Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095)"

Transkript

1 Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) Teracom lämnar härmed synpunkter i de delar som rubriceras nedan. Teracoms övergripande synpunkter Teracom välkomnar att även radion i Sverige kan få en digital utveckling, genom att kommersiella programbolag ges möjlighet att erhålla tillstånd för digital radio. Härigenom kan kommersiell radio nå ut i hela landet, något som inte är möjligt med de begränsningar som finns på FM. Men framförallt är det lyssnarna som vinner på en digital utveckling vilken möjliggör ett avsevärt större utbud i hela Sverige, samt de tilläggstjänster en digital plattform medger. Idag sänder Sveriges Radio digital radio i begränsad omfattning i landet. Sändningarna har inte inneburit något genombrott för digital radio. Anledningarna är flera, men den mest avgörande är att utbudet och marknadsföringen av detta - och därmed mervärdet för lyssnarna - inte varit tillräckligt. Av det kan vi dra slutsatsen att troligen kan inget av de svenska programbolagen ensamt driva utvecklingen av digital radio och att en samordning mellan kommersiell radio och Sveriges Radio av utbud och lanseringstakt är högst önskvärd. Sverige ligger efter många länder i Europa vad gäller utvecklingen på radioområdet. I t ex Danmark och England är den digitala radion etablerad, och i Norge har regeringen lagt fram en övergångsplan för den digitala radion. Enligt förslaget, som ska beslutas i Stortinget den 19 maj, ska de analoga sändningarna upphöra senast år Det är ett historiskt och viktigt förslag som ger ett tydligt besked till marknadens alla aktörer programbolag, distributörer, återförsäljare, radio- och biltillverkare om att framtidens radio enbart kommer att vara digital. Det norska förslaget innebär att intresset för digital radio tilltar, lyssnandet ökar och i och med det även försäljningen och utbudet av digitala radiomottagare, för hemmet och i bilen. Teracom anser att det är nödvändigt att även Sverige så småningom fattar ett beslut liknande det i Norge. En övergångsplan med ett slutdatum för den analoga radion ger en tydlig signal till marknaden och innebär att programbolagens kostnader för parallella analoga och digitala sändningar kan begränsas. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att de digitala sändningarna är mer kostnadseffektiva än de analoga FM-sändningarna vilket gör att den digitala utsändningstekniken på sikt totalt sett blir billigare. Teracom delar myndighetens syn när det gäller fördelarna med digitalradio och att digitala ljudradiosändningar i marknätet ger möjligheter till en utveckling av denna plattform och den svenska radion. Likaså kan vi konstatera att tekniken T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik är den teknik som bör användas vid en introduktion av digital radio. Det är också grundläggande att tillgängligt frekvensutrymme används effektivt och att sändningarna får en omfattande täckning i landet.

2 Teracom menar att det är centralt att tillstånden utformas så att digital kommersiell radio får goda förutsättningar att bli framgångsrik och anser att följande riktlinjer bör vara utgångspunkten för tillståndsgivningen: Ett brett och attraktivt utbud som sammantaget attraherar breda lyssnargrupper. Digitalradion behöver ekonomiskt starka aktörer, med god radioerfarenhet, som kan driva marknaden, detta är en förutsättning för bredd och mångfald. Nationella tillstånd med möjlighet till regional nedbrytning bör prioriteras framför regionala/lokala tillstånd så att en så stor del av befolkningen som möjligt ges tillgång till ett större utbud. Nationella tillstånd innebär att tillgängliga frekvensresurser används effektivare. Utnyttja näten effektivt, undvik så långt möjligt att det uppstår hål, dvs outnyttjad kapacitet, i näten. Skapa förutsättningar för att näten byggs ut så att digital radio når lyssnarna i hela landet. God täckning skapar goda förutsättningar för en marknadsdriven lansering av digitalradio och tillgodoser både lyssnarnas, programbolagens, återförsäljarnas och bilindustrins intressen. Skapa en flexibilitet att vidareutveckla tjänsterna och möjlighet till tilläggstjänster inom ramen för tillstånden. För en framgångsrik digitalisering av ljudradio vore dessutom ett samlat grepp på analoga och digitala tillstånd högst önskvärd, så att digitaliseringen stöds av en lämplig hantering av de analoga kommersiella tillstånden. Teracom har bland annat i remissyttranden lämnat förslag på hur ett mer sammanhållet synsätt skull kunna tillämpas i regelverk och tillståndsvillkor. Fortsatt saknas ett sammanhållet synsätt och det är därför viktigt att myndigheten åtminstone i tillståndsgivningen har en strategi för hur digitala och analoga tillstånd förhåller sig till varandra, på både lång och kort sikt. Vidare föreligger i strategin som är för kommersiell radio en osäkerhet om vilken plats och betydelse Sveriges Radio och Utbildningsradion har för strategin i praktiken, bland annat rörande deras roll i samverkansavtal, förväntningar om gemensamt nät, täckningsgrad och start av sändningar. Teracom tycker sammantaget att strategin är oklar i detta avseende. Osäkerhet i bägge dessa avseenden riskerar att bromsa investeringar i digital ljudradio.

