredden i erbjudandet. TeliaSonera ska även framöver möta kundernas hela kommunikationsbehov. Men genom att selektivt minska antalet tjänster, öka standardiseringen och utveckla nya tjänster ökar vi också vår konkurrenskraft. Vi kommer till fullo att kunna utnyttja alla de möjligheter som ökad mobilitet och användningen av Internet för med sig. Vi kommer att kunna skapa ny tillväxt. Samtidigt innebär den fokuserade produktportföljen att vi kan sänka vår kostnadsnivå betydligt jämfört med idag. Vårt utgångsläge är starkt. TeliaSoneras marknadsledande position ger skalfördelar i omställningsprocessen och vår bredd ger unika förutsättningar att skapa ett integrerat erbjudande. Riktlinjerna för den nya produktportföljen är tydliga. Under de tre kommande åren ska vi gå från en bred till en fokuserad portfölj där hörnstenarna utgörs av mobilitet och Internet. Mobiliteten ger kunderna frihet och flexibilitet Internet ger kostnadsfördelar och tillgång till en världsstandard. Kunderna ska inte behöva fundera över vilken teknik tjänsterna bygger på. TeliaSoneras tjänster ska vara marknadens mest lättanvända, och vi ska ha den högsta servicenivån. Ett av våra mål är att TeliaSonera redan 2005 ska uppfattas som det företag som bäst uppfyller kundernas huvudkrav. I vårt arbete med produktportföljen har vi satt kundens behov i första rummet. Behovet av kommunikationslösningar kan delas in i tre kategorier: på rörlig fot, i hemmet och på arbetsplatsen. Inom samtliga dessa kategorier ska vi skapa erbjudanden som är lätta att förstå, lätta att köpa och lätta att använda. På rörlig fot: Här ska vi driva på den redan snabba utvecklingen. Våra kunder ska ha tillgång till alla mervärdestjänster i ett komplett erbjudande om de vill. E-post i mobiltelefonen kommer att bli allt vanligare. Underhållning och andra innehållstjänster kommer också att öka. Men våra kunder ska också kunna använda enbart bastjänsterna, exempelvis tal och SMS. Och då till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Vi lovar också att tjänsterna ska vara lätta att använda, även om de bygger på avancerad teknik. 10 TELIASONERA ÅRSÖVERSIKT 2004

13 Exempel på en sådan tjänst är Connect och Connect Pro, som utvecklades i Sverige under Med Connect Pro är kunden via sin bärbara dator ständigt uppkopplad mot arbetsplatsens nätverk och alltid med den bästa tillgängliga anslutningen på platsen, från olika 2G- och 3G-anslutningar till trådlösa eller vanliga lokala nätverk. Tjänsten kommer att finnas i hela Norden och Baltikum på sikt. I hemmet: Marknaden för bredband växer och kraven på snabbhet och kapacitet ökar kraftigt. Triple play, det vill säga telefoni, Internet och digital-tv över en och samma anslutning kommer att vara en av våra stora satsningar de kommande åren. Vi tror att bredbandets kapacitet att bära alla typer av tjänster tal, text, data, bild och video kommer att ge möjligheter till tillväxt under många år framöver. Vi kommer också att utveckla tjänster där mobiltelefonen kan användas i hemmet, men då kopplad till bredbandet och till låga kostnader. För de som efterfrågar den vanliga fasta telefonitjänsten kommer den att finnas kvar under överskådlig tid. Triple Play lanserad i Sverige Telia lanserade i början av 2005 digital-tv över bredband till sina bredbandskunder och blev därmed en så kallad triple play-operatör som erbjuder Internetanslutning, telefoni och tv över en och samma anslutning. Digital-tv-erbjudandet innehåller ett stort antal kanaler, bland annat SVTs och TV4s program. Kunderna får också möjlighet att hyra videofilmer dygnet runt, så kallad video på beställning.