3 3.1 Den fortsatta utvecklingen och utbyggnaden av digital kommersiell radio bör vara marknadsdriven Teracom anser att en framgångsrik utveckling av digital radio inte enbart kan vara marknadsdriven. På sikt krävs också att marknaden får tydliga besked om den framtida inriktningen, exempelvis i form av en plan för en övergång till en helt digitaliserad svensk radio (se vidare 3.3). En utbyggnad av digitala ljudradiosändningar är vidare beroende av radioföretagens engagemang. Eftersom antalet sålda mottagare kommer att vara relativt få, sett ur ett annonsörsperspektiv, under de inledande åren så är det viktigt att den kommersiella radion ges rimliga ekonomiska incitament för en digitalisering. Annars finns en uppenbar risk att en satsning på digitalradion inte kommer till stånd, eftersom återbetalningstiden innan nya annonsintäkter från digitalradio uppstår kan bli relativt lång. Detta drabbar i så fall även lyssnare av public service radion eftersom SR:s möjligheter att sända digitalt är beroende av att kommersiell radio finns med i det totala utbudet och hjälper till med marknadsföring av digitalradion. Ett sätt att skapa sådana incitament vore en fortsatt nedtrappning av koncessionsavgifterna för analog radio kopplade till etableringen av och utvecklingen av digitalradio. En annan förutsättning för en marknadsdriven utveckling av digitalradio är ett brett och attraktivt innehåll som tilltalar en stor publik. Digitalradion bör kunna erbjuda de populäraste programmen till en publik i hela landet. Såväl existerande programtjänster som nya program och format bör beredas utrymme. Teracom bedömer det som nödvändigt med några större aktörer bland tillståndshavarna som dels erbjuder intressant programutbud, dels medverkar aktivt i lansering och marknadsföring av digitalradion. Samtidigt bör tillstånd också ges till aktörer med nya attraktiva programtjänster. Denna blandning ger en bra grund för att skapa mångfald i utbudet, med aktörer som kan driva på utvecklingen och bidra till att konsumenterna lockas att skaffa digitala radioapparater. I urvalsprocessen bör särskild hänsyn tas till om sökanden har etablerade programtjänster som kan hjälpa till att driva på utvecklingen av digitalradio. Alla analoga kommersiella programtjänster finns till exempel i dagsläget inte tillgängliga i hela Sverige. Teracom är, i samband med en introduktion av digital radio, berett att samverka med övriga intressenter för att inledningsvis driva på en snabb utveckling och penetration av digitala mottagare. Detta kan till exempel ske i form av att en intresseorganisation och/eller ett marknadsbolag bildas, som i första hand får i uppdrag att arbeta med informationsinsatser gentemot hushåll, återförsäljare av radioutrustningar och andra berörda parter på marknaden. Det är önskvärt att berörda myndigheter och departement ges i uppdrag att aktivt delta i en sådan process.

4 3.2 En fortsatt utveckling och utbyggnad av digital ljudradio måste beakta SR:s och UR:s digitala sändningar Teracom delar regeringens bedömning att en av förutsättningarna för en framgångsrik utveckling av digitala ljudradiosändningar är ett lättillgängligt och varierat utbud från både SR och de kommersiella kanalerna. Teracom delar också bedömningen att samverkan är nödvändig vad gäller val av teknisk standard för sändningarna samt att parterna gemensamt bör bära kostnaderna för utveckling och utbyggnad. Det är emellertid i den föreslagna strategin oklart vilken plats och betydelse SR och UR ska ha när det gäller samverkansavtal, förväntningar om ett gemensamt nät, täckningsgrad och sändningsstart. Det vore en stor fördel om detta kunde tydliggöras i den slutliga strategin. 3.3 FM-nätet kommer att finnas kvar under överskådlig tid Teracom håller med om att analog och digital radio kommer att sändas parallellt under ett antal år och att digitala radiokanaler kommer att existera vid sidan av och komplettera det befintliga FM-utbudet. Teracom anser dock att FM-nätets framtid bör omprövas några år efter det att digitalradio lanserats i Sverige Som beskrivs i strategin så förväntas Norges Storting inom kort ta beslut om att under vissa förutsättningar släcka ner det norska FM-nätet 2017, eller senast Ett viktigt skäl till det norska förslaget är att reducera parallellsändningskostnaderna för programbolagen. En övergångsplan med ett slutdatum för analog radio ger en tydlig signal till marknaden och innebär att programbolagens kostnader för parallella analoga och digitala sändningar begränsas. Inte minst för Sveriges Radio skulle ett besked om en plan för en övergång från FM-sändningar till enbart digitala utsändningar i Sverige ge möjlighet att planera långsiktigt för en digital utveckling. Besked om en plan för FMutsändningarna skickar också signaler till konsumenterna som kan hjälpa till att driva på mottagarförsäljningen. Teracom anser att det kan vara lämpligt att utvärdera FM-nätets framtid och slå fast en övergångsplan 3-4 år efter det att en bred lansering av digitalradion genomförts. Det vore önskvärt om Myndigheten för Radio och TV initierade en sådan diskussion senast En fullständig övergång från FM till helt digitala utsändningar bedömer Teracom inte är realistisk under de närmaste 10 åren främst på grund av den mycket stora volym av radiomottagare som idag återfinns i hushållen. Det kommer till exempel att ta ganska lång tid innan den samlade bilparken fått sin mottagarutrustning uppgraderad så att digital mottagning i alla bilar är möjlig.

5 4.1 Marknätet som distributionsplattform Teracom instämmer i myndighetens bedömning att marksänd ljudradio även i fortsättningen kommer att vara en viktig distributionsform för både programbolag och lyssnare samt att ljudradion behöver utvecklas. Marknätet är en oöverträffbar distributionsform för radio. Utsändningarna begränsas inte av antalet samtida lyssnare och har en mycket stor räckvidd med ca 99,8 procents befolkningstäckning. Utöver det nås många områden där radio är en självklarhet för lyssnarna, exempelvis sommarstugeområden, campingplatser, glesbygd, kustnära sträckor och sjöar. Distributionsformen lämpar sig dessutom mycket väl för mobil mottagning, t ex kan man färdas i bil genom hela landet och ha en fullgod mottagning av radio hela vägen. Sändningar via marknätet har en mycket hög tillgänglighet och stabilitet med få avbrott och störningar. Nätet är utrustat med redundanta system och reservkraft som möjliggör mottagning av radio även vid strömavbrott och större krissituationer. Systemet har visat sig kunna hantera påfrestande situationer i skarpt läge, till exempel har utsändningen av marksänd radio fungerat till skillnad mot mobilnäten - när kraftiga stormar slagit ut elförsörjningen i stora delar av landet under en längre tid. Det finns idag ingen annan distributionsform av radio som kan ersätta marknätet, varken när det gäller täckning, mobilitet eller stabilitet. Alternativa distributionsformer som fasta och trådlösa bredbandsnät kräver särskilda abonnemang och ska ses som kompletterande plattformar till marknätet. Det kommer aldrig att bli ekonomiskt hållbart att baserat på dessa teknologier bygga en infrastruktur för en radio som är gratis för lyssnarna, når alla överallt och har lika hög stabilitet som marknätet. En digitalisering av marknätet är ett naturligt steg mot ett ännu mer verkningsfullt och effektivt marknät. Digital teknik är både mer energieffektiv och kostnadseffektiv. Erfarenheterna från digital-tv visar att marknätet är en framtidssäker och attraktiv distributionsplattform som erbjuder ett mycket brett och varierat utbud och ger möjlighet till vidareutveckling av teknik och tjänster. Precis på samma sätt kan en digital radio erbjuda ett mycket mer mångfacetterat utbud av program och nya tjänster. Ett brett innehåll som enkelt blir tillgängligt för alla hushåll i Sverige. 4.2 En effektiv frekvensanvändning Det är en självklarhet att tillgängligt frekvensutrymme bör användas effektivt. Det innebär bl a att Myndigheten vid tillståndsgivningen bör sträva efter att meddela tillstånden så att inte outnyttjad kapacitet i näten uppstår, eller åtminstone minimeras. Teracom vill därvid understryka att nationella tillstånd utnyttjar frekvensutrymmet effektivare än regionala tillstånd om inte kapaciteten i alla regioner fylls upp, och bland annat därför bör nationella tillstånd prioriteras framför regionala. Ett effektivt frekvensutnyttjande är även förknippat med en hög geografisk täckningsgrad och kostnadseffektiv distribution. Teracom stödjer att tillstånden förenas med krav på viss minsta sändningstid. Mot bakgrund av att det är betydligt billigare och enklare att producera radio än TV så bör

6 den specificerade minsta sändningstiden vara klart högre än motsvarande bestämmelser för TV. Teracom vill också framhålla nödvändigheten av att eventuella framtida tillståndsprocesser kan genomföras så snabbt och enkelt som möjligt. Om till exempel tillstånd av något skäl återlämnas eller återkallas bör nya tillstånd kunna meddelas omgående. Tillståndsprocessen bör initieras utan fördröjning och genomföras omgående för att inte kapacitet i näten ska stå outnyttjad längre tid än nödvändigt. 4.3 Det ska ställas krav på tillståndshavarna att ingå avtal om teknisk samverkan Modellen med avtal om teknisk samverkan som förutsättning för tillstånd och del av tillstånd har prövats tidigare på TV-sidan. Erfarenheterna därifrån är värdefulla. Det är viktigt att samverkansavtalsprocessen blir effektiv. En procedur där diskussionen är öppen för alla sökande men där avtalets slutliga påtecknande är inskränkt till en krets av de som verkligen är aktuella för tillstånd är därför önskvärd. Tanken att det skulle förekomma flera samverkansavtal, bland annat på lokal basis är mycket tveksam. Att bryta ned och träffa samverkansavtal på regional nivå är olyckligt både ur teknisk synvinkel (multiplexerna måste samordnas nationellt) och tillståndsgivningsmässigt (bland annat risk för en komplicerad samverkansprocess). I praktiken torde det enda rimliga vara att det rör sig om ett samverkansavtal, även om det teoretiskt skulle kunna vara ett för varje multiplex. Om enighet om nätoperatör/nätoperatörer ska vara del i samverkansprocessen och en förutsättning för att tillstånd ska kunna meddelas, understryker detta att myndigheten redan från början måste ha en klar bild av SR:s roll i samverkansproceduren. Om SR ska medverka kan frågan om utpekande av nätoperatör utgöra en komplikation eftersom SR har att tillämpa lagen om offentlig upphandling vid val av nätoperatör. Om enighet om nätoperatör krävs i samverkansprocessen och kravet även skulle innefatta SR kan detta således påverka starten av sändningarna. Myndigheten anser vidare att tillståndshavarna ska kunna förmedla utsändningskapacitet mellan sig och, som Teracom förstår saken, att en ordning för detta ska kunna överenskommas i samverkansavtalet. Teracom vill emellertid avråda från en ordning där ett kollektiv med motstående kommersiella intressen gemensamt disponerar och ska komma överens om fördelning av utsändningskapacitet sinsemellan. All tidigare erfarenhet visar att detta är en konstruktion som kommer att fungera dåligt i praktiken. Ett bättre upplägg är att varje sändningstillstånd berättigar till utsändning av aktuell programtjänst i hög och likvärdig kvalitet med övriga sändningstillstånd och att eventuellt, från tid till annan, ej utnyttjad utsändningskapacitet blir föremål för en förhandling mellan den som inte önskar nyttja och den som vill nyttja, med nätoperatören som regulator och verkställare av en omfördelning. En sådan ordning, som liknar den som finns