14 På arbetet: För företagskunderna ska vi utöver de mobila connecttjänsterna satsa på tjänster som baseras på den senaste Internettekniken för överföring av stora mängder tal, video, och data med hög hastighet och hög säkerhet med garanterade kvalitetsnivåer. Våra traditionella datatjänster kommer successivt att övergå i Internetbaserade tjänster. Vi kommer också att intensifiera våra satsningar på så kallade assisterande tjänster (managed services) där vi tar ett totalansvar för kundens kommunikationslösningar inklusive drift och underhåll samt övergång till de nya tjänsterna. Erbjudandet bygger på en kombination av samtliga våra tjänster inom mobilt, fast, Internet och data. Sammantaget ser vi en tydlig utveckling mot mer flexibla och integrerade tjänster som är enkla att använda trots att de bygger på olika tekniker. Ett exempel är de konvergerande tjänster vi planerar att lansera där kunden ska kunna kommunicera sömlöst via mobilt, fast eller Internet, utan att behöva bekymra sig om vilken teknik som används. Med den nya produktportföljen kommer vi att stå väl rustade och kunna befästa vår marknadsledning i Norden och Baltikum. Mobila bastjänster till förmånliga priser Övergången från fast till mobil telefoni går snabbt i Finland och idag använder hela 35 procent av befolkningen enbart mobil kommunikation. Införandet av nummerportabilitet har lett till kraftigt ökad konkurrens och under 2004 fanns ett 20-tal leverantörer av mobila tjänster. Sonera har svarat med att förnya sina erbjudanden och förenkla användningen av tjänsterna. Under året etablerade Sonera en egen oberoende tjänsteleverantör Tele Finland, som genom att minimera kostnaderna för administration och marknadsföring kan erbjuda mobila bastjänster till mycket förmånliga priser.

15 Ökade tillväxtmöjligheter Förbättrad kundservice Strategi för övergång till nya tjänster Förnyade erbjudanden och prisstrategier Fokuserad produktportfölj, baserad på enkelhet 23 miljoner kunder. Skalfördelar. En tydlig vision Skapa en plattform för tillväxt TeliaSonera vidtar nu kraftfulla åtgärder. Vi fokuserar vår produktportfölj mot mobilitet och Internet. Och vi fortsätter att driva utvecklingen mot vår vision om enkelhet och service, eftersom enkelhet och service också driver tillväxten. På så sätt skapar vi en plattform för framtida tillväxt även på våra hemmamarknader. Basen för arbetet utgörs av våra 23 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Det är för dem vi ska skapa marknadens bästa kundvärde. TeliaSoneras tjänster ska vara marknadens mest användarvänliga och våra kunder ska vara de bäst betjänade. I denna omställning innebär TeliaSoneras storlek en betydande fördel. Vi har fler kunder i Norden och Baltikum än någon annan operatör. Det innebär att vi kan nå stora skalfördelar både vad gäller tjänster och infrastruktur. Att vi är en sann pan-nordisk operatör med starka positioner i samtliga nordiska länder gör att vi kan erbjuda pan-nordiska lösningar, vilket ger oss en unik konkurrenskraft. Vi har under året tagit många viktiga steg på vägen. Vi har utarbetat strategier för hur vi ska övergå från traditionella fasta tjänster till mobilitet och Internet och vi har börjat anpassa våra nät, teknikplattformar och IT-system. Utgångsläget är gott. TeliaSonera har en stark infrastruktur och teknik jämfört med många andra operatörer. Vi har under året arbetat målmedvetet med att förenkla våra tjänster och förbättra servicen och vi har kommit en god bit på väg mot de mål som vi satt för kundnöjdhet och enkelhet. Stora delar av vår forsknings- och utvecklingsverksamhet är inriktad på att förenkla våra tjänster och produkter. Vi har också börjat paketera våra tjänster på ett för kunderna attraktivt sätt och introducerat nya priserbjudanden anpassade till kundernas konsumtionsmönster och till konkurrensläget. TeliaSoneras förmåga och genomförandekraft grundar sig på en kraftfull och sammanhållen företagsgrupp i Norden och Baltikum. Vi har sedan samgåendet med Sonera en gemensam vision, en gemensam affärsidé och gemensamma värderingar. Kontrollen över strategiskt viktiga koncernfrågor, till exempel hur vi utvinner synergier och skalfördelar, är stark samtidigt som vi har relativt självständiga operativa enheter närmast kunderna för att få flexibilitet och slagkraft i varje marknad. Våra tydliga mål, vår starka position och vår genomförandekraft ger oss sammantaget en stark plattform för framtida tillväxt. TELIASONERA ÅRSÖVERSIKT