7 inom digitaltv, fungerar bra om utgångspunkten är att myndigheten anger hur många programtjänster som skall inrymmas i en multiplex utan att tilldela viss kapacitet. Det bör undvikas att rättigheten att sända (och utsändningskapacitet i nätet) överlåts mellan programbolag. Istället avstår programbolaget från kapacitet som man inte vill nyttja, varigenom den blir ledig och programbolagets utsändningskostnad bortfaller om det finns någon annan som vill nyttja kapaciteten. Denne får då betala för den aktuella utsändningskapaciteten till nätoperatören. I detta sammanhang är det slutligen värt att påpeka att myndigheten bör eftersträva en tillståndsprocedur som säkrar att den som meddelas tillstånd också har träffat ett avtal om utsändning. Det finns nedslående tidigare erfarenheter där frekvensutrymme ligger för fäfot eftersom det aldrig funnits förutsättningar eller i vissa fall ens vilja att träffa avtal om utsändning från den som erhållit tillstånd. 4.4 Användningen av tekniken T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik Teracom delar Myndighetens bedömning att T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik är den tekniska standard som ska användas i Sverige och att den svenska radiobranschen står enad bakom detta teknikval. Den enda standard för digitalradio som är etablerad i större utsträckning i Europa är Eureka 147 där T-DAB+ ingår. Att använda samma standard som övriga Europa gynnar de svenska konsumenterna i form av god tillgång till mottagare i olika prisklasser och möjlighet att ta emot digitalradioutsändningar när man t ex kör bil till andra länder. Teracom tillstyrker även att användning av T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik föreskrivs som ett tekniskt tillståndsvillkor. 4.5 Vid ansökningstillfället bör de sökande redogöra för kapacitetsbehovet för varje programtjänst Myndigheten skriver att Teracom AB har i skriften Digitalradion En teknisk översikt konstaterat att varje sändarnät där T-DAB+ används kan bära upp till 18 samtidiga ljudradioprogram med en acceptabel ljudkvalitet. Teracom vill framhålla att detta bara är början av ett textstycke som i sin helhet lyder Utifrån ovanstående tabell kan utläsas att varje DAB+ multiplex (varje sändare) kan bära upp till 18 radioprogram med en acceptabel ljudkvalitet. Detta förutsätter dock att endast enklare datatjänster såsom Radiotext/DLS används. Om mer avancerade tilläggstjänster skall användas så som Bildspel, EPG eller TPEG krävs att en del av den tillgängliga bithastigheten reserveras för dessa tjänster. En rimlig bedömning är därför att varje DAB+ multiplex kan komma att innehålla upp till 16 radioprogram. Antalet kanaler som ryms inom en T-DAB+-multiplex kan variera något beroende på vilket kvalitetskrav de enskilda kanalerna har. Ju fler programtjänster desto lägre blir kostnaden per kanal. En viss försiktighet vad gäller antalet programtjänster per multiplex är att föredra med tanke på programbolagens framtida möjligheter att utveckla tilläggstjänster. För att få en tillräckligt hög ljudkvalitet och samtidigt ge utrymme för tilläggstjänster rekommenderar därför Teracom att det maximala antalet programtjänster per multiplex hamnar inom intervallet stycken.

8 Teracom stöder även myndighetens bedömning att specifika krav på viss bithastighet per programtjänst ej bör ställas. Det bör ges möjlighet för tillståndshavare att variera kapaciteten för sina program genom lämpliga överenskommelser med aktuell nätoperatör. Tillstånden bör således inte specificeras med en fast kapacitet i form av en explicit angiven bithastighet. Det är inte heller nödvändigt att specificera i vilken multiplex som en viss programtjänst ska sändas. 4.6 Det bör vara möjligt att ansöka om tillstånd för nationella och regionala sändningar Teracom stödjer i sig att det bör vara möjligt att ansöka om tillstånd för såväl nationella som regionala tjänster. Teracom anser dock att nationella tillstånd bör prioriteras. Detta bidrar till stabila aktörer, fullt utnyttjad kapacitet och ett brett homogent utbud för alla lyssnare. Antalet regionala tillstånd i respektive region bör vara begränsat. För att undvika outnyttjad kapacitet i vissa regioner bör målet vara att alla delar av landet får lika många tillstånd. Fullt kapacitetsutnyttjande i multiplexrarna bör eftersträvas för att minimera kostnaderna för de enskilda kanalerna samtidigt som tillgängligt frekvensutrymme då utnyttjas mer effektivt. Teracom stödjer att ett tillstånd att sända digital radio nationellt eller över flera regioner innebär en möjlighet att sända unikt innehåll för varje region. Teracom noterar också att näten av frekvensskäl inte kan delas upp i mindre enheter än de 34 frekvensregionerna. Den minsta möjliga tillståndsenheten är därmed en av de 34 regionerna. 4.7 Myndigheten kan komma att föreskriva vissa täckningskrav som tillståndsvillkor Teracom stödjer Myndighetens inriktning att förena tillstånden med krav på viss minsta täckning. För att skapa förutsättningar för en positiv marknadsdriven utveckling måste täckningen vara så stor att digitalradion blir attraktiv för såväl lyssnare som programbolag samt för att få de större återförsäljarkedjorna att satsa på försäljning och marknadsföring av mottagare. Sammanhängande yttäckning är också viktig för att intressera bilindustrin. En stor del av radiolyssnandet sker i bilar och en god vägtäckning är avgörande för att bilindustrin ska medverka till att driva på marknaden och utrusta bilarna med digitalradiomottagare. Som tidigare nämnts anser Teracom att en samordning mellan kommersiell radio och SR är nödvändig för en framgångsrik etablering av digitalradio. Utbyggnadstakten för näten måste på samma gång ta hänsyn till kommersiell radios önskemål och Sveriges Radios möjligheter att delta i utbyggnaden av digitalradio. Givet att politiska beslut tas som möjliggör en nationell utbyggnad av digitalradio även för Sveriges Radios del, anser Teracom att kommersiell radio kan ges krav på att nå upp till en nationell täckning. Som jämförelse har den norska regeringen föreslagit att kommersiell radio ska ges ett krav på att nå minst 90 % befolkningstäckning. Teracom anser att liknande krav på täckningsgrad för nationell kommersiell digitalradio bör ställas även i Sverige. I en första etapp bör täckningsområdet för kommersiell

9 digitalradio minst omfatta dagens täckningsområde för Sveriges Radios digitala utsändningar, vilket motsvarar ca % befolkningstäckning. Teracom vill framhålla att om näten baseras på existerande infrastruktur för FM/TV kan 95 % befolkningstäckning uppnås enkelt och kostnadseffektivt. Ledtiden för att bygga ut digitalradion till 95 % befolkningstäckning under dessa förutsättningar uppskattas till 18 månader. Teracom anser också att tillståndsvillkoren förutom krav på täckning också bör förenas med krav på att sändningar kommer igång innan ett fastställt datum, för att eliminera risken att tillståndshavare blockerar ett tillstånd utan att utnyttja detta. 4.8 Det bör vara möjligt för en tillståndshavare att sända tilläggstjänster i rimlig omfattning Teracom stödjer myndighetens uppfattning att en tillståndshavare ska kunna sända tilläggstjänster i rimlig omfattning. Det bör i tillståndsvillkoren inte specificeras några explicita bithastigheter, varken vad gäller ljudradiotjänster eller tilläggstjänster. En flexibilitet härvidlag ger möjlighet att dra nytta av en framtida teknikutveckling och att vidareutveckla tjänsteutbudet. 4.9 Tilläggstjänster för ökad tillgänglighet Teracom ser det som positivt om sändningar utformas så att personer med funktionsnedsättning lättare kan ta del av dem och att tillgängligheten därmed underlättas. Teracom noterar också att såväl teknik som efterfrågan inom detta område kan komma att utvecklas under tillståndsperioden och att det kan vara svårt att på förhand specificera vilka funktioner som kan vara lämpliga. 5 Konsekvenser för konsumenterna Teracom anser att det är en stor fördel för konsumenterna om den allmänt accepterade europeiska T-DAB+-tekniken används. Detta borgar för mottagare till rimliga priser och att det går att ta emot radiosändningar även på utlandsresor, inte minst i bilradion. För att konsumenterna ska uppfatta digitalradion som ett bra erbjudande måste den få ett brett och attraktivt innehåll som tilltalar en stor publik. Utbudet bör omfatta såväl de populäraste existerande programmen som nya program och format riktade till en publik i hela landet. Ur konsumenternas synvinkel är det viktigt att radion även i framtiden kan tas emot i princip överallt, utan krav på särskilda abonnemang och med mycket hög tillgänglighet. En digitalisering av marknätet uppfyller alla dessa krav.

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012 Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se Stockholm den 4 april 2012 Teracom Group har inbjudits att lämna synpunkter på Stelacons och PTS rapporter till Myndigheten för radio och tv angående

Läs mer

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Stockholm 2013-01-22 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Teracom Group (fortsättningsvis Teracom) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Stockholm 2013-08-23 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Teracom AB är en nätoperatör i det svenska marknätet.