16 Ytterligare steg mot konkurrenskraftiga kostnadsnivåer Med stark konkurrens och stark prispress på våra hemmamarknader är konkurrenskraftiga kostnadsnivåer en förutsättning för TeliaSoneras framgång. Det gäller i varje kundsegment där vi är verksamma. Vi har de senaste åren arbetat hårt för att minska kostnaderna inom TeliaSonera. Vi har gjort både fortlöpande rationaliseringar och effektiviseringar och utvunnit synergier och stordriftsfördelar efter samgåendet mellan Telia och Sonera. När det gäller synergier ligger vi i dagsläget väsentligt före plan och har redan uppnått de mål som sattes i prospektet inför samgåendet. Jämfört med andra liknande operatörer, både i Norden och internationellt, kan vi se att vi har god lönsamhet men att kostnadseffektiviteten inte är lika hög i stora delar av vår verksamhet gjorde TeliaSonera ett rekordresultat, men EBITDA-marginalen försämrades på grund av kraftig prispress på hemmamarknaderna. Eftersom vi förväntar oss fortsatt konkurrens och prispress behöver vi öka effektiviteten ytterligare så vi uppnår konkurrenskraftiga kostnadsnivåer utan att förlora i lönsamhet. Kostnaderna måste ned permanent och strukturellt till lägre nivåer än idag. Och det är viktigt att agera snabbt och utifrån den styrkeposition vi nu har. Beslutet att fokusera produktportföljen gör det möjligt för oss att ta ytterligare steg mot lägre kostnadsnivåer. Vi vet att en mer fokuserad produktportfölj, där tjänster med svag efterfrågan fasas ut eller ersätts med mobila och Internetbaserade tjänster, skapar ett klart bättre kostnadsläge. Vi kan avveckla de äldre nätplattformarna, där underhållet är kostsamt, och även minska antalet IT-system. Ett mer fokuserat och enhetligt utbud ökar också möjligheten att dela nätplattformar och IT-system mellan olika marknader och centralisera drift och underhåll. Också detta sänker kostnaderna betydligt. Potentialen att minska kostnaderna är störst i Sverige och Finland, där vi har omfattande och komplexa verksamheter. På dessa marknader har vi identifierat besparingsmöjligheter inom staber, nät, produktion, marknadsföring, försäljning, produktledning och utveckling. De förändringar som identifierats beräknas minska de årliga kostnaderna med cirka 1 GSEK i Finland och 4 5 GSEK i Sverige inom den treåriga övergångsperioden. Även på övriga hemmamarknader görs nu satsningar för att minska kostnaderna ytterligare, inte minst inom fastnätsverksamheterna i Baltikum. Att sänka kostnadsnivåerna handlar inte bara om att behålla lönsamheten utan också om att stärka konkurrenskraften. Med en mer effektiv organisation och interna processer kan vi bättre och snabbare ta hand om våra kunder något som är en central del i vår övergripande strategi. Vår ambition är att slutföra effektiviseringsarbetet inom kommande treårsperiod. EBITDA-marginalens utveckling de senaste tre åren. 37,5% ,9% ,4% 2002