Läs mer

Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77

Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77 Stockholm 2015-03-20 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77 Teracom Boxer Group AB (fortsättningsvis

Läs mer

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar SAMMANFATTNING AV SVERIGES RADIOS SYNPUNKTER En plan för hur radions marknät ska digitaliseras

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio Beslut Datum Vår referens Sida 2017-06-09 Dnr: 17-6404 1(5) Spektrumavdelningen Ulf Johansson 086785592 ulf.johansson@pts.se Er referens Dnr: 17/00477 Myndigheten för press, radio och tv Svar på remiss

Läs mer

Riksrevisionens rapport om digitalradio

Riksrevisionens rapport om digitalradio Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU6 Riksrevisionens rapport om digitalradio Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Som regeringen anför

Läs mer

Från analog till digital marksänd radio

Från analog till digital marksänd radio Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen Betänkande av Digitalradiosamordningen Stockholm 2014 SOU 2014:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg En skrift om digital marksänd radio Dags att ta nästa steg Radion ska vara för alla och fungera överallt. Sverige behöver även i framtiden marksänd radio som kan nå ut till miljontals samtidiga lyssnare

Läs mer

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77) Modern Times Group 2015-03-23 Box 17054 SE-104 62 Stockholm Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Läs mer

Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13

Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13 Radiobranschen Remissvar Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Radiobranschens yttrande över Kommersiell radio nya sändningsmöjligheter: Slutbetänkande

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio?

Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio? Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio? Innehållsförteckning Bakgrund 3 Radion idag 4 Konsumtion av radio Betalningsvilja Radiokanaler i Sverige idag Utmaningar 6 Stora datamängder

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet

PTS remissvar på betänkandet REMISSVAR Datum Vår referens 2015-03-20 Dnr: 14-13061 Sida Er referens 1(11) Ku2014/2006/MFI Spektrumavdelningen Amela Hatibovic Sehic 08-678 5621 amela.hatibovic-sehic@pts.se Kulturdepartementet Enheten

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Datum Vår referens Sida 2008-09-24 Dnr: 08-8790 1(5) Ert datum Er referens Ku2008/1375/MFI Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Enligt sändlista. Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv

Enligt sändlista. Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv 1/10 BESLUT 2016-11-28 Dnr: 16/01242 m.fl. SÖKANDE Enligt sändlista SAKEN Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv BESLUT 1. Myndigheten för press, radio och tv ger med stöd av 4 kap. 3 radio- och tvlagen

Läs mer

Regeringsbeslut 3 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Utbildningsradio AB med rätt att

Läs mer

Synpunkter på utkast till Strategi för tillståndsgivning för analog kommersiell radio

Synpunkter på utkast till Strategi för tillståndsgivning för analog kommersiell radio Till: Myndigheten för press, radio och tv registrator@mprt.se BAUER MEDIA AB SVERIGE T +46 8 450 33 00 Gjörwellsgatan 30, Box 34108 SE-100 26 Stockholm www.bauermedia.se 2017-06-09 Synpunkter på utkast

Läs mer

Digital radio. Dags att ta nästa steg

Digital radio. Dags att ta nästa steg Digital radio Dags att ta nästa steg Radion ska vara för alla och fungera överallt. Sverige behöver även i framtiden marksänd radio som samtidigt kan nå ut till miljontals lyssnare över hela landet. Och

Läs mer

12/01853 DB Media AB Dansbandskanalen dkr2014:1

12/01853 DB Media AB Dansbandskanalen dkr2014:1 1/12 Beslut 2014-10-02 Dnr 12/01960 m.fl. SÖKANDE Se sändlista SAKEN Tillstånd att sända digital kommersiell radio Myndigheten för radio och tv:s beslut 1. Myndigheten för radio och tv meddelar med stöd

Läs mer

YTTRANDE MED ANLEDNING AV REGERINGENS SKRIVELSE 2015/16:25 RIKSREVISIONENS RAPPORT OM DIGITALRADIO

YTTRANDE MED ANLEDNING AV REGERINGENS SKRIVELSE 2015/16:25 RIKSREVISIONENS RAPPORT OM DIGITALRADIO 28 oktober 2015 Till Konstitutionsutskottet YTTRANDE MED ANLEDNING AV REGERINGENS SKRIVELSE 2015/16:25 RIKSREVISIONENS RAPPORT OM DIGITALRADIO Bakgrund Riksrevisionens rapport om digitalradio, Digitalradio

Läs mer

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Stockholm 2013-05-10 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Sammanfattning Teracom bedömer att Stelacons

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI Stockholm 2013-09-02 Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet se Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under

Läs mer

Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020

Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020 Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020 Dnr 13/01736 Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Myndighetens uppdrag... 4 1.2 Strategins syfte...

Läs mer

Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77, Diarienummer Ku2014/2006/MFI

Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77, Diarienummer Ku2014/2006/MFI Datum: 2015-03-19 Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se 103 33 STOCKHOLM Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77,

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv 1 2006-05-18 SVT/SR/UR Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv Efter diskussion den 11 maj 2006 med Kristoffer Nilsson, NetLight,

Läs mer

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Regeringen inbjöd ett stort antal remissinstanser att inkomma med synpunkter på den tidigare medieutredningen. I sammanhanget begärde regeringen särskilt

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet

Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet PTS Box 5398 102 49 Stockholm Epost: 800-bandet@pts.se Sundbyberg 2010-10-05 Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i

Läs mer

Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv

Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv 1/4 BESLUT 2015-09-30 Dnr: 15/01995 TILLSTÅNDSHAVARE Se sändlista SAKEN Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv BESLUT Tillståndsvillkoren 1, 5 och 8 i respektive beslutsbilaga

Läs mer

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige!

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! 1 Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! Björn Berg Informationsansvarig/informationschef, TeliaSonera Fast telefoni ersätts med

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 1. FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU... 4 1.1 Beakta utbudet på webben... 4 1.2 Berwaldhallen... 6 1.3 Beslut

Läs mer

Från analog till digital marksänd radio SOU 2014:77. Kommentar från Sveriges DX-Förbund.

Från analog till digital marksänd radio SOU 2014:77. Kommentar från Sveriges DX-Förbund. Från analog till digital marksänd radio SOU 2014:77 Kommentar från Sveriges DX-Förbund. Vem/vad är Sveriges DX-Förbund (SDXF) Sveriges DX-förbund företräder den "semi-professionella" lyssnarskaran som

Läs mer

Att sända kommersiell radio

Att sända kommersiell radio Att sända kommersiell radio 1 Myndigheten för radio och tv ger tillstånd och registrerar svenska radio- och tv-sändningar. Vi utfärdar även utgivningsbevis för webbplatser. En annan uppgift är att följa

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:25

Regeringens skrivelse 2015/16:25 Regeringens skrivelse 2015/16:25 Riksrevisionens rapport om digitalradio Skr. 2015/16:25 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB)

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Första regeringsuppdraget - 28 mars 1996 - I den första etappen skall Post- och telestyrelsen koordinera frekvenser så att sändningsmöjlighet

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av villkor för kommersiell radio. Dir. 2007:77. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007

Kommittédirektiv. Översyn av villkor för kommersiell radio. Dir. 2007:77. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007 Kommittédirektiv Översyn av villkor för kommersiell radio Dir. 2007:77 Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå vilka

Läs mer

Frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio

Frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio Rapportnummer PTS-ER-2016:29 Datum 2016-10-28 Frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio Delrapportering av regeringsuppdrag Ku2016/00937/MF Frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio Delrapportering

Läs mer

Svenskt DABForums remissutlåtande över delbetänkandet "Digital Radio. Kartläggning och analys."

Svenskt DABForums remissutlåtande över delbetänkandet Digital Radio. Kartläggning och analys. Kulturdepartementet Enheten för medierfrågor 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2002-10-04 Svenskt DABForums remissutlåtande över delbetänkandet "Digital Radio. Kartläggning och analys." Svenskt DABForum tackar

Läs mer

Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten Viasat Fotboll i marknätet

Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten Viasat Fotboll i marknätet 1/5 BESLUT 2011-05-19 Dnr: 11/00271 Viasat Broadcasting UK Limited Att: Jonny Searle Floor 2, Building 11 566 Chiswick High Road London W4 5 XR United Kingdom Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten

Läs mer

Yttrande med anledning av PTS hearing den 19 april 2010 om 800 MHz-tilldelningen

Yttrande med anledning av PTS hearing den 19 april 2010 om 800 MHz-tilldelningen PTS Box 5398 102 49 Stockholm Epost: 800-bandet@pts.se Sundbyberg 2010-05-03 Yttrande med anledning av PTS hearing den 19 april 2010 om 800 MHz-tilldelningen PTS genomförde den 19 april 2010 sin tredje

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696); SFS 2012:702 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

6 Överväganden och förslag

6 Överväganden och förslag 6 Överväganden och förslag 6.1 Inledning Utredningen har enligt direktiven att överväga Digital-TV-kommitténs förslag att en extern aktör, ett fristående operatörsföretag, får tillstånd att förfoga över

Läs mer

Konsultation förstudie 700 MHz-bandet

Konsultation förstudie 700 MHz-bandet Tillhanda Post och telestyrelsen 2014 10 24 Konsultation förstudie 700 MHz-bandet Ericsson noterar med tillfredställelse möjligheten som erbjuds marknadens aktörer att kommentera rubricerad förstudie avseende

Läs mer

5 Ekonomiska förutsättningar för utveckling av svensk radio

5 Ekonomiska förutsättningar för utveckling av svensk radio 5 Ekonomiska förutsättningar för utveckling av svensk radio 5.1 Delbetänkandet Trots digital teknik och ökad konkurrens inom medieområdet kommer kostnaderna för att producera radio och TV som når och tilltalar

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1)

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) 1/3 Beslutsbilaga 1 Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) Allmänna förutsättningar Tillståndet innehas av AETN UK, vilket är ett aktiebolag

Läs mer

Remissvar: Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23)

Remissvar: Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23) Kulturdepartementet Enheten för medier och film 103 33 Stockholm Remissvar: Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23) Bauer Media Group har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende och

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019

Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU3y Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 22 oktober 2013 att ge konstitutionsutskottet

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Reservation, digitalradiokommitténs betänkande

Reservation, digitalradiokommitténs betänkande Johan Jakobsson (fp) 2004-01-20 Reservation, digitalradiokommitténs betänkande Inledning Majoriteten i digitalradiokommittén anser att radion i Sverige ska digitaliseras. Samma teknikfixering som ledde

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:118

Regeringens proposition 2003/04:118 Regeringens proposition 2003/04:118 Digitala TV-sändningar Prop. 2003/04:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Mona Sahlin (Kulturdepartementet)

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

ARBETSMATERIAL FRAMTIDENS RADIO RADIO- OCH TV- VERKET MARS 2007

ARBETSMATERIAL FRAMTIDENS RADIO RADIO- OCH TV- VERKET MARS 2007 ARBETSMATERIAL FRAMTIDENS RADIO RADIO- OCH TV- VERKET MARS 2007 AB STELACON Alströmergatan 16 SE-112 47 Stockholm, SWEDEN Phone: +46 (0)8 58712000 Fax: +46 (0)8 58712002 office@stelacon.se www.stelacon.se