17 Ta tillvara möjligheterna i öst Kundtillväxt 19,5 miljoner kunder 26,8 miljoner kunder 39,8 miljoner kunder TeliaSonera har en stark position på ett antal tillväxtmarknader i öst Eurasien (Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan och Moldavien), Ryssland och Turkiet. Här har vi valt att etablera oss genom delägda mobiloperatörer. I de här länderna växer ekonomierna snabbt. Den förväntade BNP-tillväxten under 2004 varierar från i genomsnitt 7 procent i Ryssland och upp till 10 procent i Eurasien och Turkiet. Samtidigt har investeringsklimatet gradvis förbättrats. I Turkiet har också den tidigare dramatiskt höga inflationen stabiliserats. Sammantaget har utvecklingen hittills haft en mycket positiv inverkan på telekomsektorns tillväxt. TeliaSoneras starka position i Eurasien, Ryssland och Turkiet innebär goda tillväxtmöjligheter. Men det är också en stor utmaning. Inkomsterna per capita är fortfarande låga, vilket ställer höga krav på operatörernas förmåga att segmentera marknaden och utveckla erbjudanden anpassade även för grupper med svag köpkraft. TeliaSoneras delägda operatörer har dock lyckats väl i sina tillväxtstrategier. Under 2004 ökade Fintur omsättningen med 49 procent, MegaFon 80 procent och Turkcell 15 procent. Det totala antalet kunder ökade från 26,8 miljoner till 39,8 miljoner. Tillväxten beror inte bara på tillströmningen av nya kunder, utan också på att kunderna ökar sin konsumtion av telekommunikationstjänster. Vår ambition är att fortsätta ta tillvara den starka tillväxten och samtidigt bibehålla eller stärka lönsamheten. Tillväxten inom mobil kommunikation förväntas vara fortsatt stark och penetrationen är fortfarande låg jämfört med de nordiska marknaderna; för närvarande 51 procent i Ryssland, 49 procent i Turkiet och i genomsnitt 18 procent i Eurasien. Under 2004 mötte TeliaSoneras operatörer ökad konkurrens, men tack vare en god positionering och höjd aktivitetsnivå lyckades de i huvudsak försvara sina marknadspositioner. TeliaSoneras delägda operatörer har samtliga starka positioner och varumärken med ett fåtal undantag är de marknadsledande. Alla har ett stort utbud av mervärdestjänster, vilket är väsentligt på marknader där infrastrukturen för fast kommunikation är svag. Mobila tjänster blir i många fall det första valet när endast en liten del av hushållen kan få tillgång till Internet i hemmen. TeliaSonera arbetar målmedvetet för att ytterligare öka värdet av investeringarna i öst. Ett sätt är att involvera bolagen i Eurasien djupare i TeliaSoneras process för strategisk planering och uppföljning samt att fortsätta arbeta aktivt tillsammans med våra partners i MegaFons och Turkcells styrelser. Vi tror på att goda relationer mellan ägarna gynnar verksamheternas utveckling. Goda relationer innebär också bättre möjligheter för TeliaSonera att utöka ägandet om tillfälle ges. TELIASONERA ÅRSÖVERSIKT

18 En extra plånbok i mobilen Genom att använda mobiltelefonen och identifikationskortet ExtraID kan Omnitels kontantkortskunder fylla på sina kontantkort och även köpa e-biljetter. Vid årets slut använde närmare kunder ExtraID-kortet. Enkelhet och service Enkelhet gör allting möjligt, är kärnan i TeliaSoneras vision för Då ska vi ha gjort enkelheten till vår starkaste konkurrensfördel och då ska vi vara ett genuint serviceföretag. För att säkerställa att vi utvecklas i rätt riktning har vi satt ett antal delmål som ska vara uppnådda senast i slutet av Målen är tydliga. I slutet av 2005 ska en majoritet av kunderna (över 50 procent) uppfatta TeliaSonera som det företag som bäst uppfyller deras huvudkrav (Bäst betjänade kunder). Och två av tio kunder ska uppfatta TeliaSonera som ett serviceföretag med en enkelhet i tjänsteutbudet som saknar motstycke (Användarvänliga tjänster). Vi jämför oss inte bara med andra teleoperatörer utan med hela servicesektorn, bland annat finansbolag, resebyråer, mediaföretag etc. Vi genomförde de första mätningarna första kvartalet 2004 och följde sedan upp dem i tredje kvartalet. I mätningarna för Bäst betjänade kunder utmärker sig våra baltiska mobiloperatörer med mycket goda värden och alla tre bolagen uppfyller redan nu delmålet för I Norden uppvisade Telia i Sverige det bästa resultatet och nådde också målet. Telia är också det nordiska bolag som gjort den kraftigaste förbättringen mellan de två mätningstillfällena. NetCom, vår norska mobiloperatör, får också goda värden även om bolaget ännu inte nått upp till målet. Sonera i Finland, fastnätsbolagen i de baltiska länderna och Telia i Danmark får lägre värden och har en bit kvar till målet att mer än 50 procent av kunderna ska uppfatta TeliaSonera som det företag som bäst uppfyller deras huvudkrav. I kategorin Användarvänliga tjänster ligger TeliaSonera som helhet över vårt delmål för 2005 två kunder av tio uppfattar oss som ett serviceföretag med en enkelhet i tjänsteutbudet som saknar motstycke. Alla våra bolag uppfyller målet. Även här får våra baltiska mobiloperatörer de högsta betygen. På den nordiska marknaden fick NetCom det bästa resultatet. Nästa mätning genomförs i slutet av Då hoppas vi att vårt fortsatta arbete med att förbättra servicen och förenkla användningen av våra tjänster har stärkt våra kundrelationer ytterligare och att vi tagit ytterligare steg mot vår vision. Källa: TNS Gallup 16 TELIASONERA ÅRSÖVERSIKT 2004

19 Ekonomisk översikt Koncernen Koncernens resultaträkning MSEK Nettoomsättning Rörelsekostnader EBITDA Av- och nedskrivningar Resultat från intressebolag Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetsandelar Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) 2,77 1,64 CAPEX EBITDA före engångsposter Marginal (%) 36,9 37,5 Rörelseresultat före engångsposter och avskrivning på goodwill Nettoomsättningen uppgick till MSEK (81 772). Efterfrågan på våra tjänster var god under året men sjunkande priser med 6 procent och negativ valutakurspåverkan med 0,6 procent gjorde att omsättningsökningen stannade vid 0,2 procent. För mobil kommunikation ökade omsättningen kraftigt i Danmark, Norge, de baltiska länderna och Eurasien. Även i Sverige och Finland har vi haft en god volymökning, men lägre prisnivåer påverkade omsättningen negativt. Våra intressebolag i Ryssland och Turkiet ökade omsättningen kraftigt tack vare stark tillströmning av nya kunder. Bolagen är inte konsoliderade och deras försäljning ingår därför inte i koncernens redovisade omsättning. För Internet- och datatjänster ökade omsättningen för bredband på samtliga marknader, inte minst i Sverige och Finland där tillväxten har varit mycket stark. För fast telefoni sjönk omsättningen ytterligare beroende på den övergång som pågår från fasta till mobila och Internetbaserade tjänster samt sjunkande priser. Antalet kunder ökade kraftigt. TeliaSonera hade vid slutet av året cirka 63 miljoner kunder, intressebolagens kunder inräknade. Det är en ökning med 30 procent sedan Rörelseresultatet ökade till MSEK (13 140) beroende på operativa förbättringar och att avskrivning på goodwill upphört från och med den 1 januari uppgick avskrivning på goodwill till MSEK. Istället för avskrivning på goodwill prövas nu avskrivningsbehovet minst en gång per för år alla tillgångar med beständig livslängd. Värdet på International Carrier skrevs ned efter en sådan prövning I rörelseresultatet ingår engångsposter på MSEK ( 1 691), i huvudsak kostnader för att integrera mobilverksamheterna i Danmark, nedskrivning av värdet på International Carrier, kapitalvinster från avyttrade verksamheter samt upplösning av reserver. Före engångsposter ökade rörelseresultatet till MSEK (18 810). EBITDA-marginalen uppgick till 36,9 procent (37,5). EBITDA och EBITDA-marginalen före engångsposter visar hur den underliggande verksamheten utvecklats under året. TELIASONERA ÅRSÖVERSIKT