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost. * Skatteverket 1(6) Eva Sartorius Datum 010-574 87 86 2011-12-18 Konsekvensutredning Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Läs mer

Undersökning: Konkurrensen från public service

Undersökning: Konkurrensen från public service Undersökning: Konkurrensen från public service Bakgrund Sammanlagt har 62 personer svarat på frågorna. Undersökningen har utförts av Alstra. Undersökningen genomfördes mellan 19 januari till 16 februari

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Ku2009/1674/MFI (slutligt) Ku2010/2028/SAM (delvis) Sveriges Utbildningsradio AB Stockholm. 1 bilaga

Ku2009/1674/MFI (slutligt) Ku2010/2028/SAM (delvis) Sveriges Utbildningsradio AB Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut 66 Kulturdepartementet 2010-12-16 Ku2009/1674/MFI (slutligt) Ku2010/2028/SAM (delvis) Sveriges Utbildningsradio AB 113 95 Stockholm Anslagsvillkor för 2011 avseende Sveriges Utbildningsradio

Läs mer

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-10-08 Dnr: 10-9088 1(8) Spektrummarknadsavdelningen Johan Hansson 08-678 56 52 johan.hansson@pts.se 1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet Kommunikationsmyndigheten

Läs mer

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-07-01 Dnr: 15-6916 49 Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation LEK och utfärdande

Läs mer

Framtidens radio. Slutrapport

Framtidens radio. Slutrapport Framtidens radio Slutrapport Framtidens radio Radio- och TV-verket 2008 ISBN 978-91-85229-24-6 Dnr 578/2008 Grafisk form: Karin Sjödin Omslagsfoto: Jesús Rodríguez/AGE/SCANPIX Tryck: Edita, Västerås juni

Läs mer

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet PUBLIC SERVICERÅDET 2015-11- 02 Till styrelsen för Sveriges Radio AB Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet Public servicerådet (PSR) är en ideell förening med uppgift att som nätverk

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Handikappförbunden är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för rikstäckande handikappförbund.

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Handikappförbunden är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för rikstäckande handikappförbund. HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 20l3-0l-10 V år referens: Mia Ahlgren Er referens: Ku20l2/1365/MFI registrator@culture.ministry.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande om Nya villkor för Public

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23)

Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23) 1/6 2016-10-17 Dnr 16/02025 Yttrande Kulturdepartementet 103 33 Stockholm kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23) Ku2016/01767/MF Myndigheten

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning 2015-01-12 Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning Del 1: Fyra frågor till er som är aktörer inom mediemarknaden MTG välkomnar MRTV:s analys av public service-företagens

Läs mer

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader Bakgrund Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader SABOs medlemsföretag och deras kabelnät SABO har idag ca 300 medlemsföretag med sammanlagt omkring 730 000 lägenheter. Drygt 90 % av

Läs mer

Regeringens skrivelse 2005/06:66

Regeringens skrivelse 2005/06:66 Regeringens skrivelse 2005/06:66 Digital distribution av ljudradio Skr. 2005/06:66 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 december 2005 Göran Persson Skrivelsens huvudsakliga

Läs mer

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4255 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Sara Meunier Anders Nordh Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Katarina Svärdh Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för

Läs mer

TERACOM 2005-08-23 Dnr EJ 12/05

TERACOM 2005-08-23 Dnr EJ 12/05 TERACOM 2005-08-23 Dnr EJ 12/05 Post och Telestyrelsen Avdelningen för marknadsfrågor Box 5398 102 49 Stockholm Per brev och e-post Yttrande över preliminära beslutsutkast av den 22 juni 2005 Dnr 05-8674/23,

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen.

Yttrande över SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen. Dnr Ku2014/2006/MFI Kulturdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Yttrande över SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,

Läs mer

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Box 33, 121 25 Stockholm-Globen 08-606 90 80, rtvv@rtvv.se, www.rtvv.se Sida 1 Sammanfattning Radio- och TV-verket har sedan år 2003 i uppdrag av regeringen att följa

Läs mer

Beslut Krav på tillgänglighet av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning

Beslut Krav på tillgänglighet av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning 1/11 Beslut 2011-06-23 Dnr 10/01035 Leverantörer av medietjänster enligt sändlista Krav på tillgänglighet av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning Myndigheten för radio och tv:s beslut 1.

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

På regeringens vägnar. Alice Bah Kuhnke. Jon Dunås. Likalydande till Sveriges Utbildningsradio AB. Regeringens beslut.

På regeringens vägnar. Alice Bah Kuhnke. Jon Dunås. Likalydande till Sveriges Utbildningsradio AB. Regeringens beslut. Regeringsbeslut 12 2016-12-20 Ku2016/02488/MF Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning avseende Sveriges

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Sammanfattning besvarade frågor referensgruppen (28 svar) September 2016

Sammanfattning besvarade frågor referensgruppen (28 svar) September 2016 Sammanfattning besvarade frågor referensgruppen (28 svar) September 2016 Kommuner Fastnar i bidragsproblematik; bidragen är begränsade, olika vid olika tidpunkter, komplicerat. Kommuner skulle kunna försöka

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Protokoll vid föredragning för generaldirektören

Protokoll vid föredragning för generaldirektören PROTOKOLLSBILAGA Föredragningsda 2017-05-10 Protokoll vid föredragning för generaldirektören Beslut om remissvar avseende departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet DS2017:7, dnr

Läs mer