20 Koncernens kassaflödesanalys MSEK Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från CAPEX Fritt kassaflöde Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet Kassaflöde före finansieringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Finansiella poster uppgick till MSEK ( 794), varav engångsposter var 609 MSEK ( 22). Skattekostnaderna minskade till MSEK (3 706) beroende på ny värdering av uppskjutna skattefordringar i International Carrier, Danmark och Finland. Nettoresultatet efter skatt och minoritetsandelar förbättrades till MSEK (7 671). Resultatet per aktie steg till 2,77 SEK (1,64). CAPEX ökade till MSEK (8 960) på grund av investeringar i tillväxtområdena bredband, Internetbaserade tjänster samt mobil kommunikation. Synergimålen uppnådda. De initiativ som tagits för att utvinna synergier från samgåendet mellan Telia och Sonera beräknas ge årliga kostnadsbesparingar om MSEK och årliga CAPEX-besparingar om MSEK vid slutet av Kostnaderna för att realisera synergierna beräknas till MSEK. Vid slutet av 2004 uppgick de årliga kostnadsbesparingarna till MSEK och CAPEX-besparingarna till 899 MSEK. Det betyder att de synergimål som sattes inför samgåendet uppnåtts. Efter övrig investeringsverksamhet, i huvudsak avyttringar, förvärv och återbetalning av lån från intressebolag, redovisas ett kassaflöde om MSEK. Av detta har MSEK använts i finansieringsverksamheten, i huvudsak utdelning och amortering av lån. Resterande kassaflöde om MSEK ökade, efter justering för kursdifferenser, koncernens likvida medel (kortfristiga placeringar, kassa och bank) med MSEK. Amortering av lån och ökade likvida medel minskade synlig nettolåneskuld från MSEK till MSEK. Det betyder att TeliaSonera stärkte sin ställning ytterligare under året. Den starka finansiella ställningen framgår även av balansräkningen. De totala tillgångarna ökade marginellt under året medan det egna kapitalet steg kraftigt på grund av årets starka resultat. Det gjorde att soliditeten, justerat eget kapital i procent av balansomslutningen, ökade från 56,7 till 60,1 procent. Den starka finansiella ställningen gör att TeliaSonera åtnjuter en bra kreditrating hos kreditvärderingsinstituten, A-1 för kortfristig upplåning och A för långfristig upplåning hos Standard & Poor s med stable outlook och P-1 och A2 hos Moody s med positive outlook. Fritt kassaflöde minskade till MSEK (17 499), huvudsakligen beroende på ökad CAPEX och större skatteinbetalningar. Utbetalningar från omstruktureringsreserver påverkade fritt kassaflöde negativt med 674 MSEK. Vid slutet av året uppgick reserverna till MSEK. 18 TELIASONERA ÅRSÖVERSIKT 2004

21 Koncernens balansräkning MSEK 31 dec dec 2003 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m m Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsandelar Avsatt för pensioner och anställningsvillkor 522 Uppskjuten skatteskuld, övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga lån Kortfristiga lån Ej räntebärande skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder TELIASONERA ÅRSÖVERSIKT

22 Ekonomisk översikt Geografiska resultatenheter Sverige Telias satsningar på attraktiva erbjudanden, bland annat Telia Fritid, Telia Alltid och Telia Mobil 25/50/100 samt förbättringar av servicen var framgångsrika. Telia behöll sin marknadsledande position och undersökningar visar på nöjdare kunder och ett starkt varumärke. MSEK Nettoomsättning EBITDA före engångsposter Marginal (%) 41,4 41,6 Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter och avskrivning på goodwill Mobil kommunikation Nettoomsättning EBITDA före engångsposter Marginal (%) 42,5 44,9 CAPEX Antal kunder (tusental) Fast kommunikation Nettoomsättning EBITDA före engångsposter Marginal (%) 40,9 40,3 CAPEX Antal kunder (tusental) Ändrad redovisning av innehållstjänster har haft en negativ effekt på omsättningen 2004 men har inte påverkat resultatet. Den förändring av omsättningen som redovisas i texten är baserad på jämförbar verksamhet. Inom bredbandsverksamheten utökades både täckningen och kapaciteten i tjänsterna. Bredbandsbaserade telefonitjänster lanserades och i början av 2005 lanserades även triple play, det vill säga telefoni, Internet och digital-tv över en och samma anslutning. Som ett led i satsningen på enkelhet lanserades användarvänliga lösningar för trådlös uppkoppling till Internet och intranät. Telias 3G-nät togs i kommersiell drift och fick tidningen Mobils pris som bästa 3G-nät i Sverige. GSM-nätet kommer att uppgraderas med EDGE-teknik. Den kraftiga prispressen gjorde att totalmarknaden i Sverige sjönk i värde Det avspeglas i Telias nettoomsättning, som minskade 2,5 procent. För mobil kommunikation var omsättningen oförändrad, trots ökad trafikvolym med 12 procent och en ökning av antalet kunder med till För fast telefoni minskade omsättningen 5 procent på grund av övergång till andra tjänster. Omsättningen för bredband steg däremot kraftigt (24 procent) och antalet bredbandskunder ökade med till EBITDA försämrades på grund av prispressen och lägre försäljningsvolymer inom fast telefoni, men EBITDA-marginalen upprätthölls. Rörelseresultatet förbättrades genom minskade avskrivningar och engångsposter på 645 MSEK ( 341). Investeringar i bredband, IP-baserade tjänster och mobil kommunikation ökade CAPEX. Finland Införandet av mobil nummerportabilitet har lett till hård konkurrens och kraftiga prisfall i Finland. Sonera förlorade mobilkunder under året men upprätthöll nettoomsättningen genom ökad grossistförsäljning av nätkapacitet till andra mobilleverantörer och ökad försäljning av bredband (39 procent). Övergången från fast telefoni till mobil går snabbt i Finland och omsättningen för fast telefoni sjönk 17 procent. EBITDA-marginalen försvagades på grund av lägre priser, ökad andel grossistförsäljning inom mobil kommunikation samt ökade marknadsföringskostnader. Rörelseresultatet förbättrades genom att avskrivning på goodwill upphört. Sonera har under året förnyat sitt erbjudande inom mobil kommunikation och sättet att bearbeta marknaden. Som ett led i detta har tjänsteleverantören Tele Finland etablerats. Insatserna har varit framgångsrika, även om antalet mobilkunder minskade med till för helåret. Den negativa trenden vände i slutet av året, då antalet kunder började öka igen. Sonera är fortfarande marknadsledande inom mobil kommunikation. 3G-nätet togs i kommersiell drift. En framgångsrik lansering av nyckelfärdiga lösningar och högre hastigheter i bredbandstjänsterna till oförändrade priser MSEK Nettoomsättning EBITDA före engångsposter Marginal (%) 36,5 38,1 Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter och avskrivning på goodwill Mobil kommunikation Nettoomsättning EBITDA före engångsposter Marginal (%) 45,4 47,7 CAPEX Antal kunder (tusental) Fast kommunikation Nettoomsättning EBITDA före engångsposter Marginal (%) 22,4 22,6 CAPEX Antal kunder (tusental) Förvärvet av fastnätsoperatören Auria i fjärde kvartalet 2003 har påverkat omsättningsutvecklingen positivt. Den förändring av omsättningen som redovisas i texten är baserad på jämförbar verksamhet. 20 TELIASONERA ÅRSÖVERSIKT 2004

23 gjorde att Sonera behöll sin marknadsledande position på konsumentmarknaden för bredband. Antalet bredbandskunder ökade med till under året. Sonera stärkte sin ställning inom den offentliga sektorn genom att sluta en rad större affärsavtal. Det första stora avtalet inom tillväxtområdet kommunikation maskin till maskin tecknades med Vattenfall om leverans, installation, underhåll och avläsning av elmätare. All kommunikation går i Soneras GSM-nät. Investeringar i bredband och mobil kommunikation ökade CAPEX. Norge En ökad andel abonnemangs- och företagskunder stärkte NetComs position som den näst största mobiloperatören i Norge. Nettoomsättningen steg 8 procent i lokal valuta och antalet mobilkunder ökade med till NetCom satsade tidigt på enkelhet för att attrahera nya kunder och stimulera användningen av mobila tjänster. Under året infördes dygnet-runt-service. Företaget ligger långt framme även när det gäller övergången från fasta till mobila tjänster. Vid slutet av året hade NetCom mer än företagskunder inom Trådlös bedrift, en tjänst som ersätter företagens fasta kommunikation med en mobil lösning. Utbyggnaden av 3G-nätet fortsatte och GSM-nätet uppgraderades med EDGE-teknik. MSEK Nettoomsättning EBITDA före engångsposter Marginal (%) 32,7 41,1 Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter och avskrivning på goodwill CAPEX Antal kunder (tusental) EBITDA-marginalen försämrades till följd av lägre priser och ökade marknadsföringskostnader. Rörelseresultatet påverkades positivt av att avskrivning på goodwill upphört. Danmark Förvärvet av mobiloperatören Orange i Danmark stärkte Telia- Soneras position på den danska mobilmarknaden från en fjärde till en stark tredjeplats. Sammanslagningen av Telia Mobile och Orange går planenligt. Synergierna kommer att bli större än vad som tidigare beräknats och även realiseras snabbare. Förvärvet av Orange och ökad omsättning i övriga verksamheter gjorde att nettoomsättningen steg 37 procent, vilket även förbättrade EBITDA och EBITDA-marginalen. Rörelseresultatet sjönk på grund av engångskostnader på 639 MSEK för att integrera Orange. Antalet mobilkunder ökade med till G-nätet testades under året men lanseringsdatum är ännu inte fastställt. Kabel-tv-företaget Telia Stofa, den näst största leverantören av bredband i Danmark, var först med att erbjuda trådlös bredbandsanslutning för hemmen. Antalet bredbandskunder steg med till IP-VPN-tjänster baserade på MPLS-teknik introducerades på företagsmarknaden. MSEK Nettoomsättning EBITDA före engångsposter Marginal (%) 9,2 2,1 Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter och avskrivning på goodwill Mobil kommunikation Nettoomsättning EBITDA före engångsposter CAPEX Antal kunder (tusental) Fast kommunikation exkl. Stofa Nettoomsättning EBITDA före engångsposter CAPEX Antal kunder (tusental) Stofa Nettoomsättning EBITDA före engångsposter CAPEX Antal kunder (tusental) TELIASONERA ÅRSÖVERSIKT

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0).

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). 2009-02-27, Free2move Holding AB Bokslutskommunike för 2008 Försäljning och resultat för koncernen Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

2/04 TeliaSonera försvarade och i vissa fall stärkte sin marknadsposition under kvartalet och uppnådde ett rörelseresultat om drygt 5 miljarder trots

2/04 TeliaSonera försvarade och i vissa fall stärkte sin marknadsposition under kvartalet och uppnådde ett rörelseresultat om drygt 5 miljarder trots 2/04 TeliaSonera försvarade och i vissa fall stärkte sin marknadsposition under kvartalet och uppnådde ett rörelseresultat om drygt 5 miljarder trots hård konkurrens och stark prispress. Omställning av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%!

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 1 juli 2013 Kvartalsrapport 3, 1 mars till 31 maj 2013 121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Teknikhandelskoncernen börja ta form. Under

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Delårsrapport kvartal för Amnode koncernen

Delårsrapport kvartal för Amnode koncernen Delårsrapport kvartal 3 2013 för Amnode koncernen Första tre kvartalen 2013 ackumulerat. Nettoomsättningen uppgick till 17,1 MSEK (20,4) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,5 MSEK (0,2)

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

TeliaSonera Januari-december 2004

TeliaSonera Januari-december 2004 Bokslutskommuniké Januari-december. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm TeliaSonera Januari-december TeliaSonera tillämpar IFRS 3 från och med den 1 januari, vilket innebär att avskrivning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Januari-december 2005 Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Rörelseresultatet uppgick till -4 514 (-3 024) KSEK Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